Királyok a házban II. komplex történelmi vetélkedő 2014/15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Királyok a házban II. komplex történelmi vetélkedő 2014/15"

Átírás

1 Királyok a házban II. komplex történelmi vetélkedő 2014/15 I. KÉPFELISMERÉS Válaszoljatok a képekhez kapcsolódó kérdésekre! a) Mi látható a képen? (1) b) Mi a képen látható épület funkciója? (1) c) Mit tudtok arról a férfiról, akinek tiszteletére emelték? (1) d) Melyik növény ápolására fordított nagy gondot? (1) e) Kinek a páncélja látható a képen? (1) f) Melyik háborúban volt sikeres hadvezér? (1) g) Nevezzetek meg legalább négy várat, amelynek visszafoglalásában szerepet játszott? (4x0,5) h) Kiről készült a képen látható XX. századi fametszet? (1) i) Mely nyugat-európai ország egyetemein tanult? (1) j) Kinek a hívására tért vissza Erdélybe? (1) k) Hazatérése után milyen új műfajt honosított meg Erdélyben? (1)

2 l) Mi a képen látható festmény címe? (1) m) Ki volt a festmény alkotója? (1) n) Milyen alkalomra készült a kép? (1) o) Ki a felmentő sereget vezető Lotharingiai Károly előtt fekvő személy? (1) p) Hogyan nevezzük ezt az oklevelet? (1) q) Ki adta ki, mikor? (2) r) Mik a legfontosabb pontjai? (2) 21 pont/ II. HIBAJAVÍTÁS A következő történetekben hibákat találtok. Az a feladatok, hogy megkeressétek és kijavítsátok azokat! A hidat óriási fagerendák alkották kb. 6 kilométer hosszúságban, oly szorosan egymás mellé illesztve, hogy Esterházy Pál szerint, aki részese volt a nagy vállalkozásnak, ha valaki egy pénzdarabot elejtett volna, még az sem esett volna a híd alá.

3 Tőle tudjuk azt is, hogy milyen golyózáporban hordták a nádat a Száva jegére és magára a hídra, míg két nap és két éjszaka tartó iszonyatos tűzben elhamvadt. Messzire világító lángjai, a csodaszámba vett építmény megsemmisülése felkeltette a reményt, hogy talán fordul a kocka, sikerül megtörni a törökök Erdély lerohanása óta nyomasztó erőfölényét. Mikor Temesvár bekerítése február közepére megtörtént, úgy tűnt, hogy a legfontosabb magyarországi török végvár elfoglalása döntő fordulat kezdetét jelentheti. HIBA JAVÍTÁS Nyár végén ér a vár alá a Szulejmán szultán. Felüzen, küldjék le a táborba a kis csecsemőt. Látni akarja, fiú-e vagy lány, mert a másik király, Ferdinánd hívei azt terjesztették, hogy Mária királyné leánygyermeknek adott életet. Aranyos hintóba ültették a csecsemőt és a szultán fogadta kegyesen az érkezőket. Megnézi a csecsemőt, megállapítja, hogy fiú, majd visszavonul tanácskozásra Lőrinc baráttal és az érkező nagyurakkal, hogy a tudtukra adja, ráteszi kezét a kanizsai várra, emberei éppen most fegyverezik le az őrséget. HIBA JAVÍTÁS pont/ III. KERESD AZ ANAKRONIZMUST! A feladatban eredeti leveleket olvashattok, amelyekbe azonban belecsempésztünk több kortévesztést, néhány olyan adatot, tényt, amelynek valódisága kizárt. A szöveg alapos elolvasása közben keressétek meg az iratokban található anakronizmusokat, majd indokoljátok meg, hogy miért hibás az adott tény! Dobó István levele Nádasdy Tamás országbíróhoz, Magyarország főkapitányához (1552. október 15.) Tekintetes és Nagyságos Úr, igen tiszteletreméltó urunk. Szolgálatainknak készséges ajánlását. Biztosak vagyunk benne, hogy Tekintetes Uraságod előtt jól ismert: Eger várát a török, a keresztény név ellensége milyen sokáig tartotta körülzárva és ostrom alatt. E kemény ostrom a mindenható Isten végtelen és kimondhatatlan könyörülete folytán tegnap véget ért. Az ostrom során számottevő segítséget kaptunk a szolnoki és temesvári kapitányoktól... Minthogy azonban a várat annyira szétrombolták és a földdel tették egyenlővé, hogy inkább mezőnek, mint várnak látszik, az egyéb szükségekből is kifogytunk... Ezért szeretettel kérjük Tekintetes és Nagyságos Uraságodat, hogy a sorainkat felmutató említett emberink minden szavának adjon hitelt, és a szent királyi felségtől eszközölje ki, hogy könnyen a király elé juthassanak, kegyesen meghallgatást nyerhessenek és kedvező válasszal gyorsan visszatérhessenek. Továbbá, hogy a királyi felség a várat, minthogy a törökök torkában van, új és egészséges katonákból álló őrséggel, egyéb hadi felszereléssel és lőszerrel olyan mértékben lássa el, hogy az ellenség számára, ha részéről újabb próbálkozásra kerül sor, mindig bevehetetlen legyen. HIBA INDOKLÁS pont/

4 IV. EGÉSZÍTSÉTEK KI A SZÖVEGET A MEGFELELŐ SZAVAKKAL! (zárójelben a keresett szó karakterszáma látható) A 16. században a jelentősen növekvő népességű, mind jobban városiasodó, azaz.. (11) Nyugat-Európának annyi mezőgazdasági terményre volt szüksége, amit már nem tudott, illetve nem akart megtermelni, hiszen a földeken (ahol csak lehetett) az olcsó gabonafélék helyett a drágábban értékesíthető speciális terményekre tértek át, mint a szőlő vagy épp a virágkertészet. Kialakult a munkamegosztás Európa két fele között. Lengyel- és Csehországból a kedvező...-i (3) utak kínáltak olcsó szállítási lehetőséget (... (4) és Visztula). Magyarország azonban nem volt ilyen kedvező földrajzi helyzetben, ha tehát be akart kapcsolódni az európai forgalomba, akkor olyan árucikket kellett találnia, amelynek értékesítését nem teszi ráfizetésessé a drága és hosszú szállítás, ilyen volt a. (5) és a.. (3). Előbbit lábon hajtották, így a hosszú szállítás nem okozott költséget, utóbbit pedig ritka jó minősége miatt kellően magas áron adhatták el. Az országban állomásozó katonaság pedig remek felvevő piac volt még a legsilányabb minőségű.(6)-nak is. Ez a konjunktúra azonban összességében nem tudta ellensúlyozni az állandó háborúskodásból adódó bizonytalan kereskedelmet és a tőke..(5)-át. A török időben nem javult a talajművelés módja, tehát még mindig.... (12) gazdálkodás volt, kivéve a magasan fekvő területeket, ahol csak kettő. Ugyanazokat a gabonaféléket termesztették (. (4),. (4), (4), és a terméketlenebb területeken köles, hajdina, tönköly) szinte ugyanakkora terméshozammal (2-4,5-szeres). A kertekre korlátozódott a káposztafélék, hüvelyesek és a ruházkodáshoz nélkülözhetetlen. (6) termesztése. Egyedül a gyümölcsösök elterjedése a változás, amely már a törökök előtt is ismert, ám általuk elterjesztett aszalás technikájának köszönhető. Az ipar továbbra is (3)-es keretek közt folyt a városokban (nem csak a szabad királyi, hanem a...(9)- okban is). A bányászat jelentős maradt, bár a (6)-dinasztia 1546-ban kivonult az országból. Nagy hasznot hozott a Körmöc-, Selmec-, Nagybánya térségében ill. néhány erdélyi bányából kitermelt. (5). Míg a középkorinál nagyobb kereslet miatt felfejlődött a réz- és vasércbányászat is. Összességében a külkereskedelem aktív volt, azaz a. (7) meghaladta a..(9)-t. 9 pont/ V. JELÖLJÉTEK ALÁHÚZÁSSAL A HELYES VÁLASZT! 1. Melyik magyar városba költözött a királyi udvar a mohácsi csatavesztést követően? 2. Ki volt II. Lajos király özvegye? a) Kassa c) Pozsony b) Gyulafehérvár d) Nagyvárad a) Izabella c) Erzsébet b) Mária d) Gizella 3. Mikor szerezte meg I. Ferdinánd a német császári címet? a) 1526 c) 1536 b) 1546 d) Mire hivatkozva mondatta le a trónról Mátyás főherceg (II. Mátyás) I. Rudolfot? a) Polgári származású lányt vett feleségül b) Zavart elméjű volt c) Korrupciós botrányba keveredett d) A birodalomra nézve hátrányos békét kötött 5. Melyik uralkodó segítségével verte vissza I. Lipót 1683-ban a Bécset ostromló török sereget?

5 a) XIV. Lajos (francia) c) Apafi Mihály (erdélyi) b) II. Károly (spanyol) d) Sobieski János (lengyel) 6. Melyik állam uralkodója csatlakozott 1686-ban az 1684-ben alakult Szent Ligához? a) Velence c) Habsburg Birodalom b) Oroszország d) Lengyelország 7. Kit választottak a magyar rendek nádorrá az 1681-es soproni országgyűlésen? a) Esterházy Pált c) Draskovich Miklóst b) Savoyai Jenőt d) Lotharingiai Károlyt 8. Kit koronáztak apja életében magyar királlyá az 1687-es pozsonyi országgyűlésen? a) I. Lipótot c) I. Józsefet b) III. Ferdinándot d) II. Ferdinándot 9. Melyik intézmény kezelése alá kerültek a törököktől visszafoglalt magyar birtokok? a) Udvari Haditanács c) Újszerzeményi Bizottság b) Udvari Kamara d) Udvari Kancellária 10. Milyen rokoni kapcsolatban állt III. Károly a fiatalon elhunyt I. Józseffel? a) Az öccse volt. c) A fia volt. b) Az unokaöccse volt. d) Az unokatestvére volt. 10 pont/ VI. MELYIK HABSBURG URALKODÓNK KÖTÖTTE AZ ALÁBBI BÉKÉKET? Kivel (melyik állammal) és mikor írták alá ezeket? (soronként 1 pont) Béke évszám Habsburg uralkodó partner (név/állam) bécsi drinápolyi karlócai linzi nikolsburgi szatmári

6 váradi vasvári zsitvatoroki 9 pont/ VII. VÁLASZOLJATOK AZ ÁBRÁKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE! a) Melyik város (A) melletti csata ábrája ez? b) Melyik folyót jelöli a B jelzés? c) Milyen királyi bevételi forrásra utal az ábra?

7 d) Az ábra igazolja vagy cáfolja, hogy a Hódoltságban gabonakonjunktúra volt? e) Mennyire volt jelentős Kassa városában a polgárság a 16. század közepén? f) Melyik épület lehet a városháza? g) Hol volt a királyi pénzverde? h) Jelentős polgárság volt-e mindhárom bányászvárosban?

8 i) Melyik hódoltsági városban élt a korszakban a legtöbb kézműves? j) A jobbágyokat vagy a kiváltságosokat érintette inkább a 17. századi pusztítás? k) Az ábra segítségével válaszoljatok röviden, hogy miért éppen Hegyalján robbant ki a legnagyobb felkelés a századfordulón? 9 pont/

9 VIII. HATÁROZZÁTOK MEG ÉVSZÁMMAL ÉS HELYNÉVVEL, HOGY A FORRÁSRÉSZLET MELYIK ESEMÉNYRŐL SZÓL! a) A szultán fővezére pedig, Mohammet, néhány vezérével azon csellel élt, hogy sem az alsóbbrendű basák, bégek, sem a janicsárok nem tudtak Szolimán szultán haláláról, aki pedig még szeptember 4-én reggeli után a Semlyék nevű helyen, a szigeti szőlők mellett halt meg, és csak a vár bevétele után értesültek erről Szelimnek, Szolimán fiának leveléből. És hogy ez ne tudódjék ki, Mohammet basa az orvost, ki a szultánt gyógyította, éjjel kivégeztette, hogy a szultán halálát el ne árulhassa. Azután a szultán halála után is naponként csengetett, trombitáltatott és felhordatta az ebédet, mintha még élt volna a szultán. b) A kurucok nagyobb része akkoron már Leopold zászlaja alá esküdt volt, s közbenjártokra Eperjes, Ungvár, Regéc, Patak stb. is megadta magát Caprara császári tábornoknak [ ] Az ellenség januárban csak arra szorítkozék, hogy a várbelieket a vidéktől elrekessze, mivégett a kapuval szemközt erős sáncokat készített. A várbeliek azonban február 4-én e sáncokra kitörvén, az ott levő császáriak közül 115-öt levágtak, tizenegyet rabul vittek be a várba. Bár a sáncot utóbb egy vasas zászlóalj megint elfoglalta, a várbeliek mégis találtak módot a vidékkel közlekedni. Caprara csak március közepén érkezett meg az ostromló táborba, s a városban foglalván szállást azonnal a vár feladására szólítá fel. c) A tanácskozásban Tomory Pál is részt vett, akit előző éjjel külön emiatt hívtak ide a másik táborból. Minthogy úgy látszott, hogy az ellenséggel való megütközéstől ő sem idegenkedik, a király csodálkozva kérdezte, ugyan mibe veti reményét [ ] Tomory azt felelte, hogy véleménye szerint az ő és Lajos király táborában együttvéve nincs több fegyveresnél, az ellenség számára vonatkozólag pedig azt mondotta, hogy biztos tudomása szerint az ellenségnek körülbelül embere van. De mikor észrevette, hogy ez a körülmény, ti. a mieinknek az ellenséggel szemben elenyésző csekély száma mindenkit nagyon megdöbbentett, hirtelen hozzátette, hogy azért nem kell nagyon félni az ellenségtől, mert az a nagy tömeg nagyrészt fegyverzetlen is meg harciatlan is. d) Ali, Buda parancsnoka, miután Ahmeddel tanácskozott, elhatározta, hogy azzal az összegyűjtött seregével, mellyel a közelmúltban Veszprémet elfoglalta, megkísérli a szerencsét. Ha a parancsnoksága alatt álló Buda szomszédságában levő várakat, melyekről tudta, hogy a mieink hanyagul őrzik, hatalmába veszi, s erőit Ahmedével egyesíti, Egert minden erejükkel megostromolják. [ ] A vár régi gyenge falait lőtték ágyúgolyókkal, s néhány helyen olyan rést ütöttek, hogy [a védők] már nem remélhették, hogy a vár tartható. Nem messze volt [a vártól] Oroszfalva [ ], ahol Márton pap végezte az egyházi teendőket. Őt Ali magához hívatta, a várba küldte, s felszólította [a kapitányt], hogy mivel a vár tovább semmiképpen sem tartható, ne vonakodjék azt neki átadni. [ ] Erre [a kapitány] kevés szóval válaszolt. Neki eltökélt szándéka, hogy inkább becsülettel hal meg, semmint Ali őt csalárdsággal szolgaságba hurcolja [ ] E szavakkal a sok török fogoly közül kettőt maga elé hívott, őket értékes bíborszínű gyapjúruhával megajándékozta, s megparancsolta nekik, hogy mondják meg Alinak, ő azt kéri, hogy két apródját, kiket nem nevelhetett fel, vegye szolgálatába, s tanítsa meg őket Mars kemény munkájára. 8 pont/

10 IX. TÖLTSÉTEK KI A KERESZTREJTVÉNYT! Mi a kiemelt oszlopban elrejtett személy ismertebb, azaz magyar neve? 1: tanulás céljából külföldre vándorlás 2: Habsburg hadvezér 1664-ben 3: az országgyűlés székhelye 1541 után 4: a leghírhedtebb, legendásan kegyetlen asszony (Erzsébet) 5: a nádor utáni legfőbb méltóság 6: Felső-Mo., majd Erdély rövid ideig uralkodó fejedelmének keresztneve 7: a tiszaháti felkelés vezetőjének szülőfalva 8: a mezőkeresztesi kudarc miatt nem sikerült e vár azonnali visszafoglalása 9: I. Rudolf és I. Ahmed itt kötött békét 10: Rodostóban halt meg e falu leghíresebb szülötte 11: Habsburg-párti magyar 12: Abdurrahman pasa sikertelenül védte e várat 13: török lovas katona 14: I. Rákóczi György és III. Ferdinánd itt kötött békét 15: a hajdúkra először támaszkodó fejedelem keresztneve 9 pont/ X. SZÓKERESŐ Találjátok meg a meg a meghatározásokra adandó válaszokat és húzzátok ki! A megmaradó betűk sorrendben egy erdélyi uralkodóra utalnak, ki ő és miben egyedi a többi fejedelem közt? (A részmegfejtések is pontot érnek, ezért írjátok a meghatározások mellé) G I R Á J B R B O R S O D M E R K A N T I L I S T A O A M O N O P Ó L I U M R P A N Á I S Z U R D C H Á I G A K C S E N P A S A V II T Á R É S Z Ő T D E I B N Z R B R Á Z S I S C F Á U R P T Ü R B E T H L E N G a) királyi privilégium a kereskedelemben b) a vilajet vezetője c) török ezüstpénz d) marhakereskedő e) lókereskedő f) itt kötöttek békét 1538-ban (is) g) a 7 vármegye egyike h) kincstár latinul i) Erdély aranykorának fejedelme j) az aranykor gazdaságpolitikájának jelzője k) német anabaptista Erdélyben l) e városban kezdődött a harmincéves háború m) mauzóleum törökül n) Bethlent hatalomra juttató krími kán o) Bethlen édesanyjának keresztneve 9 pont/ Forrás: Kristó-Barta-Gergely: Magyarország története előidőktől 2000-ig; Pannonica Kiadó, 2002; p valamint a tankönyvek. A megoldások beküldési határideje január 15. a szaktanárnak papíron vagy az alábbi címre:

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE A borítón a Georg Braun és Franz Hogenberg kiadásában megjelent Civitates orbis terrarum VI. kötetének (Köln, 1617) 30. lapján közzétett Buda-metszet egy részlete

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János 12 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS 1 7 1 1-1 7 9 0 Poór János POÓR JÁNOS Megbékélés és újjáépítés 1711-1790 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Poór János Főszerkesztő:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet

KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet A vég A szatmári megegyezés csaknem valamennyi történeti összefoglalónkban, miként egyéb történeti munkáinkban és történeti tudatunkban

Részletesebben

Fiatal Szegedi Írók Köre

Fiatal Szegedi Írók Köre Visszaemlékezés a szegedi ellenforradalmi napokra A kötet az 1939-ben megjelent elsõ kiadás alapján, magyarázó jegyzetekkel került újrakiadásra. 2005/XVII. 3 4. XVII. évfolyam 3 4. szám A kiadvány megrendelhetõ

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414]

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. I. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] HOGY a bécsi fogadtatás kellemetlenségeit feledtesse, Rákóczi kétezer mázsa liszt árán gyémántokat vásárolt feleségének

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 17. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

UNYADI MÁTYÁS. Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere

UNYADI MÁTYÁS. Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere UNYADI MÁTYÁS Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere 199 Hunyadi Mátyás Mátyás király: Rex invictissimus a legyőzhetetlen király*

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. 1 2 AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület Székelyudvarhely 2008 3 A kiadvány megjelenését

Részletesebben

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Veszprém megyei 9 771785 660406 1 0 0 0 3 vártúrák A Balaton-felvidék természeti kincsei Szép Magyarország elôfizetés ajándékkal Fizessen elô barátainak, szeretteinek,

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE Magyarország a Kárpát-medencében Kiadja a HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK All rights reserved. Zrínyi Média Nonprofit Kft. Felelős

Részletesebben

Bem József. Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó)

Bem József. Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó) Bem József Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó) (Tarnów (Galícia), 1794. március 14.-Aleppó (Szíria), 1850. december 10.) lengyel katonatiszt, az 1848-49-as magyar szabadságharc honvéd altábornagya.

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 60 pont A. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ A feladatlap

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI Szívünkbe égett történelem BEMUTATKOZÁS Csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) Falvaink Gyõr-Moson-Sopron megye dél-nyugati csücskében

Részletesebben

PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6.

PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6. 1 PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6. 1. Bemelegítő kérdések A válaszokat a kiosztott feladatlapokra kell majd leírni. A lap jobb felső sarkába ne felejtsétek

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben