DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA"

Átírás

1 DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA Szűcs Ernő Hazánkban a szervezett mentés első írásos dokumentuma az évi uralkodói (Mária Terézia) Utasítás, amely az életmentést mindenki számára kötelezővé tette. Ez ügyben újabb előrelépést jelentett az évi XIV. tc. Ebben rendelték el a men tés szervezeteinek létesítését. Ennek ellenére a segélynyújtással, a balesetet szenvedettek elszállitásával országszerte még hosszú ideig a rendőrség, esetleg a tűzoltóság foglalkozottpa fejlődés tehát rendkívül lassú volt. A holtpontról való elmozdulást jelentette, hogy a Magyar Királyi Államvasutaknál dr. Csatáry Lajos osztályfőnök 1882-ben megtervezi és megépítteti, majd szolgálatba állitja az els ő vasúti mentőkocsit. Magyarország els ő mentőegyesülete 1886-ban Temesvárott alakult meg. Itt a balesetekhez kézi kocsis szolga vonult ki.t A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület (BÖME) csak a következő évben alakult meg dr. Kresz Géza tiszti főorvos kezdeményezésére. A BÖME máj. 10-én kezdte meg tevékenységét a Lipót-templom bazár 47. szám alatt (a Bazilika helyén). A fővárosi mentőállomáson kezdettől orvosok és az általuk vezetett medikusok látták el a szolgálatot. Később, 1902-ben ez a szervezet volt az, amely Európában els őként alkalmazott a mentés érdekében autót. A BÖME helybeli feladatainak ellátásán túl törekedett a mentés országos szervezésére is. Ez időben a mentőegyesületek általában a tűzoltóság alosztályaként jöttek létre. A Debreceni Önkéntes Tűzoltó Testület Parancsnoksága látva a budapesti és más városok példáját 1894-ben elhatározta, hogy elsődleges feladata, a tűzoltás mellett a jövőben figyelmet fog fordítani a mentésre is. E testület tagja lett okt. 18-án dr. Derekassy István, aki alapító tagja volt még mint medikus a BÖME-nek, aki városunkban - már mint orvos - évtizedes küzdelmet folytatott a mentőszolgálat megteremtéséért. Ő volt az, aki a helybeli mentőegyesület létrejötte el őtti időben, 1896-tól - mint tűzoltó orvos - legalább a tűzeseteknél szükséges els ősegélynyújtásra kiképezte a tű zoltótestület tagjait. A testület parancsnoksága az 1897-es évben beadvánnyal folyamodott a városhoz, amelyben kimutatta egy mentőintézmény felállitásának szükségességét, és felajánlotta önkéntes közreműködését annak létesítésében, működtetésében. Felszerelésre 2800 koronát kért a várostól. A tanács vezető i előbb kitértek az egyenes válaszadás elől, majd arra hivatkoztak, hogy ennek szervezése társadalmi feladat. 1 Családi Lap májusi,száma és dr. OsgyániZoltán : Beszámoló a Hajdú-Bihar megyei ment ő- szervezet máj. 15-i bajtársi találkozóján (Kézirat) és Szűcs Ernő: 80 éves a debreceni ment ő- szolgálat (Debreceni Hívogató, szeptemberi szám). Megjegyezzük, hogy ezek a kézi kocsik hasonlatosak voltak a;mai műtőkocsihoz, csak nagyobb kerekekkel. 97

2 A Budapestre nov. 10-ére Széll Kálmán elnöklete alatt összehívott országos mentőértekezleten Debrecent dr. Sárváry Gyula tisztifőorvos, Szikszay Gyula tűzoltó főparancsnok és dr. Derekassy István tűzoltóorvos képviselték. Ezen a gyű lésen olyan határozat született, hogy a településeken létre kell hozni a mentés intézményeit, mégpedig a tűzoltóság kebelében. A sok jó szándék ellenére városunk mentőszolgálatának megszervezése még hosszú évekre elhúzódott, pedig közben Ármós Bálint ügyvéd aug. 29-én kelt végrendeletében 11 ezer koronát meghaladó összeget hagyományozott e nemes célra. Lényegesnek tartjuk, hogy a végrendelet vonatkozó sorait idézzük :... Azon esetre, hogyha vagyonomból a felsorolt hagyományok és alapítványok kielégítése után maradna fel valami felesleg, ezt egy mentőegyesület felállítására Debrecen sz. kir. város kezelése alá hagyományozom. Hogy olyan nagy forgalmú városban, mint Debrecen, egy ilyen intézményre szükség van, azt - úgy hiszem - mindenki belátja és nem is kételkedem annak létrejöttében, csak akadjon arra való ember, ki az eszmét felkarolja és annak megvalósításáért fáradságot nem kímél... Adja Isten, hogy ezen szerény, de jó szándék kezdeményezése minél előbb és minél több követő re találjon és ezáltal városunk ismét egy éppolyan hasznos, mint humánus intézettel gyarapodjék."2 w Roncsik Jenő szemléletesen leírja, hogy milyenek voltak a segélynyújtás, a mentés korabeli állapotai városunkban : 3 A rideg katonaság betegszállítása is sokkal humánusabb. Erre a célra ott magas kerékre szerelt hordágyat használnak emelt fejtámlával, s a beteget teljesen befedik viaszosvászon burkolattal. Ez utóbbi alkalmatosságot két egészségügyi katona tolja a Hortobágy malom melletti helyőrségi kórházba a Ármós Bálint már máj. 12-én elhunyt, tehát az összeg rég rendelkezésre állt volna. Ennek ellenére és dacára a vázolt lehetetlen körülményeknek a városi tanács csupán 1905-ben fogadta el az alapító oklevelet, de ugyanakkor akként döntött, hogy csak a tőke kamatai fordíthatók a mentőintézmény fenntartására, felszerelések vásárlásáras Az Egylet létrehozásáért rengeteget küzdött dr. Burger Péter orvos. Mint tanácstag számtalanszor felszólalt az ügy érdekében a gyűléseken, a közhangulat alakítása érdekében újságcikkeket is írt. Egyik írásából idézünk :... mert hála az égnek, városunknak már némi nagyipara is van ; de meg kisipara is eléggé fejlett, kiterjedt. Van vasúti gépjavító műhely, mintegy ezer munkással ; dohánygyár, csaknem ugyanannyival. Két kefegyár munkással. Ott a nagy malom, jéggyár, vasöntöde, bútorgyárak és - mint mondottam - nagyon kifejlett kézmű és mezőgazdasági ipara, úgyannyira, hogy nem nagyon tévedek, ha re teszem azon productívmunkáspályán lévő knek számát, akiknek hivatásuk közben állandóan ott ólálkodik a balesetek veszélye." 6 Majd rámutat a továbbiakban, hogy az anyagiak is biztosítottak, hiszen az Ármós alapítvány kamataival 14 ezer koronára n őtt már. Szerinte, ha azon felül szükség lenne még pénzre a felszerelések megvásárlására, az kétszer 24 óra alatt adakozásból összehozható. A személyi oldal is biztosított, mert Derekassy 2 Deák Sándor mentőtiszt dokumentumgyűjteménye. 3 Mentők Lapja, V. sz. és Roncsik Tenő: A mentői szolgálat ellátása Debrecenben. Ment ők Lapja, VI. sz. 4 Dr. Osgyáni Zoltán : Hajdú megyei szervezet története (kézirat). 5 Szilágyi Gábor: Néhány áldozatkész emberre alapozva. HBN, aug DFU jún. 16. és DKK az 1905-ös évre 111. old. 98 A Mentőegyesület megalakitcísa

3 által a tűzoltók már mind ki vannak képezve a feladat ellátására, és a városban sok a fiatal, áldozatkész orvos is. Ő szólalt fel a város júniusi közgyűlésén is, s kérte, hogy... a mentő egyesület javára f. évi jún. 14-én rendezend ő kocsi- és virágkorzón a város ötös díszfogatával vegyen részt és emelje a látványosság fényét és érdekességét."' Ekkor, a döntő pillanatban újabb segítők is akadtak. Kállay Ferenc huszárfőhadnagy és Miskolczi Lajos tb. főszolgabíró személyében. Ez utóbbiak a cél érdekében jún. 14-én kocsikorzót rendeztek. A rendőrség lezárta a felvonulás út vonalát (a mai Hámára Kató utat, Bem teret, Simonyi utat) és a belépőjegyek árából 1735 korona gyűlt össze eszközök vételére. A 23 felvonuló, virággal díszített hintó között ott volt az a lófogatú mentőkocsi is, amelyet a Schottola cég a virágkorzó alkalmára a bemutatás kedvéért, propagandisztikus céllal küldött Debrecenbe.$ Lényeges mozzanat volt az is, hogy a városunkban az állítólag elsőként megrendezett virágkarnevál előtt való nap Domahidy Elemér főispán a Városházára széleskörű értekezletet hívott össze. Ez a gyűlés kimondta : a mentőegyesület felállítása immár halaszthatatlan feladat. Megválasztottak egy 25 tagú bizottságot is, hogy a tűzoltóságon belül szervezzék meg a mentést végzők csoportját. Az országban közben megindult politikai harcok azonban újabb késedelmet okoztak. A város egészségügyi bizottsága ekkor megbízta dr. Derekassyt, valamint Szikszay és Publik tűzoltó parancsnokokat egy alapszabály tervezet elkészítésével. A 25-ös bizottságnak ők hárman ezt rövidesen be is mutatták, majd jóváhagyásra felterjesztették a belügyminisztériumba. 9 Egyidejűleg sikerült a bizottságnak a városi tanácstó13088 koronát kiharcolni felszerelések vásárlására. Megindult a tagtoborzás is. Alig néhány nap alatt a 40 alapítótag 2500, a 130 pártolótag 520, egyéb adakozók 500 koronát adtak, így az Ármós-féle alapítványból, a város hozzájárulásából, a kocsi korzó bevételéből megtörténhetett a legfontosabb eszközök beszerzése. Mindez azonban egy újabb évet vett igénybe, s végül is a Debreczeni Mentő-Egyesület" alakuló közgyűlése jún. 14-én volt. Ahol is megválasztották a vezetőséget. Elnök lett Weszprémy Zoltán főispán, alelnökök : Szikszay József ny. törzsorvos, dr. Tüd ős János ügyész, Körner Adolf városi tanácsos, Szikszay Gyula tűzoltó főparancsnok, dr. Derekassy István mentőorvos, Publig Ern ő tűzoltó parancsnok-helyettes, Szikszay Szabó László ügyész, pénztáros : Grósz Nagy Ferenc, titkár : dr. Burger Pétert Az újonnan választott ment őigazgatóság aug. 31-i ülése mondta ki, hogy az egylet ment ő-' tevékenységét szept. 3-óval fogja megkezdeni. Addig is megbízták Derekassyt, hogy a szükséges felszereléseket erre a határidőre szerezze be. Felszereltség A rendelkezésre álló összegb ől 1908-ig sikerült egy jónak minősíthető felszerelést kialakítani. Először megvásárolták a már emutett Schottola cég-féle mentő kocsit, majd a Kölber Testvérek üzeméb ő l szereztek be még egyet, később a BÖME-től jutányos áron átvettek egy Lapdauer típusú betegszállitó kocsit. Ezáltal már három lófogatú járműve lett a szervezetnek. Megtörtént a mentőszekrények, hordágyak be- 7 HBML IV.B. 1403/a / DFU jún. 15. és Debreczeni Reggeli Újság jún. 15. Más források szerint a virágkorzó bevétele 1697 korona volt. 9 A Debreczeni Mentő-Egyesület Alapszabályai Db., old. 10 Mentők Lapja, 1908.V. sz. 99

4 szerzése is.t t Az els ő világháború megindulásakor az Egylet megvásárolta első mentő - autóját is, mert a városban az addigi két kórház (civil és helyő rségi) mellett több szükség kórház is működésbe lépett. Pl. Vöröskeresztes Kórház (Bem téren a Tanítói Árvaház épületeiben), Wesselényi téren (a Bábaképezdében), az úrhölgyek magán kórháza, amely a Simonffy utcai bérházban egy kisebb tisztikórházként tevékenykedett, Auguszta Szanatórium (a mai Tüdősebészet és III. sz. Belklinika), mint megfigyelő gyógyintézet funkcionált, de a Péterfia utca 76. sz. alatt is működött egy kisegítő kórház.t z Évente beteg-, illetve sebesültszállító vonat érkezett Debrecenbe, s az ápolásra szorulókat az előbbiekben ismertetett hadikórházakba kellett szállítani. Ehhez nem volt elegendő a három betegszállító kocsi és az egy mentőautó, ezért a hadsereg (a német hadsereg külön is!) további mentőautókat bocsátott rendelkezésre. Így azután a feladatok elvégzésére 1915-ben már öt kocsi és négy autó volt. Ezen járművekkel történt meg a városunkban a háború alatt idehozott ápolandó katona szállitása. Sajnos a megszálló román csapatok az Egylet ment őautóját elkobozták. Ennek visszaszerzése még nemzetközi diplomáciai úton sem sikerült. A hiánypótlására azáltal sem volt mód, hogy a honvédelmi minisztérium adjon át Debrecennek hasz nálatra az egykori hadifelszerelésből legalább egy autót.t3 A városi tanács pedig önerő ből a nehéz gazdasági viszonyok miatt csupán 1925-ben tudott egy Rába" típusú mentőautót beszerezni. Egyébként ez az autó gumihiba miatt, de hozzátehetjük illabilis felépítettsége miatt is, rövidesen kétszer is felborult. A kocsit éppen ezért átépítették. Felépítményét alacsonyabbra és szélesebbre változtatták, ezenfelül hátsó tengelyén kettős kereket alkalmaztak. Ez az autó három hordágy szállítására volt alkalmas. A lófogatú betegszállitó kocsik (ilyen három volt) közül kettőt gumikerekekkel láttak el. Más eszközök is beszerzésre kerültek. Így pl, öt kicsi és két nagy (ez utóbbi tömegszerencsétlenséghez) mentőszekrény, egy ellenméregszekrény (mérgezésekhez) és tizennégy hordágy egészítette ki a felszerelést 1925-re. A második mentőautót 1928-ban vásárolták meg: Az első autó 1933-ra teljesen elhasználódott, ekkor helyette beszerzésre került egy Super-Magosix típusú kocsi. Közbévetően jegyezzük meg, hogy ezt a kocsi típust a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete alakította ki. Magyarországon készítették, benne a beteg e~belyezhetősége rendkívül ideális, saját korát megelőző volt. A sorozatnak lettek olyan példányai is, amelyek 700 ezer km-t futottak nagyjavítás nélkül. Visszatérve a debreceni mentők felszereltségi helyzetének bemutatásához szólnunk kell arról, hogy a városi tanács közgyűlése arra a megállapításra jutott, hogy az 1928-ban vásárolt Magosix típusú kocsi a kilencévi szolgálatban teljesen el használódott, s igencsak felújításra szorul az 1933-ban beszerzett is.t4 Mégis csak a régebbi autó cseréje történt meg, s dacára a háborús veszély fokozódásának, a légoltalmi feladatok jelentkezésének, sőt sokasodásának, a városi tanács 1938-ban még mindig azt állapítja meg : A jelenlegi felszereltséggel összhangban van a létszám, amíg a motoros felszereltség nem n ő, addig a létszámot sem érdemes emelni" és mivel nem történik új eszközök beszerzése, igy a létszámot sem gyarapítják.ts Ennek a 11 Sz űcs Ernő: Bemutatjuk Db., old. 12 A Magyar Szeret Korona Országai Vörös Kereszt Egylete Debreceni Választmányának évi jelentése az , közötti évekről. 13 Jelentés Debreczen szab. kir. város hivatásos tűzoltóságának évi állapotáról és működéséről (Továbbiakban=Jelentés... évről) 14 HBML IV:B. 1403/a.-416/ HBML'IV.B. 1403/a.-335/

5 magatartásnak következtében azután a második világháborúban óriási feladatok hárultak a mentőkre. A felszereltség avultsága mellett a katonai behívások miatt bekövetkezett az állomány csökkenése is, holott közben a feladatok állandóan növekedtek, különösen a bombázásokat követően. A sérültek ellátása érdekében igénybe kellett venni a civil lakosság és a katonaság segítségét is. Mivel a felszerelés 1944-re részben elhasználódott, részben nyugatra menekítették, valamint a személyzetbő l is sokan elhagyták a várost, így azután ez év végére nem álltak rendelkezésre a megfelelő eszközök. Kezdetben hordággyal, kés őbb lovaskocsival, majd szükség gépkocsival folyt a szállitás. A ment őállomás hivatalosan csak márc. 8-án nyílt meg ben is még csupán két Dodge" típusú ment őautója volt a szolgálatnak. Ezekkel Debrecen közigazgatási határán belül végeztek szállításokat, míg a megye területére (1950-ig) a Váradi József által üzemeltetett magán mentőgépkocsi végezte a szállításokat.tó A szervezet államosítását követően, méginkább a társadalmi biztosításban résztvev ők számának gyors emelkedésével a feladatok növekedtek, s ehhez mérten a felszerelés is fejlődött. Míg 1937-ben Debrecenben 2 ment őautó és 3 lófogatú beteg szállító, Hajdúböszörményben 1 autó, Nánáson 1 autó és 1 kocsi, Berettyóújfaluban 1 mentőautó volt, addig napjainkban már hét mentőállomás működik megyénkben az alábbi mentőautó számmal a' Mentőautók száma megyénk mentőállomásain 1987-ben I. sz. táblázat Berettyóújfalu : 9 futó (szervezett)+3 tartalék=l2 Debrecen : 29 futó (szervezett)+15 tartalék=44 Egyek: 3 futó (szervezett)+3 tartalék=6 Hajdúnánás : 7 futó (szervezett)+3 tartalék=l0 Hajdúböszörmény : 6 futó (szervezett)+ 1 tartalék=7 Hajdúszoboszló : 6 futó (szervezett)+2 tartalék=8 Püspökladány : 6 futó (szervezett)+3 tartalék=9 H.-B. megye összesen : 66 futó (szervezett)+30 tartalék=96 Ebből 1 db Mercedes 309 típusú 1 db Volga M 24 típusú 1 db Robour LO 3000 típusú 3 db UAZ típusú 8 db Nysa 522 M típusú 82 db Nysa 522 S típusú Összesen : 96 különböző típusú autó rohamkocsi helyszínel ő és parancsnoki kocsi tehergépkocsi terepjáró mentőautó ülőbeteg-szállító (mikrobusz) szállító és esetkocsi Évente általában 30 kocsi kerül selejtezésre, miután azok átlag 120 ezer km-t már lefutottak. Hajdú-Bihar megye mentőállomásai els ők között lettek felszerelve (1958) rádióadó-vev ő készülékkel. Négy évvel később (1962) megkezdődött elő bb az állomások, majd a kocsik korszer ű URH adó-vevőkkel való felszerelése t ől általános lett a rádiótelefonnal felszereltség is. Megyénk 1969-tő l rendelkezik rohammentőkocsival. A magyar mentőszolgálatban 1970-t ől alkalmazták a vacuum matracot, s ez évtő l látták el a rohammentőkocsikat lélegeztető készülékkel től a rohammentők Mercedes típusúak. Ezen kocsikat szokás úgy emlegetni, hogy helyszínre 16 Deák Sándor mentstiszt dokumentumgy űjteménye. 17 HBML Adattár 298/1987. Jelentés az 1937-es évről, és Loós András műszaki vezető jelentése.

6 vitt intenzív osztály". Berendezésével egyszerre nemcsak több beteget lehet ellátni, hanem rendkívül széleskör ű és magaszintű ellátást lehet adni. Így pl. ezek a kocsik infúziós oldatokkal, EKG-vel, sokk-készülékkel, külsőlegesen használatos pacemaker készülékkel is rendelkeznek. Laktanya A debreceni mentő k - mivel mint a helybeli tűzoltóság alosztályaként tevékenykedtek, azokkal közös laktanyában - a Csapó utca 43. szám alatt kaptak helyet. Ez a ház előzőleg sok feladatot töltött már be, többek között katonai laktanya is volt. Az elhelyezés azért sem volt megfelelő ebben az avult földszintes épületben, mert a kocsiszínek, garázsok ajtajai az udvarra nyíltak, s onnan a nagyforgalmú Csapó utcára való kikanyarodás csakis többperces veszteséggel volt lehetséges. Miután megtörtént a két szolgálat szétválasztása, a mentők júl. 1 jével átköltöztek a Péterfia utca 28. szám alá, első önálló székházukba. A Péterfia utcai laktanya azonban egyre kevésbé felelt meg a gyorsan növő követelményeknek, és az Egészségügyi Minisztérium anyagi hozzájárulásával, a Városi Tanács által adományozott telekre (Küls ő vásártér-szoboszlai út északi sarkára) 1972 novemberére felépült az új, az ország akkori legnagyobb és legmodernebb vidéki mentőállomása. Azóta is itt tevékenykedik a Hajdú-Bihar megyei és a Debrecen városi ment őállomás. Szervezeti fejlődés Mint már írtunk róla előzőleg, a debreceni Mentő Egyesület társadalmi szervként jött létre, ugyanakkor a hivatásos tűzoltóság kebelén belül működött. Szakmai vezetője dr. Derekassy István tűzoltó-mentőorvos volt, a főparancsnoki tisztet azonban Szikszay Gyula, majd 1944-ig Roncsik Jenő tűzoltó főparancsnokok látták el. Ilyen formában 1922-ig tevékenykedett a szervezet. Ekkor a nehéz gazdasági viszonyok miatt csökkent és rendszertelenné vált e nemes célra való adakozás, ezért az intézményt várasasították", azaz ett ől fogva a hivatásos tűzoltóságot is üzemben tartó városi tanács tartotta fenn a mentőszolgálatot. Ezt követően viszonylag magas állami támogatással 1926-ban létrejött a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete (VVOME). Ez kezdetben az ország területén 27 ment őállomással és 38 mentőautóval rendelkezett. Fennállta alatt sokat tett az ügy előreviteléért. Pl. ez a szervezet fejlesztette ki az előzőekben már említett Rába gyártmányú Magosix-Super típusú mentőautót.t$ Ez az egyesület felkérte Debrecen városát, hogy az lépjen tagjai sorába. A közgy űlés azonban akként határozott :... belépni nem kíván. Debrecenben a hivatásos tűzoltóság látja el a mentő i szolgálatot. Ez az intézmény állandóan készenlétben van. Ennek a megszervezett és jól működ ő tűzoltóságnak fenntartása s a fejlődés követelményeinek továbbfejlesztése olyan terhet ró a város házipénztárára, hogy ezek mellett az egyre súlyosbodó anyagi terhek mellett nincs módjában a város közönségének az, hogy társadalmi úton hasonló célt szolgáló egyesületet külön is támogasson."t 9 18 Dr. Osgyáni Z. : Hajdú megyei szervezet története old. 19 HBML IV.B. 1403/a.782/1926. és HBML IV.B. 1403/a.-335/1938., továbbá Jelentés az 1927-es évre.a hét mentőállomás : Berettyóújfalu, Debrecen, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Püspökladány. 102

7 Debrecen ezen magatartása a környékre is hatott, így azután Böszörmény, Nánás, Szoboszló városok sem lettek tagjai a WOME-nek, csupán az akkor külön álló Bihar vármegye székhelye, Berettyóújfalu mentőszervezete lépett ezen országos közösségbe. Az 1945 utáni országos, de helybeli felszereltségi, ellátottsági viszonyok aggasztóan rosszak voltak. Ennek kialakulásához nagyban hozzájárult, hogy az egyszer már létrehozott, de korántsem elégséges felszerelésnek felét megsemmisítette a háború. A Népjóléti Minisztériumnak megítélése az volt, hogy egységes, az egész országot átfogó mentőszervezetre van szükség az adott körülmények között (4980. számú rendelet). Ekkor hozták létre az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ). Ez tulajdonképpen államosítást is jelentett, s ez a debreceni szervezetre is vonatkozott. Városunkban ezután vált ketté a tűzoltó- és a mentő szolgálat, bár egy átmeneti időszakban csupán a gépkocsivezetők voltak a mentőszolgálat alkalmazottai, míg az ápolói teendőket hosszabb ideig még a tűzoltók látták el. Később, 1969-re a mentőszolgálat élére főhivatású orvost neveztek ki, s Debrecenben megszervezték a szolgálat megyei központját is. Ennek vezetésével dr. Osgyáni Zoltánt bízták meg. Az ugyanitt tevékenykedő városi szolgálat élére pedig dr. Szép Imre nyert kinevezést.z Végül is városunk mentőszervezete fenntartója szempontjából eredetileg társadalmi, majd 1922-tő l városi, 1948-tól pedig állami lett. Szolgálat Az egyesület egykori, 1906-os alapszabálya a debreceni szervezet működési területét, illetve célját a következ őképpen határozta meg :...működési köre a város belterülete, de nagyobb vagy tömeges szerencsétlenség esetén a szükség- és lehető - séghez képest a külsőség is. A város határon kívül vagy szomszédos községbe nagyobb tömeges szerencsétlenség esetén csak hatósági megkeresésre és a belső szolgálat hátráltatása nélkül küldhető különítmény." (3. ), ami pedig a célokat illeti, az alábbiak olvashatók az alapszabályzatban :...vétlen és hirtelen támadt balesetek és szerencsétlenségek alkalmával a testi épségen ejtett sérüléseknél elsősegély nyújtása és a sérültek elszállítása ; nem különben külön megkeresésre súlyos betegek szállítása..." (4. ). Ezeken az álláspontokon az 1938-as módosított alapszabály is alig változtatott. 2t Mindössze a most idézett 1906-osban inkább csak sorok között olvasható harmadik feladatkört, a mentést az 1938-as külön is említi az elsősegély és a betegszállítás mellett. Ugyanakkor az előzőekben leírt szervezeti változások magától értetődővé teszik a debreceni állomás régi körzeti határainak módosulását: Így azután napjainkban nem csupán a belváros, hanem az ún. kertségek, de a tanyavilág is számot tarthat a helybeli mentő k segítségnyújtására. Egyébként az egyes betegek, sérültek hová szállítását - hogy az mely klinika, kórház, melyik osztályára történjen - részletes utasítás írja elő.2z Els ő időszakban a mentői szolgálatot három ügyeletes és három tartalékban lévő tűzoltó látta el. A szolgálat megindítására, megkezdésére előzőleg a helyi hírlapokban hívták fel a figyelmet a következőképpen : Ezúton értesítjük a közönséget és az illetékes hatóságokat, hogy baleset esetén, az els ősegélynyújtása, fő leg pedig 20 Dr. OsgyániZ. : Hajdú megyei szervezet története old. 21 HBML IV.B. 1403/a.-335/1938. és a Debreczeni Ment ő-egyesület Alapszabály Db., 22 Hajdú-Bihar megyei beutalási szabályzat Db.,

8 a sérültek megfelelő kíméletes elszállitása céljából az önkéntes tűzoltósághoz forduljanak, honnan mentőkocsink kellő személyzettel és felszereléssel haladéktalanul a helyszínre fog sietni."z 3 E felhívás ellenére az első mentésre, a szolgálat megkezdését követően csak napok múlva, szept. 8-án került sor, amikor is Jablonczay Gábornét a Zápolya utca (ma Lőrinc pap utca) 15. szám alól a városi kórházba vitték. Hogy a szolgálat területén évtizedekig lényeges változás nem történt, az kitűnik a szervezet Roncsik Jenő parancsnok által megfogalmazott 1923-as jelentéséből, amit azért is szívesen idézünk, hogy bepillantást nyerjünk az anyagi kérdésekbe is : Debrecen város területén a mentői szolgálatot, az els ősegélynyújtást és betegszállítást a tűzoltóság tartalék őrsége végzi... és pedig az els ősegélynyújtást díjtalanul, a betegszállitást pedig a városi tanács által időként megállapított díj ellenében. A teljesen szegény sorsúak azonban a betegszállításáért nem fizetnek díjat... A nem debreceni lakosok a mindenkori díj kétszeresét fizetik."za A húszas évek végén az ápolandók ellátásában minő ségi előrelépést jelentett a szigorló orvosok alkalmazása. Az ügy előzményéhez tartozik : a diákjóléti bizottság elő terjesztést tett a városi tanácsnak, hogy bizonyos havi díjazás mellett erő sítse meg a kivonuló egységeket, vonjon be azokba szigorló orvosokat. Mint írták : Ezáltal nemcsak orvosi szakképzettséggel nem rendelkező tűzoltók vesznek majd részt a betegszállításban.., különösen a mérgezések, a vérzés csillapítások alkalmazásánál, hanem náluk nagyobb egészségügyi ismerettel rendelkező szigorlók is."zs A városi tanács eleinte némi tartózkodással fogadta az ajánlkozást, mert nemsokkal azelő tt Szegeden a hasonló feladatot elvállaló egyetemisták sztrájkba léptek, és ezzel nem kis zavart idéztek az ottani mentő i szolgálatban. Hosszas megfontolás után végül is Debrecenben 1928-tól tíz szigorló orvost alkalmaztak, havi pengő díjazásért, s velük erő sítették meg a szolgálatot. A mentés ügy bemutatása során fontos elemnek tartjuk adatokat közölni annak mennyiségi oldaláról is. E tételek összevetésével ugyanis képet alkothatunk a kezdő évtizedek és napjaink (ezt kissé későbbi részben közöljük) teljesítmény szintjeirő l : Először az 1906 és az 1928 közötti évek kivonulási adatait közölnénk azzal a megjegyzéssel, hogy ezekben a tételekben nem szerepel az évenként esetben a laktanyában magában, tehát kivonulással nem járóan nyújtott els ősegélyek számadata. II. sz. táblázat Debrecen sz. kir. város hivatásos tűzoltóságának mentői tevékenysége közöttzg $v Kis ám lás $v Kis ás Év Kivonulás szám I , között összesen : DFU szept Jelentés az 1923-as évről. 25 HBML IV. 1403/a.-57/1928. és Jelentés az 1927-es, valamint az 1928-as évekről. 26 Jelentés az 1928-as évről. 104

9 Anélkül, hogy a közölteket részletesen elemeznénk, érdemes felfigyelni arra : az els ő világháború előtt a legmagasabb esetszám is éppencsak meghaladja a másfél ezret. A háború által érintett öt évben ( ) azonban ugrásszerűen megnő a ki vonulások száma, kiváltképpen az 1915-ös évben. Ez a változás a vöröskeresztes vonatokkal hozott nagyszámú beteg és sebesült katona szállitásával kapcsolatos. De megemlitendőnek tartjuk azt is, hogy a háború utáni esztendő kben magasabb számértékű adatok vannak, mint 1914 előtt voltak. Az esetszámok 1922-ben a kétezret, a következő évben a háromezret, 1928-ban pedig már a négyezret is túlszárnyalták. Meg óhajtjuk még jegyezni, hogy 1923-tól állnak rendelkezésünkre a mentőkocsik által megtett kilométerszámok. Az emutett évben 16,4, 1924-ben 15,5, 1925-ben 16,7, 1926-ban 21,1, 1927-ben 27,1, 1928-ban 29,2 ezer km-t futottak Debrecen men tőkocsijai. Ezekből azonban az 1925-től 1928-ig terjed ő időszakban, az egyes években, az előző sorrendben : 1,7, 6,3, 8,2, 12,6 ezer km-t a mentőautók tettek meg. Az esetszámokhoz hasonlóan a megtett kilométerek száma is egyértelm űen a szolgálat emelkedő igénybevételét tükrözik. Szólnunk kell arról is, hogy működésének már korai periódusában megkezdte a debreceni szervezet a szolgálat egy speciális formájának, a mozgóőrségnek a rendszeres alkalmazását. Azaz a balesetveszélyes rendezvények (pl. lóverseny, napjainkban labdarúgás, motorverseny stb.) vagy különösen nagyszámú személy részvételével járó megmozdulásokra (virágkarnevál, május 1., augusztus 20.), ha a rendezőszerv kéri, a helyszínekre előre kiküldött mentőőrséget adnak. Jelenleg a szolgálat reggeltől (7.30-tól) másnap reggelig tart. Az átadás-átvétel előírt formában a garázsmester és a főápoló jelenlétében történik. A belépő gépkocsivezető k kötelesek elvégezni az ún. A" kocsivizsgálatot, vagyis meggy őződniük, hogy az átvételre kerül ő kocsi megfelel-e a KRESZ-ben előírtaknak. Megfelelőek-e a berendezések? Jól működik-e a fék, a kormány, a hangjekés, a forgótükrös kéklámpa, a megkülönböztető jelzések? Rendelkezésre állnak-e, és van-e elegendő üzemanyag? Mindezt annak érdekében, nehogy kivonulás közben beteggel álljon le a kocsi. Egyébként a szolgálat a diszpécser központ riasztására - amely nemcsak a megyével, hanem a Tiszántúl egészével is állandó kapcsolatot tart - nappal egy, éjjel két perc alatt köteles elhagyni a laktanyát. A leírtak rendkívüli áldozatkészséget, ki váló munkafegyelmet, hivatástudatot igényelnek a dolgozóktól, akik bizony sokszor nehéz körülmények között végzik havi 250 órás munkájukat. A szolgálatban a gépkocsivezetőkön, ápolókon kívül részt vesznek a mentőorvosok, a mentőtisztek is. Városunk első mentőorvosa az a Derekassy István volt, aki Budapesten született 1866-ban, de Debrecenben érettségizett a Református Kollégium Gimnáziumában, majd egyetemi tanulmányait a fővárosban végezte, ahol 1887-ben részt vett a BÖME megalapításában: Az ott végzett munkájáért többször kitüntették. Debrecenbe 1896-ban nevezték ki tűzoltó-mentőtisztnek. Hervadhatatlan érdemei voltak városunk mentőegyesületének létrehozásában, magasszínvonalú működtetésében. Ezért tevékenysége elismeréseként 1937-ben kitüntették a Magyar Érdem rend tisztikeresztjével. Szolgálata alatt (1935. dec. 31-ig) csupán Debrecenben esetben nyújtottak segítséget az általa vezetett mentők. Derekassy 1938-ban meghalt. A várostól díszsírhelyet kapott a Köztemetőben. Az egykori újságcikk szerint temetésén : A búcsúbeszédek után mentőorvosok vették vállukra a koporsót és úgy vitték a gyászkocsihoz. A kocsi oldalán díszkíséret lép kedett és a tűzoltók fáklyái lobogtak az alkonyatban. A tűzoltók kürtöse búsan fújta kürtjét, és a sírnál, míg a koporsót leengedték, a tűzoltóautók szirénái búgtak." 2 ' Szerepkörét jan. 1-től dr. Tőkés László vette át. 27 Debreczen, febr

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.:!. 94012015. Előadó: Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál Az 1970-es évek közepétől az eset- és szállítókocsikhoz hasonlóan a rohamkocsiszolgálatnál is megkezdődött a homogén járműállomány kialakítása, Mercedes

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT si primitítiv közösségi segélynyújtás : skori leletek bizonyítják az sember gyógyító tevékenységét. fejletteb formákra vallanak: - egyiptomi síremlékek (vízb l mentés,ujraélesztés ) - hinduk VÉDA-jában

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1017 STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGYEKI MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGYEKI MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service EGYEKI MENTŐÁLLOMÁS H-4069 EGYEK, FŐ U. 161. 4069 Egyek Fő. u. 161. +36 (52) 378-067 TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT EGYEKI MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

1. Vezetőség váltás, mentőállomás személyzete. 2. Statisztikai adatok az elmúlt fél év távlatából. 3. szakmai továbbképzések. 4. technikai fejlődések

1. Vezetőség váltás, mentőállomás személyzete. 2. Statisztikai adatok az elmúlt fél év távlatából. 3. szakmai továbbképzések. 4. technikai fejlődések 1. Vezetőség váltás, mentőállomás személyzete 2. Statisztikai adatok az elmúlt fél év távlatából 3. szakmai továbbképzések 4. technikai fejlődések 5. a jövő főbb irányelvei 2013. június 01-vel vezető váltás

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 2011/72 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 72. szám 2011. november 4. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 A mentőellátás helyzete a Dél-Dunántúlon Az egészségügyi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere """"/_,._&_,_k,. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt KATASZTRÓFA MEDICÍNA Dojcsák Zsolt mentőtiszt 1 Fogalmi meghatározások Katasztrófa Olyan tömeges baleset, ahol az egészségügyi, műszaki és környezeti károk felszámolásához a területi közigazgatási egység

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 22867- /2007-0004JKF A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról szóló EüM rendelet tervezete Budapest, 2007. Indokolás I. A tervezet tartalma A mentőszolgálat

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csoportja Péter: 06/70-949-2215 és a Csatári Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara közösen bemutatja: PROGRAMFÜZET Szervező:

Részletesebben

9.2 Közép-Magyarországi Régió

9.2 Közép-Magyarországi Régió 9.2 Közép-Magyarországi Régió 9.2.1 Budapest 9.2.1.1 Budapest Mátyásföld mentőállomás Telephely címe: 1165 Budapest, Arany János u. 100. Rendszeresített gépjárművek száma: Rendszeresített létszám összesen:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csatári Péter: Csoportja 06/70-949-2215 és a Szegedi Tudományegyetem Boros István: Általános 06/20 Orvostudományi 522-0053 Kara közösen bemutatja:

Részletesebben

DEBRŐDI GÁBOR Fejezetek a BÖME korai történetéből

DEBRŐDI GÁBOR Fejezetek a BÖME korai történetéből DEBRŐDI GÁBOR Fejezetek a BÖME korai történetéből Az elmúlt években sok szó esett a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesületről, mégpedig annak okán, hogy szerepe a hazai népegészségügyben történelemformáló

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Beszámoló. Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki szolgáltatásról év. Készítette: Bóta Barbara aljegyző

Beszámoló. Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki szolgáltatásról év. Készítette: Bóta Barbara aljegyző Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3.Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki szolgáltatásról

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál 2015. április 17-én látogatást tettünk a böhönyei tűzoltóságon,ahol Mencseli Imre tűzoltóparancsnok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer . Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer A Horvát Tűzoltó Szövetség előadása A Horvát Tűzoltó Szövetség a hivatásos és önkéntes tűzoltók ernyőszervezete 1999 óta. A tűzoltószövetségek

Részletesebben

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Ismertető Brigovácz László Szendrei Ákos Török Péter 1 A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Helyismeret/honismeret, honismereti tevékenység A

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

OMSZ Kockázatelemzés - 2011. 9 Mellékletek (mentőállomásonként)

OMSZ Kockázatelemzés - 2011. 9 Mellékletek (mentőállomásonként) 9 Mellékletek (mentőállomásonként) 117 9.1 Közép-Dunántúli Régió 9.1.1 Fejér megye 118 9.1.1.1 Bicske mentőállomás Telephely címe: 2060 Bicske, Ady Endre u. 29. Rendszeresített gépjárművek száma: Rendszeresített

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Nysa az egykori ment autó. A lengyel Nysa sokáig biztosította a ment autóutánpótlást

Nysa az egykori ment autó. A lengyel Nysa sokáig biztosította a ment autóutánpótlást Nysa az egykori ment autó A lengyel Nysa sokáig biztosította a ment autóutánpótlást KGST-keretek között A magyar-lengyel kormányközi szerz dés értelmében a Nysa Járm gyár 1960-tól a nyolcvanas évek végéig

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület 2007 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló II. III.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

9.4 Dél-Dunántúli Régió

9.4 Dél-Dunántúli Régió 9.4 Dél-Dunántúli Régió 9.4.1 Baranya megye 9.4.1.1 Komló mentőállomás Telephely címe: 7300 Komló, Berek u. 23. Rendszeresített gépjárművek száma: Rendszeresített létszám összesen: a mentőállomáson: 4

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A hatályos 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 33. (6) bekezdésében meghatározott Szakértői

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

9.5 Nyugat-Dunántúli Régió

9.5 Nyugat-Dunántúli Régió 9.5 Nyugat-Dunántúli Régió 9.5.1 Győr-Moson-Sopron megye 465 9.5.1.1 Csorna mentőállomás Telephely címe: 9300 Csorna, Bartók Béla u. 4. Rendszeresített gépjárművek száma: Rendszeresített létszám összesen:

Részletesebben

TŰZOLTÁS BEBIZTOSÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN EGYSÉGEK TERÜLETI ELRENDEZÉSE

TŰZOLTÁS BEBIZTOSÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN EGYSÉGEK TERÜLETI ELRENDEZÉSE TŰZOLTÁS BEBIZTOSÍTÁSA SZLOVÁKIÁBAN EGYSÉGEK TERÜLETI ELRENDEZÉSE Balaton 2014 PhDr. Ladislav Pethö A Szlovák Tűzoltó Szövetség elnöke SZLOVÁKIA BEBIZTOSÍTÁSA KÖZPONTI MENTŐSZOLGÁLAT Tűzoltó és Műszaki

Részletesebben

... álma megvalósult lt A BÜKI MENTŐÁLLOMÁS MÁSFÉL ÉVTIZEDE

... álma megvalósult lt A BÜKI MENTŐÁLLOMÁS MÁSFÉL ÉVTIZEDE ... álma megvalósult lt A BÜKI NTŐÁLLOMÁS MÁSFL VTIZD ÁLMA GVALÓSULT A BÜKI NTŐÁLLOMÁS MÁSFL VTIZD 2015 álma megvalósult A BÜKI NTŐÁLLOMÁS MÁSFL VTIZD Köszöntő gondolatok Szerkesztették: Lendvai Rezső

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet. a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet. a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének f) és g) pont ga) alpontjában

Részletesebben

,([~. számú előterjesztés

,([~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,([~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Járművezetők képzése Magyarországon a kezdetektől napjainkig 2007. október 02. kedd, 08:15

Járművezetők képzése Magyarországon a kezdetektől napjainkig 2007. október 02. kedd, 08:15 A feljegyzések szerint Budapesten 1895-ben jelent meg az első automobil. Ebben az évben Törley József pezsgőgyáros személyautót és teherautót is vásárolt. A századfordulóra a gépkocsi műszakilag annyira

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu SZEPTEMBER

Részletesebben

A marcali mentés rövid története 1948-tól Harkány János A háború után a Kossuth utcai, régi tüdőgondozó mögött lévő kórházi, szolgálati lakásokból lett kialakítva a mentőállomás. 1948-ban az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. *: 4001 Debrecen, Pf.: 155 Tel: (52) 521-920; 521-912 Fax: (52) 521-945; 521923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

A magyar mentés nagyjai

A magyar mentés nagyjai A magyar mentés nagyjai Készült az Országos Mentőszolgálat Pesthidegkút Mentőállomás és a Magyar mentés nagyjai tiszteletére Összeállította: Márton István Mentőtiszt 2010. június 22. Tartalom Dr. Gábor

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 2747-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél Csizmár Attila sz. szds., egészségügyi tiszt MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG EGÉSZSÉGÜGYI FŐNÖKSÉG HM Tel.:

Részletesebben

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007.

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 183278741-02 Bejegyző szerv: Baranya Megyei Bíróság Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 0200/Pk.60193/2005/4 Pécsi Hársfa Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben