A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA"

Átírás

1 A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA Jelmagyarázat az atlaszok használatához: FA: Földrajzi atlasz, Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) RTA: Középiskolai történelmi atlasz ( régi, a külső borítón az aténi Akropolisz makettje látható) Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) TA: Középiskolai történelmi atlasz (új, a külső borítón kinagyított térképek láthatók) Cartographia Kft., Bp., (több kiadás)

2 A VÍZHÁLÓZAT FA: 4-5. RTA: 20. b, 24. a TA: 22. b Jobb parti mellékfolyók Lajta DUNA Bal parti mellékfolyók Morva Vág Rába Nyitra Árva Marcal Garam Zsitva Sió Ipoly Tisza

3 Sárvíz Kapos Dráva Mura Kulpa Una Drina Száva Morava Temes Zsil Olt Zala Dunajec Fertő tó Balaton Velencei-tó Jobb part mellékfolyók Borsava (Borzsa) Bodrog Sajó Hernád Zagyva TISZA Bal parti mellékfolyók Visó Iza Szamos Kraszna Körös Maros Aranyos Nagy-Küküllő Kis-Küküllő Béga A KÁRPÁTOK HÁGÓI, SZOROSAI, ÁTJÁRÓI (válogatás) FA: 4-5. TA: 22. b Külső hágók, szorosok Dévényi-kapu, Vereckei-hágó, Tatár-hágó, Békás-szoros, Gyimesi-szoros, Vöröstorony-szoros, Kazán-szoros, Vaskapu (al-dunai Vaskapu-szoros) Belső hágók, átjárók Király-hágó, Branyiszkói-hágó

4 TERMÉSZETI TÁJAK (válogatás) FA: 4-5. TA: 22. b Alföld (Nagyalföld) A Dunától nyugatra: Mezőföld, Sárköz, Ormánság, Drávaszög Duna-Tisza köze: Kiskunság, Bácska, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget Tiszántúl: Felső-Tiszavidék, Tiszahát, Nyírség, Hajdúság, Hortobágy, Nagykunság, Bánság Kisalföld Dunántúl Bakony, Vértes, Pilis, Velencei-hegység, Mecsek Őrség, Göcsej, Somogy, Zselic Felvidék (Felföld, Felső-Magyarország) Szepesség, Eperjes-Tokaji-hegység, Hegyalja, Mátra, Bükk, Cserhát, Börzsöny Kárpátalja Máramaros Erdély (Transylvania, Ardel, Siebenbürgen) Keleti-Kárpátok, Déli-Kárpátok Székelyföld, Királyföld (Szászok földje, Szász székek) Partium PANNONIA PROVINCIA RTA: 18. a TA: 20. a, c, d Pelso, Danuvius, Dravus, Savus Pannonia Inferior, Pannonia Superior Vindobona [Bécs], Scarbantia [Sopron], Savaria [Szombathely], Brigetio [Szőny], Ulcisia Castra [Szentendre], Aquincum [Óbuda], Campona [Nagytétény], Intercisa [Dunaújváros], Valcum [Fenékpuszta], Gorsium [Tác], Sopianae [Pécs], Mursa [Eszék], Sirmium [Mitrovica] KIRÁLYI SZÉKHELEYEK Esztergom, Fehérvár (Székesfehérvár), Veszprém, Buda, Visegrád

5 EGYHÁZI KÖZPONTOK Esztergom, Kalocsa, Győr, Veszprém, Pécs, Vác, Eger, Csanád, Várad (Nagyvárad), Zágráb, Nagyszombat VÁROSOK Óbuda, Pest, Buda, Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Sopron, Szombathely, Pécs, Pozsony, Nagyszombat, Besztercebánya, Selmecbánya, Körmöcbánya, Zólyom, Zsolna, Eger, Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse, Igló, Munkács, Beregszász, Ungvár, Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös, Szolnok, Debrecen, Szeged, Nagyvárad, Kolozsvár, Arad, Gyulafehérvár, Marosvsárhely, Nagyszeben, Nagyenyed, Brassó, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Eszék, Nándorfehérvár NÉPRAJZI TÁJAK ÉS CSOPORTOK RTA: 55. TA: 75. Őrség, Hanság, Göcsej, Bakony, Somogy (Belső-Somogy, Külső-), Mezőföld, Szepesség, Kiskunság, Bácska, Szerémség, Szlavónia, Nagykunság, Jászság, Hortobágy, Hajdúság, Nyírség, Viharsarok, Szilágyság, Székelyföld, Királyföld palócok, jászok, kunok, matyók, székelyek, szászok, hétfalusi csángók, gyimesi csángók, moldvai csángók (Moldva, Csángóföld!) KRONOLÓGIA Kr. e. 9: A rómaiak megkezdik Pannónia provincia megszervezését. 434 és 453 között Pannónia területének nagy része a hunok uralma alá kerül. 567-től 796-ig az Avar Birodalom (Avaria) fennállása. 862: Etelközből megjelenik az első magyar kalandozó csapat a Kárpátmedencében : ÁRPÁD-KOR 895 tavasza: A magyar honfoglalás kezdete. A magyarság átkel a Kárpátok hágóin [Vereckei-hágó], és bevonul az Alföldre. 900: Pannónia birtokba vétele. 996: A pannonhalmi (Szent Márton hegyi) bencés apátság alapítása december 25-e (vagy január elseje): Esztergomban királlyá koronázzák I. Istvánt (haláláig, augusztus 15-ig uralkodik). Az esztergomi érsekség alapítása. 1044: III. Henrik német-római császár serege a ménfői csatában legyőzi Aba Sámuelt ( ). A király Hevesbe menekül, ahol gyilkosság áldozatává válik.

6 1046: Gellért csanádi püspök vértanúsága a Kelen-hegyen. 1055: I. András ( ) Tihanyban megalapítja a bencés monostort. A latin nyelven írott alapítólevél tartalmazza az első magyar szórványemlékeket [ feheru uaru rea meneh hodu utu rea ]. 1068: Besenyők ( kunok ) és úzok támadása Erdélyben: Salamon király ( ), Géza és László hercegek a kerlési ütközetben legyőzik a támadó sereget április 11.: A tatár (mongol) fősereg Batu kán vezetésével a muhi csatában legyőzi IV. Béla ( ) hadait [Muhi] : AZ ANJOU-KOR : Az 1. interregnum 1312: Károly Róbert ( ) a rozgonyi csatában legyőzi az Abákat. 1335: A visegrádi királytalálkozó: Károly Róbert [I. Károly] magyar, III. (Nagy) Kázmér lengyel és János cseh király szövetséget kötnek egymással. 1367: A pécsi egyetem alapítása (1390-ig működött) : A 2. interregnum : LUXEMBURGI ZSIMOND URALKODÁSA 1397-ben a temesvári [Temesvár] országgyűlés elfogadja a telekkatonaság intézményének megszervezését [előzménye az előző évben történt nikápolyi vereség] [Nikápoly]. 1437: Az erdélyi [Erdély] parasztfelkelés. A Budai Nagy Antal vezette parasztsereg Alparét mellett, a Bábolna hegyen szekértábort állít föl. Dés közelében győzelmet aratnak Csáky László erélyi vajda által vezetett seregen. Kolozsmonostoron a nemesség és a parasztok képviselői egyezményt kötnek. Az erdélyi három rendi nemzet (a magyar birtokos nemesség, a székely lófők és a szász patríciusok) küldöttei Kápolnán unióra lépnek a felkelő parasztok ellen : JAGELLO-KOR ÉS A HUNYADIAK KORA [július 4 július 22.]: A nándorfehérvári diadal [Nándorfehérvár = Belgrád]. 1479: A kenyérmezei csatában Kinizsi Pál legyőzi a török sereget. 1514: Parasztfelkelés Székely Dózsa György vezetésével márciusában Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek kihirdeti a törökök elleni keresztes hadjáratot kezdeményező pápai bullát, majd áprilisban kinevezi a keresztes had vezérét, Székely Dózsa Györgyöt. Április végén, május elején gyülekeznek a keresztesek. Bakócz Tamás betiltja a további toborzást. Május közepén Székely Dózsa György megkapja a határozatot, s nem engedelmeskedik, szakít a központi irányítással. II. Ulászló ( ) és Bakócz Tamás betiltja a keresztes hadjárat folytatását június elején Székely Dózsa György beveszi Lippát, majd Temesvár felé vonul. Június közepén megkezdik a vár ostromát. Július 15-én a fősereg leteszi a fegyvert a Szapolyai János erdélyi vajda vezette nemesi hadak előtt, majd a vajda kivégezteti Dózsa Györgyöt és néhány vezetőtársát. 1521: A törökök elfoglalják Nándorfehérvárat augusztus 29.: A mohácsi csata.

7 1532: Kőszeg ostroma : A TÖRÖK KOR : AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG KORA augusztus 29.: Buda csellel történő elfoglalása. Kialakul a budai vilájet. 1552: A várháborúk éve: a törökök elfoglalják Temesvárt, Lippát, Szolnokot, Veszprémet és Drégely várát (Szondi György). Eger vára (Dobó István vezetésével) visszaveri a török támadást. Létrejön a temesvári vilájet. 1566: Szigetvár ostroma. I. Szulejmán ( ) halála. Zrínyi Miklós halála. 1590: Vizsolyban megjelenik Károli (Károlyi) Gáspár Biblia-fordítása. 1596: A törökök beveszik Eger várát. Az egri vilájet megszervezése. 1600: A törökök elfoglalják Kanizsát, majd megszervezik a kanizsai vilájetet. 1635: Pázmány Péter esztergomi érsek megalakítja a nagyszombati egyetemet (jogutódja az Eötvös Loránd Tudományegyetem [ELTE]). 1660: A törökök elfoglalják Váradot (Nagyváradot), a váradi vilájet kialakítása. 1664: Török vereség a szentgotthárdi csatában. A vasvári béke értelmében megtarthatják addigi hódításaikat. 1681: A soproni rendi országgyűlés helyreállítja a rendi intézményeket és a vallás szabad gyakorlását. 1687: A zentai ütközetben a Savoyai Jenő herceg vezette csapatok győzelmet aratnak a törökök felett. 1699: A karlócai béke: Magyarország nagy része felszabadul : A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC 1705: A szécsényi országgyűlésen II. Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé választják. 1707: Az ónodi országgyűlés: kimondják a Habsburg-ház trónfosztását (detronizációját). 1708: A sárospataki országgyűlés. 1708: A trencséni csata: fordulat a Rákóczi-szabadságharc történetében. 1711: A szatmári béke MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN 1718: A pozsareváci béke értelmében Magyarország teljes területe felszabadul a török uralom alól. 1741: A pozsonyi rendi országgyűlésen a magyar rendek felajánlják segítségüket ( Vitam et sanguinem! ) Mária Teréziának ( ). [Pozsony] 1764: A madéfalvi veszedelem. 1809: Az utolsó nemesi felkelés (insurrectio) I. Napóleon ( /1815) hadainak támadásakor. A győri ütközetben a magyar sereget megfutamítják. [Győr]

8 1825 (1830)-1848: A REFORMKOR , 1830, , , , : A pozsonyi rendi országgyűlések a reformkorban. 1846: Az első vasútvonal megnyitása Pest és Vác között. AZ ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC március 15.: A pesti forradalom. A pesti radikális fiatalok a kora reggeli órákban a Pilvax kávéházban gyülekeznek. A pesti egyetem orvosi karára mennek, ahol elhangzik a 12 pont és Petőfi Nemzeti dala, a medikusok közül sokan csatlakoznak hozzájuk. Az egyetem mérnöki karára vonulnak, ahol szintén sok hívet szereznek. Elhatározzák, hogy kinyomtatják a 12 pontot és Petőfi versét. A Szép utca és a Hatvani (a jelenlegi Kossuth Lajos) utca sarkán található Landerer-Heckenast nyomdába mennek, ahol a cenzor engedélye nélkül kinyomtatják a két szöveget. Fél 12 tájban születnek meg a szabad sajtó legelső nyomtatványai. Délután 3-kor a Nemzeti Múzeum előtt népgyűlést tartanak (Petőfi ezen a helyszínen nem szavalja el a Nemzeti dalt). A pesti Városházban ülésező városi tanács elfogadja a 12 pontban található követeléseket, majd Rottenbiller Lipót köszönti a fiatalokat. A tömeg a Hajóhídon és az épülő Lánchídon Budára, a Várba vonul. A Helytartótanács fogadja a fiatalok küldöttségét, majd mindenbe beleegyezik. Alkonyatkor a budai várbörtönből kiszabadítják Táncsics Mihályt. Este nyolc órakor a Nemzeti Színházban megkezdődik a Bánk bán díszelőadása április 11.: V. Ferdinánd szentesíti az utolsó rendi országgyűlés által alkotott törvényeket (Pozsony) szeptember 29.: A pákozdi csata [Pákozd] október 7.: Az ozorai diadal [Ozora] október 30.: A schwechati csata [Schwechat] február 5.: A branyiszkói áttörés [Branyiszkó] február 9.: A piski csata [Piski] április 2.: A hatvani csata [Hatvan] április 4.: A tápióbicskei ütközet [Tápióbicske] április 6.: Az isaszegi csata [Isaszeg] április 10-én Damjanich János hadteste elfoglalja Vácot április 14., Debrecen: A Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztása (detronizációja), Kossuth Lajos kormányzó-elnökké választása április 19-én a Nagysalló melletti csatában nyugat felé szorítják az ellenséget április 22-én felszabadul Komárom május 21.: Buda visszafoglalása július 31.: A segesvári ütközet, Petőfi Sándor halála [Segesvár] augusztus 13.: A világosi fegyverletétel [Világos] október 2-án Klapka György tábornok szabad elvonulás fejében átadja Komárom várát.

9 : A NEOABSZOLUTIZMUS KORA : A megtorlás. Haynau rémuralma : A Bach-korszak Az 1861-es országgyűlés : A Provizórium október 6.: Pesten kivégzik Batthyány Lajost, az első felelős magyar minisztérium elnökét (miniszterelnököt), Aradon 13 honvéd főtisztet és tábornokot. 1867: Az osztrák-magyar kiegyezés : A DUALIZMUS KORA, AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA június 8-án Pesten és Budán magyar királlyá koronázzák I. Ferenc Józsefet (haláláig, 1916-ig uralkodik). 1873: Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejön Magyarország fővárosa, Budapest (az új főváros születésnapja : november 16.). 1879: A tiszai árvíz elpusztítja Szeged nagy részét : AZ I. VILÁGHÁBORÚ június 28.: A szarajevói merénylet [Bosznia-Hercegovina, Szarajevó] július 23.: A 48 órás ultimátum július 28.: Az O-MM hadüzenete Szerbiának október 31.: Budapesten győz a polgári demokratikus ( őszirózsás ) forradalom március 21 augusztus 1.: A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG : A HORTHY-KORSZAK március 1.: Horthy Miklós kormányzóvá választása (1944. október 16-áig, lemondásáig tölti be az államfői tisztséget) június 4.: A trianoni békeszerződés aláírása (Versailles, Nagy-Trianon kastély) november 2.: Az első bécsi döntés; a Felvidék déli részét visszacsatolják Magyarországhoz. 1939: Kárpátalja megszállása szeptember szeptember 2.: A II. VILÁGHÁBORÚ augusztus 30.: A második bécsi döntés; Észak-Erdély és Székelyföld visszakerül Magyarországhoz.

10 1941: MAGYARORSZÁG BELÉPÉSE A II. VILÁGHÁBORÚBA március 19.: Magyarország német megszállása október 15. (az októberi vasárnap ): Horthy Miklós kiugrási kísérlete decemberétől február 13-ig: Budapest ostroma. 1944/ : A KOALÍCIÓS KORSZAK november 4-én tartották az első szabad nemzetgyűlési választásokat február 1.: A II. köztársaság kikiáltása augusztus 1.: A Forint bevezetése augusztus 30.: A kékcédulás választások A Szociáldemokrata Párt (SZDP) és a Magyar Kommunista Párt (MKP) egyesülési kongresszusa: megalakul a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) : AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS KORA : A RÁKOSI-KORSZAK : Nagy Imre első miniszterelnöksége október 23 november 4.: FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC október 23.: 15 órakor a Petőfi-szobortól elindul a tüntető tömeg a Bem térre. A kezdetben mérsékelt jelmondatokat skandáló tömeg radikalizálódik (a szovjet csapatok kivonása), amit a Petőfi Kör hangszóróval fölszerelt gépkocsijából sikertelenül próbáltak befolyásolni. 15 órakor a Műszaki Egyetem elől elindul a mintegy tízezres tömeg a Bem térre. A menet élén a Bem-szobor megkoszorúzására szánt koszorúkat viszik. Tízesével, kart karba öltve, zárt sorokban és csendben vonulnak. Közben csatlakozik a Petőfi Katonai Akadémia küldöttsége is. 16 órakor tüntetés a Bem-szobornál. Veres Péter, a Magyar Írók Szövetsége elnöke felolvassa a magyar írók kiáltványát, Bessenyei Ferenc színész elmondja Vörösmarty Mihály Szózat című versét. Zbigniew Herbert lengyel író köszönti a tüntetőket. A téren megjelennek a rákosista címerüktől megfosztott lyukas zászlók. A tüntető tömeg a Margit-hídon keresztül a Kossuth térre vonul. 20 órakor Gerő Ernő, az MDP KV első titkára rádióbeszédet mond, amelyet a pártközpontban található irodájából közvetítenek. 21 órakor Nagy Imre rövid beszéde a Parlament erkélyén. Az 1953-as júniusi politikához való visszatérést ígéri. Kéri, hogy az emberek békésen távozzanak a térről. Indítványára a tömeg elénekli a Himnuszt. Az egyetemisták egy része visszatér az egyetemi épületekbe és a kollégiumokba. 21 óra körül fegyveres harc alakul ki a Magyar Rádió épületénél. A felkelők hajnalban foglalják el az intézményt 21 óra 37 perckor ledöntik a Sztálin-szobrot október 25.: A Kossuth téri sortűz.

11 Október 28.: Nagy Imre rádióbeszédében bejelenti, hogy Budapestről kivonják a szovjet csapatokat, és tárgyalások kezdődnek Magyarországról való kivonulásukról is; megszüntetik az Államvédelmi Hatóságot (az ÁVH-t); ígéretet tesz arra, hogy fölemelik az alacsony béreket és nyugdíjakat október 30.: A budapesti Köztársaság téren a felkelők megostromolják a Budapesti Pártbizottság épületét. Az ostromlók a pátházat a feloszlatott Államvédelmi Hatóság (ÁVH) és a forradalomellenes csoportok központjának tartják. A pártház őrsége több felkelőt elfog. A pártház védői rálőnek a vörös keresztes jellel ellátott mentőkre. A pártház védőinek megsegítésére rendelt esztergomi harckocsik a pártházat lövik, ez eldönti az ostrom kimenetelét. A védők beszüntetik a harcot, az épületet elhagyó három parlamentert (Asztalos János és Papp József ezredest, továbbá Mező Imrét, a pártbizottság titkárát) az ostromlók lelövik. A feldühödött tömeg több védőt meglincsel. A pártház védői közül 23 áldozata van az ostromnak és a lincselésnek november 4-én 4 óra 15 perckor a szovjet csapatok a Forgószél hadművelet életbe lépésével általános támadást indítanak a főváros és a vidéki központok ellen. 5 óra 5 perckor az ungvári rádió sugározza a Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásáról szóló közleményt, valamint a kormány a Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) Elnöksége előző esti ülésén megfogalmazott fölhívását. 5 óra 20 perckor Nagy Imre miniszterelnök drámai hangú beszédben jelenti be a szovjet támadás tényét november 4 és 11 között: Harcok a magyar felkelő csoportok és a szovjet hadsereg egységei között november 7.: Budapestre érkezik a Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, és Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke előtt leteszi az esküt november 14.: Megalakul a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács (KMT), Rácz Sándor és Bali Sándor vezetésével. A munkástanács általános sztrájkot hirdet, követeli az amnesztia kihirdetését, a Nagy Imre-kormány visszaállítását és a szovjet csapatok kivonását november 22.: A jugoszláv nagykövetség épületéből Nagy Imre és társai jugoszláv diplomaták kíséretében elindulnak, hogy otthonukba távozzanak. Útközben szovjet tisztek erőszakkal egy mátyásföldi laktanyába hurcolják őket. Münnich Ferenc a letartóztatott csoport tagjainak fölajánlja az átállás lehetőségét; ezt valamennyien visszautasítják november 23.: Nagy Imrét és társait repülőgépen Romániába szállítják. Nagy Imrét, Losonczy Gézát és Donáth Ferencet a snagovi üdülő területén egymástól elkülönítve háziőrizetbe helyezik, a csoport többi tagját egy közeli kormányüdülőben tartják fogva [Snagov]. Délután 2 és 3 óra között Budapesten az élet megáll, az utcák kiürülnek, megszűnik a közlekedés; a főváros lakossága így emlékezik a forradalom egy hónappal korábbi kezdetére.

12 : A KÁDÁR-KORSZAK december 2-5.: A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Ideiglenes Központi Bizottságának ülése. Határozatot hoz az októberi események ellenforradalmi jellegéről december 6.: A vörös zászlós tüntetés Budapesten a kormányzat és az MSZMP szervezésében. Budapest több pontján összecsapnak az ellentüntetők és a karhatalmisták december 8.: A salgótarjáni sortűz, amelynek mintegy 130 halálos áldozata volt [Salgótarján] június 16., Budapest (Gyűjtőfogház [Országos Börtön]): Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós kivégzése január 1.: A gazdasági reformok ( új gazdasági mechanizmus ) kezdete : A RENDSZERVÁLT(OZ)ÁS június 16., Budapest: Hősök tere; Új köztemető: 301-es parcella: Nagy Imre és társainak újratemetése július 6.: Kádár János halála Budapesten október 23.: A (harmadik) köztársaság kikiáltása, Budapest, Kossuth Lajos tér márciusában és áprilisában megtartják (az 1947 óta első szabad) országgyűlési választásokat.

13 A kronológiában szereplő települések (területek) jegyzéke: Alparét (Bábolna hegye) Arad Bácska Branyiszkó Buda Budapest Debrecen Dés Drégely Eger Erdély Felvidék Győr Hajdúság Hatvan Isaszeg Ják Kanizsa (Nagykanizsa) Kápolna (Erdély, 1437!) Kápolna (1849!) Karlóca Kárpátalja Kerlés (Cserhalom) Kenyérmező Kiskunság Kolozsmonostor Komárom Lébényszentmiklós Lippa Madéfalva Ménfő Mohács Muhi Nagykunság Nagysalló Nagyszombat Nagyvárad (Várad) Nándorfehérvár [Belgrád] Ónod Óbuda Pákozd Pannonhalma Pécs Pest Piski Pozsarevác Pozsony Rozgony Salgótarján Sárospatak Segesvár Sopron

14 Szatmár Szécsény Szeged Székelyföld Szentgotthárd Szigetvár Tápióbicske Temesvár Tihany Trencsén Vajdaság Várad (Nagyvárad) Vasvár Velem Vereckei-hágó Világos Visegrád Vizsoly Zenta

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete Új Szöveges dokumentum 1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslatban alkotmányt kér az egész Habsburg birodalomnak forradalmi hullám mozdítja el az eseményeket a

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

DRÁVAKÖZ-SZLAVÓNIA. Területe: 1163 km 2. Népessége: 4.437.460 fő, ebből magyar 152.000 fő (2001) Vármegyéi: Pozsega, Szerém, Verőce

DRÁVAKÖZ-SZLAVÓNIA. Területe: 1163 km 2. Népessége: 4.437.460 fő, ebből magyar 152.000 fő (2001) Vármegyéi: Pozsega, Szerém, Verőce DRÁVAKÖZ-SZLAVÓNIA Területe: 1163 km 2 Népessége: 4.437.460 fő, ebből magyar 152.000 fő (2001) Vármegyéi: Pozsega, Szerém, Verőce Természeti tájai: Dráva- mente, Verőcei-sík, Drávaköz Folyói: Duna, Dráva,

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Történelmi verseny 1. forduló

Történelmi verseny 1. forduló Történelmi verseny 1. forduló I. Ebben a feladatban képeket láthattok a Délvidékről. Válaszoljatok az ezekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. b) Milyen stílusban épült? (1) 2. b) Mikor foglalták el a települést

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Kocsis Károly A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 10. Fórum Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után Kolozsvár, 2011 A Kárpát-medence mint magyar geopolitikai

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0004 Salgótarjáni Kistérség Társulá s Munkaszervezet e Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nógrád 3100 Salgótarján Füleki út 41. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0018 Ceglédi Kistérségi

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 fax: 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0001 Társult Önkormányzatok ʺEgyüttʺ Segítőszolgálatai Társult Önkormányzatok ʺEgyüttʺ Segítőszolgálatai Pest 2373 Dabas Áchim utca 6. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0003 Salgótarjáni Kistérség

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

ált. motoros repülő vitorlázó repülő ejtőernyős műrepülő

ált. motoros repülő vitorlázó repülő ejtőernyős műrepülő Klub neve: 1 Aero Klub Debrecen 14 14 1 2 Aero Club Esztergom 25 25 1 3 Aeroclub Hajdúszoboszló Sportegyesület 8 16 7 13 5 49 2 4 Aeroclub Kaposújlak Repülő Egyesület 5 Aeroglobus Repülő Sportegyesület

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése a Hajléktalanokért Közalapítvány által 2012. november 9-én közzétett Hajléktalan személyek téli ellátásának biztosítása a konvergencia-régiókban 2012-13.

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs) Ez a dokumentum a megyék nevének ABC sorrendjében közli a fegyvertartás pszichológiai alkalmassági vizsgálatának helyszíneként kijelölt pszichológiai szaklaboratóriumokat. vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u.

Pályázó szervezet neve Székhely Javasolt program megnevezése. 3700 Kazincbarcika, Építők útja 13-15. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. KONV-101 KONV-102 KONV-103 KONV-104 KONV-105 Badalik Bertalan Szociális 6800 Hódmezővásárhely, Szolgáltató Csomorkányi u. 17. Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben