Források Pápa város 1848/49. évi történetéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Források Pápa város 1848/49. évi történetéből"

Átírás

1 Források Pápa város 1848/49. évi történetéből Válogatta, szerkesztette, a tanulmányokat és a jegyzeteket írta HUDI JÓZSEF 2001

2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó, A kötet előzményei, célja, beosztása A forráskiadás elvei és módszerei I. PAPA A REFORMKORBAN. í. Pest, 1831 Pápa, Pápa, Pápa, Pápa, Pápa, Pápa, Pápa, június Pápa, augusztus 25. Pest, 1841 Pápa, 184 január 24. Pest, Pápa, 184 június szeptember-október 16. Veszprém, február Pápa, március Pápa, október Pápa, január 20. Pápa, május 21. Pápa, július 3i- 2 Pápa, november Ludvigh Sámuel leírása Veszprém megyéről, Veszprém és Pápa városokról 19 Voyta Adolf pápai építőmester visszaemlékezései gyermekkorára 19 Vermes Illés kaszinóigazgató visszatekintése a Pápai Kaszinó megalakulásának körülményeire 20 A Pápai Kaszinó alapszabályai 21 A Pápai Kaszinó működésére vonatkozó rendeletek 22 A Pápai Kaszinó tisztségviselőinek hatásköri leírása 25 A Pápai Kaszinó tisztségviselőinek és tagjainak kimutatása 26 A Pápai Kaszinó a földesúrtól támogatást kér a városi közvilágítás fejlesztésére 28 A pápai molnár céh legényrendtartása 29 Fényes Elek statisztikus leírása Pápa városáról 30 Hivatalos jelentés a Pápán működő gyárakról 32 Beszámoló a pápai kőedény- és porcelángyár országos iparkiállításon való szerepléséről 33 A pápai városrészek egyesülési szerződése 34 Árvay Sándor visszaemlékezése gyermekkorára... Szuper Károly naplója pápai színészkedéséró'l Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentése a pápai járásbeli rendezett tanácsú községekről Liber lajos református kántor temetési költségeinekkimutatása Cseresnyés Sándor vármegyei főorvos jelentése a város egészségügyi intézményeiről A Pápai Kaszinó tisztújítási jegyzőkönyve Pápay Miklós kéziratos költeménye a Kishantai Hegyközség boroskancsójáról 45 Könnye Ferenc városi főjegyző kimutatása a város kereskedelmi forgalmáról 47 Veszprém vármegye közgyűlésére beadott jegyzék a rendezett tanácsú helységekről és a mezővárosokban tartott országos vásárokról 49

3 386 Tartalomjegyzék 2 Pápa, december november 25. Pest, 1847 november 26. Pest, 1847 november 1847 november 28. Pest, 1847 november 29. Pest, Veszprém, 1848 február Bezerédy Mihály pápai uradalmi prefektus javaslata a város pusztagyimóti majorsági gazdálkodásának korszerűsítésére Hetvényi István emlékezése a pápai református kollégiumra A pápai kereskedőtársulat tagjainak névsora Pápa szabadalmas mezőváros tisztikara 1847 végén Pápán működő országos ügyvédek, orvosok és sebészek névsora A Pápai Református Főiskola tanári kara az 1847/48. tanévben Fényes Elek statisztikus leírása Veszprém megyéről és Pápa városáról Rosos István alispán hivatalos jelentése veszprém vármegye évi állapotáról (Részletek) II. PÁPA A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KÜSZÖBÉN Pápa, január 3 Pápa, január 4. 3 Veszprém, február 34. Veszprém, február 35. Veszprém, február Pápa, február február Pápa, február 39. Buda, február Pozsony, március A Pápai Kaszinó tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve 74 Forintos János zárgondnok évi számadásának részlete Balogh Ignác árváinak ruhaellátásáról 74 Veszprém megye közgyűlésén bemutatják a pápai asztalos céh ügyében keletkezett iratokat. A pápai asztalos céh feliratban kérte a kontárkodás felszámolását; a kérést az uradalom támogatta és a Helytartótanács is jóváhagyta 75 Veszprém megye közgyűlésén ismertetik a Helytartótanács leiratát, melyben Löw Lipót pápai rabbit áttelepedési engedély beszerzésére szólítja fel; ellenkező esetben visszautasítja Morvaországba 78 Szakonyi Lajos pápai járási főszolgabíró jelentése a pápai városi temetőben talált árva kislány felneveltetéséről 79 Veber Antal polgár felmentést kér a fegyveres polgári szolgálat alól 79 A Helytartótanács hivatalos vizsgálatot rendel el a pápai zsidó hitközségben a rabbiválasztás miatt támadt egyenetlenségek kivizsgálására 80 A győri Hazánk tudósítása a város kulturális életéről 81 A Helytartótanács a felküldött rablajstromok átvizsgálását követően a pápai uradalomnak megtiltja, hogy a 18 éven aluliakat bottal büntesse 82 Sebestyén Gábor Veszprém vármegyei követ levele Bezerédy Mihály pápai uradalmi prefektushoz.. 83

4 388 Tartalomjegyzék 61. Pápa, május 6. 6 Pápa, május 1 6 Pápa, május május május május Veszprém, május június Veszprém, június június Veszprém, június 5. 7 Budapest, június 8. 7 Pápa, június Veszprém, június június Pápa, június 77. Budapest, június 78. Veszprém, június 79. Pápa, június 80. Pápa, június Pápa város közgyűlésének jegyzőkönyve a Követválasztási Központi Választmány megalakításáról 107 A Pápa mezővárosi Követválasztási Központi Választmány alakuló jegyzőkönyve 107 Roboz István hírlapi tudósítása a veszprémi és a Pápa környéki eseményekről 109 A pápai kollégium tanári kara a tanév idő előtti befejezését javasolja a püspöknek 110 A pápai kollégium tanári kara határozata a tanulók honvédseregbe állásáról 111 Hetvényi István volt pápai kollégiumi diák visszaemlékezése a tanév bezárására, honvéddé állásáról 111 A népképviseleti országgyűlésen képviselői jogkörrel bíró Veszprém megyei mágnások összeírása 112 A Márczius Tizenötödike c. lap pápai tudósítójának gunyoros hangvételű beszámolója a parasztnyúzónak" titulált Bezerédyek politikai törekvéseiről 113 A Veszprém vármegyei nemzetőrségnek az Állandó Bizottmány által jóváhagyott szervezeti beosztásának Pápára vonatkozó részlete 114 A pápai kollégium tanári karának javaslata a köztartás új rendjéről 115 A magyar honvédelem javára tett pápai adakozások kimutatása a június 5-1 állapot szerint 116 A belügyminisztérium elfogadja a pápai városi tisztikar rendszeresítését 131 Az Állandó Bizottmány tárgyalja Kalauz János pápai pandúr folyamodását, melyben a Szentes János zsivány elfogásáért járó jutalom kifizetését kéri 132 Az Állandó Bizottmány Messzerer György pápai sebész boltnyitási engedélykérelmét tárgyalja, figyelembe véve a pápai sebészegylet véleményét 132 Györffy Endre pápai önkéntes nemzetőr (honvéd) véleménye a magyar szellemű nemzeti haderő megszervezéséről és kiképzéséről 135 A Pápai Kaszinó közgyűlésének jegyzőkönyve 137 István nádor leirata a statárium bevezetéséről 138 A megyegyűlés kihirdeti a lázítókra is kiterjesztett statáriumot és kinevezi a rögtönítélő bíróság tagjait 139 Az országgyűlési követválasztás jogával rendelkezőpápai lakosok összeírása 140 A győri Hazánk beszámolója a június án lezajlott Pápa városi tisztújításról 156

5 Tartalomjegyzék Pápa, június 2 8 Pápa, június Veszprém, június 26. A Pápa városi választmányi ülés jóváhagyja az elkészült követválasztói névsorokat és választási bizottságot hoz létre 157 A pápai követválasztás jegyzőkönyve Vermes Illés uradalmi ügyész országgyűlési követté választásáról 158 Az Országos Statisztikai Hivatal leiratát, valamint a Hivatal utasítására készített iparösszeírásokat bemutatják a törvényhatósági ülésen 158 III. A VÁROS A HONVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN Pápa, június 85. Pápa, június 86. Pápa, június Budapest, június Pest, június Pápa, június Veszprém, június Budapest, július 1. 9 Pápa, július 9 Pápa, július 94. Pápa, július Pápa, július Pápa, július Veszprém, július Zalaszentgrót, július Pest, július 1 Hoffelder József vármegyei másodfőorvos nemzetőrségifőorvosi kinevezéséért folyamodik a megyehatósághoz 165 A győri Hazánk egyik pápai radikális olvasója bírálja Bezerédy Mihály uradalmi prefektust a pápai tisztújításon és országgyűlési követválasztáson elkövetett állítólagos jogsértései miatt 166 A Márczius Tizenötödike pápai tudósítójának beszámolója Bezerédy Mihály pápai uradalmi prefektus magatartásáról 167 István nádor kinevezi a Veszprém megyei nemzetőrségi parancsnokokat 169 Fővárosi hírlapi tudósítás a pápai városi tisztújításról 169 A zsidó községben működő tanítók adatai a pápai zsidóság összeírásából 170 A megyebizottmány a 7. honvédzászlóalj felét 171 Pápára helyezi át Tarczy Lajos folyamodása a miniszterelnökhöz a pápai főiskolai tanárok nemzetőrségi külszolgálat alóli felmentéséért 172 A Dráva-vonal mellé kivezényelt nemzetőrség beosztási tervezete 172 A Dráva-vonal mellé rendelt pápai nemzetőrség összeírása 173 Rapoch Ignác csődbement kereskedő folyamodása a nemzetőri külszolgálat alóli felmentésért 180 Schwarcz Bernát izraelita szabómester a nemzetőrségi külszolgálat alóli felmentését kéri 181 A bencés rendházfőnök feljegyzése a pápai nemzetőrség kiindulásáról 182 A Közlönyben közzétett tudósítás részlete a Veszprém megyei nemzetőrség első zászlóaljának szervezéséről és Baranyába vezényléséről 183 Egy önkéntes nemzetőr beszámolója a Veszprém megyei nemzetőrség hadiszolgálatáról 184 Báró Baldacci Antal újsághirdetménye a nemzetőrségi szabályzat megjelenéséről 185

6 39O Tartalomjegyzék 100. Pápa, július Veszprém, július 1 10 Veszprém, július 1 10 Budapest, július 104. Pápa, július Sellye, július Sellye, július Sellye, július Győr, augusztus aug Pápa, augusztus 15- szeptember Veszprém, aug Pápa, augusztus 2 11 Pápa, augusztus 24- szeptember Pápa, augusztus 115. Veszprém, augusztus Nagykanizsa, szept. 1 Pápa, szeptember^ Nagykanizsa, szeptember 6. A Hazánk tudósítása a nemzetőrség kimozdításának körülményeiről, a város közhangulatáról A megyehatóság nemzeti érdekből felmenti a tanárokat, tanítókata megyén kívüli nemzetőri szolgálat alól 186 A nemzetőrség Dráva-melléki külszolgálata miatt új tagokat neveznek ki a pápai törvényszékekre 187 A hivatalos kormánylap tudósítása a Győr-Pápa- Városlőd napi postajárat beindításáról 188 Horváth Lazámé alsóvárosi lakos házának becsüje 188 Egy önkéntes nemzetőr tudósítása a baranyai táborból 189 Egy önkéntes nemzetőr tudósítása a Drávamelletti táborból 190 Egy önkéntes nemzetőr tudósítása a baranyai 191 táborból Győr város közgyűlése a jogtalanul megvámolt pápai polgárok panaszát tárgyalja 192 Hqffelder József nemzetőrségi főorvos jelentése a Drávánál szolgált nemzetőrség egészségügyi helyzetéről 192 A bencés rendházfőnök naplófeljegyzései 198 A megyehatóság a 7. honvédzászlóalj felének Pápára helyezéséről értesíti a hadügyminisztert Koroncz László pápai esperes-plébános körlevele, melyben a lelkipásztorokat szeptember 5-ére Gannára hívja értekezletre az egyházmegyei és nemzeti zsinat előkészítésére 199 Nagy Iván honvéd tizedes visszaemlékezései a Pápán tartózkodó 7. honvédzászlóalj mindennapi életéről 201 Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök Pápa városát a dunántúli nemzetőrség gyülekezési helyéül jelöli ki 204 A megyehatóság a miniszterelnöki rendeletnek megfelelően Pápát jelöli ki a dunántúli önkéntes nemzetőrség gyülekezési helyéül, s végzéseket hoz a hadszervezés feltételeinek biztosítására Csány László királyi biztos javaslata Battyhány Lajos miniszterelnöknek a dunántúli önkéntes nemzetőrség mozgósításáról 206 A Pápai Kerületi Biztottmány Alstadter Salamon és Monavill Márton veszprémi hadsereg szállítókkal 207 Csány László utasítása a szántói járási főszolgabíróhoz a Pápáról kiinduló 7. honvédzászlóalj ellátására 208

7 119. Siklós, szeptember szeptember 121. Győr, szeptember 1 12 Budapest, szeptember Pápa, szeptember 124. Pápakovácsi, október Pápa, október Pápakovácsi, október Pápa, október Pápa, október Pest, november Pest, november 131. Pest, november 13 Pápa, december december Veszprém, december Pápakovácsi, december Győr, december Pápa, december Pápa, december Pápa, december 25. Tartalomjegyzék 391 Gróf Esterházy Károly nemzetőrségi főparancsnok hazainduló csapatainak utirendjét közli 208 A Pápai Állandó Bizottmány értesíti Veszprém megyét a dunántúli nemzetőrség kiképzéséről Győr szabad királyi város közgyűlése vizsgálatot rendelt el a pápai polgárok indokolatlan megvámolása miatt 209 Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök rendelete a dunántúli vármegyékhez a betörő ellenséggel szembeni fellépésről, a statáriális bíróság bevezetéséről 210 Slezinger (Schlesinger) Lipót pápai pipagyáros külszolgálat alóli felmentését, s helyettes állításának engedélyezését kéri 211 A kovácsi plébános feljegyzése a pápaiak hangulatáról 212 A bencés rendházfőnök naplója a pápai nemzetőrség kimozdításáról 212 A kovácsi plébános feljegyzései a pápai eseményekről 213 Újhegyi József ügyvéd családfenntartóként a nemzetőri szolgálat alóli felmentését kéri 214 Zábrák János pápai lakos vagyontalanságára hivatkozva a nemzetőri szolgálat alóli felmentését kéri 215 Az Országos Honvédelmi Bizottmány rendelete a néplapokban megjelent hivatalos közleményeinek kihirdetéséről 215 Az Országos Honvédelmi Bizottmány hadmegyék kialakítására vonatkozó rendelete 216 Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentése a Pápán lefoglalt lőporról és ólomról 216 A Pápai Újoncállítási Választmány jelentése az újoncállítás állásáról 217 A pápai református kollégium tanári kara a tanulók Gázon Eduárd elleni botrányos fellépését tárgyalja 218 A Veszprém Vármegyei Állandó Bizottmány az újoncozás helyzetét tárgyalja 219 A kovácsi plébános feljegyzései a pápai esemé- 220 nyékről Csány László dunántíili kormánybiztos levele Hunkár Antalhoz az ellenséges hadmozdulatokról, népfelkelés és gerillacsapatok szervezésének szükségességéről Szakonyi Lajos hadihelyzetről szóló jelentése Hunkár Antal kormánybiztoshoz, főispánhoz 221 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a Pápa környéki sáncmunkálatokra 222 Szakonyi Lajos pápai járási főszolgabíró jelentése Hunkár Antal kormánybiztoshoz a hadfelszerelés szállításáról, gerillacsapatok felállításáról

8 392 Tartalomjegyzék 140. Veszprém, december Pápa, december Veszprém, december 14 Pápakovácsi, december Pápa, december Pápa, december december 3O Pápakovácsi, december december 30. körül december 3O december 31- A megyebizottmány végzése a Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentésében előterjesztett ügyekben 224 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a Perczelhadtest Pápára vonulásáról 225 Rosos István első alispán jelentése a magyar katonaság számára szállított fegyverekről és felszerelési tárgyakról 225 A plébános feljegyzése a pápai megyei tisztviselők magatartásáról 226 Gombás Mózes járási szolgabíró a Veszprém Vármegyei Állandó Bizottmánytól kér utasítást, mit tegyen az ellenség közeledésének hírére 227 Szakonyi Lajos főszolgabíró levele Hunkár Antal kormánybiztoshoz a megye helyzetéről 227 Horváth Ignác vármegyei adóvevő tudósítása az ellenség Pápára történő bevonulásáról 229 A pápakovácsi plébános feljegyzése a gerillacsapat szervezéséről, s az ellenség Pápára vonulásáról 230 Hunkár Antal főispán visszaemlékezése a szabadcsapatokszervezéséről 230 A bencés rendházfőnök naplófeljegyzése a császári csapatok Pápára vonulásáról 231 A Veszprém Vármegyei Állandó Bizottmány az ellenség Pápára vonulásáról értesül 231 IV. CSÁSZÁRI ZÁSZLÓK ALATT Pápa, január 15 Pápa, január 15 Pápakovácsi, január Pápa, január Pápa, január Pápa, január Pápa, január Pápa, január Pápa, január 160. Pápa, január Pápai tanácsülés határozata a Perczel-hadtest 237 ellátási költségeinek rendezéséről A városi tanács kifizeti az évi önkéntes nemzetőrök kísérőinek napidíját 237 Vidovics Ágoston feljegyzése a pápaiak hangulatáról 238 A Pápai Kaszinó tisztújításának jegyzőkönyve 238 Pápa város bizonyítványa az Újváros utcában fekvő Tímár Józsefné-féle ház leégéséről 239 Ribiánczki János uradalmi ispán és Bodács Sándor orgonaművész letelepedési engedélye 239 A városi állatállomány Bakonyba menekítésének költségeit a tanács megtéríti 240 A városi tanács Könnye Ferenc főjegyzőt bízza meg az útlevelek kiállításával 240 A városi tanács átveszi és kihirdeti az első császári proklámációkat és egyetemlegesen felelősséget vállal a különféle császári parancsok végrehajtásáért 240 A város Jézus neve napján szokás szerint szentmisét tart a földrengés elkerülésére 241

9 161. Pápa, január 1 16 Pápa, január 1 16 Pápa, január Pápa, január Pápakovácsi, január Veszprém, január Pápa, január Pápakovácsi, január Pápakovácsi, február 170. Pápa, február 171. Pápa, január 17 Pápa, január Pápa, január 174. Pápa, február 175. Pápa, február Pápa, február Pápa, február 178. Pápa, február 179. Pápa, február Pápa, február 181. Pápa, március 18 Pápa, március 18 Pápa, március Ta rtalomjegyzék 393 Gróf Ferdinánd Althann városi térparancsnok parancsára a város hűségesküt tesz I. Ferenc Józsefnek 241 Gróf Ferdinánd Althann városi térparancsnok a városi lakosok haladéktalan lefegyverzését rendeli el 242 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a magyar gerillák és a császári csapatok bakonybéli ösz- 242 szetűzéséről Pápa város bizonyítványa Pfeifer Leopold besorozott honvédról 244 Vidovics Ágoston feljegyzése a gerillák elfogásáról és kivégzéséről 244 Fiáth Ferenc császári-királyi biztos rendeletében bejelenti, hogy a császári megszállás alá került Veszprém megye irányítását átvette, a megye és városok önkormányzatát felfüggeszti 245 A városi tanács ideiglenesen a magyar bankjegyek elfogadására kötelezi a lakosságot 246 Vidovics Ágoston plébános feljegyzése Vermes Illés követ hazaérkezéséről 247 Vidovics Ágoston plébános feljegyzése Tomor Ferenc elfogásáról 247 Plosszer Ferenc káplán feljegyzése Tomor Ferencről és a köztársasági egyletről 248 Fertelka Vencel rokkant pattantyús letelepedési engedélye 249 Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentése az alispánnak a pápai járás helyzetéről 249 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a megszálló császári csapatok berendezkedéséről 250 A városi tanács határozata a városi pénztárak új kezelési rendjéről 251 Pápa városa bizonyítványa arról, hogy Horváth László városi írnokot besorozták honvédnek 251 A város kifizeti az 1848-ban kiállított 66 önkéntes nemzetőr felszerelési költségeit 252 Pápa város jelentése a váltótörvényszékhez Hoch Xavér Ferenc anyagi helyzetéről 252 Pakrócz Ferenc városi kapitány jelentése a város éjszakai világításáról 253 Pápa város bizonyítványa Mészáros Imre városi írnoki szolgálatáról 253 A tanácsülés kihirdeti Fiáth Ferenc császári biztos rendeleteit 253 A városi gyámhivatal kifizetései a távol lévő honvédek részére 254 A városi tanács határozata a letelepedési és lakhatási engedély díjairól 254 Frank Ignác, a Griff vendégfogadó haszonbérlőjének szerződését a tanács meghosszabbítja 255

10 394 Tartalomjegyzék 184. Pápa, március Pápakovácsi, március Pápa, március 187. Pápa, március Pápa, március Pápa, március Pápa, március Pápa, március Pápa, március 19 Pápakovácsi, március Pápa, március Pápa, április 196. Pápa, április Pápa, április 198. Pápa, április 199. Pápa, április 200. Pápa, április 201. Pápa, április Pápa, április Pápa, április 14. Pápa, április 21. Pápa, április 26. Pakrócz Ferenc kapitány jelentése a házak sorszámozásakorfelmerültgondokról 255 Vidovics Ágoston plébános feljegyzése a katolikus papság hangulatáról 256 A katonai parancsnokság utasítása az utasok ellenőrzéséről 256 A járási szolgabíró utasítása az 5 és 100 forintos magyar bankjegyek közforgalomból történő kivonásáról 257 A városi tanács határozata a Fehérló fogadó bérleti szerződésének meghosszabbításáról 257 A vendéglősök katonákra fordított költségeinek jegyzéke 258 Könnye Ferenc főjegyző jelentése Süttő János kádármester végrendeletének végrehajtásáról 258 A városi tanács határozata a császári katonaság szökésének megakadályozására 259 Farkas Mihály lelkésznek adott városi bizonyságlevél a pápai irgalmasok kórházában eltöltött szolgálati időről 260 Vidovics Ágoston plébános feljegyzése Vermes Illés követ vagyona összeírásáról 260 A zsidó iskola katonai szállássá alakításának költségei 261 Pápa város jelentése Pest városához az onnan elszökött Matusch Mihályné Gerecs Klára hollétéről 261 Manhart Ferenc pápai ácsmester és fakereskedő erkölcsi, politikai és vagyoni bizonyítványa 262 A városi tanács határozata a kvártélymesterek visszaéléseinek megakadályozására 262 A városi tanács határozata az ún. Zichy-ház előtti lámpa fenntartási költségeinekfedezéséről 263 A katonai térparancsnokság megtiltja, hogy a lakosok a házfalakra lazító feliratokat készítse- 263 nek Pápa város levele a veszprémi császári hadfogadó parancsnoksághoz Sárváry Ferenc és Szabó József szabadság os katonák bevonultatásáról 264 Pápa város igazolása a külföldre készülő ifjabb Willax Antal tímárlegénynek 264 A városi tanács segélyt utal ki Háfner József elszegényedett magántanítónak és Hegedűs József polgárnak 265 A katonai szállásul szolgáló zsidó iskola fenntartási költségei 265 Pápa város erkölcsi bizonyítványa Pserhoffer Samu orvosdoktor működéséről 265 Martonfalvay Elek visszaemlékezése a császári csapatok kivonulásáról, a megye és Pápa felszabadulásáról 266

11 Tartalomjegyzék Veszprém, Francsics Károly veszprémi borbély legény naplója április 26. az ellenség kivonulásáról április 22- Szőgyény-Marich László visszaemlékezései Veszp- rém megyén történő átutazásukról Pápakovácsi, Vidovics Ágoston plébános naplófeljegyzése a április császáriak kivonulásáról 269 V. VÉGKIFEJLET Pápa, ápri- Pápa város erköksi bizonyítványa Prokl Menyhért lis 28. karnagy magaviseletéről Pápa, ápri- A városi tanács kifizeti a kivonuló császáriak ellis 28. látási költségeit Pápa, ápri- A városi tanács a bizonytalan helyzet miatt elhalis 29. lasztjaa magyar nemzeti zászló kitűzését Pápa, má- A városi tanácsülésen bemutatják az újonnan jus készített nemzeti zászlót Pápa, má- A város segélyt ad a császáriak által elhajtott jus Esztergom és Fejér megyei fuvarosok hazautazásánakbiztosítására Pápa, má- A városi tanács Ungár Móric magyarteveli szárjus 5. mazású selyem- és gyapjúfestőnek letelepedési és iparűzési engedélyt ad Pápa, má- A városi tanács engedélyezi a csetényi ütközetben jus 5. elhunyt Samu Kovács Pál önkéntes árva örökségének kiadását Pápa, má- A városi tanács honvédújoncozásra vonatkozó jus határozatai Pápa, má- Pálóczy László képviselőházi elnök a lemondottnak jus 16. tekintett Vermes Illés országgyűlési követ helyett új követ választását rendeli el Pápa, má- A városi tanács kiutalja a toborzásnál segédkező jus 19. zenészek díját Pápa, má- Vajda Gábor százados pápai térparancsnokká jus 19. nevezi ki Simon Péter mérnököt Pápa, má- Pápa város jelentése a belügyminiszterhez az újjájus2i. alakított Központi Választmányról Pápa, má- Pápa város Központi Választmányánakjelentése a jus 21. belügyminiszterhez arról, hogy Vermes Illés helyett új követ választásáról intézkedett Pápa, má- A város kezeslevele a magyar hadsereg részére jus 2 dolgozó iparosoknak Pápa, má- Pápa város bizonyságlevele a Csornán letartóztajus 30. ' tott Lebenstein Ábrahám zsidó szabadon bocsátásáért Pápa, má- Pápa város levele Veszprém Vármegye Állandó jus 30. Bizottmányához, melyben Győrök György ügyvéd és neje, Novakovics Anna elleni csőd határidejének közhírré tételét kéri 284

12 396 Tartalomjegyzék 225. Pápa, június 226. Pápa, június 2 Pápa, június 228. Pápa, június 229. Pápa, június 230. Pápa, június 231. Pápa, június Pápa, június Pápa, június Veszprém, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június 2 24 Pápa, június Pápa, június 245. Pápa, június 246. Pápa, június A városi tanács kifizeti a Tapolca patak tisztítási költségeit 285 Willax Antal polgármester javaslatára a város a kivetett újonclétszámon felül 3 honvéd kiállítását elvállalja 286 A város az évi tisztújításkor a tisztikarból kiesett Könczöl János ügyvédet nyugdíjazás helyett kapitányhelyettesként alkalmazza 286 Városi bizonyítvány a Komáromnál hősi halált halt Merhala János ácslegényről 287 A tanács Farkas József Komáromban hősi halált halt önkéntes járandóságát édesanyjának utalja ki 287 Pápa város erkölcsi bizonyítványa Lemberger Ignác pápai seborvos, volt önkéntes nemzetőrségi orvos működéséről 287 Pápa felterjeszti a belügyminisztériumnak a tisztikar névsorát 288 Pápa város felküldi a belügyminiszternek a választópolgárok névjegyzékét és a Központi Választmányjegyzőkönyvének kivonatát 288 A városi közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata Horváth Mihály vallás- és közoktatásügyi miniszter követté válastásáról 289 Cseresnyés Sándor vármegyei főorvos kolerára vonatkozó utasítása 290 A város az egyik beszállásolást kérő honvédtisztet tájékoztatja a hadihelyzetről 291 Martonfalvay Elek visszaemlékezése Reguly János osztrákbarát német szabómester meggyilkoló- 291 sáról Pápa város jelentést küld a kormánybiztosnak a tímármesterekről és bőrkereskedőkről 294 Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentése a csornai csatáról és a pápai Reguly-gyükosságról 294 A városi tanács kárfelmérési vizsgálatot rendel el a Reguly-gyilkosság ügyében 296 Willax Antal polgármester lemond, de lemondását a tanács nem fogadja el 296 Kmety György hadosztályparancsnok megszünteti a június 13-a utáni hadiállapotot 296 A város gondoskodik a katonai kórház felszereléséről 297 A városi tanács 50 napszámost rendel a komáromi sáncmunkákhoz 298 A városi tanács határozatai a honvédek ellátásáról 298 A városi tanács a pánik elkerülésére megtiltja a kolera miatti folytonos harangozást 299 Voyta Adolf leírása az ihászi csatáról 299

13 247. Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június Pápa, június vége 25 Pápa, június vége 25 Pápa, július 254. Pápa, július Pápa, július Pápa, július Pápa, július Pápa, július Pápa, július Pápa, július 261. Pápa, július Pápa, július Pápa, júl Pápa, augusztus Pápa, augusztus 266. Pápa, augusztus Pápa, augusztus Románd, augusztus augusztus 270. Pápa, augusztus Tartalomjegyzék 397 Szabó Sándor rokkant honvédnek letelepedési és kereskedési engedélye 300 Pápa város tanácsa szabályozza az újjászervezett nemzetőrség őrködési rendjét 301 A városi tanács katonai kórházi kiadásainak feljegyzése 302 A városi tanács megtéríti a Pápán kivégzett gerillák újratemetési költségeit és más katonai kiadásokat 303 Voyta Adolf visszaemlékezése arról, hogyan hiúsult meg honvéddé válásának terve 303 Martonfalvay Elek leírása a pápai katonai kórház működéséről 304 A város közzéteszi Szemere Bertalan belügyminiszter rendeletét az oroszok elleni keresztes hadjárat elrendeléséről :. 305 A városi tanács Hercz Ferenc fésűsmestert bízza meg a katonai kórház polgári felügyeletével 305 A bencés kolostorban működő katonai börtön kiadásainak feljegyzése 306 Pápa város Haller Mátyás örökösei osztálya ügyében tájékoztatja Szombathely mezőváros tanácsát 306 A város szegénységi bizonyítványt ad özvegy Merhala Istvánnénak, akinekfia Komáromnál esett el 306 Martonfalvay Elek szolgabíró igazoló jelentése a Reguly-gyilkosság ügyében 307 A városi tanács feljegyzése a császári sereg követeléseiről és rendeleteiről 308 A császári katonaság követelésének teljesítésére összehívott népgyűlés jegyzőkönyve 310 Martonfalvay Elek leírása a város császári katonaság általi megsarcolásáról 310 A város bizonyítványa a Bécsben élő Hoch Xavér Ferenc vagyonáról, várható örökségéről 311 Mayer György gyáros házat vesz a Hosszú utcában A Reguly-gyilkosságban érintett néhány mesterember erkölcsi bizonyítványa'- 313 A városi tanács a mészárosok kérésére felemeli a marhahús árát 313 A város a katonai követelések megtérítése érdekében a megye megkeresését határozza el 314 Gerdenics József szabómester vagyoni bizonyítványa 314 Mednyánszky Sándor őrnagy, gerillavezér kiáltványa a megye lakosságához 315 A városi tanács a megyei hatrozatra hivatkozva korlátozza a só forgalmazását 316 Ujlaky József honvédszázados az állam részére lefoglalja a posztóneműeket 316

14 398 Tartalomjegyzék 271. Pápa, augusztus 27 Pápa, augusztus 1 27 Pápa, augusztus Pápa, augusztus Pápa, augusztus 276. Pápa, augusztus Pápa, augusztus Pápa, augusztus Pápa, augusztus Pápa, augusztus 281. Pápa, augusztus 28 Pápa, augusztus Pápa, szeptember Veszprém, szeptember 285. Pápa, szeptember szeptember 1 közepe 287. Pápa, szeptember Pápa, szeptember Pápa, szeptember Pápa, szeptember Pápa, szeptember Pápa, október 4. Pánkl József szabóinas a Reguly-gyilkosság során elrabolt ruházata helyett új ruházat készítésére kér engedélyt 316 A honvédsorozás érdekében tartott népgyűlés jegyzőkönyve 317 Varga Imre honvéd őrnagy a fiaikat és cselédjeiket a katonáskodás elől bujtató zsidókat vagyonelkobzássalfenyegeti 318 Az ben maguk helyett más honvédújoncot állító, s az augusztusi sorozás alól mentesített 17 zsidó ifjú összeírása 318 A közgyűlés a képviselőket is kötelezi a tanácsüléseken való megjelenésre 319 A tanács a katonai kórházban feleslegessé vált eszközök és ruhaneműk elraktározását rendeli el 320 Gubics József molnár és lisztkereskedő vagyoni bizonyítványa 320 Id. Megyeri János bizonyítványa katonafia elbocsátása érdekében 320 Pápa város útlevele Szalczer Jakab és fia, Sámuel pálinkakereskedők részére 321 A városi tanács feljegyzése a császári katonaság által kivetett hadisarcról 321 Martonfalvay Elek leírása Pápa város császári katonaság általi megsarcoltatásáról 323 Pápa város közgyűlési határozata a hadisarc csökkentéséről és a végrehajtás módjáról 323 A város közgyűlésének folyamodása a megyei Állandó Bizottmányhoz a császári katonaság által kivetett hadisarc enyhítéséért vagy megszüntetéséért 324 A megyehatóság elutasítja Pápa város hadisarcügyben beadott kérelmét 326 Jeske József könyvkötő iparengedélye 326 Baráth Ferenc feljegyzése a komáromi kapituláció után Veszprém megyébe hazatért honvédtisztekről 327 Pápa város bizonyságlevele Batta Pál seborvosnak a honvédkórházban töltött szolgálatáról 332 A városi tanács felsőbb katonai rendeletre hivatkozva nem fogadja el Fischer Márk izraelita hitközségi elöljáró lemondását 332 A tanácsi kiküldöttek jelentése a begyűjtött magyar bankjegyek elégetéséről és a megyei lakosok lefegyverzéséről 333 A veszprémi püspöki hivatal körlevele a visszatért béke egyházi megünnepléséről 333 Pápa város folyamodása az Esterházy-uradalomhoz az iskola számára ígért tűzifa kiadásáért 335 A városi tanács a király nevenapján bort ajándékoz a császári katonaságnak 336

15 29 Pápa, október Veszprém, október Pápa, október Pápa, október 297. Pápa, október október 299. Pápa, október Pápa, november 301. Pápa, november 30 Pápa, november Pápa, november Pápa, november Pápa, november Pápa, november 307. Pápa, november 308. Pápa, november 309. Pápa, november Pápa, november Pápa, november december december Pápa, december 1. Tartalomjegyzék 399 Nágl György kávést pénzbírságra ítélik tiltott szerencsejáték engedélyezése miatt 336 Pap János császári-királyi biztos Pápay Miklóst és társait bizalmi tiszti értekezletre hívja 337 Farkas Ferenc nyomtatvány- és használtkönyvárus kérelme piaci helyért 337 Pápa város folyamodása az Esterházy uradalomhoz az ún. Sásos legelő használatának átengedéséért, mellyel a város közterhein szeretnének enyhíteni 337 Pápa városa az ún. kamerális major bérletéért folyamodik a kincstári uradalomhoz 339 Pápa város jövedelmeinek és kiadásainak kimutatása 340 Pápay Miklós főszolgabíró javaslata a városi hivatalszervezet kialakítására 347 Ifjú Schulek József mészárosmesterséget tanuló erkölcsi bizonyítványa 350 A győri katonai parancsnokság behajtatja az augusztusi hadisarc hátralékát 350 A veszprémi hadfogadó parancsnokság az Itáliában elhunyt Kuhn Mihály katona vagyonáról kér jelentést 351 A városi tanács kifizeti Almersdorfer Ádám üveges városi megrendelésre készült munkáit 351 A vásárbírák a hetivásáron szabálytalankodó ugodi meszeseket megbírságolják 351 Volner Lipót izraelita házvételének feljegyzése 352 Tanácsülési feljegyzés a Pap János megyefőnök utasítására november 11-én megtartott városi tisztújításról 352 A városi tisztikar meghatározza új működési rendjét és dönt két hajdú elbocsátásáról 354 Pápa város igazoló jelentése a járási főszolgabíróhoz a Mácz Pálnak szabálytalanul kiadott útlevélről 355 A város bizonyság levelet ad az 1849 augusztusában erőszakkal honvédnek besorozott Feczer János tímárlegénynek 356 Pölöskei János elbocsátott városi hajdú erkölcsi bizonyítványa 356 Bocsor István református főiskolai tanár erkölcsi bizonyítványa 357 A városi tanács régi szokás szerint egy tanácsnokot nevez ki templomatyának 357 A városi tanács politikailag igazolja a bencés tanárokat 358 Pápa város feljelentést tesz a Vas megyei megyefőnöknél a várost megkárosító Gömbös István volt honvédtiszt és térparancsnok ellen 358

16 4oo Tartalomjegyzék Pápa, december Pápa, december 5. Pápa, december 15. Székesfehérvár, december 21. Pápa, december december Pápa, december 2 32 Veszprém, december december Pápa, december Pápa, december Pápa, február Pápa, április Pápa, május Pápa, július Pápa, július 16. Stettner (Zádor) György református kollégiumigazgatóerkölcsibizonyítványa 359 Cseh Gábor református kollégiumi tanító erkölcsi bizonyítványa 360 Porpáczi József építőmester erkölcsi bizonyítványa 360 Pap János császári-királyi biztos az egyházkerületi közgyűlés megtartását engedélyezi 361 Tatai Mihály pápai lakos elhunyt katonatestvérétől származó örökségét a katonai kórház céljairafelajánlja 362 A városi tanács a szegények javára adott újévi segélyadományok listájának kinyomtatását határozza el 362 A városi tanács a lelkészeket a gyámügyek pontosabb intézése végett jelentéstételre kötelezi 362 A veszprémi püspöki hivatal körlevele a Haynaualapítvány támogatására és a következő évtől a latin nyelv bevezetésére szólítja fel a lelkészeket, a pótfizetésük kiutalásának új módjáról értesíti a segédlelkészeket 363 A város magyar hírlapot fizet elő az év első félévére 364 Pápay Miklós császári járási főszolgabíró a volt honvédek összeírását rendeli el 364 A város az évi hadisarc megtérítését kéri a pesti katonai főparancsnokságtól 365 Pápa város bizonyítványa Mayer György posztógyáros részére a tőle 1849-ben a magyar hadsereg részére lefoglalt posztóról 365 Pápa város bizonyítványa Megyeri József katona hazabocsátása érdekében 366 Pápa város bizonyítványa a császári hadseregbe besorozott honvéd, Czimmermann Antal hazabocsátása érdekében 366 A kerületi főispán a lelkészeket császári hűségeskü letételére kötelezi 367 Pápay Miklós járási szolgabíró engedélyhez köti a 368 Pápai Kaszinó további működését BIBLIOGRÁFIA 369 LEVÉLTÁRI, KÉZIRATTÁRI FORRÁSOK 376 KRONOLÓGIA 378 A KÖTETBEN ELŐFORDULÓ FONTOSABB MÉRTÉKEGYSÉGEK 383 A HÓNAPOK MAGYAR NEVEI 384 Tartalomjegyzék 3&5

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból Válogatta és sajtó alá rendezte: K. Cseh Edit Gyula, 2002 Tartalom BEVEZETŐ 15 ADATOK A BÉKÉSI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az

20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Németh László - Paksy Zoltán: Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945... 7 A zsidóság Zala megye társadalmában, a népszámlálások tükrében 1920-1930-1941... 57 Dokumentumok

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban

Pécs-Baranya 1848-1849-ben Baranya megye a reformkorban 2 1848 TARTALOMALOM Pécs-Baranya 1848-49-ben Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1998. Fk: dr. Ódor Imre igazgató 1848 TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK BARANYA MEGYE TÖRTÉNETÉBÕL 4. Pécs-Baranya 1848-1849-ben Megjelent:

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az 1848. évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott

Részletesebben

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre?

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre? FLEISZ JÁNOS Szacsvay Imre (1818 1849), az elfeledett vértanú Szacsvay Imre, Nagyvárad első országgyűlési képviselője, az országgyűlés jegyzője, a szabadságharc polgári vértanúinak legifjabbika, elévülhetetlen

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2.

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2. FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA Szerkesztőbizottság: ELEK MIKLÓS, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOV ÁNY JUDIT Kiadja a Balatonfüredi

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

III. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA

III. HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2007. III. évfolyam 1. szám Kemecse Város Önkormányzata, Városvédő Egyesület Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület Tisztelettel meghívja a Répássy

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

Beregszász a 18-19. században

Beregszász a 18-19. században Csatáry György Beregszász a 18-19. században Beregszász történetét vizsgálva megjegyzendő, hogy múltjának legteljesebb összefoglalása még mindig a Lehoczky Tivadar által 188l-l882-ben megjelent Beregvármegye

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK

LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK Tartalom LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK ÓDOR IMRE: A tékozló másodhegedűs Batthyány Kázmér gróf pályaképéhez... KERESZTES CSABA: A Nemzeti (Legitimista) Néppárt szervezeti felépítése és működése 1933-1937-ben...

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

SZENDREI ÁKOS. A berettyóújfalui nemzetőrség megszervezése 1848 nyarán

SZENDREI ÁKOS. A berettyóújfalui nemzetőrség megszervezése 1848 nyarán BIHARI DIÉTA VII. SZENDREI ÁKOS A berettyóújfalui nemzetőrség megszervezése 1848 nyarán Az 1848/49-es szabadságharc helytörténetének kutatása az ország számos településén többnyire kiaknázatlan lehetőséget

Részletesebben

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013 GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. 1867 1945 Első kötet Főszerkesztő: G. Merva Mária Szerkesztette: Farkas József Gödöllő 2013 A kötet megjelenését Gödöllő Város Önkormányzata tette lehetővé. TARTALOMJEGYZÉK A kötet

Részletesebben

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940)

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) 1918 október 28. A kolozsvári ortodox hitközség elöljárósági ülésén amelyen részt vesznek Eisler Mátyás kolozsvári neológ fõrabbi és az Ezra zsidó

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 Csatáry György A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 1 2 A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként.

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként. Adattár Alsópetény 1746-ban mindössze egyetlen izraelita házaspár lakott a faluban, Jelen Lõrinc, nejével és kislányával. Mikor azonban 1783-ban megjelent II. József türelmi rendelete ebben engedélyezte,

Részletesebben