.. '" '" Ima és beszéd az egyház millecentenáriumi megemlékezéseit megnyitó. unnepsegen. Tisztelt Közönségünk! A hit . '

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".. '" '" Ima és beszéd az egyház millecentenáriumi megemlékezéseit megnyitó. unnepsegen. Tisztelt Közönségünk! A hit . '"

Átírás

1 A hit 50. évfolyam 7-8. szám július-augusztus Ima és beszéd az egyház millecentenáriumi megemlékezéseit megnyitó.. '" '" unnepsegen,jöijetek énhozzám m.indnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyu.l!uást adok nékte/t. Vegyételt magatokra az éli igámat, és tanuljatoh meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos sz(uű, és megnyugvást találtok lelketekilek. M ert az én igám boldog{tó, és az én terhem kö1ii1yu." M á té 11, Szeretett Testvéreim, Atyámfiai! Millecentenáris ünnepségsorozatunk megnyitó ján atyafiságos szeretettel köszöntelek Bennete ket. Isten iránti hálával szívünkben emlékezünk ama száz évvel ezelőtti ezredéves ünnepére nemzetünknek, amikor felmértük a honfoglalás és honalapítás nagy mtlvét, mely nagy tettekben, gondolatokban és alkotásokban öltött testet, sok kin, keserv, szenvedés, de még több dícséretes eredmény közepette. Most, a millecentenáris Üllnepségeink első alkalmával, ugyancsak tele van a szívünk lsten iránti hálával. Nekünk adatott ez a soha vissza nem térő. ' egyedl alkalom, hogy szívünk, lelkünk hálaérzetét szavakba foglaljuk! Öröm és egyúttal hála tölt el minket azért, mert mi vagyunk ennek az ünneplő jelennek a nemzedéke. Leborulunk e l őtted Isten, és megköszönjük az ezer és az utolsó száz esztendő eredményeit, de elpanaszoljuk keservei nket is. Sok volt belólük: elhordozhatatlannak hitt sorscsapások és megpróbáltatások formájában. Háborúk so- kasága, népünk, nemzetünk pusztítása, szétszórattatása. Legyen áldott szent neved, hogy mindezek után és közepette is megmaradtunk, vagyunk, élünk, alkotunk és reménykedünk! Segíts meg minket Istenünk, hogy az Úr Jézuséhoz hasonló terhet és igát hordozván munkálkodhassunk abban a reményben, hogy reánk tekintesz, óvó szereteteddel megajándékozol minket, és ez megmaradásunkat és jövóbeli létünket is biztosítja. Istenünk! Áldj meg minket a Te végtelen jóságoddal és szereteteddel, hogy mi is átélhessük azt a be n ső érzést, melyet az Úr J ézus szelídségnek, és Irántad való alázatos szívűségnek nevez. Ebben a jelenvaló életünkben, itt a fóldön, ezekkel az erényekkel szeretnénk megerős íteni magunkat. Cselekedd mivelünk, hogy fáradozásod eredményes legyen az Úr J ézus követésében, hogy erőt, támaszt és megmaradást nyerünk Tóled, édes Jó Atyánk, az e l következő évek, évtizedek és évszázadok eredményes megharcolásáhpz, a Te dicsősé gedre és a mi boldogu1ásunkra. Amen. Ben cze Márton püspök Tisztelt Közönségünk! Millecentenáriumi rendezvényeink sorában is kiemelkedő eseménynek tekintjük mai ünnepségünket amellyel a Kárpát-medencei ezerszáz éves helytállá~ sunkra emlékezünk... ~gy is mondh~.tnám: ezt ünnepeljük, de az ünnep orome nem felhotlen. Vészterhes történelme során nemzetünket sokszor érték rendkfvül súlyos sorscsapások. Hogy csak néhányat emlftsek: Mohács 150 éves török hódoltság, az 1849 utáni Bach-ko~szak véres terrorja, vagy a két világháború iszonyatos vérveszteségge!. Mindezeket átvészeltük. Kibírtuk és utánuk nemzetünk újra és újra talpra állt. Ez csak azért volt lehetséges, mert a kibfrhatatlannak tú n ő vesztesége~ után is mindig megmaradt számunkra a H I T, ami egyben REMENYSÉG és bizalom abban, hogya legnagyobb pusztftás után is lesz még elég erő nem.zetünkben, keményakarással, kitartással sorsát vrszszavezetni az emberibb élet útjára. Mai helyzetünkben riadtan kell tapasztalnu~k, hogya legutóbbi fél évszázad többet rombolt, mrnl az elöző nagy katasztrófák, mert ez a lelkeket pusz-

2 trtottaj Kioltani látszik le lk ünk b ől a reményt, a bi zalmat önmagunkban és abban, hogy saját e rönkb ől még képesek vagyunk helytállni, képesek vagyunk e leink több mint ezredéves hagyatékát megörizn i. Ez a reményvesztés a v é g ső pusztulással volna egyenl ő mert egy nép - úgy mint az egyén is -, ha reményét elveszftette, mindent elveszitett. Számára már csak az az egyetlen út marad, amely a megsemmisüléshez vezet. Azért ennyire mégsem kellene mindent feladnunk! Történelmünk, nemzetünk múltja, ős eink hagyatéka nem erre jogosfl, de ennek az e ll e nk e z őjé re kötelez! Elég sajnálatos, hogy lelki elbizonytalanodásunkban ma már kizárólag a kiv ülrő l jövö seg ítségre hagyatkozunk, ahelyett hogy réges-régen belaituk volna milyen hiú ábránd ez... Keleti segf t ői nk - ami egy pusztitó háború után még megmaradt - azt nagy buzgalommal elhordtak, a nyugatiak pedig, miután szép hazánkat a legcinikusabb módon - többször is - darabokra törték, mindenféle újabb kalandokra buzdítoltak, majd - segítség helyett - most nem a katonai megszállást, hanem agyafúrt módon az idegen t ő ke jármát igyekez nek nyakunkba akasztani. Amillecentenáriumi évet mintha a Gondviselés rendelte volna most nekünk, hogy végre alkalmunk legyen és kényszerüljünk saját sorsunkkal sze m~ ~ nézni. Vegyük tudomasul végre a tényt: EGYEDUL VAGYUNK! Segítséget ne mástól kolduljunk! Számunkra az egyedüllét nem valami ismeretl en új helyzet. Azel ő tt is mindig 'gy volt és ma is igy van. Ha élni akarunk, sajat erőnkb ő l kell talpra állnunk. Most, amikor sem háború, sem idegen megszállás nem kinoz, sokkal könnyebben lehetséges ez, mint történelmünk során bármikor. Csüggedés, megadás, fásult semmittevés helyett végezze mindenki a saját dolgát, teljesítse kötelességét és ezzel mar el is kez d ő dh e t sorsunk jobbraforditása. Ezzel együtt azonban most félre kell tennünk mindenféle acsarkodást, egyenetlenkedést. Egész nemzetünk együttes erejére, valamennyi korosztaly tagjainak, és ezen belül döntöen ifjúságunknak - akiért a jövöt igyekszünk épfteni - vállvetett küzdelmére van szükség. Igy az anyaország, az utódállamok sokat szenvedett magyarsága és a nyugati világba szétszórt testvéreink együttes küzdelme biztosan meg hozza a vá rt eredményt. Legyen a Millecentenárium a nemzeti újraébredés és összefogás éve és kezdete, amelyben hazánkért, n ~~.zet~.n k é rt és ki.k.i saját egyházáért vállalja a koz ~~ kuzd ~ lme t és bl~ony it sa be, hogy méltán igényeljuk és biztosan tartjuk meg az újabb ezredévben helyünket a Kárpát-medencében. Engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzem ki a zoknak, aki k közrem ű köd és ükke l nagy mértékben járultak hozzá hangversenyünk megszervezéséhez, il Ietve részvételükkel azt magas m űvés z i színvonalra emelik. A szervezési munka oroszlánrészét vállalta Józsefné Ü tő Amália, aki a Pécsi Sebestyén Altafános és Zenetagozatos Iskola gyermekkóru sát is vezényli. Petrován Mária orgonamüvész játékával gyönyörködteti a z e n e k edve l ő k e t. Ugrin Gábor Liszt-díjas karnagy az Ifjú Zenebarátok Központi Kórusát - ezt a nemzetközi hirü, nag y s z erű kórust - vezényli. A Liszt Ferenc Zenemúvészeti Főisko la Haydn vonósnégyesét adjak el ő. hallgatói Az Unitárius Ifjúsági Kör tagjai néhai Ferencz József volt kolozsvári unitárius püspök millenneumi emlékbeszédét elevenlti k fel. A közös záróének kántora Vadady Attila. Illesse köszönet ifjúságunkat és mindazokat, akik még segítséget nyújtottak re n dez vé n y űnk megvalósításához. Évnyitó hang verse n y űnkö n minden kedves vendégünk számára múvészeti élményekben gazdag, kellemes szórakozast kivánok. Dr, Murvay Sámue l fögondnok István király intelmei fiához Imre herceghez A FIAK KÖVESSÉK AZ ELÓnÖKET 6 seink követése fogla lja el a hirályi mélt6ságban a n)'olca,dik helyet. A legnagyobb királyi é~essé~, az éli tudásom szerint, a hirdly.elödök utáll járni, a sziilőke l utánozni. Aki ugyanis meguetl, a.m Lt megszabtak atyai elfkle i, a z isteni törvényekre sem ügyel. Mert a z atyák a,zért atyák, hogy {imhal gyd molitsák, a /ioh pedig azért fiak, hogy szil/eiknek szót fogadjqnak. Aki atyjá.val szemb e~l. áll, Isten cll.ell ségél/ ek dll. Mert "úiidcll engedetlen. lstennel áll szemben. Es az ellgedetlenség szellelje a korona uir6gait szólja szerte. Az ellgedetlenség ua16jában pestis 02 egész királyságba. Ezért, kedves fiam, oj.!ád rendeletei, vagyis 0 2 éli rendeleleim, mil/ dig legyenek szemed e lőtt, hogy s,crencsédet núlldell ütt királyi gyepló igazgclssa. Az éti szo /~ásaimat pedig, melyekrtillátod, hogya királyi m éltósággal össze(émek, a kétkedés m il/den békly6ja nélkül köuessed. Mert nehéz lesz m egtartalli e ldjoll. királyságodat, ha szo /~ás ball II cm utárl zod a korábban kirdlykodó királyokat. Me/y görög korm6 11)'ozta a latinokat görög módra, ovagy me/y lauri h'ormá llyozta a gtjrtjgtjkel latin m ódra? S em elyik, Ezért hát kövcsd szokrisaim CII, CI tieid közt k imagasló Igy leszel, s az idegei/ ch dicsérctére szert (gy teszel. 2 UNITÁRIU t' t ET

3 Arany János Csanád Üllsztrogombon ISTVÁN szent király, Pap- és parasztúr mind körötte áll: Fején oz ékes újdon korona, Vállón palástnak hímzett bársonyo, Kezében o bot, egy arany virág, Gyöngygyel rügyedzik rajta minden ág: - Mint támadó nap, a tisztes nagyok Arczán királyi fénye felragyog. Csendben folya tanács: - de hallga. hallga! Kürtszó-e az, vagy szél. mi ott rivoiga? Felhő-e vagy por. mely az egekig lomhán. sötéten fölverekedik? A föld alapját rázza mennydörej. Vagy tomboló had és aczélzörej? Villám czikáz-e. vagy lángfegyverek Hegyén ezer napot hoz a sereg? Győztes had élén. mint kettős sugár. Megvillan egy ifjú levente pár. Gyula. Csanád. fejedelmi két rokon. Jobb S balkeze Istvánnak harczokon. Mosolyra vídúl a királyi bátya. Midőn az ifjakat belépni látja. ~.míg hödolatra. meghajol a térd. O nyújtja jobbját. és így szólva kérd: A besenyövel, o fejes. konok Nér;>pel mi történt. édes rokonok? Gyo~ött-e, hogy ne gyözne o kereszt, Pogony had ellen. mely böcsmérli ezt? Ha slkra száll a napvilág. sötétség: Nincs diadalban akkor semmi kétség' No s szóljatok: hogy mint lelé Abád. Révén hadunk o vén Doni-Csabát? Győzött királyom - így Csanád felel _ Győzött karunk s az ég küldötte jel: Megtörve o besnyő kemény nyaka S a martalék közt vén Doni-Csaba. S együtt Csabával nője. gyermeki. Rab. mint a füszál, kincs temérdeki' Lábodnak ím letesszük zsómolyáh~z: kincs-. martalékról felséged határoz. Áldás az Urnak! szölt a fejedelem: Három fejé a zsákmányt rendelem: ;gy rész Ové. ki a győzelmet adta. Epüljön lsten új egyháza rajta: Más rész királyi seregem illeti. Tiszt- és fejenkint oszszák föl neki: Ti mint vezérek harmadát felezve. (Az ötvenes évek kezdetéről) Magyarok IV. Világkongresszusa június A Magyarok Világszövetsége a közel 40 országban szétszóródott vagy szétszórt magyarok képv i se l őinek részvételével június között tartotta IV. Világkongresszusát és Tudóstalálkozóját Budapesten. A kongresszus számos rendezvényén és tanácskozásán jelen voltak a politikai és közélet nagyszámú képviselői, a kormányt a Miniszterelnök, a Parlamentet a Ház Elnöke képviselték. A történelmi egyházak vezetői Ópusztaszeren és a Nemzeti Múzeumnál közös megemlékezéssel, illetve meditációval segített,ék a kongresszus munkáját. Az Unitárius Egyházat ennek keretében dr. Erdő János püspök, dr. Szabó Arpád főjegyző és Andrási György e l őadó tanácsos képviselték. Világi részró1 a főgondnokok vettek részt a tanácskozáson. A kongresszus munkájának értékelése helyett álljon itt a zárónyilatkozat teljes szövege. összefogl a lv ~ mindazon vitákat, eredményeket és célkitíizéseket, melyek utat mutatnak a Világszövetség jövó'bem munkájához. A Magyarok IV. Világkongresszusának Zárónyilatkozata június kózótt zaj lott le Budapesten a Magyarok IV. Világkongresszusa és Tud.~sta lálkozó Ja a Magyarok Világszövetsége. valamint a M(1szaki és Természettudományi Egyesületek Szovetségének rendezésében. Harminchat országból, több mint kétezer kongresszusi vendég és közel négyszáz ma~ar tudós vett részt a tanácskozáson, amely a l egje l e ntősebb eseménye a honfoglalás évfordulójának. Három UN ITÁRI US ÉLET 3

4 nnpol plt~ nr1 l'i A kci'p l ho!! fl ~ l,ftk <::RO P O I'I O I ( illósoill, vli rlli /tk rnw! I..'I:'Y r\j llulrr'i,'jl fl Lrrll (\ j{11i IOijrolllOflflhh I,(ird Búil. I~ ait',.1 Hini fí1 l tótojl'uudflzc I' kövci.chllónycli AZM lnl, rjz61t flk II 1'f)81,LvlIv(lk M IIHylll'Or ijz R WI'l.(\ /1 [li1g1 szr I'lH''l.cl II r k pozit(v vshlozmw iról, IClljo(tíl 61<ÓIJ(\ttHÓHÓllolt nk/h.! lynl1'61. 1\." ij jjti ~, li l/ r j.{.yt l" fi ft I 1,11 I,d I,\:> I cl 6.ss~ ~l j('g bc Il h tili gs II I YOi. l r1 k ti r)!lilit 81,0 k ij6 ~ 08ij6 R _ t, ~ IOgy II 1, II IIY,1t O 1'1'11,11» voif.u I fi,,ó,'11111( k /11, I', II I'ópni I1nl6hoz töi'i(iil6' c8 l1tlnl~ozl18 ci6'k11sz'to' 'Jz n~/l 8zd b /l 1l II" rcndl,d vllh Iig ll lill U ~!(tdiiol'clfl li ul"lc fl hnt,'on tihi IIlngyu l'olc 801'8Ó I'fL 1'.1,6 1'1, ft MtliIYfll'ok V dliu8z vol sf'lhu II I1 IHk nt 1II('Htoaz nl1l1rlk I'(! (,k(rl)nn,!liluy II koró bbll ll I<czdolllóllyozcl t k l1 l'prl t l!lcdcllcc i k01l1111ll n ik I1c iós i" f l'nsll'll k tlll'n III I I" Itrl lnlll i bhi'ojuz(jtut'llnk, A liemze li cgya6g I A. I 'cjővc l c l ó ll o k folynlllolt\bu li hu8yo ll u1 11ynl llkhoz nl<:iló, fijlul6'88égvihnw lu(lrl l l' " vrlll szllkséf,rtlnk, Több 6~li~c d c8, n,usllllt,lnu illfb ~ ' lli r1~ i ~Jj hul zol ~ ll tl n II 1I 111~y (lr lj li~ jouwd 1'(\ 111(: 11 (lu!(u Vf;!(.!i fl Inéd in-vi III g Bzcl lol11 18égónok 1181,t.U I Mu'! t, QbJclc ti VI Lr1o: k k IlilIlIt,,1 11.8:1 I, A IWllijTí'98 Z11 S w UcsftcLl o ffllndnt :1 t" M cgt.ci'cilit.ottu ohy ly " 0 I11 ~(J I Ij I, I ' 1I1 éh'ln IncljlllltOl:1tHinnk (11111 (,)/111, I.npusztoln ti, szelleilli go nd o llltully n ~I1t, )':1,1. II H:f,ellollli fwnd lll<tlllllot 1I:f, uj{óuz 1I01ll1f.ut 1 ''-' lld u llw.,,~ ItÓ I ' ( ) 1)0 cs:.1tja. F'cldolgoZt1s(\l II MUlJylll'ol( V d ng8 zövúhj(~ gó rö bfzí'.ii, Öt vi ldgl'óbz nlflhyll l' ItOldött.ci s zínvollulu H, uondollltb'flzdllh t1l(j"dn OOkbnn f.i zóllok IJZ 1I11ynoruz ~, II 1{lhprH -lllodollc 6s fl vi lógl;w li 8z6 t/':lz6 1'6do t.t IIlIlHyn "l:!d H fu1lyo6 f{ollcljrll" ól. 1\ 11It1It.unIHlI. ÓrinlO' li.1i'lóllollld ClOlll Z6sckbc Il ig t.l j ljv{l lch WI'! H 'il'f' foi'dflou"lit FI f'(f fi gyoiriiut, ' ulovcli II Idt fl tllngyf*,' j tlvulld6 be rl, a hn Ll1 rolt Qj ltl t.t is ogysélrot tll\lnlcnló tluii1zot 1lI0H,1ju ldat1 l)lili, gl'l'(il íby tlz61 OZ öf:l8zúh0:t.óit: II tlu/11 'M''' tol( l~ ui'6 p t\ií1 n tlk l'igy Ilku 1'11 111< III1<ot61'élizoi , li ohy tlz ilitúg l'11cióbllll, II '/. ÖltllJul'i Jogok Id tc v c-ljc d ő8úvo l Köz p - l { c l o t ~ EIII '6 ptl nópüi llok rógi k Ollflil(tll3lli ia f'öluld6runl l/l k, I':gyufl/l lt 81 1I'6J)/1 orm',r\gllinnl( kuzumó g6ban bizonyoson igllzo l6dllnk IHnJd A lbo,'l 'o ni US 5Zf!Vlli /lr"ól, hogy: A hll ~,I " i I:l6 K" nern l'0ll" "IIOZr\ It, kiu g6sdtvc uzzu l, hogy No legyr'l) foglulkozfís lt hll zn f'i ll L1l1llst\" vern I Egy kilcljcs dell, liyuglllmi egy '" súlybli j utott IICllIzcti lót l<öl'lllilióll y<, i IttiZlJLt rn lösioijf'8 voi nil hf11l ij" BúlyL vetni 1.1 rdlllobb itl ~ ~o tt gondolatra, Idó'szu l'(1 /JÓH l, 6njno», II tly<1ztc8 li uhy hn1ulllií t'1i'd(1k{ik 1I?~' I ' i lll bekövetkezet.l nemzet.i sz ldol'llboll.s6gul1k l óp l ~ IJI I. A 1I10gY/l I'Ht\U nl ui, tj\l',o IlOllli intu{fl'rlc'i68 Wr(\kv 8Ci!Jfll) ugyun is 11 H nlindilt f0l I1Z01'Opo Villl u szó rl CIII CS, korsl,n O ól't.cltll6bcn ve Li p:tlri ot.iz Il1 tl ll ll llk, II Iltlll1 zeli öa a zct~ II ' toz(aa tlldll l fí liuk. E liélkui ü IIIIt61'oll tthi IIItll-Jyu l'ok több nlill t, h(\ "Olll l1lillió" k th~ö8{\llhu ö nr(111 delkezósi I l1 ot886g ill k ulolsó l'clllónyél ia Clv08Z'i,Cllé, A Mogyarok I V, Vilngkong l'c88zuáú Lörtóllelmi fol'dulót j ololll ogy olylln IICIlIZul i:ltrntóa'üi t) lvl II I{ltp d,, pozt'tsábun, ;)li1oly legfobb f,it6t I II tl'lol1 Q"i 6zi lldl'611lrl vikzonylnfio8 föloldtisti nok, l~b bc li 011< "YOR kotol z t.taégc I'ÓVf l1 ia fon Los 87. ~ I' P hf"ír'1i1 nz IIny/lol'l:!zdU "li, fl lll t) IY" Ok IIlilldOllkori koi'iilt1 l1yzn t o {'tili kin fl teljes II Illzet ulapv 18 él'dokei szerili t. t.clj oaílhct.i IllcUbizlIL6sti t.. 1':1'1'6'1 ia 601( zólLllk ItlNfólIJIjJ(t.VII, hogy töbh mint fél évli zcddúl II l'ondazcl' vfl l t.o;',r1aok ul,ri o II hlll t1 "OIl Ll~ 1i Illngyl\l'ok IIlborjOijl k(l~d o lr lh d II1 \:.lsi'ckcdtck, A bolb6 llutollólnio joh"08 kovetellllt'llyuinol< l,elj ourt('oó l'o 11 tlzolllfjz6d Oü orfl z:1ij'o kljrlll 111)111 mutatkozik politika i ll ku l'at, nlll onnrh ub(jo flzt.6bb jelel vllllill!lt /I II 01ll w tnll Ullli! fjq "' ~ 11 liok, (lz olnikui (11'6nyok Ludnt.oH lliogbolltú aó llrdl, ti I 88 :t.ltllil I1c ió,j WI'o kvófju lmok, tul'0inlf)lluna6ij' J.6tv 8 z6 1 ybű II nz 1I1lyollyolv 8znblld hns 7. II IHo tn IIlÍndOIl h1l1,6,'01l l((vo H tcdllotul1, N incs ü16h' tolu, 1'10111 kói'i)ótlnka nz f.jyú8 IJ li lilllok dlttl l c ll<ob~o tl úijyhózi, t.ti "f:iiwt1 f:1 i, OHYOtlU lc f.l, IWILtll't1 lis Vf"lH)'Q IlIt JJ I\, I\'/, tlj tultljdonl(w (I ki8cbbs6húk k!~tli'ú8á vlil t I'l ónik, I~;tck eiioli (\ vi ll1gkonw B8 Z11 8 1'6szLvov6'i CI'Ólyfll:!OIl Wtllkozlnk Óij EöLvös Jó:t,/Ju (','o h tvo Lko"" vjt JO I<H1I (J1 té k ki, hol:\y ti IIlI1BYO I'H;JS nú"l IIInl'!.id holjolcli hulyzcl óbcli l SZáll108uI1 hllugoúlyolf,l ák, h01-5y a Iwtt'tt-Oll t.úli IIlul:IYl\l'ok,n/lBu k ti I{'f:\f{lbb lrl nkrlói t) liuön tloi'i'ilik llflk, d{1 ku~d -lmukb II mog kuli ol'(fsödllic u bizolly08hijb llu k: cij(l kia úijyo6u boll, IUli kll tlllt1 ll n kflzt1ulclllh(' 1I I",v " nyc8lllhct II kdlc8öndalt6h ólvo: 8Cgf~8 mago don, fol oz IIIIYUOI',,",,(\» is 1I10t.WOlJít, " ÉP!>CII ezó rt /I koilw08/jzufj killlondtu il Z cgy6ő ijch ylll' 1I0"'""úL kllrl ll ld t d.8dllllk 8~ {l l ttl{íht' 8lH~ p,(j I.. 1.!.I' nck órdekében olyun ktlj)cijolo. t." 68 inl6z lllónyrondozoi,t kuli ItIl'Pln tolli, II111Uly Id l'u)ol,l fl hll l'oiil,'r'mif, I'j\ tag~jt, nltl6yo rsrig holyzö t.6t (OIJ ő rt/ ekc it : k iulukftvli II k t1 l'pt1t-iih't!fjii('ui IIIUijyflr' IwltÍlrll, óhy ht1zldt (,8 loti Há gi t6n~ 1lJr. ljo k ku;.o;öh illtówl611y6t élj 8zlj v e ~HÚ ~ o i t, Oly II II l'ulldfjzurt, IIIIIUly /-I0Hfti 68 6p(t,í /I 1I{i/l1zotI11lI üm I'fÍI6dás f'oly uii1ulút, II:nllck túl'ii1ószclú8 foltólclu, hoby uz Il/lyllO"I1ZdB" OlY/III t6nl0tíutd81 "(liidtlzü l't. t10 1:fúz Z~ II ki, [ul1 ~ l y II " allí l'ol' kívo I ólll IlWHyo l' közöosóij k uzo I((J ItljUkUn ' IIllll'lIdn lj fít ú6 OLt/lll1 ~y/l f' l l pu ti.18ó t BCg't.I, é6 u kfvó nt GgyséijOftllló6 folyu II1Ut6bllli kiolllcit.uli Iwz<lll ll Id llöii ÖfJÚII vúitzl'ílyc1.lototl, holy1.u L bon I'v(j IJzÓ,'v!1ny lllui:syiil'i'l!\!5ut. A c.nolúk vó' úgybóg rol L6tülok6l1L fjzó ltult UOkl1l1 u /'I'ÓI IH, hoijy 1I ~ l'~ li lito l,. 1lI6nybl.lll helye i, kupjo li (I kólkfllourlí/i,,"riuiiloiiu ij!.l"11kló"11 lót,'ohoz utuldllok JUhut(f8ÓI:f0, A M ul;syij.rok VI 1 6e6z/1vc ~ljógo noth I}oll ti k " l WlhuHPt1,'L: u 1, ÖMZlllIlHYU 1'/36 ij plí I'tók ('Illett!, 6nlul<-v6dtllllll ~~ ÖV t ; Lö(: ijt ) k ll,l ll10kudbc 1\ 1'68zel l'0 taijol t tlz u II U t/uflii 61.1 I/1/1 Kyl,, '~ I1H I,zullullrl, IIyulvl, III(fv uló'd tll lr rl u H"~ t 6,. Wrok VÓIJOI t. oly l nódoli láhwh[l tjo, 11fJBY ClJlJJuh v(f 'IHYO ti II dlltödóh"ll kóuz oz lj!'i:!zltk /Id 1lt!(t11 luji'1 dult/uk rll LI k,ll" 1'01'11.1 ' liulili k ~ pv hmlöt ' vol. 'I'('uzl t:zl [I II /III k I Oln6ny6hun J hoe:y UI'I.lH 1(0 11 tj I lolhl O nlf luh I "tili I II UfJnl)!J Ho r/hi ur"zdiju, 1161'0, b6kó8 tdkol,6l/llili lctí l'u v61:1y6 IIUII1 ZbL ti hlj"liill(l1i, ÚVU",I'ttt! kvzdotijvul il II IUtPIYII Hv (\,w kul'ujóli lópl l4'llm llz 1':lI l'ópu i UllIÓ 0 1'81..6"111 k/jz(j,

5 50 é ves az Unitárius Élet 50. évfolyo lll ót órlc meg 199G-ba n az Unit,ti l'ius EleI. A bp J9t17-bcn indult Budapesten nl'. Un it.ó,'ius l~ rl es ít 6 fo l y l l1 t ~ s o ké n t, melynek megj len s t. II nh1sodik " il ógh á bo n~ szn kft oltn meg t ől 1951 ig hnvont n. ezt köve t ő n 1956-ig kéthavontfl je lent meg tól 1962-ig ism l havonto t 6'l 197 -ig csok negyedóvente kaptu kézbe nl'. Unit á rius Életct [I Z olvasó t.61 ismé t. két hnvo nké nt il'n vliltozik II megjele nés, eg szen 1993-ig; Ilz6t.n hüvonto lót fl tap nnpvilágot.. 12 olda lnyi I.Cljedelcmme l. A nyomda is többször vn lt ozot.t. uz óvek foly n mnn. A kezde t.ekbe n Máté E rn ő vnr. ker Ulet.i k Ől1yv n yo md l\j6bn n nyolll tó k az Unit.á ri us É lete t.. Ez n nyomda nl. ó l1 nmosíh1s után II Míivelt.sóg Nyomda nevet. ko pt a bo n a Budlli Nyomdu adt n ki o lopat, 1957 sze ptem be ré t.ő1 pedig o Zrínyi Nyomda tól l) nyomt nlt'ísra nl. Egyetemi Nyomda vtl ll nlkozoit. J989-ig. Ezt az MTESZ H llzinyomda követ.i. majd a Cerberus KIt veszi th fl reladatot. A lop szerkeszt:öin k felso l'olásn n közeill1\l lt kisebb unitárius egyll1hl.ör t. nete lehet.n e: ben /(ere/ú Gábor, bn n 8 arabds Istuó" szer keszti az Unit.árius É letel tllI 1956-ig Csiki Góbor " sze r k esz tő Pethő Istuón 10 éven á l. fáradha ta l- lan szol'galommnl foglnl kozot.t n lapszerkesztéssel, eg6szcn 1966-ig. M6g abban nz eszt. ncl(ibc n fős ze rk esztő U. Pilep Imre, fe l e l ős szc l' k esz t.ő pedig BCI/czc Márton let.t, ben R. fi'ilcp lrnre ha lá la után f6szerkesztőké ut dr. Percl/cz József' vette át fi stafétabotot., ekkol' sze rk esz tő bi zo t.tság segít:ette munkájában. A bizott.ság vezetó'je BCI/ cze Nfárton volt, t.agok: Bajol' János S S zász János. - J 980-ba n fe l e l ős k indókóni fiuszt': János log Ifl lko1.o tt nz Unilnr ius Élettel. - I 9a4-ben S zen/ Juányi Ilona vet.t.e át. Huszti Jánost6l n fe ladntot.. Ekkor relcl5s s zc l'ke sz tők é n t dr. Fercllcz J6zse/, volt megjelölve. - ] 991-t61 Orb6kn é Szcl/t Judny; /IOncl váltotla Ji'crcncz J6zsefe/. - J992-bcn törl6nt. meg e l ső ízben, hogy vi lági munka t.árs leu a Inp fősze r ke sz t.ője: 'l'öröh Tamás ntyá nk.fi n szemólyében. M g ez eszt.e n dőbe n decembc rt.ő1 munknt.á l'sni k6nt Sándor Gy. Aifátyás, Gá/fFy,ábor és Berlczc Frctrl ciska tevékenykedtek. 199t1-t.öI Mllszko 1bo/'yo és Nyitrai Leuentc is bcknpcsolóclot.l. H s ze rk e s zlősé g i munkáb[l júliusfi!.ól fős zo rk osz t ő Bm/cze FrQ.nciska lott. s IIUpjfl iukbull is ö v gz.i n szorkeszt6ssel já ró feladntok legnngyobb rész t.. l 995-l51 Kászoni J 6zscf nevét. is lát.hhtjuk a SZO I' ~e sz l 6'k között, 1996-bnn lel k sloi reladn t.ni c l s z6 lh, ~ Jók II 1 ~p t 6 1 dndor Gy. Mátyás sz.e rkeszt.5s gi W. k,lht. Ezc,~ fl tuvaszon Gli/frY Oábor is bc fl jezi s rf.(' I 'ke s ztől tevékcll ys gél. A Ifl l,l sz.c rkeszt5inek relsorolásn után essék szó oz UllIt.thll,IS Elet ta rt almi jellegzet sség r6l publ ikólókról (I teljesség igénye nélkul.. a Az elsó' tíz esztendlí a lat.t. kialakult. rovntok: - Áh ítni - Egyhál.i élet. - Levelez s - Hírek. közlem nyek t61 színesedik a lop t.a rtalma: ve rseket közöl ~ H n. nz un i ~a l'i z mu s 400 ves jubileumán gf\zdogon Il luszt.rl'i lt Jubileumi SZI'i Ill jelent. meg e8 évek ll'i ~ so d i k felét.61 D,'../(is. Józscf' go ndozásáblln u Bélyegsa rok rovat bélyogekel mut.a t. be bnn ti I'cvideáIL Biblia megjelenése alkulnutb l ind ult. I,jobb sorozat: Új köntösben a Biblia címmel. A soroza.l összehosonlításokat. vég'l.ett fl Károli. nl. ökumomkus és n ka toli kus biblia azonos szöveghelyei között. A he t.ve nes évekbe n a la kult ki nz Unilárius Sze mmel rovat) mely a közélet i fi gye l ő szerep,t tö1t.öt.te be, kés6bb Szemle címmel közölt unitári u sokut is {u' in tő esemé nyeket. A nyolcvnm\s vek végén eiwnt.e.k, á ta lnkultnk a ko rábban kiolukult. rovatok, csak a kilencvenes ' vc kbe n válna k islnét j e ll e mzővé. - A lupbnn publikál6k t.eljes nóvsorúl. kö1.öln i nom ez át.tekintés fclnda tn. Néhá ny nevet sorolok fel csu pá n j fl megjelenés ktollológiójá t. kövel.vo, lel'l nészotose n (\ s zc r kc s z tőkö n k.ívü l: Dl'. Kiss Eleh, P. Buzogány Lajos, B uzogá l/y AI'O'I, Gya./Lay DomollOs, ' Imre, Dr. J akab Jen ő, M6Ira':- Belegh Béla. ifj. Bartó" Béla, Kozma Tam6s. Na pjai nk rondszeres s ze r zői : Kelemen MiJdós, S zász János, S ztall hóczy ZD/tá rl, dr. Nyircdy za bo/cs, Fe/hős Szabolcs, s (Ijobba n zász Adrienn nz ifj l'isági rovaual. Az elm últ 50 esz t e nd ő példányait á tlnpozvn (Igy látom, hogy egy-egy lapban eh:ol6d ik nl. nrúny II I"ö rl.6ne t-i cikkek, sorozatok irá nyába. Term szetcson II jelenbon 0lvas6 számá ra nc m L(f nik így. A visszaeml kez s fontos dolog, II m l~lt meg6rzés nek a la pja Cl.. Az utóbbi év kben nogyobb hllug Sl\lyt ko pot t. II s zi nkr6ni n: Ul. egyházközségek j.elen nek rögzílése, ond teljesebb képet adhat nuljd n k6s5bbi olvas6 szá má n\ oz egyház l e té l'ő1. A mugyll l' uyolvci unil't'i l'i us sujtót. ótloll ulmií nyozvfl, meg koll ótl upftu llunk, hogy ilyen hosszt' megjelen si id5t. tl töd, nale rn vi lllu ai mint.t kel' s Inp t ud hnt llhlgl\6na k. Az Unit á rius Élet mélt.6 helyet fogla l el II nng,)' rn últl\ kolozsvá ri foly6ira t.olc u' Keresztóny Mngvet ő 6s o:t Unit árius Közlöny ITIellett II mngyu " nyelvii unit.á rius sojt6buli. j\1 u s~ kft Iboly u UNI r AR IUS 1-1 I' r.

6 UNITÁRIUS ELŐOEINKRŐL... Aranyosrákosi Székely Sándor (1797. szeptember január 27.) Aranyosrákosi Székely, Sa.n~or neve a ':la~yar irodalomban és az unitárius egyha;zlörtenelemben IS Ismert. A magyar irodalomtörténet reszére Toldy Ferenc fedezte fől. aki l878 ban.,a magyar nemzeti irodalom története", - és l8bo-ban a "Magyar költők élete" cimű úttörő munkajában SzékelyI nevezi meg az eposzlras terűleten Vörösmarty elófutaranak. A Toldy után megjelenö irodalomtörténeti munkák ennél többel nem is közölnek Székely Sándor felöl. Az unitárius Jakab Elek az elsö, aki az Abafi Lajos szerkesztette Figyelöben (1882) támpontot szolgáltat Székelynek a magyar irodalomban betöltött szerepe meghalarozásilhoz, gazdag életrajzi adallal egészitve ki a Toldynál csak vázlatosan található közléseket ben Benczédi Gergely, a nagymultú Keresztény Magvetőben, - az 1837-ik évi unitárius énekeskönyv kiadásaról Irva - méltatja Székely jelentöségét. Kanyaró Ferenc elöbb 1888-ban "Székely Sandor és Vörösmarty" cimü munkajaban (Ker. Magvető. ) mutatja be bővebb terjedelemben Székelynek Vörösmartyeposzaira gyakorolt hatását, - majd 1897-ban "Aranyosrakosi Székely Sandor élete és költészete" címen közöl alfogóbb képet a nagynevü költö püspökről ben Borbély Istvan irodalomtörténetében és ben Gál Kelemen forrasértékü... A kolozsvari unitarius kollégium története ~ clmü munkajában olvashatunk Székely Sandorról. A többi kisebb munka csak futólag, és főleg irodalmi tevékenység ét emliti. Ezek is Toldy t ismételve, olykor idézve, többnyire csak eposz kísérletei felöl szólnak. Aranyosrakosi Székely Sándor Székelykálban született. Apja István székelykali lelkész, anyja szabédi Szekeres Klara volt. Iskolai tanulmányait laoa-ban, a székelykeresztúri,.középlanodában" kezdte t ől letl a kolozsvari kollégium növendéke. Tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte november Hől a kolozsvári kiralyi liceumban jogot hallgatott ban a dicsőszentmártoni zsinat külföldi tan~lasra. jel?lte. A tanulmányút költségeinek összegyüjtése mlal! a Jogi tanfolyam előadasait nehezen tudta latogatni november 17-én indult Bécsbe, mert az osztrak kormany - félve a porosz és más német egyetemeken meghonosodó szabadabb eszmék "karos" hatásatól - nem engedte az erdélyi protestáns iljakal németországi egyetemekre. Székely Bécsben elsösorban az Egyetem e lőadásai t hallgatta. Szabad idejében megfordult a bécsi közélet mozgalmasabb helyein: a könyvtárakban és a kávéhazakban S~tá i. alka~maval megismerte a város történelmi nevezetes~ segell..~e ter Lajos.. irja CA székelyek Erdélyben". Ker. Magveto luzet), hogy Bécs városának történelmi ne~ez~tességü. ~el~ei~. ~olyongva kezdte szövögetni "a csaszarváros regl dicsoseget zengő" verseit és a romantikus, nem~eti iranyú bécsi irodalmi körök hatasa alatt határo~a el ve~~:g. hogy "nemzeti tárgyról igaz antik hősköltem~ny form~jaban f~g é.nekelni." Itt keszítette el, _ frja Péter L~Jos.- előbb a "Du~~nla~z" cfmü nemzeti tilfgyú epikai kiser~etet, amelynek hose Arpád vezér. majd tervet változtatva.u1a meg,a székelyek Erdélyben" cimü kis nemzeti eposzat. Borbély IS.tvan iro.dalomtörténetében (1925. II.) elmondja, hogy amikor Szekely Sándor Becsben tartózkodott a varas Európa közeppontjanak szeimitott: "köz és a magánélet, a zene és az irodalom egy nyertes világháború törte- neli romanlicizmusanak fényében áradozik, melynek két fényszórója Metternich és a költö Grillparzel". MellettOk _ folytatja Borbély - egy csomó kisebb egyéniség ad szfnt e nagy vilagvarosnak." Kétségtelen, hogy Bécs - amint Gal Kelemen is megjegyzi -,,zajos eletével, élénk forgalmával. nagy sorgés-forgásaval, élénk hatast tesz az erdélyi hegyek csendjéhez szokott ifjúra". (Lm. IL k old.) Ez a zonban nem gatolta abban, hogy nyitott és figyelő szemmel jarva, lelkébe vésse a látottakat és azokat később felhasználva, vele népe elöhaladásat szolgálja. Székely Bécsböl május 21-én indult haza. POnkösd szombatján ért Pestre, ahol fölkereste a "Hébe" cimü irodalmi zsebkönyv szerkesztőjét Igaz Sámuelt, hogy - kinyomtatás végett - átadja neki az elsö magyar nemzeti e poszt ben a Fötanács Tordára rendelte lelkészi szolgálatra. Benczédí Gergely arról számol be (Tordai unitárius papok. Ker. Magvető sz.), hogy mint lelkész, az algimnaziumban teológiát. görög és német nyelvet tanítoil. A dombói zsinat auguszlustól az iskola igazgatójava léptette e lő. Az augusztus 23-ai nyarc3.dszentlaszlói zsinat Kolozsvárra helyezte á! a kollégium történelem- és hillan tanárának. Kenyeres Agnes: "Magyar életrajzi lexikon"-ában - valószinűleg Toldy nyomán - arról tudósit, hogy Székely 1836-tól Kolozsvárott igazgató tól egyhilzi főjegyző,, 843-tól püspökhelyetles és, 845 augusztus 24-én tartott homoródalmási zsinallól püspök. Jakab Elek (Figyelő ) és Gál Kelemen közléséböl tudott, hogy Székely háromszor nősolt. Első két feleségét, Csipkés Erzsébetet (+, 826) és köpecz! Nagy Rozáliál (+1835) nagynénje jelölte ki számára feleségül. Harmadik feleségét. Hincs Zsuzsannát maga választotta (+1852). A korabeli magyar irodalomról Kanyaró Ferenc ad igen találó jellemzést. "Aranyosrilkosi Székely Sándor és Vörösmarty" dmü tanulmányában leírja (Ker. Magvető ), hogy "a kor nagy költői - élükön Kazinczyval - nem tolmacsoltak a nemzet mondanivalóját és nem tudtak eleget tenni annak a költészettel támasztott igényének. Mondanivalójuk - a klasszicizmus hatása alall - Róma és Hellas dicsőségét zengte, s magyar tárgyú verseik is tele voltak latin és görög "sallangokkal", melyek nem haloltak a tömeg érzelmeire. Különben is mondanivalójuk a nemesi társadalomnak szólt, s annak igényeit igyekeznek kielégiteni. Vörösmarty és Czuczor lirai költeményeikkel a szubjektiv érzések tolmacsolására vállalkoztak. Vörösmarty - Egyed Antalnak, a római elégia müvelőjé nek hatása alalt - elég hamar a honfoglalás eposzi feldolgozása felé fordult és Arpádról készolt egy nagyobb szabású hőskölteményt Irni. ezuczor Gergely viszont egy X. szazadbeli hősmonda feldolgozására szánta el magat. De mindkettőnek szüksége volt Székely eposzt t eremtő kisér letezésére, hogy annak fölhasználasaval hozzák világ ra irodalmi szempontból is teljesértékű alkotásaikat." Az epikai költészetről Kanyaró megállapitja, hogy annak költöi értéke Zrinyi óta állandóan süllyedt. Gyöngyösi, aki verses krónikakat és histórias énekeket irt, műv eiben ti krónikának, az eposznak és a verses regénynek, Ifrai hangulattal elárasztott keverékét adta. A XVIII. század eposszal klsérletező i sem tartalmilag, sem lorrnailag nem alkoltak maradandó értéket. A XIX. 6 UNITÁRI US ÉLET

J J. Az igazgyöngy. ,., va O.. A hit. 5 1. évfolyam 10. szám 1997. október

J J. Az igazgyöngy. ,., va O.. A hit. 5 1. évfolyam 10. szám 1997. október A hit J J 5 1. évfolyam 10. szám 1997. október Az igazgyöngy./jasol/latos fl mennyek ors2dga a keresked6!jik, aki igljzl!.yöllbybket keres; Aki tald/uán egy d rágagyőiigyre, eltné/ic, és m il/del/ét eladuáll,

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

J J. lmádkozzunk! _:::=::::"-~5~I. ~é~v~folyam 3. sz;á;m=== 1997. március. Istentől áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! A hit

J J. lmádkozzunk! _:::=::::-~5~I. ~é~v~folyam 3. sz;á;m=== 1997. március. Istentől áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! A hit A hit J J _:::=::::"-~5~I. ~é~v~folyam 3. sz;á;m=== 1997. március lmádkozzunk! Gondviselésnek Istene! Reménykedő szfvvel sóhajtok fel szent eged re, reményt adó Atyám. Lassan elhalkul, elcsendesedik körülöttem

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre XX. évfolyam 2010. október Az októberi szám szerzõi: Ábrányi Emil Bazsó Dombi Attila Bogdán László Cságoly

Részletesebben

VÁ~OSOrtl< GYOJtlAENDBŐD

VÁ~OSOrtl< GYOJtlAENDBŐD VÁ~OSOrtl< GYOJtlAENDBŐD fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke IX. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat* 2002. június Nincs kormányzati eszközünk, de van sok millió magyar

Részletesebben

Ujra eltelt egy küzdelmes esztendő,

Ujra eltelt egy küzdelmes esztendő, Wass Albert utolsó karácsonyi üzenete "# Ujra eltelt egy küzdelmes esztendő, s fel kell tennünk a kérdést: az idő múlásának árán étünk-e el e legendő eredményt a magyarság- mentés néma frontján ahhoz,

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Szent Khoszrov imája s megemlékezések *

Szent Khoszrov imája s megemlékezések * f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVIII. év fo lyam 211. szám A

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

69. évfolyam, 1. szám, 2015. január február. Megjelenik kéthavonta.

69. évfolyam, 1. szám, 2015. január február. Megjelenik kéthavonta. Fotó: Kriza János 69. évfolyam, 1. szám, 2015. január február. Megjelenik kéthavonta. Utak... Az új évben az ember a számvetés mellett a változás óhaját és lehetőségét is kifejezésre juttatja. Ilyenkor

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

Himnusz az Édesanyáról

Himnusz az Édesanyáról Balázsi László Himnusz az Édesanyáról Fohász Szeretetnek és jóságnak kiapadhatatlan kútforrása, mennyei jó Atyánk! Hozzád jöttünk, Uram, egy szent pihenőre, ünneplésre, a te templomodba, a Sion hegyére.

Részletesebben

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009.

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XX.évf. 2. szám 2009. Boldogasszony hava Menny-asszony Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés napja és alkalma, több annál. Hívő elő deink

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Amilyen az adventi várakozásod, olyan lesz a karácsonyod Meghallgattál engem! Christine Frederiksen és Balázs Ferenc Egy teológiai

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II.

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II. A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel

VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel MÁRTON ÁRON ERDÉLYI PÜSPÖK ÉLETE ÉS ESZMÉI TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY XX. SZÁZAD INTÉZET BUDAPEST 2002 A kötet a Teleki László Alapítvány és a XX.

Részletesebben