Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.)"

Átírás

1 Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kastélyosdombó Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésének és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (a továbbiakban Hgt.) 36. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: A rendelet célja A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy követelményeinek megfelelően szabályozza a) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett helyi közszolgáltatás igénybevételének, és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének rendjét, valamint b) a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelezettségeket. 1. Általános rendelkezések 2. (1) Kastélyosdombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A kötelező helyi közszolgáltatás Kastélyosdombó község közigazgatási területére te1jed ki. (3) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és a hulladékkezelőnek történő átadásáról köteles gondoskodni. ( 4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra. (5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. (6) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről

2 a) a Hgt ában foglaltaknak megfelelően saját maga nem gondoskodik, vagy b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstől a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan lényegesen kedvezőbb megoldással nem gondoskodik. (7) A (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek érvényesüléséről a gazdálkodó szervezet- a szolgáltató vagy a kfüjegyző- írásbeli felhívása esetén- hitelt érdemlően, írásban köteles igazolást benyújtani. (8) Amennyiben a gazdálkodó szervezet a (6) bekezdésben részletezett feltételeket- igazolt módon- nem tudja biztosítani, úgy a szolgáltatóval köteles közszolgáltatási szerződést kötni. 3. (1) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére a Dél-Kom Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult. (2) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végezhet. Értelmező rendelkezések 4. (1) Települési hulladék: az ingatlanon keletkezett és a szabványos gyűjtőedényben átmenetileg a következő szállítási napig tárolható, a rendszeres gyűjtőjárattal, zárt rendszerü célgéppel szállítható és az ártalmatlanító helyen elhelyezhető háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék. Háztartási hulladéknak minősül a lakásban, és a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségben és a lakók közös használatára szolgáló helyiségében és területen rendszeresen keletkező hulladék (szemét), a gazdasági hulladék. Egyéb szilárd hulladéknak minősül az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint az önkormányzati és más közintézményben rendszeresen keletkező szilárd hulladék, valamint a közterületeken keletkezett vagy felhalmozódó szilárd hulladék. (2) Lomtalanítás alá tartozó hulladék: háztartásokban alkalmilag keletkező nagyobb méretü nem veszélyes darabos hulladék, amely szabványos gyűjtőedényben nem gyűjthető és rendszeres gyűjtőjárattal nem szállítható. (pl. berendezési tárgy, bútor, stb.) (3) Kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, melyet a közszolgáltató legalább kéthetente egyszeri alkalommal köteles végezni. Az elszállítási nap meghatározását a közszolgálati szerződés tartalmazza, melyet a szolgáltató köteles az igénybevételre kötelezetteldcel közölni és a helyben szokásos módon közzétenni.

3 (4) Közszolgáltatási díj (a továbbiakban: díj): a tulajdonos által a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jogot szerzett közszolgáltatónak fizetendő, a Képviselő-testület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék á1talmatlanító helyen történő elhelyezésének, ártalmatlanításának díjhányadát is. (5) Hulladékgyűjtő sziget: a háztatiásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyüjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edénnyel. (6) Hulladékgyűjtő udvar: az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. A Képviselő-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai A Képviselő-testület feladata különösen: 5. a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése; b) a közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése; a települési szilárd hulladéldrnl kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjának megállapítása; d) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök c) gyakorlása, valamint az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; e) a települési szilárd hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyüjtés elterjesztésének támogatása; f) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató tevékenységének segítése; g) a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti értékelése; h) módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csöldcentésére, a szelektív gyűjtés bevezetésének támogatására. A tulajdonos kötelezettsége 6.

4 (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a hulladékkezelő rendszeresített gyűjtőedényében gyűjteni, továbbá a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni. (2) A tulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedény kapacitásán felül települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. (3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásáig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és a közbiztonságot ne zavmja. ( 4) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. A közszolgáltató köteles: A közszolgáltató kötelezettsége 7. a) a települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt területeken a közszolgáltatást kétheti rendszerességgel, az erre meghatározott, és az ingatlantulajdonosok által megismerhető időpontban végezni, b) a gyűjtőedé1myel történő települési szilárd hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a hulladékkezelő közterületen elhelyezett zárt konténereiben elhelyezett hulladékot folyamatosm1, szükség szerinti gyakorisággal elszállítmli, c) a közszolgáltatás végzése során a közterületet a szetmyeződéstől megóvni, a kihullott hulladékot összegyüjteni, a gyüjtőedényeket rendben a kihelyezés helyére visszarakni, A települési szilárd hulladék elhelyezése 8. (1) A közszolgáltató Kastélyosdombó község közigazgatási területén gyűjtött és átvett települési szilárd hulladékot a szelektíven gyüjtött hulladék kivételével központjában rakja le. (2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, müanyag) a tulajdonos a közszolgáltató által működtetett lakossági hulladékgyüjtö szigeteken, illetve a közszolgáltató telepén működő hulladékgyüjtő udvarban - a müködési szabályzatbm1 megfogalmazott, és a telepen kifüggesztett feltételekkel - közvetlenül is elhelyezheti.

5 (3) A szilárd hulladék elkülönített gyüjtésének és hasznosításának módját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A közszolgáltatási szerződés (1) A Képviselő-testület a közszolgáltatóval szerződést köt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltételek meghatározása érdekében. 9. (2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napjával jön létre és a szerződésben meghatározott időpontban lép hatályba és - a felmondásnak a Ptk-ban és a Hgt-ban szabályozott felmondási eseteit kivéve december 31. napján jár le. (3) Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató kötelező közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet. (4) Az e rendeleten alapuló közszolgáltatási szerződést a polgármester írja alá, és azt a Szervezeti és Müködési Szabályzatban meghatározott módon (helyben szokásos módon) közzé kell tenni. A kötelező közszolgáltatás igénybevétele 10. (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. (2) A háztartási hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás esetén a tulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó ráutaló magatartása hozza létre. Ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a háztmiási hulladék elszállításának megkísérlése. (3) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételnek, illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, valmnint a feltételekben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a tulajdonost írásban, valamint felhívás közzététele útján köteles előzetesen értesíteni. (4) Az ingatlanon keletkező, a kötelező közszolgáltatás alá taitozó egyéb szilárd hulladék elszállítását a tulajdonos a közszolgáltatónál külön rendeli meg. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 11.

6 Az önkormányzatot nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok ntán. A megüresedést és az ingatlan újbóli használatba vételét az önkormányzat 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség a bejelentést és a gyűjtőedény leadását követő naptári hónap első napjától az újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel. A gyűjtőedény biztosításával, használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos szabályok 12. (1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása céljára olyan szabványos gyűjtőedényt köteles használni, amely a közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beüríthető, azzal elszállítható. (2) A közszolgáltató köteles a tulajdonos kérelmére megfelelő számú és űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt a tulajdonos rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül. A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény használatának díját a közszolgáltató a közszolgáltatási díjban érvényesíti. 13. (1) Kastélyosdombó községben a közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtőedény űrtartalma: a) 120 literes; b) 5 m3-es gyűjtőkonténer c) 770 literes gyűjtőkonténer d) 1100 literes gyűjtőkonténer (2) Az (1) bekezdésben részletezett szabvány gyűjtőedényből ingatlanonként legalább 120 literes, de lakosonként a kétheti szállítási időtartamot figyelembe véve kell edényt választani. Amennyiben a már fennálló szolgáltatás igénybevevője e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül nem jelzi megváltozott igényét, úgy a gyűjtőedény további biztosítása - újabb módosítási igényéig - az eddigi formában áll fetm. (3) A gyűjtést végző célgép által megközelíthetetlen ingatlanok esetében a meghatározott gyűjtőpontokra gyűjtőkonténerek kerülnek kihelyezésre. A célgép által megközelíthetetlen közterületeket, illetve ingatlanokat, valamint a gyűjtőkonténerek kihelyezési pontjait a Képviselőtestület állapítja meg, melyet évente felül kell vizsgálni és a közszolgálati szerződésben rögzíteni. Tilos a konténerbe, illetve a konténer mellé kerti, illetve növényi hulladékot lerakni.

7 közötti megállapodás az irányadó azzal, hogy a gazdálkodó szervek esetében a 2. (8) bekezdésében foglaltaknak minimumként érvényesülnie kell. 14. (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 120 literes űrtartalmú gyűjtőedényt a tulajdonos az ingatlanán belül köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott területen csak közterület-használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani. Az engedélyben kiköthető, hogy az engedélyes az edény tárolóhelyét milyen módon köteles saját költségén kialakítani. (2) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített szállítási napon a közterületen, az elszállítást végző járművel megközelíthető és kiürítésre alkalmas helyre kihelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. (3) A tulajdonosok, illetve használók a hagyományos gyűjtőedényt az ingatlanon belül kötelesek tárolni, az a közterületre csak a gyűjtési nap előestéjén helyezhető ki, vagy a szállítás napján reggel 6 óráig. A gyűjtőedényt a szállítás napján az ürítést követően a közterületről cl kell távolítani. ( 4) A község területén elhelyezett gyűjtőedényekből a guberálás tilos. 15. (1) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényzetet szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni. (2) A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatti károkat - a közszolgáltató erre irányuló felszólításától számított 30 napon belül - az a személy téríti meg a közszolgáltatónak, aki a gyűjtőedényt tőle írásban átvette. (3) Tilos a gyüjtőedényben mérgező, robbanó, folyékony, izzó, vagy egyéb olyan anyagot (pl. állati tetemet) elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával foglalkozók egészségét, testi épségét, megrongálja a gépkocsi műszaki berendezéseit (pl. betontömb, kockakő), ilyen anyagok szállítását a szolgáltató köteles megtagadni. Megtagadhatja továbbá a háztartási szemétnek nem minősülő anyagok szállítását is. A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása 16.

8 16. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: a) nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy az túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az nem háztatiási hulladékot tattalmaz; b) a szállításra átadott hulladék az űrítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlat1ítás során a környezetet veszélyezteti; c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tattalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyüjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. (2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost és lakás esetében a Kötjegyzőt írásbat1 éttesíti az elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha a tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti, s az azzal kapcsolatban felmerült költségét a közszolgáltató a soron következő számlába11, külön tételként érvényesíti. A közszolgáltatási díj 17. (1) A közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület e rendelet 2. sz. mellékletében állapítja meg a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig. (2) A díj magában foglalja -az évente egy alkalommal szervezett - lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításánakés ártalmatlanításának díját is. A közszolgáltatási díj alapját képező egyszeri ürítési díjakat- edénytípusonként - e rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza. (3) A közszolgáltatási dijat minden hónapban Kastélyosdombó Község Önkormányzata fizeti meg a szolgáltató számára. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 18. (!) A közszolgáltató évente egy alkalommal szervezett - előre meghatározott időpontban végzett - lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos gyűjtőedényzetbe el nem helyezhető hulladékot elszállítja és ártalmatlat1ítja, ennek időpontjáról tájékoztatja a község lakosságát.

9 zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne jáijon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 19. Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött árnsító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a közszolgáltatónak bejelenteni és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali feladatai 20. (1) A Polgármesteri Hivatal - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával - a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. (2) A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt havonta tájékoztatja a közszolgáltatót a kiadott telephelyengedélyekről, az üzletbejelentésekről, - a 20. -ban érintett - valamint a jogerős határozat megküldésével a köt.területfoglalási engedélyelaől és az építésügyi hatósági eljárás során kiadott használatbavételi engedélyekről. (3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos - jogszabályban meghatározott - hatósági feladatokat a kötj egyző látja el. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések 21. (1) A közszolgáltató minden naptári év november hónapjában köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt a hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez a Polgármesteri Hivatal kiegészítő véleményt készít. (2) A beszáinolóval egyidejűleg a közszolgáltató köteles a következő naptári év közszolgáltatási díjával kalkulációt készíteni és a következő évi közszolgáltatási díj maximális mértékére javaslatot tenni. 22. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - amennyiben a gyüjtőcdény közterületen történő tárolása engedélyezhető, döntsön a kérdésben, hogy annak elhelyezésére milyen kiépítési kötelezettséget és milyen

10 tartalommal ír elő; - dőntsőn a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékszigetek, valamint a gyűjtőkonténerek helyének kijelölése tárgyában. Szabálysértési rendelkezések 23. Szabálysértést követ el és emiatt 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: a) az ingatlanán a rendszeresített és általa igényelt gyűjtőedény kapacitását meghaladó települési szilárd hulladékot az ingatlanán felhalmoz; b) települési szilárd hulladékot a rendszeresített gyűjtőedényen kívül - a lomtalanítás körén kívül - a közterületre kitesz vagy ott hátrahagy; c) a rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék körébe nem tartozó anyagot, így különösen veszélyes anyagot, illetve a gyűjtőedény állagát veszélyeztető anyagot elhelyez; d) a gyűjtőedény kihelyezésével és közterületen tartásával kapcsolatos szabályokat megszegi; e) az elszállításra kihelyezett gyűjtőedény tartalmának átkutatásával a környezet tisztaságát hátrányosan befolyásolja; f) közterületi elhelyezés engedélyezése esetén a gyűjtőedény helyét és környezetét nem tartja tisztán; g) aki a gyűjtőedény tisztántartásával és fertőtlenítésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi; i) aki egyéb települési szilárd hulladékot más tulajdonos háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényébe belehelyez. Hatályba léptető rendelkezés 24. E rendelet január 1. napján lép hatályba. ILC-d Kirizs Zsolt polgármester """,., zolga Jó sef körjegyző

11 l.sz. melléklet A szilárd hulladék elkülönített gyűjtésének és hasznosításának módjai hulladéktípusonként:!) A komposztálható szerves hulladék (vágott fű, lomb- és gallyhulladék, az összes zöldséghulladék, sövények, bohok nyírásából származó nyesedékek, gyomnövények, zöldségtisztítás hulladéka, ételmaradékok (zsírok, olajok, szószok, stb.), húsmaradékok, kávézacc, gyümölcshéjak, fahamu, papírhulladékok) gyűjtése és hasznosítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszere keretein belül a lakossághoz ingyenesen kihelyezésre került házi komposztáló edényekben lehetséges. 2) Csomagolóanyag-, aldrnmulátor- és gumiabroncs hulladék gyűjtésére és hasznosítására a Biokom Kft.-vel kapcsolatban álló Tiszta Lalcóhely Környezetvédelmi Vállalkozás (vállalkozó: Imre Mária, székhely: 7570 Barcs, Felszabadulás u. 2/1 telephely: 7570 Barcs, Tisza u. 3.) térítésmentesen biztosít lehetőséget. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit külön szerződés állapítja meg.

12 2. sz. melléklet A közszolgáltatási díj havonta, a szolgáltató által kiküldött csekken fizetendő. A közszolgáltatási díj: Ft+ Áfa/hó*. * A díj nem tartalmazza a törvényi változások életbelépésével kapcsolatban felmerülő többletköltségeket.

13 3. sz. melléklet KASTÉLYOSDOMBÓ évre szóló hulladékszállítási, és kezelési költségei MEGNEVEZÉS Közvetlen anyagköltség, és anyagi jellegű szolgáltatások Közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek Amortizációs költség Karbantartási, fenntartási költségek Egyéb közvetlen költségek Ft/év KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: üzemi általános költségek Vállalati általános költségek Egyéb ráfordítások Számlázási, ostázási költsé ek KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: Hulladékkezelés díja Ered mén ) ' A kalkuláció 80 db 120 literes szabvány hulladéktároló edény kétheti egyszeri ürltésével kész alt. A tételes költségvetés csak a jelenlegi állapotnak felel meg, amely a évi XLIII. tv.-ben elölrt beruházasi, rekultivációs és utógondozási költségeket tartalmazza. Nem tartalmazza a fenti törvényben előlrt szerves hulladék és csomagolóeszköz hulladék külön ü'tésének és kezelésének költsé eit. *A díj nem tartalmazza a törvényi változások életbelépésével kapcsolatban felmerülő többletköltségeket )

14 3. sz. melléklet KASTÉLYOSDOMBÓ évre szóló hulladékszállítási, és kezelési költségei MEGNEVEZÉS Közvetlen anyagköltség, és anyagi jellegű szolgáltatások Közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek Amortizációs költség Karbantartási, fenntartási költségek Egyéb közvetlen költségek Ft/év KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Üzemi általános költségek Vállalati általános költségek Egyéb ráford ltások Számlázási, ostázási költsé ek KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: Hulladékkezelés dlja Ered mén A kalkuláció 80 db 120 literes szabvány hulladéktároló edény kétheti egyszeri Orltésével készült. *A tételes költségvetés csak a jelenlegi állapotnak felel meg, amely a évi XLIII. tv.-ben e!ö!rt beruházási, rekultivációs és utógondozási költségeket tartalmazza. Nem tartalmazza a fenti törvényben előírt szerves hulladék és csomagolóeszköz hulladék külön ü'tésének és kezelésének költsé eit. *A díj nem tartalmazza a törvényi változások életbelépésével kapcsolatban felmerülő többletköltségeket

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2..

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2.. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2003. / IV.15./ SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben