SPORT ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORT ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS"

Átírás

1 SPORT ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS Hajduné Tölgyesi Lívia etikapedagógus

2 A LABDARÚGÁS TÖBB MINT SPORT: ÉLETMINŐSÉG!

3 A FUTBALL KULTURÁLIS ÉRTÉK A futball a sporton túlmutató, közösségi értékeket teremtő- és közvetítő mozgásalap. Behálózza az egész világot, kapcsolatokat hoz létre: sportolók és edzők, családtagok, szurkolók, szervezők között. A térképen a zöld és piros szín árnyalatai az 1000 lakosra jutó játékosok számát mutatják (2006-os felmérés).

4 SPORT ÉS ERKÖLCS Sport meghatározása: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja spontán vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi kapcsolatok teremtése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése. * Sportolói létről nem beszélhetünk, azonban a fizikai erő próbatétele és a versenyszellem kiélése mellett sem, ha az erkölcsi élet kihívásaival való szembesülés, és az erények gyakorlása nincs jelen. (*Európai Sport Charta és a Sport Etikai Kódexe, Az európai Tanács Miniszteri Bizottsága által én elfogadott és án átdolgozott változat)

5 JÁTÉK ÉS SZABÁLYKÖVETÉS Játék fogalma: időtöltésül, szórakozásképp végzett szabad tevékenység A sportjáték már ebből az alapkoncepcióból fejlődött ki: szabályok szerint (csoportosan) végzett (ügyességi, elmemozdító stb.) tevékenység. A sportjátékok összetett mozgáskoordinációt igénylő feladatok, amelyeket az idők folyamán nemzetközi szinten egységesített szabályrendszerben lefektetett normák alapján végeznek. *Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999./ Játék címszó alatt

6 AZ ÉN KABALÁM MINDIG A LABDA VOLT. A nagyoktól ellestünk néhány trükköt, amiket aztán gyakoroltunk. Hol egykapuztunk, hol kétkapuztunk, a legkülönfélébb versenyeket találtuk ki. Körülbelül hat-hét éves korunkra már úgy kifejlődött a labdaérzékünk, hogy lábbal vagy fejjel szinte a végtelenségig a levegőben tudtuk tartani a labdát. Elkapott minket a játék iránti szenvedély, ami aztán egész életünkben velünk maradt. (Dénes Tamás Jamrich Klára könyve nyomán)

7 FILOZÓFIA ETIKA A filozófia: a gondolkodás szeretete, az ókori görög bölcsek által lett közismert. Míg számukra egy magasabb rendű tudást jelenít meg, addig a köznapi embereknek az élet történéseire való magyarázat keresését, értelmezését jelenti. A filozofálás alapjai: a mindennapi gondolkodás, a tudomány előtti tapasztalás, a valamire való rácsodálkozás, kételkedés és válaszkeresés a hétköznapok kérdéseire. A filozófia gyakorlati ága az etika. Alapjai: ethosz szokás, hagyomány, a kapcsolatok értékjellege; éthosz karakter, jellemszilárdság.

8 ERKÖLCS ERÉNY Erkölcs, azoknak az íratlan szabályoknak (szokásokon alapuló normák) és értékeknek az összessége, amelyek általánosan elfogadottak egy adott közösségen / társadalmon / kultúrkörön belül. Erkölcsös magatartás, ha a társadalmi normákhoz való alkalmazkodás az ember saját akaratából történik. Erény, az ember tudatosan jót kereső, sajátos minősége.* Az erények olyan pozitív készségek az emberben, amelyek a cselekedet folyamán a jó felismerésére irányulnak, a rossz ellenében. A négy alapvető erény: okosság, igazságosság, bátorság, mértékletesség. *( Nyíri Tamás: Alapvető etika)

9 CSELEKVÉS ÉRTÉK MORÁL A cselekvés (praxisz gyakorlat) önmagában érték, ezáltal az emberi cselekvésnek értékjellege van, amely felelősséggel jár. Morális viselkedés a társadalmi erkölcsök elfogadása és gyakorlati megvalósítása, az egyén belső értékrendje, szemlélete által, amennyiben a közösség (jóra irányuló) javát szolgálja. Ebben az értelemben a tudatos cselekedet szabad, ezért erkölcsileg jó is. A cselekedet értékét a társadalmi normák értelmezése alapozza meg, amelyet a cselekvő ember (lelkiismerete által) saját akaratából állít fel magának.

10 JÓ ROSSZ REALIZÁLÓDÁSA Az erényben a legfőbb erkölcsi érték, a jó tulajdonság jelenik meg, míg a bűnben a rossz értelmezés ölt testet. Az erényre és a bűnre való hajlam minden emberben többé-kevésbé alapvető mértékben megtalálható: mindkettő tevékenység révén alakul ki; szerzett tulajdonságok, létrejöttükben nagy szerepe van a nevelésnek és a lelki beállítódásnak; a bűnre való hajlam esetén jelentős a nevelés negatív hatású kiteljesedése vagy elhanyagolása.

11 ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A SPORT A sportoló fejlesztésében, a sportoktatás fontos személyiségformáló eleme az erkölcsi nevelés. A sportolói életmód: megalapozza a szervezet edzettségét, hozzájárul a lélek kiegyensúlyozottságához, egészséges szellemiségre nevel, elősegíti a közösségi élet szocializációs folyamatát, a társadalmi normák szabályozó erejét közvetíti.

12 A SPORT NEMESÍT Morálisan fejlesztő hatású az élet egyéb területein is: ha valaki rendszerességet tanul; céltudatos, határozott egyéniséggé válik; kitartóan tud feladatára összpontosítani; lényegre törően cselekszik; tisztelettudó és alázatos (nem megalázkodó!) az adott tevékenységével más emberekkel szemben; elkötelezetten képes kitartani elhatározása mellett és végrehajtani feladatait; munkájában precíz, hatékonyságra törekvő; kommunikatív, és segítő szándék vezérli.

13 Ha tükröt tartasz mások elé, ne felejts magad is tükörbe pillantani. (Platón)

14 AZ EDZŐI HIVATÁS ALAPÉRTÉKEI Példamutatás Felelősség Odaadó figyelem Szakmai felkészültség Együttműködő-készség

15 KI VAGYOK ÉN?

16 EDZŐ SZAK-EMBER PÉLDAKÉP KIKAPCSOLÓDÁS CSALÁD VÁGYAK EMBER (HIVATÁS - TUDAT) EDZŐ SZAKMAI ELKÉPZELÉS, MEGVALÓSÍTÁS ÖNFEJLESZTÉS TECHNIKAI, ERKÖLCSI FEJLESZTÉS MAGÁNÉLET nevelés oktatás TESTEDZÉS ÖNFENNTARTÁS

17 SPORTVEZETŐ SZEMÉLYISÉGE!? A boldogság döntő tényezője az erény szerinti cselekvés. (Arisztotelész) A jó jellem lehetősége minden emberben megvan, de a jót a nevelés által kell kifejleszteni. Az erény és a hitványság közötti választás mindenki számára adott: lehetőség; döntés után: felelősség! Az edzőnek hatalma van tanítványai felett, amellyel nem élhet vissza!

18 EDZŐI HIVATÁS - IDEÁLIS ÉRTÉKEK Az ideális értékekre (Igaz, Jó, Szép)* való válasz a reális értékek halmaza a sportéletben? Igaz = ami szükséges: bátorság, bölcsesség, ésszerűség, igazságosság, hit, hűség, okosság, szabadság, erkölcsi törvény, természetes ész, igazmondás, szilárdság, kitartás, áldozatkészség, becsületesség, remény, életerő, szorgalom, önmegvalósítás, alkotóerő, rend, biztonság, önbizalom, megértés, céltudatosság, humánum. *(V.ö.: Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudományba. OPKM, Bp )

19 Jó = ami hasznos: békesség, erény, mértékletesség, önfegyelem, önismeret, erkölcsösség, józanság, fegyelem, belső harmónia, tulajdon, megbocsátás, irgalmasság, segítőkészség, adakozás, lelki nyugalom, józanság, tudás, önmérséklet, szerénység, hagyományok tisztelete, udvariasság, higgadtság, törekvés, kíváncsiság, munka. Szép = ami kellemes: esztétikum, külső harmónia, szeretet, szerelem, tisztaság, természet, boldogság, anyagi javak, gazdagság, egészség, siker, elismertség, alkotás, öröm, jólét, változatosság, elégedettség.

20 VÁLASZTÁS - A SZELLEM KIHÍVÁSA Az erkölcsi dilemmák döntéshelyzetek, amelyben különböző /sokszor egymást kizáró / reakciók közül kell választani, valóságos vagy vélt problémákhoz kapcsolódóan. Mik a lehetőségek? Mit tennék legszívesebben? Mit kell tennem? Mi befolyásolja a döntéshozatalt?

21 LÁTSZAT - VALÓSÁG Látszat Hit - hitelesség Bizonyosság Valóság (?!)

22 NÉZNI ÉS LÁTNI Hogy nézünk? Mit látunk? Kinek mi a fontos / nem fontos? Objektivitás - szubjektivitás

23 AZ EDZÉSMUNKA ALAPÉRTÉKEI Játék ismerete és szeretete Egymás iránti tisztelet Versenyszellem kiteljesedése Csapatjáték közösségformáló ereje Figyelem értékteremtő hitele Fegyelem jellemformáló ereje Lojalitás szellemisége Egészséges (nemzeti) öntudat

24 SPORTOLÓ ÉS A TÁRSADALOM SPORT KULTÚRA gazdaság pszichológia biológia szociológia vallás EDZŐ EGYESÜLET SZAKÁG JÁTÉK SPORTOLÓ TEST LÉLEK SZELLEM ISKOLA SZÜLŐ BARÁTOK SZURKOLÓK

25 OKOSSÁG A SPORTPÁLYÁN Átgondolni a játékszituációkat; látni a pályán ; megfogadni az edző tanácsait; belátás képességének gyakorlása; a bírói döntés elfogadása; alkalmazkodni tudás; önkritika gyakorolása; önmegbecsülés; a közösség mint érték elfogadása.

26 IGAZSÁGOSSÁG A SPORTPÁLYÁN Etikus magatartást tanúsítása (önmagával szemben is) vállalni a saját hibákat; kiállni a közösségért, a jó ügyért (igazságért); mérlegelés megbecsülni a közönséget; elutasítani a sértő / hitelességet megkérdőjelező gazdasági vagy egyéb érdekek ajánlatát Fair play szabályait tisztelni és betartani.

27 MÉRTÉKLETESSÉG ERÉNYE Saját adottságoknak megfelelően viselkedni; beosztani a hasznosítható energiát; becsülni az egészséget, önpusztító magatartást elutasítani; belátással élni, reális vágyakat-, célokat kitűzni; adott feladatra összpontosítani: Két lovat egy fenékkel nem lehet megülni ; tisztelni mások lehetőségeit-, érzelmeit, Kérkedés kerülése.

28 BÁTORSÁG A SPORTPÁLYÁN Felelősséget vállalni; elviselni a csapatért néha a fájdalomküszöböt; dönteni; küzdeni az önmegvalósítás vágya mellett- és néha ellene; harcolni az egyesületért, a csapatért; igen-t vagy nem-et tudni mondani; a győzelmet, kudarcot vállalni.

29 AZ EDZÉS - SPORT - MUNKA A sport - játék szeretete; a versenyszellem kiteljesedése; a csapat közösségformáló ereje; a figyelem értékteremtő hitele; a fegyelem jellemformáló ereje; egészséges (nemzeti) öntudat; az fejlődés alapja az akarat.

30 FAIR PLAY Minden versenyjellegű tevékenység etikai normája, a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás erkölcsi alapeszméje. A becsületes játék mint érték, az örömérzet megtapasztalása Az egészséges versenyszellem megőrzése érdekében az öntudatos, magára és segítői számára valamit is adó sportoló személy felelőssége teljes tudatában küzd az eredményességért, becsülettel és tisztelettel közelít a sport tiszta eszmeiségéhez.

31 ETIKAI KÓDEX Etikai kódex a társadalmi elvárásoknak megfelelő erkölcsi normák és szabályok konkrét megfogalmazása, az adott intézmény speciális irányelvei alapján, amely az adott szervezet értékrendjének erősítéséhez szükséges etikai szabályok összességét rögzíti írott formában, jelen esetben az MLSZ érdekeit szem előtt tartva. (Az etikai kódexről szóló rész Dr. Cserháti László: Az edzői etikai kódex, II. Országos Edzői Kongresszus ( ) munkája nyomán továbbgondolva, saját tapasztalatok alapján kiegészítve és Egervári Sándorral egyeztetve készült)

32 ETIKAI KÓDEX TARTALMA Etikus magatartásmód alapjai az intézmény/szervezet tagjaival szemben; vezetők etikai normái a szervezeten kívüli személyekkel és intézményekkel szemben (ellenfél edzőivel, játékosaival, médiával, szurkolókkal stb.); szponzori szerződések (becsület és hatékonyság), támogatáspolitika együttműködési normái.

33 ETIKAI KÓDEX ALAPELVEI, CÉLJA Alapelvek: gyakorlati alkalmazás (normakövető magatartás); érvényesség (erkölcsös magatartás a jó hír alapja, etikai vétség esetén elbocsátás lehetősége); hitelesség (játékosok, szakemberek viselkedésének, összehangolt munkájának eredménye).

34 ETIKAI KÓDEX CÉLJA, SZEREPE Célja: a gyakorlati megvalósításához nyújtandó segítő szándék az MLSZ által megfogalmazott futballfilozófia szempontjainak alapján Szerepe: gyakorlatilag alkalmazható, használható formában megfogalmazott tartalmát a sporttevékenységre nézve betarthatóan az egyes tagokra és vezetőkre vonatkoztatva, az elfogadás-, befolyásolás alapján az egyesület/szervezet speciális sajátosságainak figyelembe vételével a kölcsönösség elvén szabályozni.

35 ETIKAI KÓDEX FELADATA MLSZ belső értékrendszerének megfelelően kialakított, kötelező és elvárt magatartásformák alkalmazása, betartatása, azonos erkölcsi értékrend képviselése a szervezet színeit képviselve, területén vagy rendezvényein belül, minden tagjára kötelező érvénnyel foganatosítva (játékosok, szakvezetők, családtagok, szurkolók stb.) külső-belső kapcsolatrendszerhez gyakorlati értékű viselkedésnorma alapjainak lefektetése aktuális szervezet filozófiájának ismertetése, azonosulás elősegítése általános társadalmi normák figyelembevételével, az adott közösségi élet erkölcsi alapjaihoz megfelelő légkör biztosítása tradíciók erősítése.

36 PÉLDAKÉPKÉNT ÉLNI - FELELŐSSÉG A sportoló, azzal, hogy sportmezbe bújik, elfogadja az íratlan szabályok egyik legerősebbikét: becsületesen, tudásának legjavát nyújtva küzd önmagán keresztül egyesületéért és a társadalom tiszteletéért. Ezáltal a sportoló jóvá lesz és példaképként jobbá tesz!

37 SPORT ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS A sportélet etikája és a sportoló erkölcse üzenet a világ számára: kitartó munkával, becsületes helytállással és tiszta módszerekkel válik moralitásában értékké az Ember. A sportoló jelleme és magatartása példa, minden megnyilvánulásában.

38 A FUTBALLRÓL MÁSKÉPPEN Magyarul: labdarúgás. Játsszák huszonketten, végkimerülésig, bandázs nélkül. A játékban labda is szerepel, amelyet azonban nem kell komolyan venni; ez csak afféle szimbólum, mely a főcél: a hasbarúgás ürügyéül szolgál. Kézzel nem szabad játszani; úgy fejbe, mint gyomorba, hátba, nyakcsigolyába, fogba, orrlikba, torokba és belekbe csak lábbal szabad belerúgni. A játék "gól"-okra megy: ez úgy történik, hogy a kapus keresztbe fekszik a háló előtt, mire a csatárok addig rúgják a hasát, míg átlukad; ezen a lukon keresztül a labdát begyömöszölik a hálóba. A legújabb szabályok szerint a labda elgurulása vagy kiugrása esetén egy kéznél lévő kirúgott szemgolyóval is folytatni lehet a játékot. (Karinthy Frigyes: Együgyű lexikon: Sport: Futball)

39 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SPORTERKÖLCSTAN 7-8. évfolyam

SPORTERKÖLCSTAN 7-8. évfolyam SPORTERKÖLCSTAN 7-8. évfolyam A sporterkölcstan mint a sportiskolákban bevezetésre kerülő szaktantárgy az általános iskolai erkölcstan órákon megalapozott erkölcsi nevelésre épül. A sportoló gyermekek

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Pedagógiai program 2008.

Pedagógiai program 2008. Pedagógiai program 2008. 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1.1. Alapelvek: Iskolánk a Közoktatási

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában EIGNER REBEKA ZSUZSANNA A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában 1. Bevezetés Pedagógiai és személyes tapasztalataim során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a gyermekek életét, személyiségének

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és

Részletesebben

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 5 A) ÁLTALÁSOS ISKOLA... 7 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 I/1. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013.

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013. Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék Școala Generală Bilingvă Micherechi Pedagógiai Program 2013. I. Bevezetés 12. I.2. Alaptevékenység 13. I.3. Az intézmény címe, telefonszáma 13. I.4. Az intézmény fenntartója

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M HAJÓS MISKE DRÁGSZÉL TÁRSULT ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M I. NEVELÉSI PROGRAM II. HELYI TANTERV 2013. I. NEVELÉSI PROGRAM 2. oldal Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2014 Tartalomjegyzék oldalszám A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben