Zelenákné Keresztes Brigitta A LARARIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zelenákné Keresztes Brigitta A LARARIUM"

Átírás

1 Zelenákné Keresztes Brigitta A LARARIUM

2 Bevezetés Ha az ókori rómaiak vallási kultúrájáról esik szó, ennek rideg, külsőséges, politikaijogi természete jut mindenekelőtt eszünkbe, a do ut des adok, hogy adj elvének ideológiai síkon való alkalmazása és az a tény, hogy az istenekkel való kapcsolattartás alig volt több egy sajátos üzleti kapcsolatnál. Ennek megfelelően a papi funkciókat a római társadalom állami közszolgálatnak tekintette, amelyet többnyire nem hivatásos papság, hanem a tisztségre választott vagy kijelölt magisztrátusok láttak el. Nagy volt a papjaik által rendkívüli hatalmúnak és csodatevőknek hirdetett megváltó istenek iránti tisztelet, de a legnépszerűbb nagy istenek kultusza sem rendelkezett azzal az intimitással, amely az egyes emberben a közvetlen, meghitt kapcsolat megnyugtató érzését keltette volna. 1 Ezért volt igen nagy szerepe azoknak a házi és családi isteneknek, akiket ha nem is öveztek regényes mítoszok, jelenlétüket a nap minden percében érezték, hiszen a család otthonában lakoztak. Eredetüket a korai idők paraszti társadalmának természetimádó rítusaiban, totemisztikus elemekre épülő hitvilágában és az ősök kultuszában keresik a valláskutatók. 2 Ők voltak a család és a ház védelmezői: a küszöb és a falsarok istenei, a holtak visszatérő lelkei, akiket mágikus tisztelettel, a házioltáron imádva vettek körül. Jelen tanulmány keretén belül a római ház ezen apró épületrészének rejtélyét próbálom megfejteni bemutatva a szentélyek lakóit, majd néhány példával szemléltetve megtestesülésüknek módjait és kereteit. A családi védőszellemek Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában és beleisznak majd poharukba Az elhalt jóbarátokra vonatkoznak Radnóti képletes sorai, de remekül érzékeltetik, hogyan kell az isteneknek és a túlvilági lényeknek ezt a mindennapi konkrét jelenlétét elképzelnünk. Ők, a családi tűzhelyek védelmezői voltak az első istenek, papjuk pedig maga a családfő. A Genius tisztelete még abból az időből ered, amikor a halottakat a házban, vagy annak közelében temették el. 3 A latin gingere nemzeni, szülni igéből eredő genius szó eredeti etimológiai jelentése a férfi nemzőképességre utal. Az archaikus római felfogás szerint az ember két részből áll: a látható és érzékelhető személyből, valamint a benne lakozó láthatatlan életerőből, amely az ember valódi lényegét jelenti. Másrészről a Genius egyfajta védőszellem, akinek védelme alá kerül az újszülött, hogy aztán élete végéig elkísérve védelmezze. Geniusnak csak a férfi lelket nevezték, a nők geniusának Iuno volt a neve, mely elnevezés a nők anyaszerepére utal. Ennek megfelelően minden embernek volt védőszelleme; Geniusa, illetve Iunója.

3 A családi kultuszban a Pater familias geniusa töltötte be a legfontosabb szerepet; az ő geniusa jelképezte a család, illetve a nemzetség továbbélését, halálakor pedig utódának geniusa vette át ezt a szerepet. Később, a császárkorban a Genius szerepe már összemosódott a jótevő házi istenek szerepével. 4 A családra, a házra a háztartásra családi védőszellemek vigyáztak; ők voltak a Lares familiares vagy Lares domestici. A lar etruszk szó és teljesítményt jelent de az is lehet, hogy etimológiai jelentését a latin largus (bőség) szóban kell keresnünk. 5 A Laresek tisztelete a római őskorba nyúlik vissza. Az ő védnökségük alá helyeztek császárt, császári házat, családokat a családhoz tartozó háznéppel együtt, sőt a családokhoz tartozó birtoktestek területét is. Minden étkezéskor kis tányérkákon az ételből nekik is juttattak, a hónap szent napjain (Calendae, Nonae, és Idus), valamint minden jelentősebb családi eseménynél pedig rendszeresen áldozatok illették meg őket. Nekik áldozott az ifjú, ha a férfiúi tógát legelébb felöltötte, vagy a fiatal menyecske, mikor új otthonában elhelyezkedett. Ha a családok régi lakóhelyüket elhagyták, a Lareseket magukkal vitték és hozzájuk könyörögtek, ha hazájuktól távoli vidékre távoztak. A szülőhely, sőt később a ház, a lakás fogalma is a Laresekkel azonosult. Visszatérni a házba annyit jelentett, mint visszatérni a Laresekhez. 6 A túlvilágról alkotott elképzelésük szerint a holtak lelkei tovább élnek és védelmezik a családot. Ők, az elhunyt ősök szellemei a Manesek. A Genius, Lares és Manes mellett megjelenő további istenábrázolásokat a Penates gyűjtőfogalommal jelölik. Többnyire műhelyek, boltok védőisteneiről van szó. Így például Vesta a pékek és molnárok istennője volt, míg a kocsmákban, borkimérőkben Bacchus, a szőlészet és borászat-, Mercurius, a kereskedelmi haszon istene, valamint az univerzális szerencse-istennő Fortuna volt jelen. 1. sz. kép 2. sz.kép Osztiai ház larariuma Lararium a pompeji Vénusz-házban (Casa della Venere in conchiglia)

4 A lararium Az ókori római házban a család védőszellemeinek a tartózkodási helye többnyire az ugyancsak szakrális jelentőséggel bíró házi tűzhely közelében lévő kis szentély, a lararium volt. Rendszerint magas talapzatra emelt, apró templomocskáról van szó, melyet kezdetben fából, majd a megszokott építőanyagokból készítettek és mozaikokkal, freskókkal díszítettek, (1.sz. kép) de változatosan kiképzett, előreugró áldozó felülettel ellátott falba mélyített fülkék is betölthették ezt a funkciót. (2.sz.kép) A pompeji ásatások során feltárt házak azt bizonyítják, hogy a larariumokat a legtöbb esetben a ház reprezentatív helyiségeiben: az atriumban, majd a császárkorban a peristyliumban állították fel, de előfordulnak az atrium szárnyhelyiségében, az alaban is, (Casa del Chirurgo Pompei) a konyhában, a szolgaszemélyzet lakrészében, valamint műhelyekben, boltokban és vendéglőkben is. Ahhoz, hogy az istenek jóakaratát megszerezze, majd kedvezésüket meghálálja, a legszegényebb páriának is kultuszszoborra vagy kultuszképre volt szüksége, melynek, ha fogadalmat tett, annak feltételeit állnia kellett. A házi isteneket a larariumban legtöbbször kis bronzszobrocskákkal személyesítették meg, vagy egyszerűbben csak a falra festve, kis templomot jelképező kerettel övezve. A kegytárgyak nagy része művészi igények nélkül készült olcsó tömegcikk volt, de a tehetősebb családokat a magánvallás vonatkozásában is a minőség, a jeles műhelyekben készült alkotások különböztették meg a köznéptől. Ezekben a különböző igényességgel készült házi-szentélyekben és kisplasztikákban is megmutatkozik egy hely társadalmának sokfélesége. A vulkáni rétegek alatt konzerválódott, egyik legnagyobb, művészettörténeti szempontból legkomplexebb pompeji ház, a Casa del Menandro (3.sz. kép) gazdag leletanyagában maradtak fenn azok a viaszból formált arcképek, amelyek a házi szentély tartozékaként az elhunyt ősök kis galériáját, az elődök panteonját képezték. A későbbi főúri kastélyok családi galériájától annyiban különbözött, hogy a szobrokat a rómaiak e szent helyen tartották és imádkoztak hozzájuk. 7 3.sz. kép Casa del Menandro alaprajz 4.sz. kép Casa del Menandro lararium a ház atriumában

5 A Menandroszt, a költőt ábrázoló falfestményéről elnevezett ház magvát, egy aránylag szerény, i.e. III. századból származó átriumos samnis ház képezte. Egy évszázaddal később, reprezentatív peristyliummal és egyéb épületrészekkel bővítették, sőt, a kutatások eredményei arról vallanak, hogy az i.sz. 62-ben bekövetkezett nagy földrengés után is teljes pompával restaurálták. Az összkomfortos, külön fürdővel is rendelkező, pazar rezidenciának kertes peristyliumából fényes lakomatermek és lakószobák nyíltak. A ház átriumának észak-nyugati sarkában kialakított sarok-lararium, nagy valószínűséggel a régi samnis ház építésekor készült. A bővítést követően, annak ellenére, hogy a peristylium lett a családi élet meghitt központja, a házi oltárt az eredeti helyén őrizték meg. A bájos kis építmény toszkán oszlopaival, egymásra merőleges stukkódíszes timpanonjaival magas talapzatra emelt apró templomra emlékeztet. A lararium oldalát eredetileg fából készült rács zárta. (4. sz. kép) Falfülkébe helyezett miniatűr templomként fogalmazták meg azt a kis szentélyt, amely a Casa del Fauno egyik alárendelt helyiségében (konyha vagy szolganép lakása) őrződött meg. (5. sz. kép) A fülke közeléből egy apró Lar-szobrot és egyéb kegytárgyakat hoztak felszínre az ásatások. Nagy valószínűséggel egészen különleges, díszesen kiképzett larariumot ismerhettünk volna meg ha sikerül teljes egészében feltárni Pompeji legnagyobb, legpompásabb városi rezidenciájának azt az épületrészét, ahol az előkelő patríciusi família áldozott védőszellemeinek. Igen jó állapotban maradt fenn viszont a Casa dei Vetti. Falra festett, stukkókeretes házi oltára a festett larariumok tipikus példájának tekinthető. Noha egy lararium lényegét nem az határozza meg, hogy a benne megjelenő alakok festve vannak-e, vagy az istenszobrocskák elhelyezését szolgálják, kialakításuk, mégis fontos információkat hordoz. 5.sz. kép Lararium a Casa del Fauno konyhájában 6.sz. kép Casa dei Vettii alaprajz

6 A festett lararium olcsóbb megoldás lévén, többnyire boltokban, kocsmákban és egyegy ház alárendelt helyiségeiben volt jelen; a ház szolgaszemélyzetének, nem pedig az egész famíliának a házikultuszát szolgálva. Ebből az következik, hogy e kultuszhelyek használói elsősorban a kisemberek : szolgák, rabszolgák, kézművesek lehettek. 8 Azok a házak, amelyben a festett lararium reprezentatív helyiségben található, többnyire szerényebbek és közepes méretűek voltak. A Casa dei Vettii példája cáfolja ezt az általánosítást, mert bár igaz, hogy méreténél fogva aránylag kicsiny volt, de építtetői, a Vettiusok a földrengés és a pusztulás közötti évtizedek legvagyonosabb polgárai közé tartozhattak, hiszen módjuk volt a házat átalakítva és pazarul berendezve újjáépíteni és gyönyörű falfestményekkel díszíteni. A perystilium hangulatos, szobrokkal és csobogókkal díszített kertje köré csoportosították azokat a lakrészeket, amelyek a család mindennapi kényelmét biztosították, a larariumot pedig nem itt, a reprezentációs helyiségek közelében, hanem a bejárathoz közel eső térben, egy mellékatriumban helyezték el. Vagy talán ez bizonyult a legalkalmasabbnak egy szakrális tér kialakítására? (6.sz. kép) Mindenképpen figyelemre méltó, hogy ebből a mellékatriumból, kiszolgáló terek és a konyha nyíltak. A magyarázatot talán ott kell keresnünk, hogy az egyetlen istentiszteleti tevékenység, melyet a rabszolga vilicus is elvégezhetett, a laroknak szóló áldozat bemutatása volt. A vilica, - aki legtöbbször ugyancsak rabszolga sorban levő asszony volt, köteles volt bizonyos meghatározott napokon a tűzhelyet megkoszorúzni és imádságot mondani a ház jólétéért a Lar familiarishoz. 9 A Vettiiusok házában kis templomra emlékeztető keretezés foglal magába egy falfestést melyen két tunicaba öltözött Lares jelenik meg tánclépésben, kezükben bőségszaruval, közöttük pedig egy oltár előtt az áldozatot bemutató Genius. (7.sz. kép) A Laresek, a ház védelmezőiként foghatók fel, míg a Genius a ház ura, ( a szakirodalom szerint gyakran a családfő vonásaival) a család legfőbb tekintélyét testesíti meg. 7.sz. kép A Casa dei Vettii festett larariuma 8.sz. kép Festett lararium egy pompeji kisvendéglő falán

7 Igen gyakori a kígyóábrázolás is. Előfordulásuk a reprezentatív helyiségekben a legnagyobb. Ha párosával jelennek meg, úgy az egyikük hím, (taréjjal és szakállal) a másik pedig nőstény. 10 Jelen esetben a hím kígyó a genius loci megtestesítőjeként, helyvédő, bajelhárító szerepet tölt be. 11 Egy pompeji kisvendéglő (thermopolium) festett larariumában a tulajdonos Geniusa és az italáldozatot bemutató Laresek mellett megtalálni Mercuriust, a kereskedelmi haszonnak-, valamint Bacchust, a szőlészetnek és a borászatnak isteni pártfogóját. (8. sz. kép) A festett larariumokra jellemző az alakok semleges háttér elé helyezése. Ez a szemlélet a domborművekkel való rokonságra utal. A festészet adta lehetőséget a térbeliség és a színekkel tagolt mélység érzéskeltésére nem használja ki. Az egyes alakok kapcsolat nélkül sorakoznak egymás mellett. (9.sz. kép) Nem tekinthető festett larariumnak a pompeji Vénusz-ház larariuma. (Casa dei Venere in conchiglia) A fülke hátfalának festménye nem kultuszképeket, hanem növényi motívumokat tartalmaz. E motívumok itt tökéletesen illeszkedve a szentélyt tartó fal kompozíciójába mindenekelőtt dekorációs célt szolgálnak. (2. sz. kép) Valószínűleg, a kis házi oltár, a freskó szellemének és magas művészi értékének megfelelő kvalitású szobrocskáknak adott helyet. 9.sz. kép Dionysos a Vezúv lábánál A Casa della Venere in conchilia festett larariuma

8 Pannóniai larariumok Nyilvánvaló, hogy az időszámításunk kezdete táján meghódított és a római birodalomhoz kapcsolt, mai Dunántúl területére, betelepülő itáliaiak arra törekedtek, hogy az Itáliai polgári lakosság életéhez hasonló életformákat honosítsanak meg Magukkal hozták hagyományaikat, civilizációjukat, antik műveltségüket és természetesen magukkal hozták új otthonaikba a régi családi védőszellemeiket is. Értékes, gazdag leletanyagok tanúskodnak azokról a kellemes otthonokról, nagy birtoktestek (latifundiumok) által övezett villagazdaságokról, amelyeket a Pannóniába betelepülő itáliai polgárok hoztak létre. Töredékes épületrészletek és néhány kultuszszobor jelzi, hogy Hazánk területén is léteztek larariumok A bakonyai lararium Bakonyán, a Csucsai-dűlőben, az egykori római villa területén fellelt, mozaikkal díszített, faragott márványkő töredékről joggal feltételezik a régészek, hogy egy lararium része volt. A vastag márványlapon lévő kis fülkeszerű, íves bemélyítések méretüknél, alakjuknál fogva alkalmasak lehettek kis szobrok elhelyezésére, de mivel az ősök szobrai nem kerültek elő, így teljes bizonyossággal nem lehet megállapítani, hogy a szóban forgó lelet valóban házi oltár része volt-e, vagy netalán egy oromzat, vagy pártázat részét képezte. A bemélyítések fölött, a márványlapon mozaikberakás számára kiképzett vájat van, melyben a díszítés hiányosan maradt meg. (10. sz. kép) A (nagy valószínűséggel Itáliából származó) márványlap magasfokú, igényes megmunkálása és a helyi, mecseki anyagból készült mozaikdísz igénytelen, provinciális kivitelezése között feszülő ellentét, azt sugallja, hogy a lararium alaptestét otthonról magukkal hozták tulajdonosai, míg a háromszögletű darabokból álló zöld (szerpentinit) - sárga (tűzköves mészkő) berakást már itt faragták bele. Amennyiben igaz az, hogy a kőtöredék egy szobortartó része volt, úgy igaz lehet az a feltételezés is, hogy egy Itáliából származó család saját larariuma részeként hozta magával, vagy rendelte meg messziről, hogy aztán helyi kövekből csiszolt mozaikkal díszítesse fel. 12 A nagydémi lararium Az 1900-as évek elején, Nagydém község határában, szántás közben, alig 30 cm. mélységből vetette felszínre az eke azokat a kultikus bronzszobrokat, amelyeket minden bizonnyal az I. század közepe táján, az egyik legkorábban betelepülő római család hozott magával, amikor régi lakóhelyét elhagyta. Sajnos, a szobrok tartózkodási helyére, a larariumra utaló épületrészlet nem került elő. Az egyik egy Lar-szobor, azon belül egy Lar familiaris, a szűkebb család védőszelleme. Ez a típus teljesen rokon vonásokat mutat a Genius familiaris-szal, sőt sok esetben azonosul is vele. 13

9 10.sz. kép A bakonyai lararium-lelet 11.sz. kép A nagydémi Lar szobor (Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum) A babérkoszorús férfialak, a nyugodt, méltóságteljes magatartású családfőt testesíti meg, az adományok osztóját, aki baljában bőségszarut, előrenyújtott jobbjában pedig eredetileg valószínűleg áldozati tálat tartott, melynek tapadási felülete még jól látható a tenyerén. (11. sz. kép) Ruházata térdig érő tunica, bal vállán átvetett köpeny van. A férfialak ruházatát elemezve, hivatkozva arra a tényre, hogy a koracsászárkorban a tunicák sávjainak társadalmi jelentőségük volt, B. Thomas Edit arra következtetésre jutott, hogy a Nagydém határában állott római kori villagazdaság ura, akinek háziszentélyében ez a szobrocska jelenítette meg a Genius familiarist, a lovagrandűek közé tartozott. A harmonikus felépítésű, apró részleteiben cizellált kidolgozású szobor, Augustus korának művészetére jellemző kifinomultsággal lett megvalósítva. Keletkezésének időpontját időszámításunk kezdete körüli évekre teszik a kutatók. 14 A szentélylelet másik tárgya, hasonlóképpen magas művészi kvalitással bír. Az italáldozatot bemutató Apollo-szobornak (12. sz. kép) születése ugyancsak a koracsászárkorra datálható, származási helyét tekintve pedig feltételezhető, hogy valamelyik balkáni mester műhelyéből került ki. Ugyanakkor, az sem kizárt, hogy - mivel a hellenisztikus formaalkotás a dél-itáliai műhelyek felfogásától sem volt idegen - készítési helyét ott kell keresni. A mitológiában végtelenül változatos formában megjelenő Apollo, jelen esetben, mint hazájukból elvándorló kolonizáló népek védőistene, mint minden út és utazó őrzője jelenik meg. Egészen természetes, hogy az istent, ki hűségesen vezette az oltalmát kérőket, a betelepülők, az új hazába megérkezvén, továbbra is nagy tisztelettel övezik és szobrát elhelyezik új otthonuk szentélyében. Elképzelhető az is, hogy a család tagjai, a termés védőistenét, a termés épségének megőrzését várták tőle itt, az ismeretlen Pannonia területén. A görögök- és később a rómaiak elképzelése szerint is, Apollo az igazságszolgáltatás ura. A bűnöst elítéli, de könyörületes is tud lenni, a gonosznak megbocsát, és

10 megtisztítja bűnétől. Így mint a lélek gyógyítója és a test orvosa, is helyet kaphat a larariumban sz. kép A nagydémi Apollo szobor (Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum) 13.sz.kép A tamási Concordia Augusta szobor (Szekszárd, Wosinsky Múzeum) A tamási lararium Az egyetértés és a béke istennőjéhez fohászkodott az a római család, aki a mai Tolna megye keleti határán végighúzódó limes vonala mögött fekvő egyik villa tulajdonosa volt. A Tamási-szőlőhegyen előkerült kis bronz szobor feltehetően egy észak-itáliai műhelyben készült, származásának ideje pedig a császárkorra tehető. A klasszikus korabeli ábrázolásoknak megfelelően ülő alakként jelenik meg; jobb kezében áldozó csészét, baljában pedig bőségszarut tart. A tamási lararium-lelet egy kis ládikóban, míg a nagydémi egy tálszerű bronzedénybe zárva került elő. A szobrocskák elrejtése egy ma már alig megállapítható időben bekövetkezett veszély miatt történt. 15 A gondos elrejtés arra utal, hogy a háziszentélyek őshazából származó isteneit még az első betelepülőket követő későbbi generációk is nagy becsben tartották és őrizték őket, mint szellemi állásfoglalásuk szimbólumait az érzésük szerint túlságosan túlvilági irányzatú - keresztény tanításokkal szemben.

11 Jegyzetek 1 CASTIGLIONE László: Pompeji Herculanum. Bp., Gondolat-Magyar Helikon, p. 2 KÖVES-ZULAUF Thomas: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Bp., Telosz, p. 3 GÁBOR Olivér: Lararium Bakonyáról. In: Bakonyi szemle. 2003/3 p CENSORINUS: A születésnap. Fordította és a kommentárokat írta: Forisek Péter. Gödöllő- Máriabesnyő, p. 5 TURCAU Robert: Rome et ses dieux. Paris, p. 6 B. THOMAS Edit: A nagydémi lararium. In: Bakonyi Múzeum kiadványai. Veszprém, p GÁBOR i.m. 8 GESZTELYI Tamás: Népi művészet, népi vallásosság Pompejiben? In: Klió. 11.évf. 2002/1 p B. THOMAS. i.m. A cikk szerzője a következő műre hivatkozik: Marquard J.: Historia equitum Romanum. 77, u.o. Das Privatleben der Römer. II (leipzig, 1882), 529. sk. 10 GESZTELYI. i.m. 11 GESZTELYI i.m. A cikk szerzője a következő műre hivatkozik: Th. Fröhlich: Lararien- und Fassadenbilder in den Vesuvstadten. Mainz p. 12GÁBOR. i.m. 13 B.THOMAS. i.m. A cikk szerzője a következő műre hivatkozik: Ridder A.: Les bronzes antiques. Musée de Louvre (Paris 1913.) 77. skk. 14B. THOMAS. i.m. 15 KÖVES-ZULAUF. i.m. Irodalom Hajnóczi Gyula: Az építészet története Ókor. Bp., Tankönyvkiadó, p. Anna Maria Liberati - Fabio Bourbon: Az ókori Róma Bp., Officina, p. Pannónia régészeti kézikönyve. Szerk.: Mócsy András, Fitz Jenő. Bp., p.

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó AZ ÓKORI RÓMA I.

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó AZ ÓKORI RÓMA I. Jelen dokumentum a Debreceni Egyetem építészmérnök BSC képzés 2013/2014 tanév 1. szemeszterében meghirdetett Építészettörténet 1. tárgyához készült oktatási segédlet A segédlet a tárgy számonkéréseinek

Részletesebben

A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN. ANDRÁSI DOROTTYA egyetemi docens (PPKE JÁK)

A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN. ANDRÁSI DOROTTYA egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 43 48. A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN egyetemi docens (PPKE JÁK) Hesztia, isteni Pûthóban ki a

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak

Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok, hanem az élet örömei álltak Jegyzetek művészettörténethez IV. 8. és 9. osztály Égei kultúra Minószi (krétai) kultúra Kr. e. 2700-1100 Kréta szigetén, Knósszosz központtal kialakult egy kultúra - a művészet középpontjában nem a harcok,

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

A római művészet korszakai

A római művészet korszakai A római művészet korszakai Köztársaságkori művészet Császárkori művészet Korai kereszténység Rómában Építészet Színházak, bazilikák, fórumok, közigazgatási és kereskedelmi épületek, templomok, paloták,

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar Irodalom Doktori Program. Ramshorn-Bircsák Anikó

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar Irodalom Doktori Program. Ramshorn-Bircsák Anikó Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar Irodalom Doktori Program Ramshorn-Bircsák Anikó MÍTOSZ ÉS MŰ Kerényi Károly mitológia- és műhelykoncepciójának,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Ókori Itália művészete

Ókori Itália művészete Ókori Itália művészete Etruszk művészet Történelmi háttér Néperedet: a) keletről b) helyi eredet c) északi beáramlás d) mindezek együtt Villanova-kultúra után etruszk városok: Veii, Tarquinia, Caere/Cerveteri

Részletesebben

Györe Katalin (1987) Debrecen. A Debreceni Egyetem mesterképzésének hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja.

Györe Katalin (1987) Debrecen. A Debreceni Egyetem mesterképzésének hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja. 81 Györe Katalin (1987) Debrecen. A Debreceni Egyetem mesterképzésének hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja. Györe Katalin Róma és a Bacchanaliák Politika és vallás a köztársasági Rómában A

Részletesebben

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MÜVÉSZET A későbbi évezredek egész európai gondolkodásának, művészetének egyik legfontosabb, meghatározó alapja. A középkorban ugyan háttérbe szorult, de a reneszánszban

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Ókori Itália művészete

Ókori Itália művészete Ókori Itália művészete Etruszk művészet Történelmi háttér Néperedet: a) keletről b) helyi eredet c) északi beáramlás d) mindezek együtt Etruszk építészet - templomok templom egy- vagy háromszentélyes

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

Vezetõi irodabútor program

Vezetõi irodabútor program exclusive vezetõi irodabútor katalógus Vezetõi irodabútor program Ez a terület megköveteli a rendkívüli igényességet és minõséget. Vezetõi irodabútor családjainkat a precíz megmunkálás, tartós, jó minõségû

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola.

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola. Így éltek a rómaiak Történelem-verseny a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola felső tagozatos diákjai számára 2016. I) Egy római előkekő férfi napirendje összekeveredett.

Részletesebben

Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem Az Iseum rekonstrukciója

Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem Az Iseum rekonstrukciója Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem Az Iseum rekonstrukciója A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

RÓMAI MŰVÉSZET - ÉPÍTÉSZET

RÓMAI MŰVÉSZET - ÉPÍTÉSZET i.e. 1000- től kezdődően a latinok a Tiberis folyó menti hét dombon építették fel Rómát. Róma alapítása i.e. 753. RÓMAI MŰVÉSZET - ÉPÍTÉSZET i.e. VI. századtól i.sz. IV. század ii. Sziráki Sz Gábor: Római

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó AZ ÓKORI RÓMA I.

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó AZ ÓKORI RÓMA I. Jelen dokumentum a Debreceni Egyetem építészmérnök BSC képzés 2013/2014 tanév 1. szemeszterében meghirdetett Építészettörténet 1. tárgyához készült oktatási segédlet A segédlet a tárgy számonkéréseinek

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda õserõ a hegytetõn Sokan vágynak kilépve a nagyvárosi élet nyüzsgésébõl és számtalan stresszhelyzetet teremtõ légkörébõl a Balaton-felvidék páratlanul egyedi környezetébe, ahol nem ébresztõórára kel fel

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május)

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Az épület megnevezése, címe Szakvélemény A szakvélemény az Ybl Miklós tér l. szám alatti Várkert Bazár épületének

Részletesebben

Vallás és vallásosság az ókori görög-római világban

Vallás és vallásosság az ókori görög-római világban Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Vallás és vallásosság az ókori görög-római világban TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat a, Kapcsolja össze a felsorolt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Ásatásvezető: Straub Péter (Göcseji Múzeum) Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN KÓS KÁROLY A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN A néprajz legrégibb, de máig alapvető módszere és a kutatás minden további lépésének kiindulási alapja a néprajzi jelenségek leírása. A leírás fogalmába beleértődik

Részletesebben

Észak- és dél-amerika természeti népei az i.e. I. évezredtől az i.sz. XVI. századig. Sziráki Sz.Gábor: Prekolumbán művészet

Észak- és dél-amerika természeti népei az i.e. I. évezredtől az i.sz. XVI. századig. Sziráki Sz.Gábor: Prekolumbán művészet Észak- és dél-amerika természeti népei az i.e. I. évezredtől az i.sz. XVI. századig Sziráki Sz.Gábor: Prekolumbán művészet Korszakai: Preklasszikus kor i.e. 3000 - i.sz.300 Omlékok kora Klasszikus kor

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 42. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről /A módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Nagymányok

Részletesebben

és jelentős részben ennek köszönhette sikeres karrierjét.

és jelentős részben ennek köszönhette sikeres karrierjét. Greenblatt kepmelleklet 2_Layout 1 2015.03.19. 14:04 Page 1 Poggio Bracciolini latinra fordította Xenophón Küropaideia című művét, melynek témája az ideális uralkodó neveltetése. Az előszó szövegkezdő

Részletesebben

Mezopotámia művészete Ókor-2

Mezopotámia művészete Ókor-2 Mezopotámia művészete Ókor-2 Mezopotámia művészete I.e. III. évezredtől - I.e. IV. század Építészet Ó-Babilónia - agyag, égetett tégla, nád - mozaik, mázas cserép burkolat Zikkuratok (Toronytemplomok):

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete V XVI. század Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete Történelmi háttér Európa leggazdagabb és legszervezettebb állama. Konstantinápoly székhellyel a birodalom magába foglalta a Balkán-félszigetet, Kis-Ázsiát,

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

KELTA GYÓGYÍTÓ ISTENSÉGEK TISZTE LETE A RÓMAI PANNONIÁBAN

KELTA GYÓGYÍTÓ ISTENSÉGEK TISZTE LETE A RÓMAI PANNONIÁBAN KELTA GYÓGYÍTÓ ISTENSÉGEK TISZTE LETE A RÓMAI PANNONIÁBAN írta: Dr. ALFÖLDY GÉZA (Budapest) K özismert tény, hogy az antik világban a gyógyítás elválaszthatatlan volt a vallástól és ugyanúgy az istenek

Részletesebben

SZKA_209_03. Alkudozzunk!

SZKA_209_03. Alkudozzunk! SZKA_209_03 Alkudozzunk! tanulói alkudozzunk! 9. évfolyam 23 3/1 ÉLET A RÓMAI PIACOKON Diákmelléklet (1) A római gazdasági élet egyik fontos ága volt a kereskedelem. Szárazon és vízen hatalmas árumennyiséget

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

54 211 18 0000 00 00 Zománcműves Zománcműves

54 211 18 0000 00 00 Zománcműves Zománcműves A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Kárpát-medence a világ központja 3. Rész. A Régi Európa történelmének kulcskérdései

A Kárpát-medence a világ központja 3. Rész. A Régi Európa történelmének kulcskérdései A Kárpát-medence a világ központja 3. Rész. A Régi Európa történelmének kulcskérdései Megjelent: KAPU, 2012.04, 55-57. old. Részletek a hasonló című, készülő könyvből Európa önazonosságának kérdése Az

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Labirintus és útvesztő

Labirintus és útvesztő Labirintus és útvesztő 1. lépés: mi is az a labirintus? A labirintus egy egyjáratú, ívelt (út)vonal, amely a bejárattól elvezet a központig. Ez egy ősi, egyetemes minta, amelyet majd minden kultúrában

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Forrás: http://www.papp-szuleszet.hu/?p=semmelweis Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Dr. Papp Zoltán írása A fényképeket Dr. Csabay László készítette Talán nem mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác

Részletesebben

2005/2006. tanév. Művészet tör ténet Háromnegyedévi beszámoló

2005/2006. tanév. Művészet tör ténet Háromnegyedévi beszámoló 2005/2006. tanév Művészet tör ténet Háromnegyedévi beszámoló ki nem írt a tanórán dolgozatot, az pótlólag március 23 ig adjon le gyűjtést a következő témáról: z ókori görög filozófia a kezdetektől risztotelészig

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

XVI-XVII. századi erdélyi ékszerek a tárgyi emlékek, valamint az írott és a képi források tükrében

XVI-XVII. századi erdélyi ékszerek a tárgyi emlékek, valamint az írott és a képi források tükrében Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola XVI-XVII. századi erdélyi ékszerek a tárgyi emlékek, valamint az írott és a képi források tükrében A doktori

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny 2015 JAVÍTÓKULCS. Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban

Horváth Mihály Történelemverseny 2015 JAVÍTÓKULCS. Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban Horváth Mihály Történelemverseny 2015 JAVÍTÓKULCS Orvoslás, varázslás és gyógyítás az Ókorban 1. feladat Írja be a táblázatba a szerzők neve mellé a műveik címét és a mű orvostörténeti vonatkozását jelző

Részletesebben

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban 2016.06.30 2016. június 30-án szobrot avattak Semmelweis Ignác tiszteletére a balatonfüredi Állami Szívkórházban. A rendezvényen Prof. Dr. Veress Gábor

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Országzászló Alapítvány elvi támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú ingatlanon a letűnt

Részletesebben

KÉPTÁR. Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel. oktatási segédanyag, 2014

KÉPTÁR. Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel. oktatási segédanyag, 2014 KÉPTÁR Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel oktatási segédanyag, 2014 Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Összeállította: Bánlaki Ildikó ŐSKOR 1. Stonehenge bronzkor ŐSKOR 2.

Részletesebben

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001 Mészkő mozaikok A IV. század végén a mozaik fő díszítőelemként jelent meg az építészetben. A padlót és a falakat apró, színes márványkockák díszítették, melyek szépséget és vidámságot vittek a mindennapokba.

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben