VÁRUNK. A reformáció vadhajtásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁRUNK. A reformáció vadhajtásai"

Átírás

1 VÁRUNK A SZEMERETELEPI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIADVÁNYA III.évf. 3.szám október A reformáció vadhajtásai és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó (Prédikátor 10, 8b) A Reformáció úgy indult Európa életében, mint egy mindent elsodró áradat. Nem csupán az egyszerű emberek, de a régi vallás felszentelt papjai is tömegesen és lelkesen csatlakoztak az evangélium által megújult hithez. Magyarország lakosságának közel 90%-a egy időben már ide tartozott. Nem sokkal ezután mégis megtört a lendület, valami megszakadt, az új irány követői erős kisebbségbe kerültek és napjainkig ebben is maradtak. Az okok között mi általában a külső, hatalmi elnyomást, a különféle fondorlatokat és a lelki hitelvesztést segítő embertelen vallásháborúkat szoktuk emlegetni. Pedig a megerőtlenedésnek ezeken kívül nagyon komoly lelki okai is voltak. A belső gyengeség és a megosztottság is gyengítőnek bizonyult. Az ősi kígyó, Isten szent ügyének megátalkodott ellensége a régről ismert technikát alkalmazta: Ha egy mozgalmat meg akarsz szüntetni, állj az élére! Tehetséges, az újításban élen járó emberek közül többen hirdették: ne álljunk meg félúton, menjünk radikálisan végig rajta! Csakhogy ez a radikalizmus végzetesnek bizonyult, mert nem elégedett meg a tiszta bibliai tanítással, hanem túllépett azon. Az eredmény pedig zavar, káosz és békétlenség lett. E vadhajtások közül tanulságos mai életünkre nézve is, ha megemlítünk közülük néhányat. A Szentháromság egy örök igaz Istenségének tagadása. A nyilvánvaló bibliai igazság kiforgatásának napjainkra érett be keserű gyümölcse. Követői vagy belterjes, az egész kereszténységgel szembeforduló szektává lettek, vagy pedig biblikusnak gondolt tanításuk lassan feloldódik az ember egyéni szabadságának tengerében. Ahol Krisztus csak ember (szupermen), ott a megváltás legalapvetőbb igazságaival sem tudnak mit kezdeni. Nem épül be gondolkodásukba, kegyességükbe, teológiájuk nem erre épül, ezért hamis marad. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. (I Korintus 2, 2) A józanságot nélkülöző bibliátlan rajongás. Ez megmutatkozhat társadalmi és lelki szinten. Az első a Reformáció radikális irányzata, mely célul tűzte ki és rövid időn belül elérhetőnek vélte a teljes társadalmi igazság biblia elvek szerinti megvalósulását, vagyis Isten eljövendő országának teljes eljövetelét. E szerencsétlen és nem biblikus elvek véres, kegyetlen lázadásokkal párosultak megannyi szenvedést, halált vonva maguk után. Isten országának ez a kiteljesedése Jézus Krisztus eljövetelével valósul majd meg. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által. (Zakariás 4, 6) A radikális és harcos vallási fanatizmusnál nincs veszedelmesebb métely. Az Isten nevében való gyilkolásnál és mészárlásnál nem létezik nagyobb istentelenség. Az Isten és az egyházkép újratorzulása. A középkor vallásos embere egy büntető, haragvó és ítéletében kegyetlen Istent látott Jézus Krisztus Atyjában. Ennek megfelelően az őt képviselni hivatott egyház elváró és kirovó jellegű volt. A teljesítménnyel és elvárásokkal szemben az evangélium a háttérbe szorult. Az Isten ostorától való általános félelem az egyház tekintélyével kapcsolatban sok visszaélésre adott okot Isten hivatalos képviselőinek. A Reformáció ezt a hamis képet rombolta le azzal, hogy az üdvösség ingyenes voltát hangsúlyozta. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Efezus 2, 8-9) Ezzel helyreállította a biblikus istenképet. Másrészt lerombolta az egyház híveit mesterségesen kiskorúságban és félelemben tartó hamis tekintélyét, mintha ő lenne az életnek és halálnak kizárólagos ura és intézője. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. (I Timóteus 2, 5) Az egyház küldetése nem az uralkodás, hanem a szolgálat. De ez a szépen kitisztult kép is eltorzult az idők folyamán, odáig, hogy a mai átlagember már nem érzi Isten igazságosságának és népe tekintélyének súlyát. Istenből olyan jóisten lett, akinek semmi se számít, hivatalból mindenkinek mindent megbocsát. Létének nincs súlya és a közerkölcsre sem gyakorol már befolyást. Ezzel együtt pedig az egyháznak sincs már tekintélye. Az általános vélekedés szerint a gyülekezet a hit gyakorlásának már nem kizárólagos, nem is igazán fontos, hanem legjobb esetben is csak egyik lehetséges terepe. A bajt tetőzi, hogy az egyház maga is hajlamos arra, hogy ezeket elhiggye. Civilizációnk így eljutott az igazi távlatok elvesztéséhez. Nincs mennyei dimenziója. Ennek következtében felértékelődtek a látható javak, a pénz, és távlattalanná lettek az igazán megszentelt emberi kapcsolatok. El lehet bontani a határokat, de kígyómarás nélkül ezt nem lehet megúszni. A Reformáció a keresztyénség legnagyobb tisztulása volt. Ennek gyümölcsei éltetnek ma is. Ne lépjünk túl igazságain, becsüljük meg azokat. Kiss László lelkész 2

2 A lübecki Krisztus-szobor felirata Ti mesternek hívtok és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok és nem néztek reám. Életnek neveztek és nem kerestek engem. Bölcsnek hívtok és nem követtek engem. Hatalmasnak neveztek és nem kértek engem. Irgalmasnak hívtok és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek ne okoljatok engem! (Köszönjük Julika néninek az értékes gyűjtést) Megfáradtunk!? Krisztusra van szükségünk! A minap presbiteri bibliaórát tartottunk. Súlyos és nehéz téma volt terítéken, amely közösségünk minden szintjén, a vezetők, a gyülekezet és az egyén szintjén is nagyon aktuális volt. A megfáradásról, vagy ha úgy tetszik a lemerülésről volt szó, Nehémiás 13, 4-31 alapján. (érdemes elolvasni) Ez a kérdés azonban amennyire súlyos, annyira természetes is talán. Gondoljunk csak bele, mennyire igaz ránk a hullámzó teljesítmény, a gyors kiábrándulás, a megsértődés, a sopánkodás, a mások erőtlenségén való megerőtlenedés, a másokra mutogatás, a borúlátás, a nyilvánvaló ajándékok és áldások mellett is rajtunk erőt vevő depresszió, hogy annyira megfáradunk, hogy úgy érezzük az Isten ügye is megfáradt. Mennyire meg tudunk erőtlenedni, egy kis nehézségtől mennyire vissza tudunk hőkölni, nem beszélve a világ nyomásáról és az életünket érő valóban súlyos csapásokról gyászról, súlyos betegségről, anyagi csődtől. Igen, talán nem is kell csodálkozni. Hiszen így történt ez már az Ószövetség emberének életében is, egyszer fenn, majd egyszer csak lenn sokan és sokszor többnyire csak lenn. Mi vagyunk a hibásak, vagy a felebarátom, vagy netalántán Isten? Jó kérdés Talán Isten tehet arról, hogy nem teszem, amit mond, vagy nem fogadom el tőle a boldogító ajándékot? Vagy a felebarátom tehet arról, hogy nem forgatom a Bibliát, nem imádkozok, nem szolgálok? Bizony erre lehet hivatkozni, de talán nem sok értelme. Nehémiás próféta sorjázza népének megfáradási jeleit, annak okait, 3 megnyilvánulásait. Teret nyert az óember az új megváltott (valóban megváltotte?) emberrel szemben. A világ tényleg kemény nyomása, illetve az ahhoz való bizony önkéntes alkalmazkodás megtántorította és elsodorta Izráelt az Úrtól és a testvéreinktől, a korábbi megtérés után. Az addig szentnek gondolt dolgokba befurakodott a szentségtelenség, a világias gondolkodás és az önérdek követése. Visszaesett az Úrnak és közösségének odaszánt adakozás, mind ami az anyagiakat, mind ami az időt és fáradtságot illeti. Szétszéledtek a vezetők, a gyülekezeti tagok, a szolgálók. Az Úrnak és Szavának odaszentelt idő megcsappant és annak minősége is romlott. Idegen dolgok és eszmék felőrölték azt, ami megmaradt. Mindenki a maga erejére támaszkodott, de ez semmire se volt elég, vagy csak ideig-óráig. Ez van ma velem, veled, velünk? Talán nincs még egy ilyen jó alkalom ezt kimondani, mint a reformáció havában, hogy IGEN. Még akkor is meg kell tenni ezt, ha látjuk a sok áldást, mellyel egyéni, családi és gyülekezeti életünk volt, van fűszerezve. De mindez kevés, ha csak részleges a siker. Az Úr teljességben, egészségben gondolkodik, a langyosságot nem kedveli, és mi se lehetünk boldogok, amíg nem mindenre vágyunk, amit Ő adhat. Elsősorban nem a fáradozást kívánja tőlünk, nem is elvárásai tömkelegével terít be minket, hanem azt kéri, hogy fogadjuk el azt, amit nekünk kínál, az Ő Fiát, az Ő Igéjét, az Ő erejét, az Ő Lelkét (a mindent). Ez a dolgok alfája és omegája, hogy fogadjuk el a Krisztust vagy legalább tegyünk felé lépéseket, hogy bízzuk már rá magunkat egészen, hogy Isten akaratát cselekedjük és ne a sajátunkat, vagy más hasonló bukdácsolóékét. Csak Jézus által és az ő áldozatára és győzedelmes megdicsőülésére, tanításaira alapozva tudunk feltámadni, kilépni holt állapotunkból. Ha megfáradtunk, vagy ha mindig is lemerültek voltunk, tudnunk kell, hogy kihez fordulhatunk újra, vagy először életünkben. Ahogy régen Nehémiás volt az Isten szeretetének és megújító erejének a közvetítője, úgy ma az Úrról tanúskodó Igével (aki a Krisztus Jézus) kell felvennünk a nem könnyű, de annál boldogítóbb harcot a mai világ életünkbe való romboló betüremkedése, a saját és mások lelki elerőtlenedése, a szent dolgok védelme, a szolgálatok értelmének óvása érdekében. Mindannyiunk vezetők és nem vezetők egyedi és közös felelőssége ezért, hogy hitéletünket és az azok alapját adó cselekményeket (Igeolvasás, imádság, alkalmak, közösségi lét, szolgálat) gyakoroljuk. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Máté 11, 28) Borkó Tamás 4

3 De jó kis gyermeknapközink volt Több év szünet után gyülekezetünk presbitériuma nyári gyermeknapközi megszervezéséről döntött, amelyet július 28. augusztus 1. között tervezett megtartani. Azonban a szív megtervezi az embernek az útját, de a lépéseit az Úr irányítja (Péld. 16, 9). Így történt ez most is, hiszen a gyermeknapközi kezdete előtt pár héttel a jelentkezők listáján főleg óvodás korú gyermekek szerepeltek, miközben kisiskolás korú gyermekek fogadására készültünk. Az Úr irányított, mi hozzá igazítottuk terveinket, s a napközis tábor kezdetére készen álltunk a kis ovisokból és pár kisiskolásból álló csapat fogadására. A gyerekek a hét minden délelőttjén Péter életével ismerkedtek, énekeket tanultak, és szorgalmasan gyűjtögették a pontokat a tanultak felidézésével. Amikor az időjárás engedte, a szabadban játszottak vidámabbnál-vidámabb futkározós és ügyességi játékokat. Az alvás (illetve a nagyobbak csendespihenője) után pedig Péter életének helyszínét, a Galileaitenger vidékét készítették el napról napra, a hegyektől a tengerig, az állatoktól az emberekig. Ezt a kis makettet a gyülekezet is megtekinthette két egymást követő vasárnap templomunk előterében. Miközben a szolgáló testvérek egyik fele a gyermekekkel foglalkozott, a többiek minden nap ízletes tízórai, ebéd és uzsonna felszolgálásáról gondoskodtak. A tábor közben pedig Isten mindenkit tanított. Nemcsak a gyermekeket. Mire tanított? Türelemre, egymásra figyelésre. Hogy a legkitartóbb, legnagyobb huncutság mögött is egy szeretetre vágyó lélek rejtőzik. Hogy egyedül az Úr segítségével tudjuk a gyermekeket jól szeretni, s az Ő útjára terelgetni. A mi erőnk és elhatározásunk ehhez kevés, türelmünk rövid, figyelmünk lankad. A hét közepén a fáradtságunkat eloszlatta, fogyatkozó türelmünket erősítgette a Kossuth téri gyülekezet bábcsoportjának délutáni bábelőadása, melynek dalát a gyerekek a tábor végéig számtalanszor elénekelték: Szeretni soha nem késő, Eldöntöm legbelül és Ő Megadja hozzá, ami még kell! Szeretni kell! Ez a szó a végső! 5 A hét végén a gyerekek és a szolgáló testvérek már összeszokott csapatként búcsúztak egymástól. Öröm volt látni a csillogó tekinteteket, hallani a szülőket, hogy a gyermekek jól érezték magukat a héten! Milyen jó, hogy mi elterveztük, az Úr pedig közbeszólt. Áldott volt ez a hét. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. (Lukács 18, 16). Jövőre is várjuk őket és a szolgáló testvéreket a gyülekezeti gyermeknapközibe! Borkóné Fodor Krisztina Gyülekezeti csendeshétvége A sokak által várt és régóta tervezgetett gyülekezeti csendeshétvége az idei év nyarán, július között, végre megvalósult, amelynek a vámosmikolai Albert Schweitzer Szeretetotthon Pihenőház adott otthont. A szervezés munkálatai már év elején megkezdődtek, a helyszín foglalásával és bejárásával, majd a három nap programjának megtervezésével és megszervezésével. Isten iránti hálával köszönjük azok szolgálatát, akik részt vettek e szervezési és kivitelezési munkákban. Vámosmikola Budapesttől mintegy 90 km-re, a Börzsöny hegység és az Ipoly folyó között terül el, csodálatos természeti környezetben. A szállásunk mindennel felszerelt, nagy kerttel rendelkező háromszintes épület volt. Az igei alkalmakat egy nagy lombú diófa árnyékában tarthattuk, a gyermekek az óriási kertben játszhattak, szaladgálhattak és szüretelhették a gyümölcsfák finom terméseit. Szállásunk majdnem teljesen megtelt, mivel mintegy 35 fő vett részt a csendes hétvégén. Minden korosztály és minden családtípus képviseltette magát. Színes, vidám társaság gyűlt össze. Az igei alkalmakon a Család volt a vezérfonal. Beszéltünk arról, hogy mit kíván Isten a gyermekektől (I Jn. 2, 12-14; Ef 6, 1-3), az ifjaktól (I Jn 2, 14/b; Tit 2, 6; Préd 11, 9-10), a szülőktől és házaspároktól (I Jn 2, 13-14; I Pt 3, 1-7; Kol 3, 18-25; Ef 5, 21-33; Ef 6, 4), valamint az idősektől (Tit 2, 3-5; Tim 5, 116; Préd 12, 1-7). (érdemes ezeket átolvasgatni) A tartalmas igemagyarázatokat a téma feldolgozása követte kiscsoportos beszélgetések formájában. Ezek a beszélgetések voltak a leginkább gyülekezet építő alkalmak, hiszen 6

4 szembesülhettünk egymás örömeivel, nehézségeivel, hitéleti kihívásaival. Jutott azonban idő jó hangulatú szabadidős programokra is. Nagybörzsönybe kirándultunk kisvasúttal, tábortűz mellet beszélgettünk, énekeltünk, bográcsoztunk és szalonnát is sütöttünk. Az igei alkalmak, a kirándulás, az utazás is mind, mind elmélyítette ismeretségünket és nagy lépést tettünk előre a gyülekezet építésében, megismerhettük egymást azokkal a testvérekkel is akiket bár minden vasárnap látunk az Istentiszteleten, ám a közvetlen kapcsolatfelvétel eddig elmaradt. Néhány napra valóban egy család voltunk. Adja Isten, hogy jövőre is talán többen és egy kicsit több időre együtt lehessünk. Én személy szerint is hálát adtam Istennek azért, hogy eljutottam erre az alkalomra. Bár előre el volt tervezve a szabadságom, olyan váratlan feladatokat kaptam, amelyek miatt nem tudtam volna elutazni pénteken. Nagyon rosszul érezem magamat emiatt és őszinte imádságban kértem Istent, hogy segítsen. Majd ezután teljesen szokatlan és meglepő módon egyszer csak közölték velem, hogy azt a feladatot mégsem kell elvégeznem, ilyen még soha nem történt korábban. Ezért és az egész gyülekezettel töltött hétvégéért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (ApCsel. 2, 47) Kovácsné Kovács Judit Kegyelettel emlékezünk elhunytainkra május Vígh András, (élt 88 évet); Pammer Miklósné Párniczki Zsuzsanna, (élt 83 évet); Kenedli Jánosné Bárány Eszter, (élt 89 évet); Ferkó József, (élt 66 évet); Vörös Istvánné Kállai Erzsébet, (élt 86 évet); Kósa Gusztávné Kovács Lujza, (élt 85 évet); Földvári Zoltánné Kajlik Jolán, (élt 69 évet) június Husser Zoltán, (élt 66 évet); Kóródi Bertalan, (élt 58 évet) július Szathmári Albert, (élt 85 évet); Popovics Józsefné Csapó Gizella, (élt 85 évet) augusztus Bán István, (élt 82 évet); Ermesz Károlyné Frink Katalin, (élt 86 évet); Nagy Mártonné Pöcze Rozália, (élt 91 évet); Kövecses Lászlóné Dömölki Mária, (élt 70 évet); Végi József, (élt 82 évet) szeptember Palotai Istvánné Jakab Irén, (élt 91 évet); Kovács Józsefné Darabos Gizella, (élt 76 évet); Dr. Bánhalmi Béláné Szatmári Julianna, (élt 95 évet); Nagy Károlyné Fekete Julianna, (élt 86 évet) Nyugodjanak békességben! Teljes a diadal a halál fölött! (I Korintus 15, 54) Köszöntjük házasságot kötött testvéreinket június augusztus Még egy reformációt Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen! Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. Szívek újulását munkáld köztünk, Uram! Szívtelenségünknek sok áldozata van. Pusztulnak értékek, hullnak az emberek, rohanunk a vészbe, nem törődünk Veled. Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem! Erőt, hogy járhassunk e nehéz terepen! Elnyel embereket a bűn ingoványa Neved, dicsőséged letaposva sárba Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk! Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. Boros Gergely 7 Orbán Zsolt és Sznopek Alida Török Tamás és Németh Mariann Bárdi Tamás és Orosz Bernadett Arapovics Zoltán és Kiss Ágnes Légy hű mindhalálig (Jelenések 2, 10) Köszöntjük a megkereszteltet május július augusztus Maglóczki András Fegyver Zsófia Keresztes Regina Karsai Katica Karsai Pál Zoltán Baráth Ádám Baráth Laurencia Éva 8

5 Hegedűs Barnabás Száraz Péter Zoltán Koródi Hanna Barbara szeptember Ködmen Zsófia Boglárka Király Benett Bence Kálmán Dorka Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. (Márk 10, 14) Gyülekezeti rövidhírek, beszámolók kiemelt alkalmakról Ebben a rovatunkban a gyülekezet elmúlt időszaki legfontosabb kiemelt eseményeiről, szolgálatairól, illetve várható eseményeiről tudósítunk. Oly sok minden történik, amiről a testvérek, vagy sokan közülünk nem is értesülünk. Gyülekezeti csendeshét július Csodálatos nyári alkalmat kaptunk az Úrtól júliusban. A Börzsönyben fekvő Vámosmikolán gyakorolhattuk a közösségi együtt élés, együtt kelés-fekvés, együtt elmélkedés, együtt imádkozás áldott tevékenységét. Az alkalomról készült bizonyságtétel újságunk e lapszámában olvasható, a készült fényképek pedig gyülekezetünk honlapján tekinthetőek meg. Isten iránti hálával gondolunk a szervezőkre, kivitelezőkre. Köszönjük a résztvevők szolgálatát és nyitottságát is. Reméljük jövőre több időre és még többen tudunk élni közösségünk megtartó alkalmán. Bizony jó volt egymással és az Úrral! Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük! (Mt. 18, 20) Gyermekek nyári napközije július 28. augusztus 1. Némi szünet után, gyülekezetünknek idén ismét sikerült nyári gyermeknapközit szerveznie. Hálás szívvel köszönjük a szolgálattevők Úrban való áldott fáradozását. Az ötnapos, alapvetően óvodás és kisiskolás gyermekeknek szervezett alkalomról készült beszámoló és bizonyságtétel újságunk e lapszámában olvasható, illetve a készült fényképek megtekinthetőek gyülekezetünk honlapján. Isten adja, hogy jövőre is legyen gyermeknapközi, akár több csoporttal is. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa (Márk 10, 14) Aranyosgerendi testvérgyülekezet látogatás Lelkipásztorunk vezetésével gyülekezetünk kisebb küldöttséggel vett részt a Marosvásárhely közelében lévő Aranyosgerend gyülekezetének lezárult templomfelújítása alkalmából rendezett hálaadó ünnepségen. Isten iránti hálával köszönjük a meghívást és a vendéglátást. Szeretnénk felhívni a testvérek figyelmét a gyülekezetközi kapcsolatok ápolásának fontosságára. 9 Szemeretelepi Református Alapítvány közlemény Az Alapítvány új Kuratóriuma szeptember 25-én tartott ülésén határozatot hozott az Alapítvány vagyonát érintő felhasználásokról, támogatásokról. A évi 1%-os felajánlások teljes összege, ezer Ft a Szemeretelepi Református Gyülekezetnek került átadásra az Alapító Okiratában rögzített III/4 pontja alatti célnak megfelelően, amely szerint az Alapítvány anyagi hozzájárulást nyújt a templom építéséhez, konkrétan az építkezés második ütemének kivitelezéséhez. A kuratórium határozatot hozott továbbá Ft alapítványi felhasználásáról, amelyet az Alapító Okirat III/2 pontja alatti céllal összhangban a hátrányos helyzetűek megsegítésére, konkrétan őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény, illetve az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona gondozottjainak támogatására fordítandó. Templomépítés Olyan érdekes helyzet állt elő, hogy a templom tavalyi felszentelése nem járt együtt a templom építésének befejeztével. Gyülekezeti létünk fontos anyagi hátterét majdan megalapozó urnatemető, illetve a szükséges kiegészítő részek (közösségi terem, garázs, gyülekezeti terembe átjáró) még a beton alapon kívül nem készült el. A több tíz milliós szükséges összegnek csak alig mérhető töredéke áll rendelkezésre, amely egyelőre arra elég, hogy az építés második etapjának első fázisába belefogjunk. Nagyobb összegű külső támogatásra a korábbiakkal ellentétben nem számíthatunk. Isten iránti hálával köszönjük a fő templomépület megszületését segítő eddigi, sokszor erőn felüli adományokat és kérjük, hogy az Úr indítson bennünket az Ő dicsőségét szolgáló további adakozásra. Az adakozás nem kényszer, belső gyümölcs. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. (Gal. 6, 9) Ünnepi alkalmak reformáció ünnepén Október 29., szerda, ünnepelőkészítő istentisztelet gyülekezetünk templomában Október 30., csütörtök, ünnepelőkészítő istentisztelet a Kossuth-téri Gyülekezet templomában Október 31., péntek, ünnepelőkészítő istentisztelet a Lőrinci Evangélikus Gyülekezet templomában November 2., szombat, Reformáció Ünnepe, ünnepi úrvacsorás istentisztelet 10

6 Közeljövő más kiemelt alkalmai (részletek hirdetve lesznek) Gyülekezetünk fontosabb állandó alkalmai Közeleg az adventi, karácsonyi és újévi ünnepkör decemberben. Korábbi éveinkhez hasonlóan számos gyülekezeti alkalmat tervezünk megtartani, amelyeket időben fogunk soron következő lapszámunkban, illetve hirdetőtáblán és honlapunkon hirdetni. Továbbra is számítunk a testvérek áldozatos szolgálatára, imádságára és természetesen részvételére is. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Máté 18, 20) Programajánló (gyülekezeti munkatársak, Alkalmaink 10 órai kezdettel; ünnepi istentiszteleteinken úrvacsorával (igény esetén háznál), előtte 9 óra 30-kor imaközösség. Gyermek Istentisztelet Gyermekek vasárnap 10 órakor a gyülekezeti termünkben, a felnőtt Istentiszteletről való kivonulás után Ünnep-előkészítő Istentiszteletek Felnőttek ünnepek előtt a meghirdetett napokon 18 órakor Baba-mama kör Kisgyermekes szülők és gyermekeik kedden 9 órakor várjuk a szülőket és gyermekeiket Bibliaórák Felnőttek hétfőn 18 órakor; pénteken 9 órakor ima és bibliaóra 18 órakor beszélgetős bibliaóra Ifjúsági bibliaóra Konfirmált fiataloknak minden vasárnap 15 órakor a gyülekezeti termünkben Asszonyóra Felnőtt asszonytestvéreink minden hónap 3. vasárnapján 17 órakor Konfirmációs felkészítő éves gyerekeknek; vasárnap 14 órakor (októbertől felnőtteknek, igény szerint Pünkösdig) Keresztkérdések tanfolyam keresők, hitben növekedni októbertől december közepéig vágyók, nem csak 10 alkalom a meghirdetett gyülekezeti tagoknak hétköznapon valamint lelkigondozói munkában résztvevők számára) Építse egyik a másikat (1 Thessz.5, 11) Dr. Pálhegyi Ferenc előadása, beszélgetés sorozata Helyszín, időpont: Biblia Múzeum IX. ker. Ráday u óra Témák: november 3.: A Biblia emberképe november 10.: A keresztény ember identitása november 17.: A lelkigondozás útjai és tévútjai november 24.: Keresztény életvezetés A fordító Károli Gáspár emlékezetének Alkotni könnyebb: a szellem szabad, A képzelet csaponghat szerteszét, Belekaphat a felhők üstökébe, Felszánhatja a tenger fenekét, Virágmaggal eget-földet bevethet, Törvénnyé teheti a játszi kedvet, Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad, S vakmerőn méri Istenhez magát Az alkotás jaj, kísértetbe is visz. A fordítás, a fordítás alázat. Fordítni annyit tesz, mint meghajolni, Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni, Valaki mást, nagyobbat átkarolva, Félig őt vinni, félig vele menni. Az, kinek szellemét ma körülálljuk, A Legnagyobbnak fordítója volt, A Kijelentés ős-betűire Alázatos nagy gonddal ráhajolt. Látom: előtte türelem-szövétnek, Körül a munka nehéz árnyai: Az Igének keres magyar igéket. Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv Megcsendíti-e Isten szép szavát? És látom: győz, érdes beszédinek Szálló századok adnak patinát. Ó be nagyon kötve van Jézusához, Félig ő viszi, félig Jézus őt, Mígnem Vizsolyban végül megpihennek, Együtt érve el egy honi tetőt. Amíg mennek, a kemény fordítónak Tán verejtéke, tán vére is hull, De türelmén és alázatán által Az örök Isten beszél magyarul. Technikai információk Felnőttek, gyermekek a közénekig Vasárnapi Istentisztelet látogatásban, Résztvevők Lelkészi hivatal: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 39/A Tel.:(36-1) Hivatali idő: hétfő, szerda és péntek 8-12 óra, kedd és csütörtök óra (egyéb időpontok telefonos egyeztetés által) www. refszemeretelep.hu Reményik Sándor 11 Szerkesztőség: Kiss László, Borkó Tamás, Czibere Károly, Gyenge Károly, Kézér János, Suga Gábor

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

AZ ISTENTISZTELET RENDJE Újpest-Belsőváros 2008. 01. 27. a Julianna iskola bemutatkozása Loránt Gábor AZ ISTENTISZTELET RENDJE Alapige (textus): 1Kor 14,33a Olvasandó (lectio): 1Kor 14,26-33a Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG May 31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN PHOENIX Cím: 1822 W. Vogel Ave, Phoenix, AZ Postacím: P.O. Box 83625, Phoenix, AZ, 85071 Telefon: 602-943-2539, Email:

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Január Irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen! Júdás 1, 2. Á L D O T T Ú J E S Z T E N D Ő T K Í V Á

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben