DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA"

Átírás

1 DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA Szűcs Ernő Hazánkban a szervezett mentés első írásos dokumentuma az évi uralkodói (Mária Terézia) Utasítás, amely az életmentést mindenki számára kötelezővé tette. Ez ügyben újabb előrelépést jelentett az évi XIV. tc. Ebben rendelték el a men tés szervezeteinek létesítését. Ennek ellenére a segélynyújtással, a balesetet szenvedettek elszállitásával országszerte még hosszú ideig a rendőrség, esetleg a tűzoltóság foglalkozottpa fejlődés tehát rendkívül lassú volt. A holtpontról való elmozdulást jelentette, hogy a Magyar Királyi Államvasutaknál dr. Csatáry Lajos osztályfőnök 1882-ben megtervezi és megépítteti, majd szolgálatba állitja az els ő vasúti mentőkocsit. Magyarország els ő mentőegyesülete 1886-ban Temesvárott alakult meg. Itt a balesetekhez kézi kocsis szolga vonult ki.t A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület (BÖME) csak a következő évben alakult meg dr. Kresz Géza tiszti főorvos kezdeményezésére. A BÖME máj. 10-én kezdte meg tevékenységét a Lipót-templom bazár 47. szám alatt (a Bazilika helyén). A fővárosi mentőállomáson kezdettől orvosok és az általuk vezetett medikusok látták el a szolgálatot. Később, 1902-ben ez a szervezet volt az, amely Európában els őként alkalmazott a mentés érdekében autót. A BÖME helybeli feladatainak ellátásán túl törekedett a mentés országos szervezésére is. Ez időben a mentőegyesületek általában a tűzoltóság alosztályaként jöttek létre. A Debreceni Önkéntes Tűzoltó Testület Parancsnoksága látva a budapesti és más városok példáját 1894-ben elhatározta, hogy elsődleges feladata, a tűzoltás mellett a jövőben figyelmet fog fordítani a mentésre is. E testület tagja lett okt. 18-án dr. Derekassy István, aki alapító tagja volt még mint medikus a BÖME-nek, aki városunkban - már mint orvos - évtizedes küzdelmet folytatott a mentőszolgálat megteremtéséért. Ő volt az, aki a helybeli mentőegyesület létrejötte el őtti időben, 1896-tól - mint tűzoltó orvos - legalább a tűzeseteknél szükséges els ősegélynyújtásra kiképezte a tű zoltótestület tagjait. A testület parancsnoksága az 1897-es évben beadvánnyal folyamodott a városhoz, amelyben kimutatta egy mentőintézmény felállitásának szükségességét, és felajánlotta önkéntes közreműködését annak létesítésében, működtetésében. Felszerelésre 2800 koronát kért a várostól. A tanács vezető i előbb kitértek az egyenes válaszadás elől, majd arra hivatkoztak, hogy ennek szervezése társadalmi feladat. 1 Családi Lap májusi,száma és dr. OsgyániZoltán : Beszámoló a Hajdú-Bihar megyei ment ő- szervezet máj. 15-i bajtársi találkozóján (Kézirat) és Szűcs Ernő: 80 éves a debreceni ment ő- szolgálat (Debreceni Hívogató, szeptemberi szám). Megjegyezzük, hogy ezek a kézi kocsik hasonlatosak voltak a;mai műtőkocsihoz, csak nagyobb kerekekkel. 97

2 A Budapestre nov. 10-ére Széll Kálmán elnöklete alatt összehívott országos mentőértekezleten Debrecent dr. Sárváry Gyula tisztifőorvos, Szikszay Gyula tűzoltó főparancsnok és dr. Derekassy István tűzoltóorvos képviselték. Ezen a gyű lésen olyan határozat született, hogy a településeken létre kell hozni a mentés intézményeit, mégpedig a tűzoltóság kebelében. A sok jó szándék ellenére városunk mentőszolgálatának megszervezése még hosszú évekre elhúzódott, pedig közben Ármós Bálint ügyvéd aug. 29-én kelt végrendeletében 11 ezer koronát meghaladó összeget hagyományozott e nemes célra. Lényegesnek tartjuk, hogy a végrendelet vonatkozó sorait idézzük :... Azon esetre, hogyha vagyonomból a felsorolt hagyományok és alapítványok kielégítése után maradna fel valami felesleg, ezt egy mentőegyesület felállítására Debrecen sz. kir. város kezelése alá hagyományozom. Hogy olyan nagy forgalmú városban, mint Debrecen, egy ilyen intézményre szükség van, azt - úgy hiszem - mindenki belátja és nem is kételkedem annak létrejöttében, csak akadjon arra való ember, ki az eszmét felkarolja és annak megvalósításáért fáradságot nem kímél... Adja Isten, hogy ezen szerény, de jó szándék kezdeményezése minél előbb és minél több követő re találjon és ezáltal városunk ismét egy éppolyan hasznos, mint humánus intézettel gyarapodjék."2 w Roncsik Jenő szemléletesen leírja, hogy milyenek voltak a segélynyújtás, a mentés korabeli állapotai városunkban : 3 A rideg katonaság betegszállítása is sokkal humánusabb. Erre a célra ott magas kerékre szerelt hordágyat használnak emelt fejtámlával, s a beteget teljesen befedik viaszosvászon burkolattal. Ez utóbbi alkalmatosságot két egészségügyi katona tolja a Hortobágy malom melletti helyőrségi kórházba a Ármós Bálint már máj. 12-én elhunyt, tehát az összeg rég rendelkezésre állt volna. Ennek ellenére és dacára a vázolt lehetetlen körülményeknek a városi tanács csupán 1905-ben fogadta el az alapító oklevelet, de ugyanakkor akként döntött, hogy csak a tőke kamatai fordíthatók a mentőintézmény fenntartására, felszerelések vásárlásáras Az Egylet létrehozásáért rengeteget küzdött dr. Burger Péter orvos. Mint tanácstag számtalanszor felszólalt az ügy érdekében a gyűléseken, a közhangulat alakítása érdekében újságcikkeket is írt. Egyik írásából idézünk :... mert hála az égnek, városunknak már némi nagyipara is van ; de meg kisipara is eléggé fejlett, kiterjedt. Van vasúti gépjavító műhely, mintegy ezer munkással ; dohánygyár, csaknem ugyanannyival. Két kefegyár munkással. Ott a nagy malom, jéggyár, vasöntöde, bútorgyárak és - mint mondottam - nagyon kifejlett kézmű és mezőgazdasági ipara, úgyannyira, hogy nem nagyon tévedek, ha re teszem azon productívmunkáspályán lévő knek számát, akiknek hivatásuk közben állandóan ott ólálkodik a balesetek veszélye." 6 Majd rámutat a továbbiakban, hogy az anyagiak is biztosítottak, hiszen az Ármós alapítvány kamataival 14 ezer koronára n őtt már. Szerinte, ha azon felül szükség lenne még pénzre a felszerelések megvásárlására, az kétszer 24 óra alatt adakozásból összehozható. A személyi oldal is biztosított, mert Derekassy 2 Deák Sándor mentőtiszt dokumentumgyűjteménye. 3 Mentők Lapja, V. sz. és Roncsik Tenő: A mentői szolgálat ellátása Debrecenben. Ment ők Lapja, VI. sz. 4 Dr. Osgyáni Zoltán : Hajdú megyei szervezet története (kézirat). 5 Szilágyi Gábor: Néhány áldozatkész emberre alapozva. HBN, aug DFU jún. 16. és DKK az 1905-ös évre 111. old. 98 A Mentőegyesület megalakitcísa

3 által a tűzoltók már mind ki vannak képezve a feladat ellátására, és a városban sok a fiatal, áldozatkész orvos is. Ő szólalt fel a város júniusi közgyűlésén is, s kérte, hogy... a mentő egyesület javára f. évi jún. 14-én rendezend ő kocsi- és virágkorzón a város ötös díszfogatával vegyen részt és emelje a látványosság fényét és érdekességét."' Ekkor, a döntő pillanatban újabb segítők is akadtak. Kállay Ferenc huszárfőhadnagy és Miskolczi Lajos tb. főszolgabíró személyében. Ez utóbbiak a cél érdekében jún. 14-én kocsikorzót rendeztek. A rendőrség lezárta a felvonulás út vonalát (a mai Hámára Kató utat, Bem teret, Simonyi utat) és a belépőjegyek árából 1735 korona gyűlt össze eszközök vételére. A 23 felvonuló, virággal díszített hintó között ott volt az a lófogatú mentőkocsi is, amelyet a Schottola cég a virágkorzó alkalmára a bemutatás kedvéért, propagandisztikus céllal küldött Debrecenbe.$ Lényeges mozzanat volt az is, hogy a városunkban az állítólag elsőként megrendezett virágkarnevál előtt való nap Domahidy Elemér főispán a Városházára széleskörű értekezletet hívott össze. Ez a gyűlés kimondta : a mentőegyesület felállítása immár halaszthatatlan feladat. Megválasztottak egy 25 tagú bizottságot is, hogy a tűzoltóságon belül szervezzék meg a mentést végzők csoportját. Az országban közben megindult politikai harcok azonban újabb késedelmet okoztak. A város egészségügyi bizottsága ekkor megbízta dr. Derekassyt, valamint Szikszay és Publik tűzoltó parancsnokokat egy alapszabály tervezet elkészítésével. A 25-ös bizottságnak ők hárman ezt rövidesen be is mutatták, majd jóváhagyásra felterjesztették a belügyminisztériumba. 9 Egyidejűleg sikerült a bizottságnak a városi tanácstó13088 koronát kiharcolni felszerelések vásárlására. Megindult a tagtoborzás is. Alig néhány nap alatt a 40 alapítótag 2500, a 130 pártolótag 520, egyéb adakozók 500 koronát adtak, így az Ármós-féle alapítványból, a város hozzájárulásából, a kocsi korzó bevételéből megtörténhetett a legfontosabb eszközök beszerzése. Mindez azonban egy újabb évet vett igénybe, s végül is a Debreczeni Mentő-Egyesület" alakuló közgyűlése jún. 14-én volt. Ahol is megválasztották a vezetőséget. Elnök lett Weszprémy Zoltán főispán, alelnökök : Szikszay József ny. törzsorvos, dr. Tüd ős János ügyész, Körner Adolf városi tanácsos, Szikszay Gyula tűzoltó főparancsnok, dr. Derekassy István mentőorvos, Publig Ern ő tűzoltó parancsnok-helyettes, Szikszay Szabó László ügyész, pénztáros : Grósz Nagy Ferenc, titkár : dr. Burger Pétert Az újonnan választott ment őigazgatóság aug. 31-i ülése mondta ki, hogy az egylet ment ő-' tevékenységét szept. 3-óval fogja megkezdeni. Addig is megbízták Derekassyt, hogy a szükséges felszereléseket erre a határidőre szerezze be. Felszereltség A rendelkezésre álló összegb ől 1908-ig sikerült egy jónak minősíthető felszerelést kialakítani. Először megvásárolták a már emutett Schottola cég-féle mentő kocsit, majd a Kölber Testvérek üzeméb ő l szereztek be még egyet, később a BÖME-től jutányos áron átvettek egy Lapdauer típusú betegszállitó kocsit. Ezáltal már három lófogatú járműve lett a szervezetnek. Megtörtént a mentőszekrények, hordágyak be- 7 HBML IV.B. 1403/a / DFU jún. 15. és Debreczeni Reggeli Újság jún. 15. Más források szerint a virágkorzó bevétele 1697 korona volt. 9 A Debreczeni Mentő-Egyesület Alapszabályai Db., old. 10 Mentők Lapja, 1908.V. sz. 99

4 szerzése is.t t Az els ő világháború megindulásakor az Egylet megvásárolta első mentő - autóját is, mert a városban az addigi két kórház (civil és helyő rségi) mellett több szükség kórház is működésbe lépett. Pl. Vöröskeresztes Kórház (Bem téren a Tanítói Árvaház épületeiben), Wesselényi téren (a Bábaképezdében), az úrhölgyek magán kórháza, amely a Simonffy utcai bérházban egy kisebb tisztikórházként tevékenykedett, Auguszta Szanatórium (a mai Tüdősebészet és III. sz. Belklinika), mint megfigyelő gyógyintézet funkcionált, de a Péterfia utca 76. sz. alatt is működött egy kisegítő kórház.t z Évente beteg-, illetve sebesültszállító vonat érkezett Debrecenbe, s az ápolásra szorulókat az előbbiekben ismertetett hadikórházakba kellett szállítani. Ehhez nem volt elegendő a három betegszállító kocsi és az egy mentőautó, ezért a hadsereg (a német hadsereg külön is!) további mentőautókat bocsátott rendelkezésre. Így azután a feladatok elvégzésére 1915-ben már öt kocsi és négy autó volt. Ezen járművekkel történt meg a városunkban a háború alatt idehozott ápolandó katona szállitása. Sajnos a megszálló román csapatok az Egylet ment őautóját elkobozták. Ennek visszaszerzése még nemzetközi diplomáciai úton sem sikerült. A hiánypótlására azáltal sem volt mód, hogy a honvédelmi minisztérium adjon át Debrecennek hasz nálatra az egykori hadifelszerelésből legalább egy autót.t3 A városi tanács pedig önerő ből a nehéz gazdasági viszonyok miatt csupán 1925-ben tudott egy Rába" típusú mentőautót beszerezni. Egyébként ez az autó gumihiba miatt, de hozzátehetjük illabilis felépítettsége miatt is, rövidesen kétszer is felborult. A kocsit éppen ezért átépítették. Felépítményét alacsonyabbra és szélesebbre változtatták, ezenfelül hátsó tengelyén kettős kereket alkalmaztak. Ez az autó három hordágy szállítására volt alkalmas. A lófogatú betegszállitó kocsik (ilyen három volt) közül kettőt gumikerekekkel láttak el. Más eszközök is beszerzésre kerültek. Így pl, öt kicsi és két nagy (ez utóbbi tömegszerencsétlenséghez) mentőszekrény, egy ellenméregszekrény (mérgezésekhez) és tizennégy hordágy egészítette ki a felszerelést 1925-re. A második mentőautót 1928-ban vásárolták meg: Az első autó 1933-ra teljesen elhasználódott, ekkor helyette beszerzésre került egy Super-Magosix típusú kocsi. Közbévetően jegyezzük meg, hogy ezt a kocsi típust a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete alakította ki. Magyarországon készítették, benne a beteg e~belyezhetősége rendkívül ideális, saját korát megelőző volt. A sorozatnak lettek olyan példányai is, amelyek 700 ezer km-t futottak nagyjavítás nélkül. Visszatérve a debreceni mentők felszereltségi helyzetének bemutatásához szólnunk kell arról, hogy a városi tanács közgyűlése arra a megállapításra jutott, hogy az 1928-ban vásárolt Magosix típusú kocsi a kilencévi szolgálatban teljesen el használódott, s igencsak felújításra szorul az 1933-ban beszerzett is.t4 Mégis csak a régebbi autó cseréje történt meg, s dacára a háborús veszély fokozódásának, a légoltalmi feladatok jelentkezésének, sőt sokasodásának, a városi tanács 1938-ban még mindig azt állapítja meg : A jelenlegi felszereltséggel összhangban van a létszám, amíg a motoros felszereltség nem n ő, addig a létszámot sem érdemes emelni" és mivel nem történik új eszközök beszerzése, igy a létszámot sem gyarapítják.ts Ennek a 11 Sz űcs Ernő: Bemutatjuk Db., old. 12 A Magyar Szeret Korona Országai Vörös Kereszt Egylete Debreceni Választmányának évi jelentése az , közötti évekről. 13 Jelentés Debreczen szab. kir. város hivatásos tűzoltóságának évi állapotáról és működéséről (Továbbiakban=Jelentés... évről) 14 HBML IV:B. 1403/a.-416/ HBML'IV.B. 1403/a.-335/

5 magatartásnak következtében azután a második világháborúban óriási feladatok hárultak a mentőkre. A felszereltség avultsága mellett a katonai behívások miatt bekövetkezett az állomány csökkenése is, holott közben a feladatok állandóan növekedtek, különösen a bombázásokat követően. A sérültek ellátása érdekében igénybe kellett venni a civil lakosság és a katonaság segítségét is. Mivel a felszerelés 1944-re részben elhasználódott, részben nyugatra menekítették, valamint a személyzetbő l is sokan elhagyták a várost, így azután ez év végére nem álltak rendelkezésre a megfelelő eszközök. Kezdetben hordággyal, kés őbb lovaskocsival, majd szükség gépkocsival folyt a szállitás. A ment őállomás hivatalosan csak márc. 8-án nyílt meg ben is még csupán két Dodge" típusú ment őautója volt a szolgálatnak. Ezekkel Debrecen közigazgatási határán belül végeztek szállításokat, míg a megye területére (1950-ig) a Váradi József által üzemeltetett magán mentőgépkocsi végezte a szállításokat.tó A szervezet államosítását követően, méginkább a társadalmi biztosításban résztvev ők számának gyors emelkedésével a feladatok növekedtek, s ehhez mérten a felszerelés is fejlődött. Míg 1937-ben Debrecenben 2 ment őautó és 3 lófogatú beteg szállító, Hajdúböszörményben 1 autó, Nánáson 1 autó és 1 kocsi, Berettyóújfaluban 1 mentőautó volt, addig napjainkban már hét mentőállomás működik megyénkben az alábbi mentőautó számmal a' Mentőautók száma megyénk mentőállomásain 1987-ben I. sz. táblázat Berettyóújfalu : 9 futó (szervezett)+3 tartalék=l2 Debrecen : 29 futó (szervezett)+15 tartalék=44 Egyek: 3 futó (szervezett)+3 tartalék=6 Hajdúnánás : 7 futó (szervezett)+3 tartalék=l0 Hajdúböszörmény : 6 futó (szervezett)+ 1 tartalék=7 Hajdúszoboszló : 6 futó (szervezett)+2 tartalék=8 Püspökladány : 6 futó (szervezett)+3 tartalék=9 H.-B. megye összesen : 66 futó (szervezett)+30 tartalék=96 Ebből 1 db Mercedes 309 típusú 1 db Volga M 24 típusú 1 db Robour LO 3000 típusú 3 db UAZ típusú 8 db Nysa 522 M típusú 82 db Nysa 522 S típusú Összesen : 96 különböző típusú autó rohamkocsi helyszínel ő és parancsnoki kocsi tehergépkocsi terepjáró mentőautó ülőbeteg-szállító (mikrobusz) szállító és esetkocsi Évente általában 30 kocsi kerül selejtezésre, miután azok átlag 120 ezer km-t már lefutottak. Hajdú-Bihar megye mentőállomásai els ők között lettek felszerelve (1958) rádióadó-vev ő készülékkel. Négy évvel később (1962) megkezdődött elő bb az állomások, majd a kocsik korszer ű URH adó-vevőkkel való felszerelése t ől általános lett a rádiótelefonnal felszereltség is. Megyénk 1969-tő l rendelkezik rohammentőkocsival. A magyar mentőszolgálatban 1970-t ől alkalmazták a vacuum matracot, s ez évtő l látták el a rohammentőkocsikat lélegeztető készülékkel től a rohammentők Mercedes típusúak. Ezen kocsikat szokás úgy emlegetni, hogy helyszínre 16 Deák Sándor mentstiszt dokumentumgy űjteménye. 17 HBML Adattár 298/1987. Jelentés az 1937-es évről, és Loós András műszaki vezető jelentése.

6 vitt intenzív osztály". Berendezésével egyszerre nemcsak több beteget lehet ellátni, hanem rendkívül széleskör ű és magaszintű ellátást lehet adni. Így pl. ezek a kocsik infúziós oldatokkal, EKG-vel, sokk-készülékkel, külsőlegesen használatos pacemaker készülékkel is rendelkeznek. Laktanya A debreceni mentő k - mivel mint a helybeli tűzoltóság alosztályaként tevékenykedtek, azokkal közös laktanyában - a Csapó utca 43. szám alatt kaptak helyet. Ez a ház előzőleg sok feladatot töltött már be, többek között katonai laktanya is volt. Az elhelyezés azért sem volt megfelelő ebben az avult földszintes épületben, mert a kocsiszínek, garázsok ajtajai az udvarra nyíltak, s onnan a nagyforgalmú Csapó utcára való kikanyarodás csakis többperces veszteséggel volt lehetséges. Miután megtörtént a két szolgálat szétválasztása, a mentők júl. 1 jével átköltöztek a Péterfia utca 28. szám alá, első önálló székházukba. A Péterfia utcai laktanya azonban egyre kevésbé felelt meg a gyorsan növő követelményeknek, és az Egészségügyi Minisztérium anyagi hozzájárulásával, a Városi Tanács által adományozott telekre (Küls ő vásártér-szoboszlai út északi sarkára) 1972 novemberére felépült az új, az ország akkori legnagyobb és legmodernebb vidéki mentőállomása. Azóta is itt tevékenykedik a Hajdú-Bihar megyei és a Debrecen városi ment őállomás. Szervezeti fejlődés Mint már írtunk róla előzőleg, a debreceni Mentő Egyesület társadalmi szervként jött létre, ugyanakkor a hivatásos tűzoltóság kebelén belül működött. Szakmai vezetője dr. Derekassy István tűzoltó-mentőorvos volt, a főparancsnoki tisztet azonban Szikszay Gyula, majd 1944-ig Roncsik Jenő tűzoltó főparancsnokok látták el. Ilyen formában 1922-ig tevékenykedett a szervezet. Ekkor a nehéz gazdasági viszonyok miatt csökkent és rendszertelenné vált e nemes célra való adakozás, ezért az intézményt várasasították", azaz ett ől fogva a hivatásos tűzoltóságot is üzemben tartó városi tanács tartotta fenn a mentőszolgálatot. Ezt követően viszonylag magas állami támogatással 1926-ban létrejött a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete (VVOME). Ez kezdetben az ország területén 27 ment őállomással és 38 mentőautóval rendelkezett. Fennállta alatt sokat tett az ügy előreviteléért. Pl. ez a szervezet fejlesztette ki az előzőekben már említett Rába gyártmányú Magosix-Super típusú mentőautót.t$ Ez az egyesület felkérte Debrecen városát, hogy az lépjen tagjai sorába. A közgy űlés azonban akként határozott :... belépni nem kíván. Debrecenben a hivatásos tűzoltóság látja el a mentő i szolgálatot. Ez az intézmény állandóan készenlétben van. Ennek a megszervezett és jól működ ő tűzoltóságnak fenntartása s a fejlődés követelményeinek továbbfejlesztése olyan terhet ró a város házipénztárára, hogy ezek mellett az egyre súlyosbodó anyagi terhek mellett nincs módjában a város közönségének az, hogy társadalmi úton hasonló célt szolgáló egyesületet külön is támogasson."t 9 18 Dr. Osgyáni Z. : Hajdú megyei szervezet története old. 19 HBML IV.B. 1403/a.782/1926. és HBML IV.B. 1403/a.-335/1938., továbbá Jelentés az 1927-es évre.a hét mentőállomás : Berettyóújfalu, Debrecen, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Püspökladány. 102

7 Debrecen ezen magatartása a környékre is hatott, így azután Böszörmény, Nánás, Szoboszló városok sem lettek tagjai a WOME-nek, csupán az akkor külön álló Bihar vármegye székhelye, Berettyóújfalu mentőszervezete lépett ezen országos közösségbe. Az 1945 utáni országos, de helybeli felszereltségi, ellátottsági viszonyok aggasztóan rosszak voltak. Ennek kialakulásához nagyban hozzájárult, hogy az egyszer már létrehozott, de korántsem elégséges felszerelésnek felét megsemmisítette a háború. A Népjóléti Minisztériumnak megítélése az volt, hogy egységes, az egész országot átfogó mentőszervezetre van szükség az adott körülmények között (4980. számú rendelet). Ekkor hozták létre az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ). Ez tulajdonképpen államosítást is jelentett, s ez a debreceni szervezetre is vonatkozott. Városunkban ezután vált ketté a tűzoltó- és a mentő szolgálat, bár egy átmeneti időszakban csupán a gépkocsivezetők voltak a mentőszolgálat alkalmazottai, míg az ápolói teendőket hosszabb ideig még a tűzoltók látták el. Később, 1969-re a mentőszolgálat élére főhivatású orvost neveztek ki, s Debrecenben megszervezték a szolgálat megyei központját is. Ennek vezetésével dr. Osgyáni Zoltánt bízták meg. Az ugyanitt tevékenykedő városi szolgálat élére pedig dr. Szép Imre nyert kinevezést.z Végül is városunk mentőszervezete fenntartója szempontjából eredetileg társadalmi, majd 1922-tő l városi, 1948-tól pedig állami lett. Szolgálat Az egyesület egykori, 1906-os alapszabálya a debreceni szervezet működési területét, illetve célját a következ őképpen határozta meg :...működési köre a város belterülete, de nagyobb vagy tömeges szerencsétlenség esetén a szükség- és lehető - séghez képest a külsőség is. A város határon kívül vagy szomszédos községbe nagyobb tömeges szerencsétlenség esetén csak hatósági megkeresésre és a belső szolgálat hátráltatása nélkül küldhető különítmény." (3. ), ami pedig a célokat illeti, az alábbiak olvashatók az alapszabályzatban :...vétlen és hirtelen támadt balesetek és szerencsétlenségek alkalmával a testi épségen ejtett sérüléseknél elsősegély nyújtása és a sérültek elszállítása ; nem különben külön megkeresésre súlyos betegek szállítása..." (4. ). Ezeken az álláspontokon az 1938-as módosított alapszabály is alig változtatott. 2t Mindössze a most idézett 1906-osban inkább csak sorok között olvasható harmadik feladatkört, a mentést az 1938-as külön is említi az elsősegély és a betegszállítás mellett. Ugyanakkor az előzőekben leírt szervezeti változások magától értetődővé teszik a debreceni állomás régi körzeti határainak módosulását: Így azután napjainkban nem csupán a belváros, hanem az ún. kertségek, de a tanyavilág is számot tarthat a helybeli mentő k segítségnyújtására. Egyébként az egyes betegek, sérültek hová szállítását - hogy az mely klinika, kórház, melyik osztályára történjen - részletes utasítás írja elő.2z Els ő időszakban a mentői szolgálatot három ügyeletes és három tartalékban lévő tűzoltó látta el. A szolgálat megindítására, megkezdésére előzőleg a helyi hírlapokban hívták fel a figyelmet a következőképpen : Ezúton értesítjük a közönséget és az illetékes hatóságokat, hogy baleset esetén, az els ősegélynyújtása, fő leg pedig 20 Dr. OsgyániZ. : Hajdú megyei szervezet története old. 21 HBML IV.B. 1403/a.-335/1938. és a Debreczeni Ment ő-egyesület Alapszabály Db., 22 Hajdú-Bihar megyei beutalási szabályzat Db.,

8 a sérültek megfelelő kíméletes elszállitása céljából az önkéntes tűzoltósághoz forduljanak, honnan mentőkocsink kellő személyzettel és felszereléssel haladéktalanul a helyszínre fog sietni."z 3 E felhívás ellenére az első mentésre, a szolgálat megkezdését követően csak napok múlva, szept. 8-án került sor, amikor is Jablonczay Gábornét a Zápolya utca (ma Lőrinc pap utca) 15. szám alól a városi kórházba vitték. Hogy a szolgálat területén évtizedekig lényeges változás nem történt, az kitűnik a szervezet Roncsik Jenő parancsnok által megfogalmazott 1923-as jelentéséből, amit azért is szívesen idézünk, hogy bepillantást nyerjünk az anyagi kérdésekbe is : Debrecen város területén a mentői szolgálatot, az els ősegélynyújtást és betegszállítást a tűzoltóság tartalék őrsége végzi... és pedig az els ősegélynyújtást díjtalanul, a betegszállitást pedig a városi tanács által időként megállapított díj ellenében. A teljesen szegény sorsúak azonban a betegszállításáért nem fizetnek díjat... A nem debreceni lakosok a mindenkori díj kétszeresét fizetik."za A húszas évek végén az ápolandók ellátásában minő ségi előrelépést jelentett a szigorló orvosok alkalmazása. Az ügy előzményéhez tartozik : a diákjóléti bizottság elő terjesztést tett a városi tanácsnak, hogy bizonyos havi díjazás mellett erő sítse meg a kivonuló egységeket, vonjon be azokba szigorló orvosokat. Mint írták : Ezáltal nemcsak orvosi szakképzettséggel nem rendelkező tűzoltók vesznek majd részt a betegszállításban.., különösen a mérgezések, a vérzés csillapítások alkalmazásánál, hanem náluk nagyobb egészségügyi ismerettel rendelkező szigorlók is."zs A városi tanács eleinte némi tartózkodással fogadta az ajánlkozást, mert nemsokkal azelő tt Szegeden a hasonló feladatot elvállaló egyetemisták sztrájkba léptek, és ezzel nem kis zavart idéztek az ottani mentő i szolgálatban. Hosszas megfontolás után végül is Debrecenben 1928-tól tíz szigorló orvost alkalmaztak, havi pengő díjazásért, s velük erő sítették meg a szolgálatot. A mentés ügy bemutatása során fontos elemnek tartjuk adatokat közölni annak mennyiségi oldaláról is. E tételek összevetésével ugyanis képet alkothatunk a kezdő évtizedek és napjaink (ezt kissé későbbi részben közöljük) teljesítmény szintjeirő l : Először az 1906 és az 1928 közötti évek kivonulási adatait közölnénk azzal a megjegyzéssel, hogy ezekben a tételekben nem szerepel az évenként esetben a laktanyában magában, tehát kivonulással nem járóan nyújtott els ősegélyek számadata. II. sz. táblázat Debrecen sz. kir. város hivatásos tűzoltóságának mentői tevékenysége közöttzg $v Kis ám lás $v Kis ás Év Kivonulás szám I , között összesen : DFU szept Jelentés az 1923-as évről. 25 HBML IV. 1403/a.-57/1928. és Jelentés az 1927-es, valamint az 1928-as évekről. 26 Jelentés az 1928-as évről. 104

9 Anélkül, hogy a közölteket részletesen elemeznénk, érdemes felfigyelni arra : az els ő világháború előtt a legmagasabb esetszám is éppencsak meghaladja a másfél ezret. A háború által érintett öt évben ( ) azonban ugrásszerűen megnő a ki vonulások száma, kiváltképpen az 1915-ös évben. Ez a változás a vöröskeresztes vonatokkal hozott nagyszámú beteg és sebesült katona szállitásával kapcsolatos. De megemlitendőnek tartjuk azt is, hogy a háború utáni esztendő kben magasabb számértékű adatok vannak, mint 1914 előtt voltak. Az esetszámok 1922-ben a kétezret, a következő évben a háromezret, 1928-ban pedig már a négyezret is túlszárnyalták. Meg óhajtjuk még jegyezni, hogy 1923-tól állnak rendelkezésünkre a mentőkocsik által megtett kilométerszámok. Az emutett évben 16,4, 1924-ben 15,5, 1925-ben 16,7, 1926-ban 21,1, 1927-ben 27,1, 1928-ban 29,2 ezer km-t futottak Debrecen men tőkocsijai. Ezekből azonban az 1925-től 1928-ig terjed ő időszakban, az egyes években, az előző sorrendben : 1,7, 6,3, 8,2, 12,6 ezer km-t a mentőautók tettek meg. Az esetszámokhoz hasonlóan a megtett kilométerek száma is egyértelm űen a szolgálat emelkedő igénybevételét tükrözik. Szólnunk kell arról is, hogy működésének már korai periódusában megkezdte a debreceni szervezet a szolgálat egy speciális formájának, a mozgóőrségnek a rendszeres alkalmazását. Azaz a balesetveszélyes rendezvények (pl. lóverseny, napjainkban labdarúgás, motorverseny stb.) vagy különösen nagyszámú személy részvételével járó megmozdulásokra (virágkarnevál, május 1., augusztus 20.), ha a rendezőszerv kéri, a helyszínekre előre kiküldött mentőőrséget adnak. Jelenleg a szolgálat reggeltől (7.30-tól) másnap reggelig tart. Az átadás-átvétel előírt formában a garázsmester és a főápoló jelenlétében történik. A belépő gépkocsivezető k kötelesek elvégezni az ún. A" kocsivizsgálatot, vagyis meggy őződniük, hogy az átvételre kerül ő kocsi megfelel-e a KRESZ-ben előírtaknak. Megfelelőek-e a berendezések? Jól működik-e a fék, a kormány, a hangjekés, a forgótükrös kéklámpa, a megkülönböztető jelzések? Rendelkezésre állnak-e, és van-e elegendő üzemanyag? Mindezt annak érdekében, nehogy kivonulás közben beteggel álljon le a kocsi. Egyébként a szolgálat a diszpécser központ riasztására - amely nemcsak a megyével, hanem a Tiszántúl egészével is állandó kapcsolatot tart - nappal egy, éjjel két perc alatt köteles elhagyni a laktanyát. A leírtak rendkívüli áldozatkészséget, ki váló munkafegyelmet, hivatástudatot igényelnek a dolgozóktól, akik bizony sokszor nehéz körülmények között végzik havi 250 órás munkájukat. A szolgálatban a gépkocsivezetőkön, ápolókon kívül részt vesznek a mentőorvosok, a mentőtisztek is. Városunk első mentőorvosa az a Derekassy István volt, aki Budapesten született 1866-ban, de Debrecenben érettségizett a Református Kollégium Gimnáziumában, majd egyetemi tanulmányait a fővárosban végezte, ahol 1887-ben részt vett a BÖME megalapításában: Az ott végzett munkájáért többször kitüntették. Debrecenbe 1896-ban nevezték ki tűzoltó-mentőtisztnek. Hervadhatatlan érdemei voltak városunk mentőegyesületének létrehozásában, magasszínvonalú működtetésében. Ezért tevékenysége elismeréseként 1937-ben kitüntették a Magyar Érdem rend tisztikeresztjével. Szolgálata alatt (1935. dec. 31-ig) csupán Debrecenben esetben nyújtottak segítséget az általa vezetett mentők. Derekassy 1938-ban meghalt. A várostól díszsírhelyet kapott a Köztemetőben. Az egykori újságcikk szerint temetésén : A búcsúbeszédek után mentőorvosok vették vállukra a koporsót és úgy vitték a gyászkocsihoz. A kocsi oldalán díszkíséret lép kedett és a tűzoltók fáklyái lobogtak az alkonyatban. A tűzoltók kürtöse búsan fújta kürtjét, és a sírnál, míg a koporsót leengedték, a tűzoltóautók szirénái búgtak." 2 ' Szerepkörét jan. 1-től dr. Tőkés László vette át. 27 Debreczen, febr

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

Jubileumi Kiadás. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. Az Országos Mentőszolgálat Magazinja. 2012.

Jubileumi Kiadás. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. Az Országos Mentőszolgálat Magazinja. 2012. Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt. (natole France) z Országos Mentőszolgálat Magazinja 2012. Július Jubileumi Kiadás ; TRTLOM Tartalom Köszöntő köszöntő ;

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere 3 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI TANSZÉK Bajkán György Zoltán Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere Az önkéntes tűzoltók képzési rendszerét és a

Részletesebben

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember ára: 250 Ft S z a k m a i f o l y ó i r a t 1 Szent Mihály hava Szeptember van, Szent Mihály hava, őszelő hó, az őszi vetés, a szüret ideje. Neve a latin hét-ből

Részletesebben

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Dr. Hadnagy Imre József 140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG avagy az 1870-ben kezdődött sokoldalú küzdelem a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL 1904-1979 Gyűjtse pénzét TAKARÉKSZÖVETKEZETI betétkönyvben! Takarékszövetkezeti betétfajták; kamatozó betét, gépkocsi nyereménybetét, nyereménybetét, takaréklevél,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME Alig több mint negyedév telt el azóta, hogy megkaptuk a bizalmat önöktől az. egyesület irányítására. Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak, mi is történt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Dr.. Nagy Margit-emlékülés

Dr.. Nagy Margit-emlékülés Dr.. Nagy Margit-emlékülés Infektológiai Osztály 2004. január 30. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 239 Schneider Ferenc Dr.. Nagy Margit osztályvezetõ fõorvos életútja (1913-1963) Dr. Nagy Margit 1913.február

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Korai betegszállítási eljárások a mentéstörténet tükrében

Korai betegszállítási eljárások a mentéstörténet tükrében DEBRŐDI GÁBOR Korai betegszállítási eljárások a mentéstörténet tükrében Összefoglalás A tanulmány a 19. század utolsó harmadában kialakuló magyarországi szervezett mentést és annak ausztriai előzményeit

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként A Tûzôrség tornya felkiáltójelként húzódott a kerítés mögé. Sosem ke - rült a képeslapokra, mint régi társa, a Víztorony. Sovány vigasz, hogy az aquaglóbuszt rég nyug díjba küldték, ám ôrá még hetven évesen

Részletesebben

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában

A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában REND- és KATASZTRÓFAVÉDELEM Kiss Béla Muhoray Árpád A hazai kutató-mentõ szervezetek Légi jármûvek alkalmazhatósága kutató-mentõ feladatok ellátásában Napjainkban az emberiségnek egyre gyakrabban kell

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Jelige: Más megközelítéssel Prológ Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez,

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben