FELTÖLTHETŐ KÉPEK PARAMÉTEREI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELTÖLTHETŐ KÉPEK PARAMÉTEREI"

Átírás

1

2 FELTÖLTHETŐ KÉPEK PARAMÉTEREI tif vagy jpg formátum jpg esetében a legkisebb tömörítés (pl. Photoshop 12-es) maximális felbontás, de minimum 8 Megapixel 300 dpi színprofil: Adobe RGB (srgb is megengedett) Archívumunk számára köz- és szakmai érdeklődésre számottartó képeket keresünk, kiemelten kulturális és ismeretterjesztő területről, illetve történelmi, illusztrációs jellegű fényképeket. A fotók szelektálásnál azok informatív tartalma, esztétikai értéke és piacképessége a meghatározó szempont. A kép technikai tulajdonságainak lehetővé kell tenni a változatos felhasználási formákat az internettől a minőségi nyomtatású magazinig. Fényképek esetében az indokolatlan életlenség, indokolatlanul magas érzékenység (ISO), indokolatlan horizont döntés kizáró tényező. Portrék Ikonikus személyek, szakterületükön elismert tudósok, művészek, sportolók, egyéb szakemberek, közéleti személyiségek, kiemelt közjogi titulust viselő emberek képeit várjuk. Ezentúl etnográfiai jellegű (adott népcsoportra jellemző) emberekről gyűjtünk szűk értelembe vett portrékat. Természetfotókat -tájképek és kuriózumok kivételével- elsősorban természetfotósoktól várunk. Ezeknél a képeknél előnyt jelent a pontos fajmegjelölés. Ismeretterjesztő jellegű fotókon túl kifejezetten esztétikai célzattal készült, akár absztrakt természeti jelenségek fényképét is várjuk. A fent említett szempontok figyelembevétele felgyorsítja a képek feldolgozását és értékesíthetővé válását. További kérdésekre válasz, időpont egyeztetés: Kasza Gábor művészeti vezető / 131 Sztankó Bálint képszerkesztő, kurátor / 131

3 amelyet. /2010. szám alatt az alulírott napon egyrészről a Kossuth Kiadó Zrt. (1043 Budapest, Bocskai u. 26., adószám: képviseli Kocsis András Sándor elnök-vezérigazgató), vagy együttes aláírással, belső rendelkezés alapján: Földes László és Kocsis Erik) továbbiakban: Kiadó, másrészről (Jogtulajdonos) Született: Anyja neve: Lakcím / székhely: Adóazonosító: Adószám: Egyéni vállalkozó esetén - vállakozói ig. szám: Cég esetén Cégnév: Székhely: Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: Telefon: Amennyiben mint magánszemély / szellemi szabadfoglalkozású kíván szerződést kötni, kérjük töltse ki az adatlapok egyikét! továbbiakban: Szerző/Jogtulajdonos kötöttek az alábbi feltételek szerint. 1. A szerződés tárgya 1.1. A Kiadó szervezeti keretén belül létrehozta a CULTIRIS Kulturális Képügynökséget. A jelen szerződésben és az annak alapján történő tevékenységben Kiadón minden esetben a képügynökséget kell érteni. Harmadik személyekkel szemben a Kiadó nevében minden esetben a CULTIRIS Kulturális Képügynökség jelenik meg A Kiadó és a Szerző/Jogtulajdonos felhasználási keretszerződést kötnek annak érdekében, hogy a Kiadó az 1. számú mellékletben meghatározott elektronikus formájú fotóalkotások és fotóreprodukciók (továbbiakban: művek) felhasználói jogát megszerezze, és Képügynökségén keresztül a művek felhasználói jogát értékesítse megbízási díj (jutalék) ellenében A Kiadó a művek nyilvános megjelentetését és értékesítését a CULTIRIS Kulturális Képügynökség internetes felületén biztosítja. 1

4 2. A teljesítés határideje és módja 2.1. A Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik. Megállapodnak abban, hogy az 1. számú mellékletet bámikor módosíthatják, azaz közös megegyezéssel törölhetnek belőle, vagy újabb műveket vonhatnak a szerződés hatálya alá. A Képügynökség a művek felhasználói jogának értékesítését a művek megfelelő formában történő átadását követően kezdi meg. A Jogtulajdonos részére fizetendő szerzői jogdíj mértékét a Felek külön pontban határozzák meg. 3. A felhasználási jog A Szerző/Jogtulajdonos a jelen szerződés aláírásával a mű - területi és időbeli korlátozás nélküli - korlátlan alkalommal gyakorolható - harmadik személynek átengedhető felhasználási jogait engedi át a Kiadónak a 4. pontban körülírt módon és mértékben. 4. A felhasználási jog módja és mértéke 4.1. A Szerző/Jogtulajdonos a jelen szerződéssel engedélyezi a Kiadónak a mű nyilvánossághoz való közvetítését a Képügynökség internetes felületén. A felhasználói jog átengedésének kifejezett célja és tartalma az, hogy a Képügynökség a felhasználói jogot külön meghatározott keretek között harmadik személynek értékesítse A szerződő Felek kijelentik, hogy felhasználás alatt kifejezetten a művek felhasználási jogának értékesítését értik. A Kiadó a jelen szerződés alapján nem jogosult a művek bármilyen formában történő felhasználására saját Kiadói tevékenysége körében, ide nem értve a művek CULTIRIS Kulturális Képügynökség internetes felületének népszerűsítése érdekében történő felhasználását A Szerző/Jogtulajdonos a jelen szerződéssel engedélyezi a Kiadónak a mű számítógépes hálózat útján történő nyilvánossághoz való közvetítés jogát, amely a mű olyan módon történő hozzáférését teszi lehetővé, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg Ha a jelen szerződésben engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed A felhasználási jog hatálya alatt a felhasználó jogosult a művet a nyomdai feldolgozásra való alkalmassá tétel mértékéig módosítani (mely szokásosan magában foglalhatja a méret, kivágat módosítását, színoptimalizálást, CMYK-konverziót). A Jogtulajdonos kifejezett, írásos engedélye nélkül a felhasználó nem jogosult a mű képi megjelenését befolyásoló módosításra (pl. törlés, hozzáadás, képi effektus, torzítás). A felhasználó nem jogosult a műnek dehonesztáló, törvényt, a közizlést vagy közszemérmet sértő szöveges vagy képi környezetben történő közlésére. 5. A Felek jogai és kötelezettségei 5.1. A Szerző/Jogtulajdonos: 2

5 - A művek képinformációit a Kiadó rendelkezésére bocsátja (cím, méret, felbontás, egyéb információk). - Hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a művek felhasználói jogának értékesítése érdekében a műveket vízjellel ellátva, legfeljebb 800x800 pixeles méretben térítésmentesen megtekinthetővé és letölthetővé teszi a képügynökség internetes felületén A Kiadó (Képügynökség): - Garantálja hogy a Szerzőtől/Jogtulajdonostól átvett műveket a CULTIRIS Kulturális Képügynökség internetes felületén elérhetővé és megrendelhetővé teszi, illetve bevonja az ott folyó értékesítési szolgáltatásba. - Vállalja, hogy a Szerzővel/Jogtulajdonossal megállapodott módon a művekhez csatolja a Szerző/Jogtulajdonos egyértelmű copyright-azonosítóját. - Vállalja, hogy szerződést köt azon felhasználókkal, akik az internetes felületen keresztül meg kívánják vásárolni a művek felhasználási jogát, és a felhasználási jogvásárlással kapcsolatos jogi és pénzügyi tranzakciókat (adminisztráció, szerződéskötés, pénzügyi tranzakció, művek elektronikus másolatának átadása) önállóan, saját költségén lefolytatja. - Vállalja, hogy minden Felhasználóval folytatott tranzakciót a Felhasználóval saját nevében, de a Szerző/Jogtulajdonos javára kötött felhasználási szerződés alapján folytat le. A felhasználási szerződés tartalmazza a művek felhasználásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képező minta alapján. 6. Jogszavatosság 6.1. A Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a műnek, amely az ő egyéni, eredeti jellegű alkotása A Szerző/Jogtulajdonos szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos vagy nem-kizárólagos szerzői vagy felhasználási joga, amely a Kiadót a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jogainak gyakorlásában megakadályozná, vagy bármilyen módon és mértékben korlátozná A Szerző/Jogtulajdonos szavatolja, hogy azon képek esetében, melyeknél e szempont értelmezhető, a képeken szereplő személyek nem emeltek kifogást a kép elkészítése és nyilvánosságra hozatala ellen A Szerző/Jogtulajdonos kötelezi magát arra, hogy megtéríti a Kiadó valamennyi erkölcsi és anyagi kárát, amely a Szerző jogszavatosságának megszegéséből ered. 7. Szerzői jogdíj 7.1. A Kiadó a mű felhasználói jogának átengedéséért közvetlenül szerzői jogdíjat nem fizet, tekintettel arra, hogy a felhasználói jog átengedésének célja azok továbbértékesítése. A szerzői jogdíjat a Képügynökség közreműködésével a tényleges Felhasználók fizetik A Felek a CULTIRIS Kulturális Képügynökség felületén értékesítendő művekkel kapcsolatban a 3. számú mellékletben rögzített általános díjszabásból indulnak ki. Az ál- 3

6 talános díjszabástól a művek értékesítése során a mindennapi üzleti gyakorlatnak megfelelően, a Kiadó és a Szerző/Jogtulajdonos, illetve a Kiadó és a Felhasználó közötti egyeztető tárgyalások alapján, kölcsönös megállapodással el lehet térni. A Felek megállapodása alapján a Kiadó díjszabását egy naptári éven belül egyszer jogosult módosítani, az infláció mértékében, száz forintra felkerekített díjtételekkel. A Kiadó az e szerződésben meghatározott képügynökségi szolgáltató tevékenységét a pénzügyileg realizált szerzői jogdíjak 40%-ának megfelelő jutalék ellenében végzi Elszámolás a Szerző/Jogtulajdonos és a Kiadó között - A Kiadó az átadott művek felhasználói joga értékesítésének realizált bevételeivel minden naptári negyedévet követő 20 munkanappal számol el a Szerző/Jogtulajdonos felé, írásos formában. - A Kiadó az elszámolást követően a díjszabás, vagy a 7.2. pont alapján történt kölcsönös megállapodás alapján meghatározott, pénzügyileg teljesített bevételek (felhasználói jogdíjak) 60%-át kitevő összeget számla ellenében (és szükség esetén a Szerző/Jogtulajdonos által kötelezően kitöltendő adatlap alapján) banki átutalással fizeti ki a Szerző/Jogtulajdonos részére a megadott bankszámlára. - A Kiadó a művek forgalmazásáról teljeskörű elektronikus nyilvántartást vezet. Szerző/Jogtulajdonos bármikor jogosult betekinteni az általa átadott művek elszámolási és felhasználási dokumentációjába A szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a 7. pontban és a 3. számú mellékletben meghatározott szerzői jogdíjat a felhasználási jog módjára és mértékére való tekintettel, a mű valamennyi engedélyezett felhasználásával elérhető bevétellel arányosnak tekintik, ezért a Szerzőnek/Jogtulajdonosnak jelen szerződés alapján további díjigénye semmilyen jogcímen nincsen, arról kifejezetten lemond. Ugyanez vonatkozik a felhasználási díj Kiadó és Szerző/Jogtulajdonos közötti megosztására is. 8. Személyhez fűződő jogok 8.1. A Szerző/Jogtulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Kiadó a mű szerzőjeként/jogtulajdonosaként feltüntesse. A Kiadó jogosult megválasztani a névfeltüntetés helyét és módját. A Szerző nevének feltüntetése a Kiadó kötelezettsége A Szerző/Jogtulajdonos felhatalmazza a Kiadót, hogy nevében és képviseletében lépjen fel a mű védelméhez fűződő jogokat és/vagy a Szerző névjogát megsértő harmadik féllel szemben. 9. Vegyes rendelkezések 9.1. Az e szerződéshez csatolt sorszámozott mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződés és mellékletei kizárólag együttesen érvényesek és értelmezhetők A szerződő Felek kötelesek az e szerződés szerint szükséges valamennyi, a szerződés lényeges tartalmát érintő jognyilatkozatot írásban megtenni. A szerződő Felek kötele- 4

7 sek az esetleges lakcím, illetve székhelyváltozást a másik féllel haladéktalanul közölni. Az ennek elmulasztásából eredő károkat és hátrányokat a mulasztó félnek kell viselnie Az itt nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény és mögöttes jogként a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók Az e szerződésből eredő jogvita esetén a Felek kötelezően megkísérlik a peren kívüli megállapodást, 30 napot adva a szerződésszegő félnek arra, hogy szerződésszegését orvosolja. Az ilyen felszólítást a jogosult jogérvényesen tértivevényes ajánlott levélben teheti meg a szerződésszegő fél címére címezve. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, a jogvita eldöntése érdekében a Felek kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét Ez a szerződés a Felek kölcsönös aláírásával az alulírott napon lép hatályba. Budapest, Kossuth Kiadó Zrt. Szerző/Jogtulajdonos Mellékletek: 1. számú melléklet: A Jogtulajdonos által átadott művek tételes felsorolása 2. számú melléklet: Felhasználói szerződés-minta 3. számú melléklet: A CULTIRIS Kulturális Képügynökség általános díjszabása Adatlapok: 1. Adatlap a Felhasználói szerződéses díjakhoz (A magánszemély kéri a kifizetői adóelőleg és járulék számítást) 2. NYILATKOZAT (a számlát adó, nem egyéni vállalkozó magánszemély részéről) 5

8 Melléklet 01. Szerződő fél:... Értékesítésre kizárólag a Jogtulajdonos által átadott, az ügynökség internetes felületén megjelenő képek kerülnek. A Jogtulajdonos a oldalon ellenőrizheti, hogy mely képek vannak forgalomban és kezdeményezheti azok eltávolítását/módosítását. Az ügynökség vállalja, hogy 2 munkanapon belül eltávolítja azon képeket, melyeket a Jogtulajdonos megjelöl ID alapján az elérhetőségeink egyikén: / (1) Budapest,.... CULTiRIS Jogtulajdonos

9 Kossuth Kiadó ZRt. - CULTIRIS Kulturális Képügynökség (1043 Budapest, Bocskai u. 26., adószám: ; képviseli: Kocsis András Sándor elnök-vezérigazgató, felhatalmazás alapján együttesen: Kocsis Erik ügynökségvezető és Földes László informatikai menedzser) továbbiakban: Képügynökség másrészről a CULTIRIS Kulturális Képügynökség weboldalán regisztrált Felhasználó kötöttek az alábbi feltételek szerint. 1. A szerződés tárgya 1.1. A Kiadó szervezeti keretén belül létrehozta a CULTIRIS Kulturális Képügynökséget. Harmadik személyekkel szemben a Kiadó nevében minden esetben a CULTIRIS Kulturális Képügynökség jelenik meg. A Képügynökség az általa rendelkezésre bocsátható művek felhasználási jogával rendelkezik oly módon, hogy azt harmadik személynek átengedheti. Az átadható felhasználási jog esetleges korlátait a Képügynökség minden esetben feltünteti A Képügynökség a felhasználási jogokat saját nevében, de a művek szerzői, illetve jogtulajdonosai javára értékesíti A jelen szerződés alapján a Felhasználó felhasználási jogot szerez a Képügynökség internetes felületéről letölthető, elektronikus formájú fotóalkotások és fotóreprodukciók (e szerződés terminológiája szerint a továbbiakban: mű) felhasználására a jelen szerződésben és az ahhoz tartozó licenc-levélben meghatározott keretek között. 2. A szerződés létrehozása 2.1. A Felhasználó által kezdeményezett megrendelés - a regisztrációt, és a jelen szerződés elfogadását követően - formában beérkezik a Képügynökséghez A Képügynökség a megrendelést a Felhasználó által megjelölt művekre specializált licenclevél formában történő megküldésével visszaigazolja, továbbá megküldi a licenclevél két aláírt, papíralapú példányát, valamint a felhasználói díjat tartalmazó számlát. A Képügynökség a díj kifizetését követően a kiválasztott műveket a Felhasználó számára hozzáférhetővé teszi A Felhasználó az általa aláírt licenclevél egy példányát a Képügynökségnek visszaküldi. A fokozott védelmű elektronikus aláírással rendelkező felek esetén a (licenclevél) szerződés megkötése és a számla megküldése elektronikus úton is történhet. 3. A felhasználási jog módja és mértéke 3.1. A Felhasználó a licenclevél aláírásával és a Képügynökség részére való visszaküldésével, továbbá a felhasználási díj megfizetésével szerez jogot a művek felhasználására A mű megváltoztatására, a mű részeinek felhasználására kizárólag külön megállapodás alapján kerülhet sor. 1

10 3.3. A képmás felhasználása - nyilvános közszereplő, közszereplésének körében történő ábrázolását kivéve - kifejezett hozzájárulást igényel az ábrázolt személytől feltéve, hogy a felhasználás nem illusztrációs célú. A hozzájárulást a Felhasználó köteles megszerezni. A hozzájárulás megszerzésének szükségességét a Képügynökség az érintett műveknél jól látható módon jelzi. A képmás felhasználásánál figyelemmel kell lenni a meghalt személy jó hírneve megsértésének tilalmára. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott - a Ptk. személyhez fűződő jogok védelmével kapcsolatos szabályaival összhangban lévő - előírások megszegéséből fakadó minden jogkövetkezményt visel A műalkotást ábrázoló fotók esetén a felhasználási jog a jelen szerződés keretei közötti szabadon gyakorolható. Az ettől esetlegesen eltérő eseteket a Képügynökség a műveknél jól látható módon jelzi. Az ilyen esetekben a Képügynökség által átadott egyszeri felhasználási jog a fotóra vonatkozik, az eredeti műalkotás megjelenítésének jogát a Felhasználó köteles megszerezni a műalkotás tulajdonosától. Felhasználó kijelenti, hogy az ennek elmulasztásából eredő minden jogkövetkezményt visel Az egyes művek megvásárolt felhasználási jogának részletes tartalmát, terjedelmét, módját a megrendelt (átadott) művekhez csatolt licenclevél tartalmazza, a Képügynökség Üzletszabályzata, a Felhasználó megrendelése, illetve a Felhasználó és a Képügynökség megállapodása szerint A Képügynökség az általa forgalmazott művekkel kapcsolatos általános jogosultságait a internetes felületén közli (Üzletszabályzat, művek adatlapjai), az egyedi eltéréseket is beleértve A felhasználási jog nem terjed ki harmadik személynek történő továbbadásra A felhasználás nem terjed ki a mű megváltoztatásának jogára. A felhasználási jog hatálya alatt a felhasználó a művet a nyomdai feldolgozásra való alkalmassá tétel mértékéig jogosult módosítani. (mely szokásosan magában foglalhatja a méret, kivágat módosítását, színoptimalizálást, CMYK-konverziót). A szerző/jogtulajdonos kifejezett, írásos engedélye nélkül a felhasználó nem jogosult a mű képi megjelenését befolyásoló módosításra (pl. törlés, hozzáadás, képi effektus, torzítás). A felhasználó nem jogosult a műnek dehonesztáló, törvényt, a közízlést vagy közszemérmet sértő szöveges vagy képi környezetben történő közlésére. 4. A Felek jogai és kötelezettségei 4.1. A Képügynökség: - A művek képinformációit a Felhasználó rendelkezésére bocsátja (cím, méret, felbontás, egyéb információk). - Vállalja, hogy az internetes felületen megjelenő műveket a Felhasználó számára hozzáférhetővé teszi. - Garantálja, hogy a letöltéshez szükséges műszaki feltételek és paraméterek biztosítottak A Felhasználó: - E szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben és a csatolt licenclevélben meghatározott feltételeket betartja. 2

11 - E szerződés elfogadásával és a licenclevél aláírásával vállalja, hogy a Képügynökség által közzétett árlista és a megrendelés alapján számlázott felhasználási díjat a számlázás szerinti határidőre megfizeti. - A felhasználó bármely felhasználás során köteles feltüntetni a fotó forrását, a fotós és a tulajdonos/jogtulajdonos nevét a képügynökség által megadott módon: 5. Jogszavatosság CULTiRiS / fotós neve / gyűjtemény neve A származás és névfeltüntetés helyét a felhasználó jogosult meghatározni A Képügynökség kijelenti, hogy rendelkezik a művek felhasználási engedélyével a jelen szerződés 3. pontjában foglalt esetleges korlátozással A Képügynökség szavatol azért, hogy a megvásárolható felhasználási jogok esetleges korlátozottságát minden esetben a műnél látható módon feltünteti. 6. Felhasználási díj 6.1. A Felhasználó a felhasználás engedélyezésének jogáért járó díjat a Képügynökség közreműködésével a szerzőnek/jogtulajdonosnak fizeti A Felek a CULTIRIS Kulturális Képügynökség felületén értékesítendő művekkel kapcsolatban a közzétett díjszabást alkalmazzák A Felhasználó a megrendelés és annak visszaigazolása alapján teljesíti fizetési kötelezettségét az általa választott módon (átutalás, bankkártya). A díj kifizetése előfeltétele a megrendelésében szereplő művekhez történő hozzáférésnek. 7. Vegyes rendelkezések 7.1. Amennyiben a Felhasználó a licenclevélben elfogadott felhasználási jog keretein túllép, jogsértést követ el, és a mű szerzőjének/jogtulajdonosának az Szjt.-ben és a Ptk.-ban meghatározott jogkövetkezmények szerint felel Az itt nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény és mögöttes jogként a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók Az e szerződésből eredő jogvita esetén a Felek kötelezően megkísérlik a peren kívüli megállapodást, 30 napot adva a szerződésszegő félnek arra, hogy szerződésszegését orvosolja. Az ilyen felszólítást a jogosult jogérvényesen tértivevényes, ajánlott levélben teheti meg a szerződésszegő fél címére címezve. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, a jogvita eldöntése érdekében a Felek kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét Ez a szerződés a Felek kölcsönös aláírásával az alulírott napon lép hatályba. Budapest,

12 3. számú melléklet ÁRJEGYZÉK // Az árjegyzékben szereplő árak az áfát nem tartalmazzák. Az alapár egyszeri, 1 nyelvű kiadványban, Magyarország területén történő 1 hónapos (könyv: 3 év, tankönyv: 5 év) felhasználását tartalmazza, az időszak lejárta után csak a felhasználási jog meghosszabbításával lehetséges a kép használata. A vevő igényének megfelelő felhasználási módhoz tartozó árat szorzók segítségével számolhatjuk ki, melyek csökkentik, illetve növelik az alapárat a felhasználás függvényében. A weboldalon regisztrált ügyfeleink az árakat könnyedén kiszámolhatják az online árkalkulátor segítségével. A narancssárga/szürke mező jelzi az alapárakhoz tartozó 1x-es szorzókat. A kampány, illetve kizárólagos felhasználás egyedi megállapodás tárgyát képezi. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk! Alapszorzók felhasználás időtartama X felhasználás időtartama (könyv) X felhasználás időtartama (tankönyv) X nyelvek száma X felhasználás helye X 1 hónap év év Magyarország hónap év év Külföld hónap év év ország hónap év ország év év 1.4 Európai Unió év 1.7 Világjog év 2.0 ELEKTRONIKUS TARTALOM, ONLINE MÉDIA Multimédia // 8000 Ft CD, DVD, floppy, kioszk, touchscreen, ATM, képernyővédő, szoftver, prezentáció példányszám X felhasználás célja X méret (72 dpi) X oktatási x illusztráció x kereskedelmi x x x < 2.2 Internet // 5000 Ft felhasználás célja X méret (72 dpi) X oktatási x illusztráció x honlap design x reklám / banner x x

13 KÖNYV, TANKÖNYV Tankönyv, oktatási segédanyag // 4000 Ft példányszám X terjedelem X megjelenés X /8 oldal 1.0 belső /4 oldal 1.2 belső borító (B2-B3) 1, /2 oldal 1.6 hátlap (B4) /1 oldal 1.8 borító (B1) /1 oldal < 1.8 Könyv // 6000 Ft példányszám X terjedelem X megjelenés X /8 oldal 1.0 belső /4 oldal 1.2 belső borító (B2-B3) 1, /2 oldal 1.6 hátlap (B4) /1 oldal 1.8 borító (B1) /1 oldal < 1.8 NYOMTATOTT HIRDETÉS Szóróanyagok, katalógusok // Ft szórólap, brosúra, prospektus, katalógus, POS Reklámplakát // Ft Plakát, járműreklám, citylight, kültéri hirdető példányszám X terjedelem X megjelenés X példányszám X terjedelem X A6 0.6 belső A5 0.8 belső borító (B2-B3) 1, A4 1.0 hátlap (B4) A3 1.5 borító (B1) A A < 2.0 Sajtóhirdetés // Ft Újság, magazin, sajtóközlemény A A0 (1 m²) m m m m m m 2 < < 2.2 példányszám X terjedelem X megjelenés X /8 oldal 1.0 belső /4 oldal 1.2 belső borító (B2-B3) 1, /2 oldal 1.6 hátlap (B4) /1 oldal 1.8 borító (B1) /1 oldal < 1.8

14 NYOMTATOTT ILLUSZTRÁCIÓ Magazin // 9000 Ft Újság // 7000 Ft napilap, sajtóközlemény példányszám X terjedelem X megjelenés X példányszám X terjedelem X /8 oldal 1.0 belső /4 oldal 1.2 belső borító (B2-B3) 1, /2 oldal 1.6 hátlap (B4) /1 oldal 1.8 borító (B1) /1 oldal < /8 oldal /4 oldal /2 oldal /1 oldal /1 oldal < 1.8 Vállalati kiadvány, programfüzet // Ft példányszám X terjedelem X megjelenés X /8 oldal 1.0 belső /4 oldal 1.2 belső borító (B2-B3) 1, /2 oldal 1.6 hátlap (B4) /1 oldal 1.8 borító (B1) /1 oldal < 1.6 TERMÉKILLUSZTRÁCIÓ Nyomtatványok // Ft Kisnyomtatvány, meghívó, étlap, kártya (tel/bank), levélpapír, boríték, dosszié, mappa, térkép, névjegy Naptár // Ft Képeslap // Ft példányszám X terjedelem X példányszám X terjedelem X példányszám X A A A A A A < A A A A A A < < 1.8 Termékcsomagolás // Ft Kazetta, CD, DVD // 6000 Ft példányszám X design % X példányszám X megjelenés X terjedelem X % % % < belső 1.0 1/ belső borító (B2-B3) 1,5 1/ hátlap (B4) 2.0 1/ borító (B1) 2.5 1/ / < 1.6

15 TV, VIDEO, FILM Dokumentumfilm, oktatási célú film // Ft adás sugárzásának helye X felhasználás módja X megjelenítés ideje X helyi 0.7 díszlet, dekoráció 0.7 < 3 mp 0.8 országos 1.0 jelenetkép mp 1.0 főcím mp mp < 2.0 Szórakoztató film, Mozifilm, TV-adás // Ft adás sugárzásának helye X felhasználás módja X megjelenítés ideje X helyi 0.7 díszlet, dekoráció 0.7 < 3 mp 0.8 országos 1.0 jelenetkép mp 1.0 főcím mp mp < 2.0 Reklámfilm, spot // Ft adás sugárzásának helye X felhasználás módja X megjelenítés ideje X helyi 0.7 díszlet, dekoráció 0.7 < 3 mp 0.8 országos 1.0 jelenetkép mp 1.0 főcím mp mp < 2.0

16 Kossuth Kiadó // CULTiRiS ADATLAP A Felhasználói szerződéses díjakhoz (A magánszemély kéri a kifizetői adóelőleg és járulék számítást) I. Személyi adatok Név:... Leánykori név:. Anyja neve:... Születési hely: év...hó...nap Telefon:.. Lakcím:... Adóazonosító jele:... TAJ-szám:... Kérjük a megfelelő választ beikszelni. Aktív dolgozó Munkaviszonnyal rendelkezem Munkaviszonnyal nem rendelkezem Nyugdíjas Nyugdíjas törzsszám:.. A nyugdíj összege:...,- Ft Magánnyugdíjpénztári tag: Igen Nem Pénztár neve:. Tudomásul veszem, hogy számlaadási kötelezettségem van az összevont adóalapot képező jövedelem kifizetéséhez. Nyilatkozat a kifizető részére a személyi jövedelemadó törvény adóelőleg számításhoz Kérem, hogy a kifizető a törvény előírásai és alábbi myilatkozatom szerinti adóelőleg levonását, bevallását és befizetését intézze, igazolás kiadása mellett. 1. A jövedelem megállapítása a díj 10 %-át kitevő költséghányad alkalmazását kérem, vagy (jogörökösnél a 10 % költséghányad nem választható) 2010-ben tételes költségelszámolást választok, ezért a szerződés szerinti díjból... Ft összegű (igazolt és elismert) költségek levonását kérem. (lásd SZJA. Tv. 3. sz. Melléklete) 2. Az adóelőleg számításában érvényesíthető adókulcs: a jövedelemadó tábla maximális kulcsa, 32 %, vagy 2009 évi összevont adóalapom nem haladja meg az forintot, ezért a Kossuth Kiadó által részemre kifizetett összegek adóalapjai szerinti göngyölítéses módszer alkalmazását kérem.(az adóelőleg alapja a jövedelem 1,27- tel felszorzott összege.) A részemre járó összeget: készpénzben postai feladással (lakcímre) banki átutalással kérem kifizetni. Átutalás esetén a bankszámlaszámom:... Fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt, Szerző, Megbízott

17 Kossuth // CULTiRiS Szerződéses melléklet NYILATKOZAT (a számlát adó, nem egyéni vállalkozó magánszemély részéről) Alulírott.. nyilatkozom, hogy a szerződésből származó, számlázott jövedelmem személyi jövedelemadó-előlegét, járulékait és/vagy 27%-os egészségügyi hozzájárulását a kifizető vonja le, ehhez a szükséges adatokat külön adatlapon megadom; magam rendezem, levonást a számla összegéből nem kérek. Tudomásul veszem, hogy fenti döntésem év egészére szól, évközben nem változtatható meg. Budapest, aláírás

18 amelyet. /2010. szám alatt az alulírott napon egyrészről a Kossuth Kiadó Zrt. (1043 Budapest, Bocskai u. 26., adószám: képviseli Kocsis András Sándor elnök-vezérigazgató), vagy együttes aláírással, belső rendelkezés alapján: Földes László és Kocsis Erik) továbbiakban: Kiadó, másrészről (Jogtulajdonos) Született: Anyja neve: Lakcím / székhely: Adóazonosító: Adószám: Egyéni vállalkozó esetén - vállakozói ig. szám: Cég esetén Cégnév: Székhely: Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: Telefon: Amennyiben mint magánszemély / szellemi szabadfoglalkozású kíván szerződést kötni, kérjük töltse ki az adatlapok egyikét! továbbiakban: Szerző/Jogtulajdonos kötöttek az alábbi feltételek szerint. 1. A szerződés tárgya 1.1. A Kiadó szervezeti keretén belül létrehozta a CULTIRIS Kulturális Képügynökséget. A jelen szerződésben és az annak alapján történő tevékenységben Kiadón minden esetben a képügynökséget kell érteni. Harmadik személyekkel szemben a Kiadó nevében minden esetben a CULTIRIS Kulturális Képügynökség jelenik meg A Kiadó és a Szerző/Jogtulajdonos felhasználási szerződést kötnek annak érdekében, hogy a Kiadó számára átadott és a CULTIRIS Kulturális Képügynökség által üzemeltetett érintőképernyős számítógépen, a későbbiekben az erre elkülönített internetes felületén elektronikus formában meglévő fotóalkotásokra és fotóreprodukciókra (továbbiakban: művekre) olyan felhasználói jogot szerezzen amely alapján jogosulttá válik a művek nyomtatott formában történő értékesítésére A Kiadó a művek nyomtatott formában való értékesítését a CULTIRIS Kulturális Képügynökség erre elkülönített internetes felületének, valamint az általa üzemelttett érintőképernyős számítógép felhasználásával biztosítja. 1

19 2. A teljesítés határideje és módja 2.1. A Képügynökség a művek felhasználói jogának (nyomtatott képek) értékesítését a művek megfelelő formában történő átadását követően kezdi meg. A Jogtulajdonos részére fizetendő szerzői jogdíj mértékét a Felek külön pontban határozzák meg. 3. A felhasználási jog A Szerző/Jogtulajdonos a jelen szerződés aláírásával a mű - területi és időbeli korlátozás nélküli - korlátlan alkalommal gyakorolható - harmadik személynek átengedhető felhasználási jogait engedi át a Kiadónak a 4. pontban körülírt módon és mértékben. 4. A felhasználási jog módja és mértéke 4.1. A Szerző/Jogtulajdonos a jelen szerződéssel engedélyezi a Kiadónak a Képügynökség által üzemeltetett érintőképernyős számítógépre feltöltött, az internetes felületén erre a célra elkülönítetten található műveinek nyomtatott formában történő értékesítését. A felhasználói jog átengedésének kifejezett célja az, hogy a végső felhasználó a lehető legjobb nyomtatási minőségben jusson hozzá a műhöz. A CULTIRIS Kulturális Képügynökség kötelezettséget vállal arra, hogy a kinyomtatott művek értékesítése során a felhasználók figyelmét felhívja arra, hogy a műveket csak magáncélra használhatják fel. Jelen szerződésben adott felhasználói jog a Képügynökséget kizárólag arra jogosítja fel, hogy saját, vagy általa működtetett üzletben a művekről nyomtatott formájú terméket készítsen és azt egyszeri magáncélú felhasználásra értékesítse A Kiadó a jelen szerződés alapján nem jogosult a művek bármilyen formában történő felhasználására saját Kiadói tevékenysége körében, ide nem értve a művek CULTIRIS Kulturális Képügynökség internetes felületének népszerűsítése érdekében történő felhasználását Ha a jelen szerződésben engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed A felhasználási jog hatálya alatt a felhasználó jogosult a művet a nyomdai feldolgozásra való alkalmassá tétel mértékéig módosítani (mely szokásosan magában foglalhatja a méret, kivágat módosítását, színoptimalizálást, CMYK-konverziót). A Jogtulajdonos kifejezett, írásos engedélye nélkül a felhasználó nem jogosult a mű képi megjelenését befolyásoló módosításra (pl. törlés, hozzáadás, képi effektus, torzítás). 2

20 5. A Felek jogai és kötelezettségei 5.1. A Szerző/Jogtulajdonos: - A művek képinformációit a Kiadó rendelkezésére bocsátja (cím, méret, felbontás, egyéb információk) A Kiadó (Képügynökség): - Garantálja hogy a Szerzőtől/Jogtulajdonostól átvett műveket a CULTIRIS Kulturális Képügynökség által üzemeltetett érintőképernyős számítógépen, vagy az erre a célra rendszeresített internetes felületén megtekinthetővé teszi. - Vállalja, hogy a Szerzővel/Jogtulajdonossal megállapodott módon a művekhez csatolja a Szerző/Jogtulajdonos egyértelmű copyright-azonosítóját. - Biztosítja a Művek lehető legjobb minőségben történő kinyomtatáshoz szükséges műszaki feltételeket. - Vállalja, hogy minden Felhasználóval folytatott tranzakciót a Felhasználóval saját nevében, de a Szerző/Jogtulajdonos javára kötött szerződés alapján folytat le. A Művek nyomtatott formában történő értékesítése során a felhasználók figyelmét írásban felhívja arra, hogy a megvásárolt, nyomtatott mű kizárólag magán célra használható föl. 6. Jogszavatosság 6.1. A Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a műnek, amely az ő egyéni, eredeti jellegű alkotása A Szerző/Jogtulajdonos szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos vagy nem-kizárólagos szerzői vagy felhasználási joga, amely a Kiadót a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jogainak gyakorlásában megakadályozná, vagy bármilyen módon és mértékben korlátozná A Szerző/Jogtulajdonos szavatolja, hogy azon képek esetében, melyeknél e szempont értelmezhető, a képeken szereplő személyek nem emeltek kifogást a kép elkészítése és nyilvánosságra hozatala ellen A Szerző/Jogtulajdonos kötelezi magát arra, hogy megtéríti a Kiadó valamennyi erkölcsi és anyagi kárát, amely a Szerző jogszavatosságának megszegéséből ered. 7. Szerzői jogdíj 7.1. A Kiadó a mű felhasználói jogának átengedéséért közvetlenül szerzői jogdíjat nem fizet, tekintettel arra, hogy a felhasználói jog átengedésének célja azok (nyomtatott formában való) továbbértékesítése. A szerzői jogdíjat a Képügynökség közreműködésével a tényleges Felhasználók fizetik A Felek a CULTIRIS Kulturális Képügynökség által értékesített Művek után, nyomtatásonként Ft +Áfa szerzői jogdíjat fizet Elszámolás a Szerző/Jogtulajdonos és a Kiadó között 3

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA - FERENCZY MÚZEUM 2001 Szentendre, Pf. 49 Ügyiratszám: A/192/1/2008 /Fax +36 06-26 310-790, 310-244 Ügyintéző: Bertók Judit SZJ 193. Adósz: 15440196-2-13 Hivatk.sz.: Szlasz.:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Pályázó neve:... Pályázó születési ideje:... Pályázó címe:... Pályázó telefonszáma:... Pályázó mobiltelefonszáma:...

Pályázó neve:... Pályázó születési ideje:... Pályázó  címe:... Pályázó telefonszáma:... Pályázó mobiltelefonszáma:... 1 ADATLAP 2 A Magyar Olimpiai Bizottság "XXX. Londoni Nyári Olimpiai Játékokra utazó Magyar Olimpiai Csapat felvonuló- és formaruhájának megtervezésére" tárgyú nyilvános pályázathoz Természetes személy

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Fókuszban a bíróság címmel pályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Fókuszban a bíróság címmel pályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Fókuszban a bíróság címmel pályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 2016. november 8., kedd, 12 óra PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE Országos Bírósági

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A REPOZITÓRIUMOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGI KÉRDÉSEI

A REPOZITÓRIUMOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGI KÉRDÉSEI ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY A REPOZITÓRIUMOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGI KÉRDÉSEI Hagyományok és kihívások IV. Könyvtárszakmai nap az ELTE Egyetemi Könyvtárban Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

(magánszemély, asszonyoknál leánykori név is)* (gazdasági társaság)* (intézmény)* (non profit szervezet)*

(magánszemély, asszonyoknál leánykori név is)* (gazdasági társaság)* (intézmény)* (non profit szervezet)* MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., adószáma 19876182-2-09, bankszámlaszáma: 11738008-20011428, képviseli Dr. Bölcskei

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

A RENDEZVÉNY FŐBB JELLEMZŐI

A RENDEZVÉNY FŐBB JELLEMZŐI A RENDEZVÉNY FŐBB JELLEMZŐI Móri Bornapok 2013 VII. Nemzetközi Néptánc FesztivÁL Megrendezés időpontja: 2013. október 3-6. Várható látogatószám az előző évek alapján: 50.000 fő Belépődíj a szabadtéri programokra:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Polgármesteri fejléc MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről építész (Cím) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között,

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: a Balaton Média és Információs Központ kapcsolattartó: telefonszáma: e-mail címe: székhely: Veszprém, Virág Benedek u.4. telefon: +36 88-326-619 tel/fax:

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a XV. K E R Ü L E T I ÉLETképek megjelenik kéthetente R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a médiaajánlat 2 ÉLETképek Médiaajánlat Az ÉLETképek a XV. kerületi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A RENDEZVÉNY FŐBB JELLEMZŐI

A RENDEZVÉNY FŐBB JELLEMZŐI A RENDEZVÉNY FŐBB JELLEMZŐI MÓRI BORNAPOK NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC FESZTIVÁL Megrendezés időpontja: 2015. október 14. Várható látogatószám az előző évek alapján: 50.000 fő Belépődíj a szabadtéri programokra:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben