ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 55. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK augusztus 23. csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M Szám T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K Oldal 446/2006. Törvény a lakossági védelmi felkészítéséről /2006. Dekrétum a lakossági védelmi felkészítéséről szóló törvény kihirdetéséről... 16

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám A KÉPVISELŐHÁZ T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K ROMÁNIA PARLAMENTJE T Ö R V É N Y a lakossági védelmi felkészítéséről *) A SZENÁTUS Románia Parlamentje elfogadja ezt a törvényt. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. cikk A román állampolgárok jogosultak és kötelesek Romániát megvédeni. 2. cikk (1) A román állampolgárok védelmi felkészítése az a tevékenység, amely révén biztosítják a Román Hadseregnek, a katonai jogállású vagy a törvény szerint szervezett speciális erőknek, a közrendi és közbiztonsági, valamint a védelmi erőknek a továbbiakban a nemzetvédelem és nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények szükséges humán erőforrást, és az kiterjed a toborzásra, kiválasztásra, felkészítésre és az illető intézmények egységeibe való beosztásra. (2) A román állampolgárok honvédelmi felkészítése az alábbi módon valósul meg: a) katonai szolgálat teljesítése; b) a honvédelmi és nemzetbiztonsági intézmények által szervezett egyéb felkészítésen való részvétel. II. FEJEZET A katonai szolgálat teljesítése 1. SZAKASZ Közös rendelkezések 3. cikk (1) A katonai szolgálatot a 18. életévüket betöltött román állampolgár férfiak és nők teljesítik, a törvényben előírt formákban. (2) A katonai szolgálat teljesítésének formái: a) aktív; b) alternatív; c) tartalékos. (3) Az aktív katonai szolgálatot a) hivatásos katonaként, b) sorkatonaként, c) a nemzetvédelmi és nemzetbiztonsági oktatási rendszer intézményeknek tanulójaként vagy hallgatójaként, a katonai középiskolák és kollégiumok diákjait kivéve, d) önkéntes közkatonaként vagy tisztesként teljesítik. (4) A tartalékos katonai szolgálat: a) önkéntes tartalékosként; b) tartalékosként *) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 12-i 990. számában.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 3 teljesítik. (5) Mozgósítás és hadiállapot bejelentésekor vagy ostromállapot bevezetésekor a katonai szolgálat teljesítésének feltételeit teljesítő, 20 és 35 életév közötti férfiak számára kötelezővé válik a katonai szolgálat teljesítése sorkatonaként, illetve behívott/mozgósított tartalékosként. (6) Az aktív vagy alternatív katonai szolgálat idejét, illetve azt az időszakot, amelyre egy személyt behívnak vagy mozgósítanak, beleszámítják a munkában eltöltött szolgálati időre vagy a nyilvános nyugdíjrendszer iránti járulékfizetési időszakba. E bekezdés előírásai alól kivételezettek a katonai középiskolák és kollégiumok tanulói. 4. cikk (1) Azok a honpolgárok, akik vallási vagy lelkiismereti meggyőződésből elutasítják a fegyverfogásos katonai szolgálat teljesítését, alternatív katonai szolgálatot teljesítenek. (2) Az alternatív katonai szolgálat teljesítésének módját és időtartamát kormányhatározattal állapítják meg. 5. cikk (1) A katonai szolgálat teljesítése idején a honpolgároknak tilos politikai tevékenységet kifejteniük a katonai egységekben. (2) A közhatóságok kötelesek biztosítani a honpolgárok helyes tájékoztatását a választási rendszerről és a politikai pártokról. 6. cikk Nem katonakötelesek és a sorozható honpolgárok kategóriájából kivontak: a) a katonai szolgálatra alkalmatlan személyek, akiket a hatályos szabályozásokkal megállapított egészségügyi érveknek megfelelően törölnek a nyilvántartásból; b) a törvény által elismert felekezetek felszentelt személyzete vagy azok rendjébe tartozók, a hivatalosan ilyen egyházat szolgálóként elismert személyzet, valamint a legalább két éve valamely baráti rendbe beállt személyek; c) a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására ítélt személyek, valamint az előzetesen letartóztatottak vagy bíróság elé állított személyek a büntetőper megoldására vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig. 7. cikk (1) Az e törvény értelmében besorozható, 20 és 35 életév közötti honpolgárokat román állampolgárságú férfiaknak tekintik, akik eleget tesznek a katonai szolgálatteljesítés kritériumainak a 3. cikkben említett helyzetekben. (2) A nők kérésre bármely formájú katonai szolgálatot teljesíthetnek. A terhes nők katonaiszolgálatteljesítése jog szerint megszakad. 8. cikk Az állandó romániai lakóhellyel rendelkező, a román állampolgárságot elnyert vagy visszakapott honpolgárok az országban való letelepedést vagy újbóli letelepedést követő legalább 6 hónap elteltével teljesítik a katonai szolgálatot. 9. cikk (1) A katonai szolgálatot teljesítő román állampolgárok leteszik az alábbi esküt: Én,..., hűséget esküszöm hazámnak, Romániának. Esküszöm, hogy életem árán is megvédem hazámat. Esküszöm, hogy betartom az Alkotmányt, az ország törvényeit és a katonai szabályzatokat. Isten engem úgy segéljen! (2) A vallásos zárómondattal tiszteletben tartják a vallásszabadságot. (3) A katonai középiskolák és kollégium tanulói nem teszik le az esküt. 2. SZAKASZ Aktív katonai szolgálat 10. cikk Katonai szolgálatot teljesítőknek tekintendők az aktív hivatásos tisztek, katonai mesterek és altisztek. 11. cikk Az aktív tiszt, katonai mester és altiszt minőséget a törvényben előírt feltételek között lehet elnyerni. 12. cikk (1) A nemzetvédelem és nemzetbiztonság területén feladatkörrel rendelkező intézmények oktatási struktúráit megpályázó jelöltek kiválasztásának és felvételének kritériumait azok vezetőinek

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám rendeletével állapítják meg, betartva a törvényi előírásokat. (2) Ha a 3. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett személyek nem folytatják tanulmányait, de a 3. cikk (2) bekezdésében, (3) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében előírt katonai kötelezettségeiket teljesítették az (1) bekezdésben említett oktatási struktúrákba való belépés előtt, vagy legalább az I. tanulmányi évet befejezték, a megszerzett legmagasabb ranggal tartalékos állományba helyezendők. (3) Az (1) bekezdésben említett oktatási struktúrában tanulmányok folytatására optáló fiatalok ingyenesen pszichológiai és egészségügyi vizsgálatnak vetendők alá a katonai központokban, övezeti központokban, illetve a védelem területén feladatkörrel rendelkező intézmények szakigazgatóságai által megállapított egészségügyi egységekben. 13. cikk Az önkéntes közkatonákat és tiszteseket a törvény szerint toborozzák, válogatják ki, képezik ki és a törvény szerint fejtik ki tevékenységüket. 3. SZAKASZ Tartalékos katonai szolgálat 14. cikk Az aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítő, román állampolgárságú férfiakat és nőket tartalékosként veszik nyilvántartásba. 15. cikk (1) A tartalékos humán erőforrás az igénybevétel módjától függően tartozhat: a) az operatív tartalékosok közé; b) az általános tartalékosok közé. (2) Az operatív tartalékos állomány a védelmi feladatkörrel rendelkező intézmények mozgósítási terveiben foglalt tartalékosokat tartalmazza és a következőkből áll: a) önkéntes tartalékosok, akik szerződés alapján hozzájárulnak ahhoz, hogy az egységek hadiállományában tisztségeket töltsenek be; b) az aktív katonai szolgálatukat az utóbbi 5 évben teljesített tartalékosok. (3) A tisztségek számát, az operációs tartalék személyzeti összetételét, valamint a felvételi kritériumokat a nemzetvédelem és nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek rendeletével állapítják meg. (4) Az általános tartalékos állomány az operatív tartalékos állományhoz nem tartozó, besorozható honpolgárokból és tartalékosokból áll, akiket kiképzésre és a védelmi erők kiegészítésére hívnak be, illetve mozgósítanak az ostromállapot, mozgósítási állapot vagy hadiállapot időtartamára. 16. cikk (1) Az önkéntes tartalékokat, az esetnek megfelelően, a következő céllal hívhatják be vagy mozgósíthatják: a) kiképzés és küldetések teljesítése békeidőben és/vagy sürgősségi állapot idején; b) ostromállapot bevezetésekor, mozgósítás vagy hadiállapot bejelentésekor a védelmi erők kiegészítésére. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett helyzetben az önkéntes tartalékosokat a miniszter/a tartalékost foglalkoztató egység fölérendelt intézményének vezetője parancsa alapján hívják be. 17. cikk Az általános tartalékos állományhoz tartozó tartalékosokat, az esetnek megfelelően, kiképzésre és a védelmi téren feladatkörrel rendelkező intézmények kiegészítése céljából hívhatják be vagy mozgósítják, illetve a munkahelyen mozgósíthatók, a törvény szerint. 18. cikk (1) Behívás alatt e törvény értelmében az önkéntes tartalékosok kiképzésre és bizonyos küldetések teljesítésére, valamint az általános tartalékos állományba tartozó tartalékosok kiképzésre és a védelmi téren feladatkörrel rendelkező intézmények kiegészítése céljából történő behívása értendő. (2) Ostromállapot idején a tartalékos katonai szolgálat a behívás időpontjában kezdődik és a leszerelés időpontjában fejeződik be.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 5 (3) Mozgósítás és hadiállapot idején a tartalékos katonai szolgálat a mozgósítás időpontjában kezdődik és a leszerelés időpontjában fejeződik be. (4) A mozgósítás és a hadiállapot bejelentésekor a behívott tartalékosok és a 3. cikk (5) bekezdésében említett, sorozott polgárok mozgósítottaknak tekintendők, katonai szolgálatuk pedig meghosszabbodik a leszerelés időpontjáig. 19. cikk (1) A 18. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben az önkéntes tartalékosok az őket foglalkoztató egységekben jelentkeznek, a behívási parancsban előírt időpontban. (2) A behívási parancsokat az önkéntes tartalékosokat foglalkoztató katonai egységek állítják ki és kézbesítik. 20. cikk (1) A hadsereghez tartozó katonai központokhoz övezeti katonai központok, megyei katonai központok és Bukarest municípium kerületi katonai központjai tartoznak. (2) A 19. cikk (1) bekezdése előírásainak tárgyát nem képező, sorozható honpolgárok és a tartalékosok behívását a katonai központok által kiállított behívási rendelettel valósítják meg. (3) A sorozható honpolgárokat és a tartalékosokat a Közigazgatási és Belügyminisztérium szakosított struktúrái értesítik, és ők adják át a behívó parancsokat. 21. cikk Ostromállapot, mozgósítás vagy hadiállapot idején a védelem terén feladatkörrel rendelkező közintézmények vagy gazdasági vállalkozók által foglalkoztatott sorozható honpolgárok és a tartalékosok munkahelyükön folytatják tevékenységüket, a kormányhatározattal megállapított feltételek között. 4. SZAKASZ Sorkatonai szolgálat ostromállapot, mozgósítás és hadiállapot idején 22. cikk (1) A 3. cikk (5) bekezdésének feltételei között a sorkatonai szolgálat teljesítése érdekében a katonai központok a Nagyvezérkar által megállapított időszakokban toborozzák-sorozzák a sorozható honpolgárokat. (2) A toborzási-sorozási időszakot meghirdetik a tömegtájékoztatási eszközökben. (3) A katonai központ által előterjesztett javaslatok alapján a megyei vagy Bukarest municípiumi prefektus a toborzási-sorozási tevékenység biztosítására parancsot bocsát ki, amely kötelező a helyi közigazgatási hatóságok, a Közigazgatási és Belügyminisztérium x) sajátos feladatkörrel rendelkező struktúrái, a megyei és Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóságok és a megyei és Bukarest municíupiumi tanfelügyelőségek számára. 23, cikk (1) Sorkatonai szolgálat teljesítésére a 20. életévüket betöltött, román állampolgárságú férfiakat sorozzák be. (2) Kérésre az említettek besorozhatók azonnal a 18. életévük betöltését követőn. (3) A felső korhatár, ameddig a román állampolgárságú férfiak sorkatonai minőségben katonai szolgálat teljesítésére hívhatók, 35 év. 24. cikk A sorkatonák kiképzési időszakát a nemzetvédelem és nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetői rendelettel állapítják meg. 25. cikk (1) A honpolgárok kötelesek a behívó parancsban megjelölt napon, órában és helyen megjelenni toborzásra vagy sorozásra. (2) A fiatalok, akik különböző okokból nem kaptak behívó parancsot, kötelesek a lakóhelyük vagy a tartózkodási helyük szerinti katonai központnál jelentkezni, legtöbb két hónappal 20. életévük betöltése után. 26. cikk (1) A pszichológiai alkalmasságot a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények szakosított struktúrái által biztosított szakvizsgálat alapján állapítják meg. (2) Az elégtelenül dokumentált esetekben vagy a fiatal egészségi állapota és a bemutatott x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: az intézmény neve megváltozott: Belügy és Közigazgatás-reformügyi Minisztérium

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám dokumentáció közötti eltérések megállapítása esetén az orvosi diagnózis pontosítását az illető katonai központ beosztása szerint illetékes sürgősségi klinikai katonakórház katonaorvosi szakvéleményezési bizottsága végzi el. 27. cikk (1) A védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények oktatási struktúráiba való toborzást, sorozást vagy kiválasztást a katonai központok mellett létesült helyi toborzó-sorozó bizottságok végzik. (2) A toborzás-sorozás a katonai központok tevékenysége, amelynek az a célja, hogy kiválasszák a román állampolgárságú férfiakat és megállapítsák a katonai feladatok teljesítésére való készségeiket, majd a honvédelem és nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek közös rendeletével megállapított időpontban és kritériumok szerint beosszák őket és elküldjék a katonai egységekhez a katonai szolgálat teljesítésére, sorkatonai minőségben. (3) A védelem területén feladatkörrel rendelkező intézmények oktatási struktúráiba való toborzás/sorozás vagy kiválasztás alkalmával minden fiatalnak a háziorvos aláírásával és névbélyegzőjével ellátott orvosi dokumentumokat kell felmutatnia, amelyek a személyi patológiai és pszichológiai előzményeket tanúsítják. A sorozandó fiatalok, ideértve azokat is, akik nem rendelkeznek az említett dokumentumokkal, ingyenes orvosi vizsgálatnak vetik alá a megyei és Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóságok által a katonai központokkal közösen megállapított szakambulater orvosi ellátási egységekben. A vizsgálat eredményeit kórlapba foglalják; az e tevékenységhez szükséges alapokat a Közegészségügyi Minisztérium költségvetése irányozza elő. (4) A háziorvos vagy, az esetnek megfelelően, a fiatal lakóhelye szerint illetékes területi egészségügyi egység köteles megvizsgálni a behívóval jelentkező, vagy a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények oktatási struktúráiba felvételét kérő fiatalt és kibocsátani számára a (3) bekezdésben említett dokumentumokat. (5) A háziorvos által kibocsátott, a fiatal által a toborzási-sorozási bizottságnál bemutatott dokumentum formáját és tartalmát a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek, a közegészségügyi miniszternek és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnökének közös rendeletével állapítják meg. (6) Minden helyi toborzó-sorozó bizottság összetétele a következő: a) elnök: a katonai központ tisztje; b) tagok: a helyi tanács kiküldöttje, a Közigazgatási és Belügyminisztérium kiküldöttje, a Honvédelmi Minisztériumtól eltérő sorozó közhatóság kiküldöttje, a katonai központ pszichológusa és orvosa, a megyei, illetve a Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóság által kijelölt orvos; c) titkár: az illető katonai központ aktív katona vagy civil beosztottja. 28. cikk (1) A helyi toborzó-sorozó bizottságok feladatköre a következő: a) orvosi vizsgálatnak és pszichológiai tesznek alávetni a fiatalokat a toborzáskor, illetve a toborzottakat a sorozáskor, megállapítani, hogy alkalmasak-e a katonai szolgálatra, a hatályos szabályozások szerint megállapított orvosi mércéknek megfelelően; b) a fiatalok fegyvernemek szerinti elosztása toborzáskor, illetve katonai egységek és alakulatok szerint a sorozáskor, a katonai szolgálat teljesítése érdekében; c) mentesítés a katonai szolgálat alól és elhalasztani a toborzottak sorozását, e törvény feltételei között. (2) A helyi toborzó-sorozó bizottságok határozatait írásban közlik a fiatalokkal és a toborzottakkal. 29. cikk (1) A toborzottak a toborzó-sorozó bizottságok határozatait kifogásolhatják a toborzássalsorozással kapcsolatos kifogásokat elemző megyei, illetve Bukarest municípiumi bizottságoknál. Ezek összetétele a következő: a) elnök: a katonai központ parancsnoka; b) tagok: a megyei tanács kiküldöttje, a Közigazgatási és Belügyminisztérium kiküldöttje, a katonai központ pszichológusa, a megyei, illetve Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóság által kijelölt orvos;

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 7 c) titkár: az illető katonai központ aktív katona vagy civil beosztottja. (2) A kifogást a kifogásolt határozat kézhezvételétől számított legtöbb két napon belül a toborzássalsorozással kapcsolatos kifogásokat elemző megyei, illetve Bukarest municípiumi bizottsághoz kell benyújtani. (3) Ha a toborzottak valamely jogukban vagy jogos érdekükben sértettnek vélik magukat, a jogorvoslati utak kimerítését követőn az illetékes bírósághoz fordulhatnak. 30. cikk (1) A megyei, illetve Bukarest municípiumi toborzó-sorozó bizottságok orvosi konklúzióit csak az illető katonai központok beosztása szerinti sürgősségi klinikai katonakórházak katonaorvosi szakvéleményező bizottsága vonhatja vissza. (2) A sürgősségi klinikai katonakórházak katonaorvosi szakvéleményező bizottságának orvosi konklúzióit csak a Honvédelmi Minisztérium központi katonaorvosi szakvéleményező bizottság vonhatja vissza. (3) A pszichológiai vizsgálat eredményét csak a szakosított katonai struktúra vonhatja vissza. (4) A katonaorvosi központi szakvéleményező bizottság és a (2) bekezdésben említett struktúrák határozatait az iktatásuktól számított 5 napon belül megoldják és azok jogerősek. 31. cikk (1) A megyei, illetve Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóságok biztosítják az orvosi vizsgálathoz szükséges kisegítő orvosi-egészségügyi személyzetet, illetve az orvosi műszereket. Úgyszintén megszervezik a gyógykezelést a háziorvoson keresztül, és a sorozottaknak ingyenes gyógyellátást és kezelést biztosítanak az azon betegségekre szakosodott kórházakban vagy rendelőkben/poliklinikákon, amely miatt azok ideiglenesen alkalmatlanok a katonai szolgálat teljesítésére. (2) A fiatalok kötelesek az orvosi-katonai helyzetük tisztázásától számított legfeljebb 3 hónapon belül jelentkezni a lakóhelyük szerint illetékes katonai központnál. 32. cikk (1) Az egyedüli családfenntartó toborzott, aki ténylegesen hozzájárul családja fenntartásához, mentes a katonai szolgálat alól, ha: a) házastársa I. vagy II. rokkantsági fokba sorolt beteg; b) egy vagy több kiskorú gyermeke van, és házastársa elhunyt; c) szülei betöltötték a standard nyugdíjazási életkort; d) mindkét szülő I. vagy II. fokú rokkant, életkoruktól függetlenül; e) az életben levő szülő teljesíti a c) vagy ) pontban említett valamely feltételt; f) a törvényesen vagy ténylegesen elvált, a toborzott által eltartott szülő teljesíti a c) vagy ) pontban említett valamely feltételt, ha a válásra a toborzás előtt legalább 2 évvel sor került; g) természeti csapás esetén, kérésre. (2) Úgyszintén mentesítettek a katonai szolgálat alól azok a toborzottak, akik I. vagy II. fokú rokkant testvérük egyedüli eltartói, ha ténylegesen hozzájárulnak ezek eltartásához. (3) Az örökbefogadott toborzottak akkor esnek az (1) bekezdés c) g) pontjának előírásai alá, ha az örökbefogadás a toborzást legalább két évvel megelőzőn történt. 33. cikk (1) A szülő vagy a kiskorú testvér egyetlen eltartójának minősül az a sorozott: a) akinek nincs más, nagykorú, munkaképes testvére; b) akinek van más testvére, de az nem járulhat hozzá a szülők eltartásához, mert katonai oktatási intézmény tanulója vagy diákja, sorkatonai szolgálatot teljesít, tisztiiskola, katonai mesteriskola, aktív altiszti iskola tanulója, illetve I. vagy II. fokú rokkant; c) van más, munkaképes, nagykorú testvére, de ez szabadságvesztéses büntetést hajt végre. (2) Tényleges hozzájárulás alatt értendő a toborzott jövedelmének jelentős részével a szülők, a kiskorú testvérek eltartásához, valamint gondozásához való állandó hozzájárulása, ha a toborzott jelenléte feltétlenül szükséges. 34. cikk A sorozást elhalasztják: a) azon toborzottak esetében, akik a hatályos szabályozásokkal megállapított orvosi mércék szerint valamely betegségben szenvednek a sorozáskor; b) a középiskolák nappali vagy esti tanfolyamait, a szakosító tanfolyamokat látogató diákok, a

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám tanulmányok befejezéséig. A sorozás halasztási jogot elvesztik az egy évnél hosszabb időszakra kizárt tanulók, valamint az évet vagy az osztályt nekik felróható okokból több éven át ismétlő diákok; c) a rendkívül nehéz családi helyzetben levő és az alábbi helyzetek valamelyikében lévő fiatalok esetében: szüleiknek több gyermekük van, akik közül legalább kettő kiskorú, és a legidősebb bevonult; a szülők teljesítik az életkorfeltételt ahhoz, hogy fiuk katonai szolgálat alól mentesüljön, de még van egy nagykorú, II. vagy II. fokú rokkant gyermekük, akinek legalább két kiskorú gyermeke van és nem járulhat hozzá szülei eltartásához; a szülők egyike elhalálozott, az életben lévő szülő pedig legalább két kiskorú gyermeket tart el; a besorozottnak nincsenek szülei, nagyszülei vagy más személy nevelte 14. életévének betöltéséig, nem volt örökbe fogadva, nevelőivel lakik, ezek betegek és I. vagy II. rokkantsági fokba soroltak, illetve életkoruk megfelel a 32. cikk c) pontjában előírtnak, vagy a besorozottnak legalább két kiskorú, 7. életévét be nem töltött gyermeke van. A fentebb említett esetekben az eltartást igénylő személyek havi átlagjövedelme nem lehet nagyobb a törvényi rendelkezésben előírt korhatári teljes nyugdíj tekintetében megszabott minimális összegnél; d) azon toborzottak esetében, akik kiskorú testvérük egyedüli eltartói, ezek egyikének nagykorúvá válásáig. 35. cikk Ha a katonai szolgálat teljesítése idején bekövetkezik a 32., 33. és 34. cikkben említett helyzetek valamelyike, az érintettet hazabocsátják. 36. cikk A sorozási mentesség vagy halasztás okai megszűnésének megállapításakor a toborzottakat és a hazabocsátott katonákat visszahívják sorkatonai szolgálatuk teljesítésére vagy befejezésére, amennyiben nem töltötték be 35. életévüket. 5. SZAKASZ Aktív katonai káderek, a katonai oktatási intézmények tanulói és hallgatói, önkéntes katonák és tisztesek 37. cikk A katonai oktatási intézményekbe való felvétel feltételeit a felettes minisztériumok vagy a nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények állapítják meg. 38. cikk A katonai oktatási intézményekbe felvett fiatalok önkénteseknek minősülnek, a katonai középiskolák és kollégiumok diákjai kivételével. 39. cikk A katonaiskolák tanulói és a katonai oktatási intézmények hallgatói, ha nem folytatják tanulmányaikat, a 3. cikk (5) bekezdésében említett helyzetekben a katonai szolgálat teljesítésére katonai egységekhez küldhetők. III. FEJEZET A katonai nyilvántartás 1. SZAKASZ Általános rendelkezések 40. cikk (1) Az ugyanazon évben született román állampolgárok összessége a születési évvel jelzett kontingenst alkot. (2) A besorozható honpolgárok és tartalékosok katonai nyilvántartása a személyazonosságukra, szakmai, katonai képzettségükre, szakosításukra, foglalkozásukra, munkahelyükre, lakóhelyükre és katonai egészségi állapotukra vonatkozó adatok megismerése és aktualizálása céljából kifejtett tevékenységek összessége. 41. cikk (1) A tartalékos közkatonákat és tiszteseket a 45. életévük betöltéséig a következőképpen tartják nyilván: a) I. osztály: a 35. életévükkel bezárólag; b) II. osztály: 36 évtől a 40. életévükkel bezárólag; c) III. osztály: 41 évtől a 45. életévükkel bezárólag.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 9 (2) A tartalékos katonai kádereket a nyilvántartási osztályok szerint tartják nyilván a törvényben előírt életkor betöltéséig. (3) A 6. cikk a) pontjában említett helyzetben levő román állampolgár férfiakat az illető helyzetek megállapításának időpontjában, a 6. cikk b) pontjában említetteket 35. életévük betöltésekor, a 6. cikk c) pontjában említetteket pedig a jogerős bírói határozat kihirdetésének időpontjában törlik a nyilvántartásból. 42. cikk A 41. cikk (3) bekezdésében előírt feltételek között a nyilvántartásból törölt besorozható állampolgárok már nem képezik a 3. cikk (5) bekezdése előírásainak tárgyát. 2. SZAKASZ A katonai nyilvántartásokra vonatkozó feladatkör 43. cikk (1) A besorozható állampolgárok és a tartalékosok katonai nyilvántartásával kapcsolatos tevékenység szabályozási keretének kidolgozása, a tevékenység vezetése, irányítása és ellenőrzése Románia egész területén a Nagyvezérkarra hárul. (2) A katonai nyilvántartások vezetésére szakosodott szervek a katonai központok. (3) A toborzottakat a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint, a tartalékos katonákat pedig csak a lakóhelyük szerint tartják nyilván. (4) A védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények összetételébe tartozó katonai struktúrák vezetik saját önkéntes tartalékosaik katonai nyilvántartását. (5) A Közigazgatási és Belügyminisztérium szakosított struktúrái e törvénynek megfelelően feladatkörrel rendelkeznek a katonai nyilvántartás terén. (6) A katonai nyilvántartás terén tekintetében kötelezettséggel bírnak az alábbi struktúrák: a) a bíróságok és az ezek mellett működő ügyészségek, valamint a büntetőintézetek; b) a munkáltatók; c) a megyei és Bukarest municípiumi egészségügyi igazgatóságok. 44. cikk A katonai nyilvántartások vezetése érdekében és a katonai egységek kiegészítése céljából a humán és anyagi erőforrások bejelentésére és megküldésére vonatkozó tevékenység megszervezése érdekében a katonai központok az alábbi tevékenységeket fejtik ki: a) együttműködnek a 43. cikk (4) bekezdésében említett egységekkel az önkéntes tartalékosok katonai nyilvántartásában a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek közös rendeletével megállapított feltételek között; b) koordinálják, irányítják és ellenőrzik a 43. cikk (5) bekezdésében említett struktúrák a nyilvántartásra, az erőforrások bejelentésére és egységekhez küldésére vonatkozó tevékenységét, a honvédelmi minisztérium és a közigazgatási és belügyminisztérium közös rendelete alapján. c) a Kormány határozata alapján koordinálják és ellenőrzik a 43. cikk 6. bekezdésében említett struktúrák által a katonai nyilvántartás tekintetében kifejtett tevékenységet. 45. cikk (1) A Közigazgatási és Belügyminisztérium szakosított struktúráinak a katonai nyilvántartás tekintetében a következő kötelezettségei vannak: a) a besorozható honpolgároknak és a tartalékosoknak kézbesítik a behívókat és az ebben megjelölt időpontban, órában és helyre küldik; b) félévente közlik a katonai központokkal a külföldi lakóhelyű, besorozható és tartalékos román állampolgárok kimutatását; c) a bűnüldöző szervek által elrendelt intézkedések alapján követik és a megjelölt helyre kísérik a besorozható vagy mozgósított, a munkahelyre mozgósított, de indoklás nélkül nem jelentkezett honpolgárokat, valamint a szökött tartalékosokat; d) évente elkészítik azon román állampolgár férfiak névsorát, akik a következő évben töltik 18. életévüket, és a névsort november 1-jéig megküldik a katonai központoknak; e) 10 napon belül közlik a katonai központokkal a besorozható és tartalékos állampolgárok

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám elhalálozását; f) memóriahordozón havonta közlik a katonai központokkal azon besorozható és tartalékos honpolgárok nevét, akik lakóhelyüket áthelyezték más területi illetékességű katonai központ körzetébe. (2) A Közigazgatási és Belügyminisztérium olyan helységekben működő szakosított struktúráinak, ahol nincsenek katonai központok, a katonai nyilvántartás tekintetében a következő kötelezettségei vannak: a) vezesse a besorozható honpolgárok és a tartalékosok névsorát; b) a katonai nyilvántartásokban aktualizálja a besorozható honpolgárok és tartalékosok, a nyilvántartásba vételbe vagy az onnan való törlésre vonatkozó adatait, azok lakóhelyének vagy tartózkodási helyének változását és havonta közölje a katonai központokkal. 46. cikk A munkáltatók saját munkavállalóik vagy, az esetnek megfelelően, azon munkavállalók katonai nyilvántartása terén, akiknek megszűnt az egyéni munkaszerződése, kötelesek: a) nyilvántartást vezetni a besorozható és a 15. cikk (2) bekezdésében említett tartalékos honpolgárokról és a katonai központokkal közölni ezek foglalkoztatását, áthelyezését, munkaviszonyának megszűnését, valamint a katonai nyilvántartásukban foglalt bármely adatuk változását; b) a munkába soroláskor kérni a honpolgároktól a katonai nyilvántartásra vonatkozó személyi dokumentumokat; c) a munkavállalóknak segítséget nyújtani a katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettségeik teljesítésében; d) a törvény feltételei között felfüggeszteni a munkaviszonyt vagy a szolgálati viszonyt, amely a katonai szolgálatot a 3. cikk (5) bekezdésében említett feltételek között teljesítő munkavállalók munkahelyi hiányzásával jár. A munkaadók kötelesek fenntartani a katonai kötelezettségeiket teljesítő alkalmazottaik munkahelyeit, a szolgálat teljes időtartamára. 47. cikk A megyei és Bukarest municípiumi egészségügyi igazgatóságok minden év november 1- jéig elkészítik és megküldik a katonai központoknak azon 18 és 35 év közötti román állampolgárságú férfiak névjegyzékét, akiket a katonai szolgálat teljesítésével összeférhetetlen egészségi bántalmakkal tartanak nyilván. 48. cikk Az Oktatási és Kutatási Minisztérium gondoskodik arról, hogy a speciális iskolák, a speciális szakiskolák és az átnevelő központok évente, november 1-jéig megküldjék a katonai központoknak az illető oktatási intézményekben tanuló fiatalok névjegyzékét, feltüntetve a megyei és a Bukarest municípiumi kerületi tanácsok szociális ellátási közszolgálatainak a felnőtt fogyatékosok orvosi szakvéleményezési bizottságai által végzett vizsgálatok eredményeit. 49. cikk (1) A besorozható honpolgár vagy a tartalékos ellen előzetes letartóztatás intézkedést foganatosító vagy börtönbüntetést kihirdető bíróságok kötelesek a katonai központokkal közölni az ítélet vagy a jogerős bírói határozat másolatát, az intézkedés elrendelésének vagy a határozat jogerőre emelkedésének időpontjától számított 10 napon belül, az esetnek megfelelően. (2) Az előzetes letartóztatás intézkedésének visszavonása vagy az (1) bekezdésben említett bírói határozat valamely jogorvoslati út gyakorlása nyomán történő megsemmisítése esetén az illetékes bíróságok kötelesek a kihirdetéstől számított 10 napon belül közölni a katonai központokkal az intézkedés visszavonására vonatkozó ülésen hozott döntésnek vagy a börtönbüntetésre ítélő bírói határozatot megszüntető döntésnek a másolatát, az esetnek megfelelően. 50. cikk A 45 napos időszakot meghaladóan külföldön tartózkodó román állampolgárok katonai nyilvántartását a lakóhelyük szerinti katonai központok vezetik. 51. cikk A katonai központok évente egyszer behívhatják a sorozottakat vagy a tartalékos katonákat katonai helyzetük pontosítására. 52. cikk (1) A besorozott vagy toborzott honpolgárok katonai nyilvántartására vonatkozó dokumentum a toborzási igazolás, a tartalékosok esetében a katonakönyv, a katonai kötelezettségekkel nem rendelkező személyek esetében pedig a katonai bizonyítvány. Az önkéntes tartalékosok katonai igazolványt kapnak, amelyet a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek rendeletével megállapított szabályzatok szerint bocsátanak ki.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 11 (2) A katonakönyv elvesztéséről 5 napon belül értesíteni kell a katonai nyilvántartó szervet, és 10 napon belül meg kell hirdetni Románia Hivatalos Közlönyének III. Részében. 53. cikk (1) A katonakönyveket a katonai központok tartják nyilván, a behívókat a katonai központok vagy, az esetnek megfelelően, a védelem terén feladatkörrel rendelkező többi intézmény. (2) A katonakönyvek és a speciális katonai nyilvántartási dokumentumok kibocsátására, nyilvántartására és kezelésük ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nagyvezérkar főnökének rendeletével állapítják meg. IV. FEJEZET Alternatív szolgálat a lakosság más formában történő védelmi felkészítésével 1. SZAKASZ Közös rendelkezések 54. cikk (1) A lakosság más formában történő védelmi felkészítése alatt értendő: a) a központi és helyi közigazgatási rendszerben vezetői jogkörrel rendelkező személyek felkészítése; b) a fiatalok előzetes katonai felkészítése; c) felkészítés a polgári sürgősségi állapotban való cselekvési mód tekintetében; d) az önkéntes egészségügyi alakulatok keretében való felkészítés; e) egyéb felkészítési formák. (2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett lakossági védelmi felkészítési formákban részt vevő honpolgárok a sürgősségi, ostrom- vagy mozgósítási állapot, illetve a hadiállapot idején a törvény szerint alegységekbe tömörülnek, vagy munkahelyükön folytatják tevékenységüket. (3) A bármely felkészítési formán való részvétel nem helyettesíti a 3. cikk (2) bekezdése a) és c) pontjában említett formákat. 55. cikk A más lakossági védelmi felkészítési formákat törvénnyel szervezik meg. 2. SZAKASZ A központi és helyi közigazgatásban vezetői jogkörrel rendelkező személyek védelmi felkészítése 56. cikk (1) A miniszterek és az ezekkel azonos rangú főtisztviselők, az államtitkárok és az államtitkár-helyettesek, valamint a prefektusok, az alprefektusok, a megyei tanácsok elnökei és alelnökei, a polgármesterek, a Bukarest municípiumi és megyei titkárok, a municípiumi, a városi, a Bukarest municípiumi kerületi és a községi titkárok, a háborús időkben mozgósítási feladatkörrel rendelkező gazdasági operátorok és közintézmények vezetői kötelesek részt venni a Nagyvezérkar és az alárendelt katonai struktúrák gondoskodásából szervezett sajátos felkészítési programokon. (2) Az (1) bekezdésben említett tevékenységek szervezési módját kormányhatározattal állapítják meg. 57. cikk A felkészítések befejezését követőn az 56. cikk (1) bekezdésében említett személyeknek tartalékos katonai rangfokozat adományozható, vagy a rangfokozatban előléptethetők, a törvény szerint. 3. SZAKASZ A fiatalok előzetes katonai felkészítése 58. cikk A fiatalok előzetes katonai felkészítését önkéntesség alapján szervezik meg az egészségi szempontból alkalmas, 15. életévüket betöltött fiatalok számára a besorozásukig. 59. cikk A fiatalok előzetes katonai felkészítését a Honvédelmi Minisztérium és a Közigazgatási és Belügyminisztérium szervezi meg és valósítja meg. E célból e minisztériumok együttműködnek az Oktatási és Kutatási Minisztériummal, az Országos Ifjúsági Hatósággal, más közigazgatási hatóságokkal, valamint

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám nem kormányzati szervekkel. 60. cikk (1) A fiatalok előzetes katonai felkészítését a katonai egységek mellett működő központok valósítják meg. (2) A fiatalok előzetes katonai felkészítésének megszervezési és lebonyolítási módját a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetői és az oktatási és kutatási miniszter közös rendeletével állapítják meg. (3) A szükséges pénzalapokat a szervező minisztériumok költségvetéséből biztosítják. 61. cikk A fiatalok előzetes katonai felkészítésén részt vevők ingyenes egészségügyi ellátásban, gyógyszerekben, kórházi gondozásban és nyugdíjban részesülnek a felkészítés idején vagy a katonai felkészítési tevékenységgel kapcsolatban bekövetkezett balesetek vagy megbetegedések esetén. 4. SZAKASZ Felkészítés a sürgősségi állapotban való cselekvési módra 62. cikk A román állampolgároknak joguk van önkéntesen részt venni a helyi közigazgatási hatóságok által az önkéntes sürgősségi szolgálatok keretében szervezett akciókon, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 63. cikk Az önkéntes sürgősségi szolgálatokat a hatályos jogszabályokban előírt feltételek között községekben, városokban és municípiumokban a helyi tanácsok alárendeltségében szervezik, a közintézmény, a gazdasági operátorok a tulajdonformától függetlenül önkéntes személyzetében. 5. SZAKASZ Felkészítés az önkéntes egészségügyi alakulatokban 64. cikk Az önkéntes egészségügyi alakulatok megszervezését, személyzetének besorolását és az alakulatok működését, valamint a vöröskeresztes nővérek felkészítését a Román Nemzeti Vöröskereszt Társaság valósítja meg, a törvényes feltételek között. 65. cikk (1) Az önkéntes egészségügyi alakulatok ellátmányozását a kiképzéshez és az elsősegélynyújtáshoz szükséges anyagokkal a törvény feltételei között biztosítják. (2) Az önkéntes egészségügyi alakulatok kurrens és tőkekiadásainak finanszírozását saját bevételekből és állami költségvetési támogatásból biztosítják. V. FEJEZET A honvédelmi felkészítőn részt vevő honpolgárok jogai és kötelezettségei 66. cikk A katonai szolgálat teljesítése idején a román állampolgárok kötelesek tiszteletben tartani a katonai esküt. 67. cikk (1) A toborzásra hívott fiatalok, a toborzottak és a tartalékos katonák kötelesek: a) átvenni a katonai központok által küldött behívót és jelentkezni a behívóban feltüntetett helyen és időpontban; b) a katonai központnál jelentkezni: a tartalékosi állományba helyezéskor a katonakönyv átvételére; a külföldre távozás előtt leadni a toborzási bizonylatot, a katonaönyvet és mozgósítási behívót, az esetnek megfelelően, valamint azokat átvenni az országba való visszatéréskor; átvenni a katonai nyilvántartási iratok másodpéldányát, az eredeti elvesztése vagy megsemmisülése esetén; c) öt napon belül, illetve a 3. cikk 5) bekezdésében előírt helyzetekben két napon belül írásban értesíteni a katonai központot a személyes katonai nyilvántartási iratok vagy a mozgósítási behívó elvesztéséről vagy megrongálódásáról;

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 13 (2) Az önkéntes tartalékok kötelesek részt venni a mozgósítási edzéseken és gyakorlatokon. 68. cikk (1) Annak elmulasztása, hogy a behívón megjelölt időpontban megjelenjenek a toborzáson, besorozáson, behíváson, mozgósításon vagy a katonai helyzet tisztázását célzó behíváson megindokolható a következőkkel: a) a fiatal beteg, mozgásképtelen, mely helyzetet az illetékes egészségügyi szervek által kibocsátott orvosi bizonyítvánnyal tanúsít; b) valamely családtag szülő, házastárs, gyermek, após-anyós vagy testvér elhalálozása esetén, halotti bizonyítvány alapján; c) kényszerhelyzetben, a helyi közigazgatási hatóságok által kibocsátott bizonylat alapján. (2) A toborzott, sorozott, gyakorlatra behívott vagy mozgósított személyek vagy, az esetnek megfelelően, családtagjaik, valamint az őket foglalkoztató közigazgatási hatóságok és intézmények, illetve gazdasági vállalkozók kötelesek azonnal értesíteni a katonai központot az érintetteknek a behívóban megjelölt helyen és időpontban való nem jelentkezésének okairól, 15 napon belül előterjesztve az igazoló iratokat is. 69. cikk (1) A megyei, municípiumi vagy kerületi katonai központokhoz sorozásra hívott toborzottak, akiket nem soroztak be, valamint akiket tartalékos állományba küldtek vagy elbocsátottak, kötelesek a sorozásra kitűzött időponttól számított 5 munkanapon belül, illetve a tartalékos állományba helyezéstől vagy elbocsátástól számított 30 napon belül jelentkezni munkahelyükön. (2) A sorozásnak vagy a katonai szolgálatot teljesítők tartalékos állományba helyezésének időpontját bejegyzik a katonai könyvecskébe. 70. cikk (1) A sorkatonák, a katonai oktatási intézmények diákjai ingyen élelmezésre, felszerelésekre, gyógyszerekre, munkaképtelenségi nyugdíjra, zsoldra és katonai szállítási dokumentumokra jogosultak a katonai szolgálat teljesítésére való behívás és a katonai szolgálat teljesítése idején, a tartalékos állományba helyezés vagy az elbocsátás, a behívás, mozgósítás vagy leszerelés esetén, szabadság, távozási engedély, kórházi beutalás vagy elbocsátás alkalmával és a törvényi rendelkezésekkel megállapított feltételek között. Katonai szállítási dokumentumokra jogosultak a toborzásra vagy sorozásra hívott fiatalok kis. (2) A toborzottak és a katonai egészségi állapotuk megállapítása céljából kórházba utaltak ingyenes egészségügyi ellátásra, gyógyszerekre, eltartásra és katonai szállítási dokumentumokra, a foglalkoztatottak pedig ideiglenes munkaképtelenségi segélyre is jogosultak. (3) Azon tartalékos katonák számára, akik a sorkatonai szolgálat teljesítése idején tanfolyamokon felkészültek a civil életben is gyakorolható mesterségekre, a katonai egységek által kibocsátott igazolványok alapján elismerik az elnyert szakosítást, az Oktatási és Kutatási Minisztérium és a Munkaügyi, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi Minisztérium véleményezésével. 71. cikk A sorkatonák, a katonai oktatási intézmények diákjai segélyre jogosultak házastársuk, gyermekük vagy a besorozásuk előtt általuk eltartott bármely más személy elhalálozása esetén, a jogszabályokkal megállapított összegben. 72. cikk A sorkatonai szolgálat teljesítésére behívott toborzottak az őket foglalkoztató közhatóságoktól és közintézményektől vagy gazdasági vállalkozóktól naprakészen megkapják az őket megillető összes járandóságot, ideértve a le nem töltött pihenőszabadságért járó pénzkompenzációt. 73. cikk (1) A sorkatonai szolgálat teljesítésére vagy a gyakorlatra behívott munkavállalók munkaszerződése a törvényben előírt feltételek között érvényben marad. (2) Az (1) bekezdésben említett személyek munkaszerződését csak a gazdasági vállalkozás feloszlatása vagy a közhatósági, illetve közintézmény megszűnése esetén lehet felbontani. Ebben a helyzetben a munkáltató vagy a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség elsőbbséggel biztosítja az érintettek más, egyenértékű munkahelyre való beosztását vagy ingyenes átképzését más olyan szakmában, amely az adott időszakban keresett a munkaerőpiacon a gazdasági viszonyoktól függően. (3) Az (1) bekezdésben említett személyek munkahelyét a katonai szolgálat teljesítése idején csak meghatározott időtartamra szóló egyéni munkaszerződés alapján lehet betölteni. 74. cikk A tartalékosokat és a sorozott honpolgárokat a katonai szolgálat teljesítése idején

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám ugyanolyan pénzjárandóságok illetik meg, mint az aktív személyzetet, amelyhez tartoznak. 75. cikk A toborzott, sorozott fiatalok és a tartalékosok, akik munkavállalók, és akiket katonai központokba hívták a katonai helyzetük tisztázására, legfeljebb 5 napnyi fizetett szabadságra jogosultak. VI. FEJEZET Anyagi és pénzügyi biztosítás 76. cikk A megyei tanácsok és a Bukarest municípiumi kerületi tanácsok kötelesek a katonai központok számára biztosítani a sajátos tevékenységhez szükséges földterületeket, helyiségeket, távközlési berendezéseket, informatikai rendszereket és szolgálatokat, gépjárműveket és egyéb anyagi ellátmányokat, valamint pénzalapokat, a kormányhatározattal megállapított szabályoknak megfelelően. 77. cikk (1) A megyei, municípiumi és kerületi katonai központok székhelyeinek karbantartásával, javításával és berendezésével kapcsolatos kiadásokat a helyi közigazgatási hatóságok fedezik. (2) A Honvédelmi Minisztérium adminisztrálásában levő székhelyek főjavítását e minisztérium fedezi. (3) A katonai központok vagyonállagának korszerűsítésére, az üzemanyagok és kenőanyagok beszerzésére, valamint a katonai központok helyiségeinek őrizetére fordított kiadásokat a helyi közigazgatási hatóságok költségvetéséből fedezik. 78. cikk A helyi közigazgatási hatóságok csak a Honvédelmi Minisztérium hozzájárulásával rendelhetik el a katonai központok elköltöztetését, és csak miután az új székhelyet a törvényi előírásoknak megfelelően berendezték. 79. cikk A helyi közigazgatási hatóságok biztosítják a katonai központon kívüli azon személyzet bérezését, amely a helyi toborzó-sorozó bizottságokban fejti ki tevékenységét. VII. FEJEZET Büntetések 80. cikk (1) Szabálysértésnek minősül az alábbi cselekmények valamelyikének a sorozható honpolgárok és a tartalékosok általi elkövetése: a) a behívó átvételének elutasítása; b) késedelmes jelentkezés a helyi toborzó-sorozó bizottságnál, ha a megjelölt időpontot 3 nappal nem haladják meg, s ezáltal a cselekmény nem minősül bűncselekménynek, valamint ha nem az érintett nem kapott behívót, a 18. életév betöltését követő két hónapos határidőn belüli nem jelentkezés; c) annak elmulasztása, hogy a katonai helyzet tisztázására vagy gyakorlatra jelentkezzenek a behívóban megjelölt időpontban és helyen; d) annak elmulasztása, hogy az ország elhagyását megelőzőn jelentkezzenek a katonai nyilvántartó szervnél a katonakönyv, a toborzási bizonylat vagy a mozgósítási behívó leadására; e) a személyes katonai nyilvántartási dokumentumok átvételére a törvényes határidőn belüli nem jelentkezés; f) indokolatlan késés a toborzásra-sorozásra, a gyakorlatra, mozgósításra vagy a katonai helyzet tisztázására való behívás esetében, a sürgősségi állapot, ostromállapot bevezetésekor vagy a mozgósítás, illetve hadiállapot bejelentésekor; g) a személyi katonai nyilvántartási dokumentumok elvesztése, megrongálása vagy elidegenítése; h) a mozgósítási gyakorlatokra és edzésekre való nemjelentkezés; i) az alternatív katonai szolgálat teljesítésére való nemjelentkezés. (2) Szabálysértésnek minősülnek a munkáltatók által elkövetett alábbi cselekmények: a) a sorozott és a tartalékos honpolgárok katonai nyilvántartása aktualizálásának elmulasztása; b) a sorozott és tartalékos honpolgárok katonai nyilvántartási adataiban bekövetkezett módosulások határidőn belüli közlésének elmulasztása;

15 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 15 c) a helyi toborzó-sorozó bizottság tagjaként megállapított személyek elmaradása vagy nem biztosítása; d) a behívók kézbesítésének és az átadási bizonylatok továbbításának elmulasztása a megállapított határidőben; e) a katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatásnak a munkavállalók számára való meg nem adása; f) a 46. cikk d) pontjában foglalt előírások megszegése. 81. cikk (1) A 80. cikk (1) bekezdésében említett szabálysértéseket a következőképpen szankcionálják: a) 50 lejtől 100 lejig terjedő pénzbírsággal a d), e) és g) pontban említett cselekményt; b) 100 lejtől 300 lejig terjedő pénzbírsággal a c) és h) pontban említett cselekményt; c) 200 lejtől 400 lejig terjedő pénzbírsággal a b) pontban említett cselekményt; d) 400 lejtől 800 lejig terjedő pénzbírsággal az a), f) és i) pontban említett cselekményt. (2) A 80. cikk (2) bekezdésében említett szabálysértéseket a következőképpen szankcionálják: a) 800 lejtől lejig terjedő pénzbírsággal az a) e) pontban említett cselekményt; b) lejtől lejig terjedő pénzbírsággal az f) pontban említett cselekményt. (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett pénzbírságok összegét kormányhatározattal aktualizálják. 82. cikk A 80. és 81. cikkben említett szabálysértések megállapítása és szankcionálása a Nagyvezérkar által meghatalmazott személyekre, valamint a katonai központ parancsnokára és csak a katonai központ illetékességi körzetében az említett által speciálisan kijelölt tisztre hárul. 83. cikk (1) A 80. és 81. cikk rendelkezései kiegészülnek a szabálysértések jogrendjéről szóló, módosításokkal és kiegészítésekkel a 180/2002. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 2/2001. számú kormányrendelet előírásaival. (2) A szabálysértő kifizetheti a cselekménye tekintetében törvényben előírt minimális büntetés felét, 48 órán belül. 84. cikk Az Országos Személynyilvántartási Adatbázist Kezelő Központ a helyi struktúráin keresztül a Honvédelmi Minisztériumnak a toborzottak és a tartalékosok nyilvántartása terén feladatkörrel rendelkező struktúrái rendelkezésére bocsátja a saját adatbázisuk aktualizálására kért információkat. 85. cikk E törvény a Monitorul Oficial al României I. Részében való közzétételétől számított 90. napos határidőn belül a Kormány elfogadja e törvény végrehajtási szabályait. 86. cikk A védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények hetente és valahányszor szükséges tájékoztatják a lakosságot mind saját sajtójukon keresztül, mind pedig a rádió- és tévéadókon keresztül ingyenesen sugározva a honvédelemmel kapcsolatos eseményekről és felelősségekről. 87. cikk A kötelező katonai szolgálat felfüggesztésének időpontjában a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények struktúráinak mozgósítási terveibe foglalt tartalékosok e pozícióban maradnak, míg önkéntes tartalékosokkal helyettesítik őket vagy a III. nyilvántartási osztállyal kapcsolatos életkor betöltéséig. 88. cikk Az ostromállapot, mozgósítási állapot vagy hadiállapot idején a honpolgárok kötelesek a szakosított struktúrák rendelkezésére bocsátani a nemzetbiztonságra vonatkozó információkat. 89. cikk A védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények az önkéntes tartalékosoknak katonai felszerelési cikkeket oszthatnak ki, ezeket az érintettek otthon tarthatják és a vezetőik által jóváhagyott utasítások szerint viselhetik. 90. cikk A védelmi szükségletektől függően a katonai kötelezettségekkel nem rendelkező és alternatív szolgálatot nem teljesítő honpolgárok a Honvédelmi Minisztérium által a helyi közhatóságoknak továbbított kérésére a 3. cikk (5) bekezdésében említett állapotokban megkövetelt olyan tevékenységeket végeznek, amelyekre alkalmasak. 91. cikk Ez a törvény január 1-jén lép hatályba. 92. cikk E törvény hatályba lépésének időpontjában a lakosság védelmi felkészítéséről szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének június 11-i 120. számában közzétett, utólagosan módosított

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám és kiegészített 46/1996. számú törvény, valamint bármely más ellentétes rendelkezés hatályát veszti. Ezt a törvényt Románia Parlamentje Románia újraközzétett Alkotmánya 75. cikkének és 76. cikke (1) bekezdésének az előírásait betartva fogadta el BOGDAN OLTEANU A KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKE DORU IOAN TĂRĂCILĂ A SZENÁTUS ELNÖKE helyett Bukarest, november szám. ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M a lakossági védelmi felkészítéséről szóló törvény kihirdetéséről x) Románia újraközzétett Alkotmánya 77. cikkének (1) bekezdése és 100. cikkének (1) bekezdése alapján, Románia Elnöke d e k r e t á l j a: Egyetlen cikk. Kihirdetjük a lakosság védelmi felkészítéséről szóló törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. TRAIAN BĂSESCU ROMÁNIA ELNÖKE Bukarest, november szám. *) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 12-i 990. számában. MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének évi 990. számából tartalmaz kivonatot. Értelmezés tekintetében jogi hatálya csak a román nyelvű szövegnek van. KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE A KÉPVISELŐHÁZ Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB Banca Comercială Română - S.A. Sucursala Unirea Bucureşti şi IBAN: RO12TREZ XXX Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel /150, fax , Internet: Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul, Bucureşti, Şoseaua Panduri nr.1, bl. P 33, parter, sectorul 5, telefon şi , fax şi Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Románia Hivatalos Közlönye 55/2007. számának terjedelme 16 oldal. Ára 8,00 lej ISSN &JUYDGY ]

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 262. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. december 16., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 173.(XVII.) évfolyam 119. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2005. május 31., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 8. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. január 23., kedd ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII.) évfolyam 79. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. április 11., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 93. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. december 21., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 177. (XXI) évfolyam 57. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, ELNÖKI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK 2009. június 4., csütörtök

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

2015/69. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/69. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról KOVÁSZNA 2015/69. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. november 5-i rendkívüli ülésén, melyen részt vett a tisztségben lévő helyi tanácsosok többsége (14), ami

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII) évfolyam 148. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. december 22., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke az idei ülnökválasztás időpontját 2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. A bírák jogállásáról

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175.(XIX) évfolyam 43. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2007. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Közszolgálati karrier-utak Romániában

Közszolgálati karrier-utak Romániában HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia Budapest, 2014. december 2. Közszolgálati karrier-utak Romániában Dr. Kerekes Kinga Egyetemi adjunktus,

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA *

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA * Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról 171. sz. Egyezmény az éjjeli munkáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1990. június 6-án hetvenhetedik

Részletesebben

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kazár Rákóczibánya - Vizslás Községek Körjegyzősége 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax: 32/341-333 KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem,

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.)

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben