Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt"

Átírás

1 Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Légy Természetes! Tartalom Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre számítunk? Elsôsorban milyen területekrôl várunk résztvevôket? Milyen kérdésre keresünk közösen választ a program során? Programunk szellemiségérôl A program pszichológiai - pedagógiai alapja. Mivel gazdagíthatja a résztvevôket a program? Kik a program vezetôi? Milyen választható formái vannak a részvételnek? Hogyan épül fel egy vándormûhely? Hol és mikor zajlik a program? Milyen forrásból valósul meg a projekt? További információ hol kérhetô? 2

3 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt Miért lehet fontos programunk az Ön számára? A globális és helyi szintû környezeti problémák súlyosbodása többé-kevésbé mindannyiunk számára ismert tény. E kérdéskör, mely nem csak az ember külsõ, de még inkább bensõ világának állapotát is mutatja, általánosságban mégis éppen az ember bensõ világával összefüggésben sokadrangú, elnagyolt összefüggésekben tárgyalt. A kezdeményezések a jövõt illetően bizakodóak, a tapasztalat szerint azonban, a jelenben stagnálnak. A hangoskodó elméleti koncepciók gyakorlati vonatkozásai erõtlenek. A pusztulás mértéke által veszélybe sodort élhetõ jövõ érdekében nemzetközi egyezmények születtek. Nemzeti szintû szerepvállalásunk alapján ma már a fenntarthatóságra nevelésnek, a környezeti nevelésnek minden szervezet, intézmény célkitûzései között szerepelnie kell. Ennek érdekében hasznos és az eredmények vonatkozásában nélkülözhetetlen, hogy az intézmények, szervezetek környezettudatossággal kapcsolatos programjai olyan stratégiákat tartalmazzanak, melyek mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásaikban képesek egy valóban pozitív hatást kifejteni az ember környezettel való kapcsolatára. Ezek a stratégiák általában elméletileg jól kidolgozottak, mégis minden esetben nehézségekbe ütközik a megfogalmazott gondolatok, irányelvek gyakorlati megvalósítása, vagy adaptálása. A környezettudatosság kialakítása csak korlátozottan és csak az attitűdök szintjén sikerül, azonban a viselkedés során változatlanul a környezetkárosító életforma marad meg. Gyakran hiányoznak a szükséges személyi feltételek és a motiváció, miközben a halmozódó környezeti problémák és a megoldásukra törekvõ kezdeményezések, illetve a társadalmi érzékenységgel összefüggésben kialakult elvárások fontossá és elkerülhetetlenné teszik a feladat valós és hatékony felvállalását. S noha a külsõ okok ismertek, az ember személyes felelõsségének bensõ összefüggései, a hatékony megvalósítás mikéntje az egyes ember mindennapi életében továbbra is lényegükben hiányosan és részlegesen feltártak. A valóban környezettudatos magatartás kialakítása szempontjából, illetve ahhoz, hogy tényleges eredményeket tapasztaljunk, nem csak társadalmi szinten, hanem elsõsorban az ember személyes környezetében, éppen ezek a megfontolások nélkülözhetetlenek, hiszen az ember környezete nem független bensõ világától. Mi a projekt célja? A megõrzõ, fenntarthatósági szemlélet alapjainak megteremtése direkt és indirekt módon a felnövekvõ generációk szocializációját meghatározó pedagógusok, egyéb szakemberek, és döntéshozók módszertani képzésén, fejlesztésén, segítésén, együttmûködésén keresztül; továbbá a felnövekvõ és jelenleg aktív fogyasztói generációk önkénteseinek kortárshatásán keresztül. A célok bevezetésében segíteni úgy, hogy minél kevésbé jelentsen terhet az intézménynek, szervezetnek. Nagy hangsúlyt fektetünk a nevelõk témával kapcsolatos tájékoztatására, a szemléletformálás lehetõségeire és a kompetencia fejlesztésére. Didaktikai célunk: a nem-formális tanulással megalapozni az informális tanulást. 3

4 Légy Természetes! Kikre számítunk? 1. Akik úgy érzik fontos valamit közösen tennünk az élhetõ környezet megõrzéséért, de tanácstalanok, hogyan is tegyék. 2. Akik már döntöttek, és feladatként tûzték ki, hogy a fiatalokat ezen értékek alapján szeretnék neveli, de nem tudják, hogyan lehet ez valóban eredményes. 3. Akik a kudarcok okait szeretnék megismerni ezen a téren. 4. Szeretnék megtudni, hogyan lehetne a tantárgyuk, témakörük oktatásába, területük mûvelésébe beépíteni külön foglalkozás nélkül. 5. Vagy csak meg szeretné érteni a helyzetet. 6. Szívesen részt venne egy közös megoldáskeresésben, tudás-, és tapasztalatmegosztásban. Elsõsorban milyen területekrõl várunk résztvevõket? A programokra mindenkit várunk, aki érintett a témában, és különösen azokat, akik az oktatás, nevelés, ifjúságvédelem területén tevékenykednek. Részletesen: iskolaigazgatók, pedagógusok, ifjúsági szakemberek, ifjúsági civilszervezetek tagjai, tanárképzős hallgatók, egyetemisták, egyetemi tanárok, szociális szférában fiatalokkal dolgozók, közigazgatási hivatal, és polgármesteri hivataltól oktatási referensek, fejlesztési munkatársak, valamint a média képviselõi. Nagyon fontos kiemelni, hogy programunk a környezettudatos viselkedés kialakulásának feltételeit feltáró elméleti és tapasztalati háttere alapján, valamint módszertani lényegébõl adódóan nem korlátozódik egyetlen egy szakterületre, pedagógiai szakirányultságra. Sõt kifejezetten az a lényege és célja, hogy az ember környezethez való viszonyának és viselkedésének tekintetében az élet minden területe meghatározó, a szervezetek egészleges mûködéséhez multidiszciplinárisan kapcsolódik a terület. Milyen kérdésre keresünk közösen választ a program során? Nevelõként, döntéshozóként, szakemberként, vagy esetleg szülõként is gyakran elgondolkodunk azon, hogy: 4

5 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt Mi határozza meg valójában a környezeti viselkedést, a természettel való kapcsolatot, az értékrendet, viszonyulást? Valójában mi is a környezettudatosság és a környezettudatos viselkedés? Mi szükséges a környezettudatos viselkedés tartós megteremtéséhez? Mit jelent a fenntarthatóságra nevelés és mit a környezeti nevelés? Mi az én szerepem, mik a lehetõségeim? Valóban a mi feladatunk-e a fenntarthatóságra nevelés? Kinek a feladata? Hogyan motiválhatók a fiatalok erre a témára? Miben gazdagodhat egy intézmény, szervezet és munkatársai a környezeti neveléssel, ökoiskolai mûködéssel? Hosszútávra hogyan valósíthatják meg az intézmények, szervezetek fenntarthatósággal kapcsolatos célkitûzéseiket? Hogyan hat ez a gyermekekre, fiatalokra más területeken? Milyen a kapcsolata a fenntarthatóságra nevelésnek, környezeti nevelésnek a többi tantárggyal, témakörrel? Integrálható? Mivel kapcsolható össze, milyen kompetenciákat fejleszt? A kompetenciák transzferálhatóak? Mit nevezhetünk fenntartható fejlődésnek? Létezik-e egyáltalán ilyen? Van-e valami értelme? Mit tehetek én? Mit nevezhetünk valójában fenntarthatónak? Vannak sikeres példák? Miért kell cselekedni? Miért kell változni? Muszáj változtatnom életformámon, ha az nem fenntartható? Nekem miért kell változnom? Mit nyerek, és mit veszítek, a fenntartható életmóddal? Hogyan fog változni az életem? Mit nyerünk, azzal, ha változunk, ha fenntartható életmódot élünk? Melyek azok a külsõ-belsõ akadályozó tényezõk, amik megakadályoznak a változásban, cselekvésben, és valójában mi áll mögöttük? Valójában mi teszi az embereket boldoggá, elégedetté, és mi az, ami nem? Teremtõ, nevelõ munkánk során mit is tudunk átadni a saját értékeinkbõl? Vajon mindez csak idea? Mit jelent a szemléletformálás? Hogyan tudom tartósan a gyermekek, fiatalok szemléletét formálni a környezetük védelmére, emberi értékek teremtésére? Mi a leghatékonyabb általam is elsajátítható módja? Milyen alapvető hibákat lehet elkövetni a szemléletformálói munka során? Hogyan kellene a társadalom által elvárt értékeket átadni? Valóban az én feladatom? Valóban képes lehet erre a tanár és az iskola? 5

6 Légy Természetes! Miben más programunk megközelítése? Több továbbképzõ program is van jelenleg, amely a fenntarthatóság, környezettudatos szemléletformálás témakörével foglalkozik, melyet a nevelõk számára hirdetnek, szerveznek. Jellemzõen mindegyik más megközelítést képvisel, a problémán belül más részterületet, szintet, dimenziót fed le. A legtöbb általunk ismert továbbképzõ-tájékoztató program az alábbiakra koncentrál elsõsorban: a környezeti problémákra, azok hatásaira, okaira, természettudományi és technikai összefüggéseire, figyelemfelhívás a cselekvési változás szükségességére, és fõ célja az általuk ismert legfõbb lehetõségek bemutatása. Ehhez fõként pedagógiai módszertani eszközöket, ötleteket, játékokat mutatnak be a természettudományos és társadalomtudományi oktatási területeken. Törekszenek ugyanígy az egyéb tantárgyakban megjelenõ témakörökben is integrálni a környezetvédelmet. Azonban mindezek alapján csupán az ismeretekre építik a belátást, a viszony- és viselkedésváltozást. Továbbá a pedagógiai szintér természeti környezetbe helyezésével, az oktatás gyakorlatorientáltságával érzelmi, kognitív alapon fejlesztik a környezeti oktatás hatékonyságát. Mindez rendkívül fontos, de úgy véljük csak egy részterülete a környezeti nevelésnek. Úgy véljük ez a megközelítés a környezetpedagógiának az oktatási szegmense. Amely így a szervezet jelenleg felvállalt, kiemelt, tudatosított oktatási-képzési feladatainak, mûködési funkcióinak, módszereinek terében marad, és csak annak eszközeit, hatékonyság növelését keresi. Azonban a környezeti tudatosság kialakítása a környezeti nevelés legfõbb feladata, az iskola környezeti ismeretátadó funkciója mellett. Ez is, mint minden oktatási terület egy személyes alapot feltételez a diák részéről az ismeretek megértésére, elsajátítására és ezzel alkalmazására. Azaz nyitottságot, érzékenységet, azonosulást, motivációt, személyes bevonódást elõfeltételeznek a belsõ, tartós és koherens változás érdekében. Valójában a nevelés-oktatás dimenziók közül a fentiek esetében csak környezeti oktatásról beszélhetünk, ugyanakkor az alap megteremtése, azaz a nevelési feladat inkább egy mélyebb, szélesebb körû, átfogóbb, komplexebb, személyesebb pedagógiai-pszichológiai terület. Nos, akkor el is érkeztünk a válaszhoz, hogy miben különbözik programunk a többitõl, illetve, hogy hol kapcsolódik azokhoz, miben egészíti ki õket, mi a szerepe a környezeti nevelési-oktatási feladatkörben. A fenntarthatóság pedagógiájának alapérdeke nem lehet csak a jövõ nemzedékének védelme, nem lehet csupán az emberi életfeltételekhez szükséges környezet védelme. A valódi fenntarthatóság pedagógiája a Föld szeretetének pedagógiája lehet csak. A környezetoktatási programok abból a korábbi paradigmából indulnak ki, hogy az ismeretek az attitûdöket és vele együtt a viselkedést képesek megváltoztatni. Azonban kiderül, hogy még az oktatás élményszerûvé, tapasztalativá tételével sem képes önmagában ezt megteremteni egy fogyasztói kultúrkörnyezetben. Szolgálatunk arról szól, ami még hiányzik ebbõl a pedagógiai folyamatból, a nevelési szintér egész spektrumára koncentrálva. Célterülete a személyiségfejlesztés a teljes pedagógiai-, szocializációs folyamatban, a problémák holisztikus és rendszerszemlélete, a környezeti oktatás pszichológiai alapjainak és támogató környezetének megteremtése, 6

7 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt a résztvevõk számára mindezek megértését jelenti. Amiben a nevelés minden szereplõje érintet, nem csak a természettudományi szakos tanári kör, hanem mindenki, aki egy nevelõ szervezet tagja, aki gyerekekkel, fiatalokkal, tanulókkal foglalkozik, vagy azokra bármilyen hatással van. Kutatásaink során a környezettudatos magatartás dimenzióival, feltételeivel foglalkozunk. Az ebben szerzett tapasztalatok, tudás alapján úgy gondoljuk, az ugyanilyen fontos környezeti-gyakorlati oktatást kiegészítve, programunk alapvetõ fontosságú. Úgy definiálhatnánk megközelítésünk, tevékenységi területünk, hogy a személyes és szervezeti alap megteremtésével a környezeti nevelés elsõdleges dimenziójával foglalkozunk. Programunk szellemiségérõl: Alapítványi munkánk és ökopszichológiai kutatásaink során világossá vált számunkra, hogy a személyes, társadalmi és globális környezeti problémák egymástól nem függetlenek. Tevékenységünk többek között arra irányul, hogy feltárja, bemutassa azokat az összefüggéseket, amelyekbõl megérthetõ az ember környezetével való relációja, amelyek alapján, a konzekvenciák levonásával az ember organikus, ugyanakkor cselekvõ módon képes lehet környezetét pozitív, fenntartható irányba formálni. Életünk során elsajátítunk egy gondolkodásmódot, egy meghatározó társadalmi környezetben élünk, amely hatással van életminõségünkre és környezetünk állapotára. Ennek bizonyos elemeit felismerjük, bizonyos elemei pedig láthatatlanok számunkra, mégis meghatározzák jelenünket és jövõnket. Kétségtelen, hogy felvállalt és elutasított problémáinkból is úgy tudunk kilépni, ha átgondoljuk, megismerjük az okokat. Az iskola, a civil szféra, a politika csak akkor tudja ellátni társadalmi hivatását, küldetését, ha az azokat alakító ember folyamatos önreflexióval képes nem csak megvalósítható célokat maga elé tûzni, de valódi célkitûzéseihez hû maradni. Mi ebben az önismereti folyamatban tudunk segíteni programunkkal, hosszútávon segítve a résztvevõket a saját személyes és szakmai útjukon egy holisztikus megközelítéssel, rendszerszemlélettel. Alapgondolatunk, hogy a fenntarthatóság - mint társadalmi-gazdasági és környezeti fenntarthatóság - elérésére törekvõ kezdeményezések akkor lehetnek célra vezetõk, ha a fenntartható fejlõdés elsõsorban szellemi önmagára találást jelent, egy olyan utat, mely az emberben rendezett lelki-szellemi struktúrát feltételez, s ahol az elõre jutás a fejlõdés egy belül egyre differenciáltabb és teljesebb ember külsõ világának, környezetének megvalósítását jelenti. Mivel az oktatás-nevelés szükségképpen szemléletformálás is, így ebben a folyamatban döntõ lehet a pedagógiai, döntéshozói tevékenységet végzõk szerepvállalása, nem csak a fiatalok bensõ formálásának tekintetében, hanem a közvetlen példamutatás és környezetteremtés szempontjából is. 7

8 Légy Természetes! A program pszichológiai - pedagógiai alapja Programunk küldetése szerint külsõ belsõ világunk természetesebbé, harmonikusabbá tétele a felnövekvõ generációkban a legszükségesebb. Tény, hogy senki nem tud önmagunk helyett változni, viszont változásunkkal már segítjük mások változását. Célunk a környezeti viselkedésben is megnyilvánuló tudatosság növelése az együtt tanuláson keresztül. Programunk azon kutatásainkon, megfigyelésünkön alapszik, hogy döntéseinket meghatározó belsõ világunkat tükrözi külsõ világunk. Ebbõl következõleg az emberiséget érintõ környezeti problémák megoldása mindannyiunk változását igényli. Mi ebben szeretnénk támogatni a résztvevõket, együtt a megértésben. A Légy Természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat ezt jelenti. Az ember testi szükségletei mellett, a lelki szükségleteivel, igényeivel is elválaszthatatlanul kapcsolódik természeti fizikai szociális környezetéhez. Mélyen belegondolva megérthetõ, hogy érzelmeink és személyiségünk aktuális állapotától függ szemléletmódunk, viszonyunk, döntésünk, cselekvésünk. Ettõl függ, hogy egyénenként és közösen milyen jellegû kapcsolatot alakítunk ki a környezetünkkel, - azaz segítõ, izgalmas, tanító, kellemes érzelmeket nyújtó, egészséges, harmonikus, vagy netán elszigetelõ, kihasználó, egyoldalú, megbetegítõ, diszharmonikus. Önmagunk belsõ világának mûködésébõl fakadnak olyan lelki szükségleteink, igényeink, és értékválasztásunk, viselkedésünk is, amit nem is tudatosítunk, mégis meghatározzák környezeti viselkedésünket. Amely magatartás így kétirányúan összefügg elsajátított önismeretünkkel, szokásainkkal, értékrendszerünkkel, világszemléletünkkel, emberképünkkel, de azzal is, hogy mit és hogyan értelmezünk, értünk meg a világból. Ez alapján életminõségünk és környezetünk állapota személyes belsõ világunkat tükrözi. Együttesen pedig közös döntéseinket, közös világszemléletünk, gondolkodásunk és viselkedésünk által pedig társadalmunk, kultúránk mûködését is meghatározza. Ha az ökopszichológia ezen tudását megfordítjuk, azt is láthatjuk, hogy mi az, ami hiányzik a környezeti - társadalmi problémák megértéséhez és megoldásához. Saját emberi természetünk megértése és megérése nélkül a természettel sem tudunk egyensúlyba kerülni. Tehát életminõségünk javulása és környezetünk megóvásának képessége belsõ szemlélet és gondolkodásmód változással kell kezdõdjön, és ezután még hosszú út vár ránk. Viszonylag hamar kialakulhat egy olyan lelki állapot, ami a környezettel egy természetesebb kapcsolatot tesz lehetõvé, és mindenképp egy emelkedettebb, békésebb, a lényegre figyelõ, jobb életminõséget hozz a jelenleginél az egyén, és a közösség számára. Ezen felül az öntudat, a felelõsségtudat és a felvállalt értékek erõt adnak a cselekvéshez, motivációt a kitûzött célokhoz. Nagyon fontos, hogy ezzel a lelki szabadsággal, lelki erõvel, stabilitással, önismerettel, élet tudással, érettséggel, természet- és életszeretettel rendelkezzenek fõleg azok, akik a jövõt jelentõ felnövekvõ generációkkal foglalkoznak. Fontos, hogy rajtuk keresztül az egész szervezet kultúrája, szellemisége meghatározza a benne formálódó egyént. Olyan embert nevelnek, aki emberhez méltóan természetében az édent keresi, teremti és vigyázza. Programunk arról szól, hogy közösen megértsük, hol gyökeredzik az emberben a környezetromboló viselkedés, és egyben hogyan teremtõdik meg egy a természettel harmóniában lévõ értékmegõrzõ, -teremtõ mûködés. A megértés után 8

9 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt segítjük a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó felnõtteket, szakembereket, nevelõket, szervezeteket ökológiai gondolkodásuk fejlõdésében, harmonikusabb életvezetésük kialakításában, természetszeretetük megélésében, és személyiségfejlõdésükben, erõsítve a tanulóközösség támogató erejét is. Közösen számtalan motiváló és oktatási módszert átbeszélünk, és a végén kidolgozunk saját munkaterületre formált cselekvésszintû programokat. Ami nem lesz idegen már a megvalósítója számára, hiszen, arról és úgy beszél munkája során, ahogy gondolkodik, érez, és él, felismerve a változás szükségességét és személyes elõnyeit is. Hiszünk abban, hogy a programot követõen a résztvevõk ezzel a mély megértéssel, változással és tudással képesek a leghitelesebben, és a legtöbb csatornán keresztül megteremteni a valódi környezetmegóvó magatartást a fiatalokban munkájuk során. Mindezt jellem- és szemléletformálással, és készségfejlesztéssel egyszerre, olykor szavak nélkül a személyes kisugárzásukkal, hiteles példájukkal, olykor beszélgetésekkel, tanítással, sok gyakorlati közös munkával, élménnyel. Amely pozitívan hat a gyerekekkel, fiatalokkal való általános munkára és a szervezet más területeire is fejlesztõ hatással van! Ez a tudás és az üzenet valóban élõ lesz és tartós. Élõ, mert megéli, aki átadja. Élõ, mert élõ maga a kapcsolat, amin keresztül megjelenik. Élõ, mert külsõ és belsõ természetünkkel harmonikus egység szellemiségében születik. Mivel gazdagíthatja a résztvevõket a program? Természetesen attól függõen, hogy milyen intenzitású formáján vesznek részt! Amit nyújt a résztvevõ egyén számára, a gyerekek számára, a család számára, az iskola számára, a társadalom számára, a Föld számára: Eredményesebb környezeti nevelési munka, amely a tartós fenntartható életmódra koncentrál. A saját munkáján keresztül, saját területen alkalmazható olyan ismeretek, amelyek a környezet értékeinek megóvására is nevelnek, de mégsem teszik nehezebbé, és nem bõvítik meglévõ feladataikat. Ökoiskolai, zöldóvodai rendszerben sikeres pályázás és mûködés. Új pedagógiai-pszichológiai ismeretek. Olyan módszertan, amely széles körben alkalmazható a hallgatók motivációjának, bevonódásának növelésére. A vándormûhelyeken való részvételrõl oklevelet adunk. 9

10 Légy Természetes! Szakmai kompetenciafejlõdés. A világ mélyebb megértése. Társadalmi szerepvállalás. Konkrét és megvalósítható cselekvési lehetõségek megismerése egy élhetõ jövõért. A természet értékeit, gazdagságát, erőforrásait gyermekeink számára is megõrizzük. Önismeret. Személyiségfejlõdés. Életvezetési fejlõdés. Presztízs, felelõsségtudat. A környezettel való kapcsolat kiegyensúlyozottabbá válása. Egészségesebb életmód, egészségmegõrzés, javuló egészségi állapot. Javuló háztartási gazdálkodás. Javuló közérzet, biztonságérzet. Kik a program vezetõi? Koncz Zsuzsa és Kotogán Róbert, akik az ökopszichológiában, ökopedagógiában végeznek kutatásokat, programfejlesztést, a környezetvédelemmel integrálva a programban az ifjúsági, iskolai területen szerzett tapasztalataikat, tudományok és más kulturális területek tudásával, az alkalmazási területekre fókuszálva. Milyen választható formái vannak a részvételnek? A PROGRAM TELJESEN INGYENES. Az alábbi formák választhatók az alapján, hogy az iskola mit igényel, mire van szüksége, mit tud felvállalni. Mindegyik forma más jellegû igényre és állapotra reagál: 1. Kiadvány, CD/DVD, kézikönyv, hírlevél: a képzés részeként, vagy külön igényre kerülnek átadásra megbeszélt mennyiségben. A további kapcsolatépítés és tájékoztatás eszköze a hírlevél és a honlap. 2. Egyéni előadások: felkérésre 1,5 2 órás bevezető előadást tartunk. Melynek célja programunk szellemiségének, rendhagyó szemléletmódjának megismertetése, a témába való bevezetés, a további együttmûködés és mélyebb témával való foglalkozásra való invitálás, továbbá szemléletformálás azok számára, akik nem tudnak a mûhelymunkán részt venni. Igényli a hallgatóság bevonódását az interaktív jelleg érdekében. Elõnye a nagyobb elérhetõség. 10

11 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt 3. Egyéni szolgáltatás: azaz egyéni eseti vezetõi konzultáció, folyamattámogatás, vezetõi-mentori szolgáltatás, szakmai találkozók a szervezet megbízott koordináló csapatával. Külön igényre szoros együttmûködéssel, egy folyamatos munkakapcsolatot alakítunk ki a szervezettel. Ez lehetséges a képzés mellett és után, szerzõdéskötéssel. Elõnye, hogy személyes, testreszabott, támogató, szervezetfejlesztõ, valódi változásokra koncentrál, és sok esetben nagy terhet vesz le a szervezetrõl, illetve felgyorsítja a folyamatokat egy szakmai támogató folyamattal. Segít, ha az intézmény szakmai programjában megnevezte a környezetvédelmi, környezeti nevelési, fenntarthatóságra nevelési célokat, de szeretne a megvalósításhoz, sikerességhez segítséget igénybe venni. Ugyanígy, ha a szervezet egy a témával kapcsolatos minõségbiztosítási rendszer, vagy hálózathoz kíván kapcsolódni (pl. ökoiskola, zöldóvoda, ökoklub, erdei iskola, stb.), annak eléréséhez jelent segítséget. Vagy épp, ha már megkapta a címet, de igénybe venne segítséget a fenntartáshoz vállalt célrendszer megvalósításához. Segítséget nyújtunk a témához kapcsolódó pályázásokhoz. 4. Mûhelymunka jellegû program: 8 x 2 óra, vagy lehetõség szerint 2 x 8 óra. Módszerei alapján a leginkább hatékony. Ötvözi az interaktív elõadás a tréning és a workshop módszertani elõnyeit. Lényege, hogy a témában való közös elmélyülés, majd a feldolgozás, és cselekvéstervezõ-kidolgozó munka során tartós hatás érhetõ el, és hozhatja azt az erõt és potenciált, ami a programban rejlik. Élményközpontú, készségfejlesztõ, motivációnövelõ, cselekvés és eredményorientált, interaktív, kellõen informatív, belátásra ösztönöz, megértést segíti. A mûhelymunka részeként, amikor arra lehetõség adódik, igyekszünk terepmunkaként outdoor programot szervezni a közösségi természetélmény-központúság, gyakorlatiasság érdekében is. Az elõadás tematikája Miért kell egyáltalán nekünk környezetvédelemmel foglalkoznunk? Mi is a valódi helyzet a világban globális és lokális szinten? Látható és láthatatlan állapotról egyaránt. Melyek a legfõbb okai a válságnak? - Túllépve a szokásos magyarázatokon. Mi ebben az oktató-, nevelõ-, szocializáló szervezetek, intézményrendszer szerepe? - A kialakulásban és megoldásban egyaránt. Milyen pedagógiák vannak ezen a területen? - Eredmények és kudarcok. Miben egészen más az alapítvány megközelítése? A környezeti tudatosságról õszintén. Mit jelent e szó? Fogalmának és kritériumrendszerének mély feltárása. A szocializáló szervezetek, intézményrendszer hatásáról, és szerepérõl a környezeti 11

12 Légy Természetes! tudatosság alakulásában. Gyakorlati lehetõségek, módszertan, feladatok a fenntartható szervezeti mûködéshez, ökoiskolai változáshoz, fejlõdéshez a környezeti nevelési célok valódi elérésében. VáltozásSegítõ Szolgálatunk lényege, bemutatása dióhéjban. A tematika pontjai nem egyenlõ súllyal jelennek meg az elõadásban, az mindig a hallgatóságra szabottan változik. A mûhelymunka tematikája Helyszín: Az intézményen kívüli, attól független, szektorközi jellegû. Munka-szakaszok Témaszakaszok Módszer 1. Felismerési szakasz 2. Megértési szakasz 1. Bevezetés. Tréning 2. Globális és hazai környezeti helyzet ismertetés. Interaktív elõadás 3. Komplex rendszerszemléletû okfeltárás. Interaktív elõadás 4. Szükséges változások ismertetése. Mûhelymunka 5. A fenntartható életmód részletes elemzése, mint a szemléletformálás célja. Mûhelymunka 3. Motivációs szakasz 4. Életmódbeli cselekvési szakasz 6. A részvevõk szerepe és felelõssége ebben. Tréning 7. Az egyéni változás elõnyeinek, és módjának megismertetése, átbeszélése. 8. A szemléletformáló, készségfejlesztõ módszerek mûködési mechanizmusának megismerése, megértése. Tréning Mûhelymunka 5. A saját szektorban, munka-területi, cselekvési szakasz. 9. Szektorokra bontva az oki tényezõk módosítására épülő célok kitûzése, megvalósítási mód ismertetése, kidolgozása. 10. Konkrét szektorra szabott stratégiák, projektek kidolgozása, bemutatása. Esszéírás. Mûhelymunka, Interaktív elõadás Mûhelymunka 11. Monitoring kidolgozása. Mûhelymunka 12. További együttmûködés, utómunka átbeszélése. Tréning 13. Program lezárása, Tréning 14. Tapasztalatok átbeszélése Kiadványok, ajándékok kiosztása.

13 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt Célterületeink, munkatémáink a fenntarthatóságért, környezettudatosságért: A személyi - szervezeti alap (nevelés) megteremtése + az elméleti gyakorlati tapasztalati oktatás segítése. A környezeti tudatosság és környezeti kompetencia kialakítása, fejlesztése. (Egyéni fenntartható életmód kompetenciája és a környezeti érdekérvényesítés kompetenciája) Fogalmak tisztázása. Paradoxonok, anomáliák feltárása. Szellemiség - Kommunikáció tudatosítása, az életkori sajátosságok és szociálpszichológiai törvényszerûségek figyelembevételével a Hangsúlyok áthangolása a Változás. A környezettudatosság alakulásában szerepet játszó szervezeti területek, melyek vizsgálatát és fejlesztését segítjük: Szervezeti kultúra és mûködés. Általános pedagógiai célok, prioritások, mûködés. Környezetkultúra környezetpedagógia módszerek. A környezeti nevelõi munka tudatosítása, célirányossá tétele érdekében megvizsgáljuk a környezeti tudatosság és magatartás változóit, mutatóit: 1. Demográfiai hatások. 2. Ökológiai lábnyom mértéke. 3. Környezetileg szignifikáns magatartás színterein végzett tevékenység és mértéke. 4. Az egyén élettörténései, élményei, életútja. 5. Személyiség profil, én-állapot. 6. Önreflexió önismeret mértéke. Tudatosság; Tudatos életvezetés; Életével való elégedettség. 7. A témához kapcsolódó viszonya, motivációi. 8. A témához kapcsolódó tudása, és nézetei. 9. Értékhierarchia. 10. Világnézet. 11. Környezettel való kapcsolat. 12. Kognitív stílus és környezeti preferenciák, környezetészlelés. 13. Probléma-megoldási stratégiák. 14. Jövõkép. 13

14 Légy Természetes! Az elméleti gyakorlati tapasztalati oktatás segítése Szemléletformálás viselkedésminta kialakítás, cselekvési lehetõségek nyújtása az alábbi területeken. Az átbeszélt globális és helyi környezetei problémákra adható egyéni és közösségi válaszok magánéleti közéleti döntésekben; az ökológiai lábnyom csökkentése életmódban, Demokrácia fejlesztése, társadalmi részvétel, Egyéni - társadalmi szintû lelki fejlõdés, Társadalmi lojalitás fejlesztés közösségfejlesztés, Egyéni és társadalmi harmónia segítése, Természettel való kapcsolat újbóli megtalálása, Éghajlatvédelem, Fenntartható energiagazdálkodás, energiaelõállítás, 14 Fenntartható anyaggazdálkodás, anyagforgalom, Fenntartható vízgazdálkodás, Globalizáció szabályozása, lokalitás, Méregtelenítés, Tudatos vásárlás, Természetvédelem, Talajvédelem, Levegõvédelem, Népességpolitika, családtervezés, Nemzetközi konfliktuskezelés, Élhetõ település kialakítása, Fenntartható autonóm település kialakítása, Fenntarthatóságra nevelés, Fenntartható társadalmi rendszerek kialakítása. Fenntarthatómezőgazdasági, közgazdasági,kereskedelmi mintamodelljeinek alkalmazása,

15 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt Kiemelt célterületek: A. Épületek, lakás, munkahely A tudatos vásárlás témakörében feldolgozni, hogy mely termékek számítanak környezetbarátnak a napi fogyasztás során. Mindezt a tudatosság és a figyelem belső igényként való megerõsítésével kívánjuk elérni. Kialakítani a közösségi tudat elemeként a fenntartható fejlôdés célját, a környezetért való közös felelôsségtudatot, a környezet, mint közös érték iránt. Megmutatni, hogy a közös összefogáson alapuló változás, változtatás mennyire könnyebbé teszi a cselekvést. B. Táplálkozás Fejlesztve az önismeretet, újraértékelni az anyagi dolgok értékét, a résztvevôk képesek legyenek felmérni valódi igényeinket, szükségleteinket, így megelôzni, csökkenteni a szükségleten felüli vásárlást, kompenzáció felhalmozást, a késôbb nem használt, vagy az egyén valódi elégedettséghez szükségtelen dolgok környezetkárosító mennyiségét. Felismertetni és tudatosabbá tenni a résztvevôket a gépek alkalmazásában, használatában. Megvizsgálni a totális motorizáció és elektronizáció hátrányait a környezetre és az egyén életére. Élmény szinten megmutatni milyen jelentôsége van a lassú konyhának, a magunk készítette termelt, és elôkészített friss ételeknek a lelki egészségünk, készség, személyiség - közösségfejlôdésünk szempontjából. Ehhez az életmód tartós szemléleten, lelkiállapoton nyugvó változtatása a célunk, élmény alapú programokkal. A program alapszellemisége mindenben meg kell húzódjon, így a természetesség és a természetes egyensúly a táplálkozás tartalmában és minôségében. A táplálkozási szokások nagyon személyes aspektusát az egészségtudatra a környezetért való felelôsségre (aminek alapjait szintén nekünk kell megteremteni). A táplálkozási szokások megváltoztatásával (pl. kevesebb hús fogyasztásával, kevesebb ipari, több saját készítésû étel fogyasztásával) jelentôsen csökkenthetô a táplálkozáshoz közvetve kapcsolódó környezeti terhelés. C. Mobilitás A résztvevôk számára a közlekedési témakörben tisztázni minden momentumot, amely a közlekedés motivációját, szükségességét, hatását jelenti a környezetre, a társadalomra és az egyénre. A közlekedésben is az önismeret fejlesztésén keresztül célunk, egyrészt egy etikai alapú környezettudatosság és egy valódi szükségletértékelési képesség. Természetesen ehhez azon készség fejlesztése is szükséges, hogy ésszerûen és felelõsen értékelni tudja a közlekedésmód választási döntéseiben. Az optimális minimum elvének elsajátítása a városi illetve távolsági közlekedésben. Élményalapú módszerekkel megmutatni, mint minden cselekvés esetében a közlekedésben is mennyire fontos a minél inkább saját cselekvésen keresztüli átélés. Tudatosítani, felismertetni, hogy a kerékpározás és a gyaloglás nem csak gazdaságosabb, környezetkímélőbb, egészségesebb, de sokkal több érzékelést, fizikai és lelki élményt nyújt. Célunk felismertetni 15

16 Légy Természetes! a közlekedés felgyorsításával való életünk felgyorsításának stressznövelõ, belsõ ritmust felborító, és felszínessé tevõ káros hatásait. A fentiek megalapozásához nagyon fontos tudatosítani az autóbirtoklás, autó használat társadalom-lélektani szerepét, mint énerôsítô presztízstárgy, valamint a folyamatos túlvállalás kompenzálásának hatékonyatlan eszközét, mint egy öngerjesztô jelenséget. Célunk, hogy motiváljuk az embereket társadalmi csapdáikból való kilépésre, amelyek a környezetet is károsítják. A környezettudatosság iránti elkötelezettségre lehet építeni a vasút preferálását is, valamint a mobilitás optimális mértékét és módját, eszközhasználatát. D. Pihenés/szabadidô A résztvevôkkel, fôként a döntéshozókkal, intézményvezetôkkel feldolgozni, annak lehetôségét és szükségességét, hogy a környezettudatos szabadidô eltöltés helyszíne környezetbarát módon megközelíthetô, a lakóhelyhez minél közelebb elérhetô legyen. Ehhez a zöldfelületekrôl való paradigmaváltást kell megváltozatnunk. Természetesen a természetélmény a rekreáció megélhetôségének kritériuma minél tisztább saját élményû megélés, minél több érzéken keresztül. Ennek megértésével kialakítani a legkisebb energiafogyasztású szabadidős tevékenységek egyedüli elfogadhatóságát, a technikai eszközök kizárását, elhagyását. Megmutatni, hogy a természetélmény milyen módon erôsíti a közösségi élményt is, hogy ennek mekkora értéké van egyéb civilizált, modern világunk nyújtotta lehetôséggel szemben. Célunk, hogy növeljük az igényt a pozitív tapasztalatokon, az értékrend újragondolásán, a társadalmi csapdák felszámolásán keresztül a természeti-közösségi élmények iránti szükségletet, motivációt, kiváltva a technológiai alapú élményekre való igényt, ezzel növelve a környezeti fenntarthatóságot is. Hol és mikor zajlik a program? Csongrád megye. Az egyes programok idejének meghatározása még folyamatban van, személyes egyeztetések alapján történik. Milyen forrásból valósul meg a projekt? A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinálásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati konstrukcióból. KEOP /A. komponens. További információ hol kérhetõ? Mobil: Koncz Zsuzsa: 70/ ; Kotogán Róbert: 70/

17 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt Bemutatkozik az alapítvány Alapítványunk 2003 óta mûködik szegedi székhellyel. Azzal a céllal jött létre, hogy segítse az ember egyéni és közösségi fejlõdését programok és szolgáltatások szervezésén és megvalósításán keresztül. Célkitûzéseink közé tartozik, hogy a nevelést, az oktatást, a személyiség fejlõdését, valamint a gyermekés ifjúságvédelmet a pszichológia alkalmazásával is elõsegítsük, elérhetõvé tegyük a rászorulók számára. Az alapítvány közhasznú tevékenységein keresztül kiegészíti az intézményes oktatást, az ismeretterjesztést, a nevelést és ifjúságvédelmet, valamint a pszichológiai szolgáltatásokat. Ezáltal segítséget nyújt a személyiség fejlõdésében, az önismeret mélyítésében, készségek és képességek fejlesztésében, valamint az egyéni és társadalmi problémák megoldásában. Kiemelt fontosságú célunk a környezettudatosságra nevelés, melynek megvalósítását a személyiségfejlesztésen keresztül látjuk elérhetőnek. Az ember belső harmóniájának kialakítását támogatva, valamint önismeretét, tudatosságát fejlesztve növelni a természeti és szociális környezetre való mindennapi odafigyelést, nyitottságot. Ezáltal közvetett és közvetlen úton tudunk hozzájárulni az ember és környezet harmonikus és kölcsönös kapcsolatához. Tevékenységeinken keresztül szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minél több ember számára kialakuljon az Élet tiszteletének belső igénye, és ezen harmonikus kapcsolatból merítve boldog, életigenlõ szemléletmód, magatartás, egyéni életutak fejlõdjenek. Holisztikus megközelítésû programjainkkal részt veszünk a környezeti-társadalmi fenntarthatóság, mint nemzetközi prioritás megvalósításában. Kutatásainkkal a megértést, megoldáskeresést, programfejlesztést támogatjuk. Megalakulásunk óta a megye egész területén valósítottunk meg programokat. Az elsõ két évben az általános humánprogramok domináltak integrálva a környezeti neveléssel, szemléletformálással, figyelem felhívással. Az elmúlt két évben, legnagyobb számban utunkat kijelölve az iskolai vagy iskolán kívüli ifjúsági programok kerültek megvalósításra. Majd tudatosan elõtérbe helyeztük a direkt környezetpedagógiai programokat, pályázatokat. Ifjúsági programjainkban nagy számmal önkéntesek is részt vettek. 17

18 Légy Természetes! Elérhetõségeink: Postai cím: Életharmónia Alapítvány 6701 Szeged, Pf Telefon: 70/ ; 70/ Honlap: Az alapítvány munkatársai: Koncz Zsuzsa - kuratóriumi elnök, projektvezetõ, pályázatíró Kotogán Róbert - projektvezetõ, pályázatíró Kocsi Lajos - szakmai munkatárs, projektasszisztens Nagy Imre Zsolt - szakmai munkatárs, projektasszisztens Kis Bernadett - szakmai munkatárs Nagy Ildikó Ágnes - projektasszisztens Bagdi Erika - gazdasági munkatárs, könyvelõ 12 fõ szakember partner Önkéntesek Az alapítvány fõ tevékenységi területei: 1. Tanácsadás: Életvezetési és életmódbeli tanácsadás. 2. Formális oktatás: Képzés, elõadások. 3. Nem formális fejlesztõ programok: Tapasztalati-élményalapú oktatás: tréningek, mûhelymunkák: önismereti-kommunikációs; életvezetési programok; készségfejlesztés; személyiségfejlesztés; közösségfejlesztés; egészségfejlesztés; drogprevenció; ifjúsági programok. 4. Kutatás + Fejlesztés Aktuális programok: Légy természetes! - VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért projekt Autonóm nemzedék ifjúsági készségfejlesztõ program 18

19 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt Megvalósított programok, projektek: Humán profilú programok: Szociális Készségfejlesztõ tréning. Ifjúsági Játszóház. Ifjúsági szervezeteknek képzés a serdülõk motiválásáról. Légy természetes! - személyiségfejlesztõ program középiskolásoknak. Profi-Nonprofit - Pályázatíró és projektmenedzsment tréning ifjúsági csoportoknak. Életvidám tábor- életvezetési tábor hátrányos helyzetû fiataloknak. Kortárs segítõi alapképzés. Tanulásmódszertan tréning. Ifjúság , majd Fiatalok Lendületben keretében nemzetközi ifjúsági találkozók: Kreatív Ifjúsági Műhely címmel helyi kezdeményezés ben. Nemzetközi Életfa Projekt (International Life Tree Programme) címmel Ifjúsági Találkozó 2005 ben. Training of Multipliers for the European YOUTH Programme. Seminar Put an Art in Your Life: Lengyel ifjúsági találkozón való részvétel 2005-ben. Európai Élettér (European Life Sphere) címmel, Ifjúsági Találkozó 2006-ben. Partnerkeresõ Szeminárium nemzetközi projekt elõkészítése Egészségünk, mint közös Értékünk (Our Health as a common Value) Ifjúsági Találkozó Fenntartható fejlõdést támogató programok: Szegedi elektromos közlekedésfejlesztés racionalizálására és a nyomvonal zöldterületeinek védelmére tett civil kísérlet. Városi zöldterületek védelmére civil kezdeményezés, véleményezés, kifogásolás, eljárás. Zöldterület kezelési problémák kifogásolása, javaslattétel. Lakótelep közterület rekonstrukció terveinek, és végrehajtásának környezetpszichológiai, és környezetvédelmi véleményezése. 19

20 Légy Természetes! Kutatás + Fejlesztés Összehangolás - Tervezési szempontjavaslatok és szaktudományi háttér lakótelepek, lakóparkok közterületeinek tervezéséhez és rehabilitációjához. (lezárt) Ökopszichológiai és környezetpszichológiai kutatások; környezeti nevelés módszertani fejlesztés. (folyamatban) Középiskolások jövõre vonatkozó elvárásainak, célkitûzéseinek felmérõ vizsgálata. (folyamatban) Az iskola szervezeti kultúrájának és pedagógiai módszereinek hatása a diákok tanulási motivációjára. (folyamatban) A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlõdés kontextusában. (folyamatban) Szeged, december

21 VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt Jegyzetek 21

22

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913.; E-mail: eletharmonia@gmail.com; Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu Tartalom: Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY. 'Légy természetes!' VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY. 'Légy természetes!' VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 'Légy természetes!' VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Gondolkodva építs kezeiddel!

Gondolkodva építs kezeiddel! Gondolkodva építs kezeiddel! Pénzügyi-gazdasági jó gyakorlatok a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában Debrecen, 2015.05.08. Agárdiné Burger Angéla Intézményvezető Számoljunk a jövővel! - a tudatos,

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával 2. rész

Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával 2. rész Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával 2. rész 2010. augusztus 02. Környezeti nevelés Már a családban elkezdıdik Óvodában Iskolában: Környezeti nevelés szakos tanár Bármely szaktanárnak

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 3. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 3. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.3 A SZTENDERDEK 0-5.

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke A kicsi, a nagy, a komplex és az integrált Csépe Valéria MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke MTA KÖZOKTATÁSI ELNÖKI BIZOTTSÁG TERMÉSZETTUDOMÁNY ÚJRAGONDOLVA

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT JELLEGZETESSÉGEK A HAZAI GYAKORLAT TÜKRÉBEN A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés a felsőoktatásban

A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés a felsőoktatásban 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért 2016. április 21-22. A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben