3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése"

Átírás

1 Köszönjük, hogy az t választotta! Kérjük, töltse ki a nyilatkozatot, írja alá Ön, illetve foglalkoztatója, és küldje vissza a következő címre:, 1369 Budapest 5, Pf.: 362 Pénzforgalmi jelzőszám: Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Adószám: TAGSÁGI OKIRATSZÁM: EP Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlap Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni, valamint a megfelelő négyzeteket X-szel megjelölni. 1. Pénztárba belépő adatai Név:.... Születési családi és utónév:.... Anyja neve (leánykori név):.. Születési hely: Születési idő: Állandó lakcím:... Értesítési cím: Állampolgárság:.. Személyazonosságot igazoló okirat száma:. Adóazonosító jel:. Személyazonosító igazolvány Típusa*:.. TAJ szám: Bankszámlaszám: (A bankszámlaszám megadására az elszámoltatni kívánt készpénzes számlák ellenértékének átutalásához van szükség) Telefon:... (6. pont hozzájárulása esetén kötelező): OTP Egészségpénztári kártyán szereplő név (max. 20 karakter):.. Tagdíjfizetés vállalása: A Tagdíjfizetést egyénileg teljesítem, az általam vállalt tagdíj:.ft Kötelezettséget vállalok a megjelölt tagdíj fizetésére, mely eléri legalább a mindenkori érvényes egységes tagdíj (jelenleg havi 2000 Ft) összegét. Tagdíjfizetés módja: Banki átutalás Csoportos beszedési megbízás** Csekk Munkáltatói levonás és átutalás nettó munkabéremből A Tagdíjfizetést a munkáltatóm részben vagy teljes egészében átvállalja és átutalja: cafeteria rendszer keretén belül választásomnak megfelelően, mely havi. Ft vállalást jelent havi határozott összegben.ft vállalással munkabérem %-ának megfelelő összegben, azaz havi. Ft vállalással Kötelezettséget vállalok a fent megjelölt tagdíj munkáltatói hozzájárulás formájában történő megfizetésére, valamint arra, hogy amennyiben a munkáltatói hozzájárulás összege nem éri el a mindenkor érvényes egységes tagdíj (jelenleg havi Ft) összegét, akkor egyéni befizetéssel kiegészítem azt. Felhatalmazom a Pénztárat, hogy amennyiben fent nem jelöltem meg összeget, akkor az egységes tagdíj összegét tekintse általam vállalt tagdíjnak. Tudomásul veszem, hogy vállalt tagdíjamat egyénileg esetenként vagy rendszeresen is kiegészíthetem. Tagdíjfizetés teljesítése: Havonta Negyedévente (előre) Félévente (előre) Kijelentem, hogy külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személyként politikai közszereplő vagyok. Évente (előre) (Amennyiben igenlő a nyilatkozat, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Pénztár ügyfélszolgálatával!) * Személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély/útlevél/érvényes tartózkodási engedély ** Amennyiben a csoportos beszedési megbízás útján történő fizetést választja, szíveskedjen csatolni az ehhez szükséges kitöltött nyomtatványt, mely letölthető honlapunkról vagy kérhető ügyfélszolgálatunkon. 2. Átlépési nyilatkozat Csak más pénztárból történő átlépés esetén kell kitölteni! Átadó pénztár neve:... Tagsági okiratszám az átadó pénztárban:..... Alulírott felhatalmazom az t, hogy a fent megnevezett önkéntes egészségpénztárnál nevemben az átlépéssel kapcsolatban eljárjon, és ezzel összefüggésben pénztártitoknak minősülő adataimat kezelje. Kérem, hogy a fent megnevezett önkéntes egészségpénztár tagsági jogviszonyomat szüntesse meg és az egyéni számlámon lévő összeget az hoz utalja át. 3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése Kettőnél több haláleseti kedvezményezett megjelöléséhez kérjen további űrlapot! (1) Név:.. Születési hely:... Részesedés %:.. Anyja neve:.. Állandó lakcím: Levelezési cím: Telefon:...

2 (2) Név:.. Születési hely:... Részesedés %:.. Anyja neve:.. Állandó lakcím: Levelezési cím: Telefon:... Alulírott bejelentem, hogy elhalálozásom esetére a jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban megnevezett személy(eke)t, a megjelölt mérték szerint kedvezményezettként jelölöm meg. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár a törvényi előírásoknak megfelelően kedvezményezett jelölése hiányában a Pénztártag természetes személy törvényes örökösét (beleértve a végrendeleti örököst is) tekinti kedvezményezettnek. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményezett jelölés visszavonása vagy módosítása csak írásban, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban lehetséges, mellyel a korábbi kedvezményezett jelölés hatályát veszti. A kedvezményezett jelölés a megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. 4. Szolgáltatás igénybevételére jogosult közeli hozzátartozó(k) jelölése Itt tüntetheti fel azon személyek adatait, akik az Ön jogán jogosultak egyéni számlája terhére szolgáltatást igényelni a Pénztártól. Háromnál több szolgáltatás igénybevételére jogosult közeli hozzátartozó megjelöléséhez kérjen további űrlapot! (1) Név:. TAJ szám:. Állandó lakcím: (2) Név:. TAJ szám:. Állandó lakcím: (3) Név:. TAJ szám:. Állandó lakcím: * A Pénztár által szervezett és nyújtott szolgáltatásokra a Pénztár Alapszabályában meghatározott módon kizárólag a Pénztártagok, illetve a Pénztártag jogán a közeli hozzátartozók jogosultak az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szerint. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs. 5. Munkáltatói tagdíjátvállalás A munkáltató tölti ki! Abban az esetben töltendő ki, amennyiben az Ön munkáltatója a vállalt tagdíj egy részét vagy egészét átvállalja a Pénztárakra vonatkozó jogszabály (Öpt.) által biztosított lehetőség alapján. Munkáltató neve: Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: Kapcsolattartó telefonszáma:.. Kapcsolattartó címe:... Alulírott igazolom, hogy a Munkáltató és az közt hatályos számú szerződés alapján a munkavállaló a hatályos Munkáltatói szerződésben meghatározott mértékű munkáltatói hozzájárulásban részesül, amelyet a munkavállaló javára 201 év. hó 1-jétől kezdődően az számú bankszámlájára Munkáltató havonta átutal. Munkáltató tudomásul veszi hogy az átutalások mellett bevallást is szükséges küldenie az OTP Egészségpénztár részére a Munkáltatói átutalás melléklete című nyomtatvány eljuttatásával vagy elektronikus úton a Munkáltatói Portálon keresztül. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pénztárba belépő és a munkáltató jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban közölt adatai a valóságnak megfelelnek, a belépő személy adatait az azonosító okmányaiban (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa) szereplő adatokkal egybevetettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem. A jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem. P.H. Munkáltató cégszerű aláírása

3 6. Nyilatkozatok Bejelentkezés elektronikus ügyintézésre Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62974/2013. Alulírott felhatalmazom az OTP Egészségpénztárt, hogy az átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat részemre kizárólag elektronikus iratként küldje meg a fent megadott címre. Tudomásul veszem, hogy az OTP Egészségpénztár az elektronikus iratként kézbesített nyomtatványokat és értesítéseket, valamint az elektronikusan megküldött dokumentumokat nyomtatott formában, postai úton nem küldi meg részemre. Az elektronikus adatszolgáltatásra történő bejelentkezéshez az cím megadása (1. pontban), és 2 tanú aláírása (7. pont) is szükséges. Bejelentkezés tagságsággal kapcsolatos elektronikus tájékoztatásra (Hírlevél) Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53088/2012. Alulírott felhatalmazom az OTP Egészségpénztárt, hogy elektronikus levélben tájékoztatást küldjön a szolgáltatási kört érintő jogszabályváltozásokkal, a szolgáltatások igénybevételének feltételeivel, a termékek és szolgáltatások elszámolásával, nyereményjátékokkal és az egészséges életmóddal kapcsolatos témákban. Javasoljuk megjelölni annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen az OTP Egészségpénztár szolgáltatásiról. Nyilatkozat reklám- és marketinganyagok küldéséhez Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54350/2012. Alulírott önként, a szükséges tájékoztatás birtokában különösen annak tudatában, hogy ezen hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen visszavonhatom a reklám és marketingtevékenység céljából nyilvántartott adataim (teljes név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszámok, elérhetőség) töröltetésével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adataimat az OTP Egészségpénztár a megbízottja, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. útján kezelje, és részemre az általam megadott elérhetőségekre az OTP csoport tagjaira, valamint a Pénztárra és az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárra, illetve a Pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókra vonatkozó reklám- és marketinganyagokat küldjön. Jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulások, külön-külön is, bármikor korlátozás és indokolás nélkül a Pénztárhoz (annak levelezési címére: OTP Egészségpénztár, 1369 Budapest 5, Pf.: 362) címzett levélben, illetve ingyenesen személyesen az ügyfélszolgálatunkon (1051 Budapest, Mérleg u. 4.), illetve a név, tagi azonosító, születési idő, mint azonosító adatok feltüntetésével elektronikus levélben is az címen visszavonhatók. Alulírott kijelentem, hogy saját nevemben és javamra eljárva a szabad pénztárválasztás joga alapján, saját, illetve közeli hozzátartozóim kiegészítő egészségügyi ellátása céljából az tagja kívánok lenni. A Pénztár Alapszabályát és Egészségpénztári Kártya Használati Szabályzatát megismertem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (4) bekezdésében foglaltakra kiterjedő a Pénztár honlapján közzétett és általam megtekintetett tájékoztatás ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztártitoknak minősülő adataimat amennyiben vállalt tagdíjamat részben vagy egészben munkáltatói hozzájárulás útján fizetem meg a munkáltatóm a pénztártagsági jogviszonyom létesítésének elősegítése, illetve a folyamatos tagdíj megfizetés céljából a Pénztár részére papíralapon vagy elektronikus úton átadja, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztár, illetve a Pénztár részére a pénztári tevékenység körében szolgáltatást végző OTP Pénztárszolgáltató Zrt. kezelje és azokat a pénztári szolgáltatások nyújtásában közreműködők részére az indokolt és szükséges mértékben továbbítsa. A jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Alulírott kijelentem, hogy a fent megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek. 7. Aláírás és tanúk általi hitelesítés Pénztárba belépő aláírása:. Figyelem! A 6. pont szerinti elektronikus adatszolgáltatásra történő bejelentkezéshez két tanú aláírása szükséges, ennek hiányában a nyilatkozat érvénytelen. Tanú 1: Tanú 2: Név: Név: Lakcím:.... Lakcím:.... Személyi igazolvány száma:... Személyi igazolvány száma:... Aláírás:.. Aláírás:.. 8. Beléptetői adatok és azonosítási nyilatkozat A beléptető tölti ki! Alulírott kijelentem, hogy a Pénztárba belépő személyt azonosítottam, a belépőnek a jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlap elnevezésű nyomtatványon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározott adatok tekintetében a belépő azonosító okmányaiban (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa) levő adatokkal egybevetettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem. Az azonosítási nyilatkozatot annak a személynek kell aláírnia, aki az azonosítást teljesíti (beléptető vagy feladatkörében eljáró más személy, pl.: ügyfélszolgálati munkatárs stb.). Beléptető aláírása:. Beléptetést végző cég neve:... Beléptető azonosítója: Employee Benefit Kft Záradékolás dátuma:.

4 Kitöltési útmutató Tisztelt Leendő Pénztártagunk! Kérjük, hogy mielőtt kitölti a belépési nyilatkozatot, szíveskedjen figyelmesen elolvasni kitöltési útmutatónkat, mely fontos tudnivalókat tartalmaz az Ön számára. Kérjük, ügyeljen a nyilatkozat pontos és olvasható kitöltésére. A vastaggal szedett betűkkel jelölt adatok megadása kötelező, ezek hiányában a belépési nyilatkozat nem fogadható el, és így a Pénztárba történő belépése sem lehetséges. Szeretnénk egyben felhívni a figyelmét arra is, hogy ne felejtse el kihasználni az egyéni befizetések után járó 20%-os adó-visszatérítési lehetőséget, amennyiben rendelkezik adózott jövedelemmel, nincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette. Tájékoztatjuk, hogy egyéni befizetések teljesítésére akkor is lehetősége van, ha a vállalt tagdíja megfizetését részben vagy egészben a munkáltató béren kívüli juttatásként átvállalta (munkáltatói hozzájárulás). Az nak tagja az a természetes személy lehet, aki a 16. életévét betöltötte, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és tagdíjfizetést vállal. 1. Pénztárba belépő adatai Név: A belépő személy hatósági nyilvántartásokban (alapesetben a személyi igazolvány) szereplő vezetéknevét és keresztnevét kell megadni. Születési családi és utónév: A belépő személy születéskori vezetéknevét és keresztnevét kell megadni. Anyja neve (leánykori név): A belépő személy édesanyjának születési (és nem a férjezett) vezeték és keresztnevét kell megadni. Születési hely: A belépő személy születési helyét kell megadni. Születési idő: A belépő személy születési idejét kell feltüntetni év/hónap/nap formátumban. A belépő személy nemének (/) megfelelő négyzetet kell megjelölni. Állandó lakcím: A belépő személy állandó lakcímét kell feltüntetni irányítószám, település (város) neve, közterület neve (utcanév, tér neve) jellege (utca, út, tér, köz, körút, stb.) házszám, emelet, ajtó. Értesítési cím: A belépő személy tartózkodási helyét (levelezési címét) kell beírni, amennyiben az eltér az állandó lakcímtől. Fel kell tüntetni az irányítószámot, település (város) nevét, közterület nevét (utcanév, tér neve) jellegét (utca, út, tér, köz, körút, stb.) házszámot, emeletet és az ajtószámot. Amennyiben kitöltésre kerül, akkor kérjük, ezt különös gondossággal tegye meg, mert a Pénztár a leveleket, értesítéseket, adóigazolást, számlaértesítőt stb. erre a címre fogja megküldeni. Állampolgárság: A belépő személy állampolgárságát szükséges megjelölni. Személyazonosságot igazoló okirat száma: Személyazonosságot igazoló okiratként a fényképes dokumentumok fogadhatók el, mely lehet a régi típusú személyi igazolvány, az új típusú személyi igazolvány, a kártyaformátumú vezetői engedély, az útlevél és az érvényes tartózkodási engedély. Ebben a rovatban ennek az igazoló okiratnak az azonosító sorszámát kell szerepeltetni. Személyazonosságot igazoló okirat típusa: Az előző rovatban szereplő azonosítószámhoz tartozó iratot kell megjelölni. Lehetőségek: régi típusú személyi igazolvány, az új típusú személyi igazolvány, a kártyaformátumú vezetői engedély, az útlevél és az érvényes tartózkodási engedély. Adóazonosító jel: A belépő személy adóigazolványán szereplő 10 karakterből álló azonosítószám. TAJ szám: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott TAJ kártyán szereplő 9 jegyű Társadalombiztosítás Azonosító Jel számát szükséges feltüntetni. Bankszámlaszám: A belépő személy azon bankszámlaszámát kell szerepeltetni, ahová a Pénztártól érkező kifizetéseket kéri, háromszor 8 karakter formátumban. A bankszámlaszám megadására az elszámoltatni kívánt készpénzes számlák ellenértékének átutalásához van szükség. Célszerű megadni ezt az adatot annak érdekében, hogy az Egészségpénztárhoz benyújtott számlák ellenértéke a lehető leggyorsabban érkezzen meg Önhöz. Lehetőség szerint olyan bankszámlaszámot adjon meg, mely fölött Ön egy személyben rendelkezik tekintettel arra, hogy a Pénztár csak egy bankszámlaszámot tart nyilván. Telefonszám: A telefonszám alapvetően a Pénztárral kapcsolatos hatékony ügyintézés céljait szolgálja. Célszerű megadni annak érdekében, hogy munkatársaink a lehető leggyorsabban tudjanak Önnel kapcsolatot teremteni a problémás ügyek megoldása céljából. Célszerű a belépő személynek megadni adategyeztetési célból a könnyebb ügyintézés érdekében, valamint egyes (6. pont szerinti) elektronikus szolgáltatásaink csak az elektronikus levelezési cím megadásával vehetők igénybe. OTP Egészségpénztári kártyán szereplő név: Az egészségpénztáron keresztül finanszírozható szolgáltatások és termékek ellenértékének kiegyenlítéséhez a Pénztár egészségpénztári kártyát biztosít, amellyel a kártyaelfogadó helyeken lehet fizetni. A kártya a bankkártyákhoz hasonlóan működik. Az itt megjelölt név kerül feltüntetésre az egészségpénztári kártyán, ezért minden esetben kérjük kitölteni ezt a rovatot. Különösen abban az esetben kell ügyelni ennek a rovatnak a kitöltésére, amennyiben a belépő személy neve 20 karakternél hosszabb. Az itt feltüntetett névnek meg kell egyeznie az első pontban megjelölt névvel, vagy annak egy rövidített verziója lehet. Tagdíjfizetés vállalása A Pénztár minimális egységes tagdíja Ft/hó, azaz legalább ennek az összegnek a megfizetését kell a Pénztártagnak vállalnia. Ez lehet egyéni azaz a Pénztártag által teljesített befizetés, vagy a munkáltató által nyújtott béren kívüli juttatásból az egészségpénztárba megjelölt összeg (pl.: vállalati cafeteria rendszeren belül, vagy alanyi jogon nyújtott juttatásként havi fix összegben). - - Az egyénileg fizetett tagdíj és eseti befizetések, valamint a kapott adomány együttes összege után 20%-os adó-visszatérítés vehető igénybe amennyiben a Pénztártag rendelkezik adózott jövedelemmel, nincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette. Ennek maximális összege évi Ft. Az szja-visszatérítés összegét az állami adóhatóság a pénztártag által az adóbevallásában megadott önkéntes pénztári számlára utalja vissza. Tagdíjfizetés módja: Az egyéni tagdíjfizetés módjaként célszerű a csoportos beszedési megbízást (ez esetben a oldalon a Nyomtatványok menüpontban elérhető űrlap is kitöltendő) vagy a banki átutalást megjelölni. A csekkel történő fizetés választása esetén a Pénztár csekket küld Önnek a megjelölt címre, azonban a postai adminisztrációból adódóan nagyságrendileg 2 hét átfutási idővel szükséges számolni, amíg a befizetéstől számítottan megtörténik az egyéni számlán a jóváírás. Fentieken túlmenően Ön megbízhatja munkáltatóját azzal, hogy a kifizetendő nettó munkabéréből rendszeresen levonja és megfizesse az Ön Egészségpénztárnál vezetett egyéni egészségszámlájára a tagdíjat. A Pénztár által javasolt formanyomtatvány elérhető a oldalon a nyomtatványok között. A munkáltató által átvállalt és megfizetett tagdíj után adó-visszatérítés nem érvényesíthető, viszont az ebben a formában vállalt tagdíj egyénileg kiegészíthető, akár esetenként vagy akár rendszeres formában is. A béren kívüli juttatásként fizetett tagdíjat abban az esetben tudja a Pénztár jóváírni a Pénztártag egyéni számláján, amennyiben a munkáltató és Pénztár között munkáltatói szerződés van érvényben. A szerződés-tervezet letölthető honlapunkról (www.otpegeszsegpenztar.hu Nyomtatványok menüpontjában) vagy ügyfélszolgálatunktól is igényelhető. Tagdíjfizetés teljesítése: A tagdíjfizetés a belépő választásától függően lehet havi (legjellemzőbb módja a tagdíjfizetésnek), negyedéves (előre fizetetve minimum Ft/negyedév) féléves (előre fizetetve minimum Ft/félév) vagy éves (előre fizetetve minimum Ft/év)

5 Nyilatkozat külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy esetén: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 16. alapján a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. 2. Átlépési nyilatkozat Csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a belépő személy egy másik pénztárból lép át. Kérjük megjelölni azt az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, amelyből az átlépés megtörténik, valamint az adott önkéntes pénztárnál kapott tagsági azonosító számot annak érdekében, hogy az OTP Egészségpénztár az átlépéssel kapcsolatos ügyekben eljárjon és az egyéni egészségszámlán lévő összeg átvételéről gondoskodjon. Más pénztárból átlépő tag belépési szabályai megegyeznek az új belépő tagok felvételének szabályaival. A Pénztár az átlépő tag korábbi önkéntes pénztárából áthozott egyéni számlájának egyenlegét az egyéni egészségszámláján jóváírja. Ezt követően az átlépő tag a többi taggal azonos módon és feltételekkel jogosult a Pénztár szolgáltatásait igénybe venni. 3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése A Pénztártagnak lehetősége van haláleseti kedvezményezett jelölésére, aki a halála esetén az egészségpénztári egyéni számlán lévő összegre jogosulttá válik. Haláleseti kedvezményezettként a Pénztártag bárkit megjelölhet. A haláleseti kedvezményezett jelölése nem kötelező, csak lehetőség, és a tagsági jogviszony fennállása alatt bármikor megadható, illetve módosítható a megfelelő nyomtatványon. A kitöltés esetén a rovatban szereplő összes adat megadása kötelező a levelezési cím és a telefonszám kivételével (ezen adatok megadását is javasoljuk az esetleges problémák elkerülése végett). Amennyiben több haláleseti kedvezményezett kerül megjelölésre, akkor az egyes kedvezményezettek között megoszlás arányát akként kell feltüntetni a Részesedés mezőben, hogy az egyes részesedések összege 100% legyen (például kettő kedvezményezett esetén 60%-40%, vagy 50%-50%). Amennyiben egy kedvezményezett jelölésére kerül csak sor, akkor a részesedés 100%. 4. Szolgáltatás igénybevételére jogosult közeli hozzátartozó(k) jelölése A Pénztártag egyéni egészségpénztári számlájának terhére az általa megjelölt közeli hozzátartozók is igénybe vehetnek egészségpénztári szolgáltatásokat. A hozzátartozók adatait a belépési nyilatkozaton vagy a későbbiekben az e célra szolgáló nyomtatványunkon lehet megadni. (A nyomtatvány letölthető honlapunkról vagy ügyfélszolgálatunkon igényelhető.) Közeli hozzátartozónak a hatályos jogszabályok alapján a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér továbbá az élettárs minősül. ( jelölhető tehát após, anyós, sógor, unokatestvér, stb.) A rovat kitöltése nem kötelező, csak lehetőség, viszont kitöltés esetén a rovatban szereplő összes adat megadása kötelező. 5. Munkáltatói tagdíjátvállalás Munkáltató tölti ki! A Munkáltató 5. pontban feltüntetett adatainak megadása abban az esetben szükséges, ha a tagdíjfizetési kötelezettséget a belépő munkáltatója részben vagy teljes egészében átvállalta. Az adatok megadását követően a Munkáltatónak cégszerű aláírással kell hitelesítenie az adatok helyességét és a nyilatkozatokat. A Munkáltatónak arról is nyilatkoznia szükséges, hogy a munkáltatói hozzájárulást mely hónaptól kezdődően nyújtja a dolgozója számára. A Munkáltatónak az átvállalt tagdíjak megfizetése (átutalása) mellett bevallást is szükséges küldenie az OTP Egészségpénztár részére a Munkáltatói átutalás melléklete című nyomtatvány eljuttatásával vagy elektronikus úton a Munkáltatói Portálon keresztül, annak érdekében, hogy az OTP Egészségpénztár az átutalt összeget fel tudja osztani a Munkáltató munkavállalói között. Tájékoztatjuk, hogy a Munkáltató által átutalt összeg jóváírása az érintett tagok számlájára csak a bevallás Pénztárhoz történő beérkezése után lehetséges. Ha a munkáltató még nem szerződött munkáltatója az OTP Egészségpénztárnak, akkor ki kell tölteni a Szerződés a munkáltató önkéntes kiegészítő egészségpénztári hozzájárulása tárgyában elnevezésű szerződést is, mely megtalálható a Pénztár honlapján, vagy az ügyfélszolgálatunktól is igényelhető. 6. Nyilatkozatok A hatályos jogszabályok több lehetőséget is biztosítanak a Pénztártagok és a Pénztár közti kapcsolattartásra, melyek igénybevételéhez szükséges az Ön hozzájárulása. Az elektronikus ügyintézést és az elektronikus tájékoztatást (hírlevél) mindenképpen javasoljuk megjelölni annak érdekében, hogy a Pénztárral kapcsolatos ügyeit gyorsabban és hatékonyabban intézhesse. 7. Aláírás és tanúk általi hitelesítés A Pénztárba belépő személynek a kitöltést követően sajátkezűleg alá kell írnia a Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlap elnevezésű nyomtatványt. Aláírás nélkül a Pénztár nem tudja elfogadnia nyomtatványt, és a beléptetést sem tudja teljesíteni. A tanúk adatainak megadása és az aláírásukkal történő hitelesítés abban az esetben szükséges és elengedhetetlen feltétel, amennyiben a belépő személy elektronikus adatszolgáltatásra kíván bejelentkezni, azaz a tagsági okiratot, az Alapszabályt, vagy az adóigazolást elektronikus formában szeretné megkapni. 8. Beléptetői adatok és azonosítási nyilatkozat Annak a személynek kell kitöltenie, aki a belépő személy azonosítását és beléptetését végzi (pl.: ügyfélszolgálati munkatárs, pénzügyi termékértékesítő, stb.). A belépéskor/átlépéskor a Pénztár képviselője, vagy a Pénztár képviseletében eljáró személy (pl.: tagszervező), köteles a Pénztár pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatában előírt ügyfél-azonosítást elvégezni, a belépni kívánó személy személyazonosságát és okmányainak érvényességét ellenőrizni, és ennek tényét a Belépési nyilatkozat és azonosítási adatlap nyomtatványon aláírásával igazolni. Az ügyfél azonosítás magyar állampolgárok esetében személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján, míg külföldi természetes személy esetében útlevél vagy személyi azonosító igazolvány (feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít) vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány alapján történik. Kapcsolat Kérjük, hogy amennyiben módjában áll, szíveskedjen figyelemmel kísérni honlapunkat (www.otpegeszegpenztar.hu), ahol számos, Egészségpénztárunkkal kapcsolatos információt ismerhet meg. Megtalálja többek között az OTP Egészségpénztár általános tájékoztató anyagait, szabályzatait (Alapszabály és Kártyahasználati szabályzat) és minden szükséges nyomtatványt, de megtekintheti szerződött szolgáltató partnereinket is. Honlapunk Számlaforgalom menüpontjában (előzetes regisztrációt követően) részletes számlatörténetét is nyomon követheti vagy kapcsolatba is léphet a Pénztárral. Amennyiben kérdése merül fel, hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat a ös telefonszámon vagy írjon t az címre. Bízunk abban, hogy hamarosan Önt is Egészségpénztárunk tagjai között üdvözölhetjük!

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat

EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat IKTATÁSI SZÁM EP001 / 20130530 EP001 Önkéntes egészségpénztári belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007 UniCredit Bank Hungary

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában Szerződésszám:... amely létrejött egyrészről név :.. rövidített név :.. székhely :.. Magyarországi fióktelep (kizárólag külföldi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez A nyugdíjkorhatár fogalma: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

Egészségkártya Üzletszabályzat

Egészségkártya Üzletszabályzat Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával 2009. október 1-én Hatályba lépés napja: 2009. október

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Jelen igénylôlap kitöltésével egyidejûleg új hitelkártyát vagy meglévô hitelkártya cseréjét vagy további hitelkártyát vagy hitelkeret módosítást kérem. A következô

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI TISZTELT PÉNZTÁRTAG! Örömmel adjuk át rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatónkat, amely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza közérthető formában annak érdekében, hogy Ön teljes körűen és minél egyszerűbben

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: Módosította: Módosította: Módosította: Módosította Módosította: Módosította Módosította 10/2003 (III.14.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár* betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben