ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 55. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK augusztus 23. csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M Szám T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K Oldal 446/2006. Törvény a lakossági védelmi felkészítéséről /2006. Dekrétum a lakossági védelmi felkészítéséről szóló törvény kihirdetéséről... 16

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám A KÉPVISELŐHÁZ T Ö R V É N Y E K É S D E K R É T U M O K ROMÁNIA PARLAMENTJE T Ö R V É N Y a lakossági védelmi felkészítéséről *) A SZENÁTUS Románia Parlamentje elfogadja ezt a törvényt. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. cikk A román állampolgárok jogosultak és kötelesek Romániát megvédeni. 2. cikk (1) A román állampolgárok védelmi felkészítése az a tevékenység, amely révén biztosítják a Román Hadseregnek, a katonai jogállású vagy a törvény szerint szervezett speciális erőknek, a közrendi és közbiztonsági, valamint a védelmi erőknek a továbbiakban a nemzetvédelem és nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények szükséges humán erőforrást, és az kiterjed a toborzásra, kiválasztásra, felkészítésre és az illető intézmények egységeibe való beosztásra. (2) A román állampolgárok honvédelmi felkészítése az alábbi módon valósul meg: a) katonai szolgálat teljesítése; b) a honvédelmi és nemzetbiztonsági intézmények által szervezett egyéb felkészítésen való részvétel. II. FEJEZET A katonai szolgálat teljesítése 1. SZAKASZ Közös rendelkezések 3. cikk (1) A katonai szolgálatot a 18. életévüket betöltött román állampolgár férfiak és nők teljesítik, a törvényben előírt formákban. (2) A katonai szolgálat teljesítésének formái: a) aktív; b) alternatív; c) tartalékos. (3) Az aktív katonai szolgálatot a) hivatásos katonaként, b) sorkatonaként, c) a nemzetvédelmi és nemzetbiztonsági oktatási rendszer intézményeknek tanulójaként vagy hallgatójaként, a katonai középiskolák és kollégiumok diákjait kivéve, d) önkéntes közkatonaként vagy tisztesként teljesítik. (4) A tartalékos katonai szolgálat: a) önkéntes tartalékosként; b) tartalékosként *) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 12-i 990. számában.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 3 teljesítik. (5) Mozgósítás és hadiállapot bejelentésekor vagy ostromállapot bevezetésekor a katonai szolgálat teljesítésének feltételeit teljesítő, 20 és 35 életév közötti férfiak számára kötelezővé válik a katonai szolgálat teljesítése sorkatonaként, illetve behívott/mozgósított tartalékosként. (6) Az aktív vagy alternatív katonai szolgálat idejét, illetve azt az időszakot, amelyre egy személyt behívnak vagy mozgósítanak, beleszámítják a munkában eltöltött szolgálati időre vagy a nyilvános nyugdíjrendszer iránti járulékfizetési időszakba. E bekezdés előírásai alól kivételezettek a katonai középiskolák és kollégiumok tanulói. 4. cikk (1) Azok a honpolgárok, akik vallási vagy lelkiismereti meggyőződésből elutasítják a fegyverfogásos katonai szolgálat teljesítését, alternatív katonai szolgálatot teljesítenek. (2) Az alternatív katonai szolgálat teljesítésének módját és időtartamát kormányhatározattal állapítják meg. 5. cikk (1) A katonai szolgálat teljesítése idején a honpolgároknak tilos politikai tevékenységet kifejteniük a katonai egységekben. (2) A közhatóságok kötelesek biztosítani a honpolgárok helyes tájékoztatását a választási rendszerről és a politikai pártokról. 6. cikk Nem katonakötelesek és a sorozható honpolgárok kategóriájából kivontak: a) a katonai szolgálatra alkalmatlan személyek, akiket a hatályos szabályozásokkal megállapított egészségügyi érveknek megfelelően törölnek a nyilvántartásból; b) a törvény által elismert felekezetek felszentelt személyzete vagy azok rendjébe tartozók, a hivatalosan ilyen egyházat szolgálóként elismert személyzet, valamint a legalább két éve valamely baráti rendbe beállt személyek; c) a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására ítélt személyek, valamint az előzetesen letartóztatottak vagy bíróság elé állított személyek a büntetőper megoldására vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig. 7. cikk (1) Az e törvény értelmében besorozható, 20 és 35 életév közötti honpolgárokat román állampolgárságú férfiaknak tekintik, akik eleget tesznek a katonai szolgálatteljesítés kritériumainak a 3. cikkben említett helyzetekben. (2) A nők kérésre bármely formájú katonai szolgálatot teljesíthetnek. A terhes nők katonaiszolgálatteljesítése jog szerint megszakad. 8. cikk Az állandó romániai lakóhellyel rendelkező, a román állampolgárságot elnyert vagy visszakapott honpolgárok az országban való letelepedést vagy újbóli letelepedést követő legalább 6 hónap elteltével teljesítik a katonai szolgálatot. 9. cikk (1) A katonai szolgálatot teljesítő román állampolgárok leteszik az alábbi esküt: Én,..., hűséget esküszöm hazámnak, Romániának. Esküszöm, hogy életem árán is megvédem hazámat. Esküszöm, hogy betartom az Alkotmányt, az ország törvényeit és a katonai szabályzatokat. Isten engem úgy segéljen! (2) A vallásos zárómondattal tiszteletben tartják a vallásszabadságot. (3) A katonai középiskolák és kollégium tanulói nem teszik le az esküt. 2. SZAKASZ Aktív katonai szolgálat 10. cikk Katonai szolgálatot teljesítőknek tekintendők az aktív hivatásos tisztek, katonai mesterek és altisztek. 11. cikk Az aktív tiszt, katonai mester és altiszt minőséget a törvényben előírt feltételek között lehet elnyerni. 12. cikk (1) A nemzetvédelem és nemzetbiztonság területén feladatkörrel rendelkező intézmények oktatási struktúráit megpályázó jelöltek kiválasztásának és felvételének kritériumait azok vezetőinek

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám rendeletével állapítják meg, betartva a törvényi előírásokat. (2) Ha a 3. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett személyek nem folytatják tanulmányait, de a 3. cikk (2) bekezdésében, (3) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében előírt katonai kötelezettségeiket teljesítették az (1) bekezdésben említett oktatási struktúrákba való belépés előtt, vagy legalább az I. tanulmányi évet befejezték, a megszerzett legmagasabb ranggal tartalékos állományba helyezendők. (3) Az (1) bekezdésben említett oktatási struktúrában tanulmányok folytatására optáló fiatalok ingyenesen pszichológiai és egészségügyi vizsgálatnak vetendők alá a katonai központokban, övezeti központokban, illetve a védelem területén feladatkörrel rendelkező intézmények szakigazgatóságai által megállapított egészségügyi egységekben. 13. cikk Az önkéntes közkatonákat és tiszteseket a törvény szerint toborozzák, válogatják ki, képezik ki és a törvény szerint fejtik ki tevékenységüket. 3. SZAKASZ Tartalékos katonai szolgálat 14. cikk Az aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítő, román állampolgárságú férfiakat és nőket tartalékosként veszik nyilvántartásba. 15. cikk (1) A tartalékos humán erőforrás az igénybevétel módjától függően tartozhat: a) az operatív tartalékosok közé; b) az általános tartalékosok közé. (2) Az operatív tartalékos állomány a védelmi feladatkörrel rendelkező intézmények mozgósítási terveiben foglalt tartalékosokat tartalmazza és a következőkből áll: a) önkéntes tartalékosok, akik szerződés alapján hozzájárulnak ahhoz, hogy az egységek hadiállományában tisztségeket töltsenek be; b) az aktív katonai szolgálatukat az utóbbi 5 évben teljesített tartalékosok. (3) A tisztségek számát, az operációs tartalék személyzeti összetételét, valamint a felvételi kritériumokat a nemzetvédelem és nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek rendeletével állapítják meg. (4) Az általános tartalékos állomány az operatív tartalékos állományhoz nem tartozó, besorozható honpolgárokból és tartalékosokból áll, akiket kiképzésre és a védelmi erők kiegészítésére hívnak be, illetve mozgósítanak az ostromállapot, mozgósítási állapot vagy hadiállapot időtartamára. 16. cikk (1) Az önkéntes tartalékokat, az esetnek megfelelően, a következő céllal hívhatják be vagy mozgósíthatják: a) kiképzés és küldetések teljesítése békeidőben és/vagy sürgősségi állapot idején; b) ostromállapot bevezetésekor, mozgósítás vagy hadiállapot bejelentésekor a védelmi erők kiegészítésére. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett helyzetben az önkéntes tartalékosokat a miniszter/a tartalékost foglalkoztató egység fölérendelt intézményének vezetője parancsa alapján hívják be. 17. cikk Az általános tartalékos állományhoz tartozó tartalékosokat, az esetnek megfelelően, kiképzésre és a védelmi téren feladatkörrel rendelkező intézmények kiegészítése céljából hívhatják be vagy mozgósítják, illetve a munkahelyen mozgósíthatók, a törvény szerint. 18. cikk (1) Behívás alatt e törvény értelmében az önkéntes tartalékosok kiképzésre és bizonyos küldetések teljesítésére, valamint az általános tartalékos állományba tartozó tartalékosok kiképzésre és a védelmi téren feladatkörrel rendelkező intézmények kiegészítése céljából történő behívása értendő. (2) Ostromállapot idején a tartalékos katonai szolgálat a behívás időpontjában kezdődik és a leszerelés időpontjában fejeződik be.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 5 (3) Mozgósítás és hadiállapot idején a tartalékos katonai szolgálat a mozgósítás időpontjában kezdődik és a leszerelés időpontjában fejeződik be. (4) A mozgósítás és a hadiállapot bejelentésekor a behívott tartalékosok és a 3. cikk (5) bekezdésében említett, sorozott polgárok mozgósítottaknak tekintendők, katonai szolgálatuk pedig meghosszabbodik a leszerelés időpontjáig. 19. cikk (1) A 18. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben az önkéntes tartalékosok az őket foglalkoztató egységekben jelentkeznek, a behívási parancsban előírt időpontban. (2) A behívási parancsokat az önkéntes tartalékosokat foglalkoztató katonai egységek állítják ki és kézbesítik. 20. cikk (1) A hadsereghez tartozó katonai központokhoz övezeti katonai központok, megyei katonai központok és Bukarest municípium kerületi katonai központjai tartoznak. (2) A 19. cikk (1) bekezdése előírásainak tárgyát nem képező, sorozható honpolgárok és a tartalékosok behívását a katonai központok által kiállított behívási rendelettel valósítják meg. (3) A sorozható honpolgárokat és a tartalékosokat a Közigazgatási és Belügyminisztérium szakosított struktúrái értesítik, és ők adják át a behívó parancsokat. 21. cikk Ostromállapot, mozgósítás vagy hadiállapot idején a védelem terén feladatkörrel rendelkező közintézmények vagy gazdasági vállalkozók által foglalkoztatott sorozható honpolgárok és a tartalékosok munkahelyükön folytatják tevékenységüket, a kormányhatározattal megállapított feltételek között. 4. SZAKASZ Sorkatonai szolgálat ostromállapot, mozgósítás és hadiállapot idején 22. cikk (1) A 3. cikk (5) bekezdésének feltételei között a sorkatonai szolgálat teljesítése érdekében a katonai központok a Nagyvezérkar által megállapított időszakokban toborozzák-sorozzák a sorozható honpolgárokat. (2) A toborzási-sorozási időszakot meghirdetik a tömegtájékoztatási eszközökben. (3) A katonai központ által előterjesztett javaslatok alapján a megyei vagy Bukarest municípiumi prefektus a toborzási-sorozási tevékenység biztosítására parancsot bocsát ki, amely kötelező a helyi közigazgatási hatóságok, a Közigazgatási és Belügyminisztérium x) sajátos feladatkörrel rendelkező struktúrái, a megyei és Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóságok és a megyei és Bukarest municíupiumi tanfelügyelőségek számára. 23, cikk (1) Sorkatonai szolgálat teljesítésére a 20. életévüket betöltött, román állampolgárságú férfiakat sorozzák be. (2) Kérésre az említettek besorozhatók azonnal a 18. életévük betöltését követőn. (3) A felső korhatár, ameddig a román állampolgárságú férfiak sorkatonai minőségben katonai szolgálat teljesítésére hívhatók, 35 év. 24. cikk A sorkatonák kiképzési időszakát a nemzetvédelem és nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetői rendelettel állapítják meg. 25. cikk (1) A honpolgárok kötelesek a behívó parancsban megjelölt napon, órában és helyen megjelenni toborzásra vagy sorozásra. (2) A fiatalok, akik különböző okokból nem kaptak behívó parancsot, kötelesek a lakóhelyük vagy a tartózkodási helyük szerinti katonai központnál jelentkezni, legtöbb két hónappal 20. életévük betöltése után. 26. cikk (1) A pszichológiai alkalmasságot a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények szakosított struktúrái által biztosított szakvizsgálat alapján állapítják meg. (2) Az elégtelenül dokumentált esetekben vagy a fiatal egészségi állapota és a bemutatott x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: az intézmény neve megváltozott: Belügy és Közigazgatás-reformügyi Minisztérium

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám dokumentáció közötti eltérések megállapítása esetén az orvosi diagnózis pontosítását az illető katonai központ beosztása szerint illetékes sürgősségi klinikai katonakórház katonaorvosi szakvéleményezési bizottsága végzi el. 27. cikk (1) A védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények oktatási struktúráiba való toborzást, sorozást vagy kiválasztást a katonai központok mellett létesült helyi toborzó-sorozó bizottságok végzik. (2) A toborzás-sorozás a katonai központok tevékenysége, amelynek az a célja, hogy kiválasszák a román állampolgárságú férfiakat és megállapítsák a katonai feladatok teljesítésére való készségeiket, majd a honvédelem és nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek közös rendeletével megállapított időpontban és kritériumok szerint beosszák őket és elküldjék a katonai egységekhez a katonai szolgálat teljesítésére, sorkatonai minőségben. (3) A védelem területén feladatkörrel rendelkező intézmények oktatási struktúráiba való toborzás/sorozás vagy kiválasztás alkalmával minden fiatalnak a háziorvos aláírásával és névbélyegzőjével ellátott orvosi dokumentumokat kell felmutatnia, amelyek a személyi patológiai és pszichológiai előzményeket tanúsítják. A sorozandó fiatalok, ideértve azokat is, akik nem rendelkeznek az említett dokumentumokkal, ingyenes orvosi vizsgálatnak vetik alá a megyei és Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóságok által a katonai központokkal közösen megállapított szakambulater orvosi ellátási egységekben. A vizsgálat eredményeit kórlapba foglalják; az e tevékenységhez szükséges alapokat a Közegészségügyi Minisztérium költségvetése irányozza elő. (4) A háziorvos vagy, az esetnek megfelelően, a fiatal lakóhelye szerint illetékes területi egészségügyi egység köteles megvizsgálni a behívóval jelentkező, vagy a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények oktatási struktúráiba felvételét kérő fiatalt és kibocsátani számára a (3) bekezdésben említett dokumentumokat. (5) A háziorvos által kibocsátott, a fiatal által a toborzási-sorozási bizottságnál bemutatott dokumentum formáját és tartalmát a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek, a közegészségügyi miniszternek és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnökének közös rendeletével állapítják meg. (6) Minden helyi toborzó-sorozó bizottság összetétele a következő: a) elnök: a katonai központ tisztje; b) tagok: a helyi tanács kiküldöttje, a Közigazgatási és Belügyminisztérium kiküldöttje, a Honvédelmi Minisztériumtól eltérő sorozó közhatóság kiküldöttje, a katonai központ pszichológusa és orvosa, a megyei, illetve a Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóság által kijelölt orvos; c) titkár: az illető katonai központ aktív katona vagy civil beosztottja. 28. cikk (1) A helyi toborzó-sorozó bizottságok feladatköre a következő: a) orvosi vizsgálatnak és pszichológiai tesznek alávetni a fiatalokat a toborzáskor, illetve a toborzottakat a sorozáskor, megállapítani, hogy alkalmasak-e a katonai szolgálatra, a hatályos szabályozások szerint megállapított orvosi mércéknek megfelelően; b) a fiatalok fegyvernemek szerinti elosztása toborzáskor, illetve katonai egységek és alakulatok szerint a sorozáskor, a katonai szolgálat teljesítése érdekében; c) mentesítés a katonai szolgálat alól és elhalasztani a toborzottak sorozását, e törvény feltételei között. (2) A helyi toborzó-sorozó bizottságok határozatait írásban közlik a fiatalokkal és a toborzottakkal. 29. cikk (1) A toborzottak a toborzó-sorozó bizottságok határozatait kifogásolhatják a toborzássalsorozással kapcsolatos kifogásokat elemző megyei, illetve Bukarest municípiumi bizottságoknál. Ezek összetétele a következő: a) elnök: a katonai központ parancsnoka; b) tagok: a megyei tanács kiküldöttje, a Közigazgatási és Belügyminisztérium kiküldöttje, a katonai központ pszichológusa, a megyei, illetve Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóság által kijelölt orvos;

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 7 c) titkár: az illető katonai központ aktív katona vagy civil beosztottja. (2) A kifogást a kifogásolt határozat kézhezvételétől számított legtöbb két napon belül a toborzássalsorozással kapcsolatos kifogásokat elemző megyei, illetve Bukarest municípiumi bizottsághoz kell benyújtani. (3) Ha a toborzottak valamely jogukban vagy jogos érdekükben sértettnek vélik magukat, a jogorvoslati utak kimerítését követőn az illetékes bírósághoz fordulhatnak. 30. cikk (1) A megyei, illetve Bukarest municípiumi toborzó-sorozó bizottságok orvosi konklúzióit csak az illető katonai központok beosztása szerinti sürgősségi klinikai katonakórházak katonaorvosi szakvéleményező bizottsága vonhatja vissza. (2) A sürgősségi klinikai katonakórházak katonaorvosi szakvéleményező bizottságának orvosi konklúzióit csak a Honvédelmi Minisztérium központi katonaorvosi szakvéleményező bizottság vonhatja vissza. (3) A pszichológiai vizsgálat eredményét csak a szakosított katonai struktúra vonhatja vissza. (4) A katonaorvosi központi szakvéleményező bizottság és a (2) bekezdésben említett struktúrák határozatait az iktatásuktól számított 5 napon belül megoldják és azok jogerősek. 31. cikk (1) A megyei, illetve Bukarest municípiumi közegészségügyi igazgatóságok biztosítják az orvosi vizsgálathoz szükséges kisegítő orvosi-egészségügyi személyzetet, illetve az orvosi műszereket. Úgyszintén megszervezik a gyógykezelést a háziorvoson keresztül, és a sorozottaknak ingyenes gyógyellátást és kezelést biztosítanak az azon betegségekre szakosodott kórházakban vagy rendelőkben/poliklinikákon, amely miatt azok ideiglenesen alkalmatlanok a katonai szolgálat teljesítésére. (2) A fiatalok kötelesek az orvosi-katonai helyzetük tisztázásától számított legfeljebb 3 hónapon belül jelentkezni a lakóhelyük szerint illetékes katonai központnál. 32. cikk (1) Az egyedüli családfenntartó toborzott, aki ténylegesen hozzájárul családja fenntartásához, mentes a katonai szolgálat alól, ha: a) házastársa I. vagy II. rokkantsági fokba sorolt beteg; b) egy vagy több kiskorú gyermeke van, és házastársa elhunyt; c) szülei betöltötték a standard nyugdíjazási életkort; d) mindkét szülő I. vagy II. fokú rokkant, életkoruktól függetlenül; e) az életben levő szülő teljesíti a c) vagy ) pontban említett valamely feltételt; f) a törvényesen vagy ténylegesen elvált, a toborzott által eltartott szülő teljesíti a c) vagy ) pontban említett valamely feltételt, ha a válásra a toborzás előtt legalább 2 évvel sor került; g) természeti csapás esetén, kérésre. (2) Úgyszintén mentesítettek a katonai szolgálat alól azok a toborzottak, akik I. vagy II. fokú rokkant testvérük egyedüli eltartói, ha ténylegesen hozzájárulnak ezek eltartásához. (3) Az örökbefogadott toborzottak akkor esnek az (1) bekezdés c) g) pontjának előírásai alá, ha az örökbefogadás a toborzást legalább két évvel megelőzőn történt. 33. cikk (1) A szülő vagy a kiskorú testvér egyetlen eltartójának minősül az a sorozott: a) akinek nincs más, nagykorú, munkaképes testvére; b) akinek van más testvére, de az nem járulhat hozzá a szülők eltartásához, mert katonai oktatási intézmény tanulója vagy diákja, sorkatonai szolgálatot teljesít, tisztiiskola, katonai mesteriskola, aktív altiszti iskola tanulója, illetve I. vagy II. fokú rokkant; c) van más, munkaképes, nagykorú testvére, de ez szabadságvesztéses büntetést hajt végre. (2) Tényleges hozzájárulás alatt értendő a toborzott jövedelmének jelentős részével a szülők, a kiskorú testvérek eltartásához, valamint gondozásához való állandó hozzájárulása, ha a toborzott jelenléte feltétlenül szükséges. 34. cikk A sorozást elhalasztják: a) azon toborzottak esetében, akik a hatályos szabályozásokkal megállapított orvosi mércék szerint valamely betegségben szenvednek a sorozáskor; b) a középiskolák nappali vagy esti tanfolyamait, a szakosító tanfolyamokat látogató diákok, a

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám tanulmányok befejezéséig. A sorozás halasztási jogot elvesztik az egy évnél hosszabb időszakra kizárt tanulók, valamint az évet vagy az osztályt nekik felróható okokból több éven át ismétlő diákok; c) a rendkívül nehéz családi helyzetben levő és az alábbi helyzetek valamelyikében lévő fiatalok esetében: szüleiknek több gyermekük van, akik közül legalább kettő kiskorú, és a legidősebb bevonult; a szülők teljesítik az életkorfeltételt ahhoz, hogy fiuk katonai szolgálat alól mentesüljön, de még van egy nagykorú, II. vagy II. fokú rokkant gyermekük, akinek legalább két kiskorú gyermeke van és nem járulhat hozzá szülei eltartásához; a szülők egyike elhalálozott, az életben lévő szülő pedig legalább két kiskorú gyermeket tart el; a besorozottnak nincsenek szülei, nagyszülei vagy más személy nevelte 14. életévének betöltéséig, nem volt örökbe fogadva, nevelőivel lakik, ezek betegek és I. vagy II. rokkantsági fokba soroltak, illetve életkoruk megfelel a 32. cikk c) pontjában előírtnak, vagy a besorozottnak legalább két kiskorú, 7. életévét be nem töltött gyermeke van. A fentebb említett esetekben az eltartást igénylő személyek havi átlagjövedelme nem lehet nagyobb a törvényi rendelkezésben előírt korhatári teljes nyugdíj tekintetében megszabott minimális összegnél; d) azon toborzottak esetében, akik kiskorú testvérük egyedüli eltartói, ezek egyikének nagykorúvá válásáig. 35. cikk Ha a katonai szolgálat teljesítése idején bekövetkezik a 32., 33. és 34. cikkben említett helyzetek valamelyike, az érintettet hazabocsátják. 36. cikk A sorozási mentesség vagy halasztás okai megszűnésének megállapításakor a toborzottakat és a hazabocsátott katonákat visszahívják sorkatonai szolgálatuk teljesítésére vagy befejezésére, amennyiben nem töltötték be 35. életévüket. 5. SZAKASZ Aktív katonai káderek, a katonai oktatási intézmények tanulói és hallgatói, önkéntes katonák és tisztesek 37. cikk A katonai oktatási intézményekbe való felvétel feltételeit a felettes minisztériumok vagy a nemzetbiztonság terén feladatkörrel rendelkező intézmények állapítják meg. 38. cikk A katonai oktatási intézményekbe felvett fiatalok önkénteseknek minősülnek, a katonai középiskolák és kollégiumok diákjai kivételével. 39. cikk A katonaiskolák tanulói és a katonai oktatási intézmények hallgatói, ha nem folytatják tanulmányaikat, a 3. cikk (5) bekezdésében említett helyzetekben a katonai szolgálat teljesítésére katonai egységekhez küldhetők. III. FEJEZET A katonai nyilvántartás 1. SZAKASZ Általános rendelkezések 40. cikk (1) Az ugyanazon évben született román állampolgárok összessége a születési évvel jelzett kontingenst alkot. (2) A besorozható honpolgárok és tartalékosok katonai nyilvántartása a személyazonosságukra, szakmai, katonai képzettségükre, szakosításukra, foglalkozásukra, munkahelyükre, lakóhelyükre és katonai egészségi állapotukra vonatkozó adatok megismerése és aktualizálása céljából kifejtett tevékenységek összessége. 41. cikk (1) A tartalékos közkatonákat és tiszteseket a 45. életévük betöltéséig a következőképpen tartják nyilván: a) I. osztály: a 35. életévükkel bezárólag; b) II. osztály: 36 évtől a 40. életévükkel bezárólag; c) III. osztály: 41 évtől a 45. életévükkel bezárólag.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 9 (2) A tartalékos katonai kádereket a nyilvántartási osztályok szerint tartják nyilván a törvényben előírt életkor betöltéséig. (3) A 6. cikk a) pontjában említett helyzetben levő román állampolgár férfiakat az illető helyzetek megállapításának időpontjában, a 6. cikk b) pontjában említetteket 35. életévük betöltésekor, a 6. cikk c) pontjában említetteket pedig a jogerős bírói határozat kihirdetésének időpontjában törlik a nyilvántartásból. 42. cikk A 41. cikk (3) bekezdésében előírt feltételek között a nyilvántartásból törölt besorozható állampolgárok már nem képezik a 3. cikk (5) bekezdése előírásainak tárgyát. 2. SZAKASZ A katonai nyilvántartásokra vonatkozó feladatkör 43. cikk (1) A besorozható állampolgárok és a tartalékosok katonai nyilvántartásával kapcsolatos tevékenység szabályozási keretének kidolgozása, a tevékenység vezetése, irányítása és ellenőrzése Románia egész területén a Nagyvezérkarra hárul. (2) A katonai nyilvántartások vezetésére szakosodott szervek a katonai központok. (3) A toborzottakat a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint, a tartalékos katonákat pedig csak a lakóhelyük szerint tartják nyilván. (4) A védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények összetételébe tartozó katonai struktúrák vezetik saját önkéntes tartalékosaik katonai nyilvántartását. (5) A Közigazgatási és Belügyminisztérium szakosított struktúrái e törvénynek megfelelően feladatkörrel rendelkeznek a katonai nyilvántartás terén. (6) A katonai nyilvántartás terén tekintetében kötelezettséggel bírnak az alábbi struktúrák: a) a bíróságok és az ezek mellett működő ügyészségek, valamint a büntetőintézetek; b) a munkáltatók; c) a megyei és Bukarest municípiumi egészségügyi igazgatóságok. 44. cikk A katonai nyilvántartások vezetése érdekében és a katonai egységek kiegészítése céljából a humán és anyagi erőforrások bejelentésére és megküldésére vonatkozó tevékenység megszervezése érdekében a katonai központok az alábbi tevékenységeket fejtik ki: a) együttműködnek a 43. cikk (4) bekezdésében említett egységekkel az önkéntes tartalékosok katonai nyilvántartásában a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek közös rendeletével megállapított feltételek között; b) koordinálják, irányítják és ellenőrzik a 43. cikk (5) bekezdésében említett struktúrák a nyilvántartásra, az erőforrások bejelentésére és egységekhez küldésére vonatkozó tevékenységét, a honvédelmi minisztérium és a közigazgatási és belügyminisztérium közös rendelete alapján. c) a Kormány határozata alapján koordinálják és ellenőrzik a 43. cikk 6. bekezdésében említett struktúrák által a katonai nyilvántartás tekintetében kifejtett tevékenységet. 45. cikk (1) A Közigazgatási és Belügyminisztérium szakosított struktúráinak a katonai nyilvántartás tekintetében a következő kötelezettségei vannak: a) a besorozható honpolgároknak és a tartalékosoknak kézbesítik a behívókat és az ebben megjelölt időpontban, órában és helyre küldik; b) félévente közlik a katonai központokkal a külföldi lakóhelyű, besorozható és tartalékos román állampolgárok kimutatását; c) a bűnüldöző szervek által elrendelt intézkedések alapján követik és a megjelölt helyre kísérik a besorozható vagy mozgósított, a munkahelyre mozgósított, de indoklás nélkül nem jelentkezett honpolgárokat, valamint a szökött tartalékosokat; d) évente elkészítik azon román állampolgár férfiak névsorát, akik a következő évben töltik 18. életévüket, és a névsort november 1-jéig megküldik a katonai központoknak; e) 10 napon belül közlik a katonai központokkal a besorozható és tartalékos állampolgárok

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám elhalálozását; f) memóriahordozón havonta közlik a katonai központokkal azon besorozható és tartalékos honpolgárok nevét, akik lakóhelyüket áthelyezték más területi illetékességű katonai központ körzetébe. (2) A Közigazgatási és Belügyminisztérium olyan helységekben működő szakosított struktúráinak, ahol nincsenek katonai központok, a katonai nyilvántartás tekintetében a következő kötelezettségei vannak: a) vezesse a besorozható honpolgárok és a tartalékosok névsorát; b) a katonai nyilvántartásokban aktualizálja a besorozható honpolgárok és tartalékosok, a nyilvántartásba vételbe vagy az onnan való törlésre vonatkozó adatait, azok lakóhelyének vagy tartózkodási helyének változását és havonta közölje a katonai központokkal. 46. cikk A munkáltatók saját munkavállalóik vagy, az esetnek megfelelően, azon munkavállalók katonai nyilvántartása terén, akiknek megszűnt az egyéni munkaszerződése, kötelesek: a) nyilvántartást vezetni a besorozható és a 15. cikk (2) bekezdésében említett tartalékos honpolgárokról és a katonai központokkal közölni ezek foglalkoztatását, áthelyezését, munkaviszonyának megszűnését, valamint a katonai nyilvántartásukban foglalt bármely adatuk változását; b) a munkába soroláskor kérni a honpolgároktól a katonai nyilvántartásra vonatkozó személyi dokumentumokat; c) a munkavállalóknak segítséget nyújtani a katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettségeik teljesítésében; d) a törvény feltételei között felfüggeszteni a munkaviszonyt vagy a szolgálati viszonyt, amely a katonai szolgálatot a 3. cikk (5) bekezdésében említett feltételek között teljesítő munkavállalók munkahelyi hiányzásával jár. A munkaadók kötelesek fenntartani a katonai kötelezettségeiket teljesítő alkalmazottaik munkahelyeit, a szolgálat teljes időtartamára. 47. cikk A megyei és Bukarest municípiumi egészségügyi igazgatóságok minden év november 1- jéig elkészítik és megküldik a katonai központoknak azon 18 és 35 év közötti román állampolgárságú férfiak névjegyzékét, akiket a katonai szolgálat teljesítésével összeférhetetlen egészségi bántalmakkal tartanak nyilván. 48. cikk Az Oktatási és Kutatási Minisztérium gondoskodik arról, hogy a speciális iskolák, a speciális szakiskolák és az átnevelő központok évente, november 1-jéig megküldjék a katonai központoknak az illető oktatási intézményekben tanuló fiatalok névjegyzékét, feltüntetve a megyei és a Bukarest municípiumi kerületi tanácsok szociális ellátási közszolgálatainak a felnőtt fogyatékosok orvosi szakvéleményezési bizottságai által végzett vizsgálatok eredményeit. 49. cikk (1) A besorozható honpolgár vagy a tartalékos ellen előzetes letartóztatás intézkedést foganatosító vagy börtönbüntetést kihirdető bíróságok kötelesek a katonai központokkal közölni az ítélet vagy a jogerős bírói határozat másolatát, az intézkedés elrendelésének vagy a határozat jogerőre emelkedésének időpontjától számított 10 napon belül, az esetnek megfelelően. (2) Az előzetes letartóztatás intézkedésének visszavonása vagy az (1) bekezdésben említett bírói határozat valamely jogorvoslati út gyakorlása nyomán történő megsemmisítése esetén az illetékes bíróságok kötelesek a kihirdetéstől számított 10 napon belül közölni a katonai központokkal az intézkedés visszavonására vonatkozó ülésen hozott döntésnek vagy a börtönbüntetésre ítélő bírói határozatot megszüntető döntésnek a másolatát, az esetnek megfelelően. 50. cikk A 45 napos időszakot meghaladóan külföldön tartózkodó román állampolgárok katonai nyilvántartását a lakóhelyük szerinti katonai központok vezetik. 51. cikk A katonai központok évente egyszer behívhatják a sorozottakat vagy a tartalékos katonákat katonai helyzetük pontosítására. 52. cikk (1) A besorozott vagy toborzott honpolgárok katonai nyilvántartására vonatkozó dokumentum a toborzási igazolás, a tartalékosok esetében a katonakönyv, a katonai kötelezettségekkel nem rendelkező személyek esetében pedig a katonai bizonyítvány. Az önkéntes tartalékosok katonai igazolványt kapnak, amelyet a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetőinek rendeletével megállapított szabályzatok szerint bocsátanak ki.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 11 (2) A katonakönyv elvesztéséről 5 napon belül értesíteni kell a katonai nyilvántartó szervet, és 10 napon belül meg kell hirdetni Románia Hivatalos Közlönyének III. Részében. 53. cikk (1) A katonakönyveket a katonai központok tartják nyilván, a behívókat a katonai központok vagy, az esetnek megfelelően, a védelem terén feladatkörrel rendelkező többi intézmény. (2) A katonakönyvek és a speciális katonai nyilvántartási dokumentumok kibocsátására, nyilvántartására és kezelésük ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nagyvezérkar főnökének rendeletével állapítják meg. IV. FEJEZET Alternatív szolgálat a lakosság más formában történő védelmi felkészítésével 1. SZAKASZ Közös rendelkezések 54. cikk (1) A lakosság más formában történő védelmi felkészítése alatt értendő: a) a központi és helyi közigazgatási rendszerben vezetői jogkörrel rendelkező személyek felkészítése; b) a fiatalok előzetes katonai felkészítése; c) felkészítés a polgári sürgősségi állapotban való cselekvési mód tekintetében; d) az önkéntes egészségügyi alakulatok keretében való felkészítés; e) egyéb felkészítési formák. (2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett lakossági védelmi felkészítési formákban részt vevő honpolgárok a sürgősségi, ostrom- vagy mozgósítási állapot, illetve a hadiállapot idején a törvény szerint alegységekbe tömörülnek, vagy munkahelyükön folytatják tevékenységüket. (3) A bármely felkészítési formán való részvétel nem helyettesíti a 3. cikk (2) bekezdése a) és c) pontjában említett formákat. 55. cikk A más lakossági védelmi felkészítési formákat törvénnyel szervezik meg. 2. SZAKASZ A központi és helyi közigazgatásban vezetői jogkörrel rendelkező személyek védelmi felkészítése 56. cikk (1) A miniszterek és az ezekkel azonos rangú főtisztviselők, az államtitkárok és az államtitkár-helyettesek, valamint a prefektusok, az alprefektusok, a megyei tanácsok elnökei és alelnökei, a polgármesterek, a Bukarest municípiumi és megyei titkárok, a municípiumi, a városi, a Bukarest municípiumi kerületi és a községi titkárok, a háborús időkben mozgósítási feladatkörrel rendelkező gazdasági operátorok és közintézmények vezetői kötelesek részt venni a Nagyvezérkar és az alárendelt katonai struktúrák gondoskodásából szervezett sajátos felkészítési programokon. (2) Az (1) bekezdésben említett tevékenységek szervezési módját kormányhatározattal állapítják meg. 57. cikk A felkészítések befejezését követőn az 56. cikk (1) bekezdésében említett személyeknek tartalékos katonai rangfokozat adományozható, vagy a rangfokozatban előléptethetők, a törvény szerint. 3. SZAKASZ A fiatalok előzetes katonai felkészítése 58. cikk A fiatalok előzetes katonai felkészítését önkéntesség alapján szervezik meg az egészségi szempontból alkalmas, 15. életévüket betöltött fiatalok számára a besorozásukig. 59. cikk A fiatalok előzetes katonai felkészítését a Honvédelmi Minisztérium és a Közigazgatási és Belügyminisztérium szervezi meg és valósítja meg. E célból e minisztériumok együttműködnek az Oktatási és Kutatási Minisztériummal, az Országos Ifjúsági Hatósággal, más közigazgatási hatóságokkal, valamint

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám nem kormányzati szervekkel. 60. cikk (1) A fiatalok előzetes katonai felkészítését a katonai egységek mellett működő központok valósítják meg. (2) A fiatalok előzetes katonai felkészítésének megszervezési és lebonyolítási módját a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények vezetői és az oktatási és kutatási miniszter közös rendeletével állapítják meg. (3) A szükséges pénzalapokat a szervező minisztériumok költségvetéséből biztosítják. 61. cikk A fiatalok előzetes katonai felkészítésén részt vevők ingyenes egészségügyi ellátásban, gyógyszerekben, kórházi gondozásban és nyugdíjban részesülnek a felkészítés idején vagy a katonai felkészítési tevékenységgel kapcsolatban bekövetkezett balesetek vagy megbetegedések esetén. 4. SZAKASZ Felkészítés a sürgősségi állapotban való cselekvési módra 62. cikk A román állampolgároknak joguk van önkéntesen részt venni a helyi közigazgatási hatóságok által az önkéntes sürgősségi szolgálatok keretében szervezett akciókon, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 63. cikk Az önkéntes sürgősségi szolgálatokat a hatályos jogszabályokban előírt feltételek között községekben, városokban és municípiumokban a helyi tanácsok alárendeltségében szervezik, a közintézmény, a gazdasági operátorok a tulajdonformától függetlenül önkéntes személyzetében. 5. SZAKASZ Felkészítés az önkéntes egészségügyi alakulatokban 64. cikk Az önkéntes egészségügyi alakulatok megszervezését, személyzetének besorolását és az alakulatok működését, valamint a vöröskeresztes nővérek felkészítését a Román Nemzeti Vöröskereszt Társaság valósítja meg, a törvényes feltételek között. 65. cikk (1) Az önkéntes egészségügyi alakulatok ellátmányozását a kiképzéshez és az elsősegélynyújtáshoz szükséges anyagokkal a törvény feltételei között biztosítják. (2) Az önkéntes egészségügyi alakulatok kurrens és tőkekiadásainak finanszírozását saját bevételekből és állami költségvetési támogatásból biztosítják. V. FEJEZET A honvédelmi felkészítőn részt vevő honpolgárok jogai és kötelezettségei 66. cikk A katonai szolgálat teljesítése idején a román állampolgárok kötelesek tiszteletben tartani a katonai esküt. 67. cikk (1) A toborzásra hívott fiatalok, a toborzottak és a tartalékos katonák kötelesek: a) átvenni a katonai központok által küldött behívót és jelentkezni a behívóban feltüntetett helyen és időpontban; b) a katonai központnál jelentkezni: a tartalékosi állományba helyezéskor a katonakönyv átvételére; a külföldre távozás előtt leadni a toborzási bizonylatot, a katonaönyvet és mozgósítási behívót, az esetnek megfelelően, valamint azokat átvenni az országba való visszatéréskor; átvenni a katonai nyilvántartási iratok másodpéldányát, az eredeti elvesztése vagy megsemmisülése esetén; c) öt napon belül, illetve a 3. cikk 5) bekezdésében előírt helyzetekben két napon belül írásban értesíteni a katonai központot a személyes katonai nyilvántartási iratok vagy a mozgósítási behívó elvesztéséről vagy megrongálódásáról;

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 13 (2) Az önkéntes tartalékok kötelesek részt venni a mozgósítási edzéseken és gyakorlatokon. 68. cikk (1) Annak elmulasztása, hogy a behívón megjelölt időpontban megjelenjenek a toborzáson, besorozáson, behíváson, mozgósításon vagy a katonai helyzet tisztázását célzó behíváson megindokolható a következőkkel: a) a fiatal beteg, mozgásképtelen, mely helyzetet az illetékes egészségügyi szervek által kibocsátott orvosi bizonyítvánnyal tanúsít; b) valamely családtag szülő, házastárs, gyermek, após-anyós vagy testvér elhalálozása esetén, halotti bizonyítvány alapján; c) kényszerhelyzetben, a helyi közigazgatási hatóságok által kibocsátott bizonylat alapján. (2) A toborzott, sorozott, gyakorlatra behívott vagy mozgósított személyek vagy, az esetnek megfelelően, családtagjaik, valamint az őket foglalkoztató közigazgatási hatóságok és intézmények, illetve gazdasági vállalkozók kötelesek azonnal értesíteni a katonai központot az érintetteknek a behívóban megjelölt helyen és időpontban való nem jelentkezésének okairól, 15 napon belül előterjesztve az igazoló iratokat is. 69. cikk (1) A megyei, municípiumi vagy kerületi katonai központokhoz sorozásra hívott toborzottak, akiket nem soroztak be, valamint akiket tartalékos állományba küldtek vagy elbocsátottak, kötelesek a sorozásra kitűzött időponttól számított 5 munkanapon belül, illetve a tartalékos állományba helyezéstől vagy elbocsátástól számított 30 napon belül jelentkezni munkahelyükön. (2) A sorozásnak vagy a katonai szolgálatot teljesítők tartalékos állományba helyezésének időpontját bejegyzik a katonai könyvecskébe. 70. cikk (1) A sorkatonák, a katonai oktatási intézmények diákjai ingyen élelmezésre, felszerelésekre, gyógyszerekre, munkaképtelenségi nyugdíjra, zsoldra és katonai szállítási dokumentumokra jogosultak a katonai szolgálat teljesítésére való behívás és a katonai szolgálat teljesítése idején, a tartalékos állományba helyezés vagy az elbocsátás, a behívás, mozgósítás vagy leszerelés esetén, szabadság, távozási engedély, kórházi beutalás vagy elbocsátás alkalmával és a törvényi rendelkezésekkel megállapított feltételek között. Katonai szállítási dokumentumokra jogosultak a toborzásra vagy sorozásra hívott fiatalok kis. (2) A toborzottak és a katonai egészségi állapotuk megállapítása céljából kórházba utaltak ingyenes egészségügyi ellátásra, gyógyszerekre, eltartásra és katonai szállítási dokumentumokra, a foglalkoztatottak pedig ideiglenes munkaképtelenségi segélyre is jogosultak. (3) Azon tartalékos katonák számára, akik a sorkatonai szolgálat teljesítése idején tanfolyamokon felkészültek a civil életben is gyakorolható mesterségekre, a katonai egységek által kibocsátott igazolványok alapján elismerik az elnyert szakosítást, az Oktatási és Kutatási Minisztérium és a Munkaügyi, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi Minisztérium véleményezésével. 71. cikk A sorkatonák, a katonai oktatási intézmények diákjai segélyre jogosultak házastársuk, gyermekük vagy a besorozásuk előtt általuk eltartott bármely más személy elhalálozása esetén, a jogszabályokkal megállapított összegben. 72. cikk A sorkatonai szolgálat teljesítésére behívott toborzottak az őket foglalkoztató közhatóságoktól és közintézményektől vagy gazdasági vállalkozóktól naprakészen megkapják az őket megillető összes járandóságot, ideértve a le nem töltött pihenőszabadságért járó pénzkompenzációt. 73. cikk (1) A sorkatonai szolgálat teljesítésére vagy a gyakorlatra behívott munkavállalók munkaszerződése a törvényben előírt feltételek között érvényben marad. (2) Az (1) bekezdésben említett személyek munkaszerződését csak a gazdasági vállalkozás feloszlatása vagy a közhatósági, illetve közintézmény megszűnése esetén lehet felbontani. Ebben a helyzetben a munkáltató vagy a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség elsőbbséggel biztosítja az érintettek más, egyenértékű munkahelyre való beosztását vagy ingyenes átképzését más olyan szakmában, amely az adott időszakban keresett a munkaerőpiacon a gazdasági viszonyoktól függően. (3) Az (1) bekezdésben említett személyek munkahelyét a katonai szolgálat teljesítése idején csak meghatározott időtartamra szóló egyéni munkaszerződés alapján lehet betölteni. 74. cikk A tartalékosokat és a sorozott honpolgárokat a katonai szolgálat teljesítése idején

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám ugyanolyan pénzjárandóságok illetik meg, mint az aktív személyzetet, amelyhez tartoznak. 75. cikk A toborzott, sorozott fiatalok és a tartalékosok, akik munkavállalók, és akiket katonai központokba hívták a katonai helyzetük tisztázására, legfeljebb 5 napnyi fizetett szabadságra jogosultak. VI. FEJEZET Anyagi és pénzügyi biztosítás 76. cikk A megyei tanácsok és a Bukarest municípiumi kerületi tanácsok kötelesek a katonai központok számára biztosítani a sajátos tevékenységhez szükséges földterületeket, helyiségeket, távközlési berendezéseket, informatikai rendszereket és szolgálatokat, gépjárműveket és egyéb anyagi ellátmányokat, valamint pénzalapokat, a kormányhatározattal megállapított szabályoknak megfelelően. 77. cikk (1) A megyei, municípiumi és kerületi katonai központok székhelyeinek karbantartásával, javításával és berendezésével kapcsolatos kiadásokat a helyi közigazgatási hatóságok fedezik. (2) A Honvédelmi Minisztérium adminisztrálásában levő székhelyek főjavítását e minisztérium fedezi. (3) A katonai központok vagyonállagának korszerűsítésére, az üzemanyagok és kenőanyagok beszerzésére, valamint a katonai központok helyiségeinek őrizetére fordított kiadásokat a helyi közigazgatási hatóságok költségvetéséből fedezik. 78. cikk A helyi közigazgatási hatóságok csak a Honvédelmi Minisztérium hozzájárulásával rendelhetik el a katonai központok elköltöztetését, és csak miután az új székhelyet a törvényi előírásoknak megfelelően berendezték. 79. cikk A helyi közigazgatási hatóságok biztosítják a katonai központon kívüli azon személyzet bérezését, amely a helyi toborzó-sorozó bizottságokban fejti ki tevékenységét. VII. FEJEZET Büntetések 80. cikk (1) Szabálysértésnek minősül az alábbi cselekmények valamelyikének a sorozható honpolgárok és a tartalékosok általi elkövetése: a) a behívó átvételének elutasítása; b) késedelmes jelentkezés a helyi toborzó-sorozó bizottságnál, ha a megjelölt időpontot 3 nappal nem haladják meg, s ezáltal a cselekmény nem minősül bűncselekménynek, valamint ha nem az érintett nem kapott behívót, a 18. életév betöltését követő két hónapos határidőn belüli nem jelentkezés; c) annak elmulasztása, hogy a katonai helyzet tisztázására vagy gyakorlatra jelentkezzenek a behívóban megjelölt időpontban és helyen; d) annak elmulasztása, hogy az ország elhagyását megelőzőn jelentkezzenek a katonai nyilvántartó szervnél a katonakönyv, a toborzási bizonylat vagy a mozgósítási behívó leadására; e) a személyes katonai nyilvántartási dokumentumok átvételére a törvényes határidőn belüli nem jelentkezés; f) indokolatlan késés a toborzásra-sorozásra, a gyakorlatra, mozgósításra vagy a katonai helyzet tisztázására való behívás esetében, a sürgősségi állapot, ostromállapot bevezetésekor vagy a mozgósítás, illetve hadiállapot bejelentésekor; g) a személyi katonai nyilvántartási dokumentumok elvesztése, megrongálása vagy elidegenítése; h) a mozgósítási gyakorlatokra és edzésekre való nemjelentkezés; i) az alternatív katonai szolgálat teljesítésére való nemjelentkezés. (2) Szabálysértésnek minősülnek a munkáltatók által elkövetett alábbi cselekmények: a) a sorozott és a tartalékos honpolgárok katonai nyilvántartása aktualizálásának elmulasztása; b) a sorozott és tartalékos honpolgárok katonai nyilvántartási adataiban bekövetkezett módosulások határidőn belüli közlésének elmulasztása;

15 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám 15 c) a helyi toborzó-sorozó bizottság tagjaként megállapított személyek elmaradása vagy nem biztosítása; d) a behívók kézbesítésének és az átadási bizonylatok továbbításának elmulasztása a megállapított határidőben; e) a katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatásnak a munkavállalók számára való meg nem adása; f) a 46. cikk d) pontjában foglalt előírások megszegése. 81. cikk (1) A 80. cikk (1) bekezdésében említett szabálysértéseket a következőképpen szankcionálják: a) 50 lejtől 100 lejig terjedő pénzbírsággal a d), e) és g) pontban említett cselekményt; b) 100 lejtől 300 lejig terjedő pénzbírsággal a c) és h) pontban említett cselekményt; c) 200 lejtől 400 lejig terjedő pénzbírsággal a b) pontban említett cselekményt; d) 400 lejtől 800 lejig terjedő pénzbírsággal az a), f) és i) pontban említett cselekményt. (2) A 80. cikk (2) bekezdésében említett szabálysértéseket a következőképpen szankcionálják: a) 800 lejtől lejig terjedő pénzbírsággal az a) e) pontban említett cselekményt; b) lejtől lejig terjedő pénzbírsággal az f) pontban említett cselekményt. (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett pénzbírságok összegét kormányhatározattal aktualizálják. 82. cikk A 80. és 81. cikkben említett szabálysértések megállapítása és szankcionálása a Nagyvezérkar által meghatalmazott személyekre, valamint a katonai központ parancsnokára és csak a katonai központ illetékességi körzetében az említett által speciálisan kijelölt tisztre hárul. 83. cikk (1) A 80. és 81. cikk rendelkezései kiegészülnek a szabálysértések jogrendjéről szóló, módosításokkal és kiegészítésekkel a 180/2002. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 2/2001. számú kormányrendelet előírásaival. (2) A szabálysértő kifizetheti a cselekménye tekintetében törvényben előírt minimális büntetés felét, 48 órán belül. 84. cikk Az Országos Személynyilvántartási Adatbázist Kezelő Központ a helyi struktúráin keresztül a Honvédelmi Minisztériumnak a toborzottak és a tartalékosok nyilvántartása terén feladatkörrel rendelkező struktúrái rendelkezésére bocsátja a saját adatbázisuk aktualizálására kért információkat. 85. cikk E törvény a Monitorul Oficial al României I. Részében való közzétételétől számított 90. napos határidőn belül a Kormány elfogadja e törvény végrehajtási szabályait. 86. cikk A védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények hetente és valahányszor szükséges tájékoztatják a lakosságot mind saját sajtójukon keresztül, mind pedig a rádió- és tévéadókon keresztül ingyenesen sugározva a honvédelemmel kapcsolatos eseményekről és felelősségekről. 87. cikk A kötelező katonai szolgálat felfüggesztésének időpontjában a védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények struktúráinak mozgósítási terveibe foglalt tartalékosok e pozícióban maradnak, míg önkéntes tartalékosokkal helyettesítik őket vagy a III. nyilvántartási osztállyal kapcsolatos életkor betöltéséig. 88. cikk Az ostromállapot, mozgósítási állapot vagy hadiállapot idején a honpolgárok kötelesek a szakosított struktúrák rendelkezésére bocsátani a nemzetbiztonságra vonatkozó információkat. 89. cikk A védelem terén feladatkörrel rendelkező intézmények az önkéntes tartalékosoknak katonai felszerelési cikkeket oszthatnak ki, ezeket az érintettek otthon tarthatják és a vezetőik által jóváhagyott utasítások szerint viselhetik. 90. cikk A védelmi szükségletektől függően a katonai kötelezettségekkel nem rendelkező és alternatív szolgálatot nem teljesítő honpolgárok a Honvédelmi Minisztérium által a helyi közhatóságoknak továbbított kérésére a 3. cikk (5) bekezdésében említett állapotokban megkövetelt olyan tevékenységeket végeznek, amelyekre alkalmasak. 91. cikk Ez a törvény január 1-jén lép hatályba. 92. cikk E törvény hatályba lépésének időpontjában a lakosság védelmi felkészítéséről szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének június 11-i 120. számában közzétett, utólagosan módosított

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 55/2007. szám és kiegészített 46/1996. számú törvény, valamint bármely más ellentétes rendelkezés hatályát veszti. Ezt a törvényt Románia Parlamentje Románia újraközzétett Alkotmánya 75. cikkének és 76. cikke (1) bekezdésének az előírásait betartva fogadta el BOGDAN OLTEANU A KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKE DORU IOAN TĂRĂCILĂ A SZENÁTUS ELNÖKE helyett Bukarest, november szám. ROMÁNIA ELNÖKE D E K R É T U M a lakossági védelmi felkészítéséről szóló törvény kihirdetéséről x) Románia újraközzétett Alkotmánya 77. cikkének (1) bekezdése és 100. cikkének (1) bekezdése alapján, Románia Elnöke d e k r e t á l j a: Egyetlen cikk. Kihirdetjük a lakosság védelmi felkészítéséről szóló törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. TRAIAN BĂSESCU ROMÁNIA ELNÖKE Bukarest, november szám. *) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének december 12-i 990. számában. MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének évi 990. számából tartalmaz kivonatot. Értelmezés tekintetében jogi hatálya csak a román nyelvű szövegnek van. KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE A KÉPVISELŐHÁZ Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB Banca Comercială Română - S.A. Sucursala Unirea Bucureşti şi IBAN: RO12TREZ XXX Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel /150, fax , Internet: Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul, Bucureşti, Şoseaua Panduri nr.1, bl. P 33, parter, sectorul 5, telefon şi , fax şi Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Románia Hivatalos Közlönye 55/2007. számának terjedelme 16 oldal. Ára 8,00 lej ISSN &JUYDGY ]

ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK

ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK ANYA ÉS GYEREKE SZOCIÁLIS SEGÉLYEK ÉS JUTTATÁSOK RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség Szórvány, Szociális és Ifjúsági Fõosztály Felelõs kiadó Kovács Péter Szerkesztõk Lázár Zsuzsa, Szõcs Edit, Dániel Csaba Szerzõk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 21., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal

Részletesebben

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés 1 A jog fogalma: 2 Jogrendszer: A mindenkori hatalom, (állam) akaratát kifejező, írásba foglalt, és kikényszeríthető, magatartási szabályok összessége.

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben