Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja"

Átírás

1 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezető rész Az iskola arculata Károlyi Mihály életrajz Köszöntő Képzési kínálat, képzési rendszer Egységes középiskolai képzés Kéttannyelvű középiskolai képzés Egységes középiskolai képzés nyelvi előkészítő évfolyammal Közép- és emeltszintű szakképzés Felsőfokú szakképzés Kimenet, szerezhető végzettségek Az iskola környezete Az iskola tanulói közössége Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Fenntartó Közoktatási és szakmai irányítást végző szervezetek: Pedagógiai háttérintézmények: Közoktatási intézmények Felsőoktatási intézmények Nem közoktatási intézmények Kapcsolat a szülőkkel Egyéb szakmai és érdekvédelmi szervezetek Kapcsolat a támogató cégekkel Nevelési program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink Nevelő oktató munka céljai A nevelő-oktató munka feladatai A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A kulcskompetenciák fejlesztése A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola helyzete Kiemelt területek Főbb célok Ebből adódó konkrét feladataink: Tájékoztatási kötelezettség Iskolánk a következő anyagi segítséget nyújtja a szülői kiadások csökkentéséhez Az önkormányzati segélyekkel kapcsolatos feladatok Ösztöndíjakkal kapcsolatos teendők Egyéb feladatok

3 4.7 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztési lehetőségei Helyi tanterv Óratervek Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola felvételi szabályzata Felvétel az első (közoktatási 9.) évfolyamra Átvétel az iskola felsőbb évfolyamára Az átjárás egyéb szabályai: Felvétel az iskola szakképző évfolyamaira Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A tanulmányi idő rövidítése A tanulmányi idő rövidítése a szakképző évfolyamokon A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Az értékelés általános elvei és módszerei A tanulmányi időbe beépített rendszeres vizsgák A tantárgyválasztás szabályai Felkészülés az érettségi vizsgákra A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és formái A magatartás értékelése, minősítése A szorgalom értékelése, minősítése A középszintű érettségi vizsga témakörei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szolgáló módszerek Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére Szakmai program Az iskola egészségnevelési programja Környezeti nevelési program Helyzetelemzés Iskolánkban a környezeti nevelés megvalósul: Tanórán Tanórán kívüli programokon Iskolán kívüli együttműködés Fenntartó Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények Hivatalos szervek Erőforrások Iskolán belüli együttműködés Tanárok Diákok Tanárok és diákok Tanárok és szülők Alapelvek, jövőkép, célok eléréséhez szükséges készségek

4 Alapelvek Jövőkép A célok eléréséhez szükséges készségek Az iskola környezeti nevelési szemlélete Konkrét célok Új tervek Hagyományok ápolása Szaktárgyi célok Tanulásszervezési keretek Lehetőségeink: Módszerek: Taneszközök Kommunikáció Az írásbeli beszámoltatások rendje, formái, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az írásbeli számonkérés formái az iskolánkban: Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Záródokumentumok Mellékletek sz. melléklet Könyvtárunkból kölcsönözhető tartós tankönyvek listája sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Angol nyelv Angol célnyelvi civilizáció Német nyelv Német célnyelvi civilizáció Francia nyelv Informatika Közgazdaságtan Történelem Irodalom Magyar nyelv sz. melléklet Az iskolában oktatandó szakmák ismertetése Üzleti szakügyintéző Pénzügyi-számviteli ügyintéző Külkereskedelmi üzletkötő Logisztikai ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Jogi asszisztens Ügyviteli titkár szakma idegen nyelvi titkár elágazás Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens sz. melléklet A szakmai orientációs szakasz tantárgyainak helyi tanterve sz. melléklet Néhány adatunk diagrammokban sz. melléklet Iskola-egészségügyi szolgálat véleménye

5 1 Bevezető rész 1.1 Az iskola arculata Károlyi Mihály életrajz Iskolánk névadója e nagy történelmi személyiség. Életének nyolc évtizede átfogta a magyar történelem korszakait, amelyek közül nem egyben cselekvő, sőt meghatározó szerepet játszott. Károlyi Mihály kora ifjúságától hitt a társadalmi haladás szükségességében. Politikai fejlődése, szemléletének gyökeres átalakulása nem azért csodaszerű", mert arisztokratának született, hanem azért, mert az igazi fordulat egy érett, kialakult politikusnál, egy nagyreményű politikai pálya csúcsán ment végbe. Önvizsgálatra mindig kész szellem lévén, egész életében szívesen, mohón tanult másoktól. A maga útján haladt, küzdőtársait, mestereit maga választotta. Egy parlamenti beszédében ezt mondta: ". Az idő halad és én nem álltam meg...fiatal akarok maradni szellemben, fiatal akarok maradni a politikában. Tudásszomja mellett következetessége is segítette előrehaladását. Mindig arra törekedtem, hogy a gondolatokat végiggondoljam, egészen a végső következtetésig. Gyűlöltem a félmegoldásokat..." Károlyi az a fajta ember volt, akit a csapások, a támadások nem visszavonulásra késztettek, hanem még inkább megkeményítettek, sőt előrehaladásra sarkalltak. Becsületessége és érzékeny szociális lelkiismerete, éles megfigyelő-képességgel párosulva nem engedte, hogy a dúsgazdag mágnás észre ne vegye, min alapszik kiváltságos léte. Másrészt logikus gondolkodásmódja, az a képessége, hogy az új felismeréseket mindenre való tekintet nélkül., a végső konzekvenciákig végiggondolja, olyan jellemmel és temperamentummal párosult, amely nem ismert habozást vagy késlekedést a felismert igazságok tettre váltásában. Államférfiúi egyéniségéhez tartozik fegyelmezettsége is, amellyel úrrá lett szenvedélyes temperamentumán és személyes érzelmein. Károlyi politikai egyéniségének rendkívülisége talán éppen abban foglalható össze, hogy egyszerre volt a helyzettel számoló reálpolitikus és eszméit tűzön-vízen át követő romantikus politikus. A kettő egyesítésében van emberi nagysága, a kettő összeütközéséből fakadt politikusi tragédiája. A magyar társadalmi fejlődésben párját ritkító életút nem mindennapi embert állít példaképül iskolánk tanulói és pedagógusai elé. 5

6 1.1.2 Köszöntő Tisztelt Olvasó! Köszöntöm abból az alkalomból, hogy érdeklődése jeléül kezébe vette a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola helyi pedagógiai programját. Remélem, olyan iskolát ismer meg ebből, amely megfelel előzetes várakozásainak, amelyben gyermeke szívesen tanulna. Iskolánk 1963 óta a fővárosi közoktatás méltán megbecsült, jóhírű és jó színvonalú intézménye, ahol már az első évfolyamokon végzett diákok gyermekei is igen nagy számban tanulnak. Természetesen már sem az épület, sem annak belső berendezése, felszerelése, sem az iskola szakmastruktúrája nem az, mint a kezdetekkor, de változatlan az iskolában tanítók ars poétikája, mely névadónk, Károlyi Mihály szavaival fejezhető ki legjobban és amely egyben iskolánk jelmondata is: "Hit, illúziók nélkül!" Kollegáimmal együtt hiszünk abban, hogy valamennyi diákunk az iskolánkban eltöltött évek alatt széles körű humán és reál ismeretekkel, korszerű és jól konvertálható szakmai tudással és a kellemesen eltöltött diákévek élményével lép ki az életbe. Nevelőtestületünk -bár természetszerűleg különböző személyiségekből áll - egységes abban, hogy az általuk közvetített alapértékek közösek, nyitottság, tudásvágy, emberszeretet, tolerancia, szolidaritás, egymás elfogadása, a munka szeretete és megbecsülése, szakszerűség, optimizmus, a sikeres önmegvalósítás igénye. Valamennyien arra törekszünk, hogy gyerekközpontú demokratikus, sikerorientált iskolában tanulhassanak diákjaink. Sok éves oktató nevelő munkánk elismeréseként nevelőtestületünknek ben Budapest Főváros Közgyűlése a Budapestért díj elismerő kitüntetést adományozta. Reméljük filozófiánkkal egyetértenek és pedagógiai programunk megismerése megerősíti Önt abban, hogy jól választott. Tisztelettel köszönti Dr. Inzelt Péterné igazgató 6

7 2 Képzési kínálat, képzési rendszer 2.1 Egységes középiskolai képzés 4. év végén a tanulók érettségi vizsgát tehetnek, amely lehet: emeltszintű középszintű 2.2 Kéttannyelvű középiskolai képzés 5. év végén a tanulók érettségi vizsgát tehetnek, amely lehet: emeltszintű középszintű A tanítás célnyelve német vagy angol 2.3 Egységes középiskolai képzés nyelvi előkészítő évfolyammal 5. év végén a tanulók érettségi vizsgát tehetnek, amely lehet: emeltszintű középszintű 2.4 Közép- és emeltszintű szakképzés 1-2 év (a szakképesítéstől függően), amely után közép- vagy emeltszintű OKJ szakképesítő vizsgát tehetnek, 2.5 Felsőfokú szakképzés 2 év, amely után felsőfokú OKJ szakképesítő vizsgát tehetnek és a tanulmányi idő jogszabályban meghatározott része a felsőoktatási tanulmányokba beszámítható, illetve csökkentheti a felsőfokú tanulmányi időt. 2.6 Kimenet, szerezhető végzettségek Az Országos Képzési Jegyzékben található szakmák a következő szakmacsoportokban: I. közgazdaság II. kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció III. ügyvitel 7

8 3 Az iskola környezete Az iskola Budapesten, a XIII. kerületben, Angyalföld szívében helyezkedik el. A 3. Metróval a város minden pontjáról és a főváros környékéről is jól megközelíthető. Az iskola környezete rohamosan fejlődik, egyre több bank, hivatal és vállalkozás található a Váci út szűkebb és tágabb környékén. Az épület az 1900-as évek elején épült, melyet azóta tetőtér beépítéssel bővítettünk és korszerűsítettünk. A közgazdasági területen külkereskedelmi, banki és számviteli képzésre, ügyviteli területen jogi asszisztens képzésre specializálódik. 3.1 Az iskola tanulói közössége Az iskola tanulóinak döntő többsége középosztálybeli családból érkezik, 70 %-a a fővárosban, 30 %-a a környező településeken él. Neveltségi szintjüket a középosztálybeli háttér határozza meg. Tanulóink több mint 90 %-a az érettségit követően valamilyen formában továbbtanul (egyetem, főiskola, akkreditált felsőfokú szakképzés, felső és középfokú szakképzés). A Diákönkormányzat a jogszabályokban megfelelően, autonóm szervezetként szervezi az iskola diákéletét. Valamennyi osztályban diákbizottságot alakítanak, melynek működését az iskolai Diákbizottság koordinálja. A szakképző évfolyamokon a tanulós osztályonként (szakmánként) 1 fő bizalmit választanak, aki képviseli az osztályt, tartja a kapcsolatot az osztályfőnökkel és az iskolavezetéssel. 3.2 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Fenntartó Budapest Fővárosi Önkormányzata Közoktatási és szakmai irányítást végző szervezetek: A közoktatási irányítás: OM A szakmai irányítás: SZMM Az egyes szakmákért felelős minisztériumok (PM, SZMM) 8

9 3.2.3 Pedagógiai háttérintézmények: OKSZI, OKI OH, OKÉV FPPTI NSZI Közoktatási intézmények Az általános iskolákat folyamatosan tájékoztatjuk iskolánk működéséről, a felvételi lehetőségekről, az oktatott szakmákról, igény esetén részt veszünk az iskolák összevont szülői értekezletén, A felsőoktatási intézmények A TISZK-hez tartozó iskolák Társiskolák A hazai (fővárosi és vidéki) közgazdasági szakmát oktató iskolákkal folyamatos munkakapcsolatban állunk A külföldi társiskolákkal (dán, belga, angol, osztrák, svájci) diákcsere szervezésével és a bevált oktatási módszerek megismerésével tesszük hatékonyabbá az idegen nyelvek oktatását, egymás kultúrájának megismerésével fejlesztjük tanulóinkban a másság elfogadását és megbecsülését Felsőoktatási intézmények Corvinus Egyetem Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Szolnoki Főiskola Nem közoktatási intézmények XIII.ker. Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Titkárság Angyalföldi Sportszövetség Károlyis Diákokért Alapítvány Vöröskereszt 9

10 3.2.7 Kapcsolat a szülőkkel szülői választmány, választmányi elnök, évfolyamfelelős szülők, az osztályok szülői munkaközösségei a szülők Egyéb szakmai és érdekvédelmi szervezetek Magyar Szakképzési Társaság Magyar Külkereskedelmi Szövetség Külgazdasági Szövetség Számviteli Szakemberek Egyesülete Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Közoktatási és Szakképzési Dolgozók Szakszervezete Kapcsolat a támogató cégekkel A legjelentősebb támogatóink: Magyar Fejlesztési Bank Rt. OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Budapest Bank Rt MOL Rt MNB Rt Konsumbank Rt TRANSELEKTRO KERESKEDELMI Rt. ERÖTERV HVB Bank Rt. Intereurópa Bank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt Westel 900 Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Budapesti Erőmü Rt. VILLKESZ KFT ADVOPATENT Szabadalmi Iroda 10

11 Agroglobe Kft MASPED Rt 3 C KFT Pannon GSM RT RICOH Magyarország Kft CIB Bank RT Raiffaisen Bank RT Fontosnak tartjuk, hogy a részükről felmerülő igényeket érvényesítsük a szakképzésben, folyamatosan kövessük a gyakorlati életben bekövetkezett változásokat, és ezeket beépítsük a szakképző évfolyamok tananyagába. 11

12 4 Nevelési program 4.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása Nevelőtestületünk hisz abban, hogy valamennyi diákunk az iskolánkban eltöltött évek alatt széles körű humán és reál ismeretekkel, korszerű és jól konvertálható szakmai tudással és a kellemesen eltöltött diákévek élményével lép ki az életbe. Természetszerűleg a nevelőtestület különböző személyiségekből áll - egységes abban, hogy az általuk közvetített alapértékek közösek, nyitottság, tudásvágy, emberszeretet, tolerancia, szolidaritás, egymás elfogadása, a munka szeretete és megbecsülése, szakszerűség, optimizmus, a sikeres önmegvalósítás igénye. Valamennyien arra törekszünk, hogy gyerekközpontú demokratikus, sikerorientált iskolában tanulhassanak diákjaink Nevelő oktató munka céljai Az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenység céljait két - egymástól elválaszthatatlan - módon kívánjuk megfogalmazni, egyrészt rögzítve azt, hogy az iskola befejezése után a tanulók előtt milyen lehetőségek állnak, másrészt azt, hogy a folyamatos közös tevékenység eredményeként milyen személyiségjegyek, tulajdonságok kialakulása várható el a tanulóknál. Természetesen ebben tevőlegesen részt kell vállalni az iskola mellett a tanulónak és a szülői háznak is, csak közös tevékenység esetén lehet munkánk sikeres. Az iskola közgazdasági szakközépiskola, fővárosi gyakorlóiskola. Az iskolában kéttannyelvű képzés is folyik, német és angol célnyelven. Széles sávon készít fel: továbbtanulásra elsősorban szakirányú (közgazdasági, külkereskedelmi, banki, számviteli, pénzügyi, vállalkozási és ügyviteli területen) egyetemen és főiskolán kilépési lehetőséggel az állam és jogtudományi, társadalomtudományi, természettudományi, idegen nyelvi, műszaki felsőoktatás felé, megalapozva az iskolában folytatott szakmai képzést, 12

13 kilépési lehetőséggel más szakmai képzések felé, valamint átképzésre és továbbképzésre. Iskolánk a fentiek szellemében nyitott az olyan tanulók számára, akik: jó tanulmányi eredménnyel fejezik be az általános iskolát az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtanak idegen nyelvből, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, érdeklődnek a gazdasági élet kérdései és az informatika iránt, nyitottak az általunk közvetített értékekre, elfogadják iskolánk házirendjét és hagyományait, vállalják az ezzel járókötelezettségeket, magatartásukkal, szorgalmukkal, külső megjelenésükkel, az iskola dolgozóihoz és társaikhoz való viszonyukkal, az iskolai életben való részvételükkel, életvitelükkel méltók iskolánk hírnevéhez, személyiségükkel gazdagítják iskolánk arculatát, várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését is, akik valamely területen kiemelkedő teljesítményre képesek (pl. sport, zene ), de emellett érdeklődnek a gazdasági kérdések iránt A nevelő-oktató munka feladatai Az iskolában eltöltött évek alatt tanulóink elsajátítják azokat a humán, reál, nyelvi 1, informatikai és gazdasági ismereteket, amelynek birtokában egyaránt alkalmassá válnak felsőfokú tanulmányok folytatására vagy szakmai képesítés megszerzése után kilépésre a munka világába a munka-erőpiaci igényeknek megfelelően, kialakul bennük az önálló véleményalkotás, az alkotó gondolkodás képessége, a belső motiváció a tanulásban és a munkában, az önképzés igénye, az egész életen át való tanulás fontosságának felismerése, innovatív képesség, versenyhelyzetben való helytállás, kreativitás, vállalkozó- és vállalkozási készség 1 Iskolánkban két idegen nyelvet oktatunk, az egyiket magasabb óraszámban. 13

14 döntő fontosságúnak tartjuk a következő személyiségjegyek kialakítását: önismeret, konfliktusmegoldó képesség, demokratikus viselkedés szabályainak betartása, tolerancia, nyitottság, empátia, alkalmazkodóképesség, kommunikációs, valamint kapcsolatteremtő és kapcsolatmegtartó képesség, a mozgás és a sport szeretete, egészséges életmód, kitartás, alkalmazkodás a változó társadalmi követelményekhez, csapatszellem, az örök emberi értékek tisztelete, humánum, önbizalom, pozitív életszemlélet, igényesség az élet minden területén A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Céljaink a következő tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg iskolánkban. Munkánk legfontosabb színtere a tanítási óra. Elsődleges feladatunk a tanórákon a magas színvonalú általános műveltség elsajátíttatása tanulóinkkal. Az ismeretek és készségek jobb elsajátítása érdekében, egyes tárgyakat csoportbontásban tanítunk: idegen nyelvek, matematika, informatika, gépírás, testnevelés, gyógytestnevelés, szakképző évfolyamokon az előzőek mellett számvitelt, pénzügyi ismereteket, gazdasági informatikát, külkereskedelmi lebonyolítási gyakorlatot, külkereskedelmi üzletkötési gyakorlatot, üzleti kommunikációt, idegen nyelvű levelezést, vállalkozások gazdálkodását, tanirodai gyakorlatokat, stb. Objektív és szubjektív feltételeink ismeretében bátran vállalhatjuk, hogy -igény esetén emeltszintű - érettségi vizsgára készítjük fel a tanulókat magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvekből (angol, német, francia, olasz, orosz), közgazdaságtanból, üzleti gazdaságtanból, kémiából, francia, fizikából, évfolyamokon felkészítjük a tanulókat arra, hogy az Országos Képzési Jegyzékből az iskola képzési profiljába tartozó szakmákban sikeres szakmai képesítő vizsgát tegyenek. Ennek érdekében - pénzügyi lehetőségeinken belül - az iskola tanárai mellett szakterületükön elismert gyakorlati szakembereket is foglalkoztatunk, akik a legkorszerűbb ismeretek átadását biztosítják. A szakképző évfolyamokon a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karával, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával, a Szolnoki Főiskolával, valamint a Corvinus Egyetemmel együttműködve felsőfokú szakképesítés megszerzésére adunk lehetőséget. Azoknál a szakmáknál, ahol a vizsgakövetelményben idegen nyelvi vizsgarész is szerepel, felkészítjük a tanulókat a megfelelő szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgára. 14

15 A tanórák mellett a tanórán kívüli tevékenységeket is felhasználjuk céljaink elérésére. Az emeltszintű érettségi vizsgára készülők számára fakultációkat szervezünk. A nyelvi fakultációk emellett jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók felkészüljenek az államilag elismert nyelvvizsgára. Tanulóink iskolánkban nyelvvizsgát tehetnek angol és német nyelvből az Idegennyelvi Továbbképző Központ Origo kétnyelvű nyelvvizsgarendszerében. Az érdeklődő tanulók részt vehetnek az irodalmi színpad és különböző szakkörök (számítástechnika, az EU-val kapcsolatos, énekkar, idegen nyelvű színjátszás, vallástörténet, tanirodai, könyvtárhasználati, biológia, természettudományi, közgazdaságtani, vállalkozási ismeretek) munkájában. Szükség esetén a 9. évfolyamon felzárkóztató foglalkozásokat tartunk, 12. évfolyamon korrepetálási lehetőséget biztosítunk. Valamennyi tanulónk részt vehet a tömegsport (asztalitenisz, úszás, futás, tornatermi foglalkozások, stb.) és a sportszakosztályok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, országjárás) foglalkozásain, a rászoruló tanulók részére szakképzett gyógytestnevelő-tanárok irányításával gyógytestnevelési órákat tartunk. Igény esetén önköltséges formában indítunk nyelvi, számítógép-kezelői, egyetemi felvételire felkészítő, gyors- és gépírás, különböző tantárgyi felzárkóztató tanfolyamokat, a szakképző évfolyamok részére szakmai nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervezünk. Nevelőmunkánk fontos színtere az iskolai közösségi élet megszervezése, a tanulók szabadidős és sporttevékenységének segítése. Meg kell tanítani a tanulókat, hogy önállóan tudják használni a különböző ismerethordozók (könyvtár, informatikai eszközök - INTERNET) által kínált lehetőségeket, a színház, koncert és tárlatlátogatások iránti igényük kialakuljon és folyamatossá váljon. Mindezeket osztálykeretben, az osztályfőnök és a szaktanárok segítségével szervezzük, bevonva az érdeklődő szülőket is. A felsorolt programokon való részvételt fontosnak tartjuk az osztályközösség létrehozása és fejlesztése céljából. A szabadidős tevékenység szervezésében aktívan részt vesz az iskolánkban működő diákönkormányzat és az osztályok diákbizottságai. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az osztályközösségek erősödjenek, hanem valamennyi tanulónkban kialakuljon az iskolához való kötődés, legyen büszke rá, hogy "Károlyis diák" lehet. Ezt segítik iskolánk kialakult hagyományai: "O"-os túra, tanévnyitó, Gólyaavató, Károlyi-napok, Katalin-bál, kirándulások, Mikulás-ünnepség, karácsony, klubnapok, táborok, diákönkormányzati vezetők tábora, iskolai és iskolán kívüli versenyek, pályázatok, vetélkedők, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, szalagavató, ballagás, külföldi diákcserék, nyelvgyakorlást szolgáló külföldi utak, külföldi szakmai látogatások, "erdei 15

16 iskola" a tehetséges tanulók verseny- és felvételi felkészítésére, diákközgyűlés, iskolarádió, iskolaújság, diákszínpadi bemutatók, diáksportkörök, sítábor, házi bajnokságok, tanár-diák sportmérkőzések, véradás stb. Az iskolához tartozás érzését erősítik az elismerés és jutalmazás formái, az iskolai Szülői Választmány által alapított, a jó tanulmányi és közösségi munkát elismerő díj, az iskola hírnevét öregbítő kiemelkedő teljesítményért adott Károlyi Emléklap, Elismerő Oklevél, amelyeket minden esetben az iskola nyilvánossága előtt adunk át A kulcskompetenciák fejlesztése Azoknak a képességeknek a kialakítása, amelyek birtoklása alkalmassá teheti a tanulót a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt modern világhoz. Aktív szerepvállalásra ösztönzés a változások irányának és a tartalmának befolyásolásához. A változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, a változások befolyásolása, saját sorsuk alakítása. Személyes boldogulás és fejlődés, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához való empátia. Sikeres élet egy tudás alapu társadalomban, az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése. A kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Fejlesztendő kulcskompetenciák o Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. o Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, 16

17 szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. o Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. o Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. o Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 17

18 o A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. o Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. o Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. o Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 18

19 4.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különböző iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. A felgyorsult élet, az új információs technológiák megjelenése az iskolában, komoly kihívást jelent a tanulás és tanítás hagyományos formái, módszerei és tartalma számára. A megváltozott paradigmák kényszerítenek bennünket: diákjainkat arra neveljük, hogy Képesek legyenek céljaik megfogalmazására, megküzdeni az előttük álló feladatokkal A munka világa a konkrét túlzottan specializált szaktudás helyett, olyan tulajdonságokat részesít előnyben, mint a kreativitás, az önállóság, a kezdeményezőkészség, a helyzetfelismerő képesség, a rugalmasság, a nyitottság, amelyekre később, bármilyen szakmai ismeret ráépíthető, tehát, hogy az élethosszon át tartó tanulás (livelong learning) igénye szükségessége, tudatosodjék bennük. Ennek érdekében, az önismeret-valóságismeret elsődlegességét elfogadják felismerik. Emberi kapcsolataikban egymás segítése, kiegészítése, a másság elviselése, kommunikációs, kapcsolatteremtő és kapcsolatmegtartó képesség domináljon. Olyan állampolgárokat neveljük a családok segítségével akik tudás, világlátás, életbölcsesség tekintetében nemzeti, regionális és európai értelemben is konstruktív személyiségei legyenek a modern világnak. 19

20 Célunk, hogy az iskolában eltöltött évek alatt: tanulóink elsajátítják azokat a humán, reál, nyelvi2, informatikai és gazdasági ismereteket, amelynek birtokában egyaránt alkalmassá válnak felsőfokú tanulmányok folytatására vagy szakmai képesítés megszerzése után kilépésre a munka világába a munka-erőpiaci igényeknek megfelelően, kialakul bennük az önálló véleményalkotás, az alkotó gondolkodás képessége, a belső motiváció a tanulásban és a munkában, az önképzés igénye, az egész életen át való tanulás fontosságának felismerése, innovatív képesség, versenyhelyzetben való helytállás, kreativitás, vállalkozó- és vállalkozási készség döntő fontosságúnak tartjuk a következő személyiségjegyek kialakítását: önismeret, konfliktusmegoldó képesség, demokratikus viselkedés szabályainak betartása, tolerancia, nyitottság, empátia, alkalmazkodóképesség, kommunikációs, valamint kapcsolatteremtő és kapcsolatmegtartó képesség, a mozgás és a sport szeretete, egészséges életmód, kitartás, alkalmazkodás a változó társadalmi követelményekhez, csapatszellem, az örök emberi értékek tisztelete, humánum, önbizalom, pozitív életszemlélet, igényesség az élet minden területén. Ehhez olyan pedagógiai környezet szükséges amelyben: tényanyag, kész megoldás megtanítása helyett / mellett készségek, jártasságok, attitűdök kialakítása különböző forrásokból és perspektívákból szerzett tudáselemek, összegzési képességének (szintézisének) kialakítása tanári instrukció elsődlegessége helyett, inspiráló tanulási környezetben arra való késztetés, hogy a tanulók önállóan építsék fel tudásukat osztályteremben történő tanulás mellett könyvtárakban, múzeumban, Internet laborban stb. nyitott helyszíneken, életszerű helyzetekben való tanulás. osztálykeretben történő tanítás mellett, kisebb csoportokban való tanulás érdeklődési körnek, képességeknek megfelelően homogén korcsoportok mellett, heterogén korcsoportban történő tanulás (az egymástól tanulás, egymásnak segítés, együttműködési készség fontossága!) 2 Iskolánkban két idegen nyelvet oktatunk, az egyiket magasabb óraszámban. 20

21 arra való rádöbbentés, hogy nem csak az én a fontos, hanem közösség is, melyhez tartozni, alkalmazkodni, meg kell tanulni, iskolán belüli tanulócsoportok helyett a nyitott iskola elvének megvalósítása (iskolák közti kapcsolat EU és globális szinten is), az alkalmazkodás és konformizmus helyett/mellett a kreativitás, kritika, innováció fontosságának előtérbe helyezése, külső szabályok követése mellett a belső szabályok kialakításának igénye (házirend, ODB, IDB), kötött tanterv, merev órabeosztás helyett szabad időkeretben, az enciklopédikus tudás jelentőségének csökkenésével megnő a begyakorlás, elmélyülés, valamint a tárgyak közti integráció erősítésének igénye, a tömegkommunikációs eszközök szerepének tudatosítása, az általuk közvetített tartalmak megértésére, kritikus elemzésérre, az információk tartalom és jelentőség alapján történő szelektálására, fontosság és használhatóság szerinti értékelésére való felkészítés, folyamatosan választási, döntési helyzetek elé kell állítani diákjainkat, a számítógéppel segített tanulás lehetőségeinek kiterjesztése (multimédia-labor, Internet) az irányított felfedező tanulás módszereinek elterjesztése speciális igényű tanulók képzése. 21

22 4.3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésre irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a pedagógusok és a tanulók közvetlen személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. Nevelőmunkánk fontos színtere az iskolai közösségi élet megszervezése, a tanulók szabadidős és sporttevékenységének segítése. Meg kell tanítani a tanulókat, hogy önállóan tudják használni a különböző ismerethordozók (könyvtár, informatikai eszközök - INTERNET) által kínált lehetőségeket, a színház, koncert és tárlatlátogatások iránti igényük kialakuljon és folyamatossá váljon. Mindezeket osztálykeretben, az osztályfőnök és a szaktanárok segítségével szervezzük, bevonva az érdeklődő szülőket is. A felsorolt programokon való részvételt fontosnak tartjuk az osztályközösség létrehozása és fejlesztése céljából. A szabadidős tevékenység szervezésében aktívan részt vesz a főállású szabadidő szervező tanár, az iskolánkban működő diákönkormányzat és az osztályok diákbizottságai. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az osztályközösségek erősödjenek, hanem valamennyi tanulónkban kialakuljon az iskolához való kötődés, legyen büszke rá, hogy "Károlyis diák" lehet. Ezt segítik iskolánk kialakult hagyományai: "0"-os túra, tanévnyitó, Gólyaavató, Károlyi-napok, Katalin-bál, kirándulások, Mikulás-ünnepség, karácsony, klubnapok, táborok, diákönkormányzati vezetők tábora, iskolai és iskolán kívüli versenyek, pályázatok, vetélkedők, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, szalagavató, ballagás, külföldi diákcserék, nyelvgyakorlást szolgáló külföldi utak, külföldi szakmai látogatások, "erdei iskola" a tehetséges tanulók verseny- és felvételi felkészítésére, diákközgyűlés, iskolarádió, iskolaújság, diákszínpadi bemutatók, diáksportkörök, sítábor, házi bajnokságok, tanár-diák sportmérkőzések, véradás stb. Az iskolához tartozás érzését erősítik az elismerés és jutalmazás formái, az iskolai Szülői Választmány által alapított, a jó tanulmányi és közösségi munkát elismerő díj, az iskola hírnevét öregbítő kiemelkedő teljesítményért adott Károlyi Emléklap, Elismerő Oklevél, amelyeket minden esetben az iskola nyilvánossága előtt adunk át. 22

23 4.4 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelősök folyamatosan figyelemmel kísérik a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: kapcsolat a nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal, egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai foglalkoztatás, korrepetálás szükség és igény szerint, a pedagógusok és a tanulók személyes kapcsolata, a szülők és családok nevelési gondjainak enyhítése, tanácsadás 4.5 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A nevelőtestület valamennyi tagja kiemelt figyelmet fordít a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására. Ennek érdekében: egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai foglalkozás az emeltszintű érettségi vizsgára készülő tanulók számára fakultáció szervezése, iskolai versenyek szervezése, pályázatok kiírása, iskolán kívüli pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a tanulók tájékoztatása ezekről a lehetőségekről, iskolai, helyi és országos versenyekre felkészítés (a tantárgyi versenyek mellett kulturális, sport, művészeti és egyéb területeken), az iskolai könyvtár és az egyéb iskolai létesítmények (multimédia, Internet, számítógépek, tornaterem, kondicionáló-terem és sportudvar) egyéni és csoportos használata, szabadidős foglalkozások (színház, múzeum, tárlatok) szervezése, szakkörök szervezése (irodalmi színpad, filmklub, történelem, EU-val kapcsolatos, énekkar, tanirodai, könyvtárhasználati, természettudományi, matematikai, közgazdaságtani, fotó- és videó, vállalkozási, biológiai, önismereti, idegen nyelvi) felkészítés a nyelvvizsgára, 23

24 diákcsere-kapcsolatok szervezése a nyelvi környezetben történő nyelvtanulás érdekében, egyéni foglalkozás a tehetséges tanulókkal, felkészítés a továbbtanulásra, tanulmányi ösztöndíjak elnyeréséhez segítségnyújtás. 4.6 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola helyzete Iskolánk elhelyezkedéséből adódóan tanulóink egy része a közeli kerületekből érkezett. Jó megközelíthetőségünkből és az iskola hírnevéből adódóan azonban nemcsak a város különböző pontjairól, de az elővárosokból, néha pedig távolabbi településekről is bejárnak diákjaink. Az így kialakuló tanulói összetétel az ifjúságvédelem szempontjából meglehetősen vegyes. A tanulók egy része jó anyagi és szociális háttérrel érkezik, de vannak súlyos anyagi gondokkal küzdő családjaink is. Növekedett a gyermeküket egyedül nevelő szülők száma. Sajnos a szülők között egyre több a munkanélküli, gyakran mindkét szülő esetében. Emelkedett az egészségügyi okból veszélyeztetettek létszáma is. Egészségnevelési szempontból jelentős gondot okoz a dohányzás Kiemelt területek Maximálisan gyermek- és emberközpontú, a tanulókra minden szempontból tekintettel lévő, gondoskodó iskolai légkör kialakítása, a gyerekek egyéniségének tisztelete, a bennük rejlő értékek keresése és kibontakoztatása, a gyermekvédelmi feladatok megvalósítása a mindennapokban, minden tanár nevelőmunkájában. 24

25 4.6.3 Főbb célok A segítségre szoruló tanulók folyamatos kiszűrése A család és iskola együttműködésének bővítése A személyiség komplex fejlesztése, azaz egyéni bánásmód maximális érvényesítése. Olyan készségek, képességek fejlesztése, melyek az iskolát elhagyva a munkába álláshoz, az önálló életvitelhez szükségesek. Az általános magatartás-, beszéd- és viselkedéskultúra alakítása, meglévő szintjének emelése. A diákönkormányzat segítése, a tanulói demokratizmus fejlesztése. A tanórán kívüli nevelés hatékonyságának növelése Ebből adódó konkrét feladataink: A veszélyeztetett tanulók nyilvántartása: A tanév minden esetben a már meglévő adatok rendezésével indul. A kilencedik osztályok adatainak felmérése után állományba kell venni az: anyagi okok miatt egészségügyi okból környezeti okból személyiségükben esetleg egyszerre több szempontból is veszé1yeztetett tanulókat. A tanév során felmerülő változásokat, beavatkozásokat regisztrálni kell. A veszélyeztetettség megelőzésében és megszüntetésében együtt kell működni a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényezők megléte esetén értesítjük a gyermekjóléti szolgálatot és segítségüket kérjük. 25

26 4.6.5 Tájékoztatási kötelezettség Az osztályok tanulóit, illetve a szülőket a tanév kezdésekor írásban tájékoztatjuk az ifjúságvédelmi felelősök személyéről, arról, hogy milyen problémával mikor és hol kereshetik fel őket. A tanulókat és szüleiket jól látható helyen elhelyezve tájékoztatjuk az iskolán kívüli gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély-telefon, gyermekek átmeneti otthona stb. létezéséről és elérhetőségéről. A pedagógus kollégákat tájékoztatjuk a szakirodalomról, a pályázati lehetőségekről, továbbképzési lehetőségekről, a gyermekvédelmi segítő- és szakellátó intézményekről Iskolánk a következő anyagi segítséget nyújtja a szülői kiadások csökkentéséhez Tanévenként egy alkalommal az intézmény vezetője az ifjúságvédelmi felelősök és az osztályfőnökök javaslata alapján differenciált összegű kirándulási támogatásban részesítheti a évfolyamon az arra rászoruló tanulókat. Tanévenként egy alkalommal a évfolyamokon tankönyvtámogatásban részesülnek az arra rászoruló diákok. A rászorultság mértékének vizsgálatánál a hatályos jogszabályokat vesszük alapul. A menzai étkeztetést igénybe vevő tanulóknak támogatás adható a költségvetési és a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezései alapján Az önkormányzati segélyekkel kapcsolatos feladatok Az osztályfőnököket tájékoztatjuk az önkormányzatoktól igényelhető rendkívüli és rendszeres nevelési segélyekkel kapcsolatos teendőkről. Ellenőrizzük az adatlap helyes kitöltését. A rendkívüli segélykérelmeket továbbítjuk az illetékes önkormányzatokhoz. 26

27 4.6.8 Ösztöndíjakkal kapcsolatos teendők Figyelemmel kísérjük a kiírt pályázatokat. Az osztályfőnökök bekapcsolásával tájékoztatjuk a tanulókat a lehetőségekről. Iskolánk tanulói számára kiemelten kedvező lehet a XIII. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázat, valamint a Fővárosi Önkormányzat pályázatai Egyéb feladatok Az ifjúságvédelem segítséget nyújt a tanulók személyes problémáinak megoldásában. Ennek érdekében kapcsolatot tartunk a pszichológussal, az iskolaorvossal, szükség esetén tájékozódunk a kollégiumi férőhelyekről. Kiemelt figyelmet fordítunk a szenvedélybetegségek megelőzésére. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók problémáinak kezelése: Családi problémák: életvételi órák (osztályfőnöki órák keretében), önismereti szakkör Tanulási problémák: tanulás tanítása (osztályfőnöki órák), kapcsolattartás szülőkkel (egyéni fogadóórák) Szociális problémák: tájékoztatás, lehetőségek ismertetése, diákétkeztetés, felzárkóztató foglalkozások Krízis helyzetek kezelése: átirányítás a szakszolgálatokhoz 4.7 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását a következő tevékenységekkel segítjük: a kudarc okainak feltárása a szülők bevonásával, egyéni foglalkozások, korrepetálás, differenciált tanórai tevékenység, az iskolai könyvtár lehetőségeinek kihasználása az egyéni felzárkózásra, pszichológushoz irányítás, 27

28 4.7.1 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei Célunk annak biztosítása, hogy: - a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, - az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, - a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. A tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell a munkát megszervezni: - a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van - szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kiakalkítása és teljesítése - differenciáltan, egyénileg is segítjük a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. 4.8 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Feltérképezzük a szociális hátrányokkal küzdő tanulókat és megismerjük problémáikat. Prevenciós tevékenység keretében: tanulási módszerek tanulása személyiségfejlesztés, reális önértékelés közösségfejlesztés (ld. osztályfőnöki program) egészségnevelés, életmód, szokások- drog- és bűnmegelőzési programok- szexuális felvilágosítás és viselkedéskultúrája Ezen tevékenységek színterei: szakórák (viselkedéskultúra, biológia), iskolanapok (előadások, drogbusz, filmvetítések), osztályfőnöki órák. Egyéb tevékenységek: folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, részt veszünk a helyi, regionális és országos pályázatokon, 28

29 szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatások lehetőségeiről, személyes, egyéni tanácsadás a tanulóknak és szülőknek. 4.9 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke3 Miután az iskola nyelvigényes szakmákra készít fel és két tanítási nyelvű oktatást is folytat, az oktatáshoz szükséges a korszerű informatikai és számítástechnikai háttér, a zártláncú rádióés videó hálózat, a nyelvi laboratóriumok, a hordozható audió-vízuális eszközök, az idegen nyelvű sajtótermékek, szótárak, lexikonok, CD stb. A színvonalas oktatás folyamatosan megkívánja a legkorszerűbb szakmai alkalmazásokat, szoftvereket, szakirodalmat, sajtótermékeket. Az akkreditált felsőfokú szakképzéshez szükséges a korszerű videokonferencia rendszer (távoktatás, csoportos tanulás stb.) Valamennyi tárgy korszerű oktatása megköveteli a tanulók számára az Internet-hozzáférés biztosítását. Rendelkezésünkre áll valamennyi az oktatáshoz szükséges eszköz és felszerelés, melyet a vonatkozó jogszabályok előírnak. A tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a sokoldalú tehetség kibontakozásához szükséges a színpad, színházterem, szintetizátor, iskolarádió, iskolatelevízió, sportlétesítmények (tornaterem, sportudvar, kondicionálóterem) A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztési lehetőségei Az oktatás-nevelés folyamatában a szülők az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal folyamatosan együttműködnek. Az iskolának a szülői házzal való együttműködésben, a nevelésben a főszereplő az osztályfőnök, aki behatóan ismeri az osztályába járó tanulók tulajdonságait, problémáit, családi hátterét. Ismereteiről, tapasztalatairól, az esetleges problémákról tájékoztatja az osztályban tanító szaktanárokat, a nevelési igazgatóhelyettest, szükség esetén az ifjúságvédelmi felelőst. Az együttműködés és kapcsolattartás formái: 3 A könyvtárból kölcsönözhető tartós tankönyvek listája ld. 1. sz. melléklet 29

30 nyílt napok, szülői munkaközösségek, szülői választmány, szülői értekezletek fogadóórák (évente 2 alkalommal közös és valamennyi szaktanárnak heti) írásbeli tájékoztatás (ellenőrző könyveken keresztül, szülők értesítési hivatalos levélben) családlátogatás, a kapcsolattartás egyéb formái. A kapcsolattartás kiemelt szinterei a szaktanári fogadóórák, amelyek lehetőséget adnak az egyéni problémák megbeszélésére, a szülői értekezletek, amelyek az egyes osztályok problémáinak megvitatását teszik lehetővé, a választmányi értekezletek, amelyeken az iskolavezetés és a szülők képviselői vitathatják meg az egész iskolát érintő kérdéseket, képet kaphatnak az iskola közelebbi és távolabbi terveiről. Az I. és III. negyedév végén írásban tájékoztatjuk a szülőket a kiemelkedő tanulmányi teljesítményről, illetve az esetleges tanulmányi eredménytelenségekről. Az osztályfőnök már a legelső szülői értekezleteken kérik a szülőket, hogy a tanuló hiányzása esetén lehetőleg aznap a hiányzást telefonon jelentsék be az iskolába. Ez megnyugtató az osztályfőnöknek, hiszen értesül a hiányzás okáról. Ha a tanulók tanulmányi eredményében, vagy magatartásában rendkívülit tapasztalunk, az osztályfőnök telefonon kér felvilágosítást a szülőktől. Iskolánkban ez jól bevált gyakorlat, a telefonbeszélgetés után sok esetben látványos javulás tapasztalható. A kapcsolatfelvétel a szülőknek is biztonságot jelent, hiszen a gondokról szinte azonnal értesülnek, a folyamat még nem visszafordíthatatlan, közös munkával orvosolhatók a problémák. Az iskola helyi pedagógiai programjának 1 példányát az iskola titkárságán helyezzük el, amely megtekinthető munkanapokon hétfőtől csütörtökig , pénteken óráig. Az iskola pedagógiai programját nyilvánosságra hozzuk iskolánk honlapján. 30

31 5 Helyi tanterv 5.1 Óratervek Az iskolánkban használt óratervek a következő oldalakon találhatók az alábbiak szerint: 4 éves középiskolai képzés kéttannyelvű középiskolai képzés nyelvi előkészítő évfolyammal induló középiskolai képzés Iskolánk helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. Ehhez a kiskorú tanuló szülőjének nyilatkozata szükséges. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak előírt tananyagát és követelményeit a tantárgyak helyi tantervében rögzítettük. 31

32 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció óraterve a tanévtől Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret 1 1. idegen nyelv idegen nyelv Matematika Ének-zene 0,5 0,5 Osztályfőnöki Testnevelés Fizika 2 1 Földrajz 3 Biológia 3 Kémia 3 Informatika emelt szintű képzésre 3 3 Szakmai orientáció Információkezelés (gyakorlat) Viselkedéskultúra (gyakorlat) 0+1 kommunikáció (gyakorlat) 0+1 Gazdálkodási ismeretek (elmélet + gyakorlat) Szakmai alapozás elméleti gazdaságtan 2 2 gazdálkodási ismeretek marketing ,5 31,

33 Ügyvitel szakmacsoport óraterve a tanévtől Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret 1 1. idegen nyelv idegen nyelv Matematika Ének-zene 0,5 0,5 Osztályfőnöki Testnevelés Fizika 2 1 Földrajz 3 Biológia 3 Kémia 3 Informatika emelt szintű képzésre 3 3 Szakmai orientáció Információkezelés (gyakorlat) Viselkedéskultúra (gyakorlat) 0+1 kommunikáció (gyakorlat) 0+1 Gazdálkodási ismeretek (elmélet + gyakorlat) Szakmai alapozás Gépírás és levelezés 2 2 informatikai alkalmazás 2 2 titkári ismeretek 2 2 gazdasági-vállalkozási ismeretek ,5 31,

34 Kéttannyelvő képzés kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport óraterve a tanévtől Magyar nyelv és irodalom Történelem (célnyelven 10. évfolyamtól) idegen nyelv idegen nyelv Matematika Ének-zene (célnyelven) 1 Osztályfőnöki Testnevelés Fizika 3 Földrajz 2 Biológia 2 Kémia 3 Informatika célnyelvi országok civilizációja (célnyelven) emelt szintű képzésre fordítható órakeret 2 2 felzárkóztató foglalkozásra fordítható órakeret Szakmai orientáció 1. idegen nyelv 0,5 0,5 0+1 Információkezelés (gyakorlat) Viselkedéskultúra (gyakorlat) (célnyelven) 0+1 kommunikáció (gyakorlat) (célnyelven) Gazdálkodási ismeretek (gyakorlat) (célnyelven) Szakmai alapozás elméleti gazdaságtan 3 3 gazdálkodási ismeretek 3 2 marketing (célnyelven) 2 32,5 32,

35 Közgazdaság szakmacsoport óraterve a tanévtől Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret 1 1. idegen nyelv idegen nyelv Matematika Ének-zene 0,5 0,5 Osztályfőnöki Testnevelés Fizika 2 1 Földrajz 3 Biológia 3 Kémia 3 Informatika emelt szintű képzésre 3 3 Szakmai orientáció Információkezelés (gyakorlat) Viselkedéskultúra (gyakorlat) 0+1 kommunikáció (gyakorlat) 0+1 Gazdálkodási ismeretek (elmélet + gyakorlat) Szakmai alapozás elméleti gazdaságtan 3 3 üzleti gazdaságtan (3 elm és 2 e.gy) ,5 31,

36 Nyelvi előkészítő évfolyammal induló közgazdaság szakmacsoport óraterve a tanévre Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret 1 1. idegen nyelv idegen nyelv Matematika Ének-zene 0,5 0,5 Osztályfőnöki Testnevelés Fizika 2 1 Földrajz 2 1 Biológia 3 Kémia 3 Informatika emelt szintű képzésre 3 3 Szakmai orientáció Információkezelés (gyakorlat) Viselkedéskultúra (gyakorlat) 0+1 kommunikáció (gyakorlat) 0+1 Gazdálkodási ismeretek (gyakorlat) Szakmai alapozás informatika elméleti gazdaságtan 3 3 üzleti gazdaságtan (3 elm és 2 e.gy) ,5 31,

37 5.2 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Közös alapelv, hogy a legkorszerűbb, a tanuló számára legkönnyebben elsajátítható, az önálló, kreatív tanulói munkát lehetővé tevő taneszközt alkalmazzuk. A taneszközök kiválasztását a szakmai munkaközösségek végzik. A munkaközösségek tagjai azonos évfolyamon azonos taneszközöket használnak. A rendszeres munkához szükséges valamennyi eszköznek a tanuló rendelkezésére kell állnia (füzetek, tankönyvek, íróeszköz, számológép, sportfelszerelés, stb.). Az egyes tantárgyakhoz szükséges tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök felsorolását a tantárgyak helyi tanterve tartalmazza. 5.3 Az iskola felvételi szabályzata Felvétel az első (közoktatási 9.) évfolyamra Az iskola első (közoktatási 9.) évfolyamára beiratkozni a következő feltételek teljesítése után lehet: a 8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány (külföldön tanult diákok esetében a törvényi szabályozást kell figyelembe venni, a felvétel ebben az esetben egyedi elbírálás alapján történik) sikeres felvételi vizsga az iskola felvételi szabályzata alapján szülői és tanulói nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a heti 4, a két tannyelvű képzésben heti 5 nem kötelező tanítási óra felhasználásával biztosítható, ezért az iskolába történő beiratkozás az ezeken való részvétel vállalását is jelenti, a felvett tanuló gondviselője a beiratkozással tudomásul veszi, hogy a törvényben garantált alapszolgáltatásokon túlmenő költségeket vállalja: osztálykirándulás szalagavató ballagás érettségi 37

38 tanszerek kulturális programok stb. A 8. osztályos tanulók részére a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével minden évben nyilvánosságra hozzuk az iskola felvételi rendjét. A felvételi eljárás keretében a tanulók 100 pontot szerezhetnek, amely két részből tevődik össze: a 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom (átlag), matematika, történelem, tanult idegen nyelv és választott (földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy 2. idegen nyelv, számítástechnika) tantárgyból (max. 50 pont) a felvételi vizsgán elérhető max. 50 pont: o 15 pont matematikából (írásbeli) o 15 pont magyar nyelv és irodalomból (fogalmazás készítése, az értékelésnél 5 pont fogalmazás, 5 pont nyelvhelyesség, 5 pont helyesírás ), o 15 pont a tanuló által választott idegen nyelvből (rövid szöveg alkotása idegen nyelven megadott képek és szempontok alapján, szótár segítségével - 5 pont, szóbeli beszélgetés a mindennapi élet témaköreiből, idegen nyelven 10 pont), o 5 pont egyéb szempontok alapján (rövid beszélgetés a tanuló általános tájékozottságáról) plusz 2-2 pont szerezhető fővárosi vagy országos versenyen elért 1-5 helyezésért versenyenként A tanuló a felvételi vizsgán bemutatja a 8. osztályos matematika, magyar nyelv és irodalom füzetét, valamint az ellenőrző könyvét. A szóbeli felvételi vizsga nyilvános, amelyre a szülőket szeretettel várjuk. 38

39 5.3.2 Átvétel az iskola felsőbb évfolyamára Más iskolából a tanév elején vagy végén az iskola felsőbb évfolyamára történő átvétel esetén az iskola igazgatója dönt. Év közben történő váltásra egyedi elbírálás alapján kerülhet sor Az átjárás egyéb szabályai: az iskola helyi programjának megfelelően a korábban nem, vagy alacsonyabb óraszámban tanult tárgyakból különbözeti vizsgát kell tenni a megadott határidőn belül, szükség esetén szintfelmérés írható elő Felvétel az iskola szakképző évfolyamaira A szakképző évfolyamra lépés feltétele a középiskolai érettségi vizsgabizonyítvány bemutatása, az iskolai jelentkezési lap beadása a megadott határidőn belül, a szükséges mellékletekkel együtt. A jelentkezések elbírálásakor a Gazdasági TISZK-ben érettségizett tanulók előnyben részesülnek, valamely szakképző osztályba felvételt nyernek. Felsőfokú szakképzésre jelentkezés esetén mindenkor az érvényes jogszabályok és az iskola felvételi szabályzata az irányadók. Egyéb szakképzés esetén a felvételről az iskola vezetése dönt a jelentkező középiskolai tanulmányi előmenetele és magatartása alapján. A felvételi pontokat az alábbi tantárgyak utolsó és utolsó előtti év végi eredményei, valamint az érettségi átlag kétszerese alapján számítjuk: magyar nyelv és irodalom átlaga kerekítés nélkül történelem matematika idegen nyelv választott tantárgy, amely bármely, két egymás utáni tanévben tanult tantárgy lehet, a készségtárgyak kivételével (testnevelés, ének-zene, rajz és művészettörténet stb.). A C típusú államilag elismert középfokú nyelvvizsgabizonyítvány esetén 7, felsőfokú nyelvvizsgabizonyítvány esetén 10 többletpontot kapnak a jelentkezők. 39

40 A felvétel eredményét és a beiratkozás időpontját az iskola az adott év július 10-ig nyilvánosságra hozza. A jelentkezőket írásban értesítjük, amennyiben saját nevükre megcímzett, felbélyegzett borítékot mellékelnek a jelentkezési laphoz. Egyéb esetben az értesítés átvehető az iskola titkárságán. Ha egy szakmára jelentkezők száma meghaladja az engedélyezett tanulólétszámot, a felvételi pontok alapján kialakított rangsor dönt. A rangsor alapján felvételt nem nyert tanulókat várólistán tesszük közzé. Az engedélyezett létszámot meghaladó jelentkezőknek egyéni beszélgetés alapján ajánlunk szakmát. Az utolsó beiratkozási időpont után a felvétel érvényét veszti, a megüresedett helyeket a várólistáról betöltjük. Amennyiben valakit felsőoktatási intézmény nappali tagozatára felvesznek, augusztus 15-ig köteles értesíteni az iskolát, ebben az esetben a várólistáról a megüresedett helyet betöltjük. Az esetlegesen fennmaradó szabad helyekre pótjelentkezést fogad el az iskola, ennek eredményéről a jelentkezőket folyamatosan értesítjük. 5.4 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Általános feltétel az, hogy a tanuló valamennyi tantárgyból sikeresen fejezze be a tanévet. A követelmények teljesítését a tanulók évközi tanulmányi munkája és érdemjegyei alapján bíráljuk el. Ha a tanuló a tanév végén 3 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kap az évfolyamot megismétli. A tanuló a tanév végi osztályzatát osztályozóvizsga alapján kapja, ha az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, valamely tantárgyból a tantárgy éves óraszámának 30 %-ánál többet mulasztott és ezt a nevelőtestület engedélyezte, a szakképző évfolyamokon az elméleti órák számának 20 %-ánál többet mulasztott, magántanuló. 40

41 5.4.1 A tanulmányi idő rövidítése A tanulmányi idő rövidíthető valamennyi tantárgyból (két évfolyam anyagának elvégzése egy év alatt), illetve indokolt esetben tantárgyanként. Erre engedélyt a tanuló és gondviselője közös kérésére az iskola igazgatója adhat, figyelembe véve az illetékes szaktanárok véleményét. Az engedély megadásával egyidejűleg előírja a szükséges osztályozó vizsgák módját (írásbeli és/vagy szóbeli) és időpontját. Az osztályozóvizsgát 3 tagú vizsgabizottság előtt kell letenni A tanulmányi idő rövidítése a szakképző évfolyamokon A képzési idő rövidíthető a szakmai orientáció és a szakmai alapozás szakaszában elsajátított ismeretekre alapozva a közép és emelt szintű, 1 évnél hosszabb képzési idejű szakmák esetében. Lehetőség van az előzetes tudás beszámítására egyéni elbírálás alapján. 41

42 6 A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások 6.1 Az értékelés általános elvei és módszerei Hatékonyan nevelni és tanítani lehetetlen megfelelő ellenőrzési és értékelési eljárások nélkül, hiszen az ellenőrzési folyamatban nyert információkat elemezve alakíthatják ki további pedagógiai munkánk irányát, fő lépéseit. Ugyanakkor az ellenőrzés és értékelés a tanulási és önnevelési folyamat fejlesztésének fontos eszköze, a folyamatos ellenőrzés rendszeres munkára szoktatja a tanulókat, ellenőrzés eszközéül szolgáló feladatok megoldása közben hozzászoknak a koncentrált, pontos munkavégzéshez, az önálló munkához, fejlődik gondolkodásuk, szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük. Miden tanulói teljesítményt lehet és kell értékelni, de nem minden teljesítményt lehet és kell osztályozni. A tantárgyi teljesítmények elbírálásánál messzemenően objektivitásra kell törekedni. Az írásbeli és szóbeli tanulói teljesítményt minden esetben értékelni kell, az írásbeli munkákat kijavítva, a pedagógus értékelésével együtt legkésőbb két héten belül ismertetni kell a tanulóval. A szóbeli feleleteknél is élni kell a tanári és tanulói értékelés, bírálat lehetőségével, elősegítve ezzel a tanulók ítélőképességének és önértékelésének fejlődését. Egy-egy tanulónak félévenként minimum a tantárgy heti óraszámának megfelelő érdemjegyet kell adni (a kötelezően előirt dolgozatokon felül), kivéve a heti 1 órás tárgyakat, amelyeknél a minimális érdemjegyek száma 2. Az érdemjegyek kb. felét a félév első felében kell szerezniük a tanulóknak. A félév során szerzett érdemjegyek azonos értékűek. A félévi és év végi osztályzat nem lehet kizárólag az érdemjegyek számtani átlaga, vegye figyelembe az értékelési időben bekövetkezett fejlődést. Év végén a félévi osztályzatot egy jegyként vesszük figyelembe. A rendszeres szóbeli számonkérés alapkövetelmény (kivéve a gyakorlati és készségtárgyakat, amelyek iskolánkban a gépírás, testnevelés, idegen nyelvi gépírás és levelezés, ének-zene, rajz és vizuális kultúra), a szóbeli és írásbeli érdemjegyek aránya a szaktárgy jellegétől függ. Szaktárgyi érdemjegy nem adható magatartásbeli, szorgalmi problémák esetén. A kötelező és a témazáró dolgozatokat az íratás előtt egy héttel a tanulók tudomására kell hozni, egyéb írásbeli számonkéréseket előzetesen bejelenteni nem kötelező. Egy nap legfeljebb két előre bejelentett dolgozat iratható. 42

43 A szülőket a szaktanár és az osztályfőnök folyamatosan tájékoztatja az érdemjegyekről az ellenőrzőn keresztül, negyedévenként szükség esetén szövegesen is értékeljük a tanulók teljesítményét. A szülők rendszeres és folyamatos tájékoztatása történhet továbbá tanári fogadóórán, össztanári fogadóórán, szükség esetén a szülő külön behívásával. Amennyiben a tanuló bukásra áll, a szülőket a szaktanár köteles erről a tényről írásban értesíteni. A tanuló kérésére a szaktanár tanórán kívül negyedévenként lehetőséget biztosít arra, hogy számot adjon a tananyag ismeretéről. A tanulók értékelése 5 érdemjegy felhasználásával történik. Az értékelés formái szóbeli számonkérés (felelet, előadás), írásbeli számonkérés (teszt, feladatlap, példamegoldás és elemzés, esszé), gyakorlati feladat bemutatás (testnevelés): az érdemjegybe és az osztályzatba bele kell számítani a tanulóknak a tantárggyal kapcsolatos valamennyi megnyilvánulását, így versenyeken, vetélkedőkön való részvételt, pályázatok, pályamunkák készítését, gyakorlati tevékenységet (kísérletek, gyűjtőmunka, adatfeldolgozás és értékelés, monográfia, faliújság, kiállítás, múzeum látogatás megszervezése, beszámoló a látottakról, több órai aktív ill. passzív tanulói munka, stb. ) 6.2 A tanulmányi időbe beépített rendszeres vizsgák A rendszeres vizsga célja annak felmérése, hogy a tanulók hogyan sajátították el a tantervi anyagot az egyes tárgyakból. Vizsgát tartunk a 10. és a 12.. év lezárásaként. A vizsga tárgyai: 10. év végén magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv, 12. év végén az érettségi tárgyakból. Elégtelen vizsga esetén a tanuló a vizsgát köteles megismételni a tanév vége előtt. A vizsgán elért érdemjegyet az év végi osztályzatnál súlyozottan kell figyelembe venni. A vizsga formája írásbeli és/vagy szóbeli, illetve gyakorlati. A vizsga helye az iskola, ideje a 10. évfolyamon május 2. fele, a 2. évfolyamon április 2. fele. A vizsga a szakmai munkaközösségek által összeállított feladat- és tételsor alapján, 3 tagú vizsgabizottság előtt történik. Valamennyi vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgák eredményét a szakmai munkaközösségek a tanév munkájának értékelésekor elemzik és meghatározzák a továbblépés irányát. 43

44 6.3 A tantárgyválasztás szabályai A 10. (11.) évfolyamosok számára az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról és a felkészítés szintjéről, amelyekből a tanulók választhatnak. A tanulók a felkínált lehetőségekből szabadon választhatnak azzal a megkötéssel, hogy tanóráinak száma a órát nem haladhatja meg. A tanuló a szülővel együtt május 20-ig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint választásáról szóló döntését az osztályfőnöknek, aki május 25-ig továbbítja az iskola igazgatójának. A tanuló (kiskorú esetén a szülővel együtt) a 11. (12.) évfolyam végén (minden év május 20- ig) írásban jelezheti az osztályfőnöknek a tantárgyválasztás szintjének megváltoztatását. Az osztályfőnök ezt továbbítja az iskola igazgatójának. 6.4 Felkészülés az érettségi vizsgákra Iskolánk közép- és emeltszintű érettségi vizsga letételére készít fel. Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a nem kötelező tanítási óra felhasználásával biztosítható, ezért az iskolába történő beiratkozás az ezeken való részvétel vállalását is jelenti, melynek tudomásulvételéről a tanuló és a szülő a beiratkozáskor írásban nyilatkozik. A (12-13.) évfolyamon valamennyi tanulónk kötelezően tanulja a 4 kötelező érettségi tárgyat (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, első idegen nyelv), informatika, közgazdaságtan, társadalomismeret és etika 2. idegen nyelv szakmai alapozó tárgy(ak). A (12-13.) évfolyamon emeltszinten oktatjuk a következő tárgyakat: magyar nyelv és irodalom, 44

45 történelem, matematika, idegen nyelv (angol, német, francia), idegen nyelv közgazdaságtan. 11. és 12. (12-13.) évfolyamon heti 3 órát fordíthat a tanuló az emeltszintű érettségire történő felkészülésre. Emeltszintű érettségi vizsgára készítünk fel: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, I. idegen nyelv (angol, német, francia), II. idegen nyelv (angol, német, francia), közgazdaságtan. Középszintű érettségi vizsgára készítünk fel: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, informatika, közgazdaságtan, I. idegen nyelv (angol, német, francia) II. idegen nyelv (angol, német, francia) szakmai alapozó tárgy(ak) 45

46 7 A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és formái A magatartás osztályzat alapját a dicséretek, a büntetések fokozatai, valamint a tanuló magatartásával kapcsolatos szaktanári, osztályfőnöki észrevételek képezik. A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítéséről az osztályfőnök javaslata alapján az osztályban tanító tanárok döntenek, a tanulók véleményének figyelembevételével. 7.1 A magatartás értékelése, minősítése A magatartás megítélésében az ember által képviselt erkölcsi elveknek és a viselkedés, illetve cselekvés motívumainak, valamint a viselkedés, illetve cselekvés következményeinek az egységes értékelése ölt testet. A magatartás értékelése a viselkedés, illetve cselekvés motívumainak és következményeinek együttes figyelembevétele és a társadalmi (közösségi) hatékonyság szempontjából való megítélése. (Pedagógiai Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest) A tanulók magatartásának értékelésekor nemcsak a tanórai viselkedést vesszük figyelembe, hanem beszámítjuk az osztályért, iskoláért végzett közösségi munkát is. A magatartás minősítésénél a példás, jó, változó, rossz fokozatokat használjuk. Példás a magatartása annak a tanulónak, aki a Házirendet nem sérti meg, aktívan bekapcsolódik a tanórai munkába, önként vállal és teljesít feladatokat az osztály és az iskola érdekében. Jó magatartású a tanuló, ha a Házirendet betartja, részt vesz a tanórai munkában, önként nem vállal feladatokat, de a rábízottakat maradéktalanul elvégzi. Változó magatartású az a tanuló, aki megsérti a Házirend valamelyik pontját, az osztály feladataiban rendszertelenül vesz részt. Rossz magatartású a tanuló, ha súlyosan megsérti a Házirendet, az osztály és az iskola feladataiból nem vállal részt. 7.2 A szorgalom értékelése, minősítése A szorgalom tartós igyekezet, odaadás.a feladatok végzésében. A szorgalom értékelése a munkavégzésben, feladatteljesítésben megnyilvánuló igyekezet mértékének, illetve változásának elbírálása. A tanuló szorgalmas feladatteljesítését a 46

47 pedagógusok illethetik elismerő szavakkal, nyilvános dicsérettel, erkölcsi és anyagi jutalommal is. A tanulmányi időszakok lezárásakor (félévben és év végén) osztályzatokban is kifejezésre jut. (Pedagógiai Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest) A szorgalom minősítésénél a példás, jó, változó, hanyag fokozatokat használjuk. Példás szorgalmú az a tanuló, aki képességeinek megfelelően teljesít, tanulmányi munkája rendszeres, kitartással dolgozik, órai aktivitása magas szintű, feladatait pontosan készíti el. Jó szorgalmú a tanuló, ha tanulása rendszeres, feladatait pontosan elvégzi, de óra alatti aktivitása nem mindig kielégítő. Változó szorgalmú az a tanuló, akinek készülése rendszertelen, teljesítménye nincs összhangban képességeivel. Hanyag a szorgalma a tanulónak, ha rendszertelen tanulmányi munkája miatt gyenge tanulmányi eredményt ért el. 8 A középszintű érettségi vizsga témakörei 4 9 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szolgáló módszerek Iskolánkban a terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek méréséhez az un. HUNGAROFIT módszert alkalmazzuk. A fizikai állapot mérése önmagában nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz, kiindulópont a terhelhetőség/egészség szempontjából a leglényegesebb kondicionális képességek fokozatos fejlesztéséhez. A HUNGAROFIT tesztrendszer a terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő fittség műszerek nélküli objektív mérésére lett kifejlesztve. A különösebb előképzettséget, anyagi és időráfordítást nem igénylő motorikus próbarendszer méri és értékeli: 4 A témaköröket a 2.sz.melléklet tartalmazza. 47

48 1. Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket. a. Az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratórikus rendszer állóképességének legjobb mérőszáma. b. Azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi tevékenységünk során leggyakrabban használunk és amelyek gyengesége például a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói. 2. A fittség vizsgálatát az e célra elkészített mérési és értékelési útmutató alapján végeztetjük el. 9.1 Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére 1. Aerob, vagy alap-állóképesség mérése Cooper teszt / 12 perc futás / 2. Izomerő mérése A, Dinamikus ugróerő az alsó végtag mérése helyből távolugrás páros lábbal B, Dinamikus dobóerő a kar-, a törzs-, és láb-izmok együttes dinamikusrejének mérése kétkezes labdadobás hátra a fej fölött tömött labdával egykezes labdalökés helyből az ügyesebbik kézzel, tömött labdával C, Dinamikus erő-állóképesség a vállövi- és a kar-izmok erő- állóképességének mérése: mellsőfekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, folyamatosan kifáradásig a csípőhajlító és a has-izom erő-állóképességének mérése: hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan kifáradásig a hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés- és lábleengedés folyamatosan, kifáradásig A dinamikus erő-állóképességet mérő próbákat folyamatosan kell végezni, kifáradásig. Egyes próbákban a maximális. pontszám eléréséhez kb.3-4 perc szükséges. Értékelési rendszer Az értékelés mennyiségi mutatókkal, pontértékelés alapján, szóbeli, írásbeli értékelés formájában történik. 48

49 10 Szakmai program Iskolánk alapítása óta foglalkozik gazdasági szakemberek képzésével. A Gazdasági TISZK szakmai képzést folytató iskolájaként a gazdaság-szolgáltatási szakterületen belül a közgazdaság, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és az ügyvitel szakmacsoportban folytatunk képzéseket. Szakképzési struktúránk az alábbi képzéseket tartalmazza: OKJ-ben szereplő OKJ Szint Ideje szakképesítés megnevezése száma Üzleti szakügyintéző szakma banki szakügyintéző elágazás felsőfokú 2 év értékpapírpiaci szakügyintéző felsőfokú 2 év gazdálkodási menedzserasszisztens felsőfokú 2 év pénzügyi szakügyintéző felsőfokú 2 év Projektmenedzser-asszisztens felsőfokú 2 év Számviteli szakügyintéző felsőfokú 2 év Pénzügyi-számviteli ügyintéző középfokú 1,5év Banki befektetési termékértékesítő középfokú 1 év Vállalkozási ügyintéző középfokú 1,5év Kereskedelmi menedzser szakma Európai Uniós üzleti felsőfokú 2 év szakügyintéző elágazás Kereskedelmi szakmenedzser felsőfokú 2 év elágazás Kis- és középvállalkozási menedzser felsőfokú elágazás 2 év Külgazdasági üzletkötő elágazás felsőfokú 2 év Nemzetközi szállítmányozási és felsőfokú 2 év logisztikai szakügyintéző elágazás Reklámszervező szakmenedzser felsőfokú 2 év elágazás 49

50 Üzletviteli szakmenedzser elágazás felsőfokú 2 év Külkereskedelmi üzletkötő emelt szintű 2 év Logisztikai ügyintéző emelt szintű 2 év Kereskedelmi ügyintéző középfokú 1 év Marketing- és reklámügyintéző középfokú 1 év Jogi asszisztens felsőfokú 2 év Ügyviteli titkár szakma idegen nyelvi titkár elágazás emelt szintű 2 év ügyintéző titkár elágazás emelt szintű 2 év Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati emelt szintű 2 év szakügyintéző elágazás IT helpdesk ügyfélkapcsolati emelt szintű 2 év szakügyintéző elágazás Üzleti kommunikációs emelt szintű 2 év szakügyintéző elágazás Telefonos és elektronikus középfokú 1 év ügyfélkapcsolati asszisztens Hatósági és közigazgatási ügyintéző Nyilvántartási és okmányügyi középfokú 1 év elágazás A felsorolt szakképesítések közül az érvényben lévő jogszabályok, a tanulói és munkaerőpiaci igények figyelembe vételével indítjuk évente a szakképző évfolyamokat. Ennek érdekében a TISZK-be tartozó iskolákban évente felmérést végzünk a tanulói igények megismerése érdekében. Az indítandó szakmákról tájékoztatjuk a TISZK-be tartozó iskolák tanulóit. 50

51 11 Az iskola egészségnevelési programja 5 Az egészségre ügyelni az élet legnagyobb nehézsége Platon A WHO szerint az egészség definíciója: alapvető emberi jog, az élethez szükséges erőforrás, mely egyben társadalmi befektetés is. Fontos, hogy az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés a mindennapi élet részévé váljon, figyelembe véve az egyén szociális és gazdasági helyzetét, mentális és fizikai állapotát. Ez a tevékenység magában foglalja az emberi szervezet működésével, a betegségek megelőzésével, az életvezetéssel kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését is. Az egészséges életmód ismerete éppen annyira fontos, mint bármely más tudomány ismerete! Az iskolánkban tanító pedagógusoknak a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében óriási felelőssége van. Ebből adódóan számos feladat hárul ránk. Szükséges, hogy saját magatartásukkal példázzák az egészséges életmódot, a rendszerességet, a mértékletességet, az edzettséget, a káros szenvedélyektől való tartózkodást és a higiéniai igényességet is. Az egészségnevelésben komoly felelőssége van az iskola valamennyi dolgozójának, elsősorban az osztályfőnöknek, a biológia, a testnevelő, az ifjúságvédelmi felelős tanároknak. Munkájukat segíti az iskolaorvos, a védőnő, a szabadidő-szervező, a könyvtáros. Az egészségnevelési program célja, hogy fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, melyek az egészséges életvitelhez szükségesek, megismertessük a tanulókkal az egészségvédelem fontos kérdéseit, pl. az életkorral járó biológiai-pszichohygiénés életmódi tennivalókat, az egészségre káros szokások biológiai, élettani, pszichés összetevőit (drogfogyasztás, dohányzás, alkoholfogyasztás stb.) Feladatunk, motiváljuk, ösztönözzük tanulóinkat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására; 5 Az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét az 5. sz. melléklet tartalmazza. 51

52 annak tudatosítása, hogy alapvető értékük az egészséges élet legyen, megóvására olyan magatartási alternatívákat kínálunk, melyekkel elsajátíthatják a megfelelő egészségvédő magatartást; egészségnevelésünk minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését; szakképző évfolyamokon munkaegészségügyi ismeretek átadása (baleset megelőzés, biztonsági előírások betartása). Az egészségnevelés a következő területeken valósul meg: osztályfőnöki órákon; biológia órákon; testnevelés órákon; gyógytestnevelés órákon; viselkedéskultúra órákon; Vöröskeresztes rendezvényeken; egyéb tanórán kívüli foglalkozáson;* orvosi vizsgálaton és szűréseken. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozások iskolánkban az alábbi módon valósulnak meg: minden tanuló számára adott a hét minden napján rendelkezésre álló tömegsport órákon való részvétel, melyben használhatja a gépekkel felszerelt kondicionáló termet, részt vehet aerobik órákon, különböző osztályok közötti versenyeken, uszodai foglalkozásokon stb. a heti rendszerességgel működő sportcsoport foglalkozásokon, mely középiskolás bajnokságokban való részvétellel is együtt jár. Sportcsoportjaink: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda. havi egy alkalommal /hétvégén/ kirándulást szervezünk tanulóink részére; egyéb versenyzési lehetőségeket nyújtunk még: ősszel és tavasszal megrendezett különböző futófesztiválokon, lövészeten, 52

53 úszóversenyen, asztalitenisz, floorball, bowling versenyen stb. évente egy alkalommal sí tábort szervezünk tanulóink számára. Mindezekkel megvalósul iskolánkban a mindennapi testedzés lehetősége, melyet a közoktatási törvény 52. -ának / 9 / pontja szabályoz. Osztályfőnöki órán a tanulók értelmi és érzelmi fejlettségüknek megfelelően találkoznak az egyes egészségügyi témákkal, kérdésekkel, problémákkal. Az alábbi fő témakörökben jelenik meg még az egészségnevelési programunk: egészség betegség; táplálkozás mozgás; napirend szabadidő helyes felhasználása alvás; testápolás / személyi higiéné / és öltözködés; családi élet jelentősége; kortárskapcsolatok; káros szenvedélyek helyes döntések; szexualitás; egészséges környezet és védelme; balesetek megelőzése elsősegélynyújtás. Az egészségnevelési programnak megfelelően készült tanterv a fenti témákban keretjellegű, teret hagy az előre nem látható változásoknak, a megtervezhetetlen aktualitásokra való adekvát reagálásnak. A program megvalósításának eszközei és módszerei: helyzetfelmérés, osztályfőnöki óra (szerep- és szituációs játékok, kiselőadások,) iskolaorvos, ill. védőnő ismeretterjesztő előadásai, 53

54 együttműködés a helyi Vöröskereszt szervezettel, pl. tanfolyam, véradás szervezése mindennapi testnevelés, egészségügyi szűrések, balesetvédelmi és közlekedési szabályok tudatosítása, szemléltetőeszközök alkalmazása: plakátok; faliújságok; újságok, folyóiratok; kiállítások; kiselőadások; különböző szemléltetési eszközök. 54

55 12 Környezeti nevelési program 12.1 Helyzetelemzés Az iskola nagy forgalmú út mellett fekszik, a tanulók többsége olyan városi környezetben lakik, ahol kevés a zöldfelület, ezért évek óta kiemelt feladatként kezeljük a környezeti nevelést. A tanárok nagy része feladatának érzi a környezeti neveléssel való foglalkozást úgy tanórán, mint tanórán kívül. A környezeti nevelés olyan terület, amely folyamatos munkát igényel és amelybe mind több tanárt kell bekapcsolni Iskolánkban a környezeti nevelés megvalósul: Tanórán A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyek a diákok életében is fontos szerepet játszanak. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert csak így lehet okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. Néhány lehetőség a tanórán: Az egyszerű vízvizsgálati módszereket kémia órán tanítjuk meg. Külön, kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását, a tapasztalatok hatásainak értékelését. Biológia órán Föld globális környezetvédelmi problémáival és a megoldásra irányuló törekvésekkel ismerkednek meg. Fontos, hogy a tanuló ismerje fel az ember helyét és szerepét a bioszférában A földünk és környezetünk tantárgy tudatosítja a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él. Megmutatja, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége során jelentősen átalakította, és ma is alakítja környezetét. Ennek ésszerű korlátozása, a környezet és az ember érdekeit egyaránt 55

56 figyelembe vevő, tudatos környezeti magatartást, az erőforrások tervszerű felhasználását, sőt a nemzetek közötti összefogást kívánja. A gazdasági környezetünk tantárgy keretében lehetőség nyílik a gazdaságihatékonysági kérdések megvilágítására. Az osztályfőnöki óra komplex lehetőséget biztosít a környezetnevelési program megvalósítására a tanulók szakórákon szerzett ismereteire alapozva Tanórán kívüli programokon Kirándulásokat szervezünk havi rendszerességgel Nyári környezetvédelmi tábort szervezünk Megemlékezünk a Föld napjáról, a Víz napjáról, az Állatok napjáról A diákok pályázatokat írnak (pl. víz, levegő témában) Környezetvédelmi plakátok készítése 12.3 Iskolán kívüli együttműködés Fenntartó Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és költségvetését, ezért a Budapest Főváros Önkormányzatával való kölcsönös együttműködés az iskola egész életén belül a környezeti nevelési program megvalósítása szempontjából is fontos Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. Ilyen intézmények a múzeumok, állatkertek és nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő Hivatalos szervek A hivatalos szervek (XIII. kerületi Önkormányzat, ÁNTSZ, stb.) egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. 56

57 12.4 Erőforrások A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is. Munkánk során törekszünk a rendelkezésünkre álló személyi és tárgyi feltételrendszer optimális kihasználására a környezeti nevelés érdekében Iskolán belüli együttműködés Tanárok Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés, illetve oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését Diákok Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a kultúrált magatartásra. Ebben kiemelkedő szerepe van az iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulóknak Tanárok és diákok A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában a kirándulásoknak, a nyári tábornak. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében Tanárok és szülők Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is 57

58 alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét a lehetőségeiket figyelembe véve a családok maguk is biztosítják Alapelvek, jövőkép, célok eléréséhez szükséges készségek Alapelvek A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk: A fenntartható fejlődés Ok-okozati összefüggések Helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései Alapvető emberi szükségletek Emberi jogok Demokrácia Biológiai és társadalmi sokféleség Jövőkép Célunk olyan személyiség és gondolkodásformálás, amely környezettudatos, környezetre, természetre figyelő magatartást eredményez. Fontos, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti problémák felismerésére, megakadályozására vagy csökkentésére, elősegítse az elő természet fennmaradását és a fenntartható fejlődést. A tanulók ismerjék fel a környezettudatos magatartásban, cselekvésben a tudomány eszköz jellegét. Ennek érdekében ki kell alakítani a diákokban: Környezettudatos magatartást és életvitelt Személyes felelősségen alapuló, környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt A természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését Rendszerszemléletet Tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését Egészséges életmód igényét 58

59 A célok eléréséhez szükséges készségek A fenti célok eléréséhez a következő készségek kialakítása fejlesztése szükséges: Alternatív, problémamegoldó gondolkodás Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód Problémaérzékenység Kreativitás Együttműködés, alkalmazkodás Vitakészség, kritikus véleményalkotás Kommunikáció Konfliktuskezelés és megoldás Állampolgári részvétel és cselekvés 12.7 Az iskola környezeti nevelési szemlélete Napjainkban a legfontosabb a fenntartható fejlődés megteremtése. Ez az élet minden területén tapasztalható. A fenntarthatóság ideológiai, tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdeni. A szakmai kérdéseken kívül hangsúlyt kell kapnia a környezettudatos életmódnak. Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre, döntéshozásra, konfliktuskezelésre és megoldásra képes készségeket kel kialakítani. Fontos feladat a diákok szemléletének alakítása, környezet és természetszeretetük kialakítása, megszilárdítása. Ez csak úgy lehetséges, ha az iskolai élet minden területén figyelembe vesszük a szemléletformálást. A diákok így nem elszigetelt ismeretekre tesznek szert, hanem egységes egészként látják a természetet és benne az embert. A természettudományos tantárgyak a legalkalmasabbak erre. A kémia, biológia, fizika, földrajz órákon a szemléletformálás hatékonyan működik, de a humán tárgyakkal is bővíteni kell a kört. Tanórán, tanulmányi kirándulásokon, nyári környezetvédelmi táborban megismertetjük a diákokkal a természetet, egyszerű vizsgálatokat végzünk. A tanulók megtanulják, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák az összefüggéseket, ismerjék meg az egyén felelősségét a környezetvédelemben, így válhatnak tudatos környezetvédőkké. 59

60 12.8 Konkrét célok Rövid távú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok megvalósításához milyen lépések vezetnek Új tervek A tantestület minden tagjának megnyerése a környezeti nevelési munkához A környezeti nevelés módszereinek bemutatása Újonnan megjelenő környezeti nevelési irodalom figyelemmel kísérése Hagyományok ápolása Iskolanap szervezése Kerület nevezetességeinek feltérképezése Nyári környezetvédő tábor szervezése Környezetvédelmi témájú osztályfőnöki órák Iskolai pályázatok Szaktárgyi célok A szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés hatása a természeti -, és az épített környezetre, az emberre) Interaktív módszerek alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet) Multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon Számítógép felhasználása a tanórákon 12.9 Tanulásszervezési keretek A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti koncentráció. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról Lehetőségeink: Tanulmányi kirándulások Városismereti játékok Látogatás múzeumban, állatkertben, botanikus kertben, nemzeti 60

61 parkban Jeles napok (Föld Napja, Víz Világnapja, stb.) sportrendezvények (természetjárás, tájékozódási futás, stb.) DÖK-nap Módszerek: A környezeti nevelésben a hatékonyság növelésének érdekében módszertani megújulásra van szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével környezeti nevelési céljainkat képesek leszünk megvalósítani. Ezek nem mindegyike ismert mindenki előtt, ezért célszerű tanártovábbképzést szerveznünk, amelyben bemutatjuk az interaktív lehetőségeket. (pl. modellezés, riportmódszer, terepgyakorlati módszer, művészi kifejezés) Taneszközök Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel új eszközöket kell beszerezni. Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szakirodalmat. Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési tanórák és programok számára megfelelő audiovizuális és multimédiás eszköz álljon a tanárok és tanulók rendelkezésére Kommunikáció A környezeti nevelésben jellegénél, összetettségénél fogva nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönbözőbb módjai. Fontos, hogy tanulóink a nagyszámú írott, hallott és látott média-irodalmat kritikusan, a híreket okosan mérlegelve tudják feldolgozni. Képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni, az értékes információkat meg tudják különböztetni az értéktelentől Kommunikáció formái Kiselőadások tartása Házi dolgozatok készítése Részvétel környezetvédelmi pályázatokon Poszterek készítése 61

62 Iskolarádió felhasználása Faliújságon közölt információk készítése Környezetvédelmi cikkek feldolgozása Környezetvédelemről szóló hírek feldolgozása, értékelése A környezeti nevelési program összeállításánál figyelembe vettük a vonatkozó közoktatási és környezetvédelmi törvényeket. 62

63 13 Az írásbeli beszámoltatások rendje, formái, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 13.1 Az írásbeli számonkérés formái az iskolánkban: 1. A helyi tantervben előírt kötelező írásbeli dolgozat (nagydolgozat): valamennyi tantárgyból, amely érettségi vizsgájában írásbeli rész is szerepel iratunk nagyobb anyagrészt számon kérő írásbeli dolgozatot. Ezek számát a tantárgyak helyi tanterve rögzíti. Nagyobb anyagrészben kíván tájékozódást szerezni a tanuló felkészültségéről. Mérhető vele a tudás, az ismeretek szilárdsága és azok biztonságos alkalmazása. Bizonyos anyagrészek lezárásakor íratjuk; szükség esetén összefoglalás és rendszerező ismétlés előzi meg. Ennek a dolgozatnak a megíratását legalább egy héttel előbb jelezni kell a tanulóknak, és fel kell hívni a figyelmet a legfontosabb anyagrészekre, az előforduló problémákra. Ezeknek az írásbeli számonkéréseknek az eredményét a tanulók tudásának értékelésénél nagyobb súllyal vesszük figyelembe, ezért az osztályozó naplóba az érdemjegyet a kötelező írásbeli dolgozatok rovatba pirossal, az adott hónap érdemjegyei közé kékkel írjuk be. Hiányzás esetén a tanulóval pótló dolgozatot iratunk. Elégtelen osztályzat esetén 2 héten belül, egy alkalommal tanuló részére javítási lehetőséget kell biztosítani. Elégtelentől különböző osztályzat esetén is felajánlhat a szaktanár javítási lehetőséget, mellyel újabb osztályzat szerezhető. A javító dolgozat osztályzatát az osztályozó naplóba a kötelező írásbeli dolgozatok rovatba pirossal írjuk be (ez csak egyszer szerepel). 2. Témazáró dolgozat: egy-egy anyagrész lezárására szolgáló számonkérési forma, amely maximum 45 percet vehet igénybe. Értékelése egy osztályzattal történik, melyet az osztályozó naplóba a megfelelő hónaphoz ír be a szaktanár. Íratását egy héttel előbb be kell jelenteni és szükség esetén összefoglalás előzi meg. 3. Rövid írásbeli számonkérés (röpdolgozat): kisebb anyagrész elsajátításának ellenőrzése szolgáló számonkérési forma. Célja a tanulók munkájának folyamatos ellenőrzése, ezért előre bejelenteni nem kell. Időtartama ne haladja meg a 20 percet. 4. A felvett tanulók szeptember elején egységes feladatlap alapján felmérő dolgozatot írnak. Ennek célja a tanulók tudásszintjének vizsgálata, a tanár további tervező és felzárkóztató munkájához való adatgyűjtés. A felmérőre adott érdemjegyet 63

64 nem számítjuk az osztályzatokba, az osztályzatot zöld színű tollal írjuk be az osztálynaplóba. 5. Évfolyamok egységes felmérése: maximum 45 percet vehet igénybe. Értékelése egy osztályzattal történik, melyet az osztályozó naplóba a megfelelő hónaphoz zölddel ír be a szaktanár. 6. A 10. év végén (kéttannyelvű osztályok esetén a 11. év végén) május közepéig diagnosztikus felmérést iratunk a 9. és a 10. évfolyam tananyagából, amelynek százalékos teljesítményét értékeljük. A 12. év végén (kéttannyelvű osztályok esetén a 13. év végén) április közepéig diagnosztikus felmérést tartunk az érettségi tartalmi követelményéből, amelynek százalékos teljesítményét értékeljük. Hiányzás esetén a tanulóval pótló dolgozatot iratunk. Az elégtelent írt tanulók háromtagú vizsgabizottság előtt szóbeli javítóvizsgán vesznek részt. Ezen felmérések eredménye zöld színű tollal kétszer kerül beírásra az osztálynaplóba. A kötelező és a témazáró dolgozatokat az íratás előtt egy héttel a tanulók tudomására kell hozni, egyéb írásbeli számonkéréseket előzetesen bejelenteni nem kötelező. Egy nap legfeljebb két előre bejelentett dolgozat iratható. Bármely írásbeli számonkérésre elégtelen osztályzat adható, ha a tanuló nem megengedett segédeszközt használt megírása során. Az írásbeli munkákat kijavítva, a pedagógus értékelése mellett aláírásával ellátva legkésőbb két héten belül ismertetni kell a tanulóval. A tanuló joga, hogy a kijavított és értékelt írásbeli számonkérést megtekintse. A helyi tantervben előírt kötelező írásbeli dolgozatot (nagydolgozat) a szaktanár a tanév végéig megőrzi, a tanév végén leadja irattározásra. Az egyes tantárgyakra vonatkozó előírásokat a tantárgyak helyi tanterve tartalmazza. 64

65 14 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Oktatásunk eredményessége érdekében szem előtt kell tartanunk és a tanulókban és szüleikben egyaránt tudatosítanunk kell, hogy a tanulók otthoni munkája az írásbeli és szóbeli házi feladatok szerves folytatásai a tanórai munkának. A házi feladatok célja különböző lehet: Az alapfogalmak, alapismeretek, összefüggések gyakoroltatása. Így tudjuk elérni, hogy a legfontosabb ismeretek megszilárduljanak, alapvető tudáselemek készségként álljanak a tanulók rendelkezésére. A tanult ismereteket a tanulók önálló feladatmegoldásban tudják alkalmazni, egyrészt olyan feladat formájában, amelynél az órán megoldottra ráismernek a diákok, másrészt új szituációkban is meg tudják a problémát oldani. Az órán feldolgozásra kerülő témákhoz szükséges alapismeretek feleleveníttetése (ismétlés, tankönyvhasználat) A házi feladatok célját (és az osztályt) ismerve kell megtalálnunk azt a módszert és helyes arányt, amelyet követnünk kell, de vannak általános elvek, amelyeket minden szaktanárnak be kell tartani: 1. A kijelölt házi feladatokhoz adjunk útmutatást, segítséget (figyelembe véve a csoport képességét). 2. A feladatok kijelölése differenciáltan történjen. A feladatsor mindig tartalmazzon elégséges, közepes és jó képességű tanulókra vonatkozó feladatot. 3. A házi feladatok ellenőrzésére, a felmerülő problémákra, ötletekre időt kell szánni (itt élhetünk a technika eszközeivel is, mint például írásvetítő). 4. A házi feladatok megoldását értékelni kell. Így azok a tanulók, akik becsületesen megoldják a házi feladatot, sikerélményhez, elismeréshez jutnak. 5. Tudatosítani, és következetesen alkalmazni kell valamilyen szankciót, ha a tanuló nem készít házi feladatot. Ha a tanuló esetleg nem érti a feladatot, álljon rendelkezésére egy olyan kijelölt feladatbank, amelyből alternatívát választhat képességeinek megfelelően, így bizonyítva az órára való készülésének szándékát. 65

66 6. A szaktanárnak ügyelni kell arra, hogy a házi feladat harminc-negyven percnél ne legyen időigényesebb, mert a többi tárgyból is kell készülnie a tanulónak. 7. A megtanulandó elméleti anyagot egyértelműen ki kell jelölni a diákok számára, mert lexikális tudás nélkül nem tudják feladatokat megoldani. 8. Az önálló gyakorlás igényének fokozása érdekében témakörönként jelöljünk ki nagyobb időintervallumra gyakorló feladatokat, melyeket felhasználhatunk dolgozatoknál, feleléseknél. A házi feladatok jellege is különböző, melyek kijelölése során az alábbi irányelveket tartja fontosnak: 1. Elméleti házi feladat: A tanórákon már jól kidolgozott, rögzített fogalmak megtanulását, és azoknak a kapcsolódó anyagrészeknél való helyes használatát várjuk el tanulóinktól. Az otthoni tanulásban segédeszközként használhatóak a tankönyvek, melyek kiválasztása tanári megegyezés alapján történik. 2. Írásbeli házi feladat: A tantárgyak jellegéhez kapcsolódóan sokszínűen és pontosan kell meghatározni az írásbeli feladatokat. Törekedni kell arra, hogy a tanulók az írásbeli házi feladat megoldása során sikerélményhez jusson. 3. Házi dolgozat: Hosszabb időszakra sokszínűen meghatározott, átfogó kidolgozást igénylő feladat, amely a tanulók önálló munkáján alapul. 4. Kiselőadás: A tanár által meghatározott témákból fakultatív jelleggel a tanulók kiselőadással készülhetnek, melyet a felkészültség színvonalának, előadásmódjának megfelelően értékelünk. 5. Iskolai pályázat: Tanáraink több - tantárgyainkhoz kapcsolódó - változatos, érdekes témaköröket határoz meg az iskola tanulói számára, melyeket terjedelmes, tetszetős dolgozat formában kell leadniuk a pályázati kiírásnak megfelelően. A határidőn belül leadott pályázatokat jeles érdemjeggyel jutalmazzuk. 6. Gyűjtőmunkák: Gyűjtemények készítése az egyik legkreatívabb pluszmunkát igényli tanulóinktól. Szorgalmukat igényes munkáik leadásakor mindig pozitívan értékeljük. Esetenként tudományos gyűjtőmunkák kiadásával csábíthatjuk a diákokat a tantárgy egy-egy részletének, mélyebb szerkezetének felkutatására, melyet a ráfordított energia és munka tükrében értékelünk. 66

67 15 Záródokumentumok A Pedagógiai program felülvizsgálatát a többször módosított évi LXXIX. Tv. A közoktatásról jogszabály alapján márciusában igazgatói utasításra az iskola nevelőtestülete elvégezte. Véleményezési jogát gyakorolta az iskolai Diákönkormányzat, a Szülői Választmány. A módosított helyi Pedagógiai Programot az iskola nevelőtestülete elfogadta. A helyi Pedagógiai Program egy példányát az iskola titkárságán helyezzük el, amely megtekinthető munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 13 óra között. Erről az iskola tanulóit az osztályfőnökök tanév elején tájékoztatják. Az iskola helyi Pedagógiai programját nyilvánosságra hozzuk iskolánk honlapján. 67

68 Mellékletek 68

69 1.sz. melléklet Könyvtárunkból kölcsönözhető tartós tankönyvek listája Jele Megnevezése példányszám KN 0010 Irodalom tk. 9.o. 23 KN 0011 Irodalmi szöveggyűjtemény 9.o. 46 KN 0015-G Irodalom I Irodalom I /sz. Irodalmi szöveggyűjtemény I Irodalom 9.oszt /sz. Irodalom 9. szövegygy. 4 KN 0020 Irodalom tk. 10.o. 7 KN 0021 Irodalmi szöveggyűjtemény 10.o Irodalom 10.o Irodalom II Irodalmi szöveggyűjtemény II. 1 KN 0030 Irodalom tk. 11.o. 7 KN 0031 Irodalmi szöveggyűjtemény 11.o. 27 KN 0032 Irodalom 11.o.kieg. 5 KN 0035-G Irodalom III. 3 KN 0036-G Irodalomi szöveggyűjtemény III. 1 KN 0040 Irodalom tk.12.o. 7 KN 0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12.o. 25 KN 0042 Irodalom 12.o. kieg. 8 KO Irodalom 12.o /2 Irodalom IV /II. Irodalmi szöveggyűjtemény IV. 2 Verselemzések 4 Irodalomtörténeti atlasz 44 KN 0055 Poétai iskola 10 PD 072 Kommunikációs gyakorlatok 2 69

70 MS 3245 Elbeszéléstől az érettségi dolgozatig 2 Ottlik Géza: Iskola a határon 10 Csehov,A. : Drámák és elbeszélések 1 Csehov,A.: Cseresnyéskert 3 Csehov,A.: Ványa bácsi 2 Csehov,A.: 6-os számú kórterem 2 Orwell: Csáth Géza: Válogatott elbeszélések 2 Arany János: Toldi 10 Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 6 Móricz Zsigmond: Árvácska 9 Vörösmarty Mihály: Válogatott versek 2 Jókai Mór: Az aranyember 5 Madách Imre: Az ember tragédiája 5 Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 5 Görög regék és mondák 5 Mitológia 2 Biblia - Ótestamentum 5 Biblia - Újtestamentum 3 PD 014 Magyar nyelv 9. 7 PD 025 Magyar nyelv 9. 2 Nyelvtan 10.o. 4 PD 015 Magyar nyelv PD 016 Magyar nyelv PD 017 Magyar nyelv MS 3112T Nyelvi elemzések 1 001/4 A hangtan 6 002/4 A szó 6 003/4 A szófajok /4 A mondat 39 Magyar nyelvtan.érettségi 20 A magyar helyesírás szabályai 20 Magyar értelmező kéziszótár 3 Gyakorló szövegtan 1 70

71 Szövegalkotás Történelem I /M Történelem mf.ii /1 Történelem II. 1 MK Történelem II. 1 NK 0001 Történelem IV. 2 Történelem IV Történelem tk. 1-5.kötet 1 Study guide to first year world history 40 XX.század.Történelmi olvasókönyv 6 R 0008 Történelem atlasz Irány az egyetem. Történelem Történelem 4o tételben Egyetemes és magyar tört.kronológia Kereszténység születése Világvallások Magyarországon 1 PD 012 Társadalomismeret 3 AG 1149 Erkölcsi esettanulmányok Erkölcsi alapismeretek Én és a többiek Én és a politika Társadalmi és állampolgári ismeretek 2 Művészettörténet 20 NT Művészettörténet 20 Ének-zene Ének-zene 9-10.o. 2 Népzene-ismeret Matematika I. 4 NT Matematika IV Matematika 9.o Matematika 10.o. 5 NT Matematika 10.o. 8 NT 14224/F Matematika 10.o. feladatgyűjt Matematika II. 4 71

72 14202/1 Matematika II Matematika 11.o. 4 NT Matematika III /B Matematika III Matematika III /B Matematika IV Matematika IV Matematika emelt szint /Fgy. Matematika emelt színt feladatgyűjt Vál.feladatok matematikából /XII. Egyetemi felv.feladatok matematikából 12 Differenciálegyenletek 10 Valószínűségszámítás 5 Matematikai statisztika 5 Integrálszámítás 5 Mátrixszámítás 5 Készüljünk az érettségire matematikából! 16 KT 0320 Érettségi matematikai feladatgyűjt. I. 14 KT 0321 Érettségi matematikai feladatgyűjt. II /1 Matematika I. feladatgyűjt /II. Matematika II. feladatgyűjt /1 Geometriai feladatgyűjt. I /II. Geometriai feladatgyűjt.ii. 1 Matematikai szintfelmérő 10 Nemzetközi matematikai versenyek 7 Matematikai feladatok haladóknak 7 Felvételi feladatok matematikából Megoldások I Megoldások II Összefoglaló feladatgyűjt.matematikából /1 Függvénytábla 30 Egypercesek /1 Fizikai feladatok I. 5 Fizikai feladatok II. 5 72

73 58001 Fizika I. 6 MS 3226 Fizikai feladatok és tévedések Fizika 9.oszt. 6 NT Fizika 10.o /1 Fizika II Fizika III. 2 Fizika I-II.Egységes fizikai feladatgyűjt Fizikai fogalmak gyűjteménye 2 MS 3904 Atommagközelben 1 Fizika.Enciklopédia Kémia I Kémia 9.o. 1 MS 3902 Kémiai zsebkönyv kérdés. Kémia 2 MS 2135 A föld,amelyen élünk.természetföldrajz 134 MS 2136 A föld,amelyen élünk.társadalomföldrajz 134 Földrajz B 3 R 0003 Földrajz atlasz 52 Biológia tk. 13 Biológiai feladatbank 1 Biológiai képes szótár kérdés. Biológia 1 Számítástechnika 50 Számítástechnika 9.o. 25 Számítástechnika mf. 9.o. 5 Számítástechnika mf. 10.o. 4 Informatika-szám.techn.példatár 9-12.o. 4 Az internet bibliája 1 JAVA 1 Windows nt Mindenkinek a PC-ről Bevezetés az adatfeldolgozásba Adatbáziskezelés adatai Tudnivalók a számítógépről 1 73

74 74020 Információk az információról Iratkészítés Érettségire fekészítő fgy.informatika +CD 24 PSZF-Salgó.Számítástechnika Horváthné: Német tesztek 20 Horváthné: Német nyelvtan 20 Hallás utáni szövegért.a nyelvv.német 1 Ping pong I. SB tankv. 5 Ping pong I.WB mf. 4 Ping pong I.Glosser 4 Ping pong 3. SB tankv. 2 Ping pong 3. WB 1 Tell me More.Német 1. CD 4 Tell me More.Német 2. CD 4 Tell me More.Német 3. CD 4 Stufen international 1 Stufen international munkaf Geschichte 2. 1 Írásbeli mintafeladatok gyűjt.német BME 10 Testen mit sowieso 5 Német írásbeli 3 Minden helyzetben otthonosan 3 Rendszerező német nyelvtan Der Sprung 5 Stufengrammatik Feladatgyűjt.alapfokú német Német nyelvtani gyak.könyv 5 Hallás utáni szövegértés 2 Szókincs próba.német 4 Und was weinen Sie I-II /1 Bunte Erde 7 Wirtschaftsbürger-Taschenbuch 10 Tatsachen über Deutsch. 14 G Grundlagen der Volks

75 Német-magyar kéziszótár 30 Magyar-német kéziszótár 30 Magyar-angol kéziszótár 30 Angol-magyar kéziszótár 30 Angol-magyar nagyszótár 2 Magyar-angol nagyszótár 2 Oxford Practice grammar tk.+cd 20 Angol nyelvtan 20 English file SB 3 English file WB 3 Tesztek az angol nyelvvizsgára 1 Írásbeli feladatok a nyelvv.angol 1 Szövegértés a nyelvvizsgára.angol /1 General communication skills 3 Cambridge SB 12 Cambridge WB 1 Headway elementary SB 3 Headway elementary WB 4 Headway pre interm.sb 3 Headway pre interm.wb 3 English vocabulary in Use-elemetary 6 English vocabulary in use-pre interm. 6 Írásbeli mintafel. gyűjt. angol. BME 10 ABéCéje.Szituációs játékok 33 Felk.az angol gazd.nyelvvizsg..+cd Paris pas a pas Lépésről lépésre 10 Francia nyelvtan 2 Kezdők francia nyelvkönyve 2 Szólalj meg bátran franciául 4 Írd le bátran franciául Olasz nyelvkönyv I/A Olasz nyelvkönyv I/B 17 Quattro passi italiano 2 75

76 58263/1 Közgazdaságtan I /2 Mikroökonómia feladatgyűjtemény /III. Közgazdaságtan II /1 Makroökonómia feladatgyűjtemény 11 Mikroökonómia 1 Mikroökonómia ea.i. 1 KGD 1205 Üzleti gazdaságtan Üzleti kommunikáció 5 KGD 1204/M Elméleti gazdaságtan I. mfüzet 7 KGD 1204/2M Elméleti gazdaságtan II. mfüzet 6 KGD 1204/2 Elméleti gazdaságtan II. tk. 2 Tőzsdei fogalomtár Könyvviteli alapismeretek /fgy. Könyvvitel feladatgyűjt /1 Vállalkozói könyvvitel I /fgy Vállalkozói könyvvitel I. feladatgyűjt /1 Vállalkozói könyvvitel II /fgy. Vállalkozói könyvvitel II.feladatgyűjt. 7 Könyvviteltan 2 Könyvviteltan példatár Marketing alapjai /II. Közgazdaságtan II /1 Áruismeret Statisztika feladatgyűjt Általános statisztika 5 Statisztikai módszerek és alkalmazásuk 1 A modern állam és jogtört.alapjai 2 Jogi alapfogalmak 2 Jogi alaptan 1 Kommunikáció általában és a jogban 2 Gazdasági jog 27 Környezetgazdaságtan alapjai /1 Külkereskedelmi ismeretek I /2 Külkereskedelmi ismeretek II. 2 76

77 Angol nyelvű külkereskedelem 2 Business értelmező szótár 21 77

78 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika 2. sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 1.1 Halmazok Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a halmaz elemének fogalmát. Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a következő fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz Halmazműveletek Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a következő műveleteket: egyesítés, metszet, különbség. Tudjon koordináta-rendszerben ábrázolni egyszerűbb ponthalmazokat Számosság, részhalmazok Véges halmazok elemeinek száma. 78

79 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika 1.2 Matematikai logika Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni. Ismerje és alkalmazza megfelelően a kijelentés (állítás, ítélet) fogalmát. Értse és egyszerű feladatokban alkalmazza az állítás tagadása műveletet. Ismerje az és, a (megengedő) vagy logikai jelentését, tudja használni és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel. Értse és használja helyesen az implikációt és az ekvivalenciát. Használja helyesen a minden, van olyan kvantorokat Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában Tudjon definíciókat, tételeket pontosan megfogalmazni. Használja és alkalmazza feladatokban helyesen a szükséges, az elégséges és a szükséges és elégséges feltétel fogalmát. 1.3 Kombinatorika Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb kombinatorikai feladatokat megoldani. Tudja kiszámolni a binomiális együtthatókat. 1.4 Gráfok Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat megoldani gráfok segítségével. 79

80 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika 2. Számelmélet, algebra 2.1 Alapműveletek Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni (zsebszámológéppel is). Ismerje és használja feladatokban az alapműveletek műveleti azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás). 2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági alapfogalmakat (osztó, többszörös, prímszám, összetett szám). Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét kiszámítani; tudja mindezeket egyszerű szöveges (gyakorlati) feladatok megoldásában alkalmazni. Definiálja és alkalmazza feladatokban a relatív prímszámokat. Tudja a számelmélet alaptételét alkalmazni feladatokban Oszthatóság Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra vonatkozó oszthatósági szabályokat, tudjon egyszerű oszthatósági feladatokat megoldani Számrendszerek Tudjon más számrendszerek létezéséről. Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2 alapú számrendszerbe és viszont. Helyiértékes írásmód. 80

81 2.3 Racionális és irracionális számok 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Tudja definiálni a racionális számot és ismerje az irracionális szám fogalmát. Adott n (nn) esetén tudja eldönteni, hogy n irracionális szám-e. 2.4 Valós számok Ismerje a valós számkör felépítését ( N, Z, Q, Q, R) valamint a valós számok és a számegyenes kapcsolatát. Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen. Tudja az abszolútérték definícióját. Ismerje adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon számolni a normálalakkal. 2.5 Hatvány, gyök, logaritmus A hatványozás értelmezése racionális kitevő esetén. Ismerje és használja a hatványozás azonosságait. Definiálja és használja az n a fogalmát. Ismerje és alkalmazza a négyzetgyökvonás azonosságait. Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát, valamint a logaritmus azonosságait. Tudjon áttérni más alapú logaritmusra. 2.6 Betűkifejezések Ismerje a polinom fokszámát, fokszám szerint rendezett alakját. 81

82 2.6.1 Nevezetes azonosságok 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések kifejtését, illetve szorzattá alakítását: 2 ( a b) ; 2 ( a b) ; 3 ( a b) ; 3 ( a b) ; 2 2 a b ; 3 3 a b. Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani, algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás, osztás, szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok alkalmazása). 2.7 Arányosság Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus ábrázolásukat. Tudjon arányossági feladatokat megoldani Százalékszámítás Százalékszámítással kapcsolatos feladatok megoldása. 2.8 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát. Alkalmazza a különböző egyenlet megoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások, következményegyenletre vezető átalakítások, új ismeretlen bevezetése stb. 82

83 2.8.1 Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket megoldani. Kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszer megoldása. Alkalmazza az egyenleteket, egyenletrendszereket szöveges feladatok megoldásában. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját. Tudja meghatározni a diszkrimináns fogalmát. Ismerje és alkalmazza a megoldóképletet. Használja a teljes négyzetté alakítás módszerét. Alkalmazza feladatokban a gyöktényezős alakot. Tudjon törtes egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatokat megoldani. Másodfokú egyenletrendszerek megoldása. Magasabb fokú egyenletek Egyszerű, másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása. Négyzetgyökös egyenletek Tudjon ax b cx d típusú egyenleteket megoldani. 83

84 2.8.2 Nem algebrai egyenletek Abszolútértékes egyenletek 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Tudjon ax b c típusú egyenleteket algebrai és grafikus módon, valamint ax b cx d típusú egyenleteket megoldani. Exponenciális és logaritmikus egyenletek Trigonometrikus egyenletek Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő feladatokat megoldani. Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő feladatokat megoldani Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek Ismerje az egyenlőtlenségek alaptulajdonságait (mérlegelv alkalmazása). Egyszerű első- és másodfokú egyenlőtlenségek és egyszerű egyismeretlenes egyenlőtlenség-rendszerek megoldása. 2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek Két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalma, kapcsolatuk, használatuk. 84

85 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika 3. Függvények, az analízis elemei 3.1 A függvény A függvény matematikai fogalma. Ismerje a függvénytani alapfogalmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, képhalmaz, helyettesítési érték, értékkészlet). Tudjon szövegesen megfogalmazott függvényt képlettel megadni. Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni. Ismerje az egy-egyértelmű megfeleltetés fogalmát. Ismerje és alkalmazza a függvényeket gyakorlati problémák megoldásánál. Az inverzfüggvény fogalmának szemléletes értelmezése (pl. az exponenciális és a logaritmus függvény vagy a geometriai transzformációk). 3.2 Egyváltozós valós függvények A függvények grafikonja, függvénytranszformációk Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel megadott (alapvető) függvényeket: x ax b ; x x 2 3 ; x x ; x a x 2 bx c ; x x ; x x ; a x x sin x ; x cos x ; x tgx ; x x ; x log x. a x a Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve adatokat leolvasni a grafikonról. Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő függvényeket függvénytranszformációk segítségével ábrázolni [f(x) + c; f(x+c); c f(x); f(cx)]. 85

86 3.2.2 A függvények jellemzése 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Egyszerű függvények jellemzése (grafikon alapján) értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás szempontjából. 3.3 Sorozatok Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző megadási módjait Számtani és mértani sorozatok Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok témaköréből, ahol a számtani, illetve mértani sorozat fogalmát és az a n -re, illetve az Sn -re vonatkozó összefüggéseket kell használni Kamatos kamat, járadékszámítás Tudja a kamatos kamatra vonatkozó képletet használni, s abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolni. 86

87 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika 4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 4.1 Elemi geometria Térelemek Ismerje és használja megfelelően az alapfogalom, axióma, definiált fogalom, bizonyított tétel fogalmát. Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát. Ismerje a szögek nagyság szerinti osztályozását és a nevezetes szögpárokat. Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és egyenes, pont és sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két egyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge) vonatkozó meghatározásokat A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok Tudja a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalmát. Használja a fogalmakat feladatmegoldásokban. 87

88 4.2 Geometriai transzformációk Egybevágósági transzformációk síkban 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás) leírását, tulajdonságaikat. Alkalmazza a feladatokban az eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, egybevágósági transzformációkat. Tudjon végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben. Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek egybevágósági alapeseteit. Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok szimmetriáit Hasonlósági transzformációk Ismerje a transzformációk leírását, tulajdonságait, alkalmazza azokat. Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű, gyakorlati feladatokban. Szakasz adott arányú felosztása. Hasonló alakzatok felismerése, (pl. háromszögek hasonlósági alapesetei) alkalmazása, arány felírása. Tudja és alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok területének arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának arányáról szóló tételeket. 4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását különböző szempontok szerint. 88

89 4.3.1 Síkbeli alakzatok Háromszögek 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint. Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszög-egyenlőtlenség, belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben nagyobb szög van). Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait. Tudja a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve beírt kör). Ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. Ismerje és alkalmazza feladatokban a magasság- és a befogótételt. Négyszögek Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid) és tulajdonságaikat, alkalmazza ismereteit egyszerű feladatokban. Konvex síknégyszög belső és külső szögeinek összege, alkalmazásuk egyszerű feladatokban. Sokszögek Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételeket. Tudja a szabályos sokszögek definícióját. 89

90 Kör 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika A kör részeinek ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban. Tudja és használja, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, s hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak. A szög mérése fokban és radiánban. Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos a körívvel és a hozzá tartozó körcikk területével. Tudja és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és megfordítását Térbeli alakzatok Forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban. 90

91 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika 4.4 Vektorok síkban és térben Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, tételeket: vektor fogalma, abszolútértéke, nullvektor, ellentett vektor, vektorok összege, különbsége, vektor skalárszorosa, vektorműveletekre vonatkozó műveleti azonosságok, vektor felbontása összetevőkre. Skaláris szorzat definíciója, tulajdonságai. Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, tételeket: vektor koordinátái, a vektor 90 -os elforgatottjának koordinátái, vektorok összegének, különbségének, skalárral való szorzatának koordinátái, skalárszorzat kiszámítása koordinátákból. Vektorok alkalmazása feladatokban. 91

92 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika 4.5 Trigonometria Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög oldalarányaival definiálni, ismereteit alkalmazza feladatokban. Tudja a szögfüggvények általános definícióját. Tudja és alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó alapvető összefüggéseket: pótszögek, kiegészítő szögek, negatív szög szögfüggvénye, pitagoraszi összefüggés. Tudjon hegyes szögek esetén szögfüggvényeket kifejezni egymásból. Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30, 45, 60 ) szögfüggvényeit. Tudja és használja a szinusz- és a koszinusztételt. Tudjon számolásokat végezni általános háromszögben. 4.6 Koordinátageometria Pontok, vektorok Tudja AB vektor koordinátáit, abszolútértékét. Két pont távolságának, szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjainak felírása, alkalmazása feladatokban. A háromszög súlypontja koordinátáinak felírása, alkalmazása feladatokban. 92

93 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Egyenes Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek egyenletét. Egyenesek metszéspontjának számítása. Ismerje egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének koordinátageometriai feltételeit. Elemi háromszög- és négyszög-geometriai feladatok megoldása koordinátageometriai eszközökkel Kör Adott középpontú és sugarú körök egyenletének felírása. Kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör középpontjának és sugarának meghatározása. Kör és egyenes metszéspontjának meghatározása. A kör adott pontjában húzott érintő egyenletének felírása. Alkalmazza ismereteit feladatokban. 4.7 Kerület, terület Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát. Háromszög területének kiszámítása különböző a adatokból: ma ab sin t t. 2 2 Nevezetes négyszögek területének számítása. Szabályos sokszögek kerületének és területének számítása. Kör, körcikk, körszelet kerülete, területe. Kerület- és területszámítási feladatok. 4.8 Felszín, térfogat Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát. Hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonkagúla és csonkakúp felszínének és térfogatának kiszámítása képletbe való behelyettesítéssel. 93

94 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika 5. Valószínűségszámítás, statisztika 5.1 Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai Tudjon adott adathalmazt szemléltetni. Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal megadott adatokat feldolgozni. Értse a véletlenszerű mintavétel fogalmát. Tudjon kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni. Tudjon adott diagramról információt kiolvasni. Tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás, gyakorisági diagram, relatív gyakoriság Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: aritmetikai átlag (súlyozott számtani közép), medián (rendezett minta közepe), módusz (leggyakoribb érték). Ismerje és használja a következő fogalmakat: terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás. Szórás kiszámolása adott adathalmaz esetén számológéppel. Tudjon adathalmazokat összehasonlítani a tanult statisztikai mutatók segítségével. 94

95 5.2 A valószínűségszámítás elemei 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Matematika Véges sok kimenetel esetén szimmetriamegfontolásokkal számítható valószínűségek (egyenlő esélyű elemi eseményekből) egyszerű feladatokban. Esemény, eseménytér konkrét példák esetén. A klasszikus (Laplace)-modell ismerete. Szemléletes kapcsolat a relatív gyakoriság és a valószínűség között. Valószínűségek kiszámítása visszatevéses mintavétel esetén, binomiális eloszlás. 95

96 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol nyelv Angol nyelv 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi élet mindennapjai, otthoni teendők Személyes tervek A másik ember külső és belső jellemzése Baráti kör A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel Női és férfi szerepek Ünnepek, családi ünnepek Öltözködés, divat Vásárlás, szolgáltatások (posta) Hasonlóságok és különbségek az emberek között Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek A városi és a vidéki élet összehasonlítása Növények és állatok a környezetünkben Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? Időjárás Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai 96

97 5. A munka világa 6. Életmód 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 8. Utazás, turizmus 9. Tudomány és technika hagyományok 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol nyelv Diákmunka, nyári munkavállalás Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás Napirend, időbeosztás Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) Étkezési szokások a családban Ételek, kedvenc ételek Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben Gyakori betegségek, sérülések, baleset Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) Szabadidős elfoglaltságok, hobbik Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet Kulturális események A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés Nyaralás itthon, illetve külföldön Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai Népszerű tudományok, ismeretterjesztés A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 97

98 Angol célnyelvi civilizáció 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol célnyelvi civilizáció 1. Nagy-Britannia földrajzi fekvése; Nagy Britannia, az Egyesült Királyság és a Brit-szigetek meghatározása; Nagy-Britannia politikai egységeinek bemutatása (Anglia, Skócia, Wales) és Észak-Írország és a fővárosok; Államforma és demográfiai adatok (terület, lakosság) A nemzeti jelképek, védőszentek s a hozzájuk fűződő legendák. Az Amerikai Egyesült Államok fekvése, természeti adottságai, földrajzi tájegységeinek jellemzői, természeti kincsei; Politikai adatok (államforma, terület, lakosság, államok száma) A nemzeti jelképek. 2. Nagy-Britannia korai történelme: Stonehenge, a kelták, a rómaiak, az angolszászok, a vikingek; A normannok hatása; Arthur király mondaköre Robin Hood legendája. Az Amerikai Egyesült Államok kialakulásának előtörténete; Észak-amerika őslakosságának területi eloszlása, a legjelentősebb törzsek, életmódjuk és megélhetési forrásaik. 3. Nagy-Britannia történelme a 17. századig: VIII. Henrik és a protestantizmus; I. Erzsébet uralkodása; az angol reneszánsz kora, Shakespeare és a Globe Színház; az anglikán egyház létrejötte. Az Amerikai Egyesült Államok kialakulásának története Az észak-amerikai kontinens felfedezése és betelepítése; A Mayflower története, az első telepesek; Thanksgiving (a Hálaadás ünnepének története) Az első 13 állam megalakulása. A Függetlenségi Háború és a Függetlenségi Nyilatkozat (Thomas Jefferson, 98

99 George Washington) Az indiánok harcai a betelepülőkkel; 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol célnyelvi civilizáció Az indiánok visszaszorítása és letelepítése. Élet a rezervátumokban. 4. Nagy-Britannia történelme a 19. században; az ipari forradalom hatása. A brit birodalom kialakulása, virágkora (a Viktorianus kor értékrendje, a brit önelégültség okai); Az Amerikai Egyesült Államok a 19. Században Az USA terjeszkedése, területi hódítások, szerződések vásárlások; 19. századi vasútépítések és az aranyláz. Az ország mai területének kialakulása; Az USA nagyhatalommá válása A rabszolgaság kialakulásának gyökerei. Észak és Dél háborúja. A fajgyűlölet alapjai. 5. Nagy-Britannia a 20. században. A gyarmati birodalom fokozatos széthullása. Nagy-Britannia szerepe a két háborúban. A Brit Nemzetközösség megalakulása. A királyság intézménye: látszat és valóság. Az Amerikai Egyesült Államok A 20. században. A 20-as évek Amerikája; Az USA szerepe a két világháborúban A hidegháború; a vietnami és koreai háborúk értékelése Az USA mint szuperhatalom 6. Nagy-Britannia A modern brit politikai rendszer; a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom felépítése és intézményei. A legfontosabb brit politikai pártok jellemzői és történelmi gyökerei. A politikai választások menete. Az Amerikai Egyesült Államok Politikai rendszere, a demokrácia intézményei; a törvényhozó, a végrehajtó és a 99

100 bírói hatalom felépítése és feladatköre; 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol célnyelvi civilizáció A demokrácia biztosítékai: a checks and balances rendszere, az elnök szerepe. A két vezető politikai párt jellemzői és történelmi gyökerei. A politikai választások menete 7. Nagy-Britannia A nemzeti tudat alakulása: született britek, bevándorlók, (multicultural society) Mit jelent ma britnek lenni? Az ír és skót nemzeti tudat formálódása. Az Amerikai Egyesült Államok a bevándorlók országa A legjelentősebb bevándorlási hullámok felsorolása Az Új haza fogalma: európai bevándorlók európai toló- és amerikai húzóerők; Az Ígéret földje: álom vagy valóság? Mozaik vagy olvasztótégely? A feketék beilleszkedése. Diszkrimináció és fajgyűlölet. Fekete Polgárjogi mozgalmak, polgárjogi harcosok és aktivisták (Martin.L. King, Jr.) 8. Nagy-Britannia A brit gazdaság fejlődésének főbb csomópontjai (bekerítések, ipari forradalom, feltalálók és ipari találmányok, a gyarmatok majd azok elvesztésének szerepe a gazdasági élet alakulásában, brit gazdaság az ezred fordulón, nagy vállalatok, pénzrendszer, GBP vagy EURO, tőzsde). Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági fejlődésének főbb csomópontjai: az USA gazdaságának növekedése a korai időszakban, feltalálók és ipari találmányok, a nagy gazdasági világválság, a gazdasági konszolidáció: F.D.Roosevelt és a New Deal Az USA gazdasági élete az ezredfordulón, pénzrendszere és a tőzsde. 9. Nagy-Britannia Tradicionális értékek és a brit életszemlélet 100

101 Tradicíótisztelet és individualizmus; A britek és mindennapi szokásaik 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol célnyelvi civilizáció A másság és a privát szféra tiszteletben tartása, tolerancia egymás iránt; A törvény tisztelete, a fair play elve. A természet szeretete, vágyakozás a vidéki életre, állatbarátság Az Amerikai Egysült Államok Tradicionális amerikai értékek A személyi szabadság tiszteletben tartása, az esélyegyenlőség biztosítása, és az önmegvalósítás képessége; Voluntartizmus és jótékonyság, az üzleti életben kemény munka és önfegyelem. 10. Nagy-Britannia A vallás szerepe a modern brit életben. Az anglikán egyház, a katolikusok és egyéb felekezetek ezredfordulón. Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai puritanizmus mai hatása, a mormonok, az amisok, quakerek protestánsok és katolikusok, zsidók és mohamedánok vallási tolerancia- vagy mégsem? 11. Nagy-Britannia A tömegkommunikáció forrásai: legjelentősebb újságok, és folyóiratok ismertetése, a nemzeti napilapok dominanciája, a rádió, és a televízió: a BBC függetlensége és pártatlansága; a média tömegformáló szerepe. Az Amerikai Egyesült Államok A tömegkommunikáció forrásai: legjelentősebb újságok, és folyóiratok ismertetése; A kereskedelmi TV csatornák, a hírcsatornák és a közszolgálati TV helyzete; Pártatlan és független sajtó és média A tömegkommunikációs konglomerátumok megjelenése 12. Nagy-Britannia Állami ünnepek (Bank Holidays), vallási ünnepek és fesztiválok; St. Valentine s Day, St. Patrick s Day, The Queen s Official Birthday, Halloween,.Guy Fawkes Day, Rememberance Day, Karácsony (Christmas Eve, Christmas Day,Boxing Day), New Year s Eve; 101

102 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol célnyelvi civilizáció Az Amerikai Egyesült Államok Állami ünnepek, vallási ünnepek és fesztiválok; New Year s Eve, Valentine s Day, St.Patrick s Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Halloween, Thanksgiving, Christmas Day, 13. Nagy-Britannia Legkedveltebb turisztikai látnivalók: London és környéke, Oxford és Cambridge, Stradford, York, Manchester, Liverpool, stb. Edinburgh, Glasgow, Cardiff Az Amerikai Egyesült Államok a keleti part : Washington, New York, Boston, Philadelphia, stb a nyugati part: San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, etc. nevezetes tájegységek: Niagara Falls, The Great Lakes, Grand Canyon, Death Valley, Alaska, 14. Nagy Britannia A jólléti állam The Welfare State Az állami támogatásra, ill. segélyekre jogosultak: Betegek, munkanélküliek, alacsony jövedelműek, gyermektartási támogatásra jogosultak nyugdíjasok,stb. Az egészségügyi ellátás helyzete A szociális munkások hálója segíti a rászorulókat,; jótékonysági szervezetek, adományozások, önkéntes munka. Társadalmi problémák (bűnözés, munkanélküliség, a nők és a fiatalok helyzete a társadalomban (drog, alkohol, stb.). A hontalanok problémája Az Amerikai Egyesült Államok A jóléti állam létrejötte Az amerikai emberek viszonyulása jóléti államhoz önállóság és rászorultság; az egészségügy helyzete Társadalmi problémák: a kisebbségiek helyzete és a munkanélküliség; a női egyenjogúság; a fegyverviselési jog és a bűnözés problémája, a hontalanok helyzete 102

103 15. Nagy-Britannia 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol célnyelvi civilizáció a brit oktatási rendszer sajátosságainak bemutatása. (private and public education) Az állami iskolarendszer és a magániskolák a decentralizáció elve, a vizsgáztatás rendje, megszerezhető vizsgák beiskolázás 16 éves kor fölött a brit diákélet, híres iskolák Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai iskolarendszer sajátosságai Eltérés az egyes államok között vizsgák a különböző szinteken a továbbtanulás lehetőségei állami és magániskolák 16. Nagy-Britannia A brit családmodell gyengülése, a magas válások száma, a családon kívűl született gyermekek növekvő száma lakáshelyzet, az osztálytársadalom jelenlegi állapota (class consciousness) és hatása a mindennapi életre, szokásokra, társadalmi elvárások és etikett az otthon fogalma sajátos brit megközelítésben, szokások, elvárások. Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai családmodell a legfontosabb érték az egyén tisztelete és érdekeinek megőrzése a családon belül, a szűk család fogalma A nagycsalád jelentősége Az egyén boldogsághoz való joga- a válás szerepe Gyermekek a családban az egyenjogúság elve 103

104 17. Nagy-Britannia 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol célnyelvi civilizáció A sport jelentősége a britek életében; sportélet az iskolában és a lakóközösségekben A versenyszellem, a sportszerűség, és a veszíteni tudás képessége. A legjellegzetesebb nemzeti sportágak (cricket,futball, golf, rugby és lóverseny) Az Amerikai Egyesült Államok A szervezett sportok (futball, kosárlabda és baseball) jelentősége az amerikai társadalomban: a versenyszellem és az esélyegyenlőség megtestesítői. A sport a kiegyensúlyozott élet záloga. 18. Nagy-Britannia A professzionális sportok: a durvaság és a túlzott anyagi ellenérték romboló Étkezési szokások, az evés szerepe a britek életében. hatásai. Vendéglátóhelyek: a tradicionális étterem, a gyorséttermek és a pub társadalmi Az egészséges életmód és a sportolás: a rekreáció szerepe funkciói. Nemzeti ételek.a brit konyha híre. Az angol sör. Teáznak vagy kávéznak? Az Amerikai Egyesült Államok Az étkezési szokások és a fogyasztói társadalom kapcsolata; a gyorséttermek, a felmelegíthető készételek és a nassolás; fogyókúrák és diétás ételek a műanyagok országa nemzeti ételek, változatos, színes étkezési kultúra; a bőség zavara; etnikai hatások, az ízek kavalkádja. az éttermek szerepe az amerikaiak életében a változatosság igénye. Kávé vagy tea, alkohol vagy ásványvíz? 19. Nagy Britannia H. Purcell, a barokk kor, az angol színpadi zene, B. Britten a 20. század klasszikusa. A 20. Század könnyűzenei fejlődése, az Angolszász zene népszerűsége, a beat generáció és zenei irányzatok 104

105 keletkezése, zene és politika: a protest song szerepe Amerikai Egyesült Államok Amerikai klasszikusok: G. Gershwin, L. Bernstein A rádió szerepe a könnyűzene elterjedésében 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Angol célnyelvi civilizáció A könnyűzene százada: a musical, mint műfaj; Hollywood hatása, filmzene, a slágerek nagyjai (Ir.Berlin) Az 50-es évek zenéje, Elvis Presley és a rock korszak; Zenei irányzatok Amerikában: a jazz, country, a gospel 20. Egy brit és egy amerikai film bemutatása.a filmmüvészet kimagasló alkotásainak sorából 21. Nagy Britannia Híres katedrálisok: Westminster Abbey, York, Winchester, Canterbury, stb.; Sir Ch. Wren és a St.Paul Székesegyház A világi építészet: Hampton Court, Oxford, Cambridge, stb. A kastélyok világa Egy kiemelkedő építészeti műalkotás bemutatása. Amerikai Egyesült Államok F.L.Wright munkássága Washington, a megtervezett város; A Rockefeller Center és Manhattan; Chicago ; a felhőkarcolók világa; Copley, J.M. Whistler, Duchamp és O Keefe munkái; A pop-art művészei: Oldenburg, Warhol és Lichtenstein A. Calder mobil szobrai 22. Egy brit és egy amerikai író vagy költő életének rövid ismertetése és egy mű elemzése. 105

106 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelv Német nyelv 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi élet mindennapjai, otthoni teendők Személyes tervek A másik ember külső és belső jellemzése Baráti kör A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel Női és férfi szerepek Ünnepek, családi ünnepek Öltözködés, divat Vásárlás, szolgáltatások (posta) Hasonlóságok és különbségek az emberek között Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek A városi és a vidéki élet összehasonlítása Növények és állatok a környezetünkben Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? Időjárás Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 106

107 5. A munka világa 6. Életmód 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 8. Utazás, turizmus 9. Tudomány és technika 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelv Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok állás Diákmunka, nyári munkavállalás Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába Napirend, időbeosztás Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) Étkezési szokások a családban Ételek, kedvenc ételek Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben Gyakori betegségek, sérülések, baleset Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) Szabadidős elfoglaltságok, hobbik Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet Kulturális események A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés Nyaralás itthon, illetve külföldön Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése életben Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai Népszerű tudományok, ismeretterjesztés A technikai eszközök szerepe a mindennapi 107

108 Német célnyelvi civilizáció 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció 1.1. A célnyelvi országok Elemezze térkép segítségével a megadott szempontok földrajzi fekvése, felszíne, alapján a célnyelvi országok földrajzi fekvését. tájegységei Mutassa meg térképen az egyes célnyelvi országok nagytájait és legfontosabb felszíni vizeit. Ismertesse a nagytájak felszínformáit Nemzeti jelképek Mutassa be az egyes célnyelvi országok nemzeti jelképeit (zászlók, címerek). 1.3 Közigazgatási régiók, Mutassa be Németország, Ausztria és Svájc autonómiák közigazgatási rendszerét és annak működését (Németország, Ausztria: tartományi, Svájc: kantonrendszer.) Nevezze meg Németország és Ausztria közigazgatási régióit és azok központjait 1.4 Éghajlat Jellemezze a célnyelvi országok éghajlatát. 1.5 Népesség, nemzeti Ismertesse az egyes célnyelvi országok népességére kisebbségek vonatkozó adatokat (lakosságszám, népsűrűség). Jellemezze a népesség eloszlásának területi sajátosságait, tudja megnevezni ennek természeti és társadalmi gazdasági okait és következményeit. Ismertesse a bevándorlók szerepét az egyes célnyelvi országok népességének alakulásában, valamint a bevándorlás, és a 90-es évektől kezdődően a bevándorlás korlátozásának okait. Nevezze meg a célnyelvi országokban élő kisebbségeket, jellemezze helyzetüket a célnyelvi országok társadalmaiban. 1.6 Leghíresebb városok, Mutassa be az egyes célnyelvi országok egy-egy turisztikai központok, leghíresebb turisztikai látványosságát szemléltetve a 108

109 nevezetességek 2. A célnyelvi országok gazdasága 2.1 Gazdasági adottságok, lehetőségek, jellemzők 2.2 A célnyelvi országok gazdasági ágazatai 2.3 Nemzetközi viszonylatban is ismert termékek, márkák, nagyvállalatok. Fogyasztóvédelem 2.4 A célnyelvi országok Magyarországon is jelenlévő nagyvállalatai 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció városnéző, a természetjáró és a nyaraló turizmus legismertebb helyszíneivel. Németország, Ausztria, Svájc és Liechtenstein földrajzi fekvése, a gazdasági fejlődést meghatározó domborzati, vízrajzi, népességi viszonyaik, főbb ásványkincseik Németország: energiagazdaság kohászat, gépgyártás, vegyipar, elektrotechnika mezőgazdaság kül- és belkereskedelem Ausztria: energiagazdálkodás, nehézipar Mezőgazdaság Turizmus Svájc: energiagazdálkodás, ipar helyi nyersanyagok Hiánya Mezőgazdaság Turizmus A német nyelvű országok néhány a vizsgázó által szabadon választott, nemzetközi viszonylatban aktuálisan ismert termékének, márkájának, nagyvállalatának megnevezése, rövid bemutatása A német nyelvű országok egy-két, Magyarországon aktuálisan jelenlévő nagyvállalatának rövid bemutatása 2.5 Közlekedés A német nyelvű országok főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalai, az egyes közlekedési ágak főbb sajátosságai 2.6 Pénzügyek, fizetőeszközök, A német nyelvű országok fizetőeszközei a második bankrendszer világháború után Az euro bevezetése Németországban és Ausztriában 2.7 A célnyelvi országok és az Európai Németország és Ausztria helye, szerepe az Európai 109

110 Unió, illetve más gazdasági integrációk kapcsolatai 3. Politikai viszonyok 3.1 A célnyelvi országok politikai és választási rendszere 3.2 A törvényhozó és a végrehajtó hatalom működése 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció Unió gazdasági és politikai rendszerében, kulturális programjaiban Svájc függetlenségi hagyományai A német, az osztrák és a svájci állam felépítése Állam és közigazgatás összefüggései Választási rendszerek a német nyelvű országokban, a választójog szabályozása, parlamenti, tartományi, önkormányzati és európai parlamenti választások A népszavazás szerepe Svájcban Politikai alapjogok Németország: Bundestag, Bundesrat, Bundesver- Sammlung Landtage Bundesregierung, Bundeskanzler, Bundesminister Länderregierungen Gemeinden Ausztria: Nationalrat, Bundesrat, Bundesver- Sammlung Landtage Bundesregierung, Bundeskanzler, Bundesminister Landesregierungen Gemeinden Svájc: Nationalrat, Ständerat, Bundesversammlung Bundesrat, Departmente Kantone und Gemeinden 3.3 Az államfő politikai szerepe 110

111 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció 3.4 Kormány- és ellenzéki pártok A főbb politikai pártok rövid jellemzése 3.5 Kisebbségi problémák, politikai feszültségek 3.6 A célnyelvi országok és Magyarország politikai Rendszerének hasonlóságai, eltérései 4. Társadalmi viszonyok 4.1 Társadalmi csoportok, helyzetük, együttélési formáik, problémáik 4.2 Célnyelvi dialektusok 4.3 A célnyelvi országok oktatási rendszere, eltérések és hasonlóságok a célnyelvi országok és Magyarország oktatási Németország: SPD Ausztria: ÖVP SPÖ FPÖ CDU/CSU Bündnis 90/Die Grünen FDP PDS Die Grünen A német nyelvű országok és Magyarország politikai rendszerének összehasonlítása a következő szempontok alapján: - az állam felépítése, közigazgatás - választási rendszer, választójog - a törvényhozó hatalom működése - a végrehajtó hatalom működése - főbb politikai irányzatok Legyen képes a társadalom néhány kiemelt rétegének, öregek, fiatalok, nők, kisebbségek vagy bevándorlók aktuális helyzetének ismertetésére, a célnyelvi országokban fellelhető problémák, társadalmi feszültségek bemutatására, az esetleges megoldások ill. próbálkozások felvázolására. Tudja ismertetni a német, osztrák ill. svájci valamint a magyar iskolarendszer felépítését. Legyen képes a rendszerek összehasonlítására, az előnyök és hátrányok bemutatására. 111

112 rendszerében. 4.4 Munkavállalás, munkanélküliség, szakszervezetek 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció Ismerje a munkavállalás feltételeit a célnyelvi országokban. Tudja felsorolni a munkanélküliség kialakulásának okait. Tudjon példákat felsorolni ezen problémák megoldásának kísérleteire. Legyen képes a szakszervezetek társadalmi szerepének bemutatására. 4.5 Egészségügy, társadalombiztosítás Legyen képes a célnyelvi országok egészségügyi és 4.6 Súlyos társadalmi problémák, bűnözés, droghelyzet társadalombiztosítási rendszerét bemutatni. Ismertesse a célnyelvi országok súlyos társadalmi problémáit: bevándorlás, idegen gyűlölet,, tolerancia a hátrányos helyzetűekkel és idősekkel szemben, esélyegyenlőség a társadalomban. Tudja felsorolni a kiváltó okokat és legyen képes a lehetséges megoldások közül néhányat felsorolni. Tudja ismertetni a bűnözés főbb irányait, a társadalom ellenreakcióit. 4.7 A vallás és az egyházak szerepe a társadalomban 5. Mindennapi élet, életmód 5.1. A család szerepe, családi élet, családi ünnepek, mindennapi rítusok 5.2. A gyermekek helyzete a családban és a társadalomban Tudja elhelyezni a drog-kérdést a társadalmi problémák között. Ismertesse a célnyelvi országokban jelenlévő főbb vallási irányzatokat, ezek egyházait és hatásukat a társadalom tagjainak életére. Mutassa be a célnyelvi országokban napjainkban legjellemzőbb családszerkezeteket és családi szereposztásokat. Tudja röviden bemutatni a legelterjedtebb családi ünnepeket és ismerjen néhány hozzájuk kapcsolódó, a magyartól eltérő szokást. 112

113 5.3. Városi és vidéki élet, urbanizáció 5.4. A szabadidő eltöltése, szórakozás, nyaralási és pihenési szokások 5.5. Gondolkodásmód, jellemző ideálok, értékek 5.6. Társadalmi érintkezés, etikett, gesztusnyelvek 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció Hasonlítsa össze a vidéki és a városi életformát a célnyelvi országokban. Mutassa be a célnyelvi országok fiatal és felnőtt lakosságának jellemző otthoni és házon kívüli szabadidős tevékenységeit. Mutassa be az egyes célnyelvi országok fiatal és felnőtt lakosságának nyaralási és pihenési szokásait (pl. az utazások célja, időtartama, úticélja). Hasonlítsa össze a német nyelvű országokban és Magyarországon aktuálisan jellemző értékrendeket. ( pl. anyagi javakhoz való viszony, érvényesülés, munka, erkölcs, emberismeret, tolerancia, egészséges életmód, tudományos-technikai fejlődés alapján) Hasonlítsa össze egy német nyelvű ország és Magyarország fiataljainak életérzését és jövőképét. Tudjon bemutatni röviden a célnyelvi országok mindegyikéből egy-két olyan jelentős történelmi vagy kortárs személyiséget, akik munkásságukkal méltán lehetnek a ma fiataljai számára példaképek. Ismerje a társadalmi érintkezés alapszituációiban (köszönés, bemutatkozás, megszólítás, tegezésmagázás, érkezés időpontra, meghívás, vendéglátás, társalgás) a célnyelvi országokban elvárt magatartásformákat. Legyen képes megfelelően reagálni a célnyelvi országokban használt legfontosabb gesztusokra és tudja tisztázni a számára ismeretlenek jelentését. 6. Hagyományok, szokások, ünnepek 6.1 A célnyelvi országok nemzeti ünnepei és jelképei Ismertesse Németország, Ausztria és Svájc nemzeti ünnepeit / Tag der Deutschen Einheit; 3. Okt. in D. ; Österreich: 26. Oktober ; Schweiz 1. August / az ehhez történelmi hátteret. Ismertesse a célországok 113

114 6.2 Népszokások, népzene, néptánc, népviselet, népi játékok 6.3 A célnyelvi országok gasztronómiája, tipikus ételei és italai, étkezési szokásai 6.4 Tradicionális és modern konyhaművészet 7. Tömegkommunikáció, média 7.1 A sajtó, a TV és a rádió helyzete, szerepe a célnyelvi országokban 7.2 A célnyelvi országok legjelentősebb sajtóorgánumai, TV- és rádióadói, ifjúsági és diáksajtója 7.3 Telefon- és mobiltelefon-használat, etikai kódex 7.4 Sajtószabadság 7.5 Reklám 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció nemzeti jelképeit ezek szimbólum rendszerét és jelentését. Ismertessen néhányat az egyik célnyelvi ország történelméhez, vallásához kapcsolódó népszokásai közül, említsen ehhez kapcsolódó népdalt, néptáncot és népviseletet. Ismertessen néhány tipikus táj jellegű ételt és italt. Tudja egy-egy szabadon választott tipikus étel elkészítési módját, receptjét. Tudja összehasonlítani a német, osztrák és magyar konyhát, étkezési szokásokat. Legyen képes a hagyományos és modern médiák megkülönböztetésére, ismertesse a különböző sajtó termékek fajtáit és jelentőségüket az információ szerzés területén. Ismerjen néhány német, osztrák és svájci napi lapot, egyéb sajtó terméket. Legyen képes a sajtóban előforduló főbb szövegfajták jellemzésére, ismerje fel ezeket. Nevezze meg a német nyelvű TV-csatornákat, mondjon példát a különböző műsorokra, ismertessen néhányat a német nyelvű és magyar csatornákon is folyó műsorokból. Tudjon felsorolni néhány diáksajtó terméket, ismertesse ezek speciális tartalmát a célcsoporttól függően. Legyen tisztában a német és magyar telefonálási szokások közti különbségekkel köszönés, szóhasználat a mobiltelefon használat szabályozásával és etikai szabályaival. 114

115 7.6 A számítógép és az Internet szerepe a célnyelvi országokban, a virtuális világ 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció 8. Környezetvédelem 8.1.Globális és regionális környezeti problémák a célnyelvi országokban 8.2. Környezetvédelem a mindennapokban 8.3. A célnyelvi országok környezetvédelmi politikája 8.4. Zöld mozgalmak, állatvédők 8.5. A környezetvédelem és a gazdasági helyzet főbb összefüggései 9. Sport 9.1 A sport szerepe, a legnépszerűbb sportágak a célnyelvi országokban 9.2 Tömegsport, szabadidősport, élsport Tudja felsorolni a célnyelvi országok globális és regionális környezeti problémáit (klímaváltozás, levegő-, talaj- és vízszennyezés, atomenergiahasznosítás, szemétkezelés) és mutassa be kialakulásuk főbb okait. Ismertesse az egyes országok környezeti károk enyhítésére irányuló törekvéseit, azok eredményeit és kudarcait. Jellemezze a célnyelvi országok polgárainak környezettudatos magatartását alátámasztva a mindennapi életből vett példákkal. Nevezzen meg egy célországbeli fontos környezetvédő szervezetet és tevékenységi területeit. A sport szerepe a mindennapi életben Németország, Ausztria és Svájc egy-két népszerű sportágának - pl. sísport, labdarúgás, tenisz - helyzete 9.3 A célnyelvi országok kiemelkedő sportolói Egy kiemelkedő eredményeket elért, a vizsgázó által szabadon választott német, osztrák vagy svájci sportoló pályájának, közéleti szerepének bemutatása 115

116 10. A célnyelvi országok történelme, irodalma, művészete 10.1 A német történelem kezdetei A germán törzsek és életmódjuk 10.2 A középkor 2.1. A kora középkor 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció Az ókori római kultúra hatása a germán népek életére A Frank Birodalom történetének főbb állomásai A hűbériség kialakulása I. Ottó birodalomépítő politikájának lényege A császár és a pápaság konfliktusa, az invesztitúraharc és lezárása 2.2. A középkori német birodalom fénykora és hanyatlása (XI-XV. századig) 2.3. Mindennapok a középkorban A Hohehstaufen dinasztia Itália-politikája; a német fejedelemségek megerősödése A rendi társadalom felépítése Német városalapítások, Városszövetségek Nemesi, polgári és paraszti életformák 2.4. Ausztria a középkorban (X-XV. századig) 2.5. Az Eidgenossenschaft kialakulása és fejlődése a középkorban 2.6. Művelődés és művészetek a középkorban A lovagi kultúra és értékrend főbb elemei Walter von der Vogelweide lírája A romanika és a gótika stílusjegyeinek bemutatása példákon keresztül 116

117 3. A reformáció és az ellenreformáció kora (XVI-XVII. század) 3.1. A humanizmus és a reneszánsz 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció A német humanizmus jellemző jegyei és néhány képviselője A német reneszánsz stílusjegyeinek bemutatása példákon keresztül 3.2. A reformáció A reformáció előzményei és főbb irányzatai (lutheránus, kálvinista) és elterjedése a német nyelvterületen Luther Márton bibliafordításának jelentősége A könyvnyomtatás felfedezése 3.3. Az ellenreformáció Az ellenreformáció kibontakozása és hatása Vallási üldözöttség, művelődés, iskolaalapítások 3.4. A barokk művészet 4. Az abszolutizmus kora 4.1. A felvilágosodás A barokk építészet jellemző jegyeinek ismertetése néhány világhírű építészeti alkotás (pl. Wiener Karlskirche, Dresdner Zwinger) bemutatásán keresztül A barokk zene egy-két kiemelkedő alakjának (pl. J. S. Bach, G. F. Händel) és azok munkásságának rövid bemutatása A német felvilágosodás politikai és társadalmi vonatkozásai 117

118 4.2. A felvilágosult abszolutizmus 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció A felvilágosult abszolutizmus jellemzői Ausztriában és Poroszországban A német felvilágosodás alapeszméi 4.3. A felvilágosodás irodalma G. E. Lessing egy szabadon választott drámájának elemző bemutatása 4.4. A német klasszicizmus J. W. Goethe és F. Schiller munkásságának bemutatása Életművük jelentős tényei Egy-két főbb művük értelmezése (témák, kérdésfeltevések, műfajok, kifejezésmód, motívumok) A bemutatott művek elhelyezése az adott életműben, az adott korszakban 4.5. A német romantika A német romantika főbb jellemzői E. T. A. Hoffmann egy szabadon választott művének elemző bemutatása 5. Az iparosodás kora 5.1. Az 1848-as forradalmak Az 1848-as német forradalmak célkitűzései, átmeneti eredményeik és bukásuk 5.2. A német nemzetállam születése A német nemzetállam kialakulása 5.3. Az ipari forradalom Az ipari forradalom hatása a német nyelvterület gazdaságára és környezetére 118

119 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció 5.4. A realizmus ( ) A realizmus főbb jellemzői (műfajai, esztétikai alapelvei, témái, motívumai, ábrázolásmódja) 5.5. A naturalizmus ( ) Theodor Storm vagy Theodor Fontane egy szabadon választott művének elemző bemutatása 5.6. A szecesszió 6. A német nyelvű országok a XX. században 6.1.Az I. világháborút lezáró békék hatása Németországra és Ausztriára Az I. világháborút lezáró Versailles-i és St. Germain-i békék területi és etnikai vonatkozásai 6.2. A Weimari Köztársaság 6.3. A nemzetiszocializmus és a II. világháború A nemzetiszocializmus hatalomra jutásának körülményei A náci Németország jellemzői Németország háborús érdekei A nácizmus bukása 6.4. A két német állam megalakítása és fennállása A két német állam megalakításának főbb állomásai ( ) Az eltérő gazdasági, politikai és társadalmi fejlődés jellemzői 119

120 6.5. A német újraegyesítés 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Német nyelvi civilizáció A német újraegyesítés főbb állomásai Az egyesítést követő gazda-sági és szociális nehézségek 6.6. A XX. század német nyelvű művészetéből Az expresszionizmus irodalmi irányzatának rövid bemutatása (élményanyaga, életérzése, műfajai, nyelvezete, formai újításai és képviselői) Bertolt Brecht epikus színházának jellemzői egy műve alapján A XX. századi német nyelvű líra főbb irányzatai (szürrealizmus, társadalomkritikai irányzat, konkrét költészet) Egy szabadon választott költő életművének bemutatása A XX. század kiemelkedő német nyelvű epikai alkotásaiból: Thomas Mann művészetének bemutatása egy választott műve alapján Franz Kafka szerepe és hatása a német nyelvű irodalomra egy választott műve alapján 120

121 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Francia nyelv Francia nyelv 1. Személyes vonatkozások, - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai család (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek 2. Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel - Női és férfi szerepek - Ünnepek, családi ünnepek - Öltözködés, divat - Vásárlás, szolgáltatások - Hasonlóság és különbözőség az emberek között 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek - A városi és vidéki élet összehasonlítása - Növények és állatok környezetünkben - Környezetvédelem szűkebb környezetünkben. Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 4. Az iskola - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka - A nyelvtanulás, a nyelvtanulás szerepe, fontossága - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 121

122 6. Életmód - Napirend, időbeosztás 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Francia nyelv - Az egészséges életmód (a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzé-sében, testápolás) - Étkezési szokások a családban - Ételek, kedvenc ételek - Étkezés iskolai menzán, étteremben, gyorsétteremben - Gyakori betegségek, sérülések, baleset - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik - Színház, mozi, koncert, kiállítás, stb - Sportolás. kedvenc sport, iskolai sport - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet - Kulturális események 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés - Nyaralás itthon, ill. külföldön - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. Tudomány és technika - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 122

123 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Informatika Informatika 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.2. Információ és társadalom 2. Informatikai alapismeretek hardver 2.1. Jelátalakítás és kódolás 2.2. A számítógép felépítése 3. Informatikai alapismeretek szoftver 3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 4. Szövegszerkesztés 4.1. A szövegszerkesztő használata 4.2. Szövegszerkesztési alapok 4.3. Szövegjavítási funkciók 4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben 5. Táblázatkezelés 5.1 A táblázatkezelő használata 5.2 A táblázatok felépítése 5.3 Adatok a táblázatokban 5.4 Táblázatformázás 5.5 Táblázatok, szövegek, diagramok 5.6 Problémamegoldás táblázatkezelővel 6. Adatbázis-kezelés 6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata 6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 7. Információs hálózati szolgáltatások 7.1. Kommunikáció az Interneten 7.2. Weblap készítés 8. Prezentáció és grafika 8.1. Prezentáció (bemutató) 8.2. Grafika 123

124 9. Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak 9.2. Dokumentumok 9.3. Tájékoztató eszközök 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Informatika A szóbeli érettségi vizsgán az 1 3., 7.1 és 9. sorszámú témaköröket, a gyakorlati érettségi vizsgán a 3 8. sorszámúakat kell számon kérni. 124

125 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Közgazdaságtan Közgazdaságtan Mikroökonómia Mikroökonómiai alapismeretek és összefüggések Alapkategóriák és összefüggések A piaci alapfogalmak A fogyasztói magatartás és kereslet A fogyasztói döntés tényezői A fogyasztó döntése a hasznosság és a külső korlátok alapján A fogyasztó optimális választása és a kereslet A piaci kereslet A vállalat termelői magatartása és a kínálat A vállalat A termelés technikai-gazdasági összefüggései A termelés költségei A piac formái és a kereslet A piacszabályozás A termelési tényezők piaca A tényezőpiac jellemzés Az erőforrások kereslete és kínálata A munkapiac A tőkepiac A természeti tényezők piaca A vállalkozó, mint termelési tényező Az externáliák és a közjavak Az externáliák A közjavak Az állami beavatkozás formái 125

126 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Közgazdaságtan Makroökonómia Makroökonómiai alapismeretek és összefüggések A mikro-és makroökonómiai megközelítés Termékek és jövedelmek áramlása A nemzetgazdasági teljesítmény mérése A makrogazdasági egyensúly Az árupiaci kereslet kínálat A pénzpiac A makroegyensúly és a részpiaci egyensúlytalanság Az egyensúly felbomlása és különböző piacokon Növekedés és/vagy egyensúly Az állam gazdaságpolitikája A modern állam szerepe A költségvetési és a monetáris politika Gazdaságpolitikai alternatívák, programok Külgazdasági kapcsolatok és nemzetgazdasági összefüggések Külkereskedelmi előnyök és külkereskedelem politika A vállalatok a nemzetközi piacokon A nemzetközi pénzügyi és hitelrendszer A nemzetközi gazdasági szervezetek 126

127 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Történelem Történelem A középszintű történelem szóbeli vizsga tételeinek körét, tematikáját (korszak, résztéma stb.) az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján a történelemtanár határozza meg és hozza nyilvánosságra a tanév kezdetén. A szóbeli témakörei: 1. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Javasolt témák: A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X.-XI. században Károly Róbert gazdasági reformjai Az ipari forradalom legjelentősebb területei és néhány találmánya A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása Gazdasági eredmények a dualizmus korában Az as gazdasági világválság 2. Népesség, település, életmód Javasolt témák: A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja források alapján A középkori városok Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások a XVIII. században A XIX. századi nagyvárosok alapvető jellemzői 3. Egyén, közösség, társadalom Javasolt témák: Az athéni demokrácia működése A hódító háborúk társadalmi kulturális következményei a Római Birodalomban Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján Széchenyi és Kossuth reformprogramja Károlyi Mihály életútja és közösségformáló tevékenysége 127

128 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Történelem A társadalom új jelenségei a fejlett világban az 1920-as években 4. Modern demokráciák működése Javasolt témák: Az Egyesült Államok létrejötte és az USA alkotmánya Polgári demokráciák a két világháború között A magyar parlamenti demokrácia működése 5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák Javasolt témák: A rendi monarchia működése Angliában és Franciaországban A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és képviselői források alapján A XIX. század eszméi A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői A náci ideológia és propaganda 6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés Javasolt témák: A tatárjárás bemutatása térképvázlatok és források alapján A mohácsi csata bemutatása források alapján A földrajzi felfedezések Az első világháború jellege, jellemzői A második világháború előzményei, jelentős fordulatai Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején A javasolt témák megváltoztatásának jogát a későbbiekben fenntartjuk! Tételtípusok: 1. Kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása és /vagy 2. Egy összetettebb és / vagy több történelmi korszakon átívelő probléma bemutatása 128

129 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Történelem A tételek tematikáját a szaktanár a részletes vizsgakövetelményekben megfogalmazott képesség és tartalmi követelmények alapján állítja össze. A szóbeli vizsgára a megadott tematika alapján a szaktanár témakörönként kettő-négy konkrét tételcímet, feladatot, összesen legalább húszat fogalmaz meg. A tételcímek, feladatok kijelölésekor törekedni kell vázlatos, a problémamegoldást ösztönző, valamint a történeti (szöveges, képi, grafikus, tárgyi stb.) forrásokon és térképeken alapuló feladatok megfogalmazására. A konkrét szóbeli tételcímeknél is érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok 3. 60%-ban a magyar, 4. 40%-ban az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak és az összes feladat 50%-át a XIX. és a XX. század történelme adja. 129

130 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Szakma ismertető Irodalom A szaktanár 20 témakört jelöl ki a következő választékból az előírásoknak megfelelő arányban. I. A tételsorban kötelezően szereplő életművek: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila II. Portrék: Az alábbiak közül négy szerző alkotói portréját kell ismertetni 2-3 lírai és/vagy drámai alkotás tükrében: Balassi Bálint Csokonai Vitéz Mihály Berzsenyi Dániel Kölcsey Ferenc Vörösmarty Mihály Mikszáth Kálmán Móricz Zsigmond Radnóti Miklós Ottlik Géza Pilinszky János III. Látásmódok: Az alábbiak közül három író 1-2 művének ismerete: Jókai Mór Krúdy Gyula Karinthy Frigyes 130

131 Örkény István 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Szakma ismertető IV. Kortárs irodalom: Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai műve a kortárs irodalomból (Pl. Esterházy Péter, Vámos Miklós, Kertész Imre, Varró Dániel stb.) V. Világirodalom: A szaktanár 2 témakört választ a következőkből: Az antikvitás A Biblia Romantika A századfordulós modernség VI. Színház- és drámatörténet: Az alábbiak közül két szerző 1-1 drámáját kell ismerni: Katona József Madách Imre Shakespeare Moliére VII. Az irodalom határterületei: A szaktanár 1 témát választ a következőkből: Az irodalom filmen, televízióban, musicelben A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk kultúrájában VIII. Regionális irodalom: Legalább egy szerző 1-2 művének bemutatása a határon túli magyar irodalomból 131

132 2.sz. melléklet Középfokú érettségi vizsga témakörei Szakma ismertető Magyar nyelv 1) Kommunikáció 2) Nyelv és társadalom 3) A nyelvi szintek 4) A szöveg 5) Stílus és jelentés 6) A retorika alapjai A fenti témakörökből a szaktanár legalább 20 tételt jelöl ki a szóbeli vizsgára. A tételben kitűzött feladat lehet egy idézet, felvezető gondolat vagy dokumentum adott szempontú értelmezése, a vele kapcsolatban felvetődő nyelvi probléma, jelenség, szabály kifejtése, fogalom értelmezése, érvek megfogalmazása, adott műfajnak megfelelő előadása stb. 132

133 3.sz. melléklet Szakma ismertetők 3.sz. melléklet Az iskolában oktatandó szakmák ismertetése 133

134 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Üzleti szakügyintéző Szakképesítés azonosító száma: Oktatott elágazások: Banki szakügyintéző Szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása A banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkáját segíti, szervezi és irányítja. Kommunikál az ügyfelekkel. A banküzemben adódó feladatokat önállóan végrehajtja. Banki információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat. Szabályozási előkészítői és elemzési feladatokat végez. Intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörén túlmenő ügyekben. Értékpapírpiaci szakügyintéző Szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása Különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal foglalkozó szervezeteknél az értékpapír-kereskedelem terület számos speciális részfeladatát látja el. A befektető által a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítását végzi, és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemekkel kereskedik. A befektető által adott megbízás alapján befektetési eszközök kezelését végzi a befektető javára. A modulrendszerű képzés során a szakmához tartozó elágazások közös és speciális ismeretanyagát sajátítják el a tanulók. A közös ismeretanyag a következő modulok elsajátítását jelenti: 134

135 Vállalatgazdálkodási feladatok modul 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy alkalmazza és betartsa a legfontosabb gazdasági-jogi előírásokat, ezen belül az EU szabályait; értelmezze a gazdasági fogalmakat, mikro- és makrogazdasági összefüggéseket; ismerje az üzleti vállalkozások működését, szervezeti rendszerét, folyamatát, módszereit; átlássa az emberi erőforrás-gazdálkodás főbb tevékenységeit, vállalkozásoknál alkalmazható legfontosabb módszereit Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok Alapvető pénzügyi ismereteket sajátít el, amelyek lehetővé teszik, hogy közreműködjön pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában, a pénzügyi döntések előkészítésében, a befektetések gazdasági értékelésében. Képes lesz az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátására, a kapcsolattartásra a hitelintézetekkel, biztosítókkal, adóhivatallal. Munkája során pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántartásokat vezet, adatokat szolgáltat. Helyesen alkalmazza az adott pénzügyi területre vonatkozó hatályos jogszabályokat Számviteli-statisztikai feladatok modul Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a tanulók számára, hogy alkalmazza a számvitelre vonatkozó jogszabályokat, mérleggel, leltározással és könyveléssel kapcsolatos feladatokat ellásson, alkalmazza az eredmény-megállapítás módszereit. Képes lesz statisztikai adatok feldolgozására, számítások elvégzésére és az elemző munkában felhasználja az eredményeket Számítástechnikai-informatikai feladatok modul Önállóan, a szakmai feladatmegoldás eszközeként kezeli a személyi számítógépet, használja az alkalmazói szoftvereket, a szövegszerkesztő, a prezentációs, a táblázatkezelő rendszereket, internetes eszközöket, 135

136 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven A képzés során elsajátítja azokat az ismeretek, amelyek segítik a kommunikációs problémák és konfliktusok kezelését, az üzleti tárgyalások és alkufolyamatok kölcsönösen eredményes lefolyását; lehetővé teszik, hogy betartsa a protokoll és az üzleti illemtan szabályait, az interkulturális normákat. Fontos, hogy elsajátítják a karriertervezés és önmenedzselés képességét. Mindennapi tevékenységéhez kapcsolódó életszerű helyzetekben egy idegen nyelven alapszinten használja a szakmában nélkülözhetetlen ismereteket és terminológiákat. A közös ismeretek mellett a banki szakügyintézők speciális modulja a Bankszakmával kapcsolatos feladatok modul. Ennek keretében olyan ismereteket sajátít el, amelye lehetővé teszik, hogy munkája során megfelelően tájékoztassa az ügyfeleket pl. a pénzforgalmi bankszámláról és lakossági folyószámláról, hitelkonstrukciókról, értékpapírokról, kártyatípusokról, egyéb szolgáltatásokról; az ügyfeleket kiszolgálja, pl. a betéti és számlaszerződést megköti, a megbízásokat átveszi, hitelkérelmeket befogadja, reklamációkat fogad és ügyintéz. A közös ismeretek mellett az értékpapírpiaci szakügyintézők speciális modulja a Értékpapír-piaci szakmai feladatok Ennek keretében olyan ismereteket sajátít el, amelye lehetővé teszik, hogy munkája során tájékoztató anyagot állítson össze, felmérje az ügyfél kockázattűrő képességét, tájékoztasson a befektetési lehetőségekről, javaslatot tegyen a portfolió összetételére, ellenőrízze az ügyfélpozíciót, a fedezetet, üzletet kössön, eseti adatszolgáltatást folytasson, kapcsolatot tartson az elemzőkkel. 136

137 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Az 1/13. évfolyam után mind a banki, mind az értékpapírpiaci szakügyintézők 30 napos szakmai gyakorlaton vesznek részt. A 2 éves képzés végén szakmai vizsgát tesznek. A vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a képzést elvégezte és teljesítette a szakmai gyakorlatot, továbbá elkészítette a záródolgozatot. A szakmai vizsgán a záródolgozat szóbeli megvédése mellett a speciális ismeretekből kell számot adni, a következők szerint: A banki szakügyintézőknek a Bankszakmával kapcsolatos feladatok modulból 1. vizsgafeladat: 180 perces írásbeli, melynek témája a bankszakmai ismeretek alkalmazása (pénzforgalmi feladatok, lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó feladatok, egyéb lakossági termékek eladásával kapcsolatos feladatok) 2. vizsgafeladat: szóbeli, melynek témája a szakmai követelménymodulokban meghatározott pénzforgalmi feladatok, lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó feladatok, egyéb lakossági termékek eladása. Az értékpapírpiaci szakügyintézőknek a Értékpapír-piaci szakmai feladatok modulból 1. vizsgafeladat: 180 perces írásbeli, melynek témája az értékpapírjog és szabályozás alkalmazása, befektetési termékek kvantitatív elemzése: az értékpapírszámtan alapjai, a tőkepiaci értékpapírok értékelése, valamint a határidős termékek és opciók 2. vizsgafeladat: szóbeli, melynek témája az értékpapír-piaci szakismeretek 137

138 Banki szakügyintéző képzés óraterve 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Tantárgyak 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév e+gy= heti óraszám e+gy= heti óraszám e+gy= heti óraszám e+gy= heti óraszám 1 Közgazdaságtan alapjai 1+1=2 2 Gazdasági jog és közigazgatástan alapjai 3+0=3 3 Marketing alapjai 2+0=2 4 Vállalati gazdaságtan alapjai és menedzsment alapjai 3+0=3 2+0=2 5 Pénzügyek alapjai 2+1=3 6 Adók és támogatások 2+0=2 7 Emberi erőforrás és munkaerőpiaci menedzsment 2+0=2 8 Gazdasági számítások és statisztikai módszerek 1+1=2 2+2=4 9 Számvitel alapjai 3+2=5 10 Elemzés-ellenőrzés 1+1=2 2+2=4 11 Gazdasági informatika alapjai 2+1=3 12 Üzleti kommunikáció 1+1=2 13 Számítástechnika 0+3=3 0+3=3 14 Üzleti etika, készség és személyiségfejlesztés 2+2=4 Prezentáció és íráskészség 15 fejlesztés 1+1=2 16 Bevezetés ás üzleti idegen nyelvbe 0+4=4 0+4=4 17 Vállalkozások pénzügyi alapjai 1+2=3 18 Pénzügyi számvitel 2+2=4 19 Vezetői számvitel 1+2=3 20 Biztosítás/társadalombiztosítás 1+2=3 21 Adózás 2+1=3 Kis és középvállalkozások üzleti 22 finanszírozása 1+2=3 23 Pénz és tőkepiacok 1+1=2 24 Banktan 2+1=3 2+1=3 25 Nemzetközi fizetések 2+1=3 26 Hitelbírálat 2+2=4 27 Hitelintézeti számvitel 2+2=4 28 Banki informatika 2+2=4 29 Szakszeminárium 0+3=3 0+4=4 30 Záródolgozati konzultáció 0+3=3 0+3=3 31 Testnevelés osztályfőnöki Mindösszesen 16+13= = = =29 138

139 Értékpapírpiaci szakügyintéző képzés óraterve 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Tantárgyak 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév e+gy= heti e+gy= heti e+gy= heti Kr. óraszám óraszám óraszám 1 Közgazdaságtan alapjai 1+1=2 2 Gazdasági jog és közigazgatástan alapjai 3+0=3 3 Marketing alapjai 2+0=2 4 Vállalati gazdaságtan alapjai és menedzsment alapjai 3+0=3 2+0=2 5 Pénzügyek alapjai 2+1=3 6 Adók és támogatások 2+0=2 7 Emberi erőforrás és munkaerőpiaci menedzsment 2+0=2 8 Gazdasági számítások és statisztikai módszerek 1+1=2 2+2=4 9 Számvitel alapjai 3+2=5 10 Elemzés-ellenőrzés 1+1=2 2+2=4 11 Gazdasági informatika alapjai 2+1=3 12 Üzleti kommunikáció 1+1=2 13 Számítástechnika 0+3=3 0+3=3 14 Üzleti etika, készség és személyiségfejlesztés 2+2=4 Prezentáció és íráskészség 15 fejlesztés 1+1=2 Bevezetés ás üzleti idegen nyelvbe =4 0+4=4 17 Vállalkozások pénzügyi alapjai 1+2=3 18 Pénzügyi számvitel 2+2=4 19 Vezetői számvitel 1+2=3 20 Biztosítás/társadalombiztosítás 1+2=3 21 Adózás 2+1=3 22 Kis és középvállalkozások üzleti finanszírozása 1+2=3 23 Pénz és tőkepiacok 1+1=2 24 Banktan 2+1=3 2+1=3 25 Nemzetközi fizetések 2+1=3 26 Hitelbírálat 2+2=4 27 Hitelintézeti számvitel 2+2=4 28 Banki informatika 2+2=4 29 Szakszeminárium 0+3=3 0+4=4 30 Záródolgozati konzultáció 0+3=3 0+3=3 31 Testnevelés osztályfőnöki Mindösszesen 16+13= = = =29 139

140 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Pénzügyi-számviteli ügyintéző A szakképesítés azonosító száma: A munkaterület rövid, jellemző leírása A pénzügyi-számviteli ügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Elvégzi a házipénztárral, a bankszámlákkal, az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási, a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozási feladatokban. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Könyvelési feladatokat lát el. Munkájához számítógépes programcsomagokat használ. A szakképesítés szakmai követelményei Gazdálkodási feladatok modul A modul elsajátítása során képessé válik az alábbi feladatok ellátására: az eszközgazdálkodással, bér- és létszámgazdálkodással, marketingtevékenységgel kapcsolatos feladatok a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálata a vállalkozás beindításához, átalakításához, megszűnéséhez szükséges adminisztratív teendők kapcsolattartás a vevőkkel, szállítókkal megrendelések, szerződések, reklamációk intézése Pénzügyi feladatok modul Elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek képessé teszik a bankkal kapcsolatos feladatok ellátására (pl. a bankszámla-nyitás, pénzforgalmi nyomtatványok, a bevételi- és kiadási bizonylatok kiállítása, bankgarancia, fedezetigazolás és akkreditív nyitás, bankszámlák egyenlegeinek, hitelkamat és a hitelkeret devizaárfolyamok, pénzügyi-piaci kondíciók, banki termékek figyelemmel kísérése, a készpénzforgalom lebonyolítása); a pénztárjelentés, szállítói, vevői analitika, beruházási, pályázati, stb. nyilvántartások összeállítására és vezetésére; reklamációk intézésére; adózási feladatok (általános forgalmi adó, 140

141 3.sz. melléklet Szakma ismertetők személyi jövedelemadó és bérjárulékok, vállalkozások jövedelemtípusú adói, helyi adók stb.) és egyéb pénzügyi feladatok ellátására Könyvvezetés és beszámolókészítés modul A modul elsajátítása során képessé válik az alábbi feladatok ellátására: A gazdasági események könyvelésével kapcsolatos feladatok (pl. az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, szállítók, jövedelemelszámolás, társadalombiztosítás, hitelek,stb.) A gazdasági események elszámolásával kapcsolatos feladatok (pl. vevők, készpénzforgalom, betétszámlák, hitel - (kölcsön) - felvételek és törlesztések, kamatok, értékesítés, stb. ) Az előírt analitikus nyilvántartások vezetése (pl. immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések, értékpapírok stb.) Adózással kapcsolatos elszámolási feladatok, költségelszámolások, leltározási feladatok ellátása, mérleg és eredménykimutatás összeállításával kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatás, stb Számítógépes programcsomag használata modul Könyvviteli és pénzügyi számítógépes program használatát sajátítja el, segítségével a rögzítési munkákat végez, információt szolgáltat és archivál. Feladatai ellátásához használja a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbáziskezelő számítógép programokat, a beépített függvényeket. Iskolánkban az Országos Képzési Jegyzék szerint másfél éves képzést előzetes tudásbeszámítással egy éves képzés keretében folytatjuk azoknak a jelentkezőknek, akik szakmacsoportos alapozó képzés során megfelelő szakmai alapismereteket sajátítottak el. Az egy éves képzés sikeres elvégzése után tehetnek szakmai vizsgát. 141

142 3.sz. melléklet Szakma ismertetők A szakmai vizsga részei 1. vizsgarész Gazdálkodási feladatok 1. vizsgafeladat: A vállalkozási forma kiválasztása, a gazdálkodás alapvető folyamatainak megtervezése, a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálata írásbeli (90 perc) 2. vizsgafeladat: A vállalkozások létesítésével, működésével, megszűnésével kapcsolatos döntések; üzleti vállalkozások környezetével kapcsolatos ismeretek - szóbeli 2. vizsgarész Pénzügyi feladatok 1. vizsgafeladat: Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek alkalmazása írásbeli (180 perc) 2. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése interaktív (90 perc) 3. vizsgafeladat: Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek szóbeli 3. vizsgarész Könyvvezetés és beszámolókészítés 1. vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámolókészítés (gazdasági műveletek könyvelése, a vállalkozás eredményének és vagyonának megállapítása) írásbeli (180 perc) 2. vizsgafeladat: Könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretek szóbeli 4. vizsgarész Számítógépes programcsomag használata 1. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján könyvelési feladat és analitika készítése interaktív (90 perc) 142

143 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés óraterve 1. félév (18 hét) 2. félév (14 hét) elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Statisztikai alapok 3 Gazdasági jog 2 könyvvezetés és beszámolókészítés számítógépes könyvviteli gyakorlat 2 6 Pénzügyi ismeretek Az üzleti vállalkozás működése Adózási ismeretek 4 4 Adózási gyakorlatok (szgép) 2 2 Testnevelés 2 2 Osztályfőnöki 1 1 Összesen

144 Külkereskedelmi üzletkötő Szakképesítés azonosító száma: sz. melléklet Szakma ismertetők A munkaterület rövid, jellemző leírása Olyan szakember, aki kapcsolatot tart a hazai és a külföldi eladókkal, vevőkkel, beszállítókkal, szállítókkal, értékesíti, illetve megvásárolja az árut, szolgáltatást, bejövő terméket vagy szolgáltatást átveszi, minősíti. Ennek során elvégzi, irányítja a nemzetközi kereskedelem okmánymunkálatait, előkészíti, szervezi a szállítást, raktározást, ellátja a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, reklamációs eseteket kezel. Munkája során irodai, ügyviteli adminisztrációt végez, kezeli az irodatechnikai és multimédiás eszközöket. Képes vállalkozást alapítani, működtetni. PR és marketing tevékenységet végezni. A feladatainak ismertetése A külkereskedelmi üzletkötőnek munkája során elsősorban az alábbi szakmai feladatokat kell ellátnia, szükség esetén idegen nyelven is: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése területén Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról, vállalkozást hoz létre Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet Biztosítja a belső és külső forrásokat, a szükséges engedélyeket vállalkozáshoz Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, fejlesztését Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket, elvégzi a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó feladatokat Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal 144

145 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek területén Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat, okmányokat tölt ki Hivatalos ügyeket intéz Napi/heti jelentést készít Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet, nyomon követi a számla kiegyenlítését Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti, megköti Közreműködik a hitelügyintézésben Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel Árajánlatokat kér, ad, értékel A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Szöveget, táblázatot szerkeszt Telefont, faxot, fénymásológépet kezel Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, videó, projektor, írásvetítő Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek Termékeiről, szolgáltatásairól aktuális kedvezményekről folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit, ügyfélszolgálati teendőket lát el Szakmai rendezvényeken vesz részt Reklamációt fogad, intéz stb Marketing és PR alapismeretek területén Piackutatást végez, figyelemmel kíséri a piac alakulását, részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében. Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában 145

146 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében Külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása területén Felméri a beszerzési és értékesítési lehetőségeket a külföldi piacokon, exportimport tervet készít Árajánlatot kér és ad, kiválasztja a megfelelő külkereskedelmi ügyletet Előkészíti és megköti a külkereskedelmi szerződést Kiválasztja a legalkalmasabb fuvarozási módot, megtervezi az útvonalat Felkutatja a lehetséges szállítmányozási cégeket Alkalmazza a nemzetközi fuvarozás, szállítás szervezési normáit, szokványait. Beszerzi/kiállítja/ellenőrzi a nemzetközi okmányokat és értékpapírokat Megköti a nemzetközi szállítmánybiztosítási szerződést Pontosítja a szállítás időpontját és helyét Megszervezi a termék fogadását, átadja/átveszi az árut Intézi a nemzetközi fizetésekkel és bankügyletekkel kapcsolatos feladatokat A szakmai vizsga Vizsgára jelentkezhet az, aki a képzés óraterve szerinti követelményeknek eleget tett. A tanulóknak 90 órás összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése 1. vizsgafeladat (írásbeli, 120 perc): Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése 146

147 2. vizsgarész: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 120 perc): Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása 2. vizsgafeladat (szóbeli): Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az 3.sz. melléklet Szakma ismertetők okmánykezelés előírásai. Magyar és idegennyelvű okmányok tartalmának értelmezése 3. vizsgafeladat (szóbeli): A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvetőszabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben 3. vizsgarész: Marketing és PR alapismeretek 1. vizsgafeladat (szóbeli): A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 4. vizsgarész: Külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása 1. vizsgafeladat (szóbeli): A külkereskedelmi ügyletek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági együttműködés alapelvei 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 240 perc): A külkereskedelmi ügyletek előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódó dokumentumok szerepe, jellemzése. Az okmányok elkészítése, kitöltése magyar és idegen nyelven 147

148 Kereskedelmi menedzser szakma Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző elágazás Szakképesítés azonosító száma: sz. melléklet Szakma ismertetők A munkaterület rövid, jellemző leírása Olyan szakember, aki szervezi a vállalkozás szállítási, szállítmányozási, logisztikai feladatait. Szakmai kommunikációs tevékenységet végez. Részt vesz a vállalkozás nemzetközi kereskedelmi kapcsolatainak irányításában, vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást. Részt vesz a vállalkozás ügyviteli, ösztönzési és kommunikációs rendszerének kialakításában, Ismeretei alapján képes vállalkozást létrehozni, működtetni. Rendelkezik ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretekkel. Ismeri az EU működését, képes felkutatni a finanszírozási lehetőségeket Megtervezi, megszervezi, elemzi az áruforgalmi folyamatot, alkalmazza és értékeli a marketing eszközöket. Ismeri a külkereskedelmi ügyletek előkészítésének, létrejöttének és lebonyolításának lépéseit. A feladatainak ismertetése A nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző munkája során elsősorban az alábbi szakmai feladatokat kell ellátnia, szükség esetén idegen nyelven is: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése területén Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról, vállalkozást hoz létre Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet Biztosítja a belső és külső forrásokat, a szükséges engedélyeket vállalkozáshoz Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, fejlesztését 148

149 Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket, elvégzi a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó feladatokat Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása területén Alkalmazza a korszerű irodatechnikát Kezeli a vállalkozás/intézmény ügyviteli folyamatait, üzleti információit Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat Részt vesz a munkaügyi kapcsolatok előkészítésében, a szerződéskötésben, Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását Betartatja az adott munkahelyre vonatkozó speciális munka-, és környezetvédelmi, illetve további előírásokat Szakmai kommunikációs tevékenység területén Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal, kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata területén Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert 149

150 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Vállalkozások menedzselése területén Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések meghozatalában Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit, lehetőségeit, valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia előkészítésében, tervezésében Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi részfeladatok ellátásában Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja PR tevékenységét Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása területén Értelmezi a külkereskedelmi ügyletek folyamatát és annak okmányait Meghatározza a vevő és eladó feladatait, kötelezettségeit, és ezeket alkalmazza Intézi az üzleti levelezést Értelmezi a vámmal kapcsolatos fogalmakat és a vonatkozó rendeleteket Lebonyolítja a nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzforgalmat Figyelemmel kíséri a nemzetközi kereskedelmi szervezetek fejlődését Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit Az üzletpolitika kialakításánál alkalmazza a nemzetközi kereskedelem változásait, főbb tendenciái Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi részfeladatok ellátásában Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében 150

151 3.sz. melléklet Szakma ismertetők A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése területén Áttekinti a vállalat pénzügyi folyamatait Értelmezi a vállalkozás éves beszámolóját, a könyvelés főbb típusait és azok összefüggéseit Értékeli, elemzi a vállalkozás vagyonát, a vagyonrészeket, alkalmazza az összefüggéseket Alkalmazza a számvitel szabályait, elemzi a költségek hatását, a kimutatott eredményt értékeli, figyelembe veszi A hazai bankrendszerrel kapcsolatos ismereteit alkalmazza Különféle fizetési formákat alkalmaz, értelmezi a fizetési bizonylatokat és egyéb pénzügyi tranzakciókat Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző tevékenysége Megkülönbözteti egymástól a szállítás, szállítmányozás, a fuvarozás és a logisztika feladatait Alkalmazza a hagyományos logisztikai módszereket Felismeri a beszerzés stratégiai jelentőségét Követi az ellátási láncok kialakulását és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködést Megválasztja az áru csomagolását Nyilvántartja a szállítási határidőt Gondoskodik az eladói teljesítést igazoló okmányokról A küldő és a fogadó ország fuvarpiaci helyzetét figyelembe véve dönt A megbízó igényeinek megfelelően javasolja a fuvarparitást Figyelembe veszi és alkalmazza az egyes INCOTERMS klauzulákat Az adott ügylet jellege szerint alkalmazza az eladó, a vevő és a fuvarozó felelősségére vonatkozó előírásokat Áttekinti és szervezi az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatokat Előkészíti az áru fuvarozását, lebonyolítja Gondoskodik a szállítmány biztosításáról fuvarozási károk ellen Ellátja az áru ellenértéke és a szállítmányozási díj befolyásával kapcsolatos teendőket 151

152 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Az áru tulajdonságainak megfelelően megválasztja a fuvarozási eszközt, szervezi a különböző fuvaregységekkel kapcsolatos szállítmányozási és fuvarozási feladatokat, ideértve a gyűjtő szállítmányozási és fuvarozási feladatokat Ismeretei alapján dönt a megfelelő árutovábbítási, útvonalról, megszervezi az áruk tárolását, raktározását, átrakodását Kalkulálja a fuvarköltséget A szakmai vizsga követelményei Vizsgára jelentkezhet az, aki a képzés óraterve szerinti követelményeknek eleget tett. A tanulóknak 4 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése 1. vizsgafeladat (írásbeli, 120 perc): Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése 2. vizsgarész: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása 1. vizsgafeladat (szóbeli): Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások értelmezése. Szervezeti felépítés elemzése. Az ügyviteli folyamatok elemzése 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): Konkrét szituáció alapján álláskeresési technikák alkalmazása számítógéppel támogatva 152

153 3. vizsgarész: Szakmai kommunikációs tevékenység 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): 3.sz. melléklet Szakma ismertetők A tárgyalások előkészítésének elemzése, tárgyalási stratégiák és technikák elemzése. A specializációhoz igazodó szituációs feladatok, problémák megoldása 4. vizsgarész: Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata 1. vizsgafeladat (írásbeli, 30 perc): Üzleti levél készítése szakmai idegen nyelven idegen nyelvű kezelőfelületű szövegszerkesztő program alkalmazásával 2. vizsgafeladat (írásbeli, 120 perc): Idegen nyelvű szakmai szöveg értése, fordítása, magyar nyelvű szakmai szöveg értelmezése 3. vizsgafeladat (szóbeli): Tárgyalás egy adott szituációban idegen nyelven 4. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): Az informatikai és kommunikációs rendszerek használata 153

154 5. vizsgarész: Vállalkozások menedzselése 1. vizsgafeladat (írásbeli, 45 perc): 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Egy adott gazdasági szervezet kereskedelmi tevékenységének átfogó statisztikai elemzése, tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának figyelembevételével 2. vizsgafeladat (írásbeli, 45 perc): Az adott vállalkozás tevékenységének megfelelő marketing stratégia, marketing tevékenység megtervezése, a fogyasztói magatartás jellemzőinek figyelembevételével. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai.. 3. vizsgafeladat (szóbeli): Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján 6. vizsgarész: Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 1. vizsgafeladat (szóbeli): A nemzetközi kereskedelem fejlődésének, valamint a hazai külkereskedelmi kapcsolatok és szabályozások átalakulásának bemutatása. A nemzetközi pénzügyek alapfogalmainak és alapösszefüggéseinek értelmezése és alkalmazása egy adott feltételek között működő hazai vállalkozás 2. vizsgafeladat (írásbeli, 45 perc): A külkereskedelmi tevékenység tartalmának és a piaci szereplők feladatainak bemutatása adott feltételek között működő hazai vállalkozás vonatkozásában 154

155 3.sz. melléklet Szakma ismertetők 7. vizsgarész: A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése 1. vizsgafeladat (írásbeli, 60 perc): Egy adott vállalkozás éves beszámolójának elemzése, értékelése 2. vizsgafeladat (szóbeli): Egy adott vállalkozás lehetséges fizetési formái, azok bizonylatainak, hitel- és befektetési lehetőségeinek ismertetése 8. vizsgarész: Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző tevékenysége 1. vizsgafeladat (írásbeli, 45 perc): Egy adott vállalkozás termelésének megfelelő áru csomagolási, fuvarozási, raktározási, rakodási lehetőségeinek meghatározása, dokumentációja 2. vizsgafeladat (szóbeli): Egy vállalkozás adott termékének fuvarozásához és a fuvarköltség számításához kapcsolódó feladatok 3. vizsgafeladat (szóbeli): Záró dolgozat megvédése (prezentáció a dolgozat lényegi elemeinek ismertetésével 155

156 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szakképesítés óraterve 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Tantárgy 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Piaci és vállalati struktúrák 2 Vállalati adminisztráció és ügyvitel 1 1 Vállalkozások munkaügyi ismeretei 2 1 Üzleti marketing alapjai 2 Számviteli és pénzügyi alapok 2 2 Vállalati stratégiák 2 Üzleti információk elemzése 1 1 elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. Áruforgalom és gazdálkodás elemzése 1 1 Fogyasztói magatartás és fogyasztóvédelem 2 Aktuális gazdaságpolitikai esettanulmányok 2 kommunikációs tréning 1 üzleti kommunikáció 1 1 tárgyalástechnika 1 1 Marketingkommunikáció alapjai 1 1 informatikai alapok 2 üzleti informatikai alkalmazások 2 Általános gazdasági nyelv 3 Szakmaspecifikus nyelv 3 3 Idegen nyelvű levelezés 2 2 Idegen nyelvű tárgyalások 4 vállalkozások alapítása, működtetése 4 Világgazdaságtan és nemzetközi kereskedelem 3 Nemzetközi pénzügyek 2 Nemzetközi ügyletek 3 Nemzetközi ügyletek lebonyolítása 2 Vállalkozások gazdaságának elemzése és tervezése 3 Logisztika alapok 3 Értéklánc menedzsment 2 Nemzetközi logisztika 2 logisztikai rendszerek 3 EU közlekedéspolitikája 2 Fuv.módok díjszabása és fuvarktg kalkuláció 1 2 Szerződéses feltételek kialakítása 2 Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás 3 Vámjog és vámeljárások, biztosítás 2 Szakdolgozati konzultáció 2 szerződéses feltételek kialakításának gyakorlata 2 Logisztikai esettanulmányok 2 Szállítmányozói gyakorlatok 2 Vámeljárások és vámkezelés gyakorlata 2 Vizsgafelkészítés I. (vállalatgazd. és men.) 2 Vizsgafelkészítés II. (külker. és log.) 2 Vállalati gyakorlat Osztályfőnöki Testnevelés összefüggő szakmai gyakorlat óra Összesen

157 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Logisztikai ügyintéző Szakképesítés azonosító száma: A munkaterület rövid, jellemző leírása Olyan szakember, aki kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel, döntéselőkésztéssel segíti a menedzsmentet. Munkája során kommunikációs, marketing és PR tevékenységet végez, közreműködik a rendelések, beszerzések, értékesítés lebonyolításában, reklamációs eseteket kezel, ellátja a nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői és kiegészítő tevékenységeket. Feladatai ellátásához irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel, irodai, ügyviteli adminisztrációt végez. A feladatainak ismertetése A logisztikai ügyintézőnek munkája során elsősorban az alábbi szakmai feladatokat kell ellátnia, szükség esetén idegen nyelven is: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek területén Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat, okmányokat tölt ki Hivatalos ügyeket intéz Napi/heti jelentést készít Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet, nyomon követi a számla kiegyenlítését Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti, megköti Közreműködik a hitelügyintézésben Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel Árajánlatokat kér, ad, értékel A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Szöveget, táblázatot szerkeszt Telefont, faxot, fénymásológépet kezel 157

158 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, videó, projektor, írásvetítő Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek Termékeiről, szolgáltatásairól aktuális kedvezményekről folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit, ügyfélszolgálati teendőket lát el Szakmai rendezvényeken vesz részt Reklamációt fogad, intéz stb Marketing és PR alapismeretek területén Piackutatást végez, figyelemmel kíséri a piac alakulását, részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei Részt vesz a veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában Elvégzi a veszélyes anyagok beszerzésével kapcsolatos speciális feladatokat A veszélyes áru kísérő okmányait, az átvételéhez és kiszállításához kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez A környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően betárolja, kitárolja és kezeli a veszélyes anyagokat Kiválasztja a veszélyes áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást, gondoskodik alkalmas járműről Közreműködik a készletek és a tárolóhelyek nyilvántartásában 158

159 Áruterítés 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Részt vesz az árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában Gondoskodik a kiszállítási terv alapján a megfelelő járműről Fuvarokmányt állít ki a szállítójárművek részére Átrakással, árutovábbítással (cross-docking) kapcsolatos tevékenységeket végez Gondoskodik az áru szabályszerű átadásáról Az anyagbeszerző munkakör követelményei Összegzi a beszerzési igényeket Megtervezi az aktuális beszerzések időrendjét Megrendelést továbbít a beszerzési részleghez vagy a beszállítóhoz Gondoskodik az áru szabályszerű átvételéről Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez Kapcsolatot tart a beszállítókkal, értékeli teljesítményüket A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában Előkészíti a belföldi, nemzetközi szállításokat Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában Kapcsolatot tart a pénzügyi- és a termelésprogramozási részleggel Közbeszerzés esetén alkalmazza a közbeszerzési szabályozást Betárolja és kitárolja az árut a raktárba illetve a raktárból, meghatározza a tárolóhelyet Ellenőrzi a bejövő megrendelés teljesítési feltételeit Kezeli a raktárgazdálkodás bizonylatait Ellátja a minőségbiztosítási rendszerben rögzített feladatokat Intézi a garanciális és szavatossági ügyeket 159

160 3.sz. melléklet Szakma ismertetők A szakmai vizsga A vizsgára jelentkezés feltételei Vizsgára jelentkezhet az, aki a képzés óraterve szerinti követelményeknek eleget tett. A tanulóknak 90 órás összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 120 perc): Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása 2. vizsgafeladat (szóbeli): Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegennyelvű okmányok tartalmának értelmezése 3. vizsgafeladat (szóbeli): A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvetőszabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben 2. vizsgarész: Marketing és PR alapismeretek 1. vizsgafeladat (szóbeli): A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 3. vizsgarész: Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei 1. vizsgafeladat (szóbeli) : A veszélyesáruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. A veszélyesáru-ügyintéző munkakörében használt dokumentumok értelmezése 160

161 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 60 perc): Esettanulmány készítése: Veszélyesáru megrendelés fogadása, 3.sz. melléklet Szakma ismertetők visszaigazolása, díjszámítás, fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása 4. vizsgarész: Áruterítés 1. vizsgafeladat (szóbeli): A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok ellátásához kapcsolódó dokumentumok értelmezése 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 60 perc): Esettanulmány készítése: Fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása, az áruátadás bizonylatainak kezelése 5. vizsgarész. Az anyagbeszerző munkakör követelményei 1. vizsgafeladat (szóbeli): Az anyagbeszerzés egyes mozzanatainak bemutatása, az anyagbeszerző munkakörében használt dokumentumok értelmezése 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 60 perc): Esettanulmány készítése: A beszerzési igények összesítése, a megrendelés és az áruátvétel lebonyolítása 6. vizsgarész: A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai 1. vizsgafeladat: A vállalati logisztikai rendszer működésének alapelvei, alapelemei. A logisztikai ügyintéző munkakörben használt magyar és idegen nyelvű dokumentumok kitöltése, tartalmának értelmezése 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 90 perc): Esettanulmány: teendők a megrendelés fogadásától a pénzügyi rendezés előkészítéséig 161

162 Logisztikai ügyintéző szakképesítés óraterve 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Tananyagegység (tantárgy) Heti óraszám Elméleti, gyakorlati óraszám (heti) 1. félév 2. félév 1. félév 2. félév Üzleti kommunikáció 2 2 1e+1gy 1e+1gy Üzleti adminisztráció 1 1 1gy 1gy Alkalmazott számítástechnikai ismeretek 2 2 2gy 2gy Szakmai kommunikáció idegen nyelven 3 3 (1e+2gy) (1e+2gy) Veszélyes áruk ismerete és logisztikája 2 6 1e+1gy 2e+4gy Jogi ismeretek 1 1 1e 1e Áruszállítási ismeretek 4 0 2e+2gy 0 Gazdasági földrajz 2 2 1e+1gy 1e+1gy Áruismeret és beszerzés 4 0 2e+2gy 0 Raktározási ismeretek 2 4 1e+1gy 2e+2gy Logisztikai ismeretek 3 3 1e+2gy 2e+1gy Vállalkozások gazdálkodása 2 4 1e+1gy 2e+2gy Gazdasági szakmai idegen nyelv 3 3 (1e+2gy) (1e+2gy) Életvitel és pályatervezés 1 1 1e 1e Testnevelés 2 2 2e 2e Összesen: e +18gy 16e+18gy Összevont, külső szakmai gyakorlat 162

163 Kereskedelmi ügyintéző Szakképesítés azonosító száma: sz. melléklet Szakma ismertetők A munkaterület rövid, jellemző leírása Olyan szakember, aki kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel, megrendeli a szállítótól a terméket, szolgáltatást, a bejövő terméket vagy szolgáltatást átveszi, minősíti, megrendelést fogad, visszaigazol, teljesít, reklamációs eseteket kezel. Munkája során irodai, ügyviteli adminisztrációt végez, kezeli az irodatechnikai és multimédiás eszközöket. PR és marketing tevékenységet végez, koordinál. Ellátja a külgazdasági kapcsolatokhoz kötődő adminisztrációs, szervezési és elemzési feladatokat A feladatainak ismertetése Munkája során többek között az alábbi szakmai feladatokat kell ellátnia: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek területén Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat, okmányokat tölt ki Hivatalos ügyeket intéz Napi/heti jelentést készít Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet, nyomon követi a számla kiegyenlítését Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti, megköti Közreműködik a hitelügyintézésben Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel Árajánlatokat kér, ad, értékel A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Szöveget, táblázatot szerkeszt Telefont, faxot, fénymásológépet kezel Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, videó, projektor, írásvetítő Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek 163

164 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Termékeiről, szolgáltatásairól aktuális kedvezményekről folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit, ügyfélszolgálati teendőket lát el Szakmai rendezvényeken vesz részt Reklamációt fogad, intéz stb Marketing és PR alapismeretek területén Piackutatást végez, figyelemmel kíséri a piac alakulását, részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése területén Meghatározza a beszállítói és a vevői célcsoportot Felkutatja a lehetséges beszállítókat és vevőket Összehangolja a kereslettel a kínálatot Értékeli az üzleti partnereket Elkészíti a megrendelést Fogadja a megrendelés visszaigazolását Pontosítja a szállítás időpontját, helyét Megszervezi a termék fogadását Ellenőrzi a beérkezett áruhoz csatolt kísérőokmányokat, azonosítja a terméket Ellenőrzi a mennyiséget és a minőséget A hibás teljesítésről felvett jegyzőkönyv alapján szükség szerint intézkedik Fogadja és visszaigazolja a megrendelést Előkészíti, megszervezi a termék vevőnek történő átadását, a szállítást Kiállítja és mellékeli a kísérőokmányokat Megállapodás szerint a terméket átadja 164

165 A szakmai vizsga A vizsgára jelentkezés feltételei 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Vizsgára jelentkezhet az, aki a képzés óraterve szerinti követelményeknek eleget tett. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 120 perc): Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása 2. vizsgafeladat (szóbeli): Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegennyelvű okmányok tartalmának értelmezése 3. vizsgafeladat (szóbeli): A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben 2. vizsgarész: Marketing és PR alapismeretek 1. vizsgafeladat (szóbeli): A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 3. vizsgarész: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése 1. vizsgafeladat (szóbeli): A beszerzés és az értékesítés mozzanatai, módjai, bizonylatai. A főbb árucsoportok jellemzői, a minőség tanúsításának módjai. Az üzleti partnerek kiválasztása, értékelése 165

166 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Kereskedelmi ügyintéző szakma óraterve 1. félév (18 hét) 2. félév (14 hét) elm. gyak. elm. gyak. Üzleti adminisztráció Alkalmazott sz.technika viselkedéskultúra és üzleti kommunikáció 2 3 Szakmai kommunikáció idegen nyelven 4 4 Marketing és PR 5 5 kereskedelmi elméleti ismeretek 3 3 kereskedelmi számítások 3 3 áruismeret 2 2 statisztika és költséggazdálkodás 2 2 áruszállítás és raktározás 2 2 külkereskedelem és vám 3 3 Testnevelés 2 2 Ofő 1 1 Összesen

167 Jogi asszisztens A szakképesítés azonosító száma: sz. melléklet Szakma ismertetők A munkaterület rövid, jellemző leírása A jogi alapismeretekkel rendelkező szakember, aki bíróságokon, ügyészségeken, ügyvédi irodában, közigazgatási szakterületen önkormányzati igazgatásban, illetve az államigazgatás egyes területein. földhivatalokban, közjegyzők mellett vagy bármely gazdálkodó szervnél dolgozó jogászok mellett nemcsak ügyintézői, ügykezelői, titkársági feladatokat látnak el, hanem preciz jogi előkészítő munkát is végeznek, tehermentesítve ezzel a jogászokat,. A szakképesítés szakmai követelményei Gépírás és levelezés területén Nyomtatott szövegről, javított kéziratról dokumentumot helyesbítve, módosítva másol tízujjas vakírással Hallás, diktálás utáni szöveget ír Táblázatot, adatbázist adatokkal tölt fel, frissít Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait, Egyszerű iratot, belső szervezeti ügyiratot, hivatalos levelet gépel, formáz a levelezési szabályoknak megfelelően Hivatalos iratokat, leveleket szerkeszt utasítások szerint Iratokat, dokumentumokat kezel (pl. sokszorosít, iktat, továbbít, tárol) jogi asszisztensi feladatok ellátása az igazságszolgáltatásban Ügyiratborítékot tölt ki Perkönyvet, tárgyalási naplót, költségjegyzéket, segédkönyveket vezet Bírósági statisztikákat készít, statisztikai lapokat vezet Felterjesztéssel kapcsolatos feladatokat végez Fizetési meghagyásos eljárásban javaslatot tesz Keresetlevél hiányának pótlására javaslatot készít Nem peres eljárásokban intézkedési javaslatot tesz Egyes végzések tervezetét előkészíti Megkereséseket szövegez Előzménykutatást végez (priorál) 167

168 Idézéstervezetet készít Kiadmányokat készít, másolatokat és mellékleteket ad ki Határidő-nyilvántartásokat szervez Adatszolgáltatást végez a bűnügyi nyilvántartások részére Számítógépes ügyviteli rendszerben iktatókönyveket vezet Elektronikus és manuális ügykezelési és iktatási feladatokat végez Ügyiratkezelési, iratrendezési és irattározási feladatokat végez Ügyiratokat archivál, selejtez Titkos iratokat, bizalmas dokumentumokat kezel Jegyzőkönyvet készít és vezet Tárgyalással kapcsolatos ügyintézést végez Számítógépes szövegszerkesztést végez A munkavégzéséhez szükséges hatályos jogszabályokat alkalmazza A jogszabályi változásokat folyamatosan követi 3.sz. melléklet Szakma ismertetők jogi asszisztensi feladatok ellátása az igazságszolgáltatáson kívüli területeken Iratokat, beadványokat készít elő, mellékletekkel szerel fel Nyomtatványokat tölt ki Írásbeli kérelmet készít, idézést és értesítést bocsát ki Belföldi és nemzetközi jogsegélyt teljesít Bizonyítási eszközöket alkalmaz Első fokú döntést (határozatot - végzést) szerkeszt, közöl Hatósági bizonyítványt, hatósági igazolványt és hatósági nyilvántartást állít ki A polgármesteri hivatal iktató irodájában lévő feladatokat elvégzi Elektronikus ügyintézést végez Bíróságra, cégbíróságra, földhivatalba iratokat ad be Határidőnaplót vezet Munkadíjakat, számlákat tart nyilván Az iroda fenntartásával kapcsolatos folyamatos tennivalókat végzi Beadványt iktat, széljegyez, intéz, közbenső intézkedéseket tesz, okiratokat vizsgál Határozatot hoz 168

169 Az ingatlan-nyilvántartásban változásokat vezet át Jogorvoslatokkal kapcsolatos eljárási cselekményeket végez 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Pályázatokhoz kapcsolódó jogi dokumentációt kutat fel, állít össze, a pályázatokat a kiírásoknak megfelelően megszerkeszti Az egyes szakterületeket érintő jogi szabályozásokat és a változásokat figyelemmel kíséri, azok végrehajtására javaslatot tesz Követelmények a jogi asszisztenssel szemben A jogi asszisztens tevékenységének arra kell irányulnia, hogy - a jogászság és a jogi szakismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak közötti űrt kitöltve - előkészítse és elősegítse a szakszerű jogászi munkavégzést. E feladatot csak szakmailag jól képzett, empatikus munkatársak képesek ellátni, ezért követelmény: a hatályos jogszabályok ismerete a munkavégzéshez szükséges szinten, a jogszabályi változások folyamatos követése, az egyes területekhez tartozó igazgatási szervek írásos és szóbeli szakmai utasításainak figyelembevétele, részvétel a munkahely által szervezett speciális szakmai képzéseken, külső és belső (munkahelyi) határidők, illetve előírások betartása, a bizonylati fegyelem betartása, a titoktartási kötelezettség megtartása, etikai tudás és magatartás írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, segítségnyújtás az ügyfél részére jogai érvényesítéséhez, az őt terhelő kötelezettségek teljesítéséhez, megfelelő kapcsolat a jogászokhoz és más szervezetek jogi képviselőihez, ítélőképesség, fontossági sorrend meghatározása, adatok interpretálása, elrendezése, áttekintőkészség, kulturált viselkedés, udvarias, segítőkész magatartás az ügyfelekkel szemben. 169

170 3.sz. melléklet Szakma ismertetők A szakmai vizsga A vizsgára jelentkezés feltételei Vizsgára jelentkezhet az, aki a képzés óraterve szerinti követelményeknek eleget tett. A tanulóknak 2 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1. vizsgarész: Gépírás és levelezés 1. vizsgafeladat (írásbeli, 60 perc): Egy kb leütés terjedelmű, folyamatosan írott, nyomtatott formátumú levélszöveg begépelése és szerkesztése a gyakorlati életben alkalmazott levelezési irányelveknek, valamint szerkesztési utasításnak megfelelően 2. vizsgarész: Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 60 perc): A bíróságra vagy az ügyészségre érkező beadványok ügyviteli feladatainak leírása 2. vizsgafeladat (szóbeli): Az igazságszolgáltatás alapelveinek, a bíróságok és az ügyészségek szervezeti felépítésének, működésének és feladatainak ismertetése A jogszabály fogalmának, szerkezeti elemeinek, a jogerőnek és a jogviszony alanyainak, tárgyának és tartalmának ismertetése A magyar jogforrási rendszernek, a jogalkalmazás szakaszainak az ismertetése, a polgári jogi és a büntetőjogi hatáskörnek és illetékességnek bemutatása 3. vizsgarész: Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 60 perc): Közigazgatási engedélyhez kötött ügyben hozott érdemi, alakszerű határozat leírása 170

171 2. vizsgafeladat (szóbeli): Az állam fogalmának, az államforma szerkezeti elemeinek és az államigazgatási szerveknek ismertetése 3.sz. melléklet Szakma ismertetők A közigazgatás szervezeti rendszerének, az önkormányzás elvi alapjainak és az önkormányzatok szervezetének ismertetése A földügyi szakigazgatás szervezetének, felépítésének és általános feladatainak ismertetése A közjegyzői és az ügyvédi szervezet bemutatása, a gazdasági szférához tartozó jogszabályi háttér alapszintű ismertetése 171

172 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Jogi asszisztens szakképesítés óraterve Tantárgy 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. Jogi informatika Szakmai kommunikáció idegen nyelven Gépírás Írásbeli és szóbeli kommunikáció 2 Európai Uniós ismeretek 2 Jogi alaptan 3 Általános szociológia 2 Bevezetés a közgazdaságtanba 2 Politikai szociológia 2 Társadalomstatisztika 2 Polgári jogi alapfogalmak 2 Bevezetés a bűnügyi 2 tudományokba Büntetőjogi alapfogalmak 2 Munkajogi és társadalombiztosítási 2 Családjog jogi alapism. 2 Igazságügyi ügyvitel Polgári eljárásjogi alapfogalmak 2 2 Büntető eljárásjogi alapok 2 Büntetés-végrehajtási 3 alapfogalmak A modern állam és jogtörténet 2 alapjai Bevezetés a közjogtanba 2 Közigazgatási alapfogalmak 2 Kereskedelmi jog 2 Szociálpol.és szoc jogi alapok 2 Etika 2 Közigazgatási ügyvitel 2 3 Pénzügyi adó- és ill. jog 2 Földügyi szakigazgatás 2 Ügyvédi, közjegyzői, cégbírósági 3 ügyvitel Viselkedéskultúra 2 Vizsgafelkészítés 2 Pszichológia 2 Osztályfőnöki Testnevelés Összesen

173 Ügyviteli titkár szakma idegen nyelvi titkár elágazás Szakképesítés azonosító száma: sz. melléklet Szakma ismertetők A munkaterület rövid, jellemző leírása Olyan szakember, aki adatbeviteli feladatot végez, ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ, iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz. Ügyintézői, protokoll feladatokat lát el, rendezvényeket, eseményeket szervez, szakmai irányítással ellátja a PR feladatokat. Dokumentumszerkesztési feladatot végez. Gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez. Titkári feladatokat lát el idegen nyelven írásban és szóban. A feladatainak ismertetése Az idegen nyelvi titkár munkája során elsősorban az alábbi szakmai feladatokat kell ellátnia, szükség esetén idegen nyelven is: Gépírás és iratkészítés területén Adatbeviteli feladatot végez, a bevitt szöveget megformázza Levelet formáz a hivatali élet elvárásai szerint Ellenőrzi az általa használt eszközök, berendezések működőképességét Kezeli a számítógépet és tartozékait, az irodatechnikai eszközöket Az irodatechnikai eszközökhöz kellékanyagokat biztosít Dokumentumkészítés és -kezelés területén Kezeli a beérkező dokumentumokat a helyi szabályozás szerint Dokumentálja az iratkezelési folyamatot Kimenő dokumentumokat előkészíti a továbbításra Iratkezeléshez szükséges eszközöket kezel Hatáskörének megfelelően leltároz Közreműködik az iratanyagok selejtezésében Elkészíti a szervezet belső iratait (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, emlékeztető) Kimutatásokat, táblázatokat készít táblázatkezelő programmal Adatbázisokból adatokat lekérdez, egyszerűbb szűréseket végez 173

174 Titkári ügyintézés Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez Gazdálkodik az irodai készletekkel 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat, reprezentációs keretet, rendezvények költségkereteit Költségkalkulációt készít programokhoz Utaztatási költségelszámoltatást végez Eszköznyilvántartást végez Közreműködik az anyagok és eszközök beszerzésében Projektköltségvetéshez adatokat szolgáltat Hivatalos levelezést végez feladatkörében önállóan Belső ügyiratot készít önállóan és szakmai irányítással Hivatalos kapcsolatokat koordinál a partnerekkel szakmai irányítással Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket Ügyfélszolgálati feladatokat lát el Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat végez Háttéranyagot készít a döntésekhez Nyilvántartja a nyomtatványokat, szervezeti utasításokat Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelését Egyszerűbb kiadványokat, tájékoztató anyagokat szerkeszt Rendezvényszervezés és a PR a hivatali gyakorlatban Előkészíti a helyszínt és a környezetet a vendégek fogadásához Fogadja a titkárság vendégeit, biztosítja a reprezentációs kellékeket Kezeli a protokoll adatbázist Rendezvényeken hostess feladatokat végez Szervezeten belüli rendezvényeket szervez Külső szakmai rendezvényeket szervez (protokoll esemény, tanulmányút) Elkészíti a rendezvények forgatókönyvét Előkészíti a rendezvényeket, megrendeli a szolgáltatásokat Gondoskodik a rendezvény tárgyi feltételeinek biztosításáról Koordinálja a rendezvény utómunkálatait Céges arculatelemeket kezel Információs tájékoztató anyagokat készít 174

175 Közreműködik a belső információk közvetítésében Sajtófigyelést végez Koordinálja a hirdetési részfeladatokat Közreműködik a vállalati hírlevelek készítésében Megszervezi a reklámajándékozást Cégről, termékről, szolgáltatásról prezentációs anyagot készít Kezeli az ügyfél/partnerlistát Közreműködik a médiával való kapcsolattartásban 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Titkári ügyintézés idegen nyelven Hivatalos leveleket, dokumentumokat készít szakmai irányítással és önállóan idegen nyelven Rendezvények, események szervezésekor idegen nyelvű dokumentumokat készít Személyi titkári, menedzserasszisztensi írásbeli feladatokat lát el Fogadja a telefonüzeneteket és a titkárság vendégeit idegen nyelven Rendezvényeken hostessi feladatokat lát el idegen nyelven Rendezvények, események szervezésekor idegen nyelven kommunikál saját hatáskörében önállóan Személyi titkári, menedzserasszisztensi kommunikációs feladatokat lát el idegen nyelven saját hatáskörében önállóan A szakmai vizsga A vizsgára jelentkezés feltételei Vizsgára jelentkezhet az, aki a képzés óraterve szerinti követelményeknek eleget tett. A tanulóknak 90 órás összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész: Gépírás és iratkészítés 1. vizsgafeladat (írásbeli, 45 perc): Hivatalos levél készítése a megadott levelezési sablon vagy a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával, a nyomtatott formában rendelkezésére bocsátott kb karakter terjedelmű szöveg begépelésével, a hivatalos életben elvárt formában 175

176 2. vizsgarész: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában 1. vizsgafeladat (írásbeli, 120 perc) 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Belső ügyirat készítése számítógépen, importált szöveg szerkesztésével, táblázat, grafikon beillesztésével, iktatószám, címzett neve, cím lehívásával a célirányos szoftverből, kinyomtatva 3. vizsgarész: Titkári ügyintézés 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 60 perc): Költségkalkuláció készítése egy meghatározott irodai program adatainak ismeretében 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 60 perc): Vállalati külső vagy belső ügyirat készítése önálló megfogalmazással az ügyirat tárgyához kapcsolódó adatok alapján 3. vizsgafeladat (szóbeli): A titkári ügyintézéshez kapcsolódó gazdasági, jogi, pénzügyi, vállalkozási, titkári alapismeretek bemutatása 4. vizsgarész: Rendezvényszervezés és a PR a hivatali gyakorlatban 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 120 perc): Külső vagy belső szakmai rendezvény forgatókönyvének, programtervének elkészítése a megadott paraméterek alapján 5. vizsgarész: Titkári ügyintézés idegen nyelven 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 60 perc): Idegen nyelvű hivatalos levél elkészítése szövegszerkesztő program felhasználásával magyar nyelven megadott szempontok, információk alapján a célországban szokásos formában 2. vizsgafeladat (szóbeli): Két titkári szóbeli szituáció megoldása idegen nyelven 176

177 Idegen nyelvi titkár szakképesítés óraterve 3.sz. melléklet Szakma ismertetők 1. félév (18 hét) 2. félév (14 hét) Tantárgy neve elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat gazdasági, vállalkozási ügyintézés titkári ismeretek iratfogalmazás kommuni-káció rendezvény-szervezés szoftver-kezelés Gépírás (idegen nyelven) 2 2 idegen nyelvű levelezés idegen nyelv testnevelés 2 2 osztályfőnöki 1 1 Összesen

178 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Szakképesítés azonosító száma: A munkaterület rövid, jellemző leírása Olyan szakember, aki adatbeviteli feladatot végez, ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ, iratokat, dokumentumokat kezel. Kapcsolatot létesít az ügyféllel, részére ügyintéz, szolgáltatást végez, panaszt, reklamációt kezel. Call/Contact Center rendszert használ. Termékeket és szolgáltatásokat értékesít. Ügyfélkapcsolatokat aktivizál. Hidegenhívást kezdeményez. Adatkezeléssel, feldolgozással kapcsolatos feladatokat végez. A távközléshez kapcsolódó szakfeladatokat lát el. A feladatainak ismertetése Munkája során többek között az alábbi szakmai feladatokat kell ellátnia: Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése területén Kezeli a beérkező dokumentumokat a helyi szabályozás szerint Dokumentálja az iratkezelési folyamatot A kimenő dokumentumokat előkészíti a továbbításra Az iratkezeléshez szükséges eszközöket kezel Hatáskörének megfelelően leltároz Közreműködik az iratanyagok selejtezésében Ellenőrzi az általa használt eszközök, berendezések működőképességét Működésképtelenség esetén jelenti a hibaelhárítási igényt Irodatechnikai eszközöket, számítógépet és tartozékait kezeli Kellékanyagokat biztosít Tisztán tartja a munkaterületét, munkaeszközeit Gépírás, szövegszerkesztés és táblázatkezelés területén Adatbeviteli feladatot végez Nyomtatott szövegről, kéziratról, javított, felülírt, szkennelt dokumentumról másol, iratot szerkeszt, hallott szöveget gépírással rögzít Dokumentumszerkesztési munkákat végez Táblázatba, adatbázisba adatokat tölt fel, frissít, korrigál 178

179 Kimutatásokat, táblázatokat készít táblázatkezelő programmal Adatbázisokból adatokat lekérdez, egyszerűbb szűréseket végez 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Üzleti kommunikáció területén Fogadja, tájékoztatja az ügyfelet személyesen, telefonon vagy on-line Dokumentálja az ügyfélkontaktust Ügyintéz, szolgáltatást végez Felméri az ügyfél igényét, tájékoztatja a lehetőségekről Ajánlja a kapcsolódó szolgáltatásokat, elvégzi a kért szolgáltatást, visszacsatolást kér az ügyféltől az ügyintézés elfogadásáról és dokumentálja az elvégzett szolgáltatást Az ügyfélszolgálati panasz, reklamáció kezelése területén Aktívan figyel, megértést, segítőkészséget tanúsít, megnyugtatja az ügyfelet Azonosítja a probléma tárgyát, kompetenciájának megfelelően dönt a problémakezelésről Szükség esetén kompenzációt alkalmaz Tájékoztat az ügyintézés további menetéről és meggyőződik a megoldás elfogadásáról Dokumentálja az ügyfélpanasz megoldását A Call/Contact Center rendszer használata területén A jogosultságok alapján bejelentkezik a rendszerbe Tájékozódik a rendszerben, hozzáférése alapján áttekinti a rendszerüzeneteket Munkafelületeket előkészíti a munkavégzéshez A beosztásának megfelelően rendszermodulokat használ Rendszeradminisztrációt és statisztikát készít Kilép a rendszerből (szünetkor, záráskor) A telemarketing, telesales tevékenység ellátása területén Promóciót, azaz értékesítés-előkészítést végez Értékesítési feladatának megfelelően ajánlatot tesz Dokumentálja az értékesítés eredményét Közreműködik marketingkutatások lebonyolításában Közreműködik a cég kintlévőségeinek behajtásában 179

180 Proaktív, kapcsolatot erősítő ügyfélkontaktust létesít Információkat, adatokat rögzít 3.sz. melléklet Szakma ismertetők Adatkezelés, adatfeldolgozás területén Közreműködik a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában Adatokat jelenít meg grafikon, diagram segítségével, adatokat, információkat továbbít A távközléshez kapcsolódó szakfeladatok ellátása A szolgáltatói szerződést érintő módosításokat kezel Szolgáltatást (SIM kártya/vonal/kábel/internet) aktivál/felfüggeszt/megszüntet Előfizetői/számlafizetői jogviszonyt érintő módosításokat kezel Az alap- és kiegészítő szolgáltatást érintő módosításokat kezel A számlával kapcsolatos feladatokat lát el Tudakozószolgáltatást végez Műszaki szolgáltatást folytat, információt ad A proaktív, kapcsolaterősítő ügyfélkontaktus létesítése Törzsügyfeleket rendszeres időközönként telefonon, mailen, sms-ben vagy levélben megkeres, ügyfélápolás céljából Az ügyfél adatait ellenőrzi, az esetleges változásokat regisztrálja A szakmai vizsga A vizsgára jelentkezés feltételei Vizsgára jelentkezhet az, aki a képzés óraterve szerinti követelményeknek eleget tett. 180

181 A szakmai vizsga részei: 3.sz. melléklet Szakma ismertetők 1. vizsgarész: Az irat-, dokumentum- és ügyviteltechnikai berendezés kezelése 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 30 perc): A beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján. Egy adott ügyirat scannelése, sokszorosítás és iktatása 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 15 perc): Az ügyiratok archiválása, illetve egy adott dokumentum selejtezése a megadott paraméterek alapján 2. vizsgarész: Gépírás, szövegszerkesztés és táblázatkezelés 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 30 perc) : Hivatalos levél szerkesztése a megadott adatok alapján adatbevitellel és számítógépes szövegszerkesztéssel 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 15 perc): Ügyféladatok feltöltése adatbázisba 3. vizsgafeladat (gyakorlati, 15 perc): Adatbázisból megadott szempontok szerint adatok lekérdezése, szűrése 3. vizsgarész: Üzleti kommunikáció 1. vizsgafeladat (interaktív, 30 perc): Az üzleti magatartással és az ügyfél-kommunikációval kapcsolatos ismeretek számonkérése számítógépes programmal 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): A megadott paraméterek alapján helyzetgyakorlat keretében ügyfél fogadása, kiszolgálása, az ügyfélkiszolgálás adminisztrációjának elkészítése 3. vizsgafeladat (szóbeli): A kommunikációval, nyelvműveléssel, beszédtechnikával kapcsolatos ismeretek bemutatása 4. vizsgarész: Az ügyfélszolgálati panasz, reklamáció kezelése 1. vizsgafeladat (írásbeli, 60 perc): Az ügyfélpanasz kivizsgálása dokumentumainak összeállítása magyar vagy első szakmai idegen nyelven. A megoldásra vonatkozó dokumentum elkészítése magyar vagy első szakmai idegen nyelven 2. vizsgafeladat (írásbeli, 60 perc): Az adott szempontrendszer szerinti ügyfelek szegmentálásával kapcsolatos dokumentumok elkészítése 181

182 3.sz. melléklet Szakma ismertetők 3. vizsgafeladat (szóbeli): A klasszikus ügyfélszolgálati feladatokkal kapcsolatos ismeretek bemutatása 5. vizsgarész: A Call/Contact Center rendszer használata 1. vizsgafeladat (interaktív, 30 perc9: A CC technológia, rendszerismeret, szolgáltatások témakörrel kapcsolatos ismeretek számonkérése 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 30 perc): Az ügyféltől en érkezett számlareklamáció megválaszolása a tudásbázis, az ügyféltörténet felhasználásával 3. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): A törzsügyfél felé, promóciós céllal kimenő hívás kezdeményezése, lebonyolítása, adminisztrációja 6. vizsgarész: A telemarketing, telesales tevékenység ellátása 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): Kimenő hívás kezdeményezése, lebonyolítása, adminisztrációja marketingkutatási céllal 2. vizsgafeladat (írásbeli, 60 perc): Az értékesítési ajánlat személyre szabása, beszélgetésvázlat összeállítása ügyféltörténet bejegyzései, termékismertető, ár- és kedvezménylista felhasználásával 3. vizsgafeladat (szóbeli): A kintlévőségek kezelése, behajtási kampány bemutatása 7.vizsgarész:Adatkezelés, adatfeldolgozás 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): A különböző formátumú, szerkezetű adatbázisokból megadott szempontok szerinti új adatbázis létrehozása 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): Adatbázisból adatok szűrése (ügyféladatok), eltérő formájú grafikai megjelenítéssel 3. vizsgafeladat (interaktív, 30 perc): A különböző tartalmú adatbázisok védelmi kezelésének lehetőségei témakörrel kapcsolatos ismeretek számonkérése számítógépes programmal 8. vizsgarész: A távközléshez kapcsolódó szakfeladatok ellátása 1. vizsgafeladat (interaktív, 30 perc): A távközlés témakörrel kapcsolatos ismeretek számonkérése számítógépes programmal 182

183 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők 2. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): A szolgáltatói szerződés módosítása ügyféltől ben érkezett kérésre 3. vizsgafeladat (gyakorlati, 30 perc): A tudakozóba beérkező telefonhívás fogadása, kiszolgálása, adminisztrációja 9. vizsgarész: A proaktív, kapcsolaterősítő ügyfélkontaktus létesítése 1. vizsgafeladat (gyakorlati, 45 perc): A kimenő hívás kezdeményezése, lebonyolítása, adminisztrációja ügyfélápolási céllal 2. vizsgafeladat (írásbeli, 45 perc): A termékfejlesztéssel kapcsolatos kommunikáció személyre szabása, a beszélgetésvázlat összeállítása az ügyféltörténet bejegyzései, a termékismertető, az ár- és kedvezménylista felhasználásával 3. vizsgafeladat (szóbeli): A VIP ügyfeleknek szóló, proaktív kampány bemutatása 183

184 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők 3.1.sz. melléklet A szakmai orientációs szakasz tantárgyainak helyi tanterve 184

185 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők Információkezelés (9-10. évfolyam ) Elméletigényes gyakorlati óraszám: 9. évfolyam 72 óra, 9. évfolyam 10. évfolyam 72 óra Témakörök Javasolt Tartalmak A továbbhaladás feltételei óraszám Tízujjas vakírás 72 Billentyűzetkezelés. A tízujjas vakírás szabályai, gyakorlata. Egyszerű összefüggő szöveg másolása 10 percig 600 leütés. 185

186 10. évfolyam Témakörök A levélírás tartalmi, formai és nyelvhelyességi követelményei Ügyintézői feladatok, ügyviteli rend Általánosan használt ügyiratok A vállalkozás működéséhez kapcsolódó üzleti levelek és jegyzőkönyvek készítése A munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézői feladatok (gazd. ism. alapozza) Javasolt Tartalmak óraszám 6 Az információkezelés alapjai, billentyűzetkezelés, a levélírás formai elemei 15 Hagyományos és digitális dokumentumok rendszerezése. Vevő- és ügyfélkapcsolatok regisztrálása. Ügyfélszolgálati teendők ellátása. Telefon, fax, fénymásoló kezelése Audiovizuális, multimédiás, egyéb irodai eszközök használata. 30 Általánosan használt ügyiratok készítése (pl. nyugta, elismervény, kötelezvény, emlékeztető, jegyzőkönyv, kérelem, jelentés, munkaterv) A kereskedelmi - üzleti levelek és jegyzőkönyvek készítésének általános szabályai (formai és tartalmi követelmények), sztereotípiáinak alkalmazása. Az üzleti levelek és jegyzőkönyvek jellegzetes típusainak készítése számítógépes szövegszerkesztő program alkalmazásával, illetve kézzel írott formában. Ajánlat, megrendelés, visszaigazolás készítése. Szerződés előkészítése. Reklamáció intézése 10 Munkaszerződés és munkaviszony megszűntetésével kapcsolatos iratformák gyakorlása. Szakmai önéletrajz Szabad órakeret 11 Felhasználható pl. az írástechnika és a másolási készség fejlesztésére 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők A továbbhaladás feltételei Egyszerű összefüggő szöveg másolása 10 percig 900 leütés. Egyszerű ügyirat és egyszerű üzleti levél készítése összefüggő szövegből, szövegszerkesztő program használatával. Ismeri és segítséggel használni tudja az irodatechnikai eszközöket. 186

187 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők Viselkedéskultúra (9. évfolyam) Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra Témakörök A társadalom működésének szabályrendszere Magatartás, viselkedés, illem, modor, a mindennapok viselkedéskultúrája Munkahelyi kapcsolatok, a hivatali ügyintézés szabályai Javasolt óraszám Tartalmak A továbbhaladás feltételei 6 Az etikett, az erkölcs, a jogszabályok. Ismerje és alkalmazza a hétköznapi viselkedés szabályait. 10 A testi higiénia, az öltözködés fontossága, a személyi higiénia, magánélet, munkahely. A köszönés formái, a megszólítás szabályai, a bemutatkozás szabályai, a társalgás. A viselkedés meghatározó tényezői. 20 Helyünk és szerepünk a munkahelyen, a munkakapcsolatokban, a hozzáállás fontossága, a pontosság, a segítőkészség. Legyen tisztában a munkahelyi viselkedés, a hivatali ügyintézés alapvető szabályaival. 187

188 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők Kommunikáció (10. évfolyam) Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra Témakörök A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei Hétköznapi kommunikáció, köznapi viselkedésformák PR kommunikáció, protokoll A szakmai kommunikáció. A kereskedelmi tárgyalás Javasolt Tartalmak óraszám 4 Verbális kommunikáció, beszéd- és előadásgyakorlatok. Nem verbális (nonverbális) szituációs gyakorlatok 6 Köznapi viselkedésformák gyakorlása (ismerkedés, bemutatkozás, társalgás, ajándékozás, személyes ügyek intézése, stb.). Ön- és társismeret., szakmai önéletrajzírás, álláspályázat 10 Image és PR eszközei, nyomtatott arculat, megvendégelés, ajándékozás. Kiállítás-látogatás 10 A sikeres tárgyalófél,. Tárgyalási készségek, Tárgyalási stílus. Üzleti tárgyalások előkészítése, lebonyolítási gyakorlatok Az alapvető tárgyalástechnikai és stratégiai eszközök A továbbhaladás feltételei A verbális és nonverbális kommunikácó alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. a köznapi és a hivatalos kapcsolatokban. Konfliktuskezelés 6 Konfliktusforrások. A konfliktus megokldás fogalmainak bemutatása és begyakoroltatása Munkahelyi és üzleti tárgyalások konfliktusai és feloldásuk 188

189 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők Gazdálkodási ismeretek ( évfolyam ) 9. évfolyam Elméleti óraszám: 36 óra Elméletigényes gyakorlati óraszám 36 óra Témakörök Javasolt óraszám Tartalmak Gazdasági alapismeretek 10 A szükségletek és a javak; A szükségletek csoportosítása (az élettevékenység alapján, a létfenntartáshoz való kapcsolat alapján, a szükséglet kielégítés módja szerint); A szükséglet hierarchiája; A szükségletek fejlődési törvényszerűségei; A javak csoportosítása (tárgyi formájuk szerint, felhasználásuk szerint, a javakhoz való hozzájutás A háztartás gazdálkodása módja szerint); Erőforrások. A piac fogalma,szerepelői, elemei, működése. 10 A A háztartás és a család; Gazdálkodás az idővel; Gazdálkodás az emberi erőforrásokkal; A háztartások pénzgazdálkodása; A háztartások jövedelme; Bruttó és nettó jövedelem; Reál és nominális jövedelem; A háztartások kiadásai; A háztartások megtakarításai; A háztartások vagyona; A hitel szerepe a háztartások pénzgazdálkodásában. A továbbhaladás feltételei A tanulók ismerjék az alapvető fogalmakat, tudják felsorolni a termelési tényezőket, a kereslet, a kínálat és a piac kapcsolatát. Legyenek képesek csoportosítani a szükségleteket és a javakat. A tanulók mutassák be a gazdasági szereplőket és kapcsolataikat. Sorolják fel a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait. Értékeljék a háztartás pénzgazdálkodását. Tudják kiszámítani a háztartás bevételeit, kiadásait. Tudják megkülönböztetni a háztartás munkavállalói és jövedelem felhasználó kapcsolatrendszerét. A pénz 5 A modern pénz lényege, keletkezése, tulajdonságai. Ismerje a pénz kialakulását. Vállalkozás 6 A vállalkozás. A vállalkozás és a vállalat. A vállalkozás, mint gazdasági Ismerje a vállalkozás, a vállalat fogalmát, tudja elemezni tevékenységi 189

190 Témakörök Javasolt óraszám 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők Tartalmak A továbbhaladás feltételei rendszer. A vállalkozás szereplői. A vállalkozások elemzése (tevékenységi kör, nemzetgazdasági ágak, méretük, körük szerint, nemzetgazdasági ágak szerint, a tevékenység jellege szerint, jogi formájuk szerint. Legyen a tevékenység vertikalitása szerint, méretük szerint, jogi formák szerint). A tisztában a vállalkozás céljával, vállalkozás célja. Folyamatok a vállalkozásban. Az információ. folyamataival. A vállalkozás alapítása, működtetése és megszűnése 14 A vállalkozási formák és jellemzőjük. Az egyéni és társas vállalkozások Ismerje a vállalkozási formákat, az alapítása, működtetése (feltételek megteremtése) és megszűnése. Egyéb alapítás, működtetés, megszűnés gazdálkodó szervezetek. eseteit, a működéshez szükséges A vállalkozások alapításával és megszüntetésével kapcsolatos feltételeket. adatszolgáltatási kötelezettségek, gyakorlati teendők. Ismerje a hatóságokkal, A vállalkozások kapcsolata a hatóságokkal, pénzintézetekkel. Az pénzintézetekkel való kapcsolatukat. okmányirodák és a cégbíróság feladatai. A vállalkozás marketing 10 A A vállalat külső és belső képének kialakítása. Marketing alapfogalmak. Legyen tisztában az alapfogalmakkal. tevékenysége Marketingmix.Piackutatás. Pénzforgalom 17 Készpénzforgalom, készpénz nélküli fizetési formák, készpénzkímélő fizetések. Házipénztár működése. A bankszámlaforgalom általános szabályai: bankszámlaszerződés, bankszámla nyitása, bankszámlák fajtái, bankszámlák feletti rendelkezési jog, a rendelkezési jog dokumentálása. A bankszámlakivonat. A fizetési módok fajtái és jellemzői. A fizetési megbízások teljesítésének határidői. Bankügyletek típusai. A tanuló ismerje a készpénz fogalmát, megjelenési formáit. Tudja bemutatni a készpénzforgalmat. Ismerje a szükséges nyomtatványokat.tudja bemutatni a készpénz nélküli fizetési formákat. Ismerje a bankszámlanyitás folyamatát, a hozzá szükséges dokumentumokat. Tudja értelmezni a bankszámlaszerződést. Tudja felsorolni a bankszámlák fajtáit, főbb jellemzőik alapján tudjon közöttük különbséget tenni. Értse a bankszámla feletti rendelkezés lényegét. 190

191 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők 10. évfolyam Elméleti óraszám: 36 óra Elméletigényes gyakorlati óraszám 36 óra Témakörök Az állam gazdasági szerepe és feladatai Az államháztartás rendszere (adózás: / ) Javasolt óraszám 6 14 Tartalmak Az állam gazdasági szerepe és feladatai; Az állam piaci befolyásoló szerepe; Az állam jogszabályalkotó szerepe; A jövedelem újraelosztása; Az államháztartás fogalma, felépítése; A központi költségvetés szerepe felépítése; Az elkülönített pénzalapok; A helyi önkormányzatok működése és költségvetésük; Az államháztartás rendszere, a rendszer egyes elemeinek kapcsolata; A gazdálkodási tevékenység alapelvei; A központi költségvetés mérlegének bevételi és kiadási struktúrája; A helyi önkormányzatok, a társadalombiztosítási alap és az elkülönített állami pénzalapok költségvetése; Az államháztartás alrendszerei. Adójogi alapfogalmak. Kiemelt adónemek: személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó. A továbbhaladás feltételei A tanulók legyenek képesek megfogalmazni az állam feladatait. Ismerjék az államháztartás rendszerét, az egyes elemek kapcsolatát. A tanulók legyenek képesek felsorolni az állami költségvetés bevételeit és kiadásait. Ismerjék a központi költségvetés struktúráját. Alapvető jogi ismeretek 4 A jog fogalma és sajátosságai. A jogalkotás és a jogforrások. Jogi norma A tanulók ismerjék a jogi és a jogszabály. Jogérvényesülés, jogviszony. Jogalkalmazás, jogrendszer. alapfogalmakat,. Ismerjék a Az alkotmány.. A kötelem. tulajdonviszony és a kötelem lényegét. a jogrendszer felépülését. Legyenek tisztában az alapvető alkotmányos jogokkal és kötelezettségekkel. 191

192 3.1.sz. melléklet Szakma ismertetők Polgári jog, 12 Polgári jog fogalma és forrásai. A tulajdonviszony A tulajdonjog tartalma, A tanulók ismerjék a polgári jog védelme, megszerzése. A szerződések jogának szabályai. A szerződések forrásait, a tulajdonjog tartalmát, fogalma, fajtái. A szerződéskötés szabályai. A szerződés érvénytelensége, ismerje és értse a tulajdon védelmének módosítása, megszűnése. A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése, és megszerzésének lényegét a a szerződés megerősítése, biztosíték-adás. A kártérítési jog főbb szabályai. szerződésekkel kapcsolatos A felelősség módja, a kártérítés mértéke. A jogalap nélküli gazdagodás. alapfogalmakat, a főbb szerződésfajtákat, szabályokat, a kártérítés lényegét, a felelősséggel kapcsolatos alapfogalmakat. Ismerjék és értsék a jogalap nélküli gazdagodás A gazdálkodás személyi feltételei ( / ) lényegét. 15 A munkaviszony szabályai., a munkajog, a munka törvénykönyve, a A tanuló ismerje és értse a munkaviszony létesítése és gyakorlati teendői, a munkaszerződés, a munkaviszony és a munkaszerződés munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. fogalmak tartalmát, legyen képes A tevékenységformának megfelelő munkakörök kialakításának üzleti áttekinteni a munkavállalói jogokat és szempontjai. A vállalkozás munkaerő-szükséglete, a hatékony létszám. A kötelezettségeket. munkaköri leírás. A bérfizetés bizonylatai. A bérgazdálkodás szempontjai, mutatószámai. A munkabér terhei, SZJA. A munkaviszony 6 A munka törvénykönyve, a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés, Értse a munkaadók és a szabályai, munkajog kollektív szerződés, a munkavégzés szabályai. A munkaidő és a pihenőidő. munkavállalók jogait és kötelességeit A munka díjazása. A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelőssége. és értse az érdekképviselet lényegét, A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Szakszervezet és üzemi tanács. A munkaügyi viták fórumai. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó hazai és uniós jogszabályok alapszintű ismerete. Munkajogi alapismeretek elsajátítása Szabad időkeret 15 felhasználható pl. statisztikai, számviteli alapfogalmak 192

193 4.sz. melléklet Néhány adatunk diagrammokban 4.sz. melléklet Egészségügyi szolgálat véleménye Pedagógusok megoszlása nemek szerint férfi 29% nő 71% Nem pedagógus dolgozók megoszlása nemek szerint férfi 32% nő 68% Pedagógusok megoszlása iskolai végzettségük szerint főiskola 9% egyetem 91% 193

194 4.sz. melléklet Egészségügyi szolgálat véleménye Pedagógusok megoszlása munkaközösségek szerint 6% 31% 6% 12% magyar nyelv és irodalom történelem természettudomán yi idegen nyelv közgazdász testnevelés 7% 5% 8% 25% informatika osztályfőnöki Nyelvtanárok megoszlása 27% 33% angol német francia 3% olasz spanyol 3% 7% orosz 27% 194

195 4.sz. melléklet Egészségügyi szolgálat véleménye Tanulók megoszlása nemek szerint fiú 29% lány 71% Tanulók megoszlása állandó lakhelyük szerint vidék 39% Budapest 61% Tanulók megoszlása a képzés szintje szerint szakképzés 24% érettségire felkészítés 76% 195

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Felvételi eljárás rendje a 2017/2018-as tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 0011 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év) A helyi

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja 2013. Tartalomjegyzék 1 Bevezető rész... 8 1.1 Köszöntő... 8 2 Képzési kínálat, képzési rendszer... 9 2.1 Egységes középiskolai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma Pedagógiai Programja 2016.

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma Pedagógiai Programja 2016. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma Pedagógiai Programja 2016. 1 Tartalomjegyzék 2 Bevezető rész... 7 2.1 Köszöntő... 7 3 Képzési kínálat,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Igazgató: Pályaválasztási felelős: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Dr. Sipos Mihály Dr. Liptainé Reszegi Ágnes általános igazgatóhelyettes Az Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben