Prof. Dr. Pléh Csaba könyvajánlója DARWIN ÉS AZ EMBERI TERMÉSZET BERECZKEI TAMÁS: AZ ERÉNY TERMÉSZETE. (Typotex, Budapest, 2009., 313 old., Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Pléh Csaba könyvajánlója DARWIN ÉS AZ EMBERI TERMÉSZET BERECZKEI TAMÁS: AZ ERÉNY TERMÉSZETE. (Typotex, Budapest, 2009., 313 old., 3.400 Ft."

Átírás

1 Prof. Dr. Pléh Csaba könyvajánlója DARWIN ÉS AZ EMBERI TERMÉSZET BERECZKEI TAMÁS: AZ ERÉNY TERMÉSZETE. ÖNZETLENSÉG, EGYÜTTMŐKÖDÉS, NAGYLELKŐSÉG (Typotex, Budapest, 2009., 313 old., Ft.) A Darwin Év szerencsésen meghozta a magyar kiadók kedvét a darwinizmus talán legprovokatívabb üzeneteinek, az emberi természet, biológia és kultúra kölcsönhatásának elemzésére. Bereczkei Tamás munkája elsısorban a modern evolúciós pszichológiából indul, s annak egyik kulcskérdését, az emberi szocialitás természeti illetve kulturális eredetét tekinti át. Fıképp saját kutatásaira alapoz, amelyek különbözı szociálpszichológiai elméletek és laboratóriumi lélektani eljárások, elsısorban döntéselméleti eljárások segítségével vizsgálják a kulturális egymáshoz illeszkedés finom mechanizmusait. Bereczkei könyvének hangsúlya a terepet tekintve az összehasonlító antropológia az egyik oldalon és a laboratórium a másik oldalon. Bereczkei diadalmas formájában mutatja meg a darwinizmust. Nemigen foglalkozik olyan üres vitákkal, mint hogy szabad-e biológiai deterministának lenni a mai társadalomról gondolkodva, vagy hogy milyen a helyes arány öröklés és környezet vitatott kérdéseinek súlyozásában. Ehelyett konkrét mechanizmusokban mutatja meg a darwini metaelmélet gyızedelmességét. Bereczkei könyve elsısorban azzal foglalkozik, amit ma számos összefüggésben társas agy hipotézisnek szoktunk nevezni. Milyen érveink vannak amellett, hogy az ember nem Robinson, hanem eredendıen, kiindulópontként társas lény. Életében és gondolkodás és érzésvilágának biológiai kialakulásában is a döntı mozzanatot a mások által jelentett társas 1

2 szelekciós nyomás jelentette. Ez a társas lény mivolt elıtérben áll a mai idegtudományi kutatásokban is, ahol a tükörneuron rendszer, valamint a prefrontális területek és a naiv tudatelmélet, az elmeteória, a híres TOM összefüggését vizsgálják. Elıtérben áll a társas elmefelfogás a kognitív pszichológiából származó különféle döntéselméleti modellekben is, amelyek ma már igen részletesen vizsgálják nemcsak azt, hogy mikor használunk fogat fogért, vagy szemet szemért stratégiát, hanem arra is, hogy hogyan befolyásolják az együttmőködı és a versengı stratégiákat, érzelmi állapotaink, hormonális beállítottságunk Bereczkei könyvében három mozzanatra helyezi a hangsúlyt. Az egyik a rokonszelekció és a valódi altruizmus viszonya. A második a társas hírnév, mint különleges szervezı erı az emberi társadalmakban, a harmadik pedig a vonzalmak és személyiségtípusok viszonya. Az elsı kérdésben, miközben az etológia és a modern szociobiológia kiindulását képezı Hamilton-szabályból indul ki (bizonyos társas állatoknál, például rovaroknál az önzetlenség a támogató és támogatott közötti genetikai átfedés függvénye). Ezt a szerzı érzékenyen kapcsolja össze az emberi társadalmak sajátos dilemmájával, a támogatás rokonfüggésével, és a rokonfelismerı mechanizmusok keletkezésével. Érdekes kísérleteket kapunk a szerzı saját laboratóriumából arra nézve, hogy az arcvonások milyen mértékig képesek fenotipikus támaszt nyújtani a genetikai rokonság felismerésére. (A vonzó arcok közelebb állnak hozzánk genetikailag is!) A rokontámogató rendszerek elemzésétıl jutunk el oda, hogy vajon milyen is a viszony a mai evolúciós társas elméletekben váltakozva elıtérbe kerülı empatikus és machiavelliánus emberkép között. Mindkét felfogás az emberré válás során érvényesülı szociális evolúciós fordulat mellett érvel: az egyik azt mondja, számunkra, emberek számára rendkívül fontos volt a képesség arra, hogy kitaláljuk mások gondolatait, illetve beleéljük magunkat mások helyzetébe. Az empatikus hangsúly a koordinációt, a támogatást, az összhangot, a szeretetet emeli ki. Ezzel szemben a machiavelliánus hagyomány azt emeli ki, hogy mások gondolatainak követése a racionális csalás, a mások eszén való túljárás eszköze. Bereczkei azon szerzık közé tartozik, akik tisztán látják, és erre saját laboratóriumi eredményei mellett számos antropológiai és idegtudományi adatot is bemutat, hogy az ember sajátos szocialitásához mindkettıt fel kell tételeznünk. A hideg beleélés és a meleg együttérzés egyaránt szükséges ahhoz, hogy az emberi társas összehangolást megértsük. Nem szabad illúziónk legyen. Mi egyszerre vagyunk mások szenvedésével együtt érzı, empatikus és mások eszén túljárni akaró, rafináltan szociális lények. 2

3 Ennek a szenvtelen és ugyanakkor komplex társas megismerésképnek különös oldala a nagylelkőség finom elemzése. Bereczkei antropológiai adatokat és kísérleti eredményeket egyaránt felsorakoztatva mutatja be, hogy valódi embercsoportokban az erıforrásokkal való hosszú távú stratégiai gondolkodás egy különös módja az, ahol a sok erıforrással rendelkezı személy önzetlenül adakozik. Ezek az adakozások hosszú távon úgy térülnek meg, hogy jó lesz a csoportban a híre. Ez a reputáció növekedés a nagyvonalúság hatására figyelhetı meg a Kalahári sivatag szélén a busmanoknál, de ez figyelhetı meg a mai nagyvállalati globalizált világban is. Fontos társadalmi figyelmeztetést is tartalmaz Bereczkei érzékeny elemzése arról, hogy a mai juppy kultúra teljesen rámenıs és lokálisan egocentrikus megoldásai szemben állnak a hosszú évezredek óta távlatosan érvényesülni képes, éppen az osztogatás révén hatalmát mutató nagyvonalúsággal. A párválasztás, a hasonló alapján való szelekció, izgalmas kérdéseket vet fel a különbözı személyiségtípusok és az emberi sikeresség egymáshoz való illesztésében. Ez Bereczkei könyvének harmadik izgalmas témája. Sok mindent megtudunk a személyiség-lélektanban legtöbbet vizsgált nagy ötök (extroverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, emocionalitás, okosság) sajátos konstellációiról, amelyek az igazán sikeres emberi stratégiákhoz vezetnek. Nem meglepı módon, ismét az derül ki, hogy számos társadalmi helyzetben a barátságosság és a nyitottság összekapcsolása, valamint a segítıkészség vezet el az igazi sikerekhez. A sikeres emberek azért jószívőek, mert, és ezt már a nagymama is tudta, van mibıl adjanak. A jó emberi stratégia az adakozás benyomását tudja kelteni. Bereczkei munkája jó könyv, amely saját tudományos erényei mellett biztos, hogy egy évtizeden keresztül tankönyvként is irányítani képes az evolúciós pszichológia szociális mozzanatainak megismerését. Bereczkei könyve szép kiállítású, technikailag jól szerkesztett munka. Még a sokféle képanyag egységes felbontását is megoldotta, ami ritka erény. Pléh Csaba e. tanár, akadémikus A szerzık bemutatása Bereczkei Tamás rövid életrajza 3

4 Bereczkei Tamás egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének az igazgatója. Doktori címét a biológia területén szerezte, kandidátus a filozófiai tudományokban lett, akadémiai doktori címét pedig pszichológiai tárgyú kutatásaiért kapta. Kutatási területe széles tematikát ölel fel: párválasztás, önzetlenség és együttmőködés, machiavellizmus, reproduktív stratégiák, anyai gondoskodás. Munkatársaival és hallgatóival létrehozta a Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutató Csoportot (www.evoluciospszichologia.hu), amely több párhuzamosan futó programot mőködtet. A team jelenleg elsısorban kísérleti játékok segítségével elemzett szociális képességek és stratégiák (elmeteória, machiavellizmus, csalás, altruista büntetés, stb.) tanulmányozásával, továbbá számítógépben manipulált arcok vonzerejének vizsgálatával foglalkozik. Bereczkei Tamás több nemzetközi társaság tagja, a Journal of Evolutionary Psychology szerkesztıje. Evolúciós és kognitív pszichológiai témákban MA szakirányt és PhD programot vezet. Három gyermek apja. Kedvenc idıtöltése a futás, a zenehallgatás és az olvasás elsısorban a XX. század elsı felének magyar prózairodalma érdekli Pléh Csaba életrajza Pléh Csaba (1945. nov. 29. Sárisáp): pszichológus, nyelvész. Felesége Boross Ottilia pszichológus Két gyermeke van: Dániel (1977) és Kamilla (1991) Munkahelye: BME Kognitív Tudományi Tanszéke egyetemi tanár (2004. július 1-), MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport Budapest, Stoczek utca 2, III. E. 311, T/F: , Tanulmányok, fokozatok Az ELTE BTK-n pszichológus oklevelet (1969), általános és alkalmazott nyelvész oklevelet. szerzett (1973), pszichológiából doktorált (1970), a pszichológiai tudomány kandidátusa (1984), doktora (1997), habilitált (1998), az MTA tagja (l.: 1998; r.: 2004). Munkahelyek, életpálya Az ELTE BTK Lélektani Tanszék gyakornoka, tanársegéde ( ), az Általános Pszichológia Tanszék ( ), tanszékvezetı egyetemi docense ( ), a JATE BTK, ill. a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Tanszék ( ), egyetemi tanára (1999. júl dec. 31.), a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék tanszékvezetı egyetemi tanára ( ). 2004: a Kognitív Tudományi Tanszék alapítója, , az MTA fıtitkárhelyettese.,. a Rutgers Egyetem (1989), a Trieszti Egyetem (1991), az Indiana Egyetem ( , ), a Bécsi Egyetem ( ) vendégprofesszora. Tudományos munkája 4

5 Nyelvpszichológiával, a nyelvi fejlıdés kísérleti pszichológiai vizsgálatával, a mondatmegértés meghatározóival, a mondatközi viszonyok értelmezésével, ill. megismerési pszichológiával foglalkozik. Jelentıs eredményeket ért el a kognitív tudomány gépies és biológiai modelljeinek összevetése, a modularitás fogalmának tisztázása, ill. annak története terén. A pszicholingvisztika terén a mondatmegértés, a megismerés és nyelv viszonyát a téri kifejezések használatának függvényében vizsgálja. Pszichológiatörténeti kutatásai az evolúciós és a társas modellek viszonyára irányulnak. Témája a modern IT eszközök evolúciós értelmezése. Testületi tagságok A Magyary Zoltán Közalapítvány kuratóriumnak elnöke (2008-), az MTA fıtitkárhelyettese ( )8, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya elnökhelyettese ( ); a Pszichológiai Bizottság (1975-tıl), a Nyelvtudományi Bizottság tagja ( ). Az MTA Bolyai kuratórium tagja ( ). A Magyar Filozófiai Társaság elnöke ( ). - Az International Society for the Study of Child Language, a Cheiron Society, a European Society of Cognitive Psychology, az International Association for the Empirical Study of Literature tagja. A Pszichológia, az Acta Linguistica, a Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, a Quarterly Journal of Cognitive Science c. folyóiratok szerkesztıbizottságának tagja, a Magyar Pszichológiai Szemle fıszerkesztıje (1998-tól). Fıbb mővei A pszicholingvisztika horizontja. (Bp., 1980); Ilona Barkóczi and Csaba Pléh: Music makes a difference. (1982),; Studies in Creativity. Szerk. Kardos Lajossal, Barkóczi Ilonával. (Bp., 1987); A mondatmegértés a magyar nyelvben (Bp., 1996); When East Meat West. (Berlin, 1998); Bevezetés a megismeréstudományba. (Bp., 1998); Önarckép háttérrel. Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai. Szerk. Bodor Péterrel, Lányi Gusztávval. (Bp., 1998); Hagyomány és újítás a pszichológiában. (Bp., 1998); Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. (Bp., 1998); Lélek és evolúció. Szerk. Bereczkei Tamással, Csányi Vilmossal. (Bp., 2000); A lélektan története. (Bp., 2000); Az elme sérülései. Szerk. Racsmány Mihállyal. (Bp., 2001); A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Szerk. Lukács Ágnessel. (Bp., 2001); Nyelvfejlıdési szőrıvizsgálat. Lırik Józseffel, Palotás Gáborral. (Bp., 2002); (Vizi E. Szilveszter, Altrichter Ferenc, Nyíri Kristóf) Agy és tudat. (2002) A természet és a lélek. A naturalista megközelítés a pszichológiában. (Bp., 2003), (Kovács Gyula és Gulyás Balázs): Kognitív idegtudomány. (2003). A pszichológia örök témái (2008), A lélek és a lélektan örömei (2008) A lélektan története, kiadás 5

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám 135 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FOLYÓIRATA. ALAPÍTÁS ÉVE: 1840 CVIII. kötet Új folyam, XLVII. kötet, 2002/1. szám Fôszerkesztô: CSÁNYI VILMOS E szám vendégszerkesztôje: PLÉH CSABA Vezetô szerkesztô: SZENTGYÖRGYI

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA ÖRÖK TÉMÁI: TÖRTÉNETI BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

A PSZICHOLÓGIA ÖRÖK TÉMÁI: TÖRTÉNETI BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA A PSZICHOLÓGIA ÖRÖK TÉMÁI: TÖRTÉNETI BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott

Részletesebben

Alternatív emberképek a mai pszichológiában *

Alternatív emberképek a mai pszichológiában * Világosság 2006/5. Bölcsészet Pléh Csaba Alternatív emberképek a mai pszichológiában * Kérdésfeltevésemnek már a címe is állásfoglalást tartalmaz, hiszen egyszerre sugallja azt, hogy a pszichológiának

Részletesebben

Pléh Csaba A természet és a lélek

Pléh Csaba A természet és a lélek Pléh Csaba A természet és a lélek Sok szeretettel Kamillának, aki oly természetes Pléh, Csaba A természet és a lélek: Sok szeretettel Kamillának, aki oly természetes Pléh, Csaba A kötet megjelenését a

Részletesebben

Magyar Tudomány. A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet. A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat?

Magyar Tudomány. A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet. A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat? Magyar Tudomány A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat? 2007 9 1111 Magyar Tudomány 2007/9 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2003 TARTALOM Előszó. Az új lélektan a kibontakozó lélek nyomában 9 1. rész. EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA: EGY ÚJ PARADIGMA 1.1. fejezet. TÖRTÉNETI

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/11 tanulmány szemle

is ko la kul tú ra 2010/11 tanulmány szemle tanulmány D. Molnár Éva A tanulás értelmezése a 21. században 3 Pléh Csaba Az állati emlékezet és a lelki élet eredete: Kardos Lajos magyar összehasonlító pszichológus koncepciója 17 Török Imre András

Részletesebben

CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o.

CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o. 1 Prof. Kiss J. László könyvajánlója CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o.) Az Afrikáról alkotott képünkhöz

Részletesebben

Akadémiai székfoglaló A TÉR ÉS A NYELV VILÁGA *

Akadémiai székfoglaló A TÉR ÉS A NYELV VILÁGA * Magyar Pszichológiai Szemle, 2007, 62. 3. 279 312. DOI: 10.1556/MPSzle.62.2007.3.1. Akadémiai székfoglaló A TÉR ÉS A NYELV VILÁGA * PLÉH CSABA BME Kognitív Tudományi Tanszéke és MTA BME Kognitív Tudományi

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz Doktori értekezés Csigéné Nagypál Noémi

Részletesebben

A magyarázat és a megértés a szellemtudományos pszichológiában egy évszázad elteltével *

A magyarázat és a megértés a szellemtudományos pszichológiában egy évszázad elteltével * Pléh CsAbA A magyarázat és a megértés a szellemtudományos pszichológiában egy évszázad elteltével * Az eggyel ezelőtti századforduló táján a korabeli pozitivista pszichológiával szembeni elégedetlenség

Részletesebben

Magyar Tudomány 2006 2

Magyar Tudomány 2006 2 Magyar Tudomány A koponya tudósa, Lenhossék József Az agresszió képi kifejezése Társadalomföldrajz Határkutatás regionális tudományok A tudományos teljesítmény mérése Oktatáspolitika 2006 2 127 Magyar

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 tanulmány Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 Mészáros György Új episztemológiák kihívása a neveléstudományban 14 Dávid János Horváth Gergely Munkaerőpiaci

Részletesebben

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

SZVETELSZKY ZSUZSANNA

SZVETELSZKY ZSUZSANNA 2014 SZÁZAD VÉG HÁLÓZAT Inkább adunk ajándékot egy olyan barátnak, aki ezt sosem viszonozza, mint egy idegennek, akitől a viszonzás várható. A hálózat fenntartásáért adakozunk: magának a hálózatnak tulajdonítunk

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA ALAPJAI

A PSZICHOLÓGIA ALAPJAI A PSZICHOLÓGIA ALAPJAI A PSZICHOLÓGIA ALAPJAI Szerkesztette: Bernáth László Révész György Budapest, 2001 FELSÔOKTATÁSI TANKÖNYV Megjelent a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási

Részletesebben

Természetesen számos értelemben lehet használni a pszichológiával

Természetesen számos értelemben lehet használni a pszichológiával A PSZICHOLÓGIA MINT A NEVELÉS ESZMEI HIVATKOZÁSI KERETE Természetesen számos értelemben lehet használni a pszichológiával kapcsolatban a mára politikatörténeti okokból sokunk szemében diszkreditálttá vált

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar A tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezk vizsgálata az általános iskola 6 7. osztályos tanulói körében az iskolai alulteljesítés

Részletesebben

Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett

Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás írta Csépe, Valéria, Győri, Miklós, és Ragó, Anett

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben