BIKSADY. Kiadó Editor Biksady Galéria Kft. Biksady Galéria Ltd. Szöveg Text Kaszás Gábor. Fordítás Translation Kiss-Pál Klára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIKSADY. Kiadó Editor Biksady Galéria Kft. Biksady Galéria Ltd. Szöveg Text Kaszás Gábor. Fordítás Translation Kiss-Pál Klára"

Átírás

1

2 1

3 2

4 Balogh Csaba KOMPOZIT 3

5 Kiadó Editor Biksady Galéria Kft. Biksady Galéria Ltd. Szöveg Text Kaszás Gábor Fordítás Translation Kiss-Pál Klára Külön köszönet Special thanks Balogh Erzsébet Benedek Elemér Budai József Egri Attila KissPál Szabolcs Perjéssy-Horváth Barnabás Szabó Ferenc A művészt támogatták Artist supported by Chovanec Balázs MissionArt Galéria Nyomda Press Pharma Press Kft. Példányszám Number of copies 500 darab 500 pieces ISBN BIKSADY GALÉRIA és AUKCIÓSHÁZ 2014 Biksady Galéria Budapest 4

6 Kiállításmegnyitó Exhibition opening február 27-én, csütörtökön 18 órakor on Thursday February 27th 2014, at 6 pm A kiállítás megtekinthető On view február 28-tól március 14-ig from 28th February to March 14th 2014 A kiállítás helyszíne Location of the exhibition Biksady Galéria Biksady Gallery H-1055 Budapest, Falk Miksa utca Telefon: Fax: Művészetek Háza, Dubniczay-palota május 10-től június 8-ig H-8200 Veszprém, Vár utca 29. A katalógus megtekinthető The catalog is available 5

7 6

8 Balogh Csaba az az idealista, aki szerint a művészet nem pusztán ránk vetett kabát. Szemben korunk művészetfilozófiáinak laza, posztindusztriális borúlátásával a művészet pozitív, modernista szemléletét vallja és tartja önmaga számára követendőnek. Bölcsen mellőzve az erőlködés zsákutcáit, szűk keretei között a teljesség igényét helyezi fokmérőül alkotásai elé. Az ízekre szabdalt, poszthisztorikus létben, az idézetek és részigazságok világában egyetemleges kijelentések megfogalmazására törekszik. (Bár maga is belátja, sok fogalmunk tényleg nincs az Egészről.) Még akkor is, ha sokszor tényleg csupán a popkultúra mirelit közhelyei szolgáltatnak alapanyagot számunkra. Célja mégis az, hogy az általa felmutatott kórkép lehetőleg túlmutasson napjaink töredékességén. Az örömteli tuning és trendi softline őszinte tolmácsolása helyett vagy inkább azon túl részletekből és azok újrarendezéséből táplálkozik művészete. Az ok-okozat folyamatábráin átívelő, ha tetszik, metanarratív összefüggésekbe állított munkáin egy univerzális világ képe dereng fel. I. Kiindulási pontok 1. Az artworld ez az Arthur C. Danto kritikus és teoretikus által életrehívott terminus futótűzként terjedt el a művészetről szóló közbeszédben a kilencvenes évek elején. A ma már szállóigének számító kifejezés alapjaiban formálta át a kortárs képzőművészetről való gondolkodás természetét. Vele oly markánsan alakultak át a művészet aktualitásának és társadalmi szerepének súlypontjai, hogy a 20. század második felének neoavantgárd irányzatai s azok világmegváltó törekvései mára banális cselekménysorozatok láncolatává váltak. Művészetfogalmával Danto nem pusztán és kizárólag az örök körforgás modelljét próbálta rászabni a jóléti társadalmak művészetére, de ugyanezzel a mozdulattal a kor radikális társadalomkritikai, politikai és szociológiai reformjainak, valamint kulturális forradalmat sürgető irányzatainak létjogosultságát is kétségbe vonta. Danto képtelen értelmezni a radikálisan univerzális célokat megfogalmazó művészeti megnyilvánulásokat és azok formáit. Ez esztétikai rendszerének hiányossága. Nem tudja még inkább feleslegesnek érzi ezeket a művészeti tendenciákat megváltástechnikaként, világmegváltó céljukkal együtt leírni. Annál inkább ragaszkodik az art=entertainment egyszerű képletéhez, és ennek megfelelően a meglehetősen heterogén művészeti irányzatokat egy közös mederbe tereli. Ez a képlet lényegében egy önreflexív viszonyt takar. Az artworld - ben mindazok a műalkotások jók, melyek a többségnek tetszenek, mindazok az alkotások érvényesek, melyek a nagy átlag erkölcsi- Csaba Balogh is an idealist who is convinced that art is something more than just a loosely worn coat. Contrary to the light-headed post industrialist gloominess of today s art philosophies, he commits himself to a positive, modernist image of art as something worthy to follow. Wisely avoiding the dead ends of strain, he decides to measure his works by the ideal of completeness. In a fragmented post-historic existence and a world overwhelmed by quotations and partial truths, he aims at formulating universal statements even where the raw materials supplied for us are nothing more than the deepfrozen commonplaces of pop culture. Although he admits we can have little knowledge of the Whole, he makes every effort to reveal a diagnosis that points beyond the fragmentary nature of the present. Instead of honestly rendering the happy tuning and the trendy soft line or rather beyond these the artist creates his oeuvre out of re-organised fragments. Overarching a cause-effect flowchart, the works organised in a meta-narrative correlation reveal the image of a universal world. I. Starting points 1. Art world, this term coined by the critic and theorist Arthur C. Danto, became a catchword in the art discourses of the early 90 s. Since then the notion has become an artistic commonplace, which has restructured the very nature of thinking about contemporary visual arts. Over this period there have been such changes in the centres of gravity of themes like the topicality or social responsibility of art that the neo-avantgarde movements of the late 20th century along with their world-redeem attempts have become a chain of unimportant events. With his notion of art, Danto did not simply and exclusively try to tailor the model of eternal rotation to fit the art of welfare societies, he also questioned the legitimacy of both the radical sociocritical, political and sociological reforms of that time and the tendencies that urged a cultural revolution. Danto refuses to interpret art forms that formulate radically universal goals. This is a deficiency of his aesthetic system. He is unable moreover, he finds it unnecessary to describe these artistic tendencies as techniques of redemption in relation with their aim at universal salvation. He rather insists on the simple scheme of art=entertainment. As a result, he places completely heterogeneous artistic movements on the same platform. The scheme in fact reveals a self-reflexive relation. In art world all artworks that are favoured by the majority are considered good, all works that meet the moral-ethical expectations of the vast average are legitimate. The art, qualified in this way as valid and approved, itself produces its own appraisal, 7

9 morális nézeteivel megfeleltethetők. Az ily módon érvényesnek és hitelesnek minősülő művészet önmaga hozza létre saját méltatását, kritikáját vagy éppen tagadását; vonatkoztatásokkal, keresztutalásokkal telíti az egyes alkotásokat, életműveket, melyek aztán mátrixként teremtik meg önnön létük univerzumát. Ezzel az elvvel amint az élet oly sok más területen is a közvetlen valósággal való folytonos kapcsolat, valamint az abszolút igazságokhoz igazodó skála látszik elveszni a posztmodern sok szempontú kulturális viszonyainak útvesztőjében. A mai posztindusztriális korszakban, bár meggyőződhetünk az abszolút igazságok kétarcúságáról, azt is be kell lássuk, a plurális értékszempontú rendszerek sok sebből vérző ideálképek, melyek csak nagy üggyelbajjal fenntarthatóak. Röviden szólva identitászavarral küszködnek. 2. Ma a képek korát éljük. Ezer módon bombáznak bennünket. Állóés mozgóképek, reklámok, óriásplakátok, piktogramok s nem utolsósorban műalkotások formájában. A képek karriere soha nem látott magasságban jár az utóbbi évtizedben. Népszerűségüket elsősorban a tudatban történő gyors időt nem pazarló felszívódásuknak köszönhetik. Debord-tól McLuhanig végtelen a száma azoknak a teoretikus írásoknak, melyek a logosz világa helyett a képek primátusát vizionálják. Uralmuk alá hajtanak bennünket, és egyszersmind kiszolgáltatottakká is válunk számukra. Céltáblák vagyunk, s a képek ciklikus körforgásban keringenek körülöttünk. Referenciájukat vesztve táncolnak a retina előtt, vissza-visszautalva korábbi előképeikre s önmagukra is. A képek önálló életre kelnek s a valóság helyébe lépnek. A képtermelés új, világméretű iparága a hagyományos képalkotó műfajokat sem kímélte: másolatok, parafrázisok, kismesterek, főművek, reprodukciók, kortársak, klasszikusok, antikok borítják be a kiállítótermek nagyüzemeinek csarnokait. Konfúz világ, melyben az idő és a tér együttes mértékegysége a referenciáit egyre gyengébben őrző kép. Ebben az artworld -ben a képek immár kontroll nélkül termelődnek és használódnak el. Akárcsak a hozzájuk tartozó esztétikai és filozófiai háttérapparátusok. Egymásra rétegződve nőnek ki a különböző képzőművészeti trendek, stílusok oltalma alatt. Egymást bekebelezve vagy éppen egymással homlokegyenest eltérő irányba inspirálva jönnek létre korszakalkotó és epigon életművek. Kusza, szövevényes közeget alkotva a galériák kirakatvilágában. Ez a szövet jelenti a mai művészeti élet alapját. A posztmodern sok szempontúságának tükrében a művészet önmagát felemésztő, majd újraszülető főnix képében jelenik meg. A történelemnek és az esztétikának e felfogásában, a minden mindennel kínozható erőterében a képek világa kusza burjánzásnak indult, mára már a criticism or denial, overwhelming the particular works and oeuvres with cross-references, which, like matrixes, then create the universe of their own existence.. Due to this principle as happens in most areas of life the continuous relation with immediate reality or the reference to absolute truth seem to be lost in the post-modern labyrinth of manysided cultural connections. In today s postindustrial age, as much as we are convinced about the double-faced nature of absolute truths, we must also admit that pluralistic value systems are vulnerable ideals difficult to sustain. In short, they struggle with their own disturbed identities. 2. We live in an age of visuals, where we are being bombarded with pictures in thousands and thousands of ways: still and moving images, commercials, billboards, pictograms and, last but not least, art works. In the past decade, images have made a career never experienced before. Their popularity is primarily due to their immediate absorption by the conscience no waste of time! From Debord to McLuhan there are an infinite number of theoretical writings that envisage the primate of the image rather than that of the logos. Pictures tend to dominate us and make us vulnerable. We are like target points around which pictures revolve in circles. Having lost their reference, the images float before of our retinas and time to time refer back to their proto-image or their own former occurrances. Pictures begin to live their individual life, which replaces reality. The current global picture industry has not spared the traditional categories of image production; copies, paraphrases, followers, reproductions, contemporaries, classics and antiques cover the halls of huge exhibition venues. It is a confused world, where the common measure of time and space is the image barely preserving its points of reference. In this art world, pictures are produced and used out of control. The same happens in the background to the aesthetic and philosophical systems that support them. These latter grow and overlap under the protection of various artistic trends and styles. Oeuvres of epochal importance as well as cheap immitations incorporate one another, or, quite the opposite, inspire one another in completely antagonistic ways creating a tangled web in the display rooms of galleries. This texture constitutes the grounds of today s art scene. The multiple perspectives of postmodernism create a mirror in which art appears like a constantly dying and regenerating phoenix. History and aesthetics perceived this way allow images to multiply within a field where anything can be tortured by anything to a point of the over-production crisis which brings 8

10 túltermelési válságba jutva, maga után vonva a képek devalvációját is. A képek világának ez a szövetszerű halmaza nemcsak közege, de alapanyaga is Balogh Csaba művészetének. Nem pusztán azért, mert maga is műtárgyak létrehozója, hanem azért, mert közel huszonöt éve festmények restaurálásával, állagmegőrzésével foglalkozik. A képek körforgásában betöltött többszörösen is tevőleges szerepe s egyben kenyérkeresete szolgáltatja művészetének kiindulópontját! A szó eredeti és szimbolikus értelmében is. Alapos figyelemmel és mély megértéssel fordul a műalkotások keletkezésének/pusztulásának eme különös körforgása és annak különböző aspektusai felé. Piktúrájának tárgya lényegében Danto artworld -je. A zárt rendszerben cirkuláló képek túlértékelődése és devalválódása mind anyagi, mind szellemi értelemben. Célja egyértelmű: a profanizált, referenciát vesztő, elemeire széthullott művészet újraszakralizálása ; a művészet-világban elszabadult és elszédült kép/zelet újraélesztése. Módszere az átlényegítés. A hétköznapok, a mindennapok diribdarab képfoszlányainak és képzetforgácsainak vizuális átlényegítése, hogy visszajuttassa azokat esszenciális-fundamentális közegükbe. II. Pályakép 1. Induló évek Balogh Csaba a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen végzett 1989-ben. Művészetének korai időszakára a transzavantgárd hatott, bár a tendencia erős magánmitologikus gondolkodása nemcsak korai munkáira jellemző, de bizonyos vonatkozásban egész eddigi életművében elkísérte. Ez az 1970-es években jelentkező tendencia a történelem előtti civilizációk képzeletvilágában és mitológiáiban találja meg önmaga gyökereit. Eklektikus, de mégsem céltalan individuális gondolkodásmód vezérli. Ősi, történelem előtti legendák desztillált kollektivizmusából építkező vizuális világ ez, mely a mítoszok aktualizálására és poétizálására s ezen keresztül az alkotóerő spontán felszabadítására törekszik. Ez a folyamat egyben az egyedi, a lokális kultúrák jelentőségének felismerését hozta magával. A tendencia szimbolikus képzettársításaival a regionális kultúrák értékeit újra beépíti a vizualitás világába. Az irányzat különösen érdekes jelenségeket hozott létre olyan területeken, így például Romániában is, ahol a helyi diktatórikus berendezkedés elzárta a nemzetközi művészeti élet információs csatornáit. Balogh festészetének korai időszakára is ezek a sajátosságok jellemzőek. Történelmi előképekhez nyúlt vissza, periferiális about the depreciation of pictures. A texture-like set of pictures is not only the medium, but also the material of Csaba Balogh s art. This is due not only to the fact that he himself produces artworks, but in equal measure to another aspect of his life, namely that for nearly twenty-five years he has been preoccupied with restoring and conserving paintings. These multiple, active roles connected with the circulation of images (also his breadwinning activity) give the starting point of his art both literally and metaphorically. That is why he observes so closely and sensitively the strange life cycle of images and their various aspects from birth to destruction. The object of his painting is essentially Danto s art world. His goal is explicit, that is, to re-sacralise the profaned, atomised art, which has lost its references, to resuscitate the errant, faint image/-ination within the framework of art world. His method is to visually transcend the ordinary, everyday fragments of pictures and resettle them in their essential-fundamental environment. II. Professional career 1. Starting years Csaba Balogh obtained his degree from the University of Arts in Cluj in His early art was marked by transavantgarde, the private mythological thinking of which has followed his oeuvre Sárkányölő, 1989 / Dragonslayer,

11 előképeket aktualizált, s egyfajta lokális emlékanyagból épített önmaga számára magánmitológiát. Korai festményeinek témaválasztása megidézi a Biblia világát (A jó pásztor, 1986), az erdélyi török időket (A Bánffy-palota török figurája, 1988) vagy éppen az első világháborút lezáró zűrzavaros forradalmi érát (Gabriele D Annunzio, 1988). Elsősorban karaktereket keresett. A jó pásztor nyugalmát, török figurák távolságtartását vagy épp az anarchista forradalmár-költő heroikus karakterét. Koloritjának gazdagsága legalább olyan fokú spontaneitást tükröz, mint témáinak több nézőpontra komponált szerkezetisége. Ellenfényben, 1988 / In back-light, 1988 A témák széles spektruma azonban egy ponton rendre találkozott: a kollektív tudattalan leírhatatlan, megnevezhetetlen, de mindenki számára ismerős emlékképeit villantja fel festményein. A lokalitásból univerzális élmények születnek korai festményein. Ráépülnek egy jól körülhatárolható, egységes és teljes képzetvilágra, épp olyanra, amilyennek létrehozatalára a modernizmus analitikus szemlélete már képtelen volt. A mitológiákba konzerválódott kollektív tudás jelensége később is fontos szerepet kap majd művészetében. Sőt talán nem túlzás azt állítani: a kollektív ismeretanyagból eredő tudás képzete újra s újra felszínre bukkan majd pályaképe során, hogy az egyik legfontosabb eleme legyen egész eddigi életművének. 2. Budapest Balogh Csaba a 1990-es évek elején, tehát a transzavantgárd lecsengésével egy időben települt Budapestre. Ezt az időszakot nemcsak művészeti, de egzisztenciális értelemben is az útkeresés és az azt övező apátia jellemzik, melynek hatására festészete jelentősen átalakult. A transzavantgárd kifulladásával piktúrájának mind motívumvilága, mind koloritja erősen megváltozott. to the present. The movement dating back to the 1970s finds its origins in the mythological imagination of prehistoric civilizations and is guided by an eclectic yet not aimless individualism. It is a visual world built up on the distilled collectivism of prehistoric legends, which aims at actualising and metaphorising the myths and by doing so spontaneously frees creative potentials. Simultaneously, the process recognised the importance of individual and local cultures and with its symbolic associations reintegrated the values of regional cultures into the visual imagery of the time. Transavantgarde produced especially strange phenomena in countries like Romania, where the local dictatorial regime blocked the information channels of international art life. These features are typical of Balogh s early period, when the artist reached back to historic antecedents, actualised peripheral proto-images and built up a sort of private mythology from local reminiscences. This can be noticed in the themes of his early paintings, which paraphrase the world of the Bible (The Good Shepherd, 1986), the Ottoman times in Transylvania (The Turk of the Bánffy Palace, 1988) or the revolutionary chaos of the post- WWI era (Gabriele D Annunzio, 1988). He was primarily looking for characters and traits, may it be the serenity of the good shepherd, the distancing of the Turks or the heroism of the anarchist revolutionary poet. The rich colour scheme of these paintings reveals the same spontaneity as their structure, which allows a multitude of perspectives. However, the wide range of themes certainly had a single focus, in that each of these topics sheds light on the nondescript and intangible, yet universally recognisable after-images of the collective unconscious. Universal experiences are born from local phenomena in these early paintings. They are built upon a well-defined, homogeneous and complete imagery, which could not have been produced by the more analytical methods of modernism. The collective knowledge preserved by mythologies will play an important part in his later works also. Moreover, it may not be an exaggeration to say that the knowledge obtained from a collectively stored body of information as a constantly reoccurring notion will become the most important topic of the artist s oeuvre. 2. Budapest Csaba Balogh settled in Budapest in the early 1990s, a period marked by the decline of the transavantgarde. This segment of his professional career could be best described by an artistic and existential quest followed by a phase of apathy that brought considerable changes in the artist s painting. The decline of the transavantgarde altered both the motifs and the colour scheme of his works. His immediate environment and his own personality gradually became the main objects of his art while his colour scheme 10

12 Alkotásainak főszereplője egyre inkább szűkebb környezete és önmaga lett, színvilága pedig alapszínekre, főként a fehér és a was reduced to the opposition of primary colours, or, more typically, black and white and their variants. His technique also went MR, 1996 fekete ellentétpárjára, valamint ezek variánsaira korlátozódott. Technikája is átalakult: a hagyományos olaj-vászon festmények helyett munkáiban egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a talált tárgyak. Másodlagosan felhasznált anyagokat, átbarkácsolt használati és berendezési tárgyakat hordozóként kezd alkalmazni a festés során. Technikájának átalakulásával azonban piktúrájának magánmitologikus karaktere, archetipális formavilága nem változott. Egyre gyakoribb, hogy a másodlagosan felhasznált tárgyak saját történetükkel bővítik ki alkotásainak magánmitologikus karakterét. A korábban is jellemző, több nézőpontra szerkesztett szimultán motívumai ugyanakkor letisztulni látszanak, s egyre gyakrabban egészülnek ki különböző ősi piktogramokkal, szimbólumokkal, valamint ideogrammákkal. Szuverén képi világát mintegy prehisztorikus desztillált emlékanyaggá sűríti művein. Műfaji szempontból is elmozdulás tapasztalható ekkor művészetében. Rövid idő leforgása alatt két installációt is épített a MaMű kiállítótermében. Az elsőt barátaival és művésztársaival, a másodikat önállóan. Az installációknak több ponton is komoly jelentőségük lett a művész későbbi pályája szempontjából. Két olyan meghatározó fogalomkör jelenik meg ekkor az életműben, melyek alapvetően határozzák meg mai munkáinak természetét. Az első az ökonomikus gondolkodás, mely a művészeti értékteremtés s annak módszere, az újrahasznosítás szempontjából lesz jelentős. A második a műalkotásnak a genetikából kölcsönzött DNS-kód hasonlatával történő elgondolása szempontjából példaértékű. A Kontakt (1997) című KissPál Szabolccsal, Nagy Árpáddal (Pika) MR, 1996 through some changes. Instead of the paintings, found objects began to get increasing importance. He started to use second-hand objects and altered gadgets as vehicles for his paintings. However, the private mythological nature or the archetypal imagery of his art did not change along with his techniques. On the contrary, the MR, 1996 secondary use of objects often completed the private mythology of his oeuvre with an additional story, while his motifs that pre- 11

13 és Sándor Jánossal közösen kivitelezett installáció egy low-tech environment volt. A nagyjából 15 méter hosszú kiállítótér hossztengelye által kettéosztott terem egyik oldalán véletlenszerűen összeválogatott világítóeszközöket helyeztek el a művészek a padlón. A másik oldalon konyhai és háztartási elektromos használati eszközök hevertek laza rendetlenségben. A két oldalt felváltva egy váltókapcsoló hozta működésbe, amit a kiállítóteret fűtő gázkazán termosztátja vezérelt. A világítóeszközök és a látogatók testmelegének hőleadása következtében a termosztát váltva kapcsolta le, illetve fel, hol a világítóeszközök, hol a háztartási gépek áramkörét. A két oldal egymást felváltó működésének kulcsa a hőkapcsoló volt, ami az installációt lényegében a közönséghez csatolta. Egy kiterjesztett, de mégis zárt termointeraktív rendszer jött létre, ahol a látogató saját testmelegével szabályozta az installáció működését. Fogyasztók mindkét oldalon, melyek kölcsönhatásban, együttesen hozták létre a kiállítás tárgyát. Az élettér, valamint az energialeadás és -felvétel fizikai törvényei, a gazdasági ökonómia és az élet szervessége lírai összhatásban tárgyiasult a térben. Második, Meghívó (1998) című, 1998-as installációja vernisszázsok jellemző kellékeiből műanyag poharakból és meghívókártyákból épült. A poharakat egymástól azonos távolságra raszterhálószerűen helyezte a földre, melyekbe budapesti és vidéki kiállítások meghívóit helyezte. Az installáció nyomokban már magában hordozta azt a később meghatározóvá váló gondolati sémát, a műalkotás mint DNS metaforát, mely a képzőművészeti alkotások és egyáltalán a képzőművészet térben és időben történő kiterjesztésének általános képletévé válik majd művészetében. A kiállítótérben hálószerűen elterülő vernisszázs-rekvizítumok a viously required many-sided - and simultaneous - perspectives seemed to become more unequivocal and were more and more often completed with ancient pictograms, symbols or ideograms. His own sovereign imagery soon became visible as a form of distilled set of prehistoric reminiscences. At that time, his art went through important changes in terms of the media used. Within a short period, he built two installations at MaMű s exhibition venue: one with fellow artists, the other one individually. Later, installations began to play an important role in Balogh s work from various points of view. Firstly, because it was here that two new categories of the oeuvre initially appeared, categories that later were to mark its unique character. One was what Kontakt, 1997 Meghívó, 1998 / Invitation, 1998 művészeti hagyomány és újítás, valamint a kortárs szcéna rétegeinek összességét jelölték. Ebben a raszterszerűen felépülő, erősen mellérendelő viszonyt tükröző, szimbolikus látványban/képben az egyes raszterpontok mint DNS-kódok utalnak vissza és előre a szövetszerűen burjánzó és elhaló artworld -re. we could call ergonomic thinking, which soon became important from the perspective of art s production of values and its recycling techniques. The other one was the association of artwork as a model with the DNA-code well known from genetics. The installation Contact (1998) created with fellow-artists Szabolcs KissPál, Árpád Nagy (Pika) and János Sándor, was a low-tech environment. Along one side of the approximately 15-meter long 12

14 A raszter rész-egész problematikáját, annak vizuális lehetőségeit aknázza ki a XII. C. című kolozsvári csoportos kiállítás is. Ezen az 1998-as tárlaton a kiállítóterem utcára néző ablakára Kinder tojás figurákat ragasztott, megint csak négyzethálószerű elhelyezésben. Itt a meghívókártyák játékokkal történő helyettesítésével a hall, the artists placed randomly chosen lights on the floor. On the other side, they laid electrical household and kitchen appliances in loose order and alternately animated the two sides with a switch connected to the thermostat of the gas furnace that was normally used to provide the heating. Due to the heat dissipation of both the gadgets and the guests, the thermostat took turns to switch the two sides on and off. The key to this alternative operation of the two halves of room was the switch, which in fact connected the installation to the public. It was an extended yet closed thermo-interactive system, within which the visitors controlled the Kinder, 1998 E.U., 1999 fogyasztói társadalom tárgyi kultúrájának egészére terjesztette ki a művészet szövetszerű és állandóan változó világának képzetét. Sőt ugyanezt a sémát más esetben is alkalmazta, de immár történelmi és geopolitikai értelemben ben páldául a feleségével, Balogh Erzsébettel közösen megrendezett, EU című kiállításukon kötött rendben falba süllyesztett kulcsokon fityegő európai uniós reklám kulcstartókat helyeztek el ben pedig Székelyudvarhelyen, a Turista vagyok, nem magyar című projektjében a Csavargó Trans Ikarus buszának oldalán erdélyi magyarok arcát helyezte el feszes, lineáris rendben. Egy másik közös akció is kapcsolódik a pálya ezen időszakához, melyet KissPál Szabolccsal szervezett. A Panton process black című akció Yoko Onónak a Galéria 56-ban megrendezett, 1997-es, Add colour painting című akciójához kapcsolódott. Yoko a kiállítótér Meghívó, 1998 / Invitation, 1998 functioning of the installation with their own body heat. Consumers on both sides mutually created the object of the exhibition. Notions like habitat and the physical laws of energy consumption and dissipation, economic ergonomics and the organic nature of life were all embodied in this object of lyrical complexity. Balogh s second installation, The Invitation (1998) uses plastic glasses and invitation cards these indispensable accessories of all exhibitions. At equal distances, the artist placed the glasses on the floor, like in a grid, and put the invitation cards in them. The installation anticipated the metaphor of artwork as DNA, the symbolic scheme that later became prevalent in the artist s oeuvre as a general formula to describe the temporal and spatial extension 13

15 fehér falait bocsátott a közönség rendelkezésére, valamint szűz vásznakat, hogy arra szabadon fessen. Az akció egy hétig futott, melynek finisszázsához kapcsolódott volna a két művész, aki a falakat és a képeket feketére akarta festeni. Az additív színhasználat törvényeinek figyelembe vételével akciójuk a program végső pontra futtatása lett volna, mely egy ideális állapotot jelöl, ám a köztes történéseket tökéletesen fedi. Talán pontosan ezért a galéria vezetője elzárkózott az akció elől, s a rendhagyó kiállítást egy of artistic products as well as visual art itself. The vernissage requisites, stretched like a network in the exhibition area, symbolised a totality made up from the layers of artistic tradition, innovation and contemporary art scene. In this symbolic grid-like image, which reflects on a strong juxtaposition, the individual points of the grid refer back and forth like DNA-codes to the ever-rising and declining art worlds. The part-whole issue and its visual potentials are again exploited by the group exhibition 12C held in Cluj. In this 1998 show, the artist stuck kinder egg toys onto the front window of the gallery, again in the shape of a grid. By replacing the invitation cards with Turista vagyok, nem magyar, 2001 / I am a turist not hungarian, 2001 Panton Process Black (Yoko Ono- Add colour painting), 1997 nappal korábban bezárta. Ezzel mintegy beismerte saját és Yoko programjának kudarcát: a demokratikus, additív festészet kudarcát, miközben a két művésznek a lehúzott redőnyön elhelyezett felirattal üzent: Add colour in your mind. 3. Közjáték: kontinuitás a művészetben Az egymást követő művészeti irányzatok sok esetben törésvonalak mentén körvonalazódnak az európai művészet történetében. Reakciók és ellenreakciók jelentik a fő erőteret a 19. és a 20. századi művészet új irányzatainak kialakulása körül. Hatások, ellenhatások mentén születtek, születnek új tendenciák és váltak avíttá, E.U., 1999 kinder toys, he extended the texture-like and ever-changing image of art to the entire consumerist society On another occasion, he used the scheme in a historical and geopolitical sense. In a 1999 exhibition, the artist and his wife placed key chains with EU promotional materials into the keyholes evenly distributed in the walls of the hall. In another event entitled I am a tourist, not a Hungarian (Székelyudvarhely, Transylvania, 2001), he stuck the photos of Hungarian Transylvanians in a strict linear order on either side of an Ikarusz bus, which he called The wandering Trans. This period of the artist s career is distinctly marked by a common 14

16 meghaladottá mások. Ezek a szellemtörténeti, filozófiai vagy éppen esztétikai rendszerek mentén létrejött törésvonalak keresztülkasul szabdalják a festészet félmúltját és jelenét. Egymástól elhatárolódó, egymást kioltani szándékozó nézetek, doktrínák, iskolák, tanok. Harcukban sok esetben tudomást sem vesznek azokról a lényegi részletekről, melyek szerint természetükből adódóan közös tőről fakadnak. Csupán egymással történő szembenállásukat hangsúlyozzák önmaguk pozicionálása során, pedig épp az egymástól történő markáns elhatárolódásuk jelenti legfőbb céljuk, az univerzális látásmód kialakulásának egyik akadályát. Ilyen művészet- és kultúrtörténeti törésvonalnak tekinthető az argentin olasz Lucio Fontana nevezetes, 1959-es akciója. Fontana gesztusa talán a legradikálisabb példája annak, hogy a neoavantgárd harcos a valóság és igazság melletti elkötelezettsége a festészet több évszázados szimbólumát, a festővásznat sem kímélte. A 19. század végétől oly sokat kritizált akadémikus gyakorlat azaz a kétdimenziós felületen létrehozott illuzionisztikus kép intézménye Fontanánál a vásznat késsel felhasító gesztussal ér véget. A jelzésértékkel felhasított vászon azóta az európai művészet egyik nullfoka lett. Akciójával lényegében valós, háromdimenziós objektté változtatta a vászon felületét. Ez a gesztus egyben az ártatlan mimetikus festészet radikális elutasítását is jelentette, mely idézőjelbe zárta a látványelvű festészet több évezredes gyakorlatát. Minden művészi pálya törvényszerű velejárói ezeknek a művészeti törésvonalaknak a megtapasztalása, megélése, melyek így vagy úgy választ, állásfoglalást követelnek az alkotótól. Megosztva, ugyanakkor meg is termékenyítve a festészet műfaját. Balogh nem konvencionális módon járt el válaszadásában. A művészet szövetszerű, biologikus metaforájával játszó alkotó a képteremtés és a mimetikus iskola szembenállását tudomásul nem vevő célt tű- Turista vagyok nem magyar, 2001 / I am a turist not hungarian, 2001 project with the artist Szabolcs KissPál, entitled Pantone process black. The event was meant to be linked with Yoko Ono s action organised with the title Add color painting (Galéria 56, 1997). In this show, Yoko Ono made the white walls and some empty canvasses available to the public for painting. The show had been running for a week when the two artists planned to join in and paint the walls and the canvasses black. The action, planned to take the project to its extremes, started from the point that according to the laws of additive colour usage, black expresses an ideal state, yet, it covers all the previous phases of creation. It was perhaps because of this Saluti Lucio!, 1997 Panton Process Black (Yoko Ono- Add colour painting),

17 zött ki maga elé: újrafoltozta, egész pontosan újrafércelte Fontana felhasított vásznát. (Saluti Lucio!, 1997) Ebben az értelemben Fontana gesztusa nem valaminek a végét, hanem a neoavantgárd eszméinek átmentését, továbbörökítését jelenti egy új szemléletbe. Szimbolikusan folytonosságot teremtett a neoavantgárd ideája, valamint a mindent idézőjelben állító posztmodern képteóriák között. Nem kevesebbet tűz ki maga elé célul, mint a modernizmus eszméjének továbbvitelét egy szintetizáló szemléletmód felé. Ez az univerzális igény azonban merőben eltér az avantgárd és a neoavantgárd aszketikus és végeredményben önmagát felszámoló gyakorlatától. Balogh Fontanával ellentétes módon próbálja a teljességet megragadni: a folyamatos redukció és felszámolás helyett egyfajta additív, innovatív gondolkodásmód jellemzi őt. Elképzelései pedig röviddel később a DNS modelljében találják meg önnön művészi formájukat. Nem véletlen, hogy Balogh épp Fontana direkt gesztusára, azaz a vászon felhasítására talált rá útkeresése során. Művészete ezen a ponton kapcsolódott össze kenyérkeresetével, a restaurálással. Az addig kettősségként megélt pénzkereset és művészeti gyakorlata ekkor szakadt/fércelődött egymásba. A sérült festmények helyreállítása során felhasznált maradék vásznakból készülő foltok, feszítőszélek az egyszerű restaurátori gyakorlaton túl egyszerre művészeti vonatkozásokkal telítődtek. A restaurálás ilyen értelemben a fontanai gesztus visszavonásának is tekinthető, mely azon túl, hogy elfedi az átszakított vásznat, az egyes rétegek, foltok által kultúrtörténetileg is többrétegű alkotást eredményeznek. Lényegében ezzel az egyszerű fogással tért vissza újra a konstruktív magatartáshoz mind művészeti, mind egzisztenciális értelemben. Művészeti értelemben Fontana gesztusának kioltásával, egzisztenciális értelemben a restaurálás gyakorlatának a képépítésbe történő integrálásával. Ettől a ponttól a restaurálás során alkalmazott technikák, illetve anyagok üvegpaletták, fotók, printek, klasszikus festmények reprodukciói, giccsek, olajnyomatok, saját alkotások jelentik majd művészete alapanyagát, azok fizikai és művészettörténeti, valamint kultúrtörténeti vonatkozásaival. Lényegében szerves anyagból építkezik. 4. A DNS mint képi metafora Lengyel Intézet Mutáció A budapesti Lengyel Intézetben egy hosszanti, körülbelül 4x10 méteres falfelületen raszterszerűen antik és modern képekből nem feledve a saját festményeit sem kivágott, kilenc centiméter átmérőjű köröket ragasztott. A Meghívó című kiállítás poharaihoz hasonlóan, katonás rendben elhelyezett részletekből az ofszetlatter aspect that the gallery owner did not approve of the action and closed the show down one day before the end. By doing so, he seemed to admit the failure of his and Yoko s program - the failure of the ideal of democratic, additive painting in a gallery with closed shutters and a message for the two artists: Add colour in your mind. 3. Intermezzo: continuity in art Consecutive artistic movements in the European tradition are often shaped along rupture lines. The new tendencies of the 19th and 20th centuries are born within fields of reaction and counter-reaction. New movements are still being formed, others are becoming outdated within a web of multiple effects and counter-effects. The spiritually, philosophically or aesthetically determined rupture lines run along and across recent history and segment the contemporary stage of painting as well. Views and doctrines, schools and dogmas are distancing from one another while trying to quench one another. In their fight, they do not seem to recognise some essential details, which reveal the fact that they have much in common. When formulating their position, they emphasize their opposition although this marked distinction is a major obstacle in the way of their main goal, that is, to achieve some kind of global, universal perspective. An outstanding example of rupture in the history of art and culture is the well-known 1959 action of Argentinean-Italian Lucio Fontana. Fontana s gesture is perhaps the most radical example meant to show that the commitment of the neoavantgarde activist towards reality and truth did not spare even the century-old symbol of painting, the canvas itself. Fontana puts an end to an academic practice so severely criticised from the late 19th century -- the institution of illusionist picture created on a two-dimensional surface -- when he gets his knife into the white screen. The symbolic sharp cut has since become one of the degrees zero of European art. The artist essentially transformed the skin of the canvas into a three-dimensional object radically refusing with Lucio 01,

18 this gesture the idea of innocent, mimetic painting and putting the millennial tradition of the spectacular in quotation marks. It is a principle of any artistic career to experience the existence of these ruptures and to deliver some kinds of answers and attitudes to them by which artists both define and enrich the art of painting. Balogh did not approach the question in a conventional way. While experimenting with the metaphor of art as a texture-like, biological entity, he set himself a goal that did not seem to take the opposition between image-making and mimetic schools seriously: he basted Fontana s split-up canvas (Saluti, Lucio!,1997) Perceiving Fontana s gesture in this sense did not mean the end of something, rather the survival and transposition of neoavantgarde ideals, a new approach, which symbolically bridged the gap between neoavantgarde and the postmodernist visual theories that put everything in quotation marks. The artist envisages nothing less than developing the ideal of modernism towards a synthetic approach. However, this universal demand is markedly different from the ascetic, self-suppressing practice of the avantgarde and neoavantgarde. Balogh seeks to seize totality by a method that is quite the opposite of Fontana s: instead of eliminating, he follows an additive, innovative attitude. Not long afterwards, his ideas take artistic shape in the form of the DNA-model. Mutáció, 2000 / Mutation, 2000 nyomás technikájához hasonló egységes, de konkrét összképet nélkülöző látvány jött létre. A Mutáció (2000) című installáció kettős játéka figyelemre méltó gondolati erőteret generált: egyrészt a körökből életre hívott egész, a mindent behálózó művészet képzetét kelti, másrészt az installáció elemei az elhelyezés raszter jellegéből adódóan erőteljes vizuális hangsúlyra tesznek szert. A falhoz közel lépve az egyes alkotóelemek, kiragadott részletek kapnak kiemelt jelentőséget. Szétesik a látvány, s a széthulló mű képzete megnöveli az egyes részletek materiális jellegét. Kopott, piszkos, eredetüktől fogva is töredékes jellegükkel lírai hangot kapva szakadnak ki az egészből. A faltól eltávolodva ugyanezek a fragmentumok veszítve egyedi jellegükből visszabújnak az egységes optikai erőtérbe. Újra elvesztik anyagi hangsúlyukat, hogy általuk a kép ismét kifeszüljön. A rész és egész kérdésének ez a speciális felvezetése egyértelműen kapcsolódik a restaurálás gyakorlatához. Az eredeti és a pótolt (foltozott, retusált) részekből álló festmény régi és új fizikai, valamint kulturális rétegei szövetszerűen kapcsolódnak egymásba a szó valós és átvitt értelmében is. Azonban míg egy festmény vonat- It is certainly not accidental that on his quest Balogh encountered Fontana s direct gesture, the cut-up screen. Suddenly, his art became connected with restoration, the activity by which he was earning his living. It was at this point that the dichotomy of his breadwinning activity and his art as a profession was further split and then basted. The patches saved from the restoration of the damaged paintings and the stretching frames transcended the limits of mere restitution and were filled with artistic references. Restoration in this sense seemed to mean the withdrawal of Fontana s gesture, and, besides covering the cut-off screen, it also displayed with its spots and strata a web of multi-layered cultural references. It was essentially due to this simple technique that the artist returned to a constructive attitude both artistically and vocationally. Artistically, this happened through counteracting Fontana s gesture, vocationally through integrating restoration within his practice of image making. From this starting point, the techniques and materials applied in the course of the restoration process glass palettes, photos, prints and reproductions of classical paintings, popular paintings, oil prints and the artist s original works have all been utilized as raw materials for his art along with their multiple physical, artistic 17

19 kozásában, annak léte megmarad a ráma keretén belül, addig a Lengyel Intézet installációja esetében a restaurálás, a részek és az egész közötti viszony egyaránt kivetül a valós térbe. Az installáció méreteivel Balogh kilép az egyszerű műtárgy viszonyrendszeréből, s a vászondarabokból, valamint a festett részletekből felépülő művet összekapcsolja a néző fizikai terével. Célja, hogy a rész és az egész viszonya ne csupán egy tárgy, egy festmény esetében legyen érzékelhető, hanem a túldimenzionált installáció formájában a művészettörténeti, kultúrtörténeti viszonyrendszer kilépjen a térbe. Ott is érzékelhető, kitapintható legyen. A körök lényegében megszállják a valóságot. Ezzel nem csupán a tárgyak, az ember létének fizikai folytonosságát teszi láthatóvá, de végső soron kultúránk kontinuitását is. Mintegy történeti layert húz a valóságra ezer módon egymásba kapcsolódó festményrészletekből, melyek akárcsak a DNS-lánc egyes elemei, magukban hordozzák a létezés formáinak képleteit. A kimetszett képrészletekből DNS-kódokból egy új látvány, organizmus, születik. Az additív képépítés, a képrészletek és a különböző kultúrtörténeti aspektusok összemosása lesz későbbi műveinek egyik legmeghatározóbb sajátossága. Nem valamitől megkülönböztetni próbálja magát, hanem az egyes művészeti, művészettörténeti jelenségek esszenciális egybefűzésére törekszik. E szándék alapegysége a vizuális minőséggel rendelkező képrészlet, a fragmentum, a gesztus, az általa metaforikusan használt DNS terminus. Ezen a ponton önreflexív módon nem csupán talált képrészletekkel dolgozik, hanem a saját hétköznapi tevékenységéből származó másodlagos tárgyakkal, mint például elhasznált paletták, vásznak, sőt általa restaurált alkotások reprodukcióit is felhasználja. A személyes érintettség hangsúlyozásával pedig egyértelműsíti: nem a kultúrtörténet megidézett fejezeteinek, cikkelyeinek kívülálló, objektív exponálására törekszik, ellenkezőleg, saját fizikai, kulturális helyét is kijelöli, egyértelműsíti a DNS létrehozása során. Mutáció, 2000 / Mutation, Átfestések és az újrahasznosítás Az átfestés egyfajta oltás, ha tetszik, újraélesztés! Valami új létrehozása a régi elfedésével, de semmiképp sem eltörlésével. A régi szervesen illeszkedik, mi több befolyásolja az új létrejöttét. Az átfestés része egy láncolatnak: van előzménye, s minden bizonnyal lesz következménye is. Az átfestés eredménye immanens módon foglalja magába saját kiindulási és majdani végpontját. Az átfestés felől nézve tehát a kiindulási pont legalább akkora jelentőséggel bír, mint maga az átfestés vagy a mű későbbi feltételezett sorsa. Az átfestés aktusa vagy ténye a kontinuitás hordozója. Az így létrehozott kép nem pusztán saját jelenét, hanem az előzmények keletkezési idejét, műfaját, festői minőségét, kultúr- és művészetand cultural references. In a word, he started using fundamentally organic materials. 4. DNA as a visual metaphor The Polish Institute Mutation On a 4x10 meter wall of the Polish Institute in Budapest the artist stuck circles cut from antique and modern paintings (including his own works) and spread them in a grid-like shape. Similarly to the plastic glasses of the show Invitation, these circles formed details reminding the viewers of off-set techniques, however, they did not add up to create a unified, synthetic image. The double game played by the installation titled Mutation (2000) generated a remarkable field of ideas: on one hand, the entire view constructed from circular details evoked the image of global, allencompassing art. On the other hand, the elements of the installation, due to their grid-like arrangement, received a strong visual emphasis. Stepping close to the wall, the viewers were presented with an increased importance of the details. The view fell apart and the decomposed art work enhanced the material nature of the particular details. Dirty, faded and initially fragmentary, these latter received a lyric tune while torn apart from the entire structure. Distancing from the wall, the beholder could observe these fragments losing their individuality and being integrated in the unified optical field. Their material emphasis faded away to leave space for the entire image to stretch out. This particular treatment of the whole-part relationship is directly linked to the artist s restoration work. The old and new -- physical and cultural -- layers that make up both the original and the complemented -- retouched, patched -- painting are interwoven both in the concrete and symbolical sense of the word. However, while the continuity of a painting s physical and cultural life normally remains within the frame, in this work, the restoration and the part-whole relationship are both projected in the real space. With its sheer size, this installation steps out of the frames of an artwork and connects the textile fragments and painted details which make up the object to the beholder s physical space. 18

20 történeti viszonyrendszerét is magában foglalja. A mű folyamat jellege kontinuumként feltételezi saját létét. A múltban ered, és a feltételezett jövőbe fut. Ez az alaptermészete Balogh átfestéssel készült képeinek, melyek térben és időben szabad folyást engednek saját létüknek. A megés átfestés aktusai metszik a mű létének időtengelyét. A metszések pedig újabb és újabb kulturális réteggel oltják/borítják be az alkotásokat. Hisz a kép nem pusztán egy adott, konkrét kultúrkör terméke, sokkal inkább tekinthető újraértelmezett anyagnak. Fizikai értelemben ez a feltevés halott anyagként definiálja a Kevesebb-több, 1996 / Less-more, 1996 műalkotást, mely a szellemi világgal történő találkozása során rendszerint átalakul, átváltozik. Jeleket hordoz, értelemmel társul, majd fizikai és szellemi értelemben is erodálódik, s egy későbbi időpontban újra jelentést kap valami előre nem látható által. Ez az alkotásoknak tulajdonított, időben kiterjesztett lét a természet egyéb alakzataihoz teszi hasonlatossá a műtárgyat, sőt a folytonosság alapján kozmikus értelmet is nyer. Az anyag nem vész el csak átalakul! Átfestéseivel nem arra törekszik, hogy más műalkotások által önmagára reflektáljon. Ellenkezőleg, inkább a tárgykultúra eddigi terméséhez igyekszik szervesen társulni. A rajta átfolyó műtárgyak halmazából motívumokat, tárgyakat csipeget fel, s egy univerzális tudástár részévé teszi őket. Tudja, amit tesz, nem egy folyamat végső lépcsőfoka. Elfogadja saját beágyazottságát, s tisztában van azzal, hogy majdan saját életművére is új rétegek rakódnak, melyek bár átrajzolhatják munkája eszmerendszerét, valamilyen formában mégis része lesz egy működő közös tudatnak. 6. Fotók-paletták-festmények Átfestett alkotásai mind műfaji, mind technikai szempontból nagyfokú változatosságot mutatnak. Az átfestések során saját korábbi festményein, talált feltuningolt olajképeken túl, figyelme kiterjed az üvegre, a polaroid és hagyományos papírfotókra, Its aim is not only to make the whole-part relationship sensible within a single object, a particular painting, but also to allow the network of cultural and artistic references to step out in the form of an over-dimensioned installation, and become palpable in the real physical space. The circles literally invade reality making visible not only the physical continuity of the individuals, but also that of our whole culture. The artist seems to complete reality with a historic layer of fragments connected in a multitude of ways, which, like the particular elements of DNA-chains, contain the formula of the various life forms. A new view, an organism is born from the cut-up fragments. This additive image making, the blur of different pictorial fragments and of the various aspects of cultural history will later become the most remarkable feature of Balogh s art. He definitely does not want to detach himself from anyone or anything, on the contrary, he wishes to establish an essential link between the individual artistic and art-historical phenomena. The basic units of this intention are the visually defined picturesque element, the fragment as he calls it -, the gesture and the metaphorically used notion of DNA. In a self-reflexive manner, he does not only deal with found painting details, but also with the secondary objects of his own everyday activity like used palettes, canvasses, moreover, the reproductions of his own restored paintings. Emphasizing his personal involvement, he makes it clear he does not want to exhibit the chapters and paragraphs of cultural history objectively, quite the opposite, he points out his own physical and cultural position while creating the metaphor of the DNA 5. Repainting and recycling Repainting is a type of vaccination, resuscitation if you like! It is creating something new by covering something old. The old structure is organically altered to facilitate the birth of the new entity. Repainting is an eye of the chain: it has precedents and it will certainly have consequences. The result of repainting immanently contains its initial point as well as its end. From the perspective of repainting, a starting point is at least as important as a goal, or as the process itself with its possible curves. The act or fact of repainting bears the idea of continuity. The image thus created carries not only its own present, but also the time of its precedents, their genre, pictorial quality, cultural and art historical references. The work as process presumes its existence as continuity. It stems from the past and runs into a presupposed future. It is the nature of Balogh s repainted pictures to make way for their own uncontrolled existence. The acts of making and remaking cross the axis of artistic existence, while the intersections add new and new cultural layers to the works, for an image is not merely the product of a single or particular culture, it is rather a redefined 19

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26.

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26. VILTIN aminek jönnie kell / let the chips fall where they may TIBOR Zsolt 2014. március 26 április 26. TIBOR Zsolt / aminek jönnie kell Zsolt TIBOR / let the chips fall where they may A kiállítás központi

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Magyar változat: 2-3. oldal. English version: page 4-5

Magyar változat: 2-3. oldal. English version: page 4-5 Magyar változat: 2-3. oldal English version: page 4-5 [2010. május 22. szeptember 5.] T Á G U L Ó Két világ határán Bátorfi Andrea fotó-grafikai installációja és fotó-animációs filmje Helyszín: Millenáris,

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Borító: Nyál / Drool, 2005 olaj, akril, vászon 140x200 J. jobbra lent G. M.

Borító: Nyál / Drool, 2005 olaj, akril, vászon 140x200 J. jobbra lent G. M. Giricz Máté olajjal vászonra precízen megfestett kompozíciói egy koncepciózusan kidolgozott, tudatosan vállalt program szellemében születtek meg, a festôi kifejezések erejének töretlen alkotói reményében.

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Az Ocular Braces ( Szem-támaszok ) egy tipográfiai munka két tárgyi következménnyel: egyrészről vállalati emblémaként szolgál az insurart-nak, másrészről egy

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München Szakértők és emberek German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München 1 Szakértők és közpolitika viszonya 3 modell: Racionális: szakértő megmondja, mi a helyes megoldás Probabilisztikus:

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV BÁCS-SZAKMA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI ÉS SZERVEZÉSI NON-PROFIT KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ZRT.

ARCULATI KÉZIKÖNYV BÁCS-SZAKMA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI ÉS SZERVEZÉSI NON-PROFIT KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ZRT. ARCULATI KÉZIKÖNYV BÁCS-SZAKMA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI ÉS SZERVEZÉSI NON-PROFIT KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ZRT. Az arculati kézikönyv, a Bács-Szakma Zrt. arculatának tartalmi és formai alapelveit tartalmazza.

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns.

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns. 2 darab 3-as szintű találmány jelző Origin kártyaszövegek fordítása Vágd ki a az egyes kártyákhoz tartozó lapokat a vonalak és a színes terület mentén, majd csúsztasd be a kártyavédő fóliába úgy, hogy

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (5. mérés) SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Kvantum-informatika és kommunikáció 2015/2016 ősz. A kvantuminformatika jelölésrendszere szeptember 11.

Kvantum-informatika és kommunikáció 2015/2016 ősz. A kvantuminformatika jelölésrendszere szeptember 11. Kvantum-informatika és kommunikáció 2015/2016 ősz A kvantuminformatika jelölésrendszere 2015. szeptember 11. Mi lehet kvantumbit? Kvantum eszközök (1) 15=5 3 Bacsárdi Képek forrása: IBM's László, Almaden

Részletesebben

A HATÁSOS PREZENTÁCIÓK TITKAI. Bincze Bea 2015. Szeptember 30.

A HATÁSOS PREZENTÁCIÓK TITKAI. Bincze Bea 2015. Szeptember 30. A HATÁSOS PREZENTÁCIÓK TITKAI Bincze Bea 2015. Szeptember 30. Hatásos Hogyan hatunk a hallgatóságra? Hang Tiszta kiejtés Tempó Hanglejtés érzéseket hordoz Szünet az információ feldolgozására Test beszéd

Részletesebben

FELELETVÁLASZTÓS TESZT

FELELETVÁLASZTÓS TESZT Angol mintavizsga Megoldások FELELETVÁLASZTÓS TESZT 1. a 11. d 2. c 12. a 3. d 13. a 4. a 14. c 5. b 15. a 6. a 16. b 7. b 17. c 8. c 18. c 9. a 19. b 10. c 20. d 1. endurance 2. buoyant 3. foul 4. all-round

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

V E SZPR ÉM M EGYEI J O GÚ VÁROS ARCUL AT I K É ZIKÖ NY V E. /Rövidített változat/

V E SZPR ÉM M EGYEI J O GÚ VÁROS ARCUL AT I K É ZIKÖ NY V E. /Rövidített változat/ V E SZPR ÉM M EGYEI J O GÚ VÁROS ARCUL AT I K É ZIKÖ NY V E /Rövidített változat/ BEVEZETÉS BRAND ÉS STRATÉGIA A brand a városlakóknak (és minden célcsoportnak) a várossal kapcsolatban meglévő asszociációinak

Részletesebben

http://youtu.be/qnwuckcx76i

http://youtu.be/qnwuckcx76i KERKLECZ MÉDEA SÜMEGI ÉVA COSOVAN TAMÁS FENYVESI BORI HOSSZÚ GERGELY NAGY RICHÁRD KAVALECZ ESZTER WWW.... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés alapja. cosovan attila

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Move into a modern warehouse today+

Move into a modern warehouse today+ Goodman Kecskemét Logistics Centre For lease: 25,259 sqm of logistics space Move into a modern warehouse today Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman Kecskemét Logistics

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

The Crisis Year in Seklerland: 1949

The Crisis Year in Seklerland: 1949 The Crisis Year in Seklerland: 1949 In Romania, the political turning point was 1948, but on the local level the political, economic and social changes could be felt only by 1949. Going through the events

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben