Újkenyér augusztus 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újkenyér 2010. augusztus 20."

Átírás

1 Adakozz, ne aggodalmaskodj! Textus: 2Korinthus 9,6 15 Újkenyér augusztus Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés 1.1. A szöveg maga Nagyon izgalmas a 2Kor előtörténete, hiszen egészen kivételes érdekességekkel szolgál az olvasónak és a kutatónak a szöveg. Az első titok, amire fény derül Pál írását végigolvasva, hogy a gyülekezet harmadszori meglátogatására készül (2Kor 12,14; 13,1), ami egyértelművé teszi számunkra, az első levél után és a második megírása előtt, az apostol eljutott Korinthusba. További fontos momentum, hogy az olvasó valójában a harmadik korinthusiaknak írt levelet tartja a kezében, hiszen olvasunk egy bizonyos könnyek között írt levélről, amelyet második látogatása után fogalmazott meg (lásd 2Kor 2,4; 7,8.12). Ennek az ismeretnek a birtokában viszont nem nehéz elképzelnünk, hogy bizony meglehetősen feszültségteljes lehetett az apostol és a közösség viszonya. Mindezek ellenére nem tekinthető ez a kapcsolat ellenségesnek, vagy kibékíthetetlennek, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Pál éppen Korinthusban időzve fogalmazza meg majd a római gyülekezetnek írott levelét, Kr.u. 56-ban. Ugyanakkor ezen ismeretek hiányában talán furcsán hatnak Pál szavai a 9. fejezet elején, ahol olvasva a sorokat az embernek olyan érzése támad, mintha az apostolnak bizony kétségei lennének afelől, hogy kérésének megfelelően (1Kor 16,2), rendben folyik-e a gyűjtés a jeruzsálemi gyülekezet számára (vö. 2Kor 9,3 5). Titusz és két további testvér (2Kor 8,16) előreküldésének célja nyilván az lehetett, hogy ezt a szolgálatot segítsék és koordinálják. Ugyanakkor azt is látnunk kell, ennek a kontrolnak alapvetően nem az volt a célja, hogy az apostolt megvédje a rá nézve esetleg kínossá váló következményektől miszerint a makedóniai gyülekezeteknek például állítólag semmit nem teljesítettek vállalt feladatukból. Az ellenőrzés célja sokkal inkább az lehetett, hogy Isten ügye ne szenvedjen csorbát, nehogy az emberi mulasztás kihasson a fiatal keresztyén gyülekezetek lelkiségére. Ami a levél szövegkritikai vizsgálatát illeti, feltétlenül említést kell tennünk arról a korábban elterjedtté vált vélekedésről, miszerint a 2Kor 8 és 9 dublett lenne, 1 vagyis egy másik levél része lenne, amely valamilyen módon bekerült a nekünk örökül hagyott írásba. Mindazonáltal a kutatók mai álláspontja szerint a tézis mellett felsorakoztatott érvek nem bírnak elég meggyőző erővel, így inkább elfogadható az a vélemény, hogy a két fejezetben csupán más-más szemszögből járja körül az apostol ugyanazt a problémát. Pál írását a korinthusi gyülekezetnek és általában egész Akhajának címzi, ehhez a témához tér vissza a 2Kor 9,1-ben rövid kitérője után (2Kor 8,16 24). További érv a két fejezet egysége mellett, hogy mindkettőben 1 Ennek a véleménynek az egyik verziója, amelyik nem a teljes fejezetet tekintette betoldásnak a levélen belül, csupán az első 5 verset. HUGHES: The Second Epistle to the Corinthians,

2 Újkenyér ugyanazt az időpontot jelöli meg Pál a gyűjtés kezdeteként, az elmúlt évet (vö. 2Kor 8,10; 9,2). Ugyancsak nehezen elgondolható, hogy a 2Kor 9,3-ban emlegetett, hozzájuk küldött testvérek kilétét vajon honnan sejtenék a címzettek, ha korábban nem utalt volna rájuk az apostol. A 2Kor 7,5-ben említett érkezése Titusznak pedig a teljes 8. és 9. fejezetek érvelésének előfeltétele. Végezetül a két említett fejezet között erős belső összefüggés áll fenn, hiszen Tituszék feladata (2Kor 8,16) akkor zárul le, amikor Pál a makedón testvérekkel megérkezik (2Kor 9,3). 2 Elmondhatjuk tehát, hogy a levelet egységesnek kell tekintenünk, és ezt a meggyőződést érvényesíteni kell választott textusunk értelmezésekor is Exegetikai nehézségek Erről pedig 3 : aki szűken 4 vet, szűken arat, aki bő áldásra tekintettel vet, bő áldás reményében is arat 5. Mindenki úgy adakozzon, ahogyan már eldöntötte a szívében, ne szomorúságból vagy kényszerből, mert a jókedvvel 6 adakozót szereti az Isten. Istennek pedig van hatalma rátok árasztani minden kegyelmét, hogy mindenekben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, bővelkedvén minden jó cselekedetre. Ahogyan meg van írva: Bőven 7 adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Aki pedig a magvetőt vetőmaggal és az evéshez kenyérrel ellátja 8, titeket is el fog látni vetőmaggal és meg fogja sokasítani azt, és megnöveszti igazságotok gyümölcsét 9. Mindenben meggazdagodván a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást terem 10 2 Bővebb kifejtését a témának lásd SCHNELLE: Einleitung in das Neue Testament, A touöto dev kifejezés gyakorta előjön Pál leveleiben, de általában összekapcsolva a szólással, beszéddel (1Kor 1,12; 7, ). Ugyancsak fontos a kifejezés értelmezése szempontjából, hogy a mutató névmás éppen úgy visszautal a korábban elmondottakra, mint a most következőkre. HUGHES: The Second Epistle to the Corinthians, A feidomevnwõ kifejezés hapax legomenon a bibliai irodalomban. A szó jelentésének meghatározásában Plutharkoszra, valamint Kozma és Demján történetére támaszkodhatunk, mivel csak itt fordul elő még a kifejezés. Illetve annak igei formája előjön a Kr.e. 4. évszázadban és ott a jelentése fukarnak lenni, ez pedig jól illik a mi szövegösszefüggésünkbe is. Uo. 5 Cserháti fordítását veszem át ezen a helyen, aki ezt a megfogalmazást a következőképpen indokolja: Itt a görög szövegben a vetés ejp j eujlogivai" (az áldás kedvéért) történik. Az eujlogiva (áldás) pedig visszautal az előző versre, ahol kényszerűségből hálaáldozatnak fordítottuk, de ugyanez a görög szó található. CSERHÁTI: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második levele, Noha a megszokott jókedvű fordítás is elképzelhető, Pál ebben az esetben nem az adakozó jókedvű természetét látja fontosnak, hanem az adakozásban megnyilvánuló nagylelkűségét, ezért talán pontosabb a jókedvvel fordítás. uo. 7 Itt a skorpivzw ige aoristos Sg. 3. alakja szerepel, aminek a jelentése: (szét)szór, az összegyűjtés ellentéte (lásd: BALÁZS: Újszövetségi szómutató szótár, skorpivzw). Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ebben az esetben nem az válik hangsúlyossá, hogy szétszórja Isten az ajándékait, hanem az, hogy még a szegényeknek is bőséggel jut a szétszórt javakból, ezért tartom megfelelőnek átvenni szó szerint az Ószövetség szövegét (Zsolt 112,9). Bár az is nyilvánvaló, hogy a zsoltárban a kegyes, jó emberről szól ez a szöveg, itt mégis úgy gondolhatjuk, hogy Istenre vonatkozik, hiszen nehezen képzelhető el éppen Pálról, hogy az embernek cselekedeteiből származhatna igazsága. DE BOOR: Der zweite Brief an die Korinther, Nagyon érdekes az itt szereplő corhgevw ige, aminek alapjelentése kórust, énekkart vezet, vagy olyan személyre vonatkozik, aki egy énekkar költségeit fedezi egy fesztiválon. Ennek alapján jelentése az Újszövetségben: juttat valamit, támogat valakit, gondoskodik valakiről (lásd BALÁZS: Újszövetségi szómutató szótár, corhgevw, valamint HUGHES: The Second Epistle to the Corinthians, 337). 9 A gevnhma szó jelentése: egy tett következményeként beállt állapotra, vagy hatásra utal: a valamivé válás eredménye. Állatoknál: utód (Mt 3,7), növények termése (Mk 14,25), tulajdonságai (2Kor 9,10). BALÁZS: Újszövetségi szómutató szótár, gevnhma 434

3 2Korinthus 9,6 15 Istennek. Mert ennek a (papi) szolgálatnak az elvégzése 11 nem csupán a szentek szükségletének megelégítése, 12 hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt. A (szolgálat) elvégzésének próbájára 13 tekintettel dicsőítik Istent, azért az engedelmességért, amivel vallást tesztek Krisztus evangéliumáról, és a velünk, valamint mindenkivel közösséget vállaló nagylelkűségetekért 14. És imádkoznak értetek vágyakozván utánatok, Isten bőségesen rátok áradó kegyelméért. Hála legyen Istennek kifejezhetetlen ajándékáért! 2. A perikópa megértése Választott szövegünkről általánosságban elmondható, hogy témája az a vállalkozás, aminek motorja Pál volt, és szinte minden általa alapított gyülekezet erejéhez mérten részt vett benne, a gyűjtés a jeruzsálemi testvérek számára. A kollektának persze csupán az egyik célja az anyagi segítségnyújtás, benne érezhetjük egyszersmind a jeruzsálemi gyülekezet elsőségének elismerését, valamint azt a tettekben megnyilvánuló egységet is, ami zsidók és pogányok között valósággá vált Krisztusban. Pál az előző fejezetben krisztológiai megalapozást ad a gyűjtésnek (2Kor 8,9), a 9 fejezetben az adakozás következményével igazolja az adakozás helyes voltát, hiszen Isten áldása lesz az adakozóval. Nagyon találó képet alkalmaz Pál, amikor az adakozást a vetéshez hasonlítja (lásd ehhez a témához még Gal 6,6 10), hiszen nem csupán arra mutat rá ezzel, hogy nem szabad sajnálni a vetőmagot, ha úgy tetszik, a kiadást a bő termés, aratás reményében, de arra is felhívja olvasói figyelmét, hogy mindezt Isten áldása kíséri. Ez a kijelentés talán furcsának hat a mai olvasó számára, aki már tökéletesen tisztában van a biológiai folyamatokkal, amelyek befolyásolják a termés minőségét és mennyiségét, de az ókori ember számára a szántóföld nem annyira a biológiai események, mint inkább Isten csodáinak színtere, hiszen az elvetett mag az ő áldása nyomán termi a sokszorosát. 15 A vetés példáját tovább követve, arra is utal ez a kép, hogy a vető ember vetőmagja már eleve Isten ajándéka, hiszen a korábbi termés része. Így alapvetően az adakozás nem más, mint abból adni, amit ajándékba kaptunk, és a következménye is a vetéshez hasonló, ez nem kárba megy, hanem 10 Azért választottam a teremni jelentését a katergavzomai igének, mert ez talán jobban illik a korábbi vetés-termés tematikába, mint az újfordítású Biblia szülni fordítása. 11 Nehéz jó fordítást adni, mivel itt egymás után szerepel két egészen hasonló jelentésű szó, a leitourgiva és a diakoniva. Az első fordítását igyekeztem visszaadni a papi szolgálat fogalmával, amint ezzel összefüggésben szerepel a LXX-ban is. Ehhez kapcsolódóan érdemes azonban megjegyeznünk, hogy ilyen típusú szakrális jelleg nem csupán a LXX-ban, de az antik irodalomban is kapcsolódott a kifejezéshez (DE BOOR: Der zweite Brief an die Korinther, 193). A második esetében viszont megfogadva több exegéta tanácsát, a szó cselekvést kifejező tartalmát részesítettem előnyben. 12 A prosanaplhrovw ige jelentését két igekötő is meghatározza. A plhrovw azt jelenti, hogy valaki megtölt valamit. Az ajna igekötő viszont azt, hogy az illető feltölti, illetve újra megtölti azt, amiről szó van. A pros- pedig, hogy a feltöltést nem egyedül végzi, hanem hozzájárul ahhoz. CSERHÁTI: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második levele, Ezen a helyen ismét a diakoniva kifejezés áll, ezért választottam ismét annak cselekvést kifejező tartalmát. Ennek a cselekvésnek a megpróbálására utal a szöveg (dokimhv megvizsgáltság, mint eredmény), vagyis ahogyan képesek a korinthusiak elvégezni ezt a szolgálatot, annak függvénye, abból fakad Isten dicsőítése mások által. 14 i. m i. m

4 Újkenyér sokkal inkább előfeltétele a következő termésnek. Ahogyan a vetés, az adakozás is a sokszorosát termi (vö. Péld 19,17). Ezen alapvetést már csupán egy fontos kiegészítéssel látja el az apostol. Nem a mennyiség, az adomány nagysága a döntő, de sokkal inkább az adakozó szívbéli meggyőződése (kontrasztként említhetjük Ananiás és Szafira esetét az ApCsel 5,1- ben). 16 Senki ne kényszerből, vagy rossz szájízzel adjon, hanem úgy, amiként elhatározta korábban a szívében. Mert csak az ilyen fajta adakozás lehet kedves Istene előtt. Pál a 7. versben a Péld 22,8a-t idézi, amely szövegnek az érdekessége, hogy csak az Ószövetség LXX verziójában jelenik meg és ott sem pontosan így szerepel. A LXX-ban ugyanis Isten megáldja az adakozót, 17 míg az apostol itt Isten szeretetéről szól. Véleményem szerint ennek a szócserének éppen a fentebb elmondott magvetéssel való párhuzamba állítás az oka, ott már egyértelművé tette Pál, hogy Isten megáldja az adakozót (vö. Mt 6,1). Nyilván az áldásban benne van az is, hogy Isten szereti azt, akit megáld, de az apostol mégis szükségszerűnek érzi ezt még egyértelműbbé tenni eme módosítás által. Ugyanezen összefüggés oldja fel azt a talán sokakban felmerülő kérdést, miszerint Isten szeretete az adakozás következménye lenne? Ha ugyanis az adást már megelőzte Isten áldása, úgy ez a kérdés oka fogyottá válik, hiszen minden tekintetben megelőz minket az Atya, előbb szeretett, előbb áldott meg és előbb adott. A 9. vers értelme nem szorul különösebb magyarázatra, hiszen immáron egyértelművé vált minden olvasó számára, hogy csak abból adhat, amit ajándékba kapott. De aminthogy ajándékba kapta korábban azt, amivel most adakozhat, és az is Isten hatalmában állt, úgy most sem kételkedhetik benne, hogy Istennek hatalmában áll holnap és azután is áldásban részesíteni őt. Milyen módon kapcsolódik a témához az itt szereplő ószövetségi idézet a 112. zsoltárból? Ha Isten az, aki bőven ad a szegénynek, akkor miért van szüksége arra, hogy én is adjak? Nem saját érvelése alatt vágja a fát ezzel a kijelentéssel az apostol? Valóban úgy tűnik első látásra, hogy igen. De ez csak azért lehet, mert egyáltalán nem tartjuk természetesnek, hogy Isten munkatársai legyünk, mint ahogyan jegyezzük meg nem is természetes. Azonban itt éppen erről van szó. Ahogyan a magvető munkatársává válik Istennek a vetésben, úgy az adakozó az adakozásban! A következő két vers (2Kor 9,10 11) ismét a magvetés képét alkalmazva mutat rá arra, amit a szeretet és az áldás ötvözetének tekinthetünk, Isten gondoskodására. És egyben vissza is húzza a valóságba a már-már elkalandozó, Isten munkatársává válva talán kissé elbizakodott embert. Isten az, aki mindezt adja (vö. Ézs 55,10), sőt Ő lesz az is, aki az igazság gyümölcsét felneveli nem az embert dicséri ez sem, egyszersmind arra is felhívja a figyelmet, hogy Isten cselekvése és az emberé élő módon fonódik össze. 18 A 9. és10. versben szereplő dikaiosuvnh fogalom meglehetősen karakteres szerepet játszik Pálnál. Ez esetben pedig egyértelmű, hogy a meg- 16 HUGHES: The Second Epistle to the Corinthians, avjndra ijlaro;n kai; dovthn eujlogei' oj qeovõ (Péld 22,8a) nyilván valamiféle köztes megoldásnak tekinthető az istentiszteleteink végén elhangzó szereti és megáldja. 18 De Boor ehhez a vershez kapcsolódóan megjegyzi, hogy az apostol itt esetleg a Hós 10,12-re gondolhatott. DE BOOR: Der zweite Brief an die Korinther,

5 2Korinthus 9,6 15 tért, megigazult ember cselekedeteire vonatkozik. 19 A 11 versben az apostol már kissé módosít a nézőponton, amely módosítás aztán majd a 12-ben lesz szépen kifejtve (lásd korábban 2Kor 1,1; 4,15). Immáron nem csupán az adakozó és Isten viszonyát taglalja, de már arról is szól, hogy ezek a bizonyos gyümölcsök milyen hatást gyakorolnak a körülöttünk levő emberekre. Első renden a keresztyén testvérekre az adakozó gyülekezetekben (2Kor 9,11b), másodsorban, a Jeruzsálemben lakó szentekben (2Kor 9,12a) és végül sokakban, akiket mindez hálaadásra indít Isten iránt (2Kor 9,12b). Az adakozásnak tehát kettős haszna van, egyfelől materiális, másfelől spirituális 20 - külön érdekesség, hogy az apostol nem helyezi az egyiket a másik elé, mindkettő ugyanolyan fontos. Talán furcsának tűnhet az olvasónak, miért annyira fontos az apostol számára, hogy az adakozást hálaadás kövesse. Pedig az ok roppant logikus és egyszerű. Egyfelől egyértelművé teszi, hogy nem az adakozás mértéke, mennyisége a legfontosabb, hanem a cselekedet túl kell mutasson önmagán. 21 Másfelől, nem csak az adakozónak, de a megajándékozottnak is tisztában kell lennie azzal, hogy mindez Isten kegyelméből lehetséges, akkor pedig hálát kell adni érte. Az adomány akkor éri el valóban a célját, ha az hálaadásra sarkallja a jeruzsálemieket és másokat is. A hálaadás pedig hangsúlyozza ismét Pál nem az embert kell, hogy illesse, hanem Istent kell dicsőítse. Az adományozó gyülekezet pedig ezzel vallhatja meg a hitét. A 13. versben szereplő ojmologiva kifejezés nagyon fontos, mivel a teljes gyűjtés lényegére hívja fel az olvasó figyelmét, hiszen Pál szóhasználatában a kifejezés hitvallást, a hit melletti elkötelezést is jelent (Róm 10,9 10). 22 A kollekta tehát szó szerint kézzel fogható hitvallássá válik az adományt megkapó, szükséget szenvedő testvérek számára. És hitvallássá kell váljon az adakozó gyülekezet számára is. Csodás körforgás ez. Ahogyan a magot el kell vetni, hogy termést hozzon, úgy a kapott ajándékokkal szolgálni kell másokat, hogy ők is és mi is gazdagabbak legyünk általa. Nyilván akinek szól a kollekta, az nem ennek viszonzásával tud minket gazdaggá tenni, de képes könyörögni az adakozóért, és maga elé tűzni célul, hogy ugyanezt megtegye a nálánál is rászorulóbbal, mert akkor ez vágya tárgya Isten kegyelme rá is gazdagabban árad. Mi mással zárhatná Pál azt a gondolatsort, mint éppen a hálaadással Isten csodálatos ajándékáért. Mivel az ajándék egyes számban áll, ezért sok kutató ma is egyetért Aranyszájú Jánossal, és Krisztust érti az ajándék kifejezés alatt. 23 Szerintem ez a megállapítás olyan szempontból mindenképpen elfogadható, hogy Isten áldásának leggazdagabb forrása és megjelenése a világban valóban Krisztus személye volt. Ámde a kontextust figyelembe véve ajándék alatt sokkal inkább elgondolhatónak vélem magát a teljes folyamatot. Ahogyan Isten megajándékoz, ahogyan fenntart, és amiként bölcsen igazgat mindeneket. 19 CSERHÁTI: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második levele, 318. Más úgy véli, hogy itt egyértelműen a kifejezés zsidóságon belüli használata alapján kell értenünk a szót, ahol elsődlegesen az adakozásra, a jót tevére vonatkozott. WENDLAND: Die Briefe an die Korinther, HUGHES: The Second Epistle to the Corinthians, WENDLAND: Die Briefe an die Korinther, CSERHÁTI: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második levele, HUGHES: The Second Epistle to the Corinthians,

6 438 Újkenyér 3. Prédikációvázlat Gyakoriság = felületesség? Sokszor kerít hatalmába az érzés, hogy a gyülekezeteink liturgiájában megjelenő, tehát a gyakorta hallott bibliai igék valódi tartalma, mondanivalója felett elsiklik a figyelmünk. Nincs ez másként az alkalmaink végén ismételt kéréssel sem. Hétről hétre halljuk a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten, de nem foglalkozunk ennek beágyazottságával a kontextusba. Önálló életre kel, és hajlamosak vagyunk ebből kiindulva megfeledkezni eredeti jelentéséről. Pedig, mint minden ige, ez is valódi tartalmát akkor tárja fel számunkra, ha azt eredeti összefüggésében látjuk. Ilyenkor derül ki, hogy a visszatérő liturgiai elemek jelentésébe nem, vagy csak nagyon ritkán mélyülünk el Miért adakozzunk? Kötelesség adni? Amikor az adakozásról szólunk, történjék az istentiszteleteink végén, vagy valamely kivételes alkalom kapcsán, sokszor érezhetik valamiféle kényszernek azt gyülekezeteink tagjai. Mai perikópánk azonban éppen arra hívja fel a figyelmünket, hogy a kényszer, a szomorúság szülte adomány semmit nem ér. Csak a szívbéli döntésben találhatod meg adakozásod helyes voltát és megfelelő mértékét. Csak ezt elfogadva leszel képes a szívbéli örömre. Sem a magadnak tetszelgés, a másoknak tetszeni akarás, sem a mások elvárásainak való megfelelés vágya nem lehet megfelelő előzmény adni még akkor sem, ha éppen ez okoz jókedvet az adakozónak! Persze erre rájönni nem egyszerű feladat, belátásához elengedhetetlen elfogadnunk, hogy mindennemű adakozást az teszi lehetővé, hogy Isten ajándéka már az is, amiből adakozhatunk Do ut des? Azért kell-e vajon adakozni, mert ezzel majd Isten áldása kiárad ránk? Hát vajon Isten áldásában nincsen-e így is nap, mint nap részünk? Nem neki köszönhető-e minden a mi életünkben és így a gazdagságunk is, ami lehetővé teszi számunkra az adakozást? Ha úgy gondolja valaki, hogy adománya bármiféle érdemszerző jó cselekedet, ezzel egyben azt is állítaná, mindene, amije van saját magának köszönhető! Saját képességének, tehetségének, döntéseinek. Ha viszont alaposan körülnézünk a környezetünkben, úgy rögvest látni fogjuk, nálunk tehetségesebbeknek, tisztességesebbeknek jóval kevesebb adatott, mint nekünk. Ahogyan mindig találsz olyat a környezetedben, akinek jobban megy sora, aki gazdagabb, sikeresebb, szerencsésebb úgy olyan embert is mindig találni fogsz, aki szegényebb, sikertelenebb, szerencsétlenebb náladnál. Csak a szerencsén múlna? Bizonyosan nem. Isten az, aki vetőmaggal ellátja a gazdát, és ő adja meg kenyerét is Akkor intézze Isten mindezt saját hatáskörén belül Miért nem intézi akkor ezt Isten saját hatáskörében? A kérdés, noha cinikus éle van, alapvetően jogos. Isten valóban képes lenne nélkülünk is (lásd Mt 6,25 34) megfelelő mértékben elosztani javait. Hiszen Ő a vető és Ő az arató is. Akkor mi szerepe van ebben az embernek? Isten munkatársává válhat! Az adakozás nem más, mint részt venni az Atya gondoskodásában. Nem mintha Ő elmulasztaná gondoskodni az övéiről, de szeretetéből megteremti annak a lehetőségét, hogy ebben mi is társai lehessünk. Belekerülhetünk abba a csodás körforgásba, amiben előbb Isten ajándé-

7 2Korinthus 9,6 15 kaiból részesülünk, hogy adakozhassunk, majd utóbb mindezt áldásként éljük meg. Ma, amikor hálát adunk az új kenyérért, talán még erőteljesebben érezzük, mint a hétköznapokon, hogyan áldja meg Isten az ember munkáját, hogyan gondoskodik róla és tesz ezzel feleslegessé mindennemű aggódást. Ugyanakkor ez arra is figyelmeztet bennünket, hogy a mennyei Atya munkatársakul hív bennünket. Vagyis adakozásunk következményeiért megint csak nem kell aggódnunk a vetőmagra szükséges veszteség, ha aratni akarunk. Ezt tudva ugyan ki szomorkodhat? Ezt tudva ki ne adakozna jó kedvvel? Ami pedig ennek következményeit illeti, arra mutat rá a 2Kor 9,11, amely gyakorlatilag a perikópa centrumát jelöli, megfogalmazva a munkatárssá válás lényegét. Az adakozó meggazdagodik, az emberek pedig hálát adnak Istennek (2Kor 9,13). A hálaadás ugyanakkor mi lehetne más, ha nem a dicsőítés szava: Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (2Kor 9,15). 4. Példák, képek, szemelvények Lekció: Mt 6,25 34 Illusztráció: Isten túláradó kegyelmére kiváló példákat találunk a természetben. Amikor ezt leírom, a kókuszdió luxuskivitele jut az eszembe. Hihetetlen vastagságú csonthéj veszi körül az ehető részt micsoda anyagpazarlás. Modern világunkban ezért kirúgnák a mérnököt! De gondolhatunk az élet továbbadására úgy a növények, mint az állatok, vagy az emberek esetében. Ez a folyamat is 1000 százalékosan túl van biztosítva. Én ebben is Isten kegyelmét látom megjelenni. Ilyen pazarló a mindenség Teremtője, mely pazarlás a teremtés működésének biztonságát szolgálja. 5. Felhasznált és ajánlott irodalom BALÁZS KÁROLY: Újszövetségi szómutató szótár, Budapest, Logos Kiadó, DE BOOR, WERNER: Der zweite Brief an die Korinther, Wuppertal, R. Brockhaus Verlag, CSERHÁTI SÁNDOR: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második levele, Budapest, Luther Kiadó, HUGHES, PHILIP E.: The Second Epistle to the Corinthians, Grand Rapids, Michigan, SCHNELLE, UDO: Einleitung in das Neuen Testament, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, WENDLAND, HEINZ-DIETRICH: Die Briefe an die Korinther (NTD 7), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, Dr. Kókai Nagy Viktor (Debrecen) 439

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Szentháromság vasárnapja 2012. június 3.

Szentháromság vasárnapja 2012. június 3. 270 Szentháromság vasárnapja 2012. június 3. Pünkösd utáni első vasárnap. Ehhez a vasárnaphoz viszonyítjuk az ún. ünneptelen félév vasárnapjait, Advent 1. vasárnapjáig: Szentháromság utáni 2. 3. stb. vasárnap.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Szabadság Krisztusban

Szabadság Krisztusban 11. tanulmány Szabadság Krisztusban december 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:1, 4; 13:8; 1Korinthus 6:20; Galata 5:1-15; Zsidók 2:14-15 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Pünkösd 1. napja 2012. május 27.

Pünkösd 1. napja 2012. május 27. Pünkösd 1. napja 2012. május 27. A pünkösd (pentekoszté) ötvenedik napot jelent és a húsvéthoz kapcsolódó számozás miatt mozgó ünnep. Eredete az Ószövetségben van, a Sávuót a Sinai hegyi törvényadás ünnepe,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

2011. április 15. péntek Pál első levele a korinthusiakhoz 11,1 16 Dr. Peres Imre

2011. április 15. péntek Pál első levele a korinthusiakhoz 11,1 16 Dr. Peres Imre IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. április 15. péntek Dr. Peres Imre 1,1 Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Az asszonyok fejének befedése Dicsérlek

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

A szabadság motívuma

A szabadság motívuma Tartalom A szabadság és annak korlátai. Miért jó és miért lehet rossz a szabadság az egyénnek és a társadalomnak? Honnan erednek és milyen fajtái vannak a korlátainknak? Miért korlátozza a társadalom a

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6.

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. A vasárnapról: a Húsvét előtti ötvenedik nap (a latin nyelvhez igazodva) Quinquagesima lenne, de ezt már általában Estomihi vasárnapnak hívják. Tehát ez az

Részletesebben

Dr. Reuss András Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése Előadás a magyar-finn-észt teológiai konferencián Budapest, 1996. június 26.

Dr. Reuss András Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése Előadás a magyar-finn-észt teológiai konferencián Budapest, 1996. június 26. Dr. Reuss András Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése Előadás a magyar-finn-észt teológiai konferencián Budapest, 1996. június 26. Megjelent: Lelkipásztor (71) 1996/11 melléklete. 17-19.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

megtanultam, hogyan jön létre a hit

megtanultam, hogyan jön létre a hit megtanultam, hogyan jön létre a hit Miskolc, 2011 FAITH TO LIVE BY Originally published in English by Derek Prince Ministries, Charlotte, USA - under the title: FAITH TO LIVE BY, ISBN 0-89283-042-5 Copyright

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben