Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe Kiemelkedő Érték Meghatározása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe Kiemelkedő Érték Meghatározása"

Átírás

1 Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe Kiemelkedő Érték Meghatározása Rövid leírás: A festői természeti szépségű Dunakanyarban a vulkáni eredetű Visegrádi-hegység a Duna túlsó oldalán fekvő Börzsönnyel alkot egységet, a Pilis a Dunántúli-középhegység mészkő- és dolomitvonulatának legmagasabban kiemelkedő tagja. E két hegység közötti törésvonal Pomáz, Pilisszentkereszt és Pilisszentlélek vonalában jelentkezik. E két hegységet azonos jellegű erdőtakaró fedi, a középkori források ezt az egész területet Pilis névvel illetik. A Pilis a Magyar Királyság közepén (medium regni) helyezkedik el, amely nagyrészt megegyezik az egykori Pilis vármegye, valamint a mai Duna-Ipoly Nemzeti Parknak a Dunától délre eső területével. A terület peremén helyezkednek el a középkori Magyarország legfontosabb városai: Esztergom, a legkorábbi királyi székhely (1249-ig) és érseki székhely; Visegrád, amely 1323-tól az 1410-es évekig királyi székhely; Buda, a 15. századtól az ország fővárosa; valamint kissé távolabb (Székes)Fehérvár, Szent István városa, a magyar királyok koronázó és temetkezőhelye. A Pilis, európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű történeti táj, amely az évszázadok során bekövetkezett, a lényegét nem érintő változásokkal együtt egyedülállóan fennmaradt példája a középkorban kialakult királyi birtok- és erdőterület-komplexum jellegzetes területhasználatának. Kialakulása nagy valószínűséggel a magyar államszervezés idejére tehető: egy 1009-ben kiállított dokumentum nevezi meg Visegrádot, mint a terület központját (egy 1187-ben kiadott oklevél már a király saját erdejeként említi). A királyi központok (Esztergom, Visegrád) épített helyszíneit is beleértve, a Pilis területét a középkor teljes időszakában egységesen szervezett működtetés és területi elhatárolás jellemezte. Középkori település- és tájtörténete a sajátos királyi erdőbirtoklás folyománya, amelynek elsődleges célja a királyi udvar vadhússal való ellátása volt, ugyanakkor a királyi családok tagjai személyesen is vadásztak erdeikben. Mindez kihatással volt a terület településszerkezetére is. Ennek következtében teljesen hiányoznak a terület belsejében a hegyvidékekre egyébként általánosan jellemző középkori magánvárak, és erdőterületen belül is csak kevés, elsősorban az erdő-funkcióval összefüggő szolgáltatásokat biztosító falusi település létesült. A történeti adatok szerint királyi házak, vadászházak épültek az erdőterületen belül, más testületek, személyek birtokszerzését teljesen kizárták, vagy korlátozták. Kivételt csak egyes egyházi intézmények, elsősorban a királyi alapítású, gazdasági és spirituális központokként a királyi hatalom különleges megjelenési formájának is tekinthető kolostorok jelentettek. A dömösi prépostság területét 1063-ban királyi birtokközpontként említik, legkésőbb ban már ugyanott a prépostsági templom volt, amelynek faragott oszlopfői a századi Árpád-kori művészet jelentős alkotásai. A III. Béla által 1184-ben alapított pilisszentkereszti ciszterci kolostor helyén is királyi udvarház állt. Az ásatások során előkerült, művészettörténeti szempontból is jelentős francia kapcsolatokat mutató templom (Gertrudis királyné 1230-as években emelt síremlékével), valamint a kolostornégyszög közelében kialakított gazdasági épületek, műhelyek együttese a középkori kolostori gazdálkodás (földművelés, borászat, favágás, téglaégetés, fémolvasztás, kovácsmesterség, ötvösség, üvegművesség), egy jól körvonalazható kolostortáj mint gazdálkodási egység lényeges elemei. Az apátság birtokában voltak a Pomáz, Nagykovácsi-pusztán feltárt gazdasági épületek, üveghuta templommal és a közelében található halastóval, valamint a Holdvilág-árokban előkerült római eredetű kőbánya, magnezit-bánya és olvasztóműhely is. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok három kolostora (Pilisszentlélek,

2 Kesztölc, Pilisszentlászló) szintén a királyi erdő területén épült és kapott birtokokat a 13. század második felétől-végétől, helyükön az írott források alapján szintén korábbi királyi vadászházak, udvarházak feltételezhetők. Az I. András által idején alapított, 1221 óta bencések által használatba vett visegrádi Szt. András bazilita kolostort is a pálosok kapták meg 1493-ban. Az egykori királyi udvarházak területén létrejövő kolostorok alapításával megfigyelhető a személyes királyi jelenlét mértékének csökkenése a királyi erdőben, párhuzamosan a visegrádi királyi székhely fokozatos kiépítésének folyamatával. A 15. században Visegrádi erdőknek nevezett vadászterületen Esztergom közelében fallal elkerített királyi vadaskertről is vannak adatok. A királyi vadászterületet egy középkori eredetű út szelte át, amely Óbuda felől Csobánkát és Pilisszántót elhagyva a dobogókői Két-Bükkfa-nyergen keresztül érte el Esztergomot, elhaladva a pilisszentkereszti és pilisszentléleki monostorok mellett. A török korban elpusztult királyi székhelyek, falvak, kolostorok újkori története során a királyi erdőterület továbbra is speciális védelem és használat alatt állt, településszerkezetét nem károsították a modern iparosítás és tömeges betelepülés negatív hatásai. A Pilisben mint természeti tájban olyan elemek (növényzet és állatvilág) maradtak fenn, amelyek érdemessé tették a legmagasabb szintű természetvédelmi besorolásra (nemzeti park), biztosítva, hogy a történeti tájértékek (a középkorig visszamenően) döntő többségükben háborítatlanul megmaradtak. Az egykori királyi központok romosan, töredékesen fennmaradt (műemlékként védett), kiemelkedő szimbolikus jelentőségű együttesei a 19. századi kezdetektől napjainkig nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő dokumentumai a(z európai) műemlékvédelem, műemlék-helyreállítási és régészeti kutatás elmélete és gyakorlata minden jelentős fejlődési periódusának Visegrád stratégiailag igen fontos ponton helyezkedik el, ott, ahol az északnyugatról érkező, a Visegrádi-hegység és a Börzsöny vulkanikus bércei között áttörő Duna mentén haladó egyetlen, hadászati szempontból fontos történeti útvonalat ellenőrzi. A vidék kivételes egységben megőrzött tájképi és művészeti értékei a római limes itt húzódó őrtorony- és erődláncolatának maradványaival (Visegrád, Kőbánya, Sibrik-domb, Gizella-major egyidejűleg részei egy másik, a Római Birodalom határai... világörökség várományosi helyszínnek is), a 13. század közepétől kezdődően kiépülő visegrádi Alsó- és Felsővár, valamint a Duna partján a királyi palota-együttes romjaival egyedülálló módon jelenítenek meg egy középkori európai királyi rezidenciát és annak környezetét ben ez az együttes volt a helyszíne a cseh, a magyar, és a lengyel király történelmi jelentőségű Visegrádi királytalálkozójának. A királyi palota Hunyadi Mátyás kori építési periódusaihoz kapcsolódnak a reneszánsz művészet Itálián kívüli legkorábbi emlékei. Az 1366-ban már álló nagyméretű palotakápolnában elhelyezett reneszánsz fehérmárvány szentségház Desiderio da Settignano műhelyében dolgozó mester, a palotakápolna egyik vörösmárvány domborműve, a Visegrádi Madonna Tomasso Fiamberti vagy Giovanni Ricci műve. Az északkeleti lakópalota belső díszudvarának földszinti, gótikus csillagboltozatos kerengőjének és emeleti, balluszterestörpepilléres korlátokkal és oszlopokkal 1484 körül kialakított reneszánsz loggiájának együttese az Andrea di Bregno műhelyében tanult Giovanni Dalmata vezette kőfaragócsoport műve, az udvar közepére állított reneszánsz Hercules-kúttal együtt. Az északi udvar, és a palota-együttes több más belső terének részletes kutatási eredményeken alapuló ik századi, a kiegészítéses anastylosis módszerét, illetve részben rekonstruktív eszközöket alkalmazó helyreállítása hangsúlyosan jeleníti meg a helyszínnek a műemlékvédelemtörténetében, a műemlék-helyreállítás egymást követő elméleti és gyakorlati periódusai megjelenítésében játszott kiemelkedő szerepét.

3 Az esztergomi Várhegyen a X XI. században épült kővár; a Magyarországot a keresztény Európába integráló Géza nagyfejedelem és fia, I. (Szent) István király székhelye. Esztergom az érsekség megalapítása (1001) óta a magyar kereszténység ezeréves szimbóluma. A III. Béla uralkodása idején korai gótikus stílusban bővített királyi várat az 1241/42-es tatár pusztítás után 1249-ben IV. Béla végleg átadta az Érsekségnek. Az együttes a középkori, majd a reneszánsz művészet befogadásának és elterjesztésének nagyhatású regionális (Közép- Európai) helyszíne. A Várkápolna bizánci művészeti kapcsolatokat mutató 14. századi festményei (Ambrogio Lorenzetti köre), Vitéz János érsek reneszánsz dolgozószobájának szekkói (Filippo Lippi köréhez tartozó itáliai festő) három évszázadon keresztül érvényesülő, messze az egyházmegye határain túlra kisugárzó művészeti hatások bizonyítéka. Esztergomban az Itálián kívüli reneszánsz egyik legkorábbi egyházi alkotása Erdődi Bakócz Tamás bíboros faragott vörös-márvány családi sírkápolnája ( ); építésze feltehetően Giuliano Sangallo köréből került ki, reneszánsz oltárát (1519) Andrea Ferrucci fiesolai szobrász készítette carrarai fehérmárványból. A visegrádi várrendszer és palota az 1425-ben épült ferences kolostorral, az esztergomi királyi és érseki vár a főszékesegyházzal, valamint a pilisi királyi erdő vadászterülete az udvarházakból kialakított kolostorgazdaságokkal és a székhelyeket összekötő királyi úttal együtt a középkori és kora újkori tájhasználat egyedülálló együttese, amelyben a középkori királyi székhelyek minden eleme megtalálható. Visegrád abban emelkedik ki más európai királyi székhelyek (Krakkó, Prága, Buda, London, stb.) közül, hogy királyi vadászterület a királyi központ közvetlen környezetében már csak itt van jelen, itt mutatható ki teljes történeti összefüggéseiben. A történeti Pilishez szorosan kapcsolódó Visegrád és Esztergom területén másfél évszázada folyik régészeti kutatómunka, amelyet műemléki helyreállítás-konzerválás követett, régészeti feltárások folytak a pilisszentkereszti ciszterci monostor és a pálos monostorok területén is. A történelmi jelentőségénél fogva kiemelkedően fontos szimbolikus tartalmakat hordozó terület, mint történeti táj, a természeti adottságaival (a Duna folyam igen változatos morfológiájú szakasza), és a romjaikban is látványos építészeti alkotásaival számos képzőművészeti és irodalmi alkotás tárgya. Hasonlóan fontos szerep jutott e területnek a műemléki, örökségi értékek megbecsülése terén kibontakozó törekvéseket illetően. A visegrádi és esztergomi épített örökség kiemelkedő szerepet játszott a magyarországi műemlékvédelem kialakulásában; a több mint száz évre visszanyúló védelem, az egymásra rétegződő helyreállítások a műemlékvédelmi irányzatoknak, koncepcióknak és rekonstrukcióknak nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő jelentőségű tárházát képezik. A Magyarország Régészeti Topográfiája program nyomán Pilis területe, régészeti szempontból az egyik legjobban ismert része Magyarországnak. A középkori régészeti lelőhelyek és a hozzájuk kapcsolható írott forrásanyag feldolgozása nagyon részletes településtörténeti és tájhasználati információkat szolgáltatott. A középkori királyi erdőterület státusza sajátos védelmet jelentett bizonyos természeti értékek vonatkozásában, a Pilis területe pedig a magyar természetjáró mozgalom (Dobogókő, Eötvös Loránd menedékház) létrejöttében is fontos szerepet kapott és ezzel a természetvédelem egy korai jelentős példájának tartható. A Pilis, hegyeinek és völgyeinek szépségével, élővilágának gazdagságával érdemelte ki, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park (1997) részeként a legmagasabb szintű természetvédelmi oltalomban részesüljön. Kritériumok: ii, iii, iv, v / b, c, d, e: (ii) A pilisi királyi erdő és vadászterület, az egykori vadászházak (udvarházak) területén alapított kolostorgazdaságok, az esztergomi királyi és érseki központ, valamint a visegrádi

4 középkori várak, város és királyi palota egymásra rakódó korszakok alkotta műemléki együttese kiemelkedő jelentőségű történelmi helyszín és nagyhatású szellemi központ. A humanizmus eszmerendszere és a reneszánsz művészet a késő középkori regionális kulturális modernizációs törekvések fő inspirálói, az esztergomi vár falfestményei, a visegrádi királyi palota plasztikai emlékei meghatározó szerepet játszottak az itáliai falkép-festészet és a reneszánsz plasztika Közép-európai régióban való ismertté tételében és elterjesztésében. (iii) Az esztergomi középkori vár, a visegrádi királyi palota és környezete töredékességében is egyedülálló, kivételes módon jeleníti meg a középkori francia és itáliai művészet elemeit. Vitéz János érsek reneszánsz palotájának falképeiben, Bakócz Tamás érsek sírkápolnájában és a visegrádi királyi palota Mátyás-kori északnyugati szárnyának díszudvarán az itáliai reneszánsz irányzatok és hatások közép-európai kibontakozásában jelentős szerepet játszó alkotásai, a késő gótikus- és a kibontakozó reneszánsz művészeti elemek egyidejű, harmonikus alkalmazásának Itálián kívüli legkorábbi példái. (iv) A topográfiailag körülhatárolt királyi erdőterület és középhegységi táj gazdasági kiaknázásában az egyes topográfiai elemek (pl. az erdőt átszelő királyi út) napjainkig tartó állandósága mellett a középkori folyamatos gazdasági-politikai és szellemi fejlődést tükröző funkcionális változások figyelhetők meg. Az 1249-ig királyi székhely (és jelenleg is egyházi székhely) Esztergom mellett a Pilist behálózó egykori királyi udvarházak helyén a 12. század vége és a 13. század vége között királyi alapítású (romjaikban fennmaradt) kolostorok, mint önálló gazdasági egységek köré szerveződő modernebb mintagazdaságok jelennek meg, miközben a terület északi szélén a 13. század közepétől tudatosan kiépülő Visegrád európai színvonalú reprezentatív századi királyi székhellyé fejlődik. Az esztergomi Várhegyen elhelyezkedő középkori együttes maradványa, a hozzá kapcsolódó, funkcionálisan tagolt szerkezetű történeti várossal, valamint a 19. századi nagyszabású urbanisztikai koncepció alapján kiépített székesegyházzal és érseki központtal a közép-európai történeti városi fejlődés általános vonásait dokumentáló, ugyanakkor kivételes és egyedi, évezredes spirituális töltéssel rendelkező helyszín. Hasonló, kiemelkedő értéket képviselnek a Pilis (romjaikban fennmaradt) kolostorai a középkor és kora újkor teljes időszakának történeti funkcionalitásáttükröző táj, a királyi erdő szellemi központjai. Már nem állandóan lakott királyi rezidenciák, de mégsem csak a világtól elvonuló szerzetesek spontán aszketikus igényeit kielégítő életterek, hanem rövidebb királyi tartózkodásra alkalmas hotelek, ekként akár diplomáciai tárgyalások helyszínei is [pl. Pilisszentlászló 1308-ban]. Az ország közepén, osztatlan teljességében királyi tulajdonban maradt erdő önmagában is a királyi hatalmat szimbolikusan megjelenítő terület egészen a 18. századig. (v) A Pilis önmagában kiemelkedő értékű természeti terület, UNESCO bioszféra rezervátum. A pilisi táj ugyanakkor a természet és az emberi jelenlét (királyi vadászat, kolostorgazdaságok, kommunikációs hálózatok, királyi utak) mintegy ezer éves harmonikus egymásra hatásának egyedülálló példája. A két királyi palota, mint világi és egyházi közigazgatási központok a hozzájuk tartozó királyi erdővel, olyan topográfiailag és funkcionálisan összetartozó, évszázados területhasználatról tanúskodó komplex történeti együttest alkot, amelynek egyes elemei másutt külön-külön még megtalálhatók, de együttesükben már nem (kivéve egy 8. századi japán királyi központot és vadászterületet (Naga). Integritás (teljesség és sértetlenség): A visegrádi és esztergomi várak, és a területen található kolostorok török kortól (1543) kezdődő folyamatos pusztulása ellenére az egykori pilisi királyi erdő alapjában véve

5 érintetlenül maradt meg, mint királyi vadászterület, a hozzá tartozó központokkal együtt. Értékeinek védelme természetvédelmi területté nyilvánítása révén (Pilisi Tájvédelmi Körzet, majd Duna-Ipoly Nemzeti Park és UNESCO bioszféra rezervátum) biztosított. Különlegessége, hogy a középkortól egyetlen birtoktest, azaz mindig javarészt egy tulajdonos birtokolta (király, állam): ennek köszönhetően nem darabolódott szét, sőt a belső területen a településhálózat sem változott jelentősen, így megmaradt a középkori és kora-reneszánsz emlékekés természeti környezetük egyedülálló együttese. A terület középkori településszerkezetéből kikövetkeztethető a korabeli királyi erdő kiterjedése, amely lényegében megegyezik a mai Nemzeti Park területével. A birtokszervezeti és funkcionális kontinuitás minden kétséget kizáróan alapozza meg e történeti táj integritását. A pilisiben egykor élt ciszterci és pálos szerzetesek nagyrészt tudatos tájátalakító tevékenységének nyomai egyértelműsítik, hogy a királyi erdő kolostorai történetileg különösen értékes, integritásában és kontinuitásában kiemelkedő fontosságú, régészeti, építészettörténeti emlékei miatt pedig összetett örökségi értékkel bíró emlékcsoport-együttest alkotnak. E két szerzetesrend alakította sajátos kolostortájak integráns fennmaradását nagyban elősegítette, hogy erdő (vadász) területekhez kapcsolódó királyi birtokon jöttek létre, s ahol a hegyvidéki-erdős környezet miatt az újkori átalakulások a későbbiekben sem pusztították el a legfontosabb tájelemeket, jóllehet maguk a kolostorépületek jelentős pusztuláson mentek keresztül. A Pilis területe ily módon az egyik legjobban azonosítható középkori kolostortájként is történeti értékeket hordoz. A török háborúk után betelepülő szlovák és német telepesek az eredetihez hasonló településstruktúrát hoztak létre, és a Pilis hegység belső területén ekkor, illetve a későbbiekben létrejött falvak minden esetben a középkori királyi kolostorok romjaihoz kapcsolódtak, határhasználatukban is igazodva a középkori területhasználathoz. A legújabb korban sem következett be ebben lényeges változás. A falvak erdőgazdálkodási, mezőgazdasági jellege a hagyományosa mészégetési tevékenységgel együtt a mai napig fennmaradt, jelentősebb iparosításra nem került sor a középkori erdőterületen. Az egykori királyi erdő gazdálkodását, kezelését hosszú időn át a kincstári szervezet irányította. Ennek köszönhetően a terület egysége megmaradt, és a középkori Királyi Erdővel lényegében megegyező területen létrehozott a Pilisi Tájvédelmi Körzet, jelenleg a Duna-Ipoly Nemzeti Park pilisi tájegysége, egyben UNESCO bioszféra rezervátum, biztosítja az integritás fennmaradását. Hitelesség (autentikusság): A Pilis az emberi tájhasználat európai jelentőségű példájának tekinthető, mivel itt együtt megtalálható a középkori királyi erdő valamennyi gazdasági-politikai funkcionális eleme (az épített összetevők romjaikban): a századi (Esztergom) és századi (Visegrád) királyi központok, a vadászterület (pilisi erdők), vadállomány (a középkorban agarakkal, sólymokkal vadászott gímszarvas, őz és vadkan). Ehhez tartoznak a királyi házhoz köthető vallási létesítmények, egyúttal erdei mintagazdaságok (a ciszterci és pálos kolostorok romjai és topográfiailag azonosítható birtokterületei), az őket összekötő kommunikációs hálózattal, a Pilist átszelő középkori utak rendszerével (főként a Budát Esztergommal összekötő királyi úttal). A királyi hatalom, vadászat, erdő és vallás összekapcsolódása a legkülönbözőbb korokban és földrajzi pontokon bukkan fel a világ egyes kulturális régióban. Ilyen komplex együttes az UNESCO Világörökségi Listán szereplő Ősi Naga történeti műemléki helyszín, - amely Japán nyolcadik századi fővárosa - magába foglalja a Kasuga hegységet, egy szent állatként tisztelt szarvasfajtával (Cervus nippon), valamint egy, az uralkodóházhoz köthető buddhista kolostorral együtt. A történeti tájak ismérveinek megfelelő Pilisi Királyi Erdő Európában az egyik utolsó, viszonylag egységes állapotban megmaradt

6 királyi erdőbirtok, amely középkor folyamán az uralkodó kizárólagos tulajdona volt. Saját közigazgatással, és a településekhez hasonló, önálló területtel rendelkezett. Vezetője a pilisi ispán volt, a táj kezelését pedig különleges szolgáltató népek (erdőóvók, vadászok, kovácsok stb.) látták el. A középkori királyi birtok és vadászterület sajátos elhelyezkedése, morfológiai és topográfiai adottságai miatt a világon szinte kivételes módon maradt fent, a hajdani birtokhatárok lényegi megváltozása nélkül. A terület használatát jelenleg is túlnyomó részben maga az erdő határozza meg, a királyi központok várainak és palotáinak a romként konzervált együttesei látogatható történeti helyszínek. A történeti településhálózat, településszerkezet, a környező települések történeti magja megmaradt. A királyi alapítású szerzetesi együttesek régészeti feltárás után konzervált romjai mellett az egykor közösségeik által használt, jelenleg is túlnyomórészt érintetlen területek használata rekonstruálható. A Pilisi Királyi erdő területén folyó erdőgazdálkodás fokozott hangsúlyt helyez az erdőterület védelmére, amely egyben elősegíti a településszerkezeti, régészeti, műemléki helyszínek és környezetük védelmét, hiteles állapotukban való fennmaradását is. A visegrádi és esztergomi királyi székhelyek a 16. századtól több pusztuláson és újjáépítésen mentek keresztül. Nem függetlenül e terület szimbolikus jelentőségétől, a 19. századtól kezdve az intenzív régészeti kutatásokon alapuló műemlékvédelmi helyreállítások szinte minden korszakának kutatástörténeti szempontból emblematikus helyszínévé váltak. Az Itálián kívüli reneszánsz legkorábbi világi (Visegrád, királyi palota) és egyházi (Visegrád, palotakápolna; Esztergom, Bakócz kápolna) emlékei önmagukban is jól példázzák a magyar műemlékhelyreállítások elmúlt évszázadának teljesítményét. A visegrádi és esztergomi királyi központok középkori eredetű épületeinek mai állapota műemléki helyreállítások, részben rekonstruktív kiegészítések eredménye, amelyek azonban minden esetben részletes kutatási eredményeken, dokumentáción alapulnak. A visegrádi királyi palota kertjének visszaállítása például ugyancsak részletes paleobotanikai kutatások nyomán valósult meg. Az esztergomi Várhegy műemlék együttese pedig azt példázza, hogy miképpen illeszkednek az előző történeti korszakok alkotásainak maradványai az újkori funkciókat is szolgáló épületekbe, együttesekbe, a századi városszerkezetbe.

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása Rövid leírás: A hagyományos népi építészet meg nem újuló (kulturális) erőforrás, mert a társadalmi-gazdasági változásokkal összefüggően

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában kapott

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 3. szám január 28. Magánszemélyek számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 3. szám január 28. Magánszemélyek számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 3. szám 2013. január 28. Magánszemélyek számára Ösztöndíjpályázat rövid tanulmányútra felsőoktatási intézmények hallgatói számára Az ösztöndíjpályázat célja, hogy a pályázók

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

A történeti táj, mint örökség

A történeti táj, mint örökség A történeti táj, mint örökség Dr. Fejérdy Tamás DLA okl. építészmérnök, okl. műemlékvédelmi szakmérnök, c. egyetemi docens Táj-fogalom ami többé-kevésbé egyértelmű (de alig van belőle), az a Táj-fogalom

Részletesebben

A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma

A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma A történeti táj védelme és az Európai tájegyezmény műhelykonferencia - Budapest, 2013. nov. 12. A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma Soós Gábor Forster Központ Világörökség és Nemzetközi Főosztály

Részletesebben

30 éves az Aggteleki Nemzeti Park

30 éves az Aggteleki Nemzeti Park 30 éves az Aggteleki Nemzeti Park Az Aggteleki Nemzeti Park jelenlegi területének a védelme 1940-től kezdődött... Hazánk nemzeti parkjai közül ez az első, amelyet hangsúlyozottan a földtani természeti

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 10.30 A napirend 1. pontja: A nyolc magyar világörökségi helyszínre vonatkozó

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

A projekt neve: Zirc, a Bakony fővárosa Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén

A projekt neve: Zirc, a Bakony fővárosa Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén Zirc, a Bakony fővárosa Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén Zirci Ciszterci Apátság Zirc Városi Önkormányzat sajtóanyag 2010. 11. 24. A projekt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Bence-hegyi kilátóteraszt és környékét A döntés

Részletesebben

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Végh András Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora 2013 Marosi Ernő és Szakál Ernő egy újonnan

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Mátyás palotái: Visegrád

Mátyás palotái: Visegrád Mátyás palotái: Visegrád (GRÓF PÉTER ELŐADÁSA A TÖRTÉNELEMTANÁROK (18.) ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN HANGZOTT EL 2008. OKTÓBER 5-ÉN) Visegrád Budapesttől 43 km-re, északra, a Duna jobb partján fekvő kisváros.

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról. Képzeletbeli hajóút megállókkal a Duna magyarországi szakaszán

Képeslapok a Dunáról. Képzeletbeli hajóút megállókkal a Duna magyarországi szakaszán Képeslapok a Dunáról Képzeletbeli hajóút megállókkal a Duna magyarországi szakaszán A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszin,

Részletesebben

Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára.

Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára. 1 Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára. Európa kék szalagja a Duna A Duna a németországi Fekete-erdőben

Részletesebben

MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT

MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT 2013-2023 Műemlékvédelmi stratégia Hargita megyében MŰEMLÉKI LISTA Jogi státus a piramis csúcsa - mégsem garantált a védelem Műemlék740(együttes)és

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

A visegrádi királyi palotakertek

A visegrádi királyi palotakertek A visegrádi királyi palotakertek Volt a magyar díszkertkultúrának egy olyan ragyogó korszaka a XV. században, amikor szinte együtt haladtunk a legkiemelkedõbb nyugat-európai áramlatokkal, sõt a korabeli

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK Önt is várjuk a ciszterci szellemiség magyarországi központjába! Amennyiben lelkesedik a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésében mégis barokk művészettörténeti

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Világörökség listára történt felvételének 10. évfordulója

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez 1.) Örökségvédelmi szempontok A terület teljes egésze a budapesti műemléki jelentőségű terület részeként területi

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával

BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia Bálna Budapest, Fővám tér 11-12. 2015. ápr. 27. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával Fülöpp Róbert, Forster Központ 1.0 Fogalom meghatározás

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Pilisszentkereszt - Dobogókő IV. Településszerkezeti terv Szabályozási Terv. Örökségvédelmi hatástanulmány 2010. 07.

Pilisszentkereszt - Dobogókő IV. Településszerkezeti terv Szabályozási Terv. Örökségvédelmi hatástanulmány 2010. 07. Pilisszentkereszt - Dobogókő IV. Településszerkezeti terv Szabályozási Terv Örökségvédelmi hatástanulmány 2010. 07. PILISSZENTKERESZT - DOBOGÓKŐ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 PILISSZENTKERESZT DOBOGÓKŐ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

KIVONAT A BÉKÉS MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG OKTÓBER 2-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A BÉKÉS MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG OKTÓBER 2-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A BÉKÉS MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 2014. OKTÓBER 2-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL amely készült a Gyulai vár (5700 Gyula, Várkert) Lovagtermében 2014. október 2-án 10.00 órától tartott ülésen Jelen

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein

Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TRANSECONET Határon átnyúló ökológiai hálózatok Közép-Európában www.transeconet.nyme.hu Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

Világörökség a Duna mentén

Világörökség a Duna mentén Világörökség a Duna mentén Berzsényi Brigitta világörökségi referens Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Világörökségi és Nemzetközi Főosztály http://www.forsterkozpont.hu/

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŰEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT 1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. éptészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, műemlékvédelmi szakértő

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben

Szempontok a budapesti Várkert-bazár együttese felújítási terveinek elkészítéséhez

Szempontok a budapesti Várkert-bazár együttese felújítási terveinek elkészítéséhez Szempontok a budapesti Várkert-bazár együttese felújítási terveinek elkészítéséhez 1.) Örökségvédelmi szempontok A Várkert-bazár együttese a Királyi Palotához tartozó királyi kertek reprezentatív, Duna-parti

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel, valamint a 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel, valamint a 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelettel Piliscsév Község Képviselő-testületének 10/2007.(IV.2.) rendelete a Piliscsév településképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.)

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén HUSK/1101/2.2.1/0352 sz., Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén" c. projekt nyitó konferencia 2012. 10.24. Társaságunkról

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben