A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA"

Átírás

1 EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában Füzes Oszkár: Jeles módszer, jó irány, közepes eredmény. A finn soros uniós elnökség félévi bizonyítványa Vándor János Szolcsányi Bálint: Az európai integráció mint a diplomácia sajátos küzdôtere II. Gyarmati István: Magyarország helye Európában és a világban Kenyeres László: Közoktatás az Európai Unióban XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR

2 EURÓPAI TÜKÖR Kiadja a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. támogatásával. Felelôs kiadó: A szerkesztôbizottság elnöke: A szerkesztôbizottság tagjai: Fôszerkesztô: Lapszerkesztô: Lapigazgató: Rovatszerkesztôk: Szerkesztôk: Mûszaki szerkesztô: A szerkesztôség címe: Víg József Palánkai Tibor Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós, Baráth Etele, Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Gottfried Péter, Halm Tamás, Hefter József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András, Iván Gábor, Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lôrincz Lajos, Magyar Ferenc, Nyers Rezsô, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám, Vajda László, Vargha Ágnes Forgács Imre Hovanyecz László Bulyovszky Csilla Fazekas Judit, Becsky Róbert Asztalos Zsófia, Farkas József György Lányi György Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Telefon: Az Európai Integrációs Iroda kiadványai hozzáférhetôk az Országgyûlési Könyvtárban, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfh.hu; Kiadványok, információk menüpont). A kiadványcsalád borítón látható emblémája Szutor Zsolt alkotása. Nyomdai elôkészítés: ProPlus Stúdió Nyomdai kivitelezés: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. ISSN

3 EURÓPAI TÜKÖR 2007/2. A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

4 Tartalom A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés PALÁNKAI TIBOR akadémikussal... 3 FORGÁCS IMRE: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában VÁNDOR JÁNOS SZOLCSÁNYI BÁLINT: Az európai integráció mint a diplomácia sajátos küzdôtere II GYÖRKÖS PÉTER: Egy új keleti politika lehetôsége és szükségessége FÜZES OSZKÁR: Jeles módszer, jó irány, közepes eredmény. A finn soros uniós elnökség félévi bizonyítványa VARSÁNYI BALÁZS: A pénzügyi szolgáltatások közösségi szabályozásának aktuális kérdései ANGYAL ZOLTÁN: Az ERM II árfolyam-mechanizmus történeti és jogi alapjai ÔRY TAMÁS: A közös áfa-rendszer Európai biztonság- és védelmi politika GYARMATI ISTVÁN: Magyarország helye Európában és a világban Szemle HARGITA ÁRPÁDNÉ IZIKNÉ HEDRI GABRIELLA: Az Európai Unió: értékközösség Uniós aktualitások Országgyûlés Külügyi Hivatala BALÁZS KATALIN: Úton a közösségi energiapolitika megvalósítása felé Központi Statisztikai Hivatal KENYERES LÁSZLÓ: Közoktatás az Európai Unióban Olvasólámpa Rachael Craufurd Smith (szerk.): Culture and European Union Law (Kultúra és az Európai Unió joga) Monitor English summaries

5 3 A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Március 25-én lesz ötven esztendeje, hogy hat állam vezetôi aláírták az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról rendelkezô Római Szerzôdést. Az évfordulóra emlékezve Palánkai Tibor közgazdásztól kértünk interjút. Az akadémikus, aki fiatal kutatóként kezdett foglalkozni a gazdasági integráció problémáival, fél évszázad tapasztalatai nyomán úgy véli, hogy mára az európai integráció egy jóval szélesebb egyesülési folyamat részévé vált. A professzor mind az európai, mind a globális integráció jövôjét illetôen optimista. Mikor kezdôdött Magyarországon az európai integrációval kapcsolatos tudományos munka? Elég hamar. Már az 1960-as évek elején megjelent egy tanulmánykötet, ami azt jelentette, hogy a magyar tudomány kezdetektôl megfelelô figyelmet szentelt az integrációs fejleményeknek. Kezdettôl kitûnô tudósok foglalkoztak a témával, közülük néhánynak a neve feltétlenül megemlítendô: Ausch Sándor, Gulyás József, Gyulai István, Izikné Hedri Gabriella, Kozma Ferenc, Mádl Ferenc, Rába András, Simai Mihály vagy Vajda Imre. Az Európai Gazdasági Közösség, vagy ahogyan sokáig hívtuk, a Közös Piac politikai megítélése legalábbis a felszínen meglehetôsen negatív volt Magyarországon is. A zsurnalisztikában gyakran olvashattunk az integráció kudarcairól, a politikai ellentétekrôl, fôleg De Gaulle Amerika-ellenességérôl, vagy az angol csatlakozási kísérlet elutasításáról. Olykor felbukkant a hivatkozás Leninnek Az Európai Egyesült Államok jelszaváról címû, az elsô világháború idején írt mûvére, amelyben a szerzô leszögezi, hogy a kontinens integrációja kapitalista alapon csak imperialista jellegû lehet. Ez a zsurnalisztikában meg az internacionalizmusnak szóló politikai nyilatkozatokban tényleg így volt, azonban a gazdaságpolitika merôben másképpen viselkedett. Magyarországon a Közös Piachoz való viszony mindvégig eltért attól, ami a Szovjetunióban vagy a többi, szocialistának nevezett országban mondjuk így normának számított. Már az 1960-as évek elején több magyar vezetô (például Fock Jenô a Mûszaki Egyetemen tartott elôadásában) nyilatkozott úgy, hogy a nyugat-európai integrációval mint objektív realitással kell számolnunk. Ez ma már kissé nehezen értelmezhetô. Akkor azonban azt jelentette, hogy az úgynevezett szocialista táborban uralkodó felfogással szemben, amely valóban elôszeretettel minôsítette a Közös Piacot valamiféle imperialista összeesküvésnek, a magyar politika pragmatikus álláspontot foglalt el. A kutatásban pedig nemcsak lehetséges, hanem kívánatos is volt a valóban szakszerû, elemzô, tudományos munka. Idézzük fel azt az idôt, amelyet hidegháborús korszaknak szokás nevezni, amely azonban igen különbözô idôszakokból állt. Mint annyi másban, a Közös Piachoz való viszony tekintetében is fordulópont volt az elsô számú szovjet vezetô, Hruscsov ôszi bukása. Ô az 1960-as évek

6 4 EURÓPAI TÜKÖR 2007/2 FEBRUÁR elején a két rendszer közötti együttmûködési politikával kísérletezett, amelynek része volt ahogyan akkoriban neveztük az elismerés politikája. Brezsnyev uralomra kerülése a hidegháborús álláspont megerôsödését jelentette. A késôbbiekben egyre láthatóbbá vált, hogy a kétpólusú világgal szemben Európa mindinkább harmadik hatalomként jelenhet meg, s ezt a szovjet politika nem tartotta kívánatosnak. Egyfelôl úgy vélte, hogy egy sikeres nyugat-európai integráció vetélytárs lehet a szocialista tábor számára. Másfelôl pedig úgy, hogy az egyesülô Európa megváltoztatja a hatalmi viszonyokat, méghozzá a Szovjetunió rovására. Ezzel magyarázható, hogy a Szovjetunió 1964-tôl lényegében 1985-ig tehát bô két évtizeden keresztül, kisebb-nagyobb hullámzásokkal, sajátságos hidegháborús politikát folytatott az Európai Gazdasági Közösséggel szemben. Külön hangsúlyozandónak tartom, hogy ez a hidegháborús politika az 1975-ben megrendezett helsinki értekezlet után sem változott. Tehát azután sem, hogy elindult az enyhülési politika, azután sem, hogy a politikai retorikában az elsô helyre került az együttmûködés hangoztatása. A szovjet diplomácia gyakorlatában egyedülálló módon tagadta meg a diplomáciai elismerést az Európai Gazdasági Közösségtôl. Hiszen még szélsôséges fasiszta rendszerekkel is hajlandó volt a diplomáciai kapcsolatra. Ennek a hajlamnak az a felfogás adta az elvi alapot, hogy mindenféle diplomáciai kapcsolat a szovjet rendszer legitimációját segíti. Ez nyilvánvalóan összefüggött azzal, hogy Szovjet-Oroszország 1917-es létrejöttét követôen a polgári demokráciák igen hosszú ideig vonakodtak az új állam elismerésétôl. Az 1922-ben a weimari Németország és a Szovjet-Oroszország között kötött rapallói szerzôdés hozta meg az áttörést. Igen, a diplomáciai elismerés a szovjet politika tradicionális, igen konzekvensen alkalmazott eszköze volt. Kivételt, az említett okok miatt, az EK képezett. De nem csupán a diplomáciai el nem ismerésrôl volt szó. Hanem a közös kereskedelempolitika el nem ismerésérôl is. És e mögött több ráció, ha úgy tetszik: nyilvánvalóbb érdekvédelem állott. Az alapproblémát az jelentette, hogy a vámunió kialakulásával a kereskedelempolitika brüsszeli kompetenciává vált. A Szovjetunió viszont ahhoz ragaszkodott és szövetségesei is erre kényszerültek, hogy fenn kell tartani az egyes tagországokkal folytatott kétoldalú kereskedelmet. E mögött az a racionális félelem is állott, hogy a Közösséggel nehezebb lehet számunkra elônyös kompromisszumokat elérni, mint külön-külön a tagállamokkal. Az, hogy nem lehetett tárgyalni Brüsszellel a kereskedelmi szerzôdésrôl, a diplomáciai el nem ismerés sajátos formája volt. Ennek nyomán sajátos ex lex állapot alakult ki a kontinens két része között: a kereskedelem formális jogi keretek nélkül folyt annak ellenére, hogy a korábbi szerzôdések szabályait nagyrészt mindenki betartotta. A kapcsolatok normalizálása, a diplomáciai kapcsolatok felvétele Brezsnyev halála után már megindult, de gyakorlatilag az 1985-ben kezdôdô gorbacsovi érában történt meg májusában két, azóta sajátos történelmi pályát befutott politikus neve fémjelezte, hogy az áttörés megtörtént: az olasz Bettino Craxi (akkor a Tanács soros elnöke) és Mihail Gorbacsov találkozója. A normalizációs folyamatban Magyarország élen járt. Mi ezzel kapcsolatban már 1982-ben megkezdtük a tapogatózást.

7 A HIDEGHÁBORÚTÓL A GLOBÁLIS INTEGRÁCIÓIG 5 Akkoriban, majd késôbb gyakran lehetett hallani arról, hogy az 1980-as évek elején Kádár János felvetette a vele jó kapcsolatban lévô német szociáldemokrata vezetôknek, hogy Magyarország szívesen lenne tagja a Közösségnek, ám ez utóbbiak állítólag figyelmeztették ôt a nemzetközi hatalmi realitásokra. Igen, ez valószínûleg legenda, viszont Horváth István volt bonni követünk emlékiratainak tanúsága szerint a rendszerváltás környékén éppen Kohl kancellár tartotta elképzelhetônek korai belépésünket. A normalizációra visszatérve: a folyamat fontos állomása volt, hogy 1988-ban Magyarország aláírta a kereskedelmi és együttmûködési szerzôdést. Itt valójában hazánk számára kitalált modellel találkozhattunk, amely gyakorlatilag a legnagyobb kedvezmény elvének korlátlan érvényesítésérôl és a nemzeti elbánás alkalmazásáról szólt. Ön mikortól kezdte kutatni a nyugat-európai integrációt? 1964-ben kezdtem az európai integrációval foglalkozni, miután Simai Mihály az ENSZ-ben kapott feladatot, és a tanszéken át kellett vennem tôle a témát. Az elsô egyetemi jegyzetem 1968-ban jelent meg, ám ma egyetlen példányom sincs belôle ban jelent meg a kandidátusi értekezésem alapján írott Nyugat-európai integráció címû könyvem. Az integrációról fél tucat könyvet, s több száz cikket és tanulmányt írtam. Külföldi tanulmányúton volt-e? Sajátságos módon elôször nem Európában, hanem az Egyesült Államokban, ahol ben Ford-ösztöndíjasként töltöttem el egy esztendôt. Akkoriban a nemzetközi, és ezen belül az európai monetáris együttmûködés problémáival foglalkoztam. Azután, 1971-ben, Angliában, Sussexben dolgoztam négy hónapot. Brüsszelbe pedig 1966-tól rendszeresen jártam. Épp nemrégiben meséltem egy brüsszeli ismerôsömnek, hogy abban az idôben, ha átutaztam Párizsba, a vonatút négy órán át tartott, és a határon még dolgoztak a vámosok meg az útlevélellenôrök. A vámunió csak 1968-ban lépett életbe. Most ez az út a szupervonattal mindössze 1 óra 20 perc. Engedje meg egy személyes élmény felidézését. Jómagam történészként pályáztam meg egy franciaországi posztgraduális ösztöndíjat. A nizzai Európa Intézetben volt szerencsém tölteni egy tanévet ben. Ott sok más nemzet fiaival és korántsem csak európaiakkal arról hallottunk magas színvonalú elôadásokat, hogy az európai integráció túlcentralizált. Az ottani filozófia szerint egy jóval föderalizáltabb és az autonómiákat sokkal nagyobb mértékben tisztelô közösségre volna szükség. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy azok az ideák, amelyeket ma tart megvalósítandónak az EU, már akkor a levegôben voltak. Igen, ezt én is tapasztaltam, nagyon impresszionálóak voltak azok a viták, amelyek már akkor folytak Nyugat-Európában. Az európai integrációval kapcsolatos nagy kérdésekrôl idehaza is volt véleményünk. Ez az oktatásba is eljutott, például a Közgazdasági Egyetemen a korabeli oktatási reformok lehetôvé tették, hogy az 1970-es évek elejétôl úgynevezett integrációs alternatív blokkokat indítsunk. Ezek keretében tanítottuk az EK-val és a KGST-vel kapcsolatos kérdéseket. Ezek az ismeretek azonban megmaradtak egy meglehetôsen szûk körben. Azt tudta mindenki, hogy a KGST nem mûködik, rengeteg vicc is született a szervezettel kapcsolatban. Az azonban nem volt világos, hogy mit is jelent valójában az EK

8 6 EURÓPAI TÜKÖR 2007/2 FEBRUÁR ban az elsô olajválsággal kapcsolatban a hivatalos álláspont az volt, hogy hozzánk nem gyûrûzhet be. Azután kiderült, hogy ezt nem lehet megúszni, és elkezdôdött annak a találgatása, milyen módon lehetne a magyar exportot növelni. Akkor jött a diverzifikálás gondolata, és olyan országok kerültek szóba lehetséges célpontként, mint Indonézia. Ám a józanabb elemzôk arra figyelmeztettek, hogy Hollandia, Indonézia egykori gyarmattartója, éppenséggel a szomszédos közösségbeli országokba növeli az exportját, nem pedig a távol-keleti országba. Magyarország külkereskedelmébôl az EK akkoriban százalékkal részesült, ami azt jelentette, hogy a Közösség nélkülözhetetlen partner a számunkra. Ámde súlyos strukturális problémáink voltak. Az 1960-as években a Közösség országaiba irányuló exportunknak több mint a felét mezôgazdasági termények adták. Számunkra a közösségi agrárpolitika következményei katasztrofálisak voltak, hiszen például a marhahúst, amely évszázadok óta kedvelt termékünk volt a nyugat-európai piacon, ebben az idôszakban gyakorlatilag kiszorították onnan. De más termékek vonatkozásában is súlyos veszteségek értek bennünket. A hazai propaganda valamit érzékeltetett a protekcionista gazdaságpolitika által okozott problémákból, de nem a lényeget. Ráadásul nem csupán az EK protekcionizmusából adódott a baj, hanem abból is, hogy az agrártermékek helyett semmit nem tudtunk ajánlani, mert nem voltak versenyképes ipari termékeink sem. Magam is emlékszem azokra az erôfeszítésekre, amelyek arra irányultak, hogy el tudjuk adni valahol az eladhatatlant. A helyzetet súlyosbította, hogy az olajválság csak egy mozzanata volt egy nagyszabású strukturális átalakulásnak. Mint ismeretes, ekkor indult az információs-kommunikációs-elektronikai forradalom, ami azt jelentette, hogy radikális termékváltás zajlott le a fejlett világban. Lényegében az történt, hogy az 1973-at követô másfél évtizedben az addigi európai ipart elbuldózerezték a föld színérôl. Helyébe egy teljesen új technikai-technológiai bázist telepítettek, amely vadonatúj termékstruktúrát produkált. Ennek a szerkezetváltozásnak fontos jellemzôje volt, hogy óriási léptekkel hódítottak teret a szolgáltatások. Vagyis kibontakozott a posztindusztriális társadalom. Ezt a változást a szocialistának nevezett világ benne Magyarország sem a technológiában, sem a struktúrában, sem a szervezeti-intézményi területen nem tudta végrehajtani, de még követni sem. Az egész tervezési rendszer alkalmatlan volt egy ilyenfajta átalakulásra. Ha nagyon leegyszerûsítjük a kérdést, akkor azt kell mondanunk, ide nyúlnak a rendszerváltást okozó gazdasági válság gyökerei. Paradox dolog, hogy a szovjet blokkon belül éppen Magyarországon jött létre az egyetlen életképes mezôgazdaság, amely nem csupán az országot tudta bôségesen ellátni élelmiszerrel, hanem igen számottevô exportot is produkált. Ennek a mezôgazdaságnak nem szabad alábecsülni a jelentôségét, hiszen nagymértékben mérsékelte az olajválság negatív hatásait, az élelmiszert olajért kereskedelem sokkal elviselhetôbbé tette az életet a lakosság számára, mint a többi szocialista országban, kiváló szakembergárdát nevelt ki, és még hosszan lehetne sorolni az érdemeit. De ezzel nem lehetett megspórolni a radikális fordulatot. A radikális fordulat pedig azt jelentette, hogy a régi struktúrát szinte ki kellett radírozni Magyarország térképérôl. A hallgatóimnak szoktam mesélni a következô

9 A HIDEGHÁBORÚTÓL A GLOBÁLIS INTEGRÁCIÓIG 7 anekdotát, akiknek a számára ez már történelem végén nagy reklámmal dobott a piacra a székesfehérvári Videoton-cég egy nagyon modernnek mondott hifitornyot. Akkor ez 33 ezer forintba került, ami iszonyú összeg volt. Közben megnyitottuk az importot és 22 ezer forintért fele akkora, ám kétszer többet tudó japán készüléket lehetett kapni. Ezzel jelképesen persze vége volt a Videotonnak. A lényeg: a nyitással radikális szerkezetváltozás következett be, hiszen a piaci verseny eltüntette a versenyképtelen termékeket. És azt a szerkezetváltást, amin az 1970-es, 1980-as években annyit kínlódtunk, a rendszerváltás rövid idôn belül kikényszerítette. Közel fél évszázados tudományos kutatói, oktatói múlttal a háta mögött hogyan tekint ma ön az Európai Unióra? Ilyen hosszú ideig nem lehet valamivel foglalkozni úgy, hogy ki ne alakulna az emberben a tárgyához valamilyen érzelmi viszony, kötôdés. Innen nézve bizonyára érthetô, és nem is túlzás, ha azt mondom, hogy én elkötelezett európainak érzem magam. Ebbôl viszont az is következik, hogy a mindenkori problémák ellenére alapvetôen pozitívan ítélem meg a Közösséget. Az érzelmi viszony mellett természetesen van egy tudományos kapcsolódásom az integráció kérdéseihez. Ez pedig azt diktálja nekem, hogy úgy tekintsek az európai integrációra, mint egy jóval szélesebb egyesülési folyamat részére. A globális integrációról van szó, ami óriási változásokat indukál a világ valamennyi társadalmának életében. A modern nemzeti fejlôdés idôszaka talán két évszázadra tehetô az emberiség történelmében. Ebben az idôszakban a gazdasági fejlôdés alapegysége a nemzeti gazdaság volt. A társadalmak ebben a korban nemzeti államokban szervezôdtek meg. A nemzeti államok biztosították a társadalmi élet feltételeit. Az utóbbi fél évszázadban vagy inkább harminc-negyven évben elindult egy olyan nemzetközi, globális-integrációs folyamat, amelynek fôként intézményileg megvannak a regionális szervezôdései. Ez a folyamat teljesen új viszonyokat teremt a nemzetgazdaságok számára, amelyekre nem lehet a szeretem, vagy nem szeretem nézôpontjából tekinteni. Ez az integráció szoros összefüggésben van az új techno-struktúrával, aminek centrumában az elektronika és az információs technikák állnak. Ez az integráció szoros összefüggésben van azzal a termelésszervezôdéssel, amelyet a multinacionális társaságok testesítenek meg. Ez az integráció szoros összefüggésben van azzal a termelékenységi és hatékonysági szinttel, ha úgy tetszik, költségszinttel, amely meghatározza a fogyasztási struktúráinkat és a fogyasztásunk színvonalát. Ezzel a felsorolással ahhoz a vitához szeretnék eljutni, amelynek alapkérdése az, hogy a globalizáció elônyös-e számunkra vagy nem. A fentiek alapján egyértelmû, hogy a globális integráció hatalmas elônyökkel szolgál az emberiség számára. Emellett rengeteg konkrét érvet is fel lehet sorakoztatni ban egy tanév alatt kétszer vagy háromszor tudtam hazatelefonálni Amerikából, mert többet nem engedhettem meg magamnak. Akkor húsz dollárba került egy telefonálás Magyarországra ben, amikor megint hosszabb ideig kinn voltam, már csak három dollárba, miközben a dollár értéke is a töredékére ment le. Hosszan lehetne sorolni a példákat, de csak körül kell néznünk, és láthatjuk, hogy döbbenetes módon nôtt meg a javak-

10 8 EURÓPAI TÜKÖR 2007/2 FEBRUÁR hoz való hozzáférés lehetôsége az utóbbi évtizedekben. Ki gondolta volna még tíz éve is, hogy a mobiltelefon nélkülözhetetlen eszköze lesz nemcsak a mindennapi kommunikációnak, de az egész életünk szervezésének? Véleményem szerint az integráció csak ebbôl a nézôpontból ítélhetô meg reálisan. Ez a fejlôdés nem szakítható ki a globális integráció folyamatából, s így az európai integrációból sem. A folyamat kritikusai viszont szívesebben beszélnek a hátrányokról. Ezt természetesnek tartom, hiszen a globalizációnak mint minden változásnak nagyok a veszélyei is. Hiszen azok az elônyök, amelyekrôl beszélek, és amelyek nagy tömegeket érintenek, a globális integráció közvetett elônyei. A közvetlen elônyöknek viszont nagyon vékony réteg a haszonélvezôje. Tulajdonképpen csupán a multinacionális cégek körüli gazdasági, politikai, értelmiségi elit. Ezért van az, hogy a társadalom igen nagy csoportjai érzik úgy, hogy ôk vesztesek. És nem teljesen alaptalanul. Ezt a kettôsséget nagyon nehéz megfelelôképpen értelmezni. Ezzel függ össze, hogy az antiglobalizációs mozgalmak olykor nagyon vonzónak tûnnek, csak éppen annyi velük a probléma, hogy a programjaiknak nincsen relevanciája. De az alapkérdéshez visszatérve: én az európai integrációt ma már lényegében a globális integráció regionális intézményesülésének látom. Innen nézve sem mondhatok mást, mint azt, hogy Magyarországnak a legelemibb érdeke az, hogy az Európai Unió tagja legyen. Miközben feltehetôen a globális integráció felé haladunk, az út ama szakaszán, ahol ma járunk, úgy tetszik, versenyben vagyunk. Naponta halljuk, olvassuk: versenyben vagyunk Amerikával, Kínával, Japánnal, mind gyakrabban kerül szóba, hogy Indiával is. E prognózisok az európai kultúra hanyatlásáról, veszélyeztetésérôl is szólnak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az amerikai kultúra, ami nem csupán eredetét, de lényegét tekintve is európai, szinte megállíthatatlanul terjed a világon. Abból kell kiindulnunk, hogy az integráció az együttmûködés és a versengés dialektikájára épül. Ha ezt nem értjük meg, akkor az integrációból semmit nem értünk. Ez adja az integráció életképességét, a fejlôdés hajtóerôit. Így van ez európai és globális integrációnkkal egyaránt. S így van a globális világ nagy régiói vonatkozásában is. Más kérdés, hogy a folyamatok nem harmonikusan, ideális módon érvényesülnek. Azokat mindig áthatják a hatalmi érdekek, azok egyoldalú érvényesítése, aminek következtében súlyosak lehetnek a torzulások. Azt láttuk, hogy az utolsó bô két évszázadban az ipari forradalom következtében Európa, majd Amerika sokkal gyorsabban fejlôdött, mint például az addig nagyjából vele egy színvonalon lévô Kína. Mára ennek nyomán oda jutottunk, hogy a világ lakosságának húsz százaléka birtokolja az földgolyó anyagi javainak nyolcvan százalékát. Ez a helyzet nyilvánvalóan tarthatatlan. Valószínû, hogy néhány évtizeden belül Kína a világ elsô számú hatalma lesz, ami teljesen értelemszerû, hiszen többször annyian lakják, mint az Egyesült Államokat. Tehát nem az a természetellenes, aminek elébe nézünk, hanem az, ami most van. Hogy a világ milyen lesz, azt persze nem lehet elôre látni. Ismeretes, hogy 1997-ben Hongkong brit fennhatóság alól visszakerült az anyaországhoz, és azóta erôteljes a nyomás a szigetre, hogy legyen ismét igazán kínai.

11 A HIDEGHÁBORÚTÓL A GLOBÁLIS INTEGRÁCIÓIG 9 Nos, én röviddel ezelôtt jártam ott, de nyomát sem láttam az igyekezetnek, hogy a hongkongiak annyira szeretnének hasonulni a szárazföldi társaikhoz. A plakátokat, reklámokat nézve azt tapasztaltam, hogy az ifjúságnak ugyanazok a mintái, mint Európában vagy Amerikában. Annyi a különbség, hogy kínai arcok reklámozzák ugyanazt, amit az európai vagy az amerikai ifjúság fogyaszt. Úgy tetszik, sokkal fontosabb az ottaniak számára az, hogy megfeleljenek a globális trendnek, mint az, hogy megfeleljenek valaminek, amit kínainak mondanak. Természetesen más kérdés, hogy mit tesz a gazdasági hatalom. Az világos, hogy a klasszikus gyarmatosítás ideje lejárt, de, hogy a kínai gazdasági nagyhatalmi pozíció hogyan fog a nemzetközi erôviszonyokra, az országok egymáshoz való viszonyára hatni, azt nem tudhatjuk. Egyelôre annyit tudunk, hogy Kína egyre inkább kereskedelmi nagyhatalommá válik. Mint ilyen, láthatóan a békében érdekelt, hiszen békében lehet igazán jól kereskedni. Éppen ezért hangsúlyozzák azt miként személyesen is tapasztaltam, hogy ôk képesek lennének békét teremteni a Közel-Keleten és a legkülönbözôbb válsággócokban. Mint mondják, Európa és Amerika képtelen az igazi béke megteremtésére, mi azonban igen, mert ez az érdekünk, s kompromisszum-képességünk évszázados beidegzôdésû. Még soha annyi jóslat nem hangzott el arról, hogy a korábbinál békésebb lesz a világ, mint a XX. század legelején. Azután következett két példátlanul szörnyûséges világháború és több népirtás. Ezért a XXI. század elején sem tartanám szerencsésnek, hogy a békével kapcsolatos jóslatokba bocsátkozzunk. Különösen nem azután, ahogy a terrorizmus a XXI. századot szeptember 11-ével indította. Az óvatos reménynek talán egyetlen alapja a globális integráció, aminek csak békés világban van esélye. A feltétel, hogy a globális kihívásokra képesek legyünk releváns válaszokat adni, hogy az elkerülhetetlen reformokat az irracionális populizmus ne kényszerítse fájdalmas és költséges kitérôkre, s a civilizációk háborúja helyett valósítsuk meg a multikulturális világot. Jól felfogott érdekünk ez lenne. HOVANYECZ LÁSZLÓ

12 10 EURÓPAI TÜKÖR 2007/2 FEBRUÁR FORGÁCS IMRE A közigazgatás dilemmái az integrációk korában* E tanulmány csupán egyetlen tézis igazolására törekszik. Azt a gondolatot szeretné elfogadtatni, hogy bármilyen közigazgatás-fejlesztési stratégiában is gondolkodunk a jövôre nézve, azt csak a globális gazdaság új kihívásaiból és Magyarország európai uniós tagságából kiindulva építhetjük fel. Az európai közigazgatás új tendenciái, a tagállami létbôl adódó kötelezettségek és lehetôségek adják azt a keretet, amelyen belül nem kevés munkával és gondolkodással számba vehetjük a jövô közigazgatási feladatait, és fokozatosan kialakíthatjuk az e feladatok ellátására alkalmas szervezeti és személyzeti rendszert. 1. Néhány elôfeltevés Érvelésünk során általunk nem befolyásolható történelmi realitásként fogadjuk el, hogy a monetáris és költségvetési szigort hirdetô neokonzervativizmus meghatározó marad nemcsak a gazdasági, hanem az államtudományok terén is a következô években. Ez azt jelenti, hogy az államról, a közigazgatásról gondolkodók között a világ fejlett piacgazdaságaiban továbbra is a neokonzervatív nézeteket vallók lesznek többségben, s az elméleti elôfeltevések is keveset változnak. Ilyen ismert tézisek például, hogy az állami újraelosztás szintjét, következésképpen az adókat is csökkenteni kell. Az államnak még a maradék területekrôl is ki kell vonulnia a gazdasági életbôl, további privatizációra, deregulációra és liberalizációra van szükség. Az állam jóléti, szociális feladatait minimálisra korlátozva, az öngondoskodásnak és a rászorultság elvének kell teret engedni. A jelen elôadás keretei között nem foglalkozunk e nézetek több évtizedes történetével, a nyolcvanas évek óta könyvtárnyira szaporodott elméleti kritikákkal, vagy a gyakorlati kudarcok (például az egyesült államokbeli reagani gazdaságpolitika) elemzôivel és érveikkel. Csupán megjegyezzük, hogy e nézetrendszer maradandóságát jelzik a Maastrichti Szerzôdés mindenki által ismert konvergenciakritériumai is. A tagállamok költségvetési hiányára vonatkozó elôírások, az alacsony szinten tartott infláció és államadósság követelménye, a kiegyensúlyozott kamatláb- és árfolyam-politika mindmáig azt az üzenetet hordozza, hogy az euró tervezôinek és létrehozóinak gondolkodását is a fenti krédó hatotta át. Ismert, hogy ezen a jogi formát is öltött követelményrendszeren mindmáig az sem változtatott, hogy egyre növekszik bírálóinak a száma, akik fôleg a kritériumok rugal- * A tanulmány az Igazgatás a XXI. században címû, november 29-én, az MTA Közigazgatástudományi Bizottsága által megrendezett közigazgatástudományi konferencián elhangzott elôadás szerkesztett változata.

13 A KÖZIGAZGATÁS DILEMMÁI AZ INTEGRÁCIÓK KORÁBAN 11 matlanságát (például a gazdasági konjunktúra ingadozásainak figyelmen kívül hagyását), vagy a gazdasági növekedésre gyakorolt kedvezôtlen hatásokat hangoztatják. Kevésbé közismert azonban, hogy az Európai Unió jelenlegi modelljében a neokonzervatív gazdaságfilozófia egy igen aktív államfelfogással, ha úgy tetszik, erôs executivával párosul. Ennek belátásához elegendô például arra utalnunk, hogy már a csatlakozási felkészülés idején évente készülô ún. országjelentésekben is felhívta az Európai Bizottság a tagjelöltek figyelmét a közigazgatási kapacitásépítés (capacitybuilding) fontosságára, ami nélkül többek között a közösségi jogszabályok tagállami végrehajtása sem lehetséges. Könnyen belátható az is, hogy egy viszonylag csekély tanácsi szavazóerôvel rendelkezô ország esetében felértékelôdik a közösségi döntés-elôkészítés folyamata. Egy közepes méretû ország érdekérvényesítési esélyeit jelentôsen megnövelheti, ha felkészült szakértôi már a döntési javaslatok megfogalmazásának korai fázisában részt vesznek, s szakmai érveikkel törekszenek a döntések tartalmának befolyásolására. A tagállami mûködés harmadik évében pedig már az is jól látható, hogy milyen hatalmas feladat a fejlesztési tervezéssel, az uniós források közvetítésével és a felhasználás pénzügyi ellenôrzésével foglalkozó szervezetrendszer kiépítése és mûködtetése. A globalizációnak és az európai integrációnak a gazdasági teljesítôképességre gyakorolt pozitív hatásai (például a versenyképesség területén) ma már közismertek. Ugyanakkor a kibôvült egységes európai piacon is egyre növekszik azon aggasztó jelenségek száma, amelyeket például J. E. Stiglitz, Nobel-díjas amerikai közgazdász kissé eufemisztikusan piaci kudarcoknak nevez, s amely kudarcok közigazgatási cselekvés nélkül aligha orvosolhatók. Ilyen például, hogy a nemzetek feletti monopolizáció új tendenciáival szemben egyre kevésbé eredményes az alapvetôen nemzeti alapú versenyjog és versenypolitika, s láthatóan szigorúbb állami fellépésre lenne szükség a globális környezetszennyezés ellen is. Magyarországon is egyre nagyobb gondot okoznak a hatóságoknak az élelmiszerbiztonsági ügyek, s a beruházókért való versengés is olyan anomáliákhoz vezet, hogy például egyes önkormányzatok kizárólag a beruházói érdekeknek rendelik alá településrendezési és építéshatósági tevékenységüket. Az új technológiai forradalom emellett olyan problématerületeket is jelez, ahol nemcsak a szükséges közhatalmi ellenôrzés, hanem maga a jogi szabályozás is messze elmaradt a technikai fejlôdés ütemétôl (pl. számítógépes bûnözés, biológiai és genetikai technológiák hasznosítása és hasonlók). Mindebbôl talán levonható az a következtetés, hogy a globalizáció és az európai integráció új jelenségeinek a közigazgatásra gyakorolt hatását folyamatosan elemeznünk kell, s ezt a munkát nem takaríthatjuk meg a kicsi és olcsó állam tetszetôs jelszavának hangoztatásával. 2. Milyen stratégiai kérdésekben kell tagállami álláspontot kialakítanunk? Mindenekelôtt ki kell alakítani álláspontunkat a közigazgatás európaizálódása néven ismert jelenséggel kapcsolatban. Ez arról az egyelôre inkább csak tudományos

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS A TARTALOMBÓL n Közjogi megegyezésre is szükség van Beszélgetés Török Ádám közgazdász akadémikussal n

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL n Párhuzamos vagy integrált társadalmak Beszélgetés Rostoványi Zsolt egyetemi

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL Berend T. Iván: Az Európai Unió hatása Közép- és Kelet-Európa átalakulására Marján Attila: Európa a nemzetközi versenyben Meisel Sándor: A teljes

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

Boda Zsolt. Bella Györgyi. Pató Zsuzsanna

Boda Zsolt. Bella Györgyi. Pató Zsuzsanna Magyarország a nemzetközi környezetpolitikában az éghajlat és a biológiai sokféleség védelme Boda Zsolt (tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) Bella Györgyi (tudományos munkatárs, KTI SZIE) Pató Zsuzsanna (tudományos

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről A magyar környezetvédelmi jog 20 éve KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET BUDAPEST, 2015 JANUÁR SZERKESZTŐK: dr. Gajdics Ágnes Gabriella,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 9. kötet Első rész 2012 ISBN 978-963-88162-9-0Ö ISBN 978-963-89679-0-9 Kiadó: Tomori Pál Főiskola Felelős vezető: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Főiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben