Ifjúsági találkozó - Segesd, július 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúsági találkozó - Segesd, július 7."

Átírás

1 14. évfolyam 10. szám november A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 144. A hit évének megnyitása - Segesd, október 22. Ifjúsági találkozó - Segesd, július 7.

2 2 Credo november

3 Marics József (Berzence) Nagybajom katolikus papjai 11. A névsorból kifelejtett plébános, FEKETE MÁRTON ( ) Helytörténet Csalán Ádám atya után Fekete Márton lelkipásztorunk a második parókus, akinek a neve kimaradt a nagybajomi plébánosok névsorából. Mária Terézia Ki is volt ez az érdekes, nehéz természetű egyházi személy? Fekete Márton életéről nem sokat tudunk. Nem ismerjük sem a szüleit, de még a születési helyét sem. Annyit tudunk róla, hogy a teológiát Nagyszombatban végezte. Pappá szentelték a váci egyházmegye szolgálatára. Lelkipásztorként szolgált: Püspökszilágyiban 1728 tól, Boldogon 1732 től és Borsosberényben 1739 től. Dr. Pfeiffer János, a tudós történész szerint 1746 ban került Nagybajomban és 1747 ben ment át a pécsi egyházmegyébe. Az 1746 os évszám téves. Fekete Márton már 1743 Karácsonyán, ha ideiglenesen is, de Nagybajomban tartózkodott és szolgált ban ment el tőlünk. Az már lehetséges, hogy 1747 ben lett a pécsi püspökség papja március 17 től 1749 decemberéig a szabadszentkirályi plébániát pasztorálta. Az ellene felhozott vádak miatt a pécsi püspök fölmentette a plébánosi teendők végzése alól és Pécsre helyezte karkáplánnak. Ezt a munkakörét élete végéig ellátta január 2 án halt meg. A pécsi Mindenszentek templomában temették el. Fekete Márton plébánossága alatt, 1745 ben, az akkori kornak és követelményeknek megfelelően országos felmérést végeztek a katolikus plébániák területén. Rögzítették a plébániákat, az alájuk tartozó filiális falvakat, pusztákat és összeírták a híveket. Jelentést kellett tenni az egyházi épületek állagáról is. Külön foglalkoztak az iskolaüggyel. A kérdések között szerepelt: van e a plébániának iskolája és tanítója? Ezt az évi fölmérést LÉ- LEKÖSSZEÍRÁSNAK nevezték. Ebben az időben a nagybajomi plébános joghatósága alá tartozott a saját pusztáinkon kívül: Sárd, Kutas, Csoknya, Csombárd, Sörnye és Vrácsik. Ebből a Lélek összeírásból tudjuk, hogy Nagybajomnak van iskolája, de az összeírás idején nem volt tanítónk. A megjegyzések rovatában szerepel, hogy 1745 ben a más vallású lelkeknek nem volt iskolamestere Nagybajomban. A sárdi összeírásból tudjuk, hogy a településnek valamennyi lakosa katolikus és magyarul beszélnek. Régi, kisméretű égetett téglából való templomuk van, melynek a titulusa: Urunk Színeváltozása. A Lélek összeírás elismerés hangján szólt a segesdi ferences atyákról, akik rendszeresen megjelennek Sárdon és Kutason és dicséretesen végzik a lelkipásztori munkát. Ezt hálás köszönettel vette a nagybajomi atya is, hogy a nagy kiterjedésű plébánia vezetésében segítségére vannak a segesdi ferences szerzetesek január 8 án a hazai ferencesek megállapodtak és felosztották maguk között a koldulási területet. Fekete Márton plébánosunk hivatalosan igazolta, hogy Nagybajomban mindig csak a segesdi ferencesek koldultak. Sárdon ebben az időben a segesdi barátok mellett az andocsi ferencesek is megfordultak. Pár évig ez feszültséget jelentett a két kolostor között, de később a jobb belátás és a távolság miatt, Somogysárdon is a segesdi szerzetesek koldultak. Fekete Márton plébánossága alatt a reformátusoktól elvett sövénytemplom, mivel nem használták, nem törődtek vele, nagyon siralmas képet nyújtott. A plébános ezért lebontatta és a helyén istállót Credo november 3

4 épített. Az ő idejében a nagybajomi plébánia még a Fő utcában működött, a régi óvoda területén, kb. 1km távolságra a templomunktól. A későbbi évek során ez a probléma is rendeződött. Fekete Márton plébánossága alatt kezdett ismertté válni és működni Mária Terézia királynőnk február 16 án kiadott rendelete, hogy a jobbágyok sérelmeit, panaszait lelkiismeretesen vizsgálják ki az illetékes megyei, egyházmegyei és országos hivatalok, és szolgáltassanak igazságot a rászorulóknak augusztus 16 án Acsádi Ádám veszprémi püspök megbízásából Szopkovics János marcali plébános megáldotta a segesdi Szentkút fölötti dombra épített kápolnát, melyet a Széchenyi család kívánságára a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szenteltek föl. A nagybajomi katolikus hívek is mindig ott voltak a segesdi zarándokok között a kápolna fölszentelésétől kezdve napjainkig őszén nagy veszteség érte az ősi veszprémi egyházmegyét. Október 10 én meghalt Acsády Ádám Péter megyéspüspök től vezette a hatalmas egyházmegyét. A katolikus restauráció jeles főpapja volt. Papjai nagyon szerették, mert igen sokat tett az életük javítása terén. Szívügyének tekintette a szerzeteseket is. Örömmel hívta és telepítette le őket az egyházmegyénkben. Előszeretettel támogatta a főnemesek és nemesek plébánia, templom és kápolnaépítési szándékát. A kispapok képzését is a legfontosabb feladatai között tartotta számon. Külön alapítványt tett három kispapunk nagyszombati neveltetésére. Püspöksége alatt egyházmegyénknek 19 kispapja volt. Még Győrben is tanultak a papságra készülő klerikusaink. Apostoli munkáját dicséretesen fémjelzi a Horváth Józsefné Annuska: A Hit éve megnyitója Segesden október 22-én imanapot tartott a segesdi esperesi kerület, a gyönyörűen felújított segesdi templomban. Ezzel nyitotta meg a kerület a Hit évét. Mi, bajmiak 27-en zarándokoltunk a felemelően szép lelki napra. Engeszteltük az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristent bűneinkért, nemzetünkért, a bűnösök megtéréséért. Imádkoztunk, hogy a lelkünk csak a jóra törekedjék, hogy az értünk sokat negyven új templom építése és harminchat templom teljes felújítása. Élete teljében, 58 éves korában szólította magához a Lelkek Örök Pásztora. A pápai pálos szerzetesek templomában helyezték örök nyugalomra. Padányi Bíró Márton Mária Terézia királynő Acsády püspök utódjául Padányi Bíró Márton nagyprépostot nevezte ki veszprémi megyéspüspöknek. Őt tekintjük a veszprémi egyházmegye legnagyobb püspökének december 6 án Pozsonyban, 82 éves korában elhunyt gr. Esterházy Imre hercegprímás esztergomi érsek. A pozsonyi Dómban temették el között a veszprémi egyházmegye közszeretetnek örvendő püspöke volt. (Folytatjuk) Életünk szenvedett Jézus Krisztus Vére rajtunk kárba ne vesszen Felemelő érzés volt részt venni egy olyan szentmisén, amelyen zsúfolásig telve a templom, amelyen 9 vagy 10 pap méltóságteljesen szolgál az Úr oltáránál és a hívek dicsőítő énekét kíséri a szép orgonaszó. Felemelő érzés. 4 Credo november

5 A szentmise után az Oltáriszentséget dicsőítve kikísértük az utcára hitünket megvallva, tanúságot téve az Úrjézusról. A fájdalmas Szűzanya segesdi kegyszobráról készült festmény kíséretében kb. 1 km hosszan körmenetben kísértük az Úrjézust a Szűzanya szobrával együtt. Ismert énekeket énekelve és az Ő közbenjárásáért esdekelve. A templomba visszatérve elénekeltük a Te Deumot, - ami nékem a torkomat szorongató hálaének s utána szentségi áldást kaptunk. Ezután kb. 1 óra szünet következett, mely alatt finom, laktató ebédet kaptunk, ingyen! köszönjük Borza Miklós atyának. Ebéd után elimádkoztuk az örvendetes rózsafüzért, mély átéléssel. Minden tized között elmélkedés és ének volt. Nagyon örülök, hogy részt vettem ezen a szép imádságon. Sajnálom azokat, akik nem tudtak részt venni a hazánkért, nemzetünkért való közös imádkozásban. Én bízom és hiszek abban, hogy nem lesz hiába való az imádkozásunk és megvilágosodik a szem, az agy, a szív, és odafordul nemzetünk a megfeszített Úrjézus keresztjéhez, és bűneit siratva felemelkedik a mélyből. Lukáts Istvánné: Találkozás Papp Lajos professzor úrral Nagy élményben volt részünk október 26 án este a református templomban találkoztunk a világhírű Papp Lajos szívsebész professzorral. A templom zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel. A professzor úr nem az orvostudományi dolgokról tartott előadást, hanem az emberről, rólunk; magyarságunkról, emberi kapcsolatainkról. elérni. A hit ereje nagy dolgokat visz végbe. Lássuk meg mindenben a szépet és a jót, ne panaszkodjunk. Szólt a hivatástudatról. Mert csak azok tudnak a munkájukban kiteljesedni, akiket az úr meghívott arra a munkára. Nagy jelentősége van, hogy milyen elhivatottsággal végezzük a munkánkat. Nem várhatjuk el senkitől, hogy a világot megváltoztassa, jóvátegye, mi magunkat kell megváltoztatnunk, tökéletesíteni, ha elértük, akkor viszont a környezetünket is megváltoztathatjuk. Nagy szerepe van az életünkben a szeretetnek, minden azon múlik. Könnyű szeretni azokat az embereket, akik szeretnivalók amúgy is. Tudjunk minden emberről szeretettel beszélni és nem gyűlölködni. Ez a nagy feladat. Szeressétek egymást Kihangsúlyozta a Teremtő Istenhez való viszonyunk fontosságát, jelentőségét. Az orvosok nem gyógyítanak, csak operálnak, gyógyszereket írnak fel, a betegeket a kórházban simogatják babusgatják, de a gyógyulást a Teremtő Istenre bízva a beteg együtt tudja Beszélt a magyarságunkról, a magyar nyelv szépségéről. Elismert tény, hogy a magyar nyelv a világon a legszebb. Nagyon sok tudós, világhírű feltaláló került ki a magyarok közül. Ez nyelvünk szépségének gazdagságának köszönhető, mert általa az emberi elme is gazdagodik. Országunk szépsége és gazdagsága is egyedülálló a világon. Fedezzük fel mi is ezeket a szépségeket és örüljünk, hogy magyarnak születtünk. Elmarasztalta az SMS ezőket, mert az ékezetet elhagyva megszentségtelenítik a magyar nyelvet. Nyelvünk éke veszik el. Credo november 5

6 Még nagyon sok mindenről tudott volna beszélni nekünk, de az idő lejárt, be kellett fejezni mondandóját. Élmény volt hallgatni egyszerű halk szavú előadását, szerénysége elhivatottsága tiszteletet ébresztett bennünk. Köszönjük a lehetőséget! A Régi magyar áldás Teremtő Isten adjon neki jó egészséget további munkájához, terveihez pedig sok sikert! Búcsúzóul áldást kaptunk; a Magyar áldást, amelyet az alábbiakban olvashatunk: Áldott legyen a szív, mely hordozott, És áldott legyen a kéz, mely felnevelt, Legyen áldott eddigi utad, És áldott legyen egész életed. Legyen áldott Benned a Fény, Hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a Nap sugara, És melegítse fel szívedet. Hogy lehess enyhet adó forrás A szeretetedre szomjazóknak, És legyen áldott támasz karod A segítségre szorulóknak. Áldott legyen a mosolyod, Légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás Minden téged keresőnek. Legyen áldott immár Minden hibád, bűnöd, vétked. Hiszen, ki megbocsátja, Végtelenül szeret téged! Őrizzen hát ez az áldás, Fájdalomban, szenvedésben, Örömödben, bánatodban, Bűnök közti kísértésben. 6 Legyen áldott gyógyír szavad Minden hozzád fordulónak, Legyen áldást hozó kezed Azoknak, kik érte nyúlnak. Anyakönyvi adatok a plébánián: Halottaink: Credo november Őrizze meg tisztaságod, Őrizze meg kedvességed. Őrizzen meg önmagadnak, És a Téged szeretőknek. október 5.: Virágh József élt 72 évet. Gyászolják özvegye: Mária, fiai: József és István, menye: Mónika, unokái: Levente és Botond, testvére Margit és családja. október 5.: özv. Orsós Sándorné (szül.: Bogdán Teréz) élt 74 évet. Gyászolják gyermekei: Teréz, Aranka, Margit, Rozália, Ágnes, László, Katalin és Ibolya. 31 unokája, számos dédunokája. október 16.: Tóth Vendel élt 79 évet. Gyászolják özvegye: Edit, gyermekei: Vendel, Edit, József, Tibor és István, menyei és veje és 2 dédunoka. Keresztelések: október 19.: FANNY - RITA Balogh László és Péterfay Anett gyermeke, Nagybajom, október 26.: MÁTÉ - ANDRÁS Horváth István és Lisztes Adrienn gyermeke, Nagybajom, október 26.: NÓRA- MÁRIA Horváth István és Lisztes Adrienn gyermeke, Nagybajom Hogyan lettem katolikus? egy egykori buddhista vall a megtéréséről A hit éve Paul Williams több mint húsz évig volt buddhista, majd katolizált; jelenleg a domonkos rend világi közösségének tagja, a Bristoli Egyetemen tanít indiai és tibeti filozófiát. Paul Williams Noha a családom nem volt különösen vallásos, gyermekkoromban a helyi anglikán templomi kórusban énekeltem, később az anglikán egyházban konfirmáltam. Tizenéves koromban otthagytam a kórust, és eltávolodtam az egyháztól. Átvettem a kamasz fiúk szokásos életstílusát: megnövesztettem a hajamat, kirívóan öltözködtem.

7 A Sussexi Egyetemen kezdtem filozófiát tanulni. Nagyon érdekelt a hatvanas évek végén oly divatos meditáció és az indiai filozófia, így végül buddhista filozófiából doktoráltam az Oxfordi Egyetemen táján kezdtem buddhistának vallani magam, majd menedéket vettem, azaz a Dalai Láma tibeti buddhista hagyománya szerint hivatalosan buddhistává váltam. Az 1980-as évek elején, a Bristoli egyetemen tanítottam, és buddhista központokban tartottam előadásokat. Tibeti buddhistaként szerepeltem a televízióban és a rádióban, konferenciákon adtam elő, és részt vettem a keresztény teológusokkal folytatott párbeszédben. Vonzott a meditáció és Kelet egzotikuma. A buddhizmus ésszerűbbnek (és egzotikusabbnak) tűnt, mint az istenhívő kereszténység. A buddhisták nem hisznek Istenben. Úgy vélik, nincs miért hinni benne, sőt a rossz létezése egyértelműen bizonyítja, hogy nincs. Mint egykori kereszténynek, abból is elegem volt, hogy állandóan Isten léte mellett kellett kardoskodni az ellentétes felfogású világgal szemben. Visszahúzódtam hát, igyekeztem objektív lenni, és Isten léte egyre valószínűtlenebbnek tűnt. A buddhizmusnak rendkívül kidolgozott erkölcsi, spirituális és filozófiai rendszere van Isten nélkül. Így egy csapásra megoldódott minden nehézség, ami Isten létének elfogadása kapcsán felmerülhet. Sőt buddhistaként együtt meditálhattam a buddhistákkal, a meditáció igazi beavatottjaival. Évek múltán azonban zavarni kezdett a buddhistaságom, különösen a reinkarnáció és a karma tana. A buddhisták hisznek az újjászületésben, és azt állítják, az újjászületéseknek nincs időbeli kezdete. Nincs Isten, aki elindította volna az újjászületések sorát, hanem mindenki végtelenszer született újra, kezdet nélkül, mert minden öröktől fogva létezik. A reinkarnációban ma sokan hisznek, nemcsak buddhisták és hinduk, hanem magukat kereszténynek vallók is (pedig ez a felfogás összeegyeztethetetlen a legalapvetőbb keresztény tanításokkal). Magam azonban buddhistaként ráeszméltem: ha a reinkarnáció igaz, akkor nincs remény. A reinkarnáció tana szerint, ugyanis ha valóban újjászületnék, például rovarként, az nem azt jelentené, hogy egy rovar testében élnék tovább, hanem azt, hogy a mostani énem megszűnne létezni. Vagyis a halál után sem én nem léteznék többé, sem a szeretteim. A reinkarnáció hívei ezt a tényt úgy szokták elkenni, hogy a saját újjászületésükről és következő életükről beszélnek, pedig ami újjászületne például egy rovar, az már nem az illető személy. Az általános buddhista felfogás egyértelműen tagadja, hogy ugyanaz a személy születne újjá, mint aki meghalt. Rájöttem, hogy ha a buddhizmusnak igaza van, akkor nincs számomra remény, hacsak a mostani életemben el nem jutok a megvilágosodásra (nirvána), ahol végleg lezárul az újjászületések sora. A megvilágosodás azonban olyan rendkívüli és ritka lelki csúcsteljesítmény, amire a magamfajta egyszerű embernek esélye sincs. Nincs hát remény. Hozzáteszem: ugyancsak buddhista perspektívából nézve egy-egy személy vagy élet jelentősége elenyésző az idő végtelenségében. Élünk és meghalunk, vagyis személyünk végleg megsemmisül. A buddhizmus tehát reménytelennek tűnt számomra. Ugyancsak problémássá vált számomra a karma tana, amely általában együtt jár a reinkarnáció hitével. Lényege, hogy jó és rossz tetteinknek megkapjuk a jutalmát, illetve büntetését. Például ha fáj valamim, az egy korábbi vétkem következménye. Csakhogy e felfogás szerint egyes bűnök büntetlenül maradnak. Például ha valaki gonoszat cselekszik, majd hirtelen meghal, akkor nem részesül a karmikus büntetésben. Persze újjászületik, csakhogy akkor nem ő, hanem egy másik lény szenved az általa elkövetett gonoszságért. Az a gondolat viszont, hogy egy beteg csecsemő olyasmi miatt szenved, amit valaki más követett el még ha a csecsemő valamilyen értelemben az illető reinkarnációja volna is elfogadhatatlan és igazságtalan. Ilyen gondolatok kezdtek eltávolítani a buddhizmustól és annak reménytelenségétől. Szerettem volna keresztény lenni, mert a keresztényeknek van reményük. Visszatértem hát, és újra átgondoltam mindazt, amit egykor elutasítottam a keresztény hitből. Kegyelem volt, hogy visszatérhettem Istenhez. Meggyőződtem, hogy Istenben hinni ésszerű, sőt ésszerűbb, mint nem hinni. Istenhívőként természetesen nem lehettem többé buddhista. Alapos átgondolás után meglepetésemre arra jutottam, hogy Krisztus feltámadása a leglogikusabb magyarázat arra, aminek történnie kellett, ezért az istenhívő vallások közül a kereszténység a legésszerűbb alternatíva. A kereszténységben minden személy végtelenül értékes és fontos, mert mindenki Isten egyedi teremtménye, akit Isten végtelenül szeret és értékel. Credo november 7

8 Mindenki az, aki a saját testével, élményeivel, családjával, barátaival. Jézus azért halt meg és váltott meg minket nem pedig számtalan reinkarnációnkat, mert Isten számára mindegyikünk végtelenül fontos. Erre épül az egész keresztény erkölcs. Mindez homlokegyenest ellenkezik a reinkarnáció tanával, amely összeegyeztethetetlen a feltámadással, a személy végtelen értékével és az isteni igazságossággal. A kereszténységen belül a római Katolikus Egyház mellett tettem hitet. Sokan sokféleképpen próbáltak meggyőzni, miért nem jó ez a választás. Könyvemben sorra vettem érveiket, egyenként bizonyítva, hogy nem meggyőzőek. A Katolikus Egyházhoz csatlakoztam hát. Ma hála és reménység tölti be az életemet. Soha egy pillanatra sem bántam meg, hogy így döntöttem. (Forrás: whyiamcatholic.com) Hogyan lettem katolikus? egy egykori ortodox zsidó vall megtéréséről Janice S. Lockwood Közvetlenül a második világháború után születtem Wimbledonban, nagyon vallásos zsidó családban. Apám megjárta Auschwitzt. Szüleim nyolchetesen megkereszteltettek, hogy ha a nácizmus újra felütné fejét, letagadhassák zsidóságukat. A templomba soha többé be nem tették a lábukat. Életünk a zsinagóga körül zajlott, ahol anyai nagyapám volt a rabbi ben protestáns matematika tanárnőm váratlanul elhívott egy vasárnapi istentiszteletre. Mikor otthon felvetettem a kérdést, anyám kereken megmondta, egy rendes zsidó lánynak semmi keresnivalója ott, tehát nem mehetek. Így hát elmentem. A kétórás istentiszteletet ebéd, bibliaóra, majd újabb kétórás esti istentisztelet követte, mindez harminc fölötti vénasszonyok társaságában. Boldog voltam, mikor végre hazamehettem. Otthon apám megkérdezte: Rémes volt, nem? Hogy ne kelljen beismernem a vereséget, kijelentettem: Nem. Nagyon jó volt, és jövő héten is megyek. Vasárnapról vasárnapra visszajártam. Olvasni kezdtem a tanárnőmtől kapott Bibliát augusztusában átéltem Krisztus szívet melengető közelségét, és 1963 februárjában teljes alámerítkezéssel újra megkeresztelkedtem a baptista egyházban. Szüleim szemében ez zsidó örökségem megtagadását jelentette. Kitiltottak otthonról, és úgy tekintettek, mint aki meghalt. Megszaggatták ruháikat, és síremléket állítottak számomra a zsidó temetőben. Tizenhét évesen keresztények fogadtak be, segítségükkel befejezhettem tanulmányaimat. Az Úr Jézus missziós hívását elfogadva évekig Nyugat- és Dél-Indiában szolgáltam leprások között. Hazatérésem után férjhez mentem egy metodista lelkészhez. Három fiunk született. A következő években befejeztem teológiai tanulmányaimat és doktorátust szereztem a Londoni Egyetemen. Keménynyakú kálvinistaként nehezen fogadtam el, hogy fiainkat katolikus iskolába adjuk, de az volt az egyetlen jó iskola a környéken. Mindenesetre bementem az iskolába, és kijelentettem, nem óhajtjuk, hogy katolikus pap által vezetett programokon vegyenek részt ben, miközben teológiai előadásokat tartottam az Egyesült Királyságban és az USA-ban, mind gyakrabban éreztem, hogy valami nincs rendben az egészségemmel. Állandó kimerültség, járási nehézségek, fulladás, kettős látás kísérte a betegséget. Annyira elgyengültem, hogy fel kellett adnom az aktív életmódot. Otthon más teendő nem lévén egyre többet néztem a katolikus televíziót. Érdekesnek találtam azt a műsort, amelyben meghívott vendégek mondták el, hogyan találtak rá kételyeik és aggályaik ellenére a Katolikus Egyházra. Csodálkoztam, hogy ezeknek az embereknek katolikus létükre élő kapcsolatuk van Krisztussal. Protestáns barátaim hiába imádkoztak gyógyulásomért. Nem sokkal később egy katolikus ismerős biztatására levelet írtam a katolikus papnak, melyben kértem, imádkozzék értem és kenjen meg olajjal. Másnap ott állt az ajtóban az ősz hajú, hatvanas éveiben járó pap. Mosolyogva bemutatkozott. Bevallottam neki, hogy nem vagyok katolikus, sőt mennyire csúnyán viselkedtem a Katolikus Egyházzal szemben. Nem szólt, csak felvonta a szemöldökét, majd Jakab levelét idézve megkent szentelt olajjal, és kézrátétellel imádkozott értem. Utána elárultam neki, hogy csecsemőként megkereszteltek. De hiszen akkor maga katolikus, Janice! Magam is meglepődtem, hogy én, aki az Antikrisztus egyházának tartottam a római Katolikus Egyházat, mennyire megörültem a hírnek. 8 Credo november

9 Férjemet nem érte váratlanul, elfogadta, amikor elmondtam neki, hogy szeretnék továbblépni a megkezdett úton a Katolikus Egyház felé. A következő felülvizsgálaton az orvos meglepve állapította meg, hogy az állapotom javult. Elmondtam neki, hogy egy katolikus pap megkente olajjal a homlokomat és a kezeimet, és azóta megszűnt a kettős látásom. Csak annyit mondott: sohasem tudna úgy gondolkodni, mint én, de ilyet még életében nem látott, és az a pap valami különleges pap lehetett ben megbérmálkoztam, és boldog voltam, hogy hazaérkeztem a Katolikus Egyházba. Férjem ekkor már hosszú ideje rákbeteg volt, hónapjai voltak hátra. Csonttá soványodva, fájdalmak közepette készült a halálra. Protestánsként élt, protestánsként akart meghalni is. Egy nap mégis megkért, hívjam el az atyát, hogy megkenje olajjal. A pap több alkalommal is megtette őszén kérte, hogy gyónhasson nála. Áldjon meg, atyám... - így kezdte, és a könnyei csorogtak az arcán. Az utolsó napokban levelet írt nekünk, hogy nagyon szeret minket, és kifejezte őszinte vágyát, hogy bárcsak katolizált volna. Majd elköltözött az Úrhoz, akit több mint ötven éven át szeretett és szolgált igehirdetőként. Hazatalálásom nyomán tizenkét protestáns barátom is visszatalált a Katolikus Egyházba. Köszönöm az Úrnak, hogy amikor igazi kincset kértem tőle, a katolikus hittel ajándékozott meg. Forrás: chnetwork.org Kiss József: Cser László Dráma: Ha áldozóba éltünk napja S vérünk lassúbb ütembe lejt, Erőnk elpártol, cserbe hagyva S a szív nem remél, csak felejt. A bágyadt, félelmes napokban, Melyeknek súlya, kínja nagy, Midőn áhítunk egyre jobban: Ó Isten, Isten, el ne hagyj! El ne taszíts magadtól minket, Ha kor megtört, fény elhagyott S mit távol ifjúságunk hintett, Minden virágunk elfagyott. ALKONYAT Ha száraz kóró lett a képünk S vad csörtető szél fenyeget, Maradj velünk, légy menedékünk Ó mindenható szeretet! Maradj velünk kísérj odáig, Hol örök hajnalod hasad, Hol aki nyugodalmat áhít, Megpihen védszárnyad alatt, Ahol jutalmát megtalálja A küzdő és a szenvedő, És megszűnik a lét viszálya, Ha ránk borult a szemfedő Lelkiség Drámáról van szó a kereszténységről, a keresztényekről, akik a Kereszt áldozatából születnek. A tagadóknak csak Tragédiájuk van, az ingatagok amolyan könynyű Novellisták; a közönyösek csak szavakat ismételhetnek. Aki hitből él, drámai ember, a szentek élete drámai! Jézus Krisztus az egyetlen, aki vérből és dicsőségből azt a Drámát írta meg, amelyhez hasonlót az Élet kigondolni nem tudott. Szent Ágnest szeretem figyelni, aki tisztaságát sajnálta az embernek adni, amikor Isten kérte és ha kérte, oda tudta adni ezt a tiszta szerelmet a pallos alatt, kiömlő vérének bíbora árán is. Azt a gyermeket szeretem, akit Tarziciusnak hívtak az elposhadt római szájak. Azt a fiút, aki nem lehetett gyermek a többi kispajtással, mert foglyokat kellett vigasztalnia a szenvedők Kenyerével, hogy töretlen hittel halhassanak meg közben elesett ő is a sújtó kövek alatt, hogy örökre állhasson Isten színe előtt a vértanúk zöld pálmájával. Én azt az aggastyánt csodálom, az őszi püspököt, Antiochiai Ignácot, akit fél világon át Rómába cipelt tíz leopárd, ahogyan a katonákat nevezi, akik őrködnek felette, azt a reszketős agg kezet szeretném megcsókolni, amely levelet írt a római ismerősökhöz, hogy ki ne mentsék valahogy a császári fenevad előtt, mert az Úr tiszta gabonája akar lenni, amely felőrlődik az oroszlánok éles fogai között. Credo november 9

10 Simon Péter, a Kőszál és a Tizenkettő méltatlan híve vagyok, akik kezükben tartják a Kormányt, amelyet a Mester igazított kezük alá és vezetik a drámai Egyházat az élet kettőségén át, a jón és rosszon, a Bűnön és Erényen keresztül, az Egyházba ölelve az Üdvösséget és a világ fejedelmének hagyva a Kárhozatot. Mindennap hallok húsz harminc nevet a Matriológiumból: ezek voltak a hitvallók, vértanúk és szüzek, mind a mai napig. Arra az ezer tízezerre is gondolok, Horváth Józsefné Annuska: akiknek neve nincsen beleírva a könyvekbe. Csak az Élet könyvében ragyog el nem múló emlékük. Az Egyház tanít meg arra, hogy szeretni kell a földet, mert a Siralmak völgye és nagyszerű drámák színhelye, amelyen átmegyünk mindnyájan, mi szegény vándorok. Az Egyházban hiszek, a Küzdőben, a Tisztulóban, amely nemsokára magához vesz, a Megdicsőültben hiszek, amely végtelen messzeségben van tőlem, de üdvözült testvéreim lakóháza. Dicsértessél ó, Mária Az út elején vagyunk, tikkasztó, fárasztó vándorlás az életünk: tele a kereszthordozás sebeivel, Isten békéjével és a világ kínzásával. Minden hívő vándor, drámai ember, de már ragyog a magas hegyek fölött a nap, a hegyen magasan áll a szenvedő Keresztfája: rajta a Király áll széttárt karokkal a Főpap, a Titokzatos Test feje, aki magába ölelve tartja mindazokat, akik Egyházához tartoznak. Szenved, tisztul és megdicsőül bennünk, ez a dráma az egyetlen, a dicsőséges és boldog Élet. Dicsértessél ó Mária! Krisztus Jézus édesanyja Dicsértessél és áldassál, oltalmad alá fogadjál! Dicsértessél szüzek Szüze! S Szűz méhed áldott Gyümölcse, Dicsértessél és áldassál, oltalmad alá fogadjál! Dicsértessél Szűz Mária! Rózsafüzér Királynéja, Dicsértessél és áldassál, oltalmad alá fogadjál! Dicsértessél Égi Ara! Szentlélekisten Mátkája, Dicsértessél és áldassál, oltalmad alá fogadjál! Dicsértessél kegyes Anya! Magyarország Nagyasszonya, Dicsértessél ó drága kincs! Hozzád hasonló sehol sincs, Dicsértessél lelkünk _Gyöngye! Szegény életünk reménye, Dicsértessél Egek Éke! Lelkünk égbe segítője, Dicsértessél Égi Virág! Téged tisztel egész Világ Dicsértessél Szűzliliom! Te vagy nékünk az oltalom. Dicsértessél Aranyrózsa: Mennyország díszes Virága, Dicsértessél fénylő Csillag! Ragyogtasd ránk fénysugarad, Üdvözlégy Ég Királynője! Mi Megváltónk Szűz Szülője, 10 Credo november

11 LELKISZÓTÁR: Szenthelyi Molnár István Emberek! Az élet szép! c. könyvéből: IRGALOM Az igazságszolgáltatás emberi dolog, de az irgalom isteni. Valahányszor mélyen lelkembe nézek, mindig újra azt kérem, Istenem légy hozzám irgalmas, Irgalmazz, mert az élet tele van nehézségekkel és könnyen botló emberek vagyunk. Ha te valóban igazságos volnál velünk, akkor nem volna napfény, virág, szivárvány, lombos fák és madárdal. Vajon mi mindezeket tényleg megérdemeljük? Ugyan mit tettünk ezért, hogy olyan sok szépség vesz minket körül? A világ tele van gyűlölettel és bűnnel. Jézus hangtalanul járja utcáinkat, s bánatosan látja, hogy mily sok könny és vér hull a földre. Ő mégis tovább ad! Tovább érleli búzatábláinkat, díszíti gyümölcsfáinkat és szeretete pazarul szórja áldásait. Nézz körül a földön, nézz önmagadba, azután Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, mert Isten hozzád irgalmas! LELKIISMERET A lelkiismeret olyan, mint egy ébresztő óra, mely ha itt az ideje, hogy felébredj, csenget. Csak int, figyelmeztet, de nem emel ki az ágyadból. A lelkiismeret is csak int, figyelmeztet, de azért szabad akaratod szerint cselekedhetsz. Amikor az ébresztőóra cseng, noha te hallod, mégse kelsz föl, megszokod, nem törődsz vele s végül nem hallod. Így vagyunk a lelkiismeret szavával is, melyet, ha többször figyelmen kívül hagyunk, egyre halkabb lesz hangja. A tiszta lelkiismeret nagy kincs, légy éber hangjára. 1. A szeretet nem vásárolható meg Egy kutyatenyésztő hirdetést adott fel és plakátokat rakott ki, mivel 9 kölyökkutyája született. Az érdeklődők csak úgy özönlöttek, mivel nagyon jó hátterű kutyák kölykeiről volt szó. Egyik nap jött egy kisfiú. Csókolom, bácsi! Van egy kis gyűjtött pénzem, mert már nagyon régóta szeretnék kutyát. Meg szabad néznem őket? Természetesen. Gyere velem hátra, most éppen a házukban vannak, de kihívom őket, válaszolta a tenyésztő. Ahogy szólt nekik, rögtön kiszaladtak a házukból és hozzájuk futottak. Teli voltak élettel, vidámsággal csak úgy süvített a kis fülük a szélben és oda vissza előzgették egymást. De egy a sok közül lemaradva, bicegve botorkált ki a kis házikóból. Tanulságos történetek Szegényke nem tudott úgy futni, mint a többi kölyök, mert sántán született. Ahogy a kisfiú meglátta ezt a kiskutyát, felcsillant a szeme és így kiáltott: Őt kérem! Ó, aranyos tőled, de ő nem fog meggyógyulni. Soha nem fog tudni úgy futni, mint a többi kölyök, és így csak nehézkesen fog veled játszani. Hallgass rám, jobb ha inkább nem őt választod, reagált rá a tenyésztő. Erre a kisfiú megfogta a bal nadrágszárát, és felhúzta a combjáig. A tenyésztő döbbenten látta, hogy lábprotézise van. Szóhoz sem jutott. Bácsi kérem, hadd vegyem meg azt a sánta kutyát! Én sem tudok úgy futni, mint az iskolatársaim. Szükségem van egy megértő társra, aki együtt tud érezni velem! fakadt ki magából a kisfiú. Végül a tenyésztő megfogta a sánta kiskutyát és a kisfiú kezébe tette. Mennyit kell önnek fizetnem, bácsi? kérdezte kíváncsian a kisfiú. Neked adom ingyen! Ugyanis a szeretetért nem lehet pénzt kérni, és megvásárolni sem, légy vele boldog! (Heti Lélekemelő) Credo november 11

12 2. Szívbéli jóság Nem messze élt egy idős hölgy. A férje meghalt 5 éve, 2 éve pedig lánya férjével és 2 gyerekével autóbalesetben. Mikor jöttem az iskolából hazafelé, az ajtaján láttam 1 hirdetést, amelyre az volt írva: "Elvesztettem 2000 Ft ot, aki megtalálja, hozza vissza legyen szíves a 76 os lakásba, mert kevés a nyugdíj és nem tudok miből ételt venni!" Kivettem a tárcámból 2000 forintot és felmentem az 5 ödik emeletre. Mikor odaadtam az idős hölgynek a pénzt, elsírta magát és így szólt: "Te vagy a tizenkettedik ember, aki felhozta nekem a pénzt. Köszönöm." Elmosolyogtam magam és odamentem a lifthez, mikor a nénike így szólt: "Lányom, vedd le azt a hirdetést, mert azt sem én írtam!" Az öreg hölgy állt és könnyek hulltak a szeméből. (Heti Lélekemelő) 4. Ki a tékozló? A tékozló fiú történetének elbeszéléséből az következik, hogy nemcsak a kisebbik fiú a tékozló, hanem a nagyobbik is. Azért tékozló mindkettő, mert rosszul bánnak a rájuk bízott javakkal. Csak ez a kisebbik esetében jobban látszik, a nagyobbnál nem annyira. A kisebbik a pazarlás bűnébe esik, a nagyobbik pedig a megszokás bűnébe. Mindkettő egyformán veszélyes. A kisebbik fiú a csapongó, öntörvényű embert jeleníti meg, a nagyobbik a tökéletességével eltelt, lélekben merev embert. S vegyük észre, hogy nincs közöttük kapcsolat. Az Atya igyekszik közvetíteni köztük. Csak úgy tudnak összetalálkozni, hogy olyan valaki közvetít közöttük, aki nem az ő szintjükön áll, hanem feljebb. És amikor a kisebbik fiú visszatér, az Atya ünnepet tart. Isten ünnepre hív bennünket, örök ünnepre. Ki hogyan tud erre válaszolni? Bűneink csapongásából mindig meg lehet térni. Ezt mutatja a kisebbik fiú helyzete, aki őrzi az Atya képét, s visszatér hozzá. A bűnbánat hiánya viszont sokkal veszélyesebb, mert hiába maradt otthon a nagyobbik fiú, elfelejtette az Atya képét. Legyen bennünk mindig 3. Azért, mert még nem látod a győzelmet, ne add fel Isten már munkálkodik rajta! Az Úton egyedül kell járnod, de Isten fogja a kezed és vezet! Mihaszna a sok pénznek, ha körülötted meg éheznek? Ha nem vagy áldott, keresd a szívedben az okot! Ne várd, hogy mindent tálcán kapj! Időnként meg kell dolgoznod érte! A szeretet vezet az igazi győzelemhez! Isten tudja, hogy megbántottak. Azt is, hogy nehéz abból kijönni, de te, csak térdelj le, és imádkozd ki magadból! Sok üres beszéd, másoknak fájdalmat okoz! Lehet, hogy mások jobban élnek látszólag mint te, de lehet, hogy nem boldogabbak! Isten útja alázattal van kirakva! Jobb ezer botütés, mint az ördöggel cimborálni! Ha megfáradtál, időnként pihenj, hogy célba érj! Az igazi áldás a mennyben vár rád! Üres kútból nincs mit meríteni! (Heti Lélekemelő) hajlandóság a bűnbánatra, hogy Isten örök lakomájának részesei lehessünk. Sánta János (Heti Lélekemelő) 5. Borostyán Ma bejött az üzletbe egy idős bácsi. Vásárolt egy könyvet és távozás előtt elővett egy préselt borostyánlevelet. Megkérdezte tőlem, hogy tudom e mi ez valójában; Mond e valamit nekem ez a kis növény? Közben melegen mosolygott. Elmagyarázta hát röviden az "útravalót": A borostyán a szegények útlevele. Neve magában hordozza Krisztus Testét és Vérét, azaz a bort és az ostyát. A gazdagok a nyakukban viselik, mint borostyán nyakláncot, nyakéket. Mindig figyelmeztessen az Oltáriszentségre e kis levél, amelyet most nekem ad, ezzel elköszönt és távozott. (Heti Lélekemelő) Jézus mondja: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ezeknél nincs nagyobb parancs. 12 Credo november

13 6. A szenteknek is lett volna okuk kétségbeesni mégse tették, mert a földi bajokat nem Isten hiányaként, hanem Isten által megengedett próbatételként fogták fel. Írásaikból tudjuk, hogy sokan közülük olyan hitbeli kísértéseken mentek át, amelyeket mások nehezen bírta volna ki. Mária próbatételei nem valók másnak, a szenteké sem való másnak, de egymásnak sem. Sőt, egyetlen ember keresztje sem cserélhető ki a másikéra. Isten személyre szabja a formáját és a súlyát. Az Úr mindenkit a neki való próbatételekkel formálja a végső találkozásra. Van annyi földi próbatételünk, hogy már a felétől is kétségbe eshetnénk. Mégis túl tudunk rajtuk lépni. A reményt nem annyira a próbatétel, inkább a tespedés kezdi ki. Sánta János (Heti Lélekemelő) Humor A nyelvtan tanár kérdezi Mórickát: Milyen időben vannak ezek az igék: én fázom, te fázol, ő fázik. Móricka felel: Hideg időben. Móricka sír a lépcsőnél, odamegy egy tanár és megkérdezi tőle. Miért sírsz, Móricka? Mert a fizika tanárunk leesett a lépcsőn. És ez téged ennyire meghatott? teszi fel az újabb kérdést a tanár. Nem. Azért sírok, mert mindenki látta, amikor leesett, csak én nem. Irodalom órán: Pistike, neked ki a kedvenc íród? A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök iskolába. Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka? Tanár úr, a közlekedési táblák! Na, ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla? Úgy, hogy ki volt rá írva: "Vigyázat, iskola! Lassítson!" Két részeg megy a vasúti sínek között. Te, hogy ez a lépcső milyen hosszú! Ja! És a korlát is milyen alacsony! Nem baj, hallom már, hogy jön a lift! Isten megkérdezi a teremtéskor a nemzeteket, hogy ki milyen orrot szeretne. Megkérdezi a négert: Te milyen orrot szeretnél? A néger azt válaszolja: Valami széleset egy pont hozzám illőt. És lám széles orra lett. Megkérdezi az európait: Te milyen orrot szeretnél? Egy kicsit keskenyebbet, mint a néger. És lám megkapta. És te zsidó milyet szeretnél? Pénzbe kerül? Nem. Akkor jó nagyot. Két rendőr beszélget: Te mivel eszed a tésztát? Rádióval. Hogy hogy? Tudod, az asszony mindig megkérdezi, hogy: kérsz rá diót? A mérkőzés után az edző így szól a csatárhoz: Öregem, téged csak két dolog akadályoz abban, hogy jó futballista legyél! Micsoda? A két lábad. A szívbeli öröm: élet az ember számára és ki nem fogyó szent kincs, meghosszabbítja a vidámság az ember életét. Credo november 13

14 Rejtvény Credo Kiadja: a Nagybajomi Plébánia, 7561 Nagybajom, Templom u. 3. tel.: (82) , (30) E.mail címünk: Honlapunk: Alapító kiadó Horváth Lóránt plébános Jelenlegi felelős kiadó: Rajkai István plébános, Szerkesztő: Vida Zoltán Rejtvény: Lempach Gabriella, Fotó: Bíró Róbert, Fejér István Bankszámla számunk: , Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Nyomdai munkálatok: Kapos Color Print, 7400 Kaposvár Csokonai u. 8. Újságunk havonta jelenik meg, következő, decemberi számunk december 2-től kapható. A Credo-t önkéntes adományokból tartjuk fenn! 14 Credo november

15 Credo november 15

16

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 4. 15.

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 4. 15. Bérmálás Marthe Robin Egyházközségi bál CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 2. 4. 15. Bérmálás 2014. május 25. Helytörténet Marics József (Berzence) Nagybajom

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek AZ UNIÓBA BELÉPÉSÜNK A KISEBBIK ROSSZ VÁLASZTÁSA VOLT HELYTÖRTÉNET

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk! Adventi lelkinap - 7. oldal Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 10. szám - 163-2014. október A Kolping Iskola csapata A Bajomifi csapata Nagybajom 2014. 09. 27-28. Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft

IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft IV. évfolyam, 4. szám 2007. április 25., szerda Ára: 174 Ft Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. (Jn 6,30-35) Jó Hír A Pécsi Egyházmegye

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben

HARANGSZÓ VENI SANCTE

HARANGSZÓ VENI SANCTE HARANGSZÓ A CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE VENI SANCTE XIII. évfolyam 2. szám Szakál Ferenc igazgató: Új nevet kapott a katolikus iskola 2009. szeptember 1-jétől a ceglédi katolikus iskola

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója.

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Harangszó ÜNNEPI A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XI. évfolyam 1. szám 2004. január február Tartalom Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából... 1 Mindszenty bíborosról

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben