VÁRUNK. A reformáció vadhajtásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁRUNK. A reformáció vadhajtásai"

Átírás

1 VÁRUNK A SZEMERETELEPI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KIADVÁNYA III.évf. 3.szám október A reformáció vadhajtásai és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó (Prédikátor 10, 8b) A Reformáció úgy indult Európa életében, mint egy mindent elsodró áradat. Nem csupán az egyszerű emberek, de a régi vallás felszentelt papjai is tömegesen és lelkesen csatlakoztak az evangélium által megújult hithez. Magyarország lakosságának közel 90%-a egy időben már ide tartozott. Nem sokkal ezután mégis megtört a lendület, valami megszakadt, az új irány követői erős kisebbségbe kerültek és napjainkig ebben is maradtak. Az okok között mi általában a külső, hatalmi elnyomást, a különféle fondorlatokat és a lelki hitelvesztést segítő embertelen vallásháborúkat szoktuk emlegetni. Pedig a megerőtlenedésnek ezeken kívül nagyon komoly lelki okai is voltak. A belső gyengeség és a megosztottság is gyengítőnek bizonyult. Az ősi kígyó, Isten szent ügyének megátalkodott ellensége a régről ismert technikát alkalmazta: Ha egy mozgalmat meg akarsz szüntetni, állj az élére! Tehetséges, az újításban élen járó emberek közül többen hirdették: ne álljunk meg félúton, menjünk radikálisan végig rajta! Csakhogy ez a radikalizmus végzetesnek bizonyult, mert nem elégedett meg a tiszta bibliai tanítással, hanem túllépett azon. Az eredmény pedig zavar, káosz és békétlenség lett. E vadhajtások közül tanulságos mai életünkre nézve is, ha megemlítünk közülük néhányat. A Szentháromság egy örök igaz Istenségének tagadása. A nyilvánvaló bibliai igazság kiforgatásának napjainkra érett be keserű gyümölcse. Követői vagy belterjes, az egész kereszténységgel szembeforduló szektává lettek, vagy pedig biblikusnak gondolt tanításuk lassan feloldódik az ember egyéni szabadságának tengerében. Ahol Krisztus csak ember (szupermen), ott a megváltás legalapvetőbb igazságaival sem tudnak mit kezdeni. Nem épül be gondolkodásukba, kegyességükbe, teológiájuk nem erre épül, ezért hamis marad. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. (I Korintus 2, 2) A józanságot nélkülöző bibliátlan rajongás. Ez megmutatkozhat társadalmi és lelki szinten. Az első a Reformáció radikális irányzata, mely célul tűzte ki és rövid időn belül elérhetőnek vélte a teljes társadalmi igazság biblia elvek szerinti megvalósulását, vagyis Isten eljövendő országának teljes eljövetelét. E szerencsétlen és nem biblikus elvek véres, kegyetlen lázadásokkal párosultak megannyi szenvedést, halált vonva maguk után. Isten országának ez a kiteljesedése Jézus Krisztus eljövetelével valósul majd meg. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által. (Zakariás 4, 6) A radikális és harcos vallási fanatizmusnál nincs veszedelmesebb métely. Az Isten nevében való gyilkolásnál és mészárlásnál nem létezik nagyobb istentelenség. Az Isten és az egyházkép újratorzulása. A középkor vallásos embere egy büntető, haragvó és ítéletében kegyetlen Istent látott Jézus Krisztus Atyjában. Ennek megfelelően az őt képviselni hivatott egyház elváró és kirovó jellegű volt. A teljesítménnyel és elvárásokkal szemben az evangélium a háttérbe szorult. Az Isten ostorától való általános félelem az egyház tekintélyével kapcsolatban sok visszaélésre adott okot Isten hivatalos képviselőinek. A Reformáció ezt a hamis képet rombolta le azzal, hogy az üdvösség ingyenes voltát hangsúlyozta. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Efezus 2, 8-9) Ezzel helyreállította a biblikus istenképet. Másrészt lerombolta az egyház híveit mesterségesen kiskorúságban és félelemben tartó hamis tekintélyét, mintha ő lenne az életnek és halálnak kizárólagos ura és intézője. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. (I Timóteus 2, 5) Az egyház küldetése nem az uralkodás, hanem a szolgálat. De ez a szépen kitisztult kép is eltorzult az idők folyamán, odáig, hogy a mai átlagember már nem érzi Isten igazságosságának és népe tekintélyének súlyát. Istenből olyan jóisten lett, akinek semmi se számít, hivatalból mindenkinek mindent megbocsát. Létének nincs súlya és a közerkölcsre sem gyakorol már befolyást. Ezzel együtt pedig az egyháznak sincs már tekintélye. Az általános vélekedés szerint a gyülekezet a hit gyakorlásának már nem kizárólagos, nem is igazán fontos, hanem legjobb esetben is csak egyik lehetséges terepe. A bajt tetőzi, hogy az egyház maga is hajlamos arra, hogy ezeket elhiggye. Civilizációnk így eljutott az igazi távlatok elvesztéséhez. Nincs mennyei dimenziója. Ennek következtében felértékelődtek a látható javak, a pénz, és távlattalanná lettek az igazán megszentelt emberi kapcsolatok. El lehet bontani a határokat, de kígyómarás nélkül ezt nem lehet megúszni. A Reformáció a keresztyénség legnagyobb tisztulása volt. Ennek gyümölcsei éltetnek ma is. Ne lépjünk túl igazságain, becsüljük meg azokat. Kiss László lelkész 2

2 A lübecki Krisztus-szobor felirata Ti mesternek hívtok és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok és nem néztek reám. Életnek neveztek és nem kerestek engem. Bölcsnek hívtok és nem követtek engem. Hatalmasnak neveztek és nem kértek engem. Irgalmasnak hívtok és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek ne okoljatok engem! (Köszönjük Julika néninek az értékes gyűjtést) Megfáradtunk!? Krisztusra van szükségünk! A minap presbiteri bibliaórát tartottunk. Súlyos és nehéz téma volt terítéken, amely közösségünk minden szintjén, a vezetők, a gyülekezet és az egyén szintjén is nagyon aktuális volt. A megfáradásról, vagy ha úgy tetszik a lemerülésről volt szó, Nehémiás 13, 4-31 alapján. (érdemes elolvasni) Ez a kérdés azonban amennyire súlyos, annyira természetes is talán. Gondoljunk csak bele, mennyire igaz ránk a hullámzó teljesítmény, a gyors kiábrándulás, a megsértődés, a sopánkodás, a mások erőtlenségén való megerőtlenedés, a másokra mutogatás, a borúlátás, a nyilvánvaló ajándékok és áldások mellett is rajtunk erőt vevő depresszió, hogy annyira megfáradunk, hogy úgy érezzük az Isten ügye is megfáradt. Mennyire meg tudunk erőtlenedni, egy kis nehézségtől mennyire vissza tudunk hőkölni, nem beszélve a világ nyomásáról és az életünket érő valóban súlyos csapásokról gyászról, súlyos betegségről, anyagi csődtől. Igen, talán nem is kell csodálkozni. Hiszen így történt ez már az Ószövetség emberének életében is, egyszer fenn, majd egyszer csak lenn sokan és sokszor többnyire csak lenn. Mi vagyunk a hibásak, vagy a felebarátom, vagy netalántán Isten? Jó kérdés Talán Isten tehet arról, hogy nem teszem, amit mond, vagy nem fogadom el tőle a boldogító ajándékot? Vagy a felebarátom tehet arról, hogy nem forgatom a Bibliát, nem imádkozok, nem szolgálok? Bizony erre lehet hivatkozni, de talán nem sok értelme. Nehémiás próféta sorjázza népének megfáradási jeleit, annak okait, 3 megnyilvánulásait. Teret nyert az óember az új megváltott (valóban megváltotte?) emberrel szemben. A világ tényleg kemény nyomása, illetve az ahhoz való bizony önkéntes alkalmazkodás megtántorította és elsodorta Izráelt az Úrtól és a testvéreinktől, a korábbi megtérés után. Az addig szentnek gondolt dolgokba befurakodott a szentségtelenség, a világias gondolkodás és az önérdek követése. Visszaesett az Úrnak és közösségének odaszánt adakozás, mind ami az anyagiakat, mind ami az időt és fáradtságot illeti. Szétszéledtek a vezetők, a gyülekezeti tagok, a szolgálók. Az Úrnak és Szavának odaszentelt idő megcsappant és annak minősége is romlott. Idegen dolgok és eszmék felőrölték azt, ami megmaradt. Mindenki a maga erejére támaszkodott, de ez semmire se volt elég, vagy csak ideig-óráig. Ez van ma velem, veled, velünk? Talán nincs még egy ilyen jó alkalom ezt kimondani, mint a reformáció havában, hogy IGEN. Még akkor is meg kell tenni ezt, ha látjuk a sok áldást, mellyel egyéni, családi és gyülekezeti életünk volt, van fűszerezve. De mindez kevés, ha csak részleges a siker. Az Úr teljességben, egészségben gondolkodik, a langyosságot nem kedveli, és mi se lehetünk boldogok, amíg nem mindenre vágyunk, amit Ő adhat. Elsősorban nem a fáradozást kívánja tőlünk, nem is elvárásai tömkelegével terít be minket, hanem azt kéri, hogy fogadjuk el azt, amit nekünk kínál, az Ő Fiát, az Ő Igéjét, az Ő erejét, az Ő Lelkét (a mindent). Ez a dolgok alfája és omegája, hogy fogadjuk el a Krisztust vagy legalább tegyünk felé lépéseket, hogy bízzuk már rá magunkat egészen, hogy Isten akaratát cselekedjük és ne a sajátunkat, vagy más hasonló bukdácsolóékét. Csak Jézus által és az ő áldozatára és győzedelmes megdicsőülésére, tanításaira alapozva tudunk feltámadni, kilépni holt állapotunkból. Ha megfáradtunk, vagy ha mindig is lemerültek voltunk, tudnunk kell, hogy kihez fordulhatunk újra, vagy először életünkben. Ahogy régen Nehémiás volt az Isten szeretetének és megújító erejének a közvetítője, úgy ma az Úrról tanúskodó Igével (aki a Krisztus Jézus) kell felvennünk a nem könnyű, de annál boldogítóbb harcot a mai világ életünkbe való romboló betüremkedése, a saját és mások lelki elerőtlenedése, a szent dolgok védelme, a szolgálatok értelmének óvása érdekében. Mindannyiunk vezetők és nem vezetők egyedi és közös felelőssége ezért, hogy hitéletünket és az azok alapját adó cselekményeket (Igeolvasás, imádság, alkalmak, közösségi lét, szolgálat) gyakoroljuk. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Máté 11, 28) Borkó Tamás 4

3 De jó kis gyermeknapközink volt Több év szünet után gyülekezetünk presbitériuma nyári gyermeknapközi megszervezéséről döntött, amelyet július 28. augusztus 1. között tervezett megtartani. Azonban a szív megtervezi az embernek az útját, de a lépéseit az Úr irányítja (Péld. 16, 9). Így történt ez most is, hiszen a gyermeknapközi kezdete előtt pár héttel a jelentkezők listáján főleg óvodás korú gyermekek szerepeltek, miközben kisiskolás korú gyermekek fogadására készültünk. Az Úr irányított, mi hozzá igazítottuk terveinket, s a napközis tábor kezdetére készen álltunk a kis ovisokból és pár kisiskolásból álló csapat fogadására. A gyerekek a hét minden délelőttjén Péter életével ismerkedtek, énekeket tanultak, és szorgalmasan gyűjtögették a pontokat a tanultak felidézésével. Amikor az időjárás engedte, a szabadban játszottak vidámabbnál-vidámabb futkározós és ügyességi játékokat. Az alvás (illetve a nagyobbak csendespihenője) után pedig Péter életének helyszínét, a Galileaitenger vidékét készítették el napról napra, a hegyektől a tengerig, az állatoktól az emberekig. Ezt a kis makettet a gyülekezet is megtekinthette két egymást követő vasárnap templomunk előterében. Miközben a szolgáló testvérek egyik fele a gyermekekkel foglalkozott, a többiek minden nap ízletes tízórai, ebéd és uzsonna felszolgálásáról gondoskodtak. A tábor közben pedig Isten mindenkit tanított. Nemcsak a gyermekeket. Mire tanított? Türelemre, egymásra figyelésre. Hogy a legkitartóbb, legnagyobb huncutság mögött is egy szeretetre vágyó lélek rejtőzik. Hogy egyedül az Úr segítségével tudjuk a gyermekeket jól szeretni, s az Ő útjára terelgetni. A mi erőnk és elhatározásunk ehhez kevés, türelmünk rövid, figyelmünk lankad. A hét közepén a fáradtságunkat eloszlatta, fogyatkozó türelmünket erősítgette a Kossuth téri gyülekezet bábcsoportjának délutáni bábelőadása, melynek dalát a gyerekek a tábor végéig számtalanszor elénekelték: Szeretni soha nem késő, Eldöntöm legbelül és Ő Megadja hozzá, ami még kell! Szeretni kell! Ez a szó a végső! 5 A hét végén a gyerekek és a szolgáló testvérek már összeszokott csapatként búcsúztak egymástól. Öröm volt látni a csillogó tekinteteket, hallani a szülőket, hogy a gyermekek jól érezték magukat a héten! Milyen jó, hogy mi elterveztük, az Úr pedig közbeszólt. Áldott volt ez a hét. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. (Lukács 18, 16). Jövőre is várjuk őket és a szolgáló testvéreket a gyülekezeti gyermeknapközibe! Borkóné Fodor Krisztina Gyülekezeti csendeshétvége A sokak által várt és régóta tervezgetett gyülekezeti csendeshétvége az idei év nyarán, július között, végre megvalósult, amelynek a vámosmikolai Albert Schweitzer Szeretetotthon Pihenőház adott otthont. A szervezés munkálatai már év elején megkezdődtek, a helyszín foglalásával és bejárásával, majd a három nap programjának megtervezésével és megszervezésével. Isten iránti hálával köszönjük azok szolgálatát, akik részt vettek e szervezési és kivitelezési munkákban. Vámosmikola Budapesttől mintegy 90 km-re, a Börzsöny hegység és az Ipoly folyó között terül el, csodálatos természeti környezetben. A szállásunk mindennel felszerelt, nagy kerttel rendelkező háromszintes épület volt. Az igei alkalmakat egy nagy lombú diófa árnyékában tarthattuk, a gyermekek az óriási kertben játszhattak, szaladgálhattak és szüretelhették a gyümölcsfák finom terméseit. Szállásunk majdnem teljesen megtelt, mivel mintegy 35 fő vett részt a csendes hétvégén. Minden korosztály és minden családtípus képviseltette magát. Színes, vidám társaság gyűlt össze. Az igei alkalmakon a Család volt a vezérfonal. Beszéltünk arról, hogy mit kíván Isten a gyermekektől (I Jn. 2, 12-14; Ef 6, 1-3), az ifjaktól (I Jn 2, 14/b; Tit 2, 6; Préd 11, 9-10), a szülőktől és házaspároktól (I Jn 2, 13-14; I Pt 3, 1-7; Kol 3, 18-25; Ef 5, 21-33; Ef 6, 4), valamint az idősektől (Tit 2, 3-5; Tim 5, 116; Préd 12, 1-7). (érdemes ezeket átolvasgatni) A tartalmas igemagyarázatokat a téma feldolgozása követte kiscsoportos beszélgetések formájában. Ezek a beszélgetések voltak a leginkább gyülekezet építő alkalmak, hiszen 6

4 szembesülhettünk egymás örömeivel, nehézségeivel, hitéleti kihívásaival. Jutott azonban idő jó hangulatú szabadidős programokra is. Nagybörzsönybe kirándultunk kisvasúttal, tábortűz mellet beszélgettünk, énekeltünk, bográcsoztunk és szalonnát is sütöttünk. Az igei alkalmak, a kirándulás, az utazás is mind, mind elmélyítette ismeretségünket és nagy lépést tettünk előre a gyülekezet építésében, megismerhettük egymást azokkal a testvérekkel is akiket bár minden vasárnap látunk az Istentiszteleten, ám a közvetlen kapcsolatfelvétel eddig elmaradt. Néhány napra valóban egy család voltunk. Adja Isten, hogy jövőre is talán többen és egy kicsit több időre együtt lehessünk. Én személy szerint is hálát adtam Istennek azért, hogy eljutottam erre az alkalomra. Bár előre el volt tervezve a szabadságom, olyan váratlan feladatokat kaptam, amelyek miatt nem tudtam volna elutazni pénteken. Nagyon rosszul érezem magamat emiatt és őszinte imádságban kértem Istent, hogy segítsen. Majd ezután teljesen szokatlan és meglepő módon egyszer csak közölték velem, hogy azt a feladatot mégsem kell elvégeznem, ilyen még soha nem történt korábban. Ezért és az egész gyülekezettel töltött hétvégéért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (ApCsel. 2, 47) Kovácsné Kovács Judit Kegyelettel emlékezünk elhunytainkra május Vígh András, (élt 88 évet); Pammer Miklósné Párniczki Zsuzsanna, (élt 83 évet); Kenedli Jánosné Bárány Eszter, (élt 89 évet); Ferkó József, (élt 66 évet); Vörös Istvánné Kállai Erzsébet, (élt 86 évet); Kósa Gusztávné Kovács Lujza, (élt 85 évet); Földvári Zoltánné Kajlik Jolán, (élt 69 évet) június Husser Zoltán, (élt 66 évet); Kóródi Bertalan, (élt 58 évet) július Szathmári Albert, (élt 85 évet); Popovics Józsefné Csapó Gizella, (élt 85 évet) augusztus Bán István, (élt 82 évet); Ermesz Károlyné Frink Katalin, (élt 86 évet); Nagy Mártonné Pöcze Rozália, (élt 91 évet); Kövecses Lászlóné Dömölki Mária, (élt 70 évet); Végi József, (élt 82 évet) szeptember Palotai Istvánné Jakab Irén, (élt 91 évet); Kovács Józsefné Darabos Gizella, (élt 76 évet); Dr. Bánhalmi Béláné Szatmári Julianna, (élt 95 évet); Nagy Károlyné Fekete Julianna, (élt 86 évet) Nyugodjanak békességben! Teljes a diadal a halál fölött! (I Korintus 15, 54) Köszöntjük házasságot kötött testvéreinket június augusztus Még egy reformációt Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen! Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. Szívek újulását munkáld köztünk, Uram! Szívtelenségünknek sok áldozata van. Pusztulnak értékek, hullnak az emberek, rohanunk a vészbe, nem törődünk Veled. Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem! Erőt, hogy járhassunk e nehéz terepen! Elnyel embereket a bűn ingoványa Neved, dicsőséged letaposva sárba Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk! Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. Boros Gergely 7 Orbán Zsolt és Sznopek Alida Török Tamás és Németh Mariann Bárdi Tamás és Orosz Bernadett Arapovics Zoltán és Kiss Ágnes Légy hű mindhalálig (Jelenések 2, 10) Köszöntjük a megkereszteltet május július augusztus Maglóczki András Fegyver Zsófia Keresztes Regina Karsai Katica Karsai Pál Zoltán Baráth Ádám Baráth Laurencia Éva 8

5 Hegedűs Barnabás Száraz Péter Zoltán Koródi Hanna Barbara szeptember Ködmen Zsófia Boglárka Király Benett Bence Kálmán Dorka Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. (Márk 10, 14) Gyülekezeti rövidhírek, beszámolók kiemelt alkalmakról Ebben a rovatunkban a gyülekezet elmúlt időszaki legfontosabb kiemelt eseményeiről, szolgálatairól, illetve várható eseményeiről tudósítunk. Oly sok minden történik, amiről a testvérek, vagy sokan közülünk nem is értesülünk. Gyülekezeti csendeshét július Csodálatos nyári alkalmat kaptunk az Úrtól júliusban. A Börzsönyben fekvő Vámosmikolán gyakorolhattuk a közösségi együtt élés, együtt kelés-fekvés, együtt elmélkedés, együtt imádkozás áldott tevékenységét. Az alkalomról készült bizonyságtétel újságunk e lapszámában olvasható, a készült fényképek pedig gyülekezetünk honlapján tekinthetőek meg. Isten iránti hálával gondolunk a szervezőkre, kivitelezőkre. Köszönjük a résztvevők szolgálatát és nyitottságát is. Reméljük jövőre több időre és még többen tudunk élni közösségünk megtartó alkalmán. Bizony jó volt egymással és az Úrral! Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük! (Mt. 18, 20) Gyermekek nyári napközije július 28. augusztus 1. Némi szünet után, gyülekezetünknek idén ismét sikerült nyári gyermeknapközit szerveznie. Hálás szívvel köszönjük a szolgálattevők Úrban való áldott fáradozását. Az ötnapos, alapvetően óvodás és kisiskolás gyermekeknek szervezett alkalomról készült beszámoló és bizonyságtétel újságunk e lapszámában olvasható, illetve a készült fényképek megtekinthetőek gyülekezetünk honlapján. Isten adja, hogy jövőre is legyen gyermeknapközi, akár több csoporttal is. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa (Márk 10, 14) Aranyosgerendi testvérgyülekezet látogatás Lelkipásztorunk vezetésével gyülekezetünk kisebb küldöttséggel vett részt a Marosvásárhely közelében lévő Aranyosgerend gyülekezetének lezárult templomfelújítása alkalmából rendezett hálaadó ünnepségen. Isten iránti hálával köszönjük a meghívást és a vendéglátást. Szeretnénk felhívni a testvérek figyelmét a gyülekezetközi kapcsolatok ápolásának fontosságára. 9 Szemeretelepi Református Alapítvány közlemény Az Alapítvány új Kuratóriuma szeptember 25-én tartott ülésén határozatot hozott az Alapítvány vagyonát érintő felhasználásokról, támogatásokról. A évi 1%-os felajánlások teljes összege, ezer Ft a Szemeretelepi Református Gyülekezetnek került átadásra az Alapító Okiratában rögzített III/4 pontja alatti célnak megfelelően, amely szerint az Alapítvány anyagi hozzájárulást nyújt a templom építéséhez, konkrétan az építkezés második ütemének kivitelezéséhez. A kuratórium határozatot hozott továbbá Ft alapítványi felhasználásáról, amelyet az Alapító Okirat III/2 pontja alatti céllal összhangban a hátrányos helyzetűek megsegítésére, konkrétan őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény, illetve az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona gondozottjainak támogatására fordítandó. Templomépítés Olyan érdekes helyzet állt elő, hogy a templom tavalyi felszentelése nem járt együtt a templom építésének befejeztével. Gyülekezeti létünk fontos anyagi hátterét majdan megalapozó urnatemető, illetve a szükséges kiegészítő részek (közösségi terem, garázs, gyülekezeti terembe átjáró) még a beton alapon kívül nem készült el. A több tíz milliós szükséges összegnek csak alig mérhető töredéke áll rendelkezésre, amely egyelőre arra elég, hogy az építés második etapjának első fázisába belefogjunk. Nagyobb összegű külső támogatásra a korábbiakkal ellentétben nem számíthatunk. Isten iránti hálával köszönjük a fő templomépület megszületését segítő eddigi, sokszor erőn felüli adományokat és kérjük, hogy az Úr indítson bennünket az Ő dicsőségét szolgáló további adakozásra. Az adakozás nem kényszer, belső gyümölcs. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. (Gal. 6, 9) Ünnepi alkalmak reformáció ünnepén Október 29., szerda, ünnepelőkészítő istentisztelet gyülekezetünk templomában Október 30., csütörtök, ünnepelőkészítő istentisztelet a Kossuth-téri Gyülekezet templomában Október 31., péntek, ünnepelőkészítő istentisztelet a Lőrinci Evangélikus Gyülekezet templomában November 2., szombat, Reformáció Ünnepe, ünnepi úrvacsorás istentisztelet 10

6 Közeljövő más kiemelt alkalmai (részletek hirdetve lesznek) Gyülekezetünk fontosabb állandó alkalmai Közeleg az adventi, karácsonyi és újévi ünnepkör decemberben. Korábbi éveinkhez hasonlóan számos gyülekezeti alkalmat tervezünk megtartani, amelyeket időben fogunk soron következő lapszámunkban, illetve hirdetőtáblán és honlapunkon hirdetni. Továbbra is számítunk a testvérek áldozatos szolgálatára, imádságára és természetesen részvételére is. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Máté 18, 20) Programajánló (gyülekezeti munkatársak, Alkalmaink 10 órai kezdettel; ünnepi istentiszteleteinken úrvacsorával (igény esetén háznál), előtte 9 óra 30-kor imaközösség. Gyermek Istentisztelet Gyermekek vasárnap 10 órakor a gyülekezeti termünkben, a felnőtt Istentiszteletről való kivonulás után Ünnep-előkészítő Istentiszteletek Felnőttek ünnepek előtt a meghirdetett napokon 18 órakor Baba-mama kör Kisgyermekes szülők és gyermekeik kedden 9 órakor várjuk a szülőket és gyermekeiket Bibliaórák Felnőttek hétfőn 18 órakor; pénteken 9 órakor ima és bibliaóra 18 órakor beszélgetős bibliaóra Ifjúsági bibliaóra Konfirmált fiataloknak minden vasárnap 15 órakor a gyülekezeti termünkben Asszonyóra Felnőtt asszonytestvéreink minden hónap 3. vasárnapján 17 órakor Konfirmációs felkészítő éves gyerekeknek; vasárnap 14 órakor (októbertől felnőtteknek, igény szerint Pünkösdig) Keresztkérdések tanfolyam keresők, hitben növekedni októbertől december közepéig vágyók, nem csak 10 alkalom a meghirdetett gyülekezeti tagoknak hétköznapon valamint lelkigondozói munkában résztvevők számára) Építse egyik a másikat (1 Thessz.5, 11) Dr. Pálhegyi Ferenc előadása, beszélgetés sorozata Helyszín, időpont: Biblia Múzeum IX. ker. Ráday u óra Témák: november 3.: A Biblia emberképe november 10.: A keresztény ember identitása november 17.: A lelkigondozás útjai és tévútjai november 24.: Keresztény életvezetés A fordító Károli Gáspár emlékezetének Alkotni könnyebb: a szellem szabad, A képzelet csaponghat szerteszét, Belekaphat a felhők üstökébe, Felszánhatja a tenger fenekét, Virágmaggal eget-földet bevethet, Törvénnyé teheti a játszi kedvet, Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad, S vakmerőn méri Istenhez magát Az alkotás jaj, kísértetbe is visz. A fordítás, a fordítás alázat. Fordítni annyit tesz, mint meghajolni, Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni, Valaki mást, nagyobbat átkarolva, Félig őt vinni, félig vele menni. Az, kinek szellemét ma körülálljuk, A Legnagyobbnak fordítója volt, A Kijelentés ős-betűire Alázatos nagy gonddal ráhajolt. Látom: előtte türelem-szövétnek, Körül a munka nehéz árnyai: Az Igének keres magyar igéket. Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv Megcsendíti-e Isten szép szavát? És látom: győz, érdes beszédinek Szálló századok adnak patinát. Ó be nagyon kötve van Jézusához, Félig ő viszi, félig Jézus őt, Mígnem Vizsolyban végül megpihennek, Együtt érve el egy honi tetőt. Amíg mennek, a kemény fordítónak Tán verejtéke, tán vére is hull, De türelmén és alázatán által Az örök Isten beszél magyarul. Technikai információk Felnőttek, gyermekek a közénekig Vasárnapi Istentisztelet látogatásban, Résztvevők Lelkészi hivatal: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 39/A Tel.:(36-1) Hivatali idő: hétfő, szerda és péntek 8-12 óra, kedd és csütörtök óra (egyéb időpontok telefonos egyeztetés által) www. refszemeretelep.hu Reményik Sándor 11 Szerkesztőség: Kiss László, Borkó Tamás, Czibere Károly, Gyenge Károly, Kézér János, Suga Gábor

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

Szemeretelepi Református Gyülekezet Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve

Szemeretelepi Református Gyülekezet Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve Szemeretelepi Református Gyülekezet Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve Máté 11,28 A kiadvány célja, hogy bemutassa a Kedves Olvasónak gyülekezetünk múltját és jelenét,

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

MANNA. Teremtél-e? Ne félj!

MANNA. Teremtél-e? Ne félj! VII. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Teremtél-e? Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be. Isten sokáig vár a jó gyümölcsre. Míg napjaid a semmibe peregnek, hány gondja, kínja vár az embereknek,

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

3 nap!!! 2 éjszaka!! 1 előadó!

3 nap!!! 2 éjszaka!! 1 előadó! M I X A M E T O D I S T A I F J Ú S Á G I K Ö Z Ö S S É G E K S Z Ö V E T S É G É N E K ÁRA: 250 FORINT 2008. NOVEMBER HTTP://MIX.METODISTA.HU VIII. ÉVFOLYAM 73. SZÁM VISSZASZÁMLÁLÁS: ❸ ❷ ❶ ORSZÁGOS TÉLI

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben