Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF Az oklevél száma: DL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922."

Átírás

1 Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény ragyogjon fel honára. Garay János A születésnap az ember életének egyik fontos dátuma. Így van ez egy település életében is, annál is inkább, ha ezzel az időponttal már tekintélyes korra tekint vissza. Igen fontos, hogy erre az eltelt időre emlékezzünk, visszaemlékezzünk, ha lehetséges, újabb feltárt, kikutatott adalékokkal gazdagítsuk róla való tudásunkat. Kalaznó esetében úgy látom, hogy már rengeteg ismerettel rendelkezünk erről a 700 évről, de azt gondolom, hogy az eddigieket további újabbakkal fogjuk tudni kiegészíteni. Lényeges azonban az is, hogy továbbra sem tekinthetjük lezártnak ezt a folyamatot, hiszen az újabb szempontú vizsgálatok újabb lehetőségeket, feladatokat is jelentenek. Ez a munka továbbra is széles körű összefogást igényel, amely a helyiek és a nem helyiek munkájára támaszkodik. Tekintsük át röviden, mi mindent tudunk napjainkig Kalaznóról, milyen sajátosságai vannak múltjának. Kalaznó történetében levéltáros-történész kutatóink munkái alapján az első írásos forrás 1313-ra keltezhető. ( sz. oklevél) Az oklevél kalaznoi elek leánya végrendelkezése kapcsán keletkezett. Az oklevélben a származási helyet jelző családnéven kívül egyéb adatot nem találunk a falura vonatkozóan. Az oklevelet a szekszárdi konvent állította ki, május elsején. 47 mm átmérőjű függő pecsét van rajta, valószínűleg egy áldást osztó kezű glóriás alakkal. 1 (kép: pecsét) A magyar okleveles anyagban még találhatóak oklevelek (1331, 1340, 1342, 1344), amelyekben Kalaznó községre utaló nevek találhatóak. Ezek az oklevelek sem tartalmaznak azonban adatokat a község korai történetére, mindennapi életére vonatkozóan. Így más tudományágak eredményeit kell megkísérelnünk igénybe venni a település történetének kutatása kapcsán. A földrajzi környezet A település igen kedvező helyen fekszik, Tolna megye közepén, a Tolnai Dombság Hegyhát nevű részén, a Donát patak mentén. (térkép: a földrajzi környezet Várnagy térkép Google térkép) 1 MNL OL Collectis Diplomatica Hungarica A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. (Internetes kiadás: DL-DF Az oklevél száma: DL

2 Régészként, mint ahogy más tudományágak művelői is, a magam által művelt tudományágra jellemző módon vizsgálom egy-egy település történetét. Kalaznó története, mint ahogy számos más, korai történettel rendelkező falu története sem, nem akkor kezdődött, amikorra a legkorábbi fennmaradt írásos adat utal. A legelső ismert okleveles adat tehát a községről 1313-ból maradt fenn. Az 1330-as pápai tizedjegyzékben a tolnai főesperesség részeként szerepel. 2 Ez azt jelenti egyebek mellett, hogy ekkor ezen a néven egy település létezett, hiszen lakói adót, tizedet fizettek. A tizedről: A keresztes háborúk kapcsán hatalmazták fel a pápát a zsinatok, hogy a költségek fedezésére adót szedjenek. Ennek az alapja a tized volt. Az egyházi tized ¾ része a püspököt illette, ¼ része pedig a káptalané és a helyi papságé volt. A hadjáratok állandósulása kapcsán a pápai tizedszedők jegyzékeket készítettek. Az első pápai tizedszedés Magyarországon 1275-ben volt. Kezdetben az üresen álló stallumok jövedelmét szedette, majd 1331-ben elrendeli minden pap, plébános, apát és kanonok jövedelme tizedének szedését 6 éven keresztül. A tizedjegyzékből sok templom az alacsony jövedelem miatt kimaradt, illetve sok templom már el is pusztult a jegyzékek készítésének idejére. 3 A dátum szerint éppen túl vagyunk az Árpád-ház kihalásán, de az említés szerint minden bizonnyal település létezett ezen a helyen. A falu kutatástörténete Tolna megyében már igen korán, a 19. század elején Egyed Antal ( ) plébánosban felmerült az igény arra, hogy a megye községeiről, mezővárosairól minél részletesebb ismerete legyen. Ehhez egy monográfia összeállítását tervezte, amelyhez egy 29 kérdésből álló kérdőívet állított össze. A kérdőív megalkotásából látható, hogy a társadalmi rétegződésektől a jövedelmi viszonyokon, az előkerülő régiségekig sok mindenre kiterjedt érdeklődése. 4 Szerencsére Kalaznó községből is érkezett a kérdésekre válasz. Az 1829-ben kelt kalaznói válaszlevél a községnek a 19. századi állapotáról árulkodik. Még fennmaradt az emlékezetben az adat, hogy 1722-ben települtek meg németek ezen a területen. Szántóvetéssel, szőlőműveléssel, valamint dohánytermesztéssel foglalkoztak. 111 ház volt, 835 lélek, akiknek túlnyomó többsége lutheránus volt. A korábbi időszakra vonatkozóan fontos adat, hogy régi templom, vagy egyéb épület romja nem volt a községben, annak határában. A régebbi korok iránti érdeklődés, a múlt különböző emlékeinek összegyűjtésére irányuló törekvés országosan a 19. század közepére tehető. Nem felejthetjük el azt azonban, hogy különböző kincstárak, gyűjtemények főurak, az egyházak birtokában évszázadok óta voltak, de most a hétköznapi életről, a 2 Várnagy Antal: Kalaznó Szerk. Bodor Katalin, 2005, Tari Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Szentendre, 2000, Cserna Anna-Kaczián János: Egyed Antal összeírása és korrajz Tolna vármegyéről 2

3 mindennapok hagyatékáról, maradványairól beszélünk. A Magyar Nemzeti Múzeumot 1802-ben alapította Széchenyi Ferenc, amikor saját gyűjteményét a nemzetnek adományozta. 5 A műemlékek és régészeti leletek védelme kicsit később, a század közepén került előtérbe, amikor a Magyar Tudományos Akadémia szabályzatot hozott, mely szerint a régészeti leleteket, műemlékeket meg kell őrizni. Kossuth Lajos volt az, aki 1848-ban elrendelte, hogy a sáncárkok ásásakor előkerült tárgyakat a lelőhelyük megjelölésével gyűjteménybe küldjék. Az első igazi ásatás tulajdonképpen Érdy-Lutzenbacher János nevéhez fűződik, aki 1848 őszén Székesfehérváron feltárta III. Béla és felesége sírját. A kiegyezés után kezdődött meg a múzeumok fellendülésének kora. Pulszky Ferenc, Rómer Flóris, Hampel József a korszak kiváló tudósai, akik törekvése nyomán az évi XXXIX. törvény, amely rögzítette a műemlékek védelmének szükségességét, követelményét. Létrejött a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége is. A század vége volt a szakmúzeumok, de a vidéki vármegyei múzeumok alakulásának az időszaka is. Tolnavármegye Múzeuma A megye múzeumának küzdelmes története az országos eseményekkel párhuzamosan zajlott. A mellette és az ellene csatázók küzdelmének eredménye volt, hogy az március 22-én tartott megyei közgyűlésen el határozták a vármegyei múzeum létesítését. A megvalósításra azonban még sokáig nem került sor, amelyben a forradalom és szabadságharc eseményei, majd az önkényuralmi rendszer időszaka játszott közre. A múzeum alapítása Wosinsky Mór lengyeli plébános és Gróf Apponyi Sándor lengyeli földbirtokos nevéhez fűződik. Wosinsky és Apponyi gyűjteménye képezte az alapját az 1895-ben létrejövő múzeumnak ben szerkesztették meg a múzeum alapító okiratát, és a főispán Wosinsky Mórt nevezete ki a múzeum igazgatójának. (kép: Wosinsky) 1900-ban rakták le a neoreneszánsz stílusban épült múzeumpalota alapjait a város délkeleti szélén, a még beépítetlen legelőterületen nyarán készen állt az épület, melyben a kiállítási termek mellett szolgálati lakás is volt. A múzeumot ben nyitották meg. (kép: Múzeum) Ekkor a gyűjtemény természetrajzi, régészeti, újkori, néprajzi, iparművészeti és képzőművészeti osztályokból állt év végén tárgyat tartalmaztak az osztályok, amelynek túlnyomó része régészeti tárgy volt. Wosinsky Mór haláláig volt a múzeum igazgatója, február 22-én hunyt el. Tevékenységét a múzeum alapításán kívül a máig használt régészeti monográfia megírása kapcsán kell megemlítenünk, annál is inkább, mert ez a következő mű, amely a megye településeiről, községeiről igyekezett adatokat gyűjteni, bár az államalapításáig terjedő időszakból. A millenium alkalmából írta meg az államalapítás kora előtti idők történetét a megye területén, a fölből előkerült emlékekre támaszkodva. Igen alapos munkát végzett, hiszen a több mint ezer oldalnyi monográfia a megye számos településének anyagát dolgozta fel az anyaggyűjtése 5 Kőfalvi Tamás-Mészáros Márta-Ónodi Márta: Közgyűjteményi ismeretek. 2007, 130-3

4 támaszkodva. A monográfia az Árpád-korra már nem terjed ki, így az évi kérdőívre adott válaszok között a középkorra vonatkozó adatok nem jelentek meg, így a Kalaznóra vonatkozó adatok sem. A Kammerer Ernő által felvállalt monográfia pedig sajnos nem készült el. A MNL Tolna megyei Levéltárában őrzött cédulaanyag máig igen fontos forrása a kutatásoknak tól Kovách Aladárt bízták meg a múzeum igazgatásával. Ő is haláláig, 1930-ig vezette az intézményt. Ekkor Dr. Hadnagy Albert lett vármegyei levéltáros lett a múzeum vezetője. 6 A múzeum korai időszakában egyéb munkájuk mellett foglalkoztak az igazgatók a múzeum irányításával. Emiatt sok kutatási területre nem igazán maradt energiájuk, idejük. Ez a tevékenység szakmuzeológia fejlődésével, az új igények létrejöttével már nem volt elegendő. A megye komoly erőfeszítéseket tett egy állandó muzeológus alkalmazására elejétől 1946-ig Dr. Csalogovits József lett a múzeum őre, aki már szakmuzeológusként kizárólag a múzeum, a gyűjtemény ügyeivel foglalkozhatott. Legutóbbi múzeumtörténeti kutatásaim szerint ő megyeszerte felügyelte az előkerülő régészeti leleteket, ásatásokat folytatott, néprajzi gyűjtéseket végzett. Érdekes módon ebből az időszakból sem maradt fenn a területre vonatkozó régészeti helyszíni kutatási adat. A II. világháború utáni időszak sem bővelkedett a község régészeti múltjának kutatásában. A Várnagy Antal által végzett történeti kutatások szerint a 14. század elejétől számos kalaznói nemest említenek az iratok. A korábban már említett milleneumi történeti munkák második felére felkért Kammerer Ernő jegyzetei között kerültek elő ezek az adatok. 7 Dr. K. Németh András Tolna megyei templomokra vonatkozó kutatásai kapcsán Wosinsky Mór régészeti kérdőíveinek középkorra vonatkozó adatait is áttekintette. 8 Ebből a munkájából, valamint Tolna megye középkori templomait bemutató kötetéből ismerhetjük meg az adatot. 9 A Gemeinsame-Wieser dűlőben, közvetlenül a falu alatt van egy alacsony, jókora kerületű domb Kapelle név alatt, tele emberi csontvázakkal Az évi vizitáció egy egykor elég tágas, az alapokig elpusztult templom maradványait említi. 10 Dobosyné Antall Anna egy évi püspöki vizitációra hivatkozva említ egy középkori templomot, amelynek falai még álltak. Ezt a templommaradványt azonban az I. katonai felmérés ( ) nem ábrázolta Mészáros Gyula: A szekszárdi múzeum hetven éve ( ). A szekszárdi Balogh Ádám Múzeum Füzetei , Várnagy Antal: Hőgyész községtörténeti monográfia I oldal, 12. lj. 8 K. Németh András: Ami a megyemonográfiából kimaradt. Wosinsky Mór régészeti kérdőiveinek kiadatlan, középkoros vonatkozásai. In. Wosinsky Mór a jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tudós Szekszárd, 2005, K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. 2011, Kalaznó 83. oldal 10 K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai.2011, Kalaznó címszó: 83. oldal. 11 Antallné Dobosi Anna: Fachwerk a Schäbische Türkei területén. 2008,

5 K. Németh András kísérelte meg a történeti adatok által ismert középkori templom helyének helyszíni azonosítását. A Donát patak völgyében talált középkori cserepeket. Elképzelhető, hogy a korai templom a Fő utca és a Béke utca közötti domb falu felé eső végén lehetett. Sajnos erre ásatás nélkül nem lehet bizonyítékot találni. A falu földrajzi környezete nemcsak település létrejöttére volt alkalmas, hanem arra is, hogy olyan erősségek létrejöjjenek, amelyek a lakosság, a birtokos számára menedéket jelenthetnek. Dr. Miklós Zsuzsa (MTA BTK Régészeit Intézete) tolna megye azon területeit vizsgálta, ahol valószínűleg erődítést készíthettek. Kalaznón a Törökdombon járt 1992-ben, miután a várépítésre számba jöhető földrajzi helyeket történeti térképen végigelemezte. "A mocsaras völgyre kinyúló, a keskeny gerincből kiemelkedő kis dombtetőt igen sűrű, tüskés bozót fedi. Amennyire lehetett, bejártam. 3 oldalról meredek, a gerinc felé enyhébb a lejtése. Erődítésnyomot nem láttam. A dombtető átm. kb m. Később még egyszer jártam ott, akkorra a bozót egy részét kiirtották. A nyereg természetesnek tűnik. 12 A helyszíni vizsgálat tehát kimutatta, hogy bármennyire is alkalmas volt a hely erődítésre, nem került sor annak megépítésére. A falu területe a hódoltság alatt a török hódoltsági területhez tartozott. A török defterek alapján, bár két községként, Felső és Alsó-Kalaznóként említették, azonban adójuk elég csekély volt. A falu történetének első időszaka a hódoltság végén lezárult, elnéptelenedett a község, sok más községgel együtt az egykori hódoltsági területeken. Az elnéptelenedés egészen pontos okát nem tudjuk. Más helységek esetén előfordul egy-egy martalóctámadás, tűzvész. Kalaznó esetében ilyenről eddig nem tudunk. Falukép, házak párhuzamok alapján Az előzőekben felvázolt kutatástörténet alapján nyilvánvaló, hogy a falu időszakának korai történetére vonatkozóan sajnos nincs olyan helyszíni kutatási anyagunk, ami ennek az időszaknak a lakáskultúráját, települési viszonyait bemutathatná. A helyi földrajzi viszonyok természetesen meghatározták az adott település viszonyait, viszont a más, hasonló korú településeken elvégzett régészeti kutatások alapján azért tudunk némi képet nyújtani arról, hogyan is éltek az emberek az Árpádkortól a hódoltság kor végéig. A víz, a vízpart mindig is fontos szerepet játszott egy-egy település létrejötte szempontjából. Ete Sárközi település a hódoltság korának 2. felében pusztul el, nem települ újjá. Néhány kép a településről: Árpád-kori ház kemencével Csalogovits által feltárt Árpád-kori ház kemencével Faluszerkezet 12 Miklós Zsuzsa szíves szóbeli közlése a kutatásáról. Segítségét ezúton is köszönöm. 5

6 Házrekonstrukciók Használati tárgyak az Árpád- és középkorból A falu a hódoltság után A török hódoltság utáni időszak története egy másik, gyökeresen új korszakot jelent a faluéletében. Az elnéptelenedés után egy újjátelepüléssel, azaz teljesen más lakossággal éled újjá a falu. A korábban már említett Várnagy Antal Hőgyészről írt monográfiájában 13 a Kalaznóról fellelhető levéltári anyagokat, adatokat is összefoglalta. Jékely Berta sokrétű kutatásai alapján a falu századi, a német telepesek időszakának településtörténete, építészete került bemutatásra. 14 A 16. században még Botka birtokként szereplő Kalaznót Botka Ferencné ban eladta Johann Weichard Michael Venzeslaus Sinsendorf grófnak, aki 1722-ben Claudius Florimundus Mercy német római birodalmi grófnak adta tovább. Minden bizonnyal ekkor került sor a német telepesek betelepítésére. A kalaznói németek óhazája Felső-Hesszen Vogelsberg vidékén található ban egy összeírás szerint 42 ház állt, a fentebb már említett Egyed Antal összeírás szerint 1829-ben pedig már 111. A település miben létét, szerkezetét is a 18. század óta tudjuk térképen, korabeli felméréseken vizsgálni. A különböző korú katonai felmérések, kataszteri térképek elemzése fontos a változások vizsgálatában. (kép: I-II. katonai felmérés, kataszteri térkép) A történelem sajátos fintora, keserű fordulata, hogy a Kalaznón megtelepedett németséget a II. világháború után kitelepítették. A lakosság 95 %-a német volt, a 823 lakosból 784 fő vallotta magát német nemzetiségűnek. Az adatok szerint június között, majd május 22-én és július 3-án kitelepítették a német lakosságot vagyonelkobzás mellett. A több mint két évszázad alatt azonban az ide települtek jellegzetes életmódot folytattak, ennek nyomait mutató hagyatékot hagytak maguk után. Ezt a néprajztudomány és a műemléki kutatás vizsgálja. A falu építőkultúrájának részletes bemutatását Jékely Berta végezte el több munkájában. 15 A falu életében külön korszakként jellemezhető időszak hosszú időre, még a német kitelepítés, majd a bukovinai székelyek betelepülésének időszakára is meghatározta a település szerkezetét, képét. A német telepesek számos új elemet alkalmaztak az épületeiken, amelyeket még az óhazából hoztak magukkal. Ezek egy része elterjedt, más részük az idők folyamán eltűnt a használatból. A telek, a telken álló gazdasági épületek fajtája és elhelyezésük is jellemző volt az általuk folytatott tevékenységre. A nagyméretű 13 Várnagy, 1990, Jékely Berta: Az építőkultúra és a településhasználat változásai Kalaznón. In. Tanulmányok. Politika-, gazdaság-, család- és kultúrtörténet. Tolna Megyei Levéltári Füzetek , Jékely Berta: Kalaznó a 18. századtól a 20. század közepéig. In. Kalaznó Jékely Berta: Az építőkultúra és a településhasználat változásai Kalaznón. In. Tanulmányok. Politikagazdaság-, család-, és kultúrtörténet. Tolna Megyei Levéltári Füzetek További, a témára vonatkozó részletes irodalommal. 6

7 gazdasági épületek, azok sajátos szerkezete, mind az életmód következtében alakultak ki a legkedvezőbb módon. A település szerkezetére is ennek megfelelően, meg persze a földrajzi adottságoknak megfelelően alakult. Az egyik ilyen jellegzetes építési mód a faszerkezetes építkezés volt, amelyet Fachwerknek nevezünk. A Fachwerk építkezés Kalaznón, a Fő u sz. háznál dokumentált maradványait Dobosyné Antal Anna monográfiájában is megtalálhatjuk. 16 (képek: kalaznói fachwerk házak, részletek) A falu meghatározó épülete az evangélikus templom. A jelenlegi kutatások szerint az egykor a forrásokban említett középkori templom nem volt ennek a templomnak az előzménye. Evangélikus templom: - késő barokk stílusban épült. A falu feletti dombon álló egyhajós templom. Az északi homlokzata előtt kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel láthatjuk. A szentély felől kontyolt nyeregtető van. A toronyaljba nyíló, kőkeretes kapu szemöldökén német nyelvű építési felirat, felette hullámíves szemöldökpárkány alatt kő országcímer, mellette bekarcolt évszám: A nyugati oldalon kőkeretes oldalbejárat van. A belsőben síkmennyezet van. A hajó három oldalán oszlopokon álló karzat, figurális, jelenetes, festett falmellvédjének festője feltehetően azonos a keszőhidegkúti templom karzatának festőjével. Berendezése a 18. század végi ben szentelték fel. Összefoglalás Kalaznó esetében igen sajátságos történetről beszélhetünk. Tudunk tehát egy minden bizonnyal Árpád-kori település létezéséről, amely a középkorban kevés számú portával rendelkező faluként élt tovább, de az adatok szerint mindig voltak az országos politikában, hadi eseményekben résztvevők. A hódoltság időszakában a defterek szerint adózik, de a kor végére elnéptelenedik. Az újratelepülés ugyan egy más népcsoporttal, de megújítja a település életét. A kutatások szerint a betelepülők jellegzetes faluszerkezetet, építészetet valósítottak meg. A történelem sodra azonban nem engedte, hogy a több mint két évszázadot itt élő németség nyugodtan élje életét, el kellett hagyniuk az újonnan felépített életüket. A helyükre betelepítettek harmadszorra telítették meg élettel a falut. Ezek történések ezidáig azt jelentették, hogy a patak völgyében megbúvó település újra és újra feléledt, otthont adott az itt élőknek. Az ezredforduló azonban újabb kihívást jelent a lakosság számára. 16 Dobosyné Antall Anna: Fachwerk a Schwäbische Türkei területén. A magyarországi fachwerk építkezés topográfiája. 2008, 224. Kalaznóról:

8 Jelen pillanatban számunkra, főként a falu lakóinak számára az jelent igen komoly feladatot, hogy azokat az értékeket, amik a falu élete, lakóinak munkája során évszázadok során keletkeztek, hogyan lehet megőrizni, megőrizve továbbfejleszteni, a mai élet követelményeinek, igényeinek megfelelően újjáéleszteni. Dr. Vizi Márta PhD régész-főmuzeológus Wosinsky Mór Megyei Múzeum 8

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Kopjafát állított 2000-ben, Somogyfajszon Gyurkó János emlékére a Somogyfajszi Természetvédelmi Szövetség és Suchmann Tamás Gyurkó János Árpád-kori

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok 08_Feld_Istvan_27.qxd 2009.01.13. 17:07 Page 175 STUDIA AGRIENSIA 27, 2008 Feld István ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok Egy, az életpályákkal

Részletesebben

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt PORTRÉ A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt Miroslav Kmeť (1964) a dél-alföldi szlovákság múltjának

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem [ Jegyzet Amirõl még beszélni kell E számunk szerzõi: BALÁZSIK TAMÁS mûvészettörténész, KÖH BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, Magyar Építészeti Múzeum BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH DUKRÉT GÉZA

Részletesebben

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Kovács Zoltán András ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA RENDVÉDELEM, ÁLLAMBIZTONSÁG, KÖZIGAZGATÁS A NYILAS KORSZAKBAN TÉZISEK ÉS ALAPVETÉSEK - 1 - A M. KIR.

Részletesebben

Honismereti írások. A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diáksága 1867 és 1918 között *

Honismereti írások. A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diáksága 1867 és 1918 között * Honismereti írások Juhász Réka Ibolya A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diáksága 1867 és 1918 között * Bevezetés A napjainkban Bocskai István nevét viselő gimnázium mindenképpen Hajdúböszörmény

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET TÓTH IMRE MAGYAR ŐSTÖRTÉNET Előszó helyett: Átvettük? Finnugor-török alapokon álló nyelvészeink és történészeink mára több könyvtárnyi irodalmat hordtak össze, és ezt, mint állításaikat önmagában igazoló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni Tóth Tamás Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni A két Patachich érsek és a katolikus megújulás (1733-1784) A kalocsai Érseki Kastély dísztermében két grisaille látható. 1 Az egyiken a Deo felirat

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk közé, nyakuk minduntalan kikandikált, ontotta a fekete karikákat. Tervezôjük nem sejtette, hogy

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben