VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:"

Átírás

1 VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a Klíma Áruház Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság mint szállító, a továbbiakban Szállító székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. cégjegyzékszám: Cg adószám: bankszámlaszám: másrészről a. mint viszonteladó, a továbbiakban Viszonteladó székhely, elérhetőség:... cégjegyzékszám:... adószám: bankszámlaszám:.. Ügyintéző:. Telefonszáma, elérhetősége, címe: Ügyvezető: Telefonszáma, elérhetősége:. - a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: Preambulum 1. A Szállító elektromos kereskedelmi és ipari gépek és berendezések (légkondicionáló, nedvesítő, párátlanító, hűtőberendezések stb.) (a továbbiakban: Berendezés) kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság, mely a Viszonteladóval - aki a Szállítóval részben megegyező profilú gazdasági társaság - hosszú távú együttműködés alapján, egyedi, viszonteladási célú megrendelések keretében kereskedelmi kapcsolatot kíván létrehozni. A Felek erre tekintettel az alábbi szerződést kötik. A szerződés tárgya 2. A Felek között létrejött egyedi szállítási szerződések alapján a Szállító köteles az árlistáján szereplő és a Viszonteladó által megrendelt Berendezést a Viszonteladó részére átadni, a Viszonteladó pedig köteles azt átvenni és a vételárat, valamint a felmerülő egyéb költségeket megfizetni. 3. A Viszonteladó a jelen szerződés aláírásával vállalja az általa megvásárolt Berendezés folyamatos értékesítését, valamint az értékesített Berendezés telepítését, szerelését, üzembe helyezését, garanciális és garancia utáni karbantartását, javítását a jelen szerződésben, illetve a Berendezés végfelhasználója (a továbbiakban Végfelhasználó) és közte létrejövő megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Az egyedi szállítási szerződések tartalma 4. A jelen szerződés keretében megkötött egyes szállítási szerződések (szerződés létrejötte és tartalma; az áru szállítása, átadása-átvétele; minőségi kifogás, jótállás; a vételár megfizetése, a szállítási szerződés megszűnése, egyéb rendelkezések stb.) vonatkozásában a Szállító általi kiadott, február. 1. napja óta hatályos Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) című dokumentum rendelkezései irányadóak, az alábbi eltérésekkel: 5. A Szállító köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felek között a szállítási szerződés a Viszonteladó által megrendelt Berendezés vonatkozásában létrejöjjön. A Szállító vállalja, hogy ennek érdekében az árlistáján szereplő kurrens berendezésekből raktárkészletet tart, és azt annak hiánya esetén a lehetőségekhez képest haladéktalanul pótolja, hogy az esetleges hiány ne legyen akadálya a szerződés létrejöttének. Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

2 6. A Szállító kizárólag kivételes neki fel nem róható okból eredően utasíthatja vissza a Viszonteladó megrendelését. 7. Minden raktáron nem tartott, külön megrendelés tárgyát képező berendezésnél a Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladó az általa megrendelt, és a Szállító általvisszaigazolt Árut a Szállító raktárában veszi át, a Szállító által visszaigazolt szállítási határidő napján, vagy legkésőbb a szállítási határnapot követő 7 naptári napon belül. Az Áru átvételével a kárveszély az Áru tekintetében átszáll a Viszonteladóra. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Viszonteladó az említett határnapon belül az ilyen Árut nem veszi át, úgy a Szállító a határnapot követő naptól az Áruval szabadon rendelkezhet, az Áruval kapcsolatban a Viszonteladó semmilyen igénnyel vagy követeléssel nem léphet fel a Szállítóval szemben és ezen túlmenően a Viszonteladó köteles a Szállítónak az általa megrendelt Áru bruttó összértéke 15%-ának megfelelő összeget, meghiúsulási kötbérként megfizetni az eredménytelenül eltelt határnapot követő 15 napon belül. A Felek kijelentik, hogy a kötbért elfogadják, annak mértékét nem találják túlzottnak. 8. A Viszonteladó kifejezetten elismeri, hogy a Szállító érvényes árlistáját a jelen szerződés aláírásakor megismerte. A Szállító ezen kívül kötelezettséget vállal arra, hogy a listaárak várható változásairól a Viszonteladót folyamatosan tájékoztatja, továbbá az aktuális árakról a Viszonteladó részére bármikor tájékoztatást nyújt. 9. A Szállító vállalja továbbá, hogy amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt új, általa eddig nem forgalmazott Berendezés kerül forgalomba, úgy azokról a Viszonteladót tájékoztatja. 10. A Viszonteladó a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Szállító az ÁSZF rendelkezéseit vele megismertette, továbbá elfogadja, hogy az ÁSZF feltételeinek változtatása a Szállító joga. Jótállás 11. A Viszonteladó az általa értékesített Berendezés vonatkozásában köteles jótállást vállalni a Végfelhasználó felé. 12. A Viszonteladó fenti jótállási kötelezettsége azonban nem érinti a Szállítónak a Viszonteladó felé fennálló jótállási kötelezettségét az általa szállított Berendezés vonatkozásában, melynek időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 1 (egy) év. Ettől a Felek a Viszonteladó javára írásban eltérhetnek. 13. A Szállító által vállalt jótállási idő a Berendezésnek, illetve garancialevelének a Végfelhasználó részére történő átadásával, de legkésőbb a garancialevél kiállításától számított 60. (hatvanadik) napon kezdődik. 14. A garanciális igényérvényesítés feltétele az alábbi dokumentumok megléte és a Szállítónak történő bemutatása: a Szállító által kiadott garancialevél, a megfelelő és szakszerű üzembe helyezésről szóló jegyzőkönyv, a Berendezés rendszeres karbantartását igazoló dokumentumok Ezen dokumentumok bármelyikének hiányában a Szállítónak nem áll fenn jótállási kötelezettsége a Viszonteladó felé. A garancia a fentieken túl nem áll fent, amennyiben a Berendezést a fenti iratok megléte ellenére bizonyíthatóan nem helyezték megfelelően és szakszerűen üzembe, a Berendezést nem tartották rendszeresen és szakszerűen karban és/vagy a Berendezés sérült stb. és/vagy a garanciális hiba a Viszonteladó, vagy a Végfelhasználó, vagy az érdekkörükbe tartozó személyeknek felróható. 15. A 14. pontban foglaltak maradéktalan teljesülése esetén a Szállító garanciális kötelezettsége terhére vállalja, hogy a Viszonteladó részére térítésmentesen biztosítja a javításhoz szükséges fődarabokat és alkatrészeket, illetőleg szükség esetén a Berendezés cseréjét amennyiben bármely Végfelhasználó jogos szavatossági igényt érvényesít a Viszonteladó felé. 16. A fődarabokon és az alkatrészeken kívül a javításhoz szükséges anyagok, valamint a Berendezés javítására fordított élőmunka és a kiszállási költségek a Viszonteladót terhelik. A Viszonteladónak járó kedvezmények mértéke erre is tekintettel került megállapításra. 17. A Viszonteladó jogosult a fogyasztókkal a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltakhoz képest hosszabb jótállási időben megállapodni, ez azonban nem eredményezi a Szállító jelen szerződésben vállalt jótállási kötelezettségének hosszabbodását vagy más módon történő nehezülését. A Szállító jótállási, illetőleg garanciális kötelezettségekre kizárólag a jelen Szerződés szerint köteles. Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

3 Kedvezmények 18. A Szállító egyéni elbírálás alapján jogosult a megrendelőit a számukra nyújtott kedvezmények szerint különböző kategóriákba sorolni és nekik a jelen szerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb fizetési feltételeket (árkedvezményt) biztosítani az alábbiak szerint. 19. A biztosított árkedvezmény mértéke a Szállító mindenkor hatályos árlistájában meghatározott ár bizonyos százaléka, a kategória-besorolás illetve az adott termék függvényében. A jelenlegi szabályozás szerint komfortklíma berendezésekre - az alábbi viszonteladói kategóriákat alkalmazza a Szállító: A kategóriába sorolt megrendelő : 0,5-5 millió Ft. + ÁFA éves forgalom B kategóriába sorolt megrendelő : 5-10 millió Ft. + ÁFA éves forgalom Kiemelt kategóriába sorolt megrendelő : 10 millió Ft. + ÁFA éves forgalom felett ill. külön elbírálás alapján A jelenlegi szabályozás szerint kiegészítőkre, bolti árukra - az alábbi viszonteladói kategóriákat alkalmazza a Szállító: 1. kategória: 0-2,5 M Ft. + ÁFA éves forgalom 2. kategória: 2,5 M Ft + ÁFA éves forgalom felett. Fenti kedvezményeken felül egyedi elbírálás alapján, bizonyos termék-kategóriák esetében speciális bónusz-rendszer is kialakítható, elsősorban a rendelt mennyiség függvényében, utólagos visszatérítés formájában. A Viszonteladó jelenlegi kategória-besorolását, illetve különböző termékek vásárlása esetén az ennek alapján élvezett árkedvezményeket a jelen szerződés 1. sz. Melléklete tartalmazza. A fenti éves forgalom kifejezés a Szállítóhoz befolyt nettó vételárat jelenti. 20. A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy szerződésszegése (pl. fizetési, átvételi késedelem stb.) esetén a Szállító jogosult tőle valamennyi kedvezményt megvonni. 21. A Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladót illető fizetési kedvezmény a Szállító által meghirdetett akciós, árkedvezményes Berendezésekre nem vonatkozik, ezen Berendezéseket a Szállító az árkedvezményes áron jogosult szállítani, további kedvezmények adására nem köteles. 22. A Felek rögzítik, hogy a kedvezmények a tárgyévet követő év február 15. napjáig kerül elszámolásra a Felek között a tárgyévben ténylegesen megrendelt és kifizetett Berendezések tekintetében a Szállító által közölt módon, továbbá oly módon, hogy a számítás szempontjából a késedelmesen kiegyenlített tételek figyelmen kívül maradnak. A vételár megfizetése- az áruhitel intézménye 23. A Megrendelő köteles az általa megrendelt Berendezés ellenértékét számla ellenében, az abban foglalt határidőben és módon megfizetni a Szállító részére. 24. A Szállító egyedi elbírálása alapján bruttó...,- Ft mértékű áruhitelt (a továbbiakban Áruhitel) biztosít a Megrendelő részére. A Szállító jogosult az Áruhitel összegét a kereskedelmi adatokra, illetve a Megrendelő likviditására figyelemmel egyoldalúan, a Megrendelő előzetes értesítését követően módosítani. 25. Amennyiben Szállító Viszonteladó részére a 24. pont szerint áruhitelt biztosít, az Áruhitel erejéig megrendelt Berendezés kifizetésére a Felek halasztott fizetésben állapodnak meg. Ezen esetben a Megrendelő a Berendezés vételárát a rendelés-visszaigazolásban rögzített határidőn belül egy összegben köteles megfizetni a Szállító OTP Bank Rt-nél vezetett számú bankszámlája javára. A vételár azon a napon számít megfizetettnek, amely napon a vételár a Szállító bankszámláján jóváírásra kerül. 26. Amennyiben a Megrendelő az áruhitelkeretet kitölti, az ezt meghaladó berendezés-vásárlás, illetve berendezés-rendelés esetén a Megrendelő a Berendezés átvételekor készpénzben köteles megfizetni a Berendezés vételárának az Áruhitellel nem fedezett részét. 27. A Felek megállapodnak abban, hogy az Áru vételárának késedelmes fizetése esetén a Viszonteladó a Ptk. 301./A. - ban rögzítetteknek megfelelő mértékű éves késedelmi kamatot köteles fizetni a késedelem minden napja után. Viszonteladói késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a Viszonteladó javára egyébként biztosított kedvezményeket megvonni, a fizetési határidőt lerövidíteni, vagy csak készpénzes megrendelést elfogadni. 28. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Viszonteladó 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a Szállító jogosult a Viszonteladó által már megrendelt Áruk leszállítását Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

4 illetőleg a Viszonteladó javára történő átadását mindaddig megtagadni, amíg a Viszonteladó lejárt tartozásait nem rendezi, jogosult továbbá a jelen viszonteladói szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésnek az előző bekezdésben írtak szerinti a Szállító részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, a Viszonteladó az általa megrendelt, de fizetési késedelme miatt a neki át nem adott Áru után, a 7. pontban írt mértékű meghiúsulási kötbért tartozik fizetni a Szállító részére. 29. A Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladó késedelmes fizetése esetén a Viszonteladó által megfizetett összeget, amennyiben a teljes követelést (költségek, kamat, tőke) nem fedezi, elsősorban a költségekre, ezt követően a kamatokra, a fennmaradó részt pedig a tőke törlesztésére számolja el a Szállító. Ha késedelmes fizetés miatt a Szállítónak bármilyen költsége merülne fel különösen de nem kizárólagosan bírósági eljárási, behajtási, stb.. költségek, úgy ezen költségeket a Viszonteladó köteles megfizetni. 30. Az Áru teljes vételárának hiánytalan megfizetéséig a Szállító az Áru tulajdonjogát fenntartja, amellyel összefüggésben a Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladó Áru átvételekor írásban köteles tájékoztatni a Szállítót arról, hogy az Áru vételárának kifizetéséig az Árut hol tárolja. E tulajdonjog-fenntartás részletes szabályait az ÁSZF tartalmazza. A tulajdonjog-fenntartás szabályainak be nem tartása esetén, az ÁSZF-ben részletesen taglalt jogkövetkezményeken túlmenően a Szállító azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és a 27. pontban írtak alkalmazásra kerülhetnek. 31. A Viszonteladó az esetleges fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetére jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárulását adja, hogy a.... Bank Rt-nél vezetett.számú bankszámláját azonnali beszedési megbízással a lejárt tartozás erejéig a Szállító megterhelhesse, a Viszonteladó teljes tartozása erejéig. A Viszonteladó kötelezettséget vállal arra, hogy az azonnali beszedési megbízáshoz szükséges felhatalmazó nyilatkozatot ( mellékelve ) megfelelően kitölti, és a fenti bank részére átadja, illetve hozzájárul, hogy ezt Klíma Áruház Kft a nevében és felhatalmazásával megtegye. A Viszonteladó kijelenti, hogy a fenti bankszámlán/bankszámlákon kívül más bankszámlával nem rendelkezik, és kötelezettséget vállal arra, hogy új bankszámla nyitása esetén az új bankszámla megnyitásától számított 3 napon belül azonnali beszedési megbízást ad az új számlára vonatkozóan a Szállító javára a banki előírásoknak megfelelő formában. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Viszonteladó a jelen pontban írt kötelezettségeit megszegi, úgy a Szállító azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést, és a 27. pontban írtak megfelelően alkalmazásra kerülhetnek. 33. A Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladó teljes fizetési kötelezettségeinek teljesesítése biztosítékaként,....(cím:.) mint készfizető kezes teljes vagyona erejéig terjedően készfizető kezességet vállal. A készfizető Kezes személyi igazolványának másolata jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. A Viszonteladó jogai és kötelezettségei 34 A Viszonteladó vállalja, hogy a Szállítótól megvásárolt Berendezést folyamatosan értékesíti harmadik személyek részére. 35. A Viszonteladó vállalja, hogy az értékesítést a Szállító által kiadott mindenkori érvényes listaárak figyelembevételével végzi és saját árainak kialakításánál a listaártól felfelé maximálisan +10 %-al, lefelé pedig maximálisan 10%-al tér el. Üzletszerzési vagy más stratégiai megfontolásból szükséges ennél nagyobb mértékű eltérítés esetén a Felek egyeztetni kötelesek. 36. A Viszonteladónak lehetősége van arra, hogy egyedi akciókat szervezzen és hirdessen a Szállítótól vásárolt Berendezések vonatkozásában. Ezen esetben azonban mindig előre egyeztetnie kell a Szállítóval. Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

5 37. A Viszonteladó vállalja továbbá, hogy értékesítési stratégiájában a Szállító mindenkor érvényes üzletpolitikai ajánlásait figyelembe veszi. Továbbá a Viszonteladó a Berendezésekkel kapcsolatos hirdetéseit - azok közzététele előtt a Szállítónak véleményezésre bemutathatja. 38. A Viszonteladó haladéktalanul értesíti a Szállítót, amennyiben: gazdasági társaságában bármilyen átalakulás történik, székhelye, értesítési, számlázási címe megváltozik, a képviseletére jogosultak személyében változás következik be, a gazdasági vagy pénzügyi helyzetében bekövetkező kedvezőtlen változások veszélyeztethetik a jelen keretszerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, bármely, - a jelen keretszerződést érintő körülményében, adataiban változás következik be. 39. Amennyiben a Megrendelő a 36., 37., 38. pontokban írt kötelezettségei bármelyikének nem tesz eleget, úgy a Szállító jogosult tőle minden kedvezményt megvonni, újabb kötelezettségszegés esetén jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, és teljes kára, de minimum a szabályozott meghiúsulási kötbér a Megrendelő általi megfizetésére jogosult. Vevőszolgálat 40. A Viszonteladó vállalja, hogy az általa telepítetett, üzembe helyezett, vagy karbantartott Berendezés meghibásodása esetén a hiba bejelentésétől számított 72 órán belül a helyszínre kiszáll a hiba okának felderítésére és egyidejűleg megkezdi a hibaelhárítást, illetve a Berendezés javítását. Ezen kötelezettségek bármelyikének elmulasztása a 13. pont megfelelő része szerint minősül és ez esetben a Szállító jótállási garanciális felelőssége megszűnik. 41. A Viszonteladó a Berendezés telepítését, üzembe helyezését, karbantartását és javítását a Fogyasztó megrendelésére külön megbízás keretében az abban foglalt feltételek szerint - végzi. 42. A Szállító vállalja, hogy székhelyén a Viszonteladó kijelölt alkalmazottai számára szükség esetén - megfelelő szintű szakmai tanfolyamokat, illetve folyamatos továbbképzést tart. A tanfolyam témájáról, helyszínéről és időpontjáról a Viszonteladót a tanfolyam előtt legalább 15 nappal értesíti. A jelen szerződés időtartama és megszűnése 43. A jelen szerződés az aláíráskor lép hatályba és 1 (egy) év határozott időre jön létre. 44. A fent meghatározott 1 (egy) éves szerződési időtartam a szerződő Felek ellenkező tartalmú 45. pont szerinti nyilatkozatáig a határozott idő elteltével automatikusan újabb és újabb 1 (egy) évvel meghosszabbodik. 45. Amennyiben a Felek valamelyike a jelen szerződést nem kívánja a 44. pontban foglaltak szerint meghosszabbítani, úgy a szerződéses jogviszony határozott időtartamának lejárta előtt legalább 60 (hatvan) nappal köteles azt írásban a másik szerződő félnek bejelenteni. Ez esetben a jelen szerződés a nyilatkozat közlésével megszűnik. 46. A jelen keretszerződés megszűnik: a határozott idő elteltével, amennyiben a szerződést a Felek a jelen fejezetben foglaltak szerint nem hosszabbítják meg, közös megegyezéssel, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, rendkívüli felmondással: azonnali hatállyal bármelyik fél felmondhatja a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, ha az annak orvoslására szabott határidő eredménytelenül telt. 47. A jelen szerződést a Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. Egyebek 48. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés valamely pontjának érvénytelensége a szerződés többi pontjának érvényességére nem hat ki. 49. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés mellékletei a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

6 50. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi vitás kérdést elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén a Felek vitáik rendezésére alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ennek hatásköre hiányában pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 51. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései, az ott sem szabályozott kérdésekben pedig a Ptk és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az alkalmazandóak. 52. A jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt kötöttek és írtak alá. Budapest, hó.... Viszonteladó Szállító Záradék: Alulírott...(cím:.anyja neve:..) jelen záradék aláírásával visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen szerződés alapján a Viszonteladót terhelő valamennyi lejárt fizetési kötelezettséget, mint készfizető Kezes teljesítem a Szállító felé, a Szállító által részemre megküldött ezirányú fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 3 napon belül. Kijelentem továbbá, hogy készfizető kezességvállalásom teljes vagyonom erejéig terhel. Kijelentem továbbá, hogy a készfizető kezesi nyilatkozatomat a Szállító ilyen tartalmú igénye esetén közjegyzői okiratba is köteles vagyok belefoglalni. Budapest, Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress.

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress. Á LTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről a Fontpress Kft. mint vállalkozó, másrészről a m egrendelőközött, a megrendeléssel egyidőben, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt az (2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 14., adószám: 12038332-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-071637, képviselő: dr. Reith János ügyvezető igazgató), mint szállító

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben