A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán K. u. 3-5., képviseli: Dr. Kovács Gábor ügyvéd, 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 9. II/3., a továbbiakban: kérelmező) által Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Berczi Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Berczi Norbert ügyvéd, 1011 Budapest, Fő u , a továbbiakban: ajánlatkérő) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén parkgondozási munkák ellátása, fás szárú növények gondozása, játszóterek karbantartási munkáinak ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárása második része ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 20/A. (1) bekezdését, a Kbt. 81. (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 83. (1) bekezdését és a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését. A Döntőbizottság ajánlatkérő eljárást lezáró döntését a második rész tekintetében megsemmisíti. A Döntőbizottság felhívja ajánlatkérőt, hogy a Kbt. 20/A. (1) bekezdése szerinti jelzési kötelezettségének tegyen eleget. A Döntőbizottság ajánlatkérőt Ft, azaz ötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezi. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára fizesse be. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy Ft, azaz hétszázhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg kérelmező számára a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül.

2 2 Ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, a D.861/2010. számú jogorvoslati eljárás iratai, a kérelmező jogorvoslati kérelme, ajánlatkérő érdemi észrevétele és a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő a október 4. napján feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában október 6. napján közzétett 2010/S számú ajánlati felhívásával a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott tárgyban. Ajánlatkérő felhívását a 2010/S és a 2010/S szám alatt közzétett hirdetményével módosította. A felhívás második alkalommal történő módosítására azért került sor, mivel a Döntőbizottság a december 10. napján kelt D.861/16/2010. számú jogerős határozatával megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését, ezért a Döntőbizottság ajánlatkérő ajánlati felhívásának a III.2.3) pontjában az 1. és 2. részre a legalább 1 ha területű, Békéscsaba közigazgatási területén található telephellyel való rendelkezést előíró műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételét megsemmisítette. Ajánlatkérő a felhívás II.8) pontjában biztosította a részekre történő ajánlattételt. A felhívás II.2.1) pontja az alábbiak szerint tartalmazta a teljes mennyiség adatait: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén parkgondozási munkák ellátása, fás szárú növények gondozása, játszóterek karbantartási munkáinak ellátása vállalkozási szerződés keretében. 1. rész: Park és zöldterület fenntartási munkák m2-en. A megrendelő a kiírt mennyiségtől + 60 %-ban eltérhet.

3 3 2. rész: Fás növények gondozási, eseti faápolási, védett fasorok gondozási, utcai fasorok újra telepítési, erdők fenntartási és növényvédelmi munkái. Fás növények gondozása, növényvédelme: m2 cserje, 7055 db fa (különböző fafaj) Eseti faápolás 500 db fa, védett fasor (ezüstjuhar, hárs, nyír, és japán akác) gondozása, növényvédelme: 1073 db Utcai fasorok újra telepítése, növényvédelme: 600 db évenként. Erdők fenntartási és növényvédelmi munkái: 125 ha Fák, fasorok érintésvédelmi gallyazási munkái: 1000 db. A megrendelő a kiírt mennyiségtől + 40 % -ban eltérhet. 3. rész: Összesen 72 játszótéren lévő 348 db játszószer karbantartása, 1625 m2 labdafogó háló karbantartása, 524 fm kerítés + 87 db korlát karbantartása, pad 420 db, hulladékgyűjtő edény 230 db, kerékpártartó 72 db, kerti asztal ülőkével 2 db, ivókút 15 db A megrendelő a kiírt mennyiségtől + 40 % -ban eltérhet. A felhívás II.3) pontja szerint a szerződés időtartama május 1. napjától december 31. napjáig terjed. A felhívás III.2.3) pontjában ajánlatkérő - egyebek mellett - az alábbi előírásokat tette: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: M1. A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 3 naptári évben teljesített, a közbeszerzés tárgyával összefüggő legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, és az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével), valamint a referencia igazolások eredeti vagy egyszerű másolati példányát a Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően. A referenciaigazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. M4. A Kbt. 67. (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzát.

4 4 Az alkalmasság minimumkövetelményei: M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó amennyiben együttesen nem rendelkeznek: 2. rész esetében - Az ajánlati felhívás megjelenését megelőző három naptári évben teljesített, összesen legalább egy darab, legalább nettó 1 millió forint értékben végzett fás növények gondozására vonatkozó referenciamunkával M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó amennyiben együttesen nem rendelkeznek az alábbi szakemberekkel 2. rész esetében: - Legalább 1 fő szakirányú felsőfokú (kertész/agrár/erdész) végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, - Legalább 1 fő szakirányú középfokú (kertész/agrár/erdész) végzettséggel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: Részszempont Súlyszám évre vállalt nettó ajánlati ár (forintban meghatározva): 40 Éves árváltozás mértéke a KSH által közzétett fogyasztói árindexhez képest (%-os mértékben megadva) 5 Az elvégzett munka minőség-ellenőrzési rendszerének kidolgozottsága 25 Éves erőforrás-felhasználási terv szakmai színvonala 20 Lakossági panasz-kezelési rendszer kidolgozottsága 10 A felhívás VI.3.12) pontjában ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt ában foglaltak szerint biztosította. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt január 12., az eredményhirdetés tervezett időpontját január 31., a szerződéskötés tervezett időpontját február 10. napjában határozta meg. Ajánlatkérő dokumentációt is készített útmutató, szerződéstervezet, nyilatkozatminták, feladat meghatározás tartalommal. A dokumentáció pontja előírta, hogy a szakmai ajánlatnak egyebek mellett tartalmaznia kell a lakossági panasz-kezelési rendszert.

5 5 Az értékelés módszere körében ajánlatkérő az 5. bírálati részszempont tekintetében az alábbiakat rögzítette: 5. Lakossági panasz-kezelési rendszer kidolgozottsága Ajánlatkérő a bírálat során az alábbiakat veszi figyelembe: A panasz megtételére vonatkozó tudatosság biztosítását. A panasz bejelentésére biztosítandó elérhetőséget. A panasz és a kivizsgálás dokumentálása érdekében teendő intézkedést. A szakmai/műszaki ajánlat kidolgozottságának értékelése során az ajánlatkérő számára kedvezőbb ha: Minél több ponton és formában felhívja a lakosság figyelmét, hogy panasz (a munka mennyiségével és minőségével kapcsolatos kifogás) megtételére lehetőség van. Minél több csatornán (ügyfélszolgálat, weboldal, telefon) fogadják a panasz bejelentéseket. A bejelentett panasz rögzítésére és kivizsgálásra vonatkozó belső szabályok minél világosabbak, gyorsabb kivizsgálást biztosítanak, az utólagos módosítást kizáró módon történik a dokumentálás, melybe való betekintésre az ajánlatkérő minél több hozzáférési ponton betekinthet. A dokumentációban kiadott iratminták között szerepeltek az alábbiak: 5. számú melléklet: nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint 6. számú melléklet: nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint 7. számú melléklet: nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerint 8. számú melléklet: nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerint 12. számú melléklet: referenciák ismertetése 15. számú melléklet: nyilatkozat a megkötendő szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről A dokumentáció IV. fejezete tartalmazta a feladat meghatározást, a 2. rész tekintetében az alábbiak szerint: 2. RÉSZ: Fás szárú növények gondozása 1. Dokumentáció tárgya: Békéscsaba közterületein megtalálható fás szárú növények gondozása 1.1. Jelen dokumentáció tárgyi tartalma: Védett fasorok gondozása Erdők fenntartása Eseti fakitermelés, metszés, gallyazás Utcai fasorok újratelepítése

6 6 A közölt adatok és azok fenntartásának színvonala a város területeinek átépítése (pl. belváros revitalizáció) és városfejlesztési okok miatt megváltozhat. A megrendelő a kiírt mennyiségtől eltérően + 40%-os mennyiségi eltérést alkalmazhat. 2. Feladat meghatározás: 2.1.Védett fasorok gondozása A fenntartandó helyi védettségű fasorokat az A jelű mellékletben ismertetjük A helyi védettségű fasorok évenként szükséges fenntartási munkái nagyságrendjének megállapítása érdekében tárgyi év október 1-ig helyszíni bejárást kell tartani. A bejáráson a vállalkozó mellett a megbízónak, a természetvédelmi hatóság képviselőjének, és a műszaki ellenőrnek kell részt venni. A résztvevők határozzák meg a tárgyi évben szükséges feladatokat, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek. A rögzített feladatok ellátását tárgyi év december 31-ig be kell fejezni A tárgyi évi munkálatok engedélyeztetése a természetvédelmi hatósággal a vállalkozó feladata A szerződéses időszak alatt újonnan védetté nyilvánított fasorok, fák ápolási munkáit a vállalkozó köteles ellátni A vállalkozónak tekintettel a fasorok idős korára nagyrészt a fák száradékolását kell elvégezni. Az egyéb munkák elvégzésének szükségességére a vállalkozó köteles a megbízó figyelmét felhívni Rendkívüli esetben a fák vegetációs időben történő zöldmetszését 30 napon belül a megbízó kérésére el kell végezni Rendkívüli eseménnyel (pl.: viharkárral kapcsolatos munkákat, balesetveszélyes fa gallyazását, kitermelését) összefüggő munkákat soron kívül el kell látni, majd a természetvédelmi hatóság felé jelezni kell azt Erdők fenntartása Vállalkozónak a jelen ajánlattételi dokumentáció térkép mellékletében ( B melléklet) szereplő üzemtervezett erdőkben kell a szükséges erdőművelési munkákat elvégezni A szerződéses időszak alatt a megbízó a vállalkozóval és a műszaki ellenőrrel évente egy alkalommal rögzíti a tárgyi évi tervezési és kivitelezési munkálatokat és azok elvégzésének határidejét A munkálatok végzéséhez szükséges fakitermelési tervet és az állami támogatás igényléséhez szükséges költségvetést évente egy alkalommal el kell készíteni és azt engedélyeztetés céljából az illetékes Erdőfelügyelőséghez el kell juttatni A vállalkozónak a fenntartott erdőkben végzett mindennemű munkálatról a műszaki ellenőrt és a mezőőröket értesítenie kell. A munkálatok során az

7 7 erdők területén tapasztalt rendellenességeket az építési naplóban rögzíteni kell, és a szükséges hatósági intézkedéseket meg kell tenni Az erdőművelési munkák során az 5 cm-nél vastagabb faanyagot el kell távolítani a területről. A nyiladékok, utak területén az 5 cm alatti faanyag sem tárolható A kivitelezési munkák elkészülte után egy helyszíni bejárást kell tartani. A bejáráson a vállalkozó mellett a területileg illetékes Erdőfelügyelőség képviselőjének, a megbízónak és a műszaki ellenőrnek kell részt vennie. A munkák átvételéről az Erdőfelügyelőség képviselője műszaki átvételi jegyzőkönyvet készít Az egészségügyi vágás során kitermelt faanyagra igényt tart A rendkívüli eseménnyel (pl. viharkárral, balesetveszéllyel) kapcsolatban kért erdészeti munkák elvégzését a nyiladékok és az utak mentén soron kívül el kell végezni Eseti fakitermelés, gallyazás, metszés Az eseti fakitermelési, gallyazási, metszési munkák elvégzése a város egész területén ellátandó feladat. A megrendelő által kért fakitermelési munkákat 30 napon belül köteles a vállalkozó elvégezni A vállalkozó részére átadott fakitermelési és gallyazási munkák árbesorolását a munkavégzés elkezdése előtt a műszaki ellenőrnek le kell adni A lakosság által bejelentett munkákat a helyszínen a bejelentővel előzetesen egyeztetni kell A fakitermelési munkákat a tuskó kiszedésével kell elvégezni. A közművek, burkolatok, járda, úttest, stb. közelében műszaki és biztonsági szempontok miatt a tuskó kiszedésétől el lehet tekinteni. Ebben az esetben a tuskót terepszint alá kell vágni, és azt korhadást elősegítő anyaggal le kell kezelni Téli fagyos időszakban fakitermelés esetén a tuskó kiszedés határidejét a műszaki ellenőr jogosult meghosszabbítani A fakitermelés során kikerülő minimum tűzifa minőségű faanyagot a vállalkozó a megrendelő által a város területén belül kijelölt helyszínre szállítja A rendkívüli eseménnyel (pl. viharkárral kapcsolatos munkákat, balesetveszély elhárítása) kapcsolatos fakitermelési vagy gallyazási munkákat a város területén a vállalkozónak soron kívül el kell végeznie. Ebben az esetben a munkálatokat a Közigazgatási Osztálynak és a megbízónak utólagosan be kell jelenteni A gallyazási munkák során keletkezett 5 cm-nél nagyobb vágási sebeket sebkezeléssel kell ellátni Közérdekű bejelentésre, vagy a szerződést érintő megbízói kérésre a területen a fa cserje ápolási munkát 30 napon belül el kell végezni Baleseti szempontok miatt tárgyi év május 1-ig a fenntartott területeken, - azt követően közérdekű bejelentésre vagy megbízói kérésre - a száraz fák,

8 8 cserjék kitermelését a vállalkozónak el kell végeznie. A területet egész évben folyamatosan ellenőrizni kell, és felderítés alapján kell a száraz fákat kivágni A tömegközlekedési útvonalak fasoraival kapcsolatos eseti zöldmetszést a vállalkozónak az utak üzemeltetését végző vállalkozó és a megrendelő jelzése alapján soron kívül el kell végeznie. A közút határán belüli területeken - gyalogjárdák, kerékpárutak, útpadkák, stb. - a forgalom biztonságát (űrszelvényt, látóháromszöget, látótávolságot, stb.) zavaró növényzetet az útfelügyelő bejelentésétől számított 8 órán belül el kell végezni Munkavégzésre csak a műszaki ellenőr tájékoztatásával kerülhet sor. A vállalkozónak a tájékoztatási és naplóvezetési kötelezettsége van a megbízóval szemben Vállakozó a mindenkori érvényes szabványok és szakmai ajánlásokban előírtak alapján végezheti munkáját A metszések során keletkező 5 cm-nél nagyobb átmérőjű sebek esetén sebkezelést kell alkalmazni Utcai fasorok újratelepítése A vállalkozó feladata évi 600 db földlabdás fa telepítése és a fiatal fasorok 2 évi gondozása A jelen kiíráshoz csatolt C jelű melléklet tartalmazza az új telepítési feladatokat, amit a középtávú utcafásítási terv felhasználásával állítottunk össze. Mivel e terv csak koncepciószinten foglalkozik a feladat meghatározásával, ezért a vállalkozónak kell az éves kiviteli tervet összeállítani tárgyi év június 15-ig A vállalkozónak kell az éves fásítási terv telepítési munkái során érintett közműveket az azokat üzemeltetőkkel és az útügyi hatóssággal egyeztetni Az éves tervbe beállított, utcánként kiültetendő darabszámot a helyszíni bejárást követően a Vállalkozó állapítja meg A fásítási tervtől eltérő fafaj, vagy méret csak a megbízó hozzájárulásával tervezhető Fásítás csak engedélyezett faiskolából származó és megfelelő méretű (10/12-es méret) növényanyaggal végezhető. Különösen fontos a megfelelő korona magasság az oltott (szemzett) gömbfák esetében (törzsmagasság 2,2 m). Az elültetendő csemetéket két irányú karózással és kötözéssel kell ellátni Műszaki problémák (pl. a közművek közelsége), illetve lakossági tiltakozás miatt elmaradó munkák esetén a középtávú utcafásítási terv következő évi feladatai teljesítendők. Az ültetést megelőző feladatok: Az ültetést megelőző fasorcserével kapcsolatos feladatok ellátása a vállalkozó feladata. A lakosság és a helyi média informálása az éves fásítási terv elkészültét meg kell előzze A fasorcserével kapcsolatban kitermelendő fák mennyiségét vállalkozó állapítja meg, majd a Közigazgatási Osztálynak - lakossági egyetértés mellett - a

9 9 szükséges fakitermelési engedély kérelmét benyújtja. Csak az engedély kézhezvétele után és a tárgyi évre vonatkozó fásítási terv birtokában kezdhető meg a leváltásra kerülő fák kivágása és a terület ültetésre való előkészítése A fasor csere során kitermelésre kerülő faanyagra (5 cm átmérőtől) a megrendelő igényt tart. Telepítéssel kapcsolatos előírások: Vállalkozó a növénytelepítést 2 éves garanciával végzi el A garanciális időn belül (az ültetést követő 1 év után) a vállalkozó gondoskodik a teljes fasor pótlásáról, - kivétel a szándékosan okozott károkkal kapcsolatos hiányokat - az elültetett csemeték 1 éves eredési garanciája mellett A nem megfelelő törzsmagasságban kihajtó oltott fafajok esetén (visszafagyott, kitört, stb.) faegyedek cseréjéről a vállalkozónak kell gondoskodni A vállalkozó az elültetett fák karózását két irányú rögzítéssel oldja meg Ajánlattevő a telepített új fasorok kezdő és végső, továbbá a jellemző töréspontok geodéziai beméréséről és a hivatalnak történő átadásáról köteles a fasor műszaki átadás átvételi eljárásáig gondoskodni. 2.5.Általános feladatok: A vállalkozónak a szándékos, illetve harmadik fél által okozott károk esetén a megbízót és műszaki ellenőrt egyidejűleg értesíteni, és az építési naplóban a károkozás tényét rögzíteni szükséges. A károkozás mértékétől függően a megrendelő, a vállalkozó és a műszaki ellenőr közösen döntenek a feljelentés megtételéről. A károk helyreállítását be kell ütemezni és a megbízó jóváhagyása esetén azt külön díjazás ellenében el kell végezni Vállalkozó a mindenkor érvényes szabványok és szakmai ajánlásokban előírtak alapján végezheti munkáját Amennyiben a fenntartandó területen más kivitelező vagy az ingatlantulajdonos elvégzi a szerződés tárgyába tartozó munkát úgy a kivitelező által elmaradó munka értéke levonásra kerül illetve helyette új feladat kerül meghatározásra Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát meghaladó felújítási munkák szükségességéről a megbízó részére tárgyi év október 15-ig adjon javaslatot A jelen kiírásban meghatározott munkákon felüli többletmunkát a vállalkozó kizárólag a megbízó írásos jóváhagyása alapján végezhet Vállalkozó minden munkát csak 100%-os készültségben adhat át. A munkálatokkal kapcsolatban keletkező nyesedéket, hulladékot a közterületről 48 órán belül el kell szállítani A szakszerűtlenül vagy nem elvégzett munka miatt jelentkező plusz - vagy felújítási munka igény költsége a vállalkozót terheli Vállalkozóval a szerződést január december 31. közötti időtartamra kötjük meg tételes elszámolással.

10 Mennyiségi hiányosság esetén az elmaradt munka költsége nem kerül kiegyenlítésre, azaz az esedékes számlából a vállalkozó által megadott egységáron a munka értéke levonásra kerül. Az ütemtervben szereplő munkák elmaradása mennyiségi hiányosságnak tekintendő. Vállalkozó az ütemezett munka egy hónapon belüli pótlása esetén a munkát a vállalási díj 90%-ért köteles elvégezni. A további késedelmes teljesítés esetén harminc naponként 10%-os a levonást eszközölhet, illetve érdekmúlást jelenthet be a megbízó A műszaki ellenőrzés főbb szempontjain túl a szerződés tárgyába tartozó munkák a következő szempontok alapján is ellenőrzésre kerülnek. Az esetleges hiányosságok miatt a műszaki ellenőr az alábbiakban jelzett %-os minőségi levonást fogja eszközölni. A levonás vetítési alapja a havi esedékes számla végösszege. A fel nem sorolt hiányosságokkal kapcsolatos levonás egyedileg kerül elbírálásra. - Ütemtervtől indokolatlanul eltérő munkavégzés esetén (időjárási viszony indokolt lehet, ha arról a műszaki ellenőr tud): -5% - A fenntartási munkák folyamatosságának hiánya esetén: -5% - Erdészeti hatóság negatív szakvéleménye alkalmával. -5% - Nem megfelelő szakszerűséggel végzett fakezelési munka esetében: -10% - Nem megfelelő szakszerűséggel végzett faültetési munka esetén: -10% - Eseti fakitermelési és gallyazási munkák nem megfelelő időben és minőségben történő elvégzésekor: -10% - A munkavégzésre megadott határidők túllépése esetén: -10% A műszaki ellenőr a munkavégzés során tapasztalt hiányosságokat dátummal ellátott fényképpel dokumentálja és a havi teljesítésigazolásokhoz csatolja. 3. Egyéb feltételek: 3.1.Ajánlattevő a tevékenységét a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kell, hogy végezze. Központi jogszabályok: évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről évi LV. törvény a termőföldről évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény a természet védelméről évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről és az erdővédelemről szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról Helyi jogszabályok: 11/1999. (IV. 22.) önkorm. rendelet a közterületek rendjéről

11 11 A 2. részre ajánlatot nyújtott be a Békés Drén Kft., a Golden Dagobert Kft., Klemm Ferenc egyéni vállalkozó, a Szamosi Duó Kft. és a kérelmező. A Békés Drén Kft. ajánlata az alábbi releváns részeket tartalmazta: A Békés Drén Kft. ajánlatának 8. oldalán nyújtotta be a dokumentációban 5. számú mellékletként meghatározott, Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot, mely szerint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben fás szárú növények gondozása és lakossági panaszkezelés ügyfélszolgálat, honlap üzemelés területén kívánt igénybe venni alvállalkozókat. Az ajánlat 9. oldalán található a dokumentációban 6. számú mellékletként előírt, Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat, mely szerint a Békés Drén Kft. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A Békés Drén Kft. az ajánlat 10. oldalán nyújtotta be a dokumentáció 7. számú mellékletében kiadott, a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot, mely szerint a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet nem kíván igénybe venni. Az ajánlat 11. oldalán található a dokumentáció 8. számú mellékleteként előírt, Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat, mely szerint a Békés Drén Kft. a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek a FEED-ORG Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel, mint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt kívánt megfelelni. Az ajánlat 51. oldalán található a dokumentáció 12. számú mellékleteként kiadott iratminta szerint a referenciák ismertetése, amelyben a FEED-ORG Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. egy referenciája szerepel. A megrendelő neve és címe: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., 6720 Szeged, Klauzál tér 1., a nettó szerződéses összeg Ft, a teljesítés ideje január 1. és december 31. napja közötti időszak, a teljesítés helye az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Békés megyei területe, a teljesítés tárgya az EDF DÉMÁÉSZ Hálózati Elosztó Kft. Békés megyei szolgáltatási területén szükségessé váló gallyazási, nyiladéktisztítási vagy egyéb fakarbantartási feladatok. Az ajánlat oldalán található az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. által november 15. napján kiállított referenciaigazolás, mely szerint Békés megyei szolgáltatási területén szükségessé váló gallyazási, nyiladéktisztítási, vagy egyéb fakarbantartási feladatokat folyamatosan, évben a FEED- ORG Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. vállalkozási keretszerződés alapján végezte, a szerződés műszaki tartalma az alábbi volt: Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. szolgáltatási területén, a szerződésben vállalt alállomási körzetek nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatai mentén a jó minőségű villamos energia szolgáltatás érdekében a

12 12 biztonsági övezet fenntartása miatt szükségessé váló gallyazási, nyiladéktisztítási, vagy egyéb fakarbantartási feladatok (biztonsági övezet karbantartása) folyamatosan. Az ajánlat 62. oldalán benyújtott, a dokumentáció 15. számú melléklete szerinti nyilatkozatban a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez két bevonni kívánt szakember, illetve vezető került feltüntetésre. K. E. kertészmérnök 20 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, betöltendő pozíciójaként fás növények gondozásában szakmai irányítás került feltüntetésre. O. S.-né kertészeti szakközépiskolát végzett, 37 év szakmai gyakorlattal bír, betöltendő pozíciójaként fás növények gondozásában operatív irányítás szerepelt. Az ajánlat oldalán kerültek csatolásra a fenti két szakember iskolai végzettségét tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolatai. Az ajánlat 68. oldalán található K. E. önéletrajza, amely - egyebek mellett - tartalmazza, hogy nevezett nyugdíjas vállalkozó. A 69. oldalon levő nyilatkozat szerint K. E. kijelentette, hogy nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződésben való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Az ajánlat 70. oldalán található O. S.-né önéletrajza, mely szerint nevezett szakember óta a TESZT Kft.-nél főfoglalkozásban gazdasági ügyintéző óta egyéni vállalkozó. E szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlat 71. oldala tartalmazza, mely szerint nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződésben való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A Szamosi Duó Kft. ajánlatának oldalain nyújtotta be panaszkezelési szabályzatát, melynek készítőjeként és aláírójaként Sz. A. ügyvezető került feltüntetésre. A Golden Dagobert Kft. az ajánlat oldalain nyújtotta be panaszkezelési szabályzatát, melyen készítőjének neve nem szerepel. A szabályzatot R. D. L. ügyvezető írta alá. Mindkét szabályzat bevezető részében rögzítette a panaszkezelési szabályzat meghatározását, a szabályzatokban azonos struktúrában és tartalommal részletezték a panasz, a panaszos, a panaszügyintézését ellátó szakmai terület meghatározását, a panasz rögzítését, a panaszügy intézésének folyamatát, a panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendőket. Ajánlatkérő január 25-én hiánypótlásra hívta fel a Golden Dagobert Kft.- t, és Klemm Ferenc egyéni vállalkozót. Az ajánlatok értékelését tartalmazó, február 2. napján készült szakvélemény pontjában tartalmazta a panasz és a kivizsgálás dokumentálása érdekében teendő intézkedések vonatkozásában tett megállapításokat, rögzítette, hogy a Golden Dagobert Kft. és a Szamosi Duó Szolgáltató és Tanácsadó Kft. közel azonos lakossági panaszkezelési

13 13 szabályzataiban a bejelentett panasz rögzítésének és kivizsgálásának ügymenete (5. és 6. pontok) áttekinthető és jól kidolgozott, biztosítja a gyors ügyintézést. Külön erőssége a szabályzatoknak a panaszügyek utólagos értékelésének, elemzésének ismertetett rendszere (7. pontok). A megajánlott panaszkezelési szabályozásokban az utólagos módosítást kizáró garanciák beépítettek (pl. telefonon felvett panaszok esetében hangfelvételek készítése és megőrzése, hitelesített jegyzőkönyvek alkalmazása). A Golden Dagobert Kft. által bemutatott szabályzat 7.1. pontja röviden kitér a vonatkozó panaszdokumentációk megrendelő felé történő bemutatásának lehetőségére - de részletesebb szabályozás ismertetésére nem kerül sor -, ugyanakkor a Szamosi Duó Kft. benyújtott panaszkezelési szabályozása nem tartalmaz információt ebben a vonatkozásban. Ajánlatkérő január 28. napján az eredményhirdetést március 1. napjára, a szerződéskötést pedig március 11. napjára halasztotta. A március 1-én megtartott eredményhirdetésen a második rész nyerteseként a Békés Drén Kft. került kihirdetésre, ajánlatkérő Klemm Ferenc egyéni vállalkozó és a Golden Dagobert Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánította. A Golden Dagobert Kft. esetében az érvénytelenség indokát az képezte, hogy az ajánlatban becsatolt évre vonatkozó beszámoló mérleg-kimutatása szerint a mérleg szerinti eredménye negatív, ezért az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Kérelmező március 4-én betekintett a másik három ajánlatba, ezután március 7-én előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyet ajánlatkérő március 10-én elutasított. Kérelmező március 16. napján nyújtott be jogorvoslati kérelmet, amelyben kérte a jogsértés megtörténtének a megállapítását, ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének a megsemmisítését, ajánlatkérő kötelezését költségeinek megtérítésére, továbbá ideiglenes intézkedésként az eljárás felfüggesztésének az elrendelését és a szerződéskötés megtiltását. 1) Kérelmező előadta, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények meghatározásánál előírta, hogy rendelkezni kell legalább egy darab, legalább nettó 1 millió forint értékben végzett fás növények gondozására vonatkozó referenciamunkával. Az iratbetekintés során megállapította kérelmező, hogy a Békés Drén Kft. ennek az alkalmassági követelménynek 10% alatti alvállalkozója, a FEED-ORG Bt. referenciamunkájával kívánt megfelelni. A cég az EDF DÉMÁSZ Kft. részére

14 14 végzett különböző munkákat. Az EDF DÉMÁSZ Kft. nem fás szárú növények gondozására szerződik partnereivel, hanem elektromos vezetékek karbantartására. A munka során az elektromos vezetékek védelme érdekében kell a közelükben lévő fákat gallyazni, illetve kivágni, kiirtani. A kérelmező, mint szakcég, maga is ellát ilyen tevékenységet, egyes villamosvezetékek környékén végez munkákat, ezek tipikusan a vezetékekbe benyúló ágak eltávolítását jelentik, nem végez e tekintetben permetezési, növényvédelmi feladatokat, amelyek viszont jelen közbeszerzési eljárás második részének a tárgyát képezik. A nyiladéktisztítási feladatoknak semmi köze nincs a kertészethez, abban az esetben, amennyiben a meghatározott helyen lévő fák veszélyeztetik az áramellátás biztonságát, ott egyértelműen irtási feladatokat kell elvégezni. A gallyazási munkák elvégzése során pedig meghatározott méretű, ún. kocka alakú formában kell a felnövő fák villanyvezetékhez közeli, vagy abba belenövő ágait eltávolítani az áramszolgáltatás biztonsága érdekében. A kérelmező álláspontja szerint ez nem olyan jellegű feladat, amely kertészeti szakértelmet igényel. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát fa karbantartási feladatok elvégzése, ellátása képezi, amely feladatok elvégzésénél különös tekintettel kell lenni arra, hogy a fa karbantartás során történő beavatkozások után is biztosítani kell e növények esztétikus megjelenését, valamint az egyes fafajták esetében azok jellemző növénytani, növényvédelmi sajátosságaira, tulajdonságaira tekintettel kell a szükségessé váló feladatokat elvégezni, tehát nem hasonlítható össze a gallyazási munkák egyszerű elvégzésével, amelyet a referencia tartalmaz az áramszolgáltató biztonsági munkáival összefüggésben. A kérelmező álláspontja az, hogy fás növények gondozási munkáira vonatkozó valamennyi munkanem elvégzését igazoló referencianyilatkozatot vagy referenciaigazolást kellett volna becsatolni, valamennyi, az ott felsorolt munkanemre, részfeladatra vonatkozóan kellett igazolni a műszaki, illetőleg a szakmai alkalmasságot. Kérelmező álláspontja szerint a Békés Drén Kft. a második rész vonatkozásában az M1. pont szerint műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételt nem igazolta, azonban a referenciaigazolás meg nem felelősége a Békés Drén Kft. ajánlatának olyan hiányosságát képezi, amely a Kbt szeptember 15. napja után hatályos rendelkezései szerint hiánypótlással orvosolható lehet. 2) Kérelmező előadta, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság minimumkövetelményeiben előírta azt is, hogy rendelkezni kell legalább 1 fő szakirányú felsőfokú (kertész/agrár/erdész) végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel és legalább 1 fő szakirányú középfokú (kertész/agrár/erdész) végzettséggel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A Békés Drén Kft. két szakembereként K. E.-t és O. S.-nét nevezte meg.

15 15 A szakemberek önéletrajzából kiderült, hogy egyikük sem áll a Békés Drén Kft. alkalmazásában, hanem egyéni vállalkozók nyugdíj, illetve egy másik munkahely mellett. Becsatolták szándéknyilatkozatukat, hogy nyertesség esetén részt fognak venni a munkák kivitelezésében, azonban a Békés Drén Kft. nem jelölte meg őket sem 10 % feletti, sem 10 % alatti alvállalkozónak, sem erőforrást nyújtó szervezetnek. Amennyiben a két szakember nem az ajánlattevő alkalmazottja, akkor csak a felsorolt három lehetőség valamelyike alapján nevezhette volna meg a Békés Drén Kft. a szakembereket. Azt nem vitatta a kérelmező, hogy a Békés Drén Kft. ajánlatában megnevezett szakemberekkel a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság megfelelő igazolása lehetséges. Egyik szakember sem áll munkaviszonyban a Békés Drén Kft.-vel, azonban az ajánlat megjelöli 10 % alatti alvállalkozói tevékenység szerint a fás szárú növények gondozását, mint feladatot. A kérelmező álláspontja szerint a szakemberek közreműködése mikéntjének tisztázása után került volna abba a helyzetbe az ajánlatkérő, hogy amennyiben lehetséges, alkalmazza a hiánypótlás intézményét a Kbt szeptember 15. napja után hatályos szabályok szerint és ezután döntsön a Békés Drén Kft. ajánlatának érvényessége kérdésében. 3) Kérelmező előadta, hogy az iratbetekintés során észlelte, hogy a Szamosi Duó Kft. és a Golden Dagobert Kft. szakmai ajánlatában a lakossági panaszkezelési rendszer nagyon hasonló, szinte ugyanazon tartalommal készült, a két szabályzat felépítésében minimális eltérés mutatkozik, mondatszerkezeteik és azok tartalma feltűnő hasonlóságot mutat, bizonyos mondataik szóról szóra megegyeznek, tartalmuk lényegében azonos. Kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérőt terhelő kötelezettség a Kbt. 20/A. (1) bekezdése szerint, hogy amennyiben a versenytörvény megsértését észleli, vagy azt alapos okkal feltételezi, a bizonyosság szerzés hiányában is, már a feltételezés alapján eljárást kezdeményezzen a Gazdasági Versenyhivatalnál, azonban ezt ajánlatkérő elmulasztotta, ezzel a magatartásával valósított meg jogsértést. Jelen esetben a Kbt. 20/A. (2) bekezdés a) pontját jelölte meg ezen okként a kérelmező, mivel a tárgybani közbeszerzési eljárásban benyújtott legalább két ajánlat tartalma az ajánlati felhívás és a dokumentáció követelményeit meghaladó mértékben azonos vagy hasonló. Kérelmező ismertette, hogy ajánlatkérő előzetes vitarendezési kérelmére adott válaszában azt közölte, hogy a kérelmező által említett hasonlóságot nem észlelte, ugyanakkor a műszaki ajánlatokról készített szakvélemény is kérelmező álláspontját támasztja alá, rögzíti, hogy a két lakossági panaszkezelési szabályzat közel azonos, tehát a szakvélemény készítője észlelte, hogy a két cég ugyanazt a lakossági panaszkezelési szabályzatot adta be ajánlatában. Kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérőnek a Kbt. 20/A. (2) bekezdés a) pontjában írtak megvalósulása és a Kbt. 1. -ának megsértése miatt mindkét ajánlat érvénytelenségét kellett volna megállapítania a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja szerinti érvénytelenségi ok alapján, e két ajánlat egyéb módon nem felelt

16 16 meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő azzal, hogy nem nyilvánította érvénytelenné a Szamosi Duó Kft. ajánlatát, hanem azt érvényesként elbírálta, megsértette a Kbt. 88. (6) bekezdését is. Ajánlatkérő észrevételében a megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte. 1) Ajánlatkérő előadta, hogy a felhívásban fás növények gondozására vonatkozó referenciát írt elő alkalmassági követelményként. Ezen túlmenően nem határozta meg azon tevékenységeket, kritériumokat, amelyek a fás növények gondozásának megfelelnek. A Békés Drén Kft. ajánlatában becsatolt, EDF DÉMÁSZ Kft. által kiállított referenciaigazolás szerint az ellátott feladat teljesítésének műszaki tartalmát a jó minőségű villamos energia szolgáltatás érdekében a biztonsági övezet fenntartása miatt szükségessé váló gallyazási, nyiladéktisztítási, vagy egyéb fakarbantartási feladatok képezték. Álláspontja szerint a felhívás a II.2.1) pontjában, a második részben részletezett fás növények gondozási munkái közül bármelyiknek az elvégzését igazolhatta a referencia, azt megfelelőnek kellett elfogadnia, tekintettel arra, hogy a felhívásában azt írta elő, hogy a közbeszerzés tárgyával összefüggő szolgáltatások ismertetését kéri és nem tett további részletező előírásokat a vonatkozásban, hogy mit ért a fás növények gondozására vonatkozó referenciamunkán. Jelen esetben a referenciában szereplő munkanemek, a gallyazási, nyiladéktisztítási, fakarbantartási feladatok egyértelműen megfeleltek az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, fák gondozására vonatkozó munkák elvégzését igazolták. A fák érintésvédelmi gallyazási munkái során is csak indokolt mértékű beavatkozás lehet a megengedett, tekintettel az esetlegesen idegen tulajdonban álló növényzetre, csak a szükséges mértékű gallyazási munkák elvégzése lehetséges, amelyek szintén igénylik a megfelelő szakértelem meglétét. Kérelmező azon kijelentése, hogy az EDF DÉMÁSZ Kft. részére ilyen munkát nem kell végezni minden alapot nélkülöz, hiszen az elvégzendő munka fajtájára vonatkozó nyilatkozatot egyedül a referenciaadó tehet, annak megítélésére kizárólag a referenciaigazolás kiállítójának lehet jogosultsága. Álláspontja szerint a fenti tevékenységek megfelelnek az ajánlati felhívásban meghatározott fás növények gondozása követelményének. 2) Ajánlatkérő álláspontja szerint az a tény, hogy a Békés Drén Kft. ajánlatában megjelölt szakemberek önéletrajzuk szerint egyéni vállalkozók, önmagában nem zárja ki, hogy munkaviszonyban álljanak az ajánlattevővel, vagy az ajánlatban megjelölt, az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfeleléshez igénybe venni kívánt 10 % alatti alvállalkozóval. Sem az ajánlati felhívásban, sem az ajánlati dokumentációban nem írta elő, hogy ajánlattevőknek igazolniuk kell, hogy az ajánlatukban bemutatott szakemberek

17 17 munkaviszonyban állnak az ajánlattevővel, vagy az ajánlatban bemutatott alvállalkozókkal és ilyen kötelezettséget a Kbt. rendelkezései sem írnak elő. Az ajánlatok bírálata során nem követelhetett meg többlet igazolási módot, ez ellentétes lenne a Kbt. rendelkezéseivel. Abból a körülményből, hogy a megnevezett szakemberek önállóan nem kerültek alvállalkozóként megjelölésre, arra a következtetésre jutott, hogy a szakemberek nem alvállalkozóként vesznek részt a Békés Drén Kft. nyertessége esetén a szerződés teljesítésében. A bemutatott szakemberek mindenben megfeleltek az előírt alkalmassági követelményeknek, megfelelően igazoltnak értékelte a Békés Drén Kft. műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát a szakemberek vonatkozásában. 3) Ajánlatkérő előadta, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírt bírálati részszempontokra vonatkozó szakirodalom, szakmai anyagok, valamint az ügyben igénybe vehető tanácsadás minden ajánlattevő számára könnyen elérhető az internet segítségével vagy más törvényes módon. Az a tény, hogy a szakmai ajánlatok nagyon hasonlónak tűnhetnek, önmagában még nem alapozza meg a Tpvt ának megsértését, hiszen a szakmai ajánlat általános vonásait illetően különböző ajánlattevők törvényesen támaszkodhatnak azonos forrásra. A kérelmező nem tért ki az általa hivatkozott szakvélemény azon megállapításaira, amelyek a két ajánlat vonatkozó részének - a lakossági panaszkezelési rendszer kidolgozottsága bírálati részszempontra vonatkozó - eltéréseit ismerteti. Ezek lényege, hogy mindkét ajánlattevő egy általános panaszkezelési szabályzatból indult ki, ám azt - eltérő vonásként - kiegészítették, illetve aktualizálták javaslataikkal, illetve vállalkozásuk sajátosságainak megfelelően. Ajánlatkérő ezért nem látta indokoltnak a Kbt. 20/A. -ának alkalmazását. A Szamosi Duó Kft. és a Golden Dagobert Kft. ajánlatát összességében, teljes terjedelmében vizsgálva kell megítélni azt a kérdést, hogy van-e a két ajánlatban azonosság, illetve hasonlóság. Jelen esetben a lakossági panaszkezelési rendszerben - ha van is hasonlóság - az a két ajánlatnak csak egy részét, egy kis szegmensét érinti, csak egy bírálati részszempontot, így az ajánlatkérő álláspontja szerint semmiféleképpen nem éri el azt a mértéket, amely miatt az ajánlatkérőnek alkalmaznia kellett volna a Kbt. 92. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, és az ajánlatkérői céllal ellentétben emiatt a teljes közbeszerzési eljárását eredménytelenné nyilvánítani. Egyéb érdekeltként a Békés Drén Kft. előadta, hogy ajánlata érvényes, a kérelmező jogorvoslati kérelme megalapozatlan. A Döntőbizottság az alábbi indokok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alapos.

18 18 Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított és folytatott le. A jogorvoslati eljárás tárgyát a közbeszerzési eljárás 2. része képezi. 1) A Döntőbizottságnak abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy ajánlatkérő jogszerűen fogadta-e el a Békés Drén Kft. ajánlatában benyújtott referenciát a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolására. A Kbt. 65. (1) szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az alkalmasság feltételeit és igazolását - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is [71. (4) bekezdése] - az ajánlatkérő kizárólag a ban meghatározott módon írhatja elő. A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni igazolható az előző legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével). A Kbt. 69. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a 66. és a 67. -ban foglaltak közül egy vagy több igazolási módot is előírhat. A Kbt. 69. (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban meg kell határozni, hogy mind a 66. -ban, mind a 67. -ban foglaltakkal összefüggő mely körülmények megléte, illetőleg hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére. A Kbt. 69. (8) bekezdése szerint az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának

19 19 igazolásához szükséges - a 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. (1)- (3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is. A Kbt. 70. (3) bekezdés második mondata szerint az ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. A Kbt. 81. (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint - ha ezt az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet. A Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. A Kbt a szerint: (1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. (2) A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal. (3) A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat.

20 20 (4) Az ajánlattevő - a (2) bekezdésben meghatározott körben - a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig. (5) A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető. (6) A hiánypótlás formájára a 70/A. (1), illetőleg (2) bekezdését kell alkalmazni, de az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban egyszerűbb formai követelményeket is előírhat. (7) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat nem módosult-e a (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütközően. A (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütköző módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. A hiánypótlás megfelelően teljesítettnek minősül akkor is, ha az csak valamely - a 70/A. (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti, vagy 70/A. (2) bekezdés a), b) pontja szerinti, vagy az ajánlatkérő által a hiánypótlási felhívásban ezekkel kapcsolatban a (6) bekezdés szerint előírt - követelménynek nem felel meg. (8) Ha a hiánypótlás keretében az ajánlattevő olyan iratot ad be, mely tartalmában megegyezik a 84. szerinti - ajánlatkérő által elvégzendő - számítási hiba javítással, azt nem kell figyelembe venni, ez nem minősül az ajánlat (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütköző módosításának, az ajánlatkérőnek a 84. szerint kell eljárnia. A Kbt. szabályozási rendszerében a jogalkotó az alkalmassági követelmények meghatározása, az alkalmasság igazolása és az alkalmasság megítélése tekintetében több, egymásra épülő és egymással összefüggő rendelkezést határozott meg. A pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását ajánlatkérőnek a felhívásában kell meghatároznia. Az ajánlattevőknek úgy kell benyújtaniuk ajánlataikat, hogy az ajánlatkérő felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelően igazolják alkalmasságukat. Az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során az ajánlattevők alkalmasságát a felhívásában előírtaknak megfelelően kell megítélnie. A Kbt szeptember 15. napjától hatályos szabályozásában kifejezetten lehetővé teszi, - a Kbt. 83. (2) bekezdésében meghatározott korlátok mellett - hogy a hiánypótlás keretében az ajánlat módosításra, kiegészítésre kerülhessen annak érdekében, hogy megfeleljen az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek. A Döntőbizottság megállapította, hogy a felhívás II.1.1) pontjában ajánlatkérő parkgondozási munkákat, fás szárú növények gondozását és játszóterek

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.251/34 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.316/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben