TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 * BANKÜZLETI KÖZÖS SZABÁLYOK EGYÜTTMÙKÖDÉS... 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 *1.1. 2. BANKÜZLETI KÖZÖS SZABÁLYOK... 4 2.1. EGYÜTTMÙKÖDÉS... 4"

Átírás

1 A Budapest Bank Nyrt. Üzletszabályzata HATÁLYOS: június 15-tŒl TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 * AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÜGYFÉL ÁLTAL TÖRTÉNÃ ELFOGADÁSA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA... 3 TÁJÉKOZTATÓ A BANK ADATAIRÓL BANKÜZLETI KÖZÖS SZABÁLYOK EGYÜTTMÙKÖDÉS FELELÃSSÉG... 5 KÖZREMÙKÖDÃ IGÉNYBEVÉTELE KÉPVISELETI JOG... 6 ÉRTESÍTÉSEK, A KAPCSOLATTARTÁS ÉS A KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI A BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE, SZERZÃDÉSES FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA SZERZÃDÉSKÖTÉS DEVIZANEM, KAMATLÁB MEGVÁLTOZÁSA/MEGSZÙNÉSE IRÁNYADÓ JOG ÉS NYELV REKLAMÁCIÓ BANKTITOK ÉS BANKINFORMÁCIÓ, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNÃ ADATSZOLGÁLTATÁS BANKTITOK, ADATVÉDELEM A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER ( KHR ) RÉSZÉRE TÖRTÉNÃ ADATSZOLGÁLTATÁS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELE A MEGBÍZÁSOK KÖZLÉSE A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE A MEGBÍZÁSOK FEDEZETE, VISSZAVONÁSA IDÃSZAKOS TÁJÉKOZTATÁS, BANKSZÁMLAKIVONAT BESZÁMÍTÁSI JOG A MEGBÍZÁSOK TOVÁBBÍTÁSA FELELÃSSÉGI SZABÁLYOK FIZETÉSI MÙVELETEK KAPCSÁN BANKSZÁMLÁK SZÁMLANYITÁS ÉS SZÁMLAVEZETÉS RENDELKEZÉSI JOG FELMONDÁS, MEGSZÙNÉS BANKSZÁMLA ELZÁLOGOSÍTÁSA BETÉTEK BETÉTELHELYEZÉS BETÉTI FELTÉTELEK CÉLBETÉTEK BETÉTBIZTOSÍTÁS HITELÜGYLETEK HITELÜGYLETEK Hatályos június 15-től

2 BANKKÖLCSÖN KAMAT, DÍJ, HITELDÍJ A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE A KÖLCSÖNSZERZÃDÉS MEGSZÙNÉSE BANKGARANCIA KÖRÜLMÉNYEK MEGVÁLTOZÁSA VÁLTÓ VÁLTÓÜZLETEK VÁLTÓBESZEDÉS BIZTOSÍTÉKOK KÉSZPÉNZHELYETTESÍTÃ FIZETÉSI ESZKÖZÖK NEMZETKÖZI MÙVELETEK VALUTA-, DEVIZA- ÉS PÉNZPIACI MÙVELETEK SZÉFBÉRLET PÉNZTÁRSZOLGÁLAT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Hatályos: június 15-től 2/42

3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK *1.1. Az Üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat rendelkezései a Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan MıködŒ Részvénytársaság (a továbbiakban Bank) és az Ügyfél közötti valamennyi banküzleti kapcsolatra (jogviszonyra) kiterjednek. Jelen Üzletszabályzat jellel jelzett pontjai módosultak, a módosított rendelkezések dœlt betıvel kerültek megjelölésre, hatályba lépésének napja június 15. Az Üzletszabályzat rendelkezései külön kikötés nélkül is kötelezœek. A Bank és az Ügyfél azonban közös megegyezéssel az egyes szerzœdésekben, illetœleg a Bank adott üzletágára vonatkozó Általános szerzœdési feltételeiben az Üzletszabályzat rendelkezéseitœl eltérhetnek. Ilyen esetekben az eltérœ rendelkezések vonatkozásában az egyes szerzœdések, illetœleg az adott üzletágra vonatkozó Általános szerzœdési feltételek rendelkezései az irányadók Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a (i) természetes személy, (ii) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezœ gazdasági társaság, egyéb személy és szervezet (továbbiakban: szervezet), akik részére a Bank pénzügyi és kiegészítœ pénzügyi szolgáltatást nyújt A jelen Üzletszabályzattal nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a pénzforgalomra, valamint a Bank és az Ügyfél által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók Jelen Üzletszabályzat magyar, angol és német nyelven készült el. Jogvita vagy eltérœ értelmezés esetén a magyar nyelvı változat irányadó Az Üzletszabályzat Ügyfél által történœ elfogadása Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Bank gondoskodik arról, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elœzetesen megismerhesse. Ennek érdekében az Üzletszabályzatot az ügyfélfogadásra szolgáló banki helységeiben közzéteszi, valamint egy példányát díjtalanul az Ügyfél rendelkezésére bocsátja A szerzœdéses kapcsolat létesítésének elœfeltétele az, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja. Az Üzletszabályzat megismerését és elfogadását igazolja az Ügyfélnek a Bankkal kötött szerzœdésében foglalt ilyen értelmı nyilatkozata Az Üzletszabályzat módosítása A Bank az Üzletszabályzatot egyoldalúan módosíthatja. ErrŒl jogszabály, vagy jelen Üzletszabályzat eltérœ rendelkezése hiányában - a módosítás hatályba lépését 15 nappal megelœzœen a módosított Üzletszabályzat ügyfélfogadásra szolgáló banki helyiségekben történœ közzététele útján értesíti Ügyfeleit A módosított szabályok irányadók a már megkötött szerzœdések és folyamatban lévœ ügyek vonatkozásában is. A Bank a módosított Üzletszabályzatot az Ügyfél által elfogadottnak tekinti, ha az Ügyfél a módosított Üzletszabályzat hatályba lépéséig írásban nem jelenti be, Hatályos: június 15-től 3/42

4 hogy a módosítást nem fogadja el. Az írásbeli bejelentésnek a módosítás hatályba lépésének napjáig a Bankhoz meg kell érkeznie. Ha az Ügyfél az érvényben lévœ szerzœdések részét képezœ Üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, úgy a szerzœdést/szerzœdéseket legkésœbb a módosítás hatályba lépésének idœpontjáig azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a szerzœdœ felek egymással szemben vállalt kötelezettségei azonnal esedékessé válnak Tájékoztató a Bank adatairól Neve: Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Központi levelezési címe: 1138 Budapest, Váci út 193., vagy Pf.: Budapest, 1852 FŒ tevékenységi köre: Hitelintézeti törvény szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység Cégjegyzékszáma: Cg Központi Telefon/telefax: (Budapest Telebank)/ Központi PSZAF engedély szám: F-2/1992, dátuma: február 28. Fogyasztói panaszok, felügyeleti szerv: A szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszokat írásban a Budapest Bank Nyrt.-nél (1138 Budapest, Váci út 193.), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, valamint az illetékességgel rendelkezœ Kereskedelmi és Iparkamara mellett mıködœ BékéltetŒ Testületnél (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) lehet bejelenteni. A pénzügyi szolgáltatók felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, cím: 1013 Budapest, Krisztina krt BANKÜZLETI KÖZÖS SZABÁLYOK 2.1. Együttmıködés A Bank és az Ügyfél az egymással létesített üzleti kapcsolataikban, egymás érdekeinek szem elœtt tartásával, kölcsönösen együttmıködésre kötelesek A Bank és az Ügyfél a bankügylet szempontjából lényeges körülményekrœl, jelentœs tényekrœl, azok változásáról haladéktalanul értesítik egymást Az Ügyfél köteles együttmıködni a Bankkal pénzmosás megelœzésére és megakadályozására irányadó jogszabályok betartása érdekében. Ennek megfelelœen az Ügyfél köteles az azonosításhoz szükséges okmányokat a Bank részére bemutatni, írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében illetœleg érdekében jár el. Az Ügyfél az üzleti kapcsolat létesítésekor megadott azonosító adatokban illetve a tényleges tulajdonos személyét érintœen bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstœl számított öt munkanapon belül köteles a Bankot értesíteni. Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Bank az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. Amennyiben az Ügyfél vagy a tényleges tulajdonos adatai nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetœk be, a Bank az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízást, illetve további ügyleti megbízások teljesítését megtagadja. A Bank január 1-jét követœen az ügyleti Hatályos: június 15-től 4/42

5 megbízások teljesítését megtagadja, ha az Ügyféllel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelœzésérœl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény hatályba lépése elœtt létesített üzleti kapcsolatot és a jogszabály által elœírt ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljes körıen rendelkezésére és az Ügyfél a Bank írásbeli értesítése ellenére ügyfél átvilágítás céljából személyesen vagy képviselœje útján nem jelent meg. Az Ügyfél semmilyen körülmények között nem használhatja fel a Bank szolgáltatását olyan célra, mellyel pénzmosást követ el Az együttmıködési kötelezettségét nem megfelelœen teljesítœ vagy azt elmulasztó felet az ebbœl eredœ károkért felelœsség terheli. A Bank kizárja a felelœsségét az Ügyfél ezen kötelezettségének elmulasztásából eredœ, az Ügyfelet vagy harmadik személyeket ért károkért Az Ügyfél a Bankkal fennálló kapcsolata során megad a Banknak minden olyan információt, amelyet a Bank kér az Ügyfél és a bankügylet megítéléséhez Az Ügyfél köteles 30 napon belül írásban értesíteni a Bankot, ha valamely, általa a Banktól várt bizonylat különösen, ha fizetési megbízás teljesítésére, pénzkövetelés jóváírására vonatkozik nem érkezett vagy nem a megfelelœ idœben érkezett meg hozzá. Ennek elmulasztása esetén, a Bank nem felel az Ügyfelet vagy harmadik személyt ért károkért Az Ügyfél köteles továbbá haladéktalanul írásban bármely bankfiókban, vagy a Budapest Telebank szolgáltatáson keresztül telefonon bejelenteni a Bank részére, amennyiben a személyazonossága megállapítása során felhasználható valamely hatósági igazolványát ellopták, vagy azt elveszítette a hatósági igazolvány típusának és azonosító adatainak pontos megjelölésével együtt Az Ügyfél a Bank részére a szolgáltatás igénybevétele során megadott valamely adatában bekövetkezœ változást köteles haladéktalanul bejelenteni és az annak hiteles formában történœ igazolására szolgáló okiratot bemutatni. Egyéni vállalkozó Ügyfél köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett bármely változás, tevékenységének szünetelése, ismételt megkezdése, valamint megszüntetése bejelentésével egyidejıleg a bejelentésre szolgáló elektronikus ırlap adattartalmával megegyezœ tartalommal a változást a Bank részére írásban bejelenteni. Az egyéni vállalkozó Ügyfél köteles továbbá írásban bejelenteni, amennyiben tevékenysége a törvény erejénél fogva egyéb okból megszınik, az ok és a megszınés idœpontjának pontos megjelölésével FelelŒsség A Bank üzleti tevékenysége során a hitelintézettœl általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, az Ügyfél érdekeinek lehetséges figyelembevételével köteles eljárni. A Bank valamely kötelezettsége vétkes megszegésével az Ügyfélnek okozott közvetlen anyagi károkért felelœsséggel tartozik. Az Ügyfél az általában elvárható módon köteles a kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni A Bank nem felel az erœhatalomból (vis maior), a belföldi vagy a külföldi hatóságok rendelkezésébœl vagy a Bank mıködésének megzavarásából eredœ károkért. Hatályos: június 15-től 5/42

6 Okmányok kiszolgáltatása és kifizetése esetén a Bank annak teljesít, akit igazoló dokumentumainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetœleg a fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Bank a hitelintézettœl elvárható gondossággal vizsgálja meg a személyi azonosság, a képviseleti jogosultság, a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat és egyéb megbízásokat. A Bankot nem terheli felelœsség, ha a hozzá benyújtott iratok és egyéb okmányok hamis vagy hamisított voltát a tœle elvátható gondossággal történœ megvizsgálás mellett sem lehetett felismerni, továbbá amennyiben a Bank eljárása vagy mulasztása az Ügyfél által szolgáltatott adatok valótlan, pontatlan jellegébœl, vagy a jogszabály, vagy szerzœdés alapján az Ügyfelet terhelœ kötelezœ adatszolgáltatás elmulasztásából ered A Bank az Ügyfél bankszámláját érintœ, saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést a saját hatáskörben a hiba észlelését követœ ésszerı idœn belül helyesbíti. A Bank technikai hibából történœ jóváírása, vagy bankszámla terhelése nem minœsül fizetési mıveletnek, ezért a Bank az Ügyfél rendelkezése nélkül bármely egyéb, a Bank által átvett, de még nem teljesített fizetési megbízás teljesítését megelœzœen - helyreállítja a hibát megelœzœen fennállt eredeti állapotot A Bank felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz kapcsolódóan okmányvizsgálatot kizárólag abban az esetben végez, ha jogszabály írja elœ a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújthatóságához okmányok benyújtását. Abban az esetben, amikor a Bank a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz kapcsolódóan okmányvizsgálatot köteles végezni, a Bank a benyújtott okmányokat kizárólag külsœ jegyei alapján, formai szempontból vizsgálja, nem köteles az okmányok valódiságát, a tartalmának valóságát, jogszabályi megfelelœségét és az aláírások eredetiségét ellenœrizni. A Bank kizárja a felelœsségét a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz kapcsolódóan benyújtott okmányok valótlan tartalmából, hamisításából, vagy nem arra jogosult általi aláírásából származó kárért, 2.3. KözremıködŒ igénybevétele A Bank az ÜgyféltŒl kapott megbízás teljesítése érdekében jogosult harmadik személy közremıködését igénybe venni, ha azt megítélése szerint szükségesnek tartja. A Bank a közremıködœért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közremıködœ felelœsségét jogszabály vagy üzletszabályzata korlátozza, a Bank felelœssége is ehhez igazodik Az Ügyfél által kijelölt harmadik személy tevékenységéért a Bank felelœsséget nem vállal A Bank a kiszervezett tevékenységek körét és a tevékenység végzœjét a Hirdetményben teszi közzé Képviseleti jog A Bank bármikor jogosult meggyœzœdni az Ügyfél, illetœleg képviselœje személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról Az Ügyfél nevében és képviseletében csak olyan személy járhat el, akit a magánszemély Ügyfél erre felhatalmazott, ha nem személyesen kíván eljárni, illetœleg aki a szervezet Hatályos: június 15-től 6/42

7 jogszabály alapján képviseleti joggal rendelkezœ vezetœ tisztségviselœje, vagy akit a szervezet nevében eljáró ilyen képviselœ hatalmazott fel a képviseletre, és képviseleti jogosultságát hitelt érdemlœen igazolni tudja. A vezetœ tisztségviselœ képviseleti jogosultságának igazolásához a képviselœnek be kell nyújtani a Bankhoz az eredeti vagy hiteles másolatú alapító dokumentumot, eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-mintát és a cégbíróság, illetœleg ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartó érkeztetœ pecsétjével ellátott nyilvántartásba vételi vagy módosítás bejegyzési kérelmet, és azok mellékleteit vagy elektronikus cégeljárás esetén a cégbíróság részére eljuttatott e-aktát, az elektronikus tértivevényt és annak mellékleteit. Amennyiben a képviselœ képviseleti jogosultságát a nyilvántartásba való bejegyzéstœl kezdœdœen gyakorolhatja, az eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-mintát kell benyújtania és a bejegyzést igazoló dokumentum eredeti példányát kell bemutatnia, és másolatban benyújtania A képviselœnek adott meghatalmazást teljes bizonyító erejı magánokiratba kell foglalni. A Bank megkövetelheti a képviselœnek adott meghatalmazás közokiratba foglalását. A meghatalmazásnak pontosan tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét (tartalmát és esetleges idœbeli korlátait). A Bank nem fogad el az ügyek vitelére szóló általános jellegı meghatalmazást, illetve olyan meghatalmazást, amelybœl a Bank elœtt történœ eljárás jogosultsága pontosan nem állapítható meg Külföldön kiállított okirat esetében a Bank megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt az Ügyfél az Országos Fordító és FordításhitelesítŒ Irodával vagy az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel rendelkezœ közjegyzœvel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez a Bank megkövetelheti, hogy azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse vagy felülhitelesítse, vagy a Hágai Egyezmény (1961. október 5.) szerinti hitelesítési záradékkal ( Tanúsítvány Apostille ) legyen ellátva, vagy (azon országok esetében, amelyekkel a Magyar Köztársaság kétoldalú jogsegélymegállapodást kötött) a hitelesítést az adott országban aláírás hitelességének tanúsítására jogosult helyi hatóság vagy közjegyzœ végezze A Bank az Ügyfél által a Banknál pont szerint képviselœként bejelentett személyt mindaddig az Ügyfél képviselœjének tekinti, amíg az Ügyfél a Bankot a képviseleti jog megszınésérœl illetve módosulásáról a jogszabályokban és a Banknak az Ügyféllel kötött szerzœdésében meghatározott formában írásban nem értesíti A Bank köteles a hozzá benyújtott okmányokon szereplœ aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni a megbízásra irányadó szerzœdés rendelkezései szerint, így különösen a rendelkezésre álló aláírásminta, illetve természetes személyek esetében a személyi adatok (személyi igazolvány, útlevél) egyeztetése és ellenœrzése alapján. Ha az aláírás nem a bejelentett módon történt, a megbízás vagy a meghatalmazás valódisága kétséges, vagy a személyi adatok nem egyeznek, a Bank jogosult megtagadni a teljesítést. ErrŒl a Bank a távol levœ Ügyfelet amennyiben a kommunikáció más formájában nem állapodtak meg - az ok megjelölésével, haladéktalanul írásban tájékoztatja Felszámolás vagy végelszámolás esetén személyes számlainformáció kéréshez, vagy rendelkezési jog átvezetéséhez a felszámolónak/végelszámolónak igazolnia kell a felszámolás/végelszámolás elrendelését és a képviseleti jogosultságát. Ehhez be kell nyújtania a felszámoló cég hatályos cégkivonatát, a felszámoló személy aláírási Hatályos: június 15-től 7/42

8 címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-mintát és a felszámolást/végelszámolást elrendelœ jogerœs bírósági végzés eredeti példányát A Bank nem köteles vizsgálni, hogy a hozzá benyújtott cégbejegyzési, változásbejegyzési stb. kérelmek mellékleteként csatolt dokumentumok tartalma a gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelel-e Ha vitatott az, hogy a szervezet képviseletében eljárni kívánó személy jogosult-e a szervezet képviseletére, a Bank képviseletre jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra illetœleg ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult. Vitatott képviselet esetén a Bank az Ügyfél károsodásának megóvása végett jogosult az általa az Ügyfélnek nyújtandó pénzügyi, kiegészítœ pénzügyi, illetve egyéb engedélyezett szolgáltatást a jogvita befejezéséig felfüggeszteni, vagy a szolgáltatás teljesítését a vitatott képviselœk együttes rendelkezéséhez kötni. A Bank kizárja a felelœsségét a szolgáltatás felfüggesztésébœl, korlátozásából eredœen az Ügyfelet ért esetleges károkért Értesítések, a kapcsolattartás és a kézbesítés szabályai A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, ajánlott levélben vagy a Bank által elfogadott elektronikus kommunikációs eszközökön történik, eltérœ írásbeli megállapodás hiányában a banki tájékoztatás nyelve a magyar. A Bank és az Ügyfél a kapcsolattartás módját egy adott szolgáltatásra vonatkozó szerzœdésben korlátozhatja, vagy eltérœen szabályozhatja. A kapcsolattartási eszközök mıszaki követelményei tekintetében az Ügyfélnek mobil SMS üzenet esetén annak fogadására alkalmas mobil telefonkészülékkel, elektronikus levelezés útján történœ kapcsolattartás esetén internet kapcsolattal rendelkezœ számítógéppel és olyan aktív postafiókkal kell rendelkezni, amely alkalmas a Banktól érkezœ elektronikus levelek fogadására és tárolására A szóbeli közlések alapján ha a felek szerzœdése ettœl eltérœen nem rendelkezik a Bank nem teljesít A Bank és az Ügyfél biztonságos telefonkapcsolatához a Bank külön megállapodásban foglalt feltételek szerint telefonkódot bocsáthat az Ügyfél rendelkezésére. Banktitoknak minœsülœ adatokat az Ügyfél csak ezen telefonkód használatával kérhet le. Egyes ügyletek tekintetében az Ügyfél telefonon is közölheti megbízásait (utasításait) a Bankkal. Ebben az esetben a Bank fenntartja a jogot, hogy a beszélgetéseket hangfelvételre rögzítse. Ezeket a felvételeket a Bank bizalmasan kezeli, és vita esetén bizonyítási célra felhasználhatja. A hangfelvételek bizonyító erœvel igazolják az elhangzottakat Az Ügyfél és a Bank külön megállapodásban rögzíthetik, hogy egymás között elektronikus (számítógépes) kapcsolatot létesítenek. A megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelœen a Bank vállalja, hogy fogadja és teljesíti az Ügyfél elektronikus úton adott megbízásait (utasításait). A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felelœsségi feltételeit is A Bank az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha erre vonatkozóan az Ügyféllel elœzetesen írásban megállapodott. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felelœsségi feltételeit is. Hatályos: június 15-től 8/42

9 A Bank az Ügyfélnek szóló küldeményeket arra a címre küldi, melyet az Ügyfél megadott részére.. Amennyiben az Ügyfél vállalkozásnak minœsül és szerzœdéses kapcsolata során levelezési címet jelöl meg, úgy eltérœ szerzœdéses megállapodás hiányában - valamennyi banki szolgáltatás kapcsán (kapcsolattartási csatornánként) a Bank kizárólag az Ügyfél által megjelölt egyetlen levelezési címet alkalmazza. Ebben az esetben az általa igényelt bármely bankszolgáltatás során megadott újabb kapcsolattartási cím a Bank részére korábban megadott címet módosítja. Amennyiben az Ügyfél a Bank részére nem ad meg levelezési címet, vagy a megadott levelezési címen az Ügyfél nem elérhetœ, akkor a Bank jogosult az értesítéseket bármely, az általa elérhetœ közhiteles adatbázisból (pl. lakcímnyilvántartás, cégnyilvántartás) származó lakcím, vagy székhely- (központi ügyintézési) címre megküldeni Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek az Ügyfelet terhelik, megfizetésük azonnal esedékes. Amennyiben a Bank rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll, vagy az Ügyfél egyéb okból nem elérhetœ, az értesítés elmaradásából eredœ károkért felelœsség nem terheli A Bank az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni Bármely levél, melyet a Bank az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendœ, ha a posta számára a kézbesítéshez általában szükséges idœ eltelt. Szokásos postai idœnek bármely belföldi küldemény feladását követœ ötödik, míg külföldi postázás esetén a tizedik munkanap tekintendœ. A Bank bármely értesítésének elküldését megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott banki nyilvántartás, feladójegyzék vagy feladóvevény illetve a Bank belsœ elektronikus nyilvántartása az elküldését igazolja A Banknál az Ügyfél rendelkezésére tartott bármely értesítést a rendelkezésre tartás elsœ napjától kézbesítettnek kell tekinteni. Az Ügyfél által tartósan el nem vitt küldeményt a Bank az Ügyfél költségére jogosult, de nem köteles postai úton megküldeni A Bank részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol a Bank az Ügyfél számláját vezeti, vagy a Banknak ahhoz a szervezeti egységéhez, amely az Ügyféllel a szerzœdést kötötte, vagy amelyet a Bank erre a célra az Ügyfél részére megadott. A Bank jogosult a cégnyilvántartásban szereplœ banki adatváltozásról az Ügyfelet oly módon tájékoztatni, hogy a változást kizárólag a Bank ügyfélfogadás számára nyitva álló helyiségeiben közzétett hirdetményben tünteti fel, a változást követœ 30 napig A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történœ kézbesítés hibáiból erednek Amennyiben az Ügyfél részére küldött írásbeli értesítés téves/hibás/nem létezœ cím miatt érkezik vissza, a Bank a további értesítések küldését az Ügyfél biztonsága érdekében mindaddig felfüggesztheti, míg az Ügyfél a helyes cím megadásáról nem gondoskodik A Bank az Ügyfél esedékessé vált fizetési kötelezettségére vonatkozóan, vagy a Bank és az Ügyfél közötti egyéb, akár bank- vagy értékpapírtitoknak minœsülœ információkról az Ügyfél által a szerzœdéses kapcsolat(ok) során megadott és a Bank által nyilvántartott bármely mobil telefonszámra küldött SMS üzenet, vagy címre küldött üzenet, vagy telefax üzenet útján is küldhet tájékoztatást. A Bank az értesítés kapcsán kizárja a felelœsségét a megadott mobiltelefonszám, illetœleg telefonkészülék és SIM kártya mindenkori tulajdonés/vagy birtokjogával összefüggésben, valamint az Ügyfél által megjelölt címen lévœ Hatályos: június 15-től 9/42

10 elektronikus postaláda jogosulatlan hozzáférésébœl, az Internet vagy más számítástechnikai rendszer mıködésének rendellenességébœl, vagy más számítógépes manipulációból az Ügyfelet ért károk tekintetében. Az Ügyfél kizárhatja illetœleg visszavonhatja az ilyen sms/ /fax értesítés küldését. Hatályos: június 15-től 10/42

11 2.6. A banki szolgáltatások ellenértéke, szerzœdéses feltételek módosítása Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, költséget, díjat tartozik fizetni. A bankszolgáltatások ellenértékének mértékét elsœsorban a szerzœdések tartalmazzák. Azokban az esetekben, amikor az Ügyféllel megkötött szerzœdés az Ügyfél valamely fizetési kötelezettségét a jelen pontban foglaltaktól eltérœ módon és/vagy jogcímen határozza meg, úgy azt annak valós jogi és közgazdasági tartalma szerint kell az adott jogviszonyban kamat, költség, vagy díjtételként értelmezni Olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek ellenértékérœl a szerzœdés nem rendelkezik, a Bank Hirdetménye az irányadó. Az Üzletszabályzat alkalmazásában Hirdetmény a Bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben közzétett, a kamatokat, a szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelœ egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, árfolyamokat, egyéb szerzœdéses feltételeket tartalmazó jegyzék. EllenkezŒ kikötés hiányában a Hirdetmény a jelen Üzletszabályzat részét képezi, azzal együtt értelmezendœ. A Hirdetmény legutolsó hatályos változatát a Bank kérésre az Ügyfél részére átadja. A Hirdetmény változásáról a Bank a módosítás hatályba lépését megelœzœen a jelen pontban foglalt, vagy jogszabály által megjelölt közzétételi határidœvel a módosított Hirdetménynek a Bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben való közzétételével és jogszabály kötelezœ elœírása esetén közvetlen módon értesíti Ügyfeleit. A Bank egyes üzleti szolgáltatásai kapcsán alkalmazott árfolyamainak típusát és mértékét a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A Bank az alkalmazott árfolyamot a bankfiókban közzéteszi, az árfolyamot saját kizárólagos hatáskörében eljárva egyoldalúan referencia árfolyam alkalmazása esetén akár a tárgynap folyamán is - jogosult módosítani, a módosításról az Ügyfeleket az aktuális árfolyam közzétételével értesíti. Vis maior esemény azaz hirtelen bekövetkezœ nagyfokú pénz- és tœkepiaci zavarok esetén a Bank jogosult a Hirdetményben megjelölttœl eltérœ idœpontban is új - referencia árfolyamon alapuló - árfolyamot jegyezni és közzétenni. A Hirdetmény módosítása csak a hatályba lépése utáni idœpontra vonatkozhat. Az egyoldalú módosítással érintett szerzœdéses feltételek megváltozásáról a Bank az Ügyfelet a a) pontban szabályozott szerzœdések Ügyfél számára kedvezœtlen változása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia kamatláb változásából eredœ kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - a hatálybalépést megelœzœen legalább 60 nappal, pénzforgalmi szolgáltatásra kötött keretszerzœdés változását eredményezœ feltételek esetén a Bank által meghirdetett referencia kamat és/vagy referencia árfolyam változását ide nem értve - a hatálybalépést megelœzœen legalább két hónappal, egyéb szerzœdések Ügyfél számára kedvezœtlen módosítása esetén a hatálybalépést megelœzœen legalább 15 nappal, az Ügyfél számára kedvezœtlen módosítást nem eredményezœ változás esetén legkésœbb a hatályba lépéssel egyidejıleg a jelen pont szerint meghatározott Hirdetmény útján, illetve a vonatkozó általános szerzœdési feltételekben rögzített módon értesíti. Hatályos: június 15-től 11/42

12 Ezen túlmenœen a Bank az Ügyfél számára kedvezœtlen módosításról és a módosítást követœen várhatóan fizetendœ törlesztœrészletrœl referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia kamatláb változásából eredœ kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével az Ügyfelet a a) pontban szabályozott szerzœdések esetén legkésœbb a hatályba lépést megelœzœen 60 nappal a bankszámlakivonaton, vagy külön megküldött figyelemfelhívó levéllel postai úton, vagy az Ügyféllel folytatott, a Bank által rögzített telefonbeszélgetés útján, vagy a Budapest Internetbank, vagy Budapest Bank Üzleti Terminál, illetve egyéb elektronikus banki szolgáltatás keretében az Ügyfél azonosítását követœen, vagy a jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározott módon és feltételek mellett is tájékoztatja. Ha az Ügyfél a módosított feltételeket nem fogadja el, a szerzœdést akár azonnali hatállyal írásban szerzœdés, vagy jogszabály eltérœ rendelkezése hiányában - díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettségtœl mentesen - felmondhatja oly módon, hogy felmondása legkésœbb a hatálybalépés napján a Bankhoz megérkezzen. A Bank felmondásnak tekint minden olyan ÜgyféltŒl származó nyilatkozatot, amelynek tartalma alapján az Ügyfél a módosított feltételeket magára nézve nem kívánja elfogadni. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló határidœn belül nem él a felmondási jogával, a Bank a szerzœdésmódosítást az Ügyfél által elfogadottnak tekinti Pénztartozás késedelmes megfizetése esetén a késedelmi kamat a Bank és az Ügyfél közötti szerzœdésben meghatározott fizetési határidœ vagy fizetési idœszak lejáratát követœ naptól válik esedékessé. Ha szerzœdés másként nem rendelkezik, pénztartozás késedelmes megfizetése esetén a Feleket a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelœ mértékı késedelmi kamat-fizetési kötelezettség terheli A Bank az egyes megbízások teljesítése során felmerülœ költségek, így különösen a postai költségek, a más bank, illetœleg egyéb közremıködœ által felszámolt jutalékok és költségek, illetve az esetleges hatósági eljárások költségei, illetékei összegével az Ügyfelet terheli meg Az ellenérték (kamat, díj, költség) megfizetése amennyiben szerzœdés vagy Általános szerzœdési feltétel másként nem rendelkezik a szerzœdésben vagy Hirdetményben meghatározott idœszakonként, illetve a szerzœdés megszınésekor esedékes A Bank részére járó ellenérték megfizetése úgy történik, hogy a Bank a szerzœdésben rögzített esedékességkor a számla devizanemében megterheli az Ügyfél bankszámláját, illetve készpénzben számolja el az ellenértéket. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy esedékességkor a megfelelœ fedezet a Bank rendelkezésére álljon A Bank a hitelkamatokat és az idœtartamhoz kötött díjakat eltérœ megállapodás hiányában, naptári napokra, a következœ képlet alapján számítja: tœke összege x kamatláb (%) x naptári napok száma Hatályos: június 15-től 12/42

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak.

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak. A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014.március 15.napját megelőzően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KDB BANK EURÓPA ZRT. PÉNZÜGYI-ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

KDB BANK EURÓPA ZRT. PÉNZÜGYI-ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA KDB BANK EURÓPA ZRT. PÉNZÜGYI-ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313 Adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2012. július 1-től Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 12. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 3 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 3 4. A Bank és az Ügyfél

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Omega Credit Zrt. Üzletszabályzat 3 / 35

Omega Credit Zrt. Üzletszabályzat 3 / 35 OMEGA CREDIT PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma H-EN-I-1817/2012., 2012.december 21. Hatályos: 2014. március 14. I. Általános rendelkezések... 4 I.1.

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2015. március 30. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. január 12. Az Igazgatóság a 29/1-10/2014.sz. határozattal jóváhagyta. Siklós,

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben