BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM"

Átírás

1 Társadalomtudományi Kutatócsoport BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM HELYZETELEMZÉS Balatonfüred 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Módszertan A vonzerık típusai és földrajzi elhelyezkedése a Balaton térségében A vonzerık értékelése a turisztikai célcsoportok szempontjai szerint Balatoni Bringakörút Átlagos napi közúti jármőforgalom a Balaton térségében 2007 évben A Balaton régió létesítményeinek felméréséhez kapcsolódó térképi ábrázolás Mellékletek Vonzerık települések szerint a Balaton térségében Kerékpár turisztikai vonzerık a Balaton térségben CD-n mellékelve 8.3. Kerékpárút felmérések, fényképek CD-n mellékelve 8.4. Helyzetfeltárás eredményeként készített térinformatikai térkép CD-n mellékelve 2

3 1. Bevezetés Magyarország, ezen belül a Balaton térsége a turizmus szempontjából a fejlıdı piacok közé sorolható, számos kiaknázatlan lehetıséggel rendelkezik mind a oknak nyújtott szolgáltatások, mind a vendéglátás területén. Az elmúlt néhány évben komoly elırelépések történtek a hazai turizmus fejlesztése, lehetıségeinek sokkal magasabb hatásfokú kiaknázása irányában Magyarországon. Eredendıen civil kezdeményezések hatására a kormányzat 2005-ben tárcaközi munkacsoportot állított a turizmus fejlesztési lehetıségeinek feltárása érdekében, és miniszteri biztost nevezett ki a munka koordinálására. A munkacsoport elkészítette a közötti idıszakra vonatkozó Kerékpáros Magyarország Programot, 1 amely a fejlesztési irányok alapjait képezi. Ezzel a munkával párhuzamban az ÖTM Területfejlesztési Fıosztályának megbízásából a VÁTI Kht elkészítette egy, a Balaton térség turisztikai projektfejlesztés követelményeivel kapcsolatos tanulmányt, amelynek felhasználásával definiálni lehet az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében megvalósuló, a balatoni turizmus fellendítését célzó legfontosabb kritériumokat. 2. Módszertan Az elmúlt években több vizsgálat irányult a hazai társadalom felépítésének, összetételének, kerékpározással összefüggı érdeklıdési preferenciáinak feltárására. A vizsgálatok egyszerre irányultak a szervezetek vezetıinek, képviselıinek véleményére, illetve magára a társadalom tagjaira, kérdıíves formában. 2 A vizsgálatok eredményei, Magyarországra vetítve univerzális módon kilenc klaszterben integrálódva foglalják össze a honi utakon kerékpározók sokaságát, beleértve a magyar és a külföldi okat is. A csoportok leírásához, azok egymáshoz való arányainak elırejelzéséhez nemzetközi keresleti trendek is segítséget nyújtottak. A Balaton térségére vonatkozóan a Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából a Kerékpáros Magyarország Szövetség Turisztikai Munkacsoportja Bodor Ádám ügyekért felelıs miniszteri biztos bevonásával 2007 ben elkészítette a Balaton régió táji, természeti, kulturális és infrastrukturális adottságainak értékeléséhez kapcsolódó segédanyagot, amely az üdülıkörzet kiemelkedıen kedvezı adottságaihoz kapcsolódó vonzerıleltár összeállítására és formájára tett javaslatot. Ezzel párhuzamban a Balatoni Integrációs Kht szakértıivel, valamint civil szervezetek képviselıivel közös tervezıi munka eredményeként a természeti-táji adottságok, a kulturális emlékek, az infrastruktúra és megközelíthetıség, területi szervezıdések 3 figyelembevétele alapján nyolc fejlesztési kisrégió került kialakításra Ld.: Magyar Kerékpáros Klub által 2002-ben megrendelt piackutatás. A vizsgálat fıbb kutatási területei: a társadalom szolgáltatási igényei, kerékpározási szokásai, kerékpározással kapcsolatos érdeklıdési preferenciái. 3 KSH kistérségek, önkormányzati társulások. 3

4 A kialakított kisrégiók az alábbiak: 1. Kelet-Balaton (Balatonalmáditól Balatonvilágosig végig a BKÜ területi határa mentén) 2. Fıvárosi part (elnevezés egyeztetés alatt) (Balatonvilágostól Szántódig végig a BKÜ területi határa mentén) 3. Somogyi völgyek és hátak vidéke (Szántódtól Fonyódig végig a BKÜ területi határa mentén) 4. Nagyberek (Fonyódtól Balatonkeresztúrig végig a BKÜ területi határa mentén) 5. Kis-Balaton (Balatonkeresztúrtól Keszthely - Alsópáhokig végig a BKÜ területi határa mentén) 6. Keszthelyi-hegység, Nyugat Balaton (Alsópáhok Keszthelytıl Balatonedericsig végig a BKÜ területi határa mentén) 7. Tanúhegyek Balaton-felvidéke (Balatonedericstıl Balatonakaliig végig a BKÜ területi határa mentén) 8. Történelmi Balaton-felvidék (Balatonakalitól Balatonalmádiig végig a BKÜ területi határa mentén) 4 Forrás: VÁTI Kht: A Balaton térség innovatív turisztikai fejlesztési irányai A projekttervezési munka során térinformatikai módszerek kerültek felhasználásra egyrészt földrajzi, másrészt települési vonzerı, harmadrészt kerékpározható utak, turizmust segítı létesítmények vonatkozásában. Az eredmények a 4 A kisrégiók területi kialakításának indoklásával kapcsolatban ld.: VÁTI Kht A Balaton térség innovatív turisztikai fejlesztési irányaihoz kötıdı projektfejlesztési akciók követelményei és alapfeltételei c. munkát, p.: VÁTI Kht A kisrégiók programzárás elıtti végsı területi változata és neve a szakmai munkaértekezletek során határozódott meg május-júniusban. 4

5 tervezımunka során empirikus vizsgálati adatokból kialakított turisztikai célcsoportok szerint egyenként jelennek meg. A kialakított célcsoportok a következık: 1. Fiatalos hobbi hegyi- amatırök belföldrıl 2. Fiatalos hobbi hegyi- amatırök külföldrıl 3. Versenyzı hegyi-ok belföldrıl 4. Országúti ok belföldrıl 5. Kisgyermekes családok 6. Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb gyermekkel 7. Városi fiatalok társasága 8. Tudományos érdeklıdéső természetbúvárok 9. Kultúrvándor A nyolc kisrégió természeti és társadalmi tényezıit együttesen ábrázolva rajzolódnak ki a tervezımunka eredményeként kialakított célcsoportok számára egyedi módon kedvezı és kedvezıtlen, a multiplikatív, illetve a minden lehetséges célcsoport számára kedvezı és kedvezıtlen potenciális kerékpár-turisztikai célterületek. A Balaton térség célcsoportjainak terület- és térség preferenciaérték besorolásai súlyszámok megállapításával véglegesültek. A tervezési munka során a Balaton térségére vonatkozóan egységes tematika alapján szerkesztett települési vonzerı adattár került összeállításra. A helyzetelemzést megelızıen az ügynökség az önkormányzatok segítségét kérve kérdıívek kitöltése által - nagyszabású adatgyőjtési munkát hajtott végre, amely kiterjed a fejlesztési elképzelések megismerésére is. Az adatgyőjtési munka 4 kiemelt területre terjedt ki: - Vonzerık felmérése a turizmus általi elérhetıség szempontjából, - Infrastruktúra felmérés (kerékpárutak, kerékpározható utak), - Jövıben fejlesztési elképzelések megismerése, - Kerékpárbarát szolgáltatások felmérése. Az adatok feldolgozásra, és a program kapcsolódó fejezeteibe beépítésre kerültek. A vonzerık értékelés-besorolásának véglegesítése 5 fıcsoportot eredményezett, amelybıl végül a térinformatikai adatok elıállnak. A vonzerıfıcsoportok az alábbiak: 1. Táj és településkép, egyéb látványelem 2. Természeti 3. Kulturális, mővészeti 4. Történelmi 5. Szolgáltatás 5

6 Az összeállított, vonzerık és települések szintjén paraméterezett adatokból SPSS adatbázis készült, 5 amely az önkormányzatok által szolgáltatott adatok szakelemzés alapját képezi. 3. A vonzerık típusai és földrajzi elhelyezkedése a Balaton térségében A szisztematikus és célzott adatgyőjtés eredményeképpen a 465 különbözı, -turisztikai szempontból hasznosítható vonzerı típus került rögzítésre a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben. E vonzerık a Balaton térség 155 településén helyezkednek el. A vonzerık 1/3-a a Balatoni bringakörút mentén fekvı településeken található, összesen 156 db. A bringakörút településein átlagosan 4 vonzerıt találunk, míg a többi településen 3-at. A legtöbb vonzerıvel rendelkezı települések az adatgyőjtés eredményeképpen Balatonfüred (14 vonzerı), Keszthely (13 vonzerı), Siófok (12 vonzerı), Kıvágóörs (11 vonzerı). A Balatoni bringakörúttal nem közvetlen kapcsolatban lévı települések között Marcali rendelkezik a legtöbb vonzerıvel, összesen 10-el. 6 A Balaton Kiemelt Üdülıkörzetet a turizmus lehetıségei és a turizmuson belül játszott meghatározó szerepe alapján 8 különbözı térség került kialakításra. A vonzerık többsége az északi partot részben lefedı két kisrégióban, a Tanúhegyek Balaton-felvidékén, és a Történelmi Balaton-felvidéken várja a turistákat. Közel minden ötödik vonzerı a somogyi kisrégióban, minden tizedik a Nyugat-Balatonnál és a Keszthelyi-hegységben található. Egymáshoz jellegében hasonló a Nagyberek és a Kis- Balaton kisrégió. E két kisrégióban a vonzerık közel negyede található. Vonzerık területi elhelyezkedése a Balaton térségében* Történelmi Balatonfelvidék 22% Kelet-Balaton 5% Fıvárosi part (elnevezés egyeztetés alatt) 5% Somogyi völgyek és hátak vidéke 19% Tanúhegyek Balaton-felvidéke 23% Keszthelyi-hegység, Nyugat-Balaton 12% Kis-Balaton 8% Nagyberek 6% * a Fıvárosi part kisrégió elnevezése jelenleg egyeztetés alatt áll 5 Az elemzéshez felhasznált 15.0 verziószámú SPSS for Windows programot a Balatoni Integrációs Kht Társadalomtudományi Kutatócsoportja éves rendszerességgel újított licensz szerzıdés alapján jogszerően használja. 6 A vonzerık további településenkénti felsorolását a 8.1. sz. melléklet tartalmazza. 6

7 A vonzerıket jellegük alapján 5 különbözı csoportba soroltuk. A kialakult csoportokba tartozó vonzerık gyakoriságának az alakulása az elızetes várakozások alapján visszatükrözi a térség jellegét. A vonzerık legtöbbje (65,6%; 305 db) kulturális, mővészeti típusú, míg minden ötödik vonzerı táji, vagy településképi látványelem. Vonzerıtípus fıcsoportok megoszlása a Balaton térségében Szolgáltatás 3,7% Történelmi 3,0% Táj és településkép, 19,8% Természeti 8,0% Kulturális, mûvészet 65,6% A természeti értékeken alapuló vonzerıkbıl 37-et találtunk, ami elsı látásra kevésnek tőnik. A magyarázat az, hogy viszonylag elmosódott a határ a táji, tájképi és a természeti vonzerık között: a természeti értékeken alapuló, ám látványelemként is értelmezhetı vonzerıket inkább a táji kategóriába soroltuk. A történelmi és a szolgáltatási típusú vonzerık gyakorisága mindössze 3%- körüli. A mellékelt táblázatból kitőnik, hogy az egyes kisrégiók más-más vonzerı típusban erısek, illetve vonzóak, azzal együtt, hogy az abszolút értékben legtöbb kulturális és mővészeti jellegő vonzerı típusok minden térségben elsıdlegesek. A Kelet-Balaton kisrégióban a vonzerık 47%-a (10 db vonzerı) kulturális és mővészeti jellegő, melyet a táji és településképi vagy egyéb más látványelemre épülı vonzerık követnek. Ezen felül még egy természeti és 2 szolgáltatási jellegő vonzerı található itt. A Balaton déli partjának keleti részét és Siófok környékét magában foglaló Fıvárosi part (elnevezés egyeztetés alatt) kisrégió 25 vonzerejének 2/3-a kulturális mővészeti jellegő, míg negyede látványelemként várja a turistákat. Ezeken kívül egy természeti és egy szolgáltatási jellegő vonzerıt található itt. A tágan vett somogyi partvidéket és háttértelepüléseket magában foglaló Somogyi hátak és völgyek vidéke kisrégió 89 db vonzerejének közel 70%-a kulturális és mővészeti jellegő, ötödük pedig táji és településképi jellegő. 7

8 További négy szolgáltatási, három természeti, és 1 történelmi jellegő vonzerıt találtunk itt. Sajátos adottságai miatt önálló kisrégiót alkot turisztikai szempontból a Nagyberek. Az itt fellelhetı 29 vonzerınek csak alig több mint a fele kulturális-mővészeti jellegő. Táji, természeti és történelmi jellegő vonzerıbıl 5-öt, 4-et illetve 3-at találtunk. A hasonló adottságokkal bíró Kis-Balaton kisrégió 38 vonzerıvel rendelkezik. Ennek fele kulturális-mővészeti jellegő, közel negyede azonban természeti (az összes természeti vonzerı közel negyede található itt), közel ötöde táj-, és településképi jellegő. További 2, illetve 1 vonzerı a szolgáltatási, illetve a történelmi kategóriába sorolható be. Önálló egység a Keszthelyi hegység és a Nyugat-Balaton térsége is. Ebben a térségben az össz-balatoni átlaggal (65,6%) megegyezı mértékben fordul elı kulturális és mővészeti jellegő vonzerık. Ez összesen 36 ilyen típusú vonzerıt, látványosságot jelent. Ebben a kisrégióban közel minden ötödik vonzerı a látványelemként értelmezhetı, míg minden tizedik természeti kategóriába nyert besorolást. Szám szerint a legtöbb vonzerı (107db) a Tanúhegyek Balaton-felvidéke kisrégióban található. Itt a döntı többség (76,6%; 82 db) a mővészeti-kulturális kategóriába került. Másként fogalmazva: a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben fellelt kulturális vonzerık több mint negyede ebben a kisrégióban várja a látogatókat. Táj és településképi vonzerık aránya ebben a kisrégióban 12%, a természetieké 8%. További 4 vonzerıt soroltunk a történelmi kategóriába, míg kifejezetten szolgáltatási jellegőt nem találtunk. Vonzerık szempontjából a második legjobban ellátott kisrégió a Történelmi Balatonfelvidék elnevezést viseli. A kulturális-mővészeti jellegő vonzerık aránya itt is magas (62,4%), de a legtöbb táji és településképi látványelem is itt található, összesen 24, valamint a szolgáltatásokkal csalogató vonzerıkbıl is ide tudtuk a legtöbbet elhelyezni, 6-ot. Ezen felül 5 természeti érték, és további 3 történelmi vonatkozású vonzerı várja itt a turistákat. 4. A vonzerık értékelése a turisztikai célcsoportok szempontjai szerint A turisztikai szempontból releváns vonzerıket a kilenc célcsoport szerint 0 és 10 között terjedı súlyozott skálán értékeltük. Az összes vonzerıt tekintve elmondható, hogy a 9 célcsoport közül a kultúrvándorok (7,16), a tudományos érdeklıdéső természetbúvárok (5,43) és a fiatal családok (4,86) azok, akik a Balaton régió turisztikai vonzerejét a leginkább értékelni tudnák. E csoportokat követi sorrendben a kisgyermekes családok, a városi fiatalok társasága. A sokkal inkább speciálisabb igényekkel rendelkezı és inkább csak a kerékpározás élményét keresı csoportok átlagos preferencia értékei nem, vagy csak alig haladják meg a 3-as átlagot. Az eltérı igények miatt az egyes vonzerı típusok célcsoport preferenciái is eltérnek egymástól. 8

9 Kerékpáros turisztikai célcsoportok preferencia átlagai a vonzerı típusok szerint a Balaton térségében Mean Vonzerı típus Táj és településkép, egyéb látványelem Természeti Kulturális, mővészeti Történelmi Szolgáltatás Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Fiatalos hobby hegyi amatır-belföld Fiatalos hobby hegyi amatır-külföld Versenyzı hegyi belföld Országúti belföld Kis gyermekes család Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb gyermekkel Városi fiatalok társasága Természet búvár (tudományos érdeklıdés) Kultur vándor 4,95 4,83 3,73 3,43 4,90 6,05 5,09 6,93 6,72 4,73 3,78 2,84 2,03 5,54 5,81 4,70 8,38 6,22 2,17 2,12 1,20 1,24 3,01 4,25 2,97 4,65 7,42 4,07 4,21 3,29 2,36 5,36 6,36 4,43 6,57 8,00 5,12 5,00 2,35 1,94 6,35 6,35 6,65 3,88 6,18 3,09 2,96 1,94 1,79 3,78 4,87 3,71 5,43 7,16 A fiatalos, belföldi és külföldi hobby hegyi ok leginkább a szolgáltatási jellegő vonzerık iránt érdeklıdhetnek, ahol pihenhetnek és frissíthetik is magukat. E célcsoport további kedvelt vonzerı típusa a táji-, településképi, valamint a természeti vonzerı. Ezek megtekintése számukra nem annyira cél, mint kerékpározás közbeni járulékos elem. Ennek a célcsoportnak a preferencia adatok alapján a Balaton Kiemelt Üdülıkörzeten belül a történelmi Balaton-felvidék, Kelet-Balaton, a Kis-Balaton, és a Keszthelyi hegység térsége nyújtja a leginkább kedvezı vonzerıket. A versenyzı hegyi ok preferenciái alapvetıen minden vonzerı típust tekintve alacsonyak. Számukra egyértelmően csak járulékos elem egy-egy nevezetesség, vagy a szép táj, kilátás. Az országúti túrázók is alacsony preferencia értékekkel rendelkeznek. Az ı leginkább preferált vonzerı típusuk a táj-, és településképi látványelemek és a történelmi nevezetességek. Számukra a Siófok környéki Fıvárosi part, a Történelmi Balaton-felvidék és a déli part további területei számítanak kedvezınek. A kisgyermekes családok esetében már nem annyira kizárólagos a kerékpározás élménye. İk már egy-egy konkrét úti célt is felkeresnek. Ennek megfelelıen az ı átlagértékeik magasabbak, mint ez elıbb tárgyalt célcsoportoké. A kisgyermekes családok is leginkább a szolgáltatások iránt mutatnak érdeklıdést, de magas értékek állnak a természeti, a történelmi és a táj-, és településképi vonzerık mellett is. A kisgyerekes családok számára a adatok alapján a Kis-Balaton, a Nagyberek és a Balaton-felvidék látszik ideális terepnek A fiatal gyermektelen vagy nagyobb gyermekkel rendelkezı családok esetében hasonlóan alakulnak a preferencia értékek. A különbség annyi, hogy a kisgyermek hiánya miatt ıket jobban érdekelhetik a kulturális-mővészeti vagy a történelmi jellegő vonzerık. Ennek megfelelıen a Balaton-felvidék, a Nagyberek és a Kelet-Balaton lehet számukra megfelelı célterület A városi fiatalok társasága jobbára a könnyedebb szórakozás miatt érkezik egy adott nyaralóhelyre, és ez igaz akkor is, ha a közlekedési eszközük egy kerékpár. E célcsoportot is a szolgáltatási, a természeti, a táji-, településképi vonzerık érdeklik jobban, mint a történelmi, vagy a mővészeti típusba sorolhatóak. Ezzel összhangban ennek a célcsoportnak azok lehetnek az ideális célterületei, ahol a természeti és táji értékek vannak többségben: Kelet- Balaton; Kis Balaton, Történelmi Balaton-felvidék. Az utolsó két célcsoport az értékek alapján az összes vonzerıtípus iránt magas érdeklıdést mutat. 9

10 Kerékpáros turisztikai célcsoportok preferencia átlagai a kisrégiók szerint a Balaton térségében* Mean Térségbesorolás Kelet-Balaton Fıvárosi part Somogyi hátak és völgyek vidéke Nagyberek Kis-Balaton Keszthelyi hegység és Nyugat-Balaton Tanúhegyek Balaton felvidéke Történelmi Balaton-felvidék Balaton Üdülıkörzet Fiatalos hobby Fiatalos hobby Versenyzı hegyi hegyi hegyekerékp amatır_belföld Országúti Kisgyermek Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb Városi fiatalok Természetbúvár (tudományos amatır_külföld áros belföld belföld es család gyermekkel társasága érdeklıdés) vándor 3,29 3,10 2,05 1,67 3,76 5,14 4,24 6,10 6,95 2,36 2,24,80 1,88 3,84 4,44 2,56 5,16 6,92 2,96 2,71 1,91 1,66 3,51 4,46 3,36 5,03 6,78 3,17 2,93 1,97 1,66 4,17 5,38 4,07 5,76 7,41 3,63 3,24 2,45 1,79 4,21 5,16 4,34 6,18 6,71 3,20 3,22 1,93 1,84 3,91 5,24 3,75 5,96 7,47 2,79 2,66 1,73 1,69 3,35 4,52 3,31 5,10 7,27 3,38 3,41 2,24 2,04 4,13 5,20 4,24 5,39 7,41 3,09 2,96 1,94 1,79 3,78 4,87 3,71 5,43 7,16 * a Fıvárosi part kisrégió elnevezése jelenleg egyeztetés alatt áll Kultur A tudományos érdeklıdéső természetbúvárok természeti értékek iránti magas érdeklıdése magától értetıdı, de valószínősíthetıen más értékek iránt is érdeklıdést mutatnak. Így a táji-, településképi látványelemek, és a történelmi vonzerık is vonzóak számukra, míg a kulturális-mővészetiek kevésbé. Mindezek alapján a természetbúvárok számára ideális célterület lehet a Kis-Balaton, a Kelet-Balaton, a Keszthelyi hegység és a Nagyberek is. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a számukra a térség többi területe is sokkal vonzóbb, mint más, eddig tárgyalt célcsoport számára. Kiegyensúlyozottabb preferenciát mutatnak a vonzerık iránt a kultúrvándorok: az ı esetükben elmondható, hogy a táji és a természeti jelegő vonzerıtípusok kivételével minden iránt ık a legérdeklıdıbbek. Ennek megfelelıen a kultúrvándorok számára a Kelet Balatontól a Keszthelyi hegységig bezárólag ideális célterületet lehet kialakítani. 5. Balatoni Bringakörút A Balatoni Bringakörút településein található a turizmus szempontjából lényeges vonzerık legalább harmada, ez igen magas arány, mivel ezek a vonzerık az üdülıkörzet településeinek mintegy ötödén sőrősödnek. 10

11 Vonzerık elhelyezkedése a Balaton térségében , , Balatoni Bringakörút Nem Bringakörút település A Balatoni Bringakörút településein található vonzerık iránti érdeklıdés a kulturális, a természetbúvár a városi fiatalok társasága és a fiatal, gyermek nélküli, vagy nagyobb gyermekkel kerékpározó családok esetében mutat régiós átlag feletti értéket. A nem a bringakörúthoz tartozó települések esetében a többi célcsoport, tehát a belföldi és külföldi hegyi ok, a versenyzı hegyi ok, az országúti ok és a kisgyermekekkel kerékpározó családok preferencia értékei haladják meg a régiós átlagot. Kerékpáros célcsoport vonzerı-értékpreferenciák Mean Bringakörút település Bringakörút település Nem bringakörút település BKÜ Fiatalos hobby hegyi amatır_belföld Fiatalos hobby hegyi amatır_külföld Versenyzı hegyi belföld Országúti belföld Kis gyermekes család Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb gyermekkel Városi fiatalok társasága Természet búvár (tudományos érdeklıdés) Kultur vándor 2,88 2,64 1,60 1,70 3,77 5,19 3,78 5,72 7,61 3,20 3,13 2,11 1,84 3,79 4,71 3,67 5,28 6,92 3,09 2,96 1,94 1,79 3,78 4,87 3,71 5,43 7,16 A Balatoni bringakörút vonzerıinek közel kétharmada kulturális, mővészeti tárgyú, kevéssel több, mint ötöde táji, településképi látványelem, közel tizede természeti vonzerı, amelyek természetesen uralják a területképet, tehát relatív arányukhoz képest jelentıségük sokszoros. A történelmi vonzerık aránya 2 %, a turizmus 11

12 szempontjából célzott szolgáltatások, mint vonzerık aránya vonzerıkataszter 2,5 %-ára tehetı. a teljes bringakörút Vonzerıtípus fıcsoportok megoszlása a Balatoni Bringakörút településein Szolgáltatás 2,5% Történelmi 1,9% Táj és településkép, 22,0% Természeti 8,2% Kulturális, mûvészet 65,4% A táji, településképi látványelemek, mint vonzerık valamennyi turisztikai célcsoport esetében átlag feletti értéket adnak. A természeti vonzerık preferencia értékei a külföldi és a belföldi hegyi ok, a versenyzı hegyi ok, a kisgyermekekkel kerékpározó családok és a természetbúvárok esetében haladják meg a célcsoportok szerinti régiós átlagot, a másik három célcsoport esetében elmaradnak attól. A kulturális, mővészeti vonzerık a kultúrvándor célcsoport esetében mutatnak átlag feletti preferáltságot, a többi célcsoport esetében legfeljebb csak átlaghoz konvergáló preferencia értékekrıl beszélhetünk. A célcsoportok tagjainak többsége elsıdlegesen nem a térségben található kulturális, mővészeti vonzerık miatt keresi fel a térséget, hanem a táj és a természeti kép miatt, amelyek mellé a kulturális, mővészeti vonzerık ugyan szervesen társulnak, de inkább csak másodlagos vonzásjelleggel. A történelmi vonzerık, a várak-várromok, valamennyi célcsoport esetében átlag feletti preferencia értékekkel rendelkeznek, míg a turizmussal szorosan összefüggı szolgáltatások csak a kifejezetten természetbúvárok és a kultúrvándorok esetében maradnak el a célcsoportok régiós átlagától. Kerékpáros célcsoportok preferencia értékei vonzerık szerint a Balatoni Bringakörút településein 12

13 Mean Vonzerı típus Táj és településkép, egyéb látványelem Természeti Kulturális, mővészeti Történelmi Szolgáltatás Bringakörút Fiatalos hobby hegyi amatır_belföld Fiatalos hobby hegyi amatır_külföld Versenyzı hegyi belföld Országúti belföld Kis gyermekes család Fiatal családok gyermek nélkül, vagy nagyobb gyermekkel Városi fiatalok társasága Természet búvár (tudományos érdeklıdéő) Kultur vándor 4,49 4,37 3,14 3,14 4,69 5,91 4,74 7,06 7,00 4,08 3,00 2,31 1,54 4,77 4,69 3,38 8,85 6,15 2,09 1,88,94 1,21 3,18 4,90 3,35 4,86 7,99 4,33 4,33 2,67 2,00 6,00 7,00 5,00 7,33 8,67 4,50 4,50 2,00 2,25 6,00 6,50 7,00 5,00 7,00 2,88 2,64 1,60 1,70 3,77 5,19 3,78 5,72 7,61 Kerékpáros kisrégiók preferenciaértékelései szerint a Kelet-Balaton térsége a belföldi országúti ok és a kultúrvándorok kivételével minden célcsoport esetében átlag feletti értéket mutat. Siófok térsége, azaz a Fıvárosi part (elnevezés egyeztetés alatt) viszont az országúti ok és a kisgyermekkel kerékpározók esetében hangsúlyozottan preferált. A Somogyi hátak és völgyek vidéke a belföldi fiatalos hegyi ok, a versenyzı hegyi ok és a városi fiatalok társasága esetében mondható különösen kedveltnek. A Nagyberek a belföldi országúti ok kivételével minden célcsoport esetében átlag feletti preferencia értéket nyert. Kerékpáros célcsoportok preferencia értékei kisrégiók szerint a Balatoni Bringakörút településein* Mean Térségbesorolás Kelet-Balaton Fıvárosi part Somogyi hátak és völgyek vidéke Nagyberek Kis-Balaton Keszthelyi hegység és Nyugat-Balaton Tanúhegyek Balaton felvidéke Történelmi Balaton-felvidék Balatoni bringakörút összesen Fiatalos hobby hegyi Fiatalos hobby hegyi Versenyzı hegyikerék Országúti Kisgyermekes Fiatal családok gyerek nélkül, vagy nagyobb Városi fiatalok Természetbúvár (tudományos amatır belföld amatır_külföld páros belföld belföld család gyerekkel társasága érdeklıdés) vándor 3,33 3,00 2,42 1,58 4,17 5,33 4,75 6,58 7,17 2,41 2,27,73 2,05 4,05 4,64 2,64 5,27 6,86 3,00 2,13 2,00 1,19 2,88 4,31 4,13 5,50 7,50 3,11 2,89 1,67 1,22 4,33 6,00 4,44 6,56 8,33 2,67 1,44 1,67,89 3,56 4,33 3,11 5,78 6,78 2,70 2,78 1,26 1,96 3,85 5,63 3,74 6,07 7,93 2,58 2,21 1,21 1,50 2,75 4,58 2,92 5,13 7,75 3,25 3,30 2,10 2,00 4,33 5,88 4,53 5,70 7,93 2,88 2,64 1,60 1,70 3,77 5,19 3,78 5,72 7,61 Kultur * a Fıvárosi part kisrégió elnevezése jelenleg egyeztetés alatt áll A Kis-Balaton a természetbúvár ok körében igen kedvelt. A Balaton nyugati területe, a Keszthelyi-hegység környéke többek között a kis és nagyobb gyermekes családokat, a természet- és a kultúra iránt érdeklıdı okat vonzza, de a külföldi és a belföldi országúti ok felé is számottevı vonzerıvel bír. A Tanúhegyek Balatonfelvidéke kulturális értékeivel leginkább a kultúrvándorok érdeklıdésére számíthat, míg a Történelmi Balaton-felvidék a kifejezetten a természet iránt érdeklıdı célcsoport kivételével minden célcsoport esetében régiós átlag feletti preferenciaértékeket kapott. 6. Átlagos napi közúti jármőforgalom a Balaton térségében 2007 évben 13

14 Az OKA 2000 közútforgalmi nyilvántartás adatai szerint a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben 160 különbözı úton lehet közlekedni. A térséget érintı egyetlen autópálya a szelvénynél lép be Somogy megyébe, majd az üdülıkörzet terület szelvénynél hagyja el. Egyszámjegyő fıút is egy található a térségben. A 7-es út Balatonvilágostól délre, a as szelvénynél lép be a BKÜ-be, majd Sávolynál hagyja el a térséget. Másodrendő fıútból 9 halad a térségben, sorrendben: Somogy megyében a 65. sz. és 68. sz.; Veszprém megyében a 71. sz., 72. sz. és 73. sz., míg Zala megyében a 75. sz.; 76. sz. utak. A 71. sz. útnak Veszprém és Zala, a 76. sz. útnak Zala és Somogy megyei szakaszai is vannak. A térség többi útja négy illetve ötszámjegyő, településeket összekötı út. Ilyen útból összesen 151 található a térségben, ebbıl 61 négyszámjegyő, 90 pedig ötszámjegyő. Ezen alacsonyabb rendő utaknak pontosan a fele a Veszprém megyei részen található. Magától értetıdı hogy a térség legforgalmasabb útjai az autópályák és elsı és másodrendő fıutak. Ezek azonban a turisták számára vagy tiltottak, vagy nem javasoltak, ezért ezekkel külön nem foglalkozunk. A kerékpározásra elıírás szerint a 1500 jármő/nap átlagos forgalommal rendelkezı utakat javasolják korlátozás nélkül. Ez utóbbi kitétel azt jelenti, hogy az út mellé nem szükséges külön padkát vagy szélesítést építeni, hanem kerékpárral haladni az úttesten is lehet. A következı kategória a jármő/napi forgalommal rendelkezı út. Ezeken az utakon csak akkor lehet kerékpárral közlekedni, ha az megfelelıen széles az úttest és/vagy rendelkezik megfelelı minıségő padkával. Kerékpáros közlekedésre nem javasoltak azok az utak, ahol a napi átlagos jármőforgalom meghaladja a napi 2000 jármővet. Ezeken az utakra csak akkor lehet túrát kiajánlani, ha kerékpárút is van mellette. A BKÜ-ben a forgalmi adatok alapján kereken 77 olyan út van, ahol a kerékpározás minden további fenntartás nélkül javasolható. Itt azonban megjegyzendı, hogy a rendelkezésre álló forgalmi adatok éves adatból számolt napi átlagok, így nem tartalmazzák a BKÜ-ben oly fontos szezonális tényezıt. Mivel a turizmus általában az idegenforgalmi szezonban zajlik, ezért az éves forgalmi adatok ebben a vonatkozásban kevéssé mérvadóak. A kerékpározásra teljes mértékben javasolt utak mindegyike 4 vagy 5 számjegyő fıút, összesen 77 szakasz. Ezek közül a legtöbb a Veszprém megyei részen található, 38 db, míg Somogyban 30 ilyen út van. Zalában 9 kerékpározásra teljesen alkalmas utat találunk. A kerékpározásra kiegészítéssel javasolt útból 22 db van a térségben. A zalai megyei 75. sz. másodrendő fıút kivételével ezek is mind 4 vagy 5 számjegyő utak. Ezen utak közül 11 van Veszprém megyében, 7 Somogy megyében, 4 Zala megyében. Az alacsonyabb rendő utakról általánosságban elmondható, hogy a négyszámjegyő utak átlagos napi forgalma a Zala megyei részen a legmagasabb (4201 jármő/nap), ezt követi a veszprémi rész (2884 jármő/nap, majd a somogyi rész 2284 db-os napi jármőforgalommal. Az ötszámjegyő utak esetében jelentıs forgalomgyérülésrıl számolhatunk be: Somogyban mindössze 852 jármő/nap ezen utak átlagos fogalma, de a Veszprémi részen sem haladja meg átlagosan a napi jármővet. Az utak megyék szerint részletes átlagos naoi forgalmi értékeit az alább ábrákban lehet megtekinteni.az alacsonyabb rendő utak között van néhány kiemelkedı forgalmú is. A 4 számjegyő utak közül a sz. út Balatonalmádi és Szentkirályszabadja közötti szakaszán több mint 9700 jármő halad naponta. A megye másik ilyen nagy forgalmú négyszámjegyő útja a Veszprém Tapolca közötti sz. út BKÜ-n belüli szakasza. Kiemelkedınek számít a Zala megyei sz. út Keszthely és Zalaszántó közötti, valamint sz. út Keszthely-Alsópáhok-Hévíz közötti szakasza. Ez utóbbi útnak kiemelkedıen magas, átlagosan napi jármőves forgalma van. Az ötszámjegyő utak legforgalmasabbika a sz. út Balatonkenese-Balatonfőzfı közötti szakasza, itt több, mint 11 ezer jármő haladt el 2007-ben átlagosan egy napon. Jelenleg a 71-es parti út elkerülı 14

15 szakasza elkészült, így várható, hogy ennek az útnak a forgalma a közeljövıben jelentısen lecsökken. Átlagos napi jármőforgalom Somogy megye Balaton térségi közútjain 2007 évben Átlagos napi forgalom M közút száma Átlagos napi jármőforgalom Veszprém megye Balaton térségi közútjain 2007 évben Átlagos napi forgalom Közút száma 15

16 Átlagos napi jármőforgalom Zala megye Balaton térségi közútjain 2007 évben átlagos napi forgalom közút száma 16

17 7. A Balaton régió létesítményeinek felméréséhez kapcsolódó térképi ábrázolás A kerékpárút felmérés a Balatoni Bringakörútra és néhány kapcsolódó útvonalra (Balatonalmádi-Veszprém, Tihany, Káli medence, Keszthely-Hévíz, Kis-Balaton térsége, Balatonboglár-Gyugy, Sió-parti kerékpárút) terjedt ki, összesen mintegy 350 km-en. A felmérendı kerékpárút hálózat praktikusan területileg három részre lett felosztva. Az Északi- és Déli part hozzávetıleg 130 km-es szakaszait, és a Nyugat-Balaton, Kis-Balaton térség 90 km-es szakaszát egyaránt a területet jól ismerı, a kerékpárt munkájukban is napi szinten használó személyek mérték fel, párban közlekedve. A bejárás során az adatrögzítés a szakmai felkészítésnek, és a feldolgozás formai követelményeinek megfelelıen történt. A felmérık GPS készülékek segítségével az utak nyomvonalát mint vonalas térképi állományt úgynevezett élt győjtöttek, illetve pontszerő adatokat, melyeket több kategóriába soroltunk. Ilyenek az éleket elválasztó azonosító pontok, úthiba jelzések, táblahelyek, keresztezıdések. Az összegyőjtött koordinátákhoz tartozó szöveges információk egységes táblázatban kerültek feljegyzésre a helyszíneken. A pontokon tapasztalt helyzetkép rögzítésére fényképes dokumentáció készült. Az adatok feldolgozásakor figyelmet kellett arra fordítani, hogy a létrejövı térképi információkat a térinformatikában kevéssé jártas illetve az e szakterületen használt igen drága szoftverekkel nem rendelkezı szakértık, turisztikai szakemberek is használni tudják. Így a világon használatos térinformatikai rendszereken szerkeszthetı állományok mellett készítettünk egy mindenki számára elérhetı állományt is, amely a Google cég Google Earth nevő, ingyenesen letölthetı és használható rendszerén fut. A különbözı kategóriákat más-más ikonnal jelöltük, így például a térképen könnyen megtalálhatók a felmérésbe bevont éttermek, intermodális kapcsolatok, illetve az úthibák is. Fontos tényezı volt még, hogy a vonalas és pontszerő állományokat egy olyan térképi háttérre tudjuk felhelyezni, mely amellett, hogy igen sok információt tartalmaz, használatáért nem kell jogdíjat fizetni, egy átlagos internetkapcsolattal a rendszer használható. Az alaptérképet az internetrıl kapjuk, mely jelen esetben a Balaton-régió területén nagyrészt nagy felbontású mőholdképekbıl áll. A feldolgozás során ezen felül elkészült egy olyan állomány is, mely az adott élekhez kapcsolódó háttérinformációkat út besorolása, szélessége, minıség, stb adatokat is tartalmaz, de ezen információk vizualizálása már térinformatikai tapasztalatot is igényel, illetve komoly hardverilletve szoftver-igény is fellép, ezért ezek bemutatása körülményesebb, bár egy szakértı számára hasznosabb lehet. Oláh György Bringaút Közhasznú Egyesület, Elnök 17

18 8. Melléklet 8.1. Vonzerık települések szerint a Balaton térségében Ábrahámhegy Alsóörs Badacsonytomaj Badacsonytördemic Balatonakali Balatonalmádi Balatonberény Balatonboglár Balatonederics Balatonfenyves Balatonföldvár Balatonfüred Balatonfőzfı Balatongyörök Balatonkenese Balatonlelle Balatonıszöd Balatonrendes Balatonszárszó Balatonszemes Balatonszentgyörgy Balatonszepezd Balatonudvari Balatonvilágos Csopak Fonyód Gyenesdiás Keszthely Örvényes Révfülöp Siófok Ábrahámhegyi vízimalom,xviii. Század,Pálos kolostorrom,bernáth Aurél galéria Törökház; Reformátustemplom; Soma Pince és Bormúzeum Kisfaludy Sándor présháza, és Szegedi Róza ház, Egry József emlékmúzeum, Udvardy Erzsébet képtár, Folly Arborétum, Kutassy pince és présház Kutassy pince, pincés présház Balatonakali tájház, Népi építészeti faluközpont, ArtGenius galéria Szent-jobbkápolna és Szent-Imre plébániatemplom, Vízi múzeum,; Balatonpartisétány és öregpark; Vörösberényi református erıdtemplom Almádi öreghegy: Óvári kilátó, alagút és gızmozdony Múlt-háztájház; Szılıhegyi nádfedeles pincék; Csicsergı-félsziget; Római Katolikus templom Gömbkilátó; Kék-kápolna és Vörös kápolna; Szılıskislaki Kastély és parkja Légli-fazekasház Afrika-múzeum és vadas park; Présházak; Csodabogyós barlang Nagybereki fehérvíz Platánfasor Szívkórház; Balatoni Panteon; Füredi móló; Horváth-ház; Ivócsarnok; Jókai-múzeum; Balatoni borok-háza; Kerektemplom; Tagore sétány; Lóczy-barlang; Koloska-völgy; Kiserdıpark; Papsoka templomrom; Jókai kilátó Mámai templomrom; Téli-nyári bobpálya, Balaton uszoda Szépkilátó, Római telep és fürdı; Becehegyi présházak; Védett fák; Szobakő barlang Tátorjános; Löszfal; Tatárlikak; Népi lakóház és Falumúzeum; Finály Tamás balatonakarattyai örökzöldgyőjtemény; Rákóczi park és szabadságfa Irma-pusztai halastórendszer; Kapoli múzeum és galéria; Rádpusztai templomrom Vincellérlakás és mőemléki pince Népi stílusú épületek Római Katolikus templom; Rákóczi forrás József Attila emlékmő; József Attila emlékmúzeum; Népi lakóház Latinovits Zoltán emlékkiállítás; Postamúzeum; Hunyady Kastély és magtár Agyagbánya és ásatás; Csillagvár; Tájház, talpasház; Magtár és Kastély Évszázados vadkörtefák Evangélikus templom; Református templom; Római Katolikus templom; Présház Savanyúvíz-forrás Savanyúvíz-forrás; Szív alakú sírkövek; Reformátustemplom; Népi lakóházak; Udvari galéria Mészöly Géza emlékmő Dísz kútak; Víg Molnár csárda; Vízimalom; Buday Villa; Csopak Galéria;; Harangtorony; Népi lakóházak-présházak; Ranolder villa; Szent Miklós templomrom Kripta-villa; Cölöpvár; Fonyód-Móló; Nagy-berek; Sipos-hegy; Vár-hegy; Mini Galéria; Természetvédelmi és helytörténeti győjtemény; Villa Galéria Antik kályhák győjteménye; Darnay-féle borpince; Pásztorházi kiállítás; Szent Ilona Római Katolikus kápolna; Gyenesdiási kıfejtı és Nagyerdı Festetics Kastély; Balatoni Múzeum; Helikon Kastély múzeum; Georgikon; Majormúzeum; Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom; Fenékpuszta; Valcum Római kori romjai; Sétáló utca; Mikus Gyula Emlékgaléria Szent Kis Teréz Római Katolikus Templom és Rendház Szent-Miklós temetı és temetıkápolna; Védett vadgesztenyefasor; Zsinagóga Bacchus Bormúzeum és Galéria Malommúzeum,Vízimalom; Hosszúréteki ásatás; Szent-Imre Római Katolikus templom; Templomrom Honismereti győjtemény; templomromok; Tóparti Galéria Kálmán Imre emlékház; Ásványmúzeum; Siófok-Kikötı és parti sétány; Millenniumpark; Tojásmővészeti kiállítás; Töreki halastavak; Sóstó Vendégház,Borharapó; Sió-zsilip; Víztorony; Siófoki tojásfesztivál; Balatonkiliti és környéke; Zsinagóga 18

19 Szántód Tihany Vonyarcvashegy Zamárdi Zánka Alsópáhok Andocs Aszófı Bábonymegyer Balatoncsicsó Balatonendréd Balatonfıkajár Balatonhenye Balatonkeresztúr Balatonmagyaród Balatonszabadi Balatonszılıs Balatonújlak Bálványos Barnag Buzsák Csajág Cserszegtomaj Csömend Dörgicse Felsıörs Felsıpáhok Fınyed Galambok Gamás Garabonc Gyugy Gyulakeszi Hács Hegyesd Hegymagas Hévíz Hidegkút Hollád Szántódpuszta Tihanyi Bencés Apátság; Barátlakások; Tihany-félsziget; Babamúzeum; Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szent Mihály domb; Vashegyi kápolna; Kápolnadomb Kıhegyi kilátó; Vaskereszt emlékmő; Tengeri Akvárium; Mini Hadtörténeti Múzeum Honfoglalási emlékmő; Zamárdi Néprajzi Győjtemény, Tájház Hegyestő geológiai bemutatóhely; Szekeres Károly keramikusmővész kiállítása; Zánkai Református Templom Római Katolikus templom; Horgásztó Mária-ruhák múzeuma; Római Katolikus templom és kolostor; Andocsi halastavak Téltemetı virág; Pincesor;Kövesdi templomrom; Tornácos ház Rudnay emlékház; Református templom; Evangélikus templom templomromok Kájel Csipkeház; Szent-András Római Katolikustemplom; Református templom Sportrepülıtér; Református templom; Somlyó Szılıdomb, eredeti pincesorral Népi épít és zeti emlékek; Templom és romtemplom; Törökugrató Hofstädter Kastély; Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Templom Kis-Balaton, Kápolnapusztai bivalyrezervátum Kányavári-sziget Templomok és Római Katolikus plébánia; Kossuth Lajos szobra Lovasudvar Római kori temetı Mőemlék népi lakóházak; Templomok Római Katolikus templom és kálvária Fehér Kápolna; Tájház; Pincesor; termálfürdı; Nagyboldogasszony romai Katolikus templom Csajág vidéke Arborétum; Margitkilátó; Kútbarlang Csömend és környéke Templomromok; Kıhíd; Kő-völgy; Evangélikus templomok; Templom-tér Gerynehegyi pihenı és panoráma szalonnázó Geológiai bemutatóhely Préposti kúria Bőnbánó Magdolna Romai Katolikus templom Kisnemesi kúria Római Katolikus templom Kis-Balaton Római Katolikus templom, Plébániaház, Kıkereszt Népi lakóház -Tájház Reformátustemplom Horgásztó Termálfürdı,kemping Gamás vidéke Babos-sziget; Kránicz Borház; Kis-Balaton Galéria Kacskovics Kastély; Urunk Mennybemenetele Római Katolikus templom Csobáncvár Római Katolikus Templom Hács környéke Hegyesdi várrom Kıhíd Szent János szoborfülkével Szent-Lırinc Római Katolikus Templom/Lengyel Kápolna Mőemlékprésházak Szanatóriumpark,szoborpark Fontana Filmszínház emeleti kiállítóterem Forradalom és Szabadságharc emlékmő; Hévíz Galéria; Marton-szökıkút Noszlopy kilátó, Koloska-völgy; Falumúzeum; Mőemléknépi épületek Hollád és környéke 19

20 Kapolcs Kapoly Káptalantóti Karád Karmacs Kékkút Kereki Kéthely Kisapáti Kisberény Kıröshegy Kötcse Kıvágóörs Köveskál Küngös Látrány Lengyeltóti Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj Litér Lovas Lulla Marcali Mencshely Mindszentkálla Monostorapáti Monoszló Nagycsepely Nagyrada Nagyvázsony Nemesbük Nemesgulács Nemesvita Nikla Óbudavár Ordacsehi Öcs Mővészetek Völgye Fesztivál; Falumúzeum; Szélmalom; Szentháromság Római Katolikus Templom; Evangélikustemplom; Via Magna Római út maradványai Kapoly és környéke Szent Márton Római Katolikus Templom; Sabarhegyi templomrom; Bodoki szılıhegyi Szent Orbán szobor Tájház; Gárdonyi emléktábla; Szent-László Római Katolikus Templom Templom és templomrom Tájház; Szent Dömötör Római Katolikus Templom Kereki Fehérkıvár; Szent Anna Római Katolikus Templom Pelsonius arabménes Fancsi várrom; Hunyady Kastély és park; Baglashegyi Pince; Szentháromság; Római Katolikus Templom; Kéthely-hegyikápolna; Szentháromság szobor SzentGyörgy-hegy; Szent Kereszt Kápolna; Római Katolikus Templom Kisberényierdı,Csodaszarvasvölgye Római Katolikus Templom; Széchenyi- Kastély és park; Református templom; Kıröshegyi völgyhíd Csillagó-tetı; Evangélikus templom; Iskolamúzeum; Kazay-Keserő kúria és park Sárközy-kert Kıtenger; Ecsérpusztai templomrom; Evangélikus templom; Kerkápoly-ház, tájház; Kerkápoly-kripta; Kisörsi templomrom; Népi jellegő lakóházak; Római Katolikus; Templom; Vincellérház; Pálköve Templomromok; Népi lakóházak; Urunk Mennybemenetele Római Katolikus; Templom; Reformátustemplom; Fekete-hegyi Eötvös-kilátó és környéke Küngös és környéke Látránypusztai ıs-gyep; Szent-Mihály Római Katolikus Templom; Reformátustemplom Zichy Kastély és Kastélypark; Kálvária-templomdomb; Szent-Jakab Római ; Katolikus Templom; Diófaligetültetvény; Kék-tó üdülıfalu Lesencefalu és környéke Kolostorrom; Szent-Jakab Római Katolikus Templom; Kı-orrahegy Láprét; Nedveczky Kastélyparkja; Szent-Anna Római Katolikus Templom Népi lakóházak Reformátustemplom; Római kori villarom İskori festékbánya; Vízimalomrom; Szőz Mária Neve Római Katolikus Templom Savanyúvízforrás Lulla és környéke Helytörténeti Múzeum; Lengyel kúria,zeneiskola; Mayerház; Gyümölcsoltó Boldogasszony Római Katolikus Templom; Széchenyi Kastély és park; Szent Orbán Kápolna; Bernáth Galéria; Lovas Udvar-Boronka; Cigány-csatorna Mesztegnyı; Marcali Városi Gyógyfürdı és Szabadidıközpont Evangélikustemplom,Zsédenyi István emlékmő; Kossuth-emléktábla; Népi lakóházak; Ódorkúria; Református templom; Római Katolikus Templom; Kossuth-kilátó Mindenszentek Római Katolikus Templom, templomromok; Népi lakóházak Falumúzeum; Nepomuki Szent-János Római Katolikus Templom; Almádi bencés kolostro romjai Monoszló környéke; Reformátustemplom; Kopjafás temetı; Lenygyel József íróháza Nagycsepely és környéke; Nagycselyi horgásztó Kis-Balaton Kinizsi vár múzeum és vár; Zichy Kastély; Pálos kolostorrom Szent Péter és Pál Római Katolikus templom Mindszenty emlékmő; Római Katolikus Templom Nemesi kúriák; Római Katolikus Templom Berzsenyi kúria,emlék múzeum és park; Barokkstílusú Római Katolikus Templom Római Katolikus Templom Késı Barokk templom Római Katolikus Templom; Evangélikus templom; Református templom; Falugyőjtemény 20

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Operatív program parti és partközeli települések támogatott pályázat, db elnyert Balaton kiemelt üdülőkörzet további települések

Részletesebben

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 Táblázatok 1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet részletező adatai országos összehasonlításban, 2009 3. A Balaton kiemelt

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra szombat, 8:00 Nyomtatványok Ez a file az alábbi nyomtatványokat tartalmazza: - pecsétkönyv - ellenőrzőlapok - rajttábla (A4 és 2xA5) - plakát - matricák Név:

Részletesebben

Fesztiválok, kulturális rendezvények 2009.09.03.- 2009.09.06. 2009.09.03-

Fesztiválok, kulturális rendezvények 2009.09.03.- 2009.09.06. 2009.09.03- Rendezvény neve Település Helyszín időpont információ V. Balatoni Filmfesztivál Keszthely Balaton Színház Repülő Hollandi Országos Bajnokság Balatonföldvár Fesztiválok, kulturális rendezvények 2009.09.03.-

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során

Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során Tartalomjegyzék Kommunikációs tevékenység a projektek megvalósítása során...2 Területi áttekintés...6 1. Mogyorós-hegy HUBF20022...7 2. Bogaras HUBF20026...7 3. Szentkirályszabadja HUBF20031...7 4. Balatonkenesei

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által 2005. évben támogatott projektek

A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által 2005. évben támogatott projektek A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által 2005. évben támogatott projektek A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található önkormányzati tulajdonú gyűjtő-utak,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2000.01.01 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 1996.01.01

Részletesebben

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A TÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A Balaton elhelyezkedése A Balaton az őrbıl Lóczy Lajos, a magyar tenger legodaadóbb kutatója A Balaton általános jellemzıi A Balaton a múltban, a legnagyobb

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek A /00 (IV..) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája,,

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001)

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggtelek 010, 0100, 0101, 0102/7, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai

Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai DRV Zrt. I-4 2-02 F04 v9 Önkormányzati tulajdonú viziközművek csatornahasználatra vonatkozó alkalmazott díjai rendelkezésre állási díj (27%- (27%- Lakossági VTD Abaliget 2013.07.01 400,0 457,20 508,00

Részletesebben

A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciaméréseinek eredményei. 2013/2014. tanév

A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciaméréseinek eredményei. 2013/2014. tanév A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciaméréseinek eredményei 2013/2014. tanév Oszt.átl. és Oszt.átl. és 1. Zánka 6. 1614 1678 1646 13. Balatonfüred 6. 1503 1547 1525 Bozzay Pál 8. 1878 1656 1767

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Szennyvízcsatorna ellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatónkénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések

Részletesebben

A Balaton turisztikai régió sikeres desztinációvá fejlesztése *** A TDM minta-projekt eredményei. Siófok, 2007. december 13.

A Balaton turisztikai régió sikeres desztinációvá fejlesztése *** A TDM minta-projekt eredményei. Siófok, 2007. december 13. A Balaton turisztikai régió sikeres desztinációvá fejlesztése *** A TDM minta-projekt eredményei Siófok, 2007. december 13. Globális lis cél: c Hosszútávon fenntartható versenyképes turizmus létrehozása

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Tapolcai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat Komposztáljon és nyerjen! Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A MonDay Consulting Kft. (továbbiakban Szervező ) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez 00/2015 MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-tıl vasárnap kezdıdıen az alábbi menetrend-módosításokat

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Ivóvízellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatókénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések Nagyvázsony

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (..) önkormányzati rendelete a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek BARCS BNI Széchényi F Gimnázium és Kollégium (Tavasz u. 3.) BNI Arany János Általános Iskola (Hősök tere 6.) Önkormányzat (Köztársaság u 1.) NAGYATÁD

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉSEKRİL 1

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉSEKRİL 1 I. Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszerébıl nyújtott, nem normatív,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/717/ 2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 12-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29.

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29. Somogy Megyei Levéltár Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény XV-XX. század XV.29. 5 kisdoboz, Raktári egységek száma Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 0,63 ifm. Összesen: 0,63 ifm. Raktári hely: Központi

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület ÚMVP IV. azaz LEADER tengelyére vonatkozó projektlista. Támogatottak listája

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület ÚMVP IV. azaz LEADER tengelyére vonatkozó projektlista. Támogatottak listája Éltető Balaton-felvidékért ÚMVP IV. azaz LEADER tengelyére vonatkozó projektlista Támogatottak listája Pályázó neve Paksa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Független Ökológiai Központ Famulus Sümeg Kistérségéért

Részletesebben

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Ábrahámhegy Tapolcai kistérség Dunántúli-dombság Balaton-medence 4.1.15. Adásztevel Pápai kistérség Kisalföld Marcal-medence 2.2.13. Adorjánháza Ajkai

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám 1/132-10/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 9. -i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester

10. NAPIREND Ügyiratszám 1/132-10/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 9. -i nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester 10. NPIREND Ügyiratszám 1/132-10/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 9. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Döntéshozatal: alaton

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 3 Ajka 450 Ft/m2 I 230 Ft/m2 6000 Ft/év 2,0% 4000 Ft/nap 900 Ft/m2

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Nyilvántartás a cirkuszi manezsériát működtetőkről.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Nyilvántartás a cirkuszi manezsériát működtetőkről. Hősök tere 15. Nyilvántartás a cirkuszi manezsériát működtetőkről Cirkuszi manezséria fenntartójának neve Cirkuszi manezséria fentartójának lakcíme/székhelye Engedélyezett Engedély Állatokért felelős személy

Részletesebben

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Ügyirat szám:.3/ 9 //2016. Tisztelt Polgármester sszony /Úr! 2016. január 28. napján megtartott Társulási Tanácsülésen elhangzottakra figyelemmel küldjük a térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 16.- i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 16.- i ülésére. TAPOLCA KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Székhely: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u.145 Tel./Fax: 87/436-151 e-mail: tapolcakornyekitarsulas@lesenceistvand.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A Tapolca Környéki

Részletesebben

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS A 68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat mellékletei Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklet Amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli:

Részletesebben

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

VÉL I.4.d.1. Vegyes iratok, tervrajzok, I. sorozat

VÉL I.4.d.1. Vegyes iratok, tervrajzok, I. sorozat 1 VÉL I.4.d.1. Vegyes iratok, tervrajzok, I. sorozat Doboz Település Tervrajz Év 1. Adorjánháza Kápolna 1957. Templom 1958. Harangozólakás 1958 Plébánia átalakítás (2 db) 1961. Ajkarendek Plébánia melléképület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/150-63/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési,

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület!

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület! P L A N T E U S K f t. ÉPÍTÉSZ- TELEPÜLÉSRENDEZÉSI és MÉRNÖKI IRODA székhely: 8273 Monoszló, Fő u. 23. Tel./fax: (87) 469-209 E-mail: planteus@planteus.hu Nagyvázsony Község Polgármestere Fábry Szabolcs

Részletesebben

Táji adottságok. 8.a. számú melléklet. Alsó-kemeneshát A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 551 km 2. Területhasznosítás

Táji adottságok. 8.a. számú melléklet. Alsó-kemeneshát A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 551 km 2. Területhasznosítás 8.a. számú melléklet Táji adottságok Alsó-kemeneshát A kistáj Vas és Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 551 km 2. 1. lakott terület 4,1 2263,6 2. szántó 51,0 28140,2 3. kert 2,2 1214,6 4. szőlő

Részletesebben

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről - 1-240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ESKUVOABALATONON.HU TOPARTTHOTEL.HU BALATONVILÁGOS 8171 ZRÍNYI UTCA 1. TEL: +88 446 479 MOBIL: +36 30 599 6304 E-MAIL: INFO@TOPARTHOTEL.HU ESKUVOABALATONON.HU 16 TOPARTTHOTEL.HU

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 3 Ajka 700 Ft/m2 6000 Ft/év 2% 4000 Ft/nap 70 Ft/m2 4 Alsóörs 700 Ft/m2

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján.

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a alaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

TANÚHEGYEK TELJESÍTMÉNYTÚRÁK

TANÚHEGYEK TELJESÍTMÉNYTÚRÁK Ezt ki kell próbálnod, töltsd velünk a pünkösd-hétvégét! A Börzsöny Természetjáró és Hegymászó Egyesület és a Badacsonytördemic Községért Alapítvány szervezésében, a Hazai Legjobb Teljesítménytúra 2009.

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

INGYENES RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

INGYENES RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA INGYENES RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Jelen szerződésmódosítás alulírott helyen és időben jött létre egyrészről amagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( 1133 Budapest,

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.00-24.00 Balatonföldvár, 7. sz. főút, Balatonszetgyörgyi út

Részletesebben

NYÁR A BALATON - FELVIDÉKEN

NYÁR A BALATON - FELVIDÉKEN NYÁR A BALATON - FELVIDÉKEN Dobosi Pincészet és Vendégház Szentantalfa Hóvirág Apartman Balatonakali Sarokház Panzió - Tihany FÉK Étterem - Balatonakali Pántlika Porta - Nagyi Kertje Teaház - Aszófő Kirándulások

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 236-001 fax (88) 236-001 Ügyiratszám: 11/595/2013. Készítette: Venczel Antal Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék

Részletesebben

Ellátási terület. ivóvíz+szennyvíz. Szolgáltatás. Abaliget

Ellátási terület. ivóvíz+szennyvíz. Szolgáltatás. Abaliget Ellátási terület Szolgáltatás Abaliget + Ábrahámhegy + Ádánd Adony + Alsóörs + Alsópáhok + Andocs Aszófő + Áta Attala Babarc + Babócsa + Bábonymegyer Badacsonytomaj + Badacsonytördemic + Bakháza Bakonykúti

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye Balatonfüredi Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat 1. doboz 1. csomó Ádánd 1989 91. 0,01 ifm. 2. csomó Andocs 1985 89. 0,01 ifm. 3. csomó Andocs 1974 1975. 0,01 ifm. 4. csomó Attala 1986 1988. 0,01 ifm.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. június 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. június 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás önkormányzati társulási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XIV. (XLII.) évfolyam 6. szám 2004. november 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 132/2004. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

A malom a Burnót-patak szurdokvölgyében fekszik a Sálföld-Ábrahámhegy úton, megközelítése a Patak-ill. a Szent István úton történhet

A malom a Burnót-patak szurdokvölgyében fekszik a Sálföld-Ábrahámhegy úton, megközelítése a Patak-ill. a Szent István úton történhet Térség neve: tanúhegyek, Balaton felvidék Önkormányzat neve: Ábrahámhegy 1 Ábrahámhegyi vízimalom, XVIII. század kulturális 1.Belf.h. mtb 5 2.Külf.h.mtb 0 5.Kgy.család 3 6. Család 5 7. VFT 2 8. Term. b.

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém.

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Megye Cím Kerta Kúltúrház Kerta, Kossuth u 5. Somlójenő Művelődési Ház Somlójenő, Petőfi u. 99. Megyer Megyer, Fő u 24. Vid Vid, Széchenyi tér 14 Devecser Városi Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3. Városlőd

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv. 1. Számú intézkedés

LEADER Intézkedési Terv. 1. Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1.HVS intézkedés

Részletesebben

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének b) és g) pontjaiban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok...

Tartalomjegyzék. A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok... Tartalomjegyzék A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2 I. Általános szabályok... 2 1. Illetékességi terület:... 2 2. Az ügyfélfogadás rendje... 4 3. Az

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése

A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Bakonyerdő Zrt. Mindenünk a természet! Darnay-Dornyai Béla Bél Mátyás kilátó A polihisztor kutató keszthelyi halászcsalád leszármazottjaként született. Sokszínűségét

Részletesebben

Monoszlói Erdei Iskola és Információs Központ

Monoszlói Erdei Iskola és Információs Központ Monoszlói Erdei Iskola és Információs Központ Monoszló Monoszló a Káli-medencében, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található, festői dombsor övezte település. Az ide érkezőt nyugodt mezők, kerek

Részletesebben

Beszámoló. Kerékpártúra a Balaton körül 2013.06.31.-2013.07.05.

Beszámoló. Kerékpártúra a Balaton körül 2013.06.31.-2013.07.05. Beszámoló Kerékpártúra a Balaton körül 2013.06.31.-2013.07.05. Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola Útvonal: - Fonyódliget (csatorna, szabadstrandok) - Fonyód (Sipos hegyi kilátó 233 m, Várhegyi kilátó,

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Bence-hegyi kilátóteraszt és környékét A döntés

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

2007. június 25.-i ülésére

2007. június 25.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. június 25.-i ülésére Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

T/4860. számú törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosításáról

T/4860. számú törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4860. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása

Részletesebben

Természetjárás Veszprém megyében

Természetjárás Veszprém megyében Természetjárás Veszprém megyében I. Az Országos Kék Túra Veszprém megyén áthaladó szakasza 5/ I. 1 5/ 2 5/ 3 6/ 1 6/ 2 6/ 3 6/ 4 6/ 5 7/ 1 7/ 2 7/ 3 8/ 1 8/ 2 8/ 3 8/ 4 8/ 5 9/ 1 9/ 2 9/ 3 9/ 4 Tapolca

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA. Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA. Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei dr. Horváthné Labát Márta Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. december 13.

Részletesebben

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. A Balaton közvetlen vízgyűjtőterületének jelentős vízgazdálkodási kérdései Konzultációs anyag A vélemények beküldésének

Részletesebben