FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZODÉS -\

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZODÉS -\"

Átírás

1 @ OTP Bank Nyet. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina -.. FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZODÉS -\ - ''Iow amely létrejöttegyrészrol az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fovárosi Bíróság Cg ) képviseletében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Igazgatóság (3530 Miskolc, Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc, Pf: 63) - a továbbiakban: OTP Bank Nyrl - másrészrol a Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér a továbbiakban: Számlatulajdonos -, között a következo feltétf; 3kkel: 1. Jelen hitelszerzodés khjészítése az december 30. napon pénzforgalmi jelzoszám mal megnyitott költségvetési elszámolási számlára vonatkozó Bankszámlaszerzodésnek. 2. Az OTP Bank Nyet november 29-tói Ft, azaz HétszázhuszonötmiUió forint összegü folyószámla hitelkeretet - a továbbiakban: hitelkeret - tar t a Számlatulajdonos rendelkezésére. Az OTP Bank Nyrt. a hitelkeretet a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján tartja rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet. A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek kifizetésére adott megbízásban külön rende,lkezikarról, ha nem folyószámlahitel, hanem munkabérhitel terhére kéri a költségvetési elszáfl0lási számla flzetöképessé tételét. 3. Az OTP Bank Nyrt. a.t. pontban megjelölt kereten belül - a Számlatulajdonoskülön rendelkezése nélkül - kt sönt folyósít akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben az a Számlatulajdonos kl'.ségvetési elszámolási számláját terhelö fizetési megbízások teljesitéséhez szükséges 1::,'" 1 Verzi6s::.ám: /9 0

2 4. A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetésirendelkezéseket, amelyek tefjesítéséhez a Számlatufajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs kello fedezet. 5. A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos elszámolási számlájárór esetenkénti átvezetéssel történik.. A Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy amennyiben a költségvetési elszámolási számiáján jóváirt összeg meghaladja a tárgynapon teljesítendo Pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal - külön rendelkezése nélkül, törlesztésként-csökkentsea fennállófolyószámlahiteltartozásánakösszegét.. 6. A hitelkeret lejárata: 201', november A Számlatulajdonos a 2. pontban meghatározott idoponttói kezdodoen, a hitelszerzodés fennállása alatt, változó mértéku hiteldíjattartozik fizetni.a következok szerint: a folyószámlahitelkeretbol igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés elotti napig -változó, 1 havi BUBOR + 3,5 %, jelenleg évi 8,78 % kamatot, a kölcsön összege után változó, jelenleg évi 0,5 % kezelési díjat, a hitelkeret megnyitásától a folyósításig terjedo idore rendelkezésre tartási jutalékot, melynek mértéke változó, jelenleg évi 3,0 %. A hiteldíj megfizetése minden naptári negyedév utolsó munkanapján, ill. a szerzodés megszünésével egyidejüleg esedékes. A hiteldíj megfizetésének módjára a Bankszámlaszerzodésben foglaltak az irányadók. Az egy hónapos BUBOR-hoz kötött hiteleknél, az OTP Bank Nyrt. a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az elso kamatperiódus a szerzodés aláírásának napjátóla szerzodés aláírásával érintett - naptári hónap végéig tart. az ezt követo kamatperiódusok pedig havi idotartamúak Az új kamat-megállapításra a tárgyhónap végét megelozö ötödik munkanapon kerül sor, es az újabb kamatláb a következo naptári hónap elsö napjától érvényes. A kamat-megt.liapítás alapja a kamat-megállapítást megelozo napon jegyzett egy hónapos BUBORkamatláb mértéke. A kamatkedvezmény mértéke, ill. az egy hónapos BUBOR kamatlábhoz, mint referenciakamatlábhoz való kötése a hitel esetleges újratárgyalása. ill. az adósminösítés-, a pénzpiaci helyzet-, a referencia kamatláb jelentosebb változása, központi kamat-felülvizsgálat vagy üzletpolitikaiváltozás esetén felülvizsgálatra kerul, melynek eredményeként az OTP Bank Nyrt. jogosult egyoldalú nyilatkozattal a nyújtott kedvezmény, ill. a kamat egy hónapos BUBOR-hozkötésének visszavonására. 8. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. jogosult a kamatok, díjak. jutalékok és költségek mértékét közös megegyezéssel megváltoztatni. A változtatásra különösen akkor kerül sor, ha a banki szabályozórendszer, a banki forráshelyzet, a banki hitelkereslet, a pénzpiaci kamatláb, a jegybanki alapkamatt az állampapírok hozama és az OTP Bank Nyrt.üzletpolítikájamegváltozik.. 2 verzws=ám:l ; 11!l

3 9. Amennyiben a hitelszerzödés lejáratakor a Számlatulajdonos folyószámla hitel tartozása - fedezethiány miatt - részben vagy egészben nem nyert kiegyenlítést, a számla egyenlegét - az OTP Bank Nyrt.lejárthitelként kezeli, és a Bankszámlaszerzodésben foglaltak szerint jár el. 10. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerzodésböl eredo fizetési kötelezettségenek nem tesz határidore eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt toketartozás után a késedelem idotartamára, az ügyleti kamaton felül - a pénzforgalomról szóló rendelkezések szerint megállapított - további évi 6% késedelmi kamatot számít fel. A hiteldíj késedelme esetén a lejárt hiteldíj tartozások után, a késedelem idejére a folyószámlahitelkamaton felültovábbi + évi 6% késedelmi kamat kerül felszámitásra. 11. Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy a jelen szerzodés fennállása alatt a vele szemben folyamatba tett végrehajtási eljárásról az OTP Bank Nyrt-t tájékoztatja. 12. Jelen szerzodés a 6. pontban rögzitett idopontban jár le. A szerzodést lejárat elott: 13. a Számlatulajdonos - amennyiben kölcsön - és hiteldij tartozása nem áll fenn - 15 napos felmondási határidovel, az OTP Bank Nyrt., amennyiben a Ptk ában meghatározott felmondásí okok valamelyike megvalósul, azonnali hatállyal, ezek hiányában 15 napos felmondásí idovel jogosult felmondani. A kölcsön felmondásával, ill. a szerzodés megszünésével a fennálló kölcsöntartozás kamataívalegyütt azonnal esedékessé válik. 14. Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy - amennyiben ahitelgondozás során ahiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végso lejáratáig a költségvetési elszámolási számláról nem látszik biztosítottnak - a folyószámlahitelés járulékai törlesztéséhez szükséges fedezetet az állami hozzájárulások számláról az elszámolási számlára átvezesse. 15. Jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Bankszámlaszerzodésben, az OTP Bank Nyrt mindenkori Általános Üzletszabályzatában, az Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatban, a Ptk-ban, valamint a bankhitelre vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. 16. Folyósításifeltétel:. Óvadéki szerzodés megkötése és az óvadék összegének zárolása A Számtatulajdonos tudomásul veszi, hogy a hitel folyósításával egyidejuleg a Egyéb kikötések: fedezetül felajánlott 300 MFt összegü lekötött betét összege a r- -'... Ver::ió.rn1m: /9 VJ Mlj,

4 , számú Ózd Városi Polgármesteri Hivatal elnevezésu számlán zárolásra kerül.. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogya hitel folyósításával egyidejüleg a fedezetül felajánlott db ÉMÁsz részvény óvadéki zárolásra kerül.. A fedezetkéntfelajánlottingatlanokvonatkozásában- Ózd, belterület, áruház 7352 hrsz., üzlethelyiség 7365/6/AJ1. hrsz., üzlethelyiség 7365/4/AJ1. hrsz., üzlethelyiség /A/2hrsz üzemi épület 11172/8. hrsz. - az OTP Bank Nyrt.jelzálogjogának legalább széljegykénti bejegyzése az ingatlan-nyílvántartásba szerzodéskötéstol számított 15 napon belül.. Számlatulajdonos vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt-nek a kölcsön biztositékaként fedetül szolgáió vagyontárgyak ingatlan-nyilvántartással, illetve zálogjogi nyilvántartásba vétellel/módosítással kapcsolatos költségeit megtéríti. Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t, hogy ezen költségekkel megterhelje a pénzforgalmi számláját.. Számlatulajdonos vállalja, hogyafedezetként felajánlott ingatlanokra vonatkozó vagyonbiztosítás kedvezményezettségi jogosultság nyilvántartásba vételének visszaigazolását - az OTP Bank Nyrt. javára - a szerzodéskötéstol számított 15 napon belül Bankunkhoz benyújtja.. A Számlatulajdonos vállalja, hogyagazdálkodásával kapcsolatosan minden, az OTP Bank Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesít. Ennek keretében az éves kötelezo adósminositéshez szükséges dokumentumokat. úgymint zárszámadási rendeletét. költségvetési rendeletét és annak módosításait, évközi beszámolóját, valamint könyvvizsgálóijelentését elfogadásukat követoen 15 napon belül hiteles másolatban az OTP Bank Nyrt.-hez benyújtja. 18. A hitel és járulékainakfedezete: Számlatulajdonos költségvetése és terhelheto bankszámláinak mindenkori egyenlege. Számlatulajdonos 1511KH/2010. (IX.23.)szám ú határozatában vállalt kötelezettsége e Ft lekötött betét és e Ft névértéku ÉMÁSZ részvény óvadékba helyezése az számú Óvadéki szerzodés alapján.. Ingatlanzálogjog az számú Jelzálogszerzodés alapján. 19. Jelen szerzodés elválaszthatatlan melléklete:. Számlatulajdonos 151/KH/2010.(IX.23.)számú határozata. Az számú Óvadéki szerzodés. Az számú JelzálogszerzodésJ'(" Kelt: Miskolc, november 29. h( OTPBANKNyrl \ : ',ro' '.'/ /:s:: K'"li'o.;, ", li', LÉszakkL'l('t:"':y,'.-n''o;o;i Régió -. ) ' Mi.KOk, bill il, UoIjo Fiók ({l - '-, -,.v;t;g.i;;..i:.".."=ébe:4ff.pái.' ō, 1, ' D;:.Ai;;;;;i.c1 igazgató KBCvezetö-helyettes polgármester jegyzo 9' OTP Bank Nyrt. Számlatulajdonos QZDVáros Önkormányzata ('f,;t', 4 J Ver::ws::ám: /9

5 OTP BANK Nyrt. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina JELZÁLOGSZERZÖDÉS (ingatlanra) Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: mint zálogkötelezett ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd. Városház tér (továbbiakban: Zálogkötelezett). és az OTP BANK NYRT. (1051 Budapest, Nádor u Fovárosi Bíróság Gg , adószám: ) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Igazgatóság (3530 Miskolc, Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc, pf: 63) mint Zálogjogosult (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételek szerint 1.) november 29. napján a Bank és Ózd Város Önkormányzata között pénzugyi szolgáltatásra irányuló szerzodés (a továbbiakban: Szerzodés) jött létre a következo feltételek mellett: Szerzodés megnevezése: Szerzodés száma: Követelés összege: Folyószámla-hitelkeret Ft szerzodés Járulékok, költségek megnevezése, mértéke: Ugyleti kamat: Változó, 1 havi BUBOR+3.5 %, jelenleg évi 8,78 % Kezelési költség: Változó. jelenleg évi 0,5 % Rendelkezésretartási jutalék: Változó, jelenleg évi 3,0 % Egyéb díj: Késedelmi kamat töke után: Nincs felszámítva. Rx 6 % Késedelmi kamat hiteldíj útán: Fix 6 % A követelés felmondással 2.) is lejárttá teheto. A Zálogkötelezet hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az.1.) pontban megjelölt, a Zálogkötelezett elott ismert tartalmú Szerzodés alapján keletkezett jogviszonyból eredo követelései biztosítására ,-Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig jelzálogjogot alapítson a Zálogkötelezett tulajdonában álló alábbi ingatlanra elsohelyi zálogjogi ranghelyen. il) 't IJ

6 a.) Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajziszáma, fekvése: b.) Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése: c.} Az ingatlanmegnevezése: Az ingatlancíme: Az ingatlanhelyrajziszáma, fekvése: d.) Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése: e.) Az ingatlanmegnevezése: Az ingatlancíme: Az ingatlanhelyrajziszáma, fekvése: Üzlethelyiség 3600 Ózd, Vasvár út /4/Al1. hrsz., belterület Üzlethelyiség 3600 Ózd, Vasvár út /6/Al1. hrsz., belterület Uzlethelyiség 3600 Ózd, Újváros tér /49/AI2. hrsz., belterület Uzemi épület 3600 Ózd, Október 23. tér /8. hrsz., belterület Áruház 3600 Ózd, Vasvár út hrsz., belterület 3.) A Zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogyazálogkötelezett tulajdonában álló 2.) pontban megjelölt ingatlanára a 2.) pontban megjelölt összeg erejéig a Bank javára je/zálogjogot jegyezzenek be az ingatlan-nyílvántartásba. 4.) A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelen szerzodéssei lekötött ingatlant más jogügylet biztosítékáulmár lekötötte. A záloaioai beieavzések Helyrajzi Rang- Bejegyzés Bejegyzés Széljegy Bejegyzés Jogosult Fennálló szám hely összeqe devizaneme száma száma tartozás 7365/4/Al ,- HUF m OTP Bank O,-Ft Nyrt. 1365/6/Al ,- HUF UI OTP Bank O,-Ft Nvrt. 8414/49/Al ,- HUF Ill / OTP Bank O,-Ft Nvrt. Ezt meghaladóan az ingatlan per'-,teher- és igénymentes. A Zálogkötelezetta Bank javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerzodés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingatlanra a jelen szerzodés szerinti zálogjogi ranghelyét megelozo ranghelyen újabb zálogjogot alapítson, továbbá, hogy ennek a ranghelynek a fenntartását kérje. A Zálogkötelezett jelen szerzodés aláírásával egyidejuleg hozzájárul ezen ténynek az ingatlan-nyilvántartásba történo feljegyzéséhez.jr 2 try f 10

7 5.) A Bank zálogjogát abban az esetben érvényesíti, ha az Adós a Szerzodésböl eredo fizetési kötelezettségének határidoben nem tesz eleget, illetve a Szerzodésben vállalt bármely kötelezettségét nem, vagy késedelemmel teljesíti. 6.) Azonnali hatállyal felmondható és lejárttá teheto a követelés, ha a b()síték értéke jelentosen (a kihelyezéskor készíttetett értékbecslés szerinti forgalmi érték U-átvagy a szerzödésben rögzített mértéket meghaladóan) csökkent és az Adós a Bank felszólítását követo30 napon belül nem nyújt megfelelo értéku pótfedezetet. 7.) A Zálogkötelezett az ingatlant rendelkezésre bocsátani. kiürítve köteles a zálogjog érvényesítése esetén 8.) Figyelemmel arra, hogy a Bank záloghitel nyújtásával üzletszeruen foglalkozik, szerzodo felek már most megállapodnak abban, hogya Bank a kielégítési jogának megnyíltától számított 24 hónapon belül jogosult az ingatlant bírósági végrehajtás mellozésével maga értékesíteni vagy az ugyanezen határidon belüli értékesítésre záloghitel nyújtásával vagy árverés szervezésével üzletszeruen vagy hivatalbólfoglalkozószemélynek megbízást adni. A Bank a követelésnek a zálogtárgyból történo megtérülését legmegfelelobben biztosító módon és idopontban, legalább ,-Ft áron jogosult a zálogtárgyat értékesíteni, lehetoség szerint a Zálogkötelezett érdekeit is figyelembe véve. Az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit a Bank az ingatlan vételárának terhére jogosultelszámolni. A Zálogkötelezett a Bank felhívására haladéktalanul köteles az ingatlan értékesítéséhez szükséges nyilatkozatokatmegadni, dokumentumokat átadni. Szerzodo felek megállapodnak abban, hogya 2. pontban megjelölt ingatlan értékesítése a Bank választása alapján a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályoknak megfeleloen zálogtárgy egyszerusített végrehajtási értékesítése keretében, vagy rendes bírósági végrehajtás útján kerüljönsor. 9.) A Zálogkötelezettkötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pontban megjelölt ingatlanra kötötta Szerzodés Bank általí teljesítésének feltételéül szabott - vagyonbíztositási szerzodést a jelen zálogszerzodés fennállása alatt nem szünteti meg, illetve nem módosítja, továbbá a biztosítás díját és egyéb költségeit a biztosítási szerzodés feltételei szerint fizeti.a biztosítás költségei a Zálogkötelezettet terhelik. A Zálogkötelezett az ingatlant úgy köteles biztositani, hogyavagyonbiztosítási szerzodés kedvezményezett je a Bank legyen. Zálogkötelezett a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban meghatározott vagyonbiztositásról, a biztosítási kötvény kiállításának elmaradásáról és annak okáról, a biztositás megszünésérol és annak okáról, a biztcsitó társaság bármely adatot, információt, tényt átadja a Banknak. Zálogkötelezett továbbá jelen megállapodás aláirásával felmentést ad a biztosító társaság biztosítási titok megorzési kötelezettsége alól a tekinttben, hogya Banknak a Zálogkötelezett díjfizetési kötelezettsége teljesítésérol tájékáztatást adjon. A ZálogkötelezettJ'r 3-1 I

8 felhatalmazása arra is kiterjed, hogya Bank a jelen szerzodés fennáuásával kapcsolatos banktitoknak minosülo információt az adatkérés keretében a biztosítónak átadja. 10.) A Zálogkötelezetta jelen szerzodés megkötését követoen koteles haladéktalanul írásban, a Bank székhelyére címzett ajánlott levél útján tájékoztatni a Bankot a biztosíték értékében és értékesíthetoségében bekövetkezett esetleges változásokról, lehetové tenni, hogya Bank a biztosíték meglétét és rendeltetésszeru használatát rendszeresen ellenorizze. Zálogkötelezetttudomásul veszi, hogyajelzálogszerzodés fennállása alatt a jelzáloggal lekötöttingatlan(oka)ta Bank elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe vagy használatba, és haszonélvezettel nem terhelheti meg. A Bank jogosult eloími az Ingatlan értékének a Jelzálogjog megszunéséig tartó ido alatt történo Bank által megh"atározott idoközönkénti, rendszeres (a Bank által meghatározott értékbecslo által végzett) független vagyonértékelo által történo felülvizsgálatát, amelynek díját és költségét az Zálogkötelezett köteles az OTP Bank Nyrt. részére felszólításra megfizetni. 11.) A jelen szerzodésben rögzített jelzálogjog azon a napon szunik meg, amikor az Adós a Szerzodésbol eredo valamennyi kötelezettségének a Bankkal szemben eleget tett. A Bank vállalja,hogyajelzálogjog megszunését követo 3 napon belül kiadja a jelzálogjog törléséhez szükséges hozzájárulást. Ajelzálogjogtörlésének költségeit az Zálogkötelezett viseli. 12.) A szerzödo felek megállapodnak abban, hogya Bank által Zálogkötelezetthez intézett azon írásbelinyilatkozatokat,amelyeket az alábbi címzett és postai cím megjelölésével Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1. tértivevényes vagy ajánlott levélpostai küldeményként szabályszeruen postára adtak, a Zálogkötelezettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesítheto. nem volt, vagy arról a Zálogkötelezett nem szerzett tudomást, az e küldeménynek az elso postai kézbesítésének megkísérlése napján vagy azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a Banknak visszaküldte. A Zálogkotelezett köteles gondoskodni arról, hogy az e pontban általa megadott kézbesítési címen a zálogjog fennállásának tartama alatt mindenkor legyen olyan személy (képviselo), aki a postai küldeményeket átveszi. Ennek elmulasztása esetén az átvételre jogosult személy (képviselo) hiányára a Zálogkötelezett nem hivatkozhat. 14.) Zálogkötelezett köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Bankot az általa vagy ellene inditottcsod-, adósságrendezési, felszámolási-, végelszámolási eljárásról, az ellene indított végrehajtási eljárásról, valamint a cégbíróság által indított törvényességi felügyeleti eljárásról, illetve amennyiben ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének érdekében -végrehajtható határozat alapján - végrehajtás megindítására, illetolegzálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüliértékesitésre jogosult. Zálogkötelezett a Szerzodés, illetve az abból származó követelés fennállása alatt minden évben köteles a Bank részére megküldeni az éves költségvetési beszámolót, zárszámadást [p 4 )r>f

9 j és költségvetési tervet jováhagyást követoen 30 napon belül. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a könyveibe, pénzügyi nyilvántartásaiba a Bank részére betekintést enged, az általa kért okiratokatrendelkezésre bocsátja. 15.) Ajelen szerzodés rendelkezéseire irányadó, a Polgári Törvénykönyvnek a ban, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, és a pénzforgalom lebonyolítására vonatkozó jogszabályokban. továbbá a Bank mindenkor hatályos Díjhirdetményében, az Általános Üzletszabályzatában és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában, a Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában foglaltakat (a továbbiakban: Általános Szerzodési Feltételek) jelen szerzodés rendelkezéseivel összhangban, azokkal együttesen kell értelmezni. Zálogkötelezett és Haszonélvezo kijelentik, hogy az Általános Szerzodési Feltételeketmegismerték, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezonek elfogadják. 16.) Egyb kikötések: Az számú Folyószámlaf;1i1!rrz:rzodéstervezet szen nt. Gc / (' 1,.), -'':' I., Kelt: MiSkZIC, 1O. nove'/rt. /,g'" i, i-<r' I ". \> ':l,.''', ' :,(t, :r,»l\ "J..m.; ::::::'.'$fk igazgató V rga Istvan 'Bcifnoczkl Erzsebet Zálogjogosult OTP Bank. Nyrt KBCvezeto-helyettes.>:-:..l..:. _'L ; r""'-' -.. Fúrjes Pál -... Dr. Almási Cl5aba polgármester jegyzo Zálogkötelezett Ózd Város Önkormányzata t 5

10 OTP BANK Nyrt. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina ÓVADÉKISZERZODÉS amely létrejött Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér (a továbbiakban: Óvadékot nyújtó), és az OTP BANKNYRT. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fovárosi Bíróság Gg , adószám: ) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió MiskolciIgazgatóság (3530 Miskolc,Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc,Pf: 63) (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételekkel: 1.) november 29. nc1pján a Bank és Ózd Város Önkormányzata között pénzügyi szolgáitatásra irányuló 3zerzodés (a továbbiakban: Szerzodés) jött létre a kovetkezo feltételek mellett: Szerzodés megnevezése: Szerzodés száma: Követelés összege: Folyószámla-hitelkeret ,-Ft szerzodés Járulékok,költségek megnevezése, mértéke: Ügyletikamat: Változó,1 havi BUBOR+3,5 %, jelenleg évi 8,78 % Kezelésiköltség: Változó, jelenleg évi 0,5 % Rendelkezésretartási jutalék: Változó, jelenleg évi 3,0 % Egyébdij: Nincs felszámítva. Késedelmikamat töke után: Fix 6 % Késedelmikamat hiteldíj után: Fix 6 % A követelés felmondássa! is lejárttá teheto. 2.) Az Óvadék nyújtó, mint az 1.) pont szerinti Szeaodés Adósa hozzájárul ahhoz, hogya Bank az 1.) pontban megje/ölt, az Óvadék nyújtá elott ismert tartalmú Szeaodés alapján keletkezett jogviszonybój eredo követelései biztosítására ,-Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig óvadékot alapítson az Adós tulajdonában álló alábbivagyontárgyakon:.'<' - 1 M)1o

11 ÓVadékként az alábbi vagyontárgyak kerülnek a Bank részére a Ptk.-nak megfelelöen átadásra: Óvadéktárgya: Értéke: Lekötött betét ,-Ft Óvadék elhelyezésére szolgáló számla száma: } 3.) Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék összege összegével minden továi:'ijogcselekmény nélkülmegnövekszik. 4.) az idöarányos kamatok Az Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadékul lekötött pénzeszkozök per-, teher- és igénymentesek és nincsen tudomása olyan körülményrol,amely a Bank óvadékból történö közvetlen kielégítés jogát korlátozná. Az Óvadékot nyújtó vállalja, hogy az 1.) pontban meghatározott Szerzodésbol eredo fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig az Óvadéktárgyát nem terheli meg. Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadék átadásának idópontjában ellene csód-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, illetve ezzel azonos joghatású eljárás (pl. önkormányzatokesetén adósságrendezési eljárás)nincs folyamatban. 5.) Ha az 1.) pontban megjelölt Szerzödés kötelezettje nem teljesíti, illetve nem szerzodésszeruen teljesíti a Szerzodés szerinti kötelezettségeit, vagy a Szerzödés bármely ok miatt megszunik és a Banknak esedékes követelése áll fent a kötelezettel szemben, akkor a Bank jogosult - a 3.) pont szerint beszedett kamatokkal növelt - óvadékból magát közvetlenülkielégíteni. 6.) t A jelen szerzodés megszunik, ha a szerzodés 1.) pontjában megjelölt Szerzodés Adósa szerzodésszeruen teljesít, vagy a Bank követelését az óvadékból kielégíti. A szerzodés megszunésekor a Bank az Óvadékot nyújtóval haladéktalanul elszámol. 7.) A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az óvadékra vonatkozó rendelkezései (27D-271/A. ), továbbá a Bank Általános Üzletszabályzata, Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzata irányadó. Óvadékot nyújtó kijelenti, hogya Bank Általános Üz/etszabályzatát.Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatát és Önkormányzati ÜzletágiÜzletszabályzatában foglaltakat megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.j\-",d',,,,,,,,,,,:.-'<1'< &r

12 9.) Egyéb kikötések: Az 1-2", számú Folyószámla-hitelkeret szerzodés tervezet szerint. % Kelt:Miskolc, november 29.,-,,',,',:':.; \.:;!< í }-\i>,1,,',1' ' / OTPBANKNyit...u./aW(.eHHagy3f8f5zbg1-Ré"k.;(..S. -, VJ3rga IsHiáAk. UitzB.u.6. Fi6Bamóczki Erzsébet igazgató 1. KBC vezetö-helyettes OTP Bank Nyrt "/ "' "H'D;AJ;';;;;i polgármester "'';, ',. ':',' '> ',,", "': ' ", '" -,: ' C;;;b;H jegyzo Óvadékot nyújtó Ózd Város Önkormányzata 1... j

13 OTP BANK Nyrt. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina ÓVADÉKISZERZODÉS amely létrejött Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd, Város ház tér (a továbbiakban: Óvadékot nyújtó), o és az OTP BANK NYRT. (1051 Budapest. Nádor u. 16., Fovárosi Bíróság Cg adószám: ) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Igazgatóság (3530 Miskolc, Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc, pf: 63) (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételekkel: 1.) november 29. n<:1pjána Bank és Ózd Város Önkormányzata között pénzügyi szolgáitatásra irányuló szerzodés (a továbbiakban: Szerzodés) jött létre a következo feltételek mellett: Szerzodés megnevezése: Szerzodés száma: Követelés összege: Folyószámla-hitelkeret ,-Ft szerzodés Járulékok, költségek megnevezése, mértéke: Ügyletikamat: Változó,1 havi BUBOR+3,5%, jelenleg évi 8,78 % Kezelési költség: Változó, jelenleg évi 0,5 % Rendelkezésre tartási jutalék: Változó, jelenleg évi 3,0 % Egyéb díj: Nincs felszámitva. Késedelmikamat toke után: Fix 6 % Késedelmikamat hiteldíjután: Fix 6 % A követelés felmondással is lejárttá teheto. 2.) Az Óvadék nyújtó, mint óz 1.) pont szerinti Szerzodés Adósa hozzájárul ahhoz, hogya Bank az 1.) pontban megje/lft, az Óvadék nyújtó elott ismert tartalmú Szerzodés alapján keletkezettjogviszonybó. eredo követelései biztosítására ,-Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig óvadékot alapítson az Adós tulajdonában álló alábbi vagyontárgyakon: $('. 1? Óf)

14 Óvadékként az alábbi vagyontárgyak kerülnek a Bank részére a Ptk.-nak megfeleloen átadásra: Óvadék tárgya: Kibocsátó neve: Értékpa Értékpapír címlete: Értékcacír névértéke: Értékpapír darab száma: Zárolt értékcacírszámla száma: ÉMÁ5Z részvén ÉMÁ5Z zrt. részvén Ft ,-Ft db OO10388 r- Az Óvadékot nyújtó köteles a névre szóló, nyomdai úton eloállított részvények óvadékba helyezésének a részvénykönyvbe való bevezetését a részvénykönyvi kivonattaiigazolni. Amennyiben az óvadék tárgya névre szóló, nyomdai úton eloállítottértékpapír, az óvadékot nyújtó köteles azt üres forgatmánnyal ellátni. Az Óvadékot nyújtó az óvadékba adott dematerializált értékpapírt a jelen szerzodés megkötésévei egyidejuleg köteles az értékpapír-számlavezetonél a dematerializált értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint a Bank javára zároitatni és ezt az értékpapírszámlavezetö által kiállította Bank által elfogadható tartalommal tett kivonattaiigazolni. 3.) Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék a beszedett járulékok, osztalékok és hozamok összegével megnövekszik. Amennyiben az óvadékul elhelyezett értékpapírok bármelyikének lejárata megelozi az óvadék Bank általi kiadásának idopontjátvagy ez elott az értékpapírok bevonására, átalakítására, egyéb hasonló joghatású cselekményre kerülne sor (továbbiakban együttesen a jelen pontban: beváltás), akkor az Óvadékot nyújtó a jelen szerzodés aláírásával meghatalmazza a Bankot, hogya lejárt értékpapír beváltása iránt a kibocsátónál és a forgalmazónál eljárjon. Felek megállapodnak abban, hogy az értékpapírok beváltása során befolytteljes (hozammal növelt) lejárati összeg illetvekapott értékpapír az 1. pontban meghatározott szerzodésbol eredo, a Bankkal szemben mindenkor fennálló fizetési kötelezettség óvadékául szolgál. Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék összege az idoarányos hozamok és járulékok összegével minden további jogcselekmény nélkül megnövekszik. A jelen szerzodés fennállása alatt az óvadékként átadott névre szóló, nyomdai úton eloállított értékpapírok járulékait, illetveosztalékait a jelen szerzodéssei adott felhatalmazás alapján, a bemutatóra szóló. nyomdai úton eloállított értékpapírok esetében pedig felhatalmazás nélkül a Bank jogosult beszedni és óvadékként kezelni. Amennyiben az Óvadékot nyújtó az óvadékul szolgáló dematerializált értékpapírokat a Banknál letétkezelteti, akkor a Bank óvadékként szolgáló értékpapírok járulékait, illetve osztalékait a jelen szerzodés alapján óvadékként jogosult zárolni. Amennyiben az Óvadékot nyújtó az óvadékul szolgáló dematerializált értékpapírokat nem a Banknál letétkezelteti, akkor az Óvadékot nyújtó köteles az óvadékként szolgáló értékpapírok járulékait, illetve osztalékait a Bank részére haladéktalanul átadni, amely azt óvadékként zárolja. 2 ly1 ) -- -

15 4.) Az Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadékul lekötött értékpapírok per-, teher- és igénymentesek és nincseintudomása olyan körülményröl, amely a Bank óvadékból történo közvetlen kielégítés jogát korlátozná. Az. Óvadékot nyújtó vállalja, hogy az 1.) pontban meghatározott Szerzodésbol eredo fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig az Óvadék tárgyát nem terheli meg. Óvadékot nyújtá kijelenu, hogy az óvadék átadásának idopontjában ellene csod-, felszámolási vagy vége/számolási eljárás, illetve ezzel azonos joghatású eljárás (pf. önkormányzatok esetén adásságrendezési eljárás) nincs folyamatban. 5.) Ha az 1.) pontban megjelolt Szerzodés kötelezettje nem teljesíti, illetve nem szerzödésszeruen teljesíti a Szerzödés szerinti kötelezettségeit, vagy a Szerzodés bármely ok miatt megszunik és a Banknak esedékes követelése áll fent a kötelezettel szemben, akkor a Bank jogosult - a 3.) pont szerint beszedett hozamokkal, járulékokkal és osztalékokkal növelt - óvadékból magát közvetlenül kielégíteni. A Bank az óvadékból való kielégítés jogát akként gyakorolja, hogya Bank az értékpapírok felett ebben az esetben az Óvadékot nyújtó külön értesítése nélkül is szabadon rendelkezhet és - saját választása '$zerint az általa megfelelonek tartott idopontban - jogosult az értékpapírokból közvetlenül, azok tulajdonba vétele útján kielégítést keresni, vagy az értékpapírokat értékesíteöi a következo módon: a. Ha valamely óvadékul elhelyezett értékpapír a Budapesti Értéktozsdére, vagy más tozsdére, szabályozott piacra bevezetésre került, azt a Bank a szabályozott piacon kívül is jogosult értékesíteni. b. A tozsdén, szabályozott piacon nem jegyzett, de a felektol független nyilvános árral (árfojyammal, nettó eszközértékkel) rendelkezo értékpapírok tekintetében a Bank jogosult az értékpapírt ezen az áron is tulajdonba venni vagy értékesíteni. c. Bármely esetben jogosult a Bank az értékpapír értékesítésének legalacsonyabb eladási árat a Bank által kijelölt igazságügyi szakérto által kiadott szakvélemény alapján megállapítani. A Bank az Óvadékot nyújtó helyett és nevében eljárva jogosult az óvadékul lekötött értékpapírok tulajdonjogának átruházására. 6.) A jelen szerzodés megszunik, ha a szerzodés 1.) ponljában megjelölt Szerzodés Adósa Iszerzodésszeruen telje::;ít, vagy a Bank követelését az óvadékból kielégíti. A szerzodés megszünésekor a Bank a1:óvadékot nyújtóval haladéktalanul elszámol. Az Óvadékot nyújtó felhatalmazza a Bankot arra, hogy a jelen óvadéki szerzodést a Bank az óvadéki szerzodésben foglalat jogainak érvényesítése keretében az értékpapír megszerzoinek, a kibocsátónak, a forgalmazónak, a letétkezelonek, a szabályozott piacnak, az MTF-nek, a központi értéktámak, valamint ezek képviseloinek bemutassa és az abban foglalt adatokat részükre átadja. 7.) A jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az óvadékra vonatkozó rendelkezései ( /A. ), továbbá a Bank Általános 3 W I i / '. r.

16 , Üzletszabályzata, a Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzata irányadó. Óvadékot nyújtó kijelenti, hogya Bank Általános Üzletszabályzatát, Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatát és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában foglaltakat megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja. 9.) Egyéb kikötések: Az számú Folyószámla-hitelkeretszerzodés tervezet szerint Ar'._ ".. í\. O "'" /\' -1 il, ' \', Kelt: Miskolc,2010. november 29. -::. i' -:f " ;>- \C':'-.k'" ",, E 0'0 <r '" ',A \ I -- o ".1 ".> I '! \J}' uu m!.::_...- vatánm'51t.oi('lj'.u'barnóczki Erzsébet igazgató KBC vezetö-helyettes OTP Bank Nyrt. 4'i%)"';I;;;éi'cr;b'" polgármester jegyzo Óvadékot nyújtó Ózd Város Önkormányzata \ i [ t t 4

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Budapest, 2011. JíL.dl minőségügyi vezető. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás':, ZeíUUL $h. Felhasználható összeg M!?% $,.- to (>. (^ UI.

Budapest, 2011. JíL.dl minőségügyi vezető. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás':, ZeíUUL $h. Felhasználható összeg M!?% $,.- to (>. (^ UI. ^ o L 11 U,< ^ t- ^Í,'J Ügyiratszám: 1/147442/2011 Kötelezeltségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Folyószámla-hitelkeret biztosítása 800 millió forint összegben" tárgyú

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kamattámogatott viziközmű hitel 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15478706-2-02

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet 1 Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Szentesi

Részletesebben

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma: lakcím:

Részletesebben

Folyószámla-hitelkeret Szerződés

Folyószámla-hitelkeret Szerződés Folyószámla-hitelkeret Szerződés Amely létrejött a Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) képviseli: Horváth Gyula régióigazgató és Kálmán Balázs

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet K i s v á r d a ---------------------------------- Ügyintéző: Cenzúraszám: 16.sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet, (4600 Kisvárda,

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához)

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve: JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (képviseletében Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető, székhelye: 4400. Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. sz.,

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041.1. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGATLANT TERHELŐ JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041.1. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGATLANT TERHELŐ JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041.1. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGATLANT TERHELŐ

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér. 1-3, adószám: 15395436-2-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Dr. Erős András igazgató),

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről A kölcsön típusa: A kölcsön típusa: Aktív-kedvezmény akció Az ügyletet lebonyolító bankfiók neve, címe:, A bankfiók kódja: A kölcsön

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01. HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖNKORMÁNYZATOK ÉVEN BELÜLI HITELEI... 3 1.1. Önkormányzatok részére nyújtott éven belüli eseti hitel 3 1.2. Önkormányzatok

Részletesebben

Hatályos: 2014. január 01-től

Hatályos: 2014. január 01-től Hatályos: 2014. január 01-től II. GAZDÁLKODÓ SZERVEK HITELEI (HUF): 1. Éven belüli és éven túli lejárat ( maximum 3 év) esetén kamat évi 10,00-15,00 kamat megállapítás: Cenzúra Bizottsági (+,-) döntés

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

f[ 05. szám ú előterjesztés

f[ 05. szám ú előterjesztés f[ 05. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2012. évi folyószámlahitel-szerződésről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/906-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: F HOUSE Kft. Opciós Szerződésének

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. február 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! Tartalomjegyzék

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. február 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! Tartalomjegyzék HIRDETMÉNY Az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank által 2004. július 1-től 2015. január 31-ig nyújtott, a 2014. évi LXXVII tv. alapján módosult kölcsönök ai Érvényes: 2015. február 1-től A változások a szövegben

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS 10. SZ. MÓDOSÍTÁSA SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZRT. K&H BANK Zrt. KÖZÖTT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS 10. SZ. MÓDOSÍTÁSA SZABOLCS VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZRT. K&H BANK Zrt. KÖZÖTT K&H Bank Zrt. 440, Nyíregyházi vállalati fiók 4400 Nyíregyháza, Luther út 3. telefon: (06 42) 523 400, (06 30) 76 43400 fax: (06 42) 523 460 www.kh.hu bank@kh.hu PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS 10. SZ.

Részletesebben

A PTK. EGY ÉVE AZ ÓVADÉK SZABÁLYAINAK TÜKRÉBEN DR. TOMORI ERIKA

A PTK. EGY ÉVE AZ ÓVADÉK SZABÁLYAINAK TÜKRÉBEN DR. TOMORI ERIKA A PTK. EGY ÉVE AZ ÓVADÉK SZABÁLYAINAK TÜKRÉBEN DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2015 A PTK. EGY ÉVE AZ ÓVADÉK SZABÁLYAINAK TÜKRÉBEN (1/12) A témaválasztás indokoltsága értékpapírral való kapcsolat a Házigazda

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben