S I. AzAgrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének. 20 éves krónikája 3~4 S ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S I. AzAgrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének. 20 éves krónikája 3~4 S ~"

Átírás

1 AzAgrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének 20 éves krónikája S I 137 3~4 Ő S ~ C

2 AzAgrárés Falusi Ifjúsági Körök Jász Nagykun Szolnok Megyei Egyesületének. r. 20 eves kronikaja

3 AzAgrárés Falusi Ifjúsági Körök Vidéken a vidékért! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének 20 éves krónikája A vidék Sokszínű és lüktető színhelye életünknek, a vidék, ahol mindennapi kenyerünket termelik, ami munkát ad sz ország nagyobbik részének, ahol tájainkban Őrzik kultúránkat és hagyományainkat, amely sz ill élők számából adódóan komoly politikai erőt képvisel, ami a városban lakók számára pihenés, felüdülés fon ása lehet, és amely lakóinak feladata a termőföld, az egészséges levegő, víz, természet Szerkesztette: környezetifenntartása is. Bali István, László Cecília Szolnok, 2011 Egyesületűnk a rendszerváltással egy időben született, hiszen ben Jászkíséren a falusi fiatalok fórumán vetődött fel a gondolat, hogy létre kellene hozni egy olyan megyei egyesületet, amely a vidéken élők, a mezőgazdaságban dolgozó fiatalok érdekeit képviseli, támoga~a képzésüket, kulturális és szabadidős tevékenységüket. Az immár huszadik esztendeje működő egyesületank célja, hogy a vidéki településeken élő fiatalokat segítse, esélyeiket, lehetőségeiket kiteijessze mind a szakmai továbbképzés, mint pedig a kultúra terén. Tevékenységünk egyik kiemelkedő pillére a kiteijedt nemzetközi kapcsolatrendszer Franciaországtól Dániáig, Portugáliától Lengyelországig az öreg kon~nens majd minden országában vannak együttműködő partnereink-, amely lehetővé teszi tagjainknak, hogy bepillantást nyeijenekaz Európában élő, vidéki fiatalok mindennapjaiba. Egyesületünk azonban nem csupán ifjúsági szervezetként működik, hanem úgymond diplomáciai feladatokat is vállal, hiszen tagjaink idehaza és külföldön egyaránt hozzájárulnak a magyar kultúra, a népi hagyományok és nem utolsósorban a gazdaság megismertetéséhez. Ilyen irányú szándékaink megvalósulását számos általunk szervezett nemzetközi rendezvény, projektben való részvétel is bizonyítja. Nem egy alkalommal az Európai Unió tisztségviselői is megtisztelték jelenlétükkel egyesületünk eseményeit, konferenciáit, amire rendkívül büszkék vagyunk és megerősít bennünket abban a hitben, hogy tevékenységünk nem hiábavaló óta vagyunk tagjai az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület nemzetközi hálózatának (APURE) és a Vidékiség-Környezet-Fejlődés (RED) nemzetközi szervezetnek. A vidékfejlesztő egyetemen szerzett tapasztalataink meggyőztek arról bennünket, hogyan lehet az erőket motiválni a vidék újraélesztése, igazi értékére emelése érdekében. Arra, hogy helyi szinten van szükség olyan programokra, melyek segitenek összehozni a partnereket annak érdekében, hogy új és használható gyakorlatok, Jó ötletek kerüljenek megvalósításra a vidékfelzárkózása érdekében. Bali István elnök

4 A kezdet Ki vállalja fel a gondokat? A mezőgazdasági és fogyasztási szövetkezetek megye szervezeteinek rendezésében a Vetömag Vállalat Körös-parti üdülője adott otthont 1989 júliusában Mezőtúron a szövetkezeti fiatalok találkozójának. A találkozó célja az volt, hogy a két megyei szervezet felméije: hogyan gondolkodnak a ma fiataljai, milyen gondjaik vannak, mi a véleményük az ország fiataljait is érintő gazdasági, politikai helyzetröl.atapasztalat az volt, hogya megyében élő közel tízezer fiatal csak váija, hogy valamelyik szervezet felvállalja majd gondjaikat ás Segít abban, hogy hallattassák szavukat az Őket érintő kérdésekben. Mert érezhető volt körükben a fásultság, a kiábrándultság a korábbi megvalósulatlan ígéretek miatt, a kiábrándultság, valamint az, hogy leginkább egyéni gondjaik, megélhetésük foglalkoztatja őket. A találkozót követően még novemberben, Jászkiséren, a Művelődési Házban a falusi fiatalok fórumán találkozhattak újra a fiatalok, ahol a résztvevők egy olyan megyei egyesület létrehozását javasolták, amely a vidéken élő, a mezőgazdaságban dolgozó fiatalok érdekeit képviseli, stámoga~a képzésüket, kulturális és szabadidős tevékenységüket. A megvalósulásra egy évet kellett várni, 1990 december 21-én létrejött az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete, mely pártoktól, politikai szervezetektől függetlenül működő civil szervezetként az érdekazonosságra építette kapcsolatait, együttműködését más társadalmi szervezetekkel. Így lett tagja az AGRYA ~~a= ~ Országos Szövetségnek (Agrárés Falusi l~úsági Szövetség), amely megalakulásakor hat megyei és száztizenhárom falusi, kisvárosi közösséget mondhatott magáénak. Egyesületünk alapító tagjai: Cserkeszőlő: Nagy Éva Jászboldogháza: Berkó Attila, Kisbalázs Zoltán, Káposztás István Jászapáti: Nagypál György, Gulyás István, Suszki Tibor Karcag: Tamás Zoltán Kötelek: Vona Matild, Peszeki Ferenc, Szabó Tiboré, Nagy József Szolnok: Bali István Tiszabura: Ágostonné Zulinger Ildikó, Kacskóné dr. Ujfalusi Valéria, Vörös László Tiszavárkony: Fejes Tóth Ágnes Túrkeve: Debreceni Lászlóné Az egyesület alakuló közgyűlésén Berkó Attilát választotta meg elnöknek. F~1~IOl(

5 Az egyesület megalakulása után követő Ó n j go I gyarapodott. Na :. nna Törökszentmiklósról, Őkrös Ildikó Kengyel 1, K I J nosééskissandrásaj,k Ó 1, Fehér János és Bathó Kiisztina Ujszá~zről, Köv Gá Ihály Mezőtúrról, Csa ikó, Laczi Zoltán, Molnár Judit Szolnokró, Vég: u a Tiszaszentimréről, Baja $ n or Karcagn5l, Debreczefli LászlÓ Nagy 6 1, N g Gá és a on Endre liszaföl :1, Polónyi László Zagyvarékasról, Cso G r Gyo áró S os Otsödről csatiakozott szervezetünkhöz március 9-től Berkó Attila elnök Debreczeni elnöki feladatok ellátásával. szl,eln itagotbíztamegaz FEBRUÁR 1. A négy H betűs mozgalom Észt és lett vendégek megyénkben 4 I Az eg esület tevé enysége megalakulá u n az,alábbi területekre ledt ki; a nemzetközi ta asztalatokra épülve a megyében is elindíto a 4 H rno galm amely négy angol szó rövidítésével tö ören jel épezi céljait: head, ands, heart, health (magyarul fej, kezek, szív, egészség) azaz á Itetve az ig ndoltságot, a.gyakorlatiasságot, a humanitást a természetes, egésas es életmódot. Cél nk megisme. etni a éves korosztályt a mezőgazdálkodás, a kézműipar) a kereskedelem és a környezetvédele a bio elés alapjaival egyszerú vállalkozásokon, közösségi munkatevékenységen eresztül Lehetőséget biztosítani továbbá az önálló gazdálkodás, életvitel és vállal ozá k. g elsajátítására, ajövedelemszerzésre.a4 H mozgalommegyei úttörő az t~j ezt üvelőd Ház és a szolnoki Napsugár Gyermekház voltak januárjában Ó le küldö ág ismerkedett a 4 H mozgalom tapasztalata al zolnokon a Napsugár G: ekházb~n ás JászklsÓren decemberében pedig lirno Lilja, a Fi n 4- Szöv tsé álla titkári rangban lévő elnöke látogatott el megyónkb ~latalok vállalkozó eve már gyermekkorbansegitő program magyarországi tapasztalatain k. i e Az egyesület az AGRYA Szövetség és a Vállal oz T rsad I K I ró Al pítvány támogatásával hozta létre az 1Ml-t vagyis mú ági M n a elyte lrod amely nonprofit vállalkozásként próbálta segíteni a fiata ok önálló bo dogulósá éle pes őtieteik megvalósítását: A Vendégek uz ovodások foglalkozásalt nézték meg a szolnoki gyerniekházban Hand, bert, head, health: kéz, szív, fej, egészség. A négy angol szó kezdőbetőiről nevezték cl azt a szkzad elején Amerikában kezdődött 4 H mozgalmat, amely elsősorban a gyerekek mezőgazdasági tevékenységét szorgalmazza. A mozgatom, né mi késéssel Ugyan, de nemrégi ben eljutott hazánkba Is. Igaz, útközben jelenleg már nyolcvan országban csatlakoz tak a mozgalomhoz - módosult, illetve kiegészült másfajta tevé kenységekkel Is. A hétvégén Budapesten ala kítják meg az Ifjúsági Farmer ~zervez~tek és 4 H Klubok Ke let-surópai Bizottságát. Az ülé sen többek között észt és lett if júsági szervezetek küldöttei is részt vesznek. Előtte azonban 30-án tapasztalatcserén ismer kedtek meg a bontakozó megyei mozgalommal. A Süti Rute vezette észt és a Giris Lükins vezette lett küldött ség délelőtt a szolnoki Napsugár ( iyermekház kézművesstúdióit nézte meg. A gyermekház ugyanis a megyei 4 H módszer tani központja. Az intézmény igazgatónójét. Somogyiné Borhi Cizellát beválasztották az orszá gos ügyintéző teswleibe is hi szen a gyermekházban nagy ha gyománya van a népi mestersé gek tanításának. A 4 M terjesztését egyébként az Agrya szövetség vállalta, amelynek megyei egyesülete mindössze egyéves múltra te kinthet vissza. A szövetség a fal vakban élő, mezőgazdaságban dolgozó fiatalok szervezete. Az egyesület munkájáról Bali István titkár tájékoztatta a ven dégeket, akik hazájuk hasonló kezdeményezéseiről számoltak be. Délután Jászkiséren folytató dott a program a Csete Balázs emlékházban és a művelődési házban.

6 Az Új Néplap januári számából:»dr. Mikula Lajos, az Agrya Országos Szövetségének elnöke tartotta a megnyitót. Elmondta, hogy az 1Ml létrehozását a társadalmi méretűvé váló munkanélküliség tette szükségessé. Fő céljuk a fiatalok esélyjavító képzése, a vállalkozások indításának segítése a szakképesítés megszerzése. Az ünnepélyes megnyitón beszélt a tervezett képzési formáról is, amely gyakorlatilag egy esélynövelö tréningből, kis- és középvállalkozások menedzselésének, azaz az önmenedzselésnek a tanításából, valamint szakképzést nyújtó tanfolyamokból áll...» Az Új Népi Kollégiumi» mozgalom jegyében szerepet vállaltunk a vidék kulturális hátrányainak leküzdését célzó népfőiskolák szervezésében, elsőként kötöttünk partneri megállapodást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskola Társasággal. Nemzetközi kapcsolatainkon keresztül kivántunk hozzájárulni ahhoz, hogy minél több fiatal ismerkedhessen meg más népek nyelvével, kulturális értékeivel, munkakultúrájával. A franciaországi Pikardia és a Haute-Garonne Megyei Faluházak Szövetségével kötött megállapodásunk a több fiatalnak nyújtott lehetőséget, hogy megismerkedjen a Üancia farmgazdaságokkal, a mezőgazdasági szakképzéssel, valamint a kis településeken élő Fiatalok életével. Kezdeményezői és támogatói voltunk a falusi hagyományőrző sportnapoknak, hagyományőrző népi-és spor~játékoknak. AGRYA9I lfjúságltalálkozóabádszalókon AGRYA ~91 4 Az Agrya Országos Szövetsége szervezésében Abádszalökon, a Tisza-tó partján randevüzott közel háromszáz fiatal, közöttük cseh, észt, holland és francia rokonszervezetek fiataljai is. Nagy Miklós, az Agrya országos elnöke elmondta, legfontosabb feladat, hogy programjaikon keresztül segítsék a hátrányos helyzetű falvakban élő és dolgozó Fiatalokat. qal ALo IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ A, Annta fls.,a...~» O...LL... A_!--. i_n r~.l. ~ A S L. r.i.-., n,l_, n~.1o ~ otvvcwwyc WIJbS jogu gja ieu CUIVIJdI nyiai- Ub raiusi iijusdyi Szervezetek tanácsának. Egy éwel éső b Új: egyénk, ezúttal Mez5tÚ volt színhelye a találkozónak. röbb, mint háromszázfiatal, köző ktöb külföldi ette birtokába három napra a szép:kömyezetben lévőpe esf oltágfanziót Európára.nyllóablak Sok fiatal küszködik azzal, hogy vajon mit is csin ljon egy o yan mezőgazdasági jellegű vidéken, int amilyen a mi megyénk. A legtöb n élnek kipróbálni gaz aéletet mondván, hogy nem ez a leg iztosabb megélhetési forma. Holott példá egész sora bizonyítja, hogy távlatilag tekintettel országunk I endő uniós csatlakozására is biztos jövedelemforrás lehet az agrárium azok számára, akik megfelelnek a követelményeknek. Egyesületünk megalakulásától fogva fontosnak tartja a mez gazdaságbandolgozó, vagy a gazdálkodást még tanu Ó flatalo képzését, különös tekintette! európai uniós csallakoz s kihivásaira és lehetőségeire. Ennekérdekében.külföldi tapa latcse kel nemzetközi szakmai konferenei kat, tanulmán takat szervez lehe eí ~ I a jó gyakorlatok megismeré re, s arra, hogya fiataloke Öt kitá Ijon világ. A erteág 6 pcsolatainknak több iskol Is hasznát látta már, töb k köző JászatÍn Törökszentmiklóson és Karcago. a mezőgazdasági szakközépiskol~ban is élv~ etté az egyesület segítségével megteremtett külföldi ismere előnyét. A reagi S : i Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gim ázium diái~ai például több a lommal vették részt Úancia testvérintézményük, a Paraclet Mezőgaz as g Iskol Ital szervezett tapasztalatcsere programokon. A cserekapcsolatszervezéséb Baj Sá : dor nci tanárjátszottnagyszerepet.

7 Az egyesületttevékenysége azonban n m rányú, általa Ugyanis az EG T [t is már s~iáki rtniegyénkben szak a g k ato. ~99 májusában a ni II UI Wollhausenből ás a környező azda o I Ő svájci farmer fiatalok is k megyénk niezögazdaságával, pte berbe. dig a üriéh Felföldi Fal i ~ sági Szövetség fiataljai meghivására ke k útra egye fiatal gazdák. Októbe e a franciaországi Pikardia régióban, Oisne megyé n lile etöség megismerni a cs lá gazdálkodás hagyományait, a ma as hozamok el~ éne velünk is megosztott titkait, valamint az agro-turisztika, falusi rizmus tapa latait. szakmai utak révén partneri kapcsolatok is kialakultaktelepülések, egyesületek között 9 Magyarul kell európaiul élni Nemzetközi agrárfórumok az EU csatlakozás jegyében 1993 májusában egyesületünk csatiakozik a párizsi székhelyű CIVAM-hoz (Vidéken élők, mezőgazdaságban dolgozók információs ás képzési központja). A CIVAM célja a vidék felemelkedése, az ott élők képzése, ismereteinek bővítése főképpen a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a kereskedelem ás a környezetvédelem területén, továbbá szervezi a nemzetközi cserekapcsolatokat, a nyelvi képzéseket. CIVAM itt Raratté Irt, dinitoii,os cnnhifleuí,sroi épii iplomácia Az é ak-üanciaországi kis falu, Berglcourt Úgy vonul be egyesületűflk tő énelmébe, hogyittpecsételö ött meg remélhetőleg hosszú Id re a barátság a Somme megyei Faluházzal. Roland Grossi, a Faluházak Szövetségének akkori el ökea vidéken élőtiatalok mezőgazdaság szakmai tapasztalatcseréjét, k I rális és.sportterületenfolytatottegyűttmű ődéséttartotta a~legfontosabb céln kés ma is ezakapcsolatok Iegfőbb.jeIl mzője. Az intézményesített együttműködéseket testvértelepülési kapcsolatok, pa eri együttmüködések követték Mesterszállás - Forest l Abbaye, Ocsöd - Viro th ux, Kunhegyes- Hérissart, Jászapáti -Varlus között. A népi diplomádas követei ugyanis sokat tette s teszn k azért, hogy a lok megismedék a két ország kultürá át, hagyományait, 6 keit min en a letét és segítsék a fiatalok nyeivtanul s. Az észa -fra iao á i házas együttműködést újabbak követték: 994-ben e Mitte 1 -I Falu E esületé el, egy évvel késő b pedig a aute-ga e eg ~ I házak Szövetségével irt alá együttműködést egyesületünk. AbádszaL Oda szinté partneri kapcsolatlétrehozásáról irhatottilá~megállapod s. 4 ~ 2 :~ ~ :4

8 1994. áprilisi. Európa Klub megalakulása. Szolnokon a Technika Házában egyesületünk a MTESZ-szel és a Jászkun Picard Baráti Körök Egyesületével együtt hozta létre abból acélból, hogy információs pontként működjön azért, hogy a klubtagok és az érdeklődők bővebb információt kapjanak az Európai Unióhoz történő csatlakozással járó feladatokról, 81 egyesült Európa előnyeiről, hátrányairól. Vendégeink voltak többet között: Hans Beck, az EU magyarországi nagykövete, a magyarul beszélő nagykövetek klubjában pedig cseh, osztrák, szlovák, lengyel, szlovén, román, kínai, izraeli ás svéd diplomaták. C V [urúpa Klub Sio ~ -T SÜ~ LE DEI]110 08HI1IBEC0~Ropc S~Ioatic6%d pn~trnit dt, ~ ÍE.soj)c tn:,51c.t (oqueeur4q.n,l.i,,na,gi,~4 S.olt,k. Qongvk It 253~.$cmb,, 9% RrOWflcHcwsapo Pot~u~i u,,d dit~r k,h~n EIineI.OaE.JropM,jiej, ~gt, IMd%rIlc 1, Qfl 0006 TI~ FOS ES FROM YOVNG 5.94,9* S 0VIIJ U~0PE MD PERSFFCDVE OF MIDDLE EAST COIZ6TRIES OF WTEW ~CPER7 ssao S,VI RY SR CWIÚPI1BI1 K - ~$ KÖZSP-EURÓPAI ORSZÁGOK IELYZEVEtS FERSPSKflVÁJ.4 flatm~t 76OAZDÁSZOK SZEMSZÖOÉRÓL Ns,,cikI94 1E~s4sL~t94~ok. I99~ sttrs,n.berl$.30, ~6BUR 4 I~cuHflPP~ Agrárúton Európába A Kelet-Közép európai országok helyzete ás perspektívája a fiatal mezögazdászok szemszögéből. A konferencián is megfogalmazódott, hogy a csatlakozás nagy kihívást jelent. De hogyan le - a közép-kelet európai országok mező ságát az unió agrárpolitikájához - int azt Lennart Dafgard, az ag ~.je mondta, a csatlakozás n; a a ~ -lölt országok számára jelen kihív ~ em a közös agrárpolitika számára - en a CAP újabb reformok előtt áll. A tagsággal járó feladatokról Jean D. Vesterklund, a dán Mezőgazdasági Információs és Oktatási Intézet vezetője adott áttekintést, Kevin Twomey ír agrárügyi főtisztviselő pedig a családi gazdaságok példáján keresztül mutatta be az unió agrárpolitikáját november Élni Európában fiatal mezőgazdászként. 1 I A fórumon arra kerestünk választ, hogy ez mit jelent annak, aki az EU tagországában él, annak, aki a német újraegyesítésen keresztül ismerte meg a OwOx-u~N3EN SzoI* ow,enbe, 12-la közösséget, s annak, aki az Európai Unión kívül gyakorolja ezt a hivatását. A három nemzetes szemináriumon neves külföldi és hazai szakemberek véleményét ismerhette meg a hallgatóság, közöttük Kad-Peter Henry Cartensent, a német Bundestag mezőgazdasági bizottság elnökének, valamint Günther Raad, az Európai Unió magyarországi delegációja első titkáráét. { ~ k, ~ 9$ re :i ~

9 1998. február Zöld úton Kelet ős Nyugat közölt Ewópai Régiók Fiatal Mezőgazdászainak I. Fóru a a»partnerek vagyunk, nem versenytársak» jegyé en. A határokat az ugyanis az / y~ emberek fejében kell lebo tani anna érdekében, hagy a felépítendő közös Európa-ház mindenkinek a :. Idogulá ZOLD UTON KELE ÉS NyUGAT KÖZÖTT hozzon..f Az Európai Unió közös agrárpoliti éj nak ~ ~TE ENflE L EST L (CAP) történetét, egykori ás mai céljait, a jovő Ri ivásait vázoltákíel előadásaikba a külföldi ás a hazai előadók. Köztük John CHEN OST UND WEST Malcolrn, az EU politikai tanácsadója, Alain othorel, az EU b dapesti misszióján k első titkára, Christophe de Verde, a Francia Nagykövetség mezőgazdasági attaséja, dr. Varga Gyula, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyett se. ás dr. Vajda László, az F EU harm nizációs főosztályának vezet je. A eminá. um tapasztalatait Femand Mercier, az eu pai I9ataI mezőgaz á - hálózat.»atyja» ígymé tatta: na ymértékben ho járult a elet ás Nyugat között sajnos még mmdi meglévőfalak lebontásába.1 az:együtt~ndolkodásalapjainakmegteremtéséhez». Afórumon 14 orszá bó ró evők közös n. latkozatot írtak alá ali tal fa erek nemzetközi hálózatának létrehozásáról.aszerződést nyolco g:képviselője sbourgban,.az Európa anács épületében szentesitette. A hálózat egy4k alelnökének Debreczefli Lászlót választották meg. Még ebben az évben novemberben közepén, egyesületünk és a jászapáti Somos András Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola neves külföldi szakemberek közremüködésével nemzetközi agrárszemináriumot szervezett az EU közös agrárpolitikájának tervezett reformjairól és várható hatásairól. ~tutflnfl»~? ~W ~0l november: AGROMODUL Tapasztalatcsere a franciaországi Avignonban a Leonardo program keretében. Egyesületünket képviselő, agrár-szakképzéssel foglalkozó intézmények vezetői, mezőgazdasági vállalkozók hasznos elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek az EU közös agrárpolitikájának működéséről, a szövetkezés fontosságáról és az agrárképzésről. Berkó Attila az egyesület elnöke, agrárvállalkozó elmondta, megyénkbeli agrár szakképző intézetek bátran állják az összehasonlítást nyugat-európai társaikkal, amelyekkel egyébként reményt keltő szakmai kapcsolatok is szövődtek.

10 * * * * * * *** * április Nemzetközi agrárszemináriuni: Élni és dolgozni fiatal mezögazdászként Európában. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolával közösen megrendezett rendezvényen a résztvevők előadást hallgathattak meg az agrárgazdaság hazai és nemzetközi kihívásairól az EU csauakozás tükrében, a CEJA (Fiatal Gazdák Szövetsége) működéséről, valamint a francia és a lengyel mezőgazdaságról. I..mlfl S?=~ 5d..5 1C május 5-én a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal közös szervezésben került sor az Európai Vidékfejlesztő Egyetem információs fórumára, melynek témái az európai vidékfejlesztés kihívásai, a LEADER+ program portugál tapasztalatai voltak. A programon részt vettek a Leader program felső jászsági akciócsoportjának képviselői,az az évi megyei nyertes csoportok delegációi Mesterszállásról, Tiszapüspökiből, Rákóczifalváról, Jászapátiból is. ~ifl IRMIU A fórum vendégei Camilo Mortagua azapure elnöke és Antonio Realinho, Castelo Branco városban működő ADRACES portugál vidékfejlesztő központ igazgatója voltak. A fórum befejezéseként az ADRACES 4. és a Bedekovlch Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetői együttműködési megállapodást írtak alá. UNION DES TERRES DE RIVIERES EUROPE Június 6. Folyó menti régiók nemzetközi találkozója. Egyesületünk Rákóczifalva Onkormányzata partnereként vett részt az INTERREG Ill-C európai uniós projektben, amely két éves futamidőben elsősorban azt támogatta, hogy az érintett Tisza menti települések a lehető legjobban kihasználják a víz közelsége a vízi utak, a folyó menti területek által nyújtott gazdasági, kulturális és szociális értékeket. INTE~EG IIIC RÉGIÓK A RóIcóczIIarvo júliusában egyesületünk és a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Leader csopor~a szervezésében kilencfős lengyel csoport ismerkedett a Leadert program Tisza-tavi régió sikeres pályázatainak megvalósításával március én résztvettünk Szlovákiában, Tatranska Kotiina Szanatórumban megrendezet Család és munka (Rodina a práca) cm. nemzetközi konfrencián, ahol Hekllné dr. Herbály Katalin tartott előadást Nők-családi humán tőke helyzete Mezőtúr kistérségben~ címmel. A konferencia jó alkalmat adott a szlovák, cseh és lengyel kapcsolatok további kiépítésére is. Ő - ~ L április 2-5 kozott az erdélyi Hargita megyei Csikszeredán hagyományos és helyi termékek vásárával egybekötött zárószemináriumon vett részt egyesületünk. A vendéglátók a Agrárpolitikai Karavánt-t, amely 2008 november és 2009 Január között vonult végig, és célja az Európai Unió Közös Agrár Politikájának ismertetése volt a Hargita megyei gazdákkal. A zárószemináriumon bemutattuk egyesületünket, sikeres projektjeinket.

11 Association pour les Universités RUraIeSE péen es Association forthe European Rural U iversi e Associagáo para as Universidades Ru is Eu e as Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület A nemzetközi szervezetben végzett eredményes munkánk elismeréseként 2006-ban egyesületünket kérték fel az Európai Vidékfejlesztő Egyetem hazai megrendezésére. A vidéken múlik Európa Jövője Részvételünk az Európai Vidékfejlesztő gyetemeken A A vidék sokszínű és lüktető színhelye az életünknek, vidék, ahol mindennapi kenyerünket termelik, ami munkát ad az ország nagyobbik részének, ahol tájainkban Őrzik kultú nkat és hagyományainkat, amely az itt élők számából adódóan komoly politikai erőt képvisel, és ami a városlakóknak pihenés, felüdülés forrása lehet, s amely lakóinak feladata a termőföld az egészséges víz, a levegő a természeti környezetfenntartása is. L4 4 Egyesületünk 1998 óta tagja az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület (APURE) nemzetközi hálózatának, amely civil szervezetként működik Európa tizenöt országában. Tevékenységével biztoslua a vidékfejlesztéssel kapcsolatos hasznos információk, és gyakorlati tapasztaltok átadását. Támoga~a a kollektiv képzést, a hazai és nemzetközi cserekapcsolatok kialakítását egy-egy konkrét, vidékfejle hez kapcsolódó témában, párbeszédek, szemináriumok, fórumok szervezésével. A kétévenként megrendezésre kerülő vidékfejlesztő egyetem az az iskola, amely falai közül kilépve a hétköznapi vidéki élet valóságát éli: segít abban, hogy a vidéken élők minél teljesebben megismeijék jogaikat, lehetőségeiket, segít abban, hogy az emberek beszélgessenek egymással, hogy meg tudják osztani ötleteiket, gondolataikat, hogy cselekvő módon tudjanak részt venni saját sorsuk alakításában. Hiszen a vidék életképességét csak is az ott élő embereken keresztül lehet a le~obban megítélni, ahogyan ők lá~ák saját munkalehetőségüket, a vidéki szolgáltatásokat, életkörülményeiket, a vidékfejlődését szolgáló kezdeményezéseket. Az APURE első vidékfejlesztő egyetemét 1989-en Franciaországban rendezte eg, majd Írország ás Portugália következett, ahol Evorában egyesületünk, mint ~megtlgyelő, I 996-ban adániai Brandbjerg-benmajd 2003-ben azangliai Oxfordbanteljes jogú tagkéntvettrészt. Párbeszéd kelt és nyugat között az európai vidék felemelkedéséért. Ezt a címet kapta a vidéken élő népesség életlehetöségeiről, természeti környezetük sorsáról, azaz a vidék jövőjéről folyó párbeszéd június 28-a és Július 1-e között Mezőtúron és Szolnokon csaknem kétszáz hazai és külföldi agrár- és vidékfejlesztési szakember, valamint civil szervezetek képviselői vettek részt a három napos rendezvényen. Az európai vidék sokszínűsége, érétkeink megőrzése, fejlesztése mindannyiunk számára egy olyan cél, amely érdekében Európa régióinak közösen kell fellépniük. Mi nem támogatást várunk az Európai Uniótól, hanem társilnanszírozást terveink megvalósításához, hogy megmutassuk az európai vidék cselekvőképességét hangsúlyozta CamiIo Tavares Mortagua az Európai Bizottság tanácsadó testületében is működő európai vidékfejlesztő hálózat portugál elnöke. Egyetemünk célja, hogy megosszák a résztvevők egymással tapasztalataikat, tanuljanak egymástól. A zárónyilatkozatot eljuttattuk a brüsszeli testülethez. A magyarországi vidékfejlesztő egyetem tő témáját a vidéki szegénység felszámolása, a megújuló energiaforrások kihasználása, a környezetkímélö mezőgazdaság lehetőségei, a hagyomány és értékmegörzés, valaminta vidéken élő nők helyzeténekjavítása alkotta. q

12 Az egyetem sikeres megrendezését követően elnyertük a hálózat közép-kelet európai központjának létrehozására kiírt pályázatot. A Közép-Kelet Európai Vidékleilesztő Központ 2007 október 24-én nyitotta meg kapuit Szolnokon, a TESZ székházban. A Megyeháza dísztermében megtartott megnyitó ünnepség résztvevőit Kovács Sándor a Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte. Az Európai Bizottságot képviselő Gerard Peltre, az EU Agrár és Vidékfejlesztési Konzultatív Tanács elnöke beszédében hangsúlyozta:»fontos, hogy a különböző tagállamok, intézmények halljanak, tudjanak egymásról, működjenek együtt a vidék felzárkózása érdekében, A tapasztalatcseréktől, együttműködéstől nem kell félni, hiszen ezek a fenntarthatóság zálogai...» A központ létrehozásához levélben gratulált Jerzy Bogdan Plewa ás Loretta Dormal Marino, az EU Agrár ás Vidékfejlesztési Igazgatóságának főigazgató helyettesei.»nagy örőmünkre szolgál egy ilyen kezdeményezés, mint az Onök központjának megnyitása, ahol az emberek megoszthatják ötleteiket és gondjaikat. Ami vidékfejlesztési politikánk akkor lesz hatékony, és akkor tud arra válaszolni amire a vidék közösségeinek szüksége van, ha az emberek beszélgetnek egymással! A 27 tagállamból álló Európai Unióban ez nagy kihívás de egyben nagyon hasznos is.» A vidéken múlik Európa Jövője EGYETEM Párbeszéd kelet és nyugat között, először hazánkban Ai EUiagállamolc ldékti. ő14»épességta»k dilliel,. l6s~gelről,inm~mtlkk. n~m,űk ianárm. sns. vidék j *~i 1.1)4»»add az Eurőpai Vida. Icilcaztó Eajflma Lscd ZoiiM, Mndidrm ~ SmIm*c. c mis kámi, ~»di 1» d6dji~lnttdd Ja imba, nkd.t cliii ~»te»» s - ~ ~ S tisa r kdmk»»»»»di». *mt m mlnd.imflja akt dpi ca,..td»m* áddiata, Em* ié,gdsk kzsa bil M14d1k. MI es áspua»»»di.1 Em4a1 U»ldidl, ~. icnt~nhlsnldtwbucnddi ~dis~»iliasuk.7»»dpi ddt~»»- m Camib )kn%m. Az t,i~s h1~~. Mai t~ $L?~mtt mtde.a. iu~ WO*dS mm acm.m»*áqöd. bh~tdi»»ida cpiri ~ shl.i Id Iituú. a euid1d id~ I~~i lcd,flswlumt fl.t~r~kt. 1. MbdSbK k»ia7ts c,stict.lel,at.1»»d»»~sdi,.tósj na.hd)~ A ddm~iijaa» pi. elül- m..aa n»,di n»*tk»4- aqka InI.d.. adta A Iii, alak, k.~udimgole,. ddbklsi 6 qnwu d,n»na dliqsak Siasm.n t.b1wj.»»rndai~»»»ma». awd,m.akáim.(.»ilad»» mis lv tag. I_l sm4~cwtkssigds 154 Kwt»g»mn.. tdi~adoiila Msn»add Eurdp Pcd ama, 1»»»Ajka ajid amüllemi I..4bM 1d..10W»» Időd» ssqka)w. M nls.j i~en4áa i~d. b Mai kdnde..t szdsid~ mmc*m»»»id evejia.iiddk 1.k,d)Mi.»»IL a md,... bidi.k kl,n.d~ kinn- din»»ne bnt»lt nn»pc» md» T4J amd a IflIdmc9ótrzdsndndi Si di»q.» k*,»~atudas»s,dm k.dis s»»»»kin M dn mmne,rs*o.l..k.m»» en~t»kaytktüflad,, Mu~a l_mc ős»»di 14w1ó wd~ Ka»ratIeiWl»dőn»»di» M I~OUjkM Jadiloddukci gw d~s u.imflaid*mls.fl II. kad krmmmeoedcn8-4~ kaejtetje»»t _t A megnyitó ünnepség zárásaként az alapítók: az Agrár ás Falusi lqúsági Körök Egyesülete, a Népfőiskolai Társaság, a Europe Directés a Szolnoki Főiskola Mezötúri Mezőgazdasági ás Műszaki Fakultása, valamint a jelen lévő lengyel, szlovák, cseh és román szervezetek képviselői, közös együttműködési nyilatkozatot írtak alá.

13 A központ szervezésében a Civil együttműködés a vidék felzárkózásáért című rendezvénysorozat keretében került sor 2008 április 14-én, az eun5p~i vidékfeilesztés tapasztalatairól tartott nemzetközi fórumra. A fórumot Bali István a központ vezetője, a nemzetközi szervezet alelnöke nyitotta meg. A vendégek közül elsőként CamlIo Tavares Mortagua az APURE elnöke szólalt fel. Eladásában elmondta, az egyesület programjainak megvalósítását az egész Európára kiteijedő nemzetközi hálózaton keresztül, áz európai uniós projektekben való széles körű partneh egyűttműködések segítségével kívánják elémi.a résztvevők a vidékfejlesztés terén gyűjtött tapasztalatokat a kétévenként megrendezésre kerülő Európai Vídékfejlesztő Egyetemek keretében vitatják meg. Aportugál elnök úgy vélte, a vidékfejlesztésnek mindig helyi szinten, egy adott régióhoz kapcsolódóan kell megvalósulni, ezért a nemzetközi vidékfejlesztési politikán túl régiós politikát is szükség van~ Hozzátette, a vidék fejlődése nem valósulhat meg kizárólag a mezőgazdaság fejlesztésével, ugyanakkor nélküle sem. A LEADER programmal kapcsolatban kiemelte, a programok sikerének záloga az egy helyen élők közös célért való összefogásában rejlik. A vidékfejlesztés csak is akkor lehet sikeres, ha minél szélesebb rétegből (civil szféra, vállalkozók, oktatási intézmények) minél több ember kapcsolódik be. Avidékfejlesztés a gazdasági szempontokon túl társadalmi kérdés is, hiszen a nemzeti hagyományok megőrzésében a vidéki családokra kulcsfontosságú szerep hárul. Josy Rychez Battesti, az egyesület korzikai alelnöke a franciaországi vidékfejlesztés tapasztalatait mutatta be. Hangsúlyozta, a vidékfejlesztés fő célja a vidéken élők esélyegyenlősségének biztosítása kell, hogy legyen. Barbara Dlklev a dán vidékfejlesztési tapasztalatokról számolt be. A falusi közösségekben elteledt szokás, hogy a könyvtárat, iskolát, illetve a különböző üzleteket egyesüleu alapokon működtetik, mondta többek között előadásában. 4 I 4 1 gözérkel~t Európai Wdék0J1~ ~ KOZpO~~I I ~~ r H I ~O4~

14 Marja Grzechynka a lengyelországi Sucha Beskidzkai Ökológiai és Turisztikai Főiskola igazgatója az agroturisztikai fejlesztés dél-lengyelországi tapasztalatairól számolt be. Kiemelte, a főiskolán végzett fiatalok többsége jól menő agroturisz~kai vállalkozások működtetésében vesznek részt, ezzel is hozzájárulva a térség gazdasági felemelkedéséhez. A főiskola munkájának elismeréseként 2008-ban itt rendezik meg az Európai Vidékfejlesztő Egyemet, melynek témája Képzés, kultúra, hagyományápolás, mint az Európai Unió fejlődésének innovációs tényezője lesz. Az óv európai farmere A rendezvénysorozat folytatásaként május 27-én Alessandro La Orassa, a délolaszországi Gazdasági és Szociális Kutató Központ (CRESM) elnöke tartott előadást Vidékfejlesztés gyakorlata Dél- Olaszországban, munkahelyteremtés, szociális környezet, Leader projektek címmel. A szeminárium sorozat zárásaként Phil Turner az ECOVAST, az Európai Falvak és Kisvárosok Szövetségének elnöke és Pam Moore főtitkár asszony számoltak be a nemzetközi szervezet tevékenységéről. Jobbágy Balázs a Magyar Agrárkamara tanácsadója, tiszaőrsi egyéni gazdálkodó, egyesületünk elnökségének tagja nyerte április 24-én a Krakkó melletti Raclawice ben első alkalommal megrendezett Az óv európai farmere címet francia és lengyel gazdák előtt. A versenyzők több számban mérhették össze tudásukat: tehénfejésben, burgonyaültetésben sőt egy műbika nyergében is helyt kellett ülni, de a vetélkedőből a helyi hagyományok bemutatása, a néptánc és a népdaléneklés sem maradhatott el. A Kis-Lengyelországi (Malopolska-i) Agrárkamara meghívására azagrár és Falusi l~úsági Körök Egyesülete képviseletében résztvevő nyolc fős csapat a Közös Agrárpolitikáról szóló szakmai konferencián is képviselte megyénket, valamint helyi gazdaságok meglátogatása tapasztalatcsere is szerepelt programjukban. ízlett a gulyás a cseheknek (is) Egyesületünk delegációja a Posázávi Vidékfejlesztő Egyesület meghívására a május 1-i hétvégén Csehországba, Benesov és Rakovnik városába látogatott. A látogatás az elmúlt évben Szolnok Város Napja alkalmából szervezett, a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott Falu a városban program viszonzása volt. A programok során az egyesület képviselői nagy sikert aratva mutatták be a magyar gasztronómiai és kézműves hagyományokat. A Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület vezetésével - a csapat tagjainak bevonásával - készült el a gulyás, melyre hosszú sorokban várakoztak a Ferenc Ferdinánd Történelmi Fesztivál résztvevői. A névadó szerepeltetésének oka, hogy az egykori monarchia trónörökösének a közeli Konopistében volt - ma is látogatható - kastélya. A gulyás népszerűségét a közelben lévő cseh sörsátor erősítette. A megyei népművészeü hagyományokat Nagyné Balogh Ibolya mezőtúd fazekas mutatta be nagy érdeklődés mellett a láto atók ma uk is kipróbálhatták a koron ozást. - C - A második bemutatkozásra Rakovnik városában került sor, itt a minden évben megrendezésre kerülő fazekas fesztiválon ismerkedhettek meg a látogatók kulináris és folklór értékeinkkel. A látogatás eredményeként döntés született a kapcsolatok erősitéséről, a Posázávi Vidékfejlesztő Egyesülettel történő projektalapú együttműködésről. Fiatal Farmerek Európai Napja 9 r április 17-én azapure (az Európai Vidék EgyetemeiértEgyesület), illetve ezen belül is Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Egyesülete képviseletében Okrös Ildikóval részt vettünk Brüsszelben, a Fiatal Farmerek Európai Napján (European Young Farmers Day). A rendezvényt Marlann Flscher Boel, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésértfelelős biztosa azért hívta életre, hogy hatékonyabb párbeszéd kezdődjön a Bizottság és az európai fiatal gazdálkodók között az európai mezőgazdaság és a vidék jövőjéről.akonferenciáramajdnemmindegyiktagállambólérkeztekfiatalgazdák, elsősorban a Fiatal Gazdálkodók Európai Tanácsa (CEJA) országos tagszervezetei képviseletében. A Biztos Asszony megnyitóbeszédében kifejtette, hogy azért van szükség erre a párbeszédre, konferenciára (illetve több más hasonlóra), mert a CAP 2003-ban kezdődött reformja messze nem ért véget, illetve a döntéshozatal kerete átalakult óta, hiszen az Európai Uniónak 15 helyett immár 27 tagállama van, valaminta nemzetközi piac is folyamatosan változik. I 4 V

15 C C Európa vidéki térségei űködésben: szemben és a holnap kihívásaival AND RURAL DEVELOPMENT EUROPEAN COMMISSI0N Kiadványaink Brüsszelben Éppen ezért szükséges elővenni a sztetoszkópot, és elvégezni a CAP egészségi kivizsgálását, noha mindenki abban bízik, hogy a nem találunk semmilyen komoly elváltozást, igy előtt nincs szükség a CAP céljainak átalakítására. Ezen kivizsgálás mellett a tanácskozás részét képezi az EU költségvetésének ben esedékes félidei felülvizsgálatára való felkészülésnek is. A konferencia plenáris előadása és párhuzamos szekciók úgy kerültek kialakításra, hogy lefedjék azokat a kérdésköröket, melyek nagyban befolyásolják az európai mezőgazdaság jövőjét 2013-ig, illetve azon túl is. Így a versenyképesség (milyen stratégiák mentén maradhat talpon az EU mezőgazdasága a belpiacon és más nyitott piacokon?), a közjavak (hogyan határozhatók meg és számolhatök el azon mezőgazdasági termékek ~ melyeket nem a boltok polcairól vesz meg a fogyasztó?), valamint a mezőgazdaság előtt álló Új lehetőségek (innováció, az állami és magánszektor együttműködése) területéről hangzottak el vitaindító prezentációk. I r Az Európai Bizottság 2008 október én a ciprusi Limassol-ban meg rendezett nagyszabású vidékfejlesztési konfe 1? I renciáján indította útjára az Európai Vidékfejlesztési Hálózatát. A konferencián azapure képviseletében Bali istván, egyesüietünk elnöke vett részt. Mariann Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos megnyitó beszédében hangsúlyozta: a jó politika, a kiváló ötletek, a megbízható információk és gyakorlati tapasztalatok alapján működő európai hálózat segíteni fog abban, hogy ezeket páneurópai szinten megtudjuk osztani egymással~ Partnerségben a vidékérl. Mélységesen meg vagyunk győződve arról, h y az egyes emberek és közösségek egyik legfontosabb, eleve adott képessége a tanulás, a művelődés, amelyet mindenkinek alapvető joga megszületésétői az élete végéig, a saját egyéni és közösségi boidoguiása érdekében gyakorolni és fejleszteni. Mélységesen hiszünk abban, hogy a tanulás képes az egyes egyén és a társadalom közösségeinek mélyreható és előnyös megváltoztatására. Valljuk, hogy a tanulás mindenki számára értékké, örömmé és felelősségé válhat, hogy a tanulás és művelődés túlmutat a gazdaság, a piac, vagy a politika értékteremtő képességén, és a nemzetek sikerességének egyik rejtett kuicseiemef --4- (Részlet a Népfőiskolák Küldetésnyilatkozatából).

16 Közel két évtizede már, hogy a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság a bevezetőben meg fogalmazott elvekkel összhangban segíti a helyi közösségek, a helyi demokrácia fejlődését, s k azoknak az egyéneknek ás csoportoknak a művelődését, akik ezt valamilyen szempontból fontosnak tar~ák. Sokféle és sokszínű a helyi népfőiskolai szervezetek által szervezett képzési programok listája a Biogazdálkodók Népfőiskolájától, az Idősek Népfőiskoláján keresztül a Vidéki Vállalkozó Nők kurzusáig szinte valamennyi társadalmi csoport megtalálja a számára fontos témákat. Ugyanakkor az sem hagyható ~gyelmen kívül, hogy éppen megyénk adottságait figyelembe véve, különböző felzárkóztató programokat is szervezetünk ezek közül a le~elentősebbek:»visszaút a társadalomba» -funkcionális analfabéták esélynövelő képzése hiányzó ismereteik pótlására, az»esélyt adunk» program a Büntetés végrehajtási Intézetben, vagy az Esélynövelő képzés tanulmányaikat félbehagyó fiatalok számára. Számunkra mindig nagy jelentősége volt a helyi identitás megőrzésének, a táj, az Alföld megszerettetésének, értékei felmutatásának, a fenntartható fejlődés elősegítésének. Ebből a célból szervezetük»ez a táj éltet minket» című kistérségi kurzusainkat, hiszen mind a Jászság, minta Nagykunság megyénk alkotórészei. A kezdetektől fogva építettük helyi, megyei és nemzetközi kapcsolatainkat. Kiemelkedő partnerünk az együttes gondolkodásban és programjaink megvalósításában az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász Nagykun Szolnok Megyei Egyesülete. Együttműködésünk gerincét a vidéken és a vidékért élő emberek iránti közös elkötelezettség jelenti, amely természetes tartalmazza vidéki táj értékeinek megőrzéséért érzett aggodalmat ás tenni akarást is. Ennek érdekében az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesületben közösen munkálkodtunk azeurópai Uniós csatlakozás előtt, s még inkább utána. Közösen hoztuk létre a Közép-kelet Európai Vidékfejlesztő Központot, kezdeményeztük a különböző konferenciákat, szemináriumokat amely közül kiemelkedik: -a»párbeszéd Kelet ás Nyugat között» Vidékfejlesztő Egyetem -a»vidéki projektfelelősök európai hálózatának kiépítése- Grundtvig program francia, lengyel partnerekkel. A projekt egy európai hálózat létrehozásával olyan projektgazdákat segítene, akik vidéken élnek és különböző nehézséggel küzdenek. Létrehozva egy olyan képzési modult, melynek segítségével eredményesen tudjuk végigkísémi és támogatni a projektgazdák munkáját az ötlettől a megvalósulásig. I avidéki Vállalkozó Nők helyzetét vizsgáló közös francia-magyar szeminárium, -a kistérségi találkozások, műhelybeszélgetések szervezése a Vidéki Civil Műhely szeminádumsorozat keretében, ahol a vidéki szegénységről, az idősek helyzetéről, a vállalkozónők helyzetéről volt szó. Mi népfőiskolások nagyra becsüljük a közös gondolkodás ás cselekvés lehetőségét ezekben a fontos kérdésekben, mert meggyőződésünk, hogy csak partnerségben lehet igazi eredményeket és sikert elérni. Nagyné Kiss Mária a Jász Nagykun Szolnok megyei Népfőiskolai Társaság elnöke Ajáték is összeköt Tisza-tó Régió lfjúságáért Egyesület: népek játékait mutatja be Egyesületünk fő tevékenységi körébe tartozik a hagyományőrző népi és spor~átékok felkutatása, megőrzése és továbbadása a népijátékokat bemutató csoportunk megalakulásától kezdve kiváló kapcsolatot alákitott ki a kunhegyesi Konok- Kunok» Egyesülettel, akik a franciaországi Francs Picards Egyesület jóvoltából a pikard népi és sportjátékokat honosították meg megyénkben. Közel húsz éves működésünk alatt főleg francia, lengyel és belga, csoportokkal alakítottunk ki gyümölcsöző cserekapcsolatokat. Szinte minden évben részt vesznek külföldi csoportok a Szalóki Népi és Sportjátékok Nemzetközi Fesztiválján.1996-ban ás 2000-ben a kunhegyesiekkel együtt rendezői voltunk L 4?~. tk )~.1 :

17 az Európai Régiók Hagyományőrző Népi és Sportjáték Fesztiváljának, ahol több mint tíz ország mutathatta be a náluk népszerű, népi jellegű sportjátékait. A népijátékokat bemutató csoportunk megalakulása óta több külföldi meghívásnak is eleget tett: Igy 1992-ben részt vettünk a belgiumi Leuven-ben megrendezett ~Szívárvány elnevezésű nemzetközi találkozón. A magyar népijátékokat bemutathattuk a skóciai Jetburgh-ban, vagy a dél franciaországi Odars-ban és Bram-ban, de az Atlanti óceán par~án Bretagne régióban és a La-Manche csatomához közeli Saint-Amand Les Eaux-ban sokan játszhattak velünk a lengyelországi Debnoi várjátékokon, vagy testvértelepülésünkön, Rzepiennik Strzyzewski ben valamint az erdélyi Backamadarason is. Legnagyobb megméretésünk azonban ben volt, amikor a Hannover-i Világfesztiválon képviselhettük a magyar színeket. k ~ : Magyarország több mint száz településén tartottunk népijáték bemutatót és versenyt Az elmúlt években népi játék bemutató csoportunk részt vett Budapesten, az Utazás Kiállításon, a Lánchídnál a Tisza-tó bemutatkozó programjában és a Millenáris Parkban megrendezett Nagy Tavak elnevezésű idegenforgalmi rendezvényen ben XX. alkalommal rendezzük meg a Szalóki Népi és Sportjáték Fesztivált. Egyesületünk lovas bemutató csoportja csikós játékokat mutat be (pünkösdi királyválasztás): síkfutás, tűzugratás, kendőtépés, dinnyeverés, karikáshasználat, székfoglaló, pengősjáték, boros kupás vágta, lófektetés, gémes kútugratás)ahonfoglalás kori lovas ijász csapatunk 1999-ben alakulta hazai bemutatókon és lovas fesztiválokon való részvétel mellett egyik legnagyobb sikerét a St. Amandi európai lovas íjász fesztiválon érte el. Népi ás Sportjáték Fesztiváljainknak talán a legkedveltebb és legnézettebb programja a Ki a legény a gáton? Erős emberek versenye. A régi ~6,- versenyszámok: sörös hordó dobás, rönkdobás, autófelhúzás rampán, kamionhúzás mellet új versenyszámokra is megjelentek az évek során a feladatok között: kőgolyóemelés, sziklanyomás, hordópakolás, búzászsák kinyomás. A verseny színvonalát jellemzi, hogy a magyar élgárda mellett Szlovákiából, Erdélyből és a Vajdaságból is évek óta érkeznek versenyzők. Az abádszalóki hagyományörző csoport 201 O-ben elnyerte Jász-Nagykun Szolnok Megye testnevelési ás sportdíját. Kiss András, elnök Lábtoll-labdaAGRYAvédnökséggel november 30-án és december i-én Újszászon rendezték a lábtollabdázás első országos felnőtt bajnokságát, az Agrya Kupát. A hír hallatára az olvasóban több kérés is felmerülhet. Mi a lábtoll-labda? Hogyan került Ujszászra? Mi köze mindezeknek azagraria Apure Egyesületnek? A lábtoll-iabdázás érdekes és szórakoztató játék, Európába Kínából hozta magával egy német mérnök, Petervon Rüden, aki először Németországban Hagen környékén honosította meg a sportágat federfussball néven. Az ő közvetítésével került Magyarországra is ez a több, mint kétezer éves kínai játék máraz Ujszászon is kipróbálhatták a lábbal, fejjel, vállal és mellel, a kéz kivételével minden testrésszel játszható játékot. Alabdajátékok csoportjába tartozó mozgalmas, látványos csapatjáték, amelynek célja, hogy a speciális - tollból készült - labda a szabályoknak megfelelően a háló felett úgy kerüljön át az ellenfél térfelére, hogy az ellenfél azt ne tudja visszaadni. A mérkőzéseket három - három játékos játssza 11, 88 méter hosszú és 6, 10 méter széles, középen a nőknél 150 cm, a férfiaknál 160 cm magas hálóval két térfélre osztott pályán. A korábban csak edzésmódszerként játszott változatai - az egyéni és a páros játék - az utóbbi időben önálló versenyszámként is megjelentek. I íf ~ A játék menete leginkább a röplabdáéhoz hasonlít. Itt is van nyitás, feladás, leütés sáncolás. Persze mindezek lábbal. Egy találó megjegyzés ~ szerint egy lábtoll-labdázó ügy küzd, mint egy tekvandó harcos, úgy kezeli a labdát, mint egy labdarugó és olyan csapatjátékos, mint egy röplabdázó.

18 Újszászon több mint hetvenen játsszák versenyszerűen a lábtoll labdát. Az Agrár és Falusi Körök Jász-Nagykun Szolnok Megyei Egyesülete a kezdetektől segítette, támogatta az újszásziak Iábtoll labdázását népszerűsítő tevékenységét júliusában az európai régiók hagyományőrző népi és sportjátékainak fesztiválja keretében Abádszalókon került sor az I. Magyar nemzetközi lábtolladba bajnokság nyitó fordulójára. A versenyre érkezett kínai és német versenyzők látványos bemutatót tartottak az abádszalóki szabadtéri színpadon ben Ujszászon az Agrada-Apure Egyesület támogatásával a bajnokság egyik legnépesebb magyarországi versenyét rendezhették meg, 96 versenyző lépett pályára júliusában, pedig már a második magyar nemzetközi bajnokságot rendezték meg az Agrya Kupáért, német, svájci dán holland, finn ellenfelekkel mérkőzhettek meg a legjobb hazai versenyzők. Az újszásziak már ekkor elkezdték az érem gyűjtést, amely azóta s töretlen és sikert-sikerre halmoznak. A férfi és női versenyzők úgy egyéniben, mint csapatban az Európa Bajnokságokon nem igen találnak legyőzőre, a Világbajnokságokon, pedig a bronzéremnél alább nem adják. Büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk alapító ta~a Fehér János, aki nagyon sokat tett a lábtoll-labdázás magyarországi népszerüsítéséért, azért, hogy rövid időn belül Ujszász a sportág európai ~fellegvára~ legyen több nemzetközi versenyt, Európa ás Világbajnokságokat rendezett- a Magyar Lábtoll-labda Szövetség főtitkári, és a Nemzetközi Szövetség alelnöki tisztét is betölti. ~ ~ Alapítványunk 1993-ban azzal a szándékkal jött létre - magánkezdeményezésre - hogy a tartalmas, hasznos programokat szolgáltasson a hagyományápolás és esélyegyenlőség érdekében. Kezdetben elsősorban a fiatalok, a gyerekek számára szerveztünk játszóházi programjainkat. Később sokszor már falunapokon, városrész szintű rendezvényeken müködtünk közre hagyományos népi és sportjátékokkal és kézművességgel. Tapasztaltuk, hogy ezek a játékok kortalanok. Hiszen egyrészt annak ellenére, hogy régiek», hiszen nagyapáink játékai ma is frissek és népszerűek. Másrészt gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek is szívesen játsszák; testet, lelket megmozgatnak. t t4. 7 Ik.1 - * I -3 2 ; előbb nflden fehőtt gyerek volt (De csak kevesen emi~keznek rőt Sokféle módon igyekszünk szolgálni és szolgáltatni programjainkkal. A szokásos iskolai, települési rendezvényeken túl pályázati támogatásból, 2006-ban és 2008-ban az Északalföldi Régió 30 településén népi játék és kézműves elemekből álló, mobil játszóházi szolgáltatást valósítottunk meg. Az Agraria-Apure Egyesülettel együttműködve kapcsolódtunk a Falu a városban» rendezvényhez. Orömünkre szolgált, hogy Bali István:. Hagyományőrző népi és sportjátékok Európában című könyvét 2009-ben multimédiás CD formátumban adhattuk ki. Egy évvel később, ugyancsak pályázati támogatással ezt a kiadványt négynyelvűre (a magyar mellett francia, angol és lengyel) dolgoztuk át. így a nemzetközi kapcsolatokban is jól használható lett. A 2010-es évben nemzetközi tapasztalatcsere programot kezdhettünk, NCA támogatással. Az észak-franciaországi, Lille-i Wellouéj Egyesület több mint 10 éve foglalkozikfrancia, illetve más európai országok népi játékainak felkutatásával, bemutatásával, kölcsönzésével és továbbadásával (iskolákban, faluházakban, falusi ünnepeken és városi tereken, idősek otthonában, stb.). Az egyesület tagjai részt vesznek a játékok elkészitésében is, melybe bevonjáka fiatalokat. A tapasztalatcsere számunkra fontos eleme a Wellouőj Egyesület tevékenységébe való betekintés, az a gyakodatot, ahogyan ők próbálják felkutatni és továbbadni azokat a hagyományos játékokat, amelyekaz ilyen programok nélkül feledésbe merülnének. Tapasztalataink arra vezetnek bennünket, hogy a megismert és elkészített játékokat az idősek, a nyugdíjasok számára is be kell mutatnunk. Eza példa,jelentős előrelépés, új szintér alapítványunk számára. Orömünkre szolgál, hogy a Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségét partnerként tudhatjuk programunk mellett. Miért olyan fontos ajáték napjainkban is? Mert: Antob,e de Saknt.Exwery - az élet elválaszthatatlan része, annak minőségét javítja: - örömet, maradandó élményt nyújt: -személyiség-és közösség fejlesztő hatású; - fejleszti a kreativitást, a testi erőt, a kitartást, a versenyszellemet, a teljesitőképességet és a toleranciát.

19 - q S Fontosnak Bernard gondolatát: tartjuk Shaw Nem azért felejtünk el játszani, Mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani. előszavával, mintegy száz játékot ismertet meg, a magyarok mellett francia, belga, holland, angol és egyéb játékokat is. A könyv megjelenését pályázatunk alapján a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány is támogatta augusztusában Ujszászon Fehér János felkérésre tartott előadást a ~SporttaI az Európai állampolgárságért EU Biz. által is támogatott konferencián a hagyományörző nép~átékokrói. Nemzetközi kitekintés a Nemzeti Civil Alap támogatásával az európai vidékfejlesztés hasznosítható, jó gyakorlatainak elterjesztéséért. Homo ludens- ajátszó ember A népi jellegű, ügyességre, a virtus kipróbálására adódó falusi sportnapoknak már hagyományai vannak a megyében. A tiszaőrsi Fut a falun, a kuncsorbai Csorba Kupán, az erzsébeti parkerdőben évente megrendezett Kengyelfutáson, a kunhegyesi Konok Kunok Kupáján, - de lehetne még tovább folytatnia felsorolást programjában a labdajátékok mellett mindig helyet kap a grundbirkózás, a kötélhúzás, rönkhajítás, vagy a Francs-Picard, francia hagyományőrző csoport által hozzánk került ás nagy népszerűségnek örvendő népi jellegű spor~átékok, minta hordólovaglás, tollas-nyíl dobás stb ben egyesületünk Abádszalókon rendezte meg az első nemzetközi népi és sportjáték találkozót, 1996-ban, pedig Abádszalók mellett Kunhegyes is otthont adott az Európai Régiók Népi és Sportjáték Fesztiváliának, melynek része volt a Gyermekkultúra Határok nélkül elnevezésű kreatív alkotómühely a Kárpát-medencében, az Európa Tanács által támogatott programunk is. Egyesületünk elnöke Bali István a hazai és külföldi útja során meglátogatott rendezvényeken sok ilyen játékot ismert meg és próbált ki. Ez adta az ötletet, hogy összegyűjtse, és kötetben megörökítse őket az utókor számára. Könyvét, amelynek címe: Hagyományőrző népi és sportjátékok Európában, 2005 februárjában került az olvasók kezébe. A kötet dr. Jürgen PaIm, a Szabadidősport Világszövetsége elnökének Bali Istvan Hagyományörző népi és sportjátékok Európában áprilisi Megújuló energiaforrások feltárása, felhasználása civil szervezetek közreműködésével Dániai tapasztalatcsere Az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület nemzetközi hálózatában résztvevő dán LOK egyesület képviseletében megyénkben járt Barbara Diklev vállalkozott a tapasztalatcsere megszervezésére, mely a hagyományos energiaforrások helyett a megújuló energiaforrásokra összpontositana a civil szervezetek aktív részvételével. A dániai tapasztaltcserén azagrár ás Falusi l~úsági Körök Jász-Nagykun Szolnok Megyei Egyesületét képviselve Fekete István és dr. Farkas Ferenc a Szolnoki Főiskola Mezőtúri Mezőgazdasági és Műszaki Fakultásának tanárai, Budai Ferenc a törökszentmiklósi Székács Elemér Szakközépiskola igazgatója, Bali István az egyesület elnöke, Rátfai György az elnökség tagja vettek részt. A dániai tapasztalatokat Budai Ferenc beszámolójában így összegezte: Iskolám melyet a projekt során 2 - T. Pedagógiai programjában fogalmazta meg a környezeti nevelést, a természet és a vidék fenntarthatóságánakjavítását, a megújuló energia hasznosításának vizsgálatát és alkalmazását. és vidéken élők megélhetőségi stratégiáit, a vidékfejlesztés lehetőségeit. Magam részére azt a célt fogalmaztam meg, hogy tanulmányozzam a megvalósított, vagy megvalósításra váró megújuló energetikai elképzeléseket hogyan és milyen technikával fogadtatják el a környezetükkel. Mik azok a motiváló tényezők, aminek hatására a dán emberek éllovasai a megújuló energia hasznosításának. Melyek azok a pedagógiai módszerek, amelyekkel, az iskolás tanulókkal megismertetik, elfogadtatják a környezetbarát technológiákat. A projekt során a konkrét szakmai megfigyelés mellett, a fenti szempontok voltak számomra meghatározóak.

20 ~Delegációnk járt Samso, avagy a megújuló energiák zöld szigetén ahol az Energia Akadémián gyakodati bemutatót is megtekinthettünk, Aarhus ban az OVE, a Megújuló Energiák Dániai Szövetsége vendégei voltunk, ellátogattunk egy ökofaluba, utunk során jártunk a világ legnagyobb napkollektorokat gyártó és telepítő cégnél, biogázüzemek és szélturbinák működését istanulmányozhattuk október április A közösségi részvétel erősítése a fenntarthatóvidékfejlesztés igazi esélyei A franciaországi Falusi Otthonok (faluházak) hálózatának ás ez irányú tevékenységének megismerése. A faluházak (Foyer Rural) egy olyan közösségi forma Franciaországban, amely már hatvan éve a művelődési otthonok szellemében a befogadó közösség helyett egy alkotó közösséget igyekszik a középpontba helyezni. Ezek olyan falusi egyesületek, jobbára vidéki falusi településeken, melyek valóban a falu otthonai. Egyesületünk háromfős delegációja 2008 októberében Bourgogne régióban, Cluny és környékén tanulmányozhatta a faluházak működését, de lehetőség volt egy olyan találkozón is résztvenni portugál, francia, román, kanadai és szenegáli szervezetek, egyesületek képviselőivel együtt, amelynek fő témája a nemzetközi együttműködés hatása a vidékfejlesztésre volt áphlis végén egyesűletünk fogadta a Francia Faluházak Szövetsége öttagú delegációját Jean-Marie Beurton elnök vezetésével. A francia vendégek Jászkíséren és Jászfényszarun találkozhattak a civil szervezetek képviselőivel, ismerhették meg tevékenységüket. I HELYI ÉRTÉKMEGŐRZÉS helyi szinten termelni, feldolgozni és értékesíteni a franciaországi CIVAM Bretagne SAL projektjének bemutatása 2010 Egyesületünk megalakulásától fogva fontos célkitűzésének tarja a helyi közösségek támogatását, a helyi hagyományok éltetését, amelyek között jelentős szerepet foglalnak el a vidéki élettel, a helyi szokások megőrzésével kapcsolatos tevékenységek, Kiemelt szerepet szán a vidék népességmegtartó erejének megőrzésében. Ennek érdekében évek óta a jól bevált hazai és nemzetközi gyakorlatokat igyekszik népszerűsíteni. A globalizált világban nagyon nehéz az embereket meggyőzni arról, hogy a helyben előállitott termék is értéket képvisel. Programunkban erre igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni. A francia CIVAM egyesületet partnerként azért választottuk, mert már ismertük tevékenységétarra szerettünk volna választ kapni, hogy milyen módszerekkel értékel azt, hogy mára Franciaország nagy részében, Bretagne régióban jobban elfogadottá vált, hogy a helyben termelt élelmiszereket ismert személytől, jó minőségben vásárolják. Napjainkban sokan nem tudjuk, hogy honnan származik azaz élelmiszer amit elfogyasztunk, azt sem hogy kik ás milyen körülmények között termelték meg, mennyi vegyszerrrel kezelték, mennyit utazott, mennyire tiszta és biztonságos. A helyi piacok fejlesztése, a helyi feldolgozás, a termelőknek a helyi fogyasztókkal valé közvetlen kapcsolata nagyobb lehetőséget biztosit a sajátos helyi izeket és kiváló minőséget fenntartó gazdaságok működésének, amelyek helyben munkalehetőséget Is biztosítanak. Franciaországi tapaszalatcsere programunk célja volt,. hogy segitséget adjunk a franciaországi régióban márjól bevált gyakorlat hazai megismertetéséhez, a CIVAM egyesület által kidolgozott SAL projekt (Helyi Elelmezési Rendszer) hazai megismertetésére, mely fogalma olyan dinamikus helyi közösségekre utal, amely a lakosokkal, a helyi civ I szervezetekkel való szoros kapcsolatban a helyi élelmiszer termelést és értékesítést részesiti előnyben. Az általunk megismert és a megye három településén valamint a Szolnok TV Mérleg című műsorában Is bemutatott projekt a termelők, feldolgozók, elosztók és fogyasztók földrajzi és társadalmi közelségét helyezi előtérbe.

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek világnapja Konferencia, termékbemutató és vásár FVM 2009.december 10.

TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek világnapja Konferencia, termékbemutató és vásár FVM 2009.december 10. Bemutatkozik A Magyar Gulyás Gasztro Turisztikai Egyesület A Szolnoki Gulyásfesztivál Szervezője Slow Food Tisza-mente Akció csoport Alapító tagja 2009 TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

INSIGHT (élesl( éért. a mezőgazdas. kfejlesztési si

INSIGHT (élesl( éért. a mezőgazdas. kfejlesztési si INSIGHT (élesl( leslátás, bepillantás) - pályázat a Hargita megyei gazdák k informáci ció-ellátására a mezőgazdas gazdaság és s vidékfejleszt kfejlesztés s fellendítéséé éért - Európai Bizottság, Mezőgazdas

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KAPCSOLATAINK Magyarország Baranya Békés Heves Veszprém Zala Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Franciaország Svédország Maine-et-Loire Värmland

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

AGRÁR és Falusi Ifjúsági Körök Jász Nagykun Szolnok Megyei Egyesülete. 5000 Szolnok, Szapáry út 19. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. december 31.

AGRÁR és Falusi Ifjúsági Körök Jász Nagykun Szolnok Megyei Egyesülete. 5000 Szolnok, Szapáry út 19. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. december 31. 1 19219378 9499 529 1 statisztikai számjel 647/1990,01,22, sorszám AGRÁR és Falusi Ifjúsági Körök Jász Nagykun Szolnok Megyei Egyesülete 5000 Szolnok, Szapáry út 19. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. december

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően,

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012.

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012. Dabas és Térsége Kézműves Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012. 1. AZ EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Dabas és Térsége Kézműves Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ Közgyűlés 2012. 07. 07. - Az MNOÖ-intézmények igazgatói pályázatainak nyertesei LdU LdU Aktuell Aktuell 2012. 2012. április június

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében» című projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.2. pályázati típus Testvérvárosok

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT

A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2013. június 28. A Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók Sajtkészítők Egyesülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZAK SPORTÁGAT?

HOGYAN VÁLASSZAK SPORTÁGAT? 52 HOGYAN VÁLASSZAK SPORTÁGAT? Lábtoll-labda Lábtoll-labda 53 Telefon: +36 20 538 7845 e-mail: labtoll@gmail.com web: www.labtoll.hu Magyar Lábtoll-labda Szövetség A sportág bemutatása A labdajátékok csoportjába

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

1185. számú. Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. végzést:

1185. számú. Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. végzést: Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. Az Egri Törvényszék a Nagy Gábor elnök (3300 Eger, Faiskola út 12/b. 2/6.) kérelmezőnek- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bevezetett Értelmes Szabadidőért

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben