BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM"

Átírás

1 Társadalomtudományi Kutatócsoport BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM HELYZETELEMZÉS Balatonfüred 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Módszertan A vonzerık típusai és földrajzi elhelyezkedése a Balaton térségében A vonzerık értékelése a turisztikai célcsoportok szempontjai szerint Balatoni Bringakörút Átlagos napi közúti jármőforgalom a Balaton térségében 2007 évben A Balaton régió létesítményeinek felméréséhez kapcsolódó térképi ábrázolás Mellékletek Vonzerık települések szerint a Balaton térségében Kerékpár turisztikai vonzerık a Balaton térségben CD-n mellékelve 8.3. Kerékpárút felmérések, fényképek CD-n mellékelve 8.4. Helyzetfeltárás eredményeként készített térinformatikai térkép CD-n mellékelve 2

3 1. Bevezetés Magyarország, ezen belül a Balaton térsége a turizmus szempontjából a fejlıdı piacok közé sorolható, számos kiaknázatlan lehetıséggel rendelkezik mind a oknak nyújtott szolgáltatások, mind a vendéglátás területén. Az elmúlt néhány évben komoly elırelépések történtek a hazai turizmus fejlesztése, lehetıségeinek sokkal magasabb hatásfokú kiaknázása irányában Magyarországon. Eredendıen civil kezdeményezések hatására a kormányzat 2005-ben tárcaközi munkacsoportot állított a turizmus fejlesztési lehetıségeinek feltárása érdekében, és miniszteri biztost nevezett ki a munka koordinálására. A munkacsoport elkészítette a közötti idıszakra vonatkozó Kerékpáros Magyarország Programot, 1 amely a fejlesztési irányok alapjait képezi. Ezzel a munkával párhuzamban az ÖTM Területfejlesztési Fıosztályának megbízásából a VÁTI Kht elkészítette egy, a Balaton térség turisztikai projektfejlesztés követelményeivel kapcsolatos tanulmányt, amelynek felhasználásával definiálni lehet az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében megvalósuló, a balatoni turizmus fellendítését célzó legfontosabb kritériumokat. 2. Módszertan Az elmúlt években több vizsgálat irányult a hazai társadalom felépítésének, összetételének, kerékpározással összefüggı érdeklıdési preferenciáinak feltárására. A vizsgálatok egyszerre irányultak a szervezetek vezetıinek, képviselıinek véleményére, illetve magára a társadalom tagjaira, kérdıíves formában. 2 A vizsgálatok eredményei, Magyarországra vetítve univerzális módon kilenc klaszterben integrálódva foglalják össze a honi utakon kerékpározók sokaságát, beleértve a magyar és a külföldi okat is. A csoportok leírásához, azok egymáshoz való arányainak elırejelzéséhez nemzetközi keresleti trendek is segítséget nyújtottak. A Balaton térségére vonatkozóan a Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából a Kerékpáros Magyarország Szövetség Turisztikai Munkacsoportja Bodor Ádám ügyekért felelıs miniszteri biztos bevonásával 2007 ben elkészítette a Balaton régió táji, természeti, kulturális és infrastrukturális adottságainak értékeléséhez kapcsolódó segédanyagot, amely az üdülıkörzet kiemelkedıen kedvezı adottságaihoz kapcsolódó vonzerıleltár összeállítására és formájára tett javaslatot. Ezzel párhuzamban a Balatoni Integrációs Kht szakértıivel, valamint civil szervezetek képviselıivel közös tervezıi munka eredményeként a természeti-táji adottságok, a kulturális emlékek, az infrastruktúra és megközelíthetıség, területi szervezıdések 3 figyelembevétele alapján nyolc fejlesztési kisrégió került kialakításra Ld.: Magyar Kerékpáros Klub által 2002-ben megrendelt piackutatás. A vizsgálat fıbb kutatási területei: a társadalom szolgáltatási igényei, kerékpározási szokásai, kerékpározással kapcsolatos érdeklıdési preferenciái. 3 KSH kistérségek, önkormányzati társulások. 3

4 A kialakított kisrégiók az alábbiak: 1. Kelet-Balaton (Balatonalmáditól Balatonvilágosig végig a BKÜ területi határa mentén) 2. Fıvárosi part (elnevezés egyeztetés alatt) (Balatonvilágostól Szántódig végig a BKÜ területi határa mentén) 3. Somogyi völgyek és hátak vidéke (Szántódtól Fonyódig végig a BKÜ területi határa mentén) 4. Nagyberek (Fonyódtól Balatonkeresztúrig végig a BKÜ területi határa mentén) 5. Kis-Balaton (Balatonkeresztúrtól Keszthely - Alsópáhokig végig a BKÜ területi határa mentén) 6. Keszthelyi-hegység, Nyugat Balaton (Alsópáhok Keszthelytıl Balatonedericsig végig a BKÜ területi határa mentén) 7. Tanúhegyek Balaton-felvidéke (Balatonedericstıl Balatonakaliig végig a BKÜ területi határa mentén) 8. Történelmi Balaton-felvidék (Balatonakalitól Balatonalmádiig végig a BKÜ területi határa mentén) 4 Forrás: VÁTI Kht: A Balaton térség innovatív turisztikai fejlesztési irányai A projekttervezési munka során térinformatikai módszerek kerültek felhasználásra egyrészt földrajzi, másrészt települési vonzerı, harmadrészt kerékpározható utak, turizmust segítı létesítmények vonatkozásában. Az eredmények a 4 A kisrégiók területi kialakításának indoklásával kapcsolatban ld.: VÁTI Kht A Balaton térség innovatív turisztikai fejlesztési irányaihoz kötıdı projektfejlesztési akciók követelményei és alapfeltételei c. munkát, p.: VÁTI Kht A kisrégiók programzárás elıtti végsı területi változata és neve a szakmai munkaértekezletek során határozódott meg május-júniusban. 4

5 tervezımunka során empirikus vizsgálati adatokból kialakított turisztikai célcsoportok szerint egyenként jelennek meg. A kialakított célcsoportok a következık: 1. Fiatalos hobbi hegyi- amatırök belföldrıl 2. Fiatalos hobbi hegyi- amatırök külföldrıl 3. Versenyzı hegyi-ok belföldrıl 4. Országúti ok belföldrıl 5. Kisgyermekes családok 6. Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb gyermekkel 7. Városi fiatalok társasága 8. Tudományos érdeklıdéső természetbúvárok 9. Kultúrvándor A nyolc kisrégió természeti és társadalmi tényezıit együttesen ábrázolva rajzolódnak ki a tervezımunka eredményeként kialakított célcsoportok számára egyedi módon kedvezı és kedvezıtlen, a multiplikatív, illetve a minden lehetséges célcsoport számára kedvezı és kedvezıtlen potenciális kerékpár-turisztikai célterületek. A Balaton térség célcsoportjainak terület- és térség preferenciaérték besorolásai súlyszámok megállapításával véglegesültek. A tervezési munka során a Balaton térségére vonatkozóan egységes tematika alapján szerkesztett települési vonzerı adattár került összeállításra. A helyzetelemzést megelızıen az ügynökség az önkormányzatok segítségét kérve kérdıívek kitöltése által - nagyszabású adatgyőjtési munkát hajtott végre, amely kiterjed a fejlesztési elképzelések megismerésére is. Az adatgyőjtési munka 4 kiemelt területre terjedt ki: - Vonzerık felmérése a turizmus általi elérhetıség szempontjából, - Infrastruktúra felmérés (kerékpárutak, kerékpározható utak), - Jövıben fejlesztési elképzelések megismerése, - Kerékpárbarát szolgáltatások felmérése. Az adatok feldolgozásra, és a program kapcsolódó fejezeteibe beépítésre kerültek. A vonzerık értékelés-besorolásának véglegesítése 5 fıcsoportot eredményezett, amelybıl végül a térinformatikai adatok elıállnak. A vonzerıfıcsoportok az alábbiak: 1. Táj és településkép, egyéb látványelem 2. Természeti 3. Kulturális, mővészeti 4. Történelmi 5. Szolgáltatás 5

6 Az összeállított, vonzerık és települések szintjén paraméterezett adatokból SPSS adatbázis készült, 5 amely az önkormányzatok által szolgáltatott adatok szakelemzés alapját képezi. 3. A vonzerık típusai és földrajzi elhelyezkedése a Balaton térségében A szisztematikus és célzott adatgyőjtés eredményeképpen a 465 különbözı, -turisztikai szempontból hasznosítható vonzerı típus került rögzítésre a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben. E vonzerık a Balaton térség 155 településén helyezkednek el. A vonzerık 1/3-a a Balatoni bringakörút mentén fekvı településeken található, összesen 156 db. A bringakörút településein átlagosan 4 vonzerıt találunk, míg a többi településen 3-at. A legtöbb vonzerıvel rendelkezı települések az adatgyőjtés eredményeképpen Balatonfüred (14 vonzerı), Keszthely (13 vonzerı), Siófok (12 vonzerı), Kıvágóörs (11 vonzerı). A Balatoni bringakörúttal nem közvetlen kapcsolatban lévı települések között Marcali rendelkezik a legtöbb vonzerıvel, összesen 10-el. 6 A Balaton Kiemelt Üdülıkörzetet a turizmus lehetıségei és a turizmuson belül játszott meghatározó szerepe alapján 8 különbözı térség került kialakításra. A vonzerık többsége az északi partot részben lefedı két kisrégióban, a Tanúhegyek Balaton-felvidékén, és a Történelmi Balaton-felvidéken várja a turistákat. Közel minden ötödik vonzerı a somogyi kisrégióban, minden tizedik a Nyugat-Balatonnál és a Keszthelyi-hegységben található. Egymáshoz jellegében hasonló a Nagyberek és a Kis- Balaton kisrégió. E két kisrégióban a vonzerık közel negyede található. Vonzerık területi elhelyezkedése a Balaton térségében* Történelmi Balatonfelvidék 22% Kelet-Balaton 5% Fıvárosi part (elnevezés egyeztetés alatt) 5% Somogyi völgyek és hátak vidéke 19% Tanúhegyek Balaton-felvidéke 23% Keszthelyi-hegység, Nyugat-Balaton 12% Kis-Balaton 8% Nagyberek 6% * a Fıvárosi part kisrégió elnevezése jelenleg egyeztetés alatt áll 5 Az elemzéshez felhasznált 15.0 verziószámú SPSS for Windows programot a Balatoni Integrációs Kht Társadalomtudományi Kutatócsoportja éves rendszerességgel újított licensz szerzıdés alapján jogszerően használja. 6 A vonzerık további településenkénti felsorolását a 8.1. sz. melléklet tartalmazza. 6

7 A vonzerıket jellegük alapján 5 különbözı csoportba soroltuk. A kialakult csoportokba tartozó vonzerık gyakoriságának az alakulása az elızetes várakozások alapján visszatükrözi a térség jellegét. A vonzerık legtöbbje (65,6%; 305 db) kulturális, mővészeti típusú, míg minden ötödik vonzerı táji, vagy településképi látványelem. Vonzerıtípus fıcsoportok megoszlása a Balaton térségében Szolgáltatás 3,7% Történelmi 3,0% Táj és településkép, 19,8% Természeti 8,0% Kulturális, mûvészet 65,6% A természeti értékeken alapuló vonzerıkbıl 37-et találtunk, ami elsı látásra kevésnek tőnik. A magyarázat az, hogy viszonylag elmosódott a határ a táji, tájképi és a természeti vonzerık között: a természeti értékeken alapuló, ám látványelemként is értelmezhetı vonzerıket inkább a táji kategóriába soroltuk. A történelmi és a szolgáltatási típusú vonzerık gyakorisága mindössze 3%- körüli. A mellékelt táblázatból kitőnik, hogy az egyes kisrégiók más-más vonzerı típusban erısek, illetve vonzóak, azzal együtt, hogy az abszolút értékben legtöbb kulturális és mővészeti jellegő vonzerı típusok minden térségben elsıdlegesek. A Kelet-Balaton kisrégióban a vonzerık 47%-a (10 db vonzerı) kulturális és mővészeti jellegő, melyet a táji és településképi vagy egyéb más látványelemre épülı vonzerık követnek. Ezen felül még egy természeti és 2 szolgáltatási jellegő vonzerı található itt. A Balaton déli partjának keleti részét és Siófok környékét magában foglaló Fıvárosi part (elnevezés egyeztetés alatt) kisrégió 25 vonzerejének 2/3-a kulturális mővészeti jellegő, míg negyede látványelemként várja a turistákat. Ezeken kívül egy természeti és egy szolgáltatási jellegő vonzerıt található itt. A tágan vett somogyi partvidéket és háttértelepüléseket magában foglaló Somogyi hátak és völgyek vidéke kisrégió 89 db vonzerejének közel 70%-a kulturális és mővészeti jellegő, ötödük pedig táji és településképi jellegő. 7

8 További négy szolgáltatási, három természeti, és 1 történelmi jellegő vonzerıt találtunk itt. Sajátos adottságai miatt önálló kisrégiót alkot turisztikai szempontból a Nagyberek. Az itt fellelhetı 29 vonzerınek csak alig több mint a fele kulturális-mővészeti jellegő. Táji, természeti és történelmi jellegő vonzerıbıl 5-öt, 4-et illetve 3-at találtunk. A hasonló adottságokkal bíró Kis-Balaton kisrégió 38 vonzerıvel rendelkezik. Ennek fele kulturális-mővészeti jellegő, közel negyede azonban természeti (az összes természeti vonzerı közel negyede található itt), közel ötöde táj-, és településképi jellegő. További 2, illetve 1 vonzerı a szolgáltatási, illetve a történelmi kategóriába sorolható be. Önálló egység a Keszthelyi hegység és a Nyugat-Balaton térsége is. Ebben a térségben az össz-balatoni átlaggal (65,6%) megegyezı mértékben fordul elı kulturális és mővészeti jellegő vonzerık. Ez összesen 36 ilyen típusú vonzerıt, látványosságot jelent. Ebben a kisrégióban közel minden ötödik vonzerı a látványelemként értelmezhetı, míg minden tizedik természeti kategóriába nyert besorolást. Szám szerint a legtöbb vonzerı (107db) a Tanúhegyek Balaton-felvidéke kisrégióban található. Itt a döntı többség (76,6%; 82 db) a mővészeti-kulturális kategóriába került. Másként fogalmazva: a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben fellelt kulturális vonzerık több mint negyede ebben a kisrégióban várja a látogatókat. Táj és településképi vonzerık aránya ebben a kisrégióban 12%, a természetieké 8%. További 4 vonzerıt soroltunk a történelmi kategóriába, míg kifejezetten szolgáltatási jellegőt nem találtunk. Vonzerık szempontjából a második legjobban ellátott kisrégió a Történelmi Balatonfelvidék elnevezést viseli. A kulturális-mővészeti jellegő vonzerık aránya itt is magas (62,4%), de a legtöbb táji és településképi látványelem is itt található, összesen 24, valamint a szolgáltatásokkal csalogató vonzerıkbıl is ide tudtuk a legtöbbet elhelyezni, 6-ot. Ezen felül 5 természeti érték, és további 3 történelmi vonatkozású vonzerı várja itt a turistákat. 4. A vonzerık értékelése a turisztikai célcsoportok szempontjai szerint A turisztikai szempontból releváns vonzerıket a kilenc célcsoport szerint 0 és 10 között terjedı súlyozott skálán értékeltük. Az összes vonzerıt tekintve elmondható, hogy a 9 célcsoport közül a kultúrvándorok (7,16), a tudományos érdeklıdéső természetbúvárok (5,43) és a fiatal családok (4,86) azok, akik a Balaton régió turisztikai vonzerejét a leginkább értékelni tudnák. E csoportokat követi sorrendben a kisgyermekes családok, a városi fiatalok társasága. A sokkal inkább speciálisabb igényekkel rendelkezı és inkább csak a kerékpározás élményét keresı csoportok átlagos preferencia értékei nem, vagy csak alig haladják meg a 3-as átlagot. Az eltérı igények miatt az egyes vonzerı típusok célcsoport preferenciái is eltérnek egymástól. 8

9 Kerékpáros turisztikai célcsoportok preferencia átlagai a vonzerı típusok szerint a Balaton térségében Mean Vonzerı típus Táj és településkép, egyéb látványelem Természeti Kulturális, mővészeti Történelmi Szolgáltatás Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Fiatalos hobby hegyi amatır-belföld Fiatalos hobby hegyi amatır-külföld Versenyzı hegyi belföld Országúti belföld Kis gyermekes család Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb gyermekkel Városi fiatalok társasága Természet búvár (tudományos érdeklıdés) Kultur vándor 4,95 4,83 3,73 3,43 4,90 6,05 5,09 6,93 6,72 4,73 3,78 2,84 2,03 5,54 5,81 4,70 8,38 6,22 2,17 2,12 1,20 1,24 3,01 4,25 2,97 4,65 7,42 4,07 4,21 3,29 2,36 5,36 6,36 4,43 6,57 8,00 5,12 5,00 2,35 1,94 6,35 6,35 6,65 3,88 6,18 3,09 2,96 1,94 1,79 3,78 4,87 3,71 5,43 7,16 A fiatalos, belföldi és külföldi hobby hegyi ok leginkább a szolgáltatási jellegő vonzerık iránt érdeklıdhetnek, ahol pihenhetnek és frissíthetik is magukat. E célcsoport további kedvelt vonzerı típusa a táji-, településképi, valamint a természeti vonzerı. Ezek megtekintése számukra nem annyira cél, mint kerékpározás közbeni járulékos elem. Ennek a célcsoportnak a preferencia adatok alapján a Balaton Kiemelt Üdülıkörzeten belül a történelmi Balaton-felvidék, Kelet-Balaton, a Kis-Balaton, és a Keszthelyi hegység térsége nyújtja a leginkább kedvezı vonzerıket. A versenyzı hegyi ok preferenciái alapvetıen minden vonzerı típust tekintve alacsonyak. Számukra egyértelmően csak járulékos elem egy-egy nevezetesség, vagy a szép táj, kilátás. Az országúti túrázók is alacsony preferencia értékekkel rendelkeznek. Az ı leginkább preferált vonzerı típusuk a táj-, és településképi látványelemek és a történelmi nevezetességek. Számukra a Siófok környéki Fıvárosi part, a Történelmi Balaton-felvidék és a déli part további területei számítanak kedvezınek. A kisgyermekes családok esetében már nem annyira kizárólagos a kerékpározás élménye. İk már egy-egy konkrét úti célt is felkeresnek. Ennek megfelelıen az ı átlagértékeik magasabbak, mint ez elıbb tárgyalt célcsoportoké. A kisgyermekes családok is leginkább a szolgáltatások iránt mutatnak érdeklıdést, de magas értékek állnak a természeti, a történelmi és a táj-, és településképi vonzerık mellett is. A kisgyerekes családok számára a adatok alapján a Kis-Balaton, a Nagyberek és a Balaton-felvidék látszik ideális terepnek A fiatal gyermektelen vagy nagyobb gyermekkel rendelkezı családok esetében hasonlóan alakulnak a preferencia értékek. A különbség annyi, hogy a kisgyermek hiánya miatt ıket jobban érdekelhetik a kulturális-mővészeti vagy a történelmi jellegő vonzerık. Ennek megfelelıen a Balaton-felvidék, a Nagyberek és a Kelet-Balaton lehet számukra megfelelı célterület A városi fiatalok társasága jobbára a könnyedebb szórakozás miatt érkezik egy adott nyaralóhelyre, és ez igaz akkor is, ha a közlekedési eszközük egy kerékpár. E célcsoportot is a szolgáltatási, a természeti, a táji-, településképi vonzerık érdeklik jobban, mint a történelmi, vagy a mővészeti típusba sorolhatóak. Ezzel összhangban ennek a célcsoportnak azok lehetnek az ideális célterületei, ahol a természeti és táji értékek vannak többségben: Kelet- Balaton; Kis Balaton, Történelmi Balaton-felvidék. Az utolsó két célcsoport az értékek alapján az összes vonzerıtípus iránt magas érdeklıdést mutat. 9

10 Kerékpáros turisztikai célcsoportok preferencia átlagai a kisrégiók szerint a Balaton térségében* Mean Térségbesorolás Kelet-Balaton Fıvárosi part Somogyi hátak és völgyek vidéke Nagyberek Kis-Balaton Keszthelyi hegység és Nyugat-Balaton Tanúhegyek Balaton felvidéke Történelmi Balaton-felvidék Balaton Üdülıkörzet Fiatalos hobby Fiatalos hobby Versenyzı hegyi hegyi hegyekerékp amatır_belföld Országúti Kisgyermek Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb Városi fiatalok Természetbúvár (tudományos amatır_külföld áros belföld belföld es család gyermekkel társasága érdeklıdés) vándor 3,29 3,10 2,05 1,67 3,76 5,14 4,24 6,10 6,95 2,36 2,24,80 1,88 3,84 4,44 2,56 5,16 6,92 2,96 2,71 1,91 1,66 3,51 4,46 3,36 5,03 6,78 3,17 2,93 1,97 1,66 4,17 5,38 4,07 5,76 7,41 3,63 3,24 2,45 1,79 4,21 5,16 4,34 6,18 6,71 3,20 3,22 1,93 1,84 3,91 5,24 3,75 5,96 7,47 2,79 2,66 1,73 1,69 3,35 4,52 3,31 5,10 7,27 3,38 3,41 2,24 2,04 4,13 5,20 4,24 5,39 7,41 3,09 2,96 1,94 1,79 3,78 4,87 3,71 5,43 7,16 * a Fıvárosi part kisrégió elnevezése jelenleg egyeztetés alatt áll Kultur A tudományos érdeklıdéső természetbúvárok természeti értékek iránti magas érdeklıdése magától értetıdı, de valószínősíthetıen más értékek iránt is érdeklıdést mutatnak. Így a táji-, településképi látványelemek, és a történelmi vonzerık is vonzóak számukra, míg a kulturális-mővészetiek kevésbé. Mindezek alapján a természetbúvárok számára ideális célterület lehet a Kis-Balaton, a Kelet-Balaton, a Keszthelyi hegység és a Nagyberek is. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a számukra a térség többi területe is sokkal vonzóbb, mint más, eddig tárgyalt célcsoport számára. Kiegyensúlyozottabb preferenciát mutatnak a vonzerık iránt a kultúrvándorok: az ı esetükben elmondható, hogy a táji és a természeti jelegő vonzerıtípusok kivételével minden iránt ık a legérdeklıdıbbek. Ennek megfelelıen a kultúrvándorok számára a Kelet Balatontól a Keszthelyi hegységig bezárólag ideális célterületet lehet kialakítani. 5. Balatoni Bringakörút A Balatoni Bringakörút településein található a turizmus szempontjából lényeges vonzerık legalább harmada, ez igen magas arány, mivel ezek a vonzerık az üdülıkörzet településeinek mintegy ötödén sőrősödnek. 10

11 Vonzerık elhelyezkedése a Balaton térségében , , Balatoni Bringakörút Nem Bringakörút település A Balatoni Bringakörút településein található vonzerık iránti érdeklıdés a kulturális, a természetbúvár a városi fiatalok társasága és a fiatal, gyermek nélküli, vagy nagyobb gyermekkel kerékpározó családok esetében mutat régiós átlag feletti értéket. A nem a bringakörúthoz tartozó települések esetében a többi célcsoport, tehát a belföldi és külföldi hegyi ok, a versenyzı hegyi ok, az országúti ok és a kisgyermekekkel kerékpározó családok preferencia értékei haladják meg a régiós átlagot. Kerékpáros célcsoport vonzerı-értékpreferenciák Mean Bringakörút település Bringakörút település Nem bringakörút település BKÜ Fiatalos hobby hegyi amatır_belföld Fiatalos hobby hegyi amatır_külföld Versenyzı hegyi belföld Országúti belföld Kis gyermekes család Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb gyermekkel Városi fiatalok társasága Természet búvár (tudományos érdeklıdés) Kultur vándor 2,88 2,64 1,60 1,70 3,77 5,19 3,78 5,72 7,61 3,20 3,13 2,11 1,84 3,79 4,71 3,67 5,28 6,92 3,09 2,96 1,94 1,79 3,78 4,87 3,71 5,43 7,16 A Balatoni bringakörút vonzerıinek közel kétharmada kulturális, mővészeti tárgyú, kevéssel több, mint ötöde táji, településképi látványelem, közel tizede természeti vonzerı, amelyek természetesen uralják a területképet, tehát relatív arányukhoz képest jelentıségük sokszoros. A történelmi vonzerık aránya 2 %, a turizmus 11

12 szempontjából célzott szolgáltatások, mint vonzerık aránya vonzerıkataszter 2,5 %-ára tehetı. a teljes bringakörút Vonzerıtípus fıcsoportok megoszlása a Balatoni Bringakörút településein Szolgáltatás 2,5% Történelmi 1,9% Táj és településkép, 22,0% Természeti 8,2% Kulturális, mûvészet 65,4% A táji, településképi látványelemek, mint vonzerık valamennyi turisztikai célcsoport esetében átlag feletti értéket adnak. A természeti vonzerık preferencia értékei a külföldi és a belföldi hegyi ok, a versenyzı hegyi ok, a kisgyermekekkel kerékpározó családok és a természetbúvárok esetében haladják meg a célcsoportok szerinti régiós átlagot, a másik három célcsoport esetében elmaradnak attól. A kulturális, mővészeti vonzerık a kultúrvándor célcsoport esetében mutatnak átlag feletti preferáltságot, a többi célcsoport esetében legfeljebb csak átlaghoz konvergáló preferencia értékekrıl beszélhetünk. A célcsoportok tagjainak többsége elsıdlegesen nem a térségben található kulturális, mővészeti vonzerık miatt keresi fel a térséget, hanem a táj és a természeti kép miatt, amelyek mellé a kulturális, mővészeti vonzerık ugyan szervesen társulnak, de inkább csak másodlagos vonzásjelleggel. A történelmi vonzerık, a várak-várromok, valamennyi célcsoport esetében átlag feletti preferencia értékekkel rendelkeznek, míg a turizmussal szorosan összefüggı szolgáltatások csak a kifejezetten természetbúvárok és a kultúrvándorok esetében maradnak el a célcsoportok régiós átlagától. Kerékpáros célcsoportok preferencia értékei vonzerık szerint a Balatoni Bringakörút településein 12

13 Mean Vonzerı típus Táj és településkép, egyéb látványelem Természeti Kulturális, mővészeti Történelmi Szolgáltatás Bringakörút Fiatalos hobby hegyi amatır_belföld Fiatalos hobby hegyi amatır_külföld Versenyzı hegyi belföld Országúti belföld Kis gyermekes család Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb gyermekkel Városi fiatalok társasága Természet búvár (tudományos érdeklıdéő) Kultur vándor 4,49 4,37 3,14 3,14 4,69 5,91 4,74 7,06 7,00 4,08 3,00 2,31 1,54 4,77 4,69 3,38 8,85 6,15 2,09 1,88,94 1,21 3,18 4,90 3,35 4,86 7,99 4,33 4,33 2,67 2,00 6,00 7,00 5,00 7,33 8,67 4,50 4,50 2,00 2,25 6,00 6,50 7,00 5,00 7,00 2,88 2,64 1,60 1,70 3,77 5,19 3,78 5,72 7,61 Kerékpáros kisrégiók preferenciaértékelései szerint a Kelet-Balaton térsége a belföldi országúti ok és a kultúrvándorok kivételével minden célcsoport esetében átlag feletti értéket mutat. Siófok térsége, azaz a Fıvárosi part (elnevezés egyeztetés alatt) viszont az országúti ok és a kisgyermekkel kerékpározók esetében hangsúlyozottan preferált. A Somogyi hátak és völgyek vidéke a belföldi fiatalos hegyi ok, a versenyzı hegyi ok és a városi fiatalok társasága esetében mondható különösen kedveltnek. A Nagyberek a belföldi országúti ok kivételével minden célcsoport esetében átlag feletti preferencia értéket nyert. Kerékpáros célcsoportok preferencia értékei kisrégiók szerint a Balatoni Bringakörút településein* Mean Térségbesorolás Kelet-Balaton Fıvárosi part Somogyi hátak és völgyek vidéke Nagyberek Kis-Balaton Keszthelyi hegység és Nyugat-Balaton Tanúhegyek Balaton felvidéke Történelmi Balaton-felvidék Balatoni bringakörút összesen Fiatalos hobby hegyi Fiatalos hobby hegyi Versenyzı hegyikerék Országúti Kisgyermekes Fiatal családok gyerek nélkül, vagy nagyobb Városi fiatalok Természetbúvár (tudományos amatır belföld amatır_külföld páros belföld belföld család gyerekkel társasága érdeklıdés) vándor 3,33 3,00 2,42 1,58 4,17 5,33 4,75 6,58 7,17 2,41 2,27,73 2,05 4,05 4,64 2,64 5,27 6,86 3,00 2,13 2,00 1,19 2,88 4,31 4,13 5,50 7,50 3,11 2,89 1,67 1,22 4,33 6,00 4,44 6,56 8,33 2,67 1,44 1,67,89 3,56 4,33 3,11 5,78 6,78 2,70 2,78 1,26 1,96 3,85 5,63 3,74 6,07 7,93 2,58 2,21 1,21 1,50 2,75 4,58 2,92 5,13 7,75 3,25 3,30 2,10 2,00 4,33 5,88 4,53 5,70 7,93 2,88 2,64 1,60 1,70 3,77 5,19 3,78 5,72 7,61 Kultur * a Fıvárosi part kisrégió elnevezése jelenleg egyeztetés alatt áll A Kis-Balaton a természetbúvár ok körében igen kedvelt. A Balaton nyugati területe, a Keszthelyi-hegység környéke többek között a kis és nagyobb gyermekes családokat, a természet- és a kultúra iránt érdeklıdı okat vonzza, de a külföldi és a belföldi országúti ok felé is számottevı vonzerıvel bír. A Tanúhegyek Balatonfelvidéke kulturális értékeivel leginkább a kultúrvándorok érdeklıdésére számíthat, míg a Történelmi Balaton-felvidék a kifejezetten a természet iránt érdeklıdı célcsoport kivételével minden célcsoport esetében régiós átlag feletti preferenciaértékeket kapott. 6. Átlagos napi közúti jármőforgalom a Balaton térségében 2007 évben 13

14 Az OKA 2000 közútforgalmi nyilvántartás adatai szerint a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben 160 különbözı úton lehet közlekedni. A térséget érintı egyetlen autópálya a szelvénynél lép be Somogy megyébe, majd az üdülıkörzet terület szelvénynél hagyja el. Egyszámjegyő fıút is egy található a térségben. A 7-es út Balatonvilágostól délre, a as szelvénynél lép be a BKÜ-be, majd Sávolynál hagyja el a térséget. Másodrendő fıútból 9 halad a térségben, sorrendben: Somogy megyében a 65. sz. és 68. sz.; Veszprém megyében a 71. sz., 72. sz. és 73. sz., míg Zala megyében a 75. sz.; 76. sz. utak. A 71. sz. útnak Veszprém és Zala, a 76. sz. útnak Zala és Somogy megyei szakaszai is vannak. A térség többi útja négy illetve ötszámjegyő, településeket összekötı út. Ilyen útból összesen 151 található a térségben, ebbıl 61 négyszámjegyő, 90 pedig ötszámjegyő. Ezen alacsonyabb rendő utaknak pontosan a fele a Veszprém megyei részen található. Magától értetıdı hogy a térség legforgalmasabb útjai az autópályák és elsı és másodrendő fıutak. Ezek azonban a turisták számára vagy tiltottak, vagy nem javasoltak, ezért ezekkel külön nem foglalkozunk. A kerékpározásra elıírás szerint a 1500 jármő/nap átlagos forgalommal rendelkezı utakat javasolják korlátozás nélkül. Ez utóbbi kitétel azt jelenti, hogy az út mellé nem szükséges külön padkát vagy szélesítést építeni, hanem kerékpárral haladni az úttesten is lehet. A következı kategória a jármő/napi forgalommal rendelkezı út. Ezeken az utakon csak akkor lehet kerékpárral közlekedni, ha az megfelelıen széles az úttest és/vagy rendelkezik megfelelı minıségő padkával. Kerékpáros közlekedésre nem javasoltak azok az utak, ahol a napi átlagos jármőforgalom meghaladja a napi 2000 jármővet. Ezeken az utakra csak akkor lehet túrát kiajánlani, ha kerékpárút is van mellette. A BKÜ-ben a forgalmi adatok alapján kereken 77 olyan út van, ahol a kerékpározás minden további fenntartás nélkül javasolható. Itt azonban megjegyzendı, hogy a rendelkezésre álló forgalmi adatok éves adatból számolt napi átlagok, így nem tartalmazzák a BKÜ-ben oly fontos szezonális tényezıt. Mivel a turizmus általában az idegenforgalmi szezonban zajlik, ezért az éves forgalmi adatok ebben a vonatkozásban kevéssé mérvadóak. A kerékpározásra teljes mértékben javasolt utak mindegyike 4 vagy 5 számjegyő fıút, összesen 77 szakasz. Ezek közül a legtöbb a Veszprém megyei részen található, 38 db, míg Somogyban 30 ilyen út van. Zalában 9 kerékpározásra teljesen alkalmas utat találunk. A kerékpározásra kiegészítéssel javasolt útból 22 db van a térségben. A zalai megyei 75. sz. másodrendő fıút kivételével ezek is mind 4 vagy 5 számjegyő utak. Ezen utak közül 11 van Veszprém megyében, 7 Somogy megyében, 4 Zala megyében. Az alacsonyabb rendő utakról általánosságban elmondható, hogy a négyszámjegyő utak átlagos napi forgalma a Zala megyei részen a legmagasabb (4201 jármő/nap), ezt követi a veszprémi rész (2884 jármő/nap, majd a somogyi rész 2284 db-os napi jármőforgalommal. Az ötszámjegyő utak esetében jelentıs forgalomgyérülésrıl számolhatunk be: Somogyban mindössze 852 jármő/nap ezen utak átlagos fogalma, de a Veszprémi részen sem haladja meg átlagosan a napi jármővet. Az utak megyék szerint részletes átlagos naoi forgalmi értékeit az alább ábrákban lehet megtekinteni.az alacsonyabb rendő utak között van néhány kiemelkedı forgalmú is. A 4 számjegyő utak közül a sz. út Balatonalmádi és Szentkirályszabadja közötti szakaszán több mint 9700 jármő halad naponta. A megye másik ilyen nagy forgalmú négyszámjegyő útja a Veszprém Tapolca közötti sz. út BKÜ-n belüli szakasza. Kiemelkedınek számít a Zala megyei sz. út Keszthely és Zalaszántó közötti, valamint sz. út Keszthely-Alsópáhok-Hévíz közötti szakasza. Ez utóbbi útnak kiemelkedıen magas, átlagosan napi jármőves forgalma van. Az ötszámjegyő utak legforgalmasabbika a sz. út Balatonkenese-Balatonfőzfı közötti szakasza, itt több, mint 11 ezer jármő haladt el 2007-ben átlagosan egy napon. Jelenleg a 71-es parti út elkerülı 14

15 szakasza elkészült, így várható, hogy ennek az útnak a forgalma a közeljövıben jelentısen lecsökken. Átlagos napi jármőforgalom Somogy megye Balaton térségi közútjain 2007 évben Átlagos napi forgalom M közút száma Átlagos napi jármőforgalom Veszprém megye Balaton térségi közútjain 2007 évben Átlagos napi forgalom Közút száma 15

16 Átlagos napi jármőforgalom Zala megye Balaton térségi közútjain 2007 évben átlagos napi forgalom közút száma 16

17 7. A Balaton régió létesítményeinek felméréséhez kapcsolódó térképi ábrázolás A kerékpárút felmérés a Balatoni Bringakörútra és néhány kapcsolódó útvonalra (Balatonalmádi-Veszprém, Tihany, Káli medence, Keszthely-Hévíz, Kis-Balaton térsége, Balatonboglár-Gyugy, Sió-parti kerékpárút) terjedt ki, összesen mintegy 350 km-en. A felmérendı kerékpárút hálózat praktikusan területileg három részre lett felosztva. Az Északi- és Déli part hozzávetıleg 130 km-es szakaszait, és a Nyugat-Balaton, Kis-Balaton térség 90 km-es szakaszát egyaránt a területet jól ismerı, a kerékpárt munkájukban is napi szinten használó személyek mérték fel, párban közlekedve. A bejárás során az adatrögzítés a szakmai felkészítésnek, és a feldolgozás formai követelményeinek megfelelıen történt. A felmérık GPS készülékek segítségével az utak nyomvonalát mint vonalas térképi állományt úgynevezett élt győjtöttek, illetve pontszerő adatokat, melyeket több kategóriába soroltunk. Ilyenek az éleket elválasztó azonosító pontok, úthiba jelzések, táblahelyek, keresztezıdések. Az összegyőjtött koordinátákhoz tartozó szöveges információk egységes táblázatban kerültek feljegyzésre a helyszíneken. A pontokon tapasztalt helyzetkép rögzítésére fényképes dokumentáció készült. Az adatok feldolgozásakor figyelmet kellett arra fordítani, hogy a létrejövı térképi információkat a térinformatikában kevéssé jártas illetve az e szakterületen használt igen drága szoftverekkel nem rendelkezı szakértık, turisztikai szakemberek is használni tudják. Így a világon használatos térinformatikai rendszereken szerkeszthetı állományok mellett készítettünk egy mindenki számára elérhetı állományt is, amely a Google cég Google Earth nevő, ingyenesen letölthetı és használható rendszerén fut. A különbözı kategóriákat más-más ikonnal jelöltük, így például a térképen könnyen megtalálhatók a felmérésbe bevont éttermek, intermodális kapcsolatok, illetve az úthibák is. Fontos tényezı volt még, hogy a vonalas és pontszerő állományokat egy olyan térképi háttérre tudjuk felhelyezni, mely amellett, hogy igen sok információt tartalmaz, használatáért nem kell jogdíjat fizetni, egy átlagos internetkapcsolattal a rendszer használható. Az alaptérképet az internetrıl kapjuk, mely jelen esetben a Balaton-régió területén nagyrészt nagy felbontású mőholdképekbıl áll. A feldolgozás során ezen felül elkészült egy olyan állomány is, mely az adott élekhez kapcsolódó háttérinformációkat út besorolása, szélessége, minıség, stb adatokat is tartalmaz, de ezen információk vizualizálása már térinformatikai tapasztalatot is igényel, illetve komoly hardverilletve szoftver-igény is fellép, ezért ezek bemutatása körülményesebb, bár egy szakértı számára hasznosabb lehet. Oláh György Bringaút Közhasznú Egyesület, Elnök 17

18 8. Melléklet 8.1. Vonzerık települések szerint a Balaton térségében Ábrahámhegy Alsóörs Badacsonytomaj Badacsonytördemic Balatonakali Balatonalmádi Balatonberény Balatonboglár Balatonederics Balatonfenyves Balatonföldvár Balatonfüred Balatonfőzfı Balatongyörök Balatonkenese Balatonlelle Balatonıszöd Balatonrendes Balatonszárszó Balatonszemes Balatonszentgyörgy Balatonszepezd Balatonudvari Balatonvilágos Csopak Fonyód Gyenesdiás Keszthely Örvényes Révfülöp Siófok Ábrahámhegyi vízimalom,xviii. Század,Pálos kolostorrom,bernáth Aurél galéria Törökház; Reformátustemplom; Soma Pince és Bormúzeum Kisfaludy Sándor présháza, és Szegedi Róza ház, Egry József emlékmúzeum, Udvardy Erzsébet képtár, Folly Arborétum, Kutassy pince és présház Kutassy pince, pincés présház Balatonakali tájház, Népi építészeti faluközpont, ArtGenius galéria Szent-jobbkápolna és Szent-Imre plébániatemplom, Vízi múzeum,; Balatonpartisétány és öregpark; Vörösberényi református erıdtemplom Almádi öreghegy: Óvári kilátó, alagút és gızmozdony Múlt-háztájház; Szılıhegyi nádfedeles pincék; Csicsergı-félsziget; Római Katolikus templom Gömbkilátó; Kék-kápolna és Vörös kápolna; Szılıskislaki Kastély és parkja Légli-fazekasház Afrika-múzeum és vadas park; Présházak; Csodabogyós barlang Nagybereki fehérvíz Platánfasor Szívkórház; Balatoni Panteon; Füredi móló; Horváth-ház; Ivócsarnok; Jókai-múzeum; Balatoni borok-háza; Kerektemplom; Tagore sétány; Lóczy-barlang; Koloska-völgy; Kiserdıpark; Papsoka templomrom; Jókai kilátó Mámai templomrom; Téli-nyári bobpálya, Balaton uszoda Szépkilátó, Római telep és fürdı; Becehegyi présházak; Védett fák; Szobakő barlang Tátorjános; Löszfal; Tatárlikak; Népi lakóház és Falumúzeum; Finály Tamás balatonakarattyai örökzöldgyőjtemény; Rákóczi park és szabadságfa Irma-pusztai halastórendszer; Kapoli múzeum és galéria; Rádpusztai templomrom Vincellérlakás és mőemléki pince Népi stílusú épületek Római Katolikus templom; Rákóczi forrás József Attila emlékmő; József Attila emlékmúzeum; Népi lakóház Latinovits Zoltán emlékkiállítás; Postamúzeum; Hunyady Kastély és magtár Agyagbánya és ásatás; Csillagvár; Tájház, talpasház; Magtár és Kastély Évszázados vadkörtefák Evangélikus templom; Református templom; Római Katolikus templom; Présház Savanyúvíz-forrás Savanyúvíz-forrás; Szív alakú sírkövek; Reformátustemplom; Népi lakóházak; Udvari galéria Mészöly Géza emlékmő Dísz kútak; Víg Molnár csárda; Vízimalom; Buday Villa; Csopak Galéria;; Harangtorony; Népi lakóházak-présházak; Ranolder villa; Szent Miklós templomrom Kripta-villa; Cölöpvár; Fonyód-Móló; Nagy-berek; Sipos-hegy; Vár-hegy; Mini Galéria; Természetvédelmi és helytörténeti győjtemény; Villa Galéria Antik kályhák győjteménye; Darnay-féle borpince; Pásztorházi kiállítás; Szent Ilona Római Katolikus kápolna; Gyenesdiási kıfejtı és Nagyerdı Festetics Kastély; Balatoni Múzeum; Helikon Kastély múzeum; Georgikon; Majormúzeum; Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom; Fenékpuszta; Valcum Római kori romjai; Sétáló utca; Mikus Gyula Emlékgaléria Szent Kis Teréz Római Katolikus Templom és Rendház Szent-Miklós temetı és temetıkápolna; Védett vadgesztenyefasor; Zsinagóga Bacchus Bormúzeum és Galéria Malommúzeum,Vízimalom; Hosszúréteki ásatás; Szent-Imre Római Katolikus templom; Templomrom Honismereti győjtemény; templomromok; Tóparti Galéria Kálmán Imre emlékház; Ásványmúzeum; Siófok-Kikötı és parti sétány; Millenniumpark; Tojásmővészeti kiállítás; Töreki halastavak; Sóstó Vendégház,Borharapó; Sió-zsilip; Víztorony; Siófoki tojásfesztivál; Balatonkiliti és környéke; Zsinagóga 18

19 Szántód Tihany Vonyarcvashegy Zamárdi Zánka Alsópáhok Andocs Aszófı Bábonymegyer Balatoncsicsó Balatonendréd Balatonfıkajár Balatonhenye Balatonkeresztúr Balatonmagyaród Balatonszabadi Balatonszılıs Balatonújlak Bálványos Barnag Buzsák Csajág Cserszegtomaj Csömend Dörgicse Felsıörs Felsıpáhok Fınyed Galambok Gamás Garabonc Gyugy Gyulakeszi Hács Hegyesd Hegymagas Hévíz Hidegkút Hollád Szántódpuszta Tihanyi Bencés Apátság; Barátlakások; Tihany-félsziget; Babamúzeum; Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szent Mihály domb; Vashegyi kápolna; Kápolnadomb Kıhegyi kilátó; Vaskereszt emlékmő; Tengeri Akvárium; Mini Hadtörténeti Múzeum Honfoglalási emlékmő; Zamárdi Néprajzi Győjtemény, Tájház Hegyestő geológiai bemutatóhely; Szekeres Károly keramikusmővész kiállítása; Zánkai Református Templom Római Katolikus templom; Horgásztó Mária-ruhák múzeuma; Római Katolikus templom és kolostor; Andocsi halastavak Téltemetı virág; Pincesor;Kövesdi templomrom; Tornácos ház Rudnay emlékház; Református templom; Evangélikus templom templomromok Kájel Csipkeház; Szent-András Római Katolikustemplom; Református templom Sportrepülıtér; Református templom; Somlyó Szılıdomb, eredeti pincesorral Népi épít és zeti emlékek; Templom és romtemplom; Törökugrató Hofstädter Kastély; Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Templom Kis-Balaton, Kápolnapusztai bivalyrezervátum Kányavári-sziget Templomok és Római Katolikus plébánia; Kossuth Lajos szobra Lovasudvar Római kori temetı Mőemlék népi lakóházak; Templomok Római Katolikus templom és kálvária Fehér Kápolna; Tájház; Pincesor; termálfürdı; Nagyboldogasszony romai Katolikus templom Csajág vidéke Arborétum; Margitkilátó; Kútbarlang Csömend és környéke Templomromok; Kıhíd; Kő-völgy; Evangélikus templomok; Templom-tér Gerynehegyi pihenı és panoráma szalonnázó Geológiai bemutatóhely Préposti kúria Bőnbánó Magdolna Romai Katolikus templom Kisnemesi kúria Római Katolikus templom Kis-Balaton Római Katolikus templom, Plébániaház, Kıkereszt Népi lakóház -Tájház Reformátustemplom Horgásztó Termálfürdı,kemping Gamás vidéke Babos-sziget; Kránicz Borház; Kis-Balaton Galéria Kacskovics Kastély; Urunk Mennybemenetele Római Katolikus templom Csobáncvár Római Katolikus Templom Hács környéke Hegyesdi várrom Kıhíd Szent János szoborfülkével Szent-Lırinc Római Katolikus Templom/Lengyel Kápolna Mőemlékprésházak Szanatóriumpark,szoborpark Fontana Filmszínház emeleti kiállítóterem Forradalom és Szabadságharc emlékmő; Hévíz Galéria; Marton-szökıkút Noszlopy kilátó, Koloska-völgy; Falumúzeum; Mőemléknépi épületek Hollád és környéke 19

20 Kapolcs Kapoly Káptalantóti Karád Karmacs Kékkút Kereki Kéthely Kisapáti Kisberény Kıröshegy Kötcse Kıvágóörs Köveskál Küngös Látrány Lengyeltóti Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj Litér Lovas Lulla Marcali Mencshely Mindszentkálla Monostorapáti Monoszló Nagycsepely Nagyrada Nagyvázsony Nemesbük Nemesgulács Nemesvita Nikla Óbudavár Ordacsehi Öcs Mővészetek Völgye Fesztivál; Falumúzeum; Szélmalom; Szentháromság Római Katolikus Templom; Evangélikustemplom; Via Magna Római út maradványai Kapoly és környéke Szent Márton Római Katolikus Templom; Sabarhegyi templomrom; Bodoki szılıhegyi Szent Orbán szobor Tájház; Gárdonyi emléktábla; Szent-László Római Katolikus Templom Templom és templomrom Tájház; Szent Dömötör Római Katolikus Templom Kereki Fehérkıvár; Szent Anna Római Katolikus Templom Pelsonius arabménes Fancsi várrom; Hunyady Kastély és park; Baglashegyi Pince; Szentháromság; Római Katolikus Templom; Kéthely-hegyikápolna; Szentháromság szobor SzentGyörgy-hegy; Szent Kereszt Kápolna; Római Katolikus Templom Kisberényierdı,Csodaszarvasvölgye Római Katolikus Templom; Széchenyi- Kastély és park; Református templom; Kıröshegyi völgyhíd Csillagó-tetı; Evangélikus templom; Iskolamúzeum; Kazay-Keserő kúria és park Sárközy-kert Kıtenger; Ecsérpusztai templomrom; Evangélikus templom; Kerkápoly-ház, tájház; Kerkápoly-kripta; Kisörsi templomrom; Népi jellegő lakóházak; Római Katolikus; Templom; Vincellérház; Pálköve Templomromok; Népi lakóházak; Urunk Mennybemenetele Római Katolikus; Templom; Reformátustemplom; Fekete-hegyi Eötvös-kilátó és környéke Küngös és környéke Látránypusztai ıs-gyep; Szent-Mihály Római Katolikus Templom; Reformátustemplom Zichy Kastély és Kastélypark; Kálvária-templomdomb; Szent-Jakab Római ; Katolikus Templom; Diófaligetültetvény; Kék-tó üdülıfalu Lesencefalu és környéke Kolostorrom; Szent-Jakab Római Katolikus Templom; Kı-orrahegy Láprét; Nedveczky Kastélyparkja; Szent-Anna Római Katolikus Templom Népi lakóházak Reformátustemplom; Római kori villarom İskori festékbánya; Vízimalomrom; Szőz Mária Neve Római Katolikus Templom Savanyúvízforrás Lulla és környéke Helytörténeti Múzeum; Lengyel kúria,zeneiskola; Mayerház; Gyümölcsoltó Boldogasszony Római Katolikus Templom; Széchenyi Kastély és park; Szent Orbán Kápolna; Bernáth Galéria; Lovas Udvar-Boronka; Cigány-csatorna Mesztegnyı; Marcali Városi Gyógyfürdı és Szabadidıközpont Evangélikustemplom,Zsédenyi István emlékmő; Kossuth-emléktábla; Népi lakóházak; Ódorkúria; Református templom; Római Katolikus Templom; Kossuth-kilátó Mindenszentek Római Katolikus Templom, templomromok; Népi lakóházak Falumúzeum; Nepomuki Szent-János Római Katolikus Templom; Almádi bencés kolostro romjai Monoszló környéke; Reformátustemplom; Kopjafás temetı; Lenygyel József íróháza Nagycsepely és környéke; Nagycselyi horgásztó Kis-Balaton Kinizsi vár múzeum és vár; Zichy Kastély; Pálos kolostorrom Szent Péter és Pál Római Katolikus templom Mindszenty emlékmő; Római Katolikus Templom Nemesi kúriák; Római Katolikus Templom Berzsenyi kúria,emlék múzeum és park; Barokkstílusú Római Katolikus Templom Római Katolikus Templom Késı Barokk templom Római Katolikus Templom; Evangélikus templom; Református templom; Falugyőjtemény 20

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Operatív program parti és partközeli települések támogatott pályázat, db elnyert Balaton kiemelt üdülőkörzet további települések

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI DR. SZIGETI ERNŐ: A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI A területfejlesztés és területrendezés során alkalmazott tér- és településstruktúrák (kedvezményezett területek és települések, kiemelt térségek,

Részletesebben

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. A Balaton közvetlen vízgyűjtőterületének jelentős vízgazdálkodási kérdései Konzultációs anyag A vélemények beküldésének

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeinek lehatárolása

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeinek lehatárolása DDRFÜ A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeinek lehatárolása * Xellum Kft. Xellum Kft anyagának rövidített verzióját a Xellum Kft elızetes jóváhagyásával a DDRFÜ készítette. Az eredeti dokumentum

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011.

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016 VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Gyenesdiás,

Részletesebben

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Kodolányi János Fıiskola Turizmus Tanszék Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Konzulens neve: Hinek Mátyás Készítette: Berendy Brigitta Idegenforgalom és Szálloda Székesfehérvár, 2006 Kijelentem,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT, VALAMINT AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSÜGYI DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT, VALAMINT AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSÜGYI DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT, VALAMINT AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYILVÁNTARTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Javaslom: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Dr. Szaló

Részletesebben

Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely

Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2012. szeptember-október 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI...

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Köszöntõ Tisztelt Barátaink, Kedves Vendégeink! Balatonalmádi egyedülálló, amfiteátrumszerû fekvése különleges klímát biztosít a városnak. Aki igazán ismeri ezt a vidéket, tudja, hogy nemcsak a nyár szép,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON Konzulens: Husz Anikó Főiskolai adjunktus Készítette: Hegedüs Eszter Idegenforgalmi

Részletesebben

Balaton. Kedves Vendégünk! Tartalom

Balaton. Kedves Vendégünk! Tartalom Kedves Vendégünk! Szeretettel köszöntjük Önt a páratlan szépségű Balaton régióban. A Balaton régió Magyarország egyik legkedveltebb desztinációja, ahol túrázhat a Nemzeti Park csodás területén, az egyedülálló

Részletesebben

A BALATON NAGYTÉRSÉG KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY -

A BALATON NAGYTÉRSÉG KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - A BALATON NAGYTÉRSÉG KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - Készítette: A Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából: F & B Consulting Bt. 2007. június Szerzők Bánhidai Csilla

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004.

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004. Mérnöki Iroda Kft. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Tel:06-1-212-9786 Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036. Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Valcum Nyugat-Balaton Fejlesztési

Részletesebben

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA

VÉRTESI NATÚRPARK ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA ALAPÍTÓ DOKUMENTUMA 2005. MÁRCIUS PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY KÉSZÍTETTÉK FEKETÉNÉ SZABÓ ERZSÉBET (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KARSA DÓRA (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY) KLÉBERT ANTAL (PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY)

Részletesebben

tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25

tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25 tartalom Balaton...7 BADACSONYI BORVIDÉK...11 A természet közelében...15 Kulturális kalandok...21 Aktivitás...25 településeink BADACSONYTOMAJ, BADACSONYÖRS, BADACSONY BADACSONYTÖRDEMIC, BADACSONYLÁBDIHEGY

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

Szekszárd MJV IVS. A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés. IVS 2. fejezet SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárd MJV IVS. A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés. IVS 2. fejezet SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA Szekszárd MJV IVS A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés IVS 2. fejezet 1. oldal a 164-ből Tartalom Tartalom 1...3 1.1 Gazdaság...3 1.1.1 A szekszárdi vállalkozások összegzése ágazati szerkezet

Részletesebben

Egy önmagára talált kistérség

Egy önmagára talált kistérség A Nyugat-Balaton régiójának fenntartható fejlődést ígérő példái Huszti Levente Bevezetés Az új évezred kezdetén megfigyelhető, hogy a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a nemzetközi

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 > A Balaton és környéke b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 Hat borvidék ezernyi íze / 23 A múlt nyomában / 28 A régió követei / 33 Programajánló

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1

Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 2008. május Integrált Városfejlesztési Stratégia 2 Tartalomjegyzék Bevezetı... 6 1. Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben