FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZODÉS -\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZODÉS -\"

Átírás

1 @ OTP Bank Nyet. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina -.. FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZODÉS -\ - ''Iow amely létrejöttegyrészrol az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fovárosi Bíróság Cg ) képviseletében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Igazgatóság (3530 Miskolc, Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc, Pf: 63) - a továbbiakban: OTP Bank Nyrl - másrészrol a Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér a továbbiakban: Számlatulajdonos -, között a következo feltétf; 3kkel: 1. Jelen hitelszerzodés khjészítése az december 30. napon pénzforgalmi jelzoszám mal megnyitott költségvetési elszámolási számlára vonatkozó Bankszámlaszerzodésnek. 2. Az OTP Bank Nyet november 29-tói Ft, azaz HétszázhuszonötmiUió forint összegü folyószámla hitelkeretet - a továbbiakban: hitelkeret - tar t a Számlatulajdonos rendelkezésére. Az OTP Bank Nyrt. a hitelkeretet a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján tartja rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet. A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek kifizetésére adott megbízásban külön rende,lkezikarról, ha nem folyószámlahitel, hanem munkabérhitel terhére kéri a költségvetési elszáfl0lási számla flzetöképessé tételét. 3. Az OTP Bank Nyrt. a.t. pontban megjelölt kereten belül - a Számlatulajdonoskülön rendelkezése nélkül - kt sönt folyósít akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben az a Számlatulajdonos kl'.ségvetési elszámolási számláját terhelö fizetési megbízások teljesitéséhez szükséges 1::,'" 1 Verzi6s::.ám: /9 0

2 4. A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetésirendelkezéseket, amelyek tefjesítéséhez a Számlatufajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs kello fedezet. 5. A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos elszámolási számlájárór esetenkénti átvezetéssel történik.. A Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy amennyiben a költségvetési elszámolási számiáján jóváirt összeg meghaladja a tárgynapon teljesítendo Pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal - külön rendelkezése nélkül, törlesztésként-csökkentsea fennállófolyószámlahiteltartozásánakösszegét.. 6. A hitelkeret lejárata: 201', november A Számlatulajdonos a 2. pontban meghatározott idoponttói kezdodoen, a hitelszerzodés fennállása alatt, változó mértéku hiteldíjattartozik fizetni.a következok szerint: a folyószámlahitelkeretbol igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés elotti napig -változó, 1 havi BUBOR + 3,5 %, jelenleg évi 8,78 % kamatot, a kölcsön összege után változó, jelenleg évi 0,5 % kezelési díjat, a hitelkeret megnyitásától a folyósításig terjedo idore rendelkezésre tartási jutalékot, melynek mértéke változó, jelenleg évi 3,0 %. A hiteldíj megfizetése minden naptári negyedév utolsó munkanapján, ill. a szerzodés megszünésével egyidejüleg esedékes. A hiteldíj megfizetésének módjára a Bankszámlaszerzodésben foglaltak az irányadók. Az egy hónapos BUBOR-hoz kötött hiteleknél, az OTP Bank Nyrt. a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az elso kamatperiódus a szerzodés aláírásának napjátóla szerzodés aláírásával érintett - naptári hónap végéig tart. az ezt követo kamatperiódusok pedig havi idotartamúak Az új kamat-megállapításra a tárgyhónap végét megelozö ötödik munkanapon kerül sor, es az újabb kamatláb a következo naptári hónap elsö napjától érvényes. A kamat-megt.liapítás alapja a kamat-megállapítást megelozo napon jegyzett egy hónapos BUBORkamatláb mértéke. A kamatkedvezmény mértéke, ill. az egy hónapos BUBOR kamatlábhoz, mint referenciakamatlábhoz való kötése a hitel esetleges újratárgyalása. ill. az adósminösítés-, a pénzpiaci helyzet-, a referencia kamatláb jelentosebb változása, központi kamat-felülvizsgálat vagy üzletpolitikaiváltozás esetén felülvizsgálatra kerul, melynek eredményeként az OTP Bank Nyrt. jogosult egyoldalú nyilatkozattal a nyújtott kedvezmény, ill. a kamat egy hónapos BUBOR-hozkötésének visszavonására. 8. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. jogosult a kamatok, díjak. jutalékok és költségek mértékét közös megegyezéssel megváltoztatni. A változtatásra különösen akkor kerül sor, ha a banki szabályozórendszer, a banki forráshelyzet, a banki hitelkereslet, a pénzpiaci kamatláb, a jegybanki alapkamatt az állampapírok hozama és az OTP Bank Nyrt.üzletpolítikájamegváltozik.. 2 verzws=ám:l ; 11!l

3 9. Amennyiben a hitelszerzödés lejáratakor a Számlatulajdonos folyószámla hitel tartozása - fedezethiány miatt - részben vagy egészben nem nyert kiegyenlítést, a számla egyenlegét - az OTP Bank Nyrt.lejárthitelként kezeli, és a Bankszámlaszerzodésben foglaltak szerint jár el. 10. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerzodésböl eredo fizetési kötelezettségenek nem tesz határidore eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt toketartozás után a késedelem idotartamára, az ügyleti kamaton felül - a pénzforgalomról szóló rendelkezések szerint megállapított - további évi 6% késedelmi kamatot számít fel. A hiteldíj késedelme esetén a lejárt hiteldíj tartozások után, a késedelem idejére a folyószámlahitelkamaton felültovábbi + évi 6% késedelmi kamat kerül felszámitásra. 11. Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy a jelen szerzodés fennállása alatt a vele szemben folyamatba tett végrehajtási eljárásról az OTP Bank Nyrt-t tájékoztatja. 12. Jelen szerzodés a 6. pontban rögzitett idopontban jár le. A szerzodést lejárat elott: 13. a Számlatulajdonos - amennyiben kölcsön - és hiteldij tartozása nem áll fenn - 15 napos felmondási határidovel, az OTP Bank Nyrt., amennyiben a Ptk ában meghatározott felmondásí okok valamelyike megvalósul, azonnali hatállyal, ezek hiányában 15 napos felmondásí idovel jogosult felmondani. A kölcsön felmondásával, ill. a szerzodés megszünésével a fennálló kölcsöntartozás kamataívalegyütt azonnal esedékessé válik. 14. Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy - amennyiben ahitelgondozás során ahiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végso lejáratáig a költségvetési elszámolási számláról nem látszik biztosítottnak - a folyószámlahitelés járulékai törlesztéséhez szükséges fedezetet az állami hozzájárulások számláról az elszámolási számlára átvezesse. 15. Jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Bankszámlaszerzodésben, az OTP Bank Nyrt mindenkori Általános Üzletszabályzatában, az Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatban, a Ptk-ban, valamint a bankhitelre vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. 16. Folyósításifeltétel:. Óvadéki szerzodés megkötése és az óvadék összegének zárolása A Számtatulajdonos tudomásul veszi, hogy a hitel folyósításával egyidejuleg a Egyéb kikötések: fedezetül felajánlott 300 MFt összegü lekötött betét összege a r- -'... Ver::ió.rn1m: /9 VJ Mlj,

4 , számú Ózd Városi Polgármesteri Hivatal elnevezésu számlán zárolásra kerül.. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogya hitel folyósításával egyidejüleg a fedezetül felajánlott db ÉMÁsz részvény óvadéki zárolásra kerül.. A fedezetkéntfelajánlottingatlanokvonatkozásában- Ózd, belterület, áruház 7352 hrsz., üzlethelyiség 7365/6/AJ1. hrsz., üzlethelyiség 7365/4/AJ1. hrsz., üzlethelyiség /A/2hrsz üzemi épület 11172/8. hrsz. - az OTP Bank Nyrt.jelzálogjogának legalább széljegykénti bejegyzése az ingatlan-nyílvántartásba szerzodéskötéstol számított 15 napon belül.. Számlatulajdonos vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt-nek a kölcsön biztositékaként fedetül szolgáió vagyontárgyak ingatlan-nyilvántartással, illetve zálogjogi nyilvántartásba vétellel/módosítással kapcsolatos költségeit megtéríti. Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t, hogy ezen költségekkel megterhelje a pénzforgalmi számláját.. Számlatulajdonos vállalja, hogyafedezetként felajánlott ingatlanokra vonatkozó vagyonbiztosítás kedvezményezettségi jogosultság nyilvántartásba vételének visszaigazolását - az OTP Bank Nyrt. javára - a szerzodéskötéstol számított 15 napon belül Bankunkhoz benyújtja.. A Számlatulajdonos vállalja, hogyagazdálkodásával kapcsolatosan minden, az OTP Bank Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesít. Ennek keretében az éves kötelezo adósminositéshez szükséges dokumentumokat. úgymint zárszámadási rendeletét. költségvetési rendeletét és annak módosításait, évközi beszámolóját, valamint könyvvizsgálóijelentését elfogadásukat követoen 15 napon belül hiteles másolatban az OTP Bank Nyrt.-hez benyújtja. 18. A hitel és járulékainakfedezete: Számlatulajdonos költségvetése és terhelheto bankszámláinak mindenkori egyenlege. Számlatulajdonos 1511KH/2010. (IX.23.)szám ú határozatában vállalt kötelezettsége e Ft lekötött betét és e Ft névértéku ÉMÁSZ részvény óvadékba helyezése az számú Óvadéki szerzodés alapján.. Ingatlanzálogjog az számú Jelzálogszerzodés alapján. 19. Jelen szerzodés elválaszthatatlan melléklete:. Számlatulajdonos 151/KH/2010.(IX.23.)számú határozata. Az számú Óvadéki szerzodés. Az számú JelzálogszerzodésJ'(" Kelt: Miskolc, november 29. h( OTPBANKNyrl \ : ',ro' '.'/ /:s:: K'"li'o.;, ", li', LÉszakkL'l('t:"':y,'.-n''o;o;i Régió -. ) ' Mi.KOk, bill il, UoIjo Fiók ({l - '-, -,.v;t;g.i;;..i:.".."=ébe:4ff.pái.' ō, 1, ' D;:.Ai;;;;;i.c1 igazgató KBCvezetö-helyettes polgármester jegyzo 9' OTP Bank Nyrt. Számlatulajdonos QZDVáros Önkormányzata ('f,;t', 4 J Ver::ws::ám: /9

5 OTP BANK Nyrt. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina JELZÁLOGSZERZÖDÉS (ingatlanra) Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: mint zálogkötelezett ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd. Városház tér (továbbiakban: Zálogkötelezett). és az OTP BANK NYRT. (1051 Budapest, Nádor u Fovárosi Bíróság Gg , adószám: ) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Igazgatóság (3530 Miskolc, Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc, pf: 63) mint Zálogjogosult (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételek szerint 1.) november 29. napján a Bank és Ózd Város Önkormányzata között pénzugyi szolgáltatásra irányuló szerzodés (a továbbiakban: Szerzodés) jött létre a következo feltételek mellett: Szerzodés megnevezése: Szerzodés száma: Követelés összege: Folyószámla-hitelkeret Ft szerzodés Járulékok, költségek megnevezése, mértéke: Ugyleti kamat: Változó, 1 havi BUBOR+3.5 %, jelenleg évi 8,78 % Kezelési költség: Változó. jelenleg évi 0,5 % Rendelkezésretartási jutalék: Változó, jelenleg évi 3,0 % Egyéb díj: Késedelmi kamat töke után: Nincs felszámítva. Rx 6 % Késedelmi kamat hiteldíj útán: Fix 6 % A követelés felmondással 2.) is lejárttá teheto. A Zálogkötelezet hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az.1.) pontban megjelölt, a Zálogkötelezett elott ismert tartalmú Szerzodés alapján keletkezett jogviszonyból eredo követelései biztosítására ,-Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig jelzálogjogot alapítson a Zálogkötelezett tulajdonában álló alábbi ingatlanra elsohelyi zálogjogi ranghelyen. il) 't IJ

6 a.) Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajziszáma, fekvése: b.) Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése: c.} Az ingatlanmegnevezése: Az ingatlancíme: Az ingatlanhelyrajziszáma, fekvése: d.) Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése: e.) Az ingatlanmegnevezése: Az ingatlancíme: Az ingatlanhelyrajziszáma, fekvése: Üzlethelyiség 3600 Ózd, Vasvár út /4/Al1. hrsz., belterület Üzlethelyiség 3600 Ózd, Vasvár út /6/Al1. hrsz., belterület Uzlethelyiség 3600 Ózd, Újváros tér /49/AI2. hrsz., belterület Uzemi épület 3600 Ózd, Október 23. tér /8. hrsz., belterület Áruház 3600 Ózd, Vasvár út hrsz., belterület 3.) A Zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogyazálogkötelezett tulajdonában álló 2.) pontban megjelölt ingatlanára a 2.) pontban megjelölt összeg erejéig a Bank javára je/zálogjogot jegyezzenek be az ingatlan-nyílvántartásba. 4.) A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelen szerzodéssei lekötött ingatlant más jogügylet biztosítékáulmár lekötötte. A záloaioai beieavzések Helyrajzi Rang- Bejegyzés Bejegyzés Széljegy Bejegyzés Jogosult Fennálló szám hely összeqe devizaneme száma száma tartozás 7365/4/Al ,- HUF m OTP Bank O,-Ft Nyrt. 1365/6/Al ,- HUF UI OTP Bank O,-Ft Nvrt. 8414/49/Al ,- HUF Ill / OTP Bank O,-Ft Nvrt. Ezt meghaladóan az ingatlan per'-,teher- és igénymentes. A Zálogkötelezetta Bank javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerzodés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingatlanra a jelen szerzodés szerinti zálogjogi ranghelyét megelozo ranghelyen újabb zálogjogot alapítson, továbbá, hogy ennek a ranghelynek a fenntartását kérje. A Zálogkötelezett jelen szerzodés aláírásával egyidejuleg hozzájárul ezen ténynek az ingatlan-nyilvántartásba történo feljegyzéséhez.jr 2 try f 10

7 5.) A Bank zálogjogát abban az esetben érvényesíti, ha az Adós a Szerzodésböl eredo fizetési kötelezettségének határidoben nem tesz eleget, illetve a Szerzodésben vállalt bármely kötelezettségét nem, vagy késedelemmel teljesíti. 6.) Azonnali hatállyal felmondható és lejárttá teheto a követelés, ha a b()síték értéke jelentosen (a kihelyezéskor készíttetett értékbecslés szerinti forgalmi érték U-átvagy a szerzödésben rögzített mértéket meghaladóan) csökkent és az Adós a Bank felszólítását követo30 napon belül nem nyújt megfelelo értéku pótfedezetet. 7.) A Zálogkötelezett az ingatlant rendelkezésre bocsátani. kiürítve köteles a zálogjog érvényesítése esetén 8.) Figyelemmel arra, hogy a Bank záloghitel nyújtásával üzletszeruen foglalkozik, szerzodo felek már most megállapodnak abban, hogya Bank a kielégítési jogának megnyíltától számított 24 hónapon belül jogosult az ingatlant bírósági végrehajtás mellozésével maga értékesíteni vagy az ugyanezen határidon belüli értékesítésre záloghitel nyújtásával vagy árverés szervezésével üzletszeruen vagy hivatalbólfoglalkozószemélynek megbízást adni. A Bank a követelésnek a zálogtárgyból történo megtérülését legmegfelelobben biztosító módon és idopontban, legalább ,-Ft áron jogosult a zálogtárgyat értékesíteni, lehetoség szerint a Zálogkötelezett érdekeit is figyelembe véve. Az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit a Bank az ingatlan vételárának terhére jogosultelszámolni. A Zálogkötelezett a Bank felhívására haladéktalanul köteles az ingatlan értékesítéséhez szükséges nyilatkozatokatmegadni, dokumentumokat átadni. Szerzodo felek megállapodnak abban, hogya 2. pontban megjelölt ingatlan értékesítése a Bank választása alapján a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályoknak megfeleloen zálogtárgy egyszerusített végrehajtási értékesítése keretében, vagy rendes bírósági végrehajtás útján kerüljönsor. 9.) A Zálogkötelezettkötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pontban megjelölt ingatlanra kötötta Szerzodés Bank általí teljesítésének feltételéül szabott - vagyonbíztositási szerzodést a jelen zálogszerzodés fennállása alatt nem szünteti meg, illetve nem módosítja, továbbá a biztosítás díját és egyéb költségeit a biztosítási szerzodés feltételei szerint fizeti.a biztosítás költségei a Zálogkötelezettet terhelik. A Zálogkötelezett az ingatlant úgy köteles biztositani, hogyavagyonbiztosítási szerzodés kedvezményezett je a Bank legyen. Zálogkötelezett a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban meghatározott vagyonbiztositásról, a biztosítási kötvény kiállításának elmaradásáról és annak okáról, a biztositás megszünésérol és annak okáról, a biztcsitó társaság bármely adatot, információt, tényt átadja a Banknak. Zálogkötelezett továbbá jelen megállapodás aláirásával felmentést ad a biztosító társaság biztosítási titok megorzési kötelezettsége alól a tekinttben, hogya Banknak a Zálogkötelezett díjfizetési kötelezettsége teljesítésérol tájékáztatást adjon. A ZálogkötelezettJ'r 3-1 I

8 felhatalmazása arra is kiterjed, hogya Bank a jelen szerzodés fennáuásával kapcsolatos banktitoknak minosülo információt az adatkérés keretében a biztosítónak átadja. 10.) A Zálogkötelezetta jelen szerzodés megkötését követoen koteles haladéktalanul írásban, a Bank székhelyére címzett ajánlott levél útján tájékoztatni a Bankot a biztosíték értékében és értékesíthetoségében bekövetkezett esetleges változásokról, lehetové tenni, hogya Bank a biztosíték meglétét és rendeltetésszeru használatát rendszeresen ellenorizze. Zálogkötelezetttudomásul veszi, hogyajelzálogszerzodés fennállása alatt a jelzáloggal lekötöttingatlan(oka)ta Bank elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe vagy használatba, és haszonélvezettel nem terhelheti meg. A Bank jogosult eloími az Ingatlan értékének a Jelzálogjog megszunéséig tartó ido alatt történo Bank által megh"atározott idoközönkénti, rendszeres (a Bank által meghatározott értékbecslo által végzett) független vagyonértékelo által történo felülvizsgálatát, amelynek díját és költségét az Zálogkötelezett köteles az OTP Bank Nyrt. részére felszólításra megfizetni. 11.) A jelen szerzodésben rögzített jelzálogjog azon a napon szunik meg, amikor az Adós a Szerzodésbol eredo valamennyi kötelezettségének a Bankkal szemben eleget tett. A Bank vállalja,hogyajelzálogjog megszunését követo 3 napon belül kiadja a jelzálogjog törléséhez szükséges hozzájárulást. Ajelzálogjogtörlésének költségeit az Zálogkötelezett viseli. 12.) A szerzödo felek megállapodnak abban, hogya Bank által Zálogkötelezetthez intézett azon írásbelinyilatkozatokat,amelyeket az alábbi címzett és postai cím megjelölésével Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1. tértivevényes vagy ajánlott levélpostai küldeményként szabályszeruen postára adtak, a Zálogkötelezettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesítheto. nem volt, vagy arról a Zálogkötelezett nem szerzett tudomást, az e küldeménynek az elso postai kézbesítésének megkísérlése napján vagy azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a Banknak visszaküldte. A Zálogkotelezett köteles gondoskodni arról, hogy az e pontban általa megadott kézbesítési címen a zálogjog fennállásának tartama alatt mindenkor legyen olyan személy (képviselo), aki a postai küldeményeket átveszi. Ennek elmulasztása esetén az átvételre jogosult személy (képviselo) hiányára a Zálogkötelezett nem hivatkozhat. 14.) Zálogkötelezett köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Bankot az általa vagy ellene inditottcsod-, adósságrendezési, felszámolási-, végelszámolási eljárásról, az ellene indított végrehajtási eljárásról, valamint a cégbíróság által indított törvényességi felügyeleti eljárásról, illetve amennyiben ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének érdekében -végrehajtható határozat alapján - végrehajtás megindítására, illetolegzálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüliértékesitésre jogosult. Zálogkötelezett a Szerzodés, illetve az abból származó követelés fennállása alatt minden évben köteles a Bank részére megküldeni az éves költségvetési beszámolót, zárszámadást [p 4 )r>f

9 j és költségvetési tervet jováhagyást követoen 30 napon belül. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a könyveibe, pénzügyi nyilvántartásaiba a Bank részére betekintést enged, az általa kért okiratokatrendelkezésre bocsátja. 15.) Ajelen szerzodés rendelkezéseire irányadó, a Polgári Törvénykönyvnek a ban, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, és a pénzforgalom lebonyolítására vonatkozó jogszabályokban. továbbá a Bank mindenkor hatályos Díjhirdetményében, az Általános Üzletszabályzatában és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában, a Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában foglaltakat (a továbbiakban: Általános Szerzodési Feltételek) jelen szerzodés rendelkezéseivel összhangban, azokkal együttesen kell értelmezni. Zálogkötelezett és Haszonélvezo kijelentik, hogy az Általános Szerzodési Feltételeketmegismerték, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezonek elfogadják. 16.) Egyb kikötések: Az számú Folyószámlaf;1i1!rrz:rzodéstervezet szen nt. Gc / (' 1,.), -'':' I., Kelt: MiSkZIC, 1O. nove'/rt. /,g'" i, i-<r' I ". \> ':l,.''', ' :,(t, :r,»l\ "J..m.; ::::::'.'$fk igazgató V rga Istvan 'Bcifnoczkl Erzsebet Zálogjogosult OTP Bank. Nyrt KBCvezeto-helyettes.>:-:..l..:. _'L ; r""'-' -.. Fúrjes Pál -... Dr. Almási Cl5aba polgármester jegyzo Zálogkötelezett Ózd Város Önkormányzata t 5

10 OTP BANK Nyrt. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina ÓVADÉKISZERZODÉS amely létrejött Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér (a továbbiakban: Óvadékot nyújtó), és az OTP BANKNYRT. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fovárosi Bíróság Gg , adószám: ) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió MiskolciIgazgatóság (3530 Miskolc,Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc,Pf: 63) (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételekkel: 1.) november 29. nc1pján a Bank és Ózd Város Önkormányzata között pénzügyi szolgáitatásra irányuló 3zerzodés (a továbbiakban: Szerzodés) jött létre a kovetkezo feltételek mellett: Szerzodés megnevezése: Szerzodés száma: Követelés összege: Folyószámla-hitelkeret ,-Ft szerzodés Járulékok,költségek megnevezése, mértéke: Ügyletikamat: Változó,1 havi BUBOR+3,5 %, jelenleg évi 8,78 % Kezelésiköltség: Változó, jelenleg évi 0,5 % Rendelkezésretartási jutalék: Változó, jelenleg évi 3,0 % Egyébdij: Nincs felszámítva. Késedelmikamat töke után: Fix 6 % Késedelmikamat hiteldíj után: Fix 6 % A követelés felmondássa! is lejárttá teheto. 2.) Az Óvadék nyújtó, mint az 1.) pont szerinti Szeaodés Adósa hozzájárul ahhoz, hogya Bank az 1.) pontban megje/ölt, az Óvadék nyújtá elott ismert tartalmú Szeaodés alapján keletkezett jogviszonybój eredo követelései biztosítására ,-Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig óvadékot alapítson az Adós tulajdonában álló alábbivagyontárgyakon:.'<' - 1 M)1o

11 ÓVadékként az alábbi vagyontárgyak kerülnek a Bank részére a Ptk.-nak megfelelöen átadásra: Óvadéktárgya: Értéke: Lekötött betét ,-Ft Óvadék elhelyezésére szolgáló számla száma: } 3.) Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék összege összegével minden továi:'ijogcselekmény nélkülmegnövekszik. 4.) az idöarányos kamatok Az Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadékul lekötött pénzeszkozök per-, teher- és igénymentesek és nincsen tudomása olyan körülményrol,amely a Bank óvadékból történö közvetlen kielégítés jogát korlátozná. Az Óvadékot nyújtó vállalja, hogy az 1.) pontban meghatározott Szerzodésbol eredo fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig az Óvadéktárgyát nem terheli meg. Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadék átadásának idópontjában ellene csód-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, illetve ezzel azonos joghatású eljárás (pl. önkormányzatokesetén adósságrendezési eljárás)nincs folyamatban. 5.) Ha az 1.) pontban megjelölt Szerzödés kötelezettje nem teljesíti, illetve nem szerzodésszeruen teljesíti a Szerzodés szerinti kötelezettségeit, vagy a Szerzödés bármely ok miatt megszunik és a Banknak esedékes követelése áll fent a kötelezettel szemben, akkor a Bank jogosult - a 3.) pont szerint beszedett kamatokkal növelt - óvadékból magát közvetlenülkielégíteni. 6.) t A jelen szerzodés megszunik, ha a szerzodés 1.) pontjában megjelölt Szerzodés Adósa szerzodésszeruen teljesít, vagy a Bank követelését az óvadékból kielégíti. A szerzodés megszunésekor a Bank az Óvadékot nyújtóval haladéktalanul elszámol. 7.) A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az óvadékra vonatkozó rendelkezései (27D-271/A. ), továbbá a Bank Általános Üzletszabályzata, Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzata irányadó. Óvadékot nyújtó kijelenti, hogya Bank Általános Üz/etszabályzatát.Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatát és Önkormányzati ÜzletágiÜzletszabályzatában foglaltakat megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.j\-",d',,,,,,,,,,,:.-'<1'< &r

12 9.) Egyéb kikötések: Az 1-2", számú Folyószámla-hitelkeret szerzodés tervezet szerint. % Kelt:Miskolc, november 29.,-,,',,',:':.; \.:;!< í }-\i>,1,,',1' ' / OTPBANKNyit...u./aW(.eHHagy3f8f5zbg1-Ré"k.;(..S. -, VJ3rga IsHiáAk. UitzB.u.6. Fi6Bamóczki Erzsébet igazgató 1. KBC vezetö-helyettes OTP Bank Nyrt "/ "' "H'D;AJ;';;;;i polgármester "'';, ',. ':',' '> ',,", "': ' ", '" -,: ' C;;;b;H jegyzo Óvadékot nyújtó Ózd Város Önkormányzata 1... j

13 OTP BANK Nyrt. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina ÓVADÉKISZERZODÉS amely létrejött Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd, Város ház tér (a továbbiakban: Óvadékot nyújtó), o és az OTP BANK NYRT. (1051 Budapest. Nádor u. 16., Fovárosi Bíróság Cg adószám: ) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Igazgatóság (3530 Miskolc, Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc, pf: 63) (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételekkel: 1.) november 29. n<:1pjána Bank és Ózd Város Önkormányzata között pénzügyi szolgáitatásra irányuló szerzodés (a továbbiakban: Szerzodés) jött létre a következo feltételek mellett: Szerzodés megnevezése: Szerzodés száma: Követelés összege: Folyószámla-hitelkeret ,-Ft szerzodés Járulékok, költségek megnevezése, mértéke: Ügyletikamat: Változó,1 havi BUBOR+3,5%, jelenleg évi 8,78 % Kezelési költség: Változó, jelenleg évi 0,5 % Rendelkezésre tartási jutalék: Változó, jelenleg évi 3,0 % Egyéb díj: Nincs felszámitva. Késedelmikamat toke után: Fix 6 % Késedelmikamat hiteldíjután: Fix 6 % A követelés felmondással is lejárttá teheto. 2.) Az Óvadék nyújtó, mint óz 1.) pont szerinti Szerzodés Adósa hozzájárul ahhoz, hogya Bank az 1.) pontban megje/lft, az Óvadék nyújtó elott ismert tartalmú Szerzodés alapján keletkezettjogviszonybó. eredo követelései biztosítására ,-Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig óvadékot alapítson az Adós tulajdonában álló alábbi vagyontárgyakon: $('. 1? Óf)

14 Óvadékként az alábbi vagyontárgyak kerülnek a Bank részére a Ptk.-nak megfeleloen átadásra: Óvadék tárgya: Kibocsátó neve: Értékpa Értékpapír címlete: Értékcacír névértéke: Értékpapír darab száma: Zárolt értékcacírszámla száma: ÉMÁ5Z részvén ÉMÁ5Z zrt. részvén Ft ,-Ft db OO10388 r- Az Óvadékot nyújtó köteles a névre szóló, nyomdai úton eloállított részvények óvadékba helyezésének a részvénykönyvbe való bevezetését a részvénykönyvi kivonattaiigazolni. Amennyiben az óvadék tárgya névre szóló, nyomdai úton eloállítottértékpapír, az óvadékot nyújtó köteles azt üres forgatmánnyal ellátni. Az Óvadékot nyújtó az óvadékba adott dematerializált értékpapírt a jelen szerzodés megkötésévei egyidejuleg köteles az értékpapír-számlavezetonél a dematerializált értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint a Bank javára zároitatni és ezt az értékpapírszámlavezetö által kiállította Bank által elfogadható tartalommal tett kivonattaiigazolni. 3.) Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék a beszedett járulékok, osztalékok és hozamok összegével megnövekszik. Amennyiben az óvadékul elhelyezett értékpapírok bármelyikének lejárata megelozi az óvadék Bank általi kiadásának idopontjátvagy ez elott az értékpapírok bevonására, átalakítására, egyéb hasonló joghatású cselekményre kerülne sor (továbbiakban együttesen a jelen pontban: beváltás), akkor az Óvadékot nyújtó a jelen szerzodés aláírásával meghatalmazza a Bankot, hogya lejárt értékpapír beváltása iránt a kibocsátónál és a forgalmazónál eljárjon. Felek megállapodnak abban, hogy az értékpapírok beváltása során befolytteljes (hozammal növelt) lejárati összeg illetvekapott értékpapír az 1. pontban meghatározott szerzodésbol eredo, a Bankkal szemben mindenkor fennálló fizetési kötelezettség óvadékául szolgál. Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék összege az idoarányos hozamok és járulékok összegével minden további jogcselekmény nélkül megnövekszik. A jelen szerzodés fennállása alatt az óvadékként átadott névre szóló, nyomdai úton eloállított értékpapírok járulékait, illetveosztalékait a jelen szerzodéssei adott felhatalmazás alapján, a bemutatóra szóló. nyomdai úton eloállított értékpapírok esetében pedig felhatalmazás nélkül a Bank jogosult beszedni és óvadékként kezelni. Amennyiben az Óvadékot nyújtó az óvadékul szolgáló dematerializált értékpapírokat a Banknál letétkezelteti, akkor a Bank óvadékként szolgáló értékpapírok járulékait, illetve osztalékait a jelen szerzodés alapján óvadékként jogosult zárolni. Amennyiben az Óvadékot nyújtó az óvadékul szolgáló dematerializált értékpapírokat nem a Banknál letétkezelteti, akkor az Óvadékot nyújtó köteles az óvadékként szolgáló értékpapírok járulékait, illetve osztalékait a Bank részére haladéktalanul átadni, amely azt óvadékként zárolja. 2 ly1 ) -- -

15 4.) Az Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadékul lekötött értékpapírok per-, teher- és igénymentesek és nincseintudomása olyan körülményröl, amely a Bank óvadékból történo közvetlen kielégítés jogát korlátozná. Az. Óvadékot nyújtó vállalja, hogy az 1.) pontban meghatározott Szerzodésbol eredo fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig az Óvadék tárgyát nem terheli meg. Óvadékot nyújtá kijelenu, hogy az óvadék átadásának idopontjában ellene csod-, felszámolási vagy vége/számolási eljárás, illetve ezzel azonos joghatású eljárás (pf. önkormányzatok esetén adásságrendezési eljárás) nincs folyamatban. 5.) Ha az 1.) pontban megjelolt Szerzodés kötelezettje nem teljesíti, illetve nem szerzödésszeruen teljesíti a Szerzödés szerinti kötelezettségeit, vagy a Szerzodés bármely ok miatt megszunik és a Banknak esedékes követelése áll fent a kötelezettel szemben, akkor a Bank jogosult - a 3.) pont szerint beszedett hozamokkal, járulékokkal és osztalékokkal növelt - óvadékból magát közvetlenül kielégíteni. A Bank az óvadékból való kielégítés jogát akként gyakorolja, hogya Bank az értékpapírok felett ebben az esetben az Óvadékot nyújtó külön értesítése nélkül is szabadon rendelkezhet és - saját választása '$zerint az általa megfelelonek tartott idopontban - jogosult az értékpapírokból közvetlenül, azok tulajdonba vétele útján kielégítést keresni, vagy az értékpapírokat értékesíteöi a következo módon: a. Ha valamely óvadékul elhelyezett értékpapír a Budapesti Értéktozsdére, vagy más tozsdére, szabályozott piacra bevezetésre került, azt a Bank a szabályozott piacon kívül is jogosult értékesíteni. b. A tozsdén, szabályozott piacon nem jegyzett, de a felektol független nyilvános árral (árfojyammal, nettó eszközértékkel) rendelkezo értékpapírok tekintetében a Bank jogosult az értékpapírt ezen az áron is tulajdonba venni vagy értékesíteni. c. Bármely esetben jogosult a Bank az értékpapír értékesítésének legalacsonyabb eladási árat a Bank által kijelölt igazságügyi szakérto által kiadott szakvélemény alapján megállapítani. A Bank az Óvadékot nyújtó helyett és nevében eljárva jogosult az óvadékul lekötött értékpapírok tulajdonjogának átruházására. 6.) A jelen szerzodés megszunik, ha a szerzodés 1.) ponljában megjelölt Szerzodés Adósa Iszerzodésszeruen telje::;ít, vagy a Bank követelését az óvadékból kielégíti. A szerzodés megszünésekor a Bank a1:óvadékot nyújtóval haladéktalanul elszámol. Az Óvadékot nyújtó felhatalmazza a Bankot arra, hogy a jelen óvadéki szerzodést a Bank az óvadéki szerzodésben foglalat jogainak érvényesítése keretében az értékpapír megszerzoinek, a kibocsátónak, a forgalmazónak, a letétkezelonek, a szabályozott piacnak, az MTF-nek, a központi értéktámak, valamint ezek képviseloinek bemutassa és az abban foglalt adatokat részükre átadja. 7.) A jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az óvadékra vonatkozó rendelkezései ( /A. ), továbbá a Bank Általános 3 W I i / '. r.

16 , Üzletszabályzata, a Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzata irányadó. Óvadékot nyújtó kijelenti, hogya Bank Általános Üzletszabályzatát, Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatát és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában foglaltakat megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja. 9.) Egyéb kikötések: Az számú Folyószámla-hitelkeretszerzodés tervezet szerint Ar'._ ".. í\. O "'" /\' -1 il, ' \', Kelt: Miskolc,2010. november 29. -::. i' -:f " ;>- \C':'-.k'" ",, E 0'0 <r '" ',A \ I -- o ".1 ".> I '! \J}' uu m!.::_...- vatánm'51t.oi('lj'.u'barnóczki Erzsébet igazgató KBC vezetö-helyettes OTP Bank Nyrt. 4'i%)"';I;;;éi'cr;b'" polgármester jegyzo Óvadékot nyújtó Ózd Város Önkormányzata \ i [ t t 4

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Budapest, 2011. JíL.dl minőségügyi vezető. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás':, ZeíUUL $h. Felhasználható összeg M!?% $,.- to (>. (^ UI.

Budapest, 2011. JíL.dl minőségügyi vezető. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás':, ZeíUUL $h. Felhasználható összeg M!?% $,.- to (>. (^ UI. ^ o L 11 U,< ^ t- ^Í,'J Ügyiratszám: 1/147442/2011 Kötelezeltségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Folyószámla-hitelkeret biztosítása 800 millió forint összegben" tárgyú

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 27-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei

Részletesebben

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

1.2. A Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott Részvény adásvételi Szerződés tartalmát a Felek teljeskörűen megismerték és jelen Szerződés megkötésére ez

1.2. A Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott Részvény adásvételi Szerződés tartalmát a Felek teljeskörűen megismerték és jelen Szerződés megkötésére ez SZERZŐDÉS RÉSZVÉNYT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL TERVEZET!!! amely létrejött egyrészről a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép. cg.: 02-10-060289 képviseletében:..

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének november 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének november 21-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 21-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kamattámogatott viziközmű hitel 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15478706-2-02

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés TÁJÉKOZTATÓ Vállalati Hitel-, Kölcsön-, és Garancia szerződések valamint ezen ügyletekhez kapcsolódó biztosítéki és zálog szerződések közokirati formában tett egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatainak

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

1. számú melléklet ügyletszám: HC/14/ /01 ügyintéző: Ruzsa Norbert ZÁLOGSZERZŐDÉS követelés elzálogosítására. amely létrejött egyrészről a

1. számú melléklet ügyletszám: HC/14/ /01 ügyintéző: Ruzsa Norbert ZÁLOGSZERZŐDÉS követelés elzálogosítására. amely létrejött egyrészről a amely létrejött egyrészről a 1. számú melléklet ZÁLOGSZERZŐDÉS követelés elzálogosítására Szigetvári Takarékszövetkezet /székhely: 7900 Szigetvár, József Attila utca 19. szám; cégjegyzékszám: Pécsi Törvényszék

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet 1 Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Szentesi

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Folyószámla-hitelkeret Szerződés

Folyószámla-hitelkeret Szerződés Folyószámla-hitelkeret Szerződés Amely létrejött a Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) képviseli: Horváth Gyula régióigazgató és Kálmán Balázs

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z 1. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)

Részletesebben

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma: lakcím:

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet K i s v á r d a ---------------------------------- Ügyintéző: Cenzúraszám: 16.sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet, (4600 Kisvárda,

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2

Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2 1. sz. melléklet A szerződő felek: Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2 3 név: születési név: szül. helye, ideje: anyja neve:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 209/2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta

Részletesebben

Önkormányzati folyószámlahitel szerződésmódosítás egységes szerkezetben

Önkormányzati folyószámlahitel szerződésmódosítás egységes szerkezetben amely létrejött egyrészről Önkormányzati folyószámlahitel szerződésmódosítás egységes szerkezetben Pécs MJV Önkormányzat (cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., törzsszám:735616 adószám:15735612-2-02) képviseletében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához)

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve: JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon +36 47 580 011 E-mail kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon +36 47 580 011 E-mail kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon: +36 47 580 011 E-mail: kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám: 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (képviseletében Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető, székhelye: 4400. Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. sz.,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS Szerződés száma: ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041.1. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGATLANT TERHELŐ JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041.1. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGATLANT TERHELŐ JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041.1. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGATLANT TERHELŐ

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben