BIOKOMP.-T TART. DÍZELGÁZOLAJ MSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOKOMP.-T TART. DÍZELGÁZOLAJ MSZ"

Átírás

1 Szerződés száma:pbsc/cs/ü/5/09 SAP kód: SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió Közbeszerzés Üzlet Levelezési címe: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézete: MKB Nyrt. Bankszámlaszám: Adószám: Cégbíróság és Cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg mint szállító (továbbiakban: Szállító vagy MOL) másrészről a Név: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Cím: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5. Levelezési cím: u.az Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: Adószám: Cégbíróság és Cégjegyzék száma: mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 1. A szállítási keretszerződés tárgya Jelen szerződés hatálya alatt Szállító kötelezettséget vállal összesen 130 ezer (+50%) liter (továbbiakban: Lekötött Mennyiség Összesen) termék szállítására, Megrendelő pedig a termék átvételére és jelen szerződés 4. pontja szerint meghatározott Eladási árának kifizetésére. (mennyiség egysége: ezer liter) Termék megnevezése: BTO B5 MIN. 4,4 V/V % BIOKOMP.-T TART. DÍZELGÁZOLAJ MSZ EN 590:2004; VTSZ: Lekötött Mennyiségek: 130 (+50%) Lekötött Mennyiség Összesen: 130 (+50%) A mennyiségek 15 o C hőmérsékletre átszámított literben értendők. Ajánlattevő a téli időszakban (december 01. február utolsó napja között) sarkvidéki 1. minőségű, úgynevezett extra téli minőségű (CFPP legfeljebb - 26 o C) gázolajt biztosít Ajánlatkérő előzetesen leadott igénybejelentésére. Az extra téli gázolaj listaárából is biztosítja Szállító a kedvezményt.

2 2. Szállítási feltételek Megrendelő kijelenti, hogy ismeri és jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek fogadja el Szállító jelen szerződés 1. pontja szerinti termékeire vonatkozó lehívások teljesítésének szállítási feltételeit (továbbiakban: Általános Szállítási Feltételek), amely jelen szerződés 7. mellékletét képezi. Amennyiben Szállító az Általános Szállítási Feltételeit módosítani kívánja, a tervezett módosítás hatályba lépésének napját megelőzően 30 nappal köteles értesíteni Megrendelőt a tervezett módosítások megküldésével. Megrendelő az elfogadás vagy el nem fogadás tényét a Szállító értesítését kézhezvételt követő 5 napon belül köteles közölni. Amennyiben Megrendelő 5 napon belül nem értesíti írásban Szállítót, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítási javaslatot elfogadta. 3. Ár Listaár: A Szállító mindenkor érvényes hivatalos árjegyzéki nagykereskedelmi listaára, (továbbiakban: Listaár), amelyet Szállító nagykereskedelmi eladóhelyein (telepein) nagy tételben (min liter tankautóban) vásárló Megrendelőinek a teljesítés (kiszolgálás) napján számít fel. A Listaár a jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza, kivéve a vonatkozó jogszabály szerinti általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, amely a Listaáron felül kerül felszámításra. A Listaárat a Szállító telepén, a közúti tartályos gépjárműbe töltött, az értékesített termék 15 C hőmérséklethez tartozó, egységnyi térfogatú mennyisége (liter) után kell megfizetni. Mértékegysége: HUF/liter. Jelen szerződés aláírásával felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyát képező termék Listaára igazodik a világ-, illetve nemzetgazdaság előre nem látható vagy számítható eseményeihez. E speciális körülményekre tekintettel Megrendelő elismeri Szállító jogát a Listaárak egyoldalú módosítására (növelésére és csökkentésére egyaránt), így különösen, ha azt a kőolajtermékek világpiaci árai a McGraw-Hill Companies által publikált "Platt's European Market Scan" kőolajpiaci hírszolgálat naponta közölt hivatalos átlagárai -, valamint a Magyar Nemzeti Bank által publikált HUF/USD árfolyam változása indokolja. A mindenkor érvényes nagykereskedelmi Listaárakat tartalmazó árjegyzék a Szállító internetes honlapján megtekinthető. Eladási ár: A teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes árjegyzék szerinti ÁFA nélküli Listaár az érvényes engedménnyel/felárral módosítva, ide értve a Közúti Szállítás Feltételei mellékletében szereplő engedményeket/felárakat is. Szállító Megrendelőnek a teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes hivatalos árjegyzéki motorbenzin, gázolaj és tüzelőolaj Listaáraiból, jelen szerződésben foglalt feltételek alapján Szállító vagy meghatalmazottja által történő szállítás esetén 1,00 Ft/liter engedményt nyújt. Az eladási árat az általános forgalmi adó (ÁFA) terheli. 4. Fuvarozás A Megrendelő/Szállító vagy meghatalmazottja által közúton. A közúti szállítás feltételeit a 3. melléklet tartalmazza. 5. Lehívás Megrendelő köteles egyedi lehívásait a 4. melléklet szerinti megrendelő lapon írásban az 1. mellékletben található területileg illetékes rendelésfelvételi egységhez, vagy a Virtuális

3 Rendelés Központ által interneten, vagy az Ügyfélszolgálaton (40/ ) keresztül megadni. MOL Nyrt. Megrendelő egyedi lehívásait a beérkezést követő 4 munkanapon belül teljesíti, melyről a teljesítést megelőző napon visszaigazolást küld. A megrendelés/lehívás eladói visszaigazolásának formája aláíratlan is lehet a vevői kapcsolattartó nevénél megjelölt címre, valamint sms-ben küldött üzenet a vevői kapcsolattartó nevénél megjelölt telefonszámra. A felek joghatályos nyilatkozatnak tekintik és elfogadják a Szállító rendszeréből aláírás nélkül érkező faxot, t, SMS-t 6. Fizetési feltételek 6.1. Halasztott fizetés Szállító az értékesített termékekről naponta állítja ki a számlát. Megrendelő az áru ellenértékét a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül Szállító által kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlájára utalja. Megrendelő a vételár (részlet) fizetésére vonatkozó átutalási megbízást olyan időpontban köteles számlavezető bankjához benyújtani, amely lehetővé teszi, hogy a vételár a fizetési határidő utolsó napján Szállító bankszámláján rendelkezésre álljon (jóváírásra kerüljön). A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a Megrendelő által átutalt összeget a Szállító Számláján jóváírják. Megrendelő a vételárat magyar forintban köteles megfizetni. Jelen szerződés az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 36/A hatálya alá tartozik. Amennyiben a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A Megrendelő köteles a lejárt összegre a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 301/A -ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Szállító írásbeli felszólításának kézhezvételét követő munkanapon Szállító részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek. Késedelmi kamat utalása esetén Megrendelő vállalja a közlemény rovatban a SAP kód, majd a KESKAM kifejezés feltűntetését. Amennyiben a Megrendelőnek a Szállítóval kötött bármely szerződéséből eredő 5 napot meghaladó lejárt tartozása áll fenn a Szállítóval szemben, a Szállító jogosult a Megrendelő részére az áru szállítását vagy a szolgáltatás hitelre történő nyújtását felfüggeszteni, vagy további feltételekhez (biztosítékok nyújtásához) kötni. Ebben az esetben Szállítónak jogában áll, hogy Megrendelő részére abban az esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Megrendelő a Szállító részére a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke 120 %-ának megfelelő, de legfeljebb a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke és a Megrendelő tartozásai összegének megfelelő összeget az áru szállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt, megfizeti. A Megrendelő által fizetett összeget Szállító a Megrendelő legrégebben fennálló tartozása kiegyenlítésére számolja el. A korábbi tartozások összegén felüli rész a megrendelt áru vagy szolgáltatás ellenértékére adott előlegnek minősül, melyről Szállító előlegszámlát állít ki. Amennyiben a Megrendelőnek bármely a jelen szerződés 11. mellékletben megjelölt MOL Csoport Taggal a továbbiakban: MOL Csoport Tag kötött vagy a jövőben kötendő bármely szerződés alapján 15 napon túli lejárt tartozása áll fenn, a Szállító jogosult a Megrendelő hitelre történő kiszolgálását felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni. Szállítónak jogában áll, hogy a Megrendelő részére csak abban az

4 esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Megrendelő a megrendelt áru vagy szolgáltatás teljes ellenértékét - a Szállító előleg bekérő levele alapján - előre kiegyenlíti. A Szállító az áru kiszállítása vagy a szolgáltatás nyújtása után a végszámlához mellékelve küldi meg az előlegről kiállított számlát is a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító jelen szerződés hatálya alatt a jelen szerződés 11. mellékletében meghatározott MOL Csoport Tagok körét egyoldalúan, a Megrendelő részére írásban küldött tájékoztatás alapján módosíthatja. Amennyiben a Megrendelő az adott naptári évben első alkalommal késedelembe esik bármely MOL Csoport Taggal szemben, és amennyiben az ebből eredő lejárt tartozását kiegyenlítette, úgy a Szállító, a Megrendelő részére újból a 7/1.b. pontban meghatározott Hitelkeret terhére szállít árut és/vagy nyújt szolgáltatást. Amennyiben Megrendelő az adott naptári évben második alkalommal esik a fentiek szerint késedelembe bármely MOL Csoport taggal szemben, úgy Szállító jogosult egyoldalú döntése alapján módosítani a Hitelkeret összegét. A Szállító jogosult jelen szerződést 15 napos felmondási idővel írásban felmondani, amennyiben a Megrendelőnek bármely MOL Csoport Taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL Csoport Tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL Csoport Tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a EUR összeget. Felek megállapodnak, hogy jelen pont vonatkozásában, amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Europai Központi Banknak az adott deviza/ EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EURra. Szállító jelen szerződés alapján történő áruszállításra és/vagy szolgáltatásnyújtásra a Megrendelő részére hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret) biztosít. Amennyiben a Megrendelő jelen szerződésből eredő tartozásának és visszaigazolt megrendeléseinek összege meghaladja a Hitelkeret összegét, Szállítónak jogában áll, hogy a Megrendelőt csak abban az esetben szolgálja ki, amennyiben a Megrendelő a fennálló tartozását olyan mértékben törleszti, hogy a Hitelkeretből rendelkezésre álló rész a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét fedezi. Szállító a Hitelkeret összegét, bármikor jogosult egyoldalúan, a Megrendelő egyidejű, írásbeli értesítése mellett módosítani, amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről megalapozott negatív információ jut a birtokába. Negatív információnak számít különösen: ha a Megrendelőnek vagy a Számvitelről szóló évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának, továbbá, ha a Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozásának, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vállalkozásának lejárt tartozása van a Szállítóval vagy bármely MOL Csoport Taggal szemben, ha a hitelbiztosító csökkenti, vagy visszavonja a Megrendelőre vonatkozó limitet, ha külső bevizsgáló cég vagy a Szállító belső értékelési modelljének minősítése szerint romlik a Megrendelő bonitása, ha a Megrendelő vagy a Számvitelről szóló évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, továbbá, ha a Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen eljárást (pl.: per, felszámolás, csődeljárás, végrehajtás stb.) kezdeményeztek, és erről a Szállító tudomást szerez,

5 ha a Megrendelő a Számvitelről szóló évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, továbbá, ha a Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen behajtási eljárás indul, és erről a Szállító tudomást szerez, ha a Megrendelő tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely érdemben rontja a Megrendelő pénzügyi teljesítőképességét. A Hitelkeret módosítása esetén a Szállító a módosítással egyidejűleg köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. A Hitelkeret módosításának Megrendelő részéről történő el nem fogadása nem jelenti automatikusan a Szerződés megszűnését, ez esetben a Felek egyeztetni kötelesek egymással, amelynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a szerződés megszűnik, és a Felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. a) Pénzügyi garancia Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettsége biztosítására a Szállítóval előzetesen egyeztetett és általa elfogadott tartalmú pénzügyi biztosítékot nyújt (6. melléklet). Szállító a biztosíték mérlegelése után Megrendelő részére hitelkeretet biztosít. Amennyiben Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségét, Szállító jogosult a Megrendelővel szembeni követelését a biztosíték felhasználásával (annak összegéből) kielégíteni. Pénzügyi biztosíték(ok) összege: 0 HUF Pénzügyi biztosíték(ok) formája: Költségvetési Intézmény Pénzügyi biztosíték(ok) érvényessége: --- A szállítás megkezdésének előfeltétele az előírt pénzügyi biztosítékok megléte. Amennyiben a pénzügyi biztosítékot a Megrendelő bankgarancia vagy akkreditív formájában nyújtja, kizárólag a Szállító által elfogadott bank által kibocsátott bankgarancia vagy akkreditív fogadható el pénzügyi biztosítékként. Amennyiben a Megrendelő által nyújtott pénzügyi biztosíték összege bármely okból beleértve a pénzügyi biztosíték érvényesítését, megszűnését is lecsökken, a Szállító jogosult a Megrendelő részére biztosított hitelkeret összegét a pénzügyi biztosíték csökkenésével párhuzamosan, annak összegével lecsökkenteni. b) Hitelkeret Hitelkeret: Szállító a Megrendelőt első alkalommal a hitelkeret összegéig szolgálja ki áruval. A további kiszolgálás hitelkeretét az elvitt áru ellenértékéből a Megrendelő által törlesztett összeg képezi, amellyel a hitelkeret folyamatosan feltöltésre kerül. Hitelkeret összege: HUF 6.2. Egyéb feltételek Folyószámla vezető és számla kiállító: Top Finance Kft. (cím: 1039 Budapest, Batthyány u. 45.) Amennyiben Megrendelő saját átutalási megbízását érvényesíti, úgy Megrendelő vállalja, hogy a közlemény rovatban kötelező sorrendben közli a SAP kódját, utána a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámát. Ennek elmulasztása esetén Szállító jogosult a bankszámláján jóváírt összeget első sorban a Megrendelő kötbértartozásainak, majd késedelmi kamat

6 tartozásainak, a fennmaradó részt pedig Megrendelő legkorábban esedékes tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Szállító Megrendelőt vagy írásban, vagy smsben, vagy elektronikus úton értesíti az így kiegyenlített tartozásokról. Szállító automatikus jóváírást működtet. A beazonosíthatóság érdekében Szállító számláihoz kitöltött átutalási megbízást csatol megrendelő kérésére. Vevő részéről beérkező, Szállító számlájához nem beazonosítható módon történő utalás Vevő legrégebbi kinnlévőségére könyvelődik. Amennyiben Megrendelőnek határidőn túli tartozása van és a MOL-nak bármilyen okból adódóan fizetési kötelezettsége keletkezik Megrendelővel szemben, akkor MOL az általa fizetendő összeget visszatarthatja és saját fizetési kötelezettségét nettósíthatja Megrendelő lejárt tartozásával. Amennyiben Megrendelő Szállító felé fizetési kötelezettségét megszegi, Szállító jogosult a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatására, vagy jelen szerződés azonnali hatályú felmondására. 7. Felek közötti kapcsolattartás Szállító részéről: Név: Cserős Pál beosztás: üzletkötő főmunkatárs telefon: 70/ fax: 1/ cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Megrendelő részéről: Név: Bozsár Lajos beosztás: anyaggazdálkodási részlegvezető telefon: 30/ fax: 68/ cím: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5. Ha a kapcsolattartók rendelkezései ellentétben állnak a jelen szerződésben foglaltakkal, akkor a jelen szerződés előírásai az irányadóak. 8. Vis maior Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján arra egyébként nem

7 jogosult, továbbá a felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 9. Eljárás jogvita esetén Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek értékhatártól függően - a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. 10. A szerződés megszüntetése Szállító jogosult jelen szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli felmondására, amennyiben Megrendelő a) vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL Csoport Etikai Kódexében foglaltakat, b) vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, c) vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Szállító jó hírét, üzleti tisztességét d) vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a MOL Csoport tag területén érvényes EBK előírásokat, e) vagy fizetésképtelen, csődeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez önmagával szemben, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek. A fentiekben nem nevesített, egyéb súlyos, valamint ismétlődő szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő fél a vétlen fél írásbeli felszólítása ellenére az abban megjelölt határidőig sem szűnteti meg a szerződésszegő helyzetet a felmondás okának egyidejű megjelölésével -, a vétlen fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani. Jelen pontban foglaltak bekövetkezése esetén Szállító választásától függően, ha a szerződés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már megkapott szolgáltatás teljes értékben visszaszolgáltatható jogosult a szerződéstől elállni. Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig történő teljesítéseket és keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni. Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén Felek fenntartják maguknak a jogot a szerződésszegésből eredő jogaik érvényesítésére, ideértve a káraik megtérítésére való jogot is. 11. Egyéb rendelkezések Jelen szerződés módosítására kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével kerülhet sor.

8 11.2. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet az eset körülményeitől függően vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni A másik fél számára a szerződésben megjelölt postacímre elküldött értesítés, levél, jognyilatkozat az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény nem kereste, elköltözött, vagy nem vette át jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, vagy a másik félnek megadott telefaxszámot bármely fél a másik fél előzetes értesítése nélkül változtatta meg és a telefax útján küldött üzenet ezért nem jut el hozzá Megrendelő jelen szerződésre, illetve a Szállítóval kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Szállító előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Szállító jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni Megrendelő nem jogosult a Szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a Szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz Szállító előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul Szállító jogosult jelen szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket vagy követeléseket Megrendelő előzetes értesítése mellett harmadik fél részére átruházni. Megrendelő az átruházáshoz jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul Szállító - Megrendelő kérésére az 1. pontban meghatározott vásárolt termékekről Biztonsági adatlapot biztosít postai úton vagy faxon Jelen szerződés aláírásával Megrendelő igazolja, hogy a MOL Csoport Etikai Kódexének egy példányát átvette, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el Megrendelő, a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződésben hivatkozott Általános Szállítási Feltételek tartalmát ide értve az Általános Szállítási Feltételek új, valamint módosított rendelkezéseit is a Szállító erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy az Általános Szállítási Feltételek ekként megismert, valamennyi rendelkezését a jelen szerződés részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 12. A szállítási keretszerződés hatálya Jelen szállítási keretszerződés év március hó 25. napján lép hatályba és év március hó 25. napjáig vagy a ( %) liter leszállított mennyiségig hatályos. A szerződés hatályának lejárta nem érinti a felek lejárat előtt keletkezett jogainak és kötelezettségeinek, így különösen a kötbérfizetésre vonatkozó kötelezettségeinek az érvényességét. Ezen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor hatályukat veszti a PBSC/CP/Ü/004/08.számú szerződés. 13. Mellékletek jegyzéke: 1. MOL Nyrt. rendelés felvételi egységeinek, telephelyeinek adatai 2. Megrendelő adatai 3. Közúti szállítás feltételei 4. Lehívási lap 5. Megrendelő Nyilatkozata és Működési engedélye(i) 6. Pénzügyi garancia

9 7. Általános szállítási feltételek üzemanyagra 8. MOL szellemi tulajdonát képező vizuális elemek és márkanevek használata 9. A MOL Csoport Etikai Kódexe 10. E-rendelésfelvétel és Telefonos rendelésfelvétel 11. MOL Csoport Tagok Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. Kelt: Budapest, március hó nap. MOL Nyrt. képviseletében Felhasználó képviseletében Török Gábor Berzéi Péter Bánfalviné Feldmann Ágota üzleti vezető szakértő vezérigazgató

10 1. sz. melléklet MOL Nyrt. rendelésfelvevő egységeinek, telephelyeinek adatai Megrendelői igényt felvevő kereskedelmi egység adatai: Cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Rendelésfelvételi időpont: H-Cs 8-16, P 8-15 TELEP ÉS RENDELÉSFELVÉTEL RÉGIÓNKÉNT Telepi nyitvatartási idő Forgalmazott áruk köre Pécs Tel: 1/ vagy a 40/ szám 2.4-es menüpontja Fax: 1/ H 0 00 P SZ V üzemanyagok, Székesfehérvár, Komárom Tel: 1/ vagy a 40/ szám 2.1-es menüpontja Fax: 1/ / H 0 00 V H 0 00 P SZ V üzemanyagok TÜ 5/20 (Szfv) Százhalombatta, Csepel Tel: 1/ vagy a 40/ szám 2.5-ös menüpontja alatt Fax: 1/ , 1/ H 0 00 P SZ V H 0 00 V üzemanyagok Szajol, Algyő Tiszaújváros Tel: 1/ vagy a 40/ szám 2.3-as menüpontja Fax: 1/ Tel: 1/ vagy a 40/ szám 2.2-es menüpontja H 0 00 V H 6 00 P H 0 00 V Üzemanyagok Tüzelőolaj (Szajol) üzemanyagok Fax: 1/ /

11 Vevő SAP: sz. melléklet MEGRENDELŐ ADATAI Név: Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. Árufogadó adatok: SAP: Helység: Orosháza Utca, házszám: Fürdő u. 5. Telefon: 68/ Fax: 68/ Kapcs.tartó: Bozsár Lajos Egyéb: RENDELT MENNYISÉGRE VONATKOZÓAN: Módosítható (rekeszre illeszthető-e) az Ön megrendelése a rendelkezésre álló szállítóeszköz rekesz-méretének megfelelően (pl. Ön 7000 litert rendelt, de csak 7600 literes rekeszben tudjuk kiszállítani, vagy 6500 liter rendelt, de csak 6000 literes rekeszben tudjuk szállítani)? IGEN NEM Tartályméret:. m 3,.. db TARTÁLYKOCSI IGÉNYELT TIPUSA (LEFEJTŐHELY MEGKÖZELÍTHETŐSÉG): Bármilyen (kis- és nagy kocsi is szállíthat) Csak kis autó (< 15,000 lit) szállíthat X (szóló és nyerges szerelvény is szállíthat) (csak szóló tankautó szállíthat) EGYÉB IGÉNYEK A SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEL SZEMBEN Legyen rajta szivattyú (gravitációs lefejtés nem lehetséges) Legyen hosszú (azaz < 12 m) lefejtő tömlő Dobtömlő szükséges Semleges festésű (azaz MOL logo nélküli) X TELJESÍTÉS IDŐPONTJÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK: Árufogadás ideje: H-P óra X Szo óra V óra (7:00-tól - 15:00-ig)

12 3. sz. melléklet Közúti szállítás feltételei A Szállító megbízott fuvarozója által történő szállítás esetén a közúti szállítási díj M=5999 liter/rekesz feletti megrendelés esetén Szállítót terheli. A Szállító megbízott fuvarozója által történő szállítás esetén az M=6000 liter/rekesz alatti megrendelés teljesítését Szállító termékenként felár ellenében vállalja, az alábbi táblázat szerint: liter 0,3 Ft/liter liter 1,0 Ft/liter liter 2,0 Ft/liter liter 5,0 Ft/liter A feltüntetett felárak ÁFA nélkül értendők liter alatti megrendelés esetén Szállító nem vállalja a rendelt mennyiség kiszállítását. Szállító a felárat az adott szállításhoz kapcsolódó számlában az egy árufogadó helyre ténylegesen kiszállított és Megrendelő által átvett 15 C-ra számított mennyiség alapján számítja. Amennyiben Szállító hibájából a ténylegesen leszállított és Megrendelő által átvett 15 C-ra számított mennyiség kevesebb, mint a rendelt mennyiség, és módosulna a vonatkozó felár sáv, úgy Szállító a rendelt mennyiség alapján állítja ki a számlát. Ha a Megrendelő nem tudja átvenni a teljes megrendelt, illetve kiszállított mennyiséget, akkor az átvett 15 C-ra számított mennyiség alapján határozható meg a felár. Ezen kívül az át nem vett mennyiségre eső fuvarköltséget Szállító a Megrendelőre terheli. Ha a Megrendelő hitelkeretének túllépése az akadálya a rendelt mennyiség kiszállításának, akkor a kiszállított 15 C-ra számított mennyiség alapján határozható meg a felár., MOL Nyrt Megrendelő Török Gábor Berzéki Péter üzleti vezető szakértő Szállító M < 6000 liter

13 Követő termék TANKAUTÓK TÖLTÉSI SORRENDJE Motorbenzin TEMPO 99 EVO Motorbenzin alap Kénmentes Gázolaj (EVO,Nyári, Téli, Extratéli, Din, ÖNORM ) Megelőző termék Motorbenzin x x x x X TEMPO 99 EVO x x x x X Motorbenzin alap x X Kénmentes Gázolaj (EVO, Nyári, Téli, Extratéli, Din, ÖNORM ) Magaskéntartalmú gázolaj (Gázturbina üzemanyag, 0,2 Gázolaj, Anderes Gázolaj) Színezetlen Tüzelőolaj (DIN tüzelőolaj, Erőművi könnyű tüzelőolaj) Színezett tüzelőolaj (TÜ5/20) Magaskéntartalmú gázolaj (Gázturbina üzemanyag, 0,2 Gázolaj, Anderes Gázolaj Szinezetlen Tüzelőolaj (DIN tüzelőolaj, Erőművi könnyű tüzelőolaj) Szinezett tüzelőolaj (TÜ5/20) x x x X X x x x x X X x x x X X x x Petróleum Tüzelő olaj törzsoldat X X x x Petróleum X x X X X x x x Tüzelő olaj törzsoldat X x Benzin adalék x x Gázolaj adalék x X X JET A1 X X x x Repülőbenzin x X Keverék ásványolaj termék (Fázistermék)

14 Lehívási lap 4. sz. melléklet SAP szám: Megrendelő neve: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. címe: 5900 Orosháza Ügyintéző neve: Bozsár Lajos Tel/Fax: 30/ Megrendelt termék neve: Mennyisége (literben): Szállítás módja (kérjük megjelölni): MOL Nyrt. által ütemezett szállítást kérünk* *A tankautó rekesz nagyságától függően a szállított és rendelt áru mennyisége kismértékben eltérhet egymástól. Saját szállítóeszközről gondoskodunk Kiszolgáló MOL telephely: a Kívánt szállítási dátum: 200_.. Árufogadó neve*: címe: Ügyintéző neve: Tel/Fax: Előleges megrendelés: SAP szám: * Kitöltendő a megrendelő és az árufogadó eltérése esetén. Kis tankautó: Szivattyú: Hosszú tömlő: Dobtömlő: Áruátvétel (-tól, -ig): h - h Megrendelő megjegyzése: Föld feletti tartály: Dátum: Megrendelő aláírása Adómentes beszerzéshez kapcsolódó megrendelés esetén a nyilatkozat kitöltése kötelező: Kijelentem, hogy a megrendelt mennyiséget jogosult vagyok jövedéki adó mentesen beszerezni. Megrendelő aláírása Bélyegző lenyomata

15 Megrendelő Nyilatkozata 5. sz. melléklet Alulírott... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az üzemanyagokat és a tüzelőolajokat kizárólag saját felhasználás céljára (végfelhasználóként) vásárolom, azokat tovább nem értékesítem, mert nem rendelkezem a továbbértékesítés feltételeként a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 évi CXXVII. törvény (Jövedéki törvény) aiban előírt engedéllyel. Fentiekre tekintettel tudomásul veszem, hogy részemre a Szállító adóval növelve számláz...., Megrendelő

16 Általános Szállítási Feltételek üzemanyagra 7. sz. melléklet 1. NAGYKERESKEDELMI ELADÓHELYEK ÉS TERMÉKVÁLASZTÉK Szállító megállapodásai tartalmazzák a kiszolgáló telepek áruválasztékát, nyitvatartási idejét, a rendelésfelvétel helyét. Ezen adatokat Szállító a Megrendelőnek 15 munkanappal történő előzetes értesítése mellett, a mindenkori helyzetnek megfelelően módosíthatja. Szállító a kiszolgáló telep megszűnéséről Megrendelőt 15 munkanappal a megszűnés előtt értesíti. 2. GARANCIA ÉS MINŐSÉGTANÚSÍTÁS 2.1. Szállító garantálja, hogy az általa kiszolgált termékek megfelelnek a vonatkozó Magyar Szabvány előírásainak Szállító a termékek minőségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az Egyszerűsített Kísérő Okmányon (EKO), adómentes felhasználói engedéllyel rendelkezők esetén Adminisztratív Kísérő Okmányon (AKO), illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén a Szállítólevélen, a vonatkozó termék szabványra és az Ásványolajtermék Minőségellenőrző Zrt. - ÁMEI Zrt. - tanúsítási számra való hivatkozással igazolja Szállító megbízott fuvarozója tankautójával történő szállításkor az áru minőségét szállító a Megrendelő vagy meghatalmazott áruátvevője tartályának lefejtő csonkjáig biztosítja Megrendelő vagy meghatalmazott fuvarozója tankautójával végzett szállítás esetén a minőségbiztosítás: - felső töltésnél az árunak a tankautó-töltő töltőkar kiömlőnyílásáig, - alsó töltésnél a tankautó töltőcsonkjáig érvényes. 3. A LEHÍVÁS ÉS TELJESÍTÉSE A lehívás a szerződésben megfogalmazottak szerint történik. A Megrendelő vagy meghatalmazottjának tankautójával vagy hordójában történő fuvarozás esetén Szállító a megrendelt árumennyiség tankautóba vagy hordóba töltésével teljesít. A teljesítés helye a Szállító telephelye. Hordóba töltés kizárólag a százhalombattai telepen történik a Hexán Kft. kiszolgálási helyén. Szállító fuvarozójának tankautójával történő fuvarozás esetén Szállító a megrendelt árumennyiség Megrendelő által kijelölt tartályba töltésével teljesít. A teljesítés helye a Megrendelő telephelye. 4. TULAJDONJOG ÉS KÁRVESZÉLY 4.1. Szállító megbízott fuvarozója tankautójával történő szállításnál a tulajdonjog és a kárveszély a Megrendelő által megjelölt szállítási címen, az árunak a tartály lefejtő csonkján való áthaladása után száll át szállítóról a Megrendelőre Megrendelő vagy meghatalmazott fuvarozója által végzett szállításnál a tulajdonjog és kárveszély az árunak a szállító kiszolgáló telepén, - felső töltésnél az árunak a tankautó-töltő töltőkar kiömlőnyílásán, - alsó töltésnél a tankautó töltőcsonkján való áthaladása után száll át a szállítóról a Megrendelőre Amennyiben jogszabály a felelősség korlátozását nem zárja ki, szállítói késedelem esetén a Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a Megrendelő vagyonában beállott értékcsökkenésért vállal felelősséget és nem köteles megtéríteni a Megrendelő esetlegesen elmaradt vagyoni előnyét, ideértve a következményi kárt is.

17 5. AZ ÁRU ÁTADÁS-ÁTVÉTELE ÜZEMANYAG ESETÉN Szállító automatikus tankautó-töltő telepén alkalmazott hőkompenzációs átfolyásmérők a sűrűségmérést és a hőmérsékletmérést automatikusan elvégzik. Szállító telepein a 15 C hőmérsékletre való átszámítás az MSZ ISO 3675 szabvány szerint történik A Megrendelő vagy meghatalmazottja tankautójával történő fuvarozás Abban az esetben, ha Megrendelő nem a saját tankautójával végzi a szállítást, hanem harmadik fél fuvarozót hatalmaz meg azzal, akkor részére átadja vevőkártyáját Hitelkiszolgálás esetén az áru ellenértékét Megrendelő a fuvarozó által aláírt és a fuvarozó bélyegzőjével ellátott EKO, vagy AKO, illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén a Szállítólevél alapján kiállított számla ellenében kifizeti. Vevőkártya használata miatt a töltőn kiállított bizonylat alapján készült számla ellenében történik az áru ellenértékének kifizetése. Megrendelő gondoskodik arról, hogy az áru megrendelésével, annak átvételével, valamint a közúti szállítással kapcsolatos megállapodás szerinti feltételekkel a harmadik fél fuvarozót megismerteti, és vele betartatja azokat. A harmadik fél fuvarozó által végzett áruátvételből, jogosulatlan kártyahasználatból és a közúti szállításból származó bármely kárért, különösen az áru téves címre történő szállításából származó károkért Szállítót felelősség nem terheli. A harmadik fél fuvarozóval való közúti szállításból származó vitás kérdéseket Megrendelő és a fuvarozó egymás között intézik Az áru mennyiségi átvételének alapja Megrendelő vagy meghatalmazottja tankautójával végzett szállításkor az áru mennyiségi átvételének alapját a Szállító Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) által hitelesített átfolyásmérő által mért, 15 C hőmérsékletre átszámított, literben kifejezett térfogat képezi. Alsó töltésnél a zártrendszerű töltés miatt nívóellenőrzés nem lehetséges, Megrendelő vagy meghatalmazottja a kijelzőt megtekintheti. A tankautó nívója tájékoztatásul szolgál. A Szállító a Megrendelő kérésére az átfolyásmérő vagy a közúti hídmérleg hitelesítését igazoló OMH okmányt bemutatja. A Megrendelő megbízottja a tankautó töltésekor az átfolyásmérőt vagy a hídmérleget megtekintheti Az áru minőségi átvétele Megrendelő vagy meghatalmazottja tankautójával végzett szállítás esetén - amennyiben Megrendelő azt igényli - Szállító lehetőséget nyújt a közös mintavételre. A mintavétel helye: a tankautó-töltőn kialakított mintavevő hely (csap). A mintavétel gyakorisága: a Megrendelő igénye szerint, szúrópróbaszerű. A mintavétel módja: Szállító és Megrendelő közösen egyegy liter árumintát vesznek. A mintavevő üveget címkével kell ellátni, amelyen az áru megnevezését, a mintavétel helyét és időpontját fel kell tüntetni. A mintavevő üveget hitelt érdemlően le kell zárni és a zárszalagot a Szállítónak és a Megrendelőnek szignálniuk kell. Az így elkészített mintákból egy mintát Szállító, egy mintát Megrendelő őriz meg. A mintákat a mintavétel keltétől számított 8 munkanapig kell megőrizni. A mintavétel eszközeit a Szállító és a Megrendelő külön-külön biztosítják. Amennyiben Megrendelő a közösen végzett mintavételt nem igényli, reklamáció esetén elfogadja a Szállító által vett mintát Szállító fuvarozója tankautójával végzett szállítás Megrendelő vagy megbízottja biztosítja a rendeltetési helyen a lefejtőhely tankautóval való megközelítését. Megbízott a lefejtést akkor vállalja, ha az áru legfeljebb 6 méteres tömlővel lefejthető, illetve, ha Megbízó a maximum 30 méteres 2 colos lefejtőtömlő alkalmazásának szükségességét előre jelezte.

18 Amennyiben a Megrendelő vagy megbízottja nem biztosítja a lefejtőhely biztonságos megközelíthetőségét a tankautóval, illetve a leszállított árut nem veszi át, a szállítási díj a vevőt terheli. Szállító fuvarozója minimum 1000 liter üzemanyag szállítását vállalja. Szállító fuvarozója csak szabványos 3 Elaflex csatlakozóval ellátott, tartályba fejti le az üzemanyagot Az áru átvétele Szállító fuvarozója csak üzemképes OMH hiteles, regiszterbizonylat nyomtatására alkalmas átfolyásmérővel rendelkező tankautóval szállít árut. Megrendelő azon tankautók esetén, amelyek nem rendelkeznek üzemképes OMH hiteles átfolyásmérővel - függetlenül attól, hogy ez műszaki meghibásodásból adódik - az áruátvételt megtagadhatja, jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett. Ilyen esetekben Szállító fuvarozója köteles a meghiúsult szállítást a tőle telhető leghamarabb ismételten teljesíteni. Mintavételezés: Megrendelő vagy megbízottja kérésére az áru átadásának helyszínén mintát kell venni a kiszállított, tankautóban lévő termékből, a tankautóból való lefejtés előtt, vagy lefejtés közben a lefejtő rendszeren keresztül. Amennyiben a tankautó műszaki kialakítása lehetővé teszi, lefejtés megkezdése előtt a rekeszből a dómakna nyíláson keresztül átlagmintát vesznek. Amennyiben erre nincs mód, akkor tankautó vezetője mérőórán keresztül a lefejtő csonkon kb liter árut lefejt a Megrendelő tartályába. Majd leállítja a lefejtést és a Megrendelő megbízottja és a gépkocsivezető közösen a lefejtő csonkon keresztül árumintát (fenékmintát) vesznek. A mintavétel a Megrendelő vagy megbízottja által biztosított eszközökkel történik. A felhasználás előtt gondosan meg kell győződni azok tisztaságáról. A mintavevő eszközöknek száraznak, víz és mechanikai szennyeződésmentesnek kell lennie. Mintavétel során az áruból egy nagyobb edénybe kell a mintát leengedni, amelyből a Fuvarozó által biztosított két tiszta, jól záródó mintatároló edénybe kell az anyagot szétönteni. A minta mennyisége 1-1 liter. A mintát kontrollmintaként kell kezelni. A kontrollmintákat minimum 8 napig, megrendelői reklamáció esetén az ügy lezárásáig meg kell őrizni. A kontrollmintát tartalmazó üvegeket címkével kell ellátni, melyeken az áru megnevezését, a mintavétel helyét és időpontját, a tankautó forgalmi rendszámát és a rekesz azonosító számát kell feltüntetni. Az üveget ragasztószalaggal úgy kell lezárni, hogy a későbbiek során manipulációs lehetőség kizárt legyen. A zárszalagot a Megrendelő megbízottjának és a gépkocsivezetőnek névaláírásával kell ellátni. Az így elkészített kontrollmintákból átvételi elismervény ellenében egy a Megrendelőt illeti, melyet a gépkocsivezető ad át részére. A mintavétel után a Megrendelő ellenőrzi az áru megfelelősségét. Ha a minta mechanikai szennyeződést és/vagy vizet tartalmaz és/vagy színe nem egyezik meg az áruátvételi elismervényen feltüntetett áruféleség szerződés szerinti színével, akkor Megrendelő megtagadhatja az áru átvételét. Az áruátvétel megtagadását és annak okát az "EKO"-n, vagy AKO-n rögzíteni kell. A Szállító fuvarozója az át nem vett árut a Szállító árut feladó telepére visszaszállítja. A Megrendelő kijelenti, hogy ismeri és megértette az MSZ EN ISO 3170-ben foglaltakat, mely szabvány a "Folyékony Ásványolaj Termékek Kézi Mintavételéről" rendelkezik. A Megrendelő telephelyére érkező áru átadás-átvételének helye a Megrendelő telephelye.

19 Az áruátvétel az alábbiak szerint történik: 1. A tankautó telephelyre való érkezésekor a Megrendelő átvevője az EKO-n, vagy AKO-n, illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén a Szállítólevélen ellenőrzi, hogy az áru rendeltetési helye az adott telephely. Eltérés esetén Megrendelő az áru átvételét megtagadja. 2. Ezt követően a tankautó vezetője (átadó) és az átvevő a telephely tartályában mérőléccel közösen tartályszint mérést végeznek annak érdekében, hogy lefér-e az áru. Amennyiben a lécelés eredménye azt mutatja, hogy az áru nem fér le a tankautó vezetője nem kezdi meg az áru lefejtését. A lefejtés megtagadásának okát illetve a lefejthetőséget, a tartálykocsi érkezési időpontját, valamint teljes tankautóval történő szállítás esetén- a tankautó plombáinak állapotát (sértetlen, illetve sérült, hiányzik) EKO-n, vagy AKO-n, illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén a Szállítólevélen rögzítik és aláírásukkal igazolják. 3. A lefejtés megkezdése előtt a tankautó vezetője köteles a lefejtő csonkon lévő kémlelő üveg tisztaságáról meggyőződni, szükség esetén azt megtisztítani. 4. Ezt követően az átvevő egyértelműen megmutatja a lefejtő tömlő árufajtának megfelelő felirattal ellátott csatlakozási pontját, amely alapján a tankautó vezetője elvégzi a csatlakozást. 5. Az áru lefejtését az átvevő és az átadó az EKO-n, vagy AKO-n, illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén a Szállítólevélen "A lefejtő tömlő csatlakozását ellenőriztem, az áru lefejthető" felirattal engedélyezi és aláírásával igazolja. (Az átvevő aláírása a földalatti tartály lefejtő csonkjának, a tartálykocsi vezetőjének aláírása a tartálykocsi lefejtő csonkjának az árukísérő okmányon szereplő áruval való azonosságát és a csatlakozás megfelelőségét igazolja.) Amennyiben egy telephelyre egy tankautó egy fuvarban többféle árut szállít, úgy a lefejtési engedélyt áruféleségenként kell megadni. 6. A szállítólevélen szereplő 15 C-ra kompenzált hőmérséklethez tartozó térfogat és a tankautó hőkompenzációs átfolyásmérőjének blokknyomtatója által regisztrált, 15 C-ra kompenzált térfogat különbségének megengedett mérési hibahatára ±0,5%. A ±0,5% határon belüli eltérés nem képezheti mennyiségi reklamáció alapját Az áru átadása a szállító automatikus tankautó-töltővel rendelkező kiszolgáló telepén Az automatikus tankautó-töltők igénybevételének feltétele, hogy a Megrendelő vagy meghatalmazott fuvarozója rendelkezzen érvényes vevő- és gépjárművezető kártyával (a szállítást bonyolító gépjárművezető azonosítására), valamint rendelési számmal. Vevőkártyát a szállítóval szerződésben lévő Megrendelő, gépjárműkártyát a Megrendelő, vagy meghatalmazott fuvarozója válthat. A kártyák ellenértékét Megrendelő a részére kiállított számla kifizetésével teljesíti. A vevőkártya a kiegyenlítést követően Megrendelő tulajdonát képezi. Gépjárművezető kártyát a szállítóval szerződésben lévő Megrendelő ill. megbízott fuvarozója válthat. Kártyák felvétele munkaidőben, az automatikus tankautó-töltőket üzemeltető szállítói kiszolgáló telepeken. Megrongálódott/sérült kártya esetén szállító a kártyát bevonja és helyette új kártyát kell kiváltani a Megrendelőnek vagy meghatalmazott fuvarozójának. Tilos a kártyát elidegeníteni, zálogba adni, óvadékként harmadik személynél elhelyezni! Vevő kártya A Megrendelő állandó - többször használatos - vevőkártyát válthat. A kártyákat csak a cég jegyzésére jogosult vagy általa cégszerűen írásban megbízott személy veheti át.

20 A vevőkártya átvételének időpontjától a kártyával való visszaélés, jogtalan és nem szerződésszerű használattal kapcsolatos jogi következmény a Megrendelőt terheli. Vevőkártyát a Megrendelő megbízott fuvarozóinak átadhatja, de ebben az esetben is a kártya szerződésszerű használatáért Megrendelő a felelős és a vevőkártyával átvett áru ellenértékét kiegyenlíteni tartozik. Ha a Megrendelő tevékenységét megszünteti, akkor köteles a vevőkártyát letiltatni. Gépjárművezetőt azonosító kártya Gépjárművezető kártyát válthat minden olyan gépjárművezető, aki érvényes jogosítvánnyal ill. ADR vizsgával rendelkezik, valamint a Megrendelő alkalmazásában, ill. a Megrendelő megbízása alapján jogosult a Megrendelő gépjárművének, vagy a Megrendelő megbízott fuvarozója gépjárművének vezetésére. A gépjárművezető adataiban bekövetkező minden, a jelen kiszolgálási és szállítási feltételeket érintő változást kötelesek 5 munkanapon belül a szállítónak írásban bejelenteni. Amennyiben a gépjárművezető jogosítványa, ADR vizsgája lejár, és az nem kerül megújításra, vagy azok megújításáról szállítóhoz nem érkezett hivatalos értesítés, a gépjármű beléptetését a szállító automatikus tankautó-töltőjének számítógépes folyamatirányító rendszere megtiltja. Ha a Megrendelő vagy megbízott fuvarozójának gépjárművezetője nem rendelkezik a gépjárművezetőt azonosító kártyával, akkor részére szállító a kiszolgálást megtagadja és az érintett gépjárművezetőt az automatikus tankautó-töltőkről kitiltja. Szállító nem vállal felelősséget a kártyára történő áruvételezés fentiek miatti visszautasításából származó károkért. Ha a gépjárművezető megbízása megszűnik, akkor a gépjárműkártyát köteles letiltatni. A fentiek azon telepeken való kiszolgálásra vonatkoznak, ahol már bevezetésre került a gépjárművezetőt azonosító rendszer. Kártya letiltás Megrendelő felel a kártyák biztonságos megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért. Megrendelő az elveszett gépjármű- vagy vevőkártyát haladéktalanul köteles írásban (faxon:23/ ) a kártya sorszámának egyidejű megadásával bejelenteni a Szállító Termékforgalmi Diszpécserszolgálatánál (tel.: 06-23/ ). A kártyát csak megrendelő vagy harmadik fél fuvarozó tilthatja le. Szállító a kártyákat a folyamatosan üzemelő tankautó-töltőkön 3 órán belül, a nem folyamatosan üzemelő töltőkön munkaidőben történő bejelentés esetén még aznap, a munkaidő utáni bejelentés esetén a következő munkanapon a munkakezdéstől számított 3 órán belül felveszi a tiltólistára. A kártyák tiltólistára történő felvételéig minden felelősség a Megrendelőt terheli. A letiltás elmulasztása illetve annak határidőn túli teljesítése esetén a felelősség Szállítót terheli. 5.4.Tankautók töltése Az automatikus tankautó-töltőkön lehetőség van a tankautók alsó- és (a vonatkozó KTM rendeletnek megfelelően gázolaj, tüzelőolaj, Jet A1 valamint FA 60/80 és FA60/120 fűtőolaj esetén) felső töltésére az alábbiak szerint: Belépés és közúti tartálykocsival behajtás a tankautó töltő telepekre: A telepi tankautó töltőket első esetben igénybe venni szándékozó gépjárművezetők kötelesek oktatáson részt venni, mely teljes körűen biztosítja a szükséges információk átadás-átvételét a töltők használata, a betartandó biztonságtechnikai, vagyonvédelmi magatartási szabályok tekintetében. Ezen oktatást szükség, illetve igény szerint ismétlődő formában is Szállító biztosítja partnerei részére a tudás szinten tartása érdekében. A telepi bejáratok előtt információs táblákon elhelyezett feliratokon, piktogramokon is ismertetjük a telepen érvényes fontosabb magatartási szabályokat. Ezen táblák közlekedési szabályokat, munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi, vagyonvédelmi szabályokat, figyelmeztetéseket tartalmaznak.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Gold Credit Hatályos: 2013.07.11. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. január 12. Az Igazgatóság a 29/1-10/2014.sz. határozattal jóváhagyta. Siklós,

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2013. április 8. Jóváhagyta: Jobbágy János vezérigazgató

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben