27. Tájékoztató a közösségi adószámról 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "27. Tájékoztató a közösségi adószámról 2013."

Átírás

1 27. Tájékoztató a közösségi adószámról I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkezı általános forgalmi adó alanynak, illetve a következıkben említett egyes speciális esetekben az adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személynek és az egyszerősített vállalkozói adó alanynak, aki/amely az Európai Közösség (továbbiakban: EK) valamely másik tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni, errıl elızetesen nyilatkoznia kell, és közösségi adószámot kell kérnie. 1 Kereskedelmi kapcsolatnak minısül a termékbeszerzés és értékesítés ideértve az Áfa tv. 2 szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is -, valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel. 3 Kötelezı közösségi adószámot kérnie az általános forgalmi adófizetésre kötelezett adóalanynak, ha más tagállamban illetıséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkezı adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek Közösségen belüli termékértékesítést teljesít, illetve ha terméket ilyen adózótól szerez be; ha más tagállambeli adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetve ha más tagállambeli adóalanytól szolgáltatást vesz igénybe Közösségi adószámot kell kérnie a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, a kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak, az általános forgalmi adóalanynak nem minısülı adófizetésre kötelezett jogi személynek, az alanyi adómentességet választó adóalanynak, az egyszerősített vállalkozói adó alanyának, ha a tárgyévben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a eurót meghaladja, azon közösségi beszerzést megelızıen, amellyel ezt az értékhatárt meghaladja. Amennyiben a tárgyévet megelızı évben az Art ának (6) bekezdésében meghatározott adóalany által az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladja meg a eurót és a Közösségen belül beszerzett termékek utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét a tárgyévben választása alapján belföldön kívánja teljesíteni, ezt a tárgyévet megelızı adóév utolsó napjáig kell 1 az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22. (4) bekezdés 2 az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3 Art pont

2 bejelentenie. Amennyiben évben nem volt Közösségen belüli beszerzése, ezen választását 2013 évre a tárgyévi elsı, Közösségen belüli beszerzését megelızıen kell bejelentenie. 4 A eurós értékhatár számításnál figyelmen kívül kell hagyni az új közlekedési eszköz, illetve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó termék adó nélkül számított ellenértékét. 5 Az Áfa tv ának (1) bekezdése értelmében az euróban meghatározott értéket a forintra történı átszámítás során a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot kell alkalmazni (252,19 forint/euró), figyelemmel az ugyanezen bekezdésben meghatározott kerekítési szabályokra is. Közösségi adószámot kell kérnie továbbá a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak, az alanyi adómentességet választó adóalanynak, a kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak, elızetesen, ha az EK más tagállamában illetıséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetıleg tıle szolgáltatást vesz igénybe Köteles közösségi adószámot kérni a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, a kizárólag mezıgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany, az általános forgalmi adóalanynak nem minısülı adófizetésre kötelezett jogi személy, az alanyi adómentességet választó adóalany, a beszerzést megelızıen, ha jövedéki termék közösségen belülrıl történı beszerzése miatt belföldön keletkezik általános forgalmiadó-fizetési kötelezettsége. 7 Az egyszerősített vállalkozói adó alanya, ha az EK más tagállamában illetıséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkezı adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy tıle szolgáltatást vesz igénybe, az értékesítést valamint a szolgáltatásnyújtást illetve a szolgáltatás igénybevételét megelızıen köteles közösségi adószámot kérni. A közösségi adószám képezésével nem veszíti el eva alanyiságát. 8 Az alanyi adómentességet választó adóalany az értékesítést megelızıen köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK másik tagállamában illetıséggel bíró adóalany vagy adóalanynak nem minısülı személy, szervezet részére új közlekedési eszközt értékesít. Az olyan termék értékesítéseire, amelyet alanyi adómentes minıségében 4 Art. 22. (5) és (6) bekezdés 5 Art. 22. (14) bekezdés 6 Art. 22. (5) bekezdés 7 Art. 22. (7) bekezdés 8 Art. 22. (9) bekezdés

3 teljesít nem kell közösségi adószámot kérnie, mert azok nem minısülnek Közösségen belüli értékesítésnek. 9 A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany az értékesítést megelızıen köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK más tagállamában illetıséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkezı adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít (ha az értékesítés belföldi teljesítése esetén adóköteles lenne) 10, vagy az EK más tagállamában illetıséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, vagy tıle igénybe vesz. Új közlekedési eszköz értékesítése miatt áfa alannyá váló személy vagy szervezet is köteles közösségi adószámot igényelni, függetlenül attól, hogy a vevı a másik tagállamban adóalany-e vagy magánszemély. 11 Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történı beszerzésének és értékesítésének alapvetı szabályait a 16. Információs füzet tartalmazza. 2. A közösségi adószám igénylésének módja A közösségi adószámot minden esetben az illetékes adóhatóság képezi meg az adózó bejelentése, kérelme alapján. 12 A közösségi adószám igénylésének módja attól függ, hogy a magyar adózó rendelkezik-e már adószámmal vagy sem. Az adóhatóság a csıdeljárás, a felszámolási, illetve a végelszámolási eljárás alatt álló adózó számára is megállapítja a közösségi adószámot Ha még nem rendelkezik adószámmal A cégbejegyzésre kötelezett adózók a "Cégbejegyzési kérelem" cégbírósághoz történı benyújtásával egyidejőleg igényelhetik az adószámot és a közösségi adószámot is. Ebben az esetben az adózó a cégbíróságon keresztül értesül az adószámokról. A törzskönyvi szervek a Magyar Államkincstárnál történı bejelentkezésük során az adószám igénylésével egyidejőleg kérhetik közösségi adószámuk megállapítását. Az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdeni kívánó adózók az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz intézett bejelentés (bejelentési őrlap) benyújtásával kérhetik az adószámot és a közösségi adószámot. Ebben az esetben az adóhatóság az adózót értesítı levélben tájékoztatja a generált közösségi adószámról. A közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelentkezı adózók a hatályos T101, T201 jelő adatbejelentı lapokon kérhetik a közösségi adószám megképezését az adószám igénylésével egyidejőleg. Az adóhatóság az adózót a nyilvántartásba vételrıl, valamint a megállapított közösségi adószámról az adatbejelentı lap másolati példányával értesíti. 9 Art. 22. (10) bekezdés 10 Art. 22. (11) bekezdés 11 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont 12 Art. 24. (8) bekezdés

4 Amennyiben az ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezı magánszemély nem rendelkezik adószámmal (csak adóazonosító jellel) akkor csak abban az esetben kaphat közösségi adószámot, ha a hatályos T101-es adatbejelentı lapon adószámot kér. (Kizárólag adóazonosító jel alapján nem képezhetı közösségi adószám.) Az adóhatóság az adózót a nyilvántartásba vételrıl, valamint a megállapított közösségi adószámról az adatbejelentı lap másolati példányával értesíti. Az állami adóhatóság a csoportos általános forgalmi adó alanyiságot alkotó csoport részére a csoportos általános forgalmi adóalanyiság létrehozására irányuló T113 jelő kérelem alapján állapít meg közösségi adószámot. 13 Az állami adóhatóság a közösségi adószámról a csoport képviselıjét a T113 jelő kérelem benyújtása esetén határozatban értesíti Ha már rendelkezik adószámmal Azok az adózók, akik már rendelkeznek adószámmal, a hatályos T101, T101E, T201, T201T, T201TSZ jelő adatlapokon igényelhetik a közösségi adószámot. A T201C jelő nyomtatvány szolgál azon cégbejegyzésre kötelezett társaságok részére, melyek a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 36. (4) bekezdésében biztosított lehetıség alapján elektronikus úton kérik közösségi adószámuk megállapítását. A csoportos általános forgalmi adó alanyiságot választó csoport létrehozását követıen a csoport képviselı T201 jelő adatlapon elıterjesztett kérelme alapján kérheti a közösségi adószám megállapítását. Az adózók a megképzett közösségi adószámról a változás-bejelentı lap másolati példányának visszaküldésével értesülnek Szervezeti változással érintett adózók közösségi adószáma Egyesülés beolvadással: az átvevı szervezet a változás-bejelentés szabályai szerint bármikor kérheti a közösségi adószám megképezését. Szétválás kiválással: - azon szervezet, amelybıl a kiválás történik a változás-bejelentés szabályai szerint bármikor kérheti a közösségi adószám megképezését; - a "kiváló" szervezet legkorábban a kiválás idıpontjával, az adószámmal egyidejőleg kérheti a közösségi adószám megképezését, vagy mőködése során a változás-bejelentés szabályai szerint. Egyesülés összeolvadással: a jogutód szervezet a bejelentkezéssel egyidejőleg kérheti a közösségi adószámot, vagy a késıbbiekben, mőködése közben a változás-bejelentés szabályai szerint. Szétválás különválással: a jogutód szervezet(ek) bejelentkezéssel egyidejőleg kérheti(k) a közösségi adószámot, vagy a késıbbiekben, mőködése közben a változás-bejelentés szabályai szerint. 13 Art. 22/A. (1) bekezdés

5 2.4. Az özvegy/örökös közösségi adószáma Amennyiben a vállalkozói tevékenységet az özvegy vagy az örökös folytatja, új adószámot kap, az elhunyt adószáma megszőnik. Az özvegy/örökös a vállalkozás folytatásának az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz történı bejelentésével egyidejőleg kérheti a közösségi adószám megképezését. Ha az özvegy/örökös már rendelkezik adószámmal, akkor saját adószáma alapján a változásbejelentés szabályai szerint kérhet közösségi adószámot. Az adószám alkalmazását felfüggesztı határozat meghozatalától a felfüggesztés idıtartama alatt közösségi adószám megállapításának nincs helye A közösségi adószám igazolása Az adózó a közösségi adószámáról szóló értesítéstıl függetlenül, bármikor kérheti közösségi adószámának igazolását. Az adóhatóság az adózó kérésére illetıségigazolás formájában igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki a közösségi adószámról. A kiadott igazolás ez esetben a következı - minimális - adatokat tartalmazza: a kiállító igazgatóság és a szervezeti egység nevét, címét, az adózó nevét/megnevezését, székhely/telephely címét, adószámát, közösségi adószámát, közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdetét illetve érvényességének végét, az igazolás kiállításának helyét, idıpontját. Az igazolás magyar vagy magyar és angol nyelven is megkérhetı. Az illetıségigazolás kiadása illetékmentes. 4. A közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdı idıpontja Az adóhatósághoz történı bejelentkezésével egyidejőleg közösségi adószámot kérı adózó közösségi adószáma alkalmazhatóságának kezdete megegyezik az adóköteles tevékenység kezdetével az alábbiak figyelembe vételével: elıtársaságok esetében az adószám kiadásának napjával (a cégbejegyzési kérelem benyújtásának idıpontjával), azoknál a cégbejegyzésre kötelezett adózóknál, amelyek elıtársaságként nem mőködhetnek, a) adóköteles tevékenységet is csak a cégbejegyzéstıl (létrejöttüktıl) kezdıdıen végezhetnek (pl.: külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepei, végrehajtói iroda), a közösségi adószám a cégbejegyzés idıpontjától lesz hatályos, b) a szervezeti változással létrejött szervezetek esetében a cégbejegyzést követı naptól, az egyéni vállalkozói tevékenységet végzı adózók közösségi adószámának alkalmazhatósága a tevékenységük megkezdésével, tehát az adószám kiadásának napjával egyezik meg, közvetlenül az adóhatósághoz bejelentkezı adózók esetében a közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdete megegyezik az adószám, illetve ezzel egyidejőleg a közösségi adószám kiadása iránti bejelentés, kérelem elıterjesztésének napjával, a csoportos általános forgalmi adó alanyiságot alkotó csoport közösségi adószáma alkalmazhatóságának kezdete a csoport létrehozását engedélyezı határozat jogerıre emelkedésének napja. 14 Art. 24/A. (5) bekezdés

6 A már mőködı, adószámmal rendelkezı adózók esetében az alkalmazhatóság kezdete a közösségi adószám kiadása iránti bejelentés, kérelem elıterjesztésének napjával egyezik meg. Az elıterjesztés napja postán érkezett kérelem esetén a postára adás, személyesen benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtásának, elektronikus úton megküldött kérelem esetén a küldés napja. Az adózónak a megképzett közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggı minden iratán fel kell tüntetnie. 5. A közösségi adószám törlésre kerül: ha az adózó vagy az adóköteles tevékenység megszőnik; a bejelentés napjával, amennyiben az adózó változás-bejelentı lapon jelzi, hogy az EK tagállamában illetıséggel bíró adózókkal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette; ha a csoportos adóalanyiságot engedélyezı határozat meghozatalakor a csoport tagja közösségi adószámmal rendelkezik, az adóhatóság a közösségi adószámát e határozatban törli; a csoportos általános forgalmi adó alanyiságot alkotó csoport esetén a csoportos általános forgalmi adó alanyiságra adott engedélyt visszavonó határozat jogerıre emelkedésének napján; ha az adószám/közösségi adószám felfüggesztését követıen az adóhatóság az adószámot/közösségi adószámot törli. 15 Az az adózó, akinek kérelmére az adóhatóság megszünteti a közösségi adószámát, a változás-bejelentés szabályai szerint újból kérheti a közösségi adószám megképzését, amennyiben az EK tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. 6. A közösségi adószám felfüggesztésének joghatása Ha az adózó közösségi adószámmal is rendelkezik, az adóhatóság az adószám felfüggesztésével egyidejőleg ugyanazon határozatban a közösségi adószám alkalmazását is felfüggeszti. A felfüggesztést elrendelı határozat jogerıre emelkedése és a felfüggesztés megszüntetésérıl szóló határozat jogerıre emelkedése vagy az adószám/közösségi adószám törlésérıl szóló határozat jogerıre emelkedése közti idıszakra az adózó adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést a felfüggesztés megszüntetését követıen sem érvényesíthet, illetve ezen idıszakban túlfizetés visszatérítését sem kérheti. Az adóhatóság az adózó felfüggesztést elrendelı határozat jogerıre emelkedését megelızı idıszakra vonatkozó adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, illetve költségvetési támogatás iránti kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendelı határozat jogerıre emelkedését követıen teljesítheti. 16 Abban az esetben, ha az állami adóhatóság - az Art. rendelkezései alapján - az adóalany adószámát felfüggeszti, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését elrendelı határozat jogerıre emelkedésének napjától kezdıdıen - az adólevonási jog gyakorlásának 15 Art. 24/A. (4) bekezdés 16 Art. 24/A.. (6) bekezdés

7 egyéb feltételeitıl függetlenül - nem gyakorolhatja. Amennyiben az állami adóhatóság - az Art. rendelkezései alapján - az adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy nem törli az adóalany adószámát, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését megszüntetı határozat jogerıre emelkedésének napjától kezdıdıen - az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeinek sérelme nélkül - ismét gyakorolhatja. Elenyészik azonban az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelı határozat jogerıre emelkedésének napjával, amennyiben az állami adóhatóság - az Art. rendelkezései alapján - az adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy egyúttal törli az adóalany adószámát. 17 II. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMOK FELÉPÍTÉSE A Magyarországon kiadott közösségi adószámok az országot azonosító "HU" kódból, valamint az adószám, illetve csoportazonosító szám 8 jegyő törzsszámából állnak, a következıképpen: HU A közösségi adószámot minden esetben az adóhatóság képezi meg az adózók részére. Tagállamok Közösségi adószám felépítése Ausztria ATU Belgium BE (10 számjegy) Bulgária BG Ciprus CY L Csehország CZ vagy CZ vagy CZ (10 számjegy) Dánia DK Egyesült Királyság GB vagy GB (12 számjegy) vagy GBGD123 vagy GBHA123 Észtország EE Finnország FI Franciaország FRXX Görögország EL Hollandia NL B99 Írország IE9S12345L Lengyelország PL (10 számjegy) Lettország LV (11 számjegy) Litvánia LT vagy LT (12 számjegy) Luxemburg LU Málta MT Németország DE Olaszország IT (11 számjegy) Portugália PT Románia RO99 RO (minimum 2 17 Áfa tv. 137.

8 számjegytıl maximum 10 számjegyig terjedhet) Spanyolország ESX X Svédország SE (12 számjegy) Szlovákia SK vagy SK (10 számjegy) Szlovénia SI Jelmagyarázat: 1-9: számjegy X: bető vagy számjegy S: bető, számjegy, "+" vagy "*" jel L: bető III. KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ÉS AZONOSÍTÓ ADATOK PONTOSSÁGÁNAK MEGERİSÍTÉSE Hivatalunk abban nyújt segítséget Önnek, hogy az EK másik tagállamában illetıséggel bíró partnere közösségi adószáma érvényességérıl, illetve azonosító adatai pontosságáról megbizonyosodhasson. 1. Ki kérhet megerısítést? Az EK tagállamában illetıséggel bíró adóalany közösségi adószáma érvényességének, illetve azonosító adatai pontosságának megerısítését az EK-en belüli termékértékesítésben és szolgáltatásnyújtásban részt vevı személyek kérhetik, tehát azon adózók, akik rendelkeznek érvényes közösségi adószámmal. 2. Hol, milyen formában, milyen adat megerısítése kérhetı? 2.1. Közösségi adószámok érvényességének lekérdezése az Európai Bizottság honlapján A közösségi adószámok érvényességét az adóhatóság elıtt igazolható módon ellenırizheti az Európai Bizottság internetes honlapján (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies), ha a lekérdezéskor megadja saját közösségi adószámát. Ebben az esetben a megerısítés eredményekor Ön egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján az adóhatóság az Ön által kezdeményezett lekérdezést érvényes közösségi adószám megerısítése esetén azonosítani tudja. Az adóhatóság elıtt történı igazolás céljából ezért feltétlenül fontos, hogy az egyedi hivatkozási számot tartalmazó lekérdezés eredményét irataiban megırizze. Amennyiben a lekérdezett tagállami közösségi adószámhoz név- és címadat is megjelenik, úgy a megjelenített adatok pontosságának megerısítése céljából Önnek nem kell az adóhatósághoz sem fordulnia. Jelenleg Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia azok a tagállamok, amelyek érvényes közösségi adószám esetén megjelenítik az adóalany nevét és címét is.

9 Az Európai Bizottság szabad interfészt is biztosít a fenti lekérdezés automatizált elvégzéséhez. A manuális lekérdezés helyett egy webszolgáltatáson keresztül is elvégezhetı a közösségi adószámok ellenırzése, az interaktív szolgáltatással megegyezı funkcionalitással. A szolgáltatás eléréséhez szükséges WSDL állományok letölthetık az Európai Bizottság honlapjáról (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkvatservice.wsdl). Automatizált lekérdezés esetén elegendı a visszakapott egyedi hivatkozási számot elektronikus formában megıriznie nyilvántartásaiban Közösségi adószámok érvényességének megerısítése az adóhatóság által A közösségi adószámok érvényességének és azonosító adatok pontosságának megerısítése a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától (továbbiakban: adóhatóság) kérhetı telefonon, faxon, levélben és elektronikus levélben. Az állami adóhatóság telefonos Ügyintézıi Contact Centerén (ÜCC) keresztül is lehetıség van a közösségi adószám érvényességének a megerısítésére, amennyiben az ügyfél az ÜCC használata érdekében elızetesen regisztráltatta magát az adóhatóságnál és így rendelkezik a hozzáférést biztosító ügyfélazonosító számmal. A es telefonszámon történı érdeklıdés esetén csak a közösségi adószám érvényességének megerısítése kérhetı (hétfıtıl csütörtökig óráig, pénteken óráig). A faxon ( ), levélben (1054 Budapest, Széchenyi u. 2., levélcím: 1373 Budapest, Pf.: 561.) vagy a címen írásban benyújtott kérelem esetén a közösségi adószám érvényességén túl lehetıség van a közölt név és/vagy címadat pontosságának egyeztetésére is. Közösségi adószámok érvényességének megerısítése Milyen adat megerısítése kérhetı az adóhatóságtól? Kizárólag az ügyfél rendelkezésére álló közösségi adószám érvényességének, illetve az azonosító adatok név és cím pontosságának megerısítésére van lehetıség. A helyes adatok megszerzése érdekében tehát elıször az ügyfélnek kell a kapcsolatot üzletfelével felvennie, csak ezt követıen fordulhat az adóhatósághoz az adatok ellenırzése tekintetében. Az ügyfélnek mind a közösségi adószámok, mind pedig az azonosító adatok tekintetében lehetısége van az éppen aktuális, valamint valamely korábbi idıpontra vonatkozó helytállóságot tisztázni. Ez utóbbi esetben az ügyfélnek az idıpontot (nyomtatványban a kereskedés idıpontját ) pontosan (év, hónap, nap) meg kell jelölnie. Egyszerre több adóalanyra vonatkozóan is kérhetı megerısítés. Az ügyfélnek a rendelkezésére álló közösségi adószámot mindig, így azonosító adatok pontosságának egyeztetése esetén is meg kell adnia. Minden esetben a teljes közösségi adószámot közölni kell, a tagállamot azonosító kódot és az azt követı számjegyeket és/vagy betőket is. Az adóhatóság kizárólag név és címadat pontosságát nem tudja megerısíteni, az EK tagállamában illetıséggel bíró adóalany azonosításához minden esetben szükség van a közösségi adószám megadására. Írásbeli kérelem formai kötöttség nélkül is benyújtható, de az erre rendszeresített formanyomtatvány is használható. A formanyomtatvány letölthetı a NAV hivatalos honlapjáról (www.nav.gov.hu -> APEH -> Közösségi adószámok megerısítése link alatt), beszerezhetı a kijelölt ügyfélszolgálati irodákon, kirendeltségeken, valamint kérésre az

10 illetékes adóhatóságok munkatársai az ügyfelek rendelkezésére bocsátják. A formanyomtatványt a kitöltési útmutatónak megfelelıen kell kitölteni. Azonosító adatok érvényességének megerısítésére irányuló kérelem esetén az alábbi adatokat minden esetben fel kell tüntetni: a kérelmezı neve, címe a kérelmezı képviselıjének neve a kérelmezı közösségi adószáma /adószáma a megerısíteni kívánt, az EK valamely tagállamában nyilvántartásba vett adózó közösségi adószáma a megadott közösségi adószámhoz tartozó, ismert azonosító adatok (az adatokat a lehetı legpontosabban kell megadni) amennyiben nem az aktuális, hanem valamely korábbi idıpontra vonatkozóan kívánja az adatok érvényességét tisztázni, úgy a kereskedés dátuma (év, hónap, nap) képviseletre jogosult személy aláírása, dátum Adatszolgáltatást az adóhatóság nem végez és adat-kiegészítés sem kérhetı, így az adóhatóság nem bocsátja az ügyfél rendelkezésére az érvényes közösségi adószámhoz tartozó, az EK tagállamában nyilvántartásba vett adóalany nevét és címét Írásbeli igazolás a megerısítés eredményérıl Az adóhatóság az írásban elıterjesztett kérelemre a közölt adatokkal kapcsolatos lekérdezések eredményérıl igazolást állít ki. Amennyiben az ügyfél által megadott közösségi adószám nem érvényes, azonosító adatokra vonatkozó információt az adóhatóság nem közöl. Az adóhatóság az azonosító adatok megerısítése esetén pontos vagy pontatlan választ ad. Az adatot az adóhatóság akkor is pontatlannak minısíti, ha az hiányos; például név esetén nincs feltüntetve az adóalanyiság formája (pl.: Gmbh, AG, S.A., Ltd., N.V., KG, stb.), vagy címadat esetén pedig hiányzik az alábbi adatok valamelyike: irányítószám, a helység, a közterület neve, közterület jellege, vagy a házszám. Telefonon érdeklıdı ügyfelek esetén az igazolás kiállítása nem automatikus, arra az adózó kérésének megfelelıen kerül sor, és kézbesítése az adózó adóhatósághoz bejelentett lakóhely/székhelycímére postai úton történik. Az írásbeli igazolásokat az adóhatóság a kérelem elıterjesztésétıl számított 8 munkanapon belül küldi meg az ügyfél részére levél, fax, elektronikus levél útján. Figyelem! A tájékoztatás a külföldi közösségi adószámok esetében a külföldi adóhatóság lekérdezés napján közzétett adatbázisán alapul! Az igazolás csupán azt tanúsítja, hogy az ügyfél kezdeményezte tagállami üzletfele közösségi adószáma érvényességének megerısítését, valamint a közösségi adószámmal azonosított üzleti partnere azonosító adataira vonatkozó, az ügyfél rendelkezésére álló információ pontosságának igazolását. A kiállított igazolás tehát nem minısül hatósági igazolásnak, így az természetesen illetékmentes.

27. számú információs füzet

27. számú információs füzet 27. számú információs füzet I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz?

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez

TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez 2014. Tisztelt Egri Polgárok! Tisztelt Egerben mőködı vállalkozások! 1 2014. március elejétıl kerülnek

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl.. Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz A HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Nemzeti Adó- és Vámhivatal 14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai Törvényszék: Ügyszám:. P k. Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján

Részletesebben

Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem A - Beküldő adatai Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Viselt név Születési név Anyja neve Előtag Családi

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben