TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyesı Extra B 6107 unit-linked életbiztosítás fedezete mellett nyújtott 20+5 és X+5 konstrukciójú jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos június 4-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával! Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat abban az esetben, ha (a honlapunkon megtalálható felsorolásban szereplı), unit-linked típusú (befektetési egységekhez kötött) Aranyesı Extra B 6107 életbiztosítás megkötését tervezi. Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) partnerével, az AXA Biztosító Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal (továbbiakban: Biztosító) közösen olyan speciális hitelkonstrukciót dolgozott ki, amely ötvözi a bankhitel és unit-linked életbiztosítás kínálta elınyöket. A Bank csak azon, a fenti feltételeknek megfelelı biztosításokat tudja figyelembe venni: ahol a biztosítási kötvénynek mind a szerzıdıje, mind a biztosítottja egyúttal a Banknál kölcsönfelvevı (nagykorú adós) is, a Bankot követı kedvezményezett lehet a kölcsönigénylı által tetszılegesen megjelölt személy (akár kiskorú is), már meglévı biztosítás esetén, amelynek biztosítási díja rendszeresen megfizetésre került. Ha a kölcsönfelvevı kölcsön igénylésekor még nem rendelkezik ilyen életbiztosítással, elegendı a fentieknek megfelelı biztosítási szerzıdést a Bank hiteljóváhagyó döntését követıen megkötni. Ebben a hitelkonstrukcióban Ön az életbiztosítás díjának rendszeres fizetésével az életbiztosításban halmozza fel a kölcsön tıkerészét. A Biztosító befekteti a rendszeresen befizetett biztosítási díjat, illetve az esedékesség idıpontjaiban azaz a kölcsönszerzıdésben megjelölt idıpontokban az addig összegyőlt tıkébıl átutalással törleszti az esedékes tıketartozást. A unit-linked biztosítás sajátossága, hogy a befizetett biztosítási díjak olyan befektetésekben kerülnek elhelyezésre, amelyek értéke ingadozhat (például részvénybefektetések), így elıfordulhat, hogy a Biztosító átutalása nem fedezi az esedékes teljes tıketörlesztést, vagyis a Biztosító nem garantálja a tıke törlesztését. Az életbiztosítással kombinált hitel az alábbi célokra fordítható: használt és új lakás, továbbá egyéb ingatlan vásárlása, építés, lakásbıvítés, lakásfelújítás, hitelkiváltás, de szabadon, hitelcél meghatározása nélkül is felhasználható. Az egyes hiteltípusokra vonatkozó részletes feltételeket a Bank külön erre a célra készített tájékoztatói tartalmazzák, így az alábbiakban csak azokról a feltételekrıl szeretnénk tájékoztatni, amelyek a biztosítással kombinált jelzáloghitelek esetén eltérnek. Az életbiztosítás fedezete mellett nyújtható kölcsönrész összege: A teljes adható kölcsön összegét a fedezetül felajánlott ingatlanok értéke alapján számított fedezeti limit, és a Bank ügyfélminısítı rendszere által szolgáltatott jövedelmi limit határozza meg. A teljes adható kölcsönösszeg nem függ a kapcsolódó életbiztosítás jellemzıitıl. A jóváhagyott kölcsön teljes összege, vagy akár csak egy része is törleszthetı életbiztosításból. Így az itt meghatározott számítási mód csak a kölcsönösszeg azon részére vonatkozik, amelyet Ön Aranyesı Extra életbiztosítással kombináltan szeretne visszafizetni. Az életbiztosítás mellett nyújtott kölcsön vagy kölcsönrész legfeljebb az alábbiakban meghatározott összegő lehet (több életbiztosítás esetén összesíteni kell az alábbiakban meghatározott összegeket) ös konstrukcióban a hiteligénylést megelızı 2 éven belül megkötött biztosítás esetén Lépcsızetes törlesztéső kölcsön(rész) összege = Elsı éves díj x 30 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , Cg. Szám: Fıvárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB, SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB 1. oldal

2 Éves díj = Havi díj x 12 X+5-ös konstrukcióban a hiteligénylést megelızı 2 éven belül megkötött biztosítás esetén Lépcsızetes törlesztéső kölcsön(rész) összege = Elsı éves díj x biztosítás díjfizetési tartama (évek száma) Éves díj = Havi díj x 12 A hiteligénylést megelızı 2 évnél régebben kötött biztosítás esetében az adható kölcsön maximális összegének meghatározásában egyéb szempontok is szerepet játszanak: indexálások száma, unit-linked biztosításban felhalmozott vagyon értéke, hátralévı biztosítási tartam. Az adható kölcsön vagy kölcsönrész összegét a Bank ezer forintra lefelé kerekíti. Ha az életbiztosítás mellett nyújtott kölcsön nem elégséges a hitelcél megvalósításához, és az Ügyfél fizetıképessége és/vagy az ingatlan értéke lehetıvé teszi, további, nem életbiztosítás mellett adott, a Bank által nyújtott kölcsön vagy kölcsönrész is igénybe vehetı, melyre a megfelelı termékleírásban foglaltak az irányadók. Ha egy kölcsön két kölcsönrészbıl áll, melyek közül az egyik életbiztosításhoz kapcsolódik, a másik pedig nem, akkor a két kölcsönrész futamidejének azonosnak kell lennie. A biztosítás fedezete mellett nyújtott kölcsön(rész) futamidejének szabályai: A kölcsönfelvevı(k) a kölcsön lejáratának évében maximum a 75. életévüket tölthetik be, ennél idısebbek nem lehetnek. A havi törlesztırészlet meghatározása: A havi törlesztırészlet meghatározása nem annuitás alapú módszerrel történik. Havi törlesztırészlet: a kölcsön futamideje alatt a kölcsönfelvevı havonta csak kamatot és kezelési költséget fizet a Bank részére. A kamat (ügyleti) és a kezelési költség számításának módja: 30 Kamat = Tıke x Kamatláb százalékban x A kölcsön futamideje maximálisan év lehet, és a következık szerint számítandó: a Biztosító szolgáltatásának végsı idıpontja és a kölcsönszerzıdés megkötése közötti idıtartamot kell alapul venni. Ehhez az idıtartamhoz hozzá kell adni minimálisan 5 évet, és az így kapott idıtartamhoz hozzá kell adni annyi hónapot, illetve évet, hogy a teljes futamidı a választott kamatperiódus egész számú többszöröse legyen. A biztosítás tartama a szerzıdés kezdetétıl számított évforduló. Az életbiztosítási szerzıdés vonatkozásában a Szerzıdı kérésére az AXA Biztosító Zrt. rögzíti, hogy a szerzıdés a 10. évfordulót követıen év közötti tartammal tartamossá válik. Az életbiztosítás lejárati szolgáltatása a éves díj megfizetése esetén a évfordulót követıen vehetı igénybe. A kölcsön futamidejének elsı évében a tıke győjtése kötelezıen az AXA Biztosító alapjaiban történik, ezért a biztosítás évfordulóját megelızıen egyösszegő idıszaki kifizetés nem kérhetı. A biztosítás évfordulója és a tıketörlesztés kölcsönszerzıdésben rögzített esedékességét megelızı 15. naptári nap között egy 1 éves idıszak áll rendelkezésre arra, hogy a Kölcsönfelvevı kivonja a unit-linked biztosításból a tıketörlesztéshez szükséges összeget. Ez az összeg, amely a Biztosítótól a Bankhoz érkezik, az úgynevezett partneri elıtörlesztés, amely az Ügyfél számára díjmentes. Ily módon a kölcsönfelvevı eldöntheti, hogy az említett 1 éves idıtartamon belül számára melyik a legalkalmasabb idıpont arra, hogy a Biztosítótól kifizetést kérjen. A partneri elıtörlesztés vonatkozásában nem alkalmazandók a kölcsönfelvevı általi elıtörlesztés szabályai, a partneri elıtörlesztésrıl további részleteket tartalmaz a Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzata. Ha a unit-linked biztosításban mégsem győlne össze a kölcsön visszafizetéséhez szükséges tıke, akkor lehetısége van az Ügyfélnek a hitel annuitás alapú hitellé történı átalakítására a futamidı fennmaradó, 5 évére vonatkozóan. Abban az esetben, ha az Ügyfél a év elején törleszt, akkor az annuitás idıszaka ezzel az egy évvel is növekszik, mivel a végsı lejárat idıpontja nem változhat (maximum év). A futamidı utolsó öt éve, egy technikai lépcsıt tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a Biztosító 15., illetve 20. évben folyósított szolgáltatásának 1000 Ft-tal csökkentett összege kerül a kölcsönszerzıdésben esedékes tıketörlesztésként - a Biztosító szolgáltatásához igazodva feltüntetésre. A kölcsön tıkerészébıl fennmaradó 1000 Ft a kölcsön futamidejének utolsó napján esedékes. 2. oldal

3 Amennyiben az alapokban összegyőlt tıke a év végén elegendı a kölcsönösszeg teljes visszafizetésére, akkor a kölcsöntartozás már ebben az idıpontban a biztosítási évforduló idıpontját követı 15 napon belül - elıtörlesztési díjfizetési-kötelezettség nélkül megszőnik. Az ügyfél azonban ezt már a kölcsönszerzıdés aláírásával a kölcsönszerzıdésben kéri. A biztosítási kötvénynek záradékolásra kell kerülnie az alábbiaknak megfelelı tartalommal: 20+5-ös konstrukció esetén A jelen életbiztosítási szerzıdés tekintetében a szerzıdés elsı számú kedvezményezettje a kölcsön(ök) mindenkori tıketartozása(i) és járulékának/járulékainak tekintetében az AXA Bank S.A. Magyarországi Fióktelep (továbbiakban: Bank) (1138 Budapest, Váci út D torony, cégjegyzékszám: ), illetve annak mindenkori jogutódja. A kölcsön (ök) mindenkori tıketartozás/tıketartozásai és járulék/járulékai feletti részre a kötvényen a záradékban foglaltakon túl a megnevezett kedvezményezett/kedvezményezettek jogosultak. A záradék hatálya alatt a szerzıdésnek a szerzıdı fél részérıl történı megszüntetésére, módosítására beleértve a Bank elsı számú kedvezményezettként való jelölését is- csak a hitelintézet, illetve annak mindenkori jogutódja beleegyezésével kerülhet sor. A szolgáltatás teljesítésére bármely, a kölcsönügylet(ek)hez kapcsolódó egyéb biztosításból való megtérülést követıen az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, vagy annak mindenkori jogutódja javára kerül sor, a fennálló tıketartozás(ok) és járulékainak erejéig. Jelen életbiztosítási szerzıdés vonatkozásában a Szerzıdı kérésére az AXA Biztosító Zrt. rögzíti, hogy a szerzıdés a 10. évfordulót követıen 20 éves tartammal tartamossá válik. Az életbiztosítási szerzıdés lejárati idıpontja a szerzıdés kezdetétıl számított 20. évforduló. Az életbiztosítás lejárati szolgáltatása a 20. éves díj megfizetése esetén a 19. évfordulót követıen vehetı igénybe. A 19. évfordulót megelızıen egyösszegő szolgáltatás nem kérhetı. A záradék hatálya alatt a visszavásárlási jogot kizárólag az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe vagy annak mindenkori jogutódja gyakorolhatja, a Szerzıdı joga a rendszeres díj fizetésének szüneteltetésére megszőnik, a rendszeres díj értékkövetése nem utasítható vissza, melynek mértéke - a Biztosító által felajánlott lehetıségek közül választva legalább 4% kell legyen. Részleges visszavásárlás, díjmentes leszállítás, kötvénykölcsön nem igényelhetı. Az Általános Személybiztosítási Feltételekben meghatározottak szerinti díjmentesítésre, díjnemfizetés esetén sincs lehetıség, vagyis díjnemfizetés esetén az életbiztosítási szerzıdés megszőnik. X+5-ös konstrukció esetén A jelen életbiztosítási szerzıdés tekintetében a szerzıdés elsı számú kedvezményezettje a kölcsön(ök) mindenkori tıketartozása(i) és járulékának/járulékainak tekintetében az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) (1138 Budapest, Váci út D torony, cégjegyzékszám: ), illetve annak mindenkori jogutódja. A kölcsön(ök) mindenkori tıketartozás/tıketartozásai és járulék/járulékai feletti részre a kötvényben a záradékban foglaltakon túl a megnevezett kedvezményezett/kedvezményezettek jogosultak. A záradék hatálya alatt a szerzıdésnek a szerzıdı fél részérıl történı megszüntetésére, módosítására beleértve a Bank elsı számú kedvezményezettként való jelölését is- csak a hitelintézet, illetve annak mindenkori jogutódja beleegyezésével kerülhet sor. A szolgáltatás teljesítésére bármely, a kölcsönügylet(ek)hez kapcsolódó egyéb biztosításból való megtérülést követıen az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, vagy annak mindenkori jogutódja javára kerül sor, a fennálló tıketartozás(ok) és járulékainak erejéig. Jelen életbiztosítási szerzıdés vonatkozásában a Szerzıdı kérésére az AXA Biztosító Zrt. rögzíti, hogy a szerzıdés a 10. évfordulót követıen X (amely értéke 15 és 20 év között választható) éves tartammal tartamossá válik. Az életbiztosítási szerzıdés lejárati idıpontja a szerzıdés kezdetétıl számított X. (amely értéke 15 és 20 év között választható) évforduló. Az életbiztosítás lejárati szolgáltatása a X. (amely értéke 15 és 20 év között választható) éves díj megfizetése esetén a X-1. (X értéke 15 és 20 év között választható) évfordulót követıen vehetı igénybe. A X-1. évfordulót megelızıen egyösszegő szolgáltatás nem kérhetı. A záradék hatálya alatt a visszavásárlási jogot kizárólag az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe vagy annak mindenkori jogutódja gyakorolhatja, valamint a szerzıdı joga a rendszeres díj fizetésének szüneteltetésére megszőnik. Részleges visszavásárlás, díjmentes leszállítás, kötvénykölcsön nem igényelhetı és az Általános Személybiztosítási Feltételekben meghatározottak szerinti díjmentesítésre díjnemfizetés esetén sincs lehetıség. Egy ilyen tartalmú záradékolás azt jelenti, hogy a záradékolt életbiztosítás a kölcsön fedezetéül szolgál úgy, hogy a biztosító által a Banknak, mint kedvezményezettnek fizetett biztosítási összegek a kölcsöntartozás megfizetésére szolgálnak. A kölcsönfelvevı a Banknak havonta törlesztırészletet fizet, míg a biztosítónak biztosítási díjat köteles fizetni legalább a záradék fennállása alatt. 3. oldal

4 A kölcsönfelvevı a kölcsönügylet keretében a Bank kedvezményezetti megjelölésén túl a kölcsönügyletben meghatározott tıketörlesztés erejéig az eléréses szolgáltatás vonatkozásában lemond arról a jogáról, hogy a Biztosító által fizetendı biztosítási összeget nem igényli, azaz a biztosítási összeget a kölcsönfelvevı nem hagyhatja benn a biztosításban ös konstrukció esetében a futamidı alatt a kölcsön kockázatainak csökkentése érdekében a Bank elıírja, hogy a szerzıdı Ügyfél köteles gondoskodni az életbiztosítás értékkövetésérıl, melynek a Biztosító által felajánlott lehetıségek közül választva - minimális éves mértéke 4 (négy) százalékpont. A kölcsönkérelem benyújtása utáni értékkövetések azonban nincsenek hatással a kölcsönügyletben megállapított tıketörlesztések mértékére és idıpontjára. Az értékkövetés eredményét és az esetleges többlethozamot, ha az meghaladja a Bank felé fennálló esedékes tıketörlesztést, a Bank visszautalja a Biztosító részére, aki ezt követıen eljár és kiutalja az összeget az életbiztosítási szerzıdés alapján az arra jogosult személy részére. A Bank a kölcsön törlesztésének elmaradása miatt, illetve a kölcsönszerzıdés felmondásakor kezdeményezheti a biztosítás visszavásárlását, ebben az esetben a Kölcsönfelvevı köteles a biztosítási kötvényt a biztosítóhoz benyújtani. Ha az Ügyfél akár a kölcsön törlesztırészleteit, akár a biztosítási díjat nem fizeti meg szerzıdésszerően, a Bank jogosult egyoldalúan, külön szerzıdésmódosítás nélkül a kölcsönt átalakítani annuitás alapú törlesztésőre, azaz a halasztást a Bank jogosult egyoldalúan megszüntetni. Összefoglalva A kölcsön futamideje alatt a Bank írásos hozzájárulása nélkül nem lehetséges: a hitelintézet kedvezményezettként történı jelölésének megváltoztatása, törlése; a díjfizetés mértékének módosítása, szüneteltetése vagy díjmentesítés; kötvénykölcsön igénylése ; az Életbiztosítás részleges visszavásárlása, teljes visszavásárlása, díjmentes leszállítása vagy a szerzıdı általi felmondása (kivéve a 90 nap díjnemfizetés miatti automatikus visszavásárlást); az Életbiztosítás újabb kölcsönnel való terhelése ös konstrukció esetén a biztosító által felajánlott értékkövetési lehetıségek, de legalább 4%-os értékkövetés visszautasítása; a banki záradékkal ellátott Életbiztosítás reaktiválása; az Életbiztosítás eléréses szolgáltatása vonatkozásában a kifizetésrıl való lemondás; kiegészítı biztosítások kötése a W 0110 Baleseti halál kiegészítı biztosítás, illetve a W 0111 Baleseti rokkantság kiegészítı biztosítás kivételével; a szerzıdı személyének megváltoztatása; az Életbiztosítás egyéb feltételeinek a Kedvezményezett Bankot hátrányosan érintı megváltoztatása; a évfordulót megelızıen egyösszegő idıszaki kifizetést kérni a választott konstrukciónak megfelelıen a biztosítási összeg módosítása; a garantált haláleseti biztosítási összeg csökkentése. A futamidı alatt van lehetıség az Ügyfél általi elıtörlesztésre is. Ezen elıtörlesztés a kölcsönbıl még fennálló tartozás csökkentésére számolandó el oly módon, hogy az elıtörlesztéstıl függetlenül változatlan a tıketörlesztések esedékessége mindaddig, amíg a kölcsönszerzıdésben rögzített tartozás (részben) fennáll. Egyebekben az Ügyfél általi elıtörlesztés feltételeit a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában szabályozza. A Bank értesíti a Biztosítót az alábbi esetekben: amennyiben a kölcsönügyletet a Bank felmondja, ha egy adott kölcsönügyletben bármilyen oknál fogva a kölcsönfelvevıvel szembeni követelése megszőnt. A Biztosító értesíti a Bankot az alábbi esetben: ha a kölcsönfelvevı a Biztosító felé teljesítendı díjfizetési kötelezettségével 30 napos késedelembe esik, ha a kölcsönfelvevı a futamidı alatt elhalálozik. A Bank az életbiztosítás mellett nyújtott kölcsönt felmondhatja akkor is, ha: az Ügyfél a biztosítás díját nem a szerzıdésének megfelelıen teljesíti, 4. oldal

5 az Ügyfél biztosítási szerzıdését a Biztosító felmondja, a Biztosító bármely oknál fogva a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól mentesül. Milyen egyéb, a fentiekben nem említett elınyökkel jár ennek a konstrukciónak a választása? A kölcsönfelvevı halálakor az örökösök mentesülhetnek a hitel visszafizetésének terhe alól, mert ilyenkor a tartozást vagy annak egy részét a Biztosító fizeti meg a Banknak. (Ebben az esetben, amennyiben a haláleset, mint biztosítási esemény kapcsán valamely, a Biztosító biztosítási feltételeiben meghatározott kizárási vagy mentesülési ok miatt a Biztosító nem mentesül a szolgáltatás alól, elıfordulhat, hogy az örökösök részérıl nem szükséges további törlesztırészlet megfizetése.) Az Ügyfél az átlagosnál magasabb hozamot érhet el a biztosítási konstrukció lehetıségeinek köszönhetıen. Azonban, ha bármely oknál fogva a Biztosító nem fizet a kölcsönszerzıdésben megjelölt tıketörlesztési idıpontban, vagy nem a kölcsönszerzıdésben rögzített összeget fizeti, vagy bármely okból a beérkezett összeg nem fedezi a tıketörlesztést, a kölcsönfelvevı akkor is köteles gondoskodni arról, hogy a Bank felé a tıke törlesztésére a kölcsönszerzıdés szerint sor kerüljön. Túlfizetés esetén (ha a Biztosítótól nagyobb összeg érkezik a Bankhoz, mint az esedékes tıketörlesztés) a hitel törlesztését követıen a fennmaradó összeget a Bank visszautalja a Biztosító részére, aki ezt követıen eljár és kiutalja az összeget az életbiztosítási szerzıdés alapján az arra jogosult személy részére. A biztosítás fedezete mellett nyújtott hiteltermék egyebekben megegyezik a megfelelı termékleírásban foglaltakkal. Amennyiben a fenti tájékoztatóval kapcsolatban további kérdése merülne fel, hitelértékesítı munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére. (Az életbiztosítási szerzıdésével kapcsolatban a Biztosító Ügyfélszolgálatánál érdeklıdhet.) Tisztelettel: AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe 5. oldal

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2010. szeptember 10-étől a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.: 1038V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú Hazai elnevezésű, forint alapú, (vásárlási, bővítési, építési, felújítási)

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben