A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA"

Átírás

1 A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA Jelmagyarázat az atlaszok használatához: FA: Földrajzi atlasz, Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) RTA: Középiskolai történelmi atlasz ( régi, a külső borítón az aténi Akropolisz makettje látható) Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) TA: Középiskolai történelmi atlasz (új, a külső borítón kinagyított térképek láthatók) Cartographia Kft., Bp., (több kiadás)

2 A VÍZHÁLÓZAT FA: 4-5. RTA: 20. b, 24. a TA: 22. b Jobb parti mellékfolyók Lajta DUNA Bal parti mellékfolyók Morva Vág Rába Nyitra Árva Marcal Garam Zsitva Sió Ipoly Tisza

3 Sárvíz Kapos Dráva Mura Kulpa Una Drina Száva Morava Temes Zsil Olt Zala Dunajec Fertő tó Balaton Velencei-tó Jobb part mellékfolyók Borsava (Borzsa) Bodrog Sajó Hernád Zagyva TISZA Bal parti mellékfolyók Visó Iza Szamos Kraszna Körös Maros Aranyos Nagy-Küküllő Kis-Küküllő Béga A KÁRPÁTOK HÁGÓI, SZOROSAI, ÁTJÁRÓI (válogatás) FA: 4-5. TA: 22. b Külső hágók, szorosok Dévényi-kapu, Vereckei-hágó, Tatár-hágó, Békás-szoros, Gyimesi-szoros, Vöröstorony-szoros, Kazán-szoros, Vaskapu (al-dunai Vaskapu-szoros) Belső hágók, átjárók Király-hágó, Branyiszkói-hágó

4 TERMÉSZETI TÁJAK (válogatás) FA: 4-5. TA: 22. b Alföld (Nagyalföld) A Dunától nyugatra: Mezőföld, Sárköz, Ormánság, Drávaszög Duna-Tisza köze: Kiskunság, Bácska, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget Tiszántúl: Felső-Tiszavidék, Tiszahát, Nyírség, Hajdúság, Hortobágy, Nagykunság, Bánság Kisalföld Dunántúl Bakony, Vértes, Pilis, Velencei-hegység, Mecsek Őrség, Göcsej, Somogy, Zselic Felvidék (Felföld, Felső-Magyarország) Szepesség, Eperjes-Tokaji-hegység, Hegyalja, Mátra, Bükk, Cserhát, Börzsöny Kárpátalja Máramaros Erdély (Transylvania, Ardel, Siebenbürgen) Keleti-Kárpátok, Déli-Kárpátok Székelyföld, Királyföld (Szászok földje, Szász székek) Partium PANNONIA PROVINCIA RTA: 18. a TA: 20. a, c, d Pelso, Danuvius, Dravus, Savus Pannonia Inferior, Pannonia Superior Vindobona [Bécs], Scarbantia [Sopron], Savaria [Szombathely], Brigetio [Szőny], Ulcisia Castra [Szentendre], Aquincum [Óbuda], Campona [Nagytétény], Intercisa [Dunaújváros], Valcum [Fenékpuszta], Gorsium [Tác], Sopianae [Pécs], Mursa [Eszék], Sirmium [Mitrovica] KIRÁLYI SZÉKHELEYEK Esztergom, Fehérvár (Székesfehérvár), Veszprém, Buda, Visegrád

5 EGYHÁZI KÖZPONTOK Esztergom, Kalocsa, Győr, Veszprém, Pécs, Vác, Eger, Csanád, Várad (Nagyvárad), Zágráb, Nagyszombat VÁROSOK Óbuda, Pest, Buda, Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Sopron, Szombathely, Pécs, Pozsony, Nagyszombat, Besztercebánya, Selmecbánya, Körmöcbánya, Zólyom, Zsolna, Eger, Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse, Igló, Munkács, Beregszász, Ungvár, Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös, Szolnok, Debrecen, Szeged, Nagyvárad, Kolozsvár, Arad, Gyulafehérvár, Marosvsárhely, Nagyszeben, Nagyenyed, Brassó, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Eszék, Nándorfehérvár NÉPRAJZI TÁJAK ÉS CSOPORTOK RTA: 55. TA: 75. Őrség, Hanság, Göcsej, Bakony, Somogy (Belső-Somogy, Külső-), Mezőföld, Szepesség, Kiskunság, Bácska, Szerémség, Szlavónia, Nagykunság, Jászság, Hortobágy, Hajdúság, Nyírség, Viharsarok, Szilágyság, Székelyföld, Királyföld palócok, jászok, kunok, matyók, székelyek, szászok, hétfalusi csángók, gyimesi csángók, moldvai csángók (Moldva, Csángóföld!) KRONOLÓGIA Kr. e. 9: A rómaiak megkezdik Pannónia provincia megszervezését. 434 és 453 között Pannónia területének nagy része a hunok uralma alá kerül. 567-től 796-ig az Avar Birodalom (Avaria) fennállása. 862: Etelközből megjelenik az első magyar kalandozó csapat a Kárpátmedencében : ÁRPÁD-KOR 895 tavasza: A magyar honfoglalás kezdete. A magyarság átkel a Kárpátok hágóin [Vereckei-hágó], és bevonul az Alföldre. 900: Pannónia birtokba vétele. 996: A pannonhalmi (Szent Márton hegyi) bencés apátság alapítása december 25-e (vagy január elseje): Esztergomban királlyá koronázzák I. Istvánt (haláláig, augusztus 15-ig uralkodik). Az esztergomi érsekség alapítása. 1044: III. Henrik német-római császár serege a ménfői csatában legyőzi Aba Sámuelt ( ). A király Hevesbe menekül, ahol gyilkosság áldozatává válik.

6 1046: Gellért csanádi püspök vértanúsága a Kelen-hegyen. 1055: I. András ( ) Tihanyban megalapítja a bencés monostort. A latin nyelven írott alapítólevél tartalmazza az első magyar szórványemlékeket [ feheru uaru rea meneh hodu utu rea ]. 1068: Besenyők ( kunok ) és úzok támadása Erdélyben: Salamon király ( ), Géza és László hercegek a kerlési ütközetben legyőzik a támadó sereget április 11.: A tatár (mongol) fősereg Batu kán vezetésével a muhi csatában legyőzi IV. Béla ( ) hadait [Muhi] : AZ ANJOU-KOR : Az 1. interregnum 1312: Károly Róbert ( ) a rozgonyi csatában legyőzi az Abákat. 1335: A visegrádi királytalálkozó: Károly Róbert [I. Károly] magyar, III. (Nagy) Kázmér lengyel és János cseh király szövetséget kötnek egymással. 1367: A pécsi egyetem alapítása (1390-ig működött) : A 2. interregnum : LUXEMBURGI ZSIMOND URALKODÁSA 1397-ben a temesvári [Temesvár] országgyűlés elfogadja a telekkatonaság intézményének megszervezését [előzménye az előző évben történt nikápolyi vereség] [Nikápoly]. 1437: Az erdélyi [Erdély] parasztfelkelés. A Budai Nagy Antal vezette parasztsereg Alparét mellett, a Bábolna hegyen szekértábort állít föl. Dés közelében győzelmet aratnak Csáky László erélyi vajda által vezetett seregen. Kolozsmonostoron a nemesség és a parasztok képviselői egyezményt kötnek. Az erdélyi három rendi nemzet (a magyar birtokos nemesség, a székely lófők és a szász patríciusok) küldöttei Kápolnán unióra lépnek a felkelő parasztok ellen : JAGELLO-KOR ÉS A HUNYADIAK KORA [július 4 július 22.]: A nándorfehérvári diadal [Nándorfehérvár = Belgrád]. 1479: A kenyérmezei csatában Kinizsi Pál legyőzi a török sereget. 1514: Parasztfelkelés Székely Dózsa György vezetésével márciusában Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek kihirdeti a törökök elleni keresztes hadjáratot kezdeményező pápai bullát, majd áprilisban kinevezi a keresztes had vezérét, Székely Dózsa Györgyöt. Április végén, május elején gyülekeznek a keresztesek. Bakócz Tamás betiltja a további toborzást. Május közepén Székely Dózsa György megkapja a határozatot, s nem engedelmeskedik, szakít a központi irányítással. II. Ulászló ( ) és Bakócz Tamás betiltja a keresztes hadjárat folytatását június elején Székely Dózsa György beveszi Lippát, majd Temesvár felé vonul. Június közepén megkezdik a vár ostromát. Július 15-én a fősereg leteszi a fegyvert a Szapolyai János erdélyi vajda vezette nemesi hadak előtt, majd a vajda kivégezteti Dózsa Györgyöt és néhány vezetőtársát. 1521: A törökök elfoglalják Nándorfehérvárat augusztus 29.: A mohácsi csata.

7 1532: Kőszeg ostroma : A TÖRÖK KOR : AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG KORA augusztus 29.: Buda csellel történő elfoglalása. Kialakul a budai vilájet. 1552: A várháborúk éve: a törökök elfoglalják Temesvárt, Lippát, Szolnokot, Veszprémet és Drégely várát (Szondi György). Eger vára (Dobó István vezetésével) visszaveri a török támadást. Létrejön a temesvári vilájet. 1566: Szigetvár ostroma. I. Szulejmán ( ) halála. Zrínyi Miklós halála. 1590: Vizsolyban megjelenik Károli (Károlyi) Gáspár Biblia-fordítása. 1596: A törökök beveszik Eger várát. Az egri vilájet megszervezése. 1600: A törökök elfoglalják Kanizsát, majd megszervezik a kanizsai vilájetet. 1635: Pázmány Péter esztergomi érsek megalakítja a nagyszombati egyetemet (jogutódja az Eötvös Loránd Tudományegyetem [ELTE]). 1660: A törökök elfoglalják Váradot (Nagyváradot), a váradi vilájet kialakítása. 1664: Török vereség a szentgotthárdi csatában. A vasvári béke értelmében megtarthatják addigi hódításaikat. 1681: A soproni rendi országgyűlés helyreállítja a rendi intézményeket és a vallás szabad gyakorlását. 1687: A zentai ütközetben a Savoyai Jenő herceg vezette csapatok győzelmet aratnak a törökök felett. 1699: A karlócai béke: Magyarország nagy része felszabadul : A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC 1705: A szécsényi országgyűlésen II. Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé választják. 1707: Az ónodi országgyűlés: kimondják a Habsburg-ház trónfosztását (detronizációját). 1708: A sárospataki országgyűlés. 1708: A trencséni csata: fordulat a Rákóczi-szabadságharc történetében. 1711: A szatmári béke MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN 1718: A pozsareváci béke értelmében Magyarország teljes területe felszabadul a török uralom alól. 1741: A pozsonyi rendi országgyűlésen a magyar rendek felajánlják segítségüket ( Vitam et sanguinem! ) Mária Teréziának ( ). [Pozsony] 1764: A madéfalvi veszedelem. 1809: Az utolsó nemesi felkelés (insurrectio) I. Napóleon ( /1815) hadainak támadásakor. A győri ütközetben a magyar sereget megfutamítják. [Győr]

8 1825 (1830)-1848: A REFORMKOR , 1830, , , , : A pozsonyi rendi országgyűlések a reformkorban. 1846: Az első vasútvonal megnyitása Pest és Vác között. AZ ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC március 15.: A pesti forradalom. A pesti radikális fiatalok a kora reggeli órákban a Pilvax kávéházban gyülekeznek. A pesti egyetem orvosi karára mennek, ahol elhangzik a 12 pont és Petőfi Nemzeti dala, a medikusok közül sokan csatlakoznak hozzájuk. Az egyetem mérnöki karára vonulnak, ahol szintén sok hívet szereznek. Elhatározzák, hogy kinyomtatják a 12 pontot és Petőfi versét. A Szép utca és a Hatvani (a jelenlegi Kossuth Lajos) utca sarkán található Landerer-Heckenast nyomdába mennek, ahol a cenzor engedélye nélkül kinyomtatják a két szöveget. Fél 12 tájban születnek meg a szabad sajtó legelső nyomtatványai. Délután 3-kor a Nemzeti Múzeum előtt népgyűlést tartanak (Petőfi ezen a helyszínen nem szavalja el a Nemzeti dalt). A pesti Városházban ülésező városi tanács elfogadja a 12 pontban található követeléseket, majd Rottenbiller Lipót köszönti a fiatalokat. A tömeg a Hajóhídon és az épülő Lánchídon Budára, a Várba vonul. A Helytartótanács fogadja a fiatalok küldöttségét, majd mindenbe beleegyezik. Alkonyatkor a budai várbörtönből kiszabadítják Táncsics Mihályt. Este nyolc órakor a Nemzeti Színházban megkezdődik a Bánk bán díszelőadása április 11.: V. Ferdinánd szentesíti az utolsó rendi országgyűlés által alkotott törvényeket (Pozsony) szeptember 29.: A pákozdi csata [Pákozd] október 7.: Az ozorai diadal [Ozora] október 30.: A schwechati csata [Schwechat] február 5.: A branyiszkói áttörés [Branyiszkó] február 9.: A piski csata [Piski] április 2.: A hatvani csata [Hatvan] április 4.: A tápióbicskei ütközet [Tápióbicske] április 6.: Az isaszegi csata [Isaszeg] április 10-én Damjanich János hadteste elfoglalja Vácot április 14., Debrecen: A Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztása (detronizációja), Kossuth Lajos kormányzó-elnökké választása április 19-én a Nagysalló melletti csatában nyugat felé szorítják az ellenséget április 22-én felszabadul Komárom május 21.: Buda visszafoglalása július 31.: A segesvári ütközet, Petőfi Sándor halála [Segesvár] augusztus 13.: A világosi fegyverletétel [Világos] október 2-án Klapka György tábornok szabad elvonulás fejében átadja Komárom várát.

9 : A NEOABSZOLUTIZMUS KORA : A megtorlás. Haynau rémuralma : A Bach-korszak Az 1861-es országgyűlés : A Provizórium október 6.: Pesten kivégzik Batthyány Lajost, az első felelős magyar minisztérium elnökét (miniszterelnököt), Aradon 13 honvéd főtisztet és tábornokot. 1867: Az osztrák-magyar kiegyezés : A DUALIZMUS KORA, AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA június 8-án Pesten és Budán magyar királlyá koronázzák I. Ferenc Józsefet (haláláig, 1916-ig uralkodik). 1873: Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejön Magyarország fővárosa, Budapest (az új főváros születésnapja : november 16.). 1879: A tiszai árvíz elpusztítja Szeged nagy részét : AZ I. VILÁGHÁBORÚ június 28.: A szarajevói merénylet [Bosznia-Hercegovina, Szarajevó] július 23.: A 48 órás ultimátum július 28.: Az O-MM hadüzenete Szerbiának október 31.: Budapesten győz a polgári demokratikus ( őszirózsás ) forradalom március 21 augusztus 1.: A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG : A HORTHY-KORSZAK március 1.: Horthy Miklós kormányzóvá választása (1944. október 16-áig, lemondásáig tölti be az államfői tisztséget) június 4.: A trianoni békeszerződés aláírása (Versailles, Nagy-Trianon kastély) november 2.: Az első bécsi döntés; a Felvidék déli részét visszacsatolják Magyarországhoz. 1939: Kárpátalja megszállása szeptember szeptember 2.: A II. VILÁGHÁBORÚ augusztus 30.: A második bécsi döntés; Észak-Erdély és Székelyföld visszakerül Magyarországhoz.

10 1941: MAGYARORSZÁG BELÉPÉSE A II. VILÁGHÁBORÚBA március 19.: Magyarország német megszállása október 15. (az októberi vasárnap ): Horthy Miklós kiugrási kísérlete decemberétől február 13-ig: Budapest ostroma. 1944/ : A KOALÍCIÓS KORSZAK november 4-én tartották az első szabad nemzetgyűlési választásokat február 1.: A II. köztársaság kikiáltása augusztus 1.: A Forint bevezetése augusztus 30.: A kékcédulás választások A Szociáldemokrata Párt (SZDP) és a Magyar Kommunista Párt (MKP) egyesülési kongresszusa: megalakul a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) : AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS KORA : A RÁKOSI-KORSZAK : Nagy Imre első miniszterelnöksége október 23 november 4.: FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC október 23.: 15 órakor a Petőfi-szobortól elindul a tüntető tömeg a Bem térre. A kezdetben mérsékelt jelmondatokat skandáló tömeg radikalizálódik (a szovjet csapatok kivonása), amit a Petőfi Kör hangszóróval fölszerelt gépkocsijából sikertelenül próbáltak befolyásolni. 15 órakor a Műszaki Egyetem elől elindul a mintegy tízezres tömeg a Bem térre. A menet élén a Bem-szobor megkoszorúzására szánt koszorúkat viszik. Tízesével, kart karba öltve, zárt sorokban és csendben vonulnak. Közben csatlakozik a Petőfi Katonai Akadémia küldöttsége is. 16 órakor tüntetés a Bem-szobornál. Veres Péter, a Magyar Írók Szövetsége elnöke felolvassa a magyar írók kiáltványát, Bessenyei Ferenc színész elmondja Vörösmarty Mihály Szózat című versét. Zbigniew Herbert lengyel író köszönti a tüntetőket. A téren megjelennek a rákosista címerüktől megfosztott lyukas zászlók. A tüntető tömeg a Margit-hídon keresztül a Kossuth térre vonul. 20 órakor Gerő Ernő, az MDP KV első titkára rádióbeszédet mond, amelyet a pártközpontban található irodájából közvetítenek. 21 órakor Nagy Imre rövid beszéde a Parlament erkélyén. Az 1953-as júniusi politikához való visszatérést ígéri. Kéri, hogy az emberek békésen távozzanak a térről. Indítványára a tömeg elénekli a Himnuszt. Az egyetemisták egy része visszatér az egyetemi épületekbe és a kollégiumokba. 21 óra körül fegyveres harc alakul ki a Magyar Rádió épületénél. A felkelők hajnalban foglalják el az intézményt 21 óra 37 perckor ledöntik a Sztálin-szobrot október 25.: A Kossuth téri sortűz.

11 Október 28.: Nagy Imre rádióbeszédében bejelenti, hogy Budapestről kivonják a szovjet csapatokat, és tárgyalások kezdődnek Magyarországról való kivonulásukról is; megszüntetik az Államvédelmi Hatóságot (az ÁVH-t); ígéretet tesz arra, hogy fölemelik az alacsony béreket és nyugdíjakat október 30.: A budapesti Köztársaság téren a felkelők megostromolják a Budapesti Pártbizottság épületét. Az ostromlók a pátházat a feloszlatott Államvédelmi Hatóság (ÁVH) és a forradalomellenes csoportok központjának tartják. A pártház őrsége több felkelőt elfog. A pártház védői rálőnek a vörös keresztes jellel ellátott mentőkre. A pártház védőinek megsegítésére rendelt esztergomi harckocsik a pártházat lövik, ez eldönti az ostrom kimenetelét. A védők beszüntetik a harcot, az épületet elhagyó három parlamentert (Asztalos János és Papp József ezredest, továbbá Mező Imrét, a pártbizottság titkárát) az ostromlók lelövik. A feldühödött tömeg több védőt meglincsel. A pártház védői közül 23 áldozata van az ostromnak és a lincselésnek november 4-én 4 óra 15 perckor a szovjet csapatok a Forgószél hadművelet életbe lépésével általános támadást indítanak a főváros és a vidéki központok ellen. 5 óra 5 perckor az ungvári rádió sugározza a Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásáról szóló közleményt, valamint a kormány a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) Elnöksége előző esti ülésén megfogalmazott fölhívását. 5 óra 20 perckor Nagy Imre miniszterelnök drámai hangú beszédben jelenti be a szovjet támadás tényét november 4 és 11 között: Harcok a magyar felkelő csoportok és a szovjet hadsereg egységei között november 7.: Budapestre érkezik a Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, és Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke előtt leteszi az esküt november 14.: Megalakul a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács (KMT), Rácz Sándor és Bali Sándor vezetésével. A munkástanács általános sztrájkot hirdet, követeli az amnesztia kihirdetését, a Nagy Imre-kormány visszaállítását és a szovjet csapatok kivonását november 22.: A jugoszláv nagykövetség épületéből Nagy Imre és társai jugoszláv diplomaták kíséretében elindulnak, hogy otthonukba távozzanak. Útközben szovjet tisztek erőszakkal egy mátyásföldi laktanyába hurcolják őket. Münnich Ferenc a letartóztatott csoport tagjainak fölajánlja az átállás lehetőségét; ezt valamennyien visszautasítják november 23.: Nagy Imrét és társait repülőgépen Romániába szállítják. Nagy Imrét, Losonczy Gézát és Donáth Ferencet a snagovi üdülő területén egymástól elkülönítve háziőrizetbe helyezik, a csoport többi tagját egy közeli kormányüdülőben tartják fogva [Snagov]. Délután 2 és 3 óra között Budapesten az élet megáll, az utcák kiürülnek, megszűnik a közlekedés; a főváros lakossága így emlékezik a forradalom egy hónappal korábbi kezdetére.

12 : A KÁDÁR-KORSZAK december 2-5.: A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Ideiglenes Központi Bizottságának ülése. Határozatot hoz az októberi események ellenforradalmi jellegéről december 6.: A vörös zászlós tüntetés Budapesten a kormányzat és az MSZMP szervezésében. Budapest több pontján összecsapnak az ellentüntetők és a karhatalmisták december 8.: A salgótarjáni sortűz, amelynek mintegy 130 halálos áldozata volt [Salgótarján] június 16., Budapest (Gyűjtőfogház [Országos Börtön]): Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós kivégzése január 1.: A gazdasági reformok ( új gazdasági mechanizmus ) kezdete : A RENDSZERVÁLT(OZ)ÁS június 16., Budapest: Hősök tere; Új köztemető: 301-es parcella: Nagy Imre és társainak újratemetése július 6.: Kádár János halála Budapesten október 23.: A (harmadik) köztársaság kikiáltása, Budapest, Kossuth Lajos tér márciusában és áprilisában megtartják (az 1947 óta első szabad) országgyűlési választásokat.

13 A kronológiában szereplő települések (területek) jegyzéke: Alparét (Bábolna hegye) Arad Bácska Branyiszkó Buda Budapest Debrecen Dés Drégely Eger Erdély Felvidék Győr Hajdúság Hatvan Isaszeg Ják Kanizsa (Nagykanizsa) Kápolna (Erdély, 1437!) Kápolna (1849!) Karlóca Kárpátalja Kerlés (Cserhalom) Kenyérmező Kiskunság Kolozsmonostor Komárom Lébényszentmiklós Lippa Madéfalva Ménfő Mohács Muhi Nagykunság Nagysalló Nagyszombat Nagyvárad (Várad) Nándorfehérvár [Belgrád] Ónod Óbuda Pákozd Pannonhalma Pécs Pest Piski Pozsarevác Pozsony Rozgony Salgótarján Sárospatak Segesvár Sopron

14 Szatmár Szécsény Szeged Székelyföld Szentgotthárd Szigetvár Tápióbicske Temesvár Tihany Trencsén Vajdaság Várad (Nagyvárad) Vasvár Velem Vereckei-hágó Világos Visegrád Vizsoly Zenta

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Forradalom és szabadságharc III. FORDULÓ Név:... Cím:... Iskola, évfolyam:... E-mail cím:... 1. Tedd időrendi sorrendbe

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE 1. 1848 szeptember: a szeptemberi fordulat Kettős fordulat: külön-külön leverik az európai forradalmakat a magyar forradalom átfordul szabadságharcba 2. Az udvar első támadása

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete Új Szöveges dokumentum 1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslatban alkotmányt kér az egész Habsburg birodalomnak forradalmi hullám mozdítja el az eseményeket a

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

1. modul: Európa történeti földrajz (40 pont). 2. modul: A Kárpát-medence történeti földrajza (40 pont) 3. modul: Topográfiai névanyag (20 pont)

1. modul: Európa történeti földrajz (40 pont). 2. modul: A Kárpát-medence történeti földrajza (40 pont) 3. modul: Topográfiai névanyag (20 pont) A Történeti földrajz tantárgy követelményrendszere a nappali tagozatos földrajz szakos hallgatók számára Érvényes 2016. február 8-tól A tantárgy egy féléves, 3 kreditet ér és beszámolóval zárul! A tárgy

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u.2 B 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth u. 3. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2. Stop-Shop 4100 Berettyóújfalú,

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

DRÁVAKÖZ-SZLAVÓNIA. Területe: 1163 km 2. Népessége: 4.437.460 fő, ebből magyar 152.000 fő (2001) Vármegyéi: Pozsega, Szerém, Verőce

DRÁVAKÖZ-SZLAVÓNIA. Területe: 1163 km 2. Népessége: 4.437.460 fő, ebből magyar 152.000 fő (2001) Vármegyéi: Pozsega, Szerém, Verőce DRÁVAKÖZ-SZLAVÓNIA Területe: 1163 km 2 Népessége: 4.437.460 fő, ebből magyar 152.000 fő (2001) Vármegyéi: Pozsega, Szerém, Verőce Természeti tájai: Dráva- mente, Verőcei-sík, Drávaköz Folyói: Duna, Dráva,

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 fax: 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben