PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Kazincbarcika és Vidéke Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: január 1-tıl

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma A pénzkezelés során érvényesítendı alapelvek...3 II. BANKSZÁMLA KEZELÉS Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése A bankszámlaforgalom lebonyolítása A bankszámla feletti rendelkezés a társulásnál Bankszámlakivonat...5 III. ALKALMAZHATÓ FIZETÉSI MÓDOK...5 IV. KÉSZPÉNZKEZELÉS SZABÁLYAI FORINT PÉNZTÁR ESETÉBEN Házipénztár funkciója, kialakítása, védelmi rendszere A házipénztár funkciója A házipénztár elhelyezése A házipénztár védelme A készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának követelményei Pénztári nyitva tartás rendje: A kulcsok kezelése és nyilvántartása A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei Személyi feltételek Pénztáros feladata, felelıssége Pénztáros helyettesének feladata, felelıssége A pénztárellenır feladata Az utalványozók köre és feladataik A házipénztár mőködése, pénztári mozgások és azok bizonylati rendje A házipénztár pénzellátása A házipénztár készpénz kerete A pénzszállítás szabályai A pénz valódiságának ellenırzése Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztáros távollétében Pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, alapbizonylatok kezelése A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai A pénztári bevételek bizonylatolása A pénztári kifizetések bizonylatolása Elıleg, ellátmány kifizetésének rendje A munkabér kifizetésének szabályai Pénztári jelentés, pénztár zárása...15 PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS RENDJE Pénz és értékcikkek tárolása A pénztár által használt bizonylatok nyilvántartása, kezelése...15 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 A Társulási Iroda (, Iroda) pénzkezelési szabályait a számvitelrıl szóló évi C. törvény (Sztv.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (Vhr.), valamint a Számviteli politikában rögzített alapelvek szerint jelen Pénzkezelési szabályzatban határozom meg. Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézménye az önállóan mőködı Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ (EKPSZK), melynek pénzügyigazdasági feladatait együttmőködési megállapodás alapján ellátja. Ennek megfelelıen a Pénzkezelési szabályzatának hatálya EKPSZK szervezetére is kiterjed. 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A pénzkezelési szabályzat célja, hogy a Társulási Irodában meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a pénzforgalom és pénzkezelés folyamán érvényesíteni kell. Továbbá szabályozza a pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés bizonylati rendjét, valamint a vezetendı nyilvántartások rendszerét. A szabályzat a következı jogszabályi elıírások alapján került összeállításra: évi C. törvény a számvitelrıl, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetésérıl, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról, 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl, 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 232/2001. (XII.10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl, 9/2001. (MK 147.) MNB rendelkezés a pénz és elszámolás forgalom, valamint a pénzfeldolgozás szabályairól. 2. A pénzkezelés során érvényesítendı alapelvek A társulásnál törekedni kell a készpénz nélküli és készpénzkímélı fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során, a bankszámlán történı tranzakciókat kell elınyben részesíteni. A házipénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. 3

4 A szabályzat a felsorolt jogszabályok, valamint az intézményünk számviteli politikájának elıírásait figyelembe véve a következı témákhoz kapcsolódóan tartalmaz elıírásokat: a bankszámla nyitására, kezelésére, a intézménynél alkalmazható fizetési módokra, készpénzkezelés szabályaira a házipénztár elhelyezésére, védelmére, pénztári nyitva tartás rendjére, a pénzkezelés személyi feltételeire, utalványozók körére, pénzszállítás szabályaira, a munkabér fizetésének rendjére, pénz- és értékkezelés rendjére, a pénztár által használt bizonylatok nyilvántartásának rendjére. II. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése Szervezetünk pénzeszközeit a Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Kazincbarcikai fiókjánál nyitott számú bankszámlán kezeli. Az önállóan mőködı és gazdálkodó pénzforgalmi számlájának alszámlája ( ) az EKPSZK pénzforgalmi bankszámlája. Más hitelintézetnél bankszámla nem nyitható. A banki utalásokat a Társulási Irodánál és az EKPSZK-nál az OTP által telepített ELECTRA banki terminálon keresztül teljesítik. A költségvetési elszámolási számlán lévı szabad pénzeszközök betétként kizárólag a számlavezetı hitelintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetı le. Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséhez a Társulási Tanács döntése szükséges. 2. A bankszámlaforgalom lebonyolítása 2.1. A bankszámla feletti rendelkezés a társulásnál A bankszámlán elhelyezett pénzeszközök felett a banknál bejelentett aláírásra jogosultak rendelkezhetnek, a bejelentésben meghatározott módon. 4

5 A banknál bejelentett aláírásra jogosult személyek nevét és aláírását a szabályzat 1. számú melléklete, az EKPSZK alszámlája tekintetében az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. Az aláírások akkor érvényesek, ha az aláírás mellett szerepel az intézmény neve és bélyegzı lenyomata is. Az intézmény nevének feltüntetése történhet bélyegzıvel is Bankszámlakivonat A hitelintézet a társulást, mint számlatulajdonost a bankszámlán történı terhelésrıl, illetıleg jóváírásáról, a vele kötött megállapodás alapján írásban, bankszámlakivonattal, (vagy elektronikus) úton értesíti. III. ALKALMAZHATÓ FIZETÉSI MÓDOK Amennyiben törvény vagy kormányrendelet a pénztartozás megfizetésének módját kötelezıen nem írja elı, az ügyfelekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni: átutalás (egyszerő átutalás, csoportos átutalás) beszedési megbízás (csoportos beszedési megbízás), készpénzfizetés. Ha a fizetés módjában nincs megállapodás, a fizetést egyszerő átutalással kell teljesíteni. Intézményünk amennyiben törvény, vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, mind a külföldi, mind a belföldi partnereivel, belföldi fizetıeszközzel történı fizetésben állapodhat meg. IV. KÉSZPÉNZKEZELÉS SZABÁLYAI FORINT PÉNZTÁR ESETÉBEN 1. Házipénztár funkciója, kialakítása, védelmi rendszere 1.1. A házipénztár funkciója A házipénztárban kell kezelni: az intézmény mőködéséhez szükséges készpénzt, szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, egyéb értékeket A házipénztár elhelyezése A Társulási Irodánál két házipénztár mőködik, melyek részére elkülönített helyiség nem került kilakításra: - székhelyén: Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. - EKPSZK-ban: Kazincbarcika, Építık útja 15. 5

6 Házipénztárak a mőködéshez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megırzésére páncélszekrényt és vaskazettát alkalmaznak. Az épületek riasztóval védettek A házipénztár védelme A helyiségeit mozgásérzékelıvel ellátott riasztórendszer védi, mely közvetlenül a szolgáltató Telman Kft.-vel van összeköttetésben A készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának követelményei A elhagyása esetén a pénztáros köteles a vaskazettát bezárni és a páncélszekrényben elhelyezni Pénztári nyitva tartás rendje: EKPSZK A pénztár hétfıtıl csütörtökig 8 00 órától óráig pénteken 8 00 órától óráig tart nyitva. A pénztár hétfın 8 00 órától óráig kedden 16 00, szerdán 17 00, csütörtökön óráig pénteken 8 00 órától óráig tart nyitva. Az irodavezetı vagy az igazgató (az EKPSZK esetében) jóváhagyásával a nyitva tartása ettıl eltérhet A kulcsok kezelése és nyilvántartása A Társulási Irodánál a vaskazettához és a páncélszekrényhez az irodavezetınek és a pénztárosnak van kulcsa. Az EKPSZK-ban a védelmet biztosító páncélszekrényhez és vaskazettához a pénztárosnak van kulcsa. A kulcsok másolatát (tartalék kulcsokat) lezárt borítékban, biztonsági zárral ellátott szekrényben, fiókban kell ırizni. A lezárt borítékot a pénztárosnak a ragasztásnál (átfedıen) alá kell írni és lepecsételni. A kulcsokat kezelı személyekrıl, a másolatok ırzésérıl nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért a pénztáros felelıs. A nyilvántartásnak a következı adatokat kell tartalmaznia: a kulcs és a helyiség megnevezése, a kulcs átvevıjének a nevét, az átvétel idıpontja, az átvevı neve, az átvevı sajátkező aláírása. 6

7 2. A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei 2.1. Személyi feltételek Pénz és értékkezeléssel csak büntetlen elıélető, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezı dolgozó bízható meg. Nem lehet pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. Összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénzügyi, a könyvelési, a bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik utalványozási vagy ellenırzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságuk van, továbbá a pénztárosnak és helyettesének a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Két vagy több személy egy idıpontban közösen, a pénztárat még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti Pénztáros feladata, felelıssége A Társulási Irodánál egy fı pénztáros, az EKPSZK-nál szintén egy fı pénztáros végzi a pénzkezelési feladatokat. A pénztárosokat teljes anyagi felelısség terheli az általuk kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében, melynek tekintetében a szabályzat 3. sz. melléklete szerinti nyomtatványon írásban nyilatkozatot tesznek. A pénztárosok által aláírt nyilatkozatok jelen szabályzathoz csatoltuk. A pénztáros feladatai: a pénztárban tartott készpénz kezelése és megırzése, a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a pénzügyi fegyelem betartásával, köteles gondoskodni a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg idıbeni és megfelelı címletenkénti rendelkezésre állásról, a pénztári bizonylatok érvényességének, alaki és tartalmi helyességének ellenırzésérıl, a pénztár rendjének és tisztaságának biztosításáról, a pénztárral kapcsolatos elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem betartása, a pénztárban elhelyezett értékek és szigorú számadású nyomtatványok (utalványfüzetek) ırzése, kezelése, a pénzügyi fegyelem betartása, a hivatali titkok, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvetı fontosságú információk megırzése, a vagyonvédelmi és adatvédelmi elıírások betartása Pénztáros helyettesének feladata, felelıssége A Társulási Irodánál egy fı pénztár-helyettes kapott megbízást. Az EKPSZK-nál állandó pénztár-helyettes nem került kijelölésre, eseténként az igazgató írásban bízza meg a pénztáros helyettesét. A pénztáros helyettesét teljes anyagi felelısség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében, amikor a pénztárat kezeli. A pénztár-helyettes felelısségi nyilatkozatot tesz, melyet jelen szabályzathoz csatoltunk (4. sz. melléklet). 7

8 A pénztáros helyettese feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles maradéktalanul ellátni, a pénztáros helyettesítésekor feladatai a pénztáros munkaköri feladataival azonosak A pénztárellenır feladata A pénztárellenıri feladatokat a társulásnál az alábbi személyek látják el: Angyalné Sándor Katalin oktatási referens A pénztárellenırnek vizsgálni kell, hogy az alapbizonylatokat hitelességi szempontból, hogy azokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz a pénztáros csatolta-e a szükséges alapbizonylatokat, az egyes gazdasági események dokumentálása a szabályzatban meghatározott bizonylatokon történt-e, a bizonylatokon nincsenek szabálytalan javítások, a szabályzatban elıírt módon az alapbizonylatok érvénytelenítették-e, a pénzkifizetések során meghatalmazás volt-e, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel. Az ellenırnek egyrészt meg kell vizsgálni az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy az tartalmi, formai szempontból megfelel-e, másrészt, hogy a pénztári bizonylat adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival. A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok, egyéb értékek meglétének ellenırzése során ellenırizni kell, hogy a pénztárjelentésben rögzített tételekhez pénztári- és alapbizonylatokat csatoltak-e, pénztárzárás alkalmával a pénztárjelentésben szereplı pénzkészlet összege egyezike a tényleges pénzkészlettel, az értékcikkek nyilvántartása naprakész-e, A pénztári ellenırzés tényét az ellenırzött bizonylatokon és okmányokon, valamint a pénztárkönyvben a pénztárellenırnek kézjegyével el kell látni. Abban az esetben, ha a házipénztári zárlat ellenırzésekor a készpénzkészletben eltérést állapít meg a pénztárellenır, akkor köteles az eltérés rendezésérıl intézkedni, (többletet bevételeztetni, hiányról jegyzıkönyvet felvenni). A pénztárellenırt távolléte esetén Lizák János vidékfejlesztési menedzser helyettesíti, amennyiben nem lát el pénztár-helyettesítési feladatokat Az utalványozók köre és feladataik Az utalványozási joggal rendelkezı személyek nevét, beosztását, utalványozási területét a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendje szabályzatának 10. sz. melléklete tartalmaz, melynek másolata jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képezi. 8

9 A pénztárosnak gondoskodni kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának, aláírásának jól látható helyen történı kifüggesztésérıl. Bankszámláról kifizetést és pénztári kifizetést csak az utalványozási joggal felruházott személyek aláírásával ellátott bizonylatra lehet teljesíteni. Amennyiben a felsorolt munkakörökben személyi változás történik, a munkakört ellátó új személyt az utalványozási jogkörrel is meg kell bízni, az ide vonatkozó szabályok betartásával. 3. A házipénztár mőködése, pénztári mozgások és azok bizonylati rendje 3.1. A házipénztár pénzellátása A házipénztár pénzszükséglete a bankszámláról (a ) történı pénzfelvétellel biztosítható, illetve a pénztárba befolyt készpénzbevételbıl. AZ EKPSZK esetében a pénzfelvétel annak alszámlájáról ( ) történik. A készpénzkifizetéssel járó döntésekrıl, intézkedésekrıl az ügyben érintett vezetıknek, ügyintézıknek a kifizetést megelızı napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénzkifizetések összegérıl. A pénztáros az elızı napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható öszszegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan mőködését biztosító készpénz mennyiségérıl és címletérıl. Ennek keretében a pénztáros: felméri a pénztár pénzszükségletét, összeállítja a címletjegyzéket, az elıírásoknak megfelelıen kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - jogosultak által történı - aláíratásáról Készpénzfelvétel bankszámláról készpénzfelvételi utalvánnyal A készpénzfelvételi utalványfüzet szigorú számadásra kötelezett, felhasználásáról nyilvántartást kell vezetni. A készpénzfelvételi lapot a rovatoknak, illetve az elınyomott szövegnek megfelelıen olvashatóan kell kiállítani a pénztárosnak úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetısége kizárt legyen. A dátum rovatba a kiállítás helyét és idejét kell bejegyezni, a hónapot mindig betőkkel megjelölve. A készpénzfelvételi utalvány nem javítható. A rontott utalvány helyett új utalványt kell kiállítani, és a rontott példányokat a tömbben a tıszelvényekkel együtt meg kell ırizni. A készpénzfelvételi utalványt a hitelintézetnél bejelentett módon kell aláírni. A készpénzfelvételi utalványfüzetet, ezen belül az egyes lapokat, a sorszámok emelkedı sorrendjében kell felhasználni. A készpénzfelvételi utalvány beváltásánál, ha az személyre szól, az utalványt benyújtó személynek a személyazonosságát személyi igazolvánnyal igazolnia kell. 9

10 Készpénz befizetése bankszámlára Bankszámlára a pénztári készpénz-korlátot meghaladó összeg kerül befizetésre, továbbá az év utolsó munkanapján a házipénztárban tárolt teljes pénzkészlet A házipénztár készpénz kerete A pénztárban pénztárzárás után Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet - keretet meghaladó részét - még pénztárzárlat elıtt az intézmény elszámolási számlájára (alszámlájára) be kell fizetni A pénzszállítás szabályai A pénz szállításának megszervezése a pénztárosok feladata. A készpénz felvételével és szállításával megbízott személyek felelıssége az átvételtıl az átadás idıpontjáig, az átadás bizonylatolásának befejezéséig tart. A pénzszállítás feltételei: Ft-ot meg nem haladó összegnél: a pénzszállítást 1 fı végzi. A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét követıen a készpénzt a legrövidebb idın belül a pénztárba kell szállítani A pénz valódiságának ellenırzése A pénztáros csak valódi és forgalomban lévı pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhat el a befizetıktıl és kifizetést is csak így teljesíthet. Az EKPSZK-nál a pénz valódiságának ellenırzéséhez pénzvizsgáló eszközt alkalmaznak. A bankjegyek és pénzérmék valódiságának és forgalomképességének megállapítását a következı elıírások megtartásával kell végezni: Valódinak és forgalomképesnek minısül az a forgalmi bankjegy, illetve pénzérme, amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett hirdetményben foglalt leírásnak megfelel. Bankjegy esetében forgalomképesnek tekintendı az a valódi bankjegy, amely a mechanikai hibáktól mentes. Pénzérme esetében nem tekintendı forgalomképesnek a megcsonkított (átlyukasztott), súlyában jelentısen megfogyott, nehezen felismerhetı pénzérme. Nem fogadható el hiányos, sérült, szakadt bankjegy, kivéve, ha teljes értékben beváltható (befizethetı). A pénztáros hamis vagy annak látszó bankjegyeket, érméket nem fogadhat el, azt átvételi elismervény ellenében vissza kell tartania. A befizetıvel tisztázni szükséges a hamisnak látszó bankjegy vagy érme eredetét. Az ilyen eseményrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a befizetı nevét, címét, személyi igazolványának számát. 10

11 A jegyzıkönyvet a befizetıvel alá kell írattatni. Az aláírás megtagadása esetén annak tényét a jegyzıkönyvben fel kell tüntetni. A gyanús bankjegyeket, érméket a jegyzıkönyvvel együtt az MNB-ba be kell szállítani. A jegyzıkönyvet a pénztár-jelentéshez csatolni kell Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztáros távollétében A pénztáros helyettesítésekor pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárban lévı készpénzrıl, értékekrıl, értékpapírokról szigorú számadású nyomtatványokról átadás átvételi jegyzıkönyvet kell készíteni a szabályzat 5. számú melléklete szerint. Amennyiben a pénztáros betegség vagy más ok miatt munkahelyétıl távol marad, köteles a nála lévı kulcsot munkakezdésre lezárt és a ragasztásnál aláírt borítékban az intézmény gazdaságvezetıjéhez eljuttatni. A pénztáros távollétében a pénztár felnyitására tanúk jelenlétében a gazdaságvezetı vagy az igazgató (az EKPSZK esetében) jogosult. Hasonlóan kell eljárni abban az esetben is, ha a pénztár az eredeti kulcs másolatával kerül kinyitásra. Minden esetben a tanúkkal együtt jegyzıkönyvet kell felvenni. Amennyiben a kulcs elveszett, megsérült, vagy a zár elromlott, a kulcsért felelıs személy köteles azt a gazdaságvezetınek, illetve az igazgatónak (az EKPSZK esetében) haladéktalanul tudomására hozni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni, és a pénzt és egyéb értékeket az átvevınek jegyzıkönyvileg kell átadni. Az átvevı pénztáros köteles meggyızıdni az elszámolások és pénzkészlet helyességérıl, a nyilvántartások naprakész állapotáról. A jegyzıkönyvet az átadó, átvevı, illetve a pénztárellenır írja alá. 4. Pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, alapbizonylatok kezelése 4.1. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai A készpénzforgalom lebonyolításához a Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. (Hagyárosbörönd) által készített Önkormányzati programcsalád HÁZIPÉNZTÁR rendszer 3.5 verziójú programját (HÁZIPÉNZTÁR program) használják, a Társulási Irodánál tıl, az EKPSZK-nál tıl. A program segítségével folyamatosan sorszámozott kiadási és bevételi pénztárbizonylatok állíthatók ki. A gazdasági eseményekrıl minden esetben pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételi és kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell az alapbizonylatokat, melyek a számla, készpénzjegyzék, a bérjegyzék, az útiköltség-elszámolás, stb. A rontott és törölt (stornó) pénztárbizonylatot meg kell ırizni. 11

12 4.2. A pénztári bevételek bizonylatolása A házipénztári befizetésekrıl - a vonatkozó alapbizonylatokkal egyezıen - bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetıvel alá kell íratni. Nem személyes befizetés esetén a befizetı aláírása céljára szolgáló rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (pl. postautalvány). A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak kell aláírásával igazolnia. A bevételi pénztárbizonylatot aláírja: a pénztáros, a pénztárellenır, a könyvelı, az ellenjegyzı, az érvényesítı. A bevételi pénztárbizonylatot a Társulási Irodánál egy példányban állítják ki, az EKPSZK-nál két példányban. A pénztárbizonylathoz csatolják a pénztári alapbizonylatokat majd a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt könyvelés céljából átadásra kerül. Az EKPSZK a bevételi pénztárbizonylat második példányát megırzi A pénztári kifizetések bizonylatolása Minden házipénztári kifizetésrıl az alapbizonylatokkal egyezıen Kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bizonylatot a Bevételi pénztárbizonylattal azonos módon kell kiállítani, azonban az utalványozó aláírása is szerepel rajta. A pénztáros csak szabályszerően kiállított, utalványozásra jogosult személy utalványozásával ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján fizethet ki a pénztárból összegeket. A pénztárosnak meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkezı személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerően kiállított meghatalmazás ellenében fizethetı ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz csatolni kell. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylattal több személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel járandóságát. A pénzfelvétel igazolása ebben az esetben az átvevık aláírásával a pénztári alapokmányon történik. A pénz átvevıjének személyazonosságát szükség esetén személyi igazolvánnyal kell igazolnia. Kifizetéskor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak alá kell írnia. A kiadási pénztárbizonylatot aláírja: a pénztáros, a pénztárellenır, a könyvelı, az ellenjegyzı, az érvényesítı és az utalványozó. A kiadási pénztárbizonylatot a Társulási Irodánál egy példányban állítják ki, az EKPSZK-nál két példányban. A pénztárbizonylathoz csatolják a pénztári alapbizonylatokat majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt könyvelés céljára átadásra kerül. Az EKPSZK a bevételi pénztárbizonylat második példányát megırzi Elıleg kifizetésének rendje Az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK esetében) írásos engedélye alapján a megbízott dolgozók, illetve az intézmények képviselıi rendezvényekhez kapcsolódó, 12

13 határidıhöz kötött elszámolási kötelezettséggel a pénztárból elıleget vehetnek fel. Az elıleg felvételére és elszámolására a B.Sz.ny /V. r.sz. Készpénzigénylés elszámolásra elnevezéső szabvány nyomtatványt kell használni. Készpénzt a pénztáros elszámolásra csak a következı célokra adhat ki: kiküldetési költségre, beszerzésre, rendezvényekre, reprezentációra. Kivételesen indokolt esetben az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK esetében) adhat engedélyt a fenti jogcímeken kívül készpénz elszámolásra történı kiadására. Az elszámolásra kiadott elılegekrıl a pénztáros nyilvántartást vezet a B.Sz.ny r.sz. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása elnevezéső nyomtatványon. A nyilvántartásban fel kell tüntetni: a kiadás keltét és tételszámát, a felvevı nevét, az összeg jogcímét, az igénylést aláíró vezetı nevét, a felvett összeget, az elszámolás határidejét (mely a 8 napot nem haladhatja meg), a felhasznált összeget, az elszámolás keltét, az esetlegesen visszafizetett összeget, a bevételezés tételszámát. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegek a pénztár pénztárkeretét nem terhelik. Az intézményi dolgozók amennyiben készpénzzel vásárolnak, a felvett elıleggel a pénztárnak 8 napon belül kötelesek elszámolni. Kiküldetéssel kapcsolatos elıleg és költség elszámolásához a B /r.sz. Kiküldetési rendelvény és költségelszámolás elnevezéső nyomtatványt kell használni. Amennyiben úti- vagy szállodai költség miatt a kiküldöttnek elılegre van szüksége, akkor az utalványozásra jogosult személy a pénztárnak utasítást ad a készpénz elıleg kifizetésére. Az ilyen célra kifizetett összeg az elszámolási elıleggel azonosnak minısül, az arra vonatkozó elıírások alkalmazandók. A kiküldetéssel kapcsolatban kiadott elılegekkel, illetve költségekkel a munkahelyen történı (elıírt) jelentkezést követı 8 napon belül kell elszámolni. Az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK esetében) indokolt esetben írásban késıbbi elszámolási idıpontot is engedélyezhet. Munkabér elıleg kifizetésének és visszafizetésének rendjét az irodavezetı, illetve az igazgató (az EPKSZK esetében) külön szabályozásban rögzíti. Munkába járás útiköltség térítésének elszámolása A hatályos munkába járással kapcsolatos kormányrendelet elıírásainak figyelembe vételével, a, EKPSZK a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgáló bérlet vagy menetjegy rendeletben rögzített mértékének megfelelı részét. 13

14 Az elszámoláshoz a munkavállaló nevére szóló bérletet vagy a menetjegyet le kell adni. A kifizetés a tárgyhónapot követı 8. munkanapig történik. Saját tulajdonú gépkocsi szolgálati célú használata az Irodavezetı, vagy igazgató (az EKPSZK esetében) engedélye szükséges. Az elszámolás a megtett futásteljesítmény, az APEH által az adott hónapra érvényes üzemanyagár és a 60/1992. (IV.1.) sz. Korm. rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja szerint számított alapnorma-átalányt alapján történik. Az elszámoláshoz a gépkocsi beépített hengerőrtartalmát igazolni kell. Az utazás költségeivel a szolgálati útról történı visszatérést követı 8 napon belül kiküldetési rendelvényen el kell számolni. Saját tulajdonú gépkocsival történı munkába járás esetén, a hatályos munkába járással kapcsolatos kormányrendelet elıírásainak figyelembe vételével az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK-nál) engedélyével 9 Ft/km költségtérítés fizethetı. Az elszámolás a munkában töltött napok, illetve a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság alapján történik. Az elszámolást, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a tárgyhónapot követı hó 8. munkanapjáig a pénztáros részére be kell nyújtani. Az adómentes részt meghaladó költségtérítéshez az irodavezetı, illetve az igazgató (az EPKSZK esetében) engedélye szükséges. A fenti esetekben szükséges az adatokat az IMI program, illetve a KIR3 program szerint a MÁK felé lejelenteni. Valamennyi elszámolási kötelezettséggel felvett készpénzzel az elıírt határidıkön kívül az év utolsó munkanapján 15 óráig az elszámolási esedékességtıl függetlenül el kell számolni. Újabb készpénz elıleget utólagos elszámolásra csak akkor lehet igényelni és kiadni, ha az igénylı korábbi elszámolási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Kivételt képezhet az az eset, ha kisebb vásárlásra felvett elıleg valamely oknál fogva aznap nem kerülhet felhasználásra, de ugyanakkor más célú, azonnali jellegő beszerzés szükséges. Az utólagos elszámolásra kiadott elılegek határidıre történı elszámolásának elmulasztása esetén az elıleget felvett dolgozót írásban fel kell szólítani. Amennyiben a felszólítás ellenére sem számol el az elıleggel, akkor az eseményt jelenteni kell az irodavezetınek, illetve az igazgatónak (az EKPSZK esetében). Abban az esetben, ha a tett intézkedésnek nincs eredménye, akkor a felvett készpénz összegétıl függıen kártérítési, illetve bőnügyi eljárást kell kezdeményezni A munkabér kifizetésének szabályai A munkabér felvétele a pénzintézettıl A Társulási Irodánál és az EKPSZK-nál a munkabéreket a lakossági folyószámlákra történı átutalással fizetik ki a dolgozók részére. 14

15 Intézményi hatáskörben számfejtett járandóságok és hóközi kifizetések esetében elsısorban a lakossági folyószámlára utalást kell alkalmazni, de az irodavezetı, igazgató (az EKPSZK esetében) hozzájárulásával, - szükség szerint a pénztárból kifizethetı. 5. Pénztári jelentés, pénztár zárása A pénztáros a HÁZIPÉNZTÁR programban minden pénztári befizetésrıl és kifizetésrıl idırendi sorrendben a pénztárjelentést készít. A pénztáros dekádonként (tíznaponta) köteles pénztárzárlatot végezni, illetve ezen kívül, ha a pénztárost helyettesíteni kell, vagy beosztásából a pénztáros távozik. A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztárjelentést a Társulási Irodánál egy példányban, az EKPSZK-nál két példányban készül. Az elsı példányt - a mellékletekkel együtt - a könyvelés részére át kell adni. A második példányt az EKPSZK megırzi. A pénztárzárás során: a pénztárban levı készpénz-állományt címletenkénti meg kell állapítani, továbbá a pénztárjelentés alapján a pénztár nyilvántartás szerinti egyenleget, egyeztetni kell a megállapított egyenleget és a tényleges készpénzállományt, az eltérést még a megállapítás napján fel kell deríteni, az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévı személyeknek alá kell írni. A többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztáros befizetési kötelezettségeként elı kell írni. 1. Pénz és értékcikkek tárolása V. PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS RENDJE A pénztáros a fizetıeszközöket címletenként, az értékcikkeket (pl. étkezési utalvány) és a szigorú számadású bizonylatokat elkülönítve tárolja. A házipénztárban idegen - más szervezetek, saját alkalmazottak vagy más személyek - pénzét, illetve értékét az irodavezetı, illetve az igazgató (az EKPSZK esetében) külön engedélyével szabad tartani, melyrıl nyilvántartást kell vezetni. 2. A pénztár által használt bizonylatok nyilvántartása, kezelése A szigorú számadású nyomtatványokról a pénztáros nyilvántartást vezet. A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat a számvitelrıl szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdése szerinti idıpontig olvasható formában meg kell ırizni. 15

16 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ez a szabályzat január 1. napján lép hatályba. A Társulási irodánál az irodavezetı, illetve az EPKSZK-nál az igazgató gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglalt elıírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejőleg. Kazincbarcika, január 4. Kerekes Barbara igazgató Székelyné Varga Mária irodavezetı 16

17 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 3. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott Zabari Zsoltné pénztáros tudomásul veszem, hogy az Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ házipénztárában kezelt pénzeszközök és egyéb értékek kezeléséért teljes anyagi felelısség terhel. Kazincbarcika, 200. év hó. nap p é n z t á r o s Költségvetési szerv neve 17

18 4. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás N Y I L A T K O Z A T ( pénztárost helyettesítı) Alulírott,..pénztáros tudomásul veszem, hogy (intézmény) házipénztárában kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért a pénztáros helyettesítésének idıtartama alatt teljes anyagi felelısség terhel., 200 év hó. nap pénztáros helyettese Költségvetési szerv neve 18

19 4/a. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás - Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ MEGBÍZÁS pénztáros helyettesítıi feladatok ellátására Megbízom,..a pénztáros helyettesítıi feladatok ellátásával a következı idıszakra.. A megbízott köteles felelısségvállalási nyilatkozatot tenni., 200 év hó. nap igazgató Alulírott,..pénztáros helyettesítı tudomásul veszem, hogy az EKPSZK házipénztárában kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért a pénztáros helyettesítésének idıtartama alatt teljes anyagi felelısség terhel., 200 év hó. nap pénztáros helyettesítı Költségvetési szerv neve 19

20 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5. sz. melléklet JEGYZİKÖNYV Készült: év..hó.nap alkalmával a pénztárhelyiségében. Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel Jelen vannak: pénztár ellenır pénztárt átadó pénztárt átvevı A Társulási Irodánál a pénztárosi teendıket tıl a pénztáros.....miatt....pénztár-helyettes látja el. A fentiek miatt a pénztárátadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra, illetve átvételre: a) Használatban lévı bizonylatok Bizonylat megnevezése Készpénz-felvételi utalvány Kiküldetési rendelvény és költségelszámolás B.18-70/új Készpénzigénylés elszámolásra B /V r.sz. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása B r. sz. Bizonylat sorszáma - tól - ig Nyilvántartás az értékpapírokról... (db) b) Páncélszekrény kulcsa:. (db) c) Vaskazetta kulcsa:.(db) Költségvetési szerv neve 20

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 3. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2009. április 29. Határozat száma: 2009/1/4 Hatályos: 2009. április 29. Felelıs személy: Móróné Dr. Zupkó Tímea, Gazdasági-rektorhelyettes

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KİBÁNYA SPORT CLUB 1105 Bp. Ihász utca 24. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Budapest 2004. május 27. Egyesület elnöke P.h. A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés / házipénztár

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 3. Melléklet az Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI (NYOMTATVÁNYOK) Esztergom, 2011. szeptember

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2009. április 1-tôl 2 Hatályba léptetı határozat A házipénztárában lévı pénzeszközök kezelését, a pénzeszközökkel kapcsolatos közvetlen elszámolásokat, azok

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009-12-01 ------------------------- ügyvezetı igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pénzkezelés általános szabályai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Somogy Ifjúságáért Egyesület E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com www.sie.hu, www.ciszoksomogy.hu PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Somogy Ifjúságáért Egyesület E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com www.sie.hu, www.ciszoksomogy.hu PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK A pénz- és értékkezelési jogszabályi alapja és általános szabályai I. PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. A pénztári pénzforgalommal

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 ( MINTA )

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 ( MINTA ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 ( MINTA ) C. változat: A szervezet vezetıje a pénztáros Pénztárjelentés készül Pénztárbizonylat csak akkor készül, ha nincs más pénzmozgást igazoló bizonylat Szervezet neve:

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 1 -től Jóváhagyta: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző Polgármesteri

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) pénzkezelési szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a számvitelről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1. napjától Jóváhagyta: Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző 1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. január 1-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4 1. A pénztár..4 2. Nyilvántartási idő.4 3. Pénztárkeret..4 4. A pénzszállítás szabályai..5 5. A pénz

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 3. SZÁMÚ MELLÉLET PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (továbbiakban: SZIKÁI)

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012.(03.29.)Öh. számú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben