VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:"

Átírás

1 VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a Klíma Áruház Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság mint szállító, a továbbiakban Szállító székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. cégjegyzékszám: Cg adószám: bankszámlaszám: másrészről a. mint viszonteladó, a továbbiakban Viszonteladó székhely, elérhetőség:... cégjegyzékszám:... adószám: bankszámlaszám:.. Ügyintéző:. Telefonszáma, elérhetősége, címe: Ügyvezető: Telefonszáma, elérhetősége:. - a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: Preambulum 1. A Szállító elektromos kereskedelmi és ipari gépek és berendezések (légkondicionáló, nedvesítő, párátlanító, hűtőberendezések stb.) (a továbbiakban: Berendezés) kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság, mely a Viszonteladóval - aki a Szállítóval részben megegyező profilú gazdasági társaság - hosszú távú együttműködés alapján, egyedi, viszonteladási célú megrendelések keretében kereskedelmi kapcsolatot kíván létrehozni. A Felek erre tekintettel az alábbi szerződést kötik. A szerződés tárgya 2. A Felek között létrejött egyedi szállítási szerződések alapján a Szállító köteles az árlistáján szereplő és a Viszonteladó által megrendelt Berendezést a Viszonteladó részére átadni, a Viszonteladó pedig köteles azt átvenni és a vételárat, valamint a felmerülő egyéb költségeket megfizetni. 3. A Viszonteladó a jelen szerződés aláírásával vállalja az általa megvásárolt Berendezés folyamatos értékesítését, valamint az értékesített Berendezés telepítését, szerelését, üzembe helyezését, garanciális és garancia utáni karbantartását, javítását a jelen szerződésben, illetve a Berendezés végfelhasználója (a továbbiakban Végfelhasználó) és közte létrejövő megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Az egyedi szállítási szerződések tartalma 4. A jelen szerződés keretében megkötött egyes szállítási szerződések (szerződés létrejötte és tartalma; az áru szállítása, átadása-átvétele; minőségi kifogás, jótállás; a vételár megfizetése, a szállítási szerződés megszűnése, egyéb rendelkezések stb.) vonatkozásában a Szállító általi kiadott, február. 1. napja óta hatályos Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) című dokumentum rendelkezései irányadóak, az alábbi eltérésekkel: 5. A Szállító köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felek között a szállítási szerződés a Viszonteladó által megrendelt Berendezés vonatkozásában létrejöjjön. A Szállító vállalja, hogy ennek érdekében az árlistáján szereplő kurrens berendezésekből raktárkészletet tart, és azt annak hiánya esetén a lehetőségekhez képest haladéktalanul pótolja, hogy az esetleges hiány ne legyen akadálya a szerződés létrejöttének. Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

2 6. A Szállító kizárólag kivételes neki fel nem róható okból eredően utasíthatja vissza a Viszonteladó megrendelését. 7. Minden raktáron nem tartott, külön megrendelés tárgyát képező berendezésnél a Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladó az általa megrendelt, és a Szállító általvisszaigazolt Árut a Szállító raktárában veszi át, a Szállító által visszaigazolt szállítási határidő napján, vagy legkésőbb a szállítási határnapot követő 7 naptári napon belül. Az Áru átvételével a kárveszély az Áru tekintetében átszáll a Viszonteladóra. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Viszonteladó az említett határnapon belül az ilyen Árut nem veszi át, úgy a Szállító a határnapot követő naptól az Áruval szabadon rendelkezhet, az Áruval kapcsolatban a Viszonteladó semmilyen igénnyel vagy követeléssel nem léphet fel a Szállítóval szemben és ezen túlmenően a Viszonteladó köteles a Szállítónak az általa megrendelt Áru bruttó összértéke 15%-ának megfelelő összeget, meghiúsulási kötbérként megfizetni az eredménytelenül eltelt határnapot követő 15 napon belül. A Felek kijelentik, hogy a kötbért elfogadják, annak mértékét nem találják túlzottnak. 8. A Viszonteladó kifejezetten elismeri, hogy a Szállító érvényes árlistáját a jelen szerződés aláírásakor megismerte. A Szállító ezen kívül kötelezettséget vállal arra, hogy a listaárak várható változásairól a Viszonteladót folyamatosan tájékoztatja, továbbá az aktuális árakról a Viszonteladó részére bármikor tájékoztatást nyújt. 9. A Szállító vállalja továbbá, hogy amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt új, általa eddig nem forgalmazott Berendezés kerül forgalomba, úgy azokról a Viszonteladót tájékoztatja. 10. A Viszonteladó a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Szállító az ÁSZF rendelkezéseit vele megismertette, továbbá elfogadja, hogy az ÁSZF feltételeinek változtatása a Szállító joga. Jótállás 11. A Viszonteladó az általa értékesített Berendezés vonatkozásában köteles jótállást vállalni a Végfelhasználó felé. 12. A Viszonteladó fenti jótállási kötelezettsége azonban nem érinti a Szállítónak a Viszonteladó felé fennálló jótállási kötelezettségét az általa szállított Berendezés vonatkozásában, melynek időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 1 (egy) év. Ettől a Felek a Viszonteladó javára írásban eltérhetnek. 13. A Szállító által vállalt jótállási idő a Berendezésnek, illetve garancialevelének a Végfelhasználó részére történő átadásával, de legkésőbb a garancialevél kiállításától számított 60. (hatvanadik) napon kezdődik. 14. A garanciális igényérvényesítés feltétele az alábbi dokumentumok megléte és a Szállítónak történő bemutatása: a Szállító által kiadott garancialevél, a megfelelő és szakszerű üzembe helyezésről szóló jegyzőkönyv, a Berendezés rendszeres karbantartását igazoló dokumentumok Ezen dokumentumok bármelyikének hiányában a Szállítónak nem áll fenn jótállási kötelezettsége a Viszonteladó felé. A garancia a fentieken túl nem áll fent, amennyiben a Berendezést a fenti iratok megléte ellenére bizonyíthatóan nem helyezték megfelelően és szakszerűen üzembe, a Berendezést nem tartották rendszeresen és szakszerűen karban és/vagy a Berendezés sérült stb. és/vagy a garanciális hiba a Viszonteladó, vagy a Végfelhasználó, vagy az érdekkörükbe tartozó személyeknek felróható. 15. A 14. pontban foglaltak maradéktalan teljesülése esetén a Szállító garanciális kötelezettsége terhére vállalja, hogy a Viszonteladó részére térítésmentesen biztosítja a javításhoz szükséges fődarabokat és alkatrészeket, illetőleg szükség esetén a Berendezés cseréjét amennyiben bármely Végfelhasználó jogos szavatossági igényt érvényesít a Viszonteladó felé. 16. A fődarabokon és az alkatrészeken kívül a javításhoz szükséges anyagok, valamint a Berendezés javítására fordított élőmunka és a kiszállási költségek a Viszonteladót terhelik. A Viszonteladónak járó kedvezmények mértéke erre is tekintettel került megállapításra. 17. A Viszonteladó jogosult a fogyasztókkal a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltakhoz képest hosszabb jótállási időben megállapodni, ez azonban nem eredményezi a Szállító jelen szerződésben vállalt jótállási kötelezettségének hosszabbodását vagy más módon történő nehezülését. A Szállító jótállási, illetőleg garanciális kötelezettségekre kizárólag a jelen Szerződés szerint köteles. Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

3 Kedvezmények 18. A Szállító egyéni elbírálás alapján jogosult a megrendelőit a számukra nyújtott kedvezmények szerint különböző kategóriákba sorolni és nekik a jelen szerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb fizetési feltételeket (árkedvezményt) biztosítani az alábbiak szerint. 19. A biztosított árkedvezmény mértéke a Szállító mindenkor hatályos árlistájában meghatározott ár bizonyos százaléka, a kategória-besorolás illetve az adott termék függvényében. A jelenlegi szabályozás szerint komfortklíma berendezésekre - az alábbi viszonteladói kategóriákat alkalmazza a Szállító: A kategóriába sorolt megrendelő : 0,5-5 millió Ft. + ÁFA éves forgalom B kategóriába sorolt megrendelő : 5-10 millió Ft. + ÁFA éves forgalom Kiemelt kategóriába sorolt megrendelő : 10 millió Ft. + ÁFA éves forgalom felett ill. külön elbírálás alapján A jelenlegi szabályozás szerint kiegészítőkre, bolti árukra - az alábbi viszonteladói kategóriákat alkalmazza a Szállító: 1. kategória: 0-2,5 M Ft. + ÁFA éves forgalom 2. kategória: 2,5 M Ft + ÁFA éves forgalom felett. Fenti kedvezményeken felül egyedi elbírálás alapján, bizonyos termék-kategóriák esetében speciális bónusz-rendszer is kialakítható, elsősorban a rendelt mennyiség függvényében, utólagos visszatérítés formájában. A Viszonteladó jelenlegi kategória-besorolását, illetve különböző termékek vásárlása esetén az ennek alapján élvezett árkedvezményeket a jelen szerződés 1. sz. Melléklete tartalmazza. A fenti éves forgalom kifejezés a Szállítóhoz befolyt nettó vételárat jelenti. 20. A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy szerződésszegése (pl. fizetési, átvételi késedelem stb.) esetén a Szállító jogosult tőle valamennyi kedvezményt megvonni. 21. A Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladót illető fizetési kedvezmény a Szállító által meghirdetett akciós, árkedvezményes Berendezésekre nem vonatkozik, ezen Berendezéseket a Szállító az árkedvezményes áron jogosult szállítani, további kedvezmények adására nem köteles. 22. A Felek rögzítik, hogy a kedvezmények a tárgyévet követő év február 15. napjáig kerül elszámolásra a Felek között a tárgyévben ténylegesen megrendelt és kifizetett Berendezések tekintetében a Szállító által közölt módon, továbbá oly módon, hogy a számítás szempontjából a késedelmesen kiegyenlített tételek figyelmen kívül maradnak. A vételár megfizetése- az áruhitel intézménye 23. A Megrendelő köteles az általa megrendelt Berendezés ellenértékét számla ellenében, az abban foglalt határidőben és módon megfizetni a Szállító részére. 24. A Szállító egyedi elbírálása alapján bruttó...,- Ft mértékű áruhitelt (a továbbiakban Áruhitel) biztosít a Megrendelő részére. A Szállító jogosult az Áruhitel összegét a kereskedelmi adatokra, illetve a Megrendelő likviditására figyelemmel egyoldalúan, a Megrendelő előzetes értesítését követően módosítani. 25. Amennyiben Szállító Viszonteladó részére a 24. pont szerint áruhitelt biztosít, az Áruhitel erejéig megrendelt Berendezés kifizetésére a Felek halasztott fizetésben állapodnak meg. Ezen esetben a Megrendelő a Berendezés vételárát a rendelés-visszaigazolásban rögzített határidőn belül egy összegben köteles megfizetni a Szállító OTP Bank Rt-nél vezetett számú bankszámlája javára. A vételár azon a napon számít megfizetettnek, amely napon a vételár a Szállító bankszámláján jóváírásra kerül. 26. Amennyiben a Megrendelő az áruhitelkeretet kitölti, az ezt meghaladó berendezés-vásárlás, illetve berendezés-rendelés esetén a Megrendelő a Berendezés átvételekor készpénzben köteles megfizetni a Berendezés vételárának az Áruhitellel nem fedezett részét. 27. A Felek megállapodnak abban, hogy az Áru vételárának késedelmes fizetése esetén a Viszonteladó a Ptk. 301./A. - ban rögzítetteknek megfelelő mértékű éves késedelmi kamatot köteles fizetni a késedelem minden napja után. Viszonteladói késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a Viszonteladó javára egyébként biztosított kedvezményeket megvonni, a fizetési határidőt lerövidíteni, vagy csak készpénzes megrendelést elfogadni. 28. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Viszonteladó 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a Szállító jogosult a Viszonteladó által már megrendelt Áruk leszállítását Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

4 illetőleg a Viszonteladó javára történő átadását mindaddig megtagadni, amíg a Viszonteladó lejárt tartozásait nem rendezi, jogosult továbbá a jelen viszonteladói szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésnek az előző bekezdésben írtak szerinti a Szállító részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, a Viszonteladó az általa megrendelt, de fizetési késedelme miatt a neki át nem adott Áru után, a 7. pontban írt mértékű meghiúsulási kötbért tartozik fizetni a Szállító részére. 29. A Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladó késedelmes fizetése esetén a Viszonteladó által megfizetett összeget, amennyiben a teljes követelést (költségek, kamat, tőke) nem fedezi, elsősorban a költségekre, ezt követően a kamatokra, a fennmaradó részt pedig a tőke törlesztésére számolja el a Szállító. Ha késedelmes fizetés miatt a Szállítónak bármilyen költsége merülne fel különösen de nem kizárólagosan bírósági eljárási, behajtási, stb.. költségek, úgy ezen költségeket a Viszonteladó köteles megfizetni. 30. Az Áru teljes vételárának hiánytalan megfizetéséig a Szállító az Áru tulajdonjogát fenntartja, amellyel összefüggésben a Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladó Áru átvételekor írásban köteles tájékoztatni a Szállítót arról, hogy az Áru vételárának kifizetéséig az Árut hol tárolja. E tulajdonjog-fenntartás részletes szabályait az ÁSZF tartalmazza. A tulajdonjog-fenntartás szabályainak be nem tartása esetén, az ÁSZF-ben részletesen taglalt jogkövetkezményeken túlmenően a Szállító azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és a 27. pontban írtak alkalmazásra kerülhetnek. 31. A Viszonteladó az esetleges fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetére jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárulását adja, hogy a.... Bank Rt-nél vezetett.számú bankszámláját azonnali beszedési megbízással a lejárt tartozás erejéig a Szállító megterhelhesse, a Viszonteladó teljes tartozása erejéig. A Viszonteladó kötelezettséget vállal arra, hogy az azonnali beszedési megbízáshoz szükséges felhatalmazó nyilatkozatot ( mellékelve ) megfelelően kitölti, és a fenti bank részére átadja, illetve hozzájárul, hogy ezt Klíma Áruház Kft a nevében és felhatalmazásával megtegye. A Viszonteladó kijelenti, hogy a fenti bankszámlán/bankszámlákon kívül más bankszámlával nem rendelkezik, és kötelezettséget vállal arra, hogy új bankszámla nyitása esetén az új bankszámla megnyitásától számított 3 napon belül azonnali beszedési megbízást ad az új számlára vonatkozóan a Szállító javára a banki előírásoknak megfelelő formában. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Viszonteladó a jelen pontban írt kötelezettségeit megszegi, úgy a Szállító azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést, és a 27. pontban írtak megfelelően alkalmazásra kerülhetnek. 33. A Felek megállapodnak abban, hogy a Viszonteladó teljes fizetési kötelezettségeinek teljesesítése biztosítékaként,....(cím:.) mint készfizető kezes teljes vagyona erejéig terjedően készfizető kezességet vállal. A készfizető Kezes személyi igazolványának másolata jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. A Viszonteladó jogai és kötelezettségei 34 A Viszonteladó vállalja, hogy a Szállítótól megvásárolt Berendezést folyamatosan értékesíti harmadik személyek részére. 35. A Viszonteladó vállalja, hogy az értékesítést a Szállító által kiadott mindenkori érvényes listaárak figyelembevételével végzi és saját árainak kialakításánál a listaártól felfelé maximálisan +10 %-al, lefelé pedig maximálisan 10%-al tér el. Üzletszerzési vagy más stratégiai megfontolásból szükséges ennél nagyobb mértékű eltérítés esetén a Felek egyeztetni kötelesek. 36. A Viszonteladónak lehetősége van arra, hogy egyedi akciókat szervezzen és hirdessen a Szállítótól vásárolt Berendezések vonatkozásában. Ezen esetben azonban mindig előre egyeztetnie kell a Szállítóval. Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

5 37. A Viszonteladó vállalja továbbá, hogy értékesítési stratégiájában a Szállító mindenkor érvényes üzletpolitikai ajánlásait figyelembe veszi. Továbbá a Viszonteladó a Berendezésekkel kapcsolatos hirdetéseit - azok közzététele előtt a Szállítónak véleményezésre bemutathatja. 38. A Viszonteladó haladéktalanul értesíti a Szállítót, amennyiben: gazdasági társaságában bármilyen átalakulás történik, székhelye, értesítési, számlázási címe megváltozik, a képviseletére jogosultak személyében változás következik be, a gazdasági vagy pénzügyi helyzetében bekövetkező kedvezőtlen változások veszélyeztethetik a jelen keretszerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, bármely, - a jelen keretszerződést érintő körülményében, adataiban változás következik be. 39. Amennyiben a Megrendelő a 36., 37., 38. pontokban írt kötelezettségei bármelyikének nem tesz eleget, úgy a Szállító jogosult tőle minden kedvezményt megvonni, újabb kötelezettségszegés esetén jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, és teljes kára, de minimum a szabályozott meghiúsulási kötbér a Megrendelő általi megfizetésére jogosult. Vevőszolgálat 40. A Viszonteladó vállalja, hogy az általa telepítetett, üzembe helyezett, vagy karbantartott Berendezés meghibásodása esetén a hiba bejelentésétől számított 72 órán belül a helyszínre kiszáll a hiba okának felderítésére és egyidejűleg megkezdi a hibaelhárítást, illetve a Berendezés javítását. Ezen kötelezettségek bármelyikének elmulasztása a 13. pont megfelelő része szerint minősül és ez esetben a Szállító jótállási garanciális felelőssége megszűnik. 41. A Viszonteladó a Berendezés telepítését, üzembe helyezését, karbantartását és javítását a Fogyasztó megrendelésére külön megbízás keretében az abban foglalt feltételek szerint - végzi. 42. A Szállító vállalja, hogy székhelyén a Viszonteladó kijelölt alkalmazottai számára szükség esetén - megfelelő szintű szakmai tanfolyamokat, illetve folyamatos továbbképzést tart. A tanfolyam témájáról, helyszínéről és időpontjáról a Viszonteladót a tanfolyam előtt legalább 15 nappal értesíti. A jelen szerződés időtartama és megszűnése 43. A jelen szerződés az aláíráskor lép hatályba és 1 (egy) év határozott időre jön létre. 44. A fent meghatározott 1 (egy) éves szerződési időtartam a szerződő Felek ellenkező tartalmú 45. pont szerinti nyilatkozatáig a határozott idő elteltével automatikusan újabb és újabb 1 (egy) évvel meghosszabbodik. 45. Amennyiben a Felek valamelyike a jelen szerződést nem kívánja a 44. pontban foglaltak szerint meghosszabbítani, úgy a szerződéses jogviszony határozott időtartamának lejárta előtt legalább 60 (hatvan) nappal köteles azt írásban a másik szerződő félnek bejelenteni. Ez esetben a jelen szerződés a nyilatkozat közlésével megszűnik. 46. A jelen keretszerződés megszűnik: a határozott idő elteltével, amennyiben a szerződést a Felek a jelen fejezetben foglaltak szerint nem hosszabbítják meg, közös megegyezéssel, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, rendkívüli felmondással: azonnali hatállyal bármelyik fél felmondhatja a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, ha az annak orvoslására szabott határidő eredménytelenül telt. 47. A jelen szerződést a Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. Egyebek 48. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés valamely pontjának érvénytelensége a szerződés többi pontjának érvényességére nem hat ki. 49. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés mellékletei a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

6 50. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi vitás kérdést elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén a Felek vitáik rendezésére alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ennek hatásköre hiányában pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 51. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései, az ott sem szabályozott kérdésekben pedig a Ptk és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az alkalmazandóak. 52. A jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt kötöttek és írtak alá. Budapest, hó.... Viszonteladó Szállító Záradék: Alulírott...(cím:.anyja neve:..) jelen záradék aláírásával visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen szerződés alapján a Viszonteladót terhelő valamennyi lejárt fizetési kötelezettséget, mint készfizető Kezes teljesítem a Szállító felé, a Szállító által részemre megküldött ezirányú fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 3 napon belül. Kijelentem továbbá, hogy készfizető kezességvállalásom teljes vagyonom erejéig terhel. Kijelentem továbbá, hogy a készfizető kezesi nyilatkozatomat a Szállító ilyen tartalmú igénye esetén közjegyzői okiratba is köteles vagyok belefoglalni. Budapest, Cím: Telefon/Fax: Internet/ Bankszámlaszám:

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2010. június 11-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben