PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Kazincbarcika és Vidéke Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: január 1-tıl

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma A pénzkezelés során érvényesítendı alapelvek...3 II. BANKSZÁMLA KEZELÉS Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése A bankszámlaforgalom lebonyolítása A bankszámla feletti rendelkezés a társulásnál Bankszámlakivonat...5 III. ALKALMAZHATÓ FIZETÉSI MÓDOK...5 IV. KÉSZPÉNZKEZELÉS SZABÁLYAI FORINT PÉNZTÁR ESETÉBEN Házipénztár funkciója, kialakítása, védelmi rendszere A házipénztár funkciója A házipénztár elhelyezése A házipénztár védelme A készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának követelményei Pénztári nyitva tartás rendje: A kulcsok kezelése és nyilvántartása A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei Személyi feltételek Pénztáros feladata, felelıssége Pénztáros helyettesének feladata, felelıssége A pénztárellenır feladata Az utalványozók köre és feladataik A házipénztár mőködése, pénztári mozgások és azok bizonylati rendje A házipénztár pénzellátása A házipénztár készpénz kerete A pénzszállítás szabályai A pénz valódiságának ellenırzése Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztáros távollétében Pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, alapbizonylatok kezelése A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai A pénztári bevételek bizonylatolása A pénztári kifizetések bizonylatolása Elıleg, ellátmány kifizetésének rendje A munkabér kifizetésének szabályai Pénztári jelentés, pénztár zárása...15 PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS RENDJE Pénz és értékcikkek tárolása A pénztár által használt bizonylatok nyilvántartása, kezelése...15 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 A Társulási Iroda (, Iroda) pénzkezelési szabályait a számvitelrıl szóló évi C. törvény (Sztv.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (Vhr.), valamint a Számviteli politikában rögzített alapelvek szerint jelen Pénzkezelési szabályzatban határozom meg. Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézménye az önállóan mőködı Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ (EKPSZK), melynek pénzügyigazdasági feladatait együttmőködési megállapodás alapján ellátja. Ennek megfelelıen a Pénzkezelési szabályzatának hatálya EKPSZK szervezetére is kiterjed. 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A pénzkezelési szabályzat célja, hogy a Társulási Irodában meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a pénzforgalom és pénzkezelés folyamán érvényesíteni kell. Továbbá szabályozza a pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés bizonylati rendjét, valamint a vezetendı nyilvántartások rendszerét. A szabályzat a következı jogszabályi elıírások alapján került összeállításra: évi C. törvény a számvitelrıl, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetésérıl, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról, 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl, 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 232/2001. (XII.10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl, 9/2001. (MK 147.) MNB rendelkezés a pénz és elszámolás forgalom, valamint a pénzfeldolgozás szabályairól. 2. A pénzkezelés során érvényesítendı alapelvek A társulásnál törekedni kell a készpénz nélküli és készpénzkímélı fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során, a bankszámlán történı tranzakciókat kell elınyben részesíteni. A házipénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. 3

4 A szabályzat a felsorolt jogszabályok, valamint az intézményünk számviteli politikájának elıírásait figyelembe véve a következı témákhoz kapcsolódóan tartalmaz elıírásokat: a bankszámla nyitására, kezelésére, a intézménynél alkalmazható fizetési módokra, készpénzkezelés szabályaira a házipénztár elhelyezésére, védelmére, pénztári nyitva tartás rendjére, a pénzkezelés személyi feltételeire, utalványozók körére, pénzszállítás szabályaira, a munkabér fizetésének rendjére, pénz- és értékkezelés rendjére, a pénztár által használt bizonylatok nyilvántartásának rendjére. II. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése Szervezetünk pénzeszközeit a Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Kazincbarcikai fiókjánál nyitott számú bankszámlán kezeli. Az önállóan mőködı és gazdálkodó pénzforgalmi számlájának alszámlája ( ) az EKPSZK pénzforgalmi bankszámlája. Más hitelintézetnél bankszámla nem nyitható. A banki utalásokat a Társulási Irodánál és az EKPSZK-nál az OTP által telepített ELECTRA banki terminálon keresztül teljesítik. A költségvetési elszámolási számlán lévı szabad pénzeszközök betétként kizárólag a számlavezetı hitelintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetı le. Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséhez a Társulási Tanács döntése szükséges. 2. A bankszámlaforgalom lebonyolítása 2.1. A bankszámla feletti rendelkezés a társulásnál A bankszámlán elhelyezett pénzeszközök felett a banknál bejelentett aláírásra jogosultak rendelkezhetnek, a bejelentésben meghatározott módon. 4

5 A banknál bejelentett aláírásra jogosult személyek nevét és aláírását a szabályzat 1. számú melléklete, az EKPSZK alszámlája tekintetében az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. Az aláírások akkor érvényesek, ha az aláírás mellett szerepel az intézmény neve és bélyegzı lenyomata is. Az intézmény nevének feltüntetése történhet bélyegzıvel is Bankszámlakivonat A hitelintézet a társulást, mint számlatulajdonost a bankszámlán történı terhelésrıl, illetıleg jóváírásáról, a vele kötött megállapodás alapján írásban, bankszámlakivonattal, (vagy elektronikus) úton értesíti. III. ALKALMAZHATÓ FIZETÉSI MÓDOK Amennyiben törvény vagy kormányrendelet a pénztartozás megfizetésének módját kötelezıen nem írja elı, az ügyfelekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni: átutalás (egyszerő átutalás, csoportos átutalás) beszedési megbízás (csoportos beszedési megbízás), készpénzfizetés. Ha a fizetés módjában nincs megállapodás, a fizetést egyszerő átutalással kell teljesíteni. Intézményünk amennyiben törvény, vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, mind a külföldi, mind a belföldi partnereivel, belföldi fizetıeszközzel történı fizetésben állapodhat meg. IV. KÉSZPÉNZKEZELÉS SZABÁLYAI FORINT PÉNZTÁR ESETÉBEN 1. Házipénztár funkciója, kialakítása, védelmi rendszere 1.1. A házipénztár funkciója A házipénztárban kell kezelni: az intézmény mőködéséhez szükséges készpénzt, szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, egyéb értékeket A házipénztár elhelyezése A Társulási Irodánál két házipénztár mőködik, melyek részére elkülönített helyiség nem került kilakításra: - székhelyén: Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. - EKPSZK-ban: Kazincbarcika, Építık útja 15. 5

6 Házipénztárak a mőködéshez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megırzésére páncélszekrényt és vaskazettát alkalmaznak. Az épületek riasztóval védettek A házipénztár védelme A helyiségeit mozgásérzékelıvel ellátott riasztórendszer védi, mely közvetlenül a szolgáltató Telman Kft.-vel van összeköttetésben A készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának követelményei A elhagyása esetén a pénztáros köteles a vaskazettát bezárni és a páncélszekrényben elhelyezni Pénztári nyitva tartás rendje: EKPSZK A pénztár hétfıtıl csütörtökig 8 00 órától óráig pénteken 8 00 órától óráig tart nyitva. A pénztár hétfın 8 00 órától óráig kedden 16 00, szerdán 17 00, csütörtökön óráig pénteken 8 00 órától óráig tart nyitva. Az irodavezetı vagy az igazgató (az EKPSZK esetében) jóváhagyásával a nyitva tartása ettıl eltérhet A kulcsok kezelése és nyilvántartása A Társulási Irodánál a vaskazettához és a páncélszekrényhez az irodavezetınek és a pénztárosnak van kulcsa. Az EKPSZK-ban a védelmet biztosító páncélszekrényhez és vaskazettához a pénztárosnak van kulcsa. A kulcsok másolatát (tartalék kulcsokat) lezárt borítékban, biztonsági zárral ellátott szekrényben, fiókban kell ırizni. A lezárt borítékot a pénztárosnak a ragasztásnál (átfedıen) alá kell írni és lepecsételni. A kulcsokat kezelı személyekrıl, a másolatok ırzésérıl nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért a pénztáros felelıs. A nyilvántartásnak a következı adatokat kell tartalmaznia: a kulcs és a helyiség megnevezése, a kulcs átvevıjének a nevét, az átvétel idıpontja, az átvevı neve, az átvevı sajátkező aláírása. 6

7 2. A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei 2.1. Személyi feltételek Pénz és értékkezeléssel csak büntetlen elıélető, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezı dolgozó bízható meg. Nem lehet pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. Összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénzügyi, a könyvelési, a bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik utalványozási vagy ellenırzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságuk van, továbbá a pénztárosnak és helyettesének a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Két vagy több személy egy idıpontban közösen, a pénztárat még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti Pénztáros feladata, felelıssége A Társulási Irodánál egy fı pénztáros, az EKPSZK-nál szintén egy fı pénztáros végzi a pénzkezelési feladatokat. A pénztárosokat teljes anyagi felelısség terheli az általuk kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében, melynek tekintetében a szabályzat 3. sz. melléklete szerinti nyomtatványon írásban nyilatkozatot tesznek. A pénztárosok által aláírt nyilatkozatok jelen szabályzathoz csatoltuk. A pénztáros feladatai: a pénztárban tartott készpénz kezelése és megırzése, a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a pénzügyi fegyelem betartásával, köteles gondoskodni a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg idıbeni és megfelelı címletenkénti rendelkezésre állásról, a pénztári bizonylatok érvényességének, alaki és tartalmi helyességének ellenırzésérıl, a pénztár rendjének és tisztaságának biztosításáról, a pénztárral kapcsolatos elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem betartása, a pénztárban elhelyezett értékek és szigorú számadású nyomtatványok (utalványfüzetek) ırzése, kezelése, a pénzügyi fegyelem betartása, a hivatali titkok, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvetı fontosságú információk megırzése, a vagyonvédelmi és adatvédelmi elıírások betartása Pénztáros helyettesének feladata, felelıssége A Társulási Irodánál egy fı pénztár-helyettes kapott megbízást. Az EKPSZK-nál állandó pénztár-helyettes nem került kijelölésre, eseténként az igazgató írásban bízza meg a pénztáros helyettesét. A pénztáros helyettesét teljes anyagi felelısség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében, amikor a pénztárat kezeli. A pénztár-helyettes felelısségi nyilatkozatot tesz, melyet jelen szabályzathoz csatoltunk (4. sz. melléklet). 7

8 A pénztáros helyettese feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles maradéktalanul ellátni, a pénztáros helyettesítésekor feladatai a pénztáros munkaköri feladataival azonosak A pénztárellenır feladata A pénztárellenıri feladatokat a társulásnál az alábbi személyek látják el: Angyalné Sándor Katalin oktatási referens A pénztárellenırnek vizsgálni kell, hogy az alapbizonylatokat hitelességi szempontból, hogy azokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz a pénztáros csatolta-e a szükséges alapbizonylatokat, az egyes gazdasági események dokumentálása a szabályzatban meghatározott bizonylatokon történt-e, a bizonylatokon nincsenek szabálytalan javítások, a szabályzatban elıírt módon az alapbizonylatok érvénytelenítették-e, a pénzkifizetések során meghatalmazás volt-e, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel. Az ellenırnek egyrészt meg kell vizsgálni az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy az tartalmi, formai szempontból megfelel-e, másrészt, hogy a pénztári bizonylat adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival. A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok, egyéb értékek meglétének ellenırzése során ellenırizni kell, hogy a pénztárjelentésben rögzített tételekhez pénztári- és alapbizonylatokat csatoltak-e, pénztárzárás alkalmával a pénztárjelentésben szereplı pénzkészlet összege egyezike a tényleges pénzkészlettel, az értékcikkek nyilvántartása naprakész-e, A pénztári ellenırzés tényét az ellenırzött bizonylatokon és okmányokon, valamint a pénztárkönyvben a pénztárellenırnek kézjegyével el kell látni. Abban az esetben, ha a házipénztári zárlat ellenırzésekor a készpénzkészletben eltérést állapít meg a pénztárellenır, akkor köteles az eltérés rendezésérıl intézkedni, (többletet bevételeztetni, hiányról jegyzıkönyvet felvenni). A pénztárellenırt távolléte esetén Lizák János vidékfejlesztési menedzser helyettesíti, amennyiben nem lát el pénztár-helyettesítési feladatokat Az utalványozók köre és feladataik Az utalványozási joggal rendelkezı személyek nevét, beosztását, utalványozási területét a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendje szabályzatának 10. sz. melléklete tartalmaz, melynek másolata jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képezi. 8

9 A pénztárosnak gondoskodni kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának, aláírásának jól látható helyen történı kifüggesztésérıl. Bankszámláról kifizetést és pénztári kifizetést csak az utalványozási joggal felruházott személyek aláírásával ellátott bizonylatra lehet teljesíteni. Amennyiben a felsorolt munkakörökben személyi változás történik, a munkakört ellátó új személyt az utalványozási jogkörrel is meg kell bízni, az ide vonatkozó szabályok betartásával. 3. A házipénztár mőködése, pénztári mozgások és azok bizonylati rendje 3.1. A házipénztár pénzellátása A házipénztár pénzszükséglete a bankszámláról (a ) történı pénzfelvétellel biztosítható, illetve a pénztárba befolyt készpénzbevételbıl. AZ EKPSZK esetében a pénzfelvétel annak alszámlájáról ( ) történik. A készpénzkifizetéssel járó döntésekrıl, intézkedésekrıl az ügyben érintett vezetıknek, ügyintézıknek a kifizetést megelızı napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénzkifizetések összegérıl. A pénztáros az elızı napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható öszszegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan mőködését biztosító készpénz mennyiségérıl és címletérıl. Ennek keretében a pénztáros: felméri a pénztár pénzszükségletét, összeállítja a címletjegyzéket, az elıírásoknak megfelelıen kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - jogosultak által történı - aláíratásáról Készpénzfelvétel bankszámláról készpénzfelvételi utalvánnyal A készpénzfelvételi utalványfüzet szigorú számadásra kötelezett, felhasználásáról nyilvántartást kell vezetni. A készpénzfelvételi lapot a rovatoknak, illetve az elınyomott szövegnek megfelelıen olvashatóan kell kiállítani a pénztárosnak úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetısége kizárt legyen. A dátum rovatba a kiállítás helyét és idejét kell bejegyezni, a hónapot mindig betőkkel megjelölve. A készpénzfelvételi utalvány nem javítható. A rontott utalvány helyett új utalványt kell kiállítani, és a rontott példányokat a tömbben a tıszelvényekkel együtt meg kell ırizni. A készpénzfelvételi utalványt a hitelintézetnél bejelentett módon kell aláírni. A készpénzfelvételi utalványfüzetet, ezen belül az egyes lapokat, a sorszámok emelkedı sorrendjében kell felhasználni. A készpénzfelvételi utalvány beváltásánál, ha az személyre szól, az utalványt benyújtó személynek a személyazonosságát személyi igazolvánnyal igazolnia kell. 9

10 Készpénz befizetése bankszámlára Bankszámlára a pénztári készpénz-korlátot meghaladó összeg kerül befizetésre, továbbá az év utolsó munkanapján a házipénztárban tárolt teljes pénzkészlet A házipénztár készpénz kerete A pénztárban pénztárzárás után Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet - keretet meghaladó részét - még pénztárzárlat elıtt az intézmény elszámolási számlájára (alszámlájára) be kell fizetni A pénzszállítás szabályai A pénz szállításának megszervezése a pénztárosok feladata. A készpénz felvételével és szállításával megbízott személyek felelıssége az átvételtıl az átadás idıpontjáig, az átadás bizonylatolásának befejezéséig tart. A pénzszállítás feltételei: Ft-ot meg nem haladó összegnél: a pénzszállítást 1 fı végzi. A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét követıen a készpénzt a legrövidebb idın belül a pénztárba kell szállítani A pénz valódiságának ellenırzése A pénztáros csak valódi és forgalomban lévı pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhat el a befizetıktıl és kifizetést is csak így teljesíthet. Az EKPSZK-nál a pénz valódiságának ellenırzéséhez pénzvizsgáló eszközt alkalmaznak. A bankjegyek és pénzérmék valódiságának és forgalomképességének megállapítását a következı elıírások megtartásával kell végezni: Valódinak és forgalomképesnek minısül az a forgalmi bankjegy, illetve pénzérme, amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett hirdetményben foglalt leírásnak megfelel. Bankjegy esetében forgalomképesnek tekintendı az a valódi bankjegy, amely a mechanikai hibáktól mentes. Pénzérme esetében nem tekintendı forgalomképesnek a megcsonkított (átlyukasztott), súlyában jelentısen megfogyott, nehezen felismerhetı pénzérme. Nem fogadható el hiányos, sérült, szakadt bankjegy, kivéve, ha teljes értékben beváltható (befizethetı). A pénztáros hamis vagy annak látszó bankjegyeket, érméket nem fogadhat el, azt átvételi elismervény ellenében vissza kell tartania. A befizetıvel tisztázni szükséges a hamisnak látszó bankjegy vagy érme eredetét. Az ilyen eseményrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a befizetı nevét, címét, személyi igazolványának számát. 10

11 A jegyzıkönyvet a befizetıvel alá kell írattatni. Az aláírás megtagadása esetén annak tényét a jegyzıkönyvben fel kell tüntetni. A gyanús bankjegyeket, érméket a jegyzıkönyvvel együtt az MNB-ba be kell szállítani. A jegyzıkönyvet a pénztár-jelentéshez csatolni kell Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztáros távollétében A pénztáros helyettesítésekor pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárban lévı készpénzrıl, értékekrıl, értékpapírokról szigorú számadású nyomtatványokról átadás átvételi jegyzıkönyvet kell készíteni a szabályzat 5. számú melléklete szerint. Amennyiben a pénztáros betegség vagy más ok miatt munkahelyétıl távol marad, köteles a nála lévı kulcsot munkakezdésre lezárt és a ragasztásnál aláírt borítékban az intézmény gazdaságvezetıjéhez eljuttatni. A pénztáros távollétében a pénztár felnyitására tanúk jelenlétében a gazdaságvezetı vagy az igazgató (az EKPSZK esetében) jogosult. Hasonlóan kell eljárni abban az esetben is, ha a pénztár az eredeti kulcs másolatával kerül kinyitásra. Minden esetben a tanúkkal együtt jegyzıkönyvet kell felvenni. Amennyiben a kulcs elveszett, megsérült, vagy a zár elromlott, a kulcsért felelıs személy köteles azt a gazdaságvezetınek, illetve az igazgatónak (az EKPSZK esetében) haladéktalanul tudomására hozni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni, és a pénzt és egyéb értékeket az átvevınek jegyzıkönyvileg kell átadni. Az átvevı pénztáros köteles meggyızıdni az elszámolások és pénzkészlet helyességérıl, a nyilvántartások naprakész állapotáról. A jegyzıkönyvet az átadó, átvevı, illetve a pénztárellenır írja alá. 4. Pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, alapbizonylatok kezelése 4.1. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai A készpénzforgalom lebonyolításához a Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. (Hagyárosbörönd) által készített Önkormányzati programcsalád HÁZIPÉNZTÁR rendszer 3.5 verziójú programját (HÁZIPÉNZTÁR program) használják, a Társulási Irodánál tıl, az EKPSZK-nál tıl. A program segítségével folyamatosan sorszámozott kiadási és bevételi pénztárbizonylatok állíthatók ki. A gazdasági eseményekrıl minden esetben pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételi és kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell az alapbizonylatokat, melyek a számla, készpénzjegyzék, a bérjegyzék, az útiköltség-elszámolás, stb. A rontott és törölt (stornó) pénztárbizonylatot meg kell ırizni. 11

12 4.2. A pénztári bevételek bizonylatolása A házipénztári befizetésekrıl - a vonatkozó alapbizonylatokkal egyezıen - bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetıvel alá kell íratni. Nem személyes befizetés esetén a befizetı aláírása céljára szolgáló rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (pl. postautalvány). A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak kell aláírásával igazolnia. A bevételi pénztárbizonylatot aláírja: a pénztáros, a pénztárellenır, a könyvelı, az ellenjegyzı, az érvényesítı. A bevételi pénztárbizonylatot a Társulási Irodánál egy példányban állítják ki, az EKPSZK-nál két példányban. A pénztárbizonylathoz csatolják a pénztári alapbizonylatokat majd a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt könyvelés céljából átadásra kerül. Az EKPSZK a bevételi pénztárbizonylat második példányát megırzi A pénztári kifizetések bizonylatolása Minden házipénztári kifizetésrıl az alapbizonylatokkal egyezıen Kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bizonylatot a Bevételi pénztárbizonylattal azonos módon kell kiállítani, azonban az utalványozó aláírása is szerepel rajta. A pénztáros csak szabályszerően kiállított, utalványozásra jogosult személy utalványozásával ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján fizethet ki a pénztárból összegeket. A pénztárosnak meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkezı személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerően kiállított meghatalmazás ellenében fizethetı ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz csatolni kell. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylattal több személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel járandóságát. A pénzfelvétel igazolása ebben az esetben az átvevık aláírásával a pénztári alapokmányon történik. A pénz átvevıjének személyazonosságát szükség esetén személyi igazolvánnyal kell igazolnia. Kifizetéskor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak alá kell írnia. A kiadási pénztárbizonylatot aláírja: a pénztáros, a pénztárellenır, a könyvelı, az ellenjegyzı, az érvényesítı és az utalványozó. A kiadási pénztárbizonylatot a Társulási Irodánál egy példányban állítják ki, az EKPSZK-nál két példányban. A pénztárbizonylathoz csatolják a pénztári alapbizonylatokat majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt könyvelés céljára átadásra kerül. Az EKPSZK a bevételi pénztárbizonylat második példányát megırzi Elıleg kifizetésének rendje Az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK esetében) írásos engedélye alapján a megbízott dolgozók, illetve az intézmények képviselıi rendezvényekhez kapcsolódó, 12

13 határidıhöz kötött elszámolási kötelezettséggel a pénztárból elıleget vehetnek fel. Az elıleg felvételére és elszámolására a B.Sz.ny /V. r.sz. Készpénzigénylés elszámolásra elnevezéső szabvány nyomtatványt kell használni. Készpénzt a pénztáros elszámolásra csak a következı célokra adhat ki: kiküldetési költségre, beszerzésre, rendezvényekre, reprezentációra. Kivételesen indokolt esetben az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK esetében) adhat engedélyt a fenti jogcímeken kívül készpénz elszámolásra történı kiadására. Az elszámolásra kiadott elılegekrıl a pénztáros nyilvántartást vezet a B.Sz.ny r.sz. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása elnevezéső nyomtatványon. A nyilvántartásban fel kell tüntetni: a kiadás keltét és tételszámát, a felvevı nevét, az összeg jogcímét, az igénylést aláíró vezetı nevét, a felvett összeget, az elszámolás határidejét (mely a 8 napot nem haladhatja meg), a felhasznált összeget, az elszámolás keltét, az esetlegesen visszafizetett összeget, a bevételezés tételszámát. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegek a pénztár pénztárkeretét nem terhelik. Az intézményi dolgozók amennyiben készpénzzel vásárolnak, a felvett elıleggel a pénztárnak 8 napon belül kötelesek elszámolni. Kiküldetéssel kapcsolatos elıleg és költség elszámolásához a B /r.sz. Kiküldetési rendelvény és költségelszámolás elnevezéső nyomtatványt kell használni. Amennyiben úti- vagy szállodai költség miatt a kiküldöttnek elılegre van szüksége, akkor az utalványozásra jogosult személy a pénztárnak utasítást ad a készpénz elıleg kifizetésére. Az ilyen célra kifizetett összeg az elszámolási elıleggel azonosnak minısül, az arra vonatkozó elıírások alkalmazandók. A kiküldetéssel kapcsolatban kiadott elılegekkel, illetve költségekkel a munkahelyen történı (elıírt) jelentkezést követı 8 napon belül kell elszámolni. Az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK esetében) indokolt esetben írásban késıbbi elszámolási idıpontot is engedélyezhet. Munkabér elıleg kifizetésének és visszafizetésének rendjét az irodavezetı, illetve az igazgató (az EPKSZK esetében) külön szabályozásban rögzíti. Munkába járás útiköltség térítésének elszámolása A hatályos munkába járással kapcsolatos kormányrendelet elıírásainak figyelembe vételével, a, EKPSZK a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgáló bérlet vagy menetjegy rendeletben rögzített mértékének megfelelı részét. 13

14 Az elszámoláshoz a munkavállaló nevére szóló bérletet vagy a menetjegyet le kell adni. A kifizetés a tárgyhónapot követı 8. munkanapig történik. Saját tulajdonú gépkocsi szolgálati célú használata az Irodavezetı, vagy igazgató (az EKPSZK esetében) engedélye szükséges. Az elszámolás a megtett futásteljesítmény, az APEH által az adott hónapra érvényes üzemanyagár és a 60/1992. (IV.1.) sz. Korm. rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja szerint számított alapnorma-átalányt alapján történik. Az elszámoláshoz a gépkocsi beépített hengerőrtartalmát igazolni kell. Az utazás költségeivel a szolgálati útról történı visszatérést követı 8 napon belül kiküldetési rendelvényen el kell számolni. Saját tulajdonú gépkocsival történı munkába járás esetén, a hatályos munkába járással kapcsolatos kormányrendelet elıírásainak figyelembe vételével az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK-nál) engedélyével 9 Ft/km költségtérítés fizethetı. Az elszámolás a munkában töltött napok, illetve a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság alapján történik. Az elszámolást, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a tárgyhónapot követı hó 8. munkanapjáig a pénztáros részére be kell nyújtani. Az adómentes részt meghaladó költségtérítéshez az irodavezetı, illetve az igazgató (az EPKSZK esetében) engedélye szükséges. A fenti esetekben szükséges az adatokat az IMI program, illetve a KIR3 program szerint a MÁK felé lejelenteni. Valamennyi elszámolási kötelezettséggel felvett készpénzzel az elıírt határidıkön kívül az év utolsó munkanapján 15 óráig az elszámolási esedékességtıl függetlenül el kell számolni. Újabb készpénz elıleget utólagos elszámolásra csak akkor lehet igényelni és kiadni, ha az igénylı korábbi elszámolási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Kivételt képezhet az az eset, ha kisebb vásárlásra felvett elıleg valamely oknál fogva aznap nem kerülhet felhasználásra, de ugyanakkor más célú, azonnali jellegő beszerzés szükséges. Az utólagos elszámolásra kiadott elılegek határidıre történı elszámolásának elmulasztása esetén az elıleget felvett dolgozót írásban fel kell szólítani. Amennyiben a felszólítás ellenére sem számol el az elıleggel, akkor az eseményt jelenteni kell az irodavezetınek, illetve az igazgatónak (az EKPSZK esetében). Abban az esetben, ha a tett intézkedésnek nincs eredménye, akkor a felvett készpénz összegétıl függıen kártérítési, illetve bőnügyi eljárást kell kezdeményezni A munkabér kifizetésének szabályai A munkabér felvétele a pénzintézettıl A Társulási Irodánál és az EKPSZK-nál a munkabéreket a lakossági folyószámlákra történı átutalással fizetik ki a dolgozók részére. 14

15 Intézményi hatáskörben számfejtett járandóságok és hóközi kifizetések esetében elsısorban a lakossági folyószámlára utalást kell alkalmazni, de az irodavezetı, igazgató (az EKPSZK esetében) hozzájárulásával, - szükség szerint a pénztárból kifizethetı. 5. Pénztári jelentés, pénztár zárása A pénztáros a HÁZIPÉNZTÁR programban minden pénztári befizetésrıl és kifizetésrıl idırendi sorrendben a pénztárjelentést készít. A pénztáros dekádonként (tíznaponta) köteles pénztárzárlatot végezni, illetve ezen kívül, ha a pénztárost helyettesíteni kell, vagy beosztásából a pénztáros távozik. A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztárjelentést a Társulási Irodánál egy példányban, az EKPSZK-nál két példányban készül. Az elsı példányt - a mellékletekkel együtt - a könyvelés részére át kell adni. A második példányt az EKPSZK megırzi. A pénztárzárás során: a pénztárban levı készpénz-állományt címletenkénti meg kell állapítani, továbbá a pénztárjelentés alapján a pénztár nyilvántartás szerinti egyenleget, egyeztetni kell a megállapított egyenleget és a tényleges készpénzállományt, az eltérést még a megállapítás napján fel kell deríteni, az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévı személyeknek alá kell írni. A többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztáros befizetési kötelezettségeként elı kell írni. 1. Pénz és értékcikkek tárolása V. PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS RENDJE A pénztáros a fizetıeszközöket címletenként, az értékcikkeket (pl. étkezési utalvány) és a szigorú számadású bizonylatokat elkülönítve tárolja. A házipénztárban idegen - más szervezetek, saját alkalmazottak vagy más személyek - pénzét, illetve értékét az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK esetében) külön engedélyével szabad tartani, melyrıl nyilvántartást kell vezetni. 2. A pénztár által használt bizonylatok nyilvántartása, kezelése A szigorú számadású nyomtatványokról a pénztáros nyilvántartást vezet. A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat a számvitelrıl szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdése szerinti idıpontig olvasható formában meg kell ırizni. 15

16 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ez a szabályzat január 1. napján lép hatályba. A Társulási irodánál az irodavezetı, illetve az EPKSZK-nál az igazgató gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglalt elıírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejőleg. Kazincbarcika, január 4. Kerekes Barbara igazgató Székelyné Varga Mária irodavezetı 16

17 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 3. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott Zabari Zsoltné pénztáros tudomásul veszem, hogy az Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ házipénztárában kezelt pénzeszközök és egyéb értékek kezeléséért teljes anyagi felelısség terhel. Kazincbarcika, 200. év hó. nap p é n z t á r o s Költségvetési szerv neve 17

18 4. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás N Y I L A T K O Z A T ( pénztárost helyettesítı) Alulírott,..pénztáros tudomásul veszem, hogy (intézmény) házipénztárában kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért a pénztáros helyettesítésének idıtartama alatt teljes anyagi felelısség terhel., 200 év hó. nap pénztáros helyettese Költségvetési szerv neve 18

19 4/a. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás - Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ MEGBÍZÁS pénztáros helyettesítıi feladatok ellátására Megbízom,..a pénztáros helyettesítıi feladatok ellátásával a következı idıszakra.. A megbízott köteles felelısségvállalási nyilatkozatot tenni., 200 év hó. nap igazgató Alulírott,..pénztáros helyettesítı tudomásul veszem, hogy az EKPSZK házipénztárában kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért a pénztáros helyettesítésének idıtartama alatt teljes anyagi felelısség terhel., 200 év hó. nap pénztáros helyettesítı Költségvetési szerv neve 19

20 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5. sz. melléklet JEGYZİKÖNYV Készült: év..hó.nap alkalmával a pénztárhelyiségében. Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel Jelen vannak: pénztár ellenır pénztárt átadó pénztárt átvevı A Társulási Irodánál a pénztárosi teendıket tıl a pénztáros.....miatt....pénztár-helyettes látja el. A fentiek miatt a pénztárátadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra, illetve átvételre: a) Használatban lévı bizonylatok Bizonylat megnevezése Készpénz-felvételi utalvány Kiküldetési rendelvény és költségelszámolás B.18-70/új Készpénzigénylés elszámolásra B /V r.sz. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása B r. sz. Bizonylat sorszáma - tól - ig Nyilvántartás az értékpapírokról... (db) b) Páncélszekrény kulcsa:. (db) c) Vaskazetta kulcsa:.(db) Költségvetési szerv neve 20

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs M J Város Önkormányzatának Pénzkezelési Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/49/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 80/2014/Sz. 1/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KEZELÉS

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI- MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jókutiné Szabó Ágota sk. igazgató 1 Tartalomjegyzék: I. Általános rész 2.-

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Hatályos 2009.11.01-tıl) A Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014.

MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 314/2014. sz. határozata Készült 8 példányban sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL BUDAPEST 2015. T a r t a l o m Értelmező rendelkezések:... 2 1. A Kincstári kártyarendszer általános szabályai... 3 2. Kincstári kártya

Részletesebben