Mire jó a kiszolgált katona? (az obsitlevéltől a rekonverzióig) Dr. habil Krizbai János (NKE) HSZOSZ- konferencia dec. 02.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mire jó a kiszolgált katona? (az obsitlevéltől a rekonverzióig) Dr. habil Krizbai János (NKE) HSZOSZ- konferencia 2014. dec. 02."

Átírás

1 Mire jó a kiszolgált katona? (az obsitlevéltől a rekonverzióig) Dr. habil Krizbai János (NKE) HSZOSZ- konferencia dec. 02. Budapest

2 KATONA VAGYOK ÉN... Katona vagyok én, kiszolgált katona, Csak káplár sem voltam, mindig közkatona. A katonasághoz ifjúságot vittem, Ott maradt az, haza öregséggel jöttem. Nagy volt pontosságom, nagy volt a hűségem, Nem volt reám mérve csak egy büntetés sem. Mi lett a jutalmam, mikor kiszolgáltam? A generális megveregette vállam. Petőfi Sándor

3 Kiről beszélünk? Az evocati már leszerelt, de visszahívott katonát jelentett a rómaiaknál. Veterán (latin) idős, kiszolgált katona veterán kiszolgált katona az ókori római hadseregben, aki leszerelése után földet, pénzt kapott. Obsitos (obsit, német 'Abschied' = 'búcsú Kiszolgált katona hivatalos elbocsátó levele. Aki megkapta, az obsitos, vagyis nyugdíjas katona lett.

4 Foglalkoztatási sajátosságok Beosztások többségében nagyon erős fizikai, pszichikai igénybevétel; Az állomány többségének terhelése, kötöttsége magasabb mint a civil foglalkoztatásban; Hierarchikus rendszer, mely egyre laposabb; A katonai felkészítés nagyon költséges.

5 Ki is az a katona? Mari néni katonatiszt -je? a nyalka huszár, a festett arcú rambó? Vagy Nagyon sok szakma, a fegyverkezelőtől, a stratégáig, a háború menedzseréig, a mesterlövésztől a több diplomás mérnökig, közgazdászig. Mi is a kihívás? karrier, megfáradás, veszély

6 Kik is ŐK?

7 A MH személyi állománya a békekiképzés időszakában tényleges szolgálatot teljesítő aktív katonák, tisztek (hadnagy vezérezredes), a vezető, stratéga tiszthelyettesek (őrmester főtörzszászlós), a közvetlen vezető legénység (honvéd szakaszvezető) a fegyverforgató időszakosan rendelkezésre álló önkéntes tartalékosok. kormánytisztviselők és közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók,

8 Humánpolitikai dilemma Az állomány többsége csak korlátozott ideig képes szolgálni; Biztosítani kell, hogy ez az időtartam optimális legyen; Potenciális tartalék, aki kilépett; Keveseknek katonai életpálya, többségnek pályakép, azaz vissza, de hová???.

9 Miért kell ezzel foglalkozni?? Teher? Mekkora teher? Vagy nem is akkora teher? Lehet, hogy van társadalmi racionalitása is?

10 Mit tudnak ezek, milyen kompetenciákkal rendelkeznek? Sok színű szakmai tudás Szervezeti tudás (tervezés, szervezés, irányítás, menedzselés) Szervezeti tapasztalat és fegyelem, Túlélés kezelése, együttműködés kritikus, válságos helyzetekben is. Nemzetközi (interkulturális ) tapasztalat. Szagoltak puskaport

11 Életpálya-pályakép Életpálya: a korai karrierfázisokban történő (katonai) pályára lépéstől a nyugállományba vonulásig terjedő időszak egészét lefedő pályamodell. Igaz ez? Pályakép: rövidebb időszakot, az életkori fázisoknak csak egy részét lefedő pályamodell. és hogyan tovább???? Dr. Krizbai János 11

12 Közszolgálati életpálya MAGYARY ZOLTÁN Közigazgatás-fejlesztési program szerint : Meg kell teremteni a közös kapcsolódási pontokat annak érdekében, hogy a karrier ne csak egyirányú előmenetelt jelentsen, hanem az életutak közötti mozgást, váltást is (horizontális mobilitás)

13 Tömegek szabadulnak a közigazgatásra, vagy fogalomzavar? Mi van a jelszavak mögött? Fel kell találni azt a bizonyos viaszt?? Számoljunk és nézzünk szét a világban és a történelemben!

14 A hívatásos hadsereg az ókorban A hivatásos katonák elsöprő többsége a legszegényebb néprétegek soraiból került ki, akiknek a politikai befolyása elhanyagolhatónak mondható. Ezeket az embereket a hadsereg élelmezte, ruházta, fizette, és ez nyújtott nekik életcélt is. Amint leszerelték őket, mindez elveszett számukra. A szenátus nem volt hajlandó tudomásul venni a hadsereg már nem a vagyonos osztályokból besorozott polgárok milíciája, hanem a megélhetésükért a hadseregtől függő, hivatásos katonák alkotta haderő. Emiatt a katonák a parancsnokaiktól várták el, hogy ha visszatérnek a civil életbe, valamilyen módon általában termőföldhöz juttatással támogassák őket. A jó hadvezér tehát, aki hosszú és sikeres hadjáratokban állt a serege élén, és főképpen volt tehetsége az emberek vezetéséhez, el tudta érni, hogy a hadsereg sokkal inkább hozzá, és nem a katonák gondjait figyelmen kívül hagyó államhoz legyen lojális. (Caius Marius kre.107)

15 Pál levele a filippiekhez Római kolónia lett Filippi. Ezeken meglepő berendezéssel találkozunk. Létüket kizárólag katonai okoknak köszönhették. Gyakorlat volt, hogy a kiszolgált katonákat, akiknek római polgárjoguk volt, stratégiailag fontos helyre telepítették le. Ezek a csoportok 300 kiszolgált katonából és családtagjaikból állottak. A kolóniák képezték a nagy úthálózatok központját, amelyek az egész birodalomra kiterjedtek. Az utak olyan jók voltak, hogy a katonai megerősítő csapatok rövid idő alatt az egyik kolóniáról a másikra át tudtak menni. Ezek az utak a béke megtartását és a stratégiailag fontos területek feletti uralom biztosítását szolgálták.

16 Savaria A település a katonák és kereskedők folyamatos letelepedése folytán egyre növekedett, de igazi várossá csak akkor fejlődött. A város lakói nem bennszülöttek, hanem főként a carnuntumi és aquincumi legiók, pl. a legio XV Apollinaris kiszolgált katonái voltak,.

17 1807. évi I. törvénycikk 1. Hogy a katonai pályára lépők nagyobb kedvet kapjanak: otthon hagyott vagyonukról kellőképen gondoskodni kell; s javaikat az illetékes hatóság, még pedig vármegyékben a földesur hozzájárulásával, azonnal irja össze, és ingyen a polgári árvagondnokság felügyelete alatt őriztesse; azon katonáknak pedig, a kik husz évi szolgálat után elbocsátó-levelet kaptak, a következő kedvezmények adassanak, ugymint: hogy a fejadó személyes terhe, valamint a közmunka, ugyanis ut, töltés és hidak épitése s javitása, ugyszintén a hivatalos levelek ingyenes szállitása alól is fölmentve legyenek. Oly helyeken pedig, a hol társas-házak vannak, valami munka vagy mesterség teljesitése fejében, mindenütt ingyen fogadtassanak be; ezek a kedvezmények továbbá a rokkantakra, feleségeikre, sőt mindkét nembeli gyermekeikre is, a meddig atyjokkal egy kenyéren élnek, olyképen terjesztessenek ki, hogy az ily gyermekek árva- és szegényházakba, valamint segélydijakra, mindenkor tiszteletben tartván az alapitók szándékát, első sorban vétessenek föl: mesterségök és keresetök után végre az ilyen rokkant és a mondott módon levéllel elbocsátott katonák sehol se rovassanak meg.

18 Mi lett a 48-as honvédekkel?? Az a körülmény, hogy Szeged hatalmas tanyavilága a városból rajzott ki, mint ahogy falvak egész sora is kirajzott, magával hozta az iskoláztatás igényét is. Olyan tanítóval, amilyen éppen akadt. A menekülő katonának mindenesetre kapóra jöhetett ez a megbízatás, hiszen kosztot és kvártélyt kaphatott, ha átmeneti időre is.

19 1868. évi XL. törvénycikk a véderőről Általános és személyes védkötelezettség 38. Altiszteknek, a kik tizenkét évig s e közben legalább nyolcz évig mint altisztek tettleg szolgáltak a hadseregben, a hadi tengerészetnél, vagy a honvédtörzsek és osztályoknál, és magukviseletéről kedvező igazolványt nyertek, igényök van alkalmazásra akár valamely közszolgálatban, akár pedig az állam által segélyezett vasuti, gőzhajózási és egyéb vállalatoknál. Ezen határozat foganatositása külön törvény által fog szabályoztatni rekonverzió 19

20 1873. évi II. törvénycikk a kiszolgált altisztek alkalmazásáról 3. Ebbeli igényük kielégitése tekintetéből az 1. és 2. -ban megjelölt altisztek részére: 1. bizonyos szolgálati állomások kizárólag fentartatnak; 2. más állomások betöltésénél pedig, egyéb kérelmezők felett, elsőbbségi jog biztosittatik rekonverzió 20

21 4. Azon, akár állandó, akár ideiglenes állomások, melyek kiszolgált altisztek számára tartatnak fenn, a következők: a) minden hivatalszolgai és alsóbbrendü felvigyázói állomás a közös és a magyar királyi ministeriumoknál, a horvát-szlavon országos kormánynál és a fiumei királyi kormányzóságnál, valamint a magyar államban létező törvényszékeknél, birósági s egyéb hivataloknál, fegyés más olyan intézeteknél, melyek egészben vagy részben államköltségen tartatnak fenn; rekonverzió 21

22 1931. évi III. törvénycikk a honvédség, vámőrség, folyamőrség és csendőrség kötelékében szolgálatot teljesített legénységi állományú egyéneknek a köz- és magánszolgálatban alkalmazásáról 1. A honvédség, vámőrség, folyamőrség és csendőrség, kötelékében szolgált legénységi állományú egyének a következő rendelkezésekben meghatározott módozatok szerint igényt szereznek a közszolgálatban, valamint magánszolgálatokban való alkalmazásra, feltéve, hogy erre testileg és szellemileg alkalmasak, jól vannak minősítve és az állás elnyeréséhez megállapított szakképzettséggel rendelkeznek rekonverzió 22

23 2. Az első -ban meghatározott igényt az érdekeltek megszerzik, ha azt egyébként valamely elvállalt szolgálati kötelezettsegük nem akadályozza: 1. altiszti, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső állásokra 6 évi tényleges szolgálati idő eltöltése után, 2. állami rendszerű kezelői, az állami üzemeknél és közforgalmú vasúti vállalatoknál a segédtiszti, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső állásokra 6 évi tényleges szolgálati idő eltöltése után és a középiskola IV. osztályának sikeres elvégzése esetén, végül 3. az e törvény alá eső és az irodakezelési szakhoz tartozó tisztviselői állásokra, 12 évi tényleges szolgálati idő eltöltése után és ugyancsak a középiskola IV. osztályának elvégzése esetén. 19. A csendőrség és rendőrség legénységi állományába csakis katonai kiképzést nyert egyének vehetők fel. Amennyiben a csendőrség és rendőrség létszáma így nem lenne kiegészíthető, e célból oda a honvédelmi miniszter hozzájárulásával más egyének is felvehetők. Ez a rendelkezés az érdekelteknek e törvényen alapuló egyéb igényét nem érinti rekonverzió 23

24 Mai francia példa júliusában létrehozott Védelmi Mobilitás Ügynöksége, mint központi szerv, valamint a haderőnemek humánpolitikai szervei biztosítják. A hadsereget elhagyó katonák rekonverziója az államigazgatási szervek, az állami tulajdonú vállalatok, valamint a munkaerőpiac magánszereplői irányában nyilvánul meg (a Munkaügyi Minisztériummal meglévő együttműködés mellett, 2009-ben a Védelmi Minisztérium 18 nagyvállalattal és a munkaerőpiac 23 más szervezetével - pl. Munkáltatók Egyesülete - kötött megállapodást a hadseregből kiváló katonák rekonverziójára)

25 Osztrák gyakorlat július 30-án területi elven létrehozásra kerültek az ún. Összhaderőnemi Rekonverziós Központok (ÖRK), valamint az ún. Tisztek és tiszthelyettesek Rekonverziós Egyesületei (TRE), amelyek a haderőt elhagyó katonák támogatását tervezik, szervezik és hajtják végre. A katonák polgári életbe történő személyes visszailleszkedését egy évig kísérik figyelemmel a katonai humánpolitikai szervek es adatok szerint a hadsereget elhagyó katonák 53%-a részére sikerült munkahelyet biztosítani.

26 Spanyol példa A szerződéses időszak végén az "ideiglenes" állomány 1/3 részének biztosított a hadseregben vagy az államigazgatásban a helye: évente mintegy 700 katona kezdheti meg tanulmányait belső előmenetel révén a tiszthelyettesi iskolákban - ahol az összes helyet az ő számukra tartják fenn, tehát kívülről nem lehet jelentkezni -, 1500 fő állandó, hivatásos sorállományúvá válik és 1200 a csendőrséghez kerülhet: a Csendőrség a meghirdetett álláshelyei 50 %-át a volt szerződéses katonáknak tartja fenn.

27 Németország a munkaerő-ügynökséggel együttműködve, az állásbörze által nyújtott lehetőségekhez szükséges szakmai képzésben való részvétel elősegítése, tanfolyamok keresése; munkabörzék szervezése, ahol a potenciális munkavállalók elsőként tájékozódhatnak a lehetőségekről; igazolások, tanúsítványok kiadása azokról a katonai tanfolyamokról, amelyek hasznosak lehetnek a civil életben; a haderő megtéríti a következő költségeket: bemutatkozó utazás az új munkaadóhoz; az új munkahely miatti költözködés kiadásainak fedezése; katonai jogosítványok civil jogosítványra való átíratásának költségei

28 Visegrádi országok Igazolások Tanfolyamok Álláskeresések Állami szervekhez irányítás

29 Akkor most mit lehet tenni? (a jelszavakon túl) A katona nagyon sok szakmát, embert jelent Nem lehet egységesen kezelni! Magyar történelmi kis lépések rendvédelmi pályák (csak az lehet rendőr, börtönőr, katasztrófavédő.) Állami vállalatok munkatársai a portástól, a pedellustól a vezérigazgatóig. És hát az igazi Közigazgatás

30 Köszönöm a figyelmet Kérdések?

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN

Részletesebben

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé Álláskalauz 08/09 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H Álláskalauz 08/09 ISBN 978-80-970027-8-7 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H 4 Tartalom Tartalom 5 1 Előszó 6 2 Álláskeresők 8 2.1. Diákok

Részletesebben

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig Szakdolgozat SZERZŐ: ALBERT EMESE KONZULENS: DR. LEHOTAY VERONIKA

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. mk. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN II. A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

A Magyar Honvédséget érintõ országgyûlési biztosi vizsgálat tapasztalatai

A Magyar Honvédséget érintõ országgyûlési biztosi vizsgálat tapasztalatai A HÓNAP TÉMÁJA 73 Somosi György Szabó Máté A Magyar Honvédséget érintõ országgyûlési biztosi vizsgálat tapasztalatai 2009 márciusa és decembere között tíz év után elõször Szabó Máté országgyûlési biztos

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014.

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014. Társadalombiztosítási ismeretek Összeállította: Forgó Györgyné 2014. 1 Ajánlás A Társadalombiztosítási ismeretek kiadvány a magyar társadalombiztosítás rendszerét alapjaiban mutatja be, ismertetve kialakulásának

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

JUHÁSZ ÁGNES: A MAGYAR SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1918-2004-IG

JUHÁSZ ÁGNES: A MAGYAR SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1918-2004-IG JUHÁSZ ÁGNES: A MAGYAR SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1918-2004-IG A két világháború közti Magyarország Az első világháború utáni Károlyi-kormány az önkéntességet tekintette a hadsereg

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11 Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban (január, március, május, július, szeptember, november) Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Orosz Zoltán vezérőrnagy

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek dr. Bednay Dezső Budapest 2012-2013 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 1) A munkajog kialakulása 2) A közszolgálati

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Bevezetés Napjainkban az egész világon a nagy társadalmi biztonsági rendszerek

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Horváth-Egri Katalin Az eljárás megindítása A 2012 évben A Munka Méltósága projekt keretében már

Részletesebben

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL BAJTÁRSIASSÁG TEGNAP, MA, HOLNAP 2 ALTISZTEK A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN 3 TANÁCSKOZTAK A vezénylőzászlósok 4 PÉLDAMUTATÓ HELYTÁLLÁS 4 KECSKEMÉTI VIZIT 5 VESZPRÉMBEN JÁRT A

Részletesebben

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Újbarok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (H E P )...3 Bevezetés...3 A település bem utatása... 4 Értékeink, küldetésünk...8 Célok...9

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI XXV. évfolyam 2013/6 HON É LTZT F O L Y Ó R T 2 Témakör TRTLOM ltisztek ünnepe 2 zok akarunk maradni, akik vagyunk! 3 Katonanők nemzetközi misszióban 5 Béketámogató kiképzés többnemzeti kiképzőcsoport

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás Gyöngyös Város Önkormányzatánál Helyzetfelmérés, továbbá a hivatali szervezetnél, az egyéb intézményeknél, valamint fejlesztési projektek esetén hasznosítható javaslat

Részletesebben