Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők."

Átírás

1 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr.Ronyecz Róbert jegyző Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Laczkó Lászlóné alpolgármester és Takács Lászlóné képviselő személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal: NAPIREND: 1./ Megállapodás megkötése Szikszó Város Önkormányzata és a Hell Energy Magyarország Kft. között 2./ A 025/3 hrsz.-ú ingatlanból megosztás után 025/6 hrsz. alatt nyilvántartott, 4407 m2 alapterületű külterületi ingatlan értékesítése 3./ 150 millió Ft középlejáratú adósságmegújító célhitel felvétele az OTP Bank Nyrt-től 4./ Szándéknyilatkozat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozóan 5./ Árajánlat kérése az ÉMOP 4.1.1/A-12 pályázathoz kapcsolódó Engedélyezési és Kivitelezési tervek elkészítésével kapcsolatban 6./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbítása Zárt ülésen: 1./ Szociális kérelem elbírálása - Egyebek A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti, módosított napirend szerint tartja ülését. NAPIREND: 1./ Megállapodás megkötése Szikszó Város Önkormányzata és a Hell Energy Magyarország Kft. között (Megállapodás csatolva a jegyzőkönyvhöz)

2 2 Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy kössenek egy megállapodást a Hell Energy Magyarország Kft-vel, melyben minden törvényes eszközzel próbálják megakadályozni azt, hogy erre az ipari területre olyan társaság költözzön be, ami füst, zaj, por, bűz kibocsátásával jár. Kéri a képviselőket támogassák abban, hogy ezt a megállapodást aláírja. Dr. Ronyecz Róbert jegyző: a Hell Energy Magyarország Kft. által javasolt megállapodás jogi szempontból nem betartható, többségében ez nem a hivatal hatásköre, az önkormányzat ezt nem akadályozhatja meg. Ezt részben a rendezési tervben lehet majd szabályozni. Füzesséri József polgármester: a rendezési tervet egyébként is módosítani szükséges, majd akkor ezt is bele kell venni. Dr. Ronyecz Róbert jegyző: január 1-el felállnak a járási hivatalok, a törvényi keret több mozgást enged ennek, ha a testület ezt megszavazza, akkor jövőre ezt felül kellene vizsgálni. Füzesséri József polgármester: majd január 1-el, a járások felállásával kezdeményezzünk egy háromoldalú megállapodást a munkahelyteremtés érdekében. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 797/2012.(XI.22.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Megállapodás megkötése Szikszó Város Önkormányzata és a Hell Energy Magyarország Kft. között Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Füzesséri József polgármestert az önkormányzat és a Hell Energy Magyarország Kft. közötti a jegyzőkönyv melléklete szerinti - megállapodás aláírására. 2./ A 025/3 hrsz.-ú ingatlanból megosztás után 025/6 hrsz. alatt nyilvántartott, 4407 m2 alapterületű külterületi ingatlan értékesítése Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, javasolja, hogy a 15. pontba második mondatként kerüljön bele a következő szöveg: Azonos ajánlattétel esetén az a pályázó részesül előnyben, aki nagyobb mértékű előleget ajánl fel. A képviselő-testület polgármester módosító javaslatát egyhangúlag elfogadta. A testület az előterjesztést a módosító javaslattal együtt szintén egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 798/2012.(XI.22.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A 025/3 hrsz.-ú ingatlanból megosztás után 025/6 hrsz. alatt nyilvántartott, 4407 m 2 alapterületű külterületi ingatlan értékesítése Szikszó Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

3 3 szabályairól szóló többször módosított 2/2004. (II.16.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: Önkormányzati ingatlan értékesítése Szikszó Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 2/2004. (II.16.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Szikszó Város Önkormányzata, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. Tel.szám: 46/ Fax szám: 46/ A pályázat célja: Önkormányzati ingatlan értékesítése. 3. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egy fordulós, versenytárgyalásos. 4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai: Szikszó külterület 025/3 hrsz.-ú ingatlanból megosztás után 025/6 hrsz.-ú út, parkoló, ipari terület 4407 m 2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes. Az ingatlan induló ára: Ft 5. Pályázati biztosíték: Az ingatlan tulajdonjogára pályázni Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Polgármesteri Hivatal Pénztárába kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. Ha a pályázat nyertese - vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó - az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti. A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni. 6. Pályázati feltételek: Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles: - a versenytárgyaláson 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni, - gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a versenytárgyaláson. 7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

4 4 Szikszó Város Polgármesteri Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatt (I. emelet, jegyzői iroda) 8. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag. A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: Pályázati ajánlat a Szikszó, külterület 025/6 hrsz-ú 4407 m 2 alapterületű ingatlan megvételére 9. A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést. 10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők: - pályázó nevét, címét - a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket, - a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (bruttó egyösszegű megajánlást kér a kiíró), - a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan, - a biztosíték megfizetésének igazolása. 11. Az ajánlatok benyújtásának határideje: november 30. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje: december 3. Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. jegyzői tárgyaló Az ajánlattevők között azonos ajánlattétel esetén a jelenlévők között versenytárgyalásra kerül sor. 12. A nyilvános bontás és a versenytárgyalás ideje, helye: december 3. du óra Szikszó Polgármesteri Hivatalában (Szikszó, Kálvin tér 1.). A nyilvános bontás és a versenytárgyalás rendkívüli bizottsági ülés keretén belül történik. 13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. 14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

5 5 Füzesséri József polgármesternél, az 46/ vagy az 46/ telefonszámon. 15. Pályázatok elbírálása: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 2/2004. (II.16.) számú rendelet 11. -a alapján a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat és javaslata alapján Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. Azonos ajánlattétel esetén az a pályázó részesül előnyben, aki nagyobb mértékű előleget ajánl fel. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult. 16. Egyéb információ: Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 14 (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja. A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.szikszó.hu), az Észak-Magyarország napilapban, valamint a helyi kábeltelevízióban kerül meghirdetésre. Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Szikszó Város Önkormányzata 3./ 150 millió Ft középlejáratú adósságmegújító célhitel felvétele az OTP Bank Nyrt-től Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

6 6 Szám: 799/2012.(XI.22.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: 150 millió Ft középlejáratú adósságmegújító célhitel felvétele az OTP Bank Nyrttől Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től Ft adósságmegújító célhitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év december hónap 23. napjától kívánja igénybe venni és év december 22. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: 1.) az Önkormányzat 2/2004. (II.16.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők: Ingatlan megnevezése Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Forgalmi érték eft Eü.Foglalkoztató ház Szikszó, Kossuth u / % Belterület, Lakás Belterület, Napközi Otthon Szikszó, Pázmány P. tér 4. Szikszó, Szent A. u /1/A/ % 100 % Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. 2.) A képviselő-testület a hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja a helyi adó, valamint a gépjárműadó engedményezését. 3.) A testület felhatalmazza a polgármestert a kormányzati engedély megkérésére, valamint a hitelszerződés aláírására.

7 7 A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője, jegyző Végrehajtási határidő: azonnal 4./ Szándéknyilatkozat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozóan Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden képviselő megkapta. Pohubi József bizottsági elnök: azt szeretné látni, hogy az az összeg, ami így befolyik, hogyan kerül felosztásra, tehát kell-e többet kifizetnünk mint eddig és annyi pénz bejön-e mint a pluszkiadás lesz. Füzesséri József polgármester: még senki nem tudja, hogy milyen lesz a finanszírozás, ez kötelezettséget nem ró ránk, ez még csak egy szándéknyilatkozat. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 800/2012.(XI.22.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szándéknyilatkozat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozóan Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. számú, január 1. napján hatályba lépő törvény ában szabályozott közös önkormányzati hivatallal kapcsolatban az alábbi szándékát nyilvánítja ki: A közös önkormányzati hivatalt Szikszó székhellyel az alábbi önkormányzatokkal kívánja létrehozni: - Nagykinizs Község Önkormányzata - Szentistvánbaksa Község Önkormányzata - Hernádkércs Község Önkormányzata Felkéri a polgármestert a megállapodások előkészítésére. Végrehajtásért felelős személy: aljegyző 5./ Árajánlat kérése az ÉMOP 4.1.1/A-12 pályázathoz kapcsolódó Engedélyezési és Kivitelezési tervek elkészítésével kapcsolatban

8 8 Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 801/2012.(XI.22.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Árajánlat kérése az ÉMOP 4.1.1/A-12 pályázathoz kapcsolódó Engedélyezési és Kivitelezési tervek elkészítésével kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy az ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás fejlesztése ezen belül Szikszó városában új orvosi rendelő kialakítása című pályázathoz szükséges Engedélyezési és Kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozóan 3 darab árajánlatot kér be az alábbi cégektől: 1. V+A Viszlai Építész Iroda Kft Miskolc, Ady Endre 14/a 2. Tervlabor Kft Miskolc, Görgey Hajzsó István Építész Kft Miskolc, Kőrösi Csoma S. u. 1. II./3. Az árajánlatok benyújtási ideje november 27. Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető 6./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbítása Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 802/2012.(XI.22.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbítása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gregó Jánosnak, a Turul Provincia Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a megbízatását november 14. napjától november 13. napjáig terjedő egy éves határozott időtartamra meghosszabbítja a jelenlegi bér

9 9 változatlanul tartása mellett. Végrehajtásért felelős személy: aljegyző Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 803/2012.(XI.22.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Felhatalmazás a Turul Provincia Nonprofit Kft. és az Ezüst Gátló Nonprofit Kft. gazdaságosabb működésének vizsgálatára Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Megyeri Gábor Alpolgármester Urat arra, hogy vizsgálja meg a Turul Provincia Nonprofit Kft. és az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. egyesítésének lehetőségét a hatékonyabb működés érdekében. Végrehajtásért felelős személy: aljegyző - Egyebek Dr. Ronyecz Róbert jegyző: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a hivatalban háromszor volt takarnet elllenőrzés, mindent rendben találtak. Ezután polgármester zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Füzesséri József sk. polgármester Dr. Ronyecz Róbert sk. jegyző Laczkó Lászlóné sk. hitelesítő Takács Lászlóné sk. hitelesítő

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben