Prijazne velikonoène praznike

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prijazne velikonoène praznike"

Átírás

1 Glasilo obèine Lendava 8. letnik, 1. številka 26. III A Lendvai község közleménye 8. évfolyam, 1. szám III. 26. Prijazne velikonoène praznike Kellemes húsvéti ünnepeket mag. Anton BALAŽEK Župan Polgármester

2 O B È I N A K Ö Z S É G Iz 17. seje obèinskega sveta Obèinski svet obèine Lendava se je 10. februarja letos sestal že sedemnajstiè. Na dnevnem redu je bilo kar obsežno gradivo, pred samo sejo pa so predstavniki podjetja Areal predstavili idejno zasnovo prenove objekta Krona, svetniki pa so s sklepom podali soglasje k nakupu dela objekta v izmeri 500 m 2 za prostore obèinske uprave. S tem je sprejeta odloèitev, da bo»krona«obnovljena in preurejena v mestno hišo. Zaradi spremembe zakonodaje, to je Zakona o prekrških in Zakona o varnosti cestnega prometa so svetniki uskladili s tem povezane obèinske odloke. Svetniki so potrdili mandat èlanu obèinskega sveta Dominiku Kotnjeku, ki je tako zamenjal Radovana Žerjava, sprejeli so poroèilo o delovanju Zavoda za kulturo in promocijo Lendava in poroèilo o investicijski dejavnosti v krajevnih skupnostih v letu Sprejeti so bili tudi programi za leto 2005 na podroèju športa in rekreacije, kmetijstva, promocijskih aktivnosti v obèini in dela obèinskega sveta. Zaradi nemotenega nadaljnjega dela obèinske uprave in zaradi izvajanja razvojnih programov obèine so bile sprejete spremembe naèrta nabav in gradenj in spremembe programa prodaje, ki pomenita osnovo za prièetek postopkov nabav in prodaj, tako nakup objekta bivše mesnice v Lendavi in prodajo zemljišèa za potrebe izgradnje stanovanjskega bloka. Prostori bivše mesnice se bodo preuredili v turistièno pisarno. Svetniki so toèko dnevnega reda namenili tudi obravnavi cen vzgojnovarstvenih storitev ter sprejeli sklep za 3,6% povišanje ekonomske cene vzgojnovarstvenih storitev. Navedeno poveèanje je v skladu s A községi tanács 17. ülésérõl Idén december 10-én a községi tanács megtartotta immár 17. ülését. A napirendi pontok között terjedelmes anyag szerepelt, az ülés elõtt pedig az Areal vállalat bemutatta a Korona épületének felújítási vázlatát. A tanácstagok határozattal jóváhagyták az épületrésznek a megvásárlását 500 m 2 terjedelemben a községi hivatal részére. A törvénymódosítások, pontosabban a Szabálysértésrõl és a Közúti forgalom biztonságáról szóló törvény módosítása miatt a tanácstagok elvégezték az erre vonatkozó községi rendeletek harmonizálását az új jogszabályokkal. A tanácstagok megerõsítették Dominik Kotnjek tanácstag mandátumát, aki felváltotta Radovan Žerjav tanácstagot. Jóváhagyták a lendvai Mûvelõdési és Promóciós Intézet mûködésérõl szóló beszámolót és a helyi közösségek 2004-es beruházási tevékenységeirõl szóló beszámolót. Elfogadták a község 2005-ös programtervezeteit a sport és a rekreáció, a mezõgazdaság, a promóciós tevékenységek terén, valamint a községi tanács munkájáról. A községi hivatal további zavartalan munkája és a község fejlesztési terveinek kivitelezése miatt jóváhagyásra került a beszerzési és építési terv és az eladási terv módosítása, ami a beszerzési és eladási eljárás kezdetének az alapját képezi, éspedig a volt lendvai mészárszék megvásárlása és egy lakótömb építéséhez szükséges telek eladása tekintetében. A volt mészárszék helyiségeiben turistairoda kiépítésére kerül sor. A tanácstagok külön napirendi pont alatt tárgyaltak a nevelõ-óvó tevékenységek díját, és jóváhagyták a nevelõ-óvó tevékenységek gazdasági árának 3,6%-os növelését. A növelés összhangban van az infláció mértékével és március 1-jén vált esedékessé. A tanácstagok ezt megelõzõen már kétszer elutasították az áremelést. A községi tanács elfogadta Mihael Feher tanácstag lemondását, azzal, hogy a következõ ülések egyikén új tanácstag kinevezésére kerül sor. A községi tanács határozata értelmében stopnjo inflacije in velja s Predhodno so obèinski svetniki že dvakrat zavrnili predlagano povišanje cene. Obèinski svet je sprejel tudi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata èlanu obèinskega sveta, èlan obèinskega sveta Mihael Feher je namreè podal odstopno izjavo. Po konèanem postopku s strani Obèinske volilne komisije in Komisije za mandatna vprašanja bo obèinski svet na eni od prihodnjih sej potrdil mandat novemu èlanu obèinskega sveta. Po sklepu obèinskega sveta je za obdobje 5 let direktorica Zavoda za kulturo in promocijo postala Tanja Šimonka, Dominik Kotnjek kot novi èlan obèinskega sveta pa je bil imenovan za èlana v vseh delovnih telesih in svetih zavoda, kjer je funkcijo opravljal Radovan Žerjav. V Svet ustanoviteljev Razvojnega javnega sklada Lendava, kot vmesnega organa med obèinskimi sveti ustanoviteljev, pa je bila imenovana Jasna Braèiè Szabó. Jasna Braèiè Szabó a Mûvelõdési és Promóciós Intézet igazgatónõje Simonka Tanja lett 5 éves mandátummal. Dominik Kotnjek mint a községi tanács új tagja kinevezést kapott az összes munkacsoportba és az intézetek tanácsaiba, amelyekben Radovan Žerjav végezte munkáját. A Lendvai Fejlesztési Alap alapítóinak tanácsába pedig Jasna Braèiè Szabót nevezték ki. Glasilo Obèine Lendava Lendva község közleménye Odgovorni urednik: Lajos Bence, Uredniški odbor: Mira Unger, Jutka M. Király, Alenka Kekec Galiè, Darja Šoš in Jasna Braèiè Szabó. Lektorja: Livija Horvat (slovenski jezik), Nándor Böröcz (madžarski jezik). Oblikovanje: Ladislav Meseliè. Izdaja: Obèina Lendava Lendva Község, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, tel: (02) , fax: (02) , Tisk: Sprint Beltinci, Izhaja v nakladi 4200izvodov. Vsako gospodinjstvo v obèini prejme izvod brezplaèno. Felelõs szerkesztõ: Bence Lajos, Szerkesztõbizottság: Unger Mira, Király M. Jutka, Kekec Galiè Alenka, Šoš Darja és Braèiè Szabó Jasna. Lektorok: Horvat Livija (szlovén nyelv), Böröcz Nándor (magyar nyelv). Grafikai tervezés: Meseliè Ladislav, Kiadja a Lendvai Község Obèina Lendava, Ljudska pravica tér 5, 9220 Lendva, tel: (02) , fax: (02) , e- mail: Készül az Sprint Beltinci nyomdában, 4200 példányban. A község minden háztartása díjmentesen kapja.

3 O B È I N A K Ö Z S É G Proraèun obèine Lendava za leto 2005 Lendva község 2005-ös költségvetése Odlok o proraèunu obèine Lendava za leto 2005 je sprejel Obèinski svet obèine Lendava na 16. seji, dne objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 141/04 dne V proraèunu obèine Lendava za leto 2005 so predvideni proraèunski prihodki v višini ,00 tolarjev, proraèunski odhodki pa v višini ,00 tolarjev, kar pomeni, da bi v proraèunskem letu 2005 ustvarili proraèunski primanjkljaj v višini ,00 tolarjev. Ta primanjkljaj se bo pokril z neporabljenimi sredstvi na dan v višini ,00 tolarjev. Na koncu leta 2005 planiramo nerazporejena sredstva v višini ,00 tolarjev. Po podroèjih porabe je razporeditev odhodkov naslednja: v tisoèih tolarjev Šifra Podroèje Tekoèi Tekoèi Investicijski Investicijski SKUPAJ % odhodki transferi odhodki transferi 01 Javna uprava ,61 02 Obramba (CZ) ,20 03 Javni red in varnost ,19 04 Gospod. dejavnosti ,9 9,94 05 Varstvo okolja ,52 06 Stanov. dejavn. in prostorski razvoj ,89 07 Zdravstvo ,96 08 Rekreacija, kultura in dej. neprof ,95 združenj, društev 09 Izobraževanje ,75 0,75 10 Socialna varnost ,53 Rezerve ,46,46 SKUPAJ % 18,92 8,92 27,40 7,40 48,91 4,77 100,00 100,00 A Lendva Község 2005-ös évi költségvetésérõl szóló rendeletet Lendva Községi Tanácsa hagyta jóvá 16. ülésén án, majd megjelent az SZK i Hivatalos Lapja 141/04. számában is. Lendva Község 2005-ös évi költségvetése ,00 SIT összegû költségvetési bevételt irányoz elõ, valamint ,00 SIT összegû kiadásokat, ami azt jelenti, hogy 2005-ben ,00 SIT összegû hiány keletkezne. Ez a hiány a fel nem használt eszközökbõl lesz fedezve ,00 SIT összegben. A 2005-ös év végére ,00 SIT összegû felosztatlan eszközöket tervezünk. Veèje postavke v odhodkih proraèuna za leto 2005 so: - izgradnja I. in II. faze kanalizacijskega omrežja Obèine Lendava ,00 SIT - dejavnost predšolske vzgoje ,00 SIT - tekoèi transferi javnim zavodom za kulturno dejavnost ,00 SIT - transferi krajevnim skupnostim (glavarina, investicije) ,00 SIT - vzdrževanje obèinskih cest (tekoèe in investicijsko) ,00 SIT - tekoèi transferi javnim zavodom za osnovnošolsko izobraževanje ,00 SIT - investicije na podroèju oskrbe z vodo ,00 SIT - nakup poslovnih stavb ,00 SIT - sredstva za šport in rekreacijo ,00 SIT Obèina Lendava bo tudi v letu 2005 težila k zmanjševanju proraèunskih izdatkov, sredstva bomo skušali prdobiti iz drugih virov (razni razpisi), vsem proraèunskim porabnikom pa bodo zagotovljena sredstva za izvajanje osnovnega poslanstva. Pripravila: Danijela Levaèiè Nagyobb kiadások a 2005-ös évben: - Lendva Község csatornahálózata I. és II. fázisának a kiépítése ,00 SIT - az iskolakor elõtti nevelés tevékenységei ,00 SIT - a közintézetek kultúrtevékenységeire szánt átvitelek ,00 SIT - a helyi közösségeknek szánt átvitelek ,00 SIT - a községi utak karbantartása (folyó beruházások) ,00 SIT - folyó átvitelek közintézeteknek általános iskolai oktatásra ,00 SIT - beruházások a vízellátás terén ,00 SIT - üzleti épületek vásárlása ,00 SIT - sport- és rekreációs eszközök ,00 SIT Lendva Község 2005-ben is törekszik a költségvetési kiadások csökkentésére, más forrásokból is próbálunk majd eszközöket beszerezni (nyilvános pályázatok), a költségvetés minden felhasználójának pedig biztosítjuk az eszközöket eredeti küldetésük megvalósítására. Danijela Levaèiè

4 O B È I N A K Ö Z S É G Sofinanciranje športnih programov v letu 2005 V skladu s sprejetim letnim programom športa Obèine Lendava za leto 2005 je namenjeno za športno rekreacijo 6,2 milijonov SIT, za kakovostni in vrhunski šport pa 15,5 milijonov SIT. V letnem programu športa so opredeljene tudi investicije in projekti, ki se bodo izvedli v tem letu. Tako je predvi- Rezultati razpisa za sofinaciranje športa v letu 2005 so: 1. Šahovsko društvo Lendava ,00 SIT 2. Šahovsko društvo Rokada Lendava ,00 SIT 3. Kegljaški klub Nafta Lendava ,00 SIT 4. Badmintonski klub Mladost Lendava ,00 SIT 5. Judo klub Lendava ,00 SIT 6. ŠSK Coal Petišovci ,00 SIT 7. Aeroklub Mavrica Lendava ,00 SIT 8. Športno društvo Dokonca ,00 SIT 9. Nogometno društvo Lendava NK Nafta ,00 SIT 10. Atletski klub Lendava ,00 SIT 11. Speedway Team Lendava ,00 SIT 12. ŠRD Tenis Club Winner Hotiza ,00 SIT 13. Klub borilnih vešèin judo Lendava ,00 SIT 14. Otroška nogometna šola PRIMERA ,00 SIT 15. Namiznoteniški klub LM-KO ,00 SIT 16. Košarkaški klub Lindau Lendava ,00 SIT 17. Nogometni klub Èentiba ,00 SIT 18. Nogometni klub Granièar ,00 SIT 19. Nogometni klub Kapca ,00 SIT 20. Nogometno društvo Mostje ,00 SIT 21. Nogometni klub Olimpija Dolga vas ,00 SIT 22. Nogometni klub Petišovci ,00 SIT 23. Nogometni klub Hotiza ,00 SIT 24. Planinsko društvo Lendava ,00 SIT 25. Društvo tabornikov rod Vidra ,00 SIT 26. NK Nafta veterani ,00 SIT 27. Nogometni klub Panonija Gaberje ,00 SIT 28. Športno-rekreacijsko društvo Varstroj Lendava ,00 SIT 29. Kolesarski klub Lendava ,00 SIT 30. Društvo za miselne športe Trulpagat Lendava ,00 SIT 31. Športna zveza - Šport otrok in mladine ,00 SIT 32. Športna zveza - Športne igre ,00 SIT 33. Medobèinska nogometna zveza Lendava ,00 SIT 34. Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije ,00 SIT 35. Obmoèno društvo nogometnih trenerjev Lendava ,00 SIT dena izgradnja športne dvorane pri srednješolskem centru v Lendavi, obnova stadiona NK Nafte v Lendavi, obnova športnega parka Petišovci in vzdrževanje športne infrastrukture po krajevnih skupnostih. Prav tako obèina zagotavlja mladini brezplaèno uporabo obstojeèih telovadnic, in sicer v èasu, ko te niso drugaèe zasedene. Obèina Lendava je na podlagi 8. èlena Pravilnika o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Obèini Lendava (Uradni list RS, št. 54/2004) v Uradnem listu RS št. 135/2004 z dne objavila javni razpis za sofinanciranje programov na podroèju športa v letu V odprtem prijavnem roku do se je na razpis prijavilo 37 izvajalcev športnih programov. Komisija za vodenje postopkov javnega razpisa in oblikovanje predloga razdelitve sredstev za sofinanciranje programov s podroèja športa v Obèini Lendava je na svoji seji odprla vloge ter pregledala ustreznost prejetih vlog. Na podlagi Pravilnika o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Obèini Lendava je Športna zveza Lendava opravila strokovni pregled prispelih vlog, programov in zakljuènih poroèil ter jih ocenila na podlagi meril za vrednotenje športnih programov v Obèini Lendava. Hkrati je pripravila predlog višine sofinanciranja in ga predložila navedeni komisiji. Komisija je na svoji seji dne pregledala celotno dokumentacijo javnega razpisa, skupaj s predloženim razdelilnikom sredstev, ter predlagala županu sprejem sklepa o izbiri izvajalcev športnih programov. Župan Obèine Lendava je od Odbora za šport in rekreacijo pri Obèinskem svetu Lendava pridobil pozitivno mnenje k sklepu o izbiri izvajalcev. Pripravil: Bojan BUDIN, l.r.

5 Sportprogramok társfinanszírozása 2005-ben Lendva Község 2005-ös évi sportprogramjával összhangban a sportrekreációra 6,2 millió SIT lesz fordítva, a O B È I N A K Ö Z S É G minõségi és élsportra pedig 15,5 millió SIT. Az éves sportprogram meghatározza az ez évi beruházásokat és projekte- A 2005-ös évi sporttevékenységek társfinanszírozási pályázatának eredményei a következõk: 1. Sakk Egyesület Lendva ,00 SIT 2. Rokada Sakk Egyesület Lendva ,00 SIT 3. Nafta Lendva Tekeklub ,00 SIT 4. Mladost Lendva Tollaslabdaklub ,00 SIT 5. Judo Klub Lendva ,00 SIT 6. ŠSK Coal Petesháza ,00 SIT 7. Aeroklub Mavrica Lendva ,00 SIT 8. Dokonca Sportegyesület ,00 SIT 9. NK Nafta Lendva Labdarúgó Egyesület ,00 SIT 10. Atlétikai Klub Lendva ,00 SIT 11. Speedway Team Lendva ,00 SIT 12. ŠRD Tenis Club Winner Hotiza ,00 SIT 13. Klub borilnih vešèin judo Lendva ,00 SIT 14. PRIMERA Gyermek Labdarúgó-iskola ,00 SIT 15. LM-KO Asztaliteniszklub ,00 SIT 16. Lindau Kosárlabdaklub Lendva ,00 SIT 17. Csentei Labdarúgóklub ,00 SIT 18. Granièar Labdarúgóklub ,00 SIT 19. Kapcai Labdarúgóklub ,00 SIT 20. Hídvégi Labdarúgó Egyesület ,00 SIT 21. Olimpija Hosszúfalu Labdarúgóklub ,00 SIT 22. Petesházi Labdarúgóklub ,00 SIT 23. Labdarúgóklub Hotiza ,00 SIT 24. Hegymászók Egyesülete Lendva ,00 SIT 25. Vidra Táborozók Egyesülete ,00 SIT 26. NK Nafta veteránok ,00 SIT 27. Panonija Gyertyános Labdarúgóklub ,00 SIT 28. Sport- és Rekreációs Egyesület Varstroj Lendva ,00 SIT 29. Kerékpárklub Lendva ,00 SIT 30. Gondolati Sportok Egyesülete Trulpagat Lendva ,00 SIT 31. Sportszövetség Gyermek- és Ifjúsági Sport ,00 SIT 32. Sportszövetség Sportjátékok ,00 SIT 33. Községközi Labdarúgó Szövetség Lendva ,00 SIT 34. Muravidéki és Prlekijai Mozgássérültek Egyesülete ,00 SIT 35. Labdarúgóedzõk Területi Egyesülete Lendva ,00 SIT ket is. Ez tartalmazza a lendvai középiskolai központ tornatermének az építését, a lendvai Nafta labdarúgócsapat stadionjának a felújítását, a petesházi sportpark felújítását és a helyi közösségek sport-infrastruktúráinak a karbantartását. A község ugyancsak biztosítja az ifjúságnak a meglévõ tornatermek ingyenes használatát, éspedig abban az idõben, amikor azok nem foglaltak. Lendva Község a községi sportprogram elõkészítésérõl, kivitelezésérõl és értékelésérõl szóló Szabályrendelet 8. szakasza értelmében (SZK Hivatalos Lapja 54/2004) az SZK 135/2004 számú i Hivatalos Lapjában nyilvános pályázatot tett közzé programok finanszírozására a sport terén a 2005-ös évben. A jelentkezési határidõn belül, ig 37 sportprogram kivitelezõje jelentkezett a pályázatra. Lendva Község erre illetékes bizottsága én felbontotta a beadványokat és megvizsgálta, hogy eleget tesznek-e a pályázati feltételeknek. Lendva Község Sportszövetsége az erre vonatkozó Szabályrendelet értelmében felülvizsgálta a beérkezett beadványokat, programokat és záróbeszámolókat, valamint értékelte azokat a Lendva Község sportprogramjainak értékelésére vonatkozó mércék alapján. Egyúttal elkészítette a javaslatot a társpénzelés mértékérõl, és ezt az említett bizottság elé terjesztette. A bizottság a i ülésén megvizsgálta a nyilvános pályázat teljes dokumentációját és indítványozta a polgármesternek a sportprogramok kivitelezõinek elfogadásáról szóló határozat jóváhagyását. Lendva Község polgármestere a Községi Tanács Sport- és Rekreációs Bizottságától pozitív véleményt kapott a kivitelezõk kiválasztásának határozatához. Készítette: Bojan BUDIN

6 O B È I N A K Ö Z S É G Z obiska predstavnikov vlade RS v Lendavi A szlovén kornány látogatása Lendván Predsednik vlade Janez Janša s sodelavci se je sreèal s predstavniki madžarske narodnosti Janez Janša kormányfõ találkozott a magyar nemzetiségi közösség képviselõivel. Minister za promet Janez Božic v Lendavi na pogovorih o gradnji avtoceste. Janez Božiè forgalmi miniszterrel az autóút építésérõl folyt a beszélgetés. Pogovor ministra Bruèana z odgovornimi v zdravstvu naše obèine. Bruèan egészségügyi miniszter látogatása az egészségházban. O problemih gospodarstva in zaposlovanja je tekel pogovor z ministrom Janezem Drobnièem. A gazdasági és munkaügyi problémákról Janez Drobnièot munkaügyi minisztert tájékoztatták. Dragutin Mate belügyminiszter a hosszúfalui határátkelõn. Minister za notranje zadeve Dragutin Mate na mejnem prehodu v Dolgi vasi.

7 O B È I N A K Ö Z S É G Prviè priznanja ob slovenskem kulturnem prazniku Obèina Lendava je letos prviè podelila priznanja ob slovensken kulturnem prazniku. Sveèana podelitev je bila v gledališki in koncertni dvorani. Priznanja župana Obèine Lendava za dosežke na podroèju kulture so prejeli: Uèiteljica slovenskega jezika Olga Pavšiè všiè. S pisanjem se je zaèela ukvarjati že v osnovni šoli, nadaljevala pa v gimnaziji. Njena dela so bila objavljena v gimnazijskem glasilu, glasilu mladinskega kluba, v èasu študija pa tudi v reviji Antena. Leta 1973 se je zaposlila kot uèiteljica slovenskega jezika in prevzela vodenje šolske gledališke skupine. Ker je bilo težko najti razumljiva odrska besedila za otroke, se je pisanja lotila sama. O njenih delih se v tem èasu ni govorilo, zato pa so njene tekste z velikim uspehom in zadovoljstvom uprizarjali otroci na odrih po šolah in vrtcih. Uprizorili so moderno Sneguljèico, Požrešnega volka, in Okostnjaka v omari. Poleg gledaliških besedil je objavila še pesmi v Lendavskih zvezkih, skupaj s kolegom Štefanom Huzjanom v knjižici Obrazi. Sledila je avtobiografska mladinska povest Imejmo jih radi, v letu 1997, leta 1999 knjiga Junaki in v lanskem letu zbirka odrskih besedil za otroške in mladinske gledališke skupine z naslovom Šolski štosi. V zadovoljstvo nas vseh, predvsem pa otrok, ji želimo še veliko odmevnih del. Dramska igralka, Irena ena Var arga, ga, je stalna èlanica igralskega ansambla Drame Slovenskega narodnega gledališèa v Mariboru že od leta Odmevne vloge je imela tudi v Mladinskem gledališèu Ljubljana, Narodnem domu Maribor, Lutkovnem gledališèu Maribor, nastopila je v številnih filmskih vlogah in radijskih igrah. V veè kot dvajsetih letih neprekinjenega umetniškega ustvarjanja se je izoblikovala v zelo karakterno igralko, nosilko repertoarja, ki posebej uspešno ustvarja komedijske like. Nastopila je v veè kot 50 razliènih vlogah, za nekatere med njimi je prejela nagrade, med drugim tudi Nagrado Sklada Staneta Severja za najboljšo igralsko stvaritev študenta gledališke umetnosti, Linhartovo listino za pedagoško delo na podroèju gledališkega in lutkovnega ljubiteljstva, Priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije, nagrado na Dnevih komedije v Celju leta 1999, ko je bila proglašena za žlahtno komedijantko. Na njene umetniške dosežke smo kot sokrajani ponosni in ji èestitamo. Pevski ki zbor Spominèice. Zbor je nastal spomladi leta 2003, ko se je dekliški pevski zbor, ki ga je veè let uspešno vodila zborovodkinja Tanja Vajda, preoblikoval v ženski pevski zbor, ki ga danes skupaj z gospo Vajdovo in Petro Grögl, vodi Jože Gerenèer. Zbor se na koncerte pripravlja na tedenskih vajah, pojejo slovenske in madžarske ljudske in umetne pesmi ter pesmi drugih narodov v tujih jezikih. Sestava zbora se je od zaèetka delovanja precej spremenila. Pridružili so se mu tudi moški pevci in tako je iz ženskega zbora nastal mešani pevski zbor. Z moškimi glasovi obogaten zbor, bo tako v prihodnje spremenil tudi ime. S svojo ubrano pesmijo nas zbor razveseljuje in je nepogrešljiv na kulturnih prireditvah v obèini in širše. Èakajo pa ga še intenzivne priprave za sodelovanje na svetovnem prvenstvu zborovskega petja, ki bo poleti na Èeškem, kjer jim želimo obilo glasbenega užitka in uspeha. Beata Lazar Alenka Kekec Galiè

8 O B È I N A K Ö Z S É G Elismerések a szlovén kultúrünnep alkalmából A szlovén kultúrünnepet az idén ünnepelhettük elõször igazán méltó környezetben, az új Színház- és Hangversenyteremben. Ünnepi beszédet Stupar Rajko mondott, aki közel 30 esztendeje foglalkozik vidékünk kultúrájával, s tapasztalataiba, ismereteibe adott betekintést. Az est mûsorában a lendvai Spominèice vegyeskórus mellett fellépett még Jurij Souèek, Borštnik-gyûrûvel díjazott színmûvész. A polgármester köszöntõjét követõen a kultúra, a mûvészet terén elért eredményekért elismerésben részesült Pavšiè Olga, Varga Irénke és a Spominèice vegyeskórus. Az est második felében pedig a Kontrabant etnoegyüttes mutatkozott be a Prešvercano - Smuggled címû új projektjükkel és leporellójukkal. Pavšiè Olga asszony már általános iskolás korában kezdte a tollforgatást, majd sikeresen folytatta azt a gimnáziumban is. Alkotásai a gimnázium és az ifjúsági klub lapjában jelentek meg, egyetemistaként pedig már a szlovén Antena magazin közölte írásait ban szlovén szakos tanárként kezdett dolgozni, és átvette az iskola színjátszócsoportjának vezetését. Mivel nehezen talált a gyerekek számára is elérhetõ és vonzó színpadi szövegeket, nekifogott ilyenek megírásának. Alkotásairól akkor még nem beszéltek, de a gyerekek annál nagyobb szeretettel és örömmel mutatták be darabjait az iskolák és óvodák színpadjain. Elõadták a modern Hófehérkét, A falánk farkast és a Csontváz a szekrényben címû színpadi alkotásait. Színházi szövegek mellett lírával is foglalkozott, s versei a Lendvai füzetekben láttak napvilágot, majd kollégájával, Huzjan Štefannal az Obrazi Arcok címû közös könyvecskét adták ki ben jelent meg az Imejmo jih radi Szeressük õket címû önéletrajzi ifjúsági elbeszélés, 1999-ben a Junaki Hõsök, tavaly pedig a Šolski štosi Iskolai viccek címû ifjúsági és gyermek színpadi szöveggyûjtemény. Polgármesteri elismerésben részesült a kultúra, a mûvészet, a színmûvészet terén elért eredményekért a lendvai születésû Var arga Irénk énke, aki 1983-tól a maribori Szlovén Nemzeti Színház állandó tagja. Számos ismert szerepet játszott a szlovén színpadokon, filmekben és rádiójátékokban egyaránt. A több mint 20 éves folyamatos mûvészi alkotás, színjátszás karakteres színésznõvé tette, aki rendkívül jól állja meg helyét a komédiákban. Már több mint 50 különbözõ szerepet játszott, némelyikért elismerésben, díjban is részesült. Külön említést érdemel az 1999-ben Celjében, a Komédia Napjain kapott elismerés. A Spominèice vegyeskórus 2003 tavaszán alakult a Vajda Tanja vezénylése alatt már több éve sikeresen mûködõ leánykórusból. A jelenlegi nõi kórust Gerenèer Jože vezeti Vajda Tanjával és Grögl Petrával. A kórus hetente gyakorol a fellépésekre, szlovén és magyar népdalokat, mûdalokat, valamint más nemzetek dalait éneklik. A kórus összetétele a kezdetektõl máig megváltozott. Az énekkarhoz férfiak is csatlakoztak, így az induló nõi kórusból vegyeskórus lett, s a jövõben férfihangokkal gazdagodva új nevet vesz fel majd a csoport. A kórus községünk és szélesebb környékünk kultúrrendezvényeit teszi színesebbé szlovén, magyar és idegen nyelvû énekeivel. A közeljövõben elkezdik a felkészülést a kórusok világbajnokságára, amely nyáron kerül megrendezésre Csehországban. Lazar Beata Kekec Galiè Alenka Lendavski kipar Ferenc Király je prejel najprestižnejše madžarsko priznanje na podroèju umetniškega ustvarjanja, nagrado Munkácsy. Király Ferenc lendvai szobrászmûvész a legrangosabb magyar képzõmûvészeti kitüntetésben, a Munkácsy Mihály-díjban részesült. A díj a szakma legmagasabb elismerése, Király Ferenc pedig az elsõ muravidéki és egyáltalán a második határontúli képzõmûvész, aki elnyerte ezt a díjat.

9 O B È I N A K Ö Z S É G Obisk ministra za kulturo v Lendavi je primerne porabe, zaradi tega prejema finanèno izravnavo iz državnega proraèuna. V nadaljevanju razgovora so prisotni seznanili ministra z delom in problematiko s svojega podroèja. Po obširni predstavitvi dejavnosti so se dogovorili, da se na Ministrstvo za kulturo posredujejo predlogi za rešitev problematike za posamezna podroèja v kulturi, in sicer: o zagotovitvi sredstev za izpolnjevanje obveznosti ministrstva o sofinanciranju delovanja Zavoda za kulturo in promocijo V obèini Lendava se je , na pobudo gospe Márie Pozsonec in Zavoda za kulturo madžarske narodnosti, v okviru praznika madžarskega kulturnega praznika, mudil minister za kulturo Republike Slovenije. Minister se je na lendavskem gradu sestal z županom obèine Lendava, predstavniki Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, Zavoda za kulturo madžarske narodnosti in z direktorji javnih zavodov na podroèju kulture. Župan obèine Lendava, mag. Anton Balažek, je ministra seznanil z gospodarsko in socialno sliko obèine Lendava ter z organiziranostjo na podroèju kulture. Ob tem je poudaril specifike, ki izhajajo iz narodnostno mešanega obmoèja, predstavil demografsko sliko obèine, problem asimilacije, regionalizacije ter poudaril omejenost obèinskega proraèuna pri financiranju vseh potreb na podroèju kulture. Obèina Lendava spada med obèine, ki z lastnimi prihodki ne morejo zagotoviti svov višini 50% potrebnih sredstev in o zagotovitvi statusa zavoda širšega pomena na osnovi Zakona o uresnièevanju javnega interesa za kulturo; o zagotovitvi potrebnih sredstev za delovanje Knjižnice Lendava s strani drugih obèin Upravne enote Lendava na osnovi Zakona o knjižnièarstvu; o zagotovitvi sredstev in izpolnjevanju obveznosti po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižniène dejavnosti kot javne službe; o rešitvi prostorske stiske v knjižnici Lendava, za katero ima obèina dve varianti: dograditev prostorov na obstojeèi lokaciji ali ureditev prostorov v sedanji blagovnici v multikulturalno središèe.; o predlogu organiziranja muzejske dejavnosti v obèini; o programu in konceptu vdrževanja in namembnosti lendavskega gradu. Minister si je tudi ogledal kulturne institucije v obèini. Alenka Kekec Galiè Dr. Vasko Simoniti szlovén kultuszminiszter lendvai látogatásáról január 21-én Pozsonec Mária nemzetiségi képviselõ asszony és a Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet kezdeményezésére a magyar kultúrünnep rendezvénysorozata keretén belül Lendvára látogatott a Szlovén Köztársaság kultuszminisztere. A miniszter a lendvai várban találkozott Lendva Község polgármesterével, a Muravidéki Magyar Önigazgatási Nemzeti Közösség és a Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet képviselõivel, valamint a kultúra terén mûködõ közintézetek igazgatóival. Lendva Község polgármestere, mag. Anton Balažek tájékoztatta a minisztert Lendva Község gazdasági és szociális helyzetérõl, valamint a szervezettségrõl a mûvelõdés terén. Itt felvázolta mindazokat a specifikumokat, amelyek a nemzetiségileg vegyesen lakott terület velejárói, bemutatta a község demográfiai képét, az asszimiláció, regionalizáció problémáját, valamint hangsúlyozta a községi költségvetés korlátait a kultúra terén felmerülõ összes tevékenység finanszírozására. Lendva Község azon községek közé tartozik, amely saját jövedelmébõl nem tudja biztosítani a fedezetet saját szükségleteire, ezért az állami költségvetésbõl pénzügyi kiegyenlítésben részesül. A beszélgetés folytatásában a jelenlévõk tájékoztatták a minisztert a saját munkaterületükön folyó munkáról és az ott felmerülõ problémákról.

10 O B È I N A K Ö Z S É G A tevékenységek bemutatása után megbeszélték, hogy a kultuszminisztériumba továbbítják a kultúra egyes területein felmerülõ nehézségek esetleges megoldási javaslatait,éspedig: - a minisztériumnak a Mûvelõdési és Promóciós Központ mûködésének társpénzelési kötelezettsége megvalósításához szükséges eszközök biztosításáról 50%-os mértékben és a tágabb értelemben vett intézet státusának a biztosítására A mûvelõdés közérdekének biztosításáról szóló törvény értelmében; a szükséges eszközök biztosításáról a Lendvai Könyvtár mûködéséhez a lendvai ügyviteli egység más községei részérõl a Könyvtárakról szóló törvény értelmében; a lendvai könyvtár helyiségproblémáinak megoldásáról, amelyre Lendva Község két megoldást tart elképzelhetõnek: a jelenlegi lokáción lévõ helyiségek kibõvítését vagy az áruház helyiségeinek átépítését és egyben multikulturális központtá való átalakítását; a múzeumi tevékenységek szervezésének javaslatáról a községben; a lendvai vár fenntartásának programjáról, koncepciójáról és rendeltetésérõl. A miniszter megtekintette a község mûvelõdési intézményeit is. Kekec Galiè Alenka Novo podjetje TURIZEM Lendava d.o.o. Sklep o ustanovitvi podjetja TURIZEM Lendava d.o.o. je bil sprejet decembra 2004, prièetek poslovanja pa je predviden aprila Podjetje so ustanovili trije družbeniki: Obèina Lendava, Obrtna zbornica, Terme 3000, s tretjinskimi lastniškimi deleži. Sedež podjetja je za zdaj v hotelu Lipa, v Lendavi. Namen ustanovitve podjetja je promocija turizma, turistiènih kapacitet in prireditev v Obèini Lendava. V podjetju ocenjujemo, da je segment turizma in promocije na obèinski ravni slabo, oziroma nezadostno pokrit. Z namenom izboljšanja turistiène ponudbe in promocije kapacitet, želimo neposredno poveèati število turistov in obiskovalcev mesta. V letošnjem letu sloni zaèrtani program dela predvsem na promociji. Eno izmed prvih opravil, ki se pa bomo lotili je izdelava programa predstavitve, nastopanja v javnosti in razpoznavnosti podjetja. Prenoviti želimo ves prospektni material (plakate, brošure, zgibanke) in doloèiti sveže vsebine turistiènemu spletnemu portalu obèine. Naš cilj je vzpodbuditi vse poslovne subjekte, ki delujejo na podroèju turizma in kulture, k razpoznavnosti in smelejšemu nastopanju v javnosti, predvsem pa k boljši zaznavnosti delovanja na teritoriju obèine pa tudi širše. K sodelovanju želimo pritegniti vse, ki jih turizem in njegova promocija zanimata: zgodovinarje, etnologe, grafiène oblikovalce, kulturnike, novinarje, enologe, skratka vse, ki jih ta segment kakorkoli zanima. Izboljšati želimo tudi turistièno vodenje v mestu in vzpostaviti bazo turistiènih vodnikov na podroèju obèine. Izobraževanje slednjih želimo izvesti že v letošnjem letu. Med pomembnejše naloge pa lahko štejemo tudi organizacijo in izvedbo zabavnih, kulturnih in etnoloških prireditev, predvsem tradicionalno Lendavsko trgatev. Želimo, da bi nas ljudje sprejeli in v nas videli gibalo turistiène promocije mesta. To bi bila vsekakor najboljša popotnica novemu podjetju. Igor KOLENKO, direktor Ökoparkoló épült a fuvarozóknak 2003-ban Lendva Község megkezdte a beruházási program kidolgozását, majd az Integral vállalattal együttmûködve az ökoparkoló kiépítését a lendvai ipari zónában. A beruházás célja ökoparkoló építése volt a helyi szállítók részére, hiszen megállapítottuk, hogy a meglévõ tehergépkocsik egyharmad részének nem áll rendelkezésére megfelelõ parkolóhely. Az igény pedig a tranzitforgalom és az ipari zónában egyre fejlettebb vegyipar miatt is fennáll. Ezeknek a parkolóknak a használatával a helyi gépkocsivezetõk eleget tennének a feltételeknek, amelyeket a törvények írnak elõ ezen a téren. Az ökoparkoló kiépítésénél szem elõtt tartottuk a környezetvédelmet is az egyre nagyobb tranzitforgalom miatt a község területén. A beruházást négy fázisra osztottuk és 2004-ben fejezõdött be év elején az Integral vállalattal szerzõdést kötöttünk 8 parkolóhely igazgatásáról. A parkolóhelyek használati céljából Lendva Község és az Integral vállalat a Vestnik és a Népújság hetilapokban nyilvános pályázatot tettek közzé parkolók bérlésére szubvencionált bérleti díjért. A bérlõ által megtérített díj csak a parkolók takarítási, fenntartási és igazgatási díját tartalmazzák. A nyilvános felhívás csak az üres kapacitások betöltéséig érvényes. A parkolók bérlésénél azon személyek élveznek elõnyt, akiknek nincs saját parkolójuk, valamint a kezdõ vállalkozók. A beérkezett kérvényeket az erre illetékes bizottság tárgyalja. Bõvebb információval az Integral vállalatnál szolgálnak (illetékes személy: Ana Horvat, tel.: ).

11 Új idegenforgalmi vállalat Lenván 2004 decemberében elfogadták az új idegenforgalmi kft. megalapításáról szóló határozatot Lendván, amely elõreláthatólag 2005 áprilisában kezdi meg mûködését. A vállalatot három üzlettárs alapította: Lendva Község, a Gazdasági Kamara és a Terme 3000, akik egyharmadrészben társtulajdonosai a vállalatnak. A vállalat székhelye jelenleg még a Lipa szállóban van Lendván. A vállalat megalapításanak célja Lendva Község idegenforgalmának, idegenforgalmi kapacitásainak és rendezvényeinek a promóciója. A vállalatban úgy értékeljük, hogy a turizmus és promóció szegmentuma községi szinten rossz. Az idegenforgalmi kínálat javításával szeretnénk növelni a turisták és a városba látogatók számát. Az O B È I N A K Ö Z S É G idei évre tervezett munkaprogram fõleg a promócióra fekteti a hangsúlyt. Az elsõ teendõk közé soroltuk a bemutatkozási program kidolgozását, a nyilvánosságban való fellépést és a vállalat felismerhetõségét. Fel szeretnénk újítani az összes prospektusanyagot (plakát, brosúra, leporelló) és a község internetes oldalának új, friss aculatot varázsolni. Célunk az idegenforgalom és a kultúra terén mûködõ összes üzleti szereplõ buzdítása, hogy felismerhetõbben és bátrabban lépjenek fel a nyilvánosság elõtt, fõleg pedig, hogy a község területén folyó tevékenységek könnyebben jussanak érvényre. A munkába be szeretnénk vonni mindazokat, akik bármilyen módon érdekeltek az idegenforgalom, illetve annak promóciója terén: történészeket, etnológusokat, grafikai tervezõket, kultúrmunkásokat, újságírókat, borászokat. Meg szeretnénk újítani a város idegenforgalmi vezetését és felállítani az idegenforgalmi vezetõk bázisát a község területén. Utóbbiak oktatását már az idei évben meg szeretnénk kezdeni. A fõbb feladatok közé soroljuk a különbözõ szórakoztató, kulturális és néprajztudományi rendezvények szervezését, fõleg a hagyományos Lendvai Szüretet. Szeretnénk, ha az emberek elfogadnának bennünket és a város idegenforgalmi mozgatóját látnák bennünk. Ez lenne mindenképpen az új vállalat legjobb útravalója. Kolenko Igor, igazgató EKOLOŠKO PARKIRIŠÈE na razpolago prevoznikom V letu 2003 je Obèina Lendava pristopila k izdelavi investicijskega programa in nato, v sodelovanju s podjetjem Integral, k izgradnji ekološkega parkirišèa v industrijski coni v Lendavi. Cilj investicije je bila izgradnja ekološkega parkirišèa za potrebe lokalnih prevoznikov, saj smo ugotovili, da približno tretjina vseh tovornih vozil še nima zagotovljenega ustreznega parkirnega mesta. Potrebe pa so prisotne tudi zaradi tranzitnega prometa in razvijajoèe se kemiène industrije v industrijski coni. Z uporabo teh parkirišè bi lahko lokalni prevozniki izpolnili pogoje, ki jih predpisuje zakonodaja na tem podroèju. Namen izgradnje ekološkega parkirišèa je bila tudi skrb za varstvo okolja zaradi vse veèjega tranzitnega tovornega prometa na obmoèju obèine. Investicija je bila razdeljena na štiri faze in konèana v letu V zaèetku leta 2005 je bila s podjetjem Integral sklenjena pogodba o upravljanju 8 parkirnih prostorov. Za namen uporabe teh parkirnih prostorov sta Obèina Lendava in podjetje Integral v tedniku Vestnik in Népújság objavila javni poziv za najem parkirišè po subvencionirani najemnini. Cena, ki jo mora poravnati najemnik zajema samo stroške èišèenja, vzdrževanja in upravljanja parkirišè. Javni poziv velja do zapolnitve prostih kapacitet. Prednost pri najemu parkirišè pa imajo tiste osebe, ki nimajo lastnega parkirišèa in podjetniki zaèetniki. Prispele vloge bo obravnavala pristojna komisija. Dodatne informacije pa so pri podjetju Integral (kontaktna oseba je Ana Horvat, tel.: )

12 O B J A V A K Ö Z L E M É N Y POZIV OBÈANOM Na obmoèju Obèine Lendava se fazno gradi kanalizacijsko omrežje s centralnim odvajanjem odpadnih komunalnih voda. Prva faza izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki obsega naselja Lendava, Dolga vas, del Lendavskih goric, Èentibo, Dolino, Trimline in Petišovce, je zakljuèena. V teku so prikljuèitve posameznih stanovanjskih in poslovnih objektov ali njihovih delov omrežja. Letos pomladi se zaène izgradnja II. faze kanalizacijskega omrežja v naseljih Dolnji in Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca in Kot. Celotna investicija je vredna 2,5 milijardi tolarjev. Kljub finanèni pomoèi iz Evropske unije (sklad ISPA) obèina investicijo le s težavo financira sama. V skladu s sprejetim Odlokom o višini prispevka za prikljuèitev na kanalizacijsko omrežje Obèine Lendava je bila doloèena višina prikljuènine na kanalizacijsko omrežje, ki je enotno doloèena za vsak stanovanjski, poslovni in drugi objekt. Z zagotovostjo lahko trdimo, da je z odlokom doloèena prikljuènina ena izmed najnižjih v Sloveniji in da jo bodo slej ko prej plaèevali tudi obèani v drugih obèinah, ki bodo gradile kanalizacijsko omrežje. Na podlagi sprejetega obèinskega odloka so posamezni obèani (lastniki/solastniki objektov) prejeli odloèbe o plaèilu prispevka za prikljuèitev na kanalizacijsko omrežje. Ugotavljamo pa, da vsi ne poravnavajo omenjenega prispevka v rokih in na naèin, ki je predpisan in doloèen v odloèbi. Pozivamo vse obèane, da tekoèe poravnavajo svoje obveznosti. Izgradnja II. faze kanalizacijskega omrežja se bo prièela predvidoma junija, tega leta. V teku je izbor izvajalca, ki bo znan že v drugi polovici marca. Pristopili smo k preprojektiranju kanalizacije Pince Benica Pince Marof tako, da bi se odpadne vode èistile na Èistilni napravi Èentiba. S tem bi se izognili visokim stroškom èišèenja na Madžarskem. V teku je tudi izbor izvajalca za projektiranje kanalizacijskega omrežja na relaciji Mostje Genterovci Radmožanci in Kamovci. Imenovan je tudi gradbeni odbor. Naj še poudarimo, da je izgradnja kanalizacijskega omrežja, s èistilno napravo, v današnjem svetu neizogibna. Pa ne le za obèino. Najveè s tem pridobijo obèani, ki bodo s prikljuèitvijo na kanalizacijsko omrežje prispevali k prijetnejšemu in predvsem èistejšemu okolju zase in za prihodnje rodove. Prav temu pa je namenjena ta investicija. Obèina Lendava FELHÍVÁS Lendva Község területén a csatornahálózat fázisos építése folyik a kommunális szennyvíz központi elvezetésével. A csatornahálózat építésének elsõ fázisa, amely Lendva, Hosszúfalu, Lendvahegy egy részét, Csente, Völgyifalu, Hármasmalom és Petesháza településeket öleli fel, befejezõdött. Folyamatban van az egyes lakó- vagy üzlethelyiségek vagy azok hálózatrészének a csatlakoztatása. Idén tavasszal megkezdõdik a második fázis építése Alsó- és Felsõlakos, Gyertyános és Kapca településeken. Az invesztíció összesen 2,5 milliárd tollárba kerül. Az Európai Unió anyagi támogatása mellett is (ISPA alap) a község a beruházást nehezen tudná egyedül pénzelni. A községi rendelet meghatározza Lendva Község csatornahálózatára való rákapcsolás hozzájárulásának mértékét, amely egységesen meghatározott minden lakóházra, üzlethelyiségre és egyéb objektumra. Bizton állíthatjuk, hogy a rendelettel kivetett illeték Szlovénia egyik legalacsonyabb ilyen jellegû hozzájárulása, amelyet elõbb vagy utóbb más község polgárai is kénytelenek lesznek fizetni, amennyiben csatornahálózatot építenek. A jóváhagyott községi rendelet alapján az egyes polgárok (objektumok tulajdonosai vagy társtulajdonosai) megkapták a határozatokat a csatornahálózatra való rákapcsolás hozzájárulásának fizetésérõl. Megállapítottuk viszont, hogy nem mindenki teljesíti a fizetési kötelezettségét a meghatározott határidõn belül és az elõírt módon. Felszólítjuk a polgárokat, hogy folyamatosan rendezzék kötelezettségeiket. A csatornahálózat második fázisa elõreláthatólag ez év júniusában kezdõdne. Folyamatban van a kivitelezõ kiválasztása, a döntés március második felében ismert lesz. Megkezdtük a Pince Benica Pince Marof csatornahálózat áttervezését úgy, hogy a szennyvizek tisztítása a csentei tisztítóberendezésen történne. Ezzel megtakarítanánk a tisztítás magas magyarországi költségeit. Folyamatban van a csatornahálózat tervezõjének a kiválasztása a Hídvég Göntérháza Radamos és Kámaháza reláción, és az építési bizottság kinevezésére is sor került. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a mai világban már szükségszerû a szennyvízcsatorna kiépítése tisztítóberendezéssel. Nem csupán a község szempontjából. Leginkább a polgárok veszik hasznát, hiszen a csatornahálózatra való csatlakozással hozzájárulnak a kellemesebb és fõleg tisztább környezet megõrzéséhez maguk és az utókor számára. Ez a beruházás pedig éppen ezt a célt szolgálja. Lendva Község

13 O B È I N A K Ö Z S É G Zdrava pitna voda za vse prebivalce Pomurja V januarju 2005 je bila v Murski Soboti, ob prisotnosti Ministra za okolje in prostor, g. Janeza Podobnika, podpisana pogodba o izgradnji, obratovanju ter skupnem upravljanju z regionalnim sistemom oskrbe prebivalstva Pomurja s pitno vodo. Osnovni cilj projekta je ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo, varovanje vodnih virov in zagotovitev, da bodo prebivalci na obmoèju Pomurja imeli dolgoroèno zagotovljen dostop do oskrbe z neoporeèno pitno vodo iz kakovostnih vodnih zajetij. Obèine, podpisnice so se zavezale, da bodo zagotavljale oskrbo prebivalcev s pitno vodo enotno, tako glede tehniènih standardov kot stroškov za gradnjo in upravljanje s sistemom oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Podpisnice pogodbe so vse pomurske obèine, razen ene. To je prvi tako velik projekt, kjer se je pomurskim obèinam Egészséges ívóvízellátás Muravidék minden polgárának 2005 januárjában Muraszombatban Janez Podobnik, környezet- és területvédelmi miniszter jelenlétében került aláírásra a szerzõdés Muravidék lakossága ívóvízellátási rendszerének kiépítésérõl, üzemeltetésérõl, valamint közigazgatásáról. A projekt alapvetõ célja a lakosság egészének az ivóvízellátása, a vízforrások védelme, és hogy Muravidék lakosságának hosszú távon biztosítsák a tiszta vízforrásokból való egészséges vízellátást. A szerzõdést aláíró községek elkötelezték magukat, hogy a lakosság ívóvízellátását egységesen biztosítják úgy a mûszaki szabványok, mint az építkezési költségek és az ívóvízellátási rendszer igazgatása terén. A szerzõdés aláírója az összes muravidéki község, egy kivételével. Ez az elsõ ilyen jellegû nagy projekt, amely kapcsán a muravidéki községeknek sikerült együttmûködési megegyezést kötniük. A projektbe több mint 110 ezer muravidéki lakos lesz bekapcsolva, ami a feltétele, hogy a projekt európai forrásokból nyerjen pénzelést. A szerzõdést Lendva Község is aláírta, ami hosszú távon biztosítja számunkra az egészséges és stabil ívóvízellátást. Muravidék egészséges ívóvízellátási rendszerének társpénzelését az alábbi pénzügyi források biztosítják: uspelo dogovoriti o sodelovanju. V projekt bo vkljuèenih veè kot 110 tisoè prebivalcev Pomurja, kar je tudi pogoj, da se projekt lahko financira iz evropskih skladov. Sopodpisnik pogodbe je tudi Obèina Lendava, kar nam dolgoroèno zagotavlja neoporeèno in stabilno dobavo zdrave pitne vode. Finanène vire za sofinanciranje sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja zagotavljajo: - Kohezijski sklad: program Evropske Komisije - Republika Slovenija iz sredstev proraèunskega sklada za vode - Obèine podpisnice pogodbe v višini do 10% Vrednost projekta je ocenjena na približno 30 milijonov evrov. Obèinam se pri doloèitvi deleža sofinanciranja obravnavanega investicijskega projekta ustrezno upoštevajo predhodna vlaganja v obstojeèi vodovodni sistem. Planirani zaèetek izgradnje sistema bo v zaèetku leta Podžupan: Stanislav Gjerkeš - Kohéziós Alap: Európai Bizottság programja - a Szlovén Köztársaság vízellátásra szánt költségvetési eszközei - a község mint a szerzõdés aláírója 10%-ig A projekt értéke mintegy 30 millió euró. A községeknek a projekt társfinanszírozási része meghatározásánál figyelembe veszik a meglévõ vízvezetékrendszerbe való elõzetes befektetéseiket. A rendszer építésének kezdete a tervek szerint 2007 év elejére várható. Gjerkeš Stanislav alpolgármester

14 O B J A V A K Ö Z L E M É N Y Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraèuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) ter 17. èlena Statuta Obèine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/2000 in 69/ 2002) Obèina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, objavlja javni razpis o razdelitvi sredstev na podroèju delovanja in aktivnosti društev, organizacij ter posameznikov iz proraèuna Obèine Lendava za leto Predmet razpisa: Obèina Lendava razpisuje sredstva dejavnosti društev, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na obmoèju Obèine Lendava ali katerih dejavnost se odvija na tem obmoèju za aktivnosti, ki se bodo izvedle v letu Cilji razpisa: namen razpisa je finanèno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte in programe, ki bodo popestrili dejavnost društev, organizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v Obèini Lendava ter pripomogli k promociji in prepoznavnosti obèine. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: - pravne osebe, oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Obèini Lendava ter fiziène osebe, ki imajo stalno prebivališèe v Obèini Lendava, - organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Obèino Lendava, - organizatorji aktivnosti, ekskurzij, tekmovanj, ki niso lokacijsko vezani na Obèino Lendava, vendar v njih sodelujejo subjekti, ki so obèani obèine in z izvedbo leteh pomagajo pri promociji in prepoznavnosti obèine. Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, društva, zasebne ali javne organizacije, ki so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno - umetniških vsebin, društva, ki izvajajo socialne programe, subjekti, ki so za iste vsebine že dobili finanèna sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila Obèina Lendava. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala trièlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrnitev vlog neupravièenih prijaviteljev, prepozno prispelih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Prijava na razpis mora vsebovati: - kratko predstavitev subjekta, ki se na razpis prijavlja (obvezno: toèen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davèno številko), - podatke o množiènosti oziroma številu èlanstva, - predviden obisk ali sodelovanje obèanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu..., - natanèen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finanèno pomoè, - lokacijo ter èas dogodka, - druge elemente povezane z razpisom. 6. Uporaba kriterijev: komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izloèila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim podroèjem. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju sredstev: - predlagatelj deluje na obmoèju Obèine Lendava, - aktivnost se izvaja na obmoèju Obèine Lendava, - množiènost èlanstva ali planiranega obiska, - aktivnost je v skladu s planiranimi dogodki, ki jih namerava izvesti Obèina Lendava v letu Okvirna vrednost: ,00 SIT. 8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proraèunska sredstva morajo biti porabljena v proraèunskem letu Razpisni rok: razpisni rok se priène z dnem te objave in traja do porabe sredstev. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: - besedilo razpisa, - prijavni obrazec. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: - v celoti izpolnjen prijavni obrazec, - vzorec pogodbe, - razpisna merila. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo na Oddelku za pravne in splošne zadeve pri go. Alenki Kekec Galiè. 11. Oddaja in dostava vlog: vloga mora biti predložena na naslov: Obèina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Obèina Lendava lahko razdeli le doloèen del razpoložljivih sredstev. 12. Dodatne informacije: Oddelek za pravne in splošne zadeve, ga. Alenka K. Galiè, tel Odpiranje vlog in obvešèanje o izboru: obèina bo predlagatelje obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh mesecih po prejemu posamezne vloge na Obèino Lendava. Obèina Lendava

15 O B J A V A K Ö Z L E M É N Y A Szabályzat a Szlovén Köztársaság költségvetésének kivitelezési eljárásairól (az SzK Hivatalos Lapjának évi 47. sz. és évi 67. sz.) és Lendva Község Statútumának (az SzK Hivatalos Lapjának 99. évi 26. sz., évi 119. sz. és évi 69. sz.) 17. szakasza értelmében Lendva Község, Ljudska pravica tér 5., 9220 Lendva meghirdeti a nyilvános pályázatot a pénzeszközök elosztásáról Lendva Község évi költségvetésébõl az egyesületek, szervezetek és egyének mûködése és aktivitásai területén 1. A pályázat tárgya: Lendva Község pályázatot hirdet azon egyesületek, szervezetek és egyének mûködésének támogatására, akik Lendva Község területén mûködnek vagy tevékenységüket ezen a vidéken végzik a 2005-ös esztendõben. 2. A pályázat céljai: a pályázat célja a különbözõ aktivitások, rendezvények, projektek és programok anyagi támogatása, amelyekkel színesebbé tehetõ az egyesületek, szervezetek és egyéb mûkedvelõi tevékenység Lendva Község területén, valamint hozzájárulás községünk promóciójához és felismerhetõségéhez. 3. Általános közremûködési feltételek A pályázatra jelentkezhetnek: - jogi személyek, illetve egyesületek és szervezetek, amelyek Lendva Község területén mûködnek, valamint azon természetes személyek, akiknek Lendva Község területén van állandó lakhelyük, - azon aktivitások, rendezvények, projektek, programok és kirándulások szervezõi, amelyek helyileg Lendva Községhez kötõdnek, - azon aktivitások, kirándulások, versenyek szervezõi, amelyek helyileg nem Lendva Községhez kötõdnek, de rendezvényeiken a község polgárai részt vesznek és azok kivitelezésével hozzásegítenek községünk promóciójához és jobb felismerhetõségéhez. A pályázatra nem jelentkezhetnek azon hivatásos közszervezetek, amelyek kultúrával foglalkoznak, egyesületek, magán- vagy közszervezetek, melyek kulturális-mûvészeti tartalmak végzésére és közvetítésére vannak bejegyezve, egyesületek, melyek szociális programokat kiviteleznek, szubjektumok, akik azonos tartalomra más, Lendva Község által közzétett pályázaton már kaptak anyagi eszközöket. 4. Megfelelés a pályázati feltételeknek: a megfelelést háromtagú bizottság fogja bírálni, s javasolja a jogosulatlan pályázók, a késõn érkezõ pályázatok, a nem teljes pályázatok és azon beadványok elutasítását, melyek nem felelnek meg az általános pályázati feltételeknek. 5. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázatra jelentkezõ szubjektum rövid bemutatását (kötelezõen: pontos cím, kapcsolattartó személy, telefonszám, bankszámlaszám, adószám), - tömegességrõl, illetve tagságról szóló adatokat, - a tervezett látogatottság vagy a lakosság közremûködési adatait ezen rendezvényen, programon, - az aktivitás, tevékenység, rendezvény, projekt, kirándulás vagy mérkõzés pontos leírását és bemutatását, amelyért az anyagi támogatást igénylik, - az esemény helyét és idejét, - más, a pályázattal kapcsolatos elemet. 6. Kritériumok: tekintettel a pályázati feltételeknek való megfelelés szempontjából a bizottság értékeli majd a pályázatokat, s az esetleges nem megfelelõ beadványokat kizárja. A pályázatok a következõ prioritási mércék szerint kerülnek minõsítésre, amelyeket az anyagi eszközök felosztásánál is figyelembe vesznek: - a javaslattevõ Lendva Község területén mûködik, - az aktivitás Lendva Község területén fog lebonyolódni, - a tagság tömegessége vagy a tervezett látogatottság tömegessége, - az aktivitás összhangban van Lendva Község évi tervezett eseményeivel. 7. Keretérték: ,00 SIT 8. Az eszközök felhasználásának idõszaka: az odaítélt költségvetési eszközöket a évi költségvetési évben fel kell használni. 9. Pályázati határidõ: a pályázat közzétételétõl az eszközök felhasználásáig. 10. Pályázati dokumentáció A pályázati dokumentáció tartalmazza: - a pályázat szövegét, - jelentkezési nyomtatványt. A pályázónak a pályázatra a következõ dokumentumokat kell mellékelnie: - a teljes egészében kitöltött pályázati nyomtatványt, - szerzõdésmintát, - pályázati mércéket. A pályázati dokumentációt a Jogi és Általános Ügyek Osztályán vehetik át Kekec Galiè Alenka asszonynál. 11. A pályázatok leadása: a pályázatot a következõ címre kell elõterjeszteni: Lendva Község, Ljudska pravica tér 5., 9220 lendva. A pályázat benyújtása azt jelenti, hogy a pályázó egyetért az összes pályázati feltétellel és kritériummal. Lendva Község a rendelkezésre álló eszközök meghatározott részét oszthatja csak el. 12. Bõvebb információ: Jogi és Általános Ügyek Osztálya, Kekec Galiè Alenka, tel.: A pályázati csomagok felbontása és eredményhirdetés: a község a javaslattevõket a pályázat eredményérõl a pályázat beérkezésétõl számított legkésõbb két hónapon belül értesíti. Lendva Község

16 O B J A V A K Ö Z L E M É N Y Obèina Lendava Štipendijska fundacija Štefana Galièa Poslovni park Lendava d.o.o. POZIVAJO ŠTUDENTE K PROJEKTNEMU DELU Na podlagi projekta - Povezovanje študentov s podjetji potencialnimi delodajalci skozi projektno delo - Obèina Lendava, Štipendijska fundacija Štefana Galièa in Poslovni park Lendava d.o.o., v sodelovanju s podjetji, razpisujejo naslednje sklope tem za študentsko projektno delo: 1. Projektno delo razvoj obèine Mladinski center v TVD Partizan, Športni park Petišovci, Gramoznice Trimlini, Vinska cesta, Kmetijska proizvodnja v rastlinjakih, Ekološka pridelava na majhnih kmetijah, Trženje vin, Vkljuèevanje kulturnih znamenitosti v turistièno ponudbo, Turistièna društva in prireditve, Posredovalnica zaposlitev, Muzej dežnikarstva, Prodajna galerija, Turistièno vodenje, Oživljanje starega mestnega jedra v Lendavi, Razvoj obrti, Razvoj podjetništva in podjetniški inkubator 2. Projektno delo podje jetja tja Nafta Lendava: Uporaba geotermalne energije, Racionalna raba energije, Okoljevarstveni projekti; Varstroj Lendava: Razvoj varilne tehnologije, Robotizacija v industriji, Varjenje v industriji; Terme Lendava: Uvajanje novih produktov v ponudbo hotela, Racionalizacija poslovnega procesa v hotelu, Varèevanje z energijo, Komuniciranje med gosti hotela in izvajalci storitev; Artex d.o.o.: Standardizacija elementov skladišène opreme; Tehnološki park Ljubljana: Preverjanje, vrednotenje podjetniške ideje, poslovnega naèrta, Komuniciranje z javnostmi, PR. 3. Diplomske e naloge - Teme s posebno vrednostjo za Obèino Lendava: Turizem, kmetijstvo, storitvene dejavnosti in podjetništvo, druga podroèja - Kandidat mora biti študent najmanj 3. letnika univerzitetnega študija ali 2. letnika visokega strokovnega študija/višjega študija. Delo študentov bo potekalo samostojno ali v skupinah, odvisno od zahtevnosti projekta. Prijavo z izpolnjeno prijavno dokumentacijo pošljite na naslov: Poslovni park Lendava d.o.o., Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava. Rok za prejem prijavnih obrazcev je Dodatne informacije in prijavni obrazci: in mag. Anton Balažek Mihael Feher Branka Bensa župan direktor direktorica Lendva Község Štefan Galiè Alapítvány Ipari Park Lendva Kft. FELHÍVÁS DIÁKOKNAK PROJEKTMUNKA VÉGZÉSÉRE A projektum alapján A diákok vállalatokkal történõ összeköttetése a potenciális munkaadókkal projektmunkán keresztül Lendva Község, a Štefan Galiè Alapítvány és az Ipari Park Lendva Kft. együttmûködve a vállalatokkal a következõ témaköröket hirdeti meg projektmunkaként: 1. Projektmunk jektmunka a közs özség fejlesztése Ifjúsági központ az egykori TVD Partizánban, Petesházi Sportpark, Hármasmalmi kavicsbányák, Borút, Melegágyi mezõgazdasági termelés, Ökogazdálkodás kis parasztgazdaságokon, Borok árusítása, A kulturális nevezetességek bekapcsolása az idegenforgalmi kínálatba, Turisztikai egyesületek és rendezvények, Munkaközvetítõ iroda, Ernyõipari múzeum, Árusítási galéria, Idegenvezetés, Lendva régi városrészének fejlesztése, A kézmûipar fejlõdése, Vállalkozásfejlesztés és vállalkozói inkubátor 2. Projektmunk jektmunka a vállalat állalatok ok Nafta Lendava: A geotermális energia használata, Racionális energiahasználat, Környezetvédelmi projektek; Varstroj Lendava: Hegesztési technológia fejlesztése, Ipari robotizáció, Ipari hegesztés; Terme Lendava: Új termékek bevezetése a szálloda kínálatába, A szálloda ügyviteli folyamatának racionalizációja, Energiatakarékosság, Kommunikáció a szálloda vendégei és a szolgáltatások kivitelezõi között; Artex d.o.o.: A raktárfelszerelési elemek szabványozása; Technológiai Park Ljubljana: A vállalkozói ötlet és ügyviteli terv ellenõrzése, értékelése, Kommunikálás a nyilvánossággal, PR. 3. Diplomamunka a Olyan téma, amely külön jelentõséggel bír Lendva Község számára: Idegenforgalom, mezõgazdaság, szolgáltatási tevékenységek és vállalkozások, egyéb területek. Pályázó csak az egyetemi tanulmányok legalább 3. évfolyamának, vagy felsõfokú szaktanulmányok/fõiskola 2. évfolyamának hallgatója lehet. A diákok munkája önálló vagy csoportos lehet, a projekt követelményétõl, nehézségi fokától függve. A pályázatot küldjék a következõ címre: Poslovni park lendava d.o.o., Ljudska pravica tér 5., 9220 Lendva. A pályázatok leadásának határideje: április 10. Bõvebb információ és a pályázati ûrlapok: és mag. Balažek Anton Feher Mihael Bensa Branka polgármester igazgató igazgató

17 O B J A V A K Ö Z L E M É N Y PRIDRUŽI SE NAM SLOVENSKA VOJSKA ŽIVLJENJSKI IZZIV V zadnjih letih so bile sprejete pomembne za Slovensko vojsko (SV), ki narekujejo preoblikovanje SV iz naborniške v poklicno in profesionalno vojsko. Velike in korenite spremembe nastajajo predvsem na kadrovskem podroèju. Vojake nabornike bodo v naslednjih letih zamenjali poklicni vojaki, pogodbeni pripadniki rezervne sestave e in vojaki na pros ostovol oljnem služen enju vojaš jaškega rok oka. TUDI VI LAHKO POSTANETE VOJAK SLOVENSKE VOJSKE. Ste kdaj razmišljali, da bi postali poklicni vojak SV) Vas zanima dinamièno in izzivov polno delo? Èe ste državljan Republike Slovenije, imate ustrezne zdravstvene in psihofiziène sposobnosti, ste praviloma stari do 25 let, imate najmanj IV. Ali V. stopnjo splošne izobrazbe, ste nekaznovani in za vas ni varnostnega zadržka, niste pa niti èlan nobene politiène stranke, izpolnju juje jete e pogoje je za zaposlitev v v SV. Slovens enska a vojs jska a vam am omogoèa pogodbeno zaposlitev do pet let z možnostjo podaljšanja, dodatno pokojninsko zavarovanje, 24-urno nezgodno zavarovanje, izobraževanje doma in v tujini. KOT POGODBENI PRIPADNIKI SLOVENSKE VOJSKE lahko prostovoljno sodelujejo moški in ženske od dopolnjenega 18. leta starosti do koledarsko dopolnjenega 40. leta ženske in 50. leta moški, oz. 60. leta èastniki. PROSTOVOLJNO OLJNO SLUŽENJE VOJ OJAŠKEG AŠKEGA A ROKA je služenje na podlagi prostovoljne odloèitve kandidata ali kandidatke. Z izbranimi kandidati in kandidatkami Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije sklene pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka. Služenje traja tri mesece in se izvaja v vojašnicah v Murski Soboti, Bohinjski Beli, Novem mestu in Postojni. Vojašnico, v kateri bi želeli prostovoljno služiti vojaški rok, si izberete sami. Kdo se lahko prijavi za prostovoljno služenje vojaškega roka? Za prostovoljno služenje vojaškega roka se lahko prijavijo fantje in dekleta, stari od 18 do 27, ki še niso odslužili vojaškega roka, so zdravstveno sposobni za vojaško službo in nimajo priznane pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti. Kaj aj boste e pridobili? Na prostovoljnem služenju vojaškega roka boste pridobili nova znanja in izkušnje, sklenili nova prijateljstva, izboljšali svojo psihofizièno pripravljenost. Med prostovoljnim služenjem boste zdravstveno in nezgodno zavarovani, služenje pa se vam bo vštelo v pokojninsko dobo. VSE DODATNE INFORMACIJE, OBRAZCE IN POMOÈ PRI IZPOLNJEVANJU VLOG DOBITE PRI SKUPINI ZA PRIDOBIVANJE KADRA MURSKA SOBOTA Vojašnica Murska Sobota, Kopališka 4, 9000 M. Sobota Telefon: 02/ interno 215 ALI V PISARNAH IZPOSTAVE ZA OBRAMBO V MURSKI SOBOTI, LENDAVI, G. RADGONI IN LJUTOMERU INFORMACIJE DOBITE TUDI NA BREZPLAÈNI TELEFONSKI ŠTEVILKI TER NA SPLETNI STRANI naborna. pisarna mors.si

18 O B J A V A K Ö Z L E M É N Y CSATLAKOZZ HOZZÁNK! SZLOVÉN HADSEREG ÉLETRE SZÓLÓ KIHÍVÁS A szlovén hadsereg tekintetében az utóbbi években fontos döntések elfogadására került sor, amelyek szükségszerûen a szlovén hadsereg átalakulását diktálják sorkatonák helyett hivatásos hadsereggé. Nagy és gyökeres változások tapasztalhatók fõleg a káderösszetétel terén. A sorkatonákat az elkövetkezõ években hiva- tásos kat atonák onák,, a tar artalék alékegy egységek szer erzõdéses tagjai és ön- kéntes kat atonai szolgálat olgálatot t töltõ kat atonák váltják fel. TE IS A SZLOVÉN HADSEREG KATONÁJÁVÁ VÁLHATSZ Gondoltál már valamikor arra, hogy a Szlovén Hadsereg hivatásos katonájává válj? Érdekel a dinamikus és kihívásokkal teli munka? Amennyiben a Szlovén Köztársaság állampolgára vagy és megfelelõ egészségi és pszichofizikai adottságokkal rendelkezel, 25 évnél nem vagy idõsebb, IV. vagy V. végzettségi fokkal rendelkezel, büntetlen elõéletû vagy és nem áll fenn biztonsági fenntartás ellened, nem vagy tagja semmilyen politikai pártnak sem, eleget t tesz eszel el a felté eltételnek elnek,, hogy a Szlovén én Hadsereg eg soraiba nyerj erj felv elvételt. elt. A Szlovén Hadsereg öt évig tartó szerzõdéses munkát biztosít osít meghosszabbítási lehetõséggel, kiegészítõ nyugdíjbiztosítást, 24 órás balesetbiztosítást, hazai és külföldi továbbképzési lehetõséget. A SZLOVÉN HADSEREG SZERZÕDÉSES TAGJ GJAI lehetnek a 18. életévüket betöltõ nõk és férfiak, nõk a betöltött 40. életévükig, a férfiak pedig 50. életévükig, a tisztek 60. életévükig. AZ ÖNKÉNTES KATON ONAI SZOL OLGÁLA GÁLAT az egyén szabad döntésén alapul. A kiválasztott jelöltekkel a Szlovén Köztársaság Hadügyminisztériuma szerzõdést köt önkéntes katonai szolgálatról. A katonai szolgálat három hónapig tart és a Murska Sobota-i, Bohinjska Bela-i, Novo mesto-i vagy postojnai kaszárnyában folyik. A laktanyát, amelyben önkéntes katonai szolgálatot szeretne teljesíteni, ki-ki maga választja ki. Ki jelentkezhet önkéntes katonai szolgálatra? Önkéntes katonai szolgálatra azok a év közötti lányok és fiúk jelentkezhetnek, akik még nem teljesítették katonai szolgálatukat, egészségi szempontból alkalmasak katonai szolgálatra, és nem rendelkeznek olyan bizonyítvánnyal, hogy a katonai szolgálat teljesítése ellentétben van meggyõzõdésükkel. Ezzel milyen elõnyökhöz juthatsz? Az önkéntes katonai szolgálat teljesítése során új ismeretek és tapasztalatok birtokába juthatsz, új barátságokat köthetsz és javíthatsz pszichofizikai felkészültségeden. Az önkéntes szolgálat során egészség- és balesetbiztosításban lesz részed, valamint a szolgálat beleszámít a nyugdíjkorba. TOVÁBBI INFORMÁCIÓVAL, NYOMTATVÁNNYAL ÉS SEGÍTSÉGGEL A BEADVÁNYOK KITÖLTÉSÉNÉL A MURSKA SOBOTAI KÁDERSZERVEZÕ CSOPORTNÁL SZOLGÁLUNK MURSKA SOBOTAI KASZÁRNYA, Kopališka 4., 9000 MURSKA SOBOTA Telefon: 02/ int. 215

19 O B J A V A K Ö Z L E M É N Y Novo v Lendavi Informiranje in svetovanje za izobraževanje odraslih Svetovalno središèe Murska Sobota je informacijsko in svetovalno središèe, v katerem odraslim brezplaèno ponujamo informaci ormacije je o: - možnostih izobraževanja na osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah, - programih usposabljanja in izpopolnjevanja za delo, poklic in prosti èas, - vpisnih pogojih, trajanju izobraževanja, preverjanju znanja in uèni pomoèi, - možnostih za prehajanje med programi in nadaljevanje izobraževanja. Svetu tujemo pri: - odloèanju za izbiro primernega izobraževanja, - premagovanju uènih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem, - naèrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja. Svetovalno središèe Murska Sobota je povezano v mrežo devetih slovenskih svetovalnih središè, v lokalnem okolju pa sodelujemo z vsemi ustanovami, ki izvajajo izobraževalno dejavnost za odrasle. Projekt strokovno vodi Andragoški center Slovenije. V CENTRU INTERESNIH DEJAVNOSTI, Kranjèeva 22, Lendava, nudimo brezplaène informacije in svetujemo VSAKO 4. SREDO V MESECU od do ure. Svetovalno središèe Murska Sobota, Slomškova 33 (nasproti avtobusne postaje), posluje vsak delovni dan od 8.00 do ure, ob sredah od do ure, telefon , elektronska pošta: Újdonság Lendván Tájékoztatás és tanácsadás a felnõttek oktatása terén A Muraszombati Tanácsadó Központ tájékoztató és egyben tanácsadó központ, ahol felnõtteknek ingyenes tanácsok anácsokat at nyújtunk az alábbi területeken: - továbbképzési lehetõségek általános és középiskolákban, valamint felsõoktatási intézményekben, - képzési programokról és különbözõ szakmai továbbképzésekrõl (munka, szabadidõ), - beiratkozási feltételekrõl, a továbbképzés tartamáról, tudásfelmérésrõl és tanulmányi segélyrõl, - a programok közti átmeneti lehetõségekrõl és az oktatás folytatásáról. Tanácsadás anácsadást t folyt olytatunk: - a megfelelõ oktatási mód kiválasztásánál, - az oktatással kapcsolatos tanulási és egyéb nehézségek kiküszöbölésénél, - az Önök oktatásának megtervezésénél és követésénél. A Muraszombati Tanácsadó Központ kilenc szlovén tanácsadó központ hálózata, a helyi környezetben pedig együttmûködést folytatunk minden olyan intézettel, amely felnõttoktatási tevékenységet folytat. A projekt szakmai vezetõje a Szlovén Andragógiai Központ. Az ÉRDEKTEVÉKENYSÉGI KÖZPONTBAN LENDVÁN, Kranjec utca 22., ingyenes tájékoztatást és tanácsadást nyújtunk A HÓNAP MINDEN 4. SZERDÁJÁN tõl óráig. Látogassanak el a Muraszombati Tájékoztatási Központba, Slomškova 33. (az autóbuszállomással szemben), minden munkanap 8.00-tól óráig, szerdánként tõl óráig, telefon , elektromos posta:

20 Spored prireditev v Gledališki in koncertni dvorani Lendava A lendvai Színház- és Hangversenyterem mûsora MAREC 27. III Turay Ida Színtársulat: ob uri Énekelj, Déryné!, uglasbljena zgodovinska komedija Organizator: Zavod za kulturo in promocijo Lendava APRIL 1. IV Pevski zbor in simfonièni orkester Madžarskega radia, koncert ob uri Organizator: Studio madžarskih programov Lendava in Madžarsk radio, d. d. iz Budimpešte VSTOP PROST (brezplaène vstopnice se dobijo v tajništvu RTV-ja na Kranjèevi 10, od 21. marca naprej med 8.00 in uro. 4. IV Mavrièno gledališèe ob uri Vilinka Lutkovna predstava Organizator: Zavod za kulturo in promocijo Lendava 7. IV Obmoèno sreèanje otroških pevskih zborov ob uri Organizator: JSKD VSTOP PROST 8. IV Sreèanje šolskih pevskih zborov ob uri Organizator: Dvojezižna osnovna šola I., Lendava VSTOP PROST 13. IV Sreèanje lutkovnih skupin Hokus pokus ob uri Organizator: JSKD VSTOP PROST 14. IV Policijski orkester ob uri Organizator: Policijska uprava Murska Sobota in Zavod za kulturo in promocijo Lendava VSTOP PROST (vstopnice lahko dvignete na blagajni ZKPL) 15. IV Prešernovo gledališèe Kranj: ob uri Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku, (slovenski abonma in izven) Organizator: Zavod za kulturo in promocijo Lendava 22. IV Sreèanje otroških plesnih skupin ob uri Organizator: Vrtec Lendava VSTOP PROST 23. IV Sreèanje odraslih folklornih skupin ob uri Organizator: JSKD VSTOP PROST 26. IV BRINA, koncert ob uri Organizator: Zavod za kulturo in promocijo Lendava MAJ 14. V rojstni dan Vrtca Lendava ob uri Organizator: Vrtec Lendava/Lendvai Óvoda 15. V Predstavitev ljubiteljskih skupin Prekmurja, Slovenije ob uri in Madžarske Organizator: JSKD Ljubljana, Magyar Mûvelõdési Intézet, Budapest, Zavod za kulturo in promocijo Lendava 19. V Oliver Dragojeviè, koncert ob uri Organizator: Zavod za kulturo in pormocijo Lendava in Turizem d. o.o., (vstopnice bodo naprodaj od 18. aprila 2005 naprej) 22. V Árgyélus királyfi, madžarska otroška predstava ob uri Organizator: Zavod za kulturo in promocijo Lendava VSTOP PROST 22. V Te rongyos élet, operetno-kabaretni veèer v dveh delih ob uri Organizator: Zavod za kulturo in promocijo Lendava 26. V PAC-ov glasbeni maj v Pomurju 2005 ob uri Jasminka Stanèul, klavir Organizator: Klub PAC 27. V. 2005, PAC-ov glasbeni maj v Pomurju 2005 ob uri Slovenski klavirski kvartet (Gorjan Košuta-violina, Miloš Mlejnikviolonèelo, Aleksandar Milošev-viola, Janko Šetinc-klavir) Organizator: Klub PAC 28. V PAC-ov glasbeni maj v Pomurju 2005 ob uri Kristina Šuklar-violina in Nada Majnariè-klavir Organizator: Klub PAC MÁRCIUS O B J A V A H Í R D E T M É N Y III. 27. Thuray Ida Színtársulat: óra Énekelj, Déryné!, zenés történelmi komédia Szervezõ: Mûvelõdési és Promóciós Intézet, Lendva ÁPRILIS IV. 1. Magyar Rádió Énekkara és Zenekara (koncert) óra Szervezõ: Magyar Mûsorok Stúdiója, Lendva és a Magyar Rádió, Budapest R.t INGYENES BELÉPÉS (az ingyenes belépõjegyek az RTV Stúdió titkárságán kaphatók (Kranjèeva 10) március 21-tõl 8 16 óráig IV. 4. Mavrièno gledališèe óra Vilinka Bábelõadás Organizator: Zavod za kulturo in promocijo Lendava IV. 7. Gyermekénekkarok regionális találkozója óra Szervezõ: JSKD INGYENES BELÉPÉS IV. 8. Iskolai énekkarok nemzetközi találkozója óra Szervezõ: Lendvai 1. sz. KÁI INGYENES BELÉPÉS IV. 13. Bábjáték-csoportok találkozója Hókusz-pókusz óra Szervezõ: JSKD INGYENES BELÉPÉS IV. 14. Rendõrzenekar (koncert) óra Szervezõ: Szlovén Rendõrség INGYENES BELÉPÉS (az ingyenes belépõjegyek a Mûvelõdési és Promóciós Intézet pénztárában kaphatók) IV. 15. Prešernovo gledališèe Kranj: óra Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku (szlovén bérlettel és egyéb érdeklõdõknek) Szervezõ: Mûvelõdési és Promóciós Intézet, Lendva IV. 22. Gyermek tánccsoportok találkozója óra Szervezõ: Lendvai Óvoda INGYENES BELÉPÉS IV. 23. Felnõtt tánccsoportok találkozója óra Szervezõ: JSKD INGYENES BELÉPÉS IV. 26. BRINA (koncert) óra Szervezõ: Mûvelõdési és Promóciós Intézet, Lendva MÁJUS V. 14. A Lendvai Óvoda 30. születésnapja óra Szervezõ: Lendvai Óvoda V. 15. Muravidéki, szlovéniai és magyarországi óra mûkedvelõ csoportok gálamûsora Szervezõ: JSKD Ljubljana, Magyar Mûvelõdési Intézet, Mûvelõdési és Promóciós Intézet V. 19. Oliver Dragojeviè (koncert) óra Szervezõ: a Mûvelõdési és Promóciós Intézet és a Turizem d.o.o. (a belépõjegyek április 18-tól kaphatók a Mûvelõdési és Promóciós Intézet pénztárában) V. 22. Árgyélus királyfi, magyar gyermekelõadás óra Szervezõ: Mûvelõdési és Promóciós Intézet, Lendva INGYENES BELÉPÉS V. 22. Te rongyos élet, operett- és kabaréest két részben óra Szervezõ: Mûvelõdési és Promóciós Intézet, Lendva V. 26. A PAC Klub komolyzenei fesztiválja½ óra Jasminka Stanèul, zongora Szervezõ: PAC Klub V. 27. A PAC Klub komolyzenei fesztiválja½ óra Szlovén zongorakvartett (Gorjan Košuta hegedû, Miloš Mlejnik gordonka, Aleksander Milošev brácsa, Janko Šetinc zongora) Szervezõ: PAC Klub V. 28. A PAC Klub komolyzenei fesztiválja½ óra Kristina Šuklar hegedû és Nada Majnariè zongora Szervezõ: PAC Klub

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Lendva Község mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének ösztönzése 2006. évben I. Pravne osnove Jogi alapok Mnenje Ministrstva

Részletesebben

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila)

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila) Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB13, 13/10,

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE

PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 LENDVA KÖZ- SÉG PLAKETT- JEI ÉS ELISMERÉSEI LENDVA KÖZSÉG TANÁCSÁNAK 13. ÜLÉSE Glasilo obèine Lendava 7. letnik, 3. številka 19. XI. 2004. A Lendvai község közleménye 7. évfolyam, 3. szám 2004. XI. 19. PLAKETI IN PRIZNANJI OBÈINE LENDAVA V LETU 2004 2. STRAN IZ 13. SEJE OBÈINSKEGA

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: TRGOVEC Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DIJAK/DIJAKINJA TANULÓ. ( IME IN PRIIMEK / UTÓ- ÉS CSALÁDI NÉV) Letnik:. évfolyam Šolsko leto:. tanév DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLI AZ ISKOLAI

Részletesebben

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5.

Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. 4. STRAN 5. Glasilo obèine Lendava 9. letnik, 4. številka 18. VIII. 2006. Lendva község közleménye 9. évfolyam, 4. szám 2006. VIII. 18. S 30. seje obèinskega sveta Obèine Lendava 4. STRAN Investicijska dejavnost po

Részletesebben

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog

E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog E L A B O R A T Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog Vsebina elaborata: 1. Sklep o izvedbi vaje 2. Cilji vaje 3. Oblike in metode usposabljanja 4. Udeleženci 5. Trajanje usposabljanja 6.

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

http://www.lendava.si

http://www.lendava.si Občina Lendava, marec 2007 http://www.lendava.si POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2007-2013 POVZETEK RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2007-2013 UVOD mag. Anton Balažek župan Občine

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ADMINISTRATOR Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: AVTOSERVISER Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni.

Pregled najpomembnejših. A 2003. és 2006. év közötti időszak. dogodkov v obdobju 2003-2006. eseményeinek áttekintése. Bili smo uspešni. Glasilo občine Lendava 9. letnik, 5. številka 12. X. 2006. Lendva közs ég közleménye 9. évfolyam, 5. szám 2006. X. 12. Pregled najpomembnejših dogodkov v obdobju 2003-2006 2. STRAN Bili smo uspešni 7.

Részletesebben

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Glasilo občine Lendava 12. letnik, 1. številka 19. VIII. 2009. Lendva Község közleménye 12. évfolyam, 1. szám 2009. VIII. 19. Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Ponovno

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22.

Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 4. številka 22. XII. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 4. szám 2011. XII. 22. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž

Részletesebben

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ELEKTRIKAR Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 15. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közleménye 15. évfolyam, 1.-2. szám 2012. VIII. 3. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič

Részletesebben

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka)

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka) Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 57/12-ZUPUDPP-A,

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250121M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 1 1. feladatlap Obča geografija Izbrane regije Általános földrajz Választott

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/zgjs/ (Uradni

Részletesebben

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika ZÁGOREC CSUKA, Judit bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika Rojena: 24. marec 1967, Murska Sobota Odraščala je v Genterovcih, kjer je tudi

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

ØTEVILKA 67 18. december 2007

ØTEVILKA 67 18. december 2007 TISKOVINA Poøtnina plaœana pri poøti 9226 Moravske Toplice ØTEVILKA 67 G l a s i l o O b œ i n e M o r a v s k e T o p l i c e U V O D N I K Le øe korakec nas loœi od novega, Trubarjevega leta. Pomemben

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N13140131M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje MATEMATIKA Torek, 7. maj 013 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O ZAKLJUČNEM IZPITU / A ZÁRÓVIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/ (Vezetéknév

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1.

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1. SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU Operativni program Slovenija Madžarska 2007-2013

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK (ID:151655) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani 2. STRAN Skupno ali ločeno obeleževanje tragičnih in drugih dogodkov 3. STRAN Vsebinsko bogato in delovno jesensko obdobje 4. STRAN Zaključujejo

Részletesebben

Barvita jesen Színgazdag ősz

Barvita jesen Színgazdag ősz LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 3.-4. številka 6. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 3.-4 szám 2013. XII. 6. Foto Fotó: Tomaž Galič Barvita jesen Színgazdag

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10, 57/12, 109/12 in 35/13) ter 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS

Részletesebben

A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA

A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA A Községi Tanács 5. /rendes/ ülése 2015 márciusa A LENDVA KÖZSÉGI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PROGRAMJA AZ ANYAGOT KÉSZÍTETTE: Polgármesteri Hivatal ELŐTERJESZTŐ: Župan - Polgármester

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: GASTRONOMIJA Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR Izobraževalni program, prilagojen za

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3111* 001 Osnovna raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 30 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk

Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk april 2015, letnik XV., št. 43 XV.évfolyam, 43. szám, 2015. április Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk Župan Občine Hodoš Ludvik Orban, člani občinskega sveta in

Részletesebben

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28 *N14140121M* 2/28 *N14140121M02* Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! *N14140121M03* 3/28 Prazna stran Üres oldal OBRNI

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04023111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Marec 2004 / 60 minut (20 + 40) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM

Részletesebben

Praznični december Varázslatos december

Praznični december Varázslatos december LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 16. letnik, 5. številka 20. XII. 2013 Lendva Község közleménye 16. évfolyam, 5. szám 2013. XII. 20. Foto Fotó: Tomaž Galič Praznični december Varázslatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÖZSÉGI TANÁCS 1. /levelező/ ÜLÉSÉRŐL (2015.06.19.)»MEGERŐSÍTETT«

JEGYZŐKÖNYV A KÖZSÉGI TANÁCS 1. /levelező/ ÜLÉSÉRŐL (2015.06.19.)»MEGERŐSÍTETT« JEGYZŐKÖNYV A KÖZSÉGI TANÁCS 1. /levelező/ ÜLÉSÉRŐL (2015.06.19.)»MEGERŐSÍTETT« JEGYZŐKÖNYV Lendva Község Községi Tanácsának 1. levelező formában megtartott üléséről, amelyre 2015.06.21-én került sor az

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18.

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Utrip poletja Nyári élmények Julija in avgusta tridnevno brezplačno kopanje

Részletesebben

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA mag. Anton Balažek Župan Polgármester TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ ÉRTELMEZÉS... 4 2.1. Munkahelyek és foglalkoztatás... 6 2.2. Az élet minősége

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA

Državni izpitni center GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ SPLOŠNA MATURA ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M09250122M* GEOGRAFIJA FÖLDRAJZ Izpitna pola 2 2. feladatlap Geografija Slovenije in Madžarske Szlovénia és Magyarorstág

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 Š i f r a k a n d i d a t a : *M08223112* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016 PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: župan Janez Fajfar direktor Turizma Bled Jaka Ažman PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto. Turizem

Részletesebben

Barve prebujanja Az ébredés színei

Barve prebujanja Az ébredés színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 18. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közlönye 18. évfolyam, 1. 2. szám 2015. III. 27. Barve prebujanja Az ébredés színei Aktualno Aktuális Okoljske

Részletesebben

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink!

Majthényi László. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Majthényi László Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar és Szlovén Barátaink! Különleges és sajátos alkalom a mai konferencia, hiszen olyan

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Letnik II, št. 2, december 2010 II. évfolyam, 2. szám, 2010 december Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Projekthíradó

Részletesebben

Državni izpitni center. Četrtek, 30. avgust 2012 / 90 minut

Državni izpitni center. Četrtek, 30. avgust 2012 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M12250122M* JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Obča geografija Geografija Slovenije

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M12152112M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Glasilo projekta Letnik V, št. 1, julij 2013 Projekthíradó V. évfolyam, 1. szám, 2013 július UVODNIK Rokodelec kam gre tvoja pot? Rokodelci, ki živijo na zahodnem

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 2, december 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 2. szám, 2011 december Delavnica pečarstva. Kályhaépítő műhelyfoglalkozás. Ivan Kuhar,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04123111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Sobota, 5. junij 2004 / 60 minut (20 + 40) SPOMLADASKI ROK MAD@AR[^IA KOT DRUGI JEZIK A ARODO

Részletesebben

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. 2. pályázati felhívás Irányító Hatóság: A Szlovén Köztársaság

Részletesebben

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba -

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - Priloga 1 Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - 1. PARTNERJI PROJEKTA / Projektpartnerek - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. - Skanzen Értékvédõ-,

Részletesebben

ÜZLETI, VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET SZLOVÉNIÁBAN

ÜZLETI, VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET SZLOVÉNIÁBAN ÜZLETI, VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET SZLOVÉNIÁBAN 3 TARTALOM Előszó...4 Gazdasági társaságok alapítása Szlovéniában...5 Határon átnyúló szolgáltatások...20 Számviteli és adózási szabályok...24 Munkaügyi szabályozás,

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M04023112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Marec 2004 / 70 minut (40 + 30) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO

Részletesebben

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015.

1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar direktor občinske uprave Matjaž Berčon PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom Turizma Bled za leto 2015. 2. Občinski

Részletesebben

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 PRIPRAVA MENTORJEV ZA POUČEVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU UČENJE ZA ŽIVLJENJE - MENTORJI - I.

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 30. maj 2012 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 30. maj 2012 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N14011M* NAKNADNI ROK UTÓLAGOS MÉRÉS. obdobje MATEMATIKA Sreda, 0. maj 01 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno

Részletesebben

Božične delavnica razrednik

Božične delavnica razrednik 1. RAZRED Zdravje 23. 9. 2015 razrednik Poskusi z vodo 19. 1. 2016 Razrednik Vrt 31. 3. 2016 Razrednik Tehniški dnevi (3) Termin Nosilci Opombe Promet 6. 10. 2015 razrednik Božične delavnica 24. 11. 2015

Részletesebben

Državni izpitni center. Torek, 10. junij 2014 / 90 minut

Državni izpitni center. Torek, 10. junij 2014 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M14150112M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Obča geografija Geografija

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M05223112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Petek, 9. september 2005 / 70 minut (40 + 30) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

Pogoji uporabe. 1. Ponujena storitev. 2. Podatki ponudnika storitev. 3. Splošni pogoji koriščenja /uporabe

Pogoji uporabe. 1. Ponujena storitev. 2. Podatki ponudnika storitev. 3. Splošni pogoji koriščenja /uporabe Pogoji uporabe Z uporabo spletne strani (www.informator-javnihrazpisov.si) in uporabo storitve spremljanja objav javnih razpisov (v nadaljevanju: Informator-javnihrazpisov.si) Vi, kot uporabnik sprejemate

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Maribor 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Szerkesztette:

Részletesebben

Barve jeseni Az ősz színei

Barve jeseni Az ősz színei LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 14. letnik, 3. številka 26. X. 2011 Lendva Község közleménye 14. évfolyam, 3. szám 2011. X. 26. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič,

Részletesebben

tapasztalatokról Melicz Zoltán Viša škola Eötvös József, Baja

tapasztalatokról Melicz Zoltán Viša škola Eötvös József, Baja Az arzén eltávolításában szerzett hazai tapasztalatokról Iskustva iz Mađarske u uklanjanju arsena (Experienceswitharsenicremoval removal inhungary) Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola Baja Viša škola

Részletesebben

popisati gradivo, ki zajema dokumentaci jo, ki se nanaša na Slovenijo oz. Prekmurje

popisati gradivo, ki zajema dokumentaci jo, ki se nanaša na Slovenijo oz. Prekmurje HU-MNL_PAM-Söv 2014 Gordana Šövegeš Lipovšek BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA Država Madžarska Uradni naziv ustanove in kraj Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest Madžarski nacionalni arhiv, državni

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI PREJEMAJO PODPORO IZ

PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI PREJEMAJO PODPORO IZ REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 17 F: 01 478 90 35 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si NAVODILA

Részletesebben

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről

Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről 20 éves a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Paksy Zoltán Gondolatok a szlovén magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor jövőjéről Egy táborvezető elképzelései 1 Az ifjúsági kutatótábor története

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N16140131M* 9. razred MATEMATIKA Sreda, 4. maj 016 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRA@EVANJA ÁLTALÁNOS ISKOLA

PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRA@EVANJA ÁLTALÁNOS ISKOLA Ucni ˇ nacrt ˇ Tanterv Izbirni predmet Választható tantárgy PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRA@EVANJA ÁLTALÁNOS ISKOLA GLEDALIŠCE ˇ IN DRAMA SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA Ucni ˇ nacrt ˇ Tanterv Izbirni predmet Választható

Részletesebben

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO Magyar... Oldal 06 Slovensko... Stran 27 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M06223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 8. september 2006 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben