Horgas Péternek, az AKKU Egyesület elnökének az elıadása. Balaton Európa Kulturális Tava

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horgas Péternek, az AKKU Egyesület elnökének az elıadása. Balaton Európa Kulturális Tava"

Átírás

1 Horgas Péternek, az AKKU Egyesület elnökének az elıadása Balaton Európa Kulturális Tava A kultúra meghatározó eleme a társadalmi és gazdasági folyamatoknak. A kultúrának regionális kohéziós szerepe van. Ennek formáját, lehetıségét kell megteremteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy röviden bemutassam egyesületünket, az AKKU-t, mely részben a Balaton Európa Kulturális Tava elnevezéső program ötletgazdája. Az AKKU Alternatív Kulturális Közösségek Uniója gondolata 2002-ben fogalmazódott meg: miként lehet közösségbe tömöríteni a civil kulturális, tudományos, technikai társulásokat, amelyek a maguk területén próbálnak a szokásostól, a beválttól eltérı mőködési formát keresni, illetve igyekeznek modern, 21. századi életszemléletet ökologikus mértékletességet, egészséget, esélyegyenlıséget, toleranciát, szolidaritást követni. Az AKKU célja, hogy otthona, kiemelkedı terepe legyen ezeknek a csoportoknak. Több olyan programot terveztünk és szerveztünk, vagy kezdeményeztünk, amelyben ideánkat próbáltuk konkrét formában megvalósítani május 1-jén Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozási ünnepén az AKKU Egyesület a Hungarofest Kht. szervezésében és meghívására a budapesti Andrássy úton, az úgynevezett

2 Európa Sétányra hangos padokat tervezett és készített. A 25 nagymérető pad egyedi és egyszeri mővészeti installációként az Európai Unió 25 akkori tagállamáról adott hanganyagot. A padra leülık az adott ország népzenéjén, klasszikus- és kortárs zenéjén, világzenéjén keresztül kaphattak akusztikus élményt Európa zenei világáról. A zenélı padok kulturális keretet alkotva jelentek meg, az adott országra jellemzı vizuális motívumokkal és egy-egy növény-, virágkompozícióval. Ugyanebben az évben a franciaországi Lille-ben tanulmányoztuk az Európa Kulturális Fıvárosa 2004 programot. Itt meghatározó élményeket szereztünk május 1-jén, az uniós csatlakozás évfordulójára a zenélı padok mellé Európai Illattárat készítettünk. Ezek a különleges illatkabinok az egy-egy tagállamra jellemzı főszerek, gyümölcsök, növények illatát tárolták. A Gráfium Stúdióval közösen, az akkori kulturális tárca felkérésére megterveztük Magyarország hivatalos Európa Kulturális Fıvárosa programjának logóját, arculati elemeit nyarán az AKKU egyik résztvevıje, alapítója, tulajdonosa volt a Balatonföldvári Kistérségben rendezett Part Akciósorozatnak, amely a Balaton Európa Kulturális Tava elnevezéső projekthez kötıdik. Ekkor találtunk rá a LEADER+ uniós vidékfejlesztési programra, és több mint féléves elıkészítı munkával a Balatonföldvári Kistérséget megismertettük a programban rejlı lehetıségekkel. Errıl késıbb még részletesen beszélek ıszén a Budapesti İszi Fesztivál keretén belül a VII. kerületben, egy ipari mőemléképületben ideiglenesen megnyitottuk leendı központi bázisunkat, az AKKU-t. Az épületrészt önkormányzati segítséggel és magántıkébıl átalakítottuk, felújítottuk, akadálymentesítettük. Ez a helyszín volt a

3 Fesztivál központi találkozóhelye. Az AKKU ideiglenes nyitánya épp arra az idıre esett, amikor az Európa Kulturális Fıvárosa 2010 pályázaton induló magyarországi városok terveit bírálta a nemzetközi zsőri. Az AKKU Egyesület a versenyben maradt hét várost Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Miskolc, Pécs, Sopron meghívta egy bemutatkozásra, HETEDHÉT 7 VÁROS A VII-BEN címmel. Ez volt az egyetlen, az uniós pályázathoz kapcsolódó civil kezdeményezéső eseménysor, minifesztivál zenével, tánccal, kiállítással, amelyet a fıvárosban rendeztek meg. A Budapesti İszi Fesztivál idején több mint száz programot valósítottunk meg az AKKU-ban ban részt vettünk a LEADER+ országos kommunikációjában. Megállapodást kötöttünk a Magyar Képzımővészeti Egyetemmel, a Pécs2010 Kulturális Irodával, hogy a Kulturális Fıváros budapesti megjelenését az AKKU-ban, az AKKU Egyesülettel szervezzük. A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közös projektek elıkészítésérıl állapodtunk meg. Kezdeményeztünk a budapesti színházak akadálymentesítési lehetıségeinek vizsgálatát, elıkészítését. December 23-án a Kálvin téri aluljáróban ajándékkoncertet szerveztünk AKKORD címmel, ahol több mint harminc mővész, színházi csoport, együttes ingyenesen lépett fel ben a VII. kerületben akadálymentesítési akciót indítottunk el, összefogva a kerületben tevékenykedı egyházakkal. De térjünk vissza a Balatonhoz! 2005 elején a Part Akciócsoport alapító-tagjaként részt vettünk a Balaton Európa Kulturális Tava elnevezéső projekt kitalálásában, elindításában.

4 Még 2004 végén gondoltuk azt: az Európa Kulturális Fıvárosa címre pályázó 11 magyar város mellett, tizenkettedikként, egy civil mozgalom keretén belül, a Balaton illetve egyik városa együttmőködésben a többiekkel is induljon a címért, mert így hozzájárulhat az európai szintő kulturális, társadalmi és infrastrukturális fejlesztési lehetıségekhez. (Sajnos ebben a pályázatban nem tudtunk részt venni.) Arra az elhatározásra jutottunk, hogy szervezzük meg mi, civilek az Európa Kulturális Tava programot. Ezzel a rehabilitációs kísérlettel és új gondolatokkal megteremthetı a Balaton új imázsa is. Gondolatainkat, szemléletünket a hozzáférhetı és megismerhetı adatok, felmérések, a helyiekkel folytatott konzultációk mellett nagyban befolyásolta az Európa Kulturális Fıvárosa, illetve a LEADER brüsszeli meghatározásai, elıírásai. Mintaként szerveztük a 2005-ös akciósorozatunkat a Balatonföldvári Kistérségben, hogy felmérhessük: a Balatonra kivetített gondolataink helyesek-e. Például mi kezdeményeztük a Balaton elnevezéső, a siófoki kikötıben álló hajó kulturális jellegő hasznosítását. Általunk sikerült a hajó ipari mőemlékké nyilvánítása, hiszen így lehetıség nyílhat uniós források elérésére. Ez lehetne Európában az elsı mozgó, interaktív múzeum, közösségi tér. És most hadd beszéljek egyik legfontosabb projektünkrıl, amely talán a legkedvesebb számomra, s amely a legerıteljesebben kapcsolódik a Pécs2010 gondolatiságához, a befogadó város koncepciójához. Kitaláltuk és megterveztük, hogy épüljön meg a Balaton elsı teljes körő akadálymentes stégje. Bár több hasonló építmény van már a tó mentén, ezek csak részlegesen mőködnek. A stég mellett az AKKU olyan hálózat kiépítését tervezi EGAL néven, mely az önkormányzatoknak, civil társaságoknak, vendéglátói és más turisztikai egységeknek csatlakozási lehetıséget biztosít.

5 Az AKKU Egyesület, amely alapvetı kulturális feladatnak tartja az esélyegyenlıséget, ezzel a projekttel szeretne hozzájárulni, hogy társadalmunkban végre szemléletváltozás kezdıdjön el ezen a területen. Az Európai Unió 2007-et az Egyenlı esélyek mindenki számára évének nyilvánította. Az ENSZ tagállamok 2006 végén deklarálták elkötelezettségüket a fogyatékkal élık esélyegyenlıségének biztosítása mellett. A Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa projekt vezetıivel kötött megállapodás kiváló lehetıséget teremt, hogy bemutassuk: kultúráról vagy kulturális alapú területfejlesztésrıl csak akkor beszélhetünk, ha az mindenki számára nyitott, mindenki számára lehetıséget teremt, és a szolidaritás eszméjén alapul. A stég megépítésének szükségszerőségét a megismerhetı és aggasztó statisztikai adatok is indokolják. Magyarországon jelenleg a regisztrált fogyatékkal élık száma fı, de a becsült adatok alapján az érintettek száma elérheti vagy meghaladhatja az 1 milliót is. Európában a legutolsó felmérések szerint a fogyatékkal élık száma elérte az 55 milliót. Az AKKU Egyesület, megismerve és felmérve egy ilyen teljes körő akadálymentes objektum jelentıségét, a stég elkészítésének és szakszerő üzemeltetésének folyamatos biztonsága érdekében állandó kapcsolatban kíván maradni a szakmai szervezetekkel, szakértıkkel. Javasoljuk, hogy az elsı teljes körő akadálymentes stég Balatonföldváron épüljön meg, hiszen itt már rendelkezünk önkormányzati szándékkal is, a második teljes körő akadálymentes objektum pedig egy állami felügyelet alá esı területen, Zánkán létesüljön, ami természetesen másfajta célokat és kihasználtsági prioritást is feltételez. A stég alapjait mozgássérült rehabilitációs szakmérnök tervezte.

6 A megismert kutatások, felmérések, illetve a személyes, többhavi, rendszeres konzultációk során érzékelhetı volt, hogy a Balaton Régió településeinek gazdasági, társadalmi viszonyait alapvetıen befolyásolja földrajzi fekvésük, a tóparttól való távolságuk. A foglalkoztatottság többnyire szezonális jellegő elsısorban a tómenti idegenforgalomhoz, a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokhoz köthetı, így a háttértelepüléseket a szők munkalehetıségek talán még jobban sújtják. A fiatalabb korosztály elvándorlása, a térség vonzerejének csökkenése egyre sürgetıbben veti fel a változtatás, a változás szükségességét. A helyi, még fellelhetı értékekre alapozott, modern és fenntartható kulturális fejlesztés, a civil szervezetekkel egyeztetett, átgondolt stratégia lehet a területnek egyik lehetséges kitörési pontja. A Balaton, az ismert történelmi események, a környezı országok és a hazai infrastrukturális fejlesztések, a turisztikai szokások változása miatt mára elvesztette egykori báját. A bájból baj lett. Baj, hogy évek óta egyre arctalanabb, hogy alig van igazán meghatározható, turisztikai szempontból egyedi terméke. Meglátásunk, tapasztalataink szerint a turisták keresik a különleges, csak arra a vidékre jellemzı egyedi szolgáltatásokat, lehetıségeket. Ahogy az egész országnak, úgy ennek a régiónak is a szélesen értelmezett kulturális beruházások, az egyedi kulturális termékek jelenthetnek megoldást. A háttértelepülések integrációja, kulturális, ökológiai arculatának fejlesztése a Balaton nagy tartaléka. A régió kivételes földrajzi elhelyezkedése, épített nemzeti öröksége, (kulturális) történelme lehetıséget teremtene, hogy az európai tavak, tengerek turisztikai versenyébe jó eséllyel vegyen részt. A fentiekbıl kiindulva, a következı javaslatokat tesszük, illetve partnereket keresünk elgondolásaink megvalósításához:

7 - Javasoljuk egy nemzetközi tótalálkozó létrehozását, esetleg a Living Lakes hálózatot is használva, mely a tavak kulturális hasznosítását tőzné ki témájául. Ezek a találkozók évente ismétlıdhetnek, másmás tematikával. - A Balaton építészeti képének javítása érdekében normák ajánlása, kialakítása tőnik szükségesnek. - Jöjjön létre a BFT felé javaslattételi kötelezettséggel rendelkezı Kreatív Balatoni Társaság, mely a különbözı kulturális eseményeket, fejlesztéseket, programokat felügyelné, összehangolná. - Javasoljuk olyan külön arculattal rendelkezı speciális bolthálózat létrehozását, amely igényes, a Balatonhoz köthetı termékeket gyárttat és árul. - Kapcsolódás a Kultúrák közötti Párbeszéd Európai Évé -hez 2008-ban, konkrét programokkal. Köszönöm a figyelmet!

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér-

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben