KERÁMIA ÉS KOMPOZIT TECHNOLÓGIÁK I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÁMIA ÉS KOMPOZIT TECHNOLÓGIÁK I."

Átírás

1 Kerámia és kompozit technológiák I. kommunikációs dosszié KERÁMIA ÉS KOMPOZIT TECHNOLÓGIÁK I. HAGYOMÁNYOS KREDITES ANYAGMÉRNÖK KÉPZÉS KERÁMIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERÁMIA- ÉS SZILIKÁTMÉRNÖKI TANSZÉK Miskolc, 2008.

2 Tartalomjegyzék: 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyzı, óraszám, kreditérték 2. Tantárgytematika (órára lebontva) 3. Félév lezárásának feltételei, vizsgakérdések

3 A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: KERÁMIA ÉS KOMPOZIT TECHNOLÓIÁK I. 7 A kurzus típusa: Óraszám/hét: Kreditek száma: ELİADÁS Tárgyjegyzı és elıadótanár: Dr. Gömze A. László, egyetemi docens Intézet/Tanszék: Mőszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: A hagyományos (kredit rendszerő) anyagmérnöki szak, kerámia és szilikáttechnológiai szakirány számára kötelezı tárgy. A kurzus célja: A hallgatónak képessé kell válnia a legjellemzıbb kerámia- és kompozit-technológiák megértésére, mőveleteinek tervezésére, fejlesztésére; valamint technológiai rendszerek mőködtetésére az alap- és segédanyagok megválasztásától a késztermék tulajdonságainak optimalizálásáig. A kurzus leírása: Kerámiák általános tulajdonságai makro- és mikrostruktúrája. Keramikus anyagok termikus stabilitása, szilárd fázisú reakciók. Egy-, kettı-, három- és többkomponenső keramikus rendszerek. Keramikus anyagok gyártása: öntés, centrifugálás, nyomás alatti öntés, extrudálás, korongozás, préselés, izostatikus sajtolás. Az alkalmazott technológia hatása a kerámiák szerkezetére és mechanikai jellemzıire. Egészségügyi, hıtechnikai, vegyipari, textil-, fém-, gép-, gépkocsi- és energiaipari kerámiák. Mőszaki kerámiák elıállítása és ipari alkamazása. Mőszaki szerkezeti kerámiák és ipari alkalmazások. Hightech Ceram típusú speciális Al 2 O 3, Y 2 O 3, SiC, Si 3 N 4, B 4 C és BN kerámiák. Elektronikai kerámiák: dielektrikumok, nagyfrekvenciás szigetelık, félvezetık, piezokerámiák és mágneses anyagok. Kompozitok általános tulajdonságai - makro - és mikrostruktúrája - vázanyagok és mátrixanyagok. Üveg-, textil-, fém-, kerámia-, mőanyag-, és szénszál erısítéső kompozitok tulajdonságai és elıállítási technológiája. BOURGEOIS féle üveg-, és kerámiaszál erısítéső kompozitok tulajdonságai nagy mechanikai szilárdságú speciális villamos- és hıszigetelı szalagok, csövek, zsinórok és hevederek. Kerámiák és kompozitok utólagos megmunkálása: forgácsolás, köszörülés, darabolás, hegesztés. Keramikus anyagok alkalmazástechnikái. Kerámia vágóélek és szerszámok, kopásálló kerámiák, kerámia hıcserélık. Adiabatikus dieselmotorok és gázturbinák kerámia alkatrészei, repüléstechnikai kerámiák. Kompozitok gyártástechnológiája: fonó, szövı, csévélı, elrendezı és impregnáló eljárások. Elıkészítı és hıkezelı eljárások. Kompozitok darabolása, forgácsolása, utólagos mechanikai megmunkálása, finiselı eljárások. Kompozitok alkalmazás-technikája. Repüléstechnikai anyagok és alkatrészek, őrkutatási anyagok és alkatrészek, gépjármőipari anyagok és alkatrészek. Kompozitok fejlıdési irányai: kompozit félvezetık, szálerısítéső kerámiák és titániumok, szupererıs grafit, sziliciumkarbid és cirkonszálas kompozitok. Hasonlóságok és különbségek a kerámia-, a fém-, az üveg- és a mőanyagmátrixú kompozitok gyártástechnológiájában. Kívánt tulajdonságú kerámiák és kompozit anyagok, termékek elıállításához szükséges technológiai mőveletek, folyamatok és rendszerek tervezése, optimalizálása és mőködtetése. A kreditpontok megszerzésének követelményei: Az elıadásokon való részvétel min. 70%-ban, sikeres vizsga megszerzése. Oktatási módszer: Elıadások, írásvetítı és projektor használatával, laboratóriumi gyakorlat

4 Elıfeltételek: Kerámiatan, Általános és Szervetlen Kémia, Matematika II. Ajánlott irodalom: 1. Kerámia és kompozittechnológiák I. tárgy elıadásainak elhangzott anyaga és kiadott jegyzetei; (2004) 2. Dr. Szabó Miklós - Dr. Gömze A. László és mások: Kerámiaipari évkönyv, ÉTK Kiadó, Budapest, Elıadáson elhangzottak, kiadott könyvek, jegyzetek, folyóiratok fénymásolata. Kell-e jelentkezni a kurzusra: Igen, a félév megkezdése elıtti héten (regisztrációs hét), számítógépen (NEPTUN). Értékelés: 100% gyakorlat

5 2. Tantárgy tematika Kerámia és kompozit technológiák I. (hagyományos (kredites) képzés hallgatói számára) Hét E L İ A D Á S 1 Bevezetés, tantárgyi köveletmények Kerámiák fogalma legjellemzıbb I., II. és III. generációs kerámiák. Kerámiák szilikátkémiai gyorsírása. Kompozitok fogalma 2 Domináns egy, kettı és háromalkotós kerámiák és módosulatainak elemzése. SiO 2, Al 2 O 3, CaO és MgO TiO 2 egyalkotós oxidkerámiák és módosulataik; SiO 2 -Al 2 O 3 és SiO 2 -CaO kétalkotós valamint a Na 2 O Al 2 O és CaO-SiO 2 -Al 2 O 3 háromalkotós kerámia rendszerek 3 Kerámiák alapanyagai Az agyagásványok kerámiaipari jelentısége. Legismertebb agyagásványok bomlása, átalakulása hevítés hatására. 4 Ömlesztı, olvadáspont csökkentı, színezı anyagok. Olvadáspont növelı anyagok. Hıtágulási együtthatót csökkentı anyagok. 5 Kerámiaipari technológiák általános mőveletvázlata. Elıkészítı mőveletek, kerámiák alakadása, formázó eljárások. Kívánt kémiai és ásványi összetétel meghatározása (számítása). Szemcseméret és szemcseszerkezet elıállítása. Alakadás folyadék halmazállapotú nyersanyagból. Öntési eljárások és technológiák 6 Kerámiák hıkezelése és utólagos megmunkálása. - Kerámiák szárítása szárításkor lejátszódó folyamatok elemzése. - Kerámiák égetése égetéskor lejátszódó folyamatok elemzése. - Kerámiák mázazása, dekorálása, matricázása, festése - Kerámiák mechanikai megmunkálása köszörülése, polirozása. 7 Kompozitok fogalma anyagai és makroszerkezete. Összefüggések a makroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok között. 8. Kompozitok erısítı anyagai. Kerámia, fém, üveg és mőanyag szálak, szemcsék, flakek, tüskék, lemezek és azok tulajdonságai.. 9. Kompozitok mátrix anyagai. Kerámia, fém, mőanyag, üveg, fa mátrixanyagok és térkitöltı anyagok és azok tulajdonságai. 10. Kompozitok makroszerkezetének fenomenológiai modellezése. 11 Kompozitok mechanikája, mechanikai feszültségek értelmezése és transzformációja. 12. Kompozitok bandázsoló anyagai és bandázsolási technológiák. Tengelyszimmetrikus és nem-tengelyszimmetrikus szerkezeti kompozitok erısítése szálakkal, szalagokkal illetve térhálós szövetekkel. 13. Kompozitok alakadása és hıkezelése a leggyakrabban használt kompozitalakadási és hıkezelési technológiák 14. Szilikátipari kompozitok. A beton és vasbeton kompozitok. Aszfalt és útépítési kompozitok. Az üvegmátrixú és üvegszál erısítéső kompozitok.

6 3. Félév lezárásának feltételei, vizsgakérdések Számonkérés módja: aláírás + vizsga Az aláírás megszerzésének feltételei: Az elıadásokon való részvétel min. 70%-ban. A vizsgajegy megszerzésének módja: a vizsga szóban történik. Az érdemjegy megállapítása a 4 húzott tételre és az elıadások anyagából feltett kérdésekre adott válasz alapján történik. VIZSGAKÉRDÉSEK Kerámia és kompozit technológiák I. Hagyományos kredites anyagmérnök hallgatók számára 1. A kerámia fogalma- milyen anyagokat értünk ma kerámia alatt? 2. Kerámiák csoportosítása - mi a különbség a durva-, a finom- és a nanokerámia között? 3. A kerámiaipari technológiák legfontosabb alapanyagai és nyersanyagai. 4. Milyen agyagásványokat ismer - az agyagásványok szerepe és jelentısége a kerámiaipari technológiákban. 5. Ismertesse a kvarcban és az agyagásványokban hevítés hatására lejátszódó folyamatokat és átalakulásokat. 6. Az ömlesztı vagy olvadáspont csökkentı anyagok technológiai szerepe - milyen olvadáspont csökkentı anyagokat ismer? 7. Milyen olvadáspont növelı kerámiaipari anyagokat ismer - mi a különbség a bázikus, a semleges és a savas olvadáspont növelı anyagok között? 8. Milyen anyagokat és technológiai megoldásokat ismer a hıtágulási együttható csökkentésére? 9. Ismertesse a kerámia mázakat és mázszínezı anyagokat. 10. Milyen elvek alapján csoportosíthatók a kerámiák és a kerámiaipari technológiák? 11.Melyek a kerámiaipari technológiák által leggyakrabban használt oxidok és nem-oxidok? 12. A kerámiaipari technológiáknál használt oxidok és nem-oxidok szilikátkémiai gyorsírása? 13.Kerámiaipari nyersanyagok (alapanyagok és segédanyagok) elıkészítı mőveletei - mi a nyersanyag-elıkészítés technológiai jelentısége? 14.Milyen módszereket és gépi berendezéseket ismer a kívánt szemcseméret elıállítására? 15.A homogenizálás szerepe és jelentısége a kerámiaipari technológiáknál. 16.Milyen homogenizáló eljárásokat és berendezéseket ismer? 17.Kerámiák alakadása - milyen alakadási technológiákat ismer? 18.Kerámiák öntése - mi a különbség a gravitációs-, a centrifugál-, a vibrációs-, és a szalagöntés között? 19.Milyen nyomás-alatti öntési eljárásokat és berendezéseket ismer? 20.Az öntés elmélete - mi a különbség a diffúziós modellre és filtrációs modellre épülı méretezési eljárás között? 21.Az öntımassza (sliker) reológiai tulajdonságai - hogyan befolyásolja a sliker viszkozitása a falvastagság képzıdést? 22.Kerámiák alakadása extrudálással - ismertesse az extrudálás lényegét. 23.Mi a különbség az extrudálás és fröccsöntés között? 24.Kerámiák alakadása korongozással - ismertesse a korongozás lényegét.

7 25.Ismertesse a korongozó massza (hubli) elıállításának technológiai mőveleteit. 26.Kerámia masszák súrlódási együtthatója - a súrlódási együttható értékének befolyásolási módszerei és eszközei. 27.Kerámia korongos- és öntımasszák viszkozitása, a viszkozitás értékének befolyásolási eszközei és módszerei. 28.Ismertesse a kerámia porok elıállításának technológiai mőveleteit. 29.Kerámia porok sajtolása egy tengely mentén. 30.Kerámia porok izostatikus sajtolása - mi a különbség a folyadékkamrás és a száraz-zsákos izostatikus sajtolás között? 31.A kerámia porok hevítéses sajtolásának elınyei és hátrányai. 32.Kerámiaipari nyersanyagok és a víz. - Ismertesse a kerámiaipari nyersanyagok makrostruktúráját. 33.Milyen energia- és tömegátviteli folyamatok játszódnak le a megformázott kerámia masszában szárítás közben? 34.Kerámiák szárítása - a száradó anyagban végbemenı folyamatok a Bourry-Morozov féle diagram tükrében. 35.A nedvességátadás mechanizmusa és a szárítóközegben végbemenı folyamatok kerámiák szárításakor. 36.Milyen szárítást meghatározó nyersanyag, nyersgyártmány és rakományjellemzıket ismer? 37.Kerámiák száradási érzékenysége - a száradási érzékenység befolyásolásának módszerei és technológiai lehetıségei. 38.A nedves levegı állapotváltozásai - két különbözı állapotú nedves levegı keverése; nedves levegı érintkezése hideg felülettel. 39.Hıátadás a szárítóban, szárítási sebesség és a szárítási idı. 40.Kerámiaipari üzemek energia-gazdálkodása - milyen energiafajtákat és energiahordozókat ismer? 41.Ismertesse a hıvezetés és hıátadás fajtáit - az átadott hımennyiségek matematikai egyenletei. 42.Kerámiaipari technológiák anyag- és hımérlegei. 43.Durvakerámia ipari technológiák csoportosítása - legfontosabb nyersanyagok és segédanyagok. 44.Téglaipari technológiák mőveletvázlata - anyag- és energiamérlege. 45.Milyen eszközökkel és módszerekkel befolyásolható a tégla- és cserépipari technológiáknál használt agyagásványok képlékenysége, porozitása, száradási és égetési érzékenysége. 46. Milyen eszközökkel és módszerekkel befolyásolható a durvakerámiák tömörsége, fagyállósága és nyomószilárdsága? 47.A pórusok és üregek szerepe és jelentısége a tégla- és cserépipari termékeknél. 48.A pórusok és üregek alakjának és méreteinek szerepe az öntési technológiáknál használt gipszformáknál. 49.A porcelángyártás technológiájának mőveletvázlata - legfontosabb alap- és segédanyagok. 50.Ismertesse a SiO 2 -Al 2 O 3 kétalkotós rendszer állapotábráját; - valamint a rendszert alkotó kerámiák kristályszerkezeti, fizikai, kémiai, mechanikai és termikus tulajdonságait. 51.Ismertesse a K 2 O-SiO 2 -Al 2 O 3 háromalkotós rendszer állapotábráját - a keletkezı anyagok kémiai összetételét, fizikai, mechanikai és termikus tulajdonságait. 52.Ismertesse a kaolin-, kvarc-, és a földpát háromalkotós rendszert a rendszerhez tartozó kerámiák tulajdonságai szerint. 53.Finomkerámia-ipari mázak és színezıanyagok, a mázakkal szemben támasztott követelmények. 54.Ismertesse az öntımassza gyártás folyamatábráját.

8 55.Ismertesse az öntımassza gyártás anyagmérlegét. 56.Ismertesse az öntımassza gyártás energiamérlegét. 57.Ismertesse a korongosmassza-gyártás folyamatábráját. 58.Ismertesse a korongosmassza-gyártás anyagmérlegét. 59.Ismertesse a korongosmassza-gyártás energiamérlegét. 60.Ismertesse a porcelántermékek égetésének anyag- és energiamérlegét. 61.Ismertesse a szaniter porcelántermékek gyártásának mőveletvázlatát. 62.A nyersanyag-elıkészítés mőveletei és szerepük a szaniter termékek alakadási technológiájában. 63.Szaniter termékek nyomás alatti öntése - rajzolja fel a szerszám mozgatását szaniter termékek nyomás alatti öntésekor. 64.Szaniter termékek mázazása - milyen mázazási technológiákat ismer. 65.Szaniter termékek égetése - ismertesse a szanitergyárak részére a Drayton Kilus Ltd által kifejlesztett kemence rendszerek technológiai sajátosságait. 66.Ismertesse a szaniter termékek égetésének anyag- és energiamérlegét. 67.Ismertesse a fazekaskerámiák; a kıedény-, a fajansz-, a félporcelán-, és a porcelánipari nyersanyagok és gyártástechnológiák közötti azonosságokat és különbségeket. 68.A padlólap- és falicsempegyártás nyersanyagai - színesre és fehérre égı kerámiaipari nyersanyagok. 69.Az egyszerégetett padlólap és falicsempegyártás technológiai mőveletvázlata. 70.A színesre égı padlólapgyártás anyag- és energiamérlege. 71.A fehérre égı falicsempegyártás anyag- és energiamérlege. 72.A tőzállóanyagok felosztása - csoportosítása - a vegyi és ásványi összetétel alapján. 73.A tőzállóanyagok felosztása - csoportosítása - beépítésük és felhasználásuk alapján. 74.Milyen kettı- és háromkomponenső alumíniumszilikát tőzállóanyagokat ismer? 75.Ismertesse a FeO-Al 2 O 3 -SiO 2 háromkomponenső alumíniumszilikát-rendszer állapotábráját. 76.Rajzolja fel a CaO-Al 2 O 3 -SiO 2 és a MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 háromkomponenső alumíniumszilikát-rendszerek állapotábráját. Miben hasonlítanak és különböznek a két rendszer elemeiként létrejövı anyagok és tőzálló kerámiák. 77.Rajzolja fel a Na 2 O-Al 2 O 3 -SiO 2 háromkomponenső alumíniumszilikát rendszer állapotábráját - ismertesse a rendszer elemeinek kerámia- és üvegipari jelentıségét. 78.Ismertesse a samott tőzállóanyagok félszáraz gyártástechnológiájának mőveletvázlatát. 79.Ismertesse a samott égetési segédeszközök (Burton-Apta) öntéses gyártástechnológiájának mőveletvázlatát. 80.Ismertesse a samott tőzállóanyagok félszáraz gyártástechnológiájának anyag- és energiamérlegét. 81.Ismertesse a samott égetési segédeszközök öntéses gyártás-technológiájának anyag- és energiamérlegét. 82.Szilika tőzállóanyagok gyártása - a gyártástechnológia mőveletvázlata. 83.Szilika tőzállóanyagok gyártásának anyag és energiamérlege. 84.Bázikus tőzállóanyagok - a MgO-CaO-SiO 2 rendszer állapotábrája. 85.A CaO/SiO 2 arány értékének hatása a MgO-CaO-SiO 2 háromkomponenső rendszer kerámiáinak tőzállóságára. 86.Ismertesse a Closson eljárást zsugorított MgO elıállítására. 87.Ismertesse a Pattinson eljárást zsugorított MgO elıállítására. 88.Hasonlítsa össze és értékelje a vegyi- és kerámiakötéső bázikus tőzállóanyagokat. 89.Foszterit tőzállóanyagok - ismertesse az MgO-SiO 2 kétalkotós rendszer állapotábráját. 90.Ismertesse a foszterit égetési segédeszközök gyártás-technológiájának mőveletvázlatát a Burton-Apta példáján.

9 91.Ismertesse a kordierit égetési segédeszközök gyártás-technológiájának mőveletvázlatát a Burton-Aptánál tett gyárlátogatás alapján. 92.Szénalapú tőzállóanyagok - ismertesse a SiC lapok és égetési segédanyagok gyártástechnológiájának mőveletvázlatát a Burton-Aptánál tett gyárlátogatás alapján. 93.A dolomit zsugorítása - dolomit tőzállóanyagok gyártásának mőveletvázlata. 94.Az üveg fogalma ismertesse az üvegipar szerkezeti struktúráját 95.Az üveg általános tulajdonságai szerkezeti felépítése, hıvel szembeni viselkedése, oxidos összetétele. 96.Ismertesse az üveget alkotó oxidok technológiai funkcióit milyen egykomponenső oxidüvegeket ismer. 97.Ismertesse az egykomponenső oxidüvegek tulajdonságait. 98.Milyen kettı-, három- és négykomponenső szilikátüvegeket ismer? 99.Mi a szételegyedés milyen szételegyedést elısegítı és gátló oxidokat ismer? 100.Milyen tényezık határozzák meg a készüveg összetételét? 101.Ismertesse az üveg viszkozitását, a kémiai elenállóképességét, optikai és hıfizikai tulajdonságait befolyásoló tényezıket. 102.Az üvegolvadék legfontosabb tulajdonságai Milyen oxidokkal növelheti, illetve csökkentheti az üvegolvadék felületi feszültségét. 103.Az üvegolvadék viszkozitásának technológiai jelentısége ismertesse és értelmezze a viszkozitási fixpontokat. 104.Mőszaki szempontból melyek a készüveg legfontosabb tulajdonságai mitıl függ az üveg sőrősége? 105.Ismertesse a készüveg legfontosabb mechanikai tulajdonságait. 106.Milyen hıfizikai és termikus tulajdonságait ismeri az üvegnek mitıl függnek ezek a tulajdonságok? 107.Milyen tényezık befolyásolják az üveg hımérsékletváltozással szembeni ellenálló képességet. 108.Milyen öblösüveggyártó eljárásokat ismer? 109.Milyen technológiai megoldásokat ismer az öblösüvegekben alakadásokor ébredı visszamaradó mechanikai feszültségek csökkentésére? 110.Milyen síküveggyártási eljárásokat ismer? 111.Ismertesse a float (usztatott) síküveggyártás technológiáját. 112.Ismertesse a tükörgyártás technológiai mőveleteit.

SZILIKÁTTECHNOLÓGIÁK ALAPJAI

SZILIKÁTTECHNOLÓGIÁK ALAPJAI Szilikáttechnológiák alapjai kommunikációs dosszié SZILIKÁTTECHNOLÓGIÁK ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERÁMIA- ÉS SZILIKÁTMÉRNÖKI

Részletesebben

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET MŐSZAKI KÉMIA Anyagmérnök MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2009 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyzı, óraszám,

Részletesebben

Portechnológiák kommunikációs dosszié PORTECHNOLÓGIÁK BSC ANYAGMÉRNÖK KÉPZÉS KERÁMIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

Portechnológiák kommunikációs dosszié PORTECHNOLÓGIÁK BSC ANYAGMÉRNÖK KÉPZÉS KERÁMIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Portechnológiák kommunikációs dosszié PORTECHNOLÓGIÁK BSC ANYAGMÉRNÖK KÉPZÉS KERÁMIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERÁMIA-

Részletesebben

Vasötvözetek hőkezelése

Vasötvözetek hőkezelése Vasötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS Hőkezelési és Képlékenyalakítási szakirány TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE ANYAGMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERÁMIA- és POLIMERMÉRNÖKI

Részletesebben

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet MISKOLCI EGYETEM Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék KERÁMIATAN I. gyakorlati segédlet : Égetési veszteség meghatározása Összeállította: Dr. Simon Andrea Géber Róbert 1. A gyakorlat

Részletesebben

Minőségelmélet kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségelmélet kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC,

Részletesebben

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KORRÓZIÓ ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK Anyagmérnök/Kohómérnők MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

Minőségfejlesztés kommunikációs dosszié MINŐSÉGFEJLESZTÉS. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségfejlesztés kommunikációs dosszié MINŐSÉGFEJLESZTÉS. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGFEJLESZTÉS Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC,

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTŐ TECHNIKÁK

MINŐSÉGFEJLESZTŐ TECHNIKÁK MINŐSÉGFEJLESZTŐ TECHNIKÁK Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

MAKMÖT303B ÖNTÉSZET ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

MAKMÖT303B ÖNTÉSZET ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ÖNTÉSZET ALAPJAI ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI ÉS ÖNTÉSZETI INTÉZET Miskolc, 2013. 1. Tantárgyleírás A tantárgy/kurzus

Részletesebben

Géprajz (GEGET284L) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Géprajz (GEGET284L) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ GÉPRAJZ (GEGET284L) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉPELEMEK TANSZÉKE Miskolc, 2008 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Anyagminősítés kommunikációs dosszié ANYAGMINŐSÍTÉS ANYAGMÉRNÖK KREDITES KÉPZÉS ANYAGINFORMATIKAI, ANYAGVIZSGÁLATI SZAKIRÁNY

Anyagminősítés kommunikációs dosszié ANYAGMINŐSÍTÉS ANYAGMÉRNÖK KREDITES KÉPZÉS ANYAGINFORMATIKAI, ANYAGVIZSGÁLATI SZAKIRÁNY ANYAGMÉRNÖK KREDITES KÉPZÉS ANYAGINFORMATIKAI, ANYAGVIZSGÁLATI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2008. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS

Részletesebben

ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI. Anyagmérnök BSc-képzés. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ. Miskolc, 2014.

ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI. Anyagmérnök BSc-képzés. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ. Miskolc, 2014. MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI ÉS ÖNTÉSZETI INTÉZET ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI Anyagmérnök BSc-képzés Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ELEKTROKÉMIA ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK

TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK Tégla- és cserépipari technológiák kommunikációs dosszié TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI

Részletesebben

VÍZKÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

VÍZKÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉS TÖRZSANYAG TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,

Részletesebben

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KORRÓZIÓ ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS

REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET PETROLKÉMIAI KIHELYEZETT (TVK) INTÉZETI TANSZÉK Miskolc,

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2014. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS

Részletesebben

Biomassza tüzelés kommunikációs dosszié BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Biomassza tüzelés kommunikációs dosszié BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1. Tantárgyleírás 2. Tantárgytematika

Részletesebben

SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK

SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK Szilikáttechnológiai berendezések tantárgy kommunikációs dosszié SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK ANYAGMÉRNÖK KÉPZÉS KERÁMIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI

Részletesebben

KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI FOLYAMATTAN

KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI FOLYAMATTAN KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI FOLYAMATTAN KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2008. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus

Részletesebben

VIZSGÁLATOK MEGFELELŐSÉGE

VIZSGÁLATOK MEGFELELŐSÉGE VIZSGÁLATOK MEGFELELŐSÉGE ANYAGMÉRNÖK/KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA-

Részletesebben

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

ÜSTMETALLURGIA. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

ÜSTMETALLURGIA. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI INTÉZET ÜSTMETALLURGIA Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolc, 2014 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK ANYAGMÉRNÖK BSC, MSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2013/2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

MENEDZSMENT RENDSZEREK

MENEDZSMENT RENDSZEREK MENEDZSMENT RENDSZEREK ANYAGMÉRNÖK/KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET

Részletesebben

MENEDZSMENT RENDSZEREK

MENEDZSMENT RENDSZEREK MENEDZSMENT RENDSZEREK ANYAGMÉRNÖK/KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK LEVELEZŐ BSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK LEVELEZŐ BSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KORRÓZIÓ ANYAGMÉRNÖK LEVELEZŐ BSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,

Részletesebben

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok Bagi István BME MTAT Bevezetés Kerámiák csoportosítása teljesen tömör bioinert porózus bioinert teljesen tömör bioaktív oldódó Definíciók Bioinert a szomszédos

Részletesebben

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc) Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2008. 1. Tantárgyleírás Szerkezetvizsgálat kommunikációs

Részletesebben

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÖRNYEZETI KÉMIA MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Kemencék üzemtana kommunikációs dosszié KEMENCÉK ÜZEMTANA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA

Kemencék üzemtana kommunikációs dosszié KEMENCÉK ÜZEMTANA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA KEMENCÉK ÜZEMTANA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára

A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára Bevezetés A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára Csányi Judit 1, Dr. Gömze A. László 2 1 doktorandusz, 2 tanszékvezető egyetemi docens Miskolci

Részletesebben

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET Miskolc,

Részletesebben

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET Miskolc, 2014/15.

Részletesebben

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

ANYAGSZERKEZETTAN II.

ANYAGSZERKEZETTAN II. ANYAGSZERKEZETTAN II. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR FÉMTANI, KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI INTÉZET Miskolc, 2013. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS

Részletesebben

Al 2 O 3 kerámiák. (alumíniumtrioxid - alumina)

Al 2 O 3 kerámiák. (alumíniumtrioxid - alumina) Al 2 O 3 kerámiák (alumíniumtrioxid - alumina) Alumíniumtrioxid - alumina Korund (polikristályos, hexagonális sűrűill.) Zafir egykristály (természetes és mesterséges is) Rubin (természetes és mesterséges

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VILLAMOS MELEGÍTÉS, HAJTÁSOK

VILLAMOS MELEGÍTÉS, HAJTÁSOK VILLAMOS MELEGÍTÉS, HAJTÁSOK ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI, HŐKEZELÉSI ÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAK- IRÁNY, ÉS HŐENERGIA MODUL TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet MISKOLCI EGYETEM Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék KERÁMIATAN I. gyakorlati segédlet : Porcelán termékek mázazása, a máz lineáris hıtágulási együtthatójának meghatározása Összeállította:

Részletesebben

Kemencetervezés kommunikációs dosszié KEMENCETERVEZÉS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ÉS KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY

Kemencetervezés kommunikációs dosszié KEMENCETERVEZÉS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ÉS KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY KEMENCETERVEZÉS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ÉS KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II.

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II. MAKMÖT269BL ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI és ÖNTÉSZETI

Részletesebben

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz Villamosipari anyagismeret Program, követelmények 2015. ősz I. félév: 2 óra előadás, vizsga II. félév: 1 óra labor, évközi jegy* Követelmények: Előadás látogatása kötelező; ellenőrzése (katalógus) minimum

Részletesebben

Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1

Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1 Különleges megmunkálási technológiák M_aj003_1 Mechatronikai mérnöki MSc szak Gyártási rendszerek szakirány 1. előadás Összeállította: Dr. Pintér József Tantárgyi követelmények 1. Tantárgy kódja: M_aj003_1

Részletesebben

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet

Részletesebben

Szerves Kémiai Technológia kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÉMIAI INTÉZET

Szerves Kémiai Technológia kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÉMIAI INTÉZET SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Vegyipari Technológia BorsodChem

Részletesebben

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Orvostechnikai alkalmazások 1. Egyszer használatos orvosi fecskendő gyártása, sterilezése. 2. Vérvételi szerelék gyártása,

Részletesebben

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1.

Részletesebben

Méréstechnika kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Méréstechnika kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC,

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyzı,

Részletesebben

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK, ANYAGVIZSGÁLAT SZAKIRÁNY NAPPALI MSC KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012. Tartalom

Részletesebben

Ph.D. értekezés tézisei

Ph.D. értekezés tézisei Ph.D. értekezés tézisei Alumínium-oxid porkerámiák alakadási technológiai paramétereinek optimalizálása, különös tekintettel a mechanikai tulajdonságokra és a mikroszerkezetre Tamásné Csányi Judit okleveles

Részletesebben

Kerámiák. Csoportosítás. Hagyományos szilikátkerámiák Építőanyagok: cement, tégla, fajansz, stb Üvegekek, Fémoxidok, nitridek, boridok stb.

Kerámiák. Csoportosítás. Hagyományos szilikátkerámiák Építőanyagok: cement, tégla, fajansz, stb Üvegekek, Fémoxidok, nitridek, boridok stb. Kerámiák Csoportosítás Hagyományos szilikátkerámiák Építőanyagok: cement, tégla, fajansz, stb Üvegekek, Fémoxidok, nitridek, boridok stb. Mesterségesen előállított szilárd, nemfémes, szervetlen (műszaki)

Részletesebben

MINŐSÉGÜGY. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

MINŐSÉGÜGY. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MINŐSÉGÜGY ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET Miskolc, 2014/15.

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév 2004/2005. tanév 1. TANTÁRGY CÍME: ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN A TANTÁRGY KÓDJA: NEGT A113 KREDIT 4. 2+0 ELŐADÁS

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Eddigi eredményei További feladatok

Eddigi eredményei További feladatok KÖRNYEZETVÉDELMI FÓRUM Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága és a Refmon Rt között 2002.03.22-én kötött Ú J, K O P Á S Á L L Ó T E R M É K C S AL Á D G Y Á R T Á S Á N AK K I F E J L E S Z T

Részletesebben

Üvegfúvó Üveggyártó

Üvegfúvó Üveggyártó A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3 ALKALMAZÁSOK 2. SiAlON A műszaki kerámiák (Al 2 O 3, Si 3 N 4, SiC, ZrO 2, TiC, TiN, B 4 C, stb.) fémekhez képest igen kemény, kopásálló, ugyanakkor rideg, azaz dinamikus igénybevételek elviselésére csak

Részletesebben

KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉS MAKKEM M

KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉS MAKKEM M KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉS MAKKEM M ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM M Ű SZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1.Tantárgyleírát

Részletesebben

Minőségügy kommunikációs dosszié (levelező) MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségügy kommunikációs dosszié (levelező) MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGÜGY Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC, 2008.

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Anyagismeret 2009/10 Bevezetés Dr. Reé András ree@eik.bme.hu Anyagtudomány és Technológia Tanszék Alapítva 1889 MT épület 2 1 Anyagtudomány és Technológia Tanszék tanszékvezető:

Részletesebben

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások Betonok Betonkeverés hagyományos és korszerő felfogásban??? Új betonkeverési elvek, eljárások A beton mesterséges kı Teherátadásnál meghatározó szempontok: szemcseváz minısége (teherátadás a szemcsevázon

Részletesebben

ENERGETIKAI RENDSZEREK

ENERGETIKAI RENDSZEREK ENERGETIKAI RENDSZEREK ANYAGMÉRNÖK, KOHÓMÉRNÖK, MSC KÉPZÉS SZAKIRÁNYOS TANTÁRGY (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA ÉS MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet MISKOLCI EGYETEM Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék KERÁMIATAN I. gyakorlati segédlet 1. gyakorlat: Porcelán öntımassza oxidos összetételének meghatározása Összeállította: Dr.

Részletesebben

Anyagmérnök képzés mesterszakon (MSc) nappali munkarendben

Anyagmérnök képzés mesterszakon (MSc) nappali munkarendben Anyagmérnök képzés mesterszakon (MSc) nappali munkarendben A Műszaki Anyagtudományi Kar a 2009/2010 tanévtől 4 féléves anyagmérnök mesterképzést indít el. A leendő hallgatók előképzettségi szintjének megfelelően

Részletesebben

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2008. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS

Részletesebben

2. Műszaki kerámiák mechanikai és hővezetési tulajdonságai

2. Műszaki kerámiák mechanikai és hővezetési tulajdonságai Tartalom: Tevékenység: A lecke áttanulmányozása után, a követelményekben meghatározottak alapján rögzítse, majd foglalja össze a lecke tartalmát, készítsen feljegyzéseket (pl. a kulcsfogalmakról) 1. Definíció

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5.

Extrudálás alapjai. 1. Műanyagipar helyzete. 2. Műanyag termékgyártás. 3. Alapanyag. 4. A feldolgozást befolyásoló anyagjellemzők. 5. Extrudálás alapjai 1. Műanyagipar helyzete 1.1. Múltja 1.2. Jelen 1.3. Várható tendenciák 2. Műanyag termékgyártás 2.1. Termékkel szembeni elvárások 2.2. Alapanyag kiválasztás 2.3. Termékgyártásra való

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Ph.D. értekezés tézisei

Ph.D. értekezés tézisei Ph.D. értekezés tézisei Alumínium-oxid porkerámiák alakadási technológiai paramétereinek optimalizálása, különös tekintettel a mechanikai tulajdonságokra és a mikroszerkezetre Tamásné Csányi Judit okleveles

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK Kémiai anyagvizsgáló módszerek kommunikációs dosszié KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS ANYAGVIZSGÁLATI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MUNKARENDBEN TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI

Részletesebben

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, 2010. IV. 29.

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, 2010. IV. 29. Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése Szőcs András Budapest, 2010. IV. 29. 1 Tartalom Mőanyag- és Gumitechnológiai Szakcsoport bemutatása Méréstechnika Elızmények Szilárdságtani modellezés Termo-mechanikai

Részletesebben

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév A kollokviumon egy-egy tételt kell húzni az 1-10. és a 11-20. kérdések közül. 1. Atomi kölcsönhatások, kötéstípusok.

Részletesebben

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait!

Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait! Szíjgyártó-nyerges szakmai ismeretek 1. Ismertesse a szíjgyártó-nyerges termékek csoportosításának szempontjait, tárgyi egységeit és tárgyait! 2. Határozza meg a szíjgyártó-nyerges tárgyak, tárgy-együttesek

Részletesebben

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Számítógépes képelemzés

Számítógépes képelemzés Számítógépes képelemzés ANYAGMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉS (MSc) Anyag- és szerkezetdiagnosztikai Anyaginformatikai Anyagvizsgálati kiegészítő szakirány TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI

Részletesebben

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények BSC KÉPZÉSI SZINT 2016-2017. tanév I. (őszi) félév SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar Járműgyártási Tanszék Gépészmérnöki szak Gépgyártástechnológiai

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16.

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16. Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák Győr, 2008. április 16. Cég történet STA RT 2002 Prototípus építés Mk I 2004 Cég alapítás Corvus Aircraft Kft 2005 Prototípus építés Corvus Corone Mk

Részletesebben

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók: POLIMERTECHNOLÓGIÁK (ELŐADÁSVÁZLAT) 1. Alapvető műanyagtechnológiák Sajtolás Kalanderezés Extruzió Fröcssöntés Üreges testek gyártása (Fúvás) Műanyagok felosztása A műanyagok szerves anyagok és aránylag

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM KOHÓMÉRNÖK ÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA

Részletesebben

Hevítő berendezések kommunikációs dosszié HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK

Hevítő berendezések kommunikációs dosszié HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI, HŐKEZELÉSI ÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAK- IRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben