E l ő t e r j e s z t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 1 / 6 Iktató szám: I. E.a.: dr. Ortutay M. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: önkormányzati számlavezetésre irányuló ajánlatkérés Melléklet: 2 db Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M A K Ó Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokat megillető gazdálkodási autonómiának megfelelően az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik az önkormányzatok számlavezetési lehetőségeiről ill. annak szabályairól: 103. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete szabadon választja meg számlavezető hitelintézetét. A helyi kisebbségi önkormányzat csak e hitelintézetnél vezetheti számláit. (2) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási és a (6)-(7) bekezdésben foglalt számlákat, alszámlákat - a meghatározott kivételekkel - egy hitelintézetnél nyithat, és csak egy költségvetési elszámolási számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán - ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is - köteles lebonyolítani. (3) A helyi önkormányzat a választott számlavezető hitelintézetet a naptári év első napjával változtathatja meg. A folyamatos pénzellátás érdekében az önkormányzat az erről szóló döntésről az Igazgatóság útján a Kincstárat értesíti. Az önkormányzat a törzskönyvi nyilvántartást vezető Igazgatóságot az előző év november 30-áig köteles írásban tájékoztatni, a döntés dokumentumainak csatolásával és a választott hitelintézettel kötött szerződésben megjelölt bankszámlaszám egyidejű közlésével. A határidőt követően megküldött változás nyilvántartásba vételét az Igazgatóság megtagadja. Fenti rendelkezéseknek megfelelően Makó Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében döntött számlavezető hitelintézetéről: így a város számláját az önkormányzatiság kezdete óta az OTP Bank Rt. vezeti. Az OTP és az önkormányzat közötti kapcsolat harmonikus, a bankcsoport széles körű szolgáltatásokkal áll rendelkezésre és több ízben bizonyításra került az OTP Makó iránti elkötelezettsége. Az elmúlt időszakban a pénzintézetek szempontjából jelentősen felértékelődött az önkormányzati piac: egyre több, jelentős tőkeerejű bank jelenik meg kínálatával és egyre több pénzintézet hoz létre speciális önkormányzati termékcsoportokat, üzletágakat. A piaci viszonyok átalakulására tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy döntsünk arról, hogy a hazai bankszféra (a pénzügyi intézmények közül csak a bankok jogosultak a pénzügyi szolgáltatások teljes körének elvégzésére) valamennyi szereplőjétől (1. sz. melléklet) kérjen ajánlatot az önkormányzat és intézményei számlavezetése tekintetében! Az ajánlati felhívás (2. sz. melléklet) főbb elemei: - az ajánlat meghívásos, az ajánlatokat melyeket módosítani nem lehet november 14 éig kell benyújtani, az ajánlatok felbontása a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság zárt ülésén történik, - csak kötelező érvényű ajánlatot lehet tenni, az ún. indikatív ajánlatokat a kiíró nem veszi figyelembe az elbírálás során, - az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra, - az ajánlatkérés nem jelent szerződéskötési kötelezettséget az önkormányzat részéről a legkedvezőbb ajánlat tevőjével szemben, - az ajánlattevők ajánlatukban azonos, kötelezően megszabott kondíciókra kell, hogy ajánlatot tegyenek, - az ajánlattevőknek a számlavezetés járulékos költségeit is be kell mutatni (pl. informatikai rendszer telepítése), - az ajánlattevőnek a számlavezető-váltásból eredő költségek részbeni-egészbeni vállalására vonatkozóan is ajánlatot kell tenni, - az ajánlattevők közül előnyt élvez az, aki vállalja, hogy 1 éven belül megvizsgálja egy makói fiók

2 2 / 6 létesítésének lehetőségét, külön előnyt élvez az, aki már jelenleg is rendelkezik helyben fiókkal, - az azonos kondíciókat kínáló ajánlattevők közül előnyt élvez az, aki kedvezményt biztosít az önkormányzati-, intézményi szférában dolgozók egyéni számlavezetésére vonatkozóan, - az ajánlatok elbírálása során a jelenlegi számlavezető annyi előnyt élvez, hogy amennyiben ajánlatánál más ajánlat minősül összességében kedvezőbbnek, úgy ő az erről szóló értesítést követő 2 napon belül nyilatkozhat arról, hogy vállalja-e a szerződéskötést az ismertetett feltételekkel, - az elbírálás során vizsgálatra kerül az ajánlattevő gazdálkodási helyzete is, ti. az önkormányzat pénzeszközeinek biztonsága érdekében csak stabil, prudens működésű, megfelelő azonnali fizetőképességgel (likviditás) és mindenkori fizetőképességgel (szolvencia) rendelkező, ill. az ezt alátámasztó saját tőkével és szavatoló tőkével bíró bank jöhet szóba, mint számlavezető, - az ajánlatok elbírálása a képviselő-testület november 26-ai ülésén történik meg, így az ajánlattevőnek biztosítani kell a fentebb idézett jogszabályhely értelmében a november 30-áig történő számlavezető-váltás bejelentésének feltételeit is. Tisztelt Képviselőtársaim! Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ában foglaltakra tekintettel Makó Város Önkormányzata számlavezetésével kapcsolatban a mellékelt ajánlati felhívást hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke - Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi osztály M a k ó, október 22. Dr. Buzás Péter polgármester

3 3 / 6 1. sz. melléklet Számlavezetésre felhívott hitelintézetek: Budapest Bank CIB Bank Citi Bank Erste Bank HVB Hungary Rt. Inter-Európa Bank Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Külkereskedelmi Bank OTP Rt. Postabank Raiffeisen Bank

4 4 / 6 2. sz. melléklet Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének ajánlati felhívása az önkormányzat és intézményei költségvetési bankszámlájának és kapcsolódó bankszámláinak vezetésére január 01. től hitelintézetek részére Az eljárás egy fordulós, zárt körű ajánlatkérés formájában kerül lebonyolításra. Az eljárásban résztvevők által megküldött ajánlatok kötelező érvényűek, azok módosítására nincs lehetőség. Az ajánlatok benyújtási határideje november 14. délelőtt 10 óra. Az ajánlatok felbontására a Pénzügyi, Közbeszerzési Bizottság zárt ülésén kerül sor. Az ajánlatok elbírálására a képviselő-testület november 26-i rendes ülésén kerül sor. I. Az önkormányzat elvárásai az ajánlattevő hitelintézetekkel szemben, az ajánlatra vonatkozó követelmények: I.1. Hitelintézet rövid bemutatkozása, üzletpolitikai elveinek bemutatása I.2. Az ajánlat tartalmazza a számlavezetéssel kapcsolatos kondíciókat a melléklet szerinti kötelező tartalommal. I.3. Bankszámlaváltással kapcsolatban felmerülő költségek részben vagy egészben történő átvállalása. I.4. A hitelintézet, valamint az önkormányzat és intézményei készpénzigényének biztosítása. I.5. Valamennyi ajánlattevő vállalja, hogy kedvező elbírálás esetén biztosítja, hogy a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet előírásai szerinti - kötelezően november 30-ig benyújtandó - értesítés a bankszámlaszám változásáról, a Kincstár részére határidőben megérkezzen. I.6. Ajánlattevő nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadásáról (különös tekintettel a II.2 pontban foglaltakra). I.7. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre: Makó város polgármestere, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. A borítékon a következő szöveget kell feltüntetni: Önkormányzati számlavezetés Az ajánlat a hivatalos felbontásig nem bontható fel!. Az ajánlatokat tartalomjegyzékkel kell ellátni, továbbá az ajánlat lapjait sorszámozni kell és cégazonosítóval kell ellátni. Az eredeti és a másolati példányban foglaltak közötti eltérés esetén ajánlatkérő az eredeti példányban foglaltakat veszi figyelembe. I.8. Az ajánlatoknak határozatlan idejű bankszámlaszerződésre vonatkozó ajánlatot kell tartalmazni, akként, hogy a bankszámlaszerződés, minden naptári év első napjával, 90 napos felmondási határidővel felmondható. I.9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a megajánlott kondíciók érvényességéről. II. A beadott ajánlatok elbírálási szempontjai: II.1. A beadott ajánlatok kötelező érvényűek, azok módosítására, változtatására nincs lehetőség, kivéve a II.2. pontban foglaltakat. II.3. A jelenlegi számlavezető abban az esetben, ha az általa tett ajánlatnál összességében kedvezőbb ajánlat érkezik, ajánlatát 1 alkalommal a legkedvezőbb megajánlás szerinti tartalommal módosíthatja, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül. II.4. Az ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb kerül kiválasztásra azzal, hogy az önkormányzat szerződéskötési kötelezettsége csak abban az esetben áll fent, ha a bankváltással kapcsolatban felmerülő várható költségek lényegesen alacsonyabbak, mint a jelenlegi számlavezető által tett ajánlat szerinti várható megtakarítás. II.5. Az ajánlattevők közül elbíráláskor előnyt élvez, aki helyben hitelintézeti fiókkal rendelkezik, illetve vállalja annak lehetőségét, hogy 1 éven belül ilyen fiókot létesít. II.6. Az azonos kondíciókat ajánló hitelintézetek közül előnyben részesül az elbírálás során, aki az önkormányzati, illetve intézményi szférában dolgozó munkavállalók részére egyéni számlavezetésre

5 5 / 6 vonatkozóan kedvezményeket biztosít. Ajánlattevő az ajánlati felhívásban, annak mellékleteiben foglaltakkal kapcsolatban írásban kérdéseket tehet fel az alábbi címeken: - levélben: Makó város polgármestere, 6900 Makó, Széchenyi tér 22., - faxon: Makó város polgármestere, 62/ , - ben: Ajánlatkérő az ajánlatok tartalmával kapcsolatban ajánlattevőknek tisztázó kérdéseket tehet fel, a tisztázó kérdésre adott válasz nem módosíthatja az ajánlat tartalmát. Ajánlatkérő biztosítja az ajánlatok tartalmának bizalmas kezelését: így az ajánlatokat mind a képviselőtestület, mind annak illetékes bizottsága zárt ülésen bontja fel és értékeli ki, az ajánlatok tartalmát csak a nevezett önkormányzati szervek tagjai valamint ajánlatkérő titoktartási nyilatkozatot tett szakértői ismerik meg. A fenti II.2. pontban jelzett eljárás során ajánlatkérő a jelenlegi számlavezetővel a kedvezőbb kondíciókat úgy ismerteti, hogy az ajánlattevő személyére semminemű következtetés ne legyen levonható. Tájékoztató adatok Megnevezés eft db (fő) Költségvetési főösszeg év Költségvetési főösszeg év Intézmények száma 11 -ebből önálló bankszámlával rendelkező 8 Polgármesteri Hivatal bankszámláinak forgalma évben - Tartozik Követel Polgármesteri Hivatal bankszámláinak forgalma szeptember 30.-ig - Tartozik Követel Bankszámlával rendelkező intézmények bankszámláinak forgalma évben - Tartozik Követel Bankszámlával rendelkező intézmények bankszámláinak forgalma szeptember 30.-ig - Tartozik Követel Polgármesteri Hivatalban és önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak száma 860

6 6 / 6 Pályázatok kötelező tartalmi elemei Megnevezés Ajánlott kondíciók Önkormányzat költségvetési bankszámla egyenlege után kapott betéti kamat mértéke Intézményi költségvetési számla alszámlák egyenlege után kapott betéti kamat mértéke Pénzforgalmi jutalék bankszámla Tartozik forgalma után: - bankon kívüli elektronikus - bankon kívüli papíralapú - bankon belüli elektronikus - bankon belüli papíralapú - saját számlák közötti átvezetés Pénztári befizetés díja Pénztári kifizetés díja Csoportos átutalások díja: -bankon belül -bankon kívül Csoportos beszedések díja: -bankon belül -bankon kívül Postai tételek, szolgáltatások be/kimenő tételek Számlák időszakos zárási díja Számlanyitás díja Számla fenntartás díja Fedezetigazolás kiadás díja Bankszámla kivonat díja Egyéb nyomtatványok díja Egyéb bizonylatok díja Egyéb igazolások díja Hitelek: folyószámla hitel: - keretösszege, - futamidő, - kamata, - kezelési ktg., - rendelkezésre tartási jut. rulírozó hitel: - keretösszege, - futamidő, - kamata, - kezelési ktg., - rendelkezésre tartási jut. munkabérhitel: - kamat, - kezelési ktg., - rendelkezésre tartási jut. Elektronikus rendszer biztosítása Elektronikus rendszerhez informatikai berendezés biztosítása Elektronikus rendszer telepítése, üzemeltetése Elektronikus rendszer használatának oktatása Szoftver folyamatos frissítésének díja Ajánlati kondíciók érvényessége Egyéb szolgáltatások

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 110/2012.(10.10.)

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27.

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. 1 VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: a 4-9./2013. sz. igazgatósági

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által

Részletesebben

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től Az Örkényi Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től A Takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató adatai: Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20.-án (szerda) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 2. Jóváhagyta: Jobbágy János igazgatóság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben