Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF Az oklevél száma: DL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922."

Átírás

1 Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény ragyogjon fel honára. Garay János A születésnap az ember életének egyik fontos dátuma. Így van ez egy település életében is, annál is inkább, ha ezzel az időponttal már tekintélyes korra tekint vissza. Igen fontos, hogy erre az eltelt időre emlékezzünk, visszaemlékezzünk, ha lehetséges, újabb feltárt, kikutatott adalékokkal gazdagítsuk róla való tudásunkat. Kalaznó esetében úgy látom, hogy már rengeteg ismerettel rendelkezünk erről a 700 évről, de azt gondolom, hogy az eddigieket további újabbakkal fogjuk tudni kiegészíteni. Lényeges azonban az is, hogy továbbra sem tekinthetjük lezártnak ezt a folyamatot, hiszen az újabb szempontú vizsgálatok újabb lehetőségeket, feladatokat is jelentenek. Ez a munka továbbra is széles körű összefogást igényel, amely a helyiek és a nem helyiek munkájára támaszkodik. Tekintsük át röviden, mi mindent tudunk napjainkig Kalaznóról, milyen sajátosságai vannak múltjának. Kalaznó történetében levéltáros-történész kutatóink munkái alapján az első írásos forrás 1313-ra keltezhető. ( sz. oklevél) Az oklevél kalaznoi elek leánya végrendelkezése kapcsán keletkezett. Az oklevélben a származási helyet jelző családnéven kívül egyéb adatot nem találunk a falura vonatkozóan. Az oklevelet a szekszárdi konvent állította ki, május elsején. 47 mm átmérőjű függő pecsét van rajta, valószínűleg egy áldást osztó kezű glóriás alakkal. 1 (kép: pecsét) A magyar okleveles anyagban még találhatóak oklevelek (1331, 1340, 1342, 1344), amelyekben Kalaznó községre utaló nevek találhatóak. Ezek az oklevelek sem tartalmaznak azonban adatokat a község korai történetére, mindennapi életére vonatkozóan. Így más tudományágak eredményeit kell megkísérelnünk igénybe venni a település történetének kutatása kapcsán. A földrajzi környezet A település igen kedvező helyen fekszik, Tolna megye közepén, a Tolnai Dombság Hegyhát nevű részén, a Donát patak mentén. (térkép: a földrajzi környezet Várnagy térkép Google térkép) 1 MNL OL Collectis Diplomatica Hungarica A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. (Internetes kiadás: DL-DF Az oklevél száma: DL

2 Régészként, mint ahogy más tudományágak művelői is, a magam által művelt tudományágra jellemző módon vizsgálom egy-egy település történetét. Kalaznó története, mint ahogy számos más, korai történettel rendelkező falu története sem, nem akkor kezdődött, amikorra a legkorábbi fennmaradt írásos adat utal. A legelső ismert okleveles adat tehát a községről 1313-ból maradt fenn. Az 1330-as pápai tizedjegyzékben a tolnai főesperesség részeként szerepel. 2 Ez azt jelenti egyebek mellett, hogy ekkor ezen a néven egy település létezett, hiszen lakói adót, tizedet fizettek. A tizedről: A keresztes háborúk kapcsán hatalmazták fel a pápát a zsinatok, hogy a költségek fedezésére adót szedjenek. Ennek az alapja a tized volt. Az egyházi tized ¾ része a püspököt illette, ¼ része pedig a káptalané és a helyi papságé volt. A hadjáratok állandósulása kapcsán a pápai tizedszedők jegyzékeket készítettek. Az első pápai tizedszedés Magyarországon 1275-ben volt. Kezdetben az üresen álló stallumok jövedelmét szedette, majd 1331-ben elrendeli minden pap, plébános, apát és kanonok jövedelme tizedének szedését 6 éven keresztül. A tizedjegyzékből sok templom az alacsony jövedelem miatt kimaradt, illetve sok templom már el is pusztult a jegyzékek készítésének idejére. 3 A dátum szerint éppen túl vagyunk az Árpád-ház kihalásán, de az említés szerint minden bizonnyal település létezett ezen a helyen. A falu kutatástörténete Tolna megyében már igen korán, a 19. század elején Egyed Antal ( ) plébánosban felmerült az igény arra, hogy a megye községeiről, mezővárosairól minél részletesebb ismerete legyen. Ehhez egy monográfia összeállítását tervezte, amelyhez egy 29 kérdésből álló kérdőívet állított össze. A kérdőív megalkotásából látható, hogy a társadalmi rétegződésektől a jövedelmi viszonyokon, az előkerülő régiségekig sok mindenre kiterjedt érdeklődése. 4 Szerencsére Kalaznó községből is érkezett a kérdésekre válasz. Az 1829-ben kelt kalaznói válaszlevél a községnek a 19. századi állapotáról árulkodik. Még fennmaradt az emlékezetben az adat, hogy 1722-ben települtek meg németek ezen a területen. Szántóvetéssel, szőlőműveléssel, valamint dohánytermesztéssel foglalkoztak. 111 ház volt, 835 lélek, akiknek túlnyomó többsége lutheránus volt. A korábbi időszakra vonatkozóan fontos adat, hogy régi templom, vagy egyéb épület romja nem volt a községben, annak határában. A régebbi korok iránti érdeklődés, a múlt különböző emlékeinek összegyűjtésére irányuló törekvés országosan a 19. század közepére tehető. Nem felejthetjük el azt azonban, hogy különböző kincstárak, gyűjtemények főurak, az egyházak birtokában évszázadok óta voltak, de most a hétköznapi életről, a 2 Várnagy Antal: Kalaznó Szerk. Bodor Katalin, 2005, Tari Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Szentendre, 2000, Cserna Anna-Kaczián János: Egyed Antal összeírása és korrajz Tolna vármegyéről 2

3 mindennapok hagyatékáról, maradványairól beszélünk. A Magyar Nemzeti Múzeumot 1802-ben alapította Széchenyi Ferenc, amikor saját gyűjteményét a nemzetnek adományozta. 5 A műemlékek és régészeti leletek védelme kicsit később, a század közepén került előtérbe, amikor a Magyar Tudományos Akadémia szabályzatot hozott, mely szerint a régészeti leleteket, műemlékeket meg kell őrizni. Kossuth Lajos volt az, aki 1848-ban elrendelte, hogy a sáncárkok ásásakor előkerült tárgyakat a lelőhelyük megjelölésével gyűjteménybe küldjék. Az első igazi ásatás tulajdonképpen Érdy-Lutzenbacher János nevéhez fűződik, aki 1848 őszén Székesfehérváron feltárta III. Béla és felesége sírját. A kiegyezés után kezdődött meg a múzeumok fellendülésének kora. Pulszky Ferenc, Rómer Flóris, Hampel József a korszak kiváló tudósai, akik törekvése nyomán az évi XXXIX. törvény, amely rögzítette a műemlékek védelmének szükségességét, követelményét. Létrejött a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége is. A század vége volt a szakmúzeumok, de a vidéki vármegyei múzeumok alakulásának az időszaka is. Tolnavármegye Múzeuma A megye múzeumának küzdelmes története az országos eseményekkel párhuzamosan zajlott. A mellette és az ellene csatázók küzdelmének eredménye volt, hogy az március 22-én tartott megyei közgyűlésen el határozták a vármegyei múzeum létesítését. A megvalósításra azonban még sokáig nem került sor, amelyben a forradalom és szabadságharc eseményei, majd az önkényuralmi rendszer időszaka játszott közre. A múzeum alapítása Wosinsky Mór lengyeli plébános és Gróf Apponyi Sándor lengyeli földbirtokos nevéhez fűződik. Wosinsky és Apponyi gyűjteménye képezte az alapját az 1895-ben létrejövő múzeumnak ben szerkesztették meg a múzeum alapító okiratát, és a főispán Wosinsky Mórt nevezete ki a múzeum igazgatójának. (kép: Wosinsky) 1900-ban rakták le a neoreneszánsz stílusban épült múzeumpalota alapjait a város délkeleti szélén, a még beépítetlen legelőterületen nyarán készen állt az épület, melyben a kiállítási termek mellett szolgálati lakás is volt. A múzeumot ben nyitották meg. (kép: Múzeum) Ekkor a gyűjtemény természetrajzi, régészeti, újkori, néprajzi, iparművészeti és képzőművészeti osztályokból állt év végén tárgyat tartalmaztak az osztályok, amelynek túlnyomó része régészeti tárgy volt. Wosinsky Mór haláláig volt a múzeum igazgatója, február 22-én hunyt el. Tevékenységét a múzeum alapításán kívül a máig használt régészeti monográfia megírása kapcsán kell megemlítenünk, annál is inkább, mert ez a következő mű, amely a megye településeiről, községeiről igyekezett adatokat gyűjteni, bár az államalapításáig terjedő időszakból. A millenium alkalmából írta meg az államalapítás kora előtti idők történetét a megye területén, a fölből előkerült emlékekre támaszkodva. Igen alapos munkát végzett, hiszen a több mint ezer oldalnyi monográfia a megye számos településének anyagát dolgozta fel az anyaggyűjtése 5 Kőfalvi Tamás-Mészáros Márta-Ónodi Márta: Közgyűjteményi ismeretek. 2007, 130-3

4 támaszkodva. A monográfia az Árpád-korra már nem terjed ki, így az évi kérdőívre adott válaszok között a középkorra vonatkozó adatok nem jelentek meg, így a Kalaznóra vonatkozó adatok sem. A Kammerer Ernő által felvállalt monográfia pedig sajnos nem készült el. A MNL Tolna megyei Levéltárában őrzött cédulaanyag máig igen fontos forrása a kutatásoknak tól Kovách Aladárt bízták meg a múzeum igazgatásával. Ő is haláláig, 1930-ig vezette az intézményt. Ekkor Dr. Hadnagy Albert lett vármegyei levéltáros lett a múzeum vezetője. 6 A múzeum korai időszakában egyéb munkájuk mellett foglalkoztak az igazgatók a múzeum irányításával. Emiatt sok kutatási területre nem igazán maradt energiájuk, idejük. Ez a tevékenység szakmuzeológia fejlődésével, az új igények létrejöttével már nem volt elegendő. A megye komoly erőfeszítéseket tett egy állandó muzeológus alkalmazására elejétől 1946-ig Dr. Csalogovits József lett a múzeum őre, aki már szakmuzeológusként kizárólag a múzeum, a gyűjtemény ügyeivel foglalkozhatott. Legutóbbi múzeumtörténeti kutatásaim szerint ő megyeszerte felügyelte az előkerülő régészeti leleteket, ásatásokat folytatott, néprajzi gyűjtéseket végzett. Érdekes módon ebből az időszakból sem maradt fenn a területre vonatkozó régészeti helyszíni kutatási adat. A II. világháború utáni időszak sem bővelkedett a község régészeti múltjának kutatásában. A Várnagy Antal által végzett történeti kutatások szerint a 14. század elejétől számos kalaznói nemest említenek az iratok. A korábban már említett milleneumi történeti munkák második felére felkért Kammerer Ernő jegyzetei között kerültek elő ezek az adatok. 7 Dr. K. Németh András Tolna megyei templomokra vonatkozó kutatásai kapcsán Wosinsky Mór régészeti kérdőíveinek középkorra vonatkozó adatait is áttekintette. 8 Ebből a munkájából, valamint Tolna megye középkori templomait bemutató kötetéből ismerhetjük meg az adatot. 9 A Gemeinsame-Wieser dűlőben, közvetlenül a falu alatt van egy alacsony, jókora kerületű domb Kapelle név alatt, tele emberi csontvázakkal Az évi vizitáció egy egykor elég tágas, az alapokig elpusztult templom maradványait említi. 10 Dobosyné Antall Anna egy évi püspöki vizitációra hivatkozva említ egy középkori templomot, amelynek falai még álltak. Ezt a templommaradványt azonban az I. katonai felmérés ( ) nem ábrázolta Mészáros Gyula: A szekszárdi múzeum hetven éve ( ). A szekszárdi Balogh Ádám Múzeum Füzetei , Várnagy Antal: Hőgyész községtörténeti monográfia I oldal, 12. lj. 8 K. Németh András: Ami a megyemonográfiából kimaradt. Wosinsky Mór régészeti kérdőiveinek kiadatlan, középkoros vonatkozásai. In. Wosinsky Mór a jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tudós Szekszárd, 2005, K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. 2011, Kalaznó 83. oldal 10 K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai.2011, Kalaznó címszó: 83. oldal. 11 Antallné Dobosi Anna: Fachwerk a Schäbische Türkei területén. 2008,

5 K. Németh András kísérelte meg a történeti adatok által ismert középkori templom helyének helyszíni azonosítását. A Donát patak völgyében talált középkori cserepeket. Elképzelhető, hogy a korai templom a Fő utca és a Béke utca közötti domb falu felé eső végén lehetett. Sajnos erre ásatás nélkül nem lehet bizonyítékot találni. A falu földrajzi környezete nemcsak település létrejöttére volt alkalmas, hanem arra is, hogy olyan erősségek létrejöjjenek, amelyek a lakosság, a birtokos számára menedéket jelenthetnek. Dr. Miklós Zsuzsa (MTA BTK Régészeit Intézete) tolna megye azon területeit vizsgálta, ahol valószínűleg erődítést készíthettek. Kalaznón a Törökdombon járt 1992-ben, miután a várépítésre számba jöhető földrajzi helyeket történeti térképen végigelemezte. "A mocsaras völgyre kinyúló, a keskeny gerincből kiemelkedő kis dombtetőt igen sűrű, tüskés bozót fedi. Amennyire lehetett, bejártam. 3 oldalról meredek, a gerinc felé enyhébb a lejtése. Erődítésnyomot nem láttam. A dombtető átm. kb m. Később még egyszer jártam ott, akkorra a bozót egy részét kiirtották. A nyereg természetesnek tűnik. 12 A helyszíni vizsgálat tehát kimutatta, hogy bármennyire is alkalmas volt a hely erődítésre, nem került sor annak megépítésére. A falu területe a hódoltság alatt a török hódoltsági területhez tartozott. A török defterek alapján, bár két községként, Felső és Alsó-Kalaznóként említették, azonban adójuk elég csekély volt. A falu történetének első időszaka a hódoltság végén lezárult, elnéptelenedett a község, sok más községgel együtt az egykori hódoltsági területeken. Az elnéptelenedés egészen pontos okát nem tudjuk. Más helységek esetén előfordul egy-egy martalóctámadás, tűzvész. Kalaznó esetében ilyenről eddig nem tudunk. Falukép, házak párhuzamok alapján Az előzőekben felvázolt kutatástörténet alapján nyilvánvaló, hogy a falu időszakának korai történetére vonatkozóan sajnos nincs olyan helyszíni kutatási anyagunk, ami ennek az időszaknak a lakáskultúráját, települési viszonyait bemutathatná. A helyi földrajzi viszonyok természetesen meghatározták az adott település viszonyait, viszont a más, hasonló korú településeken elvégzett régészeti kutatások alapján azért tudunk némi képet nyújtani arról, hogyan is éltek az emberek az Árpádkortól a hódoltság kor végéig. A víz, a vízpart mindig is fontos szerepet játszott egy-egy település létrejötte szempontjából. Ete Sárközi település a hódoltság korának 2. felében pusztul el, nem települ újjá. Néhány kép a településről: Árpád-kori ház kemencével Csalogovits által feltárt Árpád-kori ház kemencével Faluszerkezet 12 Miklós Zsuzsa szíves szóbeli közlése a kutatásáról. Segítségét ezúton is köszönöm. 5

6 Házrekonstrukciók Használati tárgyak az Árpád- és középkorból A falu a hódoltság után A török hódoltság utáni időszak története egy másik, gyökeresen új korszakot jelent a faluéletében. Az elnéptelenedés után egy újjátelepüléssel, azaz teljesen más lakossággal éled újjá a falu. A korábban már említett Várnagy Antal Hőgyészről írt monográfiájában 13 a Kalaznóról fellelhető levéltári anyagokat, adatokat is összefoglalta. Jékely Berta sokrétű kutatásai alapján a falu századi, a német telepesek időszakának településtörténete, építészete került bemutatásra. 14 A 16. században még Botka birtokként szereplő Kalaznót Botka Ferencné ban eladta Johann Weichard Michael Venzeslaus Sinsendorf grófnak, aki 1722-ben Claudius Florimundus Mercy német római birodalmi grófnak adta tovább. Minden bizonnyal ekkor került sor a német telepesek betelepítésére. A kalaznói németek óhazája Felső-Hesszen Vogelsberg vidékén található ban egy összeírás szerint 42 ház állt, a fentebb már említett Egyed Antal összeírás szerint 1829-ben pedig már 111. A település miben létét, szerkezetét is a 18. század óta tudjuk térképen, korabeli felméréseken vizsgálni. A különböző korú katonai felmérések, kataszteri térképek elemzése fontos a változások vizsgálatában. (kép: I-II. katonai felmérés, kataszteri térkép) A történelem sajátos fintora, keserű fordulata, hogy a Kalaznón megtelepedett németséget a II. világháború után kitelepítették. A lakosság 95 %-a német volt, a 823 lakosból 784 fő vallotta magát német nemzetiségűnek. Az adatok szerint június között, majd május 22-én és július 3-án kitelepítették a német lakosságot vagyonelkobzás mellett. A több mint két évszázad alatt azonban az ide települtek jellegzetes életmódot folytattak, ennek nyomait mutató hagyatékot hagytak maguk után. Ezt a néprajztudomány és a műemléki kutatás vizsgálja. A falu építőkultúrájának részletes bemutatását Jékely Berta végezte el több munkájában. 15 A falu életében külön korszakként jellemezhető időszak hosszú időre, még a német kitelepítés, majd a bukovinai székelyek betelepülésének időszakára is meghatározta a település szerkezetét, képét. A német telepesek számos új elemet alkalmaztak az épületeiken, amelyeket még az óhazából hoztak magukkal. Ezek egy része elterjedt, más részük az idők folyamán eltűnt a használatból. A telek, a telken álló gazdasági épületek fajtája és elhelyezésük is jellemző volt az általuk folytatott tevékenységre. A nagyméretű 13 Várnagy, 1990, Jékely Berta: Az építőkultúra és a településhasználat változásai Kalaznón. In. Tanulmányok. Politika-, gazdaság-, család- és kultúrtörténet. Tolna Megyei Levéltári Füzetek , Jékely Berta: Kalaznó a 18. századtól a 20. század közepéig. In. Kalaznó Jékely Berta: Az építőkultúra és a településhasználat változásai Kalaznón. In. Tanulmányok. Politikagazdaság-, család-, és kultúrtörténet. Tolna Megyei Levéltári Füzetek További, a témára vonatkozó részletes irodalommal. 6

7 gazdasági épületek, azok sajátos szerkezete, mind az életmód következtében alakultak ki a legkedvezőbb módon. A település szerkezetére is ennek megfelelően, meg persze a földrajzi adottságoknak megfelelően alakult. Az egyik ilyen jellegzetes építési mód a faszerkezetes építkezés volt, amelyet Fachwerknek nevezünk. A Fachwerk építkezés Kalaznón, a Fő u sz. háznál dokumentált maradványait Dobosyné Antal Anna monográfiájában is megtalálhatjuk. 16 (képek: kalaznói fachwerk házak, részletek) A falu meghatározó épülete az evangélikus templom. A jelenlegi kutatások szerint az egykor a forrásokban említett középkori templom nem volt ennek a templomnak az előzménye. Evangélikus templom: - késő barokk stílusban épült. A falu feletti dombon álló egyhajós templom. Az északi homlokzata előtt kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel láthatjuk. A szentély felől kontyolt nyeregtető van. A toronyaljba nyíló, kőkeretes kapu szemöldökén német nyelvű építési felirat, felette hullámíves szemöldökpárkány alatt kő országcímer, mellette bekarcolt évszám: A nyugati oldalon kőkeretes oldalbejárat van. A belsőben síkmennyezet van. A hajó három oldalán oszlopokon álló karzat, figurális, jelenetes, festett falmellvédjének festője feltehetően azonos a keszőhidegkúti templom karzatának festőjével. Berendezése a 18. század végi ben szentelték fel. Összefoglalás Kalaznó esetében igen sajátságos történetről beszélhetünk. Tudunk tehát egy minden bizonnyal Árpád-kori település létezéséről, amely a középkorban kevés számú portával rendelkező faluként élt tovább, de az adatok szerint mindig voltak az országos politikában, hadi eseményekben résztvevők. A hódoltság időszakában a defterek szerint adózik, de a kor végére elnéptelenedik. Az újratelepülés ugyan egy más népcsoporttal, de megújítja a település életét. A kutatások szerint a betelepülők jellegzetes faluszerkezetet, építészetet valósítottak meg. A történelem sodra azonban nem engedte, hogy a több mint két évszázadot itt élő németség nyugodtan élje életét, el kellett hagyniuk az újonnan felépített életüket. A helyükre betelepítettek harmadszorra telítették meg élettel a falut. Ezek történések ezidáig azt jelentették, hogy a patak völgyében megbúvó település újra és újra feléledt, otthont adott az itt élőknek. Az ezredforduló azonban újabb kihívást jelent a lakosság számára. 16 Dobosyné Antall Anna: Fachwerk a Schwäbische Türkei területén. A magyarországi fachwerk építkezés topográfiája. 2008, 224. Kalaznóról:

8 Jelen pillanatban számunkra, főként a falu lakóinak számára az jelent igen komoly feladatot, hogy azokat az értékeket, amik a falu élete, lakóinak munkája során évszázadok során keletkeztek, hogyan lehet megőrizni, megőrizve továbbfejleszteni, a mai élet követelményeinek, igényeinek megfelelően újjáéleszteni. Dr. Vizi Márta PhD régész-főmuzeológus Wosinsky Mór Megyei Múzeum 8

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

ALSÓNÁNA. Polgármesteri Hivatal: 7147 Alsónána, Kossuth u. 8/B, alsonana@freemail.hu, 74/430-103 Polgármester: Kiss Istvánné Csele Julianna

ALSÓNÁNA. Polgármesteri Hivatal: 7147 Alsónána, Kossuth u. 8/B, alsonana@freemail.hu, 74/430-103 Polgármester: Kiss Istvánné Csele Julianna ALSÓNÁNA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 13113 ha 5853 m2 Ebből szántó 273 ha 4991 m2 gazdasági erdő 495 ha 4848 m2 védett terület ipari hasznosítású terület egyéb Polgármesteri

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive.hu T.: pályázati beszámoló Ikt. sz.: S-163-3/1.20/2013. NKA

Részletesebben

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Helyismereti szekció Győr, 2012. június 13. Csécs

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

MELLÉKLETEK Nemesgörzsöny.

MELLÉKLETEK Nemesgörzsöny. MELLÉKLETEK Nemesgörzsöny. 1. Bibliográfia és források. 65-66. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 67-68. old. 3. Térképek. 69-71. old. 64 Irodalom. Nemesgörzsöny. * ALAPY 1917. 105. * BÉL Mátyás: Veszprém

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Kamond (település bemutatása)

Kamond (település bemutatása) Kamond (település bemutatása) Kamond elhelyezkedése: Kamond község Magyarországon, Veszprém megye nyugati peremén, a Devecseri Járás területén, a 8-as számú Főút és a Marcal folyó mellett található. Területe:

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Múzeumi Szakmai Kollégium 2306/1617 Budapest. Pályázó: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 5630. Békés, Széchenyi tér 4.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Múzeumi Szakmai Kollégium 2306/1617 Budapest. Pályázó: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 5630. Békés, Széchenyi tér 4. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Pályázati azonosító: Múzeumi Szakmai Kollégium 2306/1617 Budapest Pályázó: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 5630. Békés, Széchenyi tér 4. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A BÉKÉS

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön)

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) 5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) ÚTVONALÚT ÚTVONAL 1. nap: Érkezés: 9-órakor Gyöngyösre. GYÖNGYÖS A Mátra kapuja; közúton az M3-as autópályán, a 3-as főúton, illetve

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor Küzdünk és bízva bízunk Elvárások, válaszok kulturális vonatkozású digitális tartalmak iránti társadalmi igény növekedése

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Nürnberg és Gyula kapcsolata

Nürnberg és Gyula kapcsolata Nürnberg és Gyula kapcsolata Gyula város története Gyula, a pannóniai Alföld tipikus kisvárosa (34.000 lakos) a Román Magyar határ mellett található. Ez a kolostorból kialakult Fehér-Körös parti település

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Hiemer-Font-Caraffa ház

Hiemer-Font-Caraffa ház Hiemer-Font-Caraffa ház A Hiemer-Font-Caraffa épülettömb Székesfehérvár belvárosának egyik kiemelkedő értékű, védett műemlék épületegyüttese, mely hajdani tulajdonosai után kapta a nevét. Nemcsak központi

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG

RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG (Petőfibánya címere) RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG DELI, DÉLKELETI BÁNYATELEKKEL FEDETT KÜLTERÜLETI RÉSZÉRE (2014) (ÉRINTVE EBBEN, A 0216, 0207, 0208, 0209 HRSZ-Ú INGATLANOK) /KUTATÓ: FODOR

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében

Kedves Kollégák! Címe: A felemelő 19. század. A magyar dualizmus kori városfejlődés sajátosságai múzeumi források, relikviák és kiállítások tükrében Tárgy: Történész muzeológusok szakági szakmai továbbképzése Ügyintéző: dr. Varga Éva Kedves Kollégák! A történész muzeológusok 2010. évi szakmai továbbképzésére a Magyar Múzeumi Történész Társulat, az

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Készítette: Szőke Tünde Katalin 7.a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola

Készítette: Szőke Tünde Katalin 7.a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Készítette: Szőke Tünde Katalin 7.a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola A falu Székelyudvarhelytől 26 km-re északnyugatra a Korondi-medence déli szélén a Korond-patak völgyében, a Kebeled-, az Észak-

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés története helytörténeti monográfia költségeinek

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

Pest megye őskori és középkori várai Zárójelentés (T 048318)

Pest megye őskori és középkori várai Zárójelentés (T 048318) Pest megye őskori és középkori várai Zárójelentés (T 048318) Előkészítő munkák Pest megyében a szisztematikus várkutatás a Börzsöny-hegységben kezdődött el. A munkát Nováki Gyula és Sándorfi György indította

Részletesebben

70/2013. (XII. 16.) BM rendelet

70/2013. (XII. 16.) BM rendelet Magyar joganyagok - 70/2013. (XII. 16.) BM rendelet - egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki 1. oldal védettségéne 70/2013. (XII. 16.) BM rendelet egyes ingatlanok műemlékké

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 Margat, vagy al-marqab arabul Qalaat al-marqab ( قلع ة المرق ب, a Megfigyelőhely ) a Szentföld legnagyobb keresztes lovagvárai közé tartozik. A Szent János Ispotályos (Johannita)

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

A megyei múzeumi szervezet sorsa Múlt és jelen

A megyei múzeumi szervezet sorsa Múlt és jelen A megyei múzeumi szervezet sorsa Múlt és jelen Előzmények - A vidéki múzeumügy kezdetei A Magyar Nemzeti Múzeum 1802-es alapítását és 1846-os megnyitását követően mintaként szolgált a későbbi múzeumalapítók

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Maros megye és Marosvásárhely történetéből Tudományos ülésszak. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum. Programfüzet

Maros megye és Marosvásárhely történetéből Tudományos ülésszak. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum. Programfüzet MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKEGYESÜLET BORSOS TAMÁS EGYESÜLET Maros megye és Marosvásárhely történetéből Tudományos ülésszak A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum Programfüzet 2014. november 29. Marosvásárhely

Részletesebben

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MONOGRÁFIÁI 3. SOROZATSZERKESZTŐ: Baráz Csaba A Zempléni Tájvédelmi

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ

RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ "GYERMEKSZEMMEL NÉZZÉL SZERTE" Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűjteményei az oktatás szolgálatában 2013. október 10 11. RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013. január 1. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűjtemények

Részletesebben