LELKI AJÁNDÉKOK. BMSZ füzetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKI AJÁNDÉKOK. BMSZ füzetek"

Átírás

1 LELKI AJÁNDÉKOK BMSZ füzetek

2 Összeállította: Bayer György lelkipásztor Kiadja a Baráti Missziós Alapítvány Megrendelési cím: 6440 Jánoshalma Kisszállási u. 7/a. Tel/Fax: Figyelembe vett irodalom: Christian A.Schwarz: Der Gabentest (Published by C & P Verlags Gmbh. W-62OO Wiesbaden) Magyar nyelvû Copyright BMSZ Jánoshalma

3 Kor 12:1-31 A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenálhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: "Jézus átkozott", aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erõ megnyilvánulásában is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektõl a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erõk munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázatát kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogy a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattatunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondja a láb: "Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül: " Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna,hol a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: "Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábnak: "Nincs rátok szükségem!" Ellenkezõleg: a test gyengébbnek látszó részei nagyonis szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszünk körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek: az ékeseknek azonban nics erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendûnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsõségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket elõször apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevõ erõket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevõ erõ? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják magyarázni? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1 Pt 4:10 )

4 - 2 - Ajánlás Szerettel ajánlom az alábbi tesztet minden testvéremnek, gyülekezeti tagnak, szolgálattevõnek. Pál apostol mondja 1 Kor 12:1-31-ben "A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim nem szeretném, ha tudatlanok lennétek..." Kijelentések, a lelki ajándékokkal kapcsolatban: * "A kegyelemi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz." (4.v.) * "Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz." (5.v.) * "A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele." (7.v.) * "De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja." (11.v) Minden hívõnek teremnie kell a Lélek gyümölcsét, ( Gal 5:22. ) Minden újjászületett hívõ ember kapott legalább egy lelki ajándékot ( karizmát ), hogy eszközként használva boldogan, eredményesen, harmónikusan végezze szolgálatát Isten gyermekeként a gyülekezetben. Isten szeretetének, evangéliumának továbbadására, a sötétség visszaszorítására, sebek enyhítésére, Isten országa építésére. E közre adott teszt segítség lehet Istentõl kapott lelkiajándékaid felismerésére, elfogadására, kifejlesztésére, megfelelõ szolgálati terület megtalálásához. Az Úr azt akarja, ( 1Pt 4:10 ) szerint, hogy tudjuk, milyen lelki ajándékot kaptunk, s azzal sáfárkodjunk örömmel. Abban a reményben, és azzal a céllal adjuk közre ezt a segédanyagot, hogy segítünk némelyeknek. Testvéri szeretettel: Bayer György

5 - 3 - Használati utasítás 1. Olvasd el a 180 mondatot, és jelöld be x-el az öt válasz közül azt, amelyik legközelebb áll hozzád. Adj õszinte és spontán választ! 2. A ( és ) lapot add egy-egy testvérnek, akik jól ismernek. Töltsék ki rád vonatkoztatva a tesztet. ( házastárs, szülõ, lelkipásztor, barát ) 3. A kérdések megválaszolása után, végezd el az értékelést. Az eredménybõl megismerheted ajándékaidat, valamint rejtett felgerjeszthetõ karizmáidat. ( lásd 20. oldal ) 4. Örülnénk, ha írnál nekünk felfedezésedrõl, tapasztalatodról. 5. Sok örömet kívánunk neked a teszt elkészítése közben! Szeretettel, a B.M.SZ.

6 Örömöt okoz nekem nagyon sokat sokat közepeset keveset egyátalán nem Ha még nincs tapasztalatod a következõ területeken, jelöld be a jobb szélsõ oszlopot....meghatározott terveket kidolgozni, lépésrõl lépésre meghatározni, hogy hogyan érhetõ el a cél...hogy más kultúrában élõ emberek életformájához igazodjak...hogy házastárs. és család nélkül éljek (házasok jelöljék a jobb oldalt.)...hogy megvizsgálhatom mások gyülekezettel kapcsolatos kijelentését, hogy nem viszik-e rossz irányba a gyülekezetet...ha nem keresztyénekkel beszélhetek Jézusról és vele való kapcsolatomról...ha olyan embereken is segíthetek nehéz helyzetükben, akik nem a barátaim...ha célokat, melyek másoknak irreálisnak tünnek, megvalósíthatok...ha pénzemet, tulajdonomat, nagyvonalúan Isten országa építésére adhatom...ha közremûködhetek abban, hogy emberek megszabaduljanak démonikus kötöttségüktõl...ha rendszeresen imádkozhatok betegek gyógyulásáért ha segédeszközt fejleszthetek ki, ami megkönnyíti másoknak a tanulást...ha nyelveken imádkozhatok...ha egyéneknek és csoportoknak segíthetek analizálni helyzetüket, és segítséget nyújthatok a változtatásra...ha rendelkezem a léthez szükséges javakkal...ha dolgokat megjavíthatok, karban tarthatok ( eszközök a misszióban )

7 Örömöt okoz nekem nagyon sokat sokat közepeset keveset egyátalán nem Ha némely állítással kapcsolatban nincs tapasztalatod, jelöld a jobb szélsõ oszlopban....ha a háttérben dolgozva támogathatom a "reflektorfényben" szolgáló testvéreimet...ha bejelentkezés nélkül érkezõ vendégeknek élelmet és szállást adhatok...ha egy órát, vagy többet, imádságban tölthetek ha valakinek a nyelvekenszólásból kihallhatom Isten üzenetét számunkra...ha sok idõt tölthetek tanulással azért, hogy több ismeretre tegyek szert...ha embereket vezethetek, akik közös cél felé haladnak együtt...ha szenvedéseim közepette, bizonyságot tehetek, a helyes életszemléletrõl...ha emberekkel törõdhetek, akik a társadalom peremén élnek...ha olyan dolgokért imádkozhatok, melyek áttörik a természeti törvényeket (Isten csodás beavatkozásáért )...ha más gyülekezetek problémáival úgy foglalkozhatok, hogy segíthetek a megoldásukban...ha törõdhetek mások lelki szükségeivel, és hosszan kísérhetem õket...ha szócsõ lehetek abban, hogy Isten konkrét üzenetet adhasson a gyülekezetnek, adott helyzetükben...ha a gyülekezetben átvehetek jelentéktelennek tûnõ feladatokat...ha egyedül, vagy másokkal együtt énekelhetek, muzsikálhatok...ha gondolataimat mûvészi eszközökkel fejezhetem ki ( festés, grafika, pantomim stb. )

8 - 6 - Jobban szeretnék mint eddig kimondottan szívesen nagyon szívesen szívesen nem szívesen nem...gyülekezeti projekteket megtervezni, megszervezni, és alkalmas emberekkel megvalósítani...hogy legyen kapcsolatom más kultúrában élõ emberekkel azzal foglalkozni, hogy Isten akarata-e velem kapcsolatban az, hogy megházasodjak-e vagy sem...mások szavaival, tanításaival foglalkozni, és összemérni a Biblia tanításával...nem hívõkkel szóbaelegyedni az Úr Jézus Krisztusba vetett hitrõl beszélgetni...a baráti körömön kívül élõknek személyesen segíteni, õket támogatni...odafigyelni arra, hogy látással rendelkezõ testvérek adják meg a gyülekezetben a hangot...hogy kapcsolatba kerüljek a projektért felelõsökkel, hogy támogathassam õket adományommal...hogy Isten használhasson, a démonikus erõk elleni harcban...hogy eszközként szolgálhassak úgy, hogy Isten természetfeletti gyógyulást adhasson...idõt befektetni arra, hogy tesvéreimhez információkat, felismeréseket juttassak...hogy Istennel való beszélgetésben áttörve a racionálison, új nyelveken szólhassak...embereknek, vagy szervezeteknek segíteni szeretnék, hogy találjanak hatásos utat céljuk elérésére...hogy életnívómat lejjebb szállítsam...kezeimet használva, valami egészen gyakorlatit szeretnék Istenért tenni

9 - 7 - Jobban szeretnék mint eddig kimondottan szívesen nagyon szívesen szívesen nem szívesen nem...más keresztyéneket úgy támogatni, hogy az én ajándékaimat az õ szolgálatukba fektetem be...otthonomban olyan légkört teremteni embereknek, hogy jól érezzék magukat...több idõt imádságra szánni Eszköz lenni abban, hogy ha valaki nyelveken szól, én érthetõ nyelven adjam tovább...missziós elképzeléseket összegyüjteni, és kiértékelni...rendelkezésre állni, a vezetési kérdések megoldásában...olyan helyzetekben megállni, ahol a hit, személyes áldozattal jár...olyan emberekkel foglalkozni, akiket a társadalom elhanyagolt, vagy kiközösített...megtapasztalni, hogy Isten használ jelek és csodák tételében...új gyülekezetek létrejöttén fáradni, és így olyan embereket elérni, akikhez másként nem jut el az örömhír...hívõket segíteni, hitük növekedésében...hívõknek segíteni felismeni, hogy mi Isten akarata, az adott helyzetben...rendelkezésre állni, ha a gyülekezetben valamilyen feladatot meg kell oldani...istent muzsikával szolgálni...érzelmeimet kreatív módon kifejezni ( jelenet, festészet, kerámia, stb )

10 - 8 - Az a tapasztalatom nagyon gyakran gyakran néha ritkán soha...hogy olyan terveket dolgozhattam ki, ami által, a gyülekezet munkáját, racionálisabban lehet végezni Hogy más kultúrkörhöz tartozó emberek vonzódtak hozzám...hogy egyedülállóként több erõm van Isten szolgálatára ( Házasok, a jobb szélsõt jelöljék )...Hogy felismertem a rossz motivációt, a kegyesen hangzó mondatok mögött...hogy Isten használt engem, mások Jézus Krisztusban való hitre segítésére...hogy némelyek azt mondják, hogy a vígasztalásom, bíztatásom, nagyon sokat jelentett nekik...hogy némelyek álmodozónak tartanak, mert szerintük utópisztikus célokat tûzök magam elé...hogy egy jelentõs pénzmennyiség odaadásával, másokon segíthettem...hogy emberek imádságom által szabadok lettek démonikus kötöttségüktõl...hogy Isten meggyógyított testi-lelki betegeket, imádságom meghallgatásaként...hogy azt mondták némelyek, hogy az ismereteimet jól át tudtam nekik adni...hogy egy számomra ismeretlen nyelven imádkoztam Istenhez...Hogy némelyek bonyolult probléma megoldásában tanácsot kértek tõlem, és ez segített nekik...hogy jobban hozzá tudok férkõzni egyszerû emberekhez, mert úgy döntöttem, hogy nagyon egyszerû életet élek...hogy gyakorlati képességeimmel segíthettem másoknak

11 - 9 - Az a tapasztalatom, hogy nagyon gyakran gyakran néha ritkán soha...felelõs pozicíóban levõ testvérek jobban végezhetnék feladatukat, mert átvettem tõlük részfeladatokat sokan találkoznak nálam, mert jól érzik magukat...isten egyértelmûen avatkozott be, amikor bizonyos dolgok megoldásáért imádkoztam...a nyelvekenszóló értelmezésem beleillett a szituációba...elsõként általam hozott javaslatok késõbb beváltak...más keresztyéneket motiválhattam, hogy dolgozzanak bizonyos célok elérése érdekében...szenvedésem másokat megerõsített...embereken akik szükségben voltak, segíthettem a gyakorlatban...isten eszközül használt, jelek és csodák tételében...más gyülekezetek vezetõi figyelembe vették, alkalmazták tanácsaimat...hívõket hosszútávú személyes kapcsolatápolással segíthettem a lelki fejlõdésben...némelyek azt mondják, hogy amit én mondtam nekik, az Istentõl való üzenet volt az életükben...gyorsabban meglátom a gyülekezetben a feladatot, mint mások, és meg is teszem...muzikális képességeimmel másoknak szolgáltam, erõsítettem õket...kreatív lépességeimet Isten dicsõítésére használhattam

12 A következõ kijelentés rám vonatkozik nagyon erõsen erõsen kevésbé gyengén nem...megtervezem a napomat, és nem bízom a dolgokat a véletlenre...örömet jelent, ha tanulhatok más kultúrákról Azonosulni tudok Pál azon mondatával, hogy mások is maradjanak házasság nélkül, mint õ...nagyon nyugtalanít, ha valaki valami jó dolgot mond, a motivációja azonban nem tiszta...nagy problémát jelent nekem, hogy nagyon sokan nem tesznek bizonyságot hitükrõl...ha emberek a problémákról beszélnek nekem, több eggyüttérzés van bennem ( mint talán másokban )...Számomra teljesen világos, hogy Isten akkor is megtartja szavát, ha a körülmények mást mutatnak...személyes megszólítottságot érzek, ha mások anyagi problémáiról hallok...engem nagyon zavar, ha vannak hívõk, akik nem is hiszik, hogy léteznek démonok...engem nagyon zavar, ha a gyülekezetben keveset imádkozunk betegekért...szenvedek attól, hogy csak nagyon kevés hívõ tudja ismeretét, érthetõen, élvezhetõen elõadni...jól érzem magam olyan csoportban, ahol nyelveken imádkoznak...fontosnak tartom, hogy a gyülekezet tapasztalt szakemberektõl tanácsot fogadjon el...nekem problémát okoz az, hogy nagyon sok hívõ ember anyagilag túlzottan jó körülmények között él...engem zavar, ha épületek, eszközök, stb. rossz állapotban vannak, nem használják õket rendeltetésszerûen

13 A következõ kijelentés rám vonatkozik nagyon erõsen erõsen kevésbé gyengén nem...nekem jólesik olyan szolgálatot is elvégezni, amit mások nem tartanak elég látványosnak...akkor is tudok örülni elõre nem jelzett vendégeknek, ha nincs rendben a lakásom...másoktól hallott imatémákat komolyan veszem, és rendszeresen imádkozom értük...ha valaki nyelveken szól, azért imádkozom, hogy megmagyarázhassam...szívesen foglalkozom bibliai összefüggésekkel, és ezek alkalmazásával a mindennapi életben...fontosnak tartom, hogy egy keresztyén csoportot jó képességû vezetõ vezessen...keresztyén mártírokról szóló beszámolók elbûvölnek engem...ha szükséget látok, legszívesebben azonnal segítenék Imádkozom azért, hogy Isten általam is tegyen csodát, mint tette ezt az elsõ keresztyének idejében...nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egység a gyülekezetek között...nagyon nyomaszt, hogy keresztyének, testileg és lelkileg sem részesülnek elégséges gondozásban, támogatásban...imádkozom azért, hogy Isten még közvetlenebbül szóljon hozzám, mint ahogyan ma tapasztalom...észreveszem, ha másoknak gyakorlati segítségre van szüksége, kész is vagyok segíteni....elszomorít, ha kevés hangsúlyt helyeznek a gyülekezetben a muzsikára...az a vágyam, hogy a hívõk tartsák szép rendben környezetüket

14 Tetszik nekem nagyon könnyû könnyû közepesen nehéz nagyon nehéz...üzleti, és szervezési kérdéseket önállóan megvalósítani...megtalálni emberekhez az utat, akiknek egészen más életstílusuk van mint nekem...hogy figyelmen kívül hagyjam a családalapítást ( házasok jelöljék a jobboldali oszlopot )...hogy megvizsgáljam, hogy az adott szavak, isteni, emberi, vagy sátáni eredetûek-e...hogy egy beszélgetésben pontosan megtudjam, hogy mi játszódik le a másikban, és segítõ módon viselkedjek...hogy megállapítsam annak idõpontját, hogy mikor mi játszódik le a másikban, és segítõ módon viselkedjek...hogy olyan dolgokért imádkozzam és dolgozzam, melyeket mások lehetetlennek tartanak...hogy jövedelmem egy fontos hányadát, rendszeresen Isten ügyére fordíthatom...ha észrevehetem, hogy van-e valakinek az életében démonikus befolyás, terület...ha személyesen és konkrétan imádkozhatok betegek gyógyulásáért...ha információkat logikusan, érdekesen és érthetõen adhatok tovább a hallgatóságnak...ha nyelveken imádkozhatok Ha a következõ állításokkal kapcsolatban még nem volt tapasztalatod, jelöld a jobb oldali oszlopot ha elméleti ismeretet, konkrét helyzetben alkalmazhatok...ha anyagilag alacsonyabb életnívón élhetek...ha teljesen gyakorlati munkát végezhetek a két kezemmel

15 Tetszik nekem nagyon könnyû könnyû közepesen nehéz nagyon nehéz Ha valamirõl nincs tapasztalatod, jelöld a jobb oldali oszlopban...hogy más hívõktõl, szolgálatot vegyek át, hogy õk jobban végezhessék az õ szolgálatukat...ha ismeretlen látogatóknak az otthon érzését nyújthatom ha bizonyos dolgokért hetekig, hónapokig imádkozhatok...ha megérezhetem, hogy mit akar Isten mondani, nyelveken...ha tényeket fedezhetek fel, és szisztematikusan megfogalmazhatok, melyek a gyülekezet építésére vannak...ha másokat feladattal bízhatok meg...ha Krisztusért, szenvedést vállalhatok magamra...ha kifejezhetem együttérzésemet, szükségben levõ embereknek...ha természetfeletti jelekért, csodákért imádkozhatok...ha csoportokat, gyülekezeteket tanácsolhatok szellemi állapotukat illetõen...ha keresztyének csoportját személyesen kísérhetem, és ha dolgozhatok egységükért...ha Istentõl felvilágosítást kapok arra, hogy bizonyos helyzetben mi az Õ akarata...hogy komolyan vegyek olyan szolgálatot, amit mások nem tartanak elég látványosnak...ha mások jelenlétében Isten dicsõségére zenélhetek, énekelhetek...ha kreatív lehetek, és így kommunikálhatok ( festés, rajz, pantomim, jelenet, bábjáték stb. )

16 Készen lennék arra, hogy nagyon szívesen szívesen adott esetben szükség esetén semmi esetre...képzéseken vegyek részt, melyek segítenek abban, hogy a tervezésben, szervezésben és mások bevonásában fejlõdjek...egy idegen kultúrában dolgozzak, ha erre lehetõség nyílik hajadon, vagy nõtlen maradjak, hogy ezáltal többet dolgozhassak Isten országáért (a házasok jelöljék a jobb oszlopot )...hogy sok idõt töltsek a Bibila, és más irodalom alapos tanulmányozásával, tisztább látásért, a különbségtételre...olyan tanfolyamon vegyek részt, ahol abban segíthetek, hogy hogyan lehet valakit hitre segíteni...hogy tanuljak arról, hogyan tudok másoknak rendszeres beszélgetés által segíteni...akkor is elkezdjek egy feladatot, ha nagy a kockázata...jól munkálkodó testvéreket, rendszeresen támogassak...hogy szembeszáljak démonikus erõkkel, ha mások is segítenek ebben nekem...hogy betegekért végzett imaszolgálatban vegyek részt...több irodalmat olvassak a komunkikációról, hogy képességeimet növeljem ezen a területen...hogy nyelveken szóljak, ha Isten megadja nekem ezt az ajándékot...sok idõt szenteljek annak, hogy embereket, csoportokat tanácsoljak nehéz döntéseikben...szükség szerint lemondjak jó ételrõl, kényelmes otthonról, drága ruháról...szükség esetén a gyülekezetben elõforduló munkában, részt vegyek, segítsek

17 Készen lennék arra, hogy nagyon szívesen szívesen adott esetben szükség esetén semmi esetre...túlterhelt keresztyének munkáján könnyítsek úgy, hogy támogatom õket szolgálatukban...otthonomat jobban megosszam barátaimmal, mint eddig egy gyülekezeti csoportban dolgozzak, akik folyamatos imaszolgálatot végeznek...a nyelveken szólás magyarázatát adjam, ha Isten megadja a jelentést...sok idõt szánjak annak kutatására, hogy amik azok a dolgok, melyek elõsegítik a gyülekezet egészséges fejlõdését...vezessek rám bízott nagyobb létszámú közösséget...életemet kockára tegyem, ha ezt kivánná Isten országa...olyan gyülekezeti szolgálatban vegyek részt, akik törõdnek a társadalom peremén élõkkel...imádságban, olyan esetekre koncentráljak, melyek emberi számítás szerint kilátástalanok...gyülekezetek között fennálló konfliktusok megoldásában segítsek...átvegyem a felelõsségét, egy hívõkbõl álló csoport vezetésének...gyülekezeti tagoknak Istentõl vett üzeneteket közvetítsek, akkor is, ha ez kényelmetlen néha...idõt szánjak a gyülekezetben olyan dolgokra, melyek a legsürgõsebben elvégzendõk...eggyüttmûködjek a gyülekezet zenei életében...olyan gyülekezeti csoportban dolgozzam, ahol lehetõség van a mûvészi képességek kifejlesztésére

18 nél el tudom képzelni... a b c d e f g h i j k l jól nagyon jól adott esetben nem egyátalán nem ( Egy testvéremnek velem kapcsolatban kitöltött tesztje )...hogy sok örömet jelent neki, ha szervezési kérdésekkel foglalkozhat a gyülekezetben...hogy nagyon örülne annak, ha élete nagy részét egy idegen kultúrában tölthetné...hogy neki kevesebb problémát okozna az, ha nem házasodna meg, mint másoknak (ha házas, jelöld a jobb. o.)...hogy jobban felismeri bizonyos viselkedés mögött az igazi motivációt, mint mások...hogy az õ hivatása abban van, hogy a még nemhívõkkel beszéljen a Jézus Krisztusba vetett hitrõl...hogy tõle távol élõ emberek is felkeresik, hogy lelkigondozói segítséget kapjanak...hogy kész személyes nagy rizikót is vállalni célja elérése érdekében...hogy neki fontosabb - összehasonlítva másokkal az -, hogy pénzt szánjon missziós célokra...hogy jobban különbséget tud tenni mint mások aközött, hogy isteni, sátáni, vagy emberi dolog-e az amirõl szó van...hogy hozzá többször fordulnak azért, hogy imádkozzon gyógyulásukért...hogy nagy örömét leli mások képzésében, továbbképzésében...hogy a nyelvekenszólás ajándékával rendelkezik m n o...hogy õ könnyebben meg tudja oldani mások bonyolult problémáit...hogy kevés anyagival boldogabb mint a sokkal...jobb kézügyessége, mûvészi hajlama van, mint másoknak úgy általában

19 nél el tudom képzelni... p jól nagyon jól adott esetben nem egyátalán nem...idõt igénylõ munkákat vesz át másoktól q r s t u v w x y z aa bb cc dd...vendégekkel boldogabb, mint nélkülük...sok örömet jelent neki, ha sok idõt tölthet el imádságban...képes valakinek a nyelvekenszólását tolmácsolni...nagyon örül annak, ha háttérbe szorulva, új missziós terveken dolgozhat...az õ speciális feladata, hogy másoknak utat mutasson...könnyebben viseli a szenvedést, mint mások...speciális feladatának látja azt, hogy bajban levõ emberekkel törõdjön...isten használja, jelek és csodák megtételében...kikérik a tanácsát, ha vezetõket választanak a gyülekezetben...nagy öröme van abban, ha hosszú ideig vezetheti hívõk egy csoportját személyesen...isten több üzenetet közöl rajta keresztül a gyülekezetnek, mint mások által...könnyen végez bármely munkát a gyülekezetben...nagyon örül annak, ha Istent zenével, énekkel dicsõítheti...örömet szerez neki, ha mûvészetét beleviheti a szolgálatba ( rajz, festés, játék, pantomin, bábozás, stb. )

20 nél el tudom képzelni... A B C D E F G H I J K L jól nagyon jól adott esetben nem egyátalán nem ( Egy testvéremnek velem kapcsolatban kitöltött tesztje )...hogy sok örömet jelent neki, ha szervezési kérdésekkel foglalkozhat a gyülekezetben...hogy nagyon örülne annak, ha élete nagy részét egy idegen kultúrában tölthetné...hogy neki kevesebb problémát okozna az, ha nem házasodna meg, mint másoknak (ha házas, jelöld a jobb o.)...hogy jobban felismeri bizonyos viselkedés mögött az igazi motivációt, mint mások...hogy az õ hivatása abban van, hogy a még nemhívõkkel beszéljen a Jézus Krisztusba vetett hitrõl...hogy tõle távol élõ emberek is felkeresik, hogy lelkigondozói segítséget kapjanak...hogy kész lenne személyes nagy is rizikót vállalni célja elérése érdekében...hogy neki fontosabb összehasonlítva másokkal az, hogy pénzt szánjon missziós célokra...hogy jobban különbséget tud tenni mint mások aközött, hogy isteni, sátáni, vagy emberi dolog-e az amirõl szó van...hogy hozzá többször fordulnak azért, hogy imádkozzon gyógyulásukért...hogy nagy örömét leli mások képzésében, továbbképzésében...hogy a nyelvekenszólás ajándékával rendelkezik M N O...hogy õ könnyebben meg tudja oldani mások bonyolult problémáit...hogy kevés anyagival boldogabb mint a sokkal...jobb kézügyessége, mûvészi hajlama van, mint másoknak úgy általában

21 nél el tudom képzelni... P jól nagyon jól adott esetben nem egyátalán nem...idõt igénylõ munkákat vesz át másoktól Q R S T U V W X Y Z AA BB CC DD...vendégekkel boldogabb, mint nélkülük...sok örömet jelent neki, ha sok idõt tölthet el imádságban...képes valakinek a nyelvekenszólását tolmácsolni...nagyon örül annak, ha háttérbe szorulva, új missziós terveken dolgozhat...az õ speciális feladata, hogy másoknak utat mutasson...könnyebben viseli a szenvedést, mint mások...speciális feladatának látja azt, hogy bajban levõ emberekkel törõdjön...isten használja, jelek és csodák megtételében...kikérik a tanácsát, ha vezetõket választanak a gyülekezetben...nagy öröme van abban, ha hosszú ideig vezetheti hívõk egy csoportját személyesen...isten több üzenetet közöl rajta keresztül a gyülekezetnek, mint mások által...könnyen végez bármely munkát a gyülekezetben...nagyon örül annak, ha Istent zenével, énekkel dicsõítheti...örömet szerez neki, ha mûvészetét beleviheti a szolgálatba ( rajz, festés, játék, pantomin, bábozás, stb. )

22 A kiértékelés módja 1.lépés A lapon található A rész és B rész számozott rovataiba írd be, a kérdéseknél bejelölt x-hez tartozó pontszámot, amit a táblázatok alján olvashatsz le. 2. lépés Értékeld ki, a testvérednek, barátodnak, házastársadnak átadott ûrlapot is, az elõbbiekhez hasonlóan. 3. lépés Számold össze az A rész pontjait viszintes irányban, és az összeget írd be a megfelelõ összes A rovatba. Tedd meg ugyanezt a B résszel is. 4. lépés Karikázd be az összes A oszlopban, az 5 legmagasabb pontszámú eredményt. Írd be ezeket a 22. oldalon található táblázatba. Ezek az érvényre jutó, mûködõ ajándékaid. 5. lépés Karikázd be a összes B oszlopban levõ 5 legmagasabb pontszámot elért lelki ajándékot. Az A részen is jelölt ajándékot kihagyva, írd be a másik táblázatba, a rejtett, felgerjeszteni való karizmáidat.

23 KARIZMA - TESZ - ÖSSZESÍTÕ 1 A rész A a összes A összes B szervezés 31 B rész B b misszionárius C c házasság nélküli élet D d lelkek megkülönböztetése E e evangélizálás F f lelkigondozás G g hit H h adás-adakozás I i ördögûzés J j gyógyítás K k tanítás L l nyelvekenszólás M m bölcsesség beszéde N n önkéntes szegénység O o szakmunka P p segítés Q q vendéglátás R r imádság S s nyelvek magyarázata T t ismeret U u vezetés V v szenvedésre való kül.képesség W w irgalmasság X x csodatétel Y y apostolkodás Z z pásztorlás AA aa prófétálás BB bb szolgálás CC cc ének-zene DD dd mûvészet-kreativitás

24 Lelki ajándékaim Ajándékaim Rejtett ajándékaim "A lelki ajándék az a különös képesség, amit a Szentlélek a Krisztus teste, a Gyülekezet minden tagjának adott, vagy ad Isten kegyelmébõl, hogy használjon, gyümölcsözzön a testben, építse azt." Hálásak vagyunk, amennyiben tesztünkkel segíthettünk felismerni lelki ajándékaidat. Urunk áldását, örömét, erejét kívánjuk ahhoz, hogy megtaláld és folytasd szolgálatodat, gyülekezetedben és azon kívül. Építsd Isten országát testvéreiddel együtt, engedelmesen, Isten dicsõségére, és elveszett emberek megmentéséért. Figyelem! Amennyiben hasznosnak látod a tesztet és úgy gondolod, hogy másoknak is segíthet, szolgálati területe felismerésében, ajánld neki, hogy megrendelhesse címünkön. A teszt címünkön Baráti Missziós Szolgálat 6440 Jánoshalma, Kisszállási u. 7 / a. Tel / Fax: korlátlan

25 Munkaterületek, ahol ajándékaimmal szolgálhatok: APOSTOL Gyülekezetplántálás - misszió tervezése - külmisszió - gyülekezeti tanácsadás - gyülekezet és egyházvezetõi feladatok (megválasztás esetén) gyülekezetközi tevékenység - prédikálás stb. NYELVEKENSZÓLÁS MAGYARÁZATA imaközösség, kiscsoport IRGALMASSÁG lelkigondozás - egészségügy - beteglátogatás - beteggondozás - kórházmisszió - államigondozott gyermekek - idõsek közötti szolgálat - diakóniai szolgálatok - külmisszió - cigányok közötti munka stb. ÖRDÖGÛZÉS lelkigondozás - evangélizáció - külmisszió SZOLGÁLÁS imaháztakaritás - másért végzett bármilyen szolgálat - segítés - kisegítés - kétkezi munka a misszióban - vendégek ellátása - étkeztetés - kerti - karbantartó - technikai munkák - adminisztráció - gyermekfelügyelet stb. HÁZASSÁG NÉLKÜLI ÉLET Istentõl vett elhivatás, örömmel végzett szolgálat Isten országáért, emberek megmentéséért ISMERET gyülekezetnövekedés kutatása - tervezés - tanácsadás - irodalmi tevékenység - igemagyarázat - kreatív evangélizálás - ifjúsági munka - munkatársképzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Negyedik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

5. A Szentlélek Tartalom

5. A Szentlélek Tartalom 5. A Szentlélek Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt Krisztus által szeretetben szilárd ez és örök. Atyánk

Részletesebben

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET 2015. július, augusztus, szeptember Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright B rge Schantz, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás Fordította: Gyürüsné Pintye

Részletesebben

2011. március ~ VIII. évf. 1. szám

2011. március ~ VIII. évf. 1. szám 2011. március ~ VIII. évf. 1. szám ÁRA: 300 Ft mely összeggel a gyülekezetépítés céljait támogatja! TARTALOM Parókia mint új lehetőség Fontosabb gyülekezeti események A 2010. missziói év rövidített lelkipásztori

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014 A plébánia éve A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) Verbum Kolozsvár 2013 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

MANNA. Teremtél-e? Ne félj!

MANNA. Teremtél-e? Ne félj! VII. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Teremtél-e? Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be. Isten sokáig vár a jó gyümölcsre. Míg napjaid a semmibe peregnek, hány gondja, kínja vár az embereknek,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben