7.4 Termékadatlapok IPARI GÁZKEVERÉKEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.4 Termékadatlapok IPARI GÁZKEVERÉKEK"

Átírás

1 7 7.4 Termékadatlapok A hegesztési védôgázkeverék csoportok és a lézergázok után a gyakoribb élelmiszeripari gázkeverékek termékadatlapjai követ - kez nek. Az egészségügyi/orvosi, biológiai, méréstechnikai és egyéb speciális célú gázkeverékekre vonatkozó információk és termékadatlapok Különleges gázok címû katalógusunkban találhatók meg. Az ipari gázkeverékek termékadatlapjain a tiszta gázok adatlapjaihoz hasonlóan megtalálhatók a gázkeverék, illetve keve - rék csoport azonosító jelölései, jellemzô tulajdonságai és adatai, felhasználási területei, alkalmazható szerkezeti anyagai, végül specifikációs összetételi és gáztisztasági adatai, valamint szállítási formái. A szállítási formáknál megjelenô palackos szállítás P jele utáni szám a palack ûrtartalmát jelenti, a B pedig palackköteget (Bündelt) jelöl. Ezek részletes adatai és a többi szállítási, ellátási formára vonatkozó összes adat és információ a 3., 4. és 5. feje zetben található meg. A választható szállítási adagok általában 1 bar nyomásra és 15 C hômérsékletre vonatkoztatott gázköbméterben, vagy gázliterben (m 3, liter) vannak megadva. Ezt a mértékegységet technikai normálköbméternek vagy gázipari vonatkozási köbméternek is nevezhetjük, de a normálköbméter (Nm 3 ) mint mértékegység már nem használható. A szállítási adag m 3 -ben megadott értéke a szóban forgó gázkeverék kompresszibilitásának figyelembevételével van meg állapítva, ezért az ideális gáztörvény szerint számítottól eltérhet. (Fentiekrôl bôvebb magyarázatot a 1. fejezet A gázok álla pothatározói és ezek összefüggései címû részében olvas - hatunk.)

2 Aluline He15, He30, He50, He70 IPARI GÁZKEVERÉKEK He/Ar (He) (He) színjelölése: palackváll: élénkzöld (RAL 6018) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Színtelen, szagtalan, nem éghetô, nem mérgezô, hélium argon összetételû inert védôgázkeverék csoport. A hegesztési védô gázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány szerint az I3 csoportba tartoznak. A keverékcsoport sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson a héliumtartalomtól függôen 1,44 kg/m 3 -tôl (He15) 0,618 kg/m 3 -ig (He70) terjed. Mivel nem éghetôek és nem mérgezôek, égéstechnikai és munkaegészségügyi adatuk nincs. Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 * * Az 50%-nál kisebb hélium tartalmú keverékek palackjai részben még G 1/2 csatlakozó mene t û szeleppel vannak ellátva (lásd még a alfejezet: Palackos gáztárolás és ellátás Palack szelepek címû szakaszát). Ezeknek a csak nemesgázt tartalmazó inert védôgázkeve ré - kek nek a fô felhasználási területe az alumínium, réz és nikkel, valamint különbözô ötvözeteik és CuNiFe-ötvözetek fogyóelektró dás semleges védôgázos (MIG) ívhegesztése, lézerhegesz - té se, valamint e fémek volframelektródás védôgázos (WIG) ívhegesztése. A hélium-tartalom révén az elômelegítés csök - kent hetô, vagy teljesen mellôzhetô. Réz és rézötvözetek hegesz tésére az Aluline He70, nikkel és nikkelötvözetekhez pedig az Aluline He30 a legkedvezôbb. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumínium-ötvözetek, tömítésként pedig a szokásos tömítô - anyagok, Aluline He15 He30 He50 He70 He 15 ± 5 rel.% 30 ± 5 rel.% 50 ± 5 rel.% 70 ± 5 rel.% %(V/V) Ar 85 ± 5 rel.% 70 ± 5 rel.% 50 ± 5 rel.% 30 ± 5 rel.% %(V/V) MSZ EN ISO szerinti csoport I3 I3 I3 I3 Gáztisztaság, min. 99,99 99,99 99,99 99,99 %(V/V) H 2 O ppm(v/v) P bar 10,0 10,0 10,0 10,0 m 3 B 12 x P bar 120,0 120,0 - - m 3 Megjegyzések: A táblázati minimális gáztisztaság és maximális szennyezô-koncentráció értékek az MSZ EN ISO szabványban elôírtak. A Messer Hungarogáz Kft. ennél nagyobb tisztaságú Aluline He gázkeverékeket állít elô és forgalmaz. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

3 Aluline N He15, N He50 N 2 /He/Ar (He) (N 2 ) (He) (N 2 ) színjelölése: palackváll: élénkzöld (RAL 6018) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Sûrûségük 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson 1,44 kg/m 3 (N He15) és 0,92 kg/m 3 (N He50). Mivel nem éghetôek és nem mérgezôek, égéstechnikai és munka egészségügyi adatuk nincs. Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 Az Aluline N He keverékeket az Aluline N-hez hasonlóan alu mí - nium és alumíniumötvözetek, valamint alumínium alapanyagok WIG vagy MIG védôgázos ívhegesztéséhez használják. A hélium -tartalom révén az elômelegítés csökkenthetô, vagy telje - sen mellôzhetô. Az argon hélium keverékhez adott kis nitro gén - tartalom elônyeit az Aluline N védôgáz adatlapján rész letezzük. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumí - Színtelen, szagtalan, nem éghetô, nem mérgezô, hélium argon összetételû, kis koncentrációban nitrogént tartalmazó inert védôgázkeverékek. A hegesztési védôgázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány szerint a Z ArHeN csoportba tartoznak. Aluline N He15 N He50 He 15 ± 5 rel.% 50 ± 5 rel.% %(V/V) Ar 84,985 ± 5 rel.% 49,985 ± 5 rel.% %(V/V) N ppm(v/v) MSZ EN ISO Z ArHeN Z ArHeN szerinti csoport 15/0,015 50/0,015 Gáztisztaság, min. 99,99 99,99 %(V/V) H 2 O ppm(v/v) P bar 10,0 10,0 m 3 B 12 x P bar 120,0 - m 3 7 Megjegyzések: A táblázati minimális gáztisztaság és maximális szennyezô-koncentráció értékek az MSZ EN ISO szabványban elôírtak. A Messer Hungarogáz Kft. ennél nagyobb tisztaságú Aluline N He gázkeverékeket állít elô és forgalmaz. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

4 Aluline N N 2 /Ar Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/ (N 2 ) (N 2 ) színjelölése: palackváll: élénkzöld (RAL 6018) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Színtelen, szagtalan, nem éghetô, nem mérgezô, semleges, kis koncentrációban nitrogént tartalmazó hegesztési argon védô - gáz. A hegesztési védôgázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány szerint a Z ArN csoportba tartozik. Sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson gyakorlatilag az argonéval egyezôen 1,669 kg/m 3. Mivel nem éghetô és nem mérgezô, égéstechnikai és munka - egészségügyi adata nincs. Alumínium és alumíniumötvözetek, valamint alumínium alap - anyagok WIG vagy MIG védôgázos ívhegesztéséhez hasz nál - ják. Az argonhoz adott kis nitrogéntartalom a következô elônyökkel jár WIG hegesztéskor: Koncentráltabb, igen stabil ív, kisebb lerakódás a varrat mellett, nagyobb beolvadási mélység, kisebb porózusságra való hajlam, a hozaganyag jobban folyik, nagyobb hegesztési sebesség, illetve MIG hegesztéskor: nyugodtabb és kevésbé fröcskölô ív, vékonyabb, simább varrat, kisebb lerakódás, nagyobb beolvadási mélység, kisebb pórusképzôdési hajlam, a hozaganyag jobb ráfolyása a varratszéleken, nagyobb hegesztési sebesség. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alu mí - nium-ötvözetek, tömítésként pedig a szokásos tömítô anyagok, Aluline N Ar 99,985 %(V/V) N ppm(v/v) MSZ EN ISO Z ArN 0,015 szerinti megjelölés Gáztisztaság, min. 99,99 %(V/V) H 2 O 40 ppm(v/v) P bar 6,4 m 3 P bar 10,7 m 3 Megjegyzés: m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

5 Ferroline C8, C18, N C18 és He20 C8 CO 2 /Ar/(He)/(N 2 ) (CO 2 ) (He) (CO 2 ) (He) színjelölése: palackváll: élénkzöld (RAL 6018) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Színtelen, szagtalan, nem éghetô, nem mérgezô, de be lé le gez - v e ártalmas, közönséges körülmények között semleges, levegônél nehezebb, szén-dioxid argon (hélium) összetételû hegesz tési védôgázkeverék csoport. Szén-dioxid tartalmuk magas hômérsékleten oxigénképzôdéssel részben bomlik, ezért a hegesztés körülményei között mérsékelten oxidáló tulajdonságúak (aktív védôgázok). A hegesztési védôgázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány szerint ezért az M20 (C8 és He20 C8), az M21 (C18) és a Z-ArCO 2 N (N C18) csoportba tartoznak. A 18%(V/V)-nál nagyobb CO 2 tartalmú gázkeverékek 150 barnál nagyobb töltési nyomású palackjaiban alacsony tárolási hômérsékleten a CO 2 részleges kondenzációja következhet be, és így a palackból felhasználható gázfázis összetétele megváltozhat. Az ezen a termékadatlapon ismertetett max. 18%(V/V) CO 2 koncentrációjú Ferroline C gázkeverékek összetétele viszont téli hidegben is állandó marad, de a gáznyomás a palackban a hômérséklet csökkenésével erôsebben csökken, mint az ideális gáztörvénybôl számított. A keverékcsoport sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson, a He, illetve CO 2 tartalomtól függôen 1,38 kg/m 3 -tôl (He20 C8) 1,70 kg/m 3 -ig (C18) terjed. Munkaegészségügyi adatok a légtérben mutatkozó CO 2 koncentrációra vonatkozóan: ÁK-érték: 9000 mg/m 3 = 5000 ppm(v/v) Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 * * A palackok egy része még a régi szabvány szerinti G 1/2 csatlakozó menetû szeleppel van ellátva (lásd még a alfejezet: Palackos gáztárolás és ellátás Palacksze le - pek címû szaka szát!). A Ferroline C sorozat tagjai közül fôleg a C8 és C18 használatos ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok fogyóelektródás aktív védôgázos (MAG) kézi és gépi ívhegesztéséhez minden lemezvastagság esetén. Használatukkal nyugodt, stabil ívet, intenzív olvadási paramétereket, kitûnô varratmechanikai tulajdonságokat, tiszta, finomhullámú varratot, fröcskölésszegény anyag - átmenetet kapunk kevés utánmunkálási igénnyel. A Ferroline C8 és He20 C8 nagyteljesítményû és nagy áramerôsségû MAG-hegesztéshez is használható, és kiválóan alkalmas impulzus hegesztésre. A héliumtartalmú keverék használatakor az elômelegítés csökkenthetô, vagy teljesen mellôzhetô. A megfelelô szén-dioxid argon gázkeverékek (a héliumtartalmú kivételével) a Messer Hungarogáz által a felhasználási helyen telepített, beüzemelt és szervizelt gázkeverô rendszerrel folya - matosan is elôállíthatók. Ilyenkor az argon és szén-dioxid alap - anyag a helyszínen palackokban, palackkötegekben, vagy nagyobb felhasználási teljesítmény esetén, mélyhûtött cseppfolyós állapotban helyi kriogén tartályokban tárolható. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alum í - 7

6 Ferroline C8, C18, N C18 és He20 C8 CO 2 /Ar/(He)/(N 2 ) Ferroline C8 C18 N C18 He20 C8 CO 2 8 ± 1 18 ± 1 18 ± 1 8 ± 10 rel.% %(V/V) Ar 92 ± 1 82 ± 1 81,98 ± 1 72 ± 10 rel.% %(V/V) N ,02 - %(V/V) He ± 10 rel.% %(V/V) MSZ EN ISO M20 M21 Z-ArCO 2 N- M20 szerinti csopor 18/0,02 Gáztisztaság, min. 99,9 99,9 99,9 99,9 %(V/V) H 2 O ppm(v/v) N ppm(v/v) P bar 1,7 1,8 - - m 3 P bar 2,2 2,3 - - m 3 P bar 4,4 4,7 - - m 3 P bar 6,6 7,0 7,1 - m 3 P bar 11,0 11,7-10,7 m 3 B 12 x P bar 132,0 140,4 - - m 3 Helyi gázkeverô rendszer A kívánt felhasználási teljesítmény - - m 3 /h és összetételi igény szerint (lásd alfejezet) Megjegyzések: A táblázati minimális gáztisztaság és maximális szennyezô-koncentráció értékek az MSZ EN ISO szabványban elôírtak. A Messer Hungarogáz Kft. ennél nagyobb tisztaságú Ferroline C gázkeverékeket állít elô és forgalmaz. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

7 Ferroline C5 X5, C15 X5 és C6 X1 IPARI GÁZKEVERÉKEK CO 2 /O 2 /Ar (O 2 ) (CO 2 ) (O 2 ) (CO 2 ) UN 1956, sûrített gáz, 2.2, 2. osztály, 1A színjelölése: palackváll: élénkzöld (RAL 6018) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Színtelen, szagtalan, nem éghetô, nem mérgezô, de belé le gez - ve ártalmas, oxidáló hatású, oxigén szén-dioxid argon össze - tételû hegesztési aktív védôgázkeverék csoport. A hegesztési védôgázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány szerint az M23 (C5 X5), M24 (C6 X1), és M25 (C15 X5) csoportba tartoznak. A keverékcsoport sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyo - má son, a CO 2 tartalomtól függôen 1,66 kg/m 3 -tôl (C5 X5) 1,68 kg/m 3 -ig (C15 X5) terjed. Munkaegészségügyi adatok a légtérben mutatkozó CO 2 koncentrációra vonatkozóan: ÁK-érték: 9000 mg/m 3 = 5000 ppm(v/v) Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 * * A palackok egy része még a régi szabvány szerinti G 1/2 csatlakozó menetû szeleppel van ellátva (lásd még a alfejezet: Palackos gáztárolás és ellátás Palackszelepek címû szaka szát!). A Ferroline C5 X5 és a sorozat egyéb tagjai fôleg ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok fogyóelektródás aktív védôgázas (MAG) ívhegesztéséhez használatosak vékony és közepes lemezvastagság esetén szerkezeti elemek kötôhegesztésére és felrakó hegesztésére. Használatukkal nyugodt, stabil ívet, nagy hegesztési teljesítményt, kitûnô varratmechanikai tulajdonságokat, tiszta, finomhullámú varratot, csekély fröcskölést, gyors és finomcseppes anyagátmenetet érünk el. A megfelelô oxigén szén-dioxid argon gázkeverékek a Messer Hungarogáz által a felhasználási helyen telepített, beüzemelt és szervizelt gázkeverô rendszerrel folyamatosan is elôállíthatók. Ilyenkor az argon, oxigén és szén-dioxid alapanyag a helyszínen palackokban, palackkötegekben, vagy nagyobb felhasz ná - lási teljesítmény esetén, mélyhûtött cseppfolyós állapotban helyi kriogén tartályokban is tárolható. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alu mí - 7 Ferroline C5 X5 C15 X5 C6 X1 O 2 5 ± 0,5 5 ± 0,5 1 ± 0,2 %(V/V) CO 2 5 ± 0,5 15 ± 0,5 6 ± 1 %(V/V) Ar 90 ± 1 80 ± 1 93 ± 1 %(V/V) MSZ EN ISO szerinti csoport M23 M25 M24 Gáztisztaság, min. 99,9 99,9 99,9 %(V/V) H 2 O ppm(v/v) N ppm(v/v) P bar 6,6 7,0 6,0 m 3 P bar 11,0 10,0 10,0 m 3 B 12 x P bar 128,4 137,0 120,0 m 3 Helyi gázkeverô rendszer A kívánt felhasználási teljesítmény és m 3 /h összetételi igény szerint (4.3.8 alfejezet) Megjegyzések: A táblázati minimális gáztisztaság és maximális szennyezô-koncentráció értékek az MSZ EN ISO szabványban elôírtak. A Messer Hungarogáz Kft. ennél nagyobb tisztaságú Ferroline CX gázkeverékeket állít elô és forgalmaz. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

8 Ferroline X4, X8 O 2 /Ar (O 2 ) (O 2 ) színjelölése: palackváll: élénkzöld (RAL 6018) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Színtelen, szagtalan, nem éghetô, nem mérgezô, oxidáló hatá - sú, de az égést még nem tápláló, levegônél nehezebb, oxigén argon összetételû hegesztési aktív védôgázkeverékek. A hegesz tési védôgázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány szerint az M22 csoportba tartoznak. A keverékek sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson 1,66 kg/m 3 (X4) és 1,64 kg/m 3 (X8). Mivel nem éghetôek és nem mérgezôek, égéstechnikai és munkaegészségügyi adatuk nincs. Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 * * A palackok egy része még a régi szabvány szerinti G 1/2 csatlakozó menetû szeleppel van ellátva (lásd még a alfejezet: Palackos gáztárolás és ellátás Palackszelepek címû szakaszát!). A Ferroline X4 és X8 fôleg ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok fogyóelektródás aktív védôgázos (MAG) kézi és gépi ívhegesztéséhez használatosak vékony és közepes lemezvastagság esetén a gépgyártásban, acélszer kezetek és vasúti szerelvények gyártásakor, a daruépítésben és az autóiparban. Használatukkal nagy hegesztési teljesítményt, kitûnô varratmechanikai tulajdonságokat, tiszta, finom hullámú varratot, mini - mális fröcskölést és salakképzôdést, gyors és finomcseppes anyagátmenetet érünk el. A megfelelô oxigén argon gázkeverékek a Messer Hungarogáz által a felhasználási helyen telepített, beüzemelt és szervizelt gázkeverô rendszerrel folyamatosan is elôállíthatók. Ilyenkor az argon és oxigén alapanyag a helyszínen palackokban, palackkötegekben, vagy nagyobb felhasználási teljesítmény esetén, mélyhûtött cseppfolyós állapotban helyi kriogén tartályokban tárolható. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumí - Ferroline X4 X8 O 2 4 ± 0,5 8 ± 1 %(V/V) Ar 96 ± 0,5 92 ± 1 %(V/V) MSZ EN ISO szerinti csoport M22 M22 Gáztisztaság, min. 99,9 99,9 %(V/V) H 2 O ppm(v/v) N ppm(v/v) P bar 4,3 - m 3 P bar 6,4 6,6 m 3 P bar 10,7 11,0 m 3 B 12 x P bar 128,4 - m 3 Helyi gázkeverô rendszer A kívánt felhasználási m 3 /h teljesítmény és összetételi igény szerint (lásd alfejezet) Megjegyzések: A táblázati minimális gáztisztaság és maximális szennyezô-koncentráció értékek az MSZ EN ISO szabványban elôírtak. A Messer Hungarogáz Kft. ennél nagyobb tisztaságú Ferroline X gázkeverékeket állít elô és forgalmaz. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

9 Inoxline C2 és He15 C2 CO 2 /Ar/(He) (CO 2 ) (He) (CO 2 ) (He) UN 1956, sûrített gáz, 2.2, 2. osztály, 1A színjelölése: palackváll: élénkzöld (RAL 6018) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Színtelen, szagtalan, nem éghetô, nem mérgezô, közönséges körülmények között semleges, a hegesztés körülményei között enyhén oxidáló hatású, szén-dioxid argon, illetve szén-dioxid argon hélium összetételû hegesztési aktív védôgázkeverék. A hegesztési védôgázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány szerint mindkettô az M12 csoportba tartozik. A keverékek sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson 1,67 kg/m 3, illetve 1,45 kg/m 3. Mivel nem éghetôek és nem mérgezôek, égéstechnikai és mun - ka egészségügyi adatuk nincs. Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 * * A palackok egy része még a régi szabvány szerinti G 1/2 csatlakozó menetû szeleppel van ellátva (lásd még a alfejezet: Palackos gáztárolás és ellátás Palackszelepek címû szakaszát!). Ezek a kis CO 2 tartalmú, argonalapú gázkeverékek fôleg erôsen ötvözött (például CrNiMoTi) acélok fogyóelektródás aktív védô - gázos (MAG) ívhegesztésére használhatók, általában porbeles huzallal. Laposan befolyatott pórus- és szélbeégés-mentes, röntgenbiztos varratokat kapunk. Mivel salak nincs, a varratfelület közbensô tisztítás nélkül akár többrétegesen is hegeszt - hetô. A héliumtartalmú keverék használatakor az elômelegítés csökkenthetô, vagy teljesen mellôzhetô. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumí - Inoxline C2 He15 C2 CO 2 2,5 ± 0,2 2 ± 0,2 %(V/V) Ar 97,5 ± 0,2 83 ± 1 %(V/V) He - 15 ± 1 %(V/V) MSZ EN ISO szerinti csoport M12 M12 Gáztisztaság, min. 99,9 99,9 %(V/V) H 2 O ppm(v/v) N ppm(v/v) P bar 2,1 - m 3 P bar 6,4 6,4 m 3 P bar 10,7 10,7 m 3 B 12 x P bar 128,4 - m 3 7 Megjegyzések: A táblázati minimális gáztisztaság és maximális szennyezô-koncentráció értékek az MSZ EN ISO szabványban elôírtak. A Messer Hungarogáz Kft. ennél nagyobb tisztaságú Inoxline C2 gázkeverékeket állít elô és forgalmaz. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

10 Inoxline H2, H5, H7 és He3 H1 IPARI GÁZKEVERÉKEK H 2 /Ar/(He) színjelölése: (H 2 ) (He) (H 2 ) (He) Inoxline H2 és He3 H1: Inoxline H5, H7: Inoxline H2 és He3 H1: UN 1956, sûrített gáz, 2. osztály, 1A Inoxline H5, H7: UN 1954, sûrített gáz, gyúlékony, 2. osztály, 1F Inoxline H2 és He3 H1: palackváll: élénkzöld (RAL 6018) Inoxline H5, H7: palackváll: vörös (RAL 3000) A keverékek sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomás o n a H 2 (és He) tartalomtól függôen 1,64 kg/m 3 és 1,56 kg/m 3 között van. Palackszelep csatlakozás: Inoxline H2 és He3 H1: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 * Inoxline H5, H7: *A palackok egy része még a régi szabvány sze - rinti G 1/2 csatlakozó menetû szeleppel van ellátva (lásd még a alfejezet: Palackos gáztárolás és ellátás Palackszelepek címû szaka sz á t! ). DIN 477 Nr. 1: W 21,8 x 1/14 LH (balmenet) A hidrogént tartalmazó Inoxline keverékek erôsen ötvözött, fôleg ausztenites króm-nikkel-acélok volframelektródás semleges védôgázos (WIG) ívhegesztéshez alkalmasak. Gépesített hasz - ná latra fôleg a nagyobb hidrogén-tartalmúak megfelelôek. A hidrogén alkotórész a hegesztési teljesítményt 200%-kal is javíthatja, és oxidmentes varratfelületet biztosít. Az Inoxline He3 H1 az optimális védôgáz-keverék a jó minôségû WIG-heg esz - téshez, és gyökoldali védelemre is alkalmas. Hasz ná latával keskeny varratot és mély beolvadást, csekély elszí nezô dést, kevés oxidképzôdést, tiszta, finomhullámú varrat felü le tet, kis deformációt érünk el kevés elôkészítéssel, nagy terme lé keny - séggel és kis áramerôsséggel. Az Inoxline H5 keverék a szûkített íves hagyományos és áthatoló ívû plazmahegesztés, valamint mikroplazma hegesztés védôgáza. GHS Inoxline H2 és He3 H1: Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Inoxline H5, H7: Tûveszélyes gázok 1 Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumí - Színtelen, szagtalan, nem mérgezô, redukáló hatású, hidrogén argon, illetve hidrogén argon hélium összetételû hegesztési vé - dôgázkeverékek. Az Inoxline H2 és He3 H1 nem, az Inoxline H5, H7 viszont levegôn gyúlékony. A hegesztési védôgázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány sze rint az R1 csoportba tartoznak.

11 Inoxline H2, H5, H7 és He3 H1 IPARI GÁZKEVERÉKEK H 2 /Ar/(He) Inoxline H2 H5* H7 He3 H1 H35* H 2 2 ± 0,5 5 ± 0,5 7 ± 0,5 0,8 ± 10 rel.% %(V/V) Ar 98 ± 0,2 95 ± 0,5 93 ± 0,5 96,2 ± 10 rel.% %(V/V) He ± 10 rel.% %(V/V) MSZ EN ISO szerinti csoport R1 R1 R1 R1 Gáztisztaság, min. 99,95 99,95* 99,95 99,95 %(V/V) H 2 O ppm(v/v) P bar 6,4 6,4 6,4 6,4 m 3 P bar 10,7 10,7 10,7 10,7 m 3 B 12 x P bar - 128,4 - - m 3 Megjegyzések: A táblázati minimális gáztisztaság és maximális szennyezô-koncentráció értékek az MSZ EN ISO szabványban elôírtak. A Messer Hungarogáz Kft. ennél nagyobb tisztaságú Inoxline H gázkeverékeket állít elô és forgalmaz. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten. * A plazmahegesztéshez és vágáshoz elôírt és Messer Hungarogáztól szállított gáztisztaság: min. 99,995%. 7

12 Inoxline X1, X2, X3 O 2 /Ar (O 2 ) (O 2 ) színjelölése: palackváll: élénkzöld (RAL 6018) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Színtelen, szagtalan, nem éghetô, nem mérgezô, kissé oxidáló hatású, de az égést nem tápláló, levegônél nehezebb, oxigén argon összetételû hegesztési aktív védôgázkeverék csoport. A hegesztési védôgázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány szerint az M13 csoportba tartoznak. A keverékcsoport sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyo - máson, az O 2 tartalomtól függôen 1,66 kg/m 3 (X3) és 1,66 kg/m 3 (X1) között van. Mivel nem éghetôek és nem mérgezôek, égéstechnikai és munkaegészségügyi adatuk nincs. Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 * * A palackok egy része még a régi szabvány szerinti G 1/2 csatlakozó menetû szeleppel van ellátva (lásd még a alfejezet: Palackos gáztárolás és ellátás Palackszelepek címû szaka szát!). Az Inoxline X sorozat tagjai fôleg erôsen ötvözött acélok fogyó - elektródás aktív védôgázos (MAG) ívhegesztéséhez hasz ná - latos tömör vagy porbeles huzallal. Elônyeik az inkább ötvö zetlen és gyengén ötvözött acélokhoz alkalmas Ferroline X gázkeverék sorozatéhoz hasonlóak. Felrakó hegesztésre az Inoxline X1 különösen kedvezô, használatakor a beoldódás mini mális. A megfelelô oxigén argon gázkeverékek a Messer Hungarogáz által a felhasználási helyen telepített, beüzemelt és szervizelt gázkeverô rendszerrel folyamatosan is elôállíthatók. Ilyenkor az argon és oxigén alapanyag a helyszínen palackokban, palackkötegekben, vagy nagyobb felhasználási teljesítmény esetén, mélyhûtött cseppfolyós állapotban helyi kriogén tartályokban tárolható. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alu mí - Inoxline X1 X2 X3 O 2 1 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ± 0,5 %(V/V) Ar 99 ± 0,5 98 ± 0,5 97 ± 0,5 %(V/V) MSZ EN ISO szerinti csoport M13 M13 M13 Gáztisztaság, min. 99,9 99,9 99,9 %(V/V) H 2 O ppm(v/v) N ppm(v/v) P bar 4,2 4,2 4,2 m 3 P bar 6,4 6,4 6,4 m 3 P bar 10,7 10,7 10,7 m 3 B 12 x P bar 128,4 128,4 128,4 m 3 Helyi gázkeverô rendszer A kívánt felhasználási teljesítmény m 3 /h és összetételi igény szerint (lásd alfejezet) Megjegyzések: A táblázati minimális gáztisztaság és maximális szennyezô-koncentráció értékek az MSZ EN ISO szabványban elôírtak. A Messer Hungarogáz Kft. ennél nagyobb tisztaságú Inoxline X gázkeverékeket állít elô és forgalmaz. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

13 Formálógázok: F2, F5, F10, F15, F20, F25 H 2 /N (H 2 ) (N 2 ) (H 2 ) (N 2 ) színjelölése: Formálógáz 2 és 5: Formálógáz 10, 15, 20 és 25: Formálógáz 2 és 5: UN 1956, sûrített gáz, 2. osztály, 1A Formálógáz 10, 15, 20 és 25: UN 1954, sûrített gáz, gyúlékony, 2. osztály, 1F Formálógáz 2 és 5: palackváll: fekete (RAL 90 05) Formálógáz 10, 15, 20 és 25: palackváll: vörös (RAL 3000) GHS Formálógáz 2 és 5: Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Formálógáz 10, 15, 20 és 25: Tûzveszélyes gázok 1 Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Színtelen, szagtalan, nem mérgezô, redukáló hatású, levegônél könnyebb hidrogén nitrogén összetételû védôgázkeverék csoport. Az F2 és F5 nem, az F10, F15, F20 és F25 viszont leve gôn gyúlékony. A hegesztési védôgázokra vonatkozó új MSZ EN ISO szabvány szerint az N5 csoportba tartoznak. A keverékek sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson a H 2 tartalomtól függôen 1,15 kg/m 3 és 0,90 kg/m 3 között v a n. Palackszelep csatlakozás: Formálógáz 2 és 5: DIN 477 Nr. 10: W 24,32 x 1/14 Formálógáz 10, 15, 20 és 25: DIN 477 Nr. 1: W 21,8 x 1/14 LH (balmenet) A sorozat tagjait védôgázos hegesztéstechnikában, fôleg öt vö - zött acélok WIG hegesztése során gyökvédelemre használják, például csô- és tartályhegesztéskor. Az F5 keverék plazma gáz - ként is használatos plazmavágáskor. Egyéb alkalmazási terü le - teik is a redukáló védôatmoszférát hasznosítják a forrasztás, lágyítás, edzés és az elektrotechnikai és elektronikai alkatrészek hôkezelési eljárása, az úgynevezett formálás során. Kivétel az üvegtechnika, ahol mint égô munkagáz szerepel. A megfelelô hidrogén nitrogén gázkeverékek a Messer Hungarogáz által a felhasználási helyen telepített, beüzemelt és szer vizelt gázkeverô rendszerrel folyamatosan is elôállíthatók. Ilyenkor a nitrogén és hidrogén alapanyag a helyszínen palac - kok ban, palackkötegekben, vagy nagyobb felhasználási teljesítmény esetén, mélyhûtött cseppfolyós nitrogénként helyi kriogén tartályokban, illetve a hidrogén esetében trailerekben, vagy nagynyomású tartályokban tárolható. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumí - 7 Formálógáz F2 F5 F10 F15 F20 F25 H 2 2 ± 0,2 5 ± 0,5 10 ± 1 15 ± 1,5 20 ± 2 25 ± 2,5 %(V/V) N 2 98 ± 0,2 95 ± 0,5 90 ± 1 85 ± 1,5 80 ± 2 75 ± 2,5 %(V/V) MSZ EN ISO szerinti csoport N5 N5 N5 N5 N5 N5 Gáztisztaság, min. 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 %(V/V) H 2 O ppm(v/v) O ppm(v/v) P bar 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 m 3 P bar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 m 3 B 12 x P bar 120,0 120,0 120,0 120,0 - - m 3 Helyi gázkeverô rendszer A kívánt felhasználási teljesítmény és összetételi igény szerint (lásd alfejezet) m 3 /h Megjegyzések: A táblázati mini - mális gáztisztaság és maximális szennyezô-koncentráció értékek az MSZ EN ISO szabványban elôírtak. A Messer Hungarogáz Kft. ennél nagyobb tisztaságú Formálógázokat állít elô és forgalmaz. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

14 Lézertechnika Lézergázok CO 2 /N 2 /He/(Xe)/(O 2 )/(CO) (CO 2 ) (N 2 ) (He) (CO 2 ) (N 2 ) (He) tartalmaz, ezért belélegezve mérgezô (az utóbbi összetételében ezen kívül oxigén és xenon is található). Sûrûségük fôleg a héliumtartalomtól függôen 0,38 kg/m 3 -tôl (Lézergáz-M) 0,94 kg/m 3 -ig (Lézergáz) terjed. Palackszelep csatlakozás: Lézergáz-M, Rofin lézergáz, He-Lézergáz-5/35: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 Lézergáz, N-lézergáz-5/40: DIN 477 Nr. 10: W 24,32 x 1/14 színjelölése: Lézergáz-M, Rofin lézergáz és He-Lézergáz-5/35: palackváll: barna (RAL 8008, olív-barna) Lézergáz, N-lézergáz-5/40: palackváll: fekete (RAL ) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Lézertechnikai rezonátorgázok, fôleg hegesztô- és vágó berendezésekben. A lézerhegesztés és -vágás fôleg szerkezeti, szerszám- és korrózióálló acélok, alumíniumötvözetek, továbbá titán, nikkel, króm-nikkel ötvözetek, valamint tantál és volfrám esetében elônyös, de használható nemfémes szerkezeti anya - gok, mint plexiüveg, fa és üveg megmunkálására is. A három komponensû szén-dioxid nitrogén hélium gázkeve ré - kek a Messer Hungarogáz által a felhasználási helyen telepített, beüzemelt és szervizelt gázkeverô rendszerrel folyamatosan is elôállíthatók. Ilyenkor a szén-dioxid, nitrogén és hélium alap - anyag a helyszínen palackokban tárolható. A használatos lézerberendezések (rezonátorok) régebbi és újabb típusait és a különbözô típusokhoz használatos lézergáz összetételeket e fejezet bevezetô részében ismertetjük. Színtelen, szagtalan, nem éghetô, semleges, le ve gônél köny - nyebb, általában szén-dioxid nitrogén hélium összetételû gáz - ke verékek. A Lézergáz és Rofin lézergáz szén-monoxidot is A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumí - Lézergáz Lézergáz-M N-Lézergáz- He-Lézergáz- Rofin lézergáz 5/40 5/35 CO 2 8 ± 0,4 4,5 ± 0,3 5 ± 0,3 5 ± 0,3 4 ± 2 %(V/V) N 2 60 ± 2 13,5 ± 1 55 ± 2,5 35 ± 2 19 ± 2 %(V/V) He 28 ± 2 82 ± 1,5 40 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 %(V/V) Xe ± 2 %(V/V) O ± 2 %(V/V) CO 4 ± 0, ± 2 %(V/V) O ppm(v/v) H 2 O ppm(v/v) ΣC n H m ppm(v/v) P bar - 1, m 3 P bar ,5 m 3 P bar 6, ,0 m 3 P bar - - 7,5 7,5 - m 3 P bar - 10, m 3 Helyi gázkeverô rendszer - A kívánt felhasználási teljesítmény és összetételi igény szerint (lásd alfejezet) - m 3 /h Megjegyzés: m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

15 Élelmiszeripar Banángáz C 2 H 4 /N (C 2 H 4 ) (N 2 ) (C 2 H 4 ) (N 2 ) színjelölése: palackváll: fekete (RAL 9005) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz Színtelen, enyhén édeskés szagú, a levegônél kissé könnyebb, nem mérgezô, etilén nitrogén összetételû gázkeverék. Habár hatóanyaga az etilén gyúlékony gáz, koncentrációja az éghe tô - ségi határérték alatt van, így a keverék levegôvel semmilyen arányban nem képez robbanó elegyet. Sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson 1,17 kg/m 3. Mivel nem éghetô és nem mérgezô, égéstechnikai és munka - egészségügyi adata nincs. Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 10: W 24,32 x 1/14 Zárt térben tárolt, félig érett (zöld) banán és más húsos gyümöl - csök (fôleg déligyümölcsök) érésének szabályozott gyorsítására használják. Az etilén növényi hormon, és az érést az oxidációs folyamatok serkentése révén gyorsítja. Hatására fokozódik a termék légzése, csökken a savtartalom, gyorsul a keményítô hid - rolízis és a cukorfelhalmozódás, valamint az éréssel járó pigmentképzôdés (például a banán sárgulása, anélkül, hogy megbarnulna). A nitrogén alapgáz a tûz-, illetve robbanás - veszélyt küszöböli ki. A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumí - Banángáz C 2 H 4 5 ± 0,5 %(V/V) N 2 95 ± 0,5 %(V/V) Gáztisztaság, min. 99,5 %(V/V) O 2 10 ppm(v/v) H 2 O 10 ppm(v/v) P bar 6,0 m 3 P bar 7,5 m 3 P bar 10,0 m 3 7 Megjegyzés: m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

16 Élelmiszeripar Gourmet mix 20, 30, 40, 50 és C CO 2 /N (CO 2 ) (N 2 ) EU-szám: (CO 2 ) (N 2 ) színjelölése: Gourmet mix 20, 30, 40, 50 palackváll: fekete (RAL 9005), palackköpeny: mustársárga (RAL 1020) Gourmet mix C palackváll: szürke (RAL 7037), palackköpeny: mustársárga (RAL 1020) GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz CO 2 - tar talmú keverékek a szén-dioxid részleges kondenzációjának megelôzésére csak korlátozott nyomáson palackoz - hatók. A szén-dioxid ideális gáztörvénytôl való erôs eltérése miatt, a keverékek töltési adagja az ûrtartalom és nyomás szor - za tával közelítôleg sem számítható. Sûrûségük a szén-dioxid tartalomtól függôen 1,305 kg/m 3 -tôl (Gourmet mix 20) 1,69 kg/m 3 -ig (Gourmet mix C) terjed. Munkaegészségügyi adatok a légtérben mutatkozó CO 2 koncentrációra vonatkozóan: ÁK-érték: 9000 mg/m 3 = 5000 ppm(v/v) Palackszelep csatlakozás: Gourmet mix 20, 30, 40, 50: DIN 477 Nr. 10: W 24,32 x 1/14 Gourmet mix C: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 Az élelmiszeriparban védôgázos tartós csomagolásra használ - ják, mivel az inert atmoszféra megvédi az élelmiszert az oxi - dációtól, és a szén-dioxid visszaszorítja a bakteriális bomlási folyamatokat. A 30% szén-dioxid tartalmú keveréket sörgáznak is nevezik, mivel sörcsapoláshoz is alkalmazzák. Színtelen, szagtalan (esetleg enyhén savanykás szagú), nem éghetô, nem mérgezô, de szén-dioxid tartalma miatt belé le - gezve ártalmas, levegônél nehezebb, semleges, szén-dioxid nitrogén összetételû gázkeverék csoport. A nagyobb A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumí - Gourmet mix (Food-gáz, E 290, E 941) C CO 2 20 ± 2 30 ± 3 40 ± 4 50 ± 5 75 ± 2 %(V/V) N 2 80 ± 2 70 ± 3 60 ± 4 50 ± 5 25 ± 2 %(V/V) Gáztisztaság: CO 2, min. 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 %(V/V) Gáztisztaság: N 2, min. 99,995 99,995 99,995 99,995 99,995 %(V/V) P bar 10,0 10, m 3 P bar - - 5,0 - - m 3 P bar ,0 4,0 m 3 P bar 6,0 6, m 3 P bar - - 4,0 - - m 3 P bar ,2 - m 3 Megjegyzés: Az élelmiszeripari JECFA (FAO/WHO) specifikációs követelményeknek megfelelôen, 99,95%-os élelmiszeripari CO 2 -ból és 99,995%-os élelmiszeripari N 2 -bôl készül. OÉTI eng. szám: 1702/1998. és 1850/1995. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

17 Élelmiszeripar Oxy-food gáz 20, 30 és 15+5 CO 2 /O 2 /(N 2 ) (CO 2 ) (O 2 ) (N 2 ) (CO 2 ) (O 2 ) (N 2 ) UN 3156, sûrített gáz, gyújtó hatású, 2. osztály, 1O színjelölése: palackváll: fehér (RAL 9010), palackköpeny: kék (RAL 5010) Munkaegészségügyi adatok a légtérben mutatkozó CO 2 koncentrációra vonatkozóan: ÁK-érték: 9000 mg/m 3 = 5000 ppm(v/v) Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14 Ezeket az oxigén fôkomponensû gázkeverékeket az inert Foodgázokkal (Gourmet mix keverékekkel) ellentétben olyan spe ciá lis esetekben használják élelmiszerek védôgázos csoma go - lására, amikor nem az oxidáció elleni védelem és ezzel a tartósítás a fô cél, hanem az élô termék frissességének megôrzése, például a légzés biztosításával. Ilyen speciális cél például a friss vörös húsok természetes színének, vagy saláták frissességének megôrzése. A szén-dioxid tartalom ebben az esetben is a bakteriális bomlási folyamatokat szorítja vissza. GHS Oxidáló gázok 1. Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gázok Színtelen, szagtalan (esetleg enyhén savanykás szagú), nem éghetô, de nagy oxigéntartalmuk miatt az égést tápláló, oxidáló, szén-dioxid oxigén, illetve szén-dioxid oxigén nitrogén össze - tételû, levegônél nehezebb, élelmiszeripari gázkeverék csoport. Nem mérgezôek, de szén-dioxid tartalmuk miatt belélegezve ártalmasak. Sûrûségük (15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson) 1,405 kg/ m 3 (Oxy-food 15+5) és 1,490 kg/m 3 (Oxy-food 30) között van. Mint a tiszta oxigén esetében is, közönséges hômérsékleten és kis nyomáson a szokásos, de inkább rozsdamentes (auszteni - tes) acélok, a réz és ötvözetei (például sárgaréz és bronz), valamint a nikkel és ötvözetei használhatók, az alumínium - ötvözeteket azonban kerülni kell. Nagy nyomáson (fôleg 200 bar felett), vagy magasabb hômér - sékleten az alumíniumötvözeteken kívül a szokásos és rozsdamentes acélok használata sem javasolt. Tömítôanyagként csak az oxigénre való alkalmassági típus - vizsgálatnak alávetett gyártmányok, mint a PTFE (teflon) és más teljesen halogénezett polimerek használhatók tisztán, vagy például grafittal, bronzzal kombinálva; ezenkívül a tisztán fémes, például réz, vagy ólom tömítések. Zsír és olaj kenôanyagok, valamint közönséges gumi és fiber tömítések használata mindenképpen tilos! 7 Oxy-food gáz CO 2 20 ± 2 30 ± 3 15 ± 1 %(V/V) O 2 80 ± 2 70 ± 3 80 ± 2 %(V/V) N ± 1 %(V/V) Gáztisztaság: CO 2, min. 99,95 99,95 99,95 %(V/V) Gáztisztaság: O 2 99,9 99,9 99,9 %(V/V) Gáztisztaság: N 2, min ,995 %(V/V) P bar 6,0 6,0 6,0 m 3 P bar 10,0 10,0 10,0 m 3 Megjegyzés: Az élelmiszeripari JECFA (FAO/WHO) specifikációs követelményeknek megfelelôen az Oxy-food gázkeverékek 99,95%-os élelmiszeripari szén-dioxidból (Gourmet C, E 290), 99,9%-os élelmiszeripari oxigénbôl (Gourmet O, E 948), (valamint 99,995%-os élelmiszeripari nitrogénbôl: E 941) készülnek. A komponensekre vonatkozó megfelelô OÉTI eng. számok: 1702/1998 és 1850/1995. m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

18 Jármûipar TOP-FILL gáz Ar/N (N 2 ) Mivel nem éghetô és nem mérgezô, égéstechnikai és munka - egészségügyi adata nincs. Palackszelep csatlakozás: DIN 477 Nr. 10: W 24,32 x 1/ (N 2 ) színjelölése: palackváll: fekete (RAL 9005) Jármûvek és munkagépek gumiabroncsainak töltésére kedvezôbb a szokásos levegônél, mivel oxigénmentes inert atmoszféraként védi a gumit az oxidációs öregedéstôl. Csökken a hômérsékletváltozás, vagy diffúzió miatti nyomásingadozás. Hosszabb élettartamot és nagyobb biztonságot garantál. GHS Nyomás alatt lévô gázok: sûrített gáz A szokásos fémek, mint acél, sárgaréz, bronz, réz- és alumí - Színtelen, szagtalan, nem éghetô, nem mérgezô, levegônél kissé nehezebb, semleges (inert), argon nitrogén összetételû gázkeverék. Sûrûsége 15 C hômérsékleten és 1 bar nyomáson 1,27 kg/m 3. TOP-FILL gáz Ar 20 ± 2 %(V/V) N 2 80 ± 2 %(V/V) Gáztisztaság, min. 99,5 %(V/V) P bar 6,0 m 3 P bar 10,0 m 3 Megjegyzés: m 3 alatt minden esetben gázköbméter értendô 1 bar nyomáson és 15 C hômérsékleten.

Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2

Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2 Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2 CAS-szám 7727-37-9 (N 2 ) 124-38-9 (CO 2 ) 1333-74-0 (H 2 ) EK-szám 231-783-9 (N 2 ) 204-696-9 (CO 2 ) 215-605-7 (H 2 ) Színtelen, szagtalan, nem éghetô, redukáló hatású gázkeve

Részletesebben

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Dr. Palotás Béla Tartalom Védőgázas ívhegesztéseksek Argon védőgázas v volfrámelektr

Részletesebben

* )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0 ) @

* )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0 ) @ ! ! " #$%&' &( ) * +#,-./0"$,/( 123-%.45,-4-,%67/7/84 &92 :9 ; 0* & 11;< =!#>!!( 1&#""1 & >()? ) 0 ; @ * )& #* ) ; & > ( $! 1; * 1 #* 1 ( 1;!0 ) @ * )&0 A#* ) 0A("

Részletesebben

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium Laboratórium A Messer Hungarogáz Kft. laboratóriumának feladata a laboratóriumi háttér biztosítása a cég teljes tevékenységéhez. Ebbe tartoznak a következő feladatok: A gyártott ipari, élelmiszeripari,

Részletesebben

Hegesztési védôgázok. A szakértelem összeköt

Hegesztési védôgázok. A szakértelem összeköt Hegesztési védôgázok A szakértelem összeköt Védôgázok kiválasztása a hegesztéstechnikában A védôgázas hegesztés a MAG, WIG (AVI), MIG (AFI) és plazma változataival kiemelt helyet foglal el a hegesztéstechnikában.

Részletesebben

VÉDÕGÁZOK, GÁZKEVERÉKEK KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSHOZ (2. rész)

VÉDÕGÁZOK, GÁZKEVERÉKEK KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSHOZ (2. rész) Dr. Mohácsi Gábor, Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. VÉDÕGÁZOK, GÁZKEVERÉKEK KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSHOZ (2. rész) Az elõzõ számban megjelent cikk elsõ része a szerkezeti acélok ívhegesztésénél

Részletesebben

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

Maxx Gázok. vedőgázok a gyors és tiszta hegesztéshez

Maxx Gázok. vedőgázok a gyors és tiszta hegesztéshez Maxx Gázok vedőgázok a gyors és tiszta hegesztéshez A szénacél, szénmangán-acél és alacsonyan ötvözött acélok MAG hegesztésénél a Ferromaxx gázok használata minőségi varratot, kiváló hegesztési penetrációt,

Részletesebben

Messer Hungarogáz vállalati prezentáció 2010

Messer Hungarogáz vállalati prezentáció 2010 Messer Hungarogáz vállalati prezentáció 2010» Vállalat» Termékek» Alkalmazások» Referenciák Gázok minden célra Messer Csoport - több mint 250.000 vevő világszerte Amerika: Európa: Afrika: Ázsia: Peru A

Részletesebben

Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban

Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban Szakmai publikáció Budapest, 2011.08.24. Acélszerkezetek 2011/3 Szerk. Halász Gábor Gázok a lézeres anyagmegmunkálás láthatatlan titka Láthatatlanok, szerepük mégis lényeges a folyamatban A termelékenység,

Részletesebben

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN

LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN LÉZERES HEGESZTÉS AZ IPARBAN Tartalom Hegesztésről általában Lézeres hegesztés Lézeres ötvözés, felrakó- és javítóhegesztés Lézeres hegesztés gáz- és szilárdtest lézerrel Scanner és 3D lézerhegesztés TRUMPF

Részletesebben

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés Ívhegesztéskor a kialakuló elektromos ívben az áram hőteljesítménye olvasztja meg az összehegesztendő anyagokat, illetve a hozaganyagot. Ha a levegő oxigénjétől az

Részletesebben

Maximalizálja termelékenységét

Maximalizálja termelékenységét Bármit hegeszt, az Air Products új fejlesztésű védőgáz kínálata garantáltan kiváló eredményt biztosít. Termékeinket az egyedi hegeszthetőség, a magas hegesztési minőség és a hatékony hegesztés biztosítása

Részletesebben

Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK

Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK Budapesti Műszaki és azdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029 Példatár Anyagtechnológia TESZTFELADATOK Szerző: Dobránszky János, dobi@eik.bme.hu

Részletesebben

3.2 Ipari gázok tárolása és szállítása környezeti hômérsékleten

3.2 Ipari gázok tárolása és szállítása környezeti hômérsékleten .2 Ipari gázok tárolása és szállítása környezeti hômérsékleten.2.1 Palackos gáztárolás és ellátás Az ipari gázok tárolására és szállítására hagyományosan használt gázpalackok olyan, fémbôl készült, henger

Részletesebben

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1.

HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA. Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. március 1. 1 ANYAGOK EGYESÍTÉSE ÉS ELKÜLÖNÍTÉSE Hegesztés: anyagok egyesítése hővel nyomással ezek kombinációjával (anyagok természetének

Részletesebben

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15.

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15. Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014.10.15. Láng alkalmazások (autogéntechnológiák) Legfőbb alkalmazások Oxigénes

Részletesebben

Hegesztési eljárások. Ívhegesztések Gázhegesztés Egyéb ömlesztő hegesztések Ellenállás hegesztések Egyéb sajtoló hegesztések

Hegesztési eljárások. Ívhegesztések Gázhegesztés Egyéb ömlesztő hegesztések Ellenállás hegesztések Egyéb sajtoló hegesztések Hegesztési eljárások Ívhegesztések Gázhegesztés Egyéb ömlesztő hegesztések Ellenállás hegesztések Egyéb sajtoló hegesztések 1 A hegesztő eljárások bemutatása Az eljárások leírása A hegesztési eljárás elve

Részletesebben

Védőgázok hatása a huzal leolvadására és az anyagátvitelre*.

Védőgázok hatása a huzal leolvadására és az anyagátvitelre*. Védőgázok hatása a huzal leolvadására és az anyagátvitelre*. Dr. Komócsin Mihály ** ÖSSZEFOGLALÁS A hegesztéshez használatos védőgázok kémiai és fizikai tulajdonságaikban lényegesen eltérnek egymástól.

Részletesebben

viszont ma is alapgáznak számít. A szerkezeti acélok, erősen ötvözött

viszont ma is alapgáznak számít. A szerkezeti acélok, erősen ötvözött Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (2. rész) (Szakmai nap a Linde Gáz Magyarország Zrt.-nél) PRODUCTION

Részletesebben

Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai

Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai dr. Mohácsi Gábor, Gyura László, Linde Gáz Magyarország Zrt. Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai A hegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges gázok és az

Részletesebben

Lasline, Nitrocut, Oxicut. Gázok lézeres hegesztéshez, forrasztáshoz és vágáshoz

Lasline, Nitrocut, Oxicut. Gázok lézeres hegesztéshez, forrasztáshoz és vágáshoz Lasline, Nitrocut, Oxicut Gázok lézeres hegesztéshez, forrasztáshoz és vágáshoz Lézertechnológiák a bevált csúcstechnológia A termelékenység, gazdaságosság és minôség iránt támasztott növekvô követelmények

Részletesebben

6.2 Termékadatlapok IPARI GÁZOK TULAJDONSÁGAI

6.2 Termékadatlapok IPARI GÁZOK TULAJDONSÁGAI TULAJDONSÁGAI 6.2 Termékadatlapok A katalógus ipari gázainak termékadatlapjain minden esetben megtalálhatók a gáz azonosító jelölései, jellemzô tulajdonságai, elôállítási módszerei és felhasználási területei,

Részletesebben

Bevontelektródás ívhegesztés

Bevontelektródás ívhegesztés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bevontelektródás ívhegesztés Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Bevontelektródás kézi ívhegesztés Consumable electrode:

Részletesebben

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hegesztő 3.

Részletesebben

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) MSZ EN 288-3: 1998 Hegesztési utasítás és hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre 3. rész: Technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére MSZ EN 15614-1: 2004

Részletesebben

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai 2 Tartalom Tartalom Technológiánk a siker kulcsa. Linde-innovációk 3 Folyamatos fejlődés és tapasztalat hatékony megoldások 4 Két termékcsalád:

Részletesebben

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal 2 A technológia lényege: A szárazjég-szóró berendezés a -79 C-os szárazjeget kb. 300 m/s sebességgel a tisztítandó felületre fújja, amit sokkszerűen lehűt.

Részletesebben

FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.*

FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.* FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.* Az EN sorozatú szabványok megjelenésével megváltozott a szemrevételezéses vizsgálat (VT) feladata. Amíg korábban

Részletesebben

IPARI LÉZEREK MAGYARORSZÁGON. Halász Gábor Messer Hungarogáz Hegesztés-vágás

IPARI LÉZEREK MAGYARORSZÁGON. Halász Gábor Messer Hungarogáz Hegesztés-vágás IPARI LÉZEREK MAGYARORSZÁGON Halász Gábor Messer Hungarogáz Hegesztés-vágás Tartalom Bemutatkozás Magyarországon fellelhető alkalmazások Ipari lézergépek területi eloszlása 2000-től 2014-ig Magyarországi

Részletesebben

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése

Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Rozsdamentes anyagok fertőződésének megelőzése Nemesacél anyagok feldolgozása során rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a felületkezelés szakszerűségére, megfelelő hegesztőanyagok és kötőelemek kiválasztására.

Részletesebben

tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános

tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános Hegesztő alkalmazás Mode I Anyag Vastagság Az eljárás mm típusa Hegesztőhuzal Flux alumínium lemez és alumínium lemez Aktuális beállítás Szabályozási beállítás V 1 2 alumínium-magnézium ötvözet és alumínium-

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai

Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai Hegesztés Innováció Kompetencia A Linde hegesztési védőgázai 2 Tartalom Tartalom Technológiánk a siker kulcsa. Linde-innovációk 3 Folyamatos fejlődés és tapasztalat hatékony megoldások 4 Két termékcsalád:

Részletesebben

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Mindenféle elektromosan vezető anyag, úgymint ötvözött és ötvözetlen acélok, öntött vas, alumínium, bronz, réz és ötvözeteik vágására alkalmas, konvencionális,

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK

Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK KATALÓGUS TARTALOM Oldal CSIGAFÚRÓK CSIGAFÚRÓK - EXTRA RÖVID TÖMÖR KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓK 3xD TÖMÖR KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓK 5xD TÖMÖR KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓK 8xD TÖMÖR KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓK

Részletesebben

HEGESZTŐROBOT-ÁLLOMÁSOK A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉRE

HEGESZTŐROBOT-ÁLLOMÁSOK A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉRE Gerd-Volker Klaas Cloos Schweisstechnik GmbH, Haiger, Németország HEGESZTŐROBOT-ÁLLOMÁSOK A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉRE A robotos hegesztési alkalmazások egyre nagyobb sze repet kapnak a termelékenység növelésében.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dezamics Zoltán. Inert védőgázos ívhegesztések alkalmazása karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dezamics Zoltán. Inert védőgázos ívhegesztések alkalmazása karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Dezamics Zoltán Inert védőgázos ívhegesztések alkalmazása karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Ózonlyuk a védőgázas hegesztésnél II rész: Sugárabszobció, az ózon és képződése

Ózonlyuk a védőgázas hegesztésnél II rész: Sugárabszobció, az ózon és képződése Dr. Komócsin Mihály (ME) Ózonlyuk a védőgázas hegesztésnél II rész: Sugárabszobció, az ózon és képződése Az ózon, az O 3 az oxigénnek normál atmoszferikus körülmények között instabil allotróp háromatomos

Részletesebben

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál PIRO-PLAN Kft 1989 25 év személyes tapasztalat 1994 - az első FM200 rendszer

Részletesebben

Orvosi gázok Gázgyógyszerek. dr. Ritoók Emese Budapest, 2015. október 10.

Orvosi gázok Gázgyógyszerek. dr. Ritoók Emese Budapest, 2015. október 10. Orvosi gázok Gázgyógyszerek dr. Ritoók Emese Budapest, 2015. október 10. Hogy kerül a csizma az asztalra? Hogy kerül a gyógyszerész a gáziparba? Az orvosi gázok 2008 óta törzskönyvezett gyógyszerek. törzskönyvezési

Részletesebben

Hűtés és fagyasztás. Kriogén hűtési és fagyasztási alkalmazások. Kontakt

Hűtés és fagyasztás. Kriogén hűtési és fagyasztási alkalmazások. Kontakt Kriogén hűtési és fagyasztási alkalmazások Kontakt Kapás László Alkalmazástechnika - Élelmiszeripar Élelmiszeripari Mérnök Tel.: 06 (70) 3351-144 laszlo.kapas@messer.hu Cryogen Rapid -gyors hűtés és fagyasztás

Részletesebben

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

2.4. oldal 37 2.4. Pneumatikus vezélésű szelepek

2.4. oldal 37 2.4. Pneumatikus vezélésű szelepek 2.4 Pneumatikus vezélésű szelepek 2.4 oldal 37 oldal 8 A HAFNER szelepek jellemzői 9 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek Tartalomjegyzék oldal 3 2.1.1 3/2-es szelepek 10 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 11 2.1.1.2

Részletesebben

Ipari gázok szerepe a haltenyésztés és feldolgozás során. Paszera András Dénes Alkalmazástechnikai mérnök

Ipari gázok szerepe a haltenyésztés és feldolgozás során. Paszera András Dénes Alkalmazástechnikai mérnök Ipari gázok szerepe a haltenyésztés és feldolgozás során Paszera András Dénes Alkalmazástechnikai mérnök Haltenyésztő telepek termelékenysége A haltenyésztő telepek termelékenysége számos tényezőtől függ

Részletesebben

HEGESZTÉS BEVEZETÉS. Kötési eljárások csoportosítása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

HEGESZTÉS BEVEZETÉS. Kötési eljárások csoportosítása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem HEGESZTÉS BEVEZETÉS Kötési eljárások csoportosítása KÖTÉSEK ALAKKAL ZÁRÓ SÚRLÓDÁSSAL ZÁRÓ ANYAGGAL ZÁRÓ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ék-, csap-, szegecskötés Karimás- és csavaros kötések

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 A kiadvány megjelenését az International Copper Association támogatta 3 4 A nemzetközi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0240-06 Hegesztő feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0240-06/3 Hegesztési szakmai

Részletesebben

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK 80%-a (5000 kg/fő/év) kerámia, kő, homok... Ebből csak kb. 7% a iparilag előállított cserép, cement, tégla, porcelán... 14%-a (870 kg/fő/év) a polimerek csoportja, melynek kb. 90%-a

Részletesebben

Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel

Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel Újszászi Antal Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag Biztonsági Adatlap. 1. A készítmény neve: Pallos Permetezőszer adalékanyag Gyártó cég neve: Forgalmazó (exportáló) cég neve: 2. Összetétel a) Nitrosol 40 % Ammónium nitrát 30 % Karbamid vizes oldata b)

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

4.3 Központi gázellátó rendszerek GÁZELLÁTÓ RENDSZEREK ÉS GÁZHÁLÓZATOK

4.3 Központi gázellátó rendszerek GÁZELLÁTÓ RENDSZEREK ÉS GÁZHÁLÓZATOK .3 Központi gázellátó rendszerek Központi gázellátás esetében a központi gáztároló egységbôl a lefejtô állomásokon keresztül csökkentett nyomáson egy csôvezeték-hálózatba jut a gáz, amelynek nyomása a

Részletesebben

HEGESZTÉSTECHNIKAI SZAKMAI NAP. 2012. november 28.

HEGESZTÉSTECHNIKAI SZAKMAI NAP. 2012. november 28. HEGESZTÉSTECHNIKAI SZAKMAI NAP 2012. november 28. Ipari gázok helyes és biztonságos kezelése Az ipari gázok palackokban, palackkötegekben nagy nyomáson, vagy hőszigetelt tartályokban, mélyhűtött folyadékként

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

Védőgázok alkalmazása a borászatban

Védőgázok alkalmazása a borászatban Szakmai publikáció, 2007.05.02. Borinfo, 2007. május, 6-8. o. Védőgázok alkalmazása a borászatban A borászati technológiákban szerepet játszó gázokat alapvetően két csoportra oszthatjuk. Az inert gázok

Részletesebben

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA

A HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA Hegesztések veszélyessége A legfőbb veszélyek és azok okai: A HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA Tűz és robbanásveszély - nyomás alatt palackokban tárolt gáz (C 2 H 2, H 2 ) - nagynyomású oxigén - nem szabályozott,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok. A követelménymodul megnevezése: Ujszászi Antal Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Hegesztők légzésvédelme

Hegesztők légzésvédelme Hegesztők légzésvédelme Hegesztők inhalábilis expozíciója a kockázatértékelés megközelítésében 2013.05.30. Hegesztők légzésvédelme 1 Esettanulmány Magas épület acél tartószerkezetének oszlop-gerenda kapcsolatát

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

Borászati Szakmai Nap

Borászati Szakmai Nap Borászati Szakmai Nap ÁTRIUM PANZIÓ BORHÁZ Etyek- Kecskegödör, 2011. június 9. Élelmiszeripari gázok a borászatban Szén-dioxid, szárazjég, nitrogén és argon az igazi csúcsborokhoz Gázok alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai

Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai Tatabánya, 2015.06.03. Előadók: Balogh András, Vágó László Áttekintés Alacsony nyomású CO2 rendszerek Oltásvezérlő rendszerek megoldásai Alacsony nyomású Argon

Részletesebben

Nagysebességű Speed-Puls hegesztés

Nagysebességű Speed-Puls hegesztés 25. Jubileumi Hegesztési Konferencia Budapest, 2010. május 19 21. Nagysebességű Speed-Puls hegesztés Paszternák László Qualiweld Welding & Trade Kft.; 8800 Nagykanizsa, Szemere utca 3. info@qualiweld.hu

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Ujszászi Antal Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A hegesztőeljárások fejlődése az közelmúltban.

A hegesztőeljárások fejlődése az közelmúltban. A hegesztőeljárások fejlődése az közelmúltban. Komócsin Mihály * A hegesztésre fordított költségek az utóbbi években is érzékelhetően növekedtek, de ez az anyagköltségek, fejlesztési ráfordítások és beruházások

Részletesebben

Cloos eljárásváltozatok

Cloos eljárásváltozatok Cloos eljárásváltozatok A Cloos, a már jól bevált, és az újító jellegű hegesztési eljárásváltozatok széles tartományával megoldásokat kínál a hatékonyság és termelékenység növelésére. A már bevált MIG/MAG

Részletesebben

GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (1. rész)

GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (1. rész) Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. GÁZOK, GÁZKEVERÉKEK GYÁRTÁSA ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA HEGESZTÉS-, ÉS ROKON TECHNOLÓGIÁKHOZ (1. rész) (Szakmai nap a Linde Gáz Magyarország Zrt.-nél) BEVEZETÉS

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

2 év teljeskörű, MMA AWI MIG BEVONTELEKTRÓDÁS WOLFRAMELEKTRÓDÁS FOGYÓELEKTRÓDÁS. háztól-házig garancia! Hegesztéstechnika 2014 A

2 év teljeskörű, MMA AWI MIG BEVONTELEKTRÓDÁS WOLFRAMELEKTRÓDÁS FOGYÓELEKTRÓDÁS. háztól-házig garancia! Hegesztéstechnika 2014 A MMA AWI MIG BEVONTELEKTRÓDÁS WOLFRAMELEKTRÓDÁS FOGYÓELEKTRÓDÁS HOBBY, ÉS IPARI.. HEGESZTŐGÉPEK MAGYAR MINŐSÉG BIZTOSÍTÁS. EURÓPAI MEGFELELŐSSÉG. teljeskörű, háztól-házig garancia! Új típusok a megszokott

Részletesebben

HERZ Armatúra Hungária Kft. G 3/4" belső kónusszal. Réz- és acélcső. Csőcsatlakozások. Műanyagcső. Normblatt. HERZ 7688 7788 2004. okt.

HERZ Armatúra Hungária Kft. G 3/4 belső kónusszal. Réz- és acélcső. Csőcsatlakozások. Műanyagcső. Normblatt. HERZ 7688 7788 2004. okt. Normblatt Konvektorcsatlakozó készletek termosztát- és kézi szabályozó üzemhez HERZ 7688 7788 2004. okt. kiadás 1 7788 21 1 7688 21 Egycsöves Kétcsöves G 3/4" belső kónusszal Csőcsatlakozások Műanyagcső

Részletesebben

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési

Részletesebben

AVTB hõmérséklet szabályozó (PN 16)

AVTB hõmérséklet szabályozó (PN 16) Adatlap AVTB hõmérséklet szabályozó (PN 16) Leírás Az AVTB egy segédenergia nélküli hõmérséklet szabályozó, amelyet melegvizes tartályokban, hõcserélõkben, olaj elõmelegítõkben stb. vízhõmérséklet szabályozásra

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája ACÉLOK ÁTEDZHETŐ ÁTMÉRŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dr. Palotás Béla / Dr. Németh Árpád palotasb@eik.bme.hu A gyakorlat előkészítő előadás fő témakörei Az

Részletesebben

Csőhálózatok kiépítése költséghatékonyan, ipari környezetben. 2015. október 5.

Csőhálózatok kiépítése költséghatékonyan, ipari környezetben. 2015. október 5. Csőhálózatok kiépítése költséghatékonyan, ipari környezetben 2015. október 5. A Geberit-ről röviden A Geberit - Alapítás éve: 1874 - Geberit központ: Svájc - Jelenlét több mint 40 országban - 8 országban

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0109-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

GREENWAY NEO SOLAR. A felhasznált alapanyag 1,3 Propándiol megújuló, növényi alapú anyagból készül.

GREENWAY NEO SOLAR. A felhasznált alapanyag 1,3 Propándiol megújuló, növényi alapú anyagból készül. Ref. : CA.38 /09.14/V2/ HU GREENWAY NEO SOLAR Illusztratív ábrázolás A GREENWAY NEO SOLAR 1,3 PROPÁNDIOL-t és korróziógátló adalékokat tartalmazó, FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ közvetítőközeg, mely különösen alkalmas

Részletesebben

Hõmérséklet-érzékelõk Áttekintés

Hõmérséklet-érzékelõk Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Hõmérséklet Process Kimenet Oldal neve tartomány csatlakozás MBT 3260 Általános célra/könnyû ipari felhasználásra -50-120ºC G 1 /2 A Pt100/Pt1000 72 MBT 5252 Általános célra

Részletesebben

Adatlap. 2/2-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 220B DN 15-50. 2000 Augusztus DKACV.PD.200.D2.47 520B0190

Adatlap. 2/2-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 220B DN 15-50. 2000 Augusztus DKACV.PD.200.D2.47 520B0190 Adatlap /-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 0B DN 5-50 000 Augusztus DKACV.PD.00.D.7 50B090 /-es szervó-mûködtetésû mágnesszelepek Feszültségmentesen zárt semleges folyadékokra és gázokra

Részletesebben

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz A varratfém átlagos vegyi összetételénél található kén (S) és foszfor (P) értékek mindig maximumként értendők. Minden további ötvöző

Részletesebben

Biztonsági útmutató 7 Gázpalackok és bündelek biztonságos kezelése

Biztonsági útmutató 7 Gázpalackok és bündelek biztonságos kezelése Biztonsági útmutató 7 Gázpalackok és bündelek biztonságos kezelése 1. Előzetes megjegyzések Ez a biztonság utasítás az idevonatkozó előírásokkal kiegészítve ajánlásokat tartalmaz a gázpalackok és bündelek

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Kistelepülési szennyvíztisztítók intenzifikálása Előadó: Paszera András Dénes

Kistelepülési szennyvíztisztítók intenzifikálása Előadó: Paszera András Dénes Kistelepülési szennyvíztisztítók intenzifikálása Előadó: Messer Csoport A Messer Csoport világszerte a legnagyobb, családi tulajdonban lévő ipari gázgyártó specialista. A Messer gázok úgy, mint oxigén,

Részletesebben

Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények. Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft.

Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények. Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft. Nagytisztaságú laboratóriumi gázellátó rendszerek és szerelvények Radnóti László, Messer Hungarogáz Kft. Eszközök Nyomáscsökkentő Nyomáscsökkentő szerkezeti felépítése Eszközök Nyomáscsökkentő F zárórugó

Részletesebben

cosmo PEX GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

cosmo PEX GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. cosmo PEX Csővezetékek JELLEMZŐK KBN tekercs/raklap Cosmo PEX Al betétes ötrétegű csővezeték 0.2 mm Al réteggel, tekercsben 16x2 mm 200m CPXCS16 200/2600 20x2 mm 100m CPXCS20 100/1500 26x2 mm 50m CPXCS26

Részletesebben

Tartályfajta Megnevezés Termék Termékmegnevezés

Tartályfajta Megnevezés Termék Termékmegnevezés H01 LINDE BÉRPALACK 3000135 Acetylén dis./3,5kg/linde-p H01 LINDE BÉRPALACK 3000178 Acetylén/dis./0,8kg/Linde-p H01 LINDE BÉRPALACK 3000150 Acetylén/dis./10kg/Linde-p H01 LINDE BÉRPALACK 3000113 Acetylén/dis./2,8kg/Linde-p

Részletesebben

Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert

Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai Pető Róbert 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek Miért? A jó

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1132/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1132/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1132/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. Anyagvizsgálati Főmérnökség (1211 Budapest, Központi

Részletesebben

Élelmiszeripari gumitöml. Tejipari g ztöml, + 164 C-ig. "Drinkpress" "LATTERIA"

Élelmiszeripari gumitöml. Tejipari g ztöml, + 164 C-ig. Drinkpress LATTERIA Élelmiszeripari gumitöml "Drinkpress" Gumitöml élelmiszeripari felhasználások területére. : EPDM, fehér, sima : spiralizált, szintetikus textilszövet : EPDM, kék, sima ellenálló állati és növényi eredet

Részletesebben

LÉPCSŐS FÚRÓ. profiline

LÉPCSŐS FÚRÓ. profiline LÉPCSŐS FÚRÓ profiline Termék leírása Az új RUKO nagyteljesítményű lépcsős fúróknál a forgácshornyok köszörülése CBN eljárással történik a tömör, edzett anyagba. A CBN (köbös bórnitrid) lényegesen keményebb

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson. A gázok A halmazok tulajdonságait, állapotát, bizonyos külső tényezők, mint pl. a nyomás, a térfogat és a hőmérséklet is befolyásolják. Ezeket a tényezőket állapothatározóknak nevezzük. Mi jellemzi a gázhalmazállapotot?

Részletesebben