BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL! Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Gazdasági, Kőltségvetési és Pénzügyi Bizottság Tisztelt Közgyűlés! Tárl!v: A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterve, a társaság Szervezeti és Müködési Szabályzata, a Kft. felügyelő bizottságának és vezető tisztségviselőjének javadalmazásáról szóló szabályzata, valamint a Kft évre vonatkozó üzleti terve Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése május 27-én tartandó nyilvános ülésére Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a 175/2010. (III. 18.) közgy. határozattal megválasztotta a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, könyvvizsgálóját, illetve a felügyelőbizottság tagjait. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 34. (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság a törvénynek megfelelően megválasztotta elnőkét, majd megkezdte müködését. A Gt. 34. (4) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfóbb szerve hagy jóvá. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, ezért alkalmazni kell a Gt (I) bekezdését, amely szerint az egyszemélyes társaságnál a taggyülési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb müködéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdése értelmében a kőztulajdonban álló gazdasági társaság legfobb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a

2 2 vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 188. és 188/A. hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A jogszabály értelmében a szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belűl a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A Gt (2) bekezdésének j) - k) pontjai alapján a gazdasági társaság legfóbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör díjazásának megállapítása. A,,Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem" projekthez kapcsolódó, a Városfejlesztő Társaság létrehozását és működését segítő iránymutatás értelmében a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. köteles elkészíteni Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az előterjesztés mellékletét képezi a Békéscsabai Városfejlesztési Kft évre vonatkozó üzleti terve is. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/N. (8) bekezdése értelmében az önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági társasága esetében a tag - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A jogszabálynak megfelelően az ügyvezető és a felügyelőbizottság a döntésre előkészített kérdéseket megismerte, azok elfogadásával egyetértett. Mindezek alapján döntésre előkészítettem a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottságának ügyrendjét és a évre vonatkozó munkatervét, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Kft. felügyelő bizottságának és vezető tisztségviselőjének javadalmazásáról szóló szabályzatát, valamint a társaság évre vonatkozó üzleti tervét. A tervezetet a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékiete szerinti tartalommal elfogadja a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét és a évre vonatkozó munkatervét, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Kft. felügyelőbizottságának és vezető tisztségviselőjének javadalmazásáról szóló szabályzatát, valamint a társaság évre vonatkozó üzleti tervét. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június 30. Békéscsaba, május 14. Ellenje~~~:s~ ~...!... ;~.~:;;.. P enzugyl: o,, polgármester \

3 Békéscsabai Városfejlesztési Kft. (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., cg ) FelügyelőBizottságának ügyrendje A Felügyelő Bizottság működésére nézve az alábbi ügyrendet fogadja el: I. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása: A Felügyelő Bizottság ülését az Elnök hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülését a társaság székhelyére lehet összehívni. A Felügyelő Bizottság ülését írásos meghívóval kell összehívni, melyben meg kell jelölni a tárgyalandó napirendi pontokat is. A meghívót és a napirendekhez kapcsolódó esetleges írásos előterjesztéseket az ülést megelőző nyolc nappal korábban kell postára adni vagy elektroníkus levélben továbbítani. A FEB ülés időpontját előzetesen telefonon egyeztetni kell. Az összehívásra előílt határidőtől el lehet tekinteni, ha az ülésen valamennyi FEB tag jelen van, és nem emel kifogást a napirendek megtárgyalása ellen. 2. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon a tagok (beleértve az Elnököt is) teljes, három fős létszámban jelen vannak. (Gt.34 (2) bek.) 3. A Felügyelő Bizottság határozatait nyilvános szavazás útján, szavazattöbbséggel hozza. 4. A Felügyelő Bizottság évenként munkatervet készít, melyet jóváhagyásra az Alapító közgyűlése elé visz. A mnnkaterv alapján a Feliigyelő Bizottság bármely tagját kijelölheti egyegy terület ellenőrzésére, de a Bizottságként is jogosultak ellenőrzéstvégezni. 5. A Feliigyelő Bizottság minden évben köteles jelentést készíteni a társaság éves beszámolójáról, melyet elő kell teljeszteni az Alapítónak a mérleg elfogadásáról szóló Közgyűlésre. 6. A Felligyelő Bizottsági tagok személyükben a FEB ülésén nem helyettesíthetők. 7. A Felügyelő Bizottság által elfogadott jelen okiratban rögzített ügyrendjét jóváhagyás végett az Alapító közgyűlése elé viszi. A Felügyelő Bizottság az itt nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. rendelkezései szerint jár el. 1m71v Békéscsaba, áprilís Kiss Tibor FEB elnök Kutyej Pál FEB tag ezei Zsolt FEB tag

4 BékéscsabaiVárosfejlesztésiKft. (5600 Békéscsaba, SzentIstván tér 7., cg ) Felügyelőbizottságának évre vonatkozó munlmterve l április 20-án a Felügyelőbizottság megválasztja elnökét, meghatározza ügyrendjét és munkatervét, tájékozódik a Kft.-ről, ennek keretében megismerkedik a pályázatban foglaltakkal és a Kft. tevékenységével I O. október 18-án a Felügyelőbizottság az ügyvezető beszámolója alapján megismeri a projelct megvalósulásának hatékonyságát és pénzügyi hátterét november 9-én a Fe1ügye1őbizottság elkészíti beszámolóját féléves munkájáról....bz~ Kiss Tibor a Felügyelőbizottsági Elnöke Kutyej Pál Felügyelőbizottságitag Mezei Zsolt Felügyelőbizottságitag

5 BékéscsabaiVárosfejIesztésiKfi., 5600 Békéscsaba, SzentIstván tér 7. SZABÁLYZAT A felügyelőbizottság és a vezető tisztségviselő javadalmazásáról Békéscsaba, május 27.

6 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfóbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 188. és l88/a. hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elve iről, annak rendszeréről. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény értelmében a gazdasági társaság legfóbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör díjazásának megállapítása. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. legfóbb szerve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. tekintetében a hivatkozott jogszabály hatálya alá a következő testületek, illetve személyek tartoznak: 1. felügyelő bizottság, 2. ügyvezető. 1. A gazdálkodó szervezetnél2010. április 1. napjától felügyelőbizottság (FEB) működik. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kft. legfóbb szerve a 175/2010. (III.18.) közgy. határozatával döntött a felügyelőbizottság személyi összetételéről, valamint a FEB tagjainak díjazásáról. A felügyelőbizottság tagjainak díjazása tiszteletdíj formájában testesül meg. A tiszteletdíj mértékét a társaság alapítója alapítói döntéshozatal során határozza meg, illetve annak összegét évente egy alkalommal a társaság egyszerűsített éves beszámolóját elfogadó döntés meghozatalával egyidejűleg felülvizsgálja. A felügyelőbizottsági tagok a társaságtól egyéb juttatásban nem részesülnek. A törvény rendelkezéseinek értelmében a felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 2. Az ügyvezető munkaszerződésben rögzített havi személyi alapbérben részesül, amelyet az alapító állapít meg. Az ügyvezetőt a társaság éves üzleti tervének értékelése során, vagy kiemelkedő működési, pénzügyi eredmények elérése esetén az alapító jutalomban részesítheti. A munkaszerződés határozatlan időre szól, a vezető állású kinevezés hatályát a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az alapító határozza meg a munkaszerződésébeií rögzítettek

7 és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényben foglaltak figyelembevételével. Az ügyvezető a társaságtól egyéb juttatásban, kedvezményben nem részesül. A hivatkozott jogszabály értelmében a szabályzat rendeikezéseitől érvényesen eltérni nem lehet. A szabályzatot az alapító... számú határozat.. pontjával elfogadta. A szabályzatot az elfogadástól számított harmínc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Békéscsaba, május 27. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Vantara Gyula polgármester

8 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSISZABÁLYZATA - tervezet- Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Mííködési Szabályzata

9 2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. A Társaság alapításí és működési adatai 3. III. A Kft. feladatai 4. IV. A Társaság szervezeti felépítése Az ügyvezető feladatai A műszaki menedzser feladatai A pénzügyi asszisztens feladatai 6. V. Felülvizsgálat 7. VI. Hatályba lépés 7. Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

10 \ '.. 3 I. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság alapítója a Szervezeti és Működési Szabályzatot ( a továbbiakban: SZMSZ) a május 27. napján tartott ülésén hozott számú határozatával hagyta jóvá. Az SZMSZ előírásai nem lehetnek ellentétben a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, valamint a társaság Alapító Okiratával. Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásáoak megfelelő szabályokat tartahnazza, így: - a társaságra és a működésére vonatkozó érvényes adatokat, alapvető elveket, előírásokat éstevékenységikörét, - a társaság szervezeti felépítését és a feladatok pontos meghatározását. II. A Társaság alapítási és működésí adatai A Társaság cégneve: Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A cég rövidített elnevezése: Békéscsabai Városfejlesztési Kft. A társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. A társaság telephelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér II-ll. A társaság cégjegyzékszáma: Az alapító neve és címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Képviseli: Vantara Gyula polgármester A társaság fő tevékenységi köre: épületépítési projekt szervezése A társaság törzstőkéjealapításkor: ,- Ft, azaz ötszázezer forint A társaság tagja alapításakor: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsabai Yárosfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

11 4 A Társaság képviselete, cégjegyzése: Az ügyvezető a társaságot önállóan képviseli. Ennek megfelelően a cegjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá önállóan irja alá a nevét a hiteles aláirási címpéldánynak megfelelően. III. A Kft. feladatai: Az Önkormányzat határozataiban megjelőlt - az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (lvs) foglaltak szerinti - város-rehabilitációs akcióterületekre vonatkozó Akcióterületi Terv (AT) alapján a meghatározott akcióterületeken város-rehabilitációs tevékenység végzése, igy különösen az alábbiak: kiemeit feladatként az egyes akcióterületeken kivitelezésre kerülő projektek előkészítési, végrehajtási feladatainak menedzselése, beruházói feladatok lebonyolitásának ellátása (terveztetés és kivitelezési munkák pályáztatásában szakmai közreműködés, műszaki ellenőri feladatok ellátása, koordinálása, a munkálatok folyamatos ellenörzése, az elkészült munkák átvétele, teljesítésigazolás, folyamatok dokumentálása), projektek PR, kommunikációs feladatainak szervezése, részvétel az Integrált Városfejlesztési Stratégia aktualizálásában, fejlesztésében, részvétel az akcióterületi terv karbantartásában, fejlesztésében, gazdaságfejlesztési elemek integrációja, gazdasági partnerek koordinációja, a magánvállalkozások építésének koordinálása, javasolt funkciók, beépitési formák megvalósulásának elősegitése, közigazgatási, államigazgatási és civil partnerek koordinációja, lakosság bevonása, további pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása, a projekt(ek) dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és archiválása, akciók pénzügyi elszámolásának biztosítása, adminisztratív, információs feladatok ellátása Önkormányzattal, vállalkozókkal, lakossággal, Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal), (kapcsolattartás az pénzintézetekkel, aktív részvétel és segítség nyújtása a projektekkel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében. A társaság tevékenységét a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 2/A. ában foglaltak szerint folytatja. IV. A társaság szervezeti felépítése 1 fó ügyvezető 1 fó műszaki menedzser 1 fó pénzügyi asszisztens Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

12 " J 5 1. Az ügyvezetőfeladatai: fejlesztési javaslatok előkészítése, kidolgozása, előterjesztési javaslat készítése közreműködés az akcióterületi tervek elkészíttetésében, koordinálása, ellenőrzése, kapcsolat tartása és egyeztetések szervezése, koordinálás az Önkormányzat és egyéb szervezeti egységeivel, Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal, ezek szakértői és egyéb bevont közreműködőivel, tervezővel, a projektben érintett összes céggel, szakértővel, felügyeleti és engedélyező hatóságokkal, a projekt-megvalósítás előkészítő munkáinak szervezése, a projektmenedzsment és műszaki szakértői munka irányítása, szervezése, a PR, kommunikációs tevékenység szervezése, irányítása, a projekt(ek) előrehaladásának ellenőrzése és koordinálása, a Támogatási Szerződés, a felettes hatóságok és a jogszabályok előirásainak megfelelő projekt megvalósulásáról való gondoskodás, a projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű kérdés, probléma, igény kezelése, kapcsolatot tartása a projekt előkészítésében és végrehajtásában szerepet vállaló összes szervezettel, intézménnyel, szakértővel, a fenti feladatok során keletkezett dokumentumok megfelelő elhelyezéséről, tárolásáról való gondoskodás, a projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérehnek elkészítéséről való gondoskodás a felettes hatóságok által megkövetelt folmában és gyakoriságban, azok tartahnának ellenőrzése, a beruházások átadás-átvételével, használatbavételével kapcsolatos feladatoknak szervezése, garanciális kötelezettségek nyilvántartása, érvényesítése, dőntéshozatal operatív ügyekben. A Kft. ügyvezetője felelős a nevesített akcióterületi projekt(ek) teljes körű végrehajtásáért, az akcióterületi fejlesztések megvalósításáért. 2. A műszaki menedzser feladatai: részvétel az akcióterületi tervek kidolgozását előkészítő munkában, kapcsolat tartása az abban részvevőkkel, közreműködés a dokumentáció összeállításában, a projekt és projektelemek műszaki megvalósításának ütemezése, aktualizálása ellenőrzése tervezési és megvalósulási fázisban, a projekt dokumentáció átvétele, ellenőrzése, nyilvántartása, kiosztása, aktualizálása, kapcsolat tartása a tervezővel, egyeztetés, észrevétele esetén javaslattétel szakmailag helyes és funkcionálisan előnyös részmegoldások alkalmazására, ezek optimális összeegyeztetésére együttműködés a tervezővel, a projekt szakértőivel, engedélyezési és felügyeleti hatóságokkal, közreműködés a projekt keretében kiú andó közbeszerzési pályázatok műszaki részeinek kidolgozásában, tételes költségvetések ellenőrzése, egyeztetése, aktualizálása, Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

13 J','. 6 a szükséges szakmai szakértői egyeztetések lefolytatása, javaslattétel a szükséges módosításokra, a műszaki és pénzügyi folyamatok elemzésének elvégzése, közremüködés a kivitelezési munkák nyertes pályázóival megkötésre kerülő szerződések műszaki tartalmának pontos, tételes meghatározásában, a kivitelezési folyamat során annak ellenőrzésében, a szerződés időszaka alatt kapcsolattartó pontként, a műszaki ellenőrrel egyeztetve, a nyertes vállalkozók felé kezeli a projekttel kapcsolatos kérdéseket, módosítási igényeket és bármely egyéb felmerülő problémát, azaz tanácsadó és problémaszűfő funkció ellátása, az igényelt módosítások értékelése és a Projektgazda Szervezet részére ajánlás megfogalmazása, a tényleges és tervezett előrehaladások figyelemmel kísérése, a monitorozási tevékenységnél rendszeres és szúrópróbaszerűen helyszíni ellenőrzés végzése, közremüködés az előrehaladási jelentések összeállításában, a jelentések műszaki tartalmának ellenőrzése, a kőzbenső és végső jelentések elfogadásáról szóló javaslat elkészítése, a műszaki lebonyolítói tevékenység folyamatosan ellenőrzése, az előírásoknak való megfelelés (szerződések, jogszabályok, engedélyek stb.) ellenőrzése, a szakmai levelezés lebonyolítása, a nyertes vállalkozók jelentéseínek regisztrációja és ellenőrzése, PR szakértővel a szakmai részek egyeztetése és azok nyomon követése (forgalomkorlátozások tervezett helye, időpontja; fóbb szakmai megvalósítás mérfóldkövei; lakossági egyeztetések stb.), közreműködés a kifizetési kérelmek összeállításában, a munkák átvételének megszervezése, a jótállási, szavatossági igények érvényesítése, a karbantartási és garanciális nyilvántartások elkészítése és frissítése. 3. A pénzügyi asszisztens feladatai: szakmai koordínációs szerep betöltése a projektekben résztvevő valamennyi szervezettel és a bevont személyekkel, a források összehangolásának biztosítása, a számlák kezelése, nyilvántartása, a szükséges pénzügyi-gazdasági egyeztetések lefolytatása, javaslatok tevése a szükséges módosításokra, a pénzügyi folyamatok elemzésének elvégzése, a különböző tenderek nyertes vállalkozókkal kötendő szerződések előkészítését követően, - a hatályos szabályokat figyelembe véve - a szerződések szakmai felülvizsgálatának elvégzése, a beruházás aktiválásának szervezése, a számlák, számlát helyettesítő oknlányok ellenőrzése formai és tartalmi szempontból, a szerződések, számlák, teljesítésigazolások, pénzíntézeti dokumentumok kezelése és nyilvántartása, közremüködés a kifizetési kérelmek összeállításában és a könyvvizsgálat lebonyolításában, a dokumentációkezelési szabályzat kialakítása és folyamatos aktualizálása, Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

14 .,0,,.. 7 a dokumentációkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és a folyamatos műkődés fenntartása, a projektek önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, a nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek dokumentálása, közreműködés a projekthez kapcsolódó nyilvánosság-tájékoztatási (PR) feladatokban, akciókban, a lakossági panaszok, észrevételek fogadása és kezelése, a jogszabályok és előírások összegyűjtése és nyilvántartásba vétele, az értekezletek, rendezvények megszervezése, emlékeztetők készítése, közreműködés a (nyomtatott és elektronikus formájú) levelezések lebonyolításában, részvétel a levelek összeállításában, részvétel a projektet érintő - szakmai, szakértői - egyeztetéseken, megbeszéléseken, lakossági fórumokon, az azokra vonatkozó feljegyzések, emlékeztetők összeállítása, az előrehaladási jelentés és a kifizetési kérelem összeállítása és megküldése, nyilvántartások vezetése (szerződések, ütemezés, kifizetések stb.), negyedévente a projekttel, projektelemekkel kapcsolatos költségkimutatások, összesítők készítése, egyeztetés az Önkormányzat pénzügyi felelősével, eseti jelentések/beszámolók és zárójelentés készítése, segítség nyújtása a koordinációs feladatok ellátásában, a projekttel kapcsolatos dokumentumok begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és archiválása. V. Felülvizsgálat Az ügyvezető évente, illetve szükség szerint felülvizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzatot és azt a szükséges eljárás keretében jóváhagyásra előterjeszti. VI. Hatályba lépés A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a társaság legfóbb szerve, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkoffilányzat Közgyűlése a számú határozatával hagyta jóvá, és június l. napjával lép hatályba. Békéscsaba, május 27. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Vantara Gyula polgármester Tóthné Svecz Valéria ügyvezető Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

15 "' Békéscsabai Városlejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 00 Uzleti Terv év 1

16 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv Tartalom l. A vállalkozás általános bemutatása 2. Jogszabályi háttér 3. A Városfejlesztési Társaság létrehozásának célja 4. A Városfejlesztési Társaság piaci helyzete 5. A Városfejlesztési Társaság működése 5.1 A Társaság bevételi forrásai években 5.2 A Társaság kiadásai 201 O-ben 6. A Városfejlesztési Társaság által végrehajtandó nagyprojektek l-ben. 7. A Társaság működésének pénzügyi terve 8. A Városfejlesztési társaság szervezeti felépítése. 2

17 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv l. A vállalkozás általános bemutatása A Társaság cégneve: Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített cégneve: Békéscsabai Városfejlesztési Kft. Alapító és egyedüli tulajdonos: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Az alapító okirat kelte: április Ol. A Társaság bejegyzése: április 09. A Társaság cégjegyzék száma: Békés Megyei Biróság mint Cégbiróság Cg A Társaság adószáma: A Társaság főtevékenysége: 9/001 Épületépítési projekt szervezése A Társaság könyvvizsgálója: KRIZsÁN és Társai Kőnyvvizsgáló,Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Neve: Anyja neve: Címe: Krizsán Miklós Kriván Rozália 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. A Társaság számlavezetőbankja: OTP BANK NYRT. D-ALFÖLDI RÉGIÓ 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3. A Társaság könyvvezetését végző cég neve: SANSZ Kft Békéscsaba A Társaság törzstőkéje: ,- Ft, azaz ötszázezer forint 3

18 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv Jogszabályi háttér Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) kijelölt akcióterületeken megvalósitásra kerülö város rehabilitációs beavatkozásokat a megyei jogú városoknak városfejlesztő társaság közreműködésével kell teljesíteni. Az Irányító Hatóságnak a városfejlesztő társaság létrehozásával és működésével kapcsolatos iránymutatása szerint az önkormányzat rendeleti úton jelöli ki a városfejlesztő társaságot az önkormányzat városfejlesztési tevékenységének ellátására. A vonatkozó útmutatók és előírások alapján kötelező a városfejlesztő társaság létrehozása a megyei jogú városok számára, és más belső szervezeti formával (pl. Polgármesteri Hivatal illetékes irodái) nem helyettesíthető. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által elkészített Városfejlesztési Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv)! az alábbiakkal indokolja a városfejlesztési társaságok létrehozásának szükségességét: "A bevált európai és hazai gyakorlat tapasztalatai szerint általában az önkormányzati városfejlesztő társaságok tudnak leginkább megfelelni az operativ városfejlesztési projekt menedzsment szervezetfeladatának. " A városfejlesztési akciók professzionális előkészítése és megvalósítása céljából gazdasági társasági formában létrehozott, rugahnas szervezetek teszik lehetővé a bonyolult követehnényrendszer kielégítését a legkedvezőbb hatásfokkal és eredménnyel. A városfejlesztési társaság az Ötv. 8. -ban meghatározott településfejlesztési feladat egy részének, a területi alapú város rehabilitáció és/vagy városfejlesztésnek az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságra való delegálásával kerül kijelölésre. A társaság tevékenységét a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény 2/A. -ában foglaltak szerint folytatja. 3. A Városfejlesztési Társaság létrehozásának célja Békéscsaba MJV Önkormányzat a (IlU8.) közgy. határozatában - eleget téve az ismertetett kötelezettségének - döntött a városfejlesztési társaság létrehozásáról. A Társaság feladata az Önkormányzat által benyújtott Dél-Alföldi Operatív Program "Megyei jogú városok integrált fejlesztése" keretében a DAüP-2007-S.1I2C kódszámú, az Integrált Városfejlesztési 4

19 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv Stratégia keretében megvalósuló "Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem" című kiemeit projekt végrehajtása, valamint a Közgyűlés által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiában (továbbiakban: IVS) nevesitett, további városrészek rehabilitációjára vonatkozó projektek előkészítése, és azok teljes körű megvalósításában való közreműködés. Az Alapító a társaságot abból a célból hozta létre, hogy a társaság önálló piaci szereplőként elősegítse Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt városrehabilitációval kapcsolatos feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb elérését, valamint különösen azt, hogy az Alapító elhatározása szerinti feladatok hatékony végrehajtásával előmozdítsa az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósulását. A fentiekre alapozottan a Békéscsabai Városfeilesztési Kft (továbbiakban: Városfeilesztési Társaság) célkitűzése, hogy működése során hatékonyan biztosítsa a rábízott projekt(ek) megvalósulását, megfelelő kapcsolatot építsen ki és tartson fenn az akcióterületek érintett csoportjaival (vállalkozások, civil szféra, lakosság) a további fejlesztési lehetőségek felkutatása érdekében is. Működése során alkalmazkodjon rugalmasan szervezeti struktúfájával az adott feladat optimális teljesítéséhez, alakítsa ki több év távlatában az eredményes működés feltételeit. Városfejlesztés: az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) nevesített projektek megvalósításáról való gondoskodás az érintett akcióterűleteken, az Önkormányzattal kötött megbízási szerződéseek) szerint. Partnerség, kommunikáció: az IVS-ben nevesített akcióterűleteken a gazdasági partnerek koordinációja, lakosság és civil szféra tájékoztatása és bevonása, az IVS rendszeres felülvizsgálata és újabb kapcsolódó projektek generálása. 4. A Városfejlesztési Társaság piaci helyzete A társaság részére speciális piaci pozíciót biztosít a Kbt.-ben szabályozott különleges jogviszony, és egyéb, Támogatási Szerződéssel összefuggő kötelezettség, amely szerint az Alapító, Békéscsaba M.J.V. Önkormányzata egy sajátos feladatot, a támogatással megvalósuló, a belvárost érintő önkormányzati fejlesztések végrehajtását delegálja a társaságra, ezért a piacon működő projektmenedzsment szervezetek nem tekinthetők "konkurenciának". Mindezek ellenére a versenyképes működéshez a folyamatos árkontrollt, a társaság által nyújtott szolgáltatások "piaci árazását" biztosítja a Támogatási Szerződésben meghatározott összeg, mely országos statisztikai adatokra alapozottan szab limitet. 5

20 Békéscsabai Városfejlesztési Kft Békéscsaba, Szent István tér 7 Üzleti terv A konkrét város-rehabilitációs projekt vonatkozásában az önkormányzat rehabilitációs szerzödést köt a városfejlesztő társasággal, és díjazás ellenében megbízza a város rehabilitációs akció teljes körű megvalósításának lebonyolításával, a megbízási szerződésben meghatározottak szerint. A közbeszerzési törvény 2/A. értelmében az Önkormányzat közbeszerzési eljárás nélkül megkötheti a szerződést 100%-os tulajdonában lévő cégével, amennyiben a Társaság közfeladatot, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősséget lát el, a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik. A közbeszerzési törvény továbbá előírja, hogy a Társaság szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből kell, hogy származzék. (Az ilyen típusú szerződés határozott időre, legfeljebb 3 évre szól, meghosszabbítható, legalább három évenként fiiggetlen szakértő szükséges megvizsgálni a szerződések tapasztalatait.) közreműködésével A fenti kitétel jelentősen korlátozza az egyéb tevékenységi körbe illeszkedő, harmadik fél számára nyújtható szolgáltatásokat és a piaci (al)vállalkozói tevékenységet. A város rehabilitációhoz kapcsolódó, Alapító Okiratban szereplő tevékenységek elvégzésével az Önkormányzat saját cégét bízza meg. A szoros "szimbiózis" miatt -az "in-hause" beszerzés lehetőségének köszönhetően - a társaság versenyelőnyben van más piaci szereplőkkel szemben. A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az üzleti terv szerint a Társaság tevékenységének első évében az árbevétel 100 %-a az Önkormányzat megbízásai teljesítéséből keletkezik. 5. A Városfejlesztési Társaság működése A Városfejlesztési Társaság tulajdonképpen az önkormányzat projektmenedzsment szervezete, tevékenységi köre az IVS-ben szereplő városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók végrehajtása, további projektek generálása. A projektek megvalósításának menedzselésére, azzal összefiiggő feladatok teljesítésére az önkormányzat ad megbízást a Városfejlesztési Társaságnak. A Városfejlesztési Társaság a projekt végrehajtása, a következő fejlesztési ütem projektelőkészítése valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában az 6

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 494/2011./HUM. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással Sorszám: IV/8 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Juhász Csilla jogász Véleményező bizottság:

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására Tisztelt Képviselő-testület! A XXI.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a /2013. (VIII..) önkormányzati határozathoz Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1.oldal I. Bevezetés A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A javadalmazási szabályzatokat a határozati javaslat 1-6. számú mellékletei tartalmazzák.

A javadalmazási szabályzatokat a határozati javaslat 1-6. számú mellékletei tartalmazzák. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/310-838; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu Szám: 20.850/2007. Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/461-1/2014/I Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Önkormányzati tulajdonú kft.-knél

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. január 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2015. január 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 2015. január 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2015. (I. 13.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása című projekt keretében

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben