FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZODÉS -\

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZODÉS -\"

Átírás

1 @ OTP Bank Nyet. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina -.. FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZODÉS -\ - ''Iow amely létrejöttegyrészrol az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fovárosi Bíróság Cg ) képviseletében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Igazgatóság (3530 Miskolc, Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc, Pf: 63) - a továbbiakban: OTP Bank Nyrl - másrészrol a Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér a továbbiakban: Számlatulajdonos -, között a következo feltétf; 3kkel: 1. Jelen hitelszerzodés khjészítése az december 30. napon pénzforgalmi jelzoszám mal megnyitott költségvetési elszámolási számlára vonatkozó Bankszámlaszerzodésnek. 2. Az OTP Bank Nyet november 29-tói Ft, azaz HétszázhuszonötmiUió forint összegü folyószámla hitelkeretet - a továbbiakban: hitelkeret - tar t a Számlatulajdonos rendelkezésére. Az OTP Bank Nyrt. a hitelkeretet a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján tartja rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet. A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek kifizetésére adott megbízásban külön rende,lkezikarról, ha nem folyószámlahitel, hanem munkabérhitel terhére kéri a költségvetési elszáfl0lási számla flzetöképessé tételét. 3. Az OTP Bank Nyrt. a.t. pontban megjelölt kereten belül - a Számlatulajdonoskülön rendelkezése nélkül - kt sönt folyósít akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben az a Számlatulajdonos kl'.ségvetési elszámolási számláját terhelö fizetési megbízások teljesitéséhez szükséges 1::,'" 1 Verzi6s::.ám: /9 0

2 4. A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetésirendelkezéseket, amelyek tefjesítéséhez a Számlatufajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs kello fedezet. 5. A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos elszámolási számlájárór esetenkénti átvezetéssel történik.. A Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy amennyiben a költségvetési elszámolási számiáján jóváirt összeg meghaladja a tárgynapon teljesítendo Pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal - külön rendelkezése nélkül, törlesztésként-csökkentsea fennállófolyószámlahiteltartozásánakösszegét.. 6. A hitelkeret lejárata: 201', november A Számlatulajdonos a 2. pontban meghatározott idoponttói kezdodoen, a hitelszerzodés fennállása alatt, változó mértéku hiteldíjattartozik fizetni.a következok szerint: a folyószámlahitelkeretbol igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés elotti napig -változó, 1 havi BUBOR + 3,5 %, jelenleg évi 8,78 % kamatot, a kölcsön összege után változó, jelenleg évi 0,5 % kezelési díjat, a hitelkeret megnyitásától a folyósításig terjedo idore rendelkezésre tartási jutalékot, melynek mértéke változó, jelenleg évi 3,0 %. A hiteldíj megfizetése minden naptári negyedév utolsó munkanapján, ill. a szerzodés megszünésével egyidejüleg esedékes. A hiteldíj megfizetésének módjára a Bankszámlaszerzodésben foglaltak az irányadók. Az egy hónapos BUBOR-hoz kötött hiteleknél, az OTP Bank Nyrt. a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az elso kamatperiódus a szerzodés aláírásának napjátóla szerzodés aláírásával érintett - naptári hónap végéig tart. az ezt követo kamatperiódusok pedig havi idotartamúak Az új kamat-megállapításra a tárgyhónap végét megelozö ötödik munkanapon kerül sor, es az újabb kamatláb a következo naptári hónap elsö napjától érvényes. A kamat-megt.liapítás alapja a kamat-megállapítást megelozo napon jegyzett egy hónapos BUBORkamatláb mértéke. A kamatkedvezmény mértéke, ill. az egy hónapos BUBOR kamatlábhoz, mint referenciakamatlábhoz való kötése a hitel esetleges újratárgyalása. ill. az adósminösítés-, a pénzpiaci helyzet-, a referencia kamatláb jelentosebb változása, központi kamat-felülvizsgálat vagy üzletpolitikaiváltozás esetén felülvizsgálatra kerul, melynek eredményeként az OTP Bank Nyrt. jogosult egyoldalú nyilatkozattal a nyújtott kedvezmény, ill. a kamat egy hónapos BUBOR-hozkötésének visszavonására. 8. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. jogosult a kamatok, díjak. jutalékok és költségek mértékét közös megegyezéssel megváltoztatni. A változtatásra különösen akkor kerül sor, ha a banki szabályozórendszer, a banki forráshelyzet, a banki hitelkereslet, a pénzpiaci kamatláb, a jegybanki alapkamatt az állampapírok hozama és az OTP Bank Nyrt.üzletpolítikájamegváltozik.. 2 verzws=ám:l ; 11!l

3 9. Amennyiben a hitelszerzödés lejáratakor a Számlatulajdonos folyószámla hitel tartozása - fedezethiány miatt - részben vagy egészben nem nyert kiegyenlítést, a számla egyenlegét - az OTP Bank Nyrt.lejárthitelként kezeli, és a Bankszámlaszerzodésben foglaltak szerint jár el. 10. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerzodésböl eredo fizetési kötelezettségenek nem tesz határidore eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt toketartozás után a késedelem idotartamára, az ügyleti kamaton felül - a pénzforgalomról szóló rendelkezések szerint megállapított - további évi 6% késedelmi kamatot számít fel. A hiteldíj késedelme esetén a lejárt hiteldíj tartozások után, a késedelem idejére a folyószámlahitelkamaton felültovábbi + évi 6% késedelmi kamat kerül felszámitásra. 11. Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy a jelen szerzodés fennállása alatt a vele szemben folyamatba tett végrehajtási eljárásról az OTP Bank Nyrt-t tájékoztatja. 12. Jelen szerzodés a 6. pontban rögzitett idopontban jár le. A szerzodést lejárat elott: 13. a Számlatulajdonos - amennyiben kölcsön - és hiteldij tartozása nem áll fenn - 15 napos felmondási határidovel, az OTP Bank Nyrt., amennyiben a Ptk ában meghatározott felmondásí okok valamelyike megvalósul, azonnali hatállyal, ezek hiányában 15 napos felmondásí idovel jogosult felmondani. A kölcsön felmondásával, ill. a szerzodés megszünésével a fennálló kölcsöntartozás kamataívalegyütt azonnal esedékessé válik. 14. Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy - amennyiben ahitelgondozás során ahiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végso lejáratáig a költségvetési elszámolási számláról nem látszik biztosítottnak - a folyószámlahitelés járulékai törlesztéséhez szükséges fedezetet az állami hozzájárulások számláról az elszámolási számlára átvezesse. 15. Jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Bankszámlaszerzodésben, az OTP Bank Nyrt mindenkori Általános Üzletszabályzatában, az Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatban, a Ptk-ban, valamint a bankhitelre vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. 16. Folyósításifeltétel:. Óvadéki szerzodés megkötése és az óvadék összegének zárolása A Számtatulajdonos tudomásul veszi, hogy a hitel folyósításával egyidejuleg a Egyéb kikötések: fedezetül felajánlott 300 MFt összegü lekötött betét összege a r- -'... Ver::ió.rn1m: /9 VJ Mlj,

4 , számú Ózd Városi Polgármesteri Hivatal elnevezésu számlán zárolásra kerül.. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogya hitel folyósításával egyidejüleg a fedezetül felajánlott db ÉMÁsz részvény óvadéki zárolásra kerül.. A fedezetkéntfelajánlottingatlanokvonatkozásában- Ózd, belterület, áruház 7352 hrsz., üzlethelyiség 7365/6/AJ1. hrsz., üzlethelyiség 7365/4/AJ1. hrsz., üzlethelyiség /A/2hrsz üzemi épület 11172/8. hrsz. - az OTP Bank Nyrt.jelzálogjogának legalább széljegykénti bejegyzése az ingatlan-nyílvántartásba szerzodéskötéstol számított 15 napon belül.. Számlatulajdonos vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt-nek a kölcsön biztositékaként fedetül szolgáió vagyontárgyak ingatlan-nyilvántartással, illetve zálogjogi nyilvántartásba vétellel/módosítással kapcsolatos költségeit megtéríti. Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t, hogy ezen költségekkel megterhelje a pénzforgalmi számláját.. Számlatulajdonos vállalja, hogyafedezetként felajánlott ingatlanokra vonatkozó vagyonbiztosítás kedvezményezettségi jogosultság nyilvántartásba vételének visszaigazolását - az OTP Bank Nyrt. javára - a szerzodéskötéstol számított 15 napon belül Bankunkhoz benyújtja.. A Számlatulajdonos vállalja, hogyagazdálkodásával kapcsolatosan minden, az OTP Bank Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesít. Ennek keretében az éves kötelezo adósminositéshez szükséges dokumentumokat. úgymint zárszámadási rendeletét. költségvetési rendeletét és annak módosításait, évközi beszámolóját, valamint könyvvizsgálóijelentését elfogadásukat követoen 15 napon belül hiteles másolatban az OTP Bank Nyrt.-hez benyújtja. 18. A hitel és járulékainakfedezete: Számlatulajdonos költségvetése és terhelheto bankszámláinak mindenkori egyenlege. Számlatulajdonos 1511KH/2010. (IX.23.)szám ú határozatában vállalt kötelezettsége e Ft lekötött betét és e Ft névértéku ÉMÁSZ részvény óvadékba helyezése az számú Óvadéki szerzodés alapján.. Ingatlanzálogjog az számú Jelzálogszerzodés alapján. 19. Jelen szerzodés elválaszthatatlan melléklete:. Számlatulajdonos 151/KH/2010.(IX.23.)számú határozata. Az számú Óvadéki szerzodés. Az számú JelzálogszerzodésJ'(" Kelt: Miskolc, november 29. h( OTPBANKNyrl \ : ',ro' '.'/ /:s:: K'"li'o.;, ", li', LÉszakkL'l('t:"':y,'.-n''o;o;i Régió -. ) ' Mi.KOk, bill il, UoIjo Fiók ({l - '-, -,.v;t;g.i;;..i:.".."=ébe:4ff.pái.' ō, 1, ' D;:.Ai;;;;;i.c1 igazgató KBCvezetö-helyettes polgármester jegyzo 9' OTP Bank Nyrt. Számlatulajdonos QZDVáros Önkormányzata ('f,;t', 4 J Ver::ws::ám: /9

5 OTP BANK Nyrt. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina JELZÁLOGSZERZÖDÉS (ingatlanra) Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: mint zálogkötelezett ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd. Városház tér (továbbiakban: Zálogkötelezett). és az OTP BANK NYRT. (1051 Budapest, Nádor u Fovárosi Bíróság Gg , adószám: ) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Igazgatóság (3530 Miskolc, Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc, pf: 63) mint Zálogjogosult (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételek szerint 1.) november 29. napján a Bank és Ózd Város Önkormányzata között pénzugyi szolgáltatásra irányuló szerzodés (a továbbiakban: Szerzodés) jött létre a következo feltételek mellett: Szerzodés megnevezése: Szerzodés száma: Követelés összege: Folyószámla-hitelkeret Ft szerzodés Járulékok, költségek megnevezése, mértéke: Ugyleti kamat: Változó, 1 havi BUBOR+3.5 %, jelenleg évi 8,78 % Kezelési költség: Változó. jelenleg évi 0,5 % Rendelkezésretartási jutalék: Változó, jelenleg évi 3,0 % Egyéb díj: Késedelmi kamat töke után: Nincs felszámítva. Rx 6 % Késedelmi kamat hiteldíj útán: Fix 6 % A követelés felmondással 2.) is lejárttá teheto. A Zálogkötelezet hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az.1.) pontban megjelölt, a Zálogkötelezett elott ismert tartalmú Szerzodés alapján keletkezett jogviszonyból eredo követelései biztosítására ,-Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig jelzálogjogot alapítson a Zálogkötelezett tulajdonában álló alábbi ingatlanra elsohelyi zálogjogi ranghelyen. il) 't IJ

6 a.) Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajziszáma, fekvése: b.) Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése: c.} Az ingatlanmegnevezése: Az ingatlancíme: Az ingatlanhelyrajziszáma, fekvése: d.) Az ingatlan megnevezése: Az ingatlan címe: Az ingatlan helyrajzi száma, fekvése: e.) Az ingatlanmegnevezése: Az ingatlancíme: Az ingatlanhelyrajziszáma, fekvése: Üzlethelyiség 3600 Ózd, Vasvár út /4/Al1. hrsz., belterület Üzlethelyiség 3600 Ózd, Vasvár út /6/Al1. hrsz., belterület Uzlethelyiség 3600 Ózd, Újváros tér /49/AI2. hrsz., belterület Uzemi épület 3600 Ózd, Október 23. tér /8. hrsz., belterület Áruház 3600 Ózd, Vasvár út hrsz., belterület 3.) A Zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogyazálogkötelezett tulajdonában álló 2.) pontban megjelölt ingatlanára a 2.) pontban megjelölt összeg erejéig a Bank javára je/zálogjogot jegyezzenek be az ingatlan-nyílvántartásba. 4.) A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelen szerzodéssei lekötött ingatlant más jogügylet biztosítékáulmár lekötötte. A záloaioai beieavzések Helyrajzi Rang- Bejegyzés Bejegyzés Széljegy Bejegyzés Jogosult Fennálló szám hely összeqe devizaneme száma száma tartozás 7365/4/Al ,- HUF m OTP Bank O,-Ft Nyrt. 1365/6/Al ,- HUF UI OTP Bank O,-Ft Nvrt. 8414/49/Al ,- HUF Ill / OTP Bank O,-Ft Nvrt. Ezt meghaladóan az ingatlan per'-,teher- és igénymentes. A Zálogkötelezetta Bank javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerzodés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingatlanra a jelen szerzodés szerinti zálogjogi ranghelyét megelozo ranghelyen újabb zálogjogot alapítson, továbbá, hogy ennek a ranghelynek a fenntartását kérje. A Zálogkötelezett jelen szerzodés aláírásával egyidejuleg hozzájárul ezen ténynek az ingatlan-nyilvántartásba történo feljegyzéséhez.jr 2 try f 10

7 5.) A Bank zálogjogát abban az esetben érvényesíti, ha az Adós a Szerzodésböl eredo fizetési kötelezettségének határidoben nem tesz eleget, illetve a Szerzodésben vállalt bármely kötelezettségét nem, vagy késedelemmel teljesíti. 6.) Azonnali hatállyal felmondható és lejárttá teheto a követelés, ha a b()síték értéke jelentosen (a kihelyezéskor készíttetett értékbecslés szerinti forgalmi érték U-átvagy a szerzödésben rögzített mértéket meghaladóan) csökkent és az Adós a Bank felszólítását követo30 napon belül nem nyújt megfelelo értéku pótfedezetet. 7.) A Zálogkötelezett az ingatlant rendelkezésre bocsátani. kiürítve köteles a zálogjog érvényesítése esetén 8.) Figyelemmel arra, hogy a Bank záloghitel nyújtásával üzletszeruen foglalkozik, szerzodo felek már most megállapodnak abban, hogya Bank a kielégítési jogának megnyíltától számított 24 hónapon belül jogosult az ingatlant bírósági végrehajtás mellozésével maga értékesíteni vagy az ugyanezen határidon belüli értékesítésre záloghitel nyújtásával vagy árverés szervezésével üzletszeruen vagy hivatalbólfoglalkozószemélynek megbízást adni. A Bank a követelésnek a zálogtárgyból történo megtérülését legmegfelelobben biztosító módon és idopontban, legalább ,-Ft áron jogosult a zálogtárgyat értékesíteni, lehetoség szerint a Zálogkötelezett érdekeit is figyelembe véve. Az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit a Bank az ingatlan vételárának terhére jogosultelszámolni. A Zálogkötelezett a Bank felhívására haladéktalanul köteles az ingatlan értékesítéséhez szükséges nyilatkozatokatmegadni, dokumentumokat átadni. Szerzodo felek megállapodnak abban, hogya 2. pontban megjelölt ingatlan értékesítése a Bank választása alapján a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályoknak megfeleloen zálogtárgy egyszerusített végrehajtási értékesítése keretében, vagy rendes bírósági végrehajtás útján kerüljönsor. 9.) A Zálogkötelezettkötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pontban megjelölt ingatlanra kötötta Szerzodés Bank általí teljesítésének feltételéül szabott - vagyonbíztositási szerzodést a jelen zálogszerzodés fennállása alatt nem szünteti meg, illetve nem módosítja, továbbá a biztosítás díját és egyéb költségeit a biztosítási szerzodés feltételei szerint fizeti.a biztosítás költségei a Zálogkötelezettet terhelik. A Zálogkötelezett az ingatlant úgy köteles biztositani, hogyavagyonbiztosítási szerzodés kedvezményezett je a Bank legyen. Zálogkötelezett a biztosítási titok alóli felmentésként feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban meghatározott vagyonbiztositásról, a biztosítási kötvény kiállításának elmaradásáról és annak okáról, a biztositás megszünésérol és annak okáról, a biztcsitó társaság bármely adatot, információt, tényt átadja a Banknak. Zálogkötelezett továbbá jelen megállapodás aláirásával felmentést ad a biztosító társaság biztosítási titok megorzési kötelezettsége alól a tekinttben, hogya Banknak a Zálogkötelezett díjfizetési kötelezettsége teljesítésérol tájékáztatást adjon. A ZálogkötelezettJ'r 3-1 I

8 felhatalmazása arra is kiterjed, hogya Bank a jelen szerzodés fennáuásával kapcsolatos banktitoknak minosülo információt az adatkérés keretében a biztosítónak átadja. 10.) A Zálogkötelezetta jelen szerzodés megkötését követoen koteles haladéktalanul írásban, a Bank székhelyére címzett ajánlott levél útján tájékoztatni a Bankot a biztosíték értékében és értékesíthetoségében bekövetkezett esetleges változásokról, lehetové tenni, hogya Bank a biztosíték meglétét és rendeltetésszeru használatát rendszeresen ellenorizze. Zálogkötelezetttudomásul veszi, hogyajelzálogszerzodés fennállása alatt a jelzáloggal lekötöttingatlan(oka)ta Bank elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe vagy használatba, és haszonélvezettel nem terhelheti meg. A Bank jogosult eloími az Ingatlan értékének a Jelzálogjog megszunéséig tartó ido alatt történo Bank által megh"atározott idoközönkénti, rendszeres (a Bank által meghatározott értékbecslo által végzett) független vagyonértékelo által történo felülvizsgálatát, amelynek díját és költségét az Zálogkötelezett köteles az OTP Bank Nyrt. részére felszólításra megfizetni. 11.) A jelen szerzodésben rögzített jelzálogjog azon a napon szunik meg, amikor az Adós a Szerzodésbol eredo valamennyi kötelezettségének a Bankkal szemben eleget tett. A Bank vállalja,hogyajelzálogjog megszunését követo 3 napon belül kiadja a jelzálogjog törléséhez szükséges hozzájárulást. Ajelzálogjogtörlésének költségeit az Zálogkötelezett viseli. 12.) A szerzödo felek megállapodnak abban, hogya Bank által Zálogkötelezetthez intézett azon írásbelinyilatkozatokat,amelyeket az alábbi címzett és postai cím megjelölésével Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1. tértivevényes vagy ajánlott levélpostai küldeményként szabályszeruen postára adtak, a Zálogkötelezettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesítheto. nem volt, vagy arról a Zálogkötelezett nem szerzett tudomást, az e küldeménynek az elso postai kézbesítésének megkísérlése napján vagy azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a Banknak visszaküldte. A Zálogkotelezett köteles gondoskodni arról, hogy az e pontban általa megadott kézbesítési címen a zálogjog fennállásának tartama alatt mindenkor legyen olyan személy (képviselo), aki a postai küldeményeket átveszi. Ennek elmulasztása esetén az átvételre jogosult személy (képviselo) hiányára a Zálogkötelezett nem hivatkozhat. 14.) Zálogkötelezett köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Bankot az általa vagy ellene inditottcsod-, adósságrendezési, felszámolási-, végelszámolási eljárásról, az ellene indított végrehajtási eljárásról, valamint a cégbíróság által indított törvényességi felügyeleti eljárásról, illetve amennyiben ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének érdekében -végrehajtható határozat alapján - végrehajtás megindítására, illetolegzálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüliértékesitésre jogosult. Zálogkötelezett a Szerzodés, illetve az abból származó követelés fennállása alatt minden évben köteles a Bank részére megküldeni az éves költségvetési beszámolót, zárszámadást [p 4 )r>f

9 j és költségvetési tervet jováhagyást követoen 30 napon belül. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a könyveibe, pénzügyi nyilvántartásaiba a Bank részére betekintést enged, az általa kért okiratokatrendelkezésre bocsátja. 15.) Ajelen szerzodés rendelkezéseire irányadó, a Polgári Törvénykönyvnek a ban, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, és a pénzforgalom lebonyolítására vonatkozó jogszabályokban. továbbá a Bank mindenkor hatályos Díjhirdetményében, az Általános Üzletszabályzatában és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában, a Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában foglaltakat (a továbbiakban: Általános Szerzodési Feltételek) jelen szerzodés rendelkezéseivel összhangban, azokkal együttesen kell értelmezni. Zálogkötelezett és Haszonélvezo kijelentik, hogy az Általános Szerzodési Feltételeketmegismerték, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezonek elfogadják. 16.) Egyb kikötések: Az számú Folyószámlaf;1i1!rrz:rzodéstervezet szen nt. Gc / (' 1,.), -'':' I., Kelt: MiSkZIC, 1O. nove'/rt. /,g'" i, i-<r' I ". \> ':l,.''', ' :,(t, :r,»l\ "J..m.; ::::::'.'$fk igazgató V rga Istvan 'Bcifnoczkl Erzsebet Zálogjogosult OTP Bank. Nyrt KBCvezeto-helyettes.>:-:..l..:. _'L ; r""'-' -.. Fúrjes Pál -... Dr. Almási Cl5aba polgármester jegyzo Zálogkötelezett Ózd Város Önkormányzata t 5

10 OTP BANK Nyrt. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina ÓVADÉKISZERZODÉS amely létrejött Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér (a továbbiakban: Óvadékot nyújtó), és az OTP BANKNYRT. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fovárosi Bíróság Gg , adószám: ) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió MiskolciIgazgatóság (3530 Miskolc,Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc,Pf: 63) (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételekkel: 1.) november 29. nc1pján a Bank és Ózd Város Önkormányzata között pénzügyi szolgáitatásra irányuló 3zerzodés (a továbbiakban: Szerzodés) jött létre a kovetkezo feltételek mellett: Szerzodés megnevezése: Szerzodés száma: Követelés összege: Folyószámla-hitelkeret ,-Ft szerzodés Járulékok,költségek megnevezése, mértéke: Ügyletikamat: Változó,1 havi BUBOR+3,5 %, jelenleg évi 8,78 % Kezelésiköltség: Változó, jelenleg évi 0,5 % Rendelkezésretartási jutalék: Változó, jelenleg évi 3,0 % Egyébdij: Nincs felszámítva. Késedelmikamat töke után: Fix 6 % Késedelmikamat hiteldíj után: Fix 6 % A követelés felmondássa! is lejárttá teheto. 2.) Az Óvadék nyújtó, mint az 1.) pont szerinti Szeaodés Adósa hozzájárul ahhoz, hogya Bank az 1.) pontban megje/ölt, az Óvadék nyújtá elott ismert tartalmú Szeaodés alapján keletkezett jogviszonybój eredo követelései biztosítására ,-Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig óvadékot alapítson az Adós tulajdonában álló alábbivagyontárgyakon:.'<' - 1 M)1o

11 ÓVadékként az alábbi vagyontárgyak kerülnek a Bank részére a Ptk.-nak megfelelöen átadásra: Óvadéktárgya: Értéke: Lekötött betét ,-Ft Óvadék elhelyezésére szolgáló számla száma: } 3.) Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék összege összegével minden továi:'ijogcselekmény nélkülmegnövekszik. 4.) az idöarányos kamatok Az Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadékul lekötött pénzeszkozök per-, teher- és igénymentesek és nincsen tudomása olyan körülményrol,amely a Bank óvadékból történö közvetlen kielégítés jogát korlátozná. Az Óvadékot nyújtó vállalja, hogy az 1.) pontban meghatározott Szerzodésbol eredo fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig az Óvadéktárgyát nem terheli meg. Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadék átadásának idópontjában ellene csód-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, illetve ezzel azonos joghatású eljárás (pl. önkormányzatokesetén adósságrendezési eljárás)nincs folyamatban. 5.) Ha az 1.) pontban megjelölt Szerzödés kötelezettje nem teljesíti, illetve nem szerzodésszeruen teljesíti a Szerzodés szerinti kötelezettségeit, vagy a Szerzödés bármely ok miatt megszunik és a Banknak esedékes követelése áll fent a kötelezettel szemben, akkor a Bank jogosult - a 3.) pont szerint beszedett kamatokkal növelt - óvadékból magát közvetlenülkielégíteni. 6.) t A jelen szerzodés megszunik, ha a szerzodés 1.) pontjában megjelölt Szerzodés Adósa szerzodésszeruen teljesít, vagy a Bank követelését az óvadékból kielégíti. A szerzodés megszunésekor a Bank az Óvadékot nyújtóval haladéktalanul elszámol. 7.) A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az óvadékra vonatkozó rendelkezései (27D-271/A. ), továbbá a Bank Általános Üzletszabályzata, Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzata irányadó. Óvadékot nyújtó kijelenti, hogya Bank Általános Üz/etszabályzatát.Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatát és Önkormányzati ÜzletágiÜzletszabályzatában foglaltakat megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.j\-",d',,,,,,,,,,,:.-'<1'< &r

12 9.) Egyéb kikötések: Az 1-2", számú Folyószámla-hitelkeret szerzodés tervezet szerint. % Kelt:Miskolc, november 29.,-,,',,',:':.; \.:;!< í }-\i>,1,,',1' ' / OTPBANKNyit...u./aW(.eHHagy3f8f5zbg1-Ré"k.;(..S. -, VJ3rga IsHiáAk. UitzB.u.6. Fi6Bamóczki Erzsébet igazgató 1. KBC vezetö-helyettes OTP Bank Nyrt "/ "' "H'D;AJ;';;;;i polgármester "'';, ',. ':',' '> ',,", "': ' ", '" -,: ' C;;;b;H jegyzo Óvadékot nyújtó Ózd Város Önkormányzata 1... j

13 OTP BANK Nyrt. Szerzodés sz.: Eloadó: Kassa Krisztina ÓVADÉKISZERZODÉS amely létrejött Név: Székhely: Törzsszám: Adószám: ÓZD Város Önkormányzata 3600 Ózd, Város ház tér (a továbbiakban: Óvadékot nyújtó), o és az OTP BANK NYRT. (1051 Budapest. Nádor u. 16., Fovárosi Bíróság Cg adószám: ) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Igazgatóság (3530 Miskolc, Uitz Béla u. 6., Posta cím: 3501 Miskolc, pf: 63) (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételekkel: 1.) november 29. n<:1pjána Bank és Ózd Város Önkormányzata között pénzügyi szolgáitatásra irányuló szerzodés (a továbbiakban: Szerzodés) jött létre a következo feltételek mellett: Szerzodés megnevezése: Szerzodés száma: Követelés összege: Folyószámla-hitelkeret ,-Ft szerzodés Járulékok, költségek megnevezése, mértéke: Ügyletikamat: Változó,1 havi BUBOR+3,5%, jelenleg évi 8,78 % Kezelési költség: Változó, jelenleg évi 0,5 % Rendelkezésre tartási jutalék: Változó, jelenleg évi 3,0 % Egyéb díj: Nincs felszámitva. Késedelmikamat toke után: Fix 6 % Késedelmikamat hiteldíjután: Fix 6 % A követelés felmondással is lejárttá teheto. 2.) Az Óvadék nyújtó, mint óz 1.) pont szerinti Szerzodés Adósa hozzájárul ahhoz, hogya Bank az 1.) pontban megje/lft, az Óvadék nyújtó elott ismert tartalmú Szerzodés alapján keletkezettjogviszonybó. eredo követelései biztosítására ,-Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig óvadékot alapítson az Adós tulajdonában álló alábbi vagyontárgyakon: $('. 1? Óf)

14 Óvadékként az alábbi vagyontárgyak kerülnek a Bank részére a Ptk.-nak megfeleloen átadásra: Óvadék tárgya: Kibocsátó neve: Értékpa Értékpapír címlete: Értékcacír névértéke: Értékpapír darab száma: Zárolt értékcacírszámla száma: ÉMÁ5Z részvén ÉMÁ5Z zrt. részvén Ft ,-Ft db OO10388 r- Az Óvadékot nyújtó köteles a névre szóló, nyomdai úton eloállított részvények óvadékba helyezésének a részvénykönyvbe való bevezetését a részvénykönyvi kivonattaiigazolni. Amennyiben az óvadék tárgya névre szóló, nyomdai úton eloállítottértékpapír, az óvadékot nyújtó köteles azt üres forgatmánnyal ellátni. Az Óvadékot nyújtó az óvadékba adott dematerializált értékpapírt a jelen szerzodés megkötésévei egyidejuleg köteles az értékpapír-számlavezetonél a dematerializált értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint a Bank javára zároitatni és ezt az értékpapírszámlavezetö által kiállította Bank által elfogadható tartalommal tett kivonattaiigazolni. 3.) Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék a beszedett járulékok, osztalékok és hozamok összegével megnövekszik. Amennyiben az óvadékul elhelyezett értékpapírok bármelyikének lejárata megelozi az óvadék Bank általi kiadásának idopontjátvagy ez elott az értékpapírok bevonására, átalakítására, egyéb hasonló joghatású cselekményre kerülne sor (továbbiakban együttesen a jelen pontban: beváltás), akkor az Óvadékot nyújtó a jelen szerzodés aláírásával meghatalmazza a Bankot, hogya lejárt értékpapír beváltása iránt a kibocsátónál és a forgalmazónál eljárjon. Felek megállapodnak abban, hogy az értékpapírok beváltása során befolytteljes (hozammal növelt) lejárati összeg illetvekapott értékpapír az 1. pontban meghatározott szerzodésbol eredo, a Bankkal szemben mindenkor fennálló fizetési kötelezettség óvadékául szolgál. Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék összege az idoarányos hozamok és járulékok összegével minden további jogcselekmény nélkül megnövekszik. A jelen szerzodés fennállása alatt az óvadékként átadott névre szóló, nyomdai úton eloállított értékpapírok járulékait, illetveosztalékait a jelen szerzodéssei adott felhatalmazás alapján, a bemutatóra szóló. nyomdai úton eloállított értékpapírok esetében pedig felhatalmazás nélkül a Bank jogosult beszedni és óvadékként kezelni. Amennyiben az Óvadékot nyújtó az óvadékul szolgáló dematerializált értékpapírokat a Banknál letétkezelteti, akkor a Bank óvadékként szolgáló értékpapírok járulékait, illetve osztalékait a jelen szerzodés alapján óvadékként jogosult zárolni. Amennyiben az Óvadékot nyújtó az óvadékul szolgáló dematerializált értékpapírokat nem a Banknál letétkezelteti, akkor az Óvadékot nyújtó köteles az óvadékként szolgáló értékpapírok járulékait, illetve osztalékait a Bank részére haladéktalanul átadni, amely azt óvadékként zárolja. 2 ly1 ) -- -

15 4.) Az Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadékul lekötött értékpapírok per-, teher- és igénymentesek és nincseintudomása olyan körülményröl, amely a Bank óvadékból történo közvetlen kielégítés jogát korlátozná. Az. Óvadékot nyújtó vállalja, hogy az 1.) pontban meghatározott Szerzodésbol eredo fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig az Óvadék tárgyát nem terheli meg. Óvadékot nyújtá kijelenu, hogy az óvadék átadásának idopontjában ellene csod-, felszámolási vagy vége/számolási eljárás, illetve ezzel azonos joghatású eljárás (pf. önkormányzatok esetén adásságrendezési eljárás) nincs folyamatban. 5.) Ha az 1.) pontban megjelolt Szerzodés kötelezettje nem teljesíti, illetve nem szerzödésszeruen teljesíti a Szerzödés szerinti kötelezettségeit, vagy a Szerzodés bármely ok miatt megszunik és a Banknak esedékes követelése áll fent a kötelezettel szemben, akkor a Bank jogosult - a 3.) pont szerint beszedett hozamokkal, járulékokkal és osztalékokkal növelt - óvadékból magát közvetlenül kielégíteni. A Bank az óvadékból való kielégítés jogát akként gyakorolja, hogya Bank az értékpapírok felett ebben az esetben az Óvadékot nyújtó külön értesítése nélkül is szabadon rendelkezhet és - saját választása '$zerint az általa megfelelonek tartott idopontban - jogosult az értékpapírokból közvetlenül, azok tulajdonba vétele útján kielégítést keresni, vagy az értékpapírokat értékesíteöi a következo módon: a. Ha valamely óvadékul elhelyezett értékpapír a Budapesti Értéktozsdére, vagy más tozsdére, szabályozott piacra bevezetésre került, azt a Bank a szabályozott piacon kívül is jogosult értékesíteni. b. A tozsdén, szabályozott piacon nem jegyzett, de a felektol független nyilvános árral (árfojyammal, nettó eszközértékkel) rendelkezo értékpapírok tekintetében a Bank jogosult az értékpapírt ezen az áron is tulajdonba venni vagy értékesíteni. c. Bármely esetben jogosult a Bank az értékpapír értékesítésének legalacsonyabb eladási árat a Bank által kijelölt igazságügyi szakérto által kiadott szakvélemény alapján megállapítani. A Bank az Óvadékot nyújtó helyett és nevében eljárva jogosult az óvadékul lekötött értékpapírok tulajdonjogának átruházására. 6.) A jelen szerzodés megszunik, ha a szerzodés 1.) ponljában megjelölt Szerzodés Adósa Iszerzodésszeruen telje::;ít, vagy a Bank követelését az óvadékból kielégíti. A szerzodés megszünésekor a Bank a1:óvadékot nyújtóval haladéktalanul elszámol. Az Óvadékot nyújtó felhatalmazza a Bankot arra, hogy a jelen óvadéki szerzodést a Bank az óvadéki szerzodésben foglalat jogainak érvényesítése keretében az értékpapír megszerzoinek, a kibocsátónak, a forgalmazónak, a letétkezelonek, a szabályozott piacnak, az MTF-nek, a központi értéktámak, valamint ezek képviseloinek bemutassa és az abban foglalt adatokat részükre átadja. 7.) A jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az óvadékra vonatkozó rendelkezései ( /A. ), továbbá a Bank Általános 3 W I i / '. r.

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1-től Ingatlan jelzálogjoggal biztosított SZABADFELHASZNÁLÁSÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés tervezete, mely

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához)

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve: JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok kölcsönszerződés 1. számú függeléke Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Ügyfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére Hatályos: 2014. március 15. előtt megkötött szerződések esetén 2014. május 15. napjától, 2014.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében C melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással Kölcsönszerződés ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással amely létrejött egyrészről DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351 Adószáma:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint amely létrejött egyrészről a (Cg: 13-02-050251, adó 10113859-2-13, statisztikai számjel: 10113859-6512-122-13), Göd-I kirendeltsége címe: 2023 Dunabogdány Hajó u.3. e-mail: dkanyar@hu.inter.net, továbbiakban:

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 80600017-..../.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészt.. (Szentes, 1966.11.28., születési

Részletesebben