A HORGOSI ÁRVAHÁZ TÖRTÉNETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HORGOSI ÁRVAHÁZ TÖRTÉNETE"

Átírás

1 Krónika 51 Molnár Tibor A HORGOSI ÁRVAHÁZ TÖRTÉNETE régészeti leletek tanúsítják, hogy Horgos és környéke már A a legősibb időkben is lakott volt: bizonyítékokat találtak a körösi, a vinčai, bodrogkeresztúri, tiszapolgári kultúrák jelenlétére. A népvándorlás korában megfordultak erre a kelták, gepidák, szkíták, hunok, avarok, a térségbe később a szlávok települtek, majd pedig a magyar törzsek érkeztek meg. Legvégül a kunok, akik IV. Béla királytól laza önkormányzati jogot nyertek, jelenlétüket ma is határnevek őrzik: Kun-tó, Kun-halom. Horgos első írásos említése a XI. századból származik: ekkor Horgos halászfaluról, és Szent Péter településről is szót ejtenek. A tatárjárás során elpusztult ez a település is, a török hódoltág idejéből pedig nagyon kevés adat maradt fenn. Tény, hogy a régészek egy kisebb templom maradványait találták meg, ami önálló település létezésére utal. Újabb említésére 1640-ből van írásos adat. Az február 22-én keltezett királyi rendelet tervbe vette Horgos és Szent Péter puszták eladását. Három érdeklődő jelentkezett: Szeged város, amit Kárász Miklós főjegyző képviselt, Martonos település és Andrássy Zsigmond, csongrádi alispán. Miután kiderült, hogy az 1715-ben meghozott XVI. törvénycikk értelmében város, mint holt kéz nem szerezhet adományt, a Helytartó Tanács elnöke Grassalkovich Antal javasolta Kárásznak: a kérdéses pusztákat saját részére vegye meg! És lőn: Kárász Miklós március 5-én Pozsonyban aláírta a szerződést a puszták felének megvásárlásáról, rajnai forint ellenértékében ben Andrássy visszalépett, így az ő részére fenntartottat is Kárász vehette meg március 11-én állították ki az uralkodói adománylevelet, melynek fontos kitétele volt az alábbi:

2 52 Molnár Szerző Tibor Az emlékezetes megadományozott Kárász Miklós, a Csongrád megyéhez tartozó birtokokon, Tiszaszentpéteren és Horgoson, amelyek a Szentmária városától Szegedre vezető úton vannak, így a közönségnek és az áthaladó katonaságnak szükségleteire, 100 telkes falut állandó folytonossággal felépítsen, s abba kizárólag katolikus vagy egyesült görög szertartású embereket telepítsen. A falu helyét Szeged és Szabadka között jelölték ki a két szabad királyi város hathatós nyomására. A nagyok számítása ésszerű és gazdaságos volt: a déli irányba átvonuló katonaság ellátásának és elszállásolásnak terhét igyekeztek az új településre hárítani. Noha már az as összeírás szerint is voltak a pusztáknak lakosai, a rendes gazdálkodás beindításához és persze, hogy az uralkodói adománylevélnek is eleget tegyen szükséges volt, hogy Kárász lakosságot telepítsen a pusztákra. Kárász Miklós szeptember 24-én 59 gazdával írt alá szerződést, majd a következő évben újabb 120 család érkezett lassan kialakult a falu. A vármegyék újjászervezésekor Csongrád vármegyébe sorolták, és abban is maradt az 1920-ban bekövetkezett impériumváltásig ben a szabók, kádárok, kovácsok, tímárok alakítottak céhet, 1845-ben megkezdte működését a helybeli iskola is. A falualapító horgosi és szentpéteri Kárász Miklós dédunokája Kárász Karolina ( ) Kárász III. Miklós és báró Wenckheim Henrietta házasságából született ben Mezőberényben. Kárász Karolina július 19-én Pesten lépett házasságra románfalvi Fejérváry Miklóssal. Fejérváry Miklós május 27-én született Pesten. Édesanyja liptóteplai Dvornikovich Mária a szülést követően elhunyt. Az ifjú Miklós Pozsonyban tanult, majd 1830-ban Pesten befejezte a jogi egyetemet. Apja 1829-ben bekövetkezett A horgosi árvaház

3 Cím Dr. Rajki Márton... 53

4 54 Molnár Tibor halálát követően birtokba vette a Dvornikovichok lontói (ma Lontov, Szlovákia) birtokát ban Hont vármegye egyik országgyűlési képviselője lett, de 1845-ben hátat fordított a politikának. Az es forradalmat és szabadságharcot hazafiasan támogatta, annak bukását követően az emigráció rögös útja mellett döntött. Az ekkor már négytagú család 1846-ban Pesten Miklós fia, 1847-ben Vácott Celesztina leánya született kisebb európai kitérőt követően június 8-án szállt partra Amerikában, New Yorkban. A családfő az Iowa állambeli Devenportot választotta letelepedésük helyéül: október 1-jén beköltöztek az újonnan épült kastélyba. A Fejérváry család hamarosan a davenporti közösség megbecsült tagjává lépett elő. Az ifjú Miklós 1863-ban az unió katonájaként az amerikai polgárháborúban áldozta életét új hazájáért Apja, románfalvi Fejérváry Miklós, szeptember 23-án hunyt el. Fejérváry Miklós hitvese, Kárász Karolina nagy műveltségű, szigorúan vallásos, de szellemes hölgy volt: életét átszőtte a rászorulók érdekében végzett adakozás és jótékonykodás, amit Magyarországon is gyakorolt. Folyamatosan támogatta a mezőberényi katolikus egyházközösséget: az ottani templom, iskola és plébániaépület építkezési munkálatait. Idős korában 1888-ban végrendeletileg megalapította a horgosi árvaházat. Végakaratának érvényesítése augusztus 27-én bekövetkezett halálát követően Celesztina leányára hárult. Fejérváry Celesztina aki 1937-ben bekövetkezett haláláig hajadon maradt 1900-ban visszatért Magyarországra, és Mezőberényben telepedett le. Alapítványa nevét, amelyet már 1892-ben áthelyezett Budapestre, 1895-ben Fejérváry Miklósné született Kárász Karolina és horgosi és szentpéteri Kárász Miklós alapítványra változtatta. A horgosi árvaházat az alábbi okirattal alapította: A horgosi árvaház

5 Cím 55

6 56 Molnár Szerző Tibor Alapítványi okirat (másolat) Én, alulírott Fejérváry Celestina jelenleg az Amerikai Egyesült Államok Davenport városi lakos, miután Davenportban augusztus 7-én elhalt édesanyám Davenportban február 2-án kelt végrendelete 4./ pontja szerint... árva és elhagyott, avagy igen szegény szülőktől származó gyermekeknek a katolikus szentegyház törvényei szerint való nevelésére örök időkre szóló alapítvány megalkotását rendelte, Dr. Weimann Fülöp budapesti kir. közjegyző előtt Budapesten évi március 19-én felvett és a Magyar Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által 22099/892. sz. alatt jóváhagyott hagyatéktárgyalási jegyzőkönyv értelmében a budapesti kir. törvényszék mint hagyatéki bíróság 26051/892. sz. alatt kelt hagyaték átadóvégzése tanúságaként én a hagyatéki leltár és becslés eredményeképp a végrendeletben megállapított örökségi aránynak megfelelő tőkeösszeget: frt. 23 kr. a M. Kir. Központi Állampénztárba már befizettem, továbbá az alapítványnak augusztus 28-tól június 30-ig járó 859 frt. 72 kr. jövedelmi illetőséget mindkét összeget 68 frt. 05 kr.-al kerek összegre kiegészítve tehát összesen frt. azaz kilencvenegyezerhatszáz forintot bírói letétben helyeztem, ezzel boldogult édesanyám végrendeleti óhajának és rendelkezésének szívem szerint is eleget tettem. I. Az érintett végrendeleti intézkedés értelmében ezen alapítványi tőkeösszeg az alábbi II-VI. pontok rendelkezésének figyelembe tartása mellett örök időkre a megjelölt célra lévén kezelendő, rendelem, hogy az Fejérváry Miklósné szül. Kárász Karolina és horgosi és szentpéteri Kárász Miklós alapítvány néven a

7 A horgosi árvaház története 57 nagyméltóságú M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által a központi állampénztárban kezeltessék. II. Az alapítvány célja, hogy... árva és elhagyott, vagy igen szegény szülőktől származó leánygyermekek számára árvaház építtessék és fenntartassék, és abba elsősorban Csongrád megyében született árva vagy teljesen szegény gyermekek, és csak ilyenek nemlétében más megyebeliek neveltessenek a rom. kat. vallás szellemében 6-ik évüktől 16-ik életévük betöltéséig. A nevelés az elemi oktatás mellett különösen a háztartás vezetése, főzés, takarítás, kertészkedés, varrás (minden díszmunka kizárásával) tekintetében teljes jártasság elsajátítására irányítandó, hogy az árvaházból kilépők mint szobalányok, házvezetők, kulcsárnők, főző, varrónők nyerhessenek alkalmazást. A 16-ik életkort betöltő növendék az alapítványi árvaházat elhagyja, miután a legszükségesebb, 100, azaz egyszáz korona értéket felül nem haladó kelengyével az alapítvány részéről és terhére az árvaház kezelősége által ellátatott. III. Az árvaházba való felvétel elsősorban általam vagy örököseim által akár személyesen, akár megbízott által leendő kijelölés útján történik, netáni elhalálozásom esetére és másodsorban a horgosi és szentpéteri Kárász-család e részbeni meghatalmazottjának ajánlottai birnak a felvételre igénnyel. Amennyiben az alapítványi helyek azáltal, hogy részemről úgy örököseim részéről a kitűzendő időben az árvaház intézet vezetőségénél megfelelő jelölések nem történnek üresedésben maradnának, ez esetben Horgos község elöljárósága és rom. kat. lelkésze együttes határozattal legyenek jogosítva a megürült alapítványi helyekre a kijelölést gyakorolni.

8 58 Molnár Tibor IV. Az árvaház Horgos községben építendő a Horgos község által e célra kizárólagos tulajdonjoggal ajándékozott teleken lehető egyszerű, de tartós anyagból, és egyszerű és tartós felszereléssel: az építés foganatosítását magam számára tartom fenn. Az építési költség az alapítványi tőke kamataiból lesz kiegyenlítendő. V. Az árvaház vezetése a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskola Nénék-re (sic!) bízandó, kiknek egyik társháza Kalocsán létezik és csak ha többé ezen congregatiónak tagjai nem lennének, bízható meg más szerzet a vezetéssel. Az árvaház az illetékes püspöki hatóság fennhatósága alatt áll az évi számadási kivonatok is e hatóság által lesznek a főfelügyeletet gyakorló minisztériumhoz felterjesztendők. VI. Ha azonban az alapítvány rom. kat. jellegétől megfosztatnék, vagy céljától elvonatnék, annak alapítványi jellege és természete azonnal megszűnik, és ez eset beálltára az alapítványi tőkéhez való tulajdonjogot magam és örököseim és ezek törvényes jogutódai számára fenntartom. Jelen alapító okirathoz alulírott gróf Batthyány Géza mint végrendeleti végrehajtó saját részemről is mindenben hozzájárulok. Az alapítvány, az alapító okiratnak a nagyméltóságú M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által történt jóváhagyása után azonnal életbe lép. Jelen alapító okirat öt egyenlő eredeti példányban állítatott ki, és pedig a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Fejérváry Celestina, gróf Batthyány Géza és az árvaházat kezelő nővérek elöljárósága, valamint felügyelő hatósága. A horgosi árvaház (1942)

9 120 éve halt meg... 59

10 60 Molnár Tibor Kelt Észak-Amerika, Iowa állam, Davenport városában július 25-ik napján Fejérváry Celestina s. k. Előttünk: Fejérváry Miklós s. k. Speletitich Mihály s. k. Jelen alapítványi okiratot főpásztori joghatóságomnál fogva elfogadom és jóváhagyom szám Kalocsa, április 4. Csaszka György, kalocsai és bácsi érsek s. k szám. Jóváhagyom oly hozzáadással, hogy az okiratnak gróf Batthyány Géza végrendeleti végrehajtó által történendő aláírásától eltekintek, továbbá hogy az alapítvány tőke vagyona egy drb. Fejérváry Miklósné szül. Kárász Karolina és horgosi és szentpéteri Kárász Miklós alapítványa nevére szóló évi november 1-től kamatozó 2670 számú frt. névértékű A./ betűs 4%-os magyar földtehermentesítési kötvényből áll, mely kötvény a M. Kir. Központi Állampénztárban külön napló alatt kezeltetik. Budapest, május hó 10-én Wlassics s. k. P. H /914 szám. Az alapítvány tulajdonát képező kötményezett kötvény neve Fejérváry Miklósné szül. Kárász Karolina és horgosi és szentpéteri Kárász Miklós alapítványa névre helyesbítetett. Budapest, július 6. A miniszter helyett Madách s. k. államtitkár. P. H. Emléktábla az árvaház (ma iskola) épületén

11

12 62 Molnár Tibor Az árvaház a régi horgosi temető helyén épült fel 1897-ben, és a kalocsai Miasszonyunk Iskolanővérek vették birtokukba. Az első tíz árvaleány szeptember 30-án költözött be. Az árvaházat január 23-án szentelték fel ben sor került az árvaház kibővítésére is: bal szárnyához egy gótikus stílusú kápolnát építettek hozzá. Előlátva az elkövetkező nehéz időket, Celesztina több módon is igyekezett az árvaház biztonságos működését szavatolni. A századfordulót követően a Kis-Horgosnak nevezett határrészben koronát meghaladó értékben 132 kat. hold 1439 öl szántóföldet vásárolt: az ingatlant bérbe adta, a befolyó összeg pedig az árvaház jövedelmét képezte. További korona értékben évi 4 %-os kamatozású állampapírokat vásárolt, amiknek kamatai szintén az árvaház jövedelmét gyarapították. A beruházásoknak köszönhetően az árvaház 1912-től már 40 növendékről gondoskodhatott. A trianoni békediktátumot követően a horgosi árvaház továbbra is példásan működött, és működhetett egészen ig: épületét és földterületeit ekkor államosították. A nővérek a plébániára költöztek, a növendékek rokonokhoz kerültek. Az épületet 1949-től tanügyi célokra hasznosítják: kezdetben az algimnázium, majd 1954-től a helyi általános iskola működik benne. IRODALOM Kárász Ilona: A horgosi árvaház és zárda krónikája. In: Beszélő múltunk. Újvidék, 1995, p. Nagygyörgy Zoltán: A Fejérváry és Kárász család nemes cselekedetei. Bácsország, 2007/1 (40. szám) p LEVÉLTÁRI FORRÁSOK Történelmi Levéltár Zenta, F: 123 Községi Népbizottság, Horgos ( )

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI IRGALOM HÁZA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA

AZ ÓBUDAI IRGALOM HÁZA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA SIMON KATALIN AZ ÓBUDAI IRGALOM HÁZA TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA Azok a szerencsétlenek, kik fájdalmaik, lelki és testi tehetetlenségük gyötrelmeinek enyhítését fogják találni az Irgalom Házában, áldást fognak

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6.

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6. DemNet könyvek 6. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Budapest 2006 Második, javított kiadás Szerzők: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária Szerkesztette:

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 PPEK 719 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története és alapszabályai A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 mű a Pázmány Péter

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 1. kt. sz.: XIV. 236. 1.2013. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: Nagyné Tóth Békéscsaba, Szent István tér 7. Krisztina Mell.: 5 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2014. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Lőrincz Róbert A dunakeszi

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013 GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. 1867 1945 Első kötet Főszerkesztő: G. Merva Mária Szerkesztette: Farkas József Gödöllő 2013 A kötet megjelenését Gödöllő Város Önkormányzata tette lehetővé. TARTALOMJEGYZÉK A kötet

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE I. évfolyam 2. szám Dunakeszi 2008. szeptember Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert Megjelenik évente háromszor

Részletesebben

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 2 A CSENGELEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖSÉG 75 ÉVE Í r t á k : Papp Istvánné Katona Attila Molnár Mihály Kiadta a Csengelei Róm. Kat. Egyházközség Csengele,

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa

A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa A Sematizmus adatainak lezárása: 2005. november 1. A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa Kiadja a Szatmári Római Katolikus Püspökség Szatmárnémeti, 2006

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 1. Az evangélikus elemi népiskola Tótkomlós község lakói, mindjárt 1746-ban, letelepedésük után, gondoskodtak egy iskola felállításáról. Mivel kizárólag evangélikus

Részletesebben