Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről"

Átírás

1 Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település alapvető hulladékgazdálkodási céljainak és feladatainak megoldása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed Telekgerendás község teljes közigazgatási területére. 2. Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 3. (1) A rendelet október 3. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. Telekgerendás, szeptember 29. Medvegy Mihályné s.k. polgármester dr. Pacsika György s.k. jegyző A rendelet kihirdetésre került a község hirdetőtábláján szeptember 30-án. dr. Pacsika György s.k. jegyző

2 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KIEGÉSZÍTETT 2

3 3

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 6 I. ÁLTALÁNOS ADATOK... 8 I.1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI I.2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA I.2.1. DEMOGRÁFIAI ADATOK I.2.2. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK I.2.3. ÚT-, VASÚT- ÉS VÍZI ÚTHÁLÓZAT I.2.4. DOMBORZATI VISZONYOK I.2.5. NÉHÁNY FONTOSABB KÖRNYEZETI JELLEMZŐ I.2.6. HIDROGEOLÓGIAI JELLEMZŐK I.2.7. TERMÉSZETVÉDELEM ÉS TÁJVÉDELEM I.2.8. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A HELYI TERVEZÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA, A TERVEZÉS ALAPJAI II. A TELEPÜLÉSEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE II.1. A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE II.2. A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE II.3. A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS ONNAN KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE II.4. A TERVEZÉSI TERÜLET ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA III.A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK III.1. A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉS A TERÜLETEN FOLYÓ HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK IV. AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK V. A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK V.1. A HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA V.2. A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE V.3. A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAPPAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE VI. ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS, AZ ELÉRENDŐ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA VI. 1. ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS SWOT ANALÍZIS ÉRTÉK- ÉS PROBLÉMAKATASZTER

5 VI. 2. AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA VI.2.1. A HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK TERVEZETT MENNYISÉGE VI.2.2. A HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉRE VONATKOZÓ CSÖKKENTÉSI CÉLOK VI A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLOK VI.2.4. A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ CÉLOK 35 VII. CSELEKVÉSI PROGRAM VII.1. MÓDSZERFEJLESZTÉSI, INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI, ISMERETTERJESZTŐ, SZEMLÉLET-FORMÁLÓ, TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁSI ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK VII.2. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CSELEKVÉSI PROGRAM VII.2.1. A HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA VII.2.2. A KÖRNYEZETVÉDELMILEG NEM MEGFELELŐ, LERAKÓ TELEP REKULTIVÁLÁSÁNAK, FELSZÁMOLÁSÁNAK FELADATAI VII.2.3. FELHALMOZOTT HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK VII HATÉKONY ÉS RACIONÁLIS SZÁLLÍTÁSI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA VII. 3. A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SORRENDJE MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK

6 BEVEZETÉS A fenntartható harmonikus fejlődés a fejlődés olyan formája, mely a jelen igények kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. Bruntland jelentés A gazdasági, műszaki fejlettség magas szintje, a fogyasztói szokások jelentős átalakulása, valamint a települések fejlődésének eredményeképpen a környezetgazdálkodási tevékenység feladatköreinek kiemelt jelentőségű részévé vált a hulladékok káros hatásai elleni védekezés. Az energiatakarékos gazdaság kialakításának érdekében elengedhetetlen az ésszerű hulladékgazdálkodás kialakítása, valamint annak környezetkárosító hatásainak felmérése. Mind a rendelkezésünkre álló természeti erőforrásokkal való gazdálkodás tekintetében, mind a megfelelő anyag-és energiagazdálkodás fejlesztésének érdekében hosszú távon is takarékos termelési és fogyasztási magatartásforma kialakítására van szükség. Az egyre növekvő szükségletek kielégítését fejlesztésekkel lehet elérni, hosszú távon azonban csupán a gazdasági színvonal, a társadalmi forma és a környezet eltartó képességének összhangját megteremtő fejlesztés fenntartható. Egyensúlyra kell tehát törekedni a társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti feltételek között. A fenntartható fejlődés szempontjából domináns szerepet játszik a megelőzést szolgáló környezetvédelmi szemlélet, mely egyben a termelésbe integrált környezetvédelmi tevékenység folytatását is jelenti. A környezetvédelem legaktívabb része a termelés- és termékintegrált környezetvédelem, amelynek célja a végleges lerakásra kerülő hulladék csökkentése. A települési hulladékgazdálkodási terv az önkormányzatok szintjén készülő dokumentum, melynek kidolgozása a környezetvédelmi program része. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként került elfogadásra. A hulladékgazdálkodási terv készítése során tehát a környezetvédelmi programban leírtakból indulhatunk ki. A tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai A környezet védelméről szóló évi LIII. törvény rögzíti az önkormányzatok környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait. Az ott megjelenő számos feladat közül a környezet védelmét közvetlenül szolgáló, a hulladékgazdálkodásra jelentős hatású feladat: Csatornázás, Köztisztaság és településtisztaság biztosítása. Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. törvény) alapján a települési önkormányzatok meghatározzák, hogy a helyi közszolgáltatási feladatok közül mely feladatokat milyen mértékben és módon látnak el. Ugyanakkor a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény a települési önkormányzatok és a lakosság számára kötelező előírásokat tartalmaz a közszolgáltatás bevezetésére és igénybevételére. A környezetvédelmi törvény előírja a települési környezetvédelmi program kidolgozását, amely tartalmazza a környezet védelme szempontjából legfontosabb közszolgáltatások végzésének módját is, vagyis kiterjed a hulladékgazdálkodásra is. 6

7 A hulladékgazdálkodási törvény előírásai szerint a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet köteles kidolgozni, ezt helyi rendeletben kihirdetni. Az együttműködést segíti elő, hogy a hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok tervkészítési kötelezettségüket közös terv kidolgozásával és kihirdetésével is teljesíthetik. A programkészítési folyamat felépülése A hulladékgazdálkodási tervezés elemei a következők: Helyzetelemzés A jövőkép és a célok, prioritások meghatározása Tervezés (a célok megvalósításához szükséges feladatok és eszközök, azaz a program meghatározása) A megvalósíthatóság vizsgálata Megvalósítás, kivitelezés Monitoring, ellenőrzés és értékelés. A tervezés során szoros együttműködés szükséges a szak-és közigazgatási intézmények, a civil szervezetek és a lakosság között. A programkészítés lépései: A program előkészítése A program megalapozása A meglévő információbázis és tervek kiértékelése A hulladékgazdálkodási (kezelési) állapot felmérése Állapotértékelés, érték- és problémakataszter kialakítása A jelenlegi helyzet és a jövő összevetése Tervezés A célok és prioritások meghatározása Feladatok, eszközök, megoldások meghatározása A program összeállítása Egyeztetések Jóváhagyás Kihirdetés 7

8 I. Általános adatok I.1. A tervkészítés általános adatai A terv elkészítéséért felelős: Telekgerendás Község Önkormányzata Cím: 5675 Telekgerendás, Dózsa György u. 13. KÜJ: A készítő neve: Dr. Halmágyi Tiborné A készítő címe: 6791 Szeged, Bethlen Gábor u. 17. A tervezés bázis éve: I.2. A település bemutatása Telekgerendás Békés megyén belüli helyzetét bemutató térképet az 1. számú melléklet tartalmazza. I.2.1. Demográfiai adatok A terület őslakosai tanyás gazdálkodást folytató szlovák földművesek voltak, akik a csabai határban telepedtek le a XVIII. század második felében. Az 1890-es évekre megépült az egyházi iskola, kialakultak a tanyasorok, a szlovák nyelvet beszélő evangélikus vallású közösségek, melyek tagjai a XX. század közepére már magyarul is beszéltek. Az 1940-es évek második felében a megüresedett tanyákba a Csehszlovákiából áttelepített magyarokat és a fővárosból deportált családokat helyezték el. A település virágkorát a 70-es és a 80-as évek elején élte. Ekkor évente építési telket értékesítettek, kialakítottak 200-nál több zártkertet, melynek jelentős része békéscsabai tulajdonosé lett. A 90-es években a fejlődés üteme lelassult, de az itt élők rátermettsége és munkabíró képessége alapján bízhatunk benne, hogy alkalmazkodva a változó gazdasági feltételekhez nő a település megtartó ereje. A szövetkezetek és az állami gazdaság szétesése után megjelentek a magángazdaságok, melyek közül néhány igen nagy területen folytat növénytermesztést. A településen emellett hagyománya van a sertéstartásnak, a változást érzékelve megjelent és jelentős fejlődésnek indult egyéb állatok (nyúl) tartása is tól azonban a háztáji sertéstartás volumene jelentős csökkenést mutat. Ennek oka kettős: az értékesítés bizonytalansága, illetve, hogy az őstermelőkre is vonatkoznak azok a környezetvédelmi előírások, melyek teljesítését nem tudják vállalni a gazdák. A település népességmegtartó ereje a mezőgazdasági termelésből élők számára jelentősebb, a kedvező feltételek ellenére csökkenő tendenciát mutat a megyeszékhelyről kiköltözők aránya. A kiköltözők szociális helyzete esetenként átlagon aluli, növelve a település ilyen jellegű kiadásait. Ennek okait érdemes lenne feltárni, hiszen a település kedvező elhelyezkedése és infrastruktúrája a lakóterületen és a vállalkozásra alkalmas területeken egyaránt nagyobb letelepedési kedvet indokolna. A népesség alakulása között (a évi adat a népszámláláson alapul): 8

9 A népesség változása fő fő Míg 1994-ben a bevándorlás / elvándorlás aránya 1000 főre vetítve 10,9 volt, addig ez az arány 1997-re 3,6-ra változott. A születési/halálozási arány 1000 főre vetítve 1997-ben 1,8 volt, ennek ellenére az öregedési index (a 60 év feletti/15 év alatti népesség) csupán megközelítette az 1 értéket (0,94). I.2.2. Gazdasági tevékenységek Ipari és szolgáltatói tevékenységek 1. táblázat A településen folytatott tevékenységek VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSA KEREKI KFT. UMATO KFT. (VARRODA) SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KEVÉS KORSZERŰ, TÖBBSÉGÉBEN KORSZERŰTLEN JÁRMŰPARK FÜSTGÁZKIBOCSÁTÁSA 1 DB JELENTŐS HATÁS NINCS KISIPARI MŰHELY 4 DB JELENTŐS HATÁS NINCS PETROM HUNGÁRIA ÜZEMANYAG KIS- ÉS ÜZEMANYAG TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS KFT NAGYKERESKEDELEM HATÁSA ARABESZK KFT. ÉPÍTŐIPAR GÉPJÁRMŰ FORGALOMBÓL, MUNKAGÉPEK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ POR ÉS LAMASSU KFT. ÉPÍTŐIPAR FÜSTGÁZKIBOCSÁTÁS, ZAJTERHELÉS KAFFE TRADE KFT. KÁVÉPÖRKÖLŐ LEVEGŐRE GYAKOROLT HATÁS ÉLELMISZER BOLT 5 DB VENDÉGLÁTÓ HELY 5 DB GÉPJÁRMŰ FORGALOMBÓL SZÁRMAZÓ POR ÉS KISKERESKEDELMI 5 DB FÜSTGÁZKIBOCSÁTÁS BOLT BOHUS BT. TEXTILVÁLOGATÓ PLESKONTEX TEXTILVÁLOGATÓ A tevékenységek komoly szennyezettséget nem okoznak. Mezőgazdaság 9

10 Telekgerendásban az állami gazdaság és a termelőszövetkezetek egy részének a megszűnésével a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatott 23 %-át teszi ki. A mezőgazdaságban összesen 12 egyéni vállalkozás és 4 gazdasági szervezet működik. A regisztrált őstermelők száma a évben 99 volt. A szántóterület átlagos AK értéke 41,7. Az igen jó minőségű, vastag humusz rétegű talajokból következik (melyek azonban az alsóbb szintjeiben megjelenik a szikesedés), hogy a 7019 ha külterület 6914 ha-os termőterületének majdnem 94 %-a szántó. 2. táblázat Földrészlet statisztika művelési áganként MŰVELÉSI ÁG FÖLDRÉSZLETEK SZÁMA ALRÉSZLETEK SZÁMA ÖSSZES ALRÉSZLET TERÜLET (M2) LEGKISEBB ALRÉSZLET TERÜLET (M2) LEGNAGYOBB ALRÉSZLET TERÜLET (M2) ÁTLAGOS ALRÉSZLET TERÜLET (M2) ERDŐ GYEP (LEGELŐ) GYÜMÖLCSÖS KERT KIVETT SZÁNTÓ Forrrás: Földhivatal A szántóterület döntő részén búza, árpa, cukorrépa, kukorica és napraforgó termesztés, valamint kisebb területen borsótermesztés folyik. 3. táblázat A mezőgazdasági tevékenység ismertetése TERMELŐ TEVÉKENYSÉGE KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSA LAKOSSÁG TELEKGERENDÁ SI FÖLDMŰVELŐK SZÖVETKEZETE FOR MILK KFT. HUNGÁRIA KÖZRAKTÁR RT. KITE RT. BELTERÜLETEN ÁLLATTARTÁS (SERTÉS) SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS SERTÉSTARTÁS TAKARMÁNY TISZTÍTÁS, SZÁRÍTÁS TEJHASZNÚ TEHENÉSZET SILÓTÁROLÁS TERMÉNYTISZTÍTÁS, SZÁRÍTÁS, TÁROLÁS (NAGY KAPACITÁSÚ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS) ERŐ- ÉS MUNKAGÉP, MŰTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDŐSZER TÁROLÁS, TRÁGYA, HÍGTRÁGYA ELHELYEZÉSBŐL KOCKÁZATOS ANYAG SZIVÁRGÁSA BŰZHATÁS, LEGYEK FELSZAPORODÁSA RÉSZBEN KORSZERŰ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK FÜSTGÁZKIBOCSÁTÁSA TRÁGYA, HÍGTRÁGYA ELHELYEZÉS PORSZENNYEZŐ PONTFORRÁS TRÁGYA, HÍGTRÁGYA ELHELYEZÉSBŐL, SILÓTÁROLÁSBÓL KOCKÁZATOS ANYAG SZIVÁRGÁSA BŰZHATÁS, LEGYEK FELSZAPORODÁSA KEVÉSBÉ KORSZERŰ SZÁRÍTÓ PORSZENNYEZŐ PONTFORRÁS FELSZÍN ALATTI VIZEKRE KOCKÁZATI TÉNYEZŐ ÉRTÉKESÍTÉS AGROMAG VETŐMAG TISZTÍTÁSA NEM NAGY TÖMEGŰ MAGTISZTÍTÁS, KORSZERŰ BERENDEZÉSEK PORSZENNYEZŐ PONTFORRÁS KISS ÉS TSA BT. NÖVÉNYTERMESZTÉS, KORSZERŰ GÉPEK, BERENDEZÉSEK FÜSTGÁZ NÖVÉNYVÉDELEM, KIBOCSÁTÁSA 10

11 RSZ COOP KFT TERMÉNYSZÁRÍTÁS-TISZTÍTÁS TEVÉKENYSÉG ÉS SZOLGÁLTATÁS REPÜLŐGÉPES SZOLGÁLTATÁS FELSZÍN ALATTI VIZEKRE KOCKÁZATI TÉNYEZŐ PORSZENNYEZŐ PONTFORRÁS IDŐSZAKOSAN, KIS TERÜLETEN MEGJELENŐ ZAJTERHELÉS A belterületen a magánházaknál döntően saját használatra a baromfinevelés, juh- és nyúltartás a jellemző, emellett 2002-ben még a belterületi ingatlanok %-nál értékesítésre háztáji sertéstartást folytattak. Az itt előállított sertések száma max db/év/ őstermelő volt. A sertéstartás jövedelmezőségének csökkenése, a nem saját ellátásra történő állattartáshoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatok, valamint a jelentési kötelezettség a szakhatóságok felé az utóbbi 2 évben jelentős állatlétszám csökkenést eredményezett. Erdőgazdaság A mai tájat teljes egészében az emberi tevékenység hatására kialakult agrárkörnyezet jellemzi. A természetes élőhelyek fennmaradását nagymértékben korlátozza az igen jó talajadottságokat kihasználó mezőgazdasági művelés kiterjedése. A szántó művelési ág mellett elhanyagolható mértékű gyep, kert, valamint erdőművelési ág található a település területén. Halászat A kistáj nem rendelkezik élővízzel. A Csorvás felé eső Dögös- Kákafoki-főcsatorna alapvető funkciója a belvizek levezetése. A település maga sem rendelkezik természetes felszíni vizekkel. Idegenforgalom Telekgerendáson idegenforgalmi tevékenységet nem folytatnak. I.2.3. Út-, vasút- és vízi úthálózat Vasúthálózat A település közigazgatási területén halad át a Békéscsaba Szeged vasútvonal. A vasúti közúti kereszteződések egy szintben vannak. A belterületi részen a lakóépületek a vágányoktól 110 m- en túl vannak. Közúthálózat A Békéscsaba Szeged közötti 47. számú főútvonal a belterület határában halad, zaj- és porterhelő hatását az út mentén elhelyezkedő zártkertek nagymértékben csökkentik. A Békéscsaba-Csanádapáca közötti utat összekötő aszfaltozott, rossz műszaki állapotú út településen áthaladó szakaszán (Kossuth utca) tapasztalható jelentősebb átmenő forgalom emellett a helyi közlekedés nagy része is ezen az úton bonyolódik. A forgalom a nappali zajterhelés növelése mellett levegőszennyezést okoz, amely a járművek káros anyag kibocsátása mellett az időszakosan kialakuló komoly porterhelésből tevődik össze. A lakóutak zömében nem pormentes burkolt utak, a sárfelhordások és a nehéz járművek útalapot roncsoló hatása miatt megnőtt a szálló por mennyisége a levegőben. A pormentes burkolt utak kialakítása és fejlesztése, a nem pormentes burkolt utak karbantartása lényegesen csökkenti a közlekedésből származó porterhelést, lehetővé teszi a mezőgazdasági művelésű területek jobb kiszolgálását. A lakóutak teljes körű kiépítésével javulnak az életkörülmények és a gazdasági feltételek. A belterületi burkolt utak aránya 71 %-os. A zártkerti részen cseréptörmelékkel borított, nem pormentes burkolt utak és földutak is találhatók. A település É-i részén, a zártkertekkel párhuzamosan haladó 47-es főközlekedési úton kialakuló nagy forgalom hatására elsősorban a nyári időszakban magas a szálló por és a füstgáz kibocsátás mértéke. A zártkertek szerepe a 11

12 település lakásainak a szálló por elleni védelmében igen lényeges, ugyanakkor a nem gondozott kertek gyomfertőzést és magas allergén pollenkoncentrációt eredményeznek. A belterületi burkolt utak közül jelentős forgalom a Kossuth és a Dózsa György utcákon tapasztalható, napi személygépkocsi, nyolcszor autóbusz és tehergépjárművek haladnak ezeken az utcákon. Dűlőutak A külterületi dűlőutak tulajdonviszonyai tisztázottak, ezek az önkormányzat tulajdonában vannak. Csapadékos, belvizes időszakban a zömében mezőgazdasági gépek által felvágott, erősen kátyús utakon szinte lehetetlen közlekedni. Ezek karbantartása az önkormányzat mint tulajdonos- feladata lenne, a források hiánya miatt ennek a kötelezettségének azonban nem tud eleget tenni. Vízi úthálózat A település területén a felszíni vízfolyások hiánya miatt vízi úthálózat nem alakult ki. I.2.4. Domborzati viszonyok Telekgerendás község területe a Körös-Maros köze középtájban van, annak is a Békési-sík kistájának a D-i részén. Az egész kistáj, így benne Telekgerendás is, a Maros hordalékkúp peremén található, felszíni formái folyóvízi és eolikus folyamatok során keletkeztek. Telekgerendás hazánk egyik legmélyebben fekvő területéhez tartozik. A térség mai sík felszínével szemben az alaphegység több ezer m mélységben lévő kristályos kőzeteivel nagyon változatos felszínformát mutat. A terület folyamatos süllyedésével párhuzamosan a környező hegyvidéki területekről szállított anyag tengeri, majd később folyóvízi üledékképződés révén töltötte fel a vidéket. A süllyedés folyamata napjainkban is tart. A megyeszékhelytől DNy-i irányban, attól 11 km-re helyezkedik el. ÉNy-i részét a 47. számú, Békéscsabát Szegeddel összekötő főközlekedési út szeli át. Külterülete az alábbi települések külterületével határos: É ÉK-K-D-i irányban félkörben Dny ÉNy Kétsoprony Békéscsaba Gerendás Csorvás Az uralkodó térszint a 89,0 mbf +,- 0,5 m. Vannak ennél magasabb, a 90 m-t néhány dm-el meghaladó, illetve alacsonyabb, kevéssel 88 m alatti részek is, de kiterjedésük aránya nem jelentős. Az alacsonyabb térszintű részek a belvizes időszakban jól elkülönülnek. I.2.5. Néhány fontosabb környezeti jellemző Épített környezeti elemek Telekgerendás falusias jellegű, rendezett belterületű település. A belterületen és a külterületen 600 állandóan lakott épület található. Az épületekben az évi belvíz által okozott károkat mára nagyrészt kijavították. Az épületek közül a legrégebbiek közé tartoznak a TSz dolgozóinak épített ikertelkes ikerházak. A családi házak zöme az as években 12

13 készült, eleinte sátortetős kockaházak, majd tetőtér beépítéses vagy kétszintes házak épültek. A háztáji állattartás és trágyatárolás, a saját tulajdonú mezőgazdasági gépek és egyéb szükséges eszközök nem megfelelő tárolása esetenként rontja a település udvarainak összképét. A közterületen az 1992-ben épült evangélikus templom környezetének rendbe tétele, majd a Millenáris Emlékpark létrehozása nagyban hozzájárult a gondozott, virágos-fás településkép kialakításához. Éghajlat Éghajlati szempontból Telekgerendás inkább a meleg, száraz - mérsékelten száraz éghajlati övbe tartozik. Évente mintegy 2000 napsütéses óra várható, ebből nyáron 810, télen 190 fölötti napsütéses óra a valószínű, az őszi és tavaszi napsütéses órák száma közel azonos, kb óra. A hőmérséklet sokévi átlaga 10,2-10,4 C, a tenyészidőszak középhőmérséklete 17,1-17,3 C. A napi középhőmérséklet április és október között, vagyis napon át meghaladja a 10 C-ot. A fagymentes időszak hossza nap közötti (április től október 20-ig). A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékletének sokévi átlaga 34,3-34,6 C, a leghidegebb téli napok minimum hőmérsékletének átlaga valamivel -18,0 C alatti. A leggyakoribb szélirány az É-Ny-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. A területre jellemző az időjárásban megjelenő szélsőségekre való hajlam. Ez elsősorban a rapszodikus csapadék eloszlásában és az egyszerre lehulló csapadék mennyiségében nyilvánul meg. Az aszály és a jégeső igen gyakran mérsékli az egyébként igen jó talajadottságú területek terméseredményeit. I.2.6. Hidrogeológiai jellemzők Felszín alatti vizek Telekgerendás térsége korábban folyók szabdalta terület volt. A medreket környezetük fölé 1-3 m-rel is kiemelkedő folyóhátak kisérték, melyek ármentes felszínek voltak. Az egykori folyóhálózat maradványai változatos térszínt, és talajvízáramlást eredményeznek. A település magas talajvízjárású területen helyezkedik el, aszályos időszakban a talajvíz szintje 2-3 méteren, míg belvizes időszakban csupán cm-en van. A térségben a rétegvizek mennyisége és a kutak vízhozama alacsony, a vízminőségi problémák (vastartalom: 0,5 mg/l, arzéntartalom: 0,1 mg/l) miatt ez a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas. A település jó minőségű ivóvízzel történő ellátását a Maros hordalékkúpjának vízkészletéből a Közép-Békési Regionális Víztársulat biztosítja. Szennyvízcsatorna hálózattal és tisztítóművel a község nem rendelkezik, ezért a kommunális és a mezőgazdasági eredetű szennyvizek elhelyezése Telekgerendás területén nem elfogadható módon történik. Feltételezhető, hogy az évente szolgáltatott m 3 víz teljes mennyisége szikkasztással a talajvízbe kerül, jelentősen megemelve ezzel az egyébként is magas talajvízszintet. A szikkasztott szennyvíz másik káros hatása az egyébként is magas sótartalmú vizek további terhelése. Az állattartó telepek és a bezárt, de még nem rekultivált szeméttelep környezetében az egyébként is magas nitrát tartalmú vizek további szennyeződése várható a nitrogén tartalmú vegyületekkel. Belterületen a lakosság által öntözésre használt sekély fúrású kutak vize általában a második vízadó rétegből származik. Ez a víz a felszíntől már kevésbé szennyeződött, de a mélyben sós réti csernozjom és a szolonyeces réti talajokban a nátrium-ion felfelé történő mozgása miatt ezeknek az öntözővizeknek jelentős szikesítő hatása van. A rétegvizek felhasználhatóságát emellett magas természetes szennyezettségük (arzén, metán, szerves anyag, vas, stb.) is korlátozza. A felszín alatti vizek áramlása a talajvízbe kerülő szennyeződések vízszintes irányú kiterjedését is növeli. A tavaszi vízborítottság viszonyok 13

14 alapján feltételezhető, hogy a felszín alatti vizek mozgásánál a továbbiakban figyelembe kell venni az Ős-Maros egyes ágainak elhelyezkedését is. A felszín alatti vizek szennyezését okozó környezethasználatok: kommunális szennyvizek szikkasztása háztáji állattartásból származó trágyalé szikkasztása külterületei állattartótelepek hígtrágya és szerves trágya tárolása szigetelés nélküli bezárt hulladéklerakóról a folyékony bomlástermékek és a szennyezett csapadékvíz szivárgása I.2.7. Természetvédelem és tájvédelem A település a Körösök síkvidéki területére esik, a Holocén-kori felszínformáló erő a víz és a szél volt, ezért a kis szintkülönbségű néhány méteres szintdifferenciájú tájforma jellemzi. A felszín kialakításában az Ős-Maros is szerepet játszott, az elhagyott folyómedrek feltöltésében a szélnek és a növényzetnek jutott meghatározó szerep. A térségben a természetes növénytakarót a löszpusztagyepek alkotnák szil-kőris vagy kocsányos tölgy facsoportokkal. A mai tájat teljes egészében az emberi tevékenység hatására kialakult agrárkörnyezet jellemzi. Telekgerendás nem rendelkezik országos jelentőségű természetvédelmi területtel és védett értékkel. Helyi védettségű természeti területek és értékek azonban vannak: Millenáris Emlékpark: Dózsa Gy. utca Ady E. utca sarka, 3005 m 2 Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos): Dózsa Gy. utca 8. (óvoda) Közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum): Dózsa Gy. utca 8. (óvoda), 2 egyed Nyugati platán (Platanus occidentalis): Ady E. utca egyed Török mogyoró (Corylus colurna): Dózsa Gy. u. 14 (Művelődési Ház udvara) Cseresznyeszilva (Prunus cerasifera) fasor: Dózsa Gy. u. 13 (Polgármesteri Hivatal udvara) Közönséges luc (Picea abies): Kossuth L. utca, külterület, 2 egyed Török mogyoró (Corylus colurna): Kossuth L. utca, külterület Közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum): Ady E. u. 10. (iskolaudvar) Nyugati platán (Platanus occidentalis): Ady E. u. 10. (iskolaudvar) Tölgyfasor: Ady E. u. 10. (iskolaudvar) A külterületen három kunhalom található, ebből egyet szántanak, a másik 1,5 m-re emelkedik ki a felszínről. A köztudatban valójában a településtől 2 km-re D-re, a Sűrűsori dűlőben lévő, 4 m magasan kiemelkedő kunhalom él. I.2.8. Területfelhasználás Telekgerendás közigazgatási területe 7128 ha, ebből belterület 109 ha. A belterület nagy része falusias jellegű lakóterület, az 560 lakott ingatlan mellett a külterületi kertek kis alapterületű (kb. 30 m 2 ) házai közül 40-ben állandóan laknak. A megfelelő méretű lakótelkek az általában szabályos, derékszögű utcákban lettek kialakítva. A község belterületén a domináns lakóterület mellett intézményi, rendezvény terület, közpark, sportpálya, temető, ipari és raktározási létesítmények találhatók. A belterület Ny-i szélén nagytávlatú fejlesztési terület van. A külterületi területhasznosítás erőteljesen eltolódott a mezőgazdasági hasznosítás irányába, emellett itt mezőgazdasági ipari-, vízgazdálkodási-, közlekedési-, erdő- és különleges 14

15 hasznosítású terület van. A 47. számú főközlekedési út mellett zártkert sor található, melyet a távlati tervek szerint részleges építési tilalom bevezetésével belterületté nyilvánítanak. Belterületen a zöldfelületet az evangélikus templom körüli terület, a Milleniumi Emlékpark, az óvoda és az általános iskola udvarán lévő helyi védettségű fák, illetve az utcák többségében megtalálható fasorok képezik. A zöldfelület növelésére, a zajterhelés csökkentésére a már korábban jelzett forgalmasabb útvonalakon fasorok, illetve több szintben cserjék telepítésére van szükség. A településképet meghatározó zöldfelület kialakítását egységes fásítással lehetőleg tájhonos fák és cserjék ültetésével szakember irányításával kell megtervezni. Szintén több szintes, cserje és fasorok telepítésére van szükség a település Ny-i határában a szántóterületről defláció során képződő porterhelés kivédésére. A külterületen a dűlőutak fásítottsága kicsi. A zöldfelületek további telepítésénél illetve a fenntartásánál az emberi egészség érdekében törekedni kell az allergén gyomok és fű-, fa pollenek, termések elkerülésére. 4. táblázat A települési földrészletek statisztikája FEKVÉS BELTERÜLE T KÜLTERÜLE T FÖLDRÉSZLETE K SZÁMA EGYÉB ÖNÁLLÓ ÉPÜLETE K SZÁMA EGYÉB ÖNÁLLÓ LAKÁSO K SZÁMA ÖSSZES TERÜLE T (M2)* LEGKISEBB FÖLDRÉSZLE T TERÜLET (M2) LEGNAGYOB B FÖLDRÉSZLE T TERÜLET ÁTLAGOS FÖLDRÉSZLE T TERÜLET (M2) (M2) ZÁRTKERT ÖSSZESE N Forrás: Földhivatal *A Földhivatalnál és az önkormányzatnál nyilvántartott adatok nem egyeznek. 15

16 A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai Tervezési szint: helyi hulladékgazdálkodási terv Tervkészítő neve, címe: Dr. Halmágyi Tiborné környezetgazdálkodási szakmérnök 6791 Szeged, Bethlen Gábor u. 17. Megbízó: Telekgerendás Község Önkormányzata KÜJ: KTJ: Tervezésben érintett település: Telekgerendás Állandó népesség: 1724 fő Közigazgatási terület: 7128 ha Ebből: belterület a hozzá kapcsolódó zártkertekkel 140 ha (forrás: Önkormányzat) Tervkészítés dátuma: Tervkészítés báziséve: Az adatok forrása, megbízhatósága Forrása: Országos Hulladékgazdálkodási terv A Dél-Alföld statisztikai régió hulladékgazdálkodási terve Települési környezetvédelmi program Településrendezési terv Településfejlesztési koncepció KSH adatok Az önkormányzatok településtisztasággal és környezetvédelemmel foglalkozó helyi rendeletei Önkormányzat által kitöltött adatlapok Szolgáltatók által biztosított adatok Megbízhatósága: A helyi hulladékgazdálkodási terv a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó, az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából, közfeladatot ellátó szervezeteknél működéséből származó (eü, tömegközlekedés, közterület fenntartás) hulladékokkal foglalkozik. A hulladékgazdálkodási tervben a közszolgáltatás keretében ellátott feladatoknál jelenleg nem megoldható a gazdasági szervezetek, vállalkozások kommunális hulladékainak, valamint a lakosságnál képződött hulladékok elkülönített adatszolgáltatása. A termelési hulladékok közül a veszélyes hulladékok kezelése elkülönítetten történik, ezért ezek adataival a helyi hulladékgazdálkodási terv nem foglalkozik. A helyi hulladékgazdálkodási tervben szereplő adatok a következő tevékenységekre, illetve ezek hulladékaira vonatkoznak: 16

17 Az önkormányzat hatáskörében lévő intézmények, területek hulladékainak kezelése: 1. Polgármesteri hivatal 2. Oktatási intézmények 3. Óvodák 4. Gondozási központ 5. Az intézményeket ellátó konyha 6. Orvosi, fogorvosi rendelő 7. Védőnői szolgálat 8. Közterület 9. Sportpálya 10. Temető Önkormányzat által a hulladékgazdálkodás területén - közszolgáltatásban ellátott feladatok: 1. szilárd kommunális hulladékkezelés 2. folyékony kommunális hulladékkezelés 3. lakosságnál képződő állati tetemek elszállításának szervezése 4. Közterület fenntartás A gazdálkodó szervezetek közszolgáltatás keretében kezelt hulladékai Illegális települési hulladéklerakók hulladékai A hulladékgazdálkodási tevékenységek helyszínét is feltüntető térképet a 2. számú melléklet tartalmazza. A képződő hulladékokban megjelenő hulladék-összetevők és EWC kódszámok [a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet] listáját a 3. számú melléklet tartalmazza. A szilárd és folyékony kommunális hulladékra vonatkozó adatok általában megbízhatóak. Az elmúlt évek hiányos nyilvántartása következtében a hulladékgazdálkodási tervben szereplő további adatok a KSH évi adataira építve más hasonló adottságú települések meglévő adatainak és az irodalmi adatok felhasználásából származnak. Egyeztetések A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet megszabja a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményét. Ennek 2. számú melléklete előírja, hogy mely közigazgatási szervek vonandók be egyeztetés céljából (nem szakvélemény kérésre) a hulladékgazdálkodási tervezésbe. Telekgerendás település hulladékgazdálkodási tervének készítésekor az alábbi közigazgatási szerveket kerestük meg levélben, majd egyeztettünk telefonon is: Állami Erdészeti Szolgálat Békés Megyei Növény-és Talajvédelmi Szolgálat Magyar Geológiai Szolgálat Körös-vidéki Vízügyi Felügyelet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Regionális Iroda Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Szolnoki Bányakapitányság Magyar Energia Hivatal 17

18 Békés Megyei Földhivatal Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Békés Megyei Közlekedési Felügyelet Nemzetközi Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Igazgatósága Honvédelmi Minisztérium Dél-alföldi Területi Főépítészi Iroda Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Polgári Légi közlekedési Hatóság Országos Meteorológiai Szolgálat A közigazgatási szervektől a megkeresésre érkezett leveleket a 4. sz. melléklet tartalmazza. A helyi hulladékgazdálkodási terv készítésekor elsődleges szempont volt a terv és a magyarországi tematikus tervezési rendszerek közötti összhang megteremtése, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Munkánk során igyekeztünk igazodni többek között- a területfejlesztés, területrendezés, valamint a vidékfejlesztés hazai rendszereihez. Jelen hulladékgazdálkodási terv az önkormányzat, az érintett hatóságok, az érdekképviseleti szervek és alakosság bevonásával készült el. 18

19 II. A településen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete II.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 5. táblázat A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) HULLADÉK MENNYISÉG (T/ÉV) TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 730 TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP 0 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK ÉS EGYÉB INERT HULLADÉKOK 0 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK* 3,412 IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 0 ÖSSZESEN ,412 *Ételmaradékok 10 liter/nap, azaz 220 nap x 10 l = 2200 liter, kb. 2,2 tonna/év Konyhai hulladékolajok 0,012 tonna/év Zöldhulladék 1,2 tonna/év évben a településen lévő általános iskolákban fém- és papírgyűjtés folyt. Az így begyűjtött fémhulladék mennyisége 16,2 tonna, a papír hulladék mennyisége 4,5 tonna volt, melyet a MÉH Rt-nek adtak át. Szintén a MÉH Rt vett át 2002-ben 47 db (kb. 500 kg), lakosságnál képződött és begyűjtött akkumulátort. 6. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év) HULLADÉK MENNYISÉG (T/ÉV) VESZÉLYES HULLADÉKOK HULLADÉKOLAJOK* 0 AKKUMULÁTOROK ÉS SZÁRAZELEMEK 0,5 ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK 0 KISELEJTEZETT GÉPJÁRMŰVEK 0 EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOK* 0 ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉKOK 0 NÖVÉNYVÉDŐ-SZEREK ÉS CSOMAGOLÓ ESZKÖZEIK 0 NEM HULLADÉKOK VESZÉLYES AZBESZT 0 CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK ÖSSZESEN 0 GUMI 0 EGYÉB HULLADÉK: FÉM- ÉS PAPÍR HULLADÉK 20,7 *Az egészségügyi ellátásban vállalkozó háziorvos és fogorvos tevékenykedik. A védőnői szolgálatnál, valamint az orvosi tevékenység során képződött egészségügyi hulladékokat az orvosok szállíttatják el (Septox Kft Budapest, Komáromi út 2.), így az nem tartozik az önkormányzat felelősségi körében lévő hulladékok közé. Csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése 2002-ben nem volt a településen. 19

20 2004. évben a TAPPE Kft. 2 db hulladékszigetet létesített. A legforgalmasabb üzletek előtt papír, műanyag és üveg csomagoló anyagok elkülönített gyűjtésére helyeztek ki konténereket. II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A településen, az önkormányzatnál és intézményeinél felhalmozott hulladék nincs. II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége 7. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük HULLADÉK TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT (T/ÉV) TELEPÜLÉSRŐ L KISZÁLLÍTOTT (T/ÉV) TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 0 0* TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK ** KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP 0 0 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉKOK ÉS EGYÉB INERT HULLADÉKOK 0 0 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 0 0 IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 0 0 ÖSSZESEN *2002. évben még a képződött összes kommunális hulladék a települési hulladéklerakóra került. A hulladéklerakó megteltét követően január 1. napjától a TAPPE Kft. szállítja el a hulladékot a településről. **A települési folyékony hulladék 90 %-a elszikkadt, a többit vállalkozások szállították el évben az önkormányzat még nem rendelkezett a települési folyékony hulladék szállítására vonatkozó szerződéssel. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük: A nem veszélyes hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött papír és fém hulladék kiszállított mennyisége évben 20,7 tonna, az akkumulátor mennyisége pedig 0,5 tonna volt. Más kiemelten kezelendő hulladékáramot nem szállítottak be és ki a településről. Mivel csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésére nem került sor, így a településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladék éves mennyisége 0. II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása A hulladékok kezelésénél égetés nem történik. 20

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 A) ÁLTALÁNOS ADATOK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

1.. 2.. jegyző polgármester

1.. 2.. jegyző polgármester SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 19/2007./VI.20./ sz. r e n d e l e t e a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL ======================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2004. (XII. 30.) RENDELETE AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május 4-től hatályos

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben