A higiéniai szokások kialakítása, elmélyítése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A higiéniai szokások kialakítása, elmélyítése."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS HELYI TANTERVE 2012/2013 Készítette: Magrik Ferenc tanítói tagozat mk. vezető Kárpátiné Kiss Mária tanári tagozat mk. vezető testnevelő tanár 1

2 Bevezetés A Nemzeti Alaptanterv alapfeladatként határozza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztését. A tananyag tartalma, annak feldolgozása közvetlenül szolgálja az egészségvédelmet, és tartalmaz olyan terápiás feladatokat is, amelyek kifejezetten részképesség problémás, hiperaktív, magatartás és figyelemzavaros gyerekek számára lettek kitalálva. Ezeken felül pedig segíti a tanulók fizikai állapotának javítását, teherbíró képességük növelését. Alapvető elvárás, hogy a pedagógus segítse a gyermek természetes mozgásigényének érvényesülését, alakítsa ki a mindennapi testedzés iránti igényt. Ennek érdekében alapvető cél a testmozgás megszerettetése, valamint a sokoldalú mozgásos tapasztalatszerzésre építve a tanulók elemi mozgáskultúrájának kialakítása, mozgás-összerendezettségük javítása, a mozgásos sikerélmények biztosításával a tanulók önismeretének fejlesztése, önbizalmuk növelése. Ahhoz, hogy a fent említett célok megvalósuljanak alapvető kal kell, hogy rendelkezzenek a tanulók, és ezeket a at a mozgás révén szerzik meg. Kompetencia alatt ebben az esetben az optimális rátermettség, eredményes magatartás valamint a változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás képessége értendő. Különösen fontos a motoros kialakítása, ilyenek a motivációs bázis alapján érvényre jutó technikai, taktikai és testi képességbeli teljesítmény összetevőinek rendszere. Ezeken felül a mozgástanító pedagógus feladata az alábbi kulcs fejlesztése is: anyanyelvi kommunikáció - megfelelő szókincs, nyelvhelyesség, a közölt feladatoknál szövegértés, valamint saját érveinek megfelelő kifejtése matematika kompetencia - számok, mértékek és struktúrák ismerete, ok- okozati összefüggések felismerése, megértése, sorozatok értelmezése (szerialitás) pl. tornasor természettudományi kompetencia - ismeretek sokaságának felhasználásával, rendszerezésével megérti a sportmozgások során lejátszódó fizikai és pszichés folyamatokat szociális kompetencia rendelkezik saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismertekkel, megérti az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét, kialakul a normatudata, amely az interperszonális kapcsolatok terén elengedhetetlen, megérti és elfogadja a magatartási szabályokat, megtanul alkalmazkodni egy adott csoport normáihoz 2

3 esztétikai tudatosság igényévé válik az esztétikus test, a szép tartás valamint a harmonikus mozgás élményszerű átélése Az említett fejlesztése valamennyi évfolyamon alapfeladat, az aktuális korosztály érettségi szintjének megfelelően. Kompetencia alapú követelmények a tantárgy specifikumából eredően évfolyamokra bontottan nehezen megállapíthatók, de valamennyi évfolyamon elvárás: a megfelelő kommunikáció illetve annak megértése a számok, mértékek és struktúrák ismerete a sportmozgások folyamatainak megértése, az önálló, utánzáson alapuló mozgástanulás az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek birtoklása az általános viselkedési és magatartási szabályok ismerete megfelelő kezdeményező készség esztétikai tudatosság. A testnevelés célja Az egészség biztosítása és megőrzése. Differenciált nevelő-oktató tevékenységgel a gyengébb tanulók felzárkóztatása. A testtartási hibák megelőzése. A tanulók kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságainak formálása. A mozgásműveltségük formálása, fejlesztése testgyakorlatokkal és játékokkal. Saját testérzékelés megalapozása, ezzel fejlesztve a megfigyelést, gondolkodást. Teherbírás, edzettség kialakításával testi és lelki alkalmazkodásra késztetés. A testi és lelki ártalmak megelőzése. A biológiai éréshez alkalmazkodó egészséges testi fejlődés, fejlesztés biztosítása. Az egészséges társas kapcsolatok kialakításának biztosítása. A sport és mozgáskultúrával összefüggő, rendszerezett ismeretek átadása. A prevenció a gerincoszlop és az ízületek védelme. Sérülések, balesetek megelőzése. Önismeret kialakítása, belső kontroll megerősítése. Személyes és szociális felelősség kialakítása a tanulók társas környezete lelki és fizikai fejlődése, illetve környezete megóvása iránt. A motiváció folyamatos fenntartása. Az elsajátított testkulturális tevékenységek kontrollált helyzetekben történő alkalmazása. 3

4 A higiéniai szokások kialakítása, elmélyítése. A cselekvési biztonság az alapvető mozgás-, és feladatmegoldás kialakítása. A tanulók fizikai képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) kialakítása. Az egyensúlyozó képesség kialakítása, javítása. A saját testtudat, testséma, lateralitás kialakítása. A nevelő-oktató munkát a gyerekközpontúság kell, hogy jellemezze. A testnevelés célja, hogy az oktató-nevelő munka részeként, készítse fel a tanulókat a fokozódó fizikai és szellemi követelmények teljesítésére. A gyermekek fejlettségéhez és érdeklődéséhez igazodó mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók mozgásműveltségét. Koordinációs képességeiket emelje olyan szintre, hogy az alkalmas legyen a későbbi hatékony mozgásos cselekvés tanulására, a sportolásra. Elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét, fejlessze a mozgásos-cselekvés biztonságukat, alapvető mozgás és feladatmegoldó képességeiket. Sajátos eszközzel segítse elő a tanulók személyiségfejlődését. A tanulók a tantárgy követelményrendszere által legyenek tisztában saját képességeikkel, ismerjék meg és alkalmazzák azok továbbfejlesztésének módjait. Tanulják meg értékelni mások sportteljesítményét. Megszerzett ismereteiket hasznosítsák egészségük megőrzésében. A rendszeres sportolás váljon életmódjuk részévé. A célok eléréséhez járuljanak hozzá a tanórán kívüli tevékenységgel is. 4

5 Bevezető szakasz 1. évfolyam Célok, fejlesztendő területek Alakuljon ki a gyerekekben a tanórai munkához szükséges önfegyelem, tudják figyelemmel kísérni az útmutatásokat. A kapott feladatokat igyekezzenek pontosan végrehajtani. Az órai munka megszervezéséhez szükséges rendgyakorlatokat tudják végrehajtani. Természetes mozgásukat jellemezze magabiztosság, határozottság, dinamizmus. A kapott feladatok megoldása közben kreatívan döntve igyekezzenek a célszerű megoldásokat kiválasztani. A kitartó futások közben tudják beosztani energiájukat, alakuljon iram-, és időérzékelésük, fejlődjön állóképességük. Az utánzással történő mozgástanulás közben is fokozatosan ismerjük meg az alkalmazott mozgásanyaghoz kapcsolódó szaknyelvet. Adott jelre tudjanak különböző testhelyzetből gyorsan és dinamikusan megindulni, vagy helyzetet változtatni. Tudják érzékelni az el- és felugrás közötti különbséget. Alakuljon az alapvető dinamikus és statikus mozgásformákhoz szükséges izomerejük. Ismerjenek különböző dobásformákat, fejlődjenek koordinációs képességeik. 5

6 Óraszám: 185 óra/év 5 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök sorszáma Témakör Óraszám 1. Rendgyakorlatok folyamatos 2. Gimnasztika folyamatos Atlétika - járásgyakorlatok 3. - futásgyakorlatok 50 (70) - szökdelések, ugrások - dobások 4. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna 40 (30) 5. Labdás gyakorlatok 50 (40) 6. Küzdő játékok folyamatos 7. Szabadidős sporttevékenység Úszás 35 6

7 1. témakör Rendgyakorlatok Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Szociális kompetencia Az óra szervezéséhez szükséges egyszerű alakzatok megismerése, végrehajtása. A testnevelés óra formai és tartalmi elemi szintű megismerése. Intellektuális kompetencia Rendgyakorlatok Állásgyakorlatok Alakzatok: vonal, oszlop, kör Egy és kétsoros oszlopalakítás, vonalalakítás, kör alakítása kézfogással. Szórt alakzatból sorakozás oszlopban, vonalban, körben. A tanulók képesek járásgyakorlatokat végezni Képesek sajáttesten és térben tájékozódni Szerialitás, sorrendiség fejlesztése Testfordulatok helyben, balra, jobbra. Saját testtudat kialakítása, fejlesztése Helyben járás. Járás ütemtartással. Téri orientáció fejlesztése, irányok ismeretével Vonulások. Ritmusérzék fejlesztése 7

8 2. témakör Gimnasztika Fejlesztési célok, Testi és lelki egészség Természettudományi kompetencia A szervezet (belső szervek, keringési rendszer, izomzat) előkészítése a nagyobb terhelést adó mozgásra. Tananyag Gimnasztika Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok Kiinduló helyzetek, állások: alapállás, terpeszállás Térdelések: térdelés, térdelő ülés Ülések: nyújtott ülés, terpeszülés, zsugorülés, törökülés A fejlesztés várható eredménye Ismeri a testnevelés órán használatos terminológiákat. A tanított és kidolgozott mozgásformákat használja, tovább fejleszti. Képes ezeket önállóan bemutatni. Testtartási hibák megelőzése és kiküszöbölése. Izom és idegi koordináció kialakítása. Ritmusérzék fejlesztése. Szociális kompetencia Önértékelés, fejlesztése, lényegkiemelés Fekvések: hason fekvés, hanyattfekvés, oldalfekvések. Kéz- és lábtámaszok: oldalsó középtartás, csípő tartás. Gimnasztikai mozgások. Lendítések, emelések, hajlítások, nyújtások, rugózások, szökdelések. Fejlődik a láb és kéz rugalmassága. Saját testtudat fejlődik, egyre biztosabban tájékozódik saját testén. Végtagjait képes tudatosan, helyes pozícióban tartani. Javul a tudatos tervezett mozgás a csecsemőkori reflexmaradványok leépülnek. 8

9 3. témakör Atlétika Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Intellektuális Atlétikai alapismeretek elsajátítása Mozgáskoordináció kialakítása Állóképesség megalapozása Lábboltozat erősítése Testi és lelki egészség Futóügyesség fejlesztése irány és iramváltással Személyes kompetencia Akaraterő, kitartás Atlétika 1. Járásgyakorlatok 2. Futógyakorlatok 3. Szökdelések, ugrások 4. Dobások Járás lábujjon Járás sarkon Járás külső és belső talpélen Óriás és törpejárás Medvejárás Pók- rákjárás Lassú futás oszlopban Futás irányváltással Futó és forgójátékok Sorversenyek Kitartó futás Váltóversenyek Szökdelések egy és váltott lábon Fel-, le-, átugrások Ugrókötél gyakorlatok Akadályváltók Dobás babzsákkal, kislabdával, távolba és célba Labdás játékok Képes egyenletes iramban illetve váltakozó intenzitással 5-7 percig futni Fogójátékokban képes a szabályok betartására Ismeri a gyakorláshoz felhasznált eszközöket Fejlődik a végtagok rugalmassága Javul a statikus és dinamikus egyensúlya Fejlődik a végtag egyensúlya Keresztmozgásai javulnak Mozgáskoordinációja fejlődik 9

10 4. témakör Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Erő és ügyesség fejlesztése Torna jellegű mozgások megalapozása és előkészítése A testtartási hibák megelőzése Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok Játékos versengések állatutánzó feladatokra épülve Rákjárás, pókjárás, fókamászás, békaszöcsi, nyusziugrás Játékos támaszgyakorlatok padon, zsámolyon Kúszás, mászás padon és pad alatt Gurulás tengelykörül Javul, fejlődik a statikus és dinamikus egyensúlya Képes a testnevelés órákon tanított támasz és egyensúlygyakorlatok bemutatására Keresztező mozgások fejlődnek A végtagválasztás készsége jelentősen javul Csúszások, gurulások, fejfordítások, fejemelések Nő az önbizalom Gladiátor és kakas játék Guruló átfordulást előkészítő gyakorlatok Guruló átfordulás előre Tarkóállás 10

11 5. témakör Labdás gyakorlatok Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Hatékony, önálló tanulás Ismerkedés a labda sajátosságaival Egyszerű labdakezelési módokkal a dobás-, és fogásbiztonság kialakítása A dobás erejének és ívének változtatása a feladatnak megfelelően. Labdás gyakorlatok Labda gurítása előre járás közben Labda elfogása helyben és futás közben Labda elkapása járás közben Labdavezetés járás, majd futás közben Labdapasszolás falra különféle dobásformákkal A gyakorláshoz használt szerek, eszközök nevének ismerete Szakkifejezések megértése A tanulók képesek a labdát gurítani, vezetni, feldobni Javul a téri orientációjuk Labdás ügyességfejlesztés Mozgáskoordináció kialakítása, fejlesztése labdás játékok megismerése Önfejlesztés Labdapasszolás társnak ülő és álló helyzetben Váltóversenyek a labda gurításával, vezetésével, hordozásával, dobálásával és elkapásával Megtanulnak együttműködni egymással. Szabálykövetés, szabálytartás kialakul, fejlődik Gyakorlás önállóan, szünetekben, otthon 11

12 6. témakör Küzdő játékok, fogócskák Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Szociális Izomerő, állóképesség, a speciális ügyesség kialakítása Test-test elleni küzdelem megismerése Sportszerű viselkedés elsajátítása Akarati tulajdonságok fejlesztése, szabályok betartására nevelés Küzdő játékok, fogócskák Kötélhúzás párokban, csapatokban Páros küzdelmek Húzások, tolások párban Páros versengések Karemelés ill. leszorítás Leülések, felállások párban Kézvívás fekvőtámaszban Kialakul egyfajta mozgásbiztonság Javul a statikus és dinamikus egyensúly Javul a fizikális állóképesség Megtanulnak kooperálni egymással egy adott cél elérése érdekében Együttműködésre való késztetés Fegyelem és figyelem fenntartása a feladatok végzése közben A biztonságos mozdulatokat, mozgásokat fokozatosan, a gyerekek fizikai és koordinációs állapotának megfelelően alakítsuk ki. Biztonságos mozgás kialakítása 12

13 7. témakör Szabadidő sporttevékenységek Fejlesztési célok, Testi és lelki egészség Egészséges életmód iránti igény felkeltése Tananyag Szabadidős sportevékenységek Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok Korcsolyázás, szánkózás, hógolyózás Ugróiskola A fejlesztés várható eredménye A sport a mozgás a gyerekek mindennapjainak elengedhetetlen része lesz Alkalmazkodás a külső körülményekhez Környezettudatosság, egészségtudatosság, felelősségérzet kialakítása Kötélgyakorlatok Tollaslabdázás Asztalitenisz Kerékpározás Kirándulás Dzsúdó és egyéb küzdősportok Megnő az igény a rendszeres mozgásra Javul az általános fizikai erőnlét Könnyebbé válik a tanulás A szabadtéri órákat előre gondosan meg kell tervezni, és tájékoztatni kell a tanulókat a megfelelő ruházat és eszköz kiválasztásáról Törekedni kell a változatos óravezetésre 13

14 8. témakör Úszás Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Az úszás elsajátításának előfeltételét a vízhez szoktatást végezzük el A tanuló legyen képes fennmaradni a vízen és 10 métert egy levegővel vagy levegővétel nélkül leúszni Úszás Vízhez szoktató gyakorlatok Futás a vízben Fogójátékok Beugrás a vízbe, kimászás a partra Vízbiztonság elérése, helyes vízfekvés ismerete Lábmunka alkalmazása eszközzel és eszköz nélkül is sikeres A mellúszás technikájának tanítása Fogódzkodással a medence szélén lebegés Siklás a társ segítségével, majd önállóan Siklás a faltól Siklás és kartempó Siklás és lábtempó Kar és lábtempó összehasonlítása Úszás a víz alatt folyamatosan 14

15 2. évfolyam Célok és fejlesztendő területek Ismerjék fel a tanulók a megfelelő fegyelem szükségességét, és ennek megfelelően alakítsák tanórai magatartásukat. Kísérjék figyelemmel a bemutatott gyakorlatokat, a hozzáfűzött magyarázatokat, és az ott tapasztaltakat tudják alkalmazni megváltozott körülmények között is. Bővüljön a tanult mozgásanyaggal kapcsolatos szaknyelvi szókincsük. Tudják alkalmazni a megismert bonyolultabb rendgyakorlati alapformákat. A természetes mozgások eredményes alkalmazása teremtse meg a szerkesztett mozgások tanulásának feltételeit. Fejlődjön feladatmegoldó képességük, öntevékenységük. A kitartó futásban fejlődjön tovább iram és időérzékelésük, távolságbecslésük, aerob állóképességük, szorgalmuk, állhatatosságuk, tűrőképességük. Fejlődjön reagáló és vágtagyorsaságuk. Mozgáskoordinációjuk fejlődésével váljon gazdaságosabbá energiafelhasználásuk. Ismerjenek meg további dobásformákat. Fejlődjön mozgásügyességük, futó-, ugró- és dobóképességük, egyensúlyérzékük és izomerejük. Fejlődjön lazaságuk az indokolt ízületekben. Ismerjenek meg újabb játék- és versenyszabályokat és tartsák be azokat. Fejlődjön gömbérzékük, és a sport játékok néhány előkészítő elemét sajátítsák el a labdával való játékos foglalkozásokon. Tudatosuljanak bennük a személyi higiénia alapelemei. 15

16 Óraszám: 185 óra / év 5 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök sorszáma Témakör Óraszám 1. Rendgyakorlatok folyamatos 2. Gimnasztika folyamatos Atlétika - járásgyakorlatok 3. - futásgyakorlatok 50 (70) - szökdelések, ugrások - dobások 4. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna 40 (30) 5. Labdás gyakorlatok 50 (40) 6. Küzdő játékok folyamatos 7. Szabadidős sporttevékenység Úszás 35 16

17 1. témakör Rendgyakorlatok Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Szociális Vezetői szerep gyakorlása Anyanyelvi kommunikáció Szóbeli fejlesztés (jelentésadás, felmentettek, felszerelés stb.) A tanulók képesek legyenek alkalmazni a megismert bonyolultabb rendgyakorlati alapformákat Rendgyakorlatok Állásgyakorlatok Alakzatok: vonal, oszlop, kör Egy és kétsoros oszlopalakítás, vonalalakítás, kör alakítása. Testfordulatok helyben, balra, jobbra. Jelentésadás Helyben járás. Járás ütemtartással. Vonulások. A tanulók ismerik és használják a szervezési szakkifejezéseket Képesek térben különböző alakzatokat felvenni Térben és sajáttesten megfelelően tájékozódnak Ismerik az irányokat Testfordulatok sarkon és talpon, vezényszóra Nyitódás-zárkózás 17

18 2. témakör Gimnasztika Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye A legjellegzetesebb testhelyzetek, kartartások, alapformák elsajátítása A tanult mozgáselemekkel kapcsolatos szaknyelvi szókincs fejlesztése Személyes Önfejlesztés, önértékelés, egészségtudatosság Esztétikai érzék Gimnasztika Nyújtó és erősítő hatású egyszerű szabadgyakorlatok Páros és társas gyakorlatok Kéziszer gyakorlatok, kötéllel, szalaggal, karikával, labdával Padon és bordásfalon végzett erősítő gyakorlatok: függések, kúszások, mászások, emelések, támaszok 2-4 ütemű gimnasztikai gyakorlatok Társas együttműködésük továbbfejlődik Mozgáskoordináció javul Szem-kéz koordináció javul Erőnlét javul Az elvégzett, megtanult feladatok hatására javul önértékelésük, esztétikai érzékük Tartás és lábboltozat javító gyakorlatok 18

19 3. témakör Atlétika Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Testi és lelki egészség Lábboltozat erősítése, ritmusérzék fejlesztés Koordinált mozgás kialakítása A járás tudatos belső szabályozása Atlétika 1. Járásgyakorlatok Járás lábujjon,járás sarkon Járás külső és belső talp élen Járás babzsákkal egyensúlyozva Óriás és törpe járás Hinta járás Járás ütemtartással, ritmussal kombinálva Járás zenére ritmus feladatokkal kombinálva A csecsemőkori reflexmaradványok leépülnek Fejlődik a statikus és dinamikus egyensúly Javul a végtag egyensúly Fejlődik ritmusérzék Élénk és közepes ütemű járás, az átmenetek érzékeltetésével A játék jellegéből adódó lehetőségek. Futógyorsaság, tájékozódás, irányváltoztatások Társas előtérbe helyezése A játék jellegéből adódó lehetőségek. Futógyorsaság, tájékozódás, irányváltoztatások Társas előtérbe helyezése 2. Futógyakorlatok Mint az első osztályfokon jelzett feladatok Járásból átmenet futásba, majd futásból járásba Közepes iramú kitartó futás percig meghatározott területeken szabadon, majd kijelölt útvonalakon Futás akadálypályán 2-3 akadállyal Futás irány és iramváltásokkal, az iram-, és időérzékelés alakításával Futás feladatokkal, reagálás különböző irányból érkező és különböző erősségű hang és fény ingerekre Fejlődik a tanulók általános állóképessége, koordinációja A térben hatékonyan tudnak mozogni, fejlődik az irányismeretük A statikus és dinamikus egyensúly javul 19

20 Iramfutás méteren Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok Gyorsfutás irányváltásokkal Iramfutás fokos emelkedőn A fejlesztés várható eredménye A lábboltozat megerősödik, csökken a lúdtalp kialakulásának veszélye Közepes iramú és gyorsfutás közötti eltérések megfigyelése és annak alkalmazása Játékok: futóversenyek Tűz, víz, repülő stb. Figyeljünk a gyerekek optimális terhelésére Kerüljük el a túlingerlést Végeztessünk hatékony és célszerű bemelegítést, az összes izomcsoport átmozgatásával Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztése Ugróerő, távolságérzékelés, ritmusérzék fejlesztés Önfejlesztés kompetencia (szünetekben, otthon, gyakorlás, játék) Kívülről diktált ritmus átvétele Térbeni tájékozódó képesség fejlesztése Térérzékelés, lendületugrás, a légmunka és a talajra érkezés összhangjának kialakítása Intellektuális kompetencia Oksági gondolkodás fejlesztése 3. Szökdelések, ugrások Szökdelések páros és egy lábon, egyenes és hullámvonalban, előre, hátra és oldalirányban Szökdelések zárt, haránt és oldalterpeszben Szökdelések szerek fölött, ritmus váltásokkal is Kötélhajtás egy és páros lábon, váltott lábon előre és hátra hajtással, továbbhaladással, nyitott és csukott szemmel Fel és leugrások rugalmas érkezéssel, ismétlésekkel, zsámoly szekrény és tornapad alkalmazásával is. Sorozatugrások páros, egy és váltott lábon szabadon, eszközöket, szereket átugorva, a távolság tartásával, illetve változtatásával Matematika: számolási készség fejlődik Sajáttest tudat fejlődik Jelentős előrelépés várható a ritmus érzék fejlődésének területén Javul a rugalmasság, a mozgáskoordináció Szerialitás fejlődik A mozgás tervezés területén jelentős előrelépés várható 20

21 (futógyorsaság növeléstávolabbra ugrás feltétele) Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Térérzékelés, mozgásügyesség fejlesztése Ugrásgyakorlatok talajszőnyegen, homokban, páros lábról elugorva, páros lábra érkezve. Pár lépés nekifutással távolugrás, illetve akadályok átugrása A magasugrás lépőtechnikáinak gyakorlása 2-3 részes szekrényre felugrás és onnan célba ugrás Kinesztézis fejlesztése (erőkifejtés, térérzékelés) 4. Dobások Dobások kis és közepes méretű labdával távolba és célba Javul a szem-kéz koordináció Kinesztézis és térbeli tájékozódó képesség fejlesztése Dobóerő fejlesztése, az erőközlés dinamikai jellemzőinek érzékelése Dobások járásból és futásból távolba és célba Dobások különböző alakú súlyú és méretű eszközökkel Célzás és hajítás mozgó célpontra (karika, futótárs) 21

22 4. témakör Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Hatékony, önálló tanulás Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna A kar támasztó erejének fejlesztése Feladatok támaszban Karhajlítás és nyújtás mellső fekvőtámaszban Az izomzat optimálisan fejlődik Húzódzkodási kísérletek nyújtott karú függésből Mászás kötélen A terhelhetőség megnő Javul a statikus és dinamikus egyensúly Fel- és lemászások létrán, bordásfalon Kinesztézis és saját testtömeg térbeli érzékeléseinek fejlesztése Feladatok függésben Karhajlítással és nyújtással húzódzkodások rézsútos padon Helyváltoztatás állatutánzó mozgásokkal talajon, padon A mozgás harmonikusabbá válik Elemi mozgásminták végrehajtása javul Javul az erőnlét Társ hordása háton lépésben és néhány méteres futásban Dinamikus egyensúlyozó képesség hangsúlyos fejlesztése Egyensúlyozó feladatok Egyensúlyozó feladatok az alátámasztási felület csökkentésével, a súlypont és az alátámasztás távolságának változtatásával A statikus és dinamikus egyensúly fejlődik A végtag szétválasztó mozgások fejlődnek Kúszások, csúszások, mászások tárgyakon illetve tárgyak alatt Sor és váltóversenyek 22

23 Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Esztétikai- művészeti tudatosság Harmonikus, összerendezett mozgásfejlesztés Empátia készség fejlesztése az ügyetlenebb gyerekekkel szemben Tornagyakorlatok Guruló átfordulás előre és hátra, különböző testhelyzetből indulva Gurulások oldalra vízszintes talajon, enyhe emelkedőn és lejtőn Fejen és kézenállási kísérletek segítséggel fal mellett Félkörös ívjárat stimulásának hatására fejlődik az egyensúly 23

24 5. témakör Labdás gyakorlatok Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Intellektuális kompetencia Feldobott labda ívelt és célzott ütése társnak Jelentősen javul a mozgáskoordináció Kéz-láb koordináció Reagálást, döntést, önszabályozást fejlesztő labdás játékok kiváló lehetőséget nyújtanak az intellektuális fejlesztése Labdás gyakorlatok Labdapasszolások belső rúgással Pattogó labda elkapása, ölelő és fészekfogással Labdaadogatás egy és kétkezes felsővel társnak Az érkező labda tompított biztonságos elkapásának kialakítása Fejlődik a ritmus és ütemérzék Javul a szem-kéz, és a szem-láb koordináció Közeli dobások társnak kétkezes mellső, egykezes felső és alsó adogatásokkal Dobójátékok: zsinórlabda, kidobós stb. Célba dobó versenyek, labdapasszoló versenyek 24

25 6. témakör Küzdő játékok, fogócskák Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Az erőközlés összehangolásának megéreztetése Oksági gondolkodás fejlesztése Társas aktivitás elősegítése Speciális izomerő, állóképesség, ügyesség kialakítása Szociális Küzdő játékok Az előző évfolyamon alkalmazott valamint: Leülések és felállások párokban egymással szemben állva, egymás kezét fogva, egymásnak háttal állva, könyökfűzéssel Hason fekvés oldalsó középtartásban levő társ törzsének emelése a talajról, fölötte terpeszállásból törzsét átölelő fogással 25

26 7. témakör Szabadidő sporttevékenységek Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye A hatékony önálló tanulás Egészséges életmód kialakítása Testi és lelki egészség Szabadidős sport tevékenységek Ugróiskola Kötélgyakorlatok Az évszakhoz kötődő játékos sporttevékenységek Jelentősen javul az alap állóképesség Pozitív beállítódások Magatartási szokások kialakítása Kerékpározás, görkorizás, szánkózás stb. Egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás fejlesztése Környezettudatosságra nevelés 26

27 8. témakör Úszás Fejlesztési célok, Tananyag Ajánlott tevékenység formák Módszertani javaslatok A fejlesztés várható eredménye Testi és lelki egészség Mellúszás, hátúszás technikájának megismerése Úszás Az előző évfolyamok feladatainak begyakoroltatása Siklási versenyek Javul a vízbiztonság, a légzéstechnika Motorikus cselekvésbiztonság a vízben Vízbeugrási versenyek stb. 27

28 Továbbhaladás feltételei az 1-2. évfolyam végén Minimum követelmények: 12 perc futás: méter futás (fiúk), méter (lányok). A kötélen legalább félig felmászni. Felhúzódzkodni nyújtott karú függésből 1-2-szer. 3-4 karhajlítás és nyújtás fekvőtámaszban. Bukfenc előre és hátra, zsugor fejállás segítséggel. Kézállásba fellendülés segítséggel. Távolba dobás kislabdával: méter (fiúk), 10 méter (lányok). Labdavezetés pattogtatással, labdafeldobás 2-3 méter magasba, leguggolás és felállás a labda elkapásával. Távolugrás: 2,4 méter (fiúk), 2,3 méter (lányok). Sprint futásban 30 méteren: 6,5 másodperc (fiúk), 6,6 másodperc (lányok). Alapkövetelmény: 12 perc futás: méter (fiúk), méter (lányok). Kötélen felmászni teljes magasságig. Felhúzódzkodni nyújtott karú függésből 3-5-ször. 5-8 karhajlítás és nyújtás fekvőtámaszban. Bukfenc előre, hátra segítség nélkül, fejenállás 3 másodpercig. Kézállásba fellendülés segítség nélkül. Biztos egyensúlyozás zsámolyra tett pad merevítő gerendáján, azon lábujjhegyen járás és menet közben leguggolás. Kislabdával távolba dobás: 30 méter (fiúk), 20 méter (lányok). Labdavezetés pattogtatással folyamatosan, ritmusváltással. Labda feldobása és elkapása 2-3 méter magasba, leülés, felállás és guggolás közben. Távolugrás: 3,2 méter (fiúk), 3,0 méter (lányok). 28

29 Sprint futásban 30 méteren: 5,9 másodperc (fiúk), 6,2 másodperc (lányok). Ellenőrzés, értékelés, minősítés 1-2. évfolyamon Értékelési szempontok: az alkalmazott szervezési szakkifejezések ismerete a tanult játékok és gyakorlatok nevének ismerete a gyakorlatokra és feladatokra vonatkozó szakkifejezések ismerete a tanult mozgások alapvető jellemzőinek ismerete önmagukhoz mért fejlődés Rendgyakorlatok, gimnasztika: a gyakorláshoz használt szerek, eszközök nevének ismerete a szakkifejezések megértése, gyakorlatok neveinek ismerete a rendgyakorlatokban,gimnasztikai mozgásokban a társsal, csoporttal való együttmozgás. Járások, futások: a tanult játékok nevének, szabályainak ismerete önmagához mért fejlődése a járás, tartás, gyors futás területén képes-e a tanuló folyamatosan 6-8 percig futni megállás nélkül képes-e a teljesítmény próbák eredményén javítani Szökdelések, ugrások: az ugrásban, szökdelésben, játékfeladatokban nyújtott mozgásügyesség javítása alapján egyéni és csoportos értékelés teljesítménypróbákban ősztől tavaszig elért javulása, valamint az ugrásügyességben történt fejlődés alapján Dobások: értékeljük és jutalmazzuk (piros pont, társai megtapsolják) a labda feldobásában, elkapásában, továbbá a találat pontosságában elért javulásukat pontozzuk az elért fejlődést a kislabda dobásban 29

30 Támasz-, függés-, egyensúlygyakorlatok: az ügyességben bekövetkezett változást kísérjük figyelemmel és ismerjük el: gurulások, tarkónállás, kézállás kísérletek, utánzó javítások, kötélmászás, ugrókötél áthajtás a tanult mozgásformák és gyakorlatok önálló bemutatása a szakszerű feladatmegoldás szempontjából képes-e tanult támasz és függőgyakorlatokban hibáinak önálló korrekciójára Labdagyakorlatok: értékeljük a dobás irányának, távolságának, erőközlésének összhangját, a labdaérintést, birtoklást, labdatovábbítást kézzel, lábbal értékeljük a tanuló alkalmazkodásában történt előrelépést, illetve a fejlődés elmaradását Küzdőfeladatok és játékok: értékeljük az egyes feladatok pontos végrehajtását, a szabályok betartását, a sportszerű küzdelmet Foglalkozás a szabadban: értékeljük a szervezési készséget, aktivitást, egészséges versenyszellemet Úszás: elismerjük, és folyamatosan értékeljük az úszásban elért legkisebb teljesítményt, fejlődést is 30

31 Kezdő szakasz 3. évfolyam Célok és fejlesztendő területek Váljon igényükké az órai munkához szükséges önfegyelem, és ennek megfelelően irányítsák saját és társaik tevékenységét. Saját és társaik mozgásával kapcsolatban tudjanak jellemző jegyeket felismerni és azokat megfogalmazni, valamint a hibajavítás során alkalmazni. Fejlődjön ön- és társismeretük, segítségadó és elfogadó képességük. Rendelkezzenek a felhasznált mozgásanyaggal kapcsolatos aktív szókinccsel. Határozottan és pontosan tudják végrehajtani a bonyolultabb rendgyakorlati alapformákat is. Természetes mozgásformákat tudják dinamikusan végrehajtani, a kapott feladat megoldása közben igyekezzenek a célszerű megoldást kiválasztani és a feladatnak megfelelően hatékonyan alkalmazni. Rendelkezzenek több tárgyra is érvényes idő- és iramérzékkel. Különböző testhelyzetekből való indulás során többféle jel közül tudják a megfelelőt kiválasztani és arra gyorsan, pontosan reagálni. Futótechnikájukban legyenek felismerhetők az adott távra jellemző jegyek, melynek következtében futásuk gazdaságosabb, illetve gyorsabb lesz. Képesek legyenek végrehajtani az egy és páros lábbal történő el- és felugrásokat. Ismerjék meg a hajító és lökő mozgások közötti különbségeket, azok főbb jellemzőit. Fejlődjön tovább aerob állóképességük, koordinációs képességeik, reagálási gyorsaságuk, valamint a saját testük mozgatásához szükséges izomerejük. Tudják növelni az ízületek mozgáshatárait az indokolt mértékig. Bővüljön játék- és verseny szabály ismeretük. Ismerjenek meg új labdatechnikai elemeket, ezek biztosítsanak megfelelő alapot a később megjelenő sportjátékoknak. Ismerjék meg az önálló kondicionálás néhány alapkérdését, tudjanak különbséget tenni a nyújtó- és erősítő gyakorlatok között. 31

32 Legyenek igényesek személyi higiéniájukra. Óraszám: 185 óra / év 5 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök sorszáma Témakör Óraszám 1. Rendgyakorlatok folyamatos 2. Gimnasztika folyamatos Atlétika - járásgyakorlatok 3. - futásgyakorlatok 50 (70) - szökdelések, ugrások - dobások 4. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna 40 (30) 5. Labdás gyakorlatok 50 (40) 6. Küzdő játékok folyamatos 7. Szabadidős sporttevékenység Úszás 35 32

33 Testnevelés és sport Helyi tanterv 5-8 évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiségé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének és fennmaradásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. Felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé válik. A testnevelés célja továbbá az 5-8- évfolyamon hogy támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, segítse a mozgáskészségekben, koordinációs alapképességekben mutatkozó hiányok felszámolását valamint az egyéni adottságok figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók kondicionális képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve gazdagítsa tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket. Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higéniai szokások kialakítása, erősítése; az edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; értsék és ismerjék a prevenció lényegét,ismerjenek relaxációs eljárásokat. Mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető mozgáskézségek megfelelő szintű kialakítása; fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldásokhoz, a képességfejlesztéshez és a játék- sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek megszerzése. Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény a kollektív siker és a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése: az önismeret, empátia, mások teljesítményének elismerése, félelem,- nehézségek leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, kudarctűrés, a természet szeretete és környezettudatos magatartásra nevelés. Fejlesztési követelmények A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Váljon igényükké az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt helyen az egészség megőrzését. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet iskolán kívül is. Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, ügyeljenek a biomechanikailag helyes testartásra kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat.. 33

34 Alakuljon ki megfelelő higéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve a sportolás utáni tiszálkodáshoz. Fejlődjenek erőben, gyorsaságban, állóképességben. Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai,- torna,- sportjátékbeli teljesítményükben. Alkalmazzák az ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait. Ismerjék a mozgásos játékok, a versengés örömét Becsüljék meg társaik teljesítményét. Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságuk..igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat a motorikus cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás. Ellenőrzés és értékelés: A tanulók értékelésének alapja az önmagukhoz viszonyított fejlődés. A fejlődést pedig a korábbi saját teljesítményéhez viszonyítjuk. Az értékelésnél azonos mértékben kell figyelembe vennünk a mozgókészségek és a testi készségek egyéni fejlődését, valamint az értelmi és érzelmi személyiségjegyek változását. Célravezető a különböző versengés alkalmával rangsorolni a teljesítményeket. Tanóránként néhány tanuló munkáját megkülönböztetett figyelemmel kísérni, majd értékelni. Időszakonként ellenőrző gyakorlatokon és teljesítménypróbákon minden tanuló tudásszintjét ellenőrizni kell. Az ellenőrző gyakorlatok követelményeit és az értékelés módját előzetesen ismertetni kell a tanulókkal. Az osztályozásnál azonos mértékben kell figyelembe venni: a helyes technikai végrehajtást, a teljesítményt, a teljesítményben bekövetkezett változást (fejlődést), a tanulói aktivitást. Egyidejűleg alkalmazzuk a folyamatosa megfigyelés és az időszakos ellenőrzés módszerét. A tanév során két alkalommal / ősszel és tavasszal/ mérjük a tanulók fizikai és motorikus képességeit.az értékelésnél figyelembe vesszük, ha a tanuló önmagához képest fejlődést mutat. 34

35 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 185 Ebből: 80% = 148 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása 20% = 37 óra az iskola érték és célrendszerének megfelelő tananyag feldolgozása : 1. helyi sajátosságnak megfelelő új anyag beépítése (mozgásfejlesztő tevékenységek, rekreációs órák) 2. a kerettantervben szereplő tananyag elmélyítése, rendszerezése, képességek, készségek fejlesztése. Tematikus összesített óraterv Témakör óraszám 1. Rendgyakorlatok 4 2. Gimnasztika, prevenció Atlétikai jellegű mozgások 36 (futások, ugrások, dobások) 4. Torna jellegű mozgások Testnevelés és sportjátékok Szabadidős sporttevékenységek Önvédelmi sportok, küzdőjáték 4 A rendelkezésre álló idő 80%-a: 148 óra 20%-a: 37 óra Összesen: 185 óra 35

36 Témakörök Tartalmak Rendgyakorlatok Az alapvető munkafegyelem és egyszerű szervezés szempontjából legfontosabb gyakorlatok Szokványos alakzatok (egy-, kétsoros vonal, egyes, kettes, hármas, négyes oszlop). Vonulások. Alakzatváltozások (fejlődések, szakadozások vonalalakzatból oszlopba és vissza). Testfordulatok. Előkészítés, alapozás és prevenció Gimnasztika (önállóan szabadon végezhető vagy játékos és határozott formájú szabad-, kéziszer-, társas-és szergyakorlatok). Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok. Játékos előkészítő feladatmegoldások. Légzőgyakorlatok Atlétika jellegű feladat megoldások Speciálisan előkészítő (cél- és rávezető) gyakorlatok a feldolgozó anyag függvényében. (Futó-, ugró-, dobóiskola). Futások: Rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetekből megkötés nélkül; álló-,guggoló-,térdelőrajt. Vágtafutások. Iramfutások. Tartós futások. Futás feladatokkal. Futások alacsony akadályok felett.váltófutás kétkezes váltással Szökdelések, ugrások: Helyből távolugrás Távolugrás (guggoló technika) ugrósávból. Magasugrás megkötés nélkül és átlépő technikával. Szökdelés egy, váltott és páros lábon. Dobások: Hajítások, lökések, vetések egy és két kézzel, helyből és nekifutásból. Célba dobások. Kislabdahajítás helyből és nekifutással. Medicinlada dobások egy és két kézzel Testnevelési játékok futással, szökdeléssel és dobással kombinálva. Speciális előkészítő és célgyakorlatok. Ugrókötélgyakorlatok 36

37 Torna jellegű feladatmegoldások Támaszhelyzetek és gyakorlatok Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Mellső támaszhelyzet magas padon, gerendán és / vagy KTK-n (kiegészítő tornakészlet). Támlázás oldalirányba. Talaj: Gurulófordulások (előre és hátra különböző kiinduló helyzetekből). Kézen átfordulás oldalra. Állások támaszhelyzetekben (tarkón, fejen, segítséggel bordásfalnál kézen). Egyszerű támaszugrások (gyertya ugrás. Függőleges repülés, feladatokkal is zsugorkanyarlati átugrás). Gyűrűn (esetleg két kötélen) lendületek előre és hátra. Kötél és rúdmászás. Bordásfalon lendületek oldalra. Haladások oldal irányba A felsorolt függőszereken nyújtott és hajlított függésben térd- és sarokemelések. Kúszás, mászás, egyensúlygyakorlatok: Gerendán, vízszintes és ferde padon talajra rajzolt vonalon járás előre, hátra, oldalra, haladások térdelő, négykézláb támaszban, hason- és hanyattfekvésben. Egyensúlygyakorlatok:talajon, padon, ferdepadon.a pad merevítő gerendáján járások, fordulatok Karemelések és lendítések. Lábemelések és lendítések. Érintő járás. Kéziszergyakorlatok Testnevelési és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok. A labdakezelés egyszerű módjai ( labdavezetés kézzel, lábbal; átadások, átvételek helyben, majd tovahaladással). Gól- és pontszerzés egyszerű megoldásai (fektetett dobás, kapura lövés, belsővel, belső csüddel). Játék egyszerűsített szabályokkal. Labdás testnevelési játékok. Szabadidős sporttevékenységek Önvédelmi sportok, küzdőjátékok Szabadtéri sportok. A téli sportformák megvalósítható módjai és téli játékok (korcsolyázás, szánkózás, hócsaták). Kerékpározás. Helyváltoztató eszközök használata (görkorcsolya. Gördeszka, stb.) Húzások-tolások párokban, (húzd át a határon, toldd át a határon;kéz láb vívás) csoportban (kötélhúzás, ) játékosan. Mögékerülési és kiemelési kísérletek. Guruló esés előre, hátra. 37

38 Úszás Játék a vízben. A választott úszásnem technikájának tökéletesítése. Teljesítménynövelés. A továbbhaladás feltételei: A tanult rendgyakorlatok végrehajtása az utasításoknak megfelelően. Aktív részvétel a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében. Alapvető jártasság az atlétikai és tornamozgásokban, a saját test feletti uralom a támasz- és függésgyakorlatokban. Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. A test-test elleni küzdelem vállalása. A vízbiztonság megszerzése. 38

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Vitorlázás 2. osztály

Vitorlázás 2. osztály 2. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a 3. évfolyamon: Hosszútávon működőképes kapcsolat kialakítása az iskola és az egyesület között; Az első évfolyamon megtanult hát- és gyorsúszás technikájának

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Vitorlázás 1. osztály

Vitorlázás 1. osztály 1. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai az 1. évfolyamon: Az összehangolás megvalósítása az iskola és az egyesület között; A tantárgy formai és tartami sajátosságainak elemi szintű megismerése;

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM A kisiskolások testnevelésének célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Testnevelés tantárgy. 1. évfolyam

Testnevelés tantárgy. 1. évfolyam Testnevelés tantárgy 1. évfolyam Célok, feladatok, fejlesztendő területek Alakuljon ki bennük a tanórai munkához szükséges önfegyelem, tudják figyelemmel kísérni az útmutatásokat. A kapott feladatokat

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 AJÁNLÁS A MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ. Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését.

MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ. Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését. MOZGÁS + JÁTÉK + VERSENY + ÉLMÉNY = JÖVŐ Megnövekedett igény övezi az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztését. Az óvodai testnevelés színvonala meghatározza: a gyermek mozgásfejlődését, a rendszeres sportoláshoz

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 7. Évfolyam CÉLOK: 1. A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása;

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile. A tantárgy óraszáma: 368 óra A Nyíregyházi Tanterv (helyi tervezés aránya

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

Kajak-kenu. 1. évfolyam. Tartalom: I. Gimnasztika II. Úszás III. Támasz-, függés és egyensúlygyakorlatok IV. Futások V. Labdás gyakorlatok

Kajak-kenu. 1. évfolyam. Tartalom: I. Gimnasztika II. Úszás III. Támasz-, függés és egyensúlygyakorlatok IV. Futások V. Labdás gyakorlatok Kajak-kenu 1. évfolyam A kajak-kenu sport tanításának céljai az 1. évfolyamon Az összehangolás megvalósítása az iskola és az ASI között; A tantárgy formai és tartami sajátosságainak elemi szintű megismerése;

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

4. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK

4. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 4. Évfolyam CÉLOK 1. A sportág mozgásformáinak, alapismereteinek elsajátítása (csukló,

Részletesebben

VITORLÁZÁS. 1. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 1. évfolyamon:

VITORLÁZÁS. 1. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 1. évfolyamon: 1. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai az 1. évfolyamon: Az összehangolás megvalósítása az iskola és az egyesület között; A tantárgy formai és tartami sajátosságainak elemi szintű megismerése;

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann Szeptember Balesetvédelmi oktatás. Futás gyakorlatok, labda

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE Általános iskolák 1-8. osztálya számára Készítette: Borka Gábor 2011 Évfolyam: 1-2. osztály(7-8 évesek) Cél: A játék megkedveltetése Alapvető szabályok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség,

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM

EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 744 1-2. ÉVFOLYAM A tantárgy korosztályra lebontott céljai Egészség Edzettség, teherbírás Sport- és mozgáskulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Kosárlabda Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. osztály 14-15 évesek Cél: A testnevelés és

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. A felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Sportiskolai Kerettanterv Vízimentés Sportágra

Sportiskolai Kerettanterv Vízimentés Sportágra Sportiskolai Kerettanterv Vízimentés Sportágra Készítette: Csaba László nyugalmazott egyetemi Docens és ILS vízimentő oktató Endlein Viktória testnevelő és egészségtan tanár, ILS vízimentő a Csepeli Öttusa

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP 1. feladat 4 pont Egyszerű feleletválasztás. Húzza alá a megfelelő választ! Csak egy helyes válasz létezik. A sportforma kialakításában

Részletesebben

Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész

Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész Koordináció szerepe az ökölvívásban I. rész Az ökölvívás nyílt mozgáskészségére utalva döntő szerepet kap a kiszámíthatatlanság, bizonytalanság. Ezeket a tulajdonságokat a felkészülésnek is követnie kell.

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Kondíció /fitness/ Edzettség Erőnlét Fizikai képességek Forma Kondíció (feltétel) Koordináció játékkészség

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

ÚSZÁS. A sportág nevelési célrendszere. I. Szakasz: Oktatási és alaptechnika képzés szakasza. Az időszak fő feladatai:

ÚSZÁS. A sportág nevelési célrendszere. I. Szakasz: Oktatási és alaptechnika képzés szakasza. Az időszak fő feladatai: ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben