l1 J ' ' l". ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l1 J ' ' l". ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l1 J ' ' l". ' ~. szamu e oterjesztes BIZALMAS: a melléklet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló évi CXII. törvény 5. (l) bekezdése alapján Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződése évi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete január l-jétől a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 8. (1)-(3) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján ellátási szerződést kötött a szenvedélybetegek átmeneti ellátása szolgáltatás biztosítására az Emberbarát Alapítvánnyal ( Budapest, Cserkesz utca 7-9., a továbbiakban: Alapítvány). A szerződés alapján az Önkormányzat térítésmentes helyiséghasználatot biztosít az Alapítvány számára a Budapest X., Gyöngyike u. 4. szám alatt. Az Alapítvány ellenszolgáltatásként a X. kerületben bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező 10 fő férfi szenvedélybeteg részére átmeneti gondozást nyújt a Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában. Az ellátási szerződés 6. pontja értelmében az Alapítvány köteles az általa nyújtott szolgáltatás során kifejtett tevékenységéről a tárgyévet követő január 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámoló formájában évente egyszer írásban tájékoztatni az Önkormányzat szociális és egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizottságát. Az Alapítvány az ellátási szerződésben megjelölt határidőn belül benyújtotta az előterjesztés 2. melléklete szerinti beszámolóját. A beszámoló szerint évben az Alapítvány bentlakásos intézményrendszerének szolgáltatásait 4 fő kőbányai bejelentett lakóhellyel és ll fő X. kerületi tartózkodási hellyel rendelkező szenvedélybeteg vette igénybe. Az ellátási szerződésben vállalt 10 főre jutó éves gondozási napok száma évben 3650 nap (10x365nap=3650 nap), a beszámoló alapján a gondozási napok összesítése szerint az ellátottak 3698 nap ellátásban részesültek, így az Alapítvány eleget tett a szerződésben vállalt kötelezettségének.

2 II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, március 6. ~~0 Weeber Tibor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: jegyző l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014. (III. 20.) határozata az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződése évi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberbarát Alapítványnak ( Budapest, Cserkesz utca 7-9.) a szenvedélybetegek átmeneti ellátására vonatkozó ellátási szerződés évi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője 2

3 E~bl{fo1xii.Kát! 1,._~-Al.a~:~~ránt M~klósné AlajJlivtiny ll 05 Budapest, Cserkesz u Elnök: JBereczki Sándor / Tel.: Titkár: BereczKí'Sanaómé-- ~~- - Fax: emberbarat memberbarat.hu Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete Népjóléti Bizottság ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Tárgy: Az Ellátási szerződés évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolója Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete és az Emberbarát Alapítvány között júniusában létrejött Ellátási szerződés alapján az Alapítvány, mint szociális szolgáltatást biztosító Megbízott vállalta, hogy a Megbízó X. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete számára - X. kerületben bejelentett lakcímmel, vagy annak hiányában bejelentett tartózkodási címmel rendelkező- 10 fő férfi szenvedélybeteg részére férőhelyet biztosít bentlakásos szociális intézményrendszerében. A határozatlan időre létrejött szerződés 6. pontja szerint a feladattal Megbízott Emberbarát Alapítvány a tárgyévet követő év január 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámoló formájában évente egyszer írásban köteles beszámolni a Megbízó Önkormányzat részére a szolgáltatás során kifejtett tevékenységéről. A korábbi évekhez hasonlóan Alapítványunk a megjelölt határidőn belül idén is elkészítette, és mellékelve megküldi a szerződés szerinti tevékenysége megvalósításáról készült, évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját. ' i. ;, ; }.;.~(~.~~.. Budapest, január 29. I ;,. ":_.:-.; ; '«. ~.., -l i ~,; -~.._ -~,r -, 'i: ' ;. e; i -.- '.-/.. ;, ''' Tisztelettel:,-'""'::; ~ct(q"fp7i0j.~j{~- Emberbarát Al~Jpftvá.rw 11 r," Budapest, Cserkesz u Adás.Sm: l. ~l Kondor Viktor l 201~ FEBR O ~. ;.-,.-..-~ í E.:Jó-sz-am Jt.c L... me!léklei - _._ -~ ~ képviselő

4 AZ ELLÁTÁSI SZERZÖDÉS ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA l.) Bevezetés: A szociális szolgáltatást biztosító Emberbarát Alapítvány rövid bemutatása A 25 évvel ezelőtt létrejött civil szervezet Alapító Okiratában kiemeit célként szerepel a szenvedélybetegek komplex rehabilitációja. Az elmúlt két évtized folyamán kialakított, egymásra épülő integrált intézményrendszerében hiánypótló állami feladatokat lát el az alábbiak szerint: A./ Kőbánya központjában, a Cserkesz utca 7-9. sz. alatt től működik az Ernberbarát Alapítvány bentlakásos Alkohol- Drogrehabilitációs Intézetének I. sz. Részlege, ahol többlépcsős férőhelybővítés eredményeként jelenleg már 55 fő szenvedélybeteg komplex ellátására van lehetőség. B./ A Rehabilitációs Intézet II. sz. Részlege a X. ker. Gyöngyike utca 4. szám alatt található, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló épületben további 23 gyógyulást kereső szenvedélybeteg részére nyújthatunk teljes körű rehabilitációt. C./ Az Alapítvány Cserkesz utcai székházával szomszédos, Cserkesz u. ll. sz. alatti telekingatlan megvételével lehetőség nyílt további bővítésre, évben új építési beruházás eredményeként megnyílt a Reszocializációs Központ, ahol Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona (20 férőhellyel) és Lakóotthona (12 férőhellyel) került kialakításra. D./ A szenvedélybeteg-ellátás komplexitását tükrözi a bentlakásos ellátás kiegészítéseként létrejött addiktológiai járóbeteg-rendelés. A Gyöngyike utcai épület Ióldszintjén Alapítványunk Addiktológiai Gondozót tart fenn, ahol a szenvedélybetegek, hozzátartozóik, ill. minden egyéb érdeklődő részére ambuláns gondozást, tanácsadást tartunk, valamint júliusa óta a szakminisztériumi rendeletben foglaltak szerint végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) is folyik. 2.) Az Ellátási szerződés tárgya: A X. kerületben bejelentett lakcímrnel, vagy tartózkodási címmel rendelkező l O fő férfi szenvedélybeteg részére férőhely fenntartása és a vonatkozó jogszabályok szerinti ellátása az Emberbarát Alapítvány Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában. 3.) Aszociális szolgáltatásra vonatkozó szakmai alapinformációk: Az ellátás formája: Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény, amely a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosít. Az ellátás típusa: Szenvedélybetegek átmeneti otthona, amely alkohol-, drog-, és egyéb fiiggőségi problémával küzdő személy részére ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít. A szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi háttér: évi III. törvény Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

5 (I. 7.) SzCsM. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, - 29/1993. (11.17.) Korrn. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (XI. 24.) SZCSM rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről - 112/2006. (V.12.) Korm. rend. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról - 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rend. Aszociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről A szolgáltatás megszervezése és a működtetés formája: Integrált intézmény Az Emberbarát Alapítvány szenvedélybeteg ellátó intézményrendszerén belül különböző ellátási forrnák épülnek egymásra, ahol az egyes részlegek szoros munkakapcsolatban és szervezeti-, szakmai együttműködésben állnak egymással. Az integráció létrejöttét nagyban elősegíti az egyes telephelyek, ill. épületek egymáshoz közeli elhelyezkedése. Az intézményrendszer fenntartója: Az Emberbarát Alapítvány Kuratóriuma, melynek székhelye: Budapest, Cserkesz utca 7-9. A működési engedély kiállítója, működési engedély száma: Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal- Szociális és GyámhivataL A jelenleg hatályban lévő, határozatlan időre szóló működési engedély száma: /2007. Az intézmény ágazati azonosítója: S S Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő Az átmeneti intézmény működésének helye, címe: ll 05 Budapest, Cserkesz u. ll. 4.) A szolgáltatás célja, célcsoportja, az ellátás igénybevételének módja: A szenvedélybetegek átmeneti intézményében folyó munka célja: alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személy részére az önálló életvitel feltételeinek fenntartása a szociális segítségnyújtás lehetőségeinek felhasználásával és speciális prograrnak szervezésével (készségfejlesztés, stressz-kezelés, munkavállalással kapcsolatos tréningek, szociális esetmunka, életvezetési készségek fejlesztésének elősegítése, szabadidős programok). Elérendő cél az ellátott életminőségének javítása, a reszocializáció elősegítése, a visszaesés kockázatának minimálisra csökkentése. Célcsoport: Az alkohol-, drog- vagy egyéb függőségi problémával küzdő szenvedélybetegek azon köre, akinél szakorvosi vélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra és ellátása családban vagy lakókörnyezetben átmeneti jelleggel nem oldható meg, - viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelése nem indokolt - és a szenvedélybetegek átmeneti intézményében történő elhelyezését önként kéri.

6 Az ellátás igénybevételének módja: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, esetenként törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az Intézetbe történő felvétel további kritériumai a gyógyulásra, változtatásra való motiváltság. Előgondozás: Az intézményi elhelyezés előtt a feladatellátással megbízott előgondozást végző szakszemélyzet tájékozódik az ellátást kérő egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, életkörülményeiről Az előgondozás célja az ellátást igénybe vevő aktuális helyzetének, fizikai-mentális állapotának megismerése, valamint a szükséges tájékoztatás nyújtása. Telefonon történő első jelentkezés alkalmával az ellátást kérő felvilágosítást kap az ellátás feltételeiről és körülményeiről. A tájékoztatás kiterjed az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, személyes használati tárgyakra is. A személyes találkozás alkalmával kitöltik az előgondozási adatlapot, az igénybe vevő személyes adatai, családi- és szociális helyzetére, valamint egészségi állapotára vonatkozó adatok felvételre kerülnek. Felvétel alkalmával az ellátást kérő tájékoztatást kap az otthon működéséről, az ellátás tartamáról és feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, az ellátott és hozzátartozója közötti kapcsolattartás lehetőségéről, a fizetendő térítési díjról, továbbá megismeri a Házirend elöírásait, a szolgáltatás jellegét és tartalmát Az ellátás igénybevételéről az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza: -az intézményi ellátás időtartamát, kezdetének időpontját - az ellátás megszüntetésének módjait -az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét és - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 5.) Az átmeneti otthon feladatai: az ellátást igénybe vevő részére a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon teljes körű ellátás biztosítása, szükség esetén segítse az ellátottak más ellátási formába való átkerülését, arra való felkészítését az ellátottak társadalomba és a családba való visszailleszkedésének elősegítése, a teljes re-integráció. A teljes körű ellátás részei: A./ Étkeztetés megszervezése: napi 3-szori étkezés az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, orvosi javasiatra diéta. B./ Ruházat, textília biztosítása: ha megfelelő mennyiségű vagy minőségű saját ruházattal nem rendelkezik.

7 C.! Egészségügyi ellátás: ~ orvosi ellátás heti 2 órában, ~ szükség szerinti alapápolás, ~ szakorvosi-, ill. sürgősségi ellátáshoz, ill. ~ kórházi kezeléshez való hozzájuttatás lehetősége, ~ egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás, ~ jogszabályban meghatározott gyógyszere!látás. D.! Mentálhigiénés ellátás biztosítása keretében: személyre szabott bánásmód, konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, ill. csoportos megbeszélés, segítségnyújtást szociális ügyintézésben, szükség szerint jogi tanácsadást, szabadidő kulturált eltöltési feltételeinek biztosítása, támogató beszélgetés megoldásához, életvezetési, pénzkezelési, munkahelyi problémák az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának támogatása, hitélet gyakorlásának lehetősége, egyéni gondozási terv megvalósítása, az intézményen belüli baráti kapcsolatok támogatása, Az ellátás során az átmeneti otthon biztosítja az ellátást igénybe vevő - korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével - testi-lelki aktivitása fenntartását, megőrzését. E./ Lakhatás: Az Otthonban biztosítottak az éjszakai- és nappali tartózkodásra szolgáló helyiségek, valamint a folyamatos fűtés-, energia és melegvíz szolgáltatás. A személyi tisztálkodásra, az étkezésre, valamint a közösségi együttlétre, ill. a látogatók fogadására alkalmas helyiségek a jogszabályi előírásnak megfelelő számban és méretben kialakításra kerültek. F.l Terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatás: A munkavégzésre képes ellátottak meglévő képességeinek szinten tartását, ill. növelését szolgálja a terápiás célú, képességfejlesztő foglalkoztatásban való részvétel. Az ellátás során az átmeneti otthon biztosítja az ellátást igénybe vevő - korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével - testi-lelki aktivitása fenntartását, megőrzését. 6.) Működési feltételek bemutatása: A tárgyra vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az intézmény rendelkezik a műk:ödéshez szükséges általános működési feltételekkel: szakmai programmal, házirenddel, és az egyes ellátottakra vonatkozó gondozási tervvel, amely elkészítése az ellátást legalább 6 hónap időtartamra igénybe vevő kliensek esetén kötelező. Az intézményvezető gondoskodik az egyéni rehabilitációs program elkészítéséről, amely az ellátott személy számára nyújt életvezetési, pszichés, mentális, szociális és a foglalkoztatáshoz való segítségnyújtást tartalmazó dokumentáció. Biztosítjuk a napi huszonnégy órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

8 A) Tárgyi feltételek ismertetése: Az Emberbarát Alapítvány tul~donában áll a Budapest, X. ker. Cserkesz u. ll. szám alatt található sarokingatlan, amelyen új építési beruházás következtében komplex Reszocializációs Központ került kialakításra. A létesítmény alagsora rehabilitációs munkahelyi-, a földszint pedig oktatási stúdió céljára épült, az emeleti szinten az Átmeneti Otthon (20 férőhely), a tetőtérben pedig a 12 férőhelyes Lakóotthon helyezkedik el. Az intézmény elérhetősége ideális, gyakorlatilag a X. ker:ület városközpontjában található, egyéni- és tömegközlekedéssel való megközelíthetőség szempontjából egyaránt jó adottságokkal rendelkezik. Az épület több irányból, sokféle köztekedési eszközzel elérhető, a legközelebbi busz-, ill. villamosmegálló távolsága 50, ill. l 00 méter. A 2005-ben átadásra került ingatlan megfelelő infrastruktúrával rendelkezik, az Átmeneti Otthon tárgyi feltételei a vonatkozó jogszabályoknak megfelelőerr lettek kialakítva. Mivel az épület eredetileg is jelenlegi funkciójának betöltésére készült, így a tervezésnél, kivitelezésnél, berendezésénél és felszerelésénél egyaránt figyelembe vettük az ellátottak életkori és egészségi sajátosságait. Az Átmeneti Otthon korszeru lakhatást biztosít, illetve minőségi követelményeknek megfelelő életkörülményeket nyújt. Az elhelyezés 4 db. 3 ágyas, egyenként 18 m 2 -es szobában, valamint 2 db. 4 ágyas szobában történik, minden szobához külön vizesblokk tartozik /zuhanyzó, mosdó, WC/. A szükséges bútorokat, berendezési- és felszerelési tárgyakat és textíliákat biztosítjuk Az átmeneti otthon alkalmas gondozási feladatok ellátására, mert a vonatkozó jogszabálynak megfelelően: a lakószobában egy ellátottra legalább 6 négyzetméternyi lakóterület l O ellátottra legalább egy zuhanyzó, valamint nemenkénti illernhely jut, biztosított a folyamatos fűtés,- és melegvíz szolgáltatás és az átlagos felszereltségű konyha alkalmas melegétel készítésére. Ugyanakkor sajnálatos dolog, hogy az intézmény akadálymentesítése még mindig nem megoldott. Építészeti-, ill. anyagi nehézségek miatt az emeleti szintek lifttel történő elérése egyelőre nem lehetséges. B.) Személyi feltételek, ill. a szakmai létszám szakképzettségének bemutatása: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkező, többször módosított 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. sz. mellékletének II. 2. F.) pontja szabályozza az átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmények szakmai létszámnormáit. Az itt meghatározott szükséges szakszemélyzet rendelkezésre áll, alkalmazásuk rninden esetben munkaszerződés keretében történik. Az Átmeneti Otthonban foglalkoztatott munkatársak: Az integrált intézményrendszer szakmai operatív irányítását a felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező, lelkész- mentálhigiénikus képzettségű intézményi igazgató végzi. o A pszichiátriai, addiktológiai, neurológiai betegségek kezelését l fő pszichiáteraddiktológus képzettségű szakorvos látja el részmunkaidőben, heti 2 órában, aki szükség esetén folyamatosan rendelkezésre áll. o Az ellátottak szociális, mentálhigiénés gondozásához l fő diplomás szociális munkás nyújt segítséget. o Az ápolói-gondozói feladatok ellátását 3 középfokú szakirányú képzettséggel rendelkező munkatárs végzi. Az Otthonban foglalkoztatottak szakmai képesítése megfelel a miniszteri rendelet 3. melléklet pontjában meghatározott képesítési előírásoknak, a munkavállalók, több mint 80 %-a rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakképesítéssel.

9 l 7.) A X. kerületből érkezett szenvedélybetegek ellátásának ismertetése: Az Önkormányzattal kötött Ellátási szerződés 2./ pontja szerint a X. kerületben bejelentett lakcímmel, vagy annak hiányában tartózkodási címmel rendelkező l O fő férfi szenvedélybeteg részére az Emberbarát Alapítvány, mint intézmény fenntartó férőhelyet biztosít. A gyógyulásra motivált szenvedélybetegek ellátásba vételének eljárásrendje rögzíti, hogy az intézményrendszerbe való bekerülés két módon lehetséges: 1./ az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Főosztályáll keresztül történő beutalás révén, vagy 2.1 közvetlenül az intézményhez érkező ellátást kérőknél indokolt esetben soron kívüli felvétel és azonnali elhelyezés év folyamán önkormányzati javaslat, ill. beutalási kérelem szenvedélybetegek felvételére nem érkezett, közvetlenül az intézményhez személyesen érkező X. kerületi ellátáskérők felvételére minden esetben sor került év folyamán az Emberbarát Alapítvány bentlakásos szociális ellátásában részesült 15 fő kőbányai illetőségű szenvedélybeteg. Az alábbi táblázatok csoportosítva tartalmazzák a bejelentett lakcímmel, ill. tartózkodási címmel rendelkező szenvedélybetegeket. A készült összesítésnél figyelembe vettük, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII tv hatálya kiteijed minden egészségügyi ellátást nyújtó, valamint egészségügyi és személyazonosító adatot kezelő szervezetre és személyre. Intézményünk az ellátottak körének speciális jellegére tekintettel különleges személyi adatokat kezel, ugyanis jogszabály által kiemeit védelemben részesül a kóros szenvedélyre vonatkozó minden adat. Mivel -a fenti jogszabály ainak figyelembe vételével-az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv részére történő adattovábbítás (a törvényben meghatározott kör kivételével) csak személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált módon lehetséges, ezért az ellátást igénybe vevő szenvedélybeteggel kapcsolatosan az alábbi adatokat közöljük: A./ Bejelentett lakcímmel rendelkező X. kerületi szenvedélybetegek: Sorszám, Gondozási Szül. hely Szül. év Lakhely név napokszáma 1./ B. Budapest Bp. Krisztián Körösi 255 CsomaS. út 2.1 B. Róbert Gyöngyös Bp. Vaspálya u / D. Dániel Budapest Bp. Körösi 127 Csoma S. út 4./ D. István Miskolc Bp. Gránátos u. 365

10 B./ X. kerületi bejelentett tartózkodási címmel rendelkező szenvedélybetegek: Sorszám, Tartózk. Gondozási Szül. hely Szül. év név cím napok száma 1./ A. Mihály Budapest Bp. Előd U B. József Egyek D. László Budapest l F. István Budapest / H. István Budapest B_IJ_. Előd u J. János Veszprém K. János Csenger / K. Zoltán Budapest M. József Oroszlány /P. László Nyíregyháza ll./ Sch. Ottó Debrecen A gondozási napok összesítése szerint a fenti személyek nap ellátásban részesültek.!az Ellátási szerződésben vállalt 10 főre jutó éves gondozási napok száma évben: l O x 365 nap== nap./ Budapest Főváros Szociális Koncepciója rögzíti, hogy "a védett környezetben folyó hasznos munka terápiás tényező, és hozzájárul a jobb társadalmigazdasági beágyazódáshoz." Tapasztalataink szerint is a szenvedélybetegek ellátó-rendszerben való tartásának idejét, pszichés állapotának és ezzel összefiiggésben gyógyulási esélyeinek növelését jelentős mértékben elősegíti az intézményen belüli védett foglalkoztatás lehetősége. A Szociális törvény 99/B. - 99/E. -iban meghatározottak szerint a szociális intézményi jogviszonyban állók intézményen belüli szociális foglalkoztatása lehetőséget teremt az ellátottak mentális kondíciójának javítására és jövedelemszerző képességének fejlesztésére, és felkészíti őket az intézményen kívüli munka világába történő eredményes bekapcsolódásra. A fent felsorolt, bentlakásos ellátásban részesült 15 fő közül 4-en fejlesztő-felkészítő munkaszerződés keretében konyhai kisegítő, karbantartó, ill. betegkísérő feladatokat láttak el, 3-an pedig munka-rehabilitációs megállapodás keretében sütőipari munkás, árukiadó, ill. asztalos tevékenységben vettek részt.

11 8.) Összegzés Az Önkormányzat és az Alapítvány között fennálló Ellátási szerződés 4./ pontjában rögzített tájékoztatási kötelezettség figyelembevételével, - amely szerint a fenntartó által hozott, az ellátás igénybevételének szabályaira vonatkozó esetleges módosításról az Alapítvány értesíti az Önkormányzatot, - tájékoztatjuk a Megbízót, hogy a szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díjra vonatkozóan év folyamán sem történt változás, a nehezülő pénzügyi-gazdasági helyzet ellenére a Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj összege április Ol. napjától változatlanul Ft. Az ellátottak részéről nem történt panasz írásbeli bejelentése, így benyújtott panasz kivizsgálására nem volt szükség. Az Alapítvány által fenntartott Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának működése a szolgáltatás Szakmai Programjában megfogalmazott elveknek és értékeknek megfelelő ~n történik. Az intézmény elhagyását követő időszakban a társadalomba, munka világába való visszailleszkedés megkönnyítése érdekében utágondozást folytatunk, amely a gondozás megszűnésétől számított legalább 6 hónapig tart. Az utógondozás időszaka alatt munkavállalással, életkörülmények változásával kapcsolatosan felmerülő esetleges nehézségek megoldásában segítséget nyújtunk, a jó kapcsolat további fenntartása érdekében volt klienseinket találkozókra, rendezvényekre (úgynevezett "önsegítő csoport") visszahívjuk A január l. napjától létrejött Ellátási Szerződés fennállásának 5 éve alatt a Kőbányai Önkormányzat és az Alapítvány szociális ellátórendszere között meglévő együttműködés évi eredményeként külön kiemelendő, hogy egy X. kerületi tartózkodási címrnel rendelkező év folyamán az Alapítványunk bentlakásos intézményrendszeréből kikerülö, - kliensünk júliusától részt vesz a Kőbán :':'; LÉLEK-Programban. Sok éves tapasztalatunk, hogy a szenvedélybetegséggel küzdő személyek élet- és felzárkózási esélyeinek növelése és társadalmi integrációja megoldhatatlan korszeru, egymásra épülő intézményhálózat és jól kidolgozott, komplex kezelési módszerek és eljárások nélkül. Alapítványunk törekszik ebben a munkában személyi, tárgyi és anyagi lehetőségeihez képestmind nagyobb mértékben részt vállalni. Szándékaink szerint a jövőben is szeretnénk lehetőséget kapni arra, hog' :. szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésében, ill. a drogproblémákkal érintett személyek társadalomba történő visszavezetése érdekében a Kőbányai Önkormányzat és évi megalakulása óta a kerületben jelen lévő Emberbarát Alapítvány közötti hatékony együttműködés tovább folytatódhasson. Budapest, 2014.január 23. EMBf.RBARAT AI.APiTvru"4. Buda:Kpest. C. z u. 7-9 ~B erecz k s ' f' l or Intézményi igazgató

12 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Az Ernberbarát Alapítvány Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona évben az alábbi bevételekből gazdálkodott. /adatok E Ft-ban/ Bevételi forrás me2nevezése Össze2 (ezer Ft-ban) Szociális normatíva Il. ker. Önkormányzat támogatása 795 Intézeti térítési díj Összesen A férőhelyek után járó normatív támogatás, a II. ker. Önkormányzat támogatása, valarnint az intézményi térítési díj együttesen fedezte a felrnerült költségeket Az intézményi térítési díjat a Fenntartó évben sem változtatta, továbbra is Ft/hóban határozta meg, így a napi térítési díj Ft volt. A jogszabály szerinti "számított térítési díj" Ft/nap lett volna. Ellátottaink azonban még ezt az összeget sem tudták minden esetben megfizetni. Akinek szüksége volt rá, az ben is kérbette a Ft/hó összegnél alacsonyabb személyi térítési díj megállapítását. Az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak. /adatok E Ft-ban/ Költsé~ek!Kiadások Össze2 (ezer Ft-ban) Szernélyi kifizetések és közterheik Elelrnezés Fűtés, világítás, egyéb energia Egyéb költség, kiadás Összesen Megjegyzés: Az átmeneti otthon az Alapítvány Rehabilitációs Intézetéhez tartozó integrált intézmény, ezért egyes kiadások megállapítása csak arányosítással lehetséges. Az egy főre jutó kiadás e Ft volt, amely nem tartalmazza a szociális foglalkoztatással kapcsolatos költségeket Az intézményben folyó szociális foglalkoztatással összefiiggésben - szociális foglalkoztatási támogatás segítette a munkaerőpiacra történő visszatérését az ellátottainknak. Intézetünk lakói fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban, illetve rnunka-rehabilitációban vettek részt. Budapest, január 21. EMBf.RoARAT ALAPíTvÁNY Budapest, Cserkesz )J. 7-9 ;{~ Bereczki Sánck>r> Intézményi igazgató

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata... 4 Krízis Alapítvány

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben