BIKSADY. Kiadó Editor Biksady Galéria Kft. Biksady Galéria Ltd. Szöveg Text Kaszás Gábor. Fordítás Translation Kiss-Pál Klára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIKSADY. Kiadó Editor Biksady Galéria Kft. Biksady Galéria Ltd. Szöveg Text Kaszás Gábor. Fordítás Translation Kiss-Pál Klára"

Átírás

1

2 1

3 2

4 Balogh Csaba KOMPOZIT 3

5 Kiadó Editor Biksady Galéria Kft. Biksady Galéria Ltd. Szöveg Text Kaszás Gábor Fordítás Translation Kiss-Pál Klára Külön köszönet Special thanks Balogh Erzsébet Benedek Elemér Budai József Egri Attila KissPál Szabolcs Perjéssy-Horváth Barnabás Szabó Ferenc A művészt támogatták Artist supported by Chovanec Balázs MissionArt Galéria Nyomda Press Pharma Press Kft. Példányszám Number of copies 500 darab 500 pieces ISBN BIKSADY GALÉRIA és AUKCIÓSHÁZ 2014 Biksady Galéria Budapest 4

6 Kiállításmegnyitó Exhibition opening február 27-én, csütörtökön 18 órakor on Thursday February 27th 2014, at 6 pm A kiállítás megtekinthető On view február 28-tól március 14-ig from 28th February to March 14th 2014 A kiállítás helyszíne Location of the exhibition Biksady Galéria Biksady Gallery H-1055 Budapest, Falk Miksa utca Telefon: Fax: Művészetek Háza, Dubniczay-palota május 10-től június 8-ig H-8200 Veszprém, Vár utca 29. A katalógus megtekinthető The catalog is available 5

7 6

8 Balogh Csaba az az idealista, aki szerint a művészet nem pusztán ránk vetett kabát. Szemben korunk művészetfilozófiáinak laza, posztindusztriális borúlátásával a művészet pozitív, modernista szemléletét vallja és tartja önmaga számára követendőnek. Bölcsen mellőzve az erőlködés zsákutcáit, szűk keretei között a teljesség igényét helyezi fokmérőül alkotásai elé. Az ízekre szabdalt, poszthisztorikus létben, az idézetek és részigazságok világában egyetemleges kijelentések megfogalmazására törekszik. (Bár maga is belátja, sok fogalmunk tényleg nincs az Egészről.) Még akkor is, ha sokszor tényleg csupán a popkultúra mirelit közhelyei szolgáltatnak alapanyagot számunkra. Célja mégis az, hogy az általa felmutatott kórkép lehetőleg túlmutasson napjaink töredékességén. Az örömteli tuning és trendi softline őszinte tolmácsolása helyett vagy inkább azon túl részletekből és azok újrarendezéséből táplálkozik művészete. Az ok-okozat folyamatábráin átívelő, ha tetszik, metanarratív összefüggésekbe állított munkáin egy univerzális világ képe dereng fel. I. Kiindulási pontok 1. Az artworld ez az Arthur C. Danto kritikus és teoretikus által életrehívott terminus futótűzként terjedt el a művészetről szóló közbeszédben a kilencvenes évek elején. A ma már szállóigének számító kifejezés alapjaiban formálta át a kortárs képzőművészetről való gondolkodás természetét. Vele oly markánsan alakultak át a művészet aktualitásának és társadalmi szerepének súlypontjai, hogy a 20. század második felének neoavantgárd irányzatai s azok világmegváltó törekvései mára banális cselekménysorozatok láncolatává váltak. Művészetfogalmával Danto nem pusztán és kizárólag az örök körforgás modelljét próbálta rászabni a jóléti társadalmak művészetére, de ugyanezzel a mozdulattal a kor radikális társadalomkritikai, politikai és szociológiai reformjainak, valamint kulturális forradalmat sürgető irányzatainak létjogosultságát is kétségbe vonta. Danto képtelen értelmezni a radikálisan univerzális célokat megfogalmazó művészeti megnyilvánulásokat és azok formáit. Ez esztétikai rendszerének hiányossága. Nem tudja még inkább feleslegesnek érzi ezeket a művészeti tendenciákat megváltástechnikaként, világmegváltó céljukkal együtt leírni. Annál inkább ragaszkodik az art=entertainment egyszerű képletéhez, és ennek megfelelően a meglehetősen heterogén művészeti irányzatokat egy közös mederbe tereli. Ez a képlet lényegében egy önreflexív viszonyt takar. Az artworld - ben mindazok a műalkotások jók, melyek a többségnek tetszenek, mindazok az alkotások érvényesek, melyek a nagy átlag erkölcsi- Csaba Balogh is an idealist who is convinced that art is something more than just a loosely worn coat. Contrary to the light-headed post industrialist gloominess of today s art philosophies, he commits himself to a positive, modernist image of art as something worthy to follow. Wisely avoiding the dead ends of strain, he decides to measure his works by the ideal of completeness. In a fragmented post-historic existence and a world overwhelmed by quotations and partial truths, he aims at formulating universal statements even where the raw materials supplied for us are nothing more than the deepfrozen commonplaces of pop culture. Although he admits we can have little knowledge of the Whole, he makes every effort to reveal a diagnosis that points beyond the fragmentary nature of the present. Instead of honestly rendering the happy tuning and the trendy soft line or rather beyond these the artist creates his oeuvre out of re-organised fragments. Overarching a cause-effect flowchart, the works organised in a meta-narrative correlation reveal the image of a universal world. I. Starting points 1. Art world, this term coined by the critic and theorist Arthur C. Danto, became a catchword in the art discourses of the early 90 s. Since then the notion has become an artistic commonplace, which has restructured the very nature of thinking about contemporary visual arts. Over this period there have been such changes in the centres of gravity of themes like the topicality or social responsibility of art that the neo-avantgarde movements of the late 20th century along with their world-redeem attempts have become a chain of unimportant events. With his notion of art, Danto did not simply and exclusively try to tailor the model of eternal rotation to fit the art of welfare societies, he also questioned the legitimacy of both the radical sociocritical, political and sociological reforms of that time and the tendencies that urged a cultural revolution. Danto refuses to interpret art forms that formulate radically universal goals. This is a deficiency of his aesthetic system. He is unable moreover, he finds it unnecessary to describe these artistic tendencies as techniques of redemption in relation with their aim at universal salvation. He rather insists on the simple scheme of art=entertainment. As a result, he places completely heterogeneous artistic movements on the same platform. The scheme in fact reveals a self-reflexive relation. In art world all artworks that are favoured by the majority are considered good, all works that meet the moral-ethical expectations of the vast average are legitimate. The art, qualified in this way as valid and approved, itself produces its own appraisal, 7

9 morális nézeteivel megfeleltethetők. Az ily módon érvényesnek és hitelesnek minősülő művészet önmaga hozza létre saját méltatását, kritikáját vagy éppen tagadását; vonatkoztatásokkal, keresztutalásokkal telíti az egyes alkotásokat, életműveket, melyek aztán mátrixként teremtik meg önnön létük univerzumát. Ezzel az elvvel amint az élet oly sok más területen is a közvetlen valósággal való folytonos kapcsolat, valamint az abszolút igazságokhoz igazodó skála látszik elveszni a posztmodern sok szempontú kulturális viszonyainak útvesztőjében. A mai posztindusztriális korszakban, bár meggyőződhetünk az abszolút igazságok kétarcúságáról, azt is be kell lássuk, a plurális értékszempontú rendszerek sok sebből vérző ideálképek, melyek csak nagy üggyelbajjal fenntarthatóak. Röviden szólva identitászavarral küszködnek. 2. Ma a képek korát éljük. Ezer módon bombáznak bennünket. Állóés mozgóképek, reklámok, óriásplakátok, piktogramok s nem utolsósorban műalkotások formájában. A képek karriere soha nem látott magasságban jár az utóbbi évtizedben. Népszerűségüket elsősorban a tudatban történő gyors időt nem pazarló felszívódásuknak köszönhetik. Debord-tól McLuhanig végtelen a száma azoknak a teoretikus írásoknak, melyek a logosz világa helyett a képek primátusát vizionálják. Uralmuk alá hajtanak bennünket, és egyszersmind kiszolgáltatottakká is válunk számukra. Céltáblák vagyunk, s a képek ciklikus körforgásban keringenek körülöttünk. Referenciájukat vesztve táncolnak a retina előtt, vissza-visszautalva korábbi előképeikre s önmagukra is. A képek önálló életre kelnek s a valóság helyébe lépnek. A képtermelés új, világméretű iparága a hagyományos képalkotó műfajokat sem kímélte: másolatok, parafrázisok, kismesterek, főművek, reprodukciók, kortársak, klasszikusok, antikok borítják be a kiállítótermek nagyüzemeinek csarnokait. Konfúz világ, melyben az idő és a tér együttes mértékegysége a referenciáit egyre gyengébben őrző kép. Ebben az artworld -ben a képek immár kontroll nélkül termelődnek és használódnak el. Akárcsak a hozzájuk tartozó esztétikai és filozófiai háttérapparátusok. Egymásra rétegződve nőnek ki a különböző képzőművészeti trendek, stílusok oltalma alatt. Egymást bekebelezve vagy éppen egymással homlokegyenest eltérő irányba inspirálva jönnek létre korszakalkotó és epigon életművek. Kusza, szövevényes közeget alkotva a galériák kirakatvilágában. Ez a szövet jelenti a mai művészeti élet alapját. A posztmodern sok szempontúságának tükrében a művészet önmagát felemésztő, majd újraszülető főnix képében jelenik meg. A történelemnek és az esztétikának e felfogásában, a minden mindennel kínozható erőterében a képek világa kusza burjánzásnak indult, mára már a criticism or denial, overwhelming the particular works and oeuvres with cross-references, which, like matrixes, then create the universe of their own existence.. Due to this principle as happens in most areas of life the continuous relation with immediate reality or the reference to absolute truth seem to be lost in the post-modern labyrinth of manysided cultural connections. In today s postindustrial age, as much as we are convinced about the double-faced nature of absolute truths, we must also admit that pluralistic value systems are vulnerable ideals difficult to sustain. In short, they struggle with their own disturbed identities. 2. We live in an age of visuals, where we are being bombarded with pictures in thousands and thousands of ways: still and moving images, commercials, billboards, pictograms and, last but not least, art works. In the past decade, images have made a career never experienced before. Their popularity is primarily due to their immediate absorption by the conscience no waste of time! From Debord to McLuhan there are an infinite number of theoretical writings that envisage the primate of the image rather than that of the logos. Pictures tend to dominate us and make us vulnerable. We are like target points around which pictures revolve in circles. Having lost their reference, the images float before of our retinas and time to time refer back to their proto-image or their own former occurrances. Pictures begin to live their individual life, which replaces reality. The current global picture industry has not spared the traditional categories of image production; copies, paraphrases, followers, reproductions, contemporaries, classics and antiques cover the halls of huge exhibition venues. It is a confused world, where the common measure of time and space is the image barely preserving its points of reference. In this art world, pictures are produced and used out of control. The same happens in the background to the aesthetic and philosophical systems that support them. These latter grow and overlap under the protection of various artistic trends and styles. Oeuvres of epochal importance as well as cheap immitations incorporate one another, or, quite the opposite, inspire one another in completely antagonistic ways creating a tangled web in the display rooms of galleries. This texture constitutes the grounds of today s art scene. The multiple perspectives of postmodernism create a mirror in which art appears like a constantly dying and regenerating phoenix. History and aesthetics perceived this way allow images to multiply within a field where anything can be tortured by anything to a point of the over-production crisis which brings 8

10 túltermelési válságba jutva, maga után vonva a képek devalvációját is. A képek világának ez a szövetszerű halmaza nemcsak közege, de alapanyaga is Balogh Csaba művészetének. Nem pusztán azért, mert maga is műtárgyak létrehozója, hanem azért, mert közel huszonöt éve festmények restaurálásával, állagmegőrzésével foglalkozik. A képek körforgásában betöltött többszörösen is tevőleges szerepe s egyben kenyérkeresete szolgáltatja művészetének kiindulópontját! A szó eredeti és szimbolikus értelmében is. Alapos figyelemmel és mély megértéssel fordul a műalkotások keletkezésének/pusztulásának eme különös körforgása és annak különböző aspektusai felé. Piktúrájának tárgya lényegében Danto artworld -je. A zárt rendszerben cirkuláló képek túlértékelődése és devalválódása mind anyagi, mind szellemi értelemben. Célja egyértelmű: a profanizált, referenciát vesztő, elemeire széthullott művészet újraszakralizálása ; a művészet-világban elszabadult és elszédült kép/zelet újraélesztése. Módszere az átlényegítés. A hétköznapok, a mindennapok diribdarab képfoszlányainak és képzetforgácsainak vizuális átlényegítése, hogy visszajuttassa azokat esszenciális-fundamentális közegükbe. II. Pályakép 1. Induló évek Balogh Csaba a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen végzett 1989-ben. Művészetének korai időszakára a transzavantgárd hatott, bár a tendencia erős magánmitologikus gondolkodása nemcsak korai munkáira jellemző, de bizonyos vonatkozásban egész eddigi életművében elkísérte. Ez az 1970-es években jelentkező tendencia a történelem előtti civilizációk képzeletvilágában és mitológiáiban találja meg önmaga gyökereit. Eklektikus, de mégsem céltalan individuális gondolkodásmód vezérli. Ősi, történelem előtti legendák desztillált kollektivizmusából építkező vizuális világ ez, mely a mítoszok aktualizálására és poétizálására s ezen keresztül az alkotóerő spontán felszabadítására törekszik. Ez a folyamat egyben az egyedi, a lokális kultúrák jelentőségének felismerését hozta magával. A tendencia szimbolikus képzettársításaival a regionális kultúrák értékeit újra beépíti a vizualitás világába. Az irányzat különösen érdekes jelenségeket hozott létre olyan területeken, így például Romániában is, ahol a helyi diktatórikus berendezkedés elzárta a nemzetközi művészeti élet információs csatornáit. Balogh festészetének korai időszakára is ezek a sajátosságok jellemzőek. Történelmi előképekhez nyúlt vissza, periferiális about the depreciation of pictures. A texture-like set of pictures is not only the medium, but also the material of Csaba Balogh s art. This is due not only to the fact that he himself produces artworks, but in equal measure to another aspect of his life, namely that for nearly twenty-five years he has been preoccupied with restoring and conserving paintings. These multiple, active roles connected with the circulation of images (also his breadwinning activity) give the starting point of his art both literally and metaphorically. That is why he observes so closely and sensitively the strange life cycle of images and their various aspects from birth to destruction. The object of his painting is essentially Danto s art world. His goal is explicit, that is, to re-sacralise the profaned, atomised art, which has lost its references, to resuscitate the errant, faint image/-ination within the framework of art world. His method is to visually transcend the ordinary, everyday fragments of pictures and resettle them in their essential-fundamental environment. II. Professional career 1. Starting years Csaba Balogh obtained his degree from the University of Arts in Cluj in His early art was marked by transavantgarde, the private mythological thinking of which has followed his oeuvre Sárkányölő, 1989 / Dragonslayer,

11 előképeket aktualizált, s egyfajta lokális emlékanyagból épített önmaga számára magánmitológiát. Korai festményeinek témaválasztása megidézi a Biblia világát (A jó pásztor, 1986), az erdélyi török időket (A Bánffy-palota török figurája, 1988) vagy éppen az első világháborút lezáró zűrzavaros forradalmi érát (Gabriele D Annunzio, 1988). Elsősorban karaktereket keresett. A jó pásztor nyugalmát, török figurák távolságtartását vagy épp az anarchista forradalmár-költő heroikus karakterét. Koloritjának gazdagsága legalább olyan fokú spontaneitást tükröz, mint témáinak több nézőpontra komponált szerkezetisége. Ellenfényben, 1988 / In back-light, 1988 A témák széles spektruma azonban egy ponton rendre találkozott: a kollektív tudattalan leírhatatlan, megnevezhetetlen, de mindenki számára ismerős emlékképeit villantja fel festményein. A lokalitásból univerzális élmények születnek korai festményein. Ráépülnek egy jól körülhatárolható, egységes és teljes képzetvilágra, épp olyanra, amilyennek létrehozatalára a modernizmus analitikus szemlélete már képtelen volt. A mitológiákba konzerválódott kollektív tudás jelensége később is fontos szerepet kap majd művészetében. Sőt talán nem túlzás azt állítani: a kollektív ismeretanyagból eredő tudás képzete újra s újra felszínre bukkan majd pályaképe során, hogy az egyik legfontosabb eleme legyen egész eddigi életművének. 2. Budapest Balogh Csaba a 1990-es évek elején, tehát a transzavantgárd lecsengésével egy időben települt Budapestre. Ezt az időszakot nemcsak művészeti, de egzisztenciális értelemben is az útkeresés és az azt övező apátia jellemzik, melynek hatására festészete jelentősen átalakult. A transzavantgárd kifulladásával piktúrájának mind motívumvilága, mind koloritja erősen megváltozott. to the present. The movement dating back to the 1970s finds its origins in the mythological imagination of prehistoric civilizations and is guided by an eclectic yet not aimless individualism. It is a visual world built up on the distilled collectivism of prehistoric legends, which aims at actualising and metaphorising the myths and by doing so spontaneously frees creative potentials. Simultaneously, the process recognised the importance of individual and local cultures and with its symbolic associations reintegrated the values of regional cultures into the visual imagery of the time. Transavantgarde produced especially strange phenomena in countries like Romania, where the local dictatorial regime blocked the information channels of international art life. These features are typical of Balogh s early period, when the artist reached back to historic antecedents, actualised peripheral proto-images and built up a sort of private mythology from local reminiscences. This can be noticed in the themes of his early paintings, which paraphrase the world of the Bible (The Good Shepherd, 1986), the Ottoman times in Transylvania (The Turk of the Bánffy Palace, 1988) or the revolutionary chaos of the post- WWI era (Gabriele D Annunzio, 1988). He was primarily looking for characters and traits, may it be the serenity of the good shepherd, the distancing of the Turks or the heroism of the anarchist revolutionary poet. The rich colour scheme of these paintings reveals the same spontaneity as their structure, which allows a multitude of perspectives. However, the wide range of themes certainly had a single focus, in that each of these topics sheds light on the nondescript and intangible, yet universally recognisable after-images of the collective unconscious. Universal experiences are born from local phenomena in these early paintings. They are built upon a well-defined, homogeneous and complete imagery, which could not have been produced by the more analytical methods of modernism. The collective knowledge preserved by mythologies will play an important part in his later works also. Moreover, it may not be an exaggeration to say that the knowledge obtained from a collectively stored body of information as a constantly reoccurring notion will become the most important topic of the artist s oeuvre. 2. Budapest Csaba Balogh settled in Budapest in the early 1990s, a period marked by the decline of the transavantgarde. This segment of his professional career could be best described by an artistic and existential quest followed by a phase of apathy that brought considerable changes in the artist s painting. The decline of the transavantgarde altered both the motifs and the colour scheme of his works. His immediate environment and his own personality gradually became the main objects of his art while his colour scheme 10

12 Alkotásainak főszereplője egyre inkább szűkebb környezete és önmaga lett, színvilága pedig alapszínekre, főként a fehér és a was reduced to the opposition of primary colours, or, more typically, black and white and their variants. His technique also went MR, 1996 fekete ellentétpárjára, valamint ezek variánsaira korlátozódott. Technikája is átalakult: a hagyományos olaj-vászon festmények helyett munkáiban egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a talált tárgyak. Másodlagosan felhasznált anyagokat, átbarkácsolt használati és berendezési tárgyakat hordozóként kezd alkalmazni a festés során. Technikájának átalakulásával azonban piktúrájának magánmitologikus karaktere, archetipális formavilága nem változott. Egyre gyakoribb, hogy a másodlagosan felhasznált tárgyak saját történetükkel bővítik ki alkotásainak magánmitologikus karakterét. A korábban is jellemző, több nézőpontra szerkesztett szimultán motívumai ugyanakkor letisztulni látszanak, s egyre gyakrabban egészülnek ki különböző ősi piktogramokkal, szimbólumokkal, valamint ideogrammákkal. Szuverén képi világát mintegy prehisztorikus desztillált emlékanyaggá sűríti művein. Műfaji szempontból is elmozdulás tapasztalható ekkor művészetében. Rövid idő leforgása alatt két installációt is épített a MaMű kiállítótermében. Az elsőt barátaival és művésztársaival, a másodikat önállóan. Az installációknak több ponton is komoly jelentőségük lett a művész későbbi pályája szempontjából. Két olyan meghatározó fogalomkör jelenik meg ekkor az életműben, melyek alapvetően határozzák meg mai munkáinak természetét. Az első az ökonomikus gondolkodás, mely a művészeti értékteremtés s annak módszere, az újrahasznosítás szempontjából lesz jelentős. A második a műalkotásnak a genetikából kölcsönzött DNS-kód hasonlatával történő elgondolása szempontjából példaértékű. A Kontakt (1997) című KissPál Szabolccsal, Nagy Árpáddal (Pika) MR, 1996 through some changes. Instead of the paintings, found objects began to get increasing importance. He started to use second-hand objects and altered gadgets as vehicles for his paintings. However, the private mythological nature or the archetypal imagery of his art did not change along with his techniques. On the contrary, the MR, 1996 secondary use of objects often completed the private mythology of his oeuvre with an additional story, while his motifs that pre- 11

13 és Sándor Jánossal közösen kivitelezett installáció egy low-tech environment volt. A nagyjából 15 méter hosszú kiállítótér hossztengelye által kettéosztott terem egyik oldalán véletlenszerűen összeválogatott világítóeszközöket helyeztek el a művészek a padlón. A másik oldalon konyhai és háztartási elektromos használati eszközök hevertek laza rendetlenségben. A két oldalt felváltva egy váltókapcsoló hozta működésbe, amit a kiállítóteret fűtő gázkazán termosztátja vezérelt. A világítóeszközök és a látogatók testmelegének hőleadása következtében a termosztát váltva kapcsolta le, illetve fel, hol a világítóeszközök, hol a háztartási gépek áramkörét. A két oldal egymást felváltó működésének kulcsa a hőkapcsoló volt, ami az installációt lényegében a közönséghez csatolta. Egy kiterjesztett, de mégis zárt termointeraktív rendszer jött létre, ahol a látogató saját testmelegével szabályozta az installáció működését. Fogyasztók mindkét oldalon, melyek kölcsönhatásban, együttesen hozták létre a kiállítás tárgyát. Az élettér, valamint az energialeadás és -felvétel fizikai törvényei, a gazdasági ökonómia és az élet szervessége lírai összhatásban tárgyiasult a térben. Második, Meghívó (1998) című, 1998-as installációja vernisszázsok jellemző kellékeiből műanyag poharakból és meghívókártyákból épült. A poharakat egymástól azonos távolságra raszterhálószerűen helyezte a földre, melyekbe budapesti és vidéki kiállítások meghívóit helyezte. Az installáció nyomokban már magában hordozta azt a később meghatározóvá váló gondolati sémát, a műalkotás mint DNS metaforát, mely a képzőművészeti alkotások és egyáltalán a képzőművészet térben és időben történő kiterjesztésének általános képletévé válik majd művészetében. A kiállítótérben hálószerűen elterülő vernisszázs-rekvizítumok a viously required many-sided - and simultaneous - perspectives seemed to become more unequivocal and were more and more often completed with ancient pictograms, symbols or ideograms. His own sovereign imagery soon became visible as a form of distilled set of prehistoric reminiscences. At that time, his art went through important changes in terms of the media used. Within a short period, he built two installations at MaMű s exhibition venue: one with fellow artists, the other one individually. Later, installations began to play an important role in Balogh s work from various points of view. Firstly, because it was here that two new categories of the oeuvre initially appeared, categories that later were to mark its unique character. One was what Kontakt, 1997 Meghívó, 1998 / Invitation, 1998 művészeti hagyomány és újítás, valamint a kortárs szcéna rétegeinek összességét jelölték. Ebben a raszterszerűen felépülő, erősen mellérendelő viszonyt tükröző, szimbolikus látványban/képben az egyes raszterpontok mint DNS-kódok utalnak vissza és előre a szövetszerűen burjánzó és elhaló artworld -re. we could call ergonomic thinking, which soon became important from the perspective of art s production of values and its recycling techniques. The other one was the association of artwork as a model with the DNA-code well known from genetics. The installation Contact (1998) created with fellow-artists Szabolcs KissPál, Árpád Nagy (Pika) and János Sándor, was a low-tech environment. Along one side of the approximately 15-meter long 12

14 A raszter rész-egész problematikáját, annak vizuális lehetőségeit aknázza ki a XII. C. című kolozsvári csoportos kiállítás is. Ezen az 1998-as tárlaton a kiállítóterem utcára néző ablakára Kinder tojás figurákat ragasztott, megint csak négyzethálószerű elhelyezésben. Itt a meghívókártyák játékokkal történő helyettesítésével a hall, the artists placed randomly chosen lights on the floor. On the other side, they laid electrical household and kitchen appliances in loose order and alternately animated the two sides with a switch connected to the thermostat of the gas furnace that was normally used to provide the heating. Due to the heat dissipation of both the gadgets and the guests, the thermostat took turns to switch the two sides on and off. The key to this alternative operation of the two halves of room was the switch, which in fact connected the installation to the public. It was an extended yet closed thermo-interactive system, within which the visitors controlled the Kinder, 1998 E.U., 1999 fogyasztói társadalom tárgyi kultúrájának egészére terjesztette ki a művészet szövetszerű és állandóan változó világának képzetét. Sőt ugyanezt a sémát más esetben is alkalmazta, de immár történelmi és geopolitikai értelemben ben páldául a feleségével, Balogh Erzsébettel közösen megrendezett, EU című kiállításukon kötött rendben falba süllyesztett kulcsokon fityegő európai uniós reklám kulcstartókat helyeztek el ben pedig Székelyudvarhelyen, a Turista vagyok, nem magyar című projektjében a Csavargó Trans Ikarus buszának oldalán erdélyi magyarok arcát helyezte el feszes, lineáris rendben. Egy másik közös akció is kapcsolódik a pálya ezen időszakához, melyet KissPál Szabolccsal szervezett. A Panton process black című akció Yoko Onónak a Galéria 56-ban megrendezett, 1997-es, Add colour painting című akciójához kapcsolódott. Yoko a kiállítótér Meghívó, 1998 / Invitation, 1998 functioning of the installation with their own body heat. Consumers on both sides mutually created the object of the exhibition. Notions like habitat and the physical laws of energy consumption and dissipation, economic ergonomics and the organic nature of life were all embodied in this object of lyrical complexity. Balogh s second installation, The Invitation (1998) uses plastic glasses and invitation cards these indispensable accessories of all exhibitions. At equal distances, the artist placed the glasses on the floor, like in a grid, and put the invitation cards in them. The installation anticipated the metaphor of artwork as DNA, the symbolic scheme that later became prevalent in the artist s oeuvre as a general formula to describe the temporal and spatial extension 13

15 fehér falait bocsátott a közönség rendelkezésére, valamint szűz vásznakat, hogy arra szabadon fessen. Az akció egy hétig futott, melynek finisszázsához kapcsolódott volna a két művész, aki a falakat és a képeket feketére akarta festeni. Az additív színhasználat törvényeinek figyelembe vételével akciójuk a program végső pontra futtatása lett volna, mely egy ideális állapotot jelöl, ám a köztes történéseket tökéletesen fedi. Talán pontosan ezért a galéria vezetője elzárkózott az akció elől, s a rendhagyó kiállítást egy of artistic products as well as visual art itself. The vernissage requisites, stretched like a network in the exhibition area, symbolised a totality made up from the layers of artistic tradition, innovation and contemporary art scene. In this symbolic grid-like image, which reflects on a strong juxtaposition, the individual points of the grid refer back and forth like DNA-codes to the ever-rising and declining art worlds. The part-whole issue and its visual potentials are again exploited by the group exhibition 12C held in Cluj. In this 1998 show, the artist stuck kinder egg toys onto the front window of the gallery, again in the shape of a grid. By replacing the invitation cards with Turista vagyok, nem magyar, 2001 / I am a turist not hungarian, 2001 Panton Process Black (Yoko Ono- Add colour painting), 1997 nappal korábban bezárta. Ezzel mintegy beismerte saját és Yoko programjának kudarcát: a demokratikus, additív festészet kudarcát, miközben a két művésznek a lehúzott redőnyön elhelyezett felirattal üzent: Add colour in your mind. 3. Közjáték: kontinuitás a művészetben Az egymást követő művészeti irányzatok sok esetben törésvonalak mentén körvonalazódnak az európai művészet történetében. Reakciók és ellenreakciók jelentik a fő erőteret a 19. és a 20. századi művészet új irányzatainak kialakulása körül. Hatások, ellenhatások mentén születtek, születnek új tendenciák és váltak avíttá, E.U., 1999 kinder toys, he extended the texture-like and ever-changing image of art to the entire consumerist society On another occasion, he used the scheme in a historical and geopolitical sense. In a 1999 exhibition, the artist and his wife placed key chains with EU promotional materials into the keyholes evenly distributed in the walls of the hall. In another event entitled I am a tourist, not a Hungarian (Székelyudvarhely, Transylvania, 2001), he stuck the photos of Hungarian Transylvanians in a strict linear order on either side of an Ikarusz bus, which he called The wandering Trans. This period of the artist s career is distinctly marked by a common 14

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 VINTAGE GALÉRIA BUDAPEST 2 0 0 7 Százados László AZ OBJEKTÍV VALÓSÁG STRUKTÚRÁI Anyag Gravitáció Tér Tér-idô Mozgás

Részletesebben

A próféták hazatérnek V.

A próféták hazatérnek V. A próféták hazatérnek V. értékesítéssel egybekötött kiállítás Out of mind/az elmén túl Sárközy Pál / Werner Hornung 2010. február 8 26. A kiállítást megnyitja Rubik Ernô építész 2010. február 7-én, vasárnap

Részletesebben

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23.

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Szenteleki Gábor Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Nekünk, nyugatiaknak, igazabb, ami rejtve van, mint ami látszik. (Roland Barthes) For us in the west, it is more truthful what is hidden

Részletesebben

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks K O K E S C H Á D Á M Paksi Képtár Art Gallery Paks Prosek Zoltán MINTASZERÛ VISZONY AN EXEMPLARY RELATIONSHIP Az érzékszerveinkkel felfogott valóság nem más, mint jelzések [signal] sokasága, amelyek azonban

Részletesebben

Szókimondó és vitális

Szókimondó és vitális Sasvári Edit Szókimondó és vitális Nemes Csaba újabb munkái Nemes Csaba társadalmi érzékenységû mûvészetérôl vált ismertté. Elképzeléseit festményeken, story board-okon, animációs filmen és videómunkákban

Részletesebben

http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre

http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre 4 5 Második alkalommal szerveztük meg a Fiatal Kortárs Állásfoglalások

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja www.fotohonap.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média

Részletesebben

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok

Privát fotográfia és személyes emlékezet. Private Photography and Personal Memories. Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok Private Photography and Personal Memories Adult Learning Workshop Lesson Plans 2008 2009 Privát fotográfia és személyes emlékezet Felnõttoktatási mûhely Óravázlatok 2008 2009 Contents Tartalom József Kotics:

Részletesebben

bauhaus lab I budapest film workshop

bauhaus lab I budapest film workshop http://www.c3.hu/ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány Center for Culture & Communication Foundation bauhaus lab I budapest film workshop ISBN 978-963-88792-0-2 bauhaus lab I budapest film workshop

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János Tartalom Contents Sorozatszerkesztő / series editor Szeifert Judit Kiadó / PublisheD by HUNGART Egyesület www.hungart.org 7 Előszó / Foreword 9 A

Részletesebben

2012/2 Kolozsvár, 2012

2012/2 Kolozsvár, 2012 2012/2 Kolozsvár, 2012 Szerkesztõbizottság: Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) Marian Petcu (Universitatea Bucureşti) Reinhold Stipsits (Universität

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

Munkák és napok ( 2004-2008 )

Munkák és napok ( 2004-2008 ) Komoróczky Tamás Munkák és napok ( 2004-2008 ) www.komoroczky.com Unholy Ghosts, installation,neon, pumpkins, microphone, sound, text on the wall, 2008 Creation Teremtés digital print, 68 x 60 cm, 2006

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában című konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és

Részletesebben

A vendég mint idegen, az idegen mint vendég. mint nemzedéki élmény. Paul de Man az önéletírásról. József Attila Ingmar Bergman párhuzamok

A vendég mint idegen, az idegen mint vendég. mint nemzedéki élmény. Paul de Man az önéletírásról. József Attila Ingmar Bergman párhuzamok EX-THALASSA Pszichoanalízis társadalom kultúra 2011/1 ERÔS FERENC: József Attila mint nemzedéki élmény STARK ANDRÁS: József Attila Ingmar Bergman párhuzamok JUDIT SZÉKÁCS: Harry Potter, a story of traumatised

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Bevezetõ Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Médiatámogatók / Media partners Szerkesztõ/Editor Fábics Natália

Részletesebben

Gulyás Judit. Judit Gulyás Gulyás Judit. textiledesigner. Phone: +36 26 338515. Cell: +36 30 238 0573. gulyastext@gmail.com. www.gulyastextil.

Gulyás Judit. Judit Gulyás Gulyás Judit. textiledesigner. Phone: +36 26 338515. Cell: +36 30 238 0573. gulyastext@gmail.com. www.gulyastextil. 1 Judit Gulyás Gulyás Judit Gulyás Judit Gulyás Judit textilművész munkái által megismerhetünk egy szeletet a művészet birodalmából. Szárnyaló fantáziája, csillapíthatatlan alkotási vágya, közel hozza

Részletesebben

A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai és az irodalmi kánon definiálási kísérletei

A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai és az irodalmi kánon definiálási kísérletei A 20. század végi amerikai és magyar kánonviták okai és az irodalmi kánon definiálási kísérletei TARTALOM BEVEZETÉS 3 I. A 20. SZÁZAD VÉGI AMERIKAI ÉS MAGYAR KÁNONVITÁK OKAI 15 Bevezetés 15 I.1. Információs

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Kortárs Mûvészeti Múzeum. Museum of Contemporary Art. 2009. 07. 17 2009. 09. 20. www.ludwigmuseum.hu

Kortárs Mûvészeti Múzeum. Museum of Contemporary Art. 2009. 07. 17 2009. 09. 20. www.ludwigmuseum.hu Művészetek Palotája Palace of Arts 1095 Budapest, Hungary, Komor Marcell u. 1. Nyitva: kedd vasárnap: 10.00 20.00 / Hétfó n zárva Open: Tuesday Sunday: 10.00 a.m. 8.00 p.m. Closed on Mondays / Tel: +361

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben