BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL! Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Gazdasági, Kőltségvetési és Pénzügyi Bizottság Tisztelt Közgyűlés! Tárl!v: A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterve, a társaság Szervezeti és Müködési Szabályzata, a Kft. felügyelő bizottságának és vezető tisztségviselőjének javadalmazásáról szóló szabályzata, valamint a Kft évre vonatkozó üzleti terve Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése május 27-én tartandó nyilvános ülésére Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a 175/2010. (III. 18.) közgy. határozattal megválasztotta a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, könyvvizsgálóját, illetve a felügyelőbizottság tagjait. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 34. (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság a törvénynek megfelelően megválasztotta elnőkét, majd megkezdte müködését. A Gt. 34. (4) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfóbb szerve hagy jóvá. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, ezért alkalmazni kell a Gt (I) bekezdését, amely szerint az egyszemélyes társaságnál a taggyülési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb müködéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdése értelmében a kőztulajdonban álló gazdasági társaság legfobb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a

2 2 vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 188. és 188/A. hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A jogszabály értelmében a szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belűl a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A Gt (2) bekezdésének j) - k) pontjai alapján a gazdasági társaság legfóbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör díjazásának megállapítása. A,,Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem" projekthez kapcsolódó, a Városfejlesztő Társaság létrehozását és működését segítő iránymutatás értelmében a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. köteles elkészíteni Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az előterjesztés mellékletét képezi a Békéscsabai Városfejlesztési Kft évre vonatkozó üzleti terve is. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/N. (8) bekezdése értelmében az önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági társasága esetében a tag - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A jogszabálynak megfelelően az ügyvezető és a felügyelőbizottság a döntésre előkészített kérdéseket megismerte, azok elfogadásával egyetértett. Mindezek alapján döntésre előkészítettem a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottságának ügyrendjét és a évre vonatkozó munkatervét, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Kft. felügyelő bizottságának és vezető tisztségviselőjének javadalmazásáról szóló szabályzatát, valamint a társaság évre vonatkozó üzleti tervét. A tervezetet a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékiete szerinti tartalommal elfogadja a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét és a évre vonatkozó munkatervét, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Kft. felügyelőbizottságának és vezető tisztségviselőjének javadalmazásáról szóló szabályzatát, valamint a társaság évre vonatkozó üzleti tervét. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június 30. Békéscsaba, május 14. Ellenje~~~:s~ ~...!... ;~.~:;;.. P enzugyl: o,, polgármester \

3 Békéscsabai Városfejlesztési Kft. (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., cg ) FelügyelőBizottságának ügyrendje A Felügyelő Bizottság működésére nézve az alábbi ügyrendet fogadja el: I. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása: A Felügyelő Bizottság ülését az Elnök hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülését a társaság székhelyére lehet összehívni. A Felügyelő Bizottság ülését írásos meghívóval kell összehívni, melyben meg kell jelölni a tárgyalandó napirendi pontokat is. A meghívót és a napirendekhez kapcsolódó esetleges írásos előterjesztéseket az ülést megelőző nyolc nappal korábban kell postára adni vagy elektroníkus levélben továbbítani. A FEB ülés időpontját előzetesen telefonon egyeztetni kell. Az összehívásra előílt határidőtől el lehet tekinteni, ha az ülésen valamennyi FEB tag jelen van, és nem emel kifogást a napirendek megtárgyalása ellen. 2. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon a tagok (beleértve az Elnököt is) teljes, három fős létszámban jelen vannak. (Gt.34 (2) bek.) 3. A Felügyelő Bizottság határozatait nyilvános szavazás útján, szavazattöbbséggel hozza. 4. A Felügyelő Bizottság évenként munkatervet készít, melyet jóváhagyásra az Alapító közgyűlése elé visz. A mnnkaterv alapján a Feliigyelő Bizottság bármely tagját kijelölheti egyegy terület ellenőrzésére, de a Bizottságként is jogosultak ellenőrzéstvégezni. 5. A Feliigyelő Bizottság minden évben köteles jelentést készíteni a társaság éves beszámolójáról, melyet elő kell teljeszteni az Alapítónak a mérleg elfogadásáról szóló Közgyűlésre. 6. A Felligyelő Bizottsági tagok személyükben a FEB ülésén nem helyettesíthetők. 7. A Felügyelő Bizottság által elfogadott jelen okiratban rögzített ügyrendjét jóváhagyás végett az Alapító közgyűlése elé viszi. A Felügyelő Bizottság az itt nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. rendelkezései szerint jár el. 1m71v Békéscsaba, áprilís Kiss Tibor FEB elnök Kutyej Pál FEB tag ezei Zsolt FEB tag

4 BékéscsabaiVárosfejlesztésiKft. (5600 Békéscsaba, SzentIstván tér 7., cg ) Felügyelőbizottságának évre vonatkozó munlmterve l április 20-án a Felügyelőbizottság megválasztja elnökét, meghatározza ügyrendjét és munkatervét, tájékozódik a Kft.-ről, ennek keretében megismerkedik a pályázatban foglaltakkal és a Kft. tevékenységével I O. október 18-án a Felügyelőbizottság az ügyvezető beszámolója alapján megismeri a projelct megvalósulásának hatékonyságát és pénzügyi hátterét november 9-én a Fe1ügye1őbizottság elkészíti beszámolóját féléves munkájáról....bz~ Kiss Tibor a Felügyelőbizottsági Elnöke Kutyej Pál Felügyelőbizottságitag Mezei Zsolt Felügyelőbizottságitag

5 BékéscsabaiVárosfejIesztésiKfi., 5600 Békéscsaba, SzentIstván tér 7. SZABÁLYZAT A felügyelőbizottság és a vezető tisztségviselő javadalmazásáról Békéscsaba, május 27.

6 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfóbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 188. és l88/a. hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elve iről, annak rendszeréről. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény értelmében a gazdasági társaság legfóbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör díjazásának megállapítása. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. legfóbb szerve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. tekintetében a hivatkozott jogszabály hatálya alá a következő testületek, illetve személyek tartoznak: 1. felügyelő bizottság, 2. ügyvezető. 1. A gazdálkodó szervezetnél2010. április 1. napjától felügyelőbizottság (FEB) működik. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kft. legfóbb szerve a 175/2010. (III.18.) közgy. határozatával döntött a felügyelőbizottság személyi összetételéről, valamint a FEB tagjainak díjazásáról. A felügyelőbizottság tagjainak díjazása tiszteletdíj formájában testesül meg. A tiszteletdíj mértékét a társaság alapítója alapítói döntéshozatal során határozza meg, illetve annak összegét évente egy alkalommal a társaság egyszerűsített éves beszámolóját elfogadó döntés meghozatalával egyidejűleg felülvizsgálja. A felügyelőbizottsági tagok a társaságtól egyéb juttatásban nem részesülnek. A törvény rendelkezéseinek értelmében a felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 2. Az ügyvezető munkaszerződésben rögzített havi személyi alapbérben részesül, amelyet az alapító állapít meg. Az ügyvezetőt a társaság éves üzleti tervének értékelése során, vagy kiemelkedő működési, pénzügyi eredmények elérése esetén az alapító jutalomban részesítheti. A munkaszerződés határozatlan időre szól, a vezető állású kinevezés hatályát a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az alapító határozza meg a munkaszerződésébeií rögzítettek

7 és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényben foglaltak figyelembevételével. Az ügyvezető a társaságtól egyéb juttatásban, kedvezményben nem részesül. A hivatkozott jogszabály értelmében a szabályzat rendeikezéseitől érvényesen eltérni nem lehet. A szabályzatot az alapító... számú határozat.. pontjával elfogadta. A szabályzatot az elfogadástól számított harmínc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Békéscsaba, május 27. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Vantara Gyula polgármester

8 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSISZABÁLYZATA - tervezet- Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Mííködési Szabályzata

9 2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. A Társaság alapításí és működési adatai 3. III. A Kft. feladatai 4. IV. A Társaság szervezeti felépítése Az ügyvezető feladatai A műszaki menedzser feladatai A pénzügyi asszisztens feladatai 6. V. Felülvizsgálat 7. VI. Hatályba lépés 7. Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

10 \ '.. 3 I. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság alapítója a Szervezeti és Működési Szabályzatot ( a továbbiakban: SZMSZ) a május 27. napján tartott ülésén hozott számú határozatával hagyta jóvá. Az SZMSZ előírásai nem lehetnek ellentétben a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, valamint a társaság Alapító Okiratával. Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásáoak megfelelő szabályokat tartahnazza, így: - a társaságra és a működésére vonatkozó érvényes adatokat, alapvető elveket, előírásokat éstevékenységikörét, - a társaság szervezeti felépítését és a feladatok pontos meghatározását. II. A Társaság alapítási és működésí adatai A Társaság cégneve: Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A cég rövidített elnevezése: Békéscsabai Városfejlesztési Kft. A társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. A társaság telephelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér II-ll. A társaság cégjegyzékszáma: Az alapító neve és címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Képviseli: Vantara Gyula polgármester A társaság fő tevékenységi köre: épületépítési projekt szervezése A társaság törzstőkéjealapításkor: ,- Ft, azaz ötszázezer forint A társaság tagja alapításakor: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsabai Yárosfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

11 4 A Társaság képviselete, cégjegyzése: Az ügyvezető a társaságot önállóan képviseli. Ennek megfelelően a cegjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá önállóan irja alá a nevét a hiteles aláirási címpéldánynak megfelelően. III. A Kft. feladatai: Az Önkormányzat határozataiban megjelőlt - az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (lvs) foglaltak szerinti - város-rehabilitációs akcióterületekre vonatkozó Akcióterületi Terv (AT) alapján a meghatározott akcióterületeken város-rehabilitációs tevékenység végzése, igy különösen az alábbiak: kiemeit feladatként az egyes akcióterületeken kivitelezésre kerülő projektek előkészítési, végrehajtási feladatainak menedzselése, beruházói feladatok lebonyolitásának ellátása (terveztetés és kivitelezési munkák pályáztatásában szakmai közreműködés, műszaki ellenőri feladatok ellátása, koordinálása, a munkálatok folyamatos ellenörzése, az elkészült munkák átvétele, teljesítésigazolás, folyamatok dokumentálása), projektek PR, kommunikációs feladatainak szervezése, részvétel az Integrált Városfejlesztési Stratégia aktualizálásában, fejlesztésében, részvétel az akcióterületi terv karbantartásában, fejlesztésében, gazdaságfejlesztési elemek integrációja, gazdasági partnerek koordinációja, a magánvállalkozások építésének koordinálása, javasolt funkciók, beépitési formák megvalósulásának elősegitése, közigazgatási, államigazgatási és civil partnerek koordinációja, lakosság bevonása, további pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása, a projekt(ek) dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és archiválása, akciók pénzügyi elszámolásának biztosítása, adminisztratív, információs feladatok ellátása Önkormányzattal, vállalkozókkal, lakossággal, Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal), (kapcsolattartás az pénzintézetekkel, aktív részvétel és segítség nyújtása a projektekkel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében. A társaság tevékenységét a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 2/A. ában foglaltak szerint folytatja. IV. A társaság szervezeti felépítése 1 fó ügyvezető 1 fó műszaki menedzser 1 fó pénzügyi asszisztens Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

12 " J 5 1. Az ügyvezetőfeladatai: fejlesztési javaslatok előkészítése, kidolgozása, előterjesztési javaslat készítése közreműködés az akcióterületi tervek elkészíttetésében, koordinálása, ellenőrzése, kapcsolat tartása és egyeztetések szervezése, koordinálás az Önkormányzat és egyéb szervezeti egységeivel, Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal, ezek szakértői és egyéb bevont közreműködőivel, tervezővel, a projektben érintett összes céggel, szakértővel, felügyeleti és engedélyező hatóságokkal, a projekt-megvalósítás előkészítő munkáinak szervezése, a projektmenedzsment és műszaki szakértői munka irányítása, szervezése, a PR, kommunikációs tevékenység szervezése, irányítása, a projekt(ek) előrehaladásának ellenőrzése és koordinálása, a Támogatási Szerződés, a felettes hatóságok és a jogszabályok előirásainak megfelelő projekt megvalósulásáról való gondoskodás, a projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű kérdés, probléma, igény kezelése, kapcsolatot tartása a projekt előkészítésében és végrehajtásában szerepet vállaló összes szervezettel, intézménnyel, szakértővel, a fenti feladatok során keletkezett dokumentumok megfelelő elhelyezéséről, tárolásáról való gondoskodás, a projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérehnek elkészítéséről való gondoskodás a felettes hatóságok által megkövetelt folmában és gyakoriságban, azok tartahnának ellenőrzése, a beruházások átadás-átvételével, használatbavételével kapcsolatos feladatoknak szervezése, garanciális kötelezettségek nyilvántartása, érvényesítése, dőntéshozatal operatív ügyekben. A Kft. ügyvezetője felelős a nevesített akcióterületi projekt(ek) teljes körű végrehajtásáért, az akcióterületi fejlesztések megvalósításáért. 2. A műszaki menedzser feladatai: részvétel az akcióterületi tervek kidolgozását előkészítő munkában, kapcsolat tartása az abban részvevőkkel, közreműködés a dokumentáció összeállításában, a projekt és projektelemek műszaki megvalósításának ütemezése, aktualizálása ellenőrzése tervezési és megvalósulási fázisban, a projekt dokumentáció átvétele, ellenőrzése, nyilvántartása, kiosztása, aktualizálása, kapcsolat tartása a tervezővel, egyeztetés, észrevétele esetén javaslattétel szakmailag helyes és funkcionálisan előnyös részmegoldások alkalmazására, ezek optimális összeegyeztetésére együttműködés a tervezővel, a projekt szakértőivel, engedélyezési és felügyeleti hatóságokkal, közreműködés a projekt keretében kiú andó közbeszerzési pályázatok műszaki részeinek kidolgozásában, tételes költségvetések ellenőrzése, egyeztetése, aktualizálása, Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

13 J','. 6 a szükséges szakmai szakértői egyeztetések lefolytatása, javaslattétel a szükséges módosításokra, a műszaki és pénzügyi folyamatok elemzésének elvégzése, közremüködés a kivitelezési munkák nyertes pályázóival megkötésre kerülő szerződések műszaki tartalmának pontos, tételes meghatározásában, a kivitelezési folyamat során annak ellenőrzésében, a szerződés időszaka alatt kapcsolattartó pontként, a műszaki ellenőrrel egyeztetve, a nyertes vállalkozók felé kezeli a projekttel kapcsolatos kérdéseket, módosítási igényeket és bármely egyéb felmerülő problémát, azaz tanácsadó és problémaszűfő funkció ellátása, az igényelt módosítások értékelése és a Projektgazda Szervezet részére ajánlás megfogalmazása, a tényleges és tervezett előrehaladások figyelemmel kísérése, a monitorozási tevékenységnél rendszeres és szúrópróbaszerűen helyszíni ellenőrzés végzése, közremüködés az előrehaladási jelentések összeállításában, a jelentések műszaki tartalmának ellenőrzése, a kőzbenső és végső jelentések elfogadásáról szóló javaslat elkészítése, a műszaki lebonyolítói tevékenység folyamatosan ellenőrzése, az előírásoknak való megfelelés (szerződések, jogszabályok, engedélyek stb.) ellenőrzése, a szakmai levelezés lebonyolítása, a nyertes vállalkozók jelentéseínek regisztrációja és ellenőrzése, PR szakértővel a szakmai részek egyeztetése és azok nyomon követése (forgalomkorlátozások tervezett helye, időpontja; fóbb szakmai megvalósítás mérfóldkövei; lakossági egyeztetések stb.), közreműködés a kifizetési kérelmek összeállításában, a munkák átvételének megszervezése, a jótállási, szavatossági igények érvényesítése, a karbantartási és garanciális nyilvántartások elkészítése és frissítése. 3. A pénzügyi asszisztens feladatai: szakmai koordínációs szerep betöltése a projektekben résztvevő valamennyi szervezettel és a bevont személyekkel, a források összehangolásának biztosítása, a számlák kezelése, nyilvántartása, a szükséges pénzügyi-gazdasági egyeztetések lefolytatása, javaslatok tevése a szükséges módosításokra, a pénzügyi folyamatok elemzésének elvégzése, a különböző tenderek nyertes vállalkozókkal kötendő szerződések előkészítését követően, - a hatályos szabályokat figyelembe véve - a szerződések szakmai felülvizsgálatának elvégzése, a beruházás aktiválásának szervezése, a számlák, számlát helyettesítő oknlányok ellenőrzése formai és tartalmi szempontból, a szerződések, számlák, teljesítésigazolások, pénzíntézeti dokumentumok kezelése és nyilvántartása, közremüködés a kifizetési kérelmek összeállításában és a könyvvizsgálat lebonyolításában, a dokumentációkezelési szabályzat kialakítása és folyamatos aktualizálása, Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

14 .,0,,.. 7 a dokumentációkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és a folyamatos műkődés fenntartása, a projektek önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, a nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek dokumentálása, közreműködés a projekthez kapcsolódó nyilvánosság-tájékoztatási (PR) feladatokban, akciókban, a lakossági panaszok, észrevételek fogadása és kezelése, a jogszabályok és előírások összegyűjtése és nyilvántartásba vétele, az értekezletek, rendezvények megszervezése, emlékeztetők készítése, közreműködés a (nyomtatott és elektronikus formájú) levelezések lebonyolításában, részvétel a levelek összeállításában, részvétel a projektet érintő - szakmai, szakértői - egyeztetéseken, megbeszéléseken, lakossági fórumokon, az azokra vonatkozó feljegyzések, emlékeztetők összeállítása, az előrehaladási jelentés és a kifizetési kérelem összeállítása és megküldése, nyilvántartások vezetése (szerződések, ütemezés, kifizetések stb.), negyedévente a projekttel, projektelemekkel kapcsolatos költségkimutatások, összesítők készítése, egyeztetés az Önkormányzat pénzügyi felelősével, eseti jelentések/beszámolók és zárójelentés készítése, segítség nyújtása a koordinációs feladatok ellátásában, a projekttel kapcsolatos dokumentumok begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és archiválása. V. Felülvizsgálat Az ügyvezető évente, illetve szükség szerint felülvizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzatot és azt a szükséges eljárás keretében jóváhagyásra előterjeszti. VI. Hatályba lépés A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a társaság legfóbb szerve, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkoffilányzat Közgyűlése a számú határozatával hagyta jóvá, és június l. napjával lép hatályba. Békéscsaba, május 27. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Vantara Gyula polgármester Tóthné Svecz Valéria ügyvezető Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

15 "' Békéscsabai Városlejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 00 Uzleti Terv év 1

16 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv Tartalom l. A vállalkozás általános bemutatása 2. Jogszabályi háttér 3. A Városfejlesztési Társaság létrehozásának célja 4. A Városfejlesztési Társaság piaci helyzete 5. A Városfejlesztési Társaság működése 5.1 A Társaság bevételi forrásai években 5.2 A Társaság kiadásai 201 O-ben 6. A Városfejlesztési Társaság által végrehajtandó nagyprojektek l-ben. 7. A Társaság működésének pénzügyi terve 8. A Városfejlesztési társaság szervezeti felépítése. 2

17 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv l. A vállalkozás általános bemutatása A Társaság cégneve: Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített cégneve: Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Alapító és egyedüli tulajdonos: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Az alapító okirat kelte: április Ol. A Társaság bejegyzése: április 09. A Társaság cégjegyzék száma: Békés Megyei Biróság mint Cégbiróság Cg A Társaság adószáma: A Társaság főtevékenysége: 9/001 Épületépítési projekt szervezése A Társaság könyvvizsgálója: KRIZsÁN és Társai Kőnyvvizsgáló,Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Neve: Anyja neve: Címe: Krizsán Miklós Kriván Rozália 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A Társaság számlavezetőbankja: OTP BANK NYRT. D-ALFÖLDI RÉGIÓ 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3. A Társaság könyvvezetését végző cég neve: SANSZ Kft Békéscsaba A Társaság törzstőkéje: ,- Ft, azaz ötszázezer forint 3

18 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv Jogszabályi háttér Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) kijelölt akcióterületeken megvalósitásra kerülö város rehabilitációs beavatkozásokat a megyei jogú városoknak városfejlesztő társaság közreműködésével kell teljesíteni. Az Irányító Hatóságnak a városfejlesztő társaság létrehozásával és működésével kapcsolatos iránymutatása szerint az önkormányzat rendeleti úton jelöli ki a városfejlesztő társaságot az önkormányzat városfejlesztési tevékenységének ellátására. A vonatkozó útmutatók és előírások alapján kötelező a városfejlesztő társaság létrehozása a megyei jogú városok számára, és más belső szervezeti formával (pl. Polgármesteri Hivatal illetékes irodái) nem helyettesíthető. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által elkészített Városfejlesztési Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv)! az alábbiakkal indokolja a városfejlesztési társaságok létrehozásának szükségességét: "A bevált európai és hazai gyakorlat tapasztalatai szerint általában az önkormányzati városfejlesztő társaságok tudnak leginkább megfelelni az operativ városfejlesztési projekt menedzsment szervezetfeladatának. " A városfejlesztési akciók professzionális előkészítése és megvalósítása céljából gazdasági társasági formában létrehozott, rugahnas szervezetek teszik lehetővé a bonyolult követehnényrendszer kielégítését a legkedvezőbb hatásfokkal és eredménnyel. A városfejlesztési társaság az Ötv. 8. -ban meghatározott településfejlesztési feladat egy részének, a területi alapú város rehabilitáció és/vagy városfejlesztésnek az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságra való delegálásával kerül kijelölésre. A társaság tevékenységét a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény 2/A. -ában foglaltak szerint folytatja. 3. A Városfejlesztési Társaság létrehozásának célja Békéscsaba MJV Önkormányzat a (IlU8.) közgy. határozatában - eleget téve az ismertetett kötelezettségének - döntött a városfejlesztési társaság létrehozásáról. A Társaság feladata az Önkormányzat által benyújtott Dél-Alföldi Operatív Program "Megyei jogú városok integrált fejlesztése" keretében a DAüP-2007-S.1I2C kódszámú, az Integrált Városfejlesztési 4

19 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv Stratégia keretében megvalósuló "Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem" című kiemeit projekt végrehajtása, valamint a Közgyűlés által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiában (továbbiakban: IVS) nevesitett, további városrészek rehabilitációjára vonatkozó projektek előkészítése, és azok teljes körű megvalósításában való közreműködés. Az Alapító a társaságot abból a célból hozta létre, hogy a társaság önálló piaci szereplőként elősegítse Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt városrehabilitációval kapcsolatos feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb elérését, valamint különösen azt, hogy az Alapító elhatározása szerinti feladatok hatékony végrehajtásával előmozdítsa az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósulását. A fentiekre alapozottan a Békéscsabai Városfeilesztési Kft (továbbiakban: Városfeilesztési Társaság) célkitűzése, hogy működése során hatékonyan biztosítsa a rábízott projekt(ek) megvalósulását, megfelelő kapcsolatot építsen ki és tartson fenn az akcióterületek érintett csoportjaival (vállalkozások, civil szféra, lakosság) a további fejlesztési lehetőségek felkutatása érdekében is. Működése során alkalmazkodjon rugalmasan szervezeti struktúfájával az adott feladat optimális teljesítéséhez, alakítsa ki több év távlatában az eredményes működés feltételeit. Városfejlesztés: az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) nevesített projektek megvalósításáról való gondoskodás az érintett akcióterűleteken, az Önkormányzattal kötött megbízási szerződéseek) szerint. Partnerség, kommunikáció: az IVS-ben nevesített akcióterűleteken a gazdasági partnerek koordinációja, lakosság és civil szféra tájékoztatása és bevonása, az IVS rendszeres felülvizsgálata és újabb kapcsolódó projektek generálása. 4. A Városfejlesztési Társaság piaci helyzete A társaság részére speciális piaci pozíciót biztosít a Kbt.-ben szabályozott különleges jogviszony, és egyéb, Támogatási Szerződéssel összefuggő kötelezettség, amely szerint az Alapító, Békéscsaba M.J.V. Önkormányzata egy sajátos feladatot, a támogatással megvalósuló, a belvárost érintő önkormányzati fejlesztések végrehajtását delegálja a társaságra, ezért a piacon működő projektmenedzsment szervezetek nem tekinthetők "konkurenciának". Mindezek ellenére a versenyképes működéshez a folyamatos árkontrollt, a társaság által nyújtott szolgáltatások "piaci árazását" biztosítja a Támogatási Szerződésben meghatározott összeg, mely országos statisztikai adatokra alapozottan szab limitet. 5

20 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv A konkrét város-rehabilitációs projekt vonatkozásában az önkormányzat rehabilitációs szerzödést köt a városfejlesztő társasággal, és díjazás ellenében megbízza a város rehabilitációs akció teljes körű megvalósításának lebonyolításával, a megbízási szerződésben meghatározottak szerint. A közbeszerzési törvény 2/A. értelmében az Önkormányzat közbeszerzési eljárás nélkül megkötheti a szerződést 100%-os tulajdonában lévő cégével, amennyiben a Társaság közfeladatot, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősséget lát el, a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik. A közbeszerzési törvény továbbá előírja, hogy a Társaság szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből kell, hogy származzék. (Az ilyen típusú szerződés határozott időre, legfeljebb 3 évre szól, meghosszabbítható, legalább három évenként fiiggetlen szakértő szükséges megvizsgálni a szerződések tapasztalatait.) közreműködésével A fenti kitétel jelentősen korlátozza az egyéb tevékenységi körbe illeszkedő, harmadik fél számára nyújtható szolgáltatásokat és a piaci (al)vállalkozói tevékenységet. A város rehabilitációhoz kapcsolódó, Alapító Okiratban szereplő tevékenységek elvégzésével az Önkormányzat saját cégét bízza meg. A szoros "szimbiózis" miatt -az "in-hause" beszerzés lehetőségének köszönhetően - a társaság versenyelőnyben van más piaci szereplőkkel szemben. A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az üzleti terv szerint a Társaság tevékenységének első évében az árbevétel 100 %-a az Önkormányzat megbízásai teljesítéséből keletkezik. 5. A Városfejlesztési Társaság működése A Városfejlesztési Társaság tulajdonképpen az önkormányzat projektmenedzsment szervezete, tevékenységi köre az IVS-ben szereplő városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók végrehajtása, további projektek generálása. A projektek megvalósításának menedzselésére, azzal összefiiggő feladatok teljesítésére az önkormányzat ad megbízást a Városfejlesztési Társaságnak. A Városfejlesztési Társaság a projekt végrehajtása, a következő fejlesztési ütem projektelőkészítése valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában az 6

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben