KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011 december 31."

Átírás

1 Civil Licit Közhasznú Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 december Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

2 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

3 I. Általános rész 1. A közhasznú szervezet főbb adatai neve: jellege: tipusa: címe: Civil Licit Közhasznú Alapítvány közhasznú szervezet magán alapítvány 1034 Budapest San Marco u B.lház. 1.em.3. KSH száma: adószáma: Bírósági végzés száma: 60750/2011/4 Alapításra vonatkozó adatok Az alapítvání án alakult. A társaság tőkéje alapításkor: Ebből törzsvagyon: 100 e Ft 10 e Ft 2011 december 31-én : 100 e Ft a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: kuratórium elnöke 2. Az alapítvány célja, tevékenységi köre A Civil Licit Közhasznú Alapítvány célja a társadalmi felelősségvállalás(csr) erősítése, illetve az esélyegyenlőség és fenntarthatóság előmozdítása. Egy egészséges modern társadalomban ezek a fejlődés zálogát jelentik, valamint megalapozzák és felerősítik annak erejét és hatását, ezért alapvető célunk a hosszú távú ösztönzésük, megerősödésük elősegítése. Ennek érdekében egyik kiemelt célunk, hogy a - sajnálatos módon - hazánkban némiképp egymástól elszigeteltebben működő, eltérő társadalmi alrendszereket közelítsük egymáshoz, elősegítsük együttműködésüket. A non-profit és for-profit szféra együttműködésének, illetve a civil szervezetek és a vállalkozói szektor közötti párbeszéd megerősödésének elősegítésével hosszú távon célunk az esélyegyenlőség és fenntarthatóság elterjesztése. A kooperáció erősödésével és a sikeres együttműködésekkel mindkét szektor képviselői civilek és cégek, vállalatok egyaránt - olyan többlet-ismeretet, gyakorlatot és tapasztalatot kapnak egymástól, amely valóban fenntarthatóbbá, toleránsabbá teszi mindkettejüket, így tágabb spektrumban az egész társadalmunkat. A Civil Licit Közhasznú Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett egyre növekvő számú cég megfelelő civil partnert találjon, illetve, hogy a for- és non-profit szektor között új, működő és eredményes együttműködések jöjjenek létre. A Civil Licit Közhasznú Alapítvány segíti és támogatja a civil szervezeteket abban, hogy új kapukat nyissanak a for-profit szektor felé, új együttműködési, partnerségi lehetőségeket indíthassanak útjára, és ilyenformán segíthessék a tolerancia és fenntartható szemléletmódok elterjedését. Célunk, hogy amit az állam ma még saját erejéből csupán ösztönözni próbál, az a jövőben önműködő mechanizmusként épüljön be a társadalom mindennapi működésébe.

4 Kiemelt célunk továbbá, hogy a társadalmi felelősségvállalás, illetve az esélyegyenlőség és fenntarthatóság ügye minél több embert megszólítson, minél szélesebb nyilvánosságot kapjon. Magyarországon a hátrányos helyzetű emberek életének, problémáinak, nézőpontjának ismerete a többség körében nem elterjedt. Jellemző viszont, hogy amit nem értünk és nem ismerünk, attól tartunk, és távolságot tartunk. Ez feszültséget teremt, és rontja az együttműködési hajlandóságot és a hatékonyságot, illetve indokolatlanul megnehezíti az együttélést és a hátrányos helyzetű emberek bevonását a munka világába. Hosszú távon toleránsabb és nyitottabb hozzáállással az ország és így a gazdaság is jobban fog működni, jobb körülmények között fognak élni az emberek, ezért a Civil Licit Közhasznú Alapítvány célja a társadalmi felelősségvállalás (CSR), illetve az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság szemléletének erősítése a legszélesebb körben az egyes egyéni döntések meghozatalakor. Mindezek mentén a Civil Licit Közhasznú Alapítvány célja, hogy érzékenyítés, kompetenciafejlesztés, non-formális oktatás, kutatás, állampolgári kultúra-fejlesztés és ismeretterjesztés révén hosszú távon egy fenntarthatóbb és toleránsabb közösséget építsen. Egy olyan társadalmat, amelyben a saját környezetük iránt felelősen cselekvő, egészségesebb, boldogabb emberek élnek és a hátrányos helyzetű emberek esélyei azonosak. 3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése: Beszámoló formája: egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel Eredmény-kimutatás formája: egyéb szerv. egyszerűsített eredmény-kimutatása Mérlegkészítés napja: december 31. A szövetség számviteli politikájának fő célja, a számvitelről szóló évi C. törvényben (a továbbiakban: Szvt.) meghatározott előírások alkalmazásának szabályozása a megbízható és valós kép kialakítása érdekében. 4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása Eszközök, források összetételének alakulása: Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány Záró Részarány % % A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Összesen: 0 100, ,00 Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány Záró Részarány % % D. Saját tőke ,74 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ,26 Passzív időbeli elhatárolások Összesen: 0 100, ,00

5 Az alapítvány saját tőkéje nőtt, mivel a tárgyévben nyereséggel zárta közhasznú tevékenységét. Ebben szerepet játszott, hogy 2011-ben eft értékű támogatást kapott az alapítvány. Bevételei működési költségeit nem haladták meg. Az áthúzódó és 2012-ben jelentkező kötelezettségei különös problémát nem okoznak, az alapítványnak adótartozásai nincsenek, pénztartalékkal indítja a következő évet. 5. Érdekeltségi viszonyok Alapítvány kezelő szerve: Név Lakcím Nemes Szilárd Kálmán 2600 Vác, Látóhegy dűlő 8. Kocsmár Tünde 2112 Veresegyház, Kálvin u. 16/A. Kiss Gyöngyvér Melinda 1021 Budapest, Völgy u. 14. Keresztszeghy István Bálint 1011 Budapest, Corvin tér 6. III./17.

6 II. Specifikus rész 1. Általános előírások, kiegészítések a.) Alkalmazott értékelési eljárások: A tárgyi eszközök - a törvény előírása szerint - a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, nettó értéken kerülnek kimutatásra. A tárgyi eszközök bruttó értéke magában foglalja mindazokat a beszerzési előállítási költségeket, amelyek a tárgyi eszköz üzembe helyezéséig felmerültek és az egyedi tárgyi eszközökhöz hozzárendelhetők. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének kiszámítása minden eszközcsoportnál a bruttó érték alapján lineáris módszer alkalmazásával történik az eszközök értékének várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az értékcsökkenés elszámolásának kezdete és gyakorisága a használatbevételt követő nap első napjától évente. a készletekről folyamatos mennyiségi és értéki nyilvántartást nem vezet az alapítvány, az év végi érték leltározással került meghatározásra (év végén nem volt használatba nem vett, raktári készlet állománya az alapítványnak); a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra; a házi pénztár záró állománya a pénznemenként leltározott készpénz értékét tükrözi a pénztárjelentés értékével egyezően; az alapítvány bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént; az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi; a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra. b.) A számviteli eljárásban bekövetkező változások Alapítványunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni: az össze nem hasonlítható adat, a tételátrendezések, ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hiba, az alkalmazott értékelési eljárások változtatása

7 2. Tételes előírások, kiegészítések: 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A befektetett eszközök piaci értéken történő értékeléséből adódó értékhelyesbítést nem számolt el az alapítvány. A befektetett eszközök között 0 eft értékben immateriális javakat, ill. 0 eft értékben tárgyi eszközöket mutatunk ki A tárgyévi értékcsökkenés részletezése: 0 eft, 100 eft alatti egyösszegű leírás nem volt. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának, kulcsainak módosítására 2011-ben nem volt szükség. Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a szervezet ben nincs olyan tétel ahol a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt. 2. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: A közhasznú eredmény-levezetésben egymástól elkülönítve kell kimutatni az alaptevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket. A közhasznú alapítványnak 2011 évben a vállalkozási tevékenységből bevétele nem keletkezett, mellyel szemben ráfordítás sem merült fel. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 e Ft nyereség, mely társasági adó alapját képezi, ezért fizetendő társasági adó nem keletkezett. A társasági és osztalékadóról szóló LXXXI törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó különös rendelkezése szerint társasági adóalap ténylegesen akkor keletkezik, ha a vállalkozási tevékenységének mértéke meghaladja a törvény által kedvezményezettként elismert mértéket, mely közhasznú szervezet esetében az összes bevétel 10 %-a de legfeljebb 20 M FT A közhasznú tevékenység bevételei: Megnevezés Előző év Tárgyév = Tám.s alapítóktól 0 0 = Tám.s központi költségvetésből 0 0 = Tám. Egyéb szervezetektől = Kamat bevételek 0 0 Összesen:

8 III. Tájékoztató rész 1. A közhasznú alapítvány a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott megbízási szerződés keretében. 2. Az alapítvány, a vezető tisztségviselők, a kuratórium tagjai részére a tárgyévben nem folyósított előleget, kölcsönt, nevükben nem vállalt garanciát. 3. Az alapítvány képviseletére jogosult személy: Nemes Szilárd Kálmán IV. Mérlegen kívüli tételek 1. Függő kötelezettségek nem terhelik az alapítványt Jövőbeni kötelezettségek sem terheli az alapítványt A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettségekkel nem rendelkezik az alapítvány. Budapest, május 23. Képviseletre jogosult.. kuratórium elnöke 1 Az olyan, általában harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségek, amelyek a mérleg fordulónapján fennállnak, de mérlegtételenkénti szerepeltetésük - a mérleg fordulónapján - jövőbeni eseményektől függ. 2 Az olyan, általában harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségek, amelyek a mérleg fordulónapján fennállnak, de mérlegtételenkénti szerepeltetésük - a mérleg fordulónapján - jövőbeni eseményektől függ.

9 2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL A közhasznúszervezet 2011 évben 0 e Ft költségvetési támogatást kapott. A költségvetési támogatás terhére 2011 évben 0 e Ft kifizetés történt. 3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL A közhasznúszervezet 2011 év folyamán e Ft támogatást kapott melyből 0 e Ft-ot tartalékba helyezett, a fennmaradó részt közhasznú tevékenységei költségeinek fedezésére fordította. A közhasznú szervezetnél 2011 évben felmerült közhasznú költségek: Megnevezés 2011 év Anyag költség 0 Nyomtatvány irodaszerek 0 Nyomdai költség 0 Kiküldetési díjak, költségek 0 Posta, tel. Internet 0 Számvitel könyvvizsgálat 0 Bérleti díjak 0 Egyéb szolg (ügyvéd) 0 Konferenciákkal kapcs ktg 0 Fénymásolási költség 0 Bankköltség 5 Reklám, propaganda ktg. 0 Project management Anyagjellegű ráfordítások Megbízási díjak 0 Járulékok 0 Személyi jell ktg (üzl vendl.) 0 Értékcsökkenési leírás 0 Alapítványi támogatás 0 Konferencia költségek 0 Egyéb ráfordítások össz. 0 Pénzügyi műveletek ráfodításai 0 Összes ráfordítás A ráfordítások összetétele közhasznú ráfordítások 1 995,- vállalkozási ráfordítások 0,- Összes ráfordítás 1 995,-

10 Az alapítvány által nyújtott támogatások Támogatás jogcíme Támogatott személy szerv neve Támogatás dátuma Fizetés módja Támogatás összege Társ. szervezet támogatása 0 Társ.szerv.tám. összesen: 0 Támogatások összesen: 0 Adatok e Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Induló tőke Eredménytartalék Tárgyévi eredmény Saját tőke Az alapítvány 2011 évi gazdálkodása nyereséget mutat. 4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL A társaság 2011-ben cél szerinti támogatást nem kapott. 5. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Kapott banki kamatok Egyéb bevétel Kapott támogatások: Bevételek összesen: 0,- e Ft 0- e Ft 2.000,- e Ft 2.000,- e Ft Támogatások megoszlása: Támogató neve Támogatás időpontja Fizetés Módja Támogatás összege OTP Bank Nyrt Utalás OTP Bank Nyrt. összesen: Kapott támogatások összesen: Megjegyzés 6. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL A kuratórium tagjai, az alapítvány vezető tisztségviselői 2011 évben díjazásban, nem részesültek.

11 7. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL Az alapítvány 2011-ben közhasznú támogatásban részesült 0 e Ft értékben az államháztartási alrendszerből. Pályázat úton nem, egyéb szervezetektől 2.000,- eft értékben kapott támogatást. Közhasznú tevékenységéből 2 000e Ft bevétele keletkezett, mellett közhasznú tevékenysége keretében felmerült költségeire, támogatásokra fordított e Ft-t.A 2011 évben nyújtott valamennyi támogatásról minden esetben a kuratórium döntött. Az alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem végzett. A társaság 2011 évben 5 e Ft nyereséget realizált. A támogatások értéke meghaladta a működéssel kapcsolatos kiadásokat, ezért az alapítvány a 2011-es évet nyereséggel zárta. A kuratórium 2011 év során 1 ülést tartott. A kuratórium összetételében 2011 év során változás történt. Budapest, május 23. kuratórium elnöke

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló

Egyszerűsített Éves Beszámoló 1 8 1 3 8 9 7 3 8 4 1 2 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Az alapítvány megnevezése: Trefort-kert Alapítvány Az alapítvány címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 2011 Egyszerűsített Éves Beszámoló Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV 18815696-1-15 Adószám Pk.60090/2006/4/1. Bírósági bejegyzés száma NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2012. ÉV Keltezés: Nyírmeggyes, 2013. május 30. Képviseletre jogosult aláírása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. év A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához Az Alapítvány bemutatása: - neve: Tihanyi Alapítvány - címe: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben