A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA"

Átírás

1 KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

2 Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára

3 Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról) 4. A szlengkutatás 111 éve 5. Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára

4 Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 2008

5 Második, javított, bővített kiadás Lektorálta: Hoffmann István Borítóterv: Varga József Kis Tamás, Liska Norbert, 2008 DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008 beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát is ISBN ISSN

6 Előszó az első kiadáshoz Hazánkban a csoportnyelvek kutatottsága meglehetősen tarka képet mutat. Míg a diáknyelv vagy a tolvajnyelv gyűjtése, szótárazása már a 19. század vé gén megindult, s ennek nyomán igen jó munkák is napvilágot láttak, addig egyik legtöbbek által beszélt szociolektusunk, a katonai szleng jóformán ismeretlen, tudományos igényű leírása mindmáig hiányzik. Az 1920-as évek végéig szórvá nyosan megjelenő kisebb szójegyzékeket csak 1988-ban követte Kövesdi Péter és Szilágyi Márton szótára a nagykanizsai laktanya nyelvének egy évéről. Az általam közreadott szótár nem vállalkozhat a katonai szleng kutatásában tátongó űr betöltésére; célja mindössze annyi volt, hogy az 1980-as évekbeli magyar katonai szleng viszonylag teljes képét megmutassa. Az a közismert tény, hogy teljes és tökéletes szótár nincs, igaz a most útjára bocsátott szótárra is. Hibái nagyobb részben természetesen szerkesztőjének róhatók fel, és születé sének körülményei is inkább csak magyarázatot adhatnak tévedéseimre, mint sem mentséget. A magyar katonai szleng szótárá-nak (a továbbiakban rövidítve: KatSzl.) anyagát 1981-ben egyetemista előfelvételis katonaként a szombathelyi laktanyá ban kezdtem gyűjteni, akkor még pontosabb elképzelések nélkül, de már egy szótár tervét dédelgetve. Leszerelésem után nekiláttam egy olyan mennyiségű és területileg is kellően változatos szóanyag összegyűjtéséhez, melynek alapján kidolgozható lett volna egy, a Magyar Néphadsereg katonai szlengjét a maga egészében bemutató reprezentatív vizsgálat módszere. Kezdeti lelkesedésemet nagyban lehűtötte, hogy azok, akiktől e teljességre törekvő szótár elkészítéséhez segítséget vagy legalább engedélyt szerettem volna kapni (az akkori Zrínyi Katonai Könyvkiadó és a Hon védelmi Minisztérium), többszöri megkeresésem ellenére sem mutattak érdeklődést munkám iránt. Ennek ellenére folytattam a majdani nagy szótár gyűjtésének előkészítését. Eleinte Szombathelyen gyűjtött anyagomat is kikérdezve katonaéveiket már letöltött ismerőseim voltak az adatközlők. Később tanítványaim segítségé vel az adatfelvétel bázisa tovább szélesedett, majdnem az egész országra kiter jedt. Közel száz egyetemi hallgatótól kaptam (kitől szívességből, kitől a szocio lingvisztika órára feladatként készített) kisebb-nagyobb szójegyzéket. Munká ju kat e helyen is szeretném megköszönni, külön is megemlítve Bódi László, Csíki Tamás, 5

7 Kis Tamás Korbel Péter és Szecsei István nevét, akik a szolgálati idejük katonai szlengjét bemutató igen gazdag gyűjteményeket bocsátottak ren delkezésemre. Itt mondok köszönetet Daróczi Zoltánnak és Horváth Barnabás nak is; tőlük hadseregbeli élményeiket megörökítő, még katonaként készített feljegyzéseiket kaptam meg, melyeknek bőséges szóanyagát szintén beépítettem szótáramba. (Saját gyűjtésemen és segítőim közlésein kívül mások által készített hasonló jellegű dolgozatokat is felhasználtam. Azokat a nyomtatásban megjelent vagy csak kéz iratként létező szójegyzékeket, melyekhez sikerült hozzájutnom, a későbbiekben a bevezető tanulmányban veszem számba.) A közel tízéves munkával összegyűlt, sok ezer cédulát kitevő anyag már elégségesnek látszott ahhoz, hogy kellő megalapozottsággal kezdhessek hozzá egy egységes szempontrendszer szerint gyűjtött katonai szlengszótár elkészíté sé hez. E szótár anyagának gyűjtésére végül is nem kerülhetett sor, habár 1988-ban az Igaz Szó című katonai magazin révén (melynek akkoriban külső mun katársa voltam) az első lépéseket sikerült megtenni. Freész Károly szerkesztő segít ségével engedélyt kaptam a HM illetékeseitől Debrecen három laktanyájá ban való gyűjtésre. Ezt a munkát 1988 őszén és 1989 tavaszán el is végeztem. Az ígéretesen induló gyűjtés azonban részben az Igaz Szó 1989-es megszű nése (ez meghiúsította a Nyelvőr rovat tervbe vett gyűjtőpályázatát is), rész ben pedig a hadseregben és a Honvédelmi Minisztériumban bekövetkezett változások miatt abbamaradt. Ekkoriban úgy látszott, hogy a szótár meg való sí tásának tervét néhány évre félre kell tennem, hisz a hadseregbeli át rendeződés okozta bizonytalanságok miatt nem látszott komolyabb esély mun kám támo ga tá sára. Hogy erre mégsem került sor, és a KatSzl. végül is elkészült, az annak köszönhető, hogy az addig előmunkálatként számon tartott szókincsgyűjtésem a Magyar Néphadsereg megszűnésével, a Magyar Honvédség március 15-i megalakulásával a katonai szleng egyik lezárulóban lévő korszakának leírásává minősült. A hadsereg szervezetében, alakulatainak állomáshelyében, fegyverzetében, a felszerelésben, a kiképzés idejében és módjában bekövetkező változá sok miatt gyűjteményem valószínűleg már nem szolgálhat egy későbbi vizsgáló dás szerves alapjául, hisz a fent említett, a katonák életét nagy mértékben érintő változások mind arra mutatnak, hogy a katonai szlengben is jelentős változások várhatók, s így a nyolcvanas években összegyűlt anyag inkább előzménye, mint sem része lesz a kilencvenes évek katonai szlengjének. Ez a tény magyarázza, hogy mikor a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Universitas Alapítványának támogatásával lehetőség nyílt rá, hozzákezdtem a meglevő előgyűjteményből a KatSzl. megszerkesztéséhez. A mintegy 3000 szócikket tartalmazó szótárban az adatközlők által ötvenöt laktanya nyelve van képviselve kisebb vagy nagyobb mértékben. A legtöbb anyagot Debrecenben, Ercsiben, Marcaliban, Nagykanizsán, Szombathelyen 6

8 Előszó és Zalaegerszegen szolgált katonáktól gyűjtöttem. A KatSzl. legkorábbi adatai 1979/80-ból valók, a legkésőbbiek 1990 tavaszán kerültek a gyűjtőfüzetbe. A szerkesztés során igyekeztem úgy formálni a KatSzl.-t, hogy az jól használható, a katonai szleng szó- és kifejezéskészletének összefüggéseit is megmutató szótár legyen. Tisztában vagyok azzal, hogy minden célkitűzésem nem valósulhatott meg tökéletesen, sokat lehetett volna még csiszolni, finomítani rajta. Éppen ezért szívesen veszek, és előre is köszönök minden észrevételt és kiegészítést. Debrecen, február Kis Tamás 7

9

10 Előszó a második kiadáshoz A magyar katonai szleng szótárá-nak első kiadása 1991-ben, egy évvel azután jelent meg, hogy megszűnt a Magyar Néphadsereg. Ez az esemény döntően befolyásolta azt, hogy a szótár összeállításához egyáltalán hozzákezdtem. A második kiadás elkészítésének ötlete a Magyar Honvédség történetének hasonlóan nevezetes eseményéhez kapcsolódik: november 3-án leszerelt az utolsó magyar sorkatona, és ezzel megszűnt a sorozott állománnyal működő magyar honvédség, ami által még ha bizonyos formákban tovább is él a hivatásos és szerződéses katonák nyelvében lényegében megszűnt a szótárban bemutatott sorkatonai szleng is. A KatSzl. újra megjelentetését emellett indokolttá teszi az is, hogy a szótár két eltérő célú (de tartalmában egyébként teljesen azonos) kiadásához már jó ideje nem lehet hozzájutni a könyvesboltokban. Nemcsak A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. számaként kiadott kötet nem szerezhető be még az antikváriumokból sem, de a szótár népszerű kiadása, az 1992-ben a Zrínyi Kiadó által húszezer példányban megjelentetett Bakaduma is a nehezen fellelhető könyvritkaságok közé tartozik, jóllehet az érdeklődés iránta (nem utolsósorban a katonaviselt férfiaknak köszönhetően) változatlanul megmaradt. Ennek jeleit az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan érzékelhettem, elsősorban a hozzám eljuttatott levelek, visszajelzések tekintélyes mennyiségében. A KatSzl. interneten közzétett verziója (http://mnytud. arts.klte.hu/sorozat/katszl) nagyon sokakat ösztönzött arra, hogy a szótár által felidézett katonai nyelvi emlékeiket egy-egy e mail erejéig megosszák velem, így mindmáig kapok az elmúlt fél évszázadban katonáskodott férfiaktól néhány szavas listákat, kisebb-nagyobb kiegészítéseket a szótárhoz. Ezek az adatok, amelyek az 1950-es évektől a sorkatonaság megszűnéséig terjedő időszakból származnak (és amelyek egyúttal a letűnt sorkatonaság nyelvi emlékei is), mind mennyiségükre, mind minőségükre nézve indokolttá tették, hogy elkészüljön A magyar katonai szleng szótárá-nak bővített kiadása. Az új kiadás címéből azonban már elmaradt az szűkítő alcím, ugyanis a 2917 szócikket tartalmazó első kiadáshoz képest 4952 címszavasra bővült második kiadás immáron az 1950-es évektől 2004-ig terjedő időszakra vonatkozóan tartalmaz adatokat. 9

11 Kis Tamás Eredeti tervem az volt, hogy az 1980-as évek anyagának újrakiadása mellett, de ettől elkülönítve, önálló részben (pusztán kereszthivatkozásokkal összekapcsolva) közlöm az 1990 és 2004 közötti, bőségesen adatolt másfél évtized szókincsét. Ezt a két szótár egy kötetben megoldást az az előző kiadás előszavában megfogalmazott feltevésem indokolta volna, mely szerint a hadsereg szervezetében, alakulatainak állomáshelyében, fegyverze tében, a felszerelésben, a kiképzés idejében és módjában bekövetkező változá sok miatt az 1991-ben publikált gyűjteményem már nem szolgálhat egy későbbi vizsgáló dás szerves alapjául, mert a katonák életét nagy mértékben érintő változások miatt a nyolcvanas években összegyűlt anyag inkább előzménye, mint sem része a kilencvenes évek katonai szlengjének. Az anyag feldolgozása során azonban rá kellett jönnöm, hogy korántsem következett be a rendszerváltással akkora és olyan éles változás (pláne nem törés) a katonaságnál és a katonai szlengben, ami indokolttá tenné egy dupla szótár elkészítését, és az olvasó rákényszerítését arra, hogy minden adatot két helyen kelljen megnéznie. Ráadásul az időközben gyűjteményembe bekerült korábbi, az közötti időszakot képviselő szavak szintén inkább a katonai szleng történetének eddig is sejtett folytonosságát (erről ld. a lapokon írottakat) bizonyították számomra. Mindezek miatt úgy döntöttem, hogy nemcsak az 1990 után használt kifejezéseket építem be a szótárba, hanem azt a rendelkezésemre álló néhány száz szlengszót is, amelyek a Magyar Néphadsereg 1980 előtti első harminc évéhez kötődnek. Az, hogy a KatSzl. második kiadása egy fél évszázad katonai szlengjét öleli fel (ellentétben a elsővel, amelyben csak egyetlen évtized adatai voltak megtalálhatók), egyetlen apró, a szócikkek szerkezetében bekövetkező módosítással járt: az új változatban már fontosnak tartottam annak jelölését, hogy a közreadott szavak, kifejezések, esetleg egyes jelentések, alakváltozatok mely évtized(ek)ben voltak használatosak legalábbis a rendelkezésemre álló adatok szerint. Ezt a szócikkekbe beillesztett bekarikázott számok mutatják. ( = az 1950-es évekbeli katonáskodásból, = az 1980-as évekből, = az 1990 és 2004 közötti időből származó adat stb.) A KatSzl.2 önálló szócikkeiben (a szócikkek közül ugyanis 667 a szótár másik helyére továbbirányító utaló szócikk, amelyek korszakjelzést nem tartalmaznak) 6235 használati időre utaló jelzés található, melyeknek megoszlása alapján nagyjából pontos képet kapunk arról, hogy melyik évtized milyen mértékben van képviselve a szótár állományában. E szerint az adatok 0,7%-a származik az 1950-es, 2,3%-a az 1960-as, 1,8% a az 1970-es, 57,6% a az 1980-as évekből, és 37,6%-a az közötti másfél évtizedből. A korszakjelzésekre rákeresve könnyedén megtalálhatjuk azokat a szavakat, amelyek legjobban illusztrálják a katonai szleng kontinuitását. Vannak olyan 10

12 Előszó lexémák (bokorugró, fóka, krumplivirág), amelyekre minden évtizedből előkerültek adatok. Ezek és valamivel hiányosabban adatolt társaik (alhangya, bakapehely, bakapihe, borjú, cselló, csúzli, csőrmester, dióverő, dobbant, gitár, gyengusz, helybenjárás, jakumó, kaptár, kilós, konyhamalac, kopár, kopasz, koporsós, kóter, nyúl, rohambili, sakkozik, skuló, smasszer, textil, tirpák, tyúkbeles) a legközvetlenebb bizonyítékai annak, hogy indokolt volt a katonai szleng fél évszázadát egybeszerkesztve, egyetlen szótárban bemutatni, mert nemcsak a különböző korú szlengszavakban megfigyelhető szemlélet maradt azonos az évtizedek alatt, hanem a szókincs központi része is folyamatosságot mutat. A KatSzl.2 elektronikus változatának (http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/ szl_kut/06katszl) segítségével a korszakjelzések minden nehézség nélkül megkereshetők, így lehetővé válik akárcsak e szótár segítségével bizonyos változásvizsgálatok elvégzése a katonai szlengre (elsősorban annak utóbbi 25 évére) vonatkozóan. Az ilyen kutatásokat fontolgatóknak azonban tudniuk kell, hogy a második kiadás elkészültét nem előzte meg rendszeres gyűjtőmunka, noha erre tettem kísérleteket. Úgy látszik azonban, a katonai szleng gyűjtése társadalmi berendezkedéstől és rendszerváltástól függetlenül nem egyszerű feladat. Első lépésként, tíz évvel a saját debreceni gyűjtésem után, megpróbálkoztam azzal, hogy az egyetlen megmaradt debreceni laktanyában, ekkor már elsősorban szerződéses katonák között megismételjem a gyűjtést. Ebből azonban semmi sem lett. Igaz, a minisztériumi engedélyek beszerzése ezúttal jóval könnyebben ment, azonban a hadsereget munkahelyként látogató katonák és parancsnokaik már nem voltak segítő partnerek az adatfelvételben. Ilyen módon saját gyűjtéssel nem sikerült adatokhoz jutnom a katonai szleng módosulásáról, jóllehet az egy laktanyában eltérő időpontban készült gyűjtemények alapján (például Bus 1986 és Mikulás 1991) jól látszik, hogy a katonai szleng is kiváló anyag lehetne a nyelvi változásvizsgálatokhoz. Gyűjtési kísérleteim kudarca ellenére a KatSzl.2 olvasói mégis kapnak bizonyos tájékoztatást a katonai szleng átalakulásáról, mégpedig a szocialista néphadseregből magyar honvédséggé lett katonaság szlengjének változásáról. A kötetnek ez a fejezete Liska Norbertnek az egri Eszterházy Károly Főiskolán íródott szakdolgozata alapján készült. A KatSzl.2 újdonságai, mint az eddigiekből is kiderült, nem saját, közvetlenül ellenőrzött gyűjtésekből származnak, azonban ezek híján is jelentős mennyiségű új anyagra sikerült szert tennem 1990 óta. Az adatok egy része olyan egyetemi tanítványaimtól került hozzám, akik az 1990-es évek elején előfelvételisként még sorkatonai szolgálatot teljesítettek. Ezen munkák közül külön meg kell említenem Szabó Péter Csaba igen alapos és terjedelmes szójegyzékét. Hallgatóimon kívül nagyon sokan kerestek meg levélben, néhány szóval vagy akár több tucatnyi kifejezéssel bővítve céduláimat. Jelentősebb mennyiségben kaptam adatokat 11

13 Kis Tamás Kara Miklóstól, Simonyi Sándortól, Erdőháti Károlytól, Kiss Gábortól, Zsikai Pétertől és Hermann Zsolttól. Rónaky Edit saját 1960-as évek közepén készült ifjúsági nyelvi gyűjtéséből juttatta el hozzám a sorkatonáktól származó szavakat. A szótár első kiadása óta eltelt több mint másfél évtized alatt természetesen megjelent néhány újabb publikáció is e témában, ezeknek a 15. oldalon lábjegyzetben felsorolt kisebb-nagyobb műveknek a szóanyagát is beépítettem a mostani kiadásba. Gyűjtésem során felhasználtam a hozzám eljuttatott kéziratos dolgozatokat, továbbá az interneten hozzáférhetővé tett anyagokat is. Ezek közül messze kiemelkedik Polgár Tamás ( ) székesfehérvári katonaélményeiről szóló beszámolója, amihez egy gondosan összeállított, bőséges szójegyzék is csatlakozik. Itt szeretném megköszönni, hogy hozzájárult anyagának szótáramban való felhasználásához. A KatSzl. mostani kiadásában a szótári részt jelentősen megváltoztattam, kibővítettem. Nem láttam ugyanakkor értelmét a szótárt kísérő tanulmány átdolgozásának. Ez a szöveg közel két évtized után is viszonylag pontos elemzést nyújt a katonai szleng általános kérdéseiről és az 1980-as évek sorkatonáinak nyelvéről. A szlengről (miként a nyelvről és a nyelvészetről) vallott nézeteim természetesen sokban átalakultak 1991 óta, azonban úgy vélem, nem a katonai szleng szótára az a hely, ahol ezeket a katonai szlengen messze túlmutató gondolatokat meg kellene fogalmaznom. Ezekkel az érdeklődők már eddig is találkozhattak különböző írásaimban, a Szlengkutatás sorozat korábbi köteteiben (akárcsak a szerkesztési elveket, a kötetszervező témákat, a beválogatott írásokat megfigyelve) vagy a Wikipédia általam írott szleng szócikkében. Ezen meggondolásból a KatSzl.2 lényegében változatlan tartalommal adja közre a A magyar katonai szleng című tanulmányomat, rajta néhány kisebb hiba kijavításán kívül csak a Szlengkutatás sorozat formátumához való igazítás miatt változtattam, megújítva a hivatkozási rendszert, irodalomjegyzéket készítve hozzá, és ahol a szöveget közvetlenül érintő újabb információk kerültek elő, ott *-gal jelzett lábjegyzetekben kiegészítve korábbi megjegyzéseimet. Bízom benne, hogy a változtatások után egy, az első kiadásnál teljesebb, de legalább ugyanolyan jól használható könyvet tart a kezében az olvasó. Debrecen, november Kis Tamás 12

14 A MAGYAR KATONAI SZLENG

15

16 Kis Tamás A magyar katonai szleng I. 1. A katonai szleng vizsgálata mindmáig [1991] hiányzik a magyar szociolingvisz tika kutatási területei közül. Ez a hiány a kutatások változatos témaköreit látva (vö. Kiss Szűts 1988) fölöttébb feltűnő. A tények azt mutatják, hogy a szociolektusok e sajátos változatának vizsgálata szemben például a német, az olasz, a cseh, a francia, az angol vagy a finn nyelv katonai szlengjével a magyar nyelvtudományban jószerivel meg sem kezdődött. Némi érdeklődés az első világháború utáni évekig tapasztalható, de a lemaradásunk a külföldi vizsgálatokhoz képest már ekkor is nyilvánvaló (vö. Balassa 1920, Spitzer 1920b). E helyt nem áll módomban a külföldi irodalmat számba venni, de talán elég is csak arra utalnom, hogy például csupán a finn katonai szlengről két terjedelmes szótárból tájékozódhatunk (Hämäläinen 1963, Penttinen 1984), és alapos elemzésből sincs hiány (Hämäläinen 1946). Ezekkel az igen gazdag adattárakkal szemben a mai magyar katonai szlengről nagyon kevés adatunk van. Az egyetlen nyomtatásban megjelent szójegyzék Kövesdi Péter és Szilágyi Márton munkája (1988; ism. Kis 1989). Ezen kívül csak néhány kisebb nyomdafestéket látott közleményről van tudomásom: Tarpai 1977, 1980, Név nélkül (Ez utóbbinak a példái valószínűleg Halmi Sándornak a nyíregyházi tanárképző főiskola nyelvészeti könyvtárában is megtalálható cím nélküli (?) szakdolgozatából [vö. Halmi 1986] valók.) Az Igaz Szó című katonai magazin évi számainak Nyelvőr rovatában magam is írtam a katonai szleng több kérdéséről (Kis 1988a k).* A teljesség kedvéért meg kell említenem az általam ismert és használt kéziratos munkákat is. A fent említett Halmi Sándorén túl ide tartozik: Bus 1986, Mikulás 1988a c (Mikulás e három dolgozata lényegében csak elren de zésmódjában különbözik), Mikulás 1991, Kis 1985.** ** A KatSzl. első kiadása óta a következő katonai szlenggel foglalkozó munkák jelentek meg nyomtatásban: Fülöp 1991, Vaskó 1999, Szabó D. 2000, Farkas ** Az általam ismert és használt kéziratok sora az alábbiakkal bővült: Farkas 1993, Szabó P. Cs. 1995, Vaskó 1995, Kalácska 1996, Göböly 1998, Polgár , Finta 2000, Liska

17 Kis Tamás Bizonyára még számos kéziratos munka létezik; a Néphadsereg c. újság beszámol például egy szegedi diákköri dolgozat megírásának tervéről (Dési 1988). A Magyar Nyelvőr évi Hogyan beszél a mai ifjúság? c. pályázatára (vö. Nyr. 1964) is érkeztek a sorkatonák körében gyűjtött szójegyzékek (Grétsy Kovalovszky 1965: 139), de ezeknek mára már nyoma veszett. Ugyanígy nem sikerült rábukkannom Slahta György kéziratára sem (Katonaszavak gyűjteménye ), amelynek címét a Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály készítette A magyar fattyúnyelv szótárá -nak irodalomjegyzéke említi.* Végezetül szólni kell még a debreceni Kossuth laktanyában december 6-án tartott A katonák nyelve tanácskozásról is (ld. Kurdi 1985). Ezen három előadás foglalkozott a katonai szlenggel: Sebestyén Árpád a belső nyelvváltozatok közötti helyéről beszélt, Nyirkos István a magyar és a finn katonai szleng hasonlóságait vizsgálta, Bachát László pedig a katonai szleng témaköreit mutatta be gazdag szó- és kifejezésanyaggal illusztrálva. (A tanácskozás videófelvételét az alakulat elöljáróinak szívességéből módom volt megtekinteni. Az előadások anyaga kéziratom nyomdába adása után Nyelvvédelem honvédelem címen [Grétsy 1990] nyomtatásban is megjelent.) Igen szegényes tehát a katonai szleng szakirodalma, pedig nem túlzás talán, ha a társadalmi nyelvváltozatok, különösen a familiáris, bizalmas nyelvhasználat és a szleng kutatásában nagy fontosságot tulajdonítunk neki, már csak nagyszámú használója miatt is. Az 1989-ben nyilvánosságra hozott adatok szerint Magyarországon 1980 és 1990 között másfél évenként majd százezer férfi fordult meg sorkatonaként a hadseregben. Rajtuk keresztül szinte minden családban hat a katonai szleng különösen a nem katona fiatalok nyelvhasználatára, de még az idősebbek nyelvére is. E csatornákon át a katonai szleng kifejezései, szavai szélesebb körben is ismertekké válnak. Egyébként is igen jellemző mozgás a szociolektusok szavainak a sztenderdbe való behatolása, azaz általános használatúvá válása (Benkő 1988: 234). Ez a tény különösen fontossá teszi a mai szleng lejegyzését, hisz az összegyűjtött szavak néhány évtized múlva várhatóan jelentős történeti értékkel bírnak majd. 2. A katonai szlengből elindult szavakon természetesen nemcsak a katonaviselt férfiak emlékezetében megőrződő (vö. Penttinen 1984: 10), általuk elterjesztett, a passzív szókincsben meglevő, esetleg a katonai élmények elmesélésekor használt szavakat kell érteni (fóka felmosórongy ; cselló konyhai munka ; tápos előfelvételis ; stb.), hanem a katonai szlengből eredő és a társadalom más csoportjainak a nyelvében meggyökerező kifejezéseket is. A katonai szlengben alakult * A 79 szót és kifejezést tartalmazó, egy fél gépelt oldalból és három A/6 méretű cédulából álló, három kéz írásával készült kis szójegyzékhez Gedényi Mihály hagyatékából azóta sikerült hozzájutnom. Szövege hozzáférhető a internetcímen. 16

18 A magyar katonai szleng ki, és innen terjedt el például rosszindulatú; nagyon rossz jelentésben az első világháború alatt a komisz szó (Balassa 1918, Csefkó 1951; Loványi 1953; vö. TESz. II, 536). A bizalmas köznyelvben élő begyullad megijed jelentésének kialakulásában a begyulladó gránát keltette félelemből kell kiindulnunk, s így ezt is a katonai szlengből származtatnunk (Csefkó 1921: 171), mint ahogy a katonai szlengből való a megnyomja gombot rátesz egy lapáttal (eredetileg erősen támad, ti. a géppuska gombját nyomja; uo. 170) és a bedöglik (vmilyen szerkezet, gép) felmondja a szolgálatot (tkp. a gránát nem robban fel ; uo. 171). A TESz es adatával szemben már 1921 előttről adatolható a kacsa kórházi vizelőedény az első világháborús szlengből (Csefkó 1921: 172). Folytathatnánk a sort a nyelvjárások1, a régi diáknyelv2 és még több más szociolektus hasonló eredetű szavával is, kiegészítve azzal, hogy a katonai szleng gyakran csak közvetítője, elterjesztője egy-egy szónak, amely nem is benne keletkezett (ld. például a lóg szót és családját; K. P. 1916, Velledits 1916, Rexa 1919: 44, Csefkó 1921: , Bárczi 1932: 6, 1942: 83).3 3. Ma a katonai szleng szavainak elterjedése leginkább az ifjúsági nyelven keresztül történik (vö. Bachát 1980: 155, 1976: 116; Grétsy 1980: 968; Koltói 1984: 11), majd ebből a nyelvi rétegből indul tovább a köznyelv felé. Az utóbbi években került a bizalmas köznyelvbe a fent vázolt úton a kavar kotnyeleskedik; szaladgál ige szóláshasonlataival együtt (kavar, mint a fagylaltgép; kavar, mint a mérgezett egér). Ha korábban lettek volna már folyamatos megfigyeléseink a katonai szlengről, bizonyára még egész sor kifejezésről bebizonyíthatnánk hasonló eredetét. A tápos (csirke) szót (Nyugat-Dunántúlon: gyenge fizikumú, beteges, betegségre hajlamos, a katonai szlengben általánosan elterjedten: előfelvételis ) Szabó Géza (1984) például a falusi nyelvből származtatja, de szerintem legalább ennyire valószínű a katonai szlengből való eredete is. 1 Vö. plezúr horzsolás (vö. Ballagi 1877: 234; TESz. III, 227); rajcsúr gyerekviháncolás (vö. Ballagi 1877: 275; TESz. III, 337); kiül pikétre (Kisújszállás) magasra felül (pikét őrház ; vö. Bálint 1979: 64); stb. A katonai nyelvnek a nyelvjárásokra tett hatásáról ld. még: Tömörkény 1899; Szinkovich 1913; Bálint 1979: 64. Sok katonanyelvi szó található a nyelvjárások idegen szavai közt is, vö. Oláh 1906: 44 5; Horváth 1906: Nyíregyházán például adjutans-nak, ordinánc-nak csúfolták azt a diákot, aki a táblát törölgette, a tanárnak az ajtót nyitogatta (Paczauer 1917). 3 Az első világháborúnak a mindennapi beszédre és az újságnyelvre gyakorolt hatásáról ld. Erdélyi 1915; Gulyás 1923; Loványi 1942; Parászka 1917a; Somogyi 1920; Szilády 1941; Varró Vö. még: Kis 1988f. 17

19 Kis Tamás 18 II. 4. A magyar nyelv belső változatainak rendszerezésében meglévő bizonytalanságokat e helyen most figyelmen kívül hagyva (erről a legfontosabb szakirodalom áttekintésével együtt ld. Nyirkos 1982) szólni kell a katonai szlengnek a nyelvváltozatok közti helyéről. Vitathatatlannak látszik, hogy a katonai szleng csoportnyelv, miként a szakirodalom is egyértelműen ezek közé sorolja (vö. Balassa 1943: 42; MMNyR. I, 30; Hajdú 1980: 18; Nyirkos 1982: 27; Svejcer 1963: 6, magyarul: Svejcer 1975: 73; Bondaletov 1987: 69; stb.). A katonai szleng a sorkatonák által használt csoportnyelv, melyet el kell különítenünk egyrészt a köznyelvtől és a nyelvjárásoktól, másrészt pedig a hivatalos katonai szaknyelvtől (Hämäläinen 1963: 5; Kövesdi Szilágyi 1988: 48 9). Egyes kutatók a sorkatonákon túl a hivatásosok egy részére is kiterjesztik a vizsgálódást (Penttinen 1984: 10), míg mások határozottan kizárják őket ebből a körből, lévén a hivatásos katonák csak kívülálló használói a katonai szlengnek (ennek okairól ld. Kövesdi Szilágyi 1988: 6). A sorkatonai szolgálatot teljesítő határőrök szlengjét a katonai szlengbe tartozónak kell venni; tapasztalataim szerint eltérései pusztán az eltérő szolgálatból és felszerelésből adódó szókincsbeli különbségek, amit egyszerű fegyvernemi differenciaként értékelhetünk (vö. bokorjárőr éjszakai járőr a zöldhatáron ; okmányos a határsávba belépő járőr ; buzi[pendely] hálóing ; kasztró bakancs ; újonc, kopasz, gumi, öregedő, öreg, leszerelő [az egymást követő korosztályok, időszakok nevei a három havonkénti bevonulásnak megfelelően]; nyúl, répakombájn, réparágó a Magyar Néphadseregben szolgáló katona ; stb.). A katonai szleng megnevezésében talán a már említett elhanyagoltsága miatt elég nagy tarkaságot találunk. A múlt században főleg kaszárnyai szók, katonai szók cím alatt közöltek kisebb-nagyobb szógyűjteményeket (vö. pl. Lintner 1874: 185; Lehr 1874: 525), Dobos (1898: 3, jegyz.) és Tömörkény István pedig bakanyelv-nek nevezte (1900: 1). Később előfordul az általánosabb katonai nyelv megnevezés használata (Sebestyén 1981: 323, jegyz.; Tarpai 1980: 9), de gyakoriak a körülírások is: a katona (argot-szerű) nyelve (Felszeghy 1938: 20); a katonák nyelvhasználata (MMNyR. I, 29); a sorkatonák jellegzetes nyelvhasználata (Rácz 1987: 147). A hivatalos katonai nyelvtől való különbségekre és a szlengjegyekre utalva születhettek a katona(i) argó (Bárczi 1932: 10, 14; Szabó 1984: 8) és a katonai szakzsargon (Grétsy 1980: 968) műszavak. A terminológiai sokféleségnek az alapos vizsgálatok hiányán túl oka lehet az is, hogy a katonai szlengnek a többi csoportnyelvhez való viszonya sincs tisztázva. Sebestyén Árpád az életkori nyelvváltozatok közé helyezi (1981: 323, jegyz.),

20 A magyar katonai szleng Rácz Endre az ifjúsági nyelv mint rétegnyelv egyik csoportnyelvét látja benne (1987: 147). Én mint ezt később kissé részletesebben is kifejtem a szleng egyik változatának tartom a sorkatonák nyelvi környezetében kialakult szociolektust, ezért megnevezésre a katonai szleng szakszót tartom a legjobbnak. A magyar nyelvészeti szakirodalomban erre a csoportnyelvre tudtommal először 1922-ben használták a szleng elnevezést (Balassa 1922; a rövidke írás angol példán felbuzdulva a háborús slang gyűjtését szorgalmazta). Az újabb időkben Mizser Lajosnak a katonai ragadványnevekről írott cikkében bukkan fel a katonai szleng műszó (1973: 72) Tárgyalt csoportnyelvünknek a szlengbe való sorolása megkívánja, hogy ha csak egy-két ponton érintve is megvizsgáljuk a társadalmi nyelvváltozatok kérdéskörét. A szleng fogalma, s így maga a szleng műszó is meglehetősen későn tűnt fel a magyar nyelvtudományban, pedig a szleng várható megjelenését Bárczi Géza már több mint fél évszázada megjósolta (1932: 2 3, 4). A magyar szleng történetének és magának e nyelvi jelenségnek az első összefoglaló leírása Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály nevéhez fűződik ( : I. füzet). Sajnos hatalmas, huszonnégy kötetes, több tízezer adatot tartalmazó szótáruk és az általuk képviselt szemlélet semmilyen hatással nem volt a magyar csoportnyelvek kutatására.5 Kovalovszky Miklós határkőnek számító Valóság-beli cikke (1963) után a fattyúnyelv vizsgálata helyett az ún. ifjúsági nyelv feltárásával igyekeztek pótolni nyelvészeink nyelvünk eme színes részrendszerének hiányzó leírását, Zolnayék eredményeiről tudomást sem véve. Ennek az új irányzatnak a megjelenését a szleng szempontjából korántsem tarthatjuk szerencsésnek. Az ifjúsági nyelv terminus a fiatalság által beszélt többé-kevésbé egységes csoport- (réteg)nyelv jelentésben való használata egyrészt túlságosan leszűkítette a vizsgálandó területet, másrészt a nyelvi univerzáléként is felfogha tó szleng egyik speciális esetenként leírható magyar szleng működése, rendszere kapcsán felmerülő kérdések megválaszolását a jelenségek puszta leírásával igyekezett pótolni. E leegyszerűsítő közelítésmódból következik, hogy az elméleti megállapítások csak részben állják meg a helyüket, így például az az okfejtés, mely e szociolektus stílusát, keletkezését, használatát mint nemzedéki problémát tünteti fel, erősen vitatható (vö. pl. Bachát 1982: 53 8). Hasonlóan vélekedhetünk a szlengben tükröződő nyelvi deviancia nyelvművelési kérdésként való felfogásáról is. 4 A katonai ragadványnevekkel Mizser az említett cikken kívül a Honvédségi Szemlében egy olvasói levélben is foglalkozik (1985). Ehhez a témakörhöz csatlakozik Hajdú Mihály cikke (1984). 5 A Zolnayék használta fattyúnyelv szleng szót az ÉrtSz. is felvette némileg szűkebb, a szókincsnek az a része, amelyet az alsóbb nyelvi rétegbe (tolvajnyelvbe, diáknyelvbe) tartozó szavak alkotnak jelentésben. 19

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Jóból is megárt a sok(k) Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Török Anita VI. magyar V. elméleti nyelv. Debrecen,

Részletesebben

Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról

Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról Szlengkutatás 3. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra Mi a szleng? Tanulmányok a szleng

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai*

Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai* Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai* Igaz, a franciáknál az elmúlt évtizedekben nem volt rendszerváltás, de egy közelmúltban megírt tanulmányomhoz hasonlóan (vö. SZABÓ 2011), ebben az írásomban

Részletesebben

Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára

Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára Szlengkutatás 5. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Czók Anna magyar néprajz

Részletesebben

Húsz év múlva. Régebbi és újabb gondolatok a szlengről

Húsz év múlva. Régebbi és újabb gondolatok a szlengről Húsz év múlva Régebbi és újabb gondolatok a szlengről Századunk utolsó évtizede meghozta a hazai szlengkutatás régóta esedékes fellendülését. ANDRÁS LÁSZLÓ és KÖVECSES ZOLTÁN magyar angol (1989) és angol

Részletesebben

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék. A borászat nyelve. Szakdolgozat. Készítette: Tóth Krisztina v.

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék. A borászat nyelve. Szakdolgozat. Készítette: Tóth Krisztina v. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék A borászat nyelve Szakdolgozat Készítette: Tóth Krisztina v. év magyar szak 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. II. A borászat története 2- II.1. Ókori

Részletesebben

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Lanstyák István A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Annotáció: A dolgozat bevezető részében a nyelvi ideológiák háromféle értelmezését mutatom be, majd elkötelezem magam ezek egyike mellett.

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15.

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 10. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS Anyanyelvünk 2015. FEBRUÁR XXXVII. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Kezdõdik a Lõrincze-év! Balogh Judit: Hadd beszéljünk

Részletesebben

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 224. SZÁM KIADVÁNYAI 224. SZÁM REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A 2005. október 20 21-i somorjai konferencia elõadásai Szerkesztette: Vörös erenc MAGYAR

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 46. magyar nyelv hete Nyelvünk, a hungarikum Anyanyelvünk 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy 80 Büky László: Érces idézetek

Részletesebben

AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ MŰFAJAI

AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ MŰFAJAI DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ MŰFAJAI (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTERAKTÍV MAGÁNÉLETI MŰFAJOKRA) ÉRSOK NIKOLETTA ÁGNES 2007 1. BEVEZETÉS A számítógépek használata napjainkra teljesen általánossá,

Részletesebben

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára TANÍTÁSI DRÁMA a drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének szolgálatában segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA KÉSZÜLT A

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

Tartalom. Anyanyelvünk éve

Tartalom. Anyanyelvünk éve Anyanyelvünk éve Lassan múlik a tél s föllebben újra a függöny kígyóként karikáznak a szűzek a zsenge fiúkkal tompán búgnak a mélyből vággyal telt fuvolák s ímhol a luk a fából készült szikla tövében tisztán

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1.

A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. GENEALÓGIA 1. A TÖRTÉNELEM SEGÉDTUDOMÁNYAI I. Sorozatszerkesztő Kollega Tarsoly István Pandula Attila Genealógia 1. Szerkesztette Kollega Tarsoly István Kovács Eleonóra

Részletesebben