Gyülekezetünk kistükre Magyarpalatkai Református Egyházközség PALATKAI HÍRVIVŐ 11. Nagy István Gyülekezeti alkalmaink: Számadás * Istentiszteletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyülekezetünk kistükre Magyarpalatkai Református Egyházközség PALATKAI HÍRVIVŐ 11. Nagy István Gyülekezeti alkalmaink: Számadás * Istentiszteletek"

Átírás

1 Gyülekezetünk kistükre Magyarpalatkai Református Egyházközség Beszolgáló lelkipásztor: Nagy István Magyarszovát. Telefon: , Gondnok: Juhos Árpád. Telefon: , Harangozó: Menyhárt Elvira. Telefon: vagy Gyülekezeti alkalmaink: * Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 9 órától, a templomban ideiglenesen, a lelkészi állás betöltéséig PALATKAI HÍRVIVŐ A Magyarpalatkai Református Egyházközség gyülekezeti lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor. Istentiszteletek alapigéi az utolsó lapszám megjelenése óta: Okt. 31. REFORMÁCIÓ de. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződtél, tudva, kiktől tanultad, mivelhogy gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. 2Tim. 3,14-17 Nov. 3. REFORMÁCIÓ vas. de. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. 1Kor. 3,11 Nov. 10. vas. de. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem, te magadnál azzal a dicsőséggel, amely már a világ létele előtt az enyém volt tenálad. Ján. 17,1-5 Nov. 17. vas. de. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ján. 17,15 Nov. 24. vas. de. Azon az éjjelen látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: Jöjj át Macedóniába, és segíts nekünk! Ahogy a látomást látta, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. ApCsel. 16,9-10 PALATKAI HÍRVIVŐ november (VIII. évfolyam) A MAGYARPALATKAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Számadás December végén számadást szoktunk készíteni az előző évről. Legtöbb ember számot vet, magában mérlegelve mi volt jó, avagy rossz. Intézmények, cégek, így az egyházközségek is írásban számadást készítenek mindarról, ami az eltelt egy éves időszakban történt. Rendkívüli módon, egy hónappal év vége előtt készítem a számadásomat. Nem egy évről, hanem egy majdnem hét és fél éves időszakról. Ennek az okát mindenki ismeri már: a lelkipásztor kiköszön Magyarpalatkáról, decembertől Vámosgálfalván folyatatja a szolgálatát, ahová meghívást kapott, és a gyülekezet november 3- án megválasztotta. Nehéz volt meghozni a döntést, hogy elvállalom-e a meghívást. Sok minden ideköt és még jó ideig kötni fog Magyarpalatkához. Ez az első gyülekezetem, ahol önálló lelkipásztorként végezhettem azt a szolgálatot, amivel Isten megbízott. Megtapasztalhattam családommal együtt a hívek szeretetét, ragaszkodását, segítségét. A hívek a szívünkhöz nőttek, a gyülekezet úgy ölelt körül bennünket, mint egy család. Itt születtek gyermekeink, itt tanultak járni, beszélni, még óvodás barátokat is szereztek. Sok szép élményről számolhatunk majd be, sokat tanulhattunk ebben a közösségben. Anyagi szempontból egyházközségünk nem gyengült, hanem megerősödött legalábbis én úgy érzem. A gyülekezet lelkes tagjaival sokszor közmunkáztunk együtt. Sikerült padfűtést szereltetni a templomba, a kazettákat kicserélni, padterítőket hímeztetni, restauráltatni a nagyobbik kelyhet, a parókián javításokat

2 végezni. Külön öröm volt találkozni, elbeszélgetni a hívekkel a családlátogatások alkalmával. Együtt szenvedtük végig a sok peres ügyünket (egyházi iskola és földjeink), és sajnos nem mondhatjuk azt, hogy lezárult, mert egyik földperben még nem született döntés. Sikerült megszereznünk az építkezési engedélyt a Közösségi Központunk felépítésére, még támogatást is szereztünk, pályázattal. Örvendeztünk annak, hogy sikerült testvérgyülekezeti kapcsolatot létrehozni, és húszan meg is látogathattuk Svájcot, hogy ez kapcsolat megerősödjön a személyes barátságok által. Anyagi hozadéka is van a svájci kapcsolatnak. A Thalból szerzett támogatások mellett más külföldi forrásokat is sikerült lehívni, összesen eurónyi értékkel gazdagodott az egyházközség. Belföldi pályázatok, támogatások által lejt szereztünk. Összesen tehát (valuta és lej) a hét év alatt euró támogatásban részesült gyülekezetünk. A híveink adománya lej volt ebben az időszakban (ebben nincs benne a perselyes adakozás az még 65610). Érdekes jelenség, hogy nagyjából annyi adományt adtak a híveink, mint amennyi lejes támogatást szereztünk. Remélem, hogy a következő lelkipásztor is folytatja az ilyen adományszerzés lehetőségeit, mert bármennyire is adakozóak a hívek, lassan már nehézségekbe ütközik az építkezési gondok megoldása, a munkálatok folytatása. A falu- és tánctalálkozók is közös összefogással kezdődtek el. De kedves emlékeink maradnak: az államelnöki látogatás, a gyermektáborok, a székelyföldi kirándulás, a kézműves-foglalkozások, a tálentumvásárok öröme, vagy a táncoktatás beindítása. A Palatkai Hírvivő 83 lapszámát is sikerként könyvelem el, nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy hasznos és áldásos az újság. Az újságban igyekeztem minden hírről pontosan beszámolni, minden be- és kiadott pénzről aprólékosan tudósítani a híveket, az adakozókat és közmunkázókat is minden alkalommal feltüntetni. Így a Hírvivőnk lapszámai egyben az egyházközség Historia Domusát is jelentik. Az igehirdetéseket idősekhez, betegekhez hetente eljuttatjuk Elvira segítségével, örvendek, hogy ezt a tervünket is megvalósíthattuk. Szellemileg és erkölcsileg sem gyengültünk ban 245-ön voltunk, most 221-en. Azóta 14 gyermeket kereszteltünk, esketés csak 3 volt. Konfirmált 13 fiatal és 3 felnőtt, koporsó mellett 37 alkalommal kellett vigasztaló igét hirdetnem. Az országos tendenciához képest ez az arány jónak mondható. A gyermekek és fiatalok jól érezték magukat a közös tevékenységeken, néhányan megtanultak hangszeren játszani. Ezek közül két lány segítségével megoldottuk a kántorhiányt, miután egy ideig ezt az állást egy kedves kolozsvári lánytestvérünk töltötte be. A tiszteletes asszonnyal felváltva tartottunk magyar- és angol órákat a gyermekeknek, az itt szerzett ismeretek remélhetőleg hozzájárulnak majd a további tanulmányaik sikeréhez. Templomba járó, egyházához és lelkipásztorához ragaszkodó gyülekezettől kell búcsúznom. Aki a hivatalt megpályázza és megválasztást nyer, jól érezheti magát magyarpalatkai lelkészként, ahogy annyi év alatt én is éreztem. Sok küzdelem is vár majd rá: lelkipásztorként nagyon nehezen tudtam elfogadni, hogy a szülők gyakran a könnyebb utat választva nem magyar tannyelvű iskolába íratták gyermekeiket, a gyermekek pedig szívesebben tárgyalnak egymás között azon a nyelven, amit a többség is ért szép lassan elfelejtve az anyanyelvet. Wass Albert gondolatai saját lelkiállapotomat tükrözik a búcsúzásunk idején: Ha én elmegyek innen, velem jön a világ. Ez a világ, amit én látok, a magam szemével, a magam hangulatain keresztülszűrődve. És se esték, se hajnalok, se felhők, se szelek, se csillagok többet olyanok nem lesznek, mint most. Mert nem látom őket többé olyanoknak. Akik utánam jönnek, már nem az én

3 világomat látják, csupán a magukét, s az én számomra az már úgyis idegen. Jó tanácsként, megszívlelendő búcsúszóként szintén az ő soraival buzdítom a gyülekezetet: Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk! Elhagyta-e az úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait! A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá, s Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt pusztul a nép. - Tiszteld a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más isteneid ne legyenek! Minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned! - Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja. - Tiszteld Őseidet, rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát. - Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. - Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is. - Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. - Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged. - Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozgatni vele! Isten adjon erőt, szeretett híveim, hogy ezek szerint éljetek ezután is! Hirdetések * Decembertől Nagy István, magyarszováti lelkipásztor a gyülekezet beszolgáló lelkésze, az új lelkész megválasztásáig. Isten adja áldását a szolgálatára és életére! * December elejétől jakabi feltétellel ( Ha az Úr akarja, és élünk Jakab 4,15) újra két harang fog szólni, november utolsó hetében elhozzuk az új harangot Székelyudvarhelyről. A lap mellékletében részletesebb információk olvashatóak, valamint az adakozók listája is látható. * Jövő tavasszal tudjuk már csak elkezdeni a Közösségi Házunk felépítését de már most gondoljunk arra, hogy legalább az alapot be kell fejeznünk májusig, ahhoz, hogy a magyarországi támogatást ne veszítsük el. Hamarosan szükség lesz a gyülekezeti tagok adományaira. Március-április hónap folyamán meg kell venni a cementet, vasat. Lehetőleg ne 2014 végére halasszuk adományunkat. Mostantól lehet adakozni, minden adományt hálásan fogadunk az egész gyülekezet nevében és pontos kimutatást készítünk a pénzekről. Szabó István János lelkipásztor

4 Adományok harangra október 25. és november 23. között 1 Pásztor Juli Juhos Sándor Miron Manyi Juhos János Juhos Levente Juhos Miklós Id. Pásztor János Juhos Elek Olar Magda Juhos Albi Juhos József Pásztor József Székely Márton Juhos József Székely Miklós Juhos Annus Juhos Miklós Juhos Péter Ghiroaga Domnica Szabó István János Székely István Nagy Zsuzsa Juhos Miklós Juhos Zoltán Juhos János és cs /A Juhos Mária Juhos Aranka /A Juhos Péter Juhos Miklós Juhos Árpád Juhos Olga Juhos Árpád József Székely János Juhos Attila Juhos Mihály Juhos Enikő Pásztor András Juhos Anikó és fia József Veres Peti Elekes Zsuzsa és Anna Juhos Anna és fia Attila Pásztor Sándor Juhos József Veres János Pásztor Feri Juhos Márton Juhos Márton Juhos Erzsébet Juhos Rubinka Juhos János Juhos Zsuzsa /A Dezméri Eszter Csákány József Olyán Eszter és cs Juhos Mari Veres Péter Székely Erzsébet Paizs Mária Juhos József Pásztor István Juhos Róza Pásztor János Nagy József Ifj. Pásztor István Nagy Melinda Pap Erzsike Veres András 100 Kolozsvár Karácsonyi Erzsébet Juhos Márton 200 Kolozsvár Fodor Ilonka Nagy Sándor 100 Kolozsvár Ifj. Veres János 50 Nyárádszereda Szabó Levente Menyhárt Etelka Menyhárt Márton 100 Wuppertal Stephan Röse Menyhárt János 150 Balánbánya Szabó István és Ilona Juhos József 100 ÖSSZESEN Juhos Anikó Juhos Anna Juhos Géza Juhos József Dezméri Miklós Juhos Mária és fia József Juhos Mária és cs Pásztor Erzsébet Juhos Mari és fia János Juhos Sándor Ifj. Juhos Sándor Juhos Gergely Juhos Mária Id. Juhos István Ifj. Juhos István Menyhárt Sándor Menyhárt Gyöngyi Pásztor Mihály Ifj. Pásztor Mihály Juhos János Menyhárt Elvira Juhos Imre Szabó Margit Juhos József Juhos Sári 50 Jászváros Juhos János 50 Amint az előző lapszámban is olvashattuk, megrepedt az ből származó kisharangunk. Az október 23-i gyűlésén a Presbitérium elhatározta, hogy Lázár Imre, székelyudvarhelyi harangöntővel önteti meg az egyházközség új harangját, és kirovást szab az egyháztagokra: minden egyházfenntartó tag köteles 50 új lejt fizetni a harang újraöntésére. Aki nem fizeti ki ezt ban, a késedelem miatt jövőtől 100 lejre emelkedik ez a kötelező hozzájárulás. Jövő évben csak akkor számít egy egyházfenntartói járulék kifizetettnek, ha a harangöntés díja is kifizettetett. Egy hónap leforgása alatt lej gyűlt össze az adományokból, hálásan köszönjük mindenkinek, hogy komolyan vette a közös ügy fontosságát. (Kiemelten szerepelnek a kötelező adományt meghaladó összegek.) Szabó István János lelkipásztor

5

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ 1 3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ "Jöjj Szentlélek Úristen..." Az Egyház születésének napját pünkösdkor ünnepeljük. Ezen

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

KEHELY2014 Pünkösd A TARTALOMBÓL. Kehely: a lelki egység kifejezője. Lélegezz bennem, Szentlélek...

KEHELY2014 Pünkösd A TARTALOMBÓL. Kehely: a lelki egység kifejezője. Lélegezz bennem, Szentlélek... KEHELY2014 Pünkösd A Kolozsvári Református Egyházmegye lapja 1. évfolyam 1. szám Kehely: a lelki egység kifejezője Kiönteni egy cseppet az örökkévaló evangéliumból A kehely számunkra az összetartozásnak

Részletesebben

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2.

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek,

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

Mária, Krisztus Egyházának anyja

Mária, Krisztus Egyházának anyja Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Mária, Krisztus Egyházának anyja Kedves Testvérek! Én sem tudom mással kezdeni, mint a nagy lelki

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XIV. évfolyam 2014. december 4.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA Jézus Krisztust nem bejelentés nélkül és nem váratlan vendégként küldte

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok.

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIII. évf. 1. sz., 2011. április MEGHATÁROZÁS A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. PÜNKÖSD A PARKBAN Mellém szállt a Szentlélek.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám I gen, Nála jártunk. Ő volt örömünk forrása, közösségünk összegyűjtője, megtartója és megáldója. Olyan örömet

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt Krisztus által szeretetben szilárd ez és örök. Atyánk

Részletesebben