A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA"

Átírás

1 A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA Jelmagyarázat az atlaszok használatához: FA: Földrajzi atlasz, Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) RTA: Középiskolai történelmi atlasz ( régi, a külső borítón az aténi Akropolisz makettje látható) Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) TA: Középiskolai történelmi atlasz (új, a külső borítón kinagyított térképek láthatók) Cartographia Kft., Bp., (több kiadás)

2 A VÍZHÁLÓZAT FA: 4-5. RTA: 20. b, 24. a TA: 22. b Jobb parti mellékfolyók Lajta DUNA Bal parti mellékfolyók Morva Vág Rába Nyitra Árva Marcal Garam Zsitva Sió Ipoly Tisza

3 Sárvíz Kapos Dráva Mura Kulpa Una Drina Száva Morava Temes Zsil Olt Zala Dunajec Fertő tó Balaton Velencei-tó Jobb part mellékfolyók Borsava (Borzsa) Bodrog Sajó Hernád Zagyva TISZA Bal parti mellékfolyók Visó Iza Szamos Kraszna Körös Maros Aranyos Nagy-Küküllő Kis-Küküllő Béga A KÁRPÁTOK HÁGÓI, SZOROSAI, ÁTJÁRÓI (válogatás) FA: 4-5. TA: 22. b Külső hágók, szorosok Dévényi-kapu, Vereckei-hágó, Tatár-hágó, Békás-szoros, Gyimesi-szoros, Vöröstorony-szoros, Kazán-szoros, Vaskapu (al-dunai Vaskapu-szoros) Belső hágók, átjárók Király-hágó, Branyiszkói-hágó

4 TERMÉSZETI TÁJAK (válogatás) FA: 4-5. TA: 22. b Alföld (Nagyalföld) A Dunától nyugatra: Mezőföld, Sárköz, Ormánság, Drávaszög Duna-Tisza köze: Kiskunság, Bácska, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget Tiszántúl: Felső-Tiszavidék, Tiszahát, Nyírség, Hajdúság, Hortobágy, Nagykunság, Bánság Kisalföld Dunántúl Bakony, Vértes, Pilis, Velencei-hegység, Mecsek Őrség, Göcsej, Somogy, Zselic Felvidék (Felföld, Felső-Magyarország) Szepesség, Eperjes-Tokaji-hegység, Hegyalja, Mátra, Bükk, Cserhát, Börzsöny Kárpátalja Máramaros Erdély (Transylvania, Ardel, Siebenbürgen) Keleti-Kárpátok, Déli-Kárpátok Székelyföld, Királyföld (Szászok földje, Szász székek) Partium PANNONIA PROVINCIA RTA: 18. a TA: 20. a, c, d Pelso, Danuvius, Dravus, Savus Pannonia Inferior, Pannonia Superior Vindobona [Bécs], Scarbantia [Sopron], Savaria [Szombathely], Brigetio [Szőny], Ulcisia Castra [Szentendre], Aquincum [Óbuda], Campona [Nagytétény], Intercisa [Dunaújváros], Valcum [Fenékpuszta], Gorsium [Tác], Sopianae [Pécs], Mursa [Eszék], Sirmium [Mitrovica] KIRÁLYI SZÉKHELEYEK Esztergom, Fehérvár (Székesfehérvár), Veszprém, Buda, Visegrád

5 EGYHÁZI KÖZPONTOK Esztergom, Kalocsa, Győr, Veszprém, Pécs, Vác, Eger, Csanád, Várad (Nagyvárad), Zágráb, Nagyszombat VÁROSOK Óbuda, Pest, Buda, Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Sopron, Szombathely, Pécs, Pozsony, Nagyszombat, Besztercebánya, Selmecbánya, Körmöcbánya, Zólyom, Zsolna, Eger, Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse, Igló, Munkács, Beregszász, Ungvár, Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös, Szolnok, Debrecen, Szeged, Nagyvárad, Kolozsvár, Arad, Gyulafehérvár, Marosvsárhely, Nagyszeben, Nagyenyed, Brassó, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Eszék, Nándorfehérvár NÉPRAJZI TÁJAK ÉS CSOPORTOK RTA: 55. TA: 75. Őrség, Hanság, Göcsej, Bakony, Somogy (Belső-Somogy, Külső-), Mezőföld, Szepesség, Kiskunság, Bácska, Szerémség, Szlavónia, Nagykunság, Jászság, Hortobágy, Hajdúság, Nyírség, Viharsarok, Szilágyság, Székelyföld, Királyföld palócok, jászok, kunok, matyók, székelyek, szászok, hétfalusi csángók, gyimesi csángók, moldvai csángók (Moldva, Csángóföld!) KRONOLÓGIA Kr. e. 9: A rómaiak megkezdik Pannónia provincia megszervezését. 434 és 453 között Pannónia területének nagy része a hunok uralma alá kerül. 567-től 796-ig az Avar Birodalom (Avaria) fennállása. 862: Etelközből megjelenik az első magyar kalandozó csapat a Kárpátmedencében : ÁRPÁD-KOR 895 tavasza: A magyar honfoglalás kezdete. A magyarság átkel a Kárpátok hágóin [Vereckei-hágó], és bevonul az Alföldre. 900: Pannónia birtokba vétele. 996: A pannonhalmi (Szent Márton hegyi) bencés apátság alapítása december 25-e (vagy január elseje): Esztergomban királlyá koronázzák I. Istvánt (haláláig, augusztus 15-ig uralkodik). Az esztergomi érsekség alapítása. 1044: III. Henrik német-római császár serege a ménfői csatában legyőzi Aba Sámuelt ( ). A király Hevesbe menekül, ahol gyilkosság áldozatává válik.

6 1046: Gellért csanádi püspök vértanúsága a Kelen-hegyen. 1055: I. András ( ) Tihanyban megalapítja a bencés monostort. A latin nyelven írott alapítólevél tartalmazza az első magyar szórványemlékeket [ feheru uaru rea meneh hodu utu rea ]. 1068: Besenyők ( kunok ) és úzok támadása Erdélyben: Salamon király ( ), Géza és László hercegek a kerlési ütközetben legyőzik a támadó sereget április 11.: A tatár (mongol) fősereg Batu kán vezetésével a muhi csatában legyőzi IV. Béla ( ) hadait [Muhi] : AZ ANJOU-KOR : Az 1. interregnum 1312: Károly Róbert ( ) a rozgonyi csatában legyőzi az Abákat. 1335: A visegrádi királytalálkozó: Károly Róbert [I. Károly] magyar, III. (Nagy) Kázmér lengyel és János cseh király szövetséget kötnek egymással. 1367: A pécsi egyetem alapítása (1390-ig működött) : A 2. interregnum : LUXEMBURGI ZSIMOND URALKODÁSA 1397-ben a temesvári [Temesvár] országgyűlés elfogadja a telekkatonaság intézményének megszervezését [előzménye az előző évben történt nikápolyi vereség] [Nikápoly]. 1437: Az erdélyi [Erdély] parasztfelkelés. A Budai Nagy Antal vezette parasztsereg Alparét mellett, a Bábolna hegyen szekértábort állít föl. Dés közelében győzelmet aratnak Csáky László erélyi vajda által vezetett seregen. Kolozsmonostoron a nemesség és a parasztok képviselői egyezményt kötnek. Az erdélyi három rendi nemzet (a magyar birtokos nemesség, a székely lófők és a szász patríciusok) küldöttei Kápolnán unióra lépnek a felkelő parasztok ellen : JAGELLO-KOR ÉS A HUNYADIAK KORA [július 4 július 22.]: A nándorfehérvári diadal [Nándorfehérvár = Belgrád]. 1479: A kenyérmezei csatában Kinizsi Pál legyőzi a török sereget. 1514: Parasztfelkelés Székely Dózsa György vezetésével márciusában Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek kihirdeti a törökök elleni keresztes hadjáratot kezdeményező pápai bullát, majd áprilisban kinevezi a keresztes had vezérét, Székely Dózsa Györgyöt. Április végén, május elején gyülekeznek a keresztesek. Bakócz Tamás betiltja a további toborzást. Május közepén Székely Dózsa György megkapja a határozatot, s nem engedelmeskedik, szakít a központi irányítással. II. Ulászló ( ) és Bakócz Tamás betiltja a keresztes hadjárat folytatását június elején Székely Dózsa György beveszi Lippát, majd Temesvár felé vonul. Június közepén megkezdik a vár ostromát. Július 15-én a fősereg leteszi a fegyvert a Szapolyai János erdélyi vajda vezette nemesi hadak előtt, majd a vajda kivégezteti Dózsa Györgyöt és néhány vezetőtársát. 1521: A törökök elfoglalják Nándorfehérvárat augusztus 29.: A mohácsi csata.

7 1532: Kőszeg ostroma : A TÖRÖK KOR : AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG KORA augusztus 29.: Buda csellel történő elfoglalása. Kialakul a budai vilájet. 1552: A várháborúk éve: a törökök elfoglalják Temesvárt, Lippát, Szolnokot, Veszprémet és Drégely várát (Szondi György). Eger vára (Dobó István vezetésével) visszaveri a török támadást. Létrejön a temesvári vilájet. 1566: Szigetvár ostroma. I. Szulejmán ( ) halála. Zrínyi Miklós halála. 1590: Vizsolyban megjelenik Károli (Károlyi) Gáspár Biblia-fordítása. 1596: A törökök beveszik Eger várát. Az egri vilájet megszervezése. 1600: A törökök elfoglalják Kanizsát, majd megszervezik a kanizsai vilájetet. 1635: Pázmány Péter esztergomi érsek megalakítja a nagyszombati egyetemet (jogutódja az Eötvös Loránd Tudományegyetem [ELTE]). 1660: A törökök elfoglalják Váradot (Nagyváradot), a váradi vilájet kialakítása. 1664: Török vereség a szentgotthárdi csatában. A vasvári béke értelmében megtarthatják addigi hódításaikat. 1681: A soproni rendi országgyűlés helyreállítja a rendi intézményeket és a vallás szabad gyakorlását. 1687: A zentai ütközetben a Savoyai Jenő herceg vezette csapatok győzelmet aratnak a törökök felett. 1699: A karlócai béke: Magyarország nagy része felszabadul : A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC 1705: A szécsényi országgyűlésen II. Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé választják. 1707: Az ónodi országgyűlés: kimondják a Habsburg-ház trónfosztását (detronizációját). 1708: A sárospataki országgyűlés. 1708: A trencséni csata: fordulat a Rákóczi-szabadságharc történetében. 1711: A szatmári béke MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN 1718: A pozsareváci béke értelmében Magyarország teljes területe felszabadul a török uralom alól. 1741: A pozsonyi rendi országgyűlésen a magyar rendek felajánlják segítségüket ( Vitam et sanguinem! ) Mária Teréziának ( ). [Pozsony] 1764: A madéfalvi veszedelem. 1809: Az utolsó nemesi felkelés (insurrectio) I. Napóleon ( /1815) hadainak támadásakor. A győri ütközetben a magyar sereget megfutamítják. [Győr]

8 1825 (1830)-1848: A REFORMKOR , 1830, , , , : A pozsonyi rendi országgyűlések a reformkorban. 1846: Az első vasútvonal megnyitása Pest és Vác között. AZ ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC március 15.: A pesti forradalom. A pesti radikális fiatalok a kora reggeli órákban a Pilvax kávéházban gyülekeznek. A pesti egyetem orvosi karára mennek, ahol elhangzik a 12 pont és Petőfi Nemzeti dala, a medikusok közül sokan csatlakoznak hozzájuk. Az egyetem mérnöki karára vonulnak, ahol szintén sok hívet szereznek. Elhatározzák, hogy kinyomtatják a 12 pontot és Petőfi versét. A Szép utca és a Hatvani (a jelenlegi Kossuth Lajos) utca sarkán található Landerer-Heckenast nyomdába mennek, ahol a cenzor engedélye nélkül kinyomtatják a két szöveget. Fél 12 tájban születnek meg a szabad sajtó legelső nyomtatványai. Délután 3-kor a Nemzeti Múzeum előtt népgyűlést tartanak (Petőfi ezen a helyszínen nem szavalja el a Nemzeti dalt). A pesti Városházban ülésező városi tanács elfogadja a 12 pontban található követeléseket, majd Rottenbiller Lipót köszönti a fiatalokat. A tömeg a Hajóhídon és az épülő Lánchídon Budára, a Várba vonul. A Helytartótanács fogadja a fiatalok küldöttségét, majd mindenbe beleegyezik. Alkonyatkor a budai várbörtönből kiszabadítják Táncsics Mihályt. Este nyolc órakor a Nemzeti Színházban megkezdődik a Bánk bán díszelőadása április 11.: V. Ferdinánd szentesíti az utolsó rendi országgyűlés által alkotott törvényeket (Pozsony) szeptember 29.: A pákozdi csata [Pákozd] október 7.: Az ozorai diadal [Ozora] október 30.: A schwechati csata [Schwechat] február 5.: A branyiszkói áttörés [Branyiszkó] február 9.: A piski csata [Piski] április 2.: A hatvani csata [Hatvan] április 4.: A tápióbicskei ütközet [Tápióbicske] április 6.: Az isaszegi csata [Isaszeg] április 10-én Damjanich János hadteste elfoglalja Vácot április 14., Debrecen: A Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztása (detronizációja), Kossuth Lajos kormányzó-elnökké választása április 19-én a Nagysalló melletti csatában nyugat felé szorítják az ellenséget április 22-én felszabadul Komárom május 21.: Buda visszafoglalása július 31.: A segesvári ütközet, Petőfi Sándor halála [Segesvár] augusztus 13.: A világosi fegyverletétel [Világos] október 2-án Klapka György tábornok szabad elvonulás fejében átadja Komárom várát.

9 : A NEOABSZOLUTIZMUS KORA : A megtorlás. Haynau rémuralma : A Bach-korszak Az 1861-es országgyűlés : A Provizórium október 6.: Pesten kivégzik Batthyány Lajost, az első felelős magyar minisztérium elnökét (miniszterelnököt), Aradon 13 honvéd főtisztet és tábornokot. 1867: Az osztrák-magyar kiegyezés : A DUALIZMUS KORA, AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA június 8-án Pesten és Budán magyar királlyá koronázzák I. Ferenc Józsefet (haláláig, 1916-ig uralkodik). 1873: Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejön Magyarország fővárosa, Budapest (az új főváros születésnapja : november 16.). 1879: A tiszai árvíz elpusztítja Szeged nagy részét : AZ I. VILÁGHÁBORÚ június 28.: A szarajevói merénylet [Bosznia-Hercegovina, Szarajevó] július 23.: A 48 órás ultimátum július 28.: Az O-MM hadüzenete Szerbiának október 31.: Budapesten győz a polgári demokratikus ( őszirózsás ) forradalom március 21 augusztus 1.: A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG : A HORTHY-KORSZAK március 1.: Horthy Miklós kormányzóvá választása (1944. október 16-áig, lemondásáig tölti be az államfői tisztséget) június 4.: A trianoni békeszerződés aláírása (Versailles, Nagy-Trianon kastély) november 2.: Az első bécsi döntés; a Felvidék déli részét visszacsatolják Magyarországhoz. 1939: Kárpátalja megszállása szeptember szeptember 2.: A II. VILÁGHÁBORÚ augusztus 30.: A második bécsi döntés; Észak-Erdély és Székelyföld visszakerül Magyarországhoz.

10 1941: MAGYARORSZÁG BELÉPÉSE A II. VILÁGHÁBORÚBA március 19.: Magyarország német megszállása október 15. (az októberi vasárnap ): Horthy Miklós kiugrási kísérlete decemberétől február 13-ig: Budapest ostroma. 1944/ : A KOALÍCIÓS KORSZAK november 4-én tartották az első szabad nemzetgyűlési választásokat február 1.: A II. köztársaság kikiáltása augusztus 1.: A Forint bevezetése augusztus 30.: A kékcédulás választások A Szociáldemokrata Párt (SZDP) és a Magyar Kommunista Párt (MKP) egyesülési kongresszusa: megalakul a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) : AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS KORA : A RÁKOSI-KORSZAK : Nagy Imre első miniszterelnöksége október 23 november 4.: FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC október 23.: 15 órakor a Petőfi-szobortól elindul a tüntető tömeg a Bem térre. A kezdetben mérsékelt jelmondatokat skandáló tömeg radikalizálódik (a szovjet csapatok kivonása), amit a Petőfi Kör hangszóróval fölszerelt gépkocsijából sikertelenül próbáltak befolyásolni. 15 órakor a Műszaki Egyetem elől elindul a mintegy tízezres tömeg a Bem térre. A menet élén a Bem-szobor megkoszorúzására szánt koszorúkat viszik. Tízesével, kart karba öltve, zárt sorokban és csendben vonulnak. Közben csatlakozik a Petőfi Katonai Akadémia küldöttsége is. 16 órakor tüntetés a Bem-szobornál. Veres Péter, a Magyar Írók Szövetsége elnöke felolvassa a magyar írók kiáltványát, Bessenyei Ferenc színész elmondja Vörösmarty Mihály Szózat című versét. Zbigniew Herbert lengyel író köszönti a tüntetőket. A téren megjelennek a rákosista címerüktől megfosztott lyukas zászlók. A tüntető tömeg a Margit-hídon keresztül a Kossuth térre vonul. 20 órakor Gerő Ernő, az MDP KV első titkára rádióbeszédet mond, amelyet a pártközpontban található irodájából közvetítenek. 21 órakor Nagy Imre rövid beszéde a Parlament erkélyén. Az 1953-as júniusi politikához való visszatérést ígéri. Kéri, hogy az emberek békésen távozzanak a térről. Indítványára a tömeg elénekli a Himnuszt. Az egyetemisták egy része visszatér az egyetemi épületekbe és a kollégiumokba. 21 óra körül fegyveres harc alakul ki a Magyar Rádió épületénél. A felkelők hajnalban foglalják el az intézményt 21 óra 37 perckor ledöntik a Sztálin-szobrot október 25.: A Kossuth téri sortűz.

11 Október 28.: Nagy Imre rádióbeszédében bejelenti, hogy Budapestről kivonják a szovjet csapatokat, és tárgyalások kezdődnek Magyarországról való kivonulásukról is; megszüntetik az Államvédelmi Hatóságot (az ÁVH-t); ígéretet tesz arra, hogy fölemelik az alacsony béreket és nyugdíjakat október 30.: A budapesti Köztársaság téren a felkelők megostromolják a Budapesti Pártbizottság épületét. Az ostromlók a pátházat a feloszlatott Államvédelmi Hatóság (ÁVH) és a forradalomellenes csoportok központjának tartják. A pártház őrsége több felkelőt elfog. A pártház védői rálőnek a vörös keresztes jellel ellátott mentőkre. A pártház védőinek megsegítésére rendelt esztergomi harckocsik a pártházat lövik, ez eldönti az ostrom kimenetelét. A védők beszüntetik a harcot, az épületet elhagyó három parlamentert (Asztalos János és Papp József ezredest, továbbá Mező Imrét, a pártbizottság titkárát) az ostromlók lelövik. A feldühödött tömeg több védőt meglincsel. A pártház védői közül 23 áldozata van az ostromnak és a lincselésnek november 4-én 4 óra 15 perckor a szovjet csapatok a Forgószél hadművelet életbe lépésével általános támadást indítanak a főváros és a vidéki központok ellen. 5 óra 5 perckor az ungvári rádió sugározza a Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásáról szóló közleményt, valamint a kormány a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) Elnöksége előző esti ülésén megfogalmazott fölhívását. 5 óra 20 perckor Nagy Imre miniszterelnök drámai hangú beszédben jelenti be a szovjet támadás tényét november 4 és 11 között: Harcok a magyar felkelő csoportok és a szovjet hadsereg egységei között november 7.: Budapestre érkezik a Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, és Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke előtt leteszi az esküt november 14.: Megalakul a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács (KMT), Rácz Sándor és Bali Sándor vezetésével. A munkástanács általános sztrájkot hirdet, követeli az amnesztia kihirdetését, a Nagy Imre-kormány visszaállítását és a szovjet csapatok kivonását november 22.: A jugoszláv nagykövetség épületéből Nagy Imre és társai jugoszláv diplomaták kíséretében elindulnak, hogy otthonukba távozzanak. Útközben szovjet tisztek erőszakkal egy mátyásföldi laktanyába hurcolják őket. Münnich Ferenc a letartóztatott csoport tagjainak fölajánlja az átállás lehetőségét; ezt valamennyien visszautasítják november 23.: Nagy Imrét és társait repülőgépen Romániába szállítják. Nagy Imrét, Losonczy Gézát és Donáth Ferencet a snagovi üdülő területén egymástól elkülönítve háziőrizetbe helyezik, a csoport többi tagját egy közeli kormányüdülőben tartják fogva [Snagov]. Délután 2 és 3 óra között Budapesten az élet megáll, az utcák kiürülnek, megszűnik a közlekedés; a főváros lakossága így emlékezik a forradalom egy hónappal korábbi kezdetére.

12 : A KÁDÁR-KORSZAK december 2-5.: A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Ideiglenes Központi Bizottságának ülése. Határozatot hoz az októberi események ellenforradalmi jellegéről december 6.: A vörös zászlós tüntetés Budapesten a kormányzat és az MSZMP szervezésében. Budapest több pontján összecsapnak az ellentüntetők és a karhatalmisták december 8.: A salgótarjáni sortűz, amelynek mintegy 130 halálos áldozata volt [Salgótarján] június 16., Budapest (Gyűjtőfogház [Országos Börtön]): Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós kivégzése január 1.: A gazdasági reformok ( új gazdasági mechanizmus ) kezdete : A RENDSZERVÁLT(OZ)ÁS június 16., Budapest: Hősök tere; Új köztemető: 301-es parcella: Nagy Imre és társainak újratemetése július 6.: Kádár János halála Budapesten október 23.: A (harmadik) köztársaság kikiáltása, Budapest, Kossuth Lajos tér márciusában és áprilisában megtartják (az 1947 óta első szabad) országgyűlési választásokat.

13 A kronológiában szereplő települések (területek) jegyzéke: Alparét (Bábolna hegye) Arad Bácska Branyiszkó Buda Budapest Debrecen Dés Drégely Eger Erdély Felvidék Győr Hajdúság Hatvan Isaszeg Ják Kanizsa (Nagykanizsa) Kápolna (Erdély, 1437!) Kápolna (1849!) Karlóca Kárpátalja Kerlés (Cserhalom) Kenyérmező Kiskunság Kolozsmonostor Komárom Lébényszentmiklós Lippa Madéfalva Ménfő Mohács Muhi Nagykunság Nagysalló Nagyszombat Nagyvárad (Várad) Nándorfehérvár [Belgrád] Ónod Óbuda Pákozd Pannonhalma Pécs Pest Piski Pozsarevác Pozsony Rozgony Salgótarján Sárospatak Segesvár Sopron

14 Szatmár Szécsény Szeged Székelyföld Szentgotthárd Szigetvár Tápióbicske Temesvár Tihany Trencsén Vajdaság Várad (Nagyvárad) Vasvár Velem Vereckei-hágó Világos Visegrád Vizsoly Zenta

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON 1. MAGYARORSZÁG A HÁBORÚ VÉGÉN A Központi hatalmak 1918 őszén teljes katonai vereséget szenvedtek. Béketárgyalási javaslatot tettek Wilsonnak,

Részletesebben

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG (1919. március 21. 1919. augusztus 1.)

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG (1919. március 21. 1919. augusztus 1.) A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG (1919. március 21. 1919. augusztus 1.) 1. Előzmények: Az őszirózsás forradalom kormánya és Károlyi Mihály nem volt könnyű helyzetben 1919 márciusában. Egyfelől Damoklész kardjaként

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

Szegedi szikra gyújtotta fel az 56-os forradalmi lángot A MEFESZ hatása az 1956-os forradalomra

Szegedi szikra gyújtotta fel az 56-os forradalmi lángot A MEFESZ hatása az 1956-os forradalomra Szegedi szikra gyújtotta fel az 56-os forradalmi lángot A MEFESZ hatása az 1956-os forradalomra Hazánkban 1956. október 23-án a forradalom és szabadságharc nemcsak Budapesten tört ki, hanem ezen a napon

Részletesebben

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1994-07 História 1994-07 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Nagy Imre. (1896. június 7. Kaposvár, Somogy vármegye 1958. június 16. Budapest)

Nagy Imre. (1896. június 7. Kaposvár, Somogy vármegye 1958. június 16. Budapest) Nagy Imre (1896. június 7. Kaposvár, Somogy vármegye 1958. június 16. Budapest) Apja, Nagy József uradalmi cseléd, később vármegyei tisztiszolga, távírdai munkás, majd állami szolgálatát elveszítve kocsis,

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés)

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) LÁSZLÓ GÉZA OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) Bevezetés Osváth Pál 1831. január 4-én született a Bihar vármegyei Kismarján, csengerújfalusi Osváth

Részletesebben

Támogatásra javasolt pályázatok

Támogatásra javasolt pályázatok azonosítószáma A pályázó települése A pályázó neve címe tal kapcsolatos észrevételek javasolt pályázatok 1 42 BGA-13-HA-01-0217 Szentendre Ferences Gimnázium 2 41 BGA-13-HA-01-0206 Siklós Siklósi Közoktatási

Részletesebben

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége Szentnek kiáltjuk Prohászka Ottokár jelentősége Prohászka Ottokár jelentőségét csak a magyar katolikus egyház történetének egészében mérhetjük fel. Ennek tükrében azonban számos, ma is élő, máig a megértést

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla FIGYELÕ Magyar király a Szentföldön II. András keresztes hadjárata, 1217 1218 Szíriai magyar tudományos együttmûködés keretében magyar régészek tárják fel a Szentföld egyik legnagyobb keresztes erõdítményét,

Részletesebben