VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülésére Tárgy: Előadó: Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László főjegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Németh Imréné belső ellenőrzési vezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92. (10) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Tekintettel arra, hogy a Megyei Önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló T/4659. számú törvényjavaslat, valamint a 196/2011.(X.7.) MÖK határozat melléklete szerinti megállapodás értelmében január 01.-jével az intézmények feladatellátását szolgáló megyei önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon az állam tulajdonába kerül, előrehozott beszámolóban bemutatjuk az év során már megvalósult tervezett, és soron kívüli ellenőrzések lényegesebb megállapításait, és az azokra tett intézkedéseket. Az önkormányzat vagyonára és bevételeire lényegesen kiható megállapítások az alábbiak: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Valamint a Veszprém Megyei Melegvíz Szolgáltató Nonprofit Kft-nek vagyonhasznosításra átadott eszközök nyilvántartásba vétele és azokkal kapcsolatos változások, és amortizáció elszámolás nem a költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségét szabályozó kormányrendelet előírásai szerint történt. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, és az önkormányzat az átadott eszközöket eltérő bekerülési értéken szerepeltette a könyveiben. Az eltérés összege lényeges 924 millió Ft. Az eltérés rendezése érdekében a vagyonhasznosítási szerződés mellékletének módosítása jelen előterjesztéssel egyidőben kerül a közgyűlés elé. A Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója jelezte, hogy a zeneiskolai térítési díjak megállapítása és a kiszámlázott ténylegesen számlára befizetett összeg közötti hiány mintegy 7 millió Ft években. A főjegyző az ügy kivizsgálására felügyeleti ellenőrzést rendelt el, amely az előterjesztés készítésének időpontjában még nem zárult le. /2011. (XI.30. ) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi előrehozott összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a beszámoló készítéséig még nem határidős, hibák hiányosságok kijavítását kövesse nyomon. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Imre László főjegyző Veszprém, november 17. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke 2

3 Előrehozott éves ellenőrzési jelentés A belső ellenőrzési tevékenység bemutatása A megyei önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátása az önkormányzatokról szóló törvény előírásai szerint a főjegyző közvetlen irányítása alá tartozó belső ellenőrzési egység működtetésével valósult meg. A belső ellenőrzési egység egy fő köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrzési vezető és a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig megbízottak foglalkoztatásával működik. A 216/2010. (XI.18.) MÖK határozattal elfogadott éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtása időarányosan került teljesítésre Az ellenőrzési terv a 193/2003 (XI.26.) kormányrendelet 21. (4) szerinti előre nem látható év közben szükségessé váló soron kívüli ellenőrzések lebonyolítására 20% tartalék kapacitást biztosított. A tartalék kapacitás terhére 15 esetben végeztünk soron kívüli ellenőrzést, illetve egy vizsgálat a beszámoló időpontjában még folyamatban van. A soron kívüli ellenőrzések tapasztalatainak ismertetése A főjegyző Helyzetkép, helyzetfelmérés a Veszprém Megyei Önkormányzat szervezeteiről működéséről, gazdálkodásáról címmel komplex vizsgálatot rendelt el. A vizsgálat lezárása az előterjesztés készítésével egyidőben történt, ennek megfelelően a hibák hiányosságok javítására korrigálására ezt követően fog sor kerülni. A vizsgálat az alábbi témaköröket öleli fel: I. Feladatellátás és szervezeti rendszer összhangja Az önkormányzat hivatalában a közgyűlés munkájának koordinálása, valamint, a feladatellátást szolgáló intézményrendszer irányítása átfedések nélküli szervezeti rendszerben működik. Jelenleg 2 önállóan működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és 30 a hivatal intézménygazdálkodási irodájához kapcsolódó önálló költségvetési szerv látja el a feladatot. Két társulásban vesz részt az önkormányzat, 7 alapítvány járul hozzá a színvonalasabb feladatellátás megvalósításához. A többségi irányítást biztosító gazdasági társaságok száma 3, ebből két társaság a kötelező feladatellátást szolgálja ingyenes vagyonhasznosítási szerződéssel, amely a feladatot is átadja. Önként vállalt feladatot egy intézmény lát el. Az utóbbi években végrehajtott szervezeti átalakítások a gazdaságosabb feladatellátás érdekében történtek. Intézmény összevonásokra került sor a kulturális illetve a szociális ágazatban, az oktatási intézményekben a pedagógus létszám a gyermeklétszám csökkenésével, és a megengedett legmagasabb osztálylétszámok létrehozásával párhuzamosan csökkentésre került. Kollégiumok összevonására is sor került. Az önkormányzatnál folyamatban lévő peres ügyek közül egy esetben beszélhetünk lényeges kihatásról. A per elvesztése esetén 100 milliós nagyságrendű a fizetési kötelezettség. II. Az önkormányzat költségvetési szolgáltatás-feladatellátási helyzetének bemutatása 3

4 A 2011 évi költségvetésben a megyei szintű bevétel eft ban került megállapításra. A feladatok ellátása érdekében a működési költségek fedezésére e Ft, a felhalmozási kiadások biztosítására Ft hitelfelvétel került tervezésre. A működéshez kapcsolódó kiadások finanszírozása azonban már a tervezett hitelfelvétel mellet sem volt megoldható, a ki nem fizetett szállítói állomány elérte a kritikus pontot. A Közgyűlés 56/2011.(IV. 24.) illetve 120/2011.(VI.23.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Veszprém Megye fejlődéséért kötvény kötelezettséggel nem terhelt eFt-os összege működési költségek fedezeteként felhasználható legyen A hivatal működtetésére tervezett összeg eft. A központi költségvetésből a feladat ellátásához nyújtott költségvetési normatív támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó összegét valamint a tervezett költségvetési támogatást intézménycsoportonként összevetve az alábbi különbözetek mutathatók ki. A Kimutatás a 2011 évi tervadatok figyelembe vételével történt. Az alapfokú oktatási intézmények- melyből 5 intézményben sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása 2 intézményben alapfokú zenei nevelés folyik, eft támogatás kiegészítésre szorulnak. Az alapfokú zenei oktatás és a sajátos nevelési igényű gyermekek közoktatási törvényben megfogalmazott feltételeknek megfelelő oktatása normatívával mintegy 50%-ban fedezett. A középfokú oktatás intézménycsoportban a normatív támogatás, és a fölötti kiegészítési igény átlagosan 15% abszolút értékben eft. A gimnáziumi oktatásban a kiegészítés minimális egy estben meghaladja az elkölthető pénz összegét. A szakképzésben a kiegészítés mintegy 30%-ra tehető. Két városi intézmény esetben az alapfokú zenei oktatás a gimnáziumi oktatás mellet kerül ellátásra. A pedagógiai szakszolgálat ellátása különös alacsony normatív támogatottságban részesül a kiegészítendő összeg eFt amely kétharmada a működési költségeknek. Az intézményben nem kötelező feladatok ellátására is sor került. A gyermekvédelmi feladatok ellátása hasonlóan a sajátos nevelési igényű gyermekek alapfokú oktatásához fele részben támogatott a feladathoz kapcsolható normatív központi támogatással. A kiegészítési igény eft. A szociális ágazatban, az idősek ellátása a térítési díjak jogszabály szerinti megállapításával gyakorlatilag ellátja önmagát. A fogyatékosok ellátása azzal, hogy az ellátottak jelentős hányada nem tudja megfizetni a teljes térítési díjat eft hiányt termel. Az ágazatra átlagosan 14%. A kulturális tevékenység és sport célok támogatása a megye lakosságszáma után 2011-ben e Ft. Az intézményi rendszer önkormányzati támogatása eFt-tal kevesebb. A sport feladatok ellátása részben a hivatal költségvetésében, illetve a Központilag kezelt előirányzatok között került megtervezésre. A tervezett összeg eft. A Veszprémi Petőfi Színház működtetése a központi és városi támogatást figyelmen kívül hagyva 2011-ben várhatóan eft kiadást jelent. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete a működését várhatóan az OEP által folyósított eFt-os finanszírozási összeg igénybevételével oldja meg. Az intézmények működtetése összességében e Ft-tal került többe, mint a hozzájuk kapcsolható feladatokra járó normatív központi támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó. 4

5 A hiány összege nagyságrendileg a tervezett, járó illetékbevétel, ami eFt-ban került meghatározásra. Az önkormányzat működtetéséhez ezen felül szükség van a közgyűlés és a hivatal működésének finanszírozására is. Önként vállalt feladatra az éves előirányzott összeg eFt az összes költségvetési kiadás 2,5%-a. III. Az önkormányzat költségvetési tervezésének és gazdálkodásának szabályszerűsége az operatív gazdálkodás minősítése. A költségvetés tervezése A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének tervezése megfelel a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 24 előírásainak, vagyis magába foglalja: a) a tervezési követelmények, előfeltételek, előírások és módszertan megállapítását, illetve érvényesítését, b) a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai feladatellátás meghatározását, c) a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások előirányzatainak, d) a költségvetés finanszírozási tervének, e) a költségvetési szerv létszám-előirányzatának, f) a feladatellátást jellemző és a normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok (kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és eredménymutatók) körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megállapítását. Az előirányzatok nyilvántartása, könyvelése, módosítása. A Veszprém Megyei Önkormányzat előirányzatainak nyilvántartása, könyvelése, módosítása a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről IV. fejezetében előírtaknak megfelelően történik. A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei június 30.-án az eredeti előirányzathoz viszonyítva 55,7 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,8 %-ra teljesültek. A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai június 30.-án az eredeti előirányzathoz 46,7 %-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 41,8 %-ban teljesültek. Az előirányzat nyilvántartás számítógépes feldolgozásának áttekintése alapján megfontolásra javaslom a Calculus Kft által készített EN előirányzat nyilvántartó program adatainak OrganP programba történő exportálási lehetőségének megvizsgálását, és ezáltal a párhuzamos adatbevitel és ez ebből adódó hibalehetőségek megszüntetésének kiküszöbölését. Az előirányzatok felhasználása, a teljesítési adatok alakulása a Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei június 30.-án az eredeti előirányzathoz viszonyítva 55,7 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,8 %-ra teljesültek. A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai június 30.-án az eredeti előirányzathoz 46,7 %-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 41,8 %-ban teljesültek. A pénzmaradvány képződése és felhasználása 5

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzmaradvány képződése és felhasználása megfelel a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről ában foglaltaknak. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról a 4/2011. (II.28) önkormányzati rendeletben döntött, melyben működési célú pénzmaradványt ezer Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványt ezer Ft-ban határozta meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011.évi költségvetésének megállapításáról III. fejezet 3. (2) bekezdése szerint a Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 3. (1) bekezdés c./ pontjában szereplő ezer Ft költségvetési hiányt, valamint a ezer Ft finanszírozási kiadást a ezer Ft pénzmaradvánnyal, ezer Ft támogatási kölcsön megtérüléssel, ezer Ft működési célú hitelfelvétellel finanszírozza. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell fordítani. Kötelezettségvállalás nyilvántartás A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettségvállalás nyilvántartása nem felel meg a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről V. fejezet 72. (1) foglaltaknak, mely szerint: Kötelezettségvállalásnak minősül az a foglalkoztatatásra irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés (megállapodás) megkötéséről, támogatás biztosításáról, illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ugyanis nem tartalmazza a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésből adódó kötelezettségvállalásokat. A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről előírásainak betartása érdekében javaslom a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésből adódó kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének kidolgozását, és beépítését az OrganP integrált számítógépes rendszerbe. A Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezettségvállalásait az fentiekben leírtak alapján nem teljeskörűen tartja nyilván. A belső ellenőrzés lefolytatásának időpontjában nem rendelkezett olyan teljeskörű, a kötelezettségvállalások minden formájára, és a teljes önkormányzatra (hivatal, és intézmények) kiterjedő nyilvántartással, amelyből pontosan és megbízhatóan megállapítható a kötelezettségvállalások alakulása és fedezettsége. A belső ellenőrzési munka elvégzése alapján megállapítható, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat éven túli kötelezettségvállalást nem tart nyilván, az adott évi kötelezettségvállalást lezárja és a záró tételeket, mint következő évben már mint az adott évre szóló kötelezettségvállalás tartja nyilván. Előirányzat-felhasználási terv, likviditási terv A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 201. (1) foglaltaknak megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének 10. számú mellékleteként elkészítette. Ennek alapján megállapítható, hogy a A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzat felhasználási terve minden hónapban hiányt tartalmaz. A tervezett bevételek nem elégségesek egyetlen hónapban sem a kiadások fedezetére. 6

7 A számítástechnikai információs rendszer működése A Veszprém Megyei Önkormányzat az OrganP integrált információs rendszer mellett több kisebb nyilvántartó programot is működtet. A belső ellenőrzési munka során tanulmányozott számítógépes feldolgozások tekintetében megállapítható, hogy az egyes rendszerek közötti integráció nem került megvalósításra. Ennek eredményeképpen ismétlődő adatbevitelek valósulnak meg. A párhuzamos adatbevitelből adódó eltérések kiküszöbölésére azonban különböző manuális ellenőrzéseket építettek be a rendszerbe. Általában külön rendszerben működik az Önkormányzat Hivatalának és az Intézmények adatainak nyilvántartása, és csak úgynevezett összefésüléssel juthatunk az Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei összevont adataihoz. Javaslom az OrganP integrált rendszer felhasználói igények szerinti módosítását, és a különböző nyilvántartó programok közötti adatexportálási lehetőségek megvizsgálását. Az Operatív gazdálkodás, (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás) vizsgálata az Önkormányzati Hivatalban. A véletlenszerű mintavétel alapján vizsgált bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítottam, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás területén betartotta a az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ában, valamint Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatában foglaltakat. Javaslom az aláírási nyilvántartások frissítését. IV. A támogatások rendszere Az ellenőrzés az alábbi szervezetekre terjedt ki. Társaság neve Jegyzett tőke ( havi cégkivonat alapján) Fizetett ellenérték Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Fűtés és Melegvíz Szolgáltató Nonprofit Kft. Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Ft Ft főkönyv számla tartalma MÖK (belföldi részesedés állomány nem pénzügyi vállalatban) és %-os tulajdoni arány Ft (99,9%) Ft Ft Ft (51%) Ft Ft Ft (51%) eltérés Ft 0 Ft 0 Ft 7

8 Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kft Ft Ft Ft (49%) Ft Ft Ft (2,5%) Bakonykarszt Zrt Ft Ft Ft (1,6%) Veszprémi Ft Ft Ft Regionális (0,17%) Innovációs Centrum Kft. ÖSSZESEN: Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Megállapítható, hogy a MÖK a tulajdoni részesedéseit jelentő befektetések bekerülési értékeként a részvényért, üzletrészért fizetett ellenértéket (vételárat) mutatja ki, mint könyv szerinti érték. A Kórház esetében az eltérés ugyan nem jelentős, de javasoljuk az Alapító Okirat és a nyilvántartások egyeztetésének elvégzését. Veszprém Megyei Önkormányzat (tulajdonos) és Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (vagyonkezelő) között február 22-én aláírt Vagyonkezelői szerződés 12.1 bekezdése rendelkezik a vagyonkezelésbe vett eszközök értékéről: a nyilvántartást ezen szerződés mellékletét képező tételes vagyonkimutatás szerint, az abban szereplő értékkel kell megnyitni. A szerződés 1. számú melléklete vagyonkezelésbe adott eszközértékként - adminisztrációs hibából adódóan - a Kórháznál kimutatott bruttó értéket tartalmazta. Ez az érték a könyv szerinti értékhez (nettó értékhez) képest mintegy 924 millió Ft növekedést mutat. Ismereteink szerint ez az érték vagyonértékeléssel nem volt alátámasztva. A vagyonkezelési szerződéseknek megfelelően történő vagyon-átadás vizsgálata során a következő megállapításokat tesszük: - A Kormányrendelet 29/A (1) bekezdése alapján a vagyonkezelésbe vett eszköz bekerülési értékének a vagyonkezelési szerződésben szereplő érték minősül. A könyvvezetéssel kapcsolatban a (2) bekezdés előírja, hogy az önkormányzat a vagyonkezelésbe adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a vagyonkezelésbe adáskor könyveiből köteles kivezetni, és ezzel egyidejűleg a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéket, mint bekerülési értéket kell a könyveibe felvenni. Ez a rendezés nem történt meg a MÖK könyveiben, a nyilvántartási érték nem megfelelő. A Kórház könyveibe az ingatlanok szintén a megszűnt költségvetési szerv nyilvántartási számláinak átfordításával kerültek megnyitásra, nem a tényleges vagyonkezelési szerződés szerinti értékeken. - A Kormányrendelet 9. számú mellékletének (1) bekezdésének f) pontja részletezi a vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségeket. Ennek alapján elkülönítetten kell kimutatni az átadott eszközök bruttó értékét és értékcsökkenését. Az analitikus nyilvántartások formáját, tartalmát, azok vezetésének módját, a kapcsolódó főkönyvi nyilvántartásokkal való egyeztetést és annak dokumentálását a Kormányrendelet 49. (3) bekezdése alapján az államháztartás szervezete saját hatáskörben szabályozza. Az általunk szúrópróbaszerűen áttekintett tárgyi eszköz kartonok vizsgálata során megállapítottuk, hogy az analitika 8

9 részletezettsége nem elegendő a szükséges információk megszerzéséhez. Javasoljuk a jelenlegi vagyonkezelésbe átadott eszközök analitikájának átgondolását, és szükség esetén azok további megbontását. - A MÖK Számviteli Politikája alapján az értékcsökkenés %-os mértékét a Kormányrendeletben meghatározott kulcsok alapján (30. ) határozza meg. A MÖK könyveiben nem a Kormányrendeletben illetve a számviteli politikájában meghatározott rend szerint folyik az értékcsökkenés elszámolása, hanem a Kórház által évente lejelentett adatszolgáltatás alapján. A Kórház aktuális Számviteli politikájában foglaltak alapján az ingatlanokra (javarészt a vagyonkezelésbe kapott ingatlanok) nem határoztak meg maradványértéket. Általánosságban az orvostechnikai gépek, műszerek, berendezések esetében a magas arányú igénybevétel miatt a leírás időtartamaként a hasznos élettartamot veszik figyelembe és maradványértéket nem állapítanak meg. - A Kormányrendelet 34. (4) bekezdése, valamint a 9. számú melléklet (1) bekezdésének f) pontja szerint az önkormányzatnak a vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelése során el kell számolnia a vagyonkezelő adatszolgáltatásában szereplő tárgyévi vagyonváltozások hatását is (a vagyonkezelő által a vagyonkezelésbe vett eszközökön tárgyévben elvégzett beruházások, felújítások, a tárgyévben elszámolt, illetve visszaírt terven felüli értékcsökkenések hatását, illetve a terv szerinti értékcsökkenés azon különbözetének hatását, amely a vagyonkezelő által közölt és az önkormányzat által elszámolt terv szerinti értékcsökkenés különbözetéből adódik). A vagyonkezelő tárgyévi adatszolgáltatása alapján, amennyiben a vagyonkezelő által a vagyonkezelésbe vett eszközökön a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés visszaforgatása érdekében elvégzett értéknövelő beruházások, felújítások (ideértve a létrehozott új eszköz) értéke kisebb, mint az általa tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege, akkor a különbözetet a vagyonkezelésbe adott eszközökhöz kapcsolódó követelésként kell kimutatni, azok rendezéséig. Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az önkormányzatnál jelenleg alkalmazott módszer a fentiekben részletezett előírásoknak nem felel meg. - Az önkormányzat kötelezettséget mutat ki abban az esetben, ha a tárgyévi beruházás értéke meghaladja az elszámolt értékcsökkenési leírás mértékét. Az elszámolás alapja a Kórház által benyújtott adatszolgáltatás, amely tárgyidőszakra vonatkozóan tartalmazza az elszámolt értékcsökkenés és elvégzett beruházások összegeit. Véleményünk szerint erre vonatkozóan a 249/2000. évi kormányrendelet szabályozást nem tartalmaz, kizárólag követelésnövekedést kell könyvelni az átadónál abban az esetben, ha a vagyonkezelőnél elszámolt értékcsökkenési leírás mértéke magasabb az eszközökön végzett beruházások mértékénél. A MÖK egyes időszakokra elengedte a Kórház Áht. 105/A. (6) pontjában meghatározott kötelezettségét. - A 153/2008. (IX.18.) MÖK határozatban döntöttek arról, hogy a április 1. és szeptember 30. közötti időszakra elszámolt értékcsökkenésének megfelelő összeg erejéig a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettséget ezer Ft visszapótlást, illetve tartalékképzést elengedi. - A 20/2011. (II.24.) MÖK határozat alapján a évi elszámolt értékcsökkenéséből Ft-ot, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettséget, illetve tartalékképzést engedett el. Megállapítható, hogy nincs összhangban az átadáskor valószínűsíthető piaci érték a könyvekben szereplő bruttó értékkel, ezért javasoljuk a Vagyonkezelési szerződésben 9

10 (valamint azok módosításaiban) szereplő bruttó értékek nettó értékre történő módosítását. A Vagyonkezelési szerződés módosított összegeiből kiindulva, mind a Kórház, mind az Önkormányzat a fent leírtak alapján helyesbítheti nyilvántartásait. Az önkormányzat 16-os főkönyvi számlán a szerződés szerinti értéket veszi fel, mint bekerülési érték (halmozott értékcsökkenés bekerüléskor nincs), majd a 249/2000 KM-nek megfelelő saját Számviteli politikájában szereplő értékcsökkenési kulcsok alkalmazása mellett számol el terv szerinti értékcsökkenést. Évente, a Kórháztól kapott kimutatás alapján (a vagyonkezelési szerződés változása miatti korrekciókkal módosultan) írhat elő követelést abban az esetben, ha a Kórház által megvalósított beruházás értéke kevesebb, mint az elszámolt tárgyévi amortizáció. Az önkormányzat részéről elkerülhetetlen az elengedett követelésekre vonatkozó határozatok módosítása is. A Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződésével kapcsolatban végzett vizsgálatunk során alábbiakat állapítottuk meg: A Kft-nek történő vagyonátadás előzménye, hogy az egyes intézmények a fűtési rendszerük nyilvántartott bruttó értéke és elszámolt értékcsökkenése alapján átadták e célokat szolgáló eszközeiket a megyei önkormányzatnak. Az önkormányzat összesített lista alapján rögzítette az intézmények eszközeit átvételként az 12. számlaosztályban, az épületek számlacsoportban. A vagyonkezelési szerződés hatálybalépésének dátuma: szeptember 19. Az átadott vagyon értéke a szerződés 1. számú melléklete szerint: ezer forint. Fenti összeg a mellékletben felsorolt 11 intézménynek a fűtési és melegvíz ellátó rendszerének nettó értéke, a december 31-i beszámoló alapján. A szerződést két alkalommal módosították. 1. számú módosítás értelmében a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet átadott vagyona ezer forint helyett ezer forintra csökkent. 2. számú módosítás értelmében a Dákai Batthyány Ilona Otthon vagyona ezer forintról ezer forintra nőtt. Fentiekből adódóan az átadott eszközök nettó értéke ezer forintra változott. Ez az összeg megegyezik a Non-profit Kft. könyveiben lévő, hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott összeggel. A vagyonkezelésbe adással kapcsolatos eszközmozgások rögzítését az önkormányzat könyveiben az egyes intézményektől történő állománybavétellel egyidőben, án végezte el, amit később re módosított, a szerződés dátumával tehát nem azonos időpontban. A kivezetés a 249/2000. Kormányrendelet 29/A alapján történt, mely szerint a vagyonkezelésbe adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a vagyonkezelésbe adáskor könyveiből köteles kivezetni. A vagyonkezelésbe átadáshoz kapcsolódó állománybavételt azonban már nem a fenti szabály figyelembevételével végezte el, mivel az átadott vagyont a szerződés szerint a évi nettó értéken kimutatott összeget ugyanúgy, ahogy annak kivezetése is történt, a bruttó értéket és értékcsökkenést megbontva vezette fel a 16. számlaosztályba. 10

11 A kormányrendelet fenti paragrafusa azonban kimondja, hogy a kivezetéssel egyidejűleg a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéket, mint bekerülési értéket kell a könyvekbe felvenni, azaz a korábbi nettó értéket kell bruttó értéknek tekinteni, a korábban elszámolt értékcsökkenési leírást pedig nem kell a könyvekben már kimutatni, mivel az a tőkeváltozással szemben ki lett vezetve. A rendelet azt is szabályozza, hogy az üzembe helyezést - a számviteli politika részeként kialakított belső szabályozás szerint - hitelt érdemlően dokumentálni is kell. Mivel az átadott eszközök ingatlanokat és gépeket egyaránt tartalmaztak, a helyes elszámolás és állománybavétel csak úgy biztosítható, hogy az eszközöket leltár alapján legalább az eltérő értékcsökkenési leírásból adódóan csoportokra kell bontani, azaz: épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2% gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközöket 14,5%, Az átadástól eltelt időszak alatt a vagyonkezelésbe átadott eszközökre az önkormányzat nem számolt el értékcsökkenést, holott a kormányrendelet 30. szerint értékcsökkenést a vagyonkezelésbe adott eszközökre is ugyanúgy el kell számolni. Az átadással mindössze az értékcsökkenési leírás alapját képező bruttó érték változik. A kormányrendelet a számlaosztályok értelmezésére vonatkozó kiegészítő részének 1. f) pontja szabályozza azt is, hogy az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök év végi értékelése során el kell számolni a vagyonkezelő által közölt állományváltozások hatásait. Ez a vagyonkezelő által a vagyonkezelésbe vett eszközökön tárgyévben elvégzett beruházások, felújítások, a tárgyévben elszámolt, illetve visszaírt terven felüli értékcsökkenések, illetve a terv szerinti értékcsökkenés azon különbözetének hatásából tevődik össze, amely a vagyonkezelő által közölt és az önkormányzat által a 30. (2)-(6) bekezdése szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés különbözetéből adódik. A vagyonkezelő tárgyévi adatszolgáltatása alapján, amennyiben a vagyonkezelő által a vagyonkezelésbe vett eszközökön a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés visszaforgatása érdekében elvégzett értéknövelő beruházások, felújítások (ideértve a létrehozott új eszköz) értéke kisebb, mint az általa tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege, akkor a különbözetet a vagyonkezelésbe adott eszközökhöz kapcsolódó követelésként kell kimutatni, azok rendezéséig. Így biztosított az önkormányzati vagyonvesztés elkerülése. A Non-profit Kft án készített kimutatása szerint az eszközök értéke között a beruházások és elszámolt értékcsökkenési leírásokból adódóan ezer forinttal nőtt. A különbözet a és 2010 év során végrehajtott ezer forint értékű növekményből és a ezer forint elszámolt értékcsökkenési leírásból tevődik össze. Az önkormányzat a különbözet összegét kötelezettségként mutatja ki, mivel meghaladta az értékcsökkenés mértékét a beruházások összege. Véleményünk szerint erre vonatkozóan a 249/2000. évi kormányrendelet szabályozást nem tartalmaz, kizárólag követelésnövekedést kell könyvelni az átadónál abban az esetben, ha a vagyonkezelőnél elszámolt értékcsökkenési leírás mértéke magasabb az eszközökön végzett beruházások mértékénél. A Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött Vagyonkezelői szerződés az eszközök nettó értékét tartalmazta. Az önkormányzat számviteli elszámolásainak kapcsán a fent leírtaknak megfelelő módosítások elvégzését tartjuk szükségesnek. Az önkormányzat 16-11

12 os főkönyvi számlán a szerződés szerinti értéket veszi fel, mint bekerülési érték (halmozott értékcsökkenés bekerüléskor nincs), majd a 249/2000 KM-nek megfelelő saját Számviteli politikájában szereplő értékcsökkenési kulcsok alkalmazása mellett számol el terv szerinti értékcsökkenést. Évente, a Kft-től kapott kimutatás alapján írhat elő követelést abban az esetben, ha az általa megvalósított beruházás értéke kevesebb, mint az elszámolt tárgyévi amortizáció. A megállapított hiányosságok korrigálása folyamatban van, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonhasznosítási szerződés mellékletének módosítása ezen előterjesztéssel egyidőben kerül a közgyűlés elé. A Veszprém Megyei Önkormányzat által részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok feladatellátásainak hatékonysága, eredményessége, gazdaságossága A vizsgálat alá vont társaságok a vállalt feladatellátásukat megfelelően végzik. Pénzügyi beszámolójukat áttekintve megállapítható, hogy jelentősebb tőkebevonásra egyedül a Kórház esetében volt szükség. A saját tőke és a jegyzett tőke aránya évben az előző évi módosításokat is figyelembe véve 51,26% volt. A Kórház tőkefedezeti egyensúlyának helyreállítása érdekében a MÖK a 139/2011. (VI.23.) határozata alapján újabb Ft tőkeemelésről döntött, amelyet július 14-én átutalással teljesített is. A évi beszámoló alapján a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Kórház a beszámoló adatai alapján fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójának tanúsága szerint a társaság saját tőkéje jelentősen a jegyzett tőke alá süllyedt, amely tartósnak mutatkozik. Amennyiben fennáll a következő időszakokban is a folyamatos tagi kölcsönből történő finanszírozás, elkerülhetetlenné válik a tulajdonosi pótlólagos tőkebevonás. adatok eft-ban megnevezés Saját tőke Jegyzett tőke arány (%) 540,2% 63,5% 60,2% A számvitelről szóló évi C törvény 54. alapján a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, amennyiben ez tartósnak és jelentősnek mutatkozik. A befektetés piaci értékének meghatározásakor a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt kell figyelembe venni. Javasoljuk, hogy az önkormányzat az év végi beszámolójának összeállításakor a részesedéseinek értékelését a hivatkozott jogszabály alapján végezze el. Pápai Termál Zrt esetében a jegyzett tőkeemelés oka a Várkertfürdővel kapcsolatos projektcélok megvalósítása, pályázati forráshoz történő önerő biztosítása volt. A évi beszámoló alapján azonban megállapítható, hogy a saját tőke / jegyzett tőke aránya esetében sem éri el a 100%-ot, amennyiben évre sem javul az arány, várhatóan értékvesztés elszámolására lesz szükség. 12

13 Az önkormányzat és Kórház közti támogatási finanszírozási kapcsolatokat az alábbiakban foglaljuk össze. Felhalmozási és működési célú kölcsön nyújtása a Kórháznak A 28/2009. (III.26.) határozat alapján a MÖK július 14-én izotópdiagnosztikai eszközbeszerzése céljából Ft tulajdonosi hitelt nyújtott a Veszprém Megye fejlődéséért kötvény bevétele terhére. A hitelt 6 havi LIBOR + 2,8% kamatfelár mértékű kamattal, szeptember 30-i visszafizetési határidővel nyújtotta. A törlesztő részleteket (10,3 millió Ft/részlet) és a kamatokat a Kórház folyamatosan teljesíti: Dátum Összeg Egyenleg án A MÖK a Zrt. részére ultrahang készülék, gastroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus kamera beszerzése céljából november 19-én Ft tulajdonosi hitelt nyújtott a Veszprém Megye fejlődéséért kötvény bevétele terhére 6 havi LIBOR + 2,8% kamatfelár mértékű kamattal, szeptember 30-i visszafizetési határidővel. A törlesztő részleteket (4,2 millió Ft/részlet) és a kamatokat a Kórház folyamatosan teljesíti: Dátum Összeg Egyenleg án május 5-én a MÖK a 73/2011. (IV.28.) határozata alapján Ft-os tulajdonosi hitelt nyújtott a Kórház részére a Veszprém Megye fejlődéséért kötvény bevétele terhére, hogy ezzel hozzájáruljon a Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Kft. törzstőkéjének biztosításához, valamint a tevékenység megkezdésének előfinanszírozásához. A hitelt 6 havi LIBOR + 3,2% kamatfelár mértékű kamattal, szeptember 30-i visszafizetési határidővel nyújtotta. A törlesztést február 28-án kell kezdeni, évente két egyenlő részletben. Dátum Összeg Egyenleg án A fennálló Ft hitelből a Kórház szeptember 16-án Ft-ot törlesztett. Működési célú pénzeszköz átadása a Kórháznak A MÖK 6/2008. (II.26.) rendeletére hivatkozva án a helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatásának céljából Ft központosított előirányzatot utaltak át a Kórháznak. 13

14 A MÖK június 12-én fogadta el a költségvetési rendeletének módosítását, amelynek része volt egy Ft összegű előirányzat Kórházhoz történő átadása a évi közalkalmazotti illetményemelés fedezetének biztosítására. Mivel a fenti összeget a MÖK a nettó finanszírozás keretén belül kapta, így az állami támogatást időarányosan rendezte a következőképpen: Időszak Folyósítás dátuma Összeg II. negyedév Ft III. negyedév Ft IV. negyedév Ft Összesen: Ft A határozat és a folyósított összeg közötti eltérés a kerekített összeg utalásából adódik, az nem jelentős. A évi 13. havi illetményrészlet kimutatása alapján a Kórháznál a személyi juttatás ( Ft) és járulékai ( Ft) összesen Ft összeget tett ki, amelynek utalása június 13-án megtörtént december 30-án a MÖK 6/2008. (II.26.) rendeletére hivatkozva további Ft évi 13. illetmény kiegészítő támogatás került átutalásra a Kórház részére december 18-án került átutalásra az a Ft támogatás, amelyet a MÖK a július 14-én kelt támogatási szerződés alapján eszközbeszerzés folyósítására biztosított. A 6/2008. (II.28.) rendelet 4. (6) bekezdésében meghivatkozott 4/c. számú melléklete 1. fejezetének 25. pontjában foglaltak alapján december 30-án Ft átutalására került sor a következő feladatok megvalósításának a támogatása céljából: Cél Felmerült kiadás Folyósított összeg évben végrehajtott Ft Ft létszámcsökkentések, létszámleépítések személyi jellegű kifizetéseinek kiadásaira a dobai fióktelepen végrehajtott évi Ft Ft létszámleépítések személyi jellegű kifizetéseinek kiadásaira A prémium évek programban résztvevők Ft Ft személyi jellegű kifizetéseinek kiadásaira Az intézmény gazdasági társasággá Ft Ft átalakulása megvalósítására A gyermekosztály részére asztali Ft Ft pulsoximéter beszerzésének támogatása céljából Összesen: Ft Ft A Kórháznál végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggésben a Prémim Évek Program támogatásában részt vevő személyekkel kapcsolatban felmerült személyi jellegű kiadások a következőképpen alakultak: Időszak Folyósítás dátuma Összeg II-III. negyedév Ft 14

15 2008. IV. negyedév Ft I. negyedév Ft II. negyedév Ft III. negyedév Ft IV. negyedév Ft Összesen: Ft A MÖK a Kórház működési gondjainak enyhítésére Ft támogatást biztosított az Ellátási Szerződésben meghatározott feladatok ellátása céljából, amit két egyenlő részletben, én és án bocsátott a Kórház rendelkezésére február 8-án folyósításra került Ft a december 14-én megkötött támogatási szerződés alapján az ukrajnai Visk település részére átadásra kerülő, védekezést szolgáló eszközök beszerzésére. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása Kórháznak folyamán a következő felhalmozási célú pénzeszköz átadásra került sor: Támogatási szerződés dátuma Támogatás összege Elszámolás Folyósítás dátuma Folyósított összeg Bőr és Nemi-beteg Gondozó, valamint a Család és Nővédelmi Tanácsadás átköltöztetése megvalósításának a támogatása Ft Ft Regionális Onkológiai Központ kialakításának tervezési költségeinek támogatása Ft Ft Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című TIOP pályázat előkészítésének támogatása* február módosítás: Ft március Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 15

16 Orvosi gép-műszer beszerzés támogatása Ft Ft *A MÖK február 11-én megállapodást kötött a Kórházzal a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című TIOP pályázat előkészítésének támogatására, amely pénzösszeg részét képezi a pályázati projekt költségeiből a pénzeszköz átadó által vállalt saját forrás összegének március 18-án a megállapodás módosítása alapján az ideiglenesen átadott pénzeszközt Ft-ra emelte, amely része a biztosított 500 millió Ft pályázati önerőnek. A Veszprém Megyei Önkormányzat által részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok peres ügyeinek, illetve várható gazdasági kihatásainak bemutatása: A Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nek jelenleg kártérítési és munkajogi perei vannak folyamatban. A kártérítési perek kapcsán a Kórház jogállása alperesi, az egyes ügyek különböző jogi szakaszban állnak. A Számvitelről szóló törvény alapján céltartalékot kell képezni azokra a folyamatban levő függő kötelezettségekre, amelyek a mérleg fordulónapján fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan. A képzett céltartalék összegét a kiegészítő mellékletben jogcímek szerinti részletezésben be kell mutatni. Ezen peres ügyek azonban nem rónak kötelezettséget az önkormányzatra, mint tulajdonosra. Az önkormányzat tulajdonában levő többi gazdasági társaságoktól bekért jogi teljességi nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy nincs olyan peres ügy, amely gazdasági kihatással járna az önkormányzatra, mint tulajdonosra. V. Az önkormányzat követelés és kötelezettség állományának bemutatása jellemzése A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei követelés állománya a vizsgált időszakban jelentősen csökkent. Az elemzés alapján a követelésállomány alakulására döntő hatással a Hivatal vevőállományának csökkenése volt. A kintlévőségek állományának csökkenése pozitív, hiszen ez befolyásoló hatással van a gazdálkodás likviditási helyzetére. A követelések behajtása, beszedése fontos tényező az adósságszolgálati helyzetből fakadó éves kötelezettségek teljesítése miatt. A követelésállományon belül a vevőállomány aránya csökkent, majd növekedett, az adósok állományának aránya folyamatosan növekedett, az egyéb követelések állományának aránya vonatkozásában növekedés, majd csökkenés figyelhető meg. A követelésállományon belül mindhárom vizsgált évben a legnagyobb részarány a vevőállomány jelentette. A követeléstípusok szervezeti egységenkénti megfigyelése alapján megállapítható, hogy a vevők és az egyéb követelések állománya döntő része a Hivatalnál képződött, az adósok állománya jelentős hányada a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca Környéki Intézményi Gazdasági Irodájához kapcsolódik. A vizsgált időszakban értékvesztés elszámolására a Hivatal vevő állományát érintően került sor. Javaslatok 16

17 A követelés állomány további csökkentése érdekében a behajtási tevékenység szinten tartása, erősítése. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél egységes, azonos program használata a követelésállomány nyilvántartására. Az alkotmányban megfogalmazottak alapján a helyi önkormányzatok működésének forrását, gazdasági alapjait a saját bevételek, az állami támogatások, valamint az önkormányzati vagyon biztosítja. Az önkormányzatok feladata a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, a helyi közhatalom gyakorlása, valamint az ezekhez szükséges szervezeti, intézményi, humán és anyagi feltételek biztosítása. A gazdasági alapként megjelenő források és a közszolgáltatások ellátását biztosító kiadási szint között az elmúlt években jelentős eltérés képződött. A kiegyenlítésre, kompenzálásra önkormányzatonként eltérő megoldások születtek. A döntések meghozatala közgyűlési hatáskörbe tartozott. A feladatok ellátása, a lakossági igények kielégítésére történő törekvés a saját források mellett idegen források bevonását tették szükségessé. Erre lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. Az idegen források rövid és hosszú távú kötelezettségként jelennek meg. A hosszúlejáratú kötelezettségek jellemzően beruházási és fejlesztési hitelek, továbbá kötvénykibocsátásból származó tartozásállomány. A rövidlejáratú kötelezettségek a hiteleket, a szállítói állományt, valamint az egyéb kötelezettségeket jelentik. A vizsgált időszakban a Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettségei folyamatosan növekedtek. A hosszúlejáratú kötelezettségek arányának csökkenése, a rövidlejáratú kötelezettségek arányának növekedése az Önkormányzat működési, likviditási problémáit jelzi. A jogszabályi előírások hatásaként a kötelezettségek állományának döntő része a Hivatalnál jelenik meg A rövidlejáratú kötelezettségek mindhárom eleme (rövidlejáratú hitelek, szállítói állomány, egyéb rövidlejáratú kötelezettségek) folyamatosan növekedett a vizsgált időszakban. Kiemelkedik a évi folyószámlahitel félévi állományának nagyságrendje, amely alapvető befolyásoló hatással van a kötelezettségek állományának szerkezetére, összetételére. A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlése október 10-én kötvénykibocsátásról döntött. A felhasználási célról a kibocsátó és a forgalmazó megállapodást kötött, melyet évben módosítottak annak érdekében, hogy a fejlesztési célok megvalósításán túlmenően átmenetileg működési célok megvalósítására is felhasználható legyen a kötvénykibocsátásból származó bevétel egy része. Erről a közgyűlés döntött. Az átcsoportosítás indokolt volt. Az Önkormányzat a kötvénykibocsátás bevételéből fejlesztési feladatokat és befektetéseket finanszírozott és valósított meg. A kötvény kibocsátásából származó bevétel 96,5%-ban kötelezettségvállalással terhelt. Kamatfizetésre évtől évenként két alkalommal kerül sor, a tőketörlesztés szeptember 30-án kezdődik. A vizsgált időszak első két évében év végén a 17

18 köténykibocsátásból származó tartozás állomány értékelték. Az árfolyamok alakulásának következtében a kötvénykibocsátásból származó tartozásállomány növekedett. A CHF árfolyamváltozása jelentős kockázati tényező a következő évek gazdálkodásában. Az eladósodás folyamatos növekedése miatt indokolt átgondolni a visszafizetés garanciáit. Lényeges szempont annak minősítése, hogy a tőketörlesztés és kapcsolódó terhek a későbbiekben nem okoznak-e gazdálkodási zavarokat, nem veszélyeztetik-e az önkormányzati feladatok ellátását. Az adósságállomány kezelése folyamatos elemzést igényel, mivel az adósságszolgálati terhek pillanatnyi helyzetét nagymértékben befolyásolhatja a kamatok és az árfolyamok időbeni mozgása. Javaslatok A likviditás fenntartása. Fegyelmezett gazdálkodás megkövetelése, a fegyelmezetlenségek szankcionálása. Szakszerű adósságkezelés, valamint stratégiai és operatív kockázatkezelési rendszer kidolgozása. VI. Az önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerének bemutatása Az immateriális javak nettó értékében 2010 évben következett be jelentős növekedés. A változás oka, az oktatási és kulturális intézmények pályázaton nyert oktatási programjainak értéke. Az immateriális javak június 30. i nyilvántartási értéke: eft A tárgyi eszközök értékében 3 év távlatában jelentős nyilvántartási értékbeni változás nem mutatkozik. A 2011 június 30-.i állapot szerint e Ft a nyilvántartási érték. Az ingatlanok Kataszter nyilvántartásában ugyanezen időpontban az ingatlanok bruttó értéke eft, a becsült érték eft A forgalomképes ingatlanok értéke eFt, melyek becsült értéke eft A tárgyi eszközök első sorban a feladatellátást szolgáló ingatlanok, gépek, berendezések. Az elmúlt években végrehajtott jelentősebb értéknövelő beruházások: A szociális ágazatban az elsődleges szempont az akadálymentesítés volt. Külön említést érdemel a dákai otthon rekonstrukciója, Ft-tal, amely címzett támogatásból valósult meg. A gyermekvédelem területén uniós forrásból (TIOP ) megvalósításra került 8 lakásotthon korszerűsítése, és elkészült a 8 csecsemő elhelyezésére alkalmas új csecsemőotthon épülete. Az oktatási ágazatban az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium végleges kollégiumi elhelyezése. Megvalósult a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium KDOP pályázati forrással történő bővítése és felújítása, biztosítva ezzel a megszűnt gici intézmény tanulóinak elhelyezését is. A kulturális ágazat területén megvalósult a TIOP-1.2.2/08 pályázati kiírás keretében a Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása Mosodafejlesztésekre és az intézmények fűtési rendszerének korszerűsítésére került sor. A befektetett pénzügyi eszközök féléves beszámoló szerinti értéke: e Ft eltérés Bakonykarszt Zrt Ft 18

19 Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kft Ft Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Kft Ft Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Kórház Ft Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Fűtés és Melegvíz Szolgáltató Ft Non-profit Kft Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Ft Pápai Termálvízhasznosító Kft Ft Pápai Termálvízhasznosító Kft ázsió Ft Összesen Ft Tartósan adott kölcsönök beszámoló szerinti értéke: eft amely a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt tagi kölcsönből tevődik össze. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök nyilvántartási értéke: eFt amely a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nek valamint a Veszprém Megyei Fűtés-és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft-nek a feladatellátás biztosítása érdekében ingyenesen kijelöléssel átadott eszközökből tevődik össze. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az eszközök bekerülési értékének megállapítása nem a költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségét szabályozó kormányrendelet előírásainak megfelelően történt. A nyilvántartási érték korrigálása folyamatban van. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonhasznosítási szerződés melléklete, amely az eszközök tételes értékbeni felsorolását tartalmazza szintén korrigálásra szorul. A szerződés mellékletének módosítását ezen előterjesztéssel egy időben tárgyalja a közgyűlés. Készletek Alapvetően az intézmények szakmai feladatainak ellátását szolgáló beszerzésekből tevődnek össze. A készletek értéke a fokozatosan romló finanszírozási helyzet következtében tendenciájában csökkenő értéket mutat. a félévi beszámolóban eft. Követelések: Követelések áru szállításból és szolgáltatásból eft. Adósok eft Egyéb követelés eft. A kórház tagi hitelének éven belül esedékes 19 milliós összeg, valamint a lakásalap éven belül esedékes összege. Pénzeszközök és értékpapírok június 30.-i állapot szerint eFt pénztárak betétkönyvek 593eFt Költségvetési pénzforgalmi számlák eFt idegen pénzeszközök eFt Lekötött betétek az alábbiak: Erste Bank lekötött Raiffesen Bank lekötött MKB lekötött Lekötött betét OTP A számlákon szereplő összegek kötelezettséggel terheltek. 19

20 Az Önkormányzat vizsgált időpontban nyilvántartott kötelezettségeinek összege valamint eFt passzív pénzügyi elszámolás, ami szintén kötelezettségjellegű tétel. A kibocsátott kötvény értéke a 2010 év végi árfolyamon szerepel a könyvekben, azóta az árfolyam számottevően emelkedett. A rövid lejáratú hitelek összege eFt, a szállítói tartozások értéke eFt egyéb rövid lejáratú kötelezettség eFt Az önkormányzat összes forrásából a kötelezettségek részaránya: beszámolási időszak eladósodottság mértéke kötelezettség/összes forrás rövid lejáratú kötelezettségek összege és aránya az összes forrás %-ában ,4% ,5% ,0% ,7% 2011 félév 50,0% ,3% Vagyonkimutatás, vagyonkataszter, vagyonrendelet A Veszprém Megyei Önkormányzat saját tőkéje, mely a fent felsorolt vagyonelemekben jelenik meg az alábbiak szerint változott I félév Induló tőke Tőkeváltozások Tartalékok Saját tőke összesen A vagyonkataszter nyilvántartás szerint az ingatlan vagyon értéke: forgalomképtelen korlátozottan for képes forgalomképes bruttó érték becsült érték bruttó érték becsült érték bruttó érték becsült érték dec dec jun A Veszprém megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2002.(XI. 20.) rendelete a vagyonról a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szól. A rendelet az önkormányzatokról szóló LXV törvény valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény előírásainak megfelelően került megalkotásra. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről a 26/193. (XII.15.) rendelet szól. A nem lakás céljára szolgáló vagyon bérbeadása és értékesítése során a vagyonrendelet előírásai szerint járnak el. A rendelet többek között rendelkezik az önkormányzati vagyon értékének meghatározásáról a 10. -ban. A hivatkozott paragrafushely 4. b) értelmében a 0-ára leírt, illetve érték nélkül nyilvántartott ingó vagyontárgy esetében az egyedi érték az új, azonos/hasonló vagyontárgy beszerzési értékének 20%-a. A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása (értékesítése) esetén ez a rendeletben meghatározott érték- főleg gépkocsiknál a gyakorlatban nem alkalmazható. 20

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben