ÁLLJUNK ILLŐEN, ÁLLJUNK FÉLELEMMEL!" AZ ÁLLÁS, ÜLÉS ÉS TÉRDELÉS SZOKÁSAI A MAGYAR ORSZÁGI GÖRÖG KATOLIKUS VALLÁSGYAKORLATBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLJUNK ILLŐEN, ÁLLJUNK FÉLELEMMEL!" AZ ÁLLÁS, ÜLÉS ÉS TÉRDELÉS SZOKÁSAI A MAGYAR ORSZÁGI GÖRÖG KATOLIKUS VALLÁSGYAKORLATBAN"

Átírás

1 ÁLLJUNK ILLŐEN, ÁLLJUNK FÉLELEMMEL!" AZ ÁLLÁS, ÜLÉS ÉS TÉRDELÉS SZOKÁSAI A MAGYAR ORSZÁGI GÖRÖG KATOLIKUS VALLÁSGYAKORLATBAN SZABÓ IRÉN Az állás Az álló testhelyzet, testtartás illetve testhelyzet változás, amennyiben az ülést váltja fel és állapotváltozás, amennyiben a menést, járást szakítja meg vagy zárja le. 1 Az állás, felállás a profán és szakrális világban máig az egyik legáltalánosabban gyakorolt kifejezése a tiszteletadásnak, az udvarias üdvözlésnek, a kezdet, a találkozás pillanata kijelölésének. Jól példázza ezt az iskolákban a tanórák kezdete, de a polgári etikettből számos példát fel lehet sorolni a tiszteletadás kifejezésének ilyen módjára. 2 Kultúrtörténetileg a szakrális gesztusok világából ered az uralkodóknak, császárnak, királynak járó tiszteletadás, amikor jelenlétükben senki vagy csak kitüntetett személyek ülhettek le. Az állás, felállás, megállás olyan mozdulattal bevezetett testhelyzet, amely az imádkozó ember legjellegzetesebb állapota. Ezzel a tartással az Istent tiszteli, és kifejezi készségét a szolgálatra. A vallástörténeti példák azt mutatják, hogy az áldozatbemutatás mindenütt állva történik. Az állás világszerte jellemző imádkozó testtartás. Az állás önmagában lehet imádság és bizonyos imákhoz kötelezően kapcsolódik. A zsidóknál ősi imatartás (Gen. 18,27. Ábrahám állva imádkozik Istenhez). Templomszenteléskor Salamon kitárt karral állva imádkozik. Az állás testtartása azért is fogalmazódik meg imádságként, mert a kiállás Isten elé és a vele való beszéd kockázatos is lehet. A Szentírásban megfogalmazott ima- és áldozatbemutatási formák, így az álló testhelyzet hagyománya él tovább az őskeresztény korban. Az Ószövetségben a főpap a papsággal együtt állva mutatta be az áldozatot. (Sir ) A kora keresztény leírások és szabályok, amelyeket az egyházatyák és az I. évezred zsinati kánonjai fogalmaznak meg, mind bibliai példákra hagyatkoznak. Az Úr áll jobbomon, meg nem inoghatok." (Ap.Csel ) Az Emberfia ott áll az Isten jobbján." (Ap.Csel ) A juhokat jobbjára állítja." (Mt ) Az Isten előtt megállni egyet jelentett az alázattal és a töredelmes lelkület felkeltésével. Ennek sokat idézett példája a vámos és farizeus történetéből a vámos esete, aki a templomban hátul megállt, és még tekintetét sem merte fölemelni, úgy imádkozott (Lk ). Már a legkorábbi áldozati felajánló imádságoktól kezdődően a mai liturgia szövegéig megtalálható az a formula, mely hálát ad azért, hogy Isten elé állhat. Hálát adunk, hogy méltónak találtál minket, hogy színed előtt álljunk és szolgáljunk néked." 3 1 A tanulmány A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai című doktori disszertáció egy fejezete. A disszertáció 2002-ben készült az ELTE Folklór Tanszékének Magyar és összehasonlító folklorisztika doktori programja keretében Voigt Vilmos és Verebélyi Kincső témavezetése mellett. 2 E gesztusok jelzésértéke iránti érzékenységről tanúskodik az a bejelentés, mely szerint 1999 őszétől a magyar kormányülések mindig felállással veszik kezdetüket. E jelzések tartalma iránti érzéketlenségről árulkodott viszont az a sajtópolémia, ami e bejelentés körül kialakult. 3 Részlet a püspökszentelést követő Felajánlás" imájából. Traditio Apostolica

2 A templomban állva kellett imádkozni, erre utal a következő előírás is: Az asszonyok álljanak az imádság alatt a templom elkülönített helyén, akár hívők, akár katekumenek." 4 A III. század elején keletkezett Traditio Apostolica megfogalmazza, hogy étkezés után fel kell állni az imádsághoz. Itt arról a közös imáról van szó, melyet a szentmisét követő étkezés után mondanak.' Nemcsak a közösségi, de a személyes imához is ezt a testhelyzetet írják elő. A szerzeteseknek pedig kifejezetten ajánlott volt az álló imahelyzet. Nagy Szent Antal egy angyaltól tanulja meg, hogyan szabadulhat a szerzetes az unalomtól (az acédiától), miközben folyamatos magányban él cellájában: a munkához leül, szabályos időközönként pedig feláll az imádsághoz." 6 A lelki élet mesterei szerint tehát, aki Istenhez akar szólni, az rendes esetben állva teszi ezt. Ez az imádkozó testtartás azon túl, hogy bibliai hagyományai vannak, a teremtmény így fejezi ki mély tiszteletét Teremtőjének fölségével szemben, akinek színe előtt még az angyalok is állnak", társadalmi státust is megjelenít. Erre szintén hivatkoznak a korai egyházatyák, amikor az álló testhelyzet fontosságát magyarázzák. E szerint az alárendelt mindig állva marad elöljárója előtt, amíg az jelen van. Tertullianus pogány szokásnak nevezi azt, hogy imádság közben leüljenek. Tiszteletlen dolog ugyanis leülni annak színe előtt, annak tekintélyével szemben, akit oly nagyon félve tisztelsz; mennyivel inkább istentelen ez a tett az élő Isten előtt, miközben az imádság angyala még áll, hacsak nem azt akarjuk szemére hányni Istennek, hogy imádsággal fárasztott bennünket." Nagy Szent Bazil az egyház íratlan hagyományainak fontosságáról szólva, fölhívta a figyelmet a vasárnapi imádság formáira is, annak értelmét magyarázva: A hét első napján állva imádkozunk, ennek értelmét azonban nem mindenki tudja. Állva imádkozunk a feltámadás napján, ami nemcsak a nekünk adott kegyelemre emlékeztet, hogy Krisztussal feltámadunk..., hanem úgy tűnik, ez valamiképpen az általunk várt örökkévalóság képe is. Az egyház arra neveli csemetéit, hogy ezen a napon állva kell végezni az imádságot, nehogy miközben az örök életre emlékezünk szüntelen, megfeledkezzünk az oda való átköltözéshez szükséges útravalóról." 9 A vasárnap mindig a feltámadás, a megváltottság örömünnepének ideje, ezért a térdelést, mint a szomorúság és vezeklés kifejezőjét a zsinati kánonok is szabályozzák. Az első egyetemes zsinat 20. kánonja például kimondja: Minthogy vannak némelyek, akik vasárnap és a pünkösd napjaiban térdet hajtanak - hogy minden egyházmegyében mindent egyformán tartsanak be -, úgy döntött a szent zsinat, hogy állva mondjuk az imákat Istenhez." 10 Ezt erősíti meg a trulloszi zsinat 90. kánonja: Istenviselő atyáinktól kánonilag vettük át, hogy vasárnapokon ne hajtsunk térdet, tisztelve Krisztus feltámadását." Ez azt jelentette, hogy a szombat esti vecsernyétől a vasárnap esti vecsernyéig nem volt szabad térdelve imádkozni, mert ebben az időben a feltámadási énekeket énekelték." Az egyházban a liturgiát végző pap mindig állt. Az ősegyházban a hívek vasárnap és húsvéti időben imádság közben álltak, szimbolikusan emlékezve ezzel a feltámadásra. Az adományokat állva adták át, míg ma perselyezés közben ülnek. 4 Uo Uo. 98., Bunge Lm Uo Tertullianus Nagy Szent Baszileosz Berki "Uo

3 A keleti keresztények körében az állás kitüntetett imahelyzet maradt, amelynek jelentős egyháztörténeti tradíciói vannak. A kitartó állás hosszú imával kísérve alkalmas volt baj elhárítására vagy valamely kérés kiesdeklésére. Legszemléletesebb példája az állva végzett aszkétikus imának Oszlopos Szent Simeon, aki negyven évig állt folyamatosan imádkozva minden segédeszköz nélkül egy oszlop tetején. Az állás ima közben kifejezi az ember önállóságát, öntudatát, szabadságát, méltóságát, az istenközelséget, azt, hogy az ember Isten képmására teremtetett, és részesül annak hatalmából. Az ókeresztény egyházatyák szerint az embert az állattól az állás módja is megkülönbözteti, mert az állat, amikor áll is, horizontális síkon teszi, az ember pedig vertikális síkon felfelé törekszik belső világosságának megfelelően. 13 Ebben az értelemben az állás nem csupán egy testtartás, hanem a lélek mozgását is hivatott kifejezni, hogy az ember földi mivoltából felemelkedjen az égihez. Ugyanakkor kifejezi az alázatosságot és a hódolatot, ahogy a rabszolga áll ura előtt s a tanuló tanára előtt. Az ember azért áll Isten előtt, mert az ő szavát, utasítását várja, mint elöljárója előtt áll Isten előtt. Az álló imahelyzet hagyományának megfelelően a keresztény templomokban eredetileg nem voltak ülőpadok. Az ülés mint imahelyzet csak később jelenik meg a kereszténység történetében, ott is először a nyugati egyházban. Az ülés Az ülés ima közben vagy bizonyos imák alatt a világ számos népénél elterjedt szokás. A hinduk a jógában megszámlálhatatlanul sok ülésfajtát különítenek el. A buddhizmus gyakorlatában az ülés az elmélkedés ideális testhelyzete, pl. Buddha egy fa alatt ülve egyenes tartással kapta meg első megvilágosodását. Mindkét esetben az ülés a földön vagy a templom padlóján történő ülést jelent. Az iszlám vallásgyakorlatában a dervisek a tánc előtt előrehajtott fejjel ülnek. 14 Az ókori zsidók körében is ismert, de nem elterjedt az ülés mint imahelyzet. A keresztények körében a liturgia bizonyos részeinél megengedett volt az ülés, de a görög-római hagyomány hatásainak köszönhetően az ülés sokkal inkább a restség, illetlenség kifejezője volt Istennel szemben. Ugyanakkor a keleti szerzetesség aszketikus formájában az ún. hesychaszmus imagyakorlatában, ahol a nyugalom nagy értéknek számított, a helyes ülést mint a nyugalom megvalósulását tekintették. A kereszténység mai gyakorlatában a keleti egyház gyakorlatától idegen leginkább az ima közben történő ülés. A protestáns egyházak körében szinte kizárólagos testhelyzete az istentiszteleteknek. Az ülés lehet segédeszköze és kifejezőeszköze az imának. Mint kifejezőeszköz jelentheti az imádkozó lemondását önmagáról, saját cselekedetről, a koncentrációt, nyugalmat, Istenre való figyelést és elmélyülést. Kifejezheti azt, hogy aki Isten előtt a templomban nyugodtan ül, az védelemben, biztonságban érzi magát. De lehet a kimerülés, gyász, bánat, összetörtség, fáradtság kifejezője, amit elsősorban az Istennel akar megosztani (Zsolt ). Az ülés tehát kifejezhet egy belső kapcsolatot az Istennel. Magában az üléssel kapcsolatos szavakban is kifejeződik az utalás egy felsőbb hatalomra: törvényt ülni, bírói szék, szentszék, trónoló Isten. Ebben az értelemben, amikor az ember imádság közben ül az Isten színe előtt, ezzel azt is kifejezi, hogy osztozik vele a hatalomban. Jézus megígéri tanítványainak, hogy mellette fognak ülni (Mt. 19,28., 12 Ohm Uo Uo

4 Jel.3.21.). Az egy asztalhoz ülés például bizalmas kapcsolatot fejez ki az együttlévők között. Hasonlóan az imában is meghitt kapcsolatot fejez ki az ülés azzal, akihez imádkozik. A keresztény liturgia kialakulása során az egyház intézményesülésével egyre inkább elkülönül a pap ill. egyházi személyek feladata, funkciója. A közösségen belüli eltérő státus kifejezője például, hogy a pap ill. egyházi személyek a szertartás bizonyos részei alatt ülhetnek, amely azt hivatott kifejezni, hogy hatalmuk Istentől való. A keleti és nyugati egyházban egyaránt máig megmaradt az a szokás, hogy az apostoli szakasz olvasásakor a pap ül, jelezve, hogy egy sorba tartozik az apostolokkal. A helyes ülés segít megtalálni az egyensúlyt az aktivitás és passzivitás között, de az imádkozó nem feledkezhet meg arról, hogy Isten jelenlétében van, ezért helytelen keresztbe vetett lábakkal, hanyagul támaszkodva ülni. Mást jelent Isten előtt ülni, mint otthon a karosszékben. Ez a tapasztalat fejeződik ki abban, hogy a régiek úgy formálták a padokat, hogy ne kényelmesen lehessen benne ülni, hanem egyenesen, összeszedetten. 16 A nyugati egyházban a században kezdenek elterjedni a közösségi ülőpadok, ettől korábban jelentek meg a csak a klérus számára elhelyezett padok, 17 amelyek jelezték az egyháziak kiváltságos helyzetét. Kezdeti időben azonban ők is csak az olvasmányok alatt ülhettek le, míg a hívők végig álltak. Az ülőpadok megjelenésével kezdődően lett külön jelentéstöbblete az állásnak. A keleti egyházban az állás máig megmaradt az imádság alapvető testhelyzeteként papok és hívek körében egyaránt. A keleti ortodox templomokban nincsenek ülőpadok, csupán a templom oldalfalai mentén, körben elhelyezett sztaszédiák. Ezek az ún. állószékek, amelyek magas háttámlával és karfával rendelkeznek, ezekbe be lehet állni, és a karfára, ill. az általában lehajtható keskeny ülőkére támaszkodva, félülő helyzetben lehet megpihenni a hosszú szertartások alatt. A magyarországi görög katolikus templomokban a 19. század folyamán általánossá vált a római katolikus templomokéhoz hasonló térdeplővel ellátott ülőpadok behelyezése. A régi álló imádkozó testtartásra emlékeztető berendezési tárgyak néhány görög katolikus templomban töredékesen megmaradtak. Az állószékeknek a magyarországi görög katolikusok körében kétféle elnevezését találtam: sztaszédia és stallum. Tokajban, Tiszavasváriban, Érpatakon láttam egy-egy ilyet, de már használaton kívül. A magyarországi görög katolikusságon belül a valamikori nagyváradi egyházmegyéhez tartozó egyházközségek Trianon után Magyarországon maradt közösségeinek templomában még láthatók a templom egészét betöltő stallumok, helyi elnevezéssel sztaszédiák, de kiegészülve templomi padokkal. Bedő, Nagyléta görög katolikus templomaiban máig megmaradtak a templom falai mentén körben elhelyezkedő sztaszédiák, amelyeket a közösség hagyományai által meghatározott rend szerint használnak is. Nyíracsádon - a templom belső festésének felújításával egy időben - a régi stallumok mintájára újakat készíttettek, és ezeket használják is. Ennek ellenére a görög katolikus templomokban is általánossá vált az ülő testhelyzet. A régi templomi padoknak sajátos jellemzője volt, hogy háttámlájuk nem hátra dőlt, hanem alig észrevehetően előre, vagy a függőleges háttámla tetején a mögötte lévő padsor felső lapja előrenyúlt annyira, hogy nem tette lehetővé a kényelmes hátradőlést. Ezek 15 Uo Uo Theologische Realenzyklopadie

5 a padok a folytonos, megszakítatlan figyelemre késztettek, arra, hogy egyenes háttal és derékkal üljön az ember nyarán egy zempléni görög katolikus kis falu templomában a Műemlékvédelmi Hivatal támogatásával a teljesen felújított templomba a régiek mintájára új padokat helyeztek el, mivel a régiek teljesen elszuvasodtak. A fiatal pap jogos büszkeséggel mutatta megújult templomát, köztük az új padokat, amelyekről elmondta, hogy ezek a régiek pontos másai, egyet kivéve: a háttámláját, amit egy kicsit megdöntötték hátra, mivel a régiek olyan kényelmetlenek voltak. 1 Az új berendezési tárgyakkal átalakultak a gesztusformák. Mára nem az állás, hanem az ülés vált általánossá, s ezzel a felállás és az állás külön jelzésértéket kapott. Sok közösségben az állást az ülés, ill. bizonyos helyzetekben a térdelés váltja föl. Ennek nincs egységes gyakorlata. A hívek számára készült imakönyvek, de az új hittankönyvek sem adnak eligazítást ezekről, így mindenki a helyi gyakorlathoz igazodva áll, ül vagy térdepel. Aranyszájú Szent János liturgiájának 1795-ös magyar fordításában két helyen is találunk az álló imahelyzetre utaló fordítási formulát, amelyek a ma használatos liturgia fordításban már nincsenek benne. Az egyik, amikor a pap az evangéliumos könyvvel körmenetet végez, és mielőtt a királyi ajtón keresztül a szentélybe lép, megáll, az evangéliumos könyvet magasra emeli, és a következőt mondja: Böltsesség Fenn-állók". Az 1873-ban megjelent Ó hitű imádságos és énekeskönyv" így fordítja a liturgiának ezt a részét: Az evangéliummal körülmenvén az áldozár és a diakónus az evangéliumot fölmutatva a királyi ajtó előtt kiáltja: íme az Istentől kinyilatkoztatott bölcsesség, az ő szent evangéliuma, melyet Egyenest állva, egyenes szívvel és lélekkel tisztelve mint Istentől adott törvényt szeretettel fogadjunk! vagy csak röviden: Bölcseség! Egyenest!" 19 A ma használatos fordítása ennek a mondatnak: Bölcsesség igazhívők". A Kritsfalusiféle fordítás utal arra a ma is érvényes és általános gyakorlatra, mely szerint az evangéliumos könyvvel tartott körmenet az ún. kisbemenet alatt a templomban mindenki áll. A másik példa Kritsfalusi fordításában, amikor evangéliumolvasás előtt a pap felszólítja a híveket: Böltsesség, fenn alva halgassuk a' Szent Evángyéliomot." 20 Ennek ma használatos formája: Bölcsesség igazhívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot". E megfogalmazásban az igazhívők kifejezés jelentése a hagyomány szerint az, hogy álljatok egyenesen, vagy álljatok fel. Az igazhívők" kifejezésnek ez az értelme nem ismert a hívek körében, ennek ellenére ezeknek a szavaknak az elhangzásakor mindig állnak a templomban. A hívek számára készült két szertartási magyarázat a következőképpen értelmezi az állás imahelyzetének fontosságát. Az áldozatbemutatás előtt elhangzó felszólítást, ami ma így hangzik: Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben felajánljuk" egy 1887-es szertartásértelmezés így magyarázza. Álljunk jól - mondja az egyház - álljunk félelemmel, vagyis mint Aranyszájú Szent János értelmezi e szavakat, úgy álljunk, mint a hogy embernek Isten előtt kell állnia, félve, remegve, figyelő és éber lélekkel. Újból emlékeztet az egyház, hogy mi a cherubokat képviseljük, hogy Isten trónja előtt állunk...." 22 Egy 1930-ban született, elemi iskolások számára írt görög katolikus szertartástan négy alkalmat jelöl meg a szentmisében, amikor föl kell állni. A kis bemenetkor, a Kerubének alatt nagy bemenetkor, az apostoli hitvallás 18 Saját gyűjtés. Kány Ó hitű imádságos és énekeskönyv Kritsfalusi Ivancsó A gör. kath. Egyház szertartásainak értelmezése

6 alatt és a Miatyánk imádkozása közben. Hódolatunk jeléül ez ének alatt állni szoktunk" vagy Hódolatunk és áhítatunk jeléül állva énekeljük" magyarázatokkal látta el a szerző ezeket az utasításokat. A mai magyar görög katolikus vallásgyakorlatban nincs pontosan szabályozva, hogy mikor kötelező fölállni, és mikor lehet leülni vagy ülve maradni. Általános gyakorlat a szentmisén, hogy a misekezdő áldást állva fogadják a hívek, aztán leülnek. Minden templomban felállnak a hívek kisbemenetkor, nagybemenetkor, a Hiszekegy, az Istenszülői ének és a Miatyánk imádkozásakor, az Evangélium olvasása alatt, valamint a záró áldáskor. Ezen kívül vannak olyan templomok, ahol az áldozási imát is állva mondják és az áldozás egész ideje alatt állva maradnak. Sokfelé elterjedt gyakorlat, hogy az áldozási imát térdepelve mondják, és csak azok állnak föl az ima végeztével, akik áldozáshoz járulnak, a többiek visszaülnek a helyükre. Ebből adódik az a keleti liturgiától teljességgel idegen gyakorlat, hogy miközben a pap a szentségekkel kijön a szentélyből a hívek közé, sokan nem állnak föl, hanem ülve maradnak. Egyedi helyi szokásnak tekinthető, hogy vannak olyan templomok, ahol a nagy ekténiák között elmondott alkalmi szándékra szóló könyörgésnél felállnak, pl. halotti misén a családtagok, akiknek az elhunytjáért könyörög a pap. Templombúcsú ünnepén a búcsún részt vevőkért mondott könyörgés ideje alatt az egész templom feláll például Tímárban. 25 A Magyarország területén kívüli görög katolikusok körében nem végeztem rendszeres gyűjtőmunkát, de volt alkalmam néhány közösség szertartásán részt venni Kárpátalján és Felvidéken is. Kárpátalján, Salánkon a mise kezdetétől a kis ekténia végéig állnak a hívek, ami Magyarországon nem szokás. Eltérő még az is, hogy a Triszágion, vagyis a Háromszor szent ének alatt is állnak. Ez valószínűleg annak is tulajdonítható, hogy Kárpátalján a görög katolikusok szorosabb együttélésben vannak az ortodoxokkal, és bizonyos keleti vallásgyakorlati formák, így a liturgián való állás szokása jobban megmaradtak, mint Magyarországon, ahol a görög katolikusok római katolikus, ül. protestáns közegben élnek. De nem volt ez idegen a magyarországi gyakorlattól sem. Egy 1944-ben, az ózdi egyházközség számára kiadott Liturgia szöveg részletesen jelzi a leülés, felállás és térdelés alkalmait. A nyomtatott szöveg előírása szerint a Háromszorszent éneklése alatt állni kell, tehát egy mai, kárpátaljai gyakorlattal egyező szokást rögzít. A szöveg előírásaiban ugyanakkor több helyen ceruzás bejegyzés és áthúzások jelzik, hogy a szöveg használója az aktuális gyakorlathoz igazította a szöveget. így lett áthúzva ez az előírás is. Nem megállapítható, hogy a tényleges 1944-es vagy a későbbi gyakorlathoz igazodva. A felvidéki magyar görög katolikusok körében hasonlóképpen a magyarországihoz nincs egységes gyakorlata az állásnak és ülésnek, illetve a felállásnak és leülésnek. A Kassai Görög Katolikus Egyházmegye magyar esperesi kerülete évente négy alkalommal megjelenteti a Kelet Világossága című lapját. A húsvéti számban felhívják erre a figyelmet és közlik a követendő előírásokat Demkó Ivancsó István Görög katolikus szertartástan című könyve, amely teológusok és hittanárok számára készült tankönyv, felsorolja a liturgia azon részeit ahol állni kell, ez azonban nem jut el a hívek széles köréhez. Ivancsó Puskás László atya Kálmánházán végzett szentmisét Romzsa Tódor boldoggá avatásáért. Amikor a vértanú püspökért mondta a könyörgeseket, a templomban lévők felálltak. Puskás László gör. kat. lelkész szóbeli közlése L. Függelék I. 666

7 A misén kívül az egyéb szertartásokban is váltogatja egymást az álló, ülő és térdeplő testhelyzet. Rendszeresen végzett szertartások a szombat és vasárnap délutáni vecsernye, valamint a vasárnap reggeli utrenye. A vecsernyén általános szokás, hogy az ún. állandó énekek éneklésekor mindenki feláll. Ebben is vannak helyi eltérések. Alsóregmecen például, ahol a vecsernye egy-egy állandó énekét a kántor gyors tempóban recitálva mondja el, ekkor csak ő áll föl, és a templomban mindenki ül. Ha csak a kántor vagy a pap mond el egy olyan imát, amit közösen felállva kellene mondani, mivel nem imádkozzák a szöveget, ezért nem is állnak föl. Ebben az esetben is tetten érhető a szöveg és a mozgás összekapcsolódása, és az egyébként álló imádkozó közösség egy pillanatra ülő közönséggé alakul át, mivel kimaradnak az imamondásból, annak hallgatóivá lesznek. Az utrenye során az evangélium olvasása és a nagy doxológia éneklése közben általános gyakorlatként mindenhol fölállnak. A felállás köszöntési és üdvözlési forma is azon túl, hogy a tisztelet kifejezése. A különböző szertartásvégzések során a felállás a kezdőpont jelzésére is szolgál. A római katolikus gyakorlatban a hívek akkor állnak föl, amikor a papság bevonul a szertartás végzésére, és ez jelzi a szertartás kezdetét. A görög katolikus egyházban a pap különböző kötelezően előírt imák elmondása után lép be a szentélybe, elvégzi az előkészületet, és amikor a királyi ajtót kinyitják, ez jelzi a szertartás kezdetét, és ekkor állnak föl a hívek. Általánosnak tekinthető még, hogy amikor a pap áldást ad, ezt mindig állva fogadják. A misére késve érkezők sok helyen már nem foglalják el helyüket a padban, hanem megállnak a templom hátsó részében, az ún. előcsarnokban. Az előcsarnok hagyományosan az a köztes helye a templomnak, amely a külső profán teret elválasztja a templombelső szent terétől. Átmeneti zóna, ahol a kora kereszténység századaiban a katekumenek, a hitjelöltek foglaltak helyet, de ez volt a vezeklők, a közösségből valamilyen ok miatt kizártak helye is. Ez a funkciója, ha áttételesen is, de megmaradt abban, hogy azok állnak meg itt, akik késve érkeztek vagy korábban akarnak elmenni, de vannak akik például betegségük miatt maradnak ott, mivel nem bírnak állni vagy térdepelni és ezért nem vállalják, hogy a közösség gesztusaitól eltérő magatartásukkal magukra vonják a figyelmet. Egy-egy közösségen belül az állás és ülés csak arra a közösségre jellemző jelentést is hordozhat. Mikóházán egészen a II. világháborúig a templomot vasárnaponként közösen használták az anyaegyházközség és a filiák hívei. Ez azt jelentette, hogy a környező filiákból a vasár- és ünnepnapi szentmisékre bejöttek a hívek. A templomban ülőhelye azonban csak a mikóháziaknak volt. A filiabeliek, lehetett az akármilyen idős vagy módos ember, csak állhattak a szertartások alatt. Ez egyfajta rangkülönbséget fejezett ki, a templomos falu és azok között, akiknek a faluja nem volt olyan tehetős, hogy magának templomot építsen. Ez az öntudat a mikóházi idős hívekben ma is él, és büszkén mondják, hogy az alsóregmeciek vagy a vitányiak legfeljebb csak megállhattak az ő templomukban. Ez késztette végül az alsóregmecieket, hogy a falu görög katolikus közössége 1938-ban, hatalmas erőfeszítéssel templomot épített magának. A templomépítés egyik fontos szempontja volt, hogy nagyobb legyen, mint a mikóházi templom. 27 Mikóházán még az 1990-es évek elején is szabályozó ereje volt annak, hogy egy-egy padot ki, mely család vásárolta meg. Hiába halt ki valaki a padból, és nem töltötte be a család, mivel a padok megváltásának rendszere megszűnt, idegen akkor sem ült le az üres helyre. Ebből A két falu eltérő identitásáról részletes elemzést írt: Szabó I

8 adódóan rendszeresen előfordult, hogy míg a templomban számtalan üres hely is volt, a faluba újonnan beköltözőitek álltak a templom hátsó részében. Volt olyan házaspár, aki azért nem járt templomba, mert megszólták egy ilyen helyfoglalás miatt. Az 1991 tavaszán odakerült fiatal pap a húsvét vasárnapi szertartás kezdete előtt - látva az üres helyeket és a templomban zsúfolódó, álló embereket - felszólította az állókat, hogy menjenek beljebb és üljenek le, de senki nem mozdult, az újabb felszólításra sem. Miután a pap azt mondta, hogy addig nem kezdi a szertartást, amíg le nem ülnek, néhány perces kínos csend után két-három ember leült, és megkezdődött a liturgia. Az állásnak és az ülésnek ebben a közösségben önmagában presztízsértéke volt. Az 1930-as évek végéig jelezte, hogy aki felnőtt emberként a templomban áll, az filiabeli, majd miután a filiabeliek nem mentek többé az anyaegyházközség templomába, ez a negatív megkülönböztetés áttevődött a faluba újonnan beköltözőkre. A templomi szertartásokhoz kapcsolódó paraliturgikus szokások közül a nagypénteki szentsír tisztelet népi ájtatossági formáiban kap kiemelt szerepet az állás. Általánosan elterjedt a nagypénteki szentsír-állítás szokása, és ehhez kapcsolódóan a sírőrzés, ül. a sír melletti díszőrségállás. Az 1940-es évekig általános gyakorlat volt a magyar görög katolikusok körében, hogy nagypéntektől a feltámadási szertartásig a közösség valamilyen legényekből álló szervezete - lehettek ezek cserkészek, szívgárdisták - őrséget állt a sír mellett. A két világháború közti időben mondható ez a szokás általánosnak, ekkor a levente egyesületbe járó, falubeli legények álltak a templomokban kialakított szent sírok mellett őrt. Egyenruhát viseltek, kezükben néhol gyakorlópuska is volt, s óránként szabályos katonai őrségváltást hajtottak végre. Almosdon, Bedön, Kokadon és Pocsajban a sír mellett őrt álló leventéket testőröknek nevezték után a levente egyesületek megszűnésével ez a szokás a legtöbb faluban abbamaradt." Napjainkban már csak két közösség, Nyíracsád és Hajdúdorog vallásos népe tartja életben a szent sír melletti díszőrségállás szokását. Nyíracsádon a testőrök nem gyakorolnak előre, a szertartás alatt mozdulatlanul állnak, s félóránként szabályos katonai őrségváltást hajtanak végre." 29 Hajdúdorogon a nagyböjt kezdetétől folyamatosan begyakorolt koreográfia szerint zajlik a sírőrző katonák, helyi elnevezés szerint Krisztuskatonák részvétele a templomi szertartásokban, amely nemcsak a sír melletti díszőrségállást jelenti, hanem az egyéb húsvéti szertartásokon is részt vesznek a templomi padsorok között sorfalat állva, és a liturgia bizonyos részeinél meghatározott mozgásokat végezve. Amikor a hívő ember belép a templomba, először megáll, megteremtve ezzel a szakrális kommunikáció egyik alaphelyzetét. A templomi nyilvános szertartásokon kívül számtalan olyan alkalom és mozzanat van, ami a templomba lépő embert megállásra készteti. Megáll a hívő ember, amikor belép a templomba, és amíg a helyére ér, a templom több pontján is megállhat. A templom szakrális tere sohasem homogén. Mindenhol és mindenki számára vannak kiemelt helyei, tárgyai, amelyek megállásra késztethetik a vallásos embert. Megállhatnak egy keresztnél vagy egy külön tiszteletnek örvendő ikonnál. Sok görög katolikus templom őriz az előző, leégett fatemplomából megmaradt ikont, de minden templomban megtalálható a máriapócsi kegykép valamilyen másolat vagy nyomat formájában. A karácsonyi ünnepkörben ilyen megállító a betlehemi jászol, nagypénteken és nagyszombaton a templomban felállított Krisztussír, húsvét utáni időben a feltámadást jelző üres sír, a Szent Kereszt ünnepein - nagyböjt harmadik vasárnapján és szeptember 14-én - a templomban nyilvános tisztelet céljára kihelyezett, Bartha Uo

9 feldíszített kereszt. Ugyanilyen megállító erővel bírtak, s a gyalogosan közlekedő hívő ember számára bírnak ma is az út menti keresztek és maga az eucharisztiát őrző templomépület is. A templomi nyilvános szertartásokon és magánáhítaton túl az állva mondott imádság az otthoni magán- és a közös családi imákban is előfordul, különösen ünnepi alkalmakkor. A húsvéti szentelt eledeleket a család közösen fogyasztja el. Hajdúdorogon általános szokás, hogy a család ilyenkor körülállja az asztalt, eleneklik a Jeltámadt Krisztus..." kezdetű húsvéti tropárt, és csak ezután ülnek asztalhoz. A karácsonyi vacsorának szintén kiemelt jelentősége van. Baskón a gazda először ételt szedett a cseréptányérokba fakanállal, majd felállva közösen elmondták a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet". 30 A hétköznapi reggeli és esti imádságok testhelyzeténél inkább az ülés vagy a térdeplés jellemző. Térdeplés A térdeplés gesztusának tárgyalásakor meg kell különböztetni a térdhajtás mozdulatát és a térdeplő testtartást. A térdhajtás mozdulata, amely lehet az egyik térd meghajlítása vagy egészen a padló érintésével történő térdhajlítás. Ez a mozdulat a keleti egyházban nem honosodott meg, így a görög katolikusok körében sem. Jelenkori megjelenése csak a római katolikus egyház vallásgyakorlatában figyelhető meg, ezért e gesztusforma részletes elemzésére nem térek ki. A térdeplés formája a mai görög katolikus gyakorlatban: mindkét láb meghajtásával, egyenes törzzsel, térden állva történő imádságnak a gesztusa. A térdeplésnek különböző testtartás-variációi alakultak ki az évszázadok során a keresztények és nem keresztények körében. Ohm gazdag összehasonlító anyagot vonultat fel a térdeplés variációiról, térben és időben nagy területről hozva példákat. A félig térdeplő, félig ülő helyzetre példát talált az egyiptomi Halottak könyvében, amelynek illusztrációja sarkán ülő térdeplő figurát ábrázol. De ugyanez a testtartás figyelhető meg a japán katolikus templomokban, ahol gyakran nincsenek padok. A mohamedánok körében pedig általánosnak mondható ez a testtartás. 31 Heiler ezt az imatartást a halottkultuszból eredezteti, és ókori görög példával támasztja ezt alá. A görögöknél az olimposzi istenekhez állva, az alvilág isteneihez pedig ülve vagy térdepelve szólhatott az ember. 32 A térdepléssel analóg testtartásnak tekinti Ohm a guggolást. A talpak a földön fekszenek, a térdek felfelé állnak, a test magábagörnyed és az alsó lábszáron nyugszik. A kameruni négereknél a törzsfőnök így guggol az áldozati oltár előtt, kezeit lábai között lógatva, vagy fejére téve. Megtalálható ez a testtartás Indiában a buddhisták és a mohamedánok körében is. Jelentése analóg a térdepléssel, a test kicsinyítése által az emberi alázat és kicsinység kifejezése. 33 Sok népnél szokásos volt a térdeplő testtartás a világi elöljárók előtt éppúgy, mint az Isten iránti hódolat kifejezésére. A mongolok körében a nemesek előtt, Európában a király és a királyi család tagjai előtt, Oroszországban a cár előtt szokás volt az egyik vagy mindkét térd meghajlításával kifejezni a tiszteletet, hódolatot. A letérdelés, térdhajtás eredendően az alázat és bűnbánat gesztusa, amely az egyéni és közösségi ima gyakorolt 31 Ohm Uo. 33 Ohm

I. A keleti böjti fegyelem néhány általános jellemzője

I. A keleti böjti fegyelem néhány általános jellemzője KANYÓ ÁRPÁD BÖJTI FEGYELEM A KELETI EGYHÁZBAN 1 Ma, amikor Keresztelő János, a bűnbánat hirdetője megkezdi életét az anyaméhben 2 amint nemrég énekeltük különös egybeesés a bűnbánat egyik Egyház által

Részletesebben

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez 1 Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez (Zsolt 42,9b) Nagyböjti Énekes Liturgikus Hétvége 2015. március 12-15. között a budapesti Erdélyi Gyülekezet központjában (Reménység Szigete, 1106

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Amikor a keresztre nézek... Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy megcsókoljon,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3. XXVI. évf., 1. (73.) szám 2015. húsvét Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.6-8) Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Az imádkozó édesanyák

Részletesebben

Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1. Az új év kezdetén (2011)

Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1. Az új év kezdetén (2011) Venyige Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1 Az új év kezdetén (2011) Az emberek életében fontos esemény az új év kezdete. Azzal az illúzióval kecsegtet, hogy jobb lesz,

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta BEKÖSZÖNTÕ A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. Közrejátszott benne Illés próféta emléke, aki ezen a szent hegyen élte prófétai életét. Az elsõ kármelita remetéket vonzotta az Õ

Részletesebben

TARTALOM. FÜZES ÁDÁM: Magyar liturgikus bibliográfia 2007... 231 DOKUMENTUMOK SZEMLE LITURGIKUS ÉLET BIBLIOGRÁFIA

TARTALOM. FÜZES ÁDÁM: Magyar liturgikus bibliográfia 2007... 231 DOKUMENTUMOK SZEMLE LITURGIKUS ÉLET BIBLIOGRÁFIA LECTORI SALUTEM! Érthetô, hogy az elmúlt az évben többet beszéltünk és írtunk a Bibliáról, hiszen a magyar keresztények (fôként katolikusok és protestánsok) a Biblia évének nyilvánították az Úr 2008. esztendejét.

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

Keresztény szimbólumok a kortárs magyar szakrális képzőművészetben, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye területén

Keresztény szimbólumok a kortárs magyar szakrális képzőművészetben, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye területén Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi Tanszék Szabad bölcsészet szak Művészettörténeti szakirány Kalocsa Keresztény szimbólumok a kortárs magyar szakrális képzőművészetben, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye

Részletesebben

Doktori értekezés a gyakorlati teológia tárgykörében

Doktori értekezés a gyakorlati teológia tárgykörében DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Témavezető: Dr. Bodó Sára egyetemi docens A MISZTIKUS ELMÉLYÜLÉS ÉS A SZEMLÉLŐDŐ IMÁDSÁG HELYE ÉS JELENTŐSÉGE A KERESZTÉNY LELKI ÉLETBEN ÉS NAPJAINK LELKIGONDOZÓI-TERÁPIÁS

Részletesebben

A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN.

A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN. Dr. Nagymihályi Géza A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN. Tanulmány, Árpád-házi Szent Piroska (Hagia Eiréné) halálának 880. évfordulójára. Budapest, 2014 1 TARTALOM. BEVEZETÉS A BÉKESSÉG fogalma

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

A Jézus-ima teológiai háttere

A Jézus-ima teológiai háttere M AGYAR S ION. ÚJ FOLYAM IV. / XLVI. (2010/1) 31 52. KRASZNAY MÓNIKA A Jézus-ima teológiai háttere BEVEZETÕ Az ún. Jézus-ima a kereszténység keleti (ortodox) ágában és a keleti rítusú katolikus hívõk körében

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben