S I. AzAgrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének. 20 éves krónikája 3~4 S ~

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S I. AzAgrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének. 20 éves krónikája 3~4 S ~"

Átírás

1 AzAgrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének 20 éves krónikája S I 137 3~4 Ő S ~ C

2 AzAgrárés Falusi Ifjúsági Körök Jász Nagykun Szolnok Megyei Egyesületének. r. 20 eves kronikaja

3 AzAgrárés Falusi Ifjúsági Körök Vidéken a vidékért! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének 20 éves krónikája A vidék Sokszínű és lüktető színhelye életünknek, a vidék, ahol mindennapi kenyerünket termelik, ami munkát ad sz ország nagyobbik részének, ahol tájainkban Őrzik kultúránkat és hagyományainkat, amely sz ill élők számából adódóan komoly politikai erőt képvisel, ami a városban lakók számára pihenés, felüdülés fon ása lehet, és amely lakóinak feladata a termőföld, az egészséges levegő, víz, természet Szerkesztette: környezetifenntartása is. Bali István, László Cecília Szolnok, 2011 Egyesületűnk a rendszerváltással egy időben született, hiszen ben Jászkíséren a falusi fiatalok fórumán vetődött fel a gondolat, hogy létre kellene hozni egy olyan megyei egyesületet, amely a vidéken élők, a mezőgazdaságban dolgozó fiatalok érdekeit képviseli, támoga~a képzésüket, kulturális és szabadidős tevékenységüket. Az immár huszadik esztendeje működő egyesületank célja, hogy a vidéki településeken élő fiatalokat segítse, esélyeiket, lehetőségeiket kiteijessze mind a szakmai továbbképzés, mint pedig a kultúra terén. Tevékenységünk egyik kiemelkedő pillére a kiteijedt nemzetközi kapcsolatrendszer Franciaországtól Dániáig, Portugáliától Lengyelországig az öreg kon~nens majd minden országában vannak együttműködő partnereink-, amely lehetővé teszi tagjainknak, hogy bepillantást nyeijenekaz Európában élő, vidéki fiatalok mindennapjaiba. Egyesületünk azonban nem csupán ifjúsági szervezetként működik, hanem úgymond diplomáciai feladatokat is vállal, hiszen tagjaink idehaza és külföldön egyaránt hozzájárulnak a magyar kultúra, a népi hagyományok és nem utolsósorban a gazdaság megismertetéséhez. Ilyen irányú szándékaink megvalósulását számos általunk szervezett nemzetközi rendezvény, projektben való részvétel is bizonyítja. Nem egy alkalommal az Európai Unió tisztségviselői is megtisztelték jelenlétükkel egyesületünk eseményeit, konferenciáit, amire rendkívül büszkék vagyunk és megerősít bennünket abban a hitben, hogy tevékenységünk nem hiábavaló óta vagyunk tagjai az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület nemzetközi hálózatának (APURE) és a Vidékiség-Környezet-Fejlődés (RED) nemzetközi szervezetnek. A vidékfejlesztő egyetemen szerzett tapasztalataink meggyőztek arról bennünket, hogyan lehet az erőket motiválni a vidék újraélesztése, igazi értékére emelése érdekében. Arra, hogy helyi szinten van szükség olyan programokra, melyek segitenek összehozni a partnereket annak érdekében, hogy új és használható gyakorlatok, Jó ötletek kerüljenek megvalósításra a vidékfelzárkózása érdekében. Bali István elnök

4 A kezdet Ki vállalja fel a gondokat? A mezőgazdasági és fogyasztási szövetkezetek megye szervezeteinek rendezésében a Vetömag Vállalat Körös-parti üdülője adott otthont 1989 júliusában Mezőtúron a szövetkezeti fiatalok találkozójának. A találkozó célja az volt, hogy a két megyei szervezet felméije: hogyan gondolkodnak a ma fiataljai, milyen gondjaik vannak, mi a véleményük az ország fiataljait is érintő gazdasági, politikai helyzetröl.atapasztalat az volt, hogya megyében élő közel tízezer fiatal csak váija, hogy valamelyik szervezet felvállalja majd gondjaikat ás Segít abban, hogy hallattassák szavukat az Őket érintő kérdésekben. Mert érezhető volt körükben a fásultság, a kiábrándultság a korábbi megvalósulatlan ígéretek miatt, a kiábrándultság, valamint az, hogy leginkább egyéni gondjaik, megélhetésük foglalkoztatja őket. A találkozót követően még novemberben, Jászkiséren, a Művelődési Házban a falusi fiatalok fórumán találkozhattak újra a fiatalok, ahol a résztvevők egy olyan megyei egyesület létrehozását javasolták, amely a vidéken élő, a mezőgazdaságban dolgozó fiatalok érdekeit képviseli, stámoga~a képzésüket, kulturális és szabadidős tevékenységüket. A megvalósulásra egy évet kellett várni, 1990 december 21-én létrejött az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete, mely pártoktól, politikai szervezetektől függetlenül működő civil szervezetként az érdekazonosságra építette kapcsolatait, együttműködését más társadalmi szervezetekkel. Így lett tagja az AGRYA ~~a= ~ Országos Szövetségnek (Agrárés Falusi l~úsági Szövetség), amely megalakulásakor hat megyei és száztizenhárom falusi, kisvárosi közösséget mondhatott magáénak. Egyesületünk alapító tagjai: Cserkeszőlő: Nagy Éva Jászboldogháza: Berkó Attila, Kisbalázs Zoltán, Káposztás István Jászapáti: Nagypál György, Gulyás István, Suszki Tibor Karcag: Tamás Zoltán Kötelek: Vona Matild, Peszeki Ferenc, Szabó Tiboré, Nagy József Szolnok: Bali István Tiszabura: Ágostonné Zulinger Ildikó, Kacskóné dr. Ujfalusi Valéria, Vörös László Tiszavárkony: Fejes Tóth Ágnes Túrkeve: Debreceni Lászlóné Az egyesület alakuló közgyűlésén Berkó Attilát választotta meg elnöknek. F~1~IOl(

5 Az egyesület megalakulása után követő Ó n j go I gyarapodott. Na :. nna Törökszentmiklósról, Őkrös Ildikó Kengyel 1, K I J nosééskissandrásaj,k Ó 1, Fehér János és Bathó Kiisztina Ujszá~zről, Köv Gá Ihály Mezőtúrról, Csa ikó, Laczi Zoltán, Molnár Judit Szolnokró, Vég: u a Tiszaszentimréről, Baja $ n or Karcagn5l, Debreczefli LászlÓ Nagy 6 1, N g Gá és a on Endre liszaföl :1, Polónyi László Zagyvarékasról, Cso G r Gyo áró S os Otsödről csatiakozott szervezetünkhöz március 9-től Berkó Attila elnök Debreczeni elnöki feladatok ellátásával. szl,eln itagotbíztamegaz FEBRUÁR 1. A négy H betűs mozgalom Észt és lett vendégek megyénkben 4 I Az eg esület tevé enysége megalakulá u n az,alábbi területekre ledt ki; a nemzetközi ta asztalatokra épülve a megyében is elindíto a 4 H rno galm amely négy angol szó rövidítésével tö ören jel épezi céljait: head, ands, heart, health (magyarul fej, kezek, szív, egészség) azaz á Itetve az ig ndoltságot, a.gyakorlatiasságot, a humanitást a természetes, egésas es életmódot. Cél nk megisme. etni a éves korosztályt a mezőgazdálkodás, a kézműipar) a kereskedelem és a környezetvédele a bio elés alapjaival egyszerú vállalkozásokon, közösségi munkatevékenységen eresztül Lehetőséget biztosítani továbbá az önálló gazdálkodás, életvitel és vállal ozá k. g elsajátítására, ajövedelemszerzésre.a4 H mozgalommegyei úttörő az t~j ezt üvelőd Ház és a szolnoki Napsugár Gyermekház voltak januárjában Ó le küldö ág ismerkedett a 4 H mozgalom tapasztalata al zolnokon a Napsugár G: ekházb~n ás JászklsÓren decemberében pedig lirno Lilja, a Fi n 4- Szöv tsé álla titkári rangban lévő elnöke látogatott el megyónkb ~latalok vállalkozó eve már gyermekkorbansegitő program magyarországi tapasztalatain k. i e Az egyesület az AGRYA Szövetség és a Vállal oz T rsad I K I ró Al pítvány támogatásával hozta létre az 1Ml-t vagyis mú ági M n a elyte lrod amely nonprofit vállalkozásként próbálta segíteni a fiata ok önálló bo dogulósá éle pes őtieteik megvalósítását: A Vendégek uz ovodások foglalkozásalt nézték meg a szolnoki gyerniekházban Hand, bert, head, health: kéz, szív, fej, egészség. A négy angol szó kezdőbetőiről nevezték cl azt a szkzad elején Amerikában kezdődött 4 H mozgalmat, amely elsősorban a gyerekek mezőgazdasági tevékenységét szorgalmazza. A mozgatom, né mi késéssel Ugyan, de nemrégi ben eljutott hazánkba Is. Igaz, útközben jelenleg már nyolcvan országban csatlakoz tak a mozgalomhoz - módosult, illetve kiegészült másfajta tevé kenységekkel Is. A hétvégén Budapesten ala kítják meg az Ifjúsági Farmer ~zervez~tek és 4 H Klubok Ke let-surópai Bizottságát. Az ülé sen többek között észt és lett if júsági szervezetek küldöttei is részt vesznek. Előtte azonban 30-án tapasztalatcserén ismer kedtek meg a bontakozó megyei mozgalommal. A Süti Rute vezette észt és a Giris Lükins vezette lett küldött ség délelőtt a szolnoki Napsugár ( iyermekház kézművesstúdióit nézte meg. A gyermekház ugyanis a megyei 4 H módszer tani központja. Az intézmény igazgatónójét. Somogyiné Borhi Cizellát beválasztották az orszá gos ügyintéző teswleibe is hi szen a gyermekházban nagy ha gyománya van a népi mestersé gek tanításának. A 4 M terjesztését egyébként az Agrya szövetség vállalta, amelynek megyei egyesülete mindössze egyéves múltra te kinthet vissza. A szövetség a fal vakban élő, mezőgazdaságban dolgozó fiatalok szervezete. Az egyesület munkájáról Bali István titkár tájékoztatta a ven dégeket, akik hazájuk hasonló kezdeményezéseiről számoltak be. Délután Jászkiséren folytató dott a program a Csete Balázs emlékházban és a művelődési házban.

6 Az Új Néplap januári számából:»dr. Mikula Lajos, az Agrya Országos Szövetségének elnöke tartotta a megnyitót. Elmondta, hogy az 1Ml létrehozását a társadalmi méretűvé váló munkanélküliség tette szükségessé. Fő céljuk a fiatalok esélyjavító képzése, a vállalkozások indításának segítése a szakképesítés megszerzése. Az ünnepélyes megnyitón beszélt a tervezett képzési formáról is, amely gyakorlatilag egy esélynövelö tréningből, kis- és középvállalkozások menedzselésének, azaz az önmenedzselésnek a tanításából, valamint szakképzést nyújtó tanfolyamokból áll...» Az Új Népi Kollégiumi» mozgalom jegyében szerepet vállaltunk a vidék kulturális hátrányainak leküzdését célzó népfőiskolák szervezésében, elsőként kötöttünk partneri megállapodást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskola Társasággal. Nemzetközi kapcsolatainkon keresztül kivántunk hozzájárulni ahhoz, hogy minél több fiatal ismerkedhessen meg más népek nyelvével, kulturális értékeivel, munkakultúrájával. A franciaországi Pikardia és a Haute-Garonne Megyei Faluházak Szövetségével kötött megállapodásunk a több fiatalnak nyújtott lehetőséget, hogy megismerkedjen a Üancia farmgazdaságokkal, a mezőgazdasági szakképzéssel, valamint a kis településeken élő Fiatalok életével. Kezdeményezői és támogatói voltunk a falusi hagyományőrző sportnapoknak, hagyományőrző népi-és spor~játékoknak. AGRYA9I lfjúságltalálkozóabádszalókon AGRYA ~91 4 Az Agrya Országos Szövetsége szervezésében Abádszalökon, a Tisza-tó partján randevüzott közel háromszáz fiatal, közöttük cseh, észt, holland és francia rokonszervezetek fiataljai is. Nagy Miklós, az Agrya országos elnöke elmondta, legfontosabb feladat, hogy programjaikon keresztül segítsék a hátrányos helyzetű falvakban élő és dolgozó Fiatalokat. qal ALo IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ A, Annta fls.,a...~» O...LL... A_!--. i_n r~.l. ~ A S L. r.i.-., n,l_, n~.1o ~ otvvcwwyc WIJbS jogu gja ieu CUIVIJdI nyiai- Ub raiusi iijusdyi Szervezetek tanácsának. Egy éwel éső b Új: egyénk, ezúttal Mez5tÚ volt színhelye a találkozónak. röbb, mint háromszázfiatal, köző ktöb külföldi ette birtokába három napra a szép:kömyezetben lévőpe esf oltágfanziót Európára.nyllóablak Sok fiatal küszködik azzal, hogy vajon mit is csin ljon egy o yan mezőgazdasági jellegű vidéken, int amilyen a mi megyénk. A legtöb n élnek kipróbálni gaz aéletet mondván, hogy nem ez a leg iztosabb megélhetési forma. Holott példá egész sora bizonyítja, hogy távlatilag tekintettel országunk I endő uniós csatlakozására is biztos jövedelemforrás lehet az agrárium azok számára, akik megfelelnek a követelményeknek. Egyesületünk megalakulásától fogva fontosnak tartja a mez gazdaságbandolgozó, vagy a gazdálkodást még tanu Ó flatalo képzését, különös tekintette! európai uniós csallakoz s kihivásaira és lehetőségeire. Ennekérdekében.külföldi tapa latcse kel nemzetközi szakmai konferenei kat, tanulmán takat szervez lehe eí ~ I a jó gyakorlatok megismeré re, s arra, hogya fiataloke Öt kitá Ijon világ. A erteág 6 pcsolatainknak több iskol Is hasznát látta már, töb k köző JászatÍn Törökszentmiklóson és Karcago. a mezőgazdasági szakközépiskol~ban is élv~ etté az egyesület segítségével megteremtett külföldi ismere előnyét. A reagi S : i Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gim ázium diái~ai például több a lommal vették részt Úancia testvérintézményük, a Paraclet Mezőgaz as g Iskol Ital szervezett tapasztalatcsere programokon. A cserekapcsolatszervezéséb Baj Sá : dor nci tanárjátszottnagyszerepet.

7 Az egyesületttevékenysége azonban n m rányú, általa Ugyanis az EG T [t is már s~iáki rtniegyénkben szak a g k ato. ~99 májusában a ni II UI Wollhausenből ás a környező azda o I Ő svájci farmer fiatalok is k megyénk niezögazdaságával, pte berbe. dig a üriéh Felföldi Fal i ~ sági Szövetség fiataljai meghivására ke k útra egye fiatal gazdák. Októbe e a franciaországi Pikardia régióban, Oisne megyé n lile etöség megismerni a cs lá gazdálkodás hagyományait, a ma as hozamok el~ éne velünk is megosztott titkait, valamint az agro-turisztika, falusi rizmus tapa latait. szakmai utak révén partneri kapcsolatok is kialakultaktelepülések, egyesületek között 9 Magyarul kell európaiul élni Nemzetközi agrárfórumok az EU csatlakozás jegyében 1993 májusában egyesületünk csatiakozik a párizsi székhelyű CIVAM-hoz (Vidéken élők, mezőgazdaságban dolgozók információs ás képzési központja). A CIVAM célja a vidék felemelkedése, az ott élők képzése, ismereteinek bővítése főképpen a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a kereskedelem ás a környezetvédelem területén, továbbá szervezi a nemzetközi cserekapcsolatokat, a nyelvi képzéseket. CIVAM itt Raratté Irt, dinitoii,os cnnhifleuí,sroi épii iplomácia Az é ak-üanciaországi kis falu, Berglcourt Úgy vonul be egyesületűflk tő énelmébe, hogyittpecsételö ött meg remélhetőleg hosszú Id re a barátság a Somme megyei Faluházzal. Roland Grossi, a Faluházak Szövetségének akkori el ökea vidéken élőtiatalok mezőgazdaság szakmai tapasztalatcseréjét, k I rális és.sportterületenfolytatottegyűttmű ődéséttartotta a~legfontosabb céln kés ma is ezakapcsolatok Iegfőbb.jeIl mzője. Az intézményesített együttműködéseket testvértelepülési kapcsolatok, pa eri együttmüködések követték Mesterszállás - Forest l Abbaye, Ocsöd - Viro th ux, Kunhegyes- Hérissart, Jászapáti -Varlus között. A népi diplomádas követei ugyanis sokat tette s teszn k azért, hogy a lok megismedék a két ország kultürá át, hagyományait, 6 keit min en a letét és segítsék a fiatalok nyeivtanul s. Az észa -fra iao á i házas együttműködést újabbak követték: 994-ben e Mitte 1 -I Falu E esületé el, egy évvel késő b pedig a aute-ga e eg ~ I házak Szövetségével irt alá együttműködést egyesületünk. AbádszaL Oda szinté partneri kapcsolatlétrehozásáról irhatottilá~megállapod s. 4 ~ 2 :~ ~ :4

8 1994. áprilisi. Európa Klub megalakulása. Szolnokon a Technika Házában egyesületünk a MTESZ-szel és a Jászkun Picard Baráti Körök Egyesületével együtt hozta létre abból acélból, hogy információs pontként működjön azért, hogy a klubtagok és az érdeklődők bővebb információt kapjanak az Európai Unióhoz történő csatlakozással járó feladatokról, 81 egyesült Európa előnyeiről, hátrányairól. Vendégeink voltak többet között: Hans Beck, az EU magyarországi nagykövete, a magyarul beszélő nagykövetek klubjában pedig cseh, osztrák, szlovák, lengyel, szlovén, román, kínai, izraeli ás svéd diplomaták. C V [urúpa Klub Sio ~ -T SÜ~ LE DEI]110 08HI1IBEC0~Ropc S~Ioatic6%d pn~trnit dt, ~ ÍE.soj)c tn:,51c.t (oqueeur4q.n,l.i,,na,gi,~4 S.olt,k. Qongvk It 253~.$cmb,, 9% RrOWflcHcwsapo Pot~u~i u,,d dit~r k,h~n EIineI.OaE.JropM,jiej, ~gt, IMd%rIlc 1, Qfl 0006 TI~ FOS ES FROM YOVNG 5.94,9* S 0VIIJ U~0PE MD PERSFFCDVE OF MIDDLE EAST COIZ6TRIES OF WTEW ~CPER7 ssao S,VI RY SR CWIÚPI1BI1 K - ~$ KÖZSP-EURÓPAI ORSZÁGOK IELYZEVEtS FERSPSKflVÁJ.4 flatm~t 76OAZDÁSZOK SZEMSZÖOÉRÓL Ns,,cikI94 1E~s4sL~t94~ok. I99~ sttrs,n.berl$.30, ~6BUR 4 I~cuHflPP~ Agrárúton Európába A Kelet-Közép európai országok helyzete ás perspektívája a fiatal mezögazdászok szemszögéből. A konferencián is megfogalmazódott, hogy a csatlakozás nagy kihívást jelent. De hogyan le - a közép-kelet európai országok mező ságát az unió agrárpolitikájához - int azt Lennart Dafgard, az ag ~.je mondta, a csatlakozás n; a a ~ -lölt országok számára jelen kihív ~ em a közös agrárpolitika számára - en a CAP újabb reformok előtt áll. A tagsággal járó feladatokról Jean D. Vesterklund, a dán Mezőgazdasági Információs és Oktatási Intézet vezetője adott áttekintést, Kevin Twomey ír agrárügyi főtisztviselő pedig a családi gazdaságok példáján keresztül mutatta be az unió agrárpolitikáját november Élni Európában fiatal mezőgazdászként. 1 I A fórumon arra kerestünk választ, hogy ez mit jelent annak, aki az EU tagországában él, annak, aki a német újraegyesítésen keresztül ismerte meg a OwOx-u~N3EN SzoI* ow,enbe, 12-la közösséget, s annak, aki az Európai Unión kívül gyakorolja ezt a hivatását. A három nemzetes szemináriumon neves külföldi és hazai szakemberek véleményét ismerhette meg a hallgatóság, közöttük Kad-Peter Henry Cartensent, a német Bundestag mezőgazdasági bizottság elnökének, valamint Günther Raad, az Európai Unió magyarországi delegációja első titkáráét. { ~ k, ~ 9$ re :i ~

9 1998. február Zöld úton Kelet ős Nyugat közölt Ewópai Régiók Fiatal Mezőgazdászainak I. Fóru a a»partnerek vagyunk, nem versenytársak» jegyé en. A határokat az ugyanis az / y~ emberek fejében kell lebo tani anna érdekében, hagy a felépítendő közös Európa-ház mindenkinek a :. Idogulá ZOLD UTON KELE ÉS NyUGAT KÖZÖTT hozzon..f Az Európai Unió közös agrárpoliti éj nak ~ ~TE ENflE L EST L (CAP) történetét, egykori ás mai céljait, a jovő Ri ivásait vázoltákíel előadásaikba a külföldi ás a hazai előadók. Köztük John CHEN OST UND WEST Malcolrn, az EU politikai tanácsadója, Alain othorel, az EU b dapesti misszióján k első titkára, Christophe de Verde, a Francia Nagykövetség mezőgazdasági attaséja, dr. Varga Gyula, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyett se. ás dr. Vajda László, az F EU harm nizációs főosztályának vezet je. A eminá. um tapasztalatait Femand Mercier, az eu pai I9ataI mezőgaz á - hálózat.»atyja» ígymé tatta: na ymértékben ho járult a elet ás Nyugat között sajnos még mmdi meglévőfalak lebontásába.1 az:együtt~ndolkodásalapjainakmegteremtéséhez». Afórumon 14 orszá bó ró evők közös n. latkozatot írtak alá ali tal fa erek nemzetközi hálózatának létrehozásáról.aszerződést nyolco g:képviselője sbourgban,.az Európa anács épületében szentesitette. A hálózat egy4k alelnökének Debreczefli Lászlót választották meg. Még ebben az évben novemberben közepén, egyesületünk és a jászapáti Somos András Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola neves külföldi szakemberek közremüködésével nemzetközi agrárszemináriumot szervezett az EU közös agrárpolitikájának tervezett reformjairól és várható hatásairól. ~tutflnfl»~? ~W ~0l november: AGROMODUL Tapasztalatcsere a franciaországi Avignonban a Leonardo program keretében. Egyesületünket képviselő, agrár-szakképzéssel foglalkozó intézmények vezetői, mezőgazdasági vállalkozók hasznos elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek az EU közös agrárpolitikájának működéséről, a szövetkezés fontosságáról és az agrárképzésről. Berkó Attila az egyesület elnöke, agrárvállalkozó elmondta, megyénkbeli agrár szakképző intézetek bátran állják az összehasonlítást nyugat-európai társaikkal, amelyekkel egyébként reményt keltő szakmai kapcsolatok is szövődtek.

10 * * * * * * *** * április Nemzetközi agrárszemináriuni: Élni és dolgozni fiatal mezögazdászként Európában. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolával közösen megrendezett rendezvényen a résztvevők előadást hallgathattak meg az agrárgazdaság hazai és nemzetközi kihívásairól az EU csauakozás tükrében, a CEJA (Fiatal Gazdák Szövetsége) működéséről, valamint a francia és a lengyel mezőgazdaságról. I..mlfl S?=~ 5d..5 1C május 5-én a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal közös szervezésben került sor az Európai Vidékfejlesztő Egyetem információs fórumára, melynek témái az európai vidékfejlesztés kihívásai, a LEADER+ program portugál tapasztalatai voltak. A programon részt vettek a Leader program felső jászsági akciócsoportjának képviselői,az az évi megyei nyertes csoportok delegációi Mesterszállásról, Tiszapüspökiből, Rákóczifalváról, Jászapátiból is. ~ifl IRMIU A fórum vendégei Camilo Mortagua azapure elnöke és Antonio Realinho, Castelo Branco városban működő ADRACES portugál vidékfejlesztő központ igazgatója voltak. A fórum befejezéseként az ADRACES 4. és a Bedekovlch Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetői együttműködési megállapodást írtak alá. UNION DES TERRES DE RIVIERES EUROPE Június 6. Folyó menti régiók nemzetközi találkozója. Egyesületünk Rákóczifalva Onkormányzata partnereként vett részt az INTERREG Ill-C európai uniós projektben, amely két éves futamidőben elsősorban azt támogatta, hogy az érintett Tisza menti települések a lehető legjobban kihasználják a víz közelsége a vízi utak, a folyó menti területek által nyújtott gazdasági, kulturális és szociális értékeket. INTE~EG IIIC RÉGIÓK A RóIcóczIIarvo júliusában egyesületünk és a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Leader csopor~a szervezésében kilencfős lengyel csoport ismerkedett a Leadert program Tisza-tavi régió sikeres pályázatainak megvalósításával március én résztvettünk Szlovákiában, Tatranska Kotiina Szanatórumban megrendezet Család és munka (Rodina a práca) cm. nemzetközi konfrencián, ahol Hekllné dr. Herbály Katalin tartott előadást Nők-családi humán tőke helyzete Mezőtúr kistérségben~ címmel. A konferencia jó alkalmat adott a szlovák, cseh és lengyel kapcsolatok további kiépítésére is. Ő - ~ L április 2-5 kozott az erdélyi Hargita megyei Csikszeredán hagyományos és helyi termékek vásárával egybekötött zárószemináriumon vett részt egyesületünk. A vendéglátók a Agrárpolitikai Karavánt-t, amely 2008 november és 2009 Január között vonult végig, és célja az Európai Unió Közös Agrár Politikájának ismertetése volt a Hargita megyei gazdákkal. A zárószemináriumon bemutattuk egyesületünket, sikeres projektjeinket.

11 Association pour les Universités RUraIeSE péen es Association forthe European Rural U iversi e Associagáo para as Universidades Ru is Eu e as Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület A nemzetközi szervezetben végzett eredményes munkánk elismeréseként 2006-ban egyesületünket kérték fel az Európai Vidékfejlesztő Egyetem hazai megrendezésére. A vidéken múlik Európa Jövője Részvételünk az Európai Vidékfejlesztő gyetemeken A A vidék sokszínű és lüktető színhelye az életünknek, vidék, ahol mindennapi kenyerünket termelik, ami munkát ad az ország nagyobbik részének, ahol tájainkban Őrzik kultú nkat és hagyományainkat, amely az itt élők számából adódóan komoly politikai erőt képvisel, és ami a városlakóknak pihenés, felüdülés forrása lehet, s amely lakóinak feladata a termőföld az egészséges víz, a levegő a természeti környezetfenntartása is. L4 4 Egyesületünk 1998 óta tagja az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület (APURE) nemzetközi hálózatának, amely civil szervezetként működik Európa tizenöt országában. Tevékenységével biztoslua a vidékfejlesztéssel kapcsolatos hasznos információk, és gyakorlati tapasztaltok átadását. Támoga~a a kollektiv képzést, a hazai és nemzetközi cserekapcsolatok kialakítását egy-egy konkrét, vidékfejle hez kapcsolódó témában, párbeszédek, szemináriumok, fórumok szervezésével. A kétévenként megrendezésre kerülő vidékfejlesztő egyetem az az iskola, amely falai közül kilépve a hétköznapi vidéki élet valóságát éli: segít abban, hogy a vidéken élők minél teljesebben megismeijék jogaikat, lehetőségeiket, segít abban, hogy az emberek beszélgessenek egymással, hogy meg tudják osztani ötleteiket, gondolataikat, hogy cselekvő módon tudjanak részt venni saját sorsuk alakításában. Hiszen a vidék életképességét csak is az ott élő embereken keresztül lehet a le~obban megítélni, ahogyan ők lá~ák saját munkalehetőségüket, a vidéki szolgáltatásokat, életkörülményeiket, a vidékfejlődését szolgáló kezdeményezéseket. Az APURE első vidékfejlesztő egyetemét 1989-en Franciaországban rendezte eg, majd Írország ás Portugália következett, ahol Evorában egyesületünk, mint ~megtlgyelő, I 996-ban adániai Brandbjerg-benmajd 2003-ben azangliai Oxfordbanteljes jogú tagkéntvettrészt. Párbeszéd kelt és nyugat között az európai vidék felemelkedéséért. Ezt a címet kapta a vidéken élő népesség életlehetöségeiről, természeti környezetük sorsáról, azaz a vidék jövőjéről folyó párbeszéd június 28-a és Július 1-e között Mezőtúron és Szolnokon csaknem kétszáz hazai és külföldi agrár- és vidékfejlesztési szakember, valamint civil szervezetek képviselői vettek részt a három napos rendezvényen. Az európai vidék sokszínűsége, érétkeink megőrzése, fejlesztése mindannyiunk számára egy olyan cél, amely érdekében Európa régióinak közösen kell fellépniük. Mi nem támogatást várunk az Európai Uniótól, hanem társilnanszírozást terveink megvalósításához, hogy megmutassuk az európai vidék cselekvőképességét hangsúlyozta CamiIo Tavares Mortagua az Európai Bizottság tanácsadó testületében is működő európai vidékfejlesztő hálózat portugál elnöke. Egyetemünk célja, hogy megosszák a résztvevők egymással tapasztalataikat, tanuljanak egymástól. A zárónyilatkozatot eljuttattuk a brüsszeli testülethez. A magyarországi vidékfejlesztő egyetem tő témáját a vidéki szegénység felszámolása, a megújuló energiaforrások kihasználása, a környezetkímélö mezőgazdaság lehetőségei, a hagyomány és értékmegörzés, valaminta vidéken élő nők helyzeténekjavítása alkotta. q

12 Az egyetem sikeres megrendezését követően elnyertük a hálózat közép-kelet európai központjának létrehozására kiírt pályázatot. A Közép-Kelet Európai Vidékleilesztő Központ 2007 október 24-én nyitotta meg kapuit Szolnokon, a TESZ székházban. A Megyeháza dísztermében megtartott megnyitó ünnepség résztvevőit Kovács Sándor a Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte. Az Európai Bizottságot képviselő Gerard Peltre, az EU Agrár és Vidékfejlesztési Konzultatív Tanács elnöke beszédében hangsúlyozta:»fontos, hogy a különböző tagállamok, intézmények halljanak, tudjanak egymásról, működjenek együtt a vidék felzárkózása érdekében, A tapasztalatcseréktől, együttműködéstől nem kell félni, hiszen ezek a fenntarthatóság zálogai...» A központ létrehozásához levélben gratulált Jerzy Bogdan Plewa ás Loretta Dormal Marino, az EU Agrár ás Vidékfejlesztési Igazgatóságának főigazgató helyettesei.»nagy örőmünkre szolgál egy ilyen kezdeményezés, mint az Onök központjának megnyitása, ahol az emberek megoszthatják ötleteiket és gondjaikat. Ami vidékfejlesztési politikánk akkor lesz hatékony, és akkor tud arra válaszolni amire a vidék közösségeinek szüksége van, ha az emberek beszélgetnek egymással! A 27 tagállamból álló Európai Unióban ez nagy kihívás de egyben nagyon hasznos is.» A vidéken múlik Európa Jövője EGYETEM Párbeszéd kelet és nyugat között, először hazánkban Ai EUiagállamolc ldékti. ő14»épességta»k dilliel,. l6s~gelről,inm~mtlkk. n~m,űk ianárm. sns. vidék j *~i 1.1)4»»add az Eurőpai Vida. Icilcaztó Eajflma Lscd ZoiiM, Mndidrm ~ SmIm*c. c mis kámi, ~»di 1» d6dji~lnttdd Ja imba, nkd.t cliii ~»te»» s - ~ ~ S tisa r kdmk»»»»»di». *mt m mlnd.imflja akt dpi ca,..td»m* áddiata, Em* ié,gdsk kzsa bil M14d1k. MI es áspua»»»di.1 Em4a1 U»ldidl, ~. icnt~nhlsnldtwbucnddi ~dis~»iliasuk.7»»dpi ddt~»»- m Camib )kn%m. Az t,i~s h1~~. Mai t~ $L?~mtt mtde.a. iu~ WO*dS mm acm.m»*áqöd. bh~tdi»»ida cpiri ~ shl.i Id Iituú. a euid1d id~ I~~i lcd,flswlumt fl.t~r~kt. 1. MbdSbK k»ia7ts c,stict.lel,at.1»»d»»~sdi,.tósj na.hd)~ A ddm~iijaa» pi. elül- m..aa n»,di n»*tk»4- aqka InI.d.. adta A Iii, alak, k.~udimgole,. ddbklsi 6 qnwu d,n»na dliqsak Siasm.n t.b1wj.»»rndai~»»»ma». awd,m.akáim.(.»ilad»» mis lv tag. I_l sm4~cwtkssigds 154 Kwt»g»mn.. tdi~adoiila Msn»add Eurdp Pcd ama, 1»»»Ajka ajid amüllemi I..4bM 1d..10W»» Időd» ssqka)w. M nls.j i~en4áa i~d. b Mai kdnde..t szdsid~ mmc*m»»»id evejia.iiddk 1.k,d)Mi.»»IL a md,... bidi.k kl,n.d~ kinn- din»»ne bnt»lt nn»pc» md» T4J amd a IflIdmc9ótrzdsndndi Si di»q.» k*,»~atudas»s,dm k.dis s»»»»kin M dn mmne,rs*o.l..k.m»» en~t»kaytktüflad,, Mu~a l_mc ős»»di 14w1ó wd~ Ka»ratIeiWl»dőn»»di» M I~OUjkM Jadiloddukci gw d~s u.imflaid*mls.fl II. kad krmmmeoedcn8-4~ kaejtetje»»t _t A megnyitó ünnepség zárásaként az alapítók: az Agrár ás Falusi lqúsági Körök Egyesülete, a Népfőiskolai Társaság, a Europe Directés a Szolnoki Főiskola Mezötúri Mezőgazdasági ás Műszaki Fakultása, valamint a jelen lévő lengyel, szlovák, cseh és román szervezetek képviselői, közös együttműködési nyilatkozatot írtak alá.

13 A központ szervezésében a Civil együttműködés a vidék felzárkózásáért című rendezvénysorozat keretében került sor 2008 április 14-én, az eun5p~i vidékfeilesztés tapasztalatairól tartott nemzetközi fórumra. A fórumot Bali István a központ vezetője, a nemzetközi szervezet alelnöke nyitotta meg. A vendégek közül elsőként CamlIo Tavares Mortagua az APURE elnöke szólalt fel. Eladásában elmondta, az egyesület programjainak megvalósítását az egész Európára kiteijedő nemzetközi hálózaton keresztül, áz európai uniós projektekben való széles körű partneh egyűttműködések segítségével kívánják elémi.a résztvevők a vidékfejlesztés terén gyűjtött tapasztalatokat a kétévenként megrendezésre kerülő Európai Vídékfejlesztő Egyetemek keretében vitatják meg. Aportugál elnök úgy vélte, a vidékfejlesztésnek mindig helyi szinten, egy adott régióhoz kapcsolódóan kell megvalósulni, ezért a nemzetközi vidékfejlesztési politikán túl régiós politikát is szükség van~ Hozzátette, a vidék fejlődése nem valósulhat meg kizárólag a mezőgazdaság fejlesztésével, ugyanakkor nélküle sem. A LEADER programmal kapcsolatban kiemelte, a programok sikerének záloga az egy helyen élők közös célért való összefogásában rejlik. A vidékfejlesztés csak is akkor lehet sikeres, ha minél szélesebb rétegből (civil szféra, vállalkozók, oktatási intézmények) minél több ember kapcsolódik be. Avidékfejlesztés a gazdasági szempontokon túl társadalmi kérdés is, hiszen a nemzeti hagyományok megőrzésében a vidéki családokra kulcsfontosságú szerep hárul. Josy Rychez Battesti, az egyesület korzikai alelnöke a franciaországi vidékfejlesztés tapasztalatait mutatta be. Hangsúlyozta, a vidékfejlesztés fő célja a vidéken élők esélyegyenlősségének biztosítása kell, hogy legyen. Barbara Dlklev a dán vidékfejlesztési tapasztalatokról számolt be. A falusi közösségekben elteledt szokás, hogy a könyvtárat, iskolát, illetve a különböző üzleteket egyesüleu alapokon működtetik, mondta többek között előadásában. 4 I 4 1 gözérkel~t Európai Wdék0J1~ ~ KOZpO~~I I ~~ r H I ~O4~

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl EURÓPA A POLGÁROKÉRT Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Bõvített kiadás, 2011 Európa a polgárokért Hogyan vehetünk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

III. évfolyam, 1. szám

III. évfolyam, 1. szám III. évfolyam, 1. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő DOLGOZZUNK együtt, a vidékért! Fonjuk az MNVH hálóját! KITARTÁSSAL és akaraterővel válhat

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

Tábori szemle, újabb menetgyakorlat előtt

Tábori szemle, újabb menetgyakorlat előtt Tábori szemle, újabb menetgyakorlat előtt bevezető Hadtörténész nem vagyok, de a történelmi tanulmányaimból úgy emlék szem, hogy a magyar hadi históriában a néhai zsoldos szerepeken túl sosem volt olyan

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/1. szám Tájékoztató a FATOSZ nemzetközi kapcsolatairól A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk Tartalom Nõk vezetõ tisztségben Mészáros Istvánné (Bácsalmási Ipartestület) Mórocz Istvánné (Könyvkötõk Országos Ipartestülete) Mihalcsik Gyuláné Budapest VI-VII. kerületi Ipartestület (2-4. oldal) Exkluzív

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Tartalomjegyzék A 2011. év legfontosabb eredményei számokban/táblázatokban... 3 Az Egész életen át tartó tanulás program...

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Amíg nem érint személyesen Visszatérô téma az Európai Unióban az állampolgári részvétel és aktivitás növelése. A legutóbbi nagyszabású uniós kommunikációs kampány a D-terv

Részletesebben

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig

A zöldfelület ápolástól a hóeltakarításig A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata XIV. évfolyam, 10. szám 2004. október Ára: 197 forint A kormányprogram önkormányzati vonatkozásairól a 4 5. oldalon írunk. Az iskolapélda valamely

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Katonai emlékpark Pákozdon

Katonai emlékpark Pákozdon XIII. évfolyam 2010. október 3. szám Katonai emlékpark Pákozdon Megemlékezés Kőszegen A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete, immár a negyedik alkalommal tartott bajtársi találkozót a kőszegi várban. Ez

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

Tartalom. Előszó...2 CIKKKK, alapító okirat. 3

Tartalom. Előszó...2 CIKKKK, alapító okirat. 3 Tartalom Előszó....2 CIKKKK, alapító okirat. 3 Bemutatjuk a CIKKKK tagszervezeteit - Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka. 6 - Helyiérték Egyesület, Balatonboglár....8 - Komáromi Zenész

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben