A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA"

Átírás

1 KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

2 Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára

3 Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról) 4. A szlengkutatás 111 éve 5. Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára

4 Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 2008

5 Második, javított, bővített kiadás Lektorálta: Hoffmann István Borítóterv: Varga József Kis Tamás, Liska Norbert, 2008 DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008 beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát is ISBN ISSN

6 Előszó az első kiadáshoz Hazánkban a csoportnyelvek kutatottsága meglehetősen tarka képet mutat. Míg a diáknyelv vagy a tolvajnyelv gyűjtése, szótárazása már a 19. század vé gén megindult, s ennek nyomán igen jó munkák is napvilágot láttak, addig egyik legtöbbek által beszélt szociolektusunk, a katonai szleng jóformán ismeretlen, tudományos igényű leírása mindmáig hiányzik. Az 1920-as évek végéig szórvá nyosan megjelenő kisebb szójegyzékeket csak 1988-ban követte Kövesdi Péter és Szilágyi Márton szótára a nagykanizsai laktanya nyelvének egy évéről. Az általam közreadott szótár nem vállalkozhat a katonai szleng kutatásában tátongó űr betöltésére; célja mindössze annyi volt, hogy az 1980-as évekbeli magyar katonai szleng viszonylag teljes képét megmutassa. Az a közismert tény, hogy teljes és tökéletes szótár nincs, igaz a most útjára bocsátott szótárra is. Hibái nagyobb részben természetesen szerkesztőjének róhatók fel, és születé sének körülményei is inkább csak magyarázatot adhatnak tévedéseimre, mint sem mentséget. A magyar katonai szleng szótárá-nak (a továbbiakban rövidítve: KatSzl.) anyagát 1981-ben egyetemista előfelvételis katonaként a szombathelyi laktanyá ban kezdtem gyűjteni, akkor még pontosabb elképzelések nélkül, de már egy szótár tervét dédelgetve. Leszerelésem után nekiláttam egy olyan mennyiségű és területileg is kellően változatos szóanyag összegyűjtéséhez, melynek alapján kidolgozható lett volna egy, a Magyar Néphadsereg katonai szlengjét a maga egészében bemutató reprezentatív vizsgálat módszere. Kezdeti lelkesedésemet nagyban lehűtötte, hogy azok, akiktől e teljességre törekvő szótár elkészítéséhez segítséget vagy legalább engedélyt szerettem volna kapni (az akkori Zrínyi Katonai Könyvkiadó és a Hon védelmi Minisztérium), többszöri megkeresésem ellenére sem mutattak érdeklődést munkám iránt. Ennek ellenére folytattam a majdani nagy szótár gyűjtésének előkészítését. Eleinte Szombathelyen gyűjtött anyagomat is kikérdezve katonaéveiket már letöltött ismerőseim voltak az adatközlők. Később tanítványaim segítségé vel az adatfelvétel bázisa tovább szélesedett, majdnem az egész országra kiter jedt. Közel száz egyetemi hallgatótól kaptam (kitől szívességből, kitől a szocio lingvisztika órára feladatként készített) kisebb-nagyobb szójegyzéket. Munká ju kat e helyen is szeretném megköszönni, külön is megemlítve Bódi László, Csíki Tamás, 5

7 Kis Tamás Korbel Péter és Szecsei István nevét, akik a szolgálati idejük katonai szlengjét bemutató igen gazdag gyűjteményeket bocsátottak ren delkezésemre. Itt mondok köszönetet Daróczi Zoltánnak és Horváth Barnabás nak is; tőlük hadseregbeli élményeiket megörökítő, még katonaként készített feljegyzéseiket kaptam meg, melyeknek bőséges szóanyagát szintén beépítettem szótáramba. (Saját gyűjtésemen és segítőim közlésein kívül mások által készített hasonló jellegű dolgozatokat is felhasználtam. Azokat a nyomtatásban megjelent vagy csak kéz iratként létező szójegyzékeket, melyekhez sikerült hozzájutnom, a későbbiekben a bevezető tanulmányban veszem számba.) A közel tízéves munkával összegyűlt, sok ezer cédulát kitevő anyag már elégségesnek látszott ahhoz, hogy kellő megalapozottsággal kezdhessek hozzá egy egységes szempontrendszer szerint gyűjtött katonai szlengszótár elkészíté sé hez. E szótár anyagának gyűjtésére végül is nem kerülhetett sor, habár 1988-ban az Igaz Szó című katonai magazin révén (melynek akkoriban külső mun katársa voltam) az első lépéseket sikerült megtenni. Freész Károly szerkesztő segít ségével engedélyt kaptam a HM illetékeseitől Debrecen három laktanyájá ban való gyűjtésre. Ezt a munkát 1988 őszén és 1989 tavaszán el is végeztem. Az ígéretesen induló gyűjtés azonban részben az Igaz Szó 1989-es megszű nése (ez meghiúsította a Nyelvőr rovat tervbe vett gyűjtőpályázatát is), rész ben pedig a hadseregben és a Honvédelmi Minisztériumban bekövetkezett változások miatt abbamaradt. Ekkoriban úgy látszott, hogy a szótár meg való sí tásának tervét néhány évre félre kell tennem, hisz a hadseregbeli át rendeződés okozta bizonytalanságok miatt nem látszott komolyabb esély mun kám támo ga tá sára. Hogy erre mégsem került sor, és a KatSzl. végül is elkészült, az annak köszönhető, hogy az addig előmunkálatként számon tartott szókincsgyűjtésem a Magyar Néphadsereg megszűnésével, a Magyar Honvédség március 15-i megalakulásával a katonai szleng egyik lezárulóban lévő korszakának leírásává minősült. A hadsereg szervezetében, alakulatainak állomáshelyében, fegyverzetében, a felszerelésben, a kiképzés idejében és módjában bekövetkező változá sok miatt gyűjteményem valószínűleg már nem szolgálhat egy későbbi vizsgáló dás szerves alapjául, hisz a fent említett, a katonák életét nagy mértékben érintő változások mind arra mutatnak, hogy a katonai szlengben is jelentős változások várhatók, s így a nyolcvanas években összegyűlt anyag inkább előzménye, mint sem része lesz a kilencvenes évek katonai szlengjének. Ez a tény magyarázza, hogy mikor a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Universitas Alapítványának támogatásával lehetőség nyílt rá, hozzákezdtem a meglevő előgyűjteményből a KatSzl. megszerkesztéséhez. A mintegy 3000 szócikket tartalmazó szótárban az adatközlők által ötvenöt laktanya nyelve van képviselve kisebb vagy nagyobb mértékben. A legtöbb anyagot Debrecenben, Ercsiben, Marcaliban, Nagykanizsán, Szombathelyen 6

8 Előszó és Zalaegerszegen szolgált katonáktól gyűjtöttem. A KatSzl. legkorábbi adatai 1979/80-ból valók, a legkésőbbiek 1990 tavaszán kerültek a gyűjtőfüzetbe. A szerkesztés során igyekeztem úgy formálni a KatSzl.-t, hogy az jól használható, a katonai szleng szó- és kifejezéskészletének összefüggéseit is megmutató szótár legyen. Tisztában vagyok azzal, hogy minden célkitűzésem nem valósulhatott meg tökéletesen, sokat lehetett volna még csiszolni, finomítani rajta. Éppen ezért szívesen veszek, és előre is köszönök minden észrevételt és kiegészítést. Debrecen, február Kis Tamás 7

9

10 Előszó a második kiadáshoz A magyar katonai szleng szótárá-nak első kiadása 1991-ben, egy évvel azután jelent meg, hogy megszűnt a Magyar Néphadsereg. Ez az esemény döntően befolyásolta azt, hogy a szótár összeállításához egyáltalán hozzákezdtem. A második kiadás elkészítésének ötlete a Magyar Honvédség történetének hasonlóan nevezetes eseményéhez kapcsolódik: november 3-án leszerelt az utolsó magyar sorkatona, és ezzel megszűnt a sorozott állománnyal működő magyar honvédség, ami által még ha bizonyos formákban tovább is él a hivatásos és szerződéses katonák nyelvében lényegében megszűnt a szótárban bemutatott sorkatonai szleng is. A KatSzl. újra megjelentetését emellett indokolttá teszi az is, hogy a szótár két eltérő célú (de tartalmában egyébként teljesen azonos) kiadásához már jó ideje nem lehet hozzájutni a könyvesboltokban. Nemcsak A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. számaként kiadott kötet nem szerezhető be még az antikváriumokból sem, de a szótár népszerű kiadása, az 1992-ben a Zrínyi Kiadó által húszezer példányban megjelentetett Bakaduma is a nehezen fellelhető könyvritkaságok közé tartozik, jóllehet az érdeklődés iránta (nem utolsósorban a katonaviselt férfiaknak köszönhetően) változatlanul megmaradt. Ennek jeleit az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan érzékelhettem, elsősorban a hozzám eljuttatott levelek, visszajelzések tekintélyes mennyiségében. A KatSzl. interneten közzétett verziója (http://mnytud. arts.klte.hu/sorozat/katszl) nagyon sokakat ösztönzött arra, hogy a szótár által felidézett katonai nyelvi emlékeiket egy-egy e mail erejéig megosszák velem, így mindmáig kapok az elmúlt fél évszázadban katonáskodott férfiaktól néhány szavas listákat, kisebb-nagyobb kiegészítéseket a szótárhoz. Ezek az adatok, amelyek az 1950-es évektől a sorkatonaság megszűnéséig terjedő időszakból származnak (és amelyek egyúttal a letűnt sorkatonaság nyelvi emlékei is), mind mennyiségükre, mind minőségükre nézve indokolttá tették, hogy elkészüljön A magyar katonai szleng szótárá-nak bővített kiadása. Az új kiadás címéből azonban már elmaradt az szűkítő alcím, ugyanis a 2917 szócikket tartalmazó első kiadáshoz képest 4952 címszavasra bővült második kiadás immáron az 1950-es évektől 2004-ig terjedő időszakra vonatkozóan tartalmaz adatokat. 9

11 Kis Tamás Eredeti tervem az volt, hogy az 1980-as évek anyagának újrakiadása mellett, de ettől elkülönítve, önálló részben (pusztán kereszthivatkozásokkal összekapcsolva) közlöm az 1990 és 2004 közötti, bőségesen adatolt másfél évtized szókincsét. Ezt a két szótár egy kötetben megoldást az az előző kiadás előszavában megfogalmazott feltevésem indokolta volna, mely szerint a hadsereg szervezetében, alakulatainak állomáshelyében, fegyverze tében, a felszerelésben, a kiképzés idejében és módjában bekövetkező változá sok miatt az 1991-ben publikált gyűjteményem már nem szolgálhat egy későbbi vizsgáló dás szerves alapjául, mert a katonák életét nagy mértékben érintő változások miatt a nyolcvanas években összegyűlt anyag inkább előzménye, mint sem része a kilencvenes évek katonai szlengjének. Az anyag feldolgozása során azonban rá kellett jönnöm, hogy korántsem következett be a rendszerváltással akkora és olyan éles változás (pláne nem törés) a katonaságnál és a katonai szlengben, ami indokolttá tenné egy dupla szótár elkészítését, és az olvasó rákényszerítését arra, hogy minden adatot két helyen kelljen megnéznie. Ráadásul az időközben gyűjteményembe bekerült korábbi, az közötti időszakot képviselő szavak szintén inkább a katonai szleng történetének eddig is sejtett folytonosságát (erről ld. a lapokon írottakat) bizonyították számomra. Mindezek miatt úgy döntöttem, hogy nemcsak az 1990 után használt kifejezéseket építem be a szótárba, hanem azt a rendelkezésemre álló néhány száz szlengszót is, amelyek a Magyar Néphadsereg 1980 előtti első harminc évéhez kötődnek. Az, hogy a KatSzl. második kiadása egy fél évszázad katonai szlengjét öleli fel (ellentétben a elsővel, amelyben csak egyetlen évtized adatai voltak megtalálhatók), egyetlen apró, a szócikkek szerkezetében bekövetkező módosítással járt: az új változatban már fontosnak tartottam annak jelölését, hogy a közreadott szavak, kifejezések, esetleg egyes jelentések, alakváltozatok mely évtized(ek)ben voltak használatosak legalábbis a rendelkezésemre álló adatok szerint. Ezt a szócikkekbe beillesztett bekarikázott számok mutatják. ( = az 1950-es évekbeli katonáskodásból, = az 1980-as évekből, = az 1990 és 2004 közötti időből származó adat stb.) A KatSzl.2 önálló szócikkeiben (a szócikkek közül ugyanis 667 a szótár másik helyére továbbirányító utaló szócikk, amelyek korszakjelzést nem tartalmaznak) 6235 használati időre utaló jelzés található, melyeknek megoszlása alapján nagyjából pontos képet kapunk arról, hogy melyik évtized milyen mértékben van képviselve a szótár állományában. E szerint az adatok 0,7%-a származik az 1950-es, 2,3%-a az 1960-as, 1,8% a az 1970-es, 57,6% a az 1980-as évekből, és 37,6%-a az közötti másfél évtizedből. A korszakjelzésekre rákeresve könnyedén megtalálhatjuk azokat a szavakat, amelyek legjobban illusztrálják a katonai szleng kontinuitását. Vannak olyan 10

12 Előszó lexémák (bokorugró, fóka, krumplivirág), amelyekre minden évtizedből előkerültek adatok. Ezek és valamivel hiányosabban adatolt társaik (alhangya, bakapehely, bakapihe, borjú, cselló, csúzli, csőrmester, dióverő, dobbant, gitár, gyengusz, helybenjárás, jakumó, kaptár, kilós, konyhamalac, kopár, kopasz, koporsós, kóter, nyúl, rohambili, sakkozik, skuló, smasszer, textil, tirpák, tyúkbeles) a legközvetlenebb bizonyítékai annak, hogy indokolt volt a katonai szleng fél évszázadát egybeszerkesztve, egyetlen szótárban bemutatni, mert nemcsak a különböző korú szlengszavakban megfigyelhető szemlélet maradt azonos az évtizedek alatt, hanem a szókincs központi része is folyamatosságot mutat. A KatSzl.2 elektronikus változatának (http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/ szl_kut/06katszl) segítségével a korszakjelzések minden nehézség nélkül megkereshetők, így lehetővé válik akárcsak e szótár segítségével bizonyos változásvizsgálatok elvégzése a katonai szlengre (elsősorban annak utóbbi 25 évére) vonatkozóan. Az ilyen kutatásokat fontolgatóknak azonban tudniuk kell, hogy a második kiadás elkészültét nem előzte meg rendszeres gyűjtőmunka, noha erre tettem kísérleteket. Úgy látszik azonban, a katonai szleng gyűjtése társadalmi berendezkedéstől és rendszerváltástól függetlenül nem egyszerű feladat. Első lépésként, tíz évvel a saját debreceni gyűjtésem után, megpróbálkoztam azzal, hogy az egyetlen megmaradt debreceni laktanyában, ekkor már elsősorban szerződéses katonák között megismételjem a gyűjtést. Ebből azonban semmi sem lett. Igaz, a minisztériumi engedélyek beszerzése ezúttal jóval könnyebben ment, azonban a hadsereget munkahelyként látogató katonák és parancsnokaik már nem voltak segítő partnerek az adatfelvételben. Ilyen módon saját gyűjtéssel nem sikerült adatokhoz jutnom a katonai szleng módosulásáról, jóllehet az egy laktanyában eltérő időpontban készült gyűjtemények alapján (például Bus 1986 és Mikulás 1991) jól látszik, hogy a katonai szleng is kiváló anyag lehetne a nyelvi változásvizsgálatokhoz. Gyűjtési kísérleteim kudarca ellenére a KatSzl.2 olvasói mégis kapnak bizonyos tájékoztatást a katonai szleng átalakulásáról, mégpedig a szocialista néphadseregből magyar honvédséggé lett katonaság szlengjének változásáról. A kötetnek ez a fejezete Liska Norbertnek az egri Eszterházy Károly Főiskolán íródott szakdolgozata alapján készült. A KatSzl.2 újdonságai, mint az eddigiekből is kiderült, nem saját, közvetlenül ellenőrzött gyűjtésekből származnak, azonban ezek híján is jelentős mennyiségű új anyagra sikerült szert tennem 1990 óta. Az adatok egy része olyan egyetemi tanítványaimtól került hozzám, akik az 1990-es évek elején előfelvételisként még sorkatonai szolgálatot teljesítettek. Ezen munkák közül külön meg kell említenem Szabó Péter Csaba igen alapos és terjedelmes szójegyzékét. Hallgatóimon kívül nagyon sokan kerestek meg levélben, néhány szóval vagy akár több tucatnyi kifejezéssel bővítve céduláimat. Jelentősebb mennyiségben kaptam adatokat 11

13 Kis Tamás Kara Miklóstól, Simonyi Sándortól, Erdőháti Károlytól, Kiss Gábortól, Zsikai Pétertől és Hermann Zsolttól. Rónaky Edit saját 1960-as évek közepén készült ifjúsági nyelvi gyűjtéséből juttatta el hozzám a sorkatonáktól származó szavakat. A szótár első kiadása óta eltelt több mint másfél évtized alatt természetesen megjelent néhány újabb publikáció is e témában, ezeknek a 15. oldalon lábjegyzetben felsorolt kisebb-nagyobb műveknek a szóanyagát is beépítettem a mostani kiadásba. Gyűjtésem során felhasználtam a hozzám eljuttatott kéziratos dolgozatokat, továbbá az interneten hozzáférhetővé tett anyagokat is. Ezek közül messze kiemelkedik Polgár Tamás ( ) székesfehérvári katonaélményeiről szóló beszámolója, amihez egy gondosan összeállított, bőséges szójegyzék is csatlakozik. Itt szeretném megköszönni, hogy hozzájárult anyagának szótáramban való felhasználásához. A KatSzl. mostani kiadásában a szótári részt jelentősen megváltoztattam, kibővítettem. Nem láttam ugyanakkor értelmét a szótárt kísérő tanulmány átdolgozásának. Ez a szöveg közel két évtized után is viszonylag pontos elemzést nyújt a katonai szleng általános kérdéseiről és az 1980-as évek sorkatonáinak nyelvéről. A szlengről (miként a nyelvről és a nyelvészetről) vallott nézeteim természetesen sokban átalakultak 1991 óta, azonban úgy vélem, nem a katonai szleng szótára az a hely, ahol ezeket a katonai szlengen messze túlmutató gondolatokat meg kellene fogalmaznom. Ezekkel az érdeklődők már eddig is találkozhattak különböző írásaimban, a Szlengkutatás sorozat korábbi köteteiben (akárcsak a szerkesztési elveket, a kötetszervező témákat, a beválogatott írásokat megfigyelve) vagy a Wikipédia általam írott szleng szócikkében. Ezen meggondolásból a KatSzl.2 lényegében változatlan tartalommal adja közre a A magyar katonai szleng című tanulmányomat, rajta néhány kisebb hiba kijavításán kívül csak a Szlengkutatás sorozat formátumához való igazítás miatt változtattam, megújítva a hivatkozási rendszert, irodalomjegyzéket készítve hozzá, és ahol a szöveget közvetlenül érintő újabb információk kerültek elő, ott *-gal jelzett lábjegyzetekben kiegészítve korábbi megjegyzéseimet. Bízom benne, hogy a változtatások után egy, az első kiadásnál teljesebb, de legalább ugyanolyan jól használható könyvet tart a kezében az olvasó. Debrecen, november Kis Tamás 12

14 A MAGYAR KATONAI SZLENG

15

16 Kis Tamás A magyar katonai szleng I. 1. A katonai szleng vizsgálata mindmáig [1991] hiányzik a magyar szociolingvisz tika kutatási területei közül. Ez a hiány a kutatások változatos témaköreit látva (vö. Kiss Szűts 1988) fölöttébb feltűnő. A tények azt mutatják, hogy a szociolektusok e sajátos változatának vizsgálata szemben például a német, az olasz, a cseh, a francia, az angol vagy a finn nyelv katonai szlengjével a magyar nyelvtudományban jószerivel meg sem kezdődött. Némi érdeklődés az első világháború utáni évekig tapasztalható, de a lemaradásunk a külföldi vizsgálatokhoz képest már ekkor is nyilvánvaló (vö. Balassa 1920, Spitzer 1920b). E helyt nem áll módomban a külföldi irodalmat számba venni, de talán elég is csak arra utalnom, hogy például csupán a finn katonai szlengről két terjedelmes szótárból tájékozódhatunk (Hämäläinen 1963, Penttinen 1984), és alapos elemzésből sincs hiány (Hämäläinen 1946). Ezekkel az igen gazdag adattárakkal szemben a mai magyar katonai szlengről nagyon kevés adatunk van. Az egyetlen nyomtatásban megjelent szójegyzék Kövesdi Péter és Szilágyi Márton munkája (1988; ism. Kis 1989). Ezen kívül csak néhány kisebb nyomdafestéket látott közleményről van tudomásom: Tarpai 1977, 1980, Név nélkül (Ez utóbbinak a példái valószínűleg Halmi Sándornak a nyíregyházi tanárképző főiskola nyelvészeti könyvtárában is megtalálható cím nélküli (?) szakdolgozatából [vö. Halmi 1986] valók.) Az Igaz Szó című katonai magazin évi számainak Nyelvőr rovatában magam is írtam a katonai szleng több kérdéséről (Kis 1988a k).* A teljesség kedvéért meg kell említenem az általam ismert és használt kéziratos munkákat is. A fent említett Halmi Sándorén túl ide tartozik: Bus 1986, Mikulás 1988a c (Mikulás e három dolgozata lényegében csak elren de zésmódjában különbözik), Mikulás 1991, Kis 1985.** ** A KatSzl. első kiadása óta a következő katonai szlenggel foglalkozó munkák jelentek meg nyomtatásban: Fülöp 1991, Vaskó 1999, Szabó D. 2000, Farkas ** Az általam ismert és használt kéziratok sora az alábbiakkal bővült: Farkas 1993, Szabó P. Cs. 1995, Vaskó 1995, Kalácska 1996, Göböly 1998, Polgár , Finta 2000, Liska

17 Kis Tamás Bizonyára még számos kéziratos munka létezik; a Néphadsereg c. újság beszámol például egy szegedi diákköri dolgozat megírásának tervéről (Dési 1988). A Magyar Nyelvőr évi Hogyan beszél a mai ifjúság? c. pályázatára (vö. Nyr. 1964) is érkeztek a sorkatonák körében gyűjtött szójegyzékek (Grétsy Kovalovszky 1965: 139), de ezeknek mára már nyoma veszett. Ugyanígy nem sikerült rábukkannom Slahta György kéziratára sem (Katonaszavak gyűjteménye ), amelynek címét a Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály készítette A magyar fattyúnyelv szótárá -nak irodalomjegyzéke említi.* Végezetül szólni kell még a debreceni Kossuth laktanyában december 6-án tartott A katonák nyelve tanácskozásról is (ld. Kurdi 1985). Ezen három előadás foglalkozott a katonai szlenggel: Sebestyén Árpád a belső nyelvváltozatok közötti helyéről beszélt, Nyirkos István a magyar és a finn katonai szleng hasonlóságait vizsgálta, Bachát László pedig a katonai szleng témaköreit mutatta be gazdag szó- és kifejezésanyaggal illusztrálva. (A tanácskozás videófelvételét az alakulat elöljáróinak szívességéből módom volt megtekinteni. Az előadások anyaga kéziratom nyomdába adása után Nyelvvédelem honvédelem címen [Grétsy 1990] nyomtatásban is megjelent.) Igen szegényes tehát a katonai szleng szakirodalma, pedig nem túlzás talán, ha a társadalmi nyelvváltozatok, különösen a familiáris, bizalmas nyelvhasználat és a szleng kutatásában nagy fontosságot tulajdonítunk neki, már csak nagyszámú használója miatt is. Az 1989-ben nyilvánosságra hozott adatok szerint Magyarországon 1980 és 1990 között másfél évenként majd százezer férfi fordult meg sorkatonaként a hadseregben. Rajtuk keresztül szinte minden családban hat a katonai szleng különösen a nem katona fiatalok nyelvhasználatára, de még az idősebbek nyelvére is. E csatornákon át a katonai szleng kifejezései, szavai szélesebb körben is ismertekké válnak. Egyébként is igen jellemző mozgás a szociolektusok szavainak a sztenderdbe való behatolása, azaz általános használatúvá válása (Benkő 1988: 234). Ez a tény különösen fontossá teszi a mai szleng lejegyzését, hisz az összegyűjtött szavak néhány évtized múlva várhatóan jelentős történeti értékkel bírnak majd. 2. A katonai szlengből elindult szavakon természetesen nemcsak a katonaviselt férfiak emlékezetében megőrződő (vö. Penttinen 1984: 10), általuk elterjesztett, a passzív szókincsben meglevő, esetleg a katonai élmények elmesélésekor használt szavakat kell érteni (fóka felmosórongy ; cselló konyhai munka ; tápos előfelvételis ; stb.), hanem a katonai szlengből eredő és a társadalom más csoportjainak a nyelvében meggyökerező kifejezéseket is. A katonai szlengben alakult * A 79 szót és kifejezést tartalmazó, egy fél gépelt oldalból és három A/6 méretű cédulából álló, három kéz írásával készült kis szójegyzékhez Gedényi Mihály hagyatékából azóta sikerült hozzájutnom. Szövege hozzáférhető a internetcímen. 16

18 A magyar katonai szleng ki, és innen terjedt el például rosszindulatú; nagyon rossz jelentésben az első világháború alatt a komisz szó (Balassa 1918, Csefkó 1951; Loványi 1953; vö. TESz. II, 536). A bizalmas köznyelvben élő begyullad megijed jelentésének kialakulásában a begyulladó gránát keltette félelemből kell kiindulnunk, s így ezt is a katonai szlengből származtatnunk (Csefkó 1921: 171), mint ahogy a katonai szlengből való a megnyomja gombot rátesz egy lapáttal (eredetileg erősen támad, ti. a géppuska gombját nyomja; uo. 170) és a bedöglik (vmilyen szerkezet, gép) felmondja a szolgálatot (tkp. a gránát nem robban fel ; uo. 171). A TESz es adatával szemben már 1921 előttről adatolható a kacsa kórházi vizelőedény az első világháborús szlengből (Csefkó 1921: 172). Folytathatnánk a sort a nyelvjárások1, a régi diáknyelv2 és még több más szociolektus hasonló eredetű szavával is, kiegészítve azzal, hogy a katonai szleng gyakran csak közvetítője, elterjesztője egy-egy szónak, amely nem is benne keletkezett (ld. például a lóg szót és családját; K. P. 1916, Velledits 1916, Rexa 1919: 44, Csefkó 1921: , Bárczi 1932: 6, 1942: 83).3 3. Ma a katonai szleng szavainak elterjedése leginkább az ifjúsági nyelven keresztül történik (vö. Bachát 1980: 155, 1976: 116; Grétsy 1980: 968; Koltói 1984: 11), majd ebből a nyelvi rétegből indul tovább a köznyelv felé. Az utóbbi években került a bizalmas köznyelvbe a fent vázolt úton a kavar kotnyeleskedik; szaladgál ige szóláshasonlataival együtt (kavar, mint a fagylaltgép; kavar, mint a mérgezett egér). Ha korábban lettek volna már folyamatos megfigyeléseink a katonai szlengről, bizonyára még egész sor kifejezésről bebizonyíthatnánk hasonló eredetét. A tápos (csirke) szót (Nyugat-Dunántúlon: gyenge fizikumú, beteges, betegségre hajlamos, a katonai szlengben általánosan elterjedten: előfelvételis ) Szabó Géza (1984) például a falusi nyelvből származtatja, de szerintem legalább ennyire valószínű a katonai szlengből való eredete is. 1 Vö. plezúr horzsolás (vö. Ballagi 1877: 234; TESz. III, 227); rajcsúr gyerekviháncolás (vö. Ballagi 1877: 275; TESz. III, 337); kiül pikétre (Kisújszállás) magasra felül (pikét őrház ; vö. Bálint 1979: 64); stb. A katonai nyelvnek a nyelvjárásokra tett hatásáról ld. még: Tömörkény 1899; Szinkovich 1913; Bálint 1979: 64. Sok katonanyelvi szó található a nyelvjárások idegen szavai közt is, vö. Oláh 1906: 44 5; Horváth 1906: Nyíregyházán például adjutans-nak, ordinánc-nak csúfolták azt a diákot, aki a táblát törölgette, a tanárnak az ajtót nyitogatta (Paczauer 1917). 3 Az első világháborúnak a mindennapi beszédre és az újságnyelvre gyakorolt hatásáról ld. Erdélyi 1915; Gulyás 1923; Loványi 1942; Parászka 1917a; Somogyi 1920; Szilády 1941; Varró Vö. még: Kis 1988f. 17

19 Kis Tamás 18 II. 4. A magyar nyelv belső változatainak rendszerezésében meglévő bizonytalanságokat e helyen most figyelmen kívül hagyva (erről a legfontosabb szakirodalom áttekintésével együtt ld. Nyirkos 1982) szólni kell a katonai szlengnek a nyelvváltozatok közti helyéről. Vitathatatlannak látszik, hogy a katonai szleng csoportnyelv, miként a szakirodalom is egyértelműen ezek közé sorolja (vö. Balassa 1943: 42; MMNyR. I, 30; Hajdú 1980: 18; Nyirkos 1982: 27; Svejcer 1963: 6, magyarul: Svejcer 1975: 73; Bondaletov 1987: 69; stb.). A katonai szleng a sorkatonák által használt csoportnyelv, melyet el kell különítenünk egyrészt a köznyelvtől és a nyelvjárásoktól, másrészt pedig a hivatalos katonai szaknyelvtől (Hämäläinen 1963: 5; Kövesdi Szilágyi 1988: 48 9). Egyes kutatók a sorkatonákon túl a hivatásosok egy részére is kiterjesztik a vizsgálódást (Penttinen 1984: 10), míg mások határozottan kizárják őket ebből a körből, lévén a hivatásos katonák csak kívülálló használói a katonai szlengnek (ennek okairól ld. Kövesdi Szilágyi 1988: 6). A sorkatonai szolgálatot teljesítő határőrök szlengjét a katonai szlengbe tartozónak kell venni; tapasztalataim szerint eltérései pusztán az eltérő szolgálatból és felszerelésből adódó szókincsbeli különbségek, amit egyszerű fegyvernemi differenciaként értékelhetünk (vö. bokorjárőr éjszakai járőr a zöldhatáron ; okmányos a határsávba belépő járőr ; buzi[pendely] hálóing ; kasztró bakancs ; újonc, kopasz, gumi, öregedő, öreg, leszerelő [az egymást követő korosztályok, időszakok nevei a három havonkénti bevonulásnak megfelelően]; nyúl, répakombájn, réparágó a Magyar Néphadseregben szolgáló katona ; stb.). A katonai szleng megnevezésében talán a már említett elhanyagoltsága miatt elég nagy tarkaságot találunk. A múlt században főleg kaszárnyai szók, katonai szók cím alatt közöltek kisebb-nagyobb szógyűjteményeket (vö. pl. Lintner 1874: 185; Lehr 1874: 525), Dobos (1898: 3, jegyz.) és Tömörkény István pedig bakanyelv-nek nevezte (1900: 1). Később előfordul az általánosabb katonai nyelv megnevezés használata (Sebestyén 1981: 323, jegyz.; Tarpai 1980: 9), de gyakoriak a körülírások is: a katona (argot-szerű) nyelve (Felszeghy 1938: 20); a katonák nyelvhasználata (MMNyR. I, 29); a sorkatonák jellegzetes nyelvhasználata (Rácz 1987: 147). A hivatalos katonai nyelvtől való különbségekre és a szlengjegyekre utalva születhettek a katona(i) argó (Bárczi 1932: 10, 14; Szabó 1984: 8) és a katonai szakzsargon (Grétsy 1980: 968) műszavak. A terminológiai sokféleségnek az alapos vizsgálatok hiányán túl oka lehet az is, hogy a katonai szlengnek a többi csoportnyelvhez való viszonya sincs tisztázva. Sebestyén Árpád az életkori nyelvváltozatok közé helyezi (1981: 323, jegyz.),

20 A magyar katonai szleng Rácz Endre az ifjúsági nyelv mint rétegnyelv egyik csoportnyelvét látja benne (1987: 147). Én mint ezt később kissé részletesebben is kifejtem a szleng egyik változatának tartom a sorkatonák nyelvi környezetében kialakult szociolektust, ezért megnevezésre a katonai szleng szakszót tartom a legjobbnak. A magyar nyelvészeti szakirodalomban erre a csoportnyelvre tudtommal először 1922-ben használták a szleng elnevezést (Balassa 1922; a rövidke írás angol példán felbuzdulva a háborús slang gyűjtését szorgalmazta). Az újabb időkben Mizser Lajosnak a katonai ragadványnevekről írott cikkében bukkan fel a katonai szleng műszó (1973: 72) Tárgyalt csoportnyelvünknek a szlengbe való sorolása megkívánja, hogy ha csak egy-két ponton érintve is megvizsgáljuk a társadalmi nyelvváltozatok kérdéskörét. A szleng fogalma, s így maga a szleng műszó is meglehetősen későn tűnt fel a magyar nyelvtudományban, pedig a szleng várható megjelenését Bárczi Géza már több mint fél évszázada megjósolta (1932: 2 3, 4). A magyar szleng történetének és magának e nyelvi jelenségnek az első összefoglaló leírása Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály nevéhez fűződik ( : I. füzet). Sajnos hatalmas, huszonnégy kötetes, több tízezer adatot tartalmazó szótáruk és az általuk képviselt szemlélet semmilyen hatással nem volt a magyar csoportnyelvek kutatására.5 Kovalovszky Miklós határkőnek számító Valóság-beli cikke (1963) után a fattyúnyelv vizsgálata helyett az ún. ifjúsági nyelv feltárásával igyekeztek pótolni nyelvészeink nyelvünk eme színes részrendszerének hiányzó leírását, Zolnayék eredményeiről tudomást sem véve. Ennek az új irányzatnak a megjelenését a szleng szempontjából korántsem tarthatjuk szerencsésnek. Az ifjúsági nyelv terminus a fiatalság által beszélt többé-kevésbé egységes csoport- (réteg)nyelv jelentésben való használata egyrészt túlságosan leszűkítette a vizsgálandó területet, másrészt a nyelvi univerzáléként is felfogha tó szleng egyik speciális esetenként leírható magyar szleng működése, rendszere kapcsán felmerülő kérdések megválaszolását a jelenségek puszta leírásával igyekezett pótolni. E leegyszerűsítő közelítésmódból következik, hogy az elméleti megállapítások csak részben állják meg a helyüket, így például az az okfejtés, mely e szociolektus stílusát, keletkezését, használatát mint nemzedéki problémát tünteti fel, erősen vitatható (vö. pl. Bachát 1982: 53 8). Hasonlóan vélekedhetünk a szlengben tükröződő nyelvi deviancia nyelvművelési kérdésként való felfogásáról is. 4 A katonai ragadványnevekkel Mizser az említett cikken kívül a Honvédségi Szemlében egy olvasói levélben is foglalkozik (1985). Ehhez a témakörhöz csatlakozik Hajdú Mihály cikke (1984). 5 A Zolnayék használta fattyúnyelv szleng szót az ÉrtSz. is felvette némileg szűkebb, a szókincsnek az a része, amelyet az alsóbb nyelvi rétegbe (tolvajnyelvbe, diáknyelvbe) tartozó szavak alkotnak jelentésben. 19

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz Kedves Versenyzők! Felhívjuk a figyelmet mindegyik témával kapcsolatban a következőkre: - Az ajánlások valóban ajánlások, azaz segítséget igyekszünk adni a választásban és tájékozódásban, de ez nem jelenti

Részletesebben

Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához

Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához Kis Tamás Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához A magyar nyelvtudományban modern értelemben vett szlengkutatásról 1980 óta beszélhetünk, a szlengkutatás valódi fellendülése pedig csak az utóbbi

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Diákszleng a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában

Diákszleng a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában Diákszleng a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában Szakdolgozat 2008, Debrecen Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Sallainé Topor Rita III. évf., magyar szak, kiegészítő, levelező

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Kiüresedik a rendes felmondás jogintézménye

Kiüresedik a rendes felmondás jogintézménye 1 dr. Czeglédy Csaba Kiüresedik a rendes felmondás jogintézménye Fő jogterületem a munkajog; az ügyvédi praxisomban felmerülő jogesetekből a munkaviszony megszüntetésének gyakorlatát, a vonatkozó bírósági

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

Hogyan beszél a mai ifjúság?

Hogyan beszél a mai ifjúság? A Nyelvőr hírei Hogyan beszél a mai ifjúság? (Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1964. december 14-i üléséről) Ezen a napon ünnepi ülést tartott a Nyelvművelő Munkabizottság. Ekkor rendeztük meg

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül?

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. május (566 585. o.) Nyitrai Tamás Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? A Bázel 2. tőkeegyezmény bevezetését

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI INTÉZMÉNYEK ESETE Miklósi Márta Témavezető: Dr. Juhász Erika Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 2. I. Mi a szleng?... 3 Néhány gondolat a szlengkutatásról. 10 A szleng típusai... 11 A szleng forrásai...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 2. I. Mi a szleng?... 3 Néhány gondolat a szlengkutatásról. 10 A szleng típusai... 11 A szleng forrásai... 03863953:55 ;893 11567116!"#$%&'()*$"$+&,'+&-)./$/012'3 931565 41563 0123141568911 01231415>? $ 4$ TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 I. Mi a szleng?... 3 Néhány gondolat a szlengkutatásról. 10 A szleng

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Arra az évtizedek óta állandóan felmerülő kérdésre, hogy szükségünk van-e a magyar nyelv ápolására, művelésére, háromféle választ adhatunk: egyáltalán

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások (Csoba Judit Czibere Ibolya [szerk.]: Tipikus munkaerõ-piaci problémák atipikus megoldások, Kossuth Egyetemi Kiadó,

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzők, témák, szerkesztési elvek A Területi Statisztika szerkesztősége az eddigi szerzők megbecsülése és megtartása mellett

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10/b Telefon: (06-1) 209-0619 E-mail: sportkozpont@ppk.elte.hu

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI SEBŐK LÁSZLÓ A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI A környező országokban élő magyarok száma jelenleg mintegy 2,7 millióra tehető csaknem ugyanannyira, mint 1910-ben. Az első világháború előtti

Részletesebben

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény Szerkesztették: Gelsei Gergő Gergely Vera Horváth Vera Rácz Márton Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért 2004 Kiadja az Alapítvány a Társadalomelméleti

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban Veres Valér A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban A romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő oka az alacsony gyermekvállalási kedv. E tanulmány fő célja

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013.

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós, 2013 TERC Kft., 2013 A könyv részeit vagy egészét közölni a szerzőre és a kiadóra vonatkozó adatok feltüntetése

Részletesebben

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK...

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... Haladó Tanfolyam Tartalomjegyzék I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... 3 1. BEVEZETŐ AZ EXPOZÍCIÓS PROGRAMOKBA... 3 1. ISO érzékenység... 5 2. WB Fehér egyensúly beállítása... 9 3. Fénymérési

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

RETORIKA Gyakorlati útmutató

RETORIKA Gyakorlati útmutató RETORIKA Gyakorlati útmutató A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli, s ennélfogva

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény Szerkesztették: Gelsei Gergő Gergely Vera Horváth Vera Rácz Márton Alapítvány a Társadalomelméleti

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben