3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése"

Átírás

1 Köszönjük, hogy az t választotta! Kérjük, töltse ki a nyilatkozatot, írja alá Ön, illetve foglalkoztatója, és küldje vissza a következő címre:, 1369 Budapest 5, Pf.: 362 Pénzforgalmi jelzőszám: Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Adószám: TAGSÁGI OKIRATSZÁM: EP Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlap Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni, valamint a megfelelő négyzeteket X-szel megjelölni. 1. Pénztárba belépő adatai Név:.... Születési családi és utónév:.... Anyja neve (leánykori név):.. Születési hely: Születési idő: Állandó lakcím:... Értesítési cím: Állampolgárság:.. Személyazonosságot igazoló okirat száma:. Adóazonosító jel:. Személyazonosító igazolvány Típusa*:.. TAJ szám: Bankszámlaszám: (A bankszámlaszám megadására az elszámoltatni kívánt készpénzes számlák ellenértékének átutalásához van szükség) Telefon:... (6. pont hozzájárulása esetén kötelező): OTP Egészségpénztári kártyán szereplő név (max. 20 karakter):.. Tagdíjfizetés vállalása: A Tagdíjfizetést egyénileg teljesítem, az általam vállalt tagdíj:.ft Kötelezettséget vállalok a megjelölt tagdíj fizetésére, mely eléri legalább a mindenkori érvényes egységes tagdíj (jelenleg havi 2000 Ft) összegét. Tagdíjfizetés módja: Banki átutalás Csoportos beszedési megbízás** Csekk Munkáltatói levonás és átutalás nettó munkabéremből A Tagdíjfizetést a munkáltatóm részben vagy teljes egészében átvállalja és átutalja: cafeteria rendszer keretén belül választásomnak megfelelően, mely havi. Ft vállalást jelent havi határozott összegben.ft vállalással munkabérem %-ának megfelelő összegben, azaz havi. Ft vállalással Kötelezettséget vállalok a fent megjelölt tagdíj munkáltatói hozzájárulás formájában történő megfizetésére, valamint arra, hogy amennyiben a munkáltatói hozzájárulás összege nem éri el a mindenkor érvényes egységes tagdíj (jelenleg havi Ft) összegét, akkor egyéni befizetéssel kiegészítem azt. Felhatalmazom a Pénztárat, hogy amennyiben fent nem jelöltem meg összeget, akkor az egységes tagdíj összegét tekintse általam vállalt tagdíjnak. Tudomásul veszem, hogy vállalt tagdíjamat egyénileg esetenként vagy rendszeresen is kiegészíthetem. Tagdíjfizetés teljesítése: Havonta Negyedévente (előre) Félévente (előre) Kijelentem, hogy külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személyként politikai közszereplő vagyok. Évente (előre) (Amennyiben igenlő a nyilatkozat, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Pénztár ügyfélszolgálatával!) * Személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély/útlevél/érvényes tartózkodási engedély ** Amennyiben a csoportos beszedési megbízás útján történő fizetést választja, szíveskedjen csatolni az ehhez szükséges kitöltött nyomtatványt, mely letölthető honlapunkról vagy kérhető ügyfélszolgálatunkon. 2. Átlépési nyilatkozat Csak más pénztárból történő átlépés esetén kell kitölteni! Átadó pénztár neve:... Tagsági okiratszám az átadó pénztárban:..... Alulírott felhatalmazom az t, hogy a fent megnevezett önkéntes egészségpénztárnál nevemben az átlépéssel kapcsolatban eljárjon, és ezzel összefüggésben pénztártitoknak minősülő adataimat kezelje. Kérem, hogy a fent megnevezett önkéntes egészségpénztár tagsági jogviszonyomat szüntesse meg és az egyéni számlámon lévő összeget az hoz utalja át. 3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése Kettőnél több haláleseti kedvezményezett megjelöléséhez kérjen további űrlapot! (1) Név:.. Születési hely:... Részesedés %:.. Anyja neve:.. Állandó lakcím: Levelezési cím: Telefon:...

2 (2) Név:.. Születési hely:... Részesedés %:.. Anyja neve:.. Állandó lakcím: Levelezési cím: Telefon:... Alulírott bejelentem, hogy elhalálozásom esetére a jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban megnevezett személy(eke)t, a megjelölt mérték szerint kedvezményezettként jelölöm meg. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár a törvényi előírásoknak megfelelően kedvezményezett jelölése hiányában a Pénztártag természetes személy törvényes örökösét (beleértve a végrendeleti örököst is) tekinti kedvezményezettnek. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményezett jelölés visszavonása vagy módosítása csak írásban, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban lehetséges, mellyel a korábbi kedvezményezett jelölés hatályát veszti. A kedvezményezett jelölés a megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. 4. Szolgáltatás igénybevételére jogosult közeli hozzátartozó(k) jelölése Itt tüntetheti fel azon személyek adatait, akik az Ön jogán jogosultak egyéni számlája terhére szolgáltatást igényelni a Pénztártól. Háromnál több szolgáltatás igénybevételére jogosult közeli hozzátartozó megjelöléséhez kérjen további űrlapot! (1) Név:. TAJ szám:. Állandó lakcím: (2) Név:. TAJ szám:. Állandó lakcím: (3) Név:. TAJ szám:. Állandó lakcím: * A Pénztár által szervezett és nyújtott szolgáltatásokra a Pénztár Alapszabályában meghatározott módon kizárólag a Pénztártagok, illetve a Pénztártag jogán a közeli hozzátartozók jogosultak az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szerint. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs. 5. Munkáltatói tagdíjátvállalás A munkáltató tölti ki! Abban az esetben töltendő ki, amennyiben az Ön munkáltatója a vállalt tagdíj egy részét vagy egészét átvállalja a Pénztárakra vonatkozó jogszabály (Öpt.) által biztosított lehetőség alapján. Munkáltató neve: Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: Kapcsolattartó telefonszáma:.. Kapcsolattartó címe:... Alulírott igazolom, hogy a Munkáltató és az közt hatályos számú szerződés alapján a munkavállaló a hatályos Munkáltatói szerződésben meghatározott mértékű munkáltatói hozzájárulásban részesül, amelyet a munkavállaló javára 201 év. hó 1-jétől kezdődően az számú bankszámlájára Munkáltató havonta átutal. Munkáltató tudomásul veszi hogy az átutalások mellett bevallást is szükséges küldenie az OTP Egészségpénztár részére a Munkáltatói átutalás melléklete című nyomtatvány eljuttatásával vagy elektronikus úton a Munkáltatói Portálon keresztül. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pénztárba belépő és a munkáltató jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban közölt adatai a valóságnak megfelelnek, a belépő személy adatait az azonosító okmányaiban (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa) szereplő adatokkal egybevetettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem. A jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem. P.H. Munkáltató cégszerű aláírása

3 6. Nyilatkozatok Bejelentkezés elektronikus ügyintézésre Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62974/2013. Alulírott felhatalmazom az OTP Egészségpénztárt, hogy az átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat részemre kizárólag elektronikus iratként küldje meg a fent megadott címre. Tudomásul veszem, hogy az OTP Egészségpénztár az elektronikus iratként kézbesített nyomtatványokat és értesítéseket, valamint az elektronikusan megküldött dokumentumokat nyomtatott formában, postai úton nem küldi meg részemre. Az elektronikus adatszolgáltatásra történő bejelentkezéshez az cím megadása (1. pontban), és 2 tanú aláírása (7. pont) is szükséges. Bejelentkezés tagságsággal kapcsolatos elektronikus tájékoztatásra (Hírlevél) Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53088/2012. Alulírott felhatalmazom az OTP Egészségpénztárt, hogy elektronikus levélben tájékoztatást küldjön a szolgáltatási kört érintő jogszabályváltozásokkal, a szolgáltatások igénybevételének feltételeivel, a termékek és szolgáltatások elszámolásával, nyereményjátékokkal és az egészséges életmóddal kapcsolatos témákban. Javasoljuk megjelölni annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen az OTP Egészségpénztár szolgáltatásiról. Nyilatkozat reklám- és marketinganyagok küldéséhez Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54350/2012. Alulírott önként, a szükséges tájékoztatás birtokában különösen annak tudatában, hogy ezen hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen visszavonhatom a reklám és marketingtevékenység céljából nyilvántartott adataim (teljes név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszámok, elérhetőség) töröltetésével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adataimat az OTP Egészségpénztár a megbízottja, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. útján kezelje, és részemre az általam megadott elérhetőségekre az OTP csoport tagjaira, valamint a Pénztárra és az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárra, illetve a Pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókra vonatkozó reklám- és marketinganyagokat küldjön. Jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulások, külön-külön is, bármikor korlátozás és indokolás nélkül a Pénztárhoz (annak levelezési címére: OTP Egészségpénztár, 1369 Budapest 5, Pf.: 362) címzett levélben, illetve ingyenesen személyesen az ügyfélszolgálatunkon (1051 Budapest, Mérleg u. 4.), illetve a név, tagi azonosító, születési idő, mint azonosító adatok feltüntetésével elektronikus levélben is az címen visszavonhatók. Alulírott kijelentem, hogy saját nevemben és javamra eljárva a szabad pénztárválasztás joga alapján, saját, illetve közeli hozzátartozóim kiegészítő egészségügyi ellátása céljából az tagja kívánok lenni. A Pénztár Alapszabályát és Egészségpénztári Kártya Használati Szabályzatát megismertem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (4) bekezdésében foglaltakra kiterjedő a Pénztár honlapján közzétett és általam megtekintetett tájékoztatás ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztártitoknak minősülő adataimat amennyiben vállalt tagdíjamat részben vagy egészben munkáltatói hozzájárulás útján fizetem meg a munkáltatóm a pénztártagsági jogviszonyom létesítésének elősegítése, illetve a folyamatos tagdíj megfizetés céljából a Pénztár részére papíralapon vagy elektronikus úton átadja, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztár, illetve a Pénztár részére a pénztári tevékenység körében szolgáltatást végző OTP Pénztárszolgáltató Zrt. kezelje és azokat a pénztári szolgáltatások nyújtásában közreműködők részére az indokolt és szükséges mértékben továbbítsa. A jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Alulírott kijelentem, hogy a fent megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek. 7. Aláírás és tanúk általi hitelesítés Pénztárba belépő aláírása:. Figyelem! A 6. pont szerinti elektronikus adatszolgáltatásra történő bejelentkezéshez két tanú aláírása szükséges, ennek hiányában a nyilatkozat érvénytelen. Tanú 1: Tanú 2: Név: Név: Lakcím:.... Lakcím:.... Személyi igazolvány száma:... Személyi igazolvány száma:... Aláírás:.. Aláírás:.. 8. Beléptetői adatok és azonosítási nyilatkozat A beléptető tölti ki! Alulírott kijelentem, hogy a Pénztárba belépő személyt azonosítottam, a belépőnek a jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlap elnevezésű nyomtatványon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározott adatok tekintetében a belépő azonosító okmányaiban (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa) levő adatokkal egybevetettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem. Az azonosítási nyilatkozatot annak a személynek kell aláírnia, aki az azonosítást teljesíti (beléptető vagy feladatkörében eljáró más személy, pl.: ügyfélszolgálati munkatárs stb.). Beléptető aláírása:. Beléptetést végző cég neve:... Beléptető azonosítója: Employee Benefit Kft Záradékolás dátuma:.

4 Kitöltési útmutató Tisztelt Leendő Pénztártagunk! Kérjük, hogy mielőtt kitölti a belépési nyilatkozatot, szíveskedjen figyelmesen elolvasni kitöltési útmutatónkat, mely fontos tudnivalókat tartalmaz az Ön számára. Kérjük, ügyeljen a nyilatkozat pontos és olvasható kitöltésére. A vastaggal szedett betűkkel jelölt adatok megadása kötelező, ezek hiányában a belépési nyilatkozat nem fogadható el, és így a Pénztárba történő belépése sem lehetséges. Szeretnénk egyben felhívni a figyelmét arra is, hogy ne felejtse el kihasználni az egyéni befizetések után járó 20%-os adó-visszatérítési lehetőséget, amennyiben rendelkezik adózott jövedelemmel, nincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette. Tájékoztatjuk, hogy egyéni befizetések teljesítésére akkor is lehetősége van, ha a vállalt tagdíja megfizetését részben vagy egészben a munkáltató béren kívüli juttatásként átvállalta (munkáltatói hozzájárulás). Az nak tagja az a természetes személy lehet, aki a 16. életévét betöltötte, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és tagdíjfizetést vállal. 1. Pénztárba belépő adatai Név: A belépő személy hatósági nyilvántartásokban (alapesetben a személyi igazolvány) szereplő vezetéknevét és keresztnevét kell megadni. Születési családi és utónév: A belépő személy születéskori vezetéknevét és keresztnevét kell megadni. Anyja neve (leánykori név): A belépő személy édesanyjának születési (és nem a férjezett) vezeték és keresztnevét kell megadni. Születési hely: A belépő személy születési helyét kell megadni. Születési idő: A belépő személy születési idejét kell feltüntetni év/hónap/nap formátumban. A belépő személy nemének (/) megfelelő négyzetet kell megjelölni. Állandó lakcím: A belépő személy állandó lakcímét kell feltüntetni irányítószám, település (város) neve, közterület neve (utcanév, tér neve) jellege (utca, út, tér, köz, körút, stb.) házszám, emelet, ajtó. Értesítési cím: A belépő személy tartózkodási helyét (levelezési címét) kell beírni, amennyiben az eltér az állandó lakcímtől. Fel kell tüntetni az irányítószámot, település (város) nevét, közterület nevét (utcanév, tér neve) jellegét (utca, út, tér, köz, körút, stb.) házszámot, emeletet és az ajtószámot. Amennyiben kitöltésre kerül, akkor kérjük, ezt különös gondossággal tegye meg, mert a Pénztár a leveleket, értesítéseket, adóigazolást, számlaértesítőt stb. erre a címre fogja megküldeni. Állampolgárság: A belépő személy állampolgárságát szükséges megjelölni. Személyazonosságot igazoló okirat száma: Személyazonosságot igazoló okiratként a fényképes dokumentumok fogadhatók el, mely lehet a régi típusú személyi igazolvány, az új típusú személyi igazolvány, a kártyaformátumú vezetői engedély, az útlevél és az érvényes tartózkodási engedély. Ebben a rovatban ennek az igazoló okiratnak az azonosító sorszámát kell szerepeltetni. Személyazonosságot igazoló okirat típusa: Az előző rovatban szereplő azonosítószámhoz tartozó iratot kell megjelölni. Lehetőségek: régi típusú személyi igazolvány, az új típusú személyi igazolvány, a kártyaformátumú vezetői engedély, az útlevél és az érvényes tartózkodási engedély. Adóazonosító jel: A belépő személy adóigazolványán szereplő 10 karakterből álló azonosítószám. TAJ szám: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott TAJ kártyán szereplő 9 jegyű Társadalombiztosítás Azonosító Jel számát szükséges feltüntetni. Bankszámlaszám: A belépő személy azon bankszámlaszámát kell szerepeltetni, ahová a Pénztártól érkező kifizetéseket kéri, háromszor 8 karakter formátumban. A bankszámlaszám megadására az elszámoltatni kívánt készpénzes számlák ellenértékének átutalásához van szükség. Célszerű megadni ezt az adatot annak érdekében, hogy az Egészségpénztárhoz benyújtott számlák ellenértéke a lehető leggyorsabban érkezzen meg Önhöz. Lehetőség szerint olyan bankszámlaszámot adjon meg, mely fölött Ön egy személyben rendelkezik tekintettel arra, hogy a Pénztár csak egy bankszámlaszámot tart nyilván. Telefonszám: A telefonszám alapvetően a Pénztárral kapcsolatos hatékony ügyintézés céljait szolgálja. Célszerű megadni annak érdekében, hogy munkatársaink a lehető leggyorsabban tudjanak Önnel kapcsolatot teremteni a problémás ügyek megoldása céljából. Célszerű a belépő személynek megadni adategyeztetési célból a könnyebb ügyintézés érdekében, valamint egyes (6. pont szerinti) elektronikus szolgáltatásaink csak az elektronikus levelezési cím megadásával vehetők igénybe. OTP Egészségpénztári kártyán szereplő név: Az egészségpénztáron keresztül finanszírozható szolgáltatások és termékek ellenértékének kiegyenlítéséhez a Pénztár egészségpénztári kártyát biztosít, amellyel a kártyaelfogadó helyeken lehet fizetni. A kártya a bankkártyákhoz hasonlóan működik. Az itt megjelölt név kerül feltüntetésre az egészségpénztári kártyán, ezért minden esetben kérjük kitölteni ezt a rovatot. Különösen abban az esetben kell ügyelni ennek a rovatnak a kitöltésére, amennyiben a belépő személy neve 20 karakternél hosszabb. Az itt feltüntetett névnek meg kell egyeznie az első pontban megjelölt névvel, vagy annak egy rövidített verziója lehet. Tagdíjfizetés vállalása A Pénztár minimális egységes tagdíja Ft/hó, azaz legalább ennek az összegnek a megfizetését kell a Pénztártagnak vállalnia. Ez lehet egyéni azaz a Pénztártag által teljesített befizetés, vagy a munkáltató által nyújtott béren kívüli juttatásból az egészségpénztárba megjelölt összeg (pl.: vállalati cafeteria rendszeren belül, vagy alanyi jogon nyújtott juttatásként havi fix összegben). - - Az egyénileg fizetett tagdíj és eseti befizetések, valamint a kapott adomány együttes összege után 20%-os adó-visszatérítés vehető igénybe amennyiben a Pénztártag rendelkezik adózott jövedelemmel, nincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette. Ennek maximális összege évi Ft. Az szja-visszatérítés összegét az állami adóhatóság a pénztártag által az adóbevallásában megadott önkéntes pénztári számlára utalja vissza. Tagdíjfizetés módja: Az egyéni tagdíjfizetés módjaként célszerű a csoportos beszedési megbízást (ez esetben a oldalon a Nyomtatványok menüpontban elérhető űrlap is kitöltendő) vagy a banki átutalást megjelölni. A csekkel történő fizetés választása esetén a Pénztár csekket küld Önnek a megjelölt címre, azonban a postai adminisztrációból adódóan nagyságrendileg 2 hét átfutási idővel szükséges számolni, amíg a befizetéstől számítottan megtörténik az egyéni számlán a jóváírás. Fentieken túlmenően Ön megbízhatja munkáltatóját azzal, hogy a kifizetendő nettó munkabéréből rendszeresen levonja és megfizesse az Ön Egészségpénztárnál vezetett egyéni egészségszámlájára a tagdíjat. A Pénztár által javasolt formanyomtatvány elérhető a oldalon a nyomtatványok között. A munkáltató által átvállalt és megfizetett tagdíj után adó-visszatérítés nem érvényesíthető, viszont az ebben a formában vállalt tagdíj egyénileg kiegészíthető, akár esetenként vagy akár rendszeres formában is. A béren kívüli juttatásként fizetett tagdíjat abban az esetben tudja a Pénztár jóváírni a Pénztártag egyéni számláján, amennyiben a munkáltató és Pénztár között munkáltatói szerződés van érvényben. A szerződés-tervezet letölthető honlapunkról (www.otpegeszsegpenztar.hu Nyomtatványok menüpontjában) vagy ügyfélszolgálatunktól is igényelhető. Tagdíjfizetés teljesítése: A tagdíjfizetés a belépő választásától függően lehet havi (legjellemzőbb módja a tagdíjfizetésnek), negyedéves (előre fizetetve minimum Ft/negyedév) féléves (előre fizetetve minimum Ft/félév) vagy éves (előre fizetetve minimum Ft/év)

5 Nyilatkozat külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy esetén: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 16. alapján a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. 2. Átlépési nyilatkozat Csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a belépő személy egy másik pénztárból lép át. Kérjük megjelölni azt az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, amelyből az átlépés megtörténik, valamint az adott önkéntes pénztárnál kapott tagsági azonosító számot annak érdekében, hogy az OTP Egészségpénztár az átlépéssel kapcsolatos ügyekben eljárjon és az egyéni egészségszámlán lévő összeg átvételéről gondoskodjon. Más pénztárból átlépő tag belépési szabályai megegyeznek az új belépő tagok felvételének szabályaival. A Pénztár az átlépő tag korábbi önkéntes pénztárából áthozott egyéni számlájának egyenlegét az egyéni egészségszámláján jóváírja. Ezt követően az átlépő tag a többi taggal azonos módon és feltételekkel jogosult a Pénztár szolgáltatásait igénybe venni. 3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése A Pénztártagnak lehetősége van haláleseti kedvezményezett jelölésére, aki a halála esetén az egészségpénztári egyéni számlán lévő összegre jogosulttá válik. Haláleseti kedvezményezettként a Pénztártag bárkit megjelölhet. A haláleseti kedvezményezett jelölése nem kötelező, csak lehetőség, és a tagsági jogviszony fennállása alatt bármikor megadható, illetve módosítható a megfelelő nyomtatványon. A kitöltés esetén a rovatban szereplő összes adat megadása kötelező a levelezési cím és a telefonszám kivételével (ezen adatok megadását is javasoljuk az esetleges problémák elkerülése végett). Amennyiben több haláleseti kedvezményezett kerül megjelölésre, akkor az egyes kedvezményezettek között megoszlás arányát akként kell feltüntetni a Részesedés mezőben, hogy az egyes részesedések összege 100% legyen (például kettő kedvezményezett esetén 60%-40%, vagy 50%-50%). Amennyiben egy kedvezményezett jelölésére kerül csak sor, akkor a részesedés 100%. 4. Szolgáltatás igénybevételére jogosult közeli hozzátartozó(k) jelölése A Pénztártag egyéni egészségpénztári számlájának terhére az általa megjelölt közeli hozzátartozók is igénybe vehetnek egészségpénztári szolgáltatásokat. A hozzátartozók adatait a belépési nyilatkozaton vagy a későbbiekben az e célra szolgáló nyomtatványunkon lehet megadni. (A nyomtatvány letölthető honlapunkról vagy ügyfélszolgálatunkon igényelhető.) Közeli hozzátartozónak a hatályos jogszabályok alapján a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér továbbá az élettárs minősül. ( jelölhető tehát após, anyós, sógor, unokatestvér, stb.) A rovat kitöltése nem kötelező, csak lehetőség, viszont kitöltés esetén a rovatban szereplő összes adat megadása kötelező. 5. Munkáltatói tagdíjátvállalás Munkáltató tölti ki! A Munkáltató 5. pontban feltüntetett adatainak megadása abban az esetben szükséges, ha a tagdíjfizetési kötelezettséget a belépő munkáltatója részben vagy teljes egészében átvállalta. Az adatok megadását követően a Munkáltatónak cégszerű aláírással kell hitelesítenie az adatok helyességét és a nyilatkozatokat. A Munkáltatónak arról is nyilatkoznia szükséges, hogy a munkáltatói hozzájárulást mely hónaptól kezdődően nyújtja a dolgozója számára. A Munkáltatónak az átvállalt tagdíjak megfizetése (átutalása) mellett bevallást is szükséges küldenie az OTP Egészségpénztár részére a Munkáltatói átutalás melléklete című nyomtatvány eljuttatásával vagy elektronikus úton a Munkáltatói Portálon keresztül, annak érdekében, hogy az OTP Egészségpénztár az átutalt összeget fel tudja osztani a Munkáltató munkavállalói között. Tájékoztatjuk, hogy a Munkáltató által átutalt összeg jóváírása az érintett tagok számlájára csak a bevallás Pénztárhoz történő beérkezése után lehetséges. Ha a munkáltató még nem szerződött munkáltatója az OTP Egészségpénztárnak, akkor ki kell tölteni a Szerződés a munkáltató önkéntes kiegészítő egészségpénztári hozzájárulása tárgyában elnevezésű szerződést is, mely megtalálható a Pénztár honlapján, vagy az ügyfélszolgálatunktól is igényelhető. 6. Nyilatkozatok A hatályos jogszabályok több lehetőséget is biztosítanak a Pénztártagok és a Pénztár közti kapcsolattartásra, melyek igénybevételéhez szükséges az Ön hozzájárulása. Az elektronikus ügyintézést és az elektronikus tájékoztatást (hírlevél) mindenképpen javasoljuk megjelölni annak érdekében, hogy a Pénztárral kapcsolatos ügyeit gyorsabban és hatékonyabban intézhesse. 7. Aláírás és tanúk általi hitelesítés A Pénztárba belépő személynek a kitöltést követően sajátkezűleg alá kell írnia a Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlap elnevezésű nyomtatványt. Aláírás nélkül a Pénztár nem tudja elfogadnia nyomtatványt, és a beléptetést sem tudja teljesíteni. A tanúk adatainak megadása és az aláírásukkal történő hitelesítés abban az esetben szükséges és elengedhetetlen feltétel, amennyiben a belépő személy elektronikus adatszolgáltatásra kíván bejelentkezni, azaz a tagsági okiratot, az Alapszabályt, vagy az adóigazolást elektronikus formában szeretné megkapni. 8. Beléptetői adatok és azonosítási nyilatkozat Annak a személynek kell kitöltenie, aki a belépő személy azonosítását és beléptetését végzi (pl.: ügyfélszolgálati munkatárs, pénzügyi termékértékesítő, stb.). A belépéskor/átlépéskor a Pénztár képviselője, vagy a Pénztár képviseletében eljáró személy (pl.: tagszervező), köteles a Pénztár pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatában előírt ügyfél-azonosítást elvégezni, a belépni kívánó személy személyazonosságát és okmányainak érvényességét ellenőrizni, és ennek tényét a Belépési nyilatkozat és azonosítási adatlap nyomtatványon aláírásával igazolni. Az ügyfél azonosítás magyar állampolgárok esetében személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján, míg külföldi természetes személy esetében útlevél vagy személyi azonosító igazolvány (feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít) vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány alapján történik. Kapcsolat Kérjük, hogy amennyiben módjában áll, szíveskedjen figyelemmel kísérni honlapunkat (www.otpegeszegpenztar.hu), ahol számos, Egészségpénztárunkkal kapcsolatos információt ismerhet meg. Megtalálja többek között az OTP Egészségpénztár általános tájékoztató anyagait, szabályzatait (Alapszabály és Kártyahasználati szabályzat) és minden szükséges nyomtatványt, de megtekintheti szerződött szolgáltató partnereinket is. Honlapunk Számlaforgalom menüpontjában (előzetes regisztrációt követően) részletes számlatörténetét is nyomon követheti vagy kapcsolatba is léphet a Pénztárral. Amennyiben kérdése merül fel, hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat a ös telefonszámon vagy írjon t az címre. Bízunk abban, hogy hamarosan Önt is Egészségpénztárunk tagjai között üdvözölhetjük!

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

BELÉPÉSI NYILATKOZAT Egészség-és Önsegélyező Pénztár Vonalkód: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A 1395 Budapest, Pf.: 433. Tagszervező neve, kódja: E-mail: epinfo@dimenziocsoport.hu Fax: (1) 472 3241 Zöldszám: 06 80 201 418

Részletesebben

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím:

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím: Egészség- és Önsegélyezô pénztári belépési nyilatkozat, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 6713 Szeged, Pf.109 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 Fax: 06 (1) 452 3570 www.generali.hu Adószám:18177796-2-42

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat IKTATÁSI SZÁM EP001 / 20110808 EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 Egészségpénztár adatai 1.2 Azonosítók Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007 UniCredit

Részletesebben

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat IKTATÁSI SZÁM EP001 / 20130530 EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007 UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T 002/2016 I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK (KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV:.., ÁLLAMPOLGÁRSÁG:...., AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA: ANYJA

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár 1025 Budapest Nagybányai út 92., Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550. Bankszámlaszám: 12100011-10091058 (Gránit Bank) Telefon: 06-1-463-4603, Fax: 06-1-463-4604

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár 1025 Budapest Nagybányai út 92., Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550. Bankszámlaszám: 10103379-84456100-01004009 (Budapest Bank) Telefon: 06-1-463-4603, Fax: 06-1-463-4604

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma:. S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában amely létrejött egyrészről Cégnév/Név:... Székhely:... Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:... Adószám:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

EP001 Belépési nyilatkozat

EP001 Belépési nyilatkozat Ügyfélszolgálat: +36 40 100 114 kapcsolat@premiumpenztarak.hu www.premiumpenztarak.hu EP001 Belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 PRÉMIUM Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató! Szíves együttműködésüket köszönjük.

Tisztelt Munkáltató! Szíves együttműködésüket köszönjük. Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 7. (1) bekezdése és a 6. (1) bekezdése szerint valamint a Pénzügyi

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP VITAIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye NY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez tagszervezők részére

Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez tagszervezők részére Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez tagszervezők részére A dokumentum célja A Generali Egészségpénztár weboldalán ügyfeleinknek lehetőségük van a belépési nyilatkozat elektronikus

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

levelezési cím elérhetőségek

levelezési cím elérhetőségek Alulírott név: születési név: születési hely, idő: anyja neve: azonosító okmány száma: SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében természetes

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Munkáltatói szerződés. Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. Munkáltatói szerződés Amely létrejött egyrészről az Életerő Egészségpénztár (4012. Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.) továbbiakban Pénztár, másrészről Név: Cím: Továbbiakban Munkáltató között, az alulírott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. cím:

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.  cím: Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. e-mail cím: info@ovzrt.hu hétfő 8.00 17.30 kedd 8.00 16.00 szerda 8.00 16.00 csütörtök 8.00 16.00 péntek 8.00

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. cím:

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.  cím: Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. e-mail cím: info@ovzrt.hu hétfő 8.00 17.30 kedd 8.00 16.00 szerda 8.00 16.00 csütörtök 8.00 16.00 péntek 8.00

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez

Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez A dokumentum célja A Generali Egészségpénztár weboldalán ügyfeleinknek lehetőségük van a belépési nyilatkozat elektronikus úton történő

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tisztelt Támogató (Adományozó)!

Tisztelt Támogató (Adományozó)! Tisztelt Támogató (Adományozó)! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI NYILATKOZAT

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI NYILATKOZAT Postai cím: 1441 Budapest, pf. 50. ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI Kérjük az Portfólió választás és az Ügyfél-átvilágítási adatlappal együtt egy-egy kitöltött, eredeti példányban benyújtani! Kizárólag abban az

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:.

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:. Jövedelem nyilatkozat 1. Az ellátást igénylő neve:. Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám:... Az igénylővel egy háztartásban élő közeli

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

Szerzõdõ személyének megváltoztatására vonatkozó kérelem

Szerzõdõ személyének megváltoztatására vonatkozó kérelem Biztosító megbízottja: Bejelentõ neve: Telefon/fax: A megbízott kódja: Azonosító okmány száma: E-mail cím:@ A szerzõdõ személyének módosítását abban az esetben végezzük el, ha a személyes azonosítás (lsd.

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Elérési út: www.pannonianyp.hu /Ügyfélportál > Belépés tagoknak felületi gomb www.pannonianyp.hu/belepes/tagok A Pannónia Nyugdíjpénztár által működtetett Ügyfélportálra

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

számlanyitási kérelem

számlanyitási kérelem 501v. Iktatószám vonalkódjának helye számlanyitási kérelem vállalkozásoknak Becsült kitöltési idő 15 perc számlanyitási kérelem (1) 465 65 65 www.axabank.hu Igazoló szelvény i Ügyfélnél marad AXA Partner

Részletesebben

Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez

Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez Használati útmutató elektronikus belépési nyilatkozat kitöltéséhez A dokumentum célja A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár weboldalán ügyfeleinknek lehetőségük van a belépési nyilatkozat elektronikus úton

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

QUAESTOR Egészségpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv

QUAESTOR Egészségpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv QUAESTOR Egészségpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv Budapest 2013.02.13. Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1.1 A Központi Egységes Regisztráció célja és szolgáltatásai... 3 1.2 A regisztráció

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Tanuló pályázati adatlap

Tanuló pályázati adatlap I. A tanuló adatai I.1. Név Név előtag (pl. Ifj. stb.): Tanuló pályázati adatlap Vezetéknév: Keresztnév: I.2. Születési adatok Születési hely: Születési idő (év.hónap.nap pl. 1999.05.06): Anyja születési

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról Medicina Egészségpénztár 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! P.H. G004-es betétlapok darabszáma: Kötelező kitölteni! Ügyfél neve: Módosítás

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer ctrl.ir_vk.0 Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. Kötelező

Részletesebben