A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T - ot. A Döntőbizottság a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán K. u. 3-5., képviseli: Dr. Kovács Gábor ügyvéd, 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 9. II/3., a továbbiakban: kérelmező) által Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Berczi Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Berczi Norbert ügyvéd, 1011 Budapest, Fő u , a továbbiakban: ajánlatkérő) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén parkgondozási munkák ellátása, fás szárú növények gondozása, játszóterek karbantartási munkáinak ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárása második része ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 20/A. (1) bekezdését, a Kbt. 81. (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 83. (1) bekezdését és a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését. A Döntőbizottság ajánlatkérő eljárást lezáró döntését a második rész tekintetében megsemmisíti. A Döntőbizottság felhívja ajánlatkérőt, hogy a Kbt. 20/A. (1) bekezdése szerinti jelzési kötelezettségének tegyen eleget. A Döntőbizottság ajánlatkérőt Ft, azaz ötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezi. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára fizesse be. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy Ft, azaz hétszázhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg kérelmező számára a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül.

2 2 Ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, a D.861/2010. számú jogorvoslati eljárás iratai, a kérelmező jogorvoslati kérelme, ajánlatkérő érdemi észrevétele és a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő a október 4. napján feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában október 6. napján közzétett 2010/S számú ajánlati felhívásával a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott tárgyban. Ajánlatkérő felhívását a 2010/S és a 2010/S szám alatt közzétett hirdetményével módosította. A felhívás második alkalommal történő módosítására azért került sor, mivel a Döntőbizottság a december 10. napján kelt D.861/16/2010. számú jogerős határozatával megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését, ezért a Döntőbizottság ajánlatkérő ajánlati felhívásának a III.2.3) pontjában az 1. és 2. részre a legalább 1 ha területű, Békéscsaba közigazgatási területén található telephellyel való rendelkezést előíró műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételét megsemmisítette. Ajánlatkérő a felhívás II.8) pontjában biztosította a részekre történő ajánlattételt. A felhívás II.2.1) pontja az alábbiak szerint tartalmazta a teljes mennyiség adatait: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén parkgondozási munkák ellátása, fás szárú növények gondozása, játszóterek karbantartási munkáinak ellátása vállalkozási szerződés keretében. 1. rész: Park és zöldterület fenntartási munkák m2-en. A megrendelő a kiírt mennyiségtől + 60 %-ban eltérhet.

3 3 2. rész: Fás növények gondozási, eseti faápolási, védett fasorok gondozási, utcai fasorok újra telepítési, erdők fenntartási és növényvédelmi munkái. Fás növények gondozása, növényvédelme: m2 cserje, 7055 db fa (különböző fafaj) Eseti faápolás 500 db fa, védett fasor (ezüstjuhar, hárs, nyír, és japán akác) gondozása, növényvédelme: 1073 db Utcai fasorok újra telepítése, növényvédelme: 600 db évenként. Erdők fenntartási és növényvédelmi munkái: 125 ha Fák, fasorok érintésvédelmi gallyazási munkái: 1000 db. A megrendelő a kiírt mennyiségtől + 40 % -ban eltérhet. 3. rész: Összesen 72 játszótéren lévő 348 db játszószer karbantartása, 1625 m2 labdafogó háló karbantartása, 524 fm kerítés + 87 db korlát karbantartása, pad 420 db, hulladékgyűjtő edény 230 db, kerékpártartó 72 db, kerti asztal ülőkével 2 db, ivókút 15 db A megrendelő a kiírt mennyiségtől + 40 % -ban eltérhet. A felhívás II.3) pontja szerint a szerződés időtartama május 1. napjától december 31. napjáig terjed. A felhívás III.2.3) pontjában ajánlatkérő - egyebek mellett - az alábbi előírásokat tette: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: M1. A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 3 naptári évben teljesített, a közbeszerzés tárgyával összefüggő legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, és az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével), valamint a referencia igazolások eredeti vagy egyszerű másolati példányát a Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően. A referenciaigazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. M4. A Kbt. 67. (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzát.

4 4 Az alkalmasság minimumkövetelményei: M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó amennyiben együttesen nem rendelkeznek: 2. rész esetében - Az ajánlati felhívás megjelenését megelőző három naptári évben teljesített, összesen legalább egy darab, legalább nettó 1 millió forint értékben végzett fás növények gondozására vonatkozó referenciamunkával M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó amennyiben együttesen nem rendelkeznek az alábbi szakemberekkel 2. rész esetében: - Legalább 1 fő szakirányú felsőfokú (kertész/agrár/erdész) végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, - Legalább 1 fő szakirányú középfokú (kertész/agrár/erdész) végzettséggel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: Részszempont Súlyszám évre vállalt nettó ajánlati ár (forintban meghatározva): 40 Éves árváltozás mértéke a KSH által közzétett fogyasztói árindexhez képest (%-os mértékben megadva) 5 Az elvégzett munka minőség-ellenőrzési rendszerének kidolgozottsága 25 Éves erőforrás-felhasználási terv szakmai színvonala 20 Lakossági panasz-kezelési rendszer kidolgozottsága 10 A felhívás VI.3.12) pontjában ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt ában foglaltak szerint biztosította. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt január 12., az eredményhirdetés tervezett időpontját január 31., a szerződéskötés tervezett időpontját február 10. napjában határozta meg. Ajánlatkérő dokumentációt is készített útmutató, szerződéstervezet, nyilatkozatminták, feladat meghatározás tartalommal. A dokumentáció pontja előírta, hogy a szakmai ajánlatnak egyebek mellett tartalmaznia kell a lakossági panasz-kezelési rendszert.

5 5 Az értékelés módszere körében ajánlatkérő az 5. bírálati részszempont tekintetében az alábbiakat rögzítette: 5. Lakossági panasz-kezelési rendszer kidolgozottsága Ajánlatkérő a bírálat során az alábbiakat veszi figyelembe: A panasz megtételére vonatkozó tudatosság biztosítását. A panasz bejelentésére biztosítandó elérhetőséget. A panasz és a kivizsgálás dokumentálása érdekében teendő intézkedést. A szakmai/műszaki ajánlat kidolgozottságának értékelése során az ajánlatkérő számára kedvezőbb ha: Minél több ponton és formában felhívja a lakosság figyelmét, hogy panasz (a munka mennyiségével és minőségével kapcsolatos kifogás) megtételére lehetőség van. Minél több csatornán (ügyfélszolgálat, weboldal, telefon) fogadják a panasz bejelentéseket. A bejelentett panasz rögzítésére és kivizsgálásra vonatkozó belső szabályok minél világosabbak, gyorsabb kivizsgálást biztosítanak, az utólagos módosítást kizáró módon történik a dokumentálás, melybe való betekintésre az ajánlatkérő minél több hozzáférési ponton betekinthet. A dokumentációban kiadott iratminták között szerepeltek az alábbiak: 5. számú melléklet: nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint 6. számú melléklet: nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint 7. számú melléklet: nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerint 8. számú melléklet: nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerint 12. számú melléklet: referenciák ismertetése 15. számú melléklet: nyilatkozat a megkötendő szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről A dokumentáció IV. fejezete tartalmazta a feladat meghatározást, a 2. rész tekintetében az alábbiak szerint: 2. RÉSZ: Fás szárú növények gondozása 1. Dokumentáció tárgya: Békéscsaba közterületein megtalálható fás szárú növények gondozása 1.1. Jelen dokumentáció tárgyi tartalma: Védett fasorok gondozása Erdők fenntartása Eseti fakitermelés, metszés, gallyazás Utcai fasorok újratelepítése

6 6 A közölt adatok és azok fenntartásának színvonala a város területeinek átépítése (pl. belváros revitalizáció) és városfejlesztési okok miatt megváltozhat. A megrendelő a kiírt mennyiségtől eltérően + 40%-os mennyiségi eltérést alkalmazhat. 2. Feladat meghatározás: 2.1.Védett fasorok gondozása A fenntartandó helyi védettségű fasorokat az A jelű mellékletben ismertetjük A helyi védettségű fasorok évenként szükséges fenntartási munkái nagyságrendjének megállapítása érdekében tárgyi év október 1-ig helyszíni bejárást kell tartani. A bejáráson a vállalkozó mellett a megbízónak, a természetvédelmi hatóság képviselőjének, és a műszaki ellenőrnek kell részt venni. A résztvevők határozzák meg a tárgyi évben szükséges feladatokat, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek. A rögzített feladatok ellátását tárgyi év december 31-ig be kell fejezni A tárgyi évi munkálatok engedélyeztetése a természetvédelmi hatósággal a vállalkozó feladata A szerződéses időszak alatt újonnan védetté nyilvánított fasorok, fák ápolási munkáit a vállalkozó köteles ellátni A vállalkozónak tekintettel a fasorok idős korára nagyrészt a fák száradékolását kell elvégezni. Az egyéb munkák elvégzésének szükségességére a vállalkozó köteles a megbízó figyelmét felhívni Rendkívüli esetben a fák vegetációs időben történő zöldmetszését 30 napon belül a megbízó kérésére el kell végezni Rendkívüli eseménnyel (pl.: viharkárral kapcsolatos munkákat, balesetveszélyes fa gallyazását, kitermelését) összefüggő munkákat soron kívül el kell látni, majd a természetvédelmi hatóság felé jelezni kell azt Erdők fenntartása Vállalkozónak a jelen ajánlattételi dokumentáció térkép mellékletében ( B melléklet) szereplő üzemtervezett erdőkben kell a szükséges erdőművelési munkákat elvégezni A szerződéses időszak alatt a megbízó a vállalkozóval és a műszaki ellenőrrel évente egy alkalommal rögzíti a tárgyi évi tervezési és kivitelezési munkálatokat és azok elvégzésének határidejét A munkálatok végzéséhez szükséges fakitermelési tervet és az állami támogatás igényléséhez szükséges költségvetést évente egy alkalommal el kell készíteni és azt engedélyeztetés céljából az illetékes Erdőfelügyelőséghez el kell juttatni A vállalkozónak a fenntartott erdőkben végzett mindennemű munkálatról a műszaki ellenőrt és a mezőőröket értesítenie kell. A munkálatok során az

7 7 erdők területén tapasztalt rendellenességeket az építési naplóban rögzíteni kell, és a szükséges hatósági intézkedéseket meg kell tenni Az erdőművelési munkák során az 5 cm-nél vastagabb faanyagot el kell távolítani a területről. A nyiladékok, utak területén az 5 cm alatti faanyag sem tárolható A kivitelezési munkák elkészülte után egy helyszíni bejárást kell tartani. A bejáráson a vállalkozó mellett a területileg illetékes Erdőfelügyelőség képviselőjének, a megbízónak és a műszaki ellenőrnek kell részt vennie. A munkák átvételéről az Erdőfelügyelőség képviselője műszaki átvételi jegyzőkönyvet készít Az egészségügyi vágás során kitermelt faanyagra igényt tart A rendkívüli eseménnyel (pl. viharkárral, balesetveszéllyel) kapcsolatban kért erdészeti munkák elvégzését a nyiladékok és az utak mentén soron kívül el kell végezni Eseti fakitermelés, gallyazás, metszés Az eseti fakitermelési, gallyazási, metszési munkák elvégzése a város egész területén ellátandó feladat. A megrendelő által kért fakitermelési munkákat 30 napon belül köteles a vállalkozó elvégezni A vállalkozó részére átadott fakitermelési és gallyazási munkák árbesorolását a munkavégzés elkezdése előtt a műszaki ellenőrnek le kell adni A lakosság által bejelentett munkákat a helyszínen a bejelentővel előzetesen egyeztetni kell A fakitermelési munkákat a tuskó kiszedésével kell elvégezni. A közművek, burkolatok, járda, úttest, stb. közelében műszaki és biztonsági szempontok miatt a tuskó kiszedésétől el lehet tekinteni. Ebben az esetben a tuskót terepszint alá kell vágni, és azt korhadást elősegítő anyaggal le kell kezelni Téli fagyos időszakban fakitermelés esetén a tuskó kiszedés határidejét a műszaki ellenőr jogosult meghosszabbítani A fakitermelés során kikerülő minimum tűzifa minőségű faanyagot a vállalkozó a megrendelő által a város területén belül kijelölt helyszínre szállítja A rendkívüli eseménnyel (pl. viharkárral kapcsolatos munkákat, balesetveszély elhárítása) kapcsolatos fakitermelési vagy gallyazási munkákat a város területén a vállalkozónak soron kívül el kell végeznie. Ebben az esetben a munkálatokat a Közigazgatási Osztálynak és a megbízónak utólagosan be kell jelenteni A gallyazási munkák során keletkezett 5 cm-nél nagyobb vágási sebeket sebkezeléssel kell ellátni Közérdekű bejelentésre, vagy a szerződést érintő megbízói kérésre a területen a fa cserje ápolási munkát 30 napon belül el kell végezni Baleseti szempontok miatt tárgyi év május 1-ig a fenntartott területeken, - azt követően közérdekű bejelentésre vagy megbízói kérésre - a száraz fák,

8 8 cserjék kitermelését a vállalkozónak el kell végeznie. A területet egész évben folyamatosan ellenőrizni kell, és felderítés alapján kell a száraz fákat kivágni A tömegközlekedési útvonalak fasoraival kapcsolatos eseti zöldmetszést a vállalkozónak az utak üzemeltetését végző vállalkozó és a megrendelő jelzése alapján soron kívül el kell végeznie. A közút határán belüli területeken - gyalogjárdák, kerékpárutak, útpadkák, stb. - a forgalom biztonságát (űrszelvényt, látóháromszöget, látótávolságot, stb.) zavaró növényzetet az útfelügyelő bejelentésétől számított 8 órán belül el kell végezni Munkavégzésre csak a műszaki ellenőr tájékoztatásával kerülhet sor. A vállalkozónak a tájékoztatási és naplóvezetési kötelezettsége van a megbízóval szemben Vállakozó a mindenkori érvényes szabványok és szakmai ajánlásokban előírtak alapján végezheti munkáját A metszések során keletkező 5 cm-nél nagyobb átmérőjű sebek esetén sebkezelést kell alkalmazni Utcai fasorok újratelepítése A vállalkozó feladata évi 600 db földlabdás fa telepítése és a fiatal fasorok 2 évi gondozása A jelen kiíráshoz csatolt C jelű melléklet tartalmazza az új telepítési feladatokat, amit a középtávú utcafásítási terv felhasználásával állítottunk össze. Mivel e terv csak koncepciószinten foglalkozik a feladat meghatározásával, ezért a vállalkozónak kell az éves kiviteli tervet összeállítani tárgyi év június 15-ig A vállalkozónak kell az éves fásítási terv telepítési munkái során érintett közműveket az azokat üzemeltetőkkel és az útügyi hatóssággal egyeztetni Az éves tervbe beállított, utcánként kiültetendő darabszámot a helyszíni bejárást követően a Vállalkozó állapítja meg A fásítási tervtől eltérő fafaj, vagy méret csak a megbízó hozzájárulásával tervezhető Fásítás csak engedélyezett faiskolából származó és megfelelő méretű (10/12-es méret) növényanyaggal végezhető. Különösen fontos a megfelelő korona magasság az oltott (szemzett) gömbfák esetében (törzsmagasság 2,2 m). Az elültetendő csemetéket két irányú karózással és kötözéssel kell ellátni Műszaki problémák (pl. a közművek közelsége), illetve lakossági tiltakozás miatt elmaradó munkák esetén a középtávú utcafásítási terv következő évi feladatai teljesítendők. Az ültetést megelőző feladatok: Az ültetést megelőző fasorcserével kapcsolatos feladatok ellátása a vállalkozó feladata. A lakosság és a helyi média informálása az éves fásítási terv elkészültét meg kell előzze A fasorcserével kapcsolatban kitermelendő fák mennyiségét vállalkozó állapítja meg, majd a Közigazgatási Osztálynak - lakossági egyetértés mellett - a

9 9 szükséges fakitermelési engedély kérelmét benyújtja. Csak az engedély kézhezvétele után és a tárgyi évre vonatkozó fásítási terv birtokában kezdhető meg a leváltásra kerülő fák kivágása és a terület ültetésre való előkészítése A fasor csere során kitermelésre kerülő faanyagra (5 cm átmérőtől) a megrendelő igényt tart. Telepítéssel kapcsolatos előírások: Vállalkozó a növénytelepítést 2 éves garanciával végzi el A garanciális időn belül (az ültetést követő 1 év után) a vállalkozó gondoskodik a teljes fasor pótlásáról, - kivétel a szándékosan okozott károkkal kapcsolatos hiányokat - az elültetett csemeték 1 éves eredési garanciája mellett A nem megfelelő törzsmagasságban kihajtó oltott fafajok esetén (visszafagyott, kitört, stb.) faegyedek cseréjéről a vállalkozónak kell gondoskodni A vállalkozó az elültetett fák karózását két irányú rögzítéssel oldja meg Ajánlattevő a telepített új fasorok kezdő és végső, továbbá a jellemző töréspontok geodéziai beméréséről és a hivatalnak történő átadásáról köteles a fasor műszaki átadás átvételi eljárásáig gondoskodni. 2.5.Általános feladatok: A vállalkozónak a szándékos, illetve harmadik fél által okozott károk esetén a megbízót és műszaki ellenőrt egyidejűleg értesíteni, és az építési naplóban a károkozás tényét rögzíteni szükséges. A károkozás mértékétől függően a megrendelő, a vállalkozó és a műszaki ellenőr közösen döntenek a feljelentés megtételéről. A károk helyreállítását be kell ütemezni és a megbízó jóváhagyása esetén azt külön díjazás ellenében el kell végezni Vállalkozó a mindenkor érvényes szabványok és szakmai ajánlásokban előírtak alapján végezheti munkáját Amennyiben a fenntartandó területen más kivitelező vagy az ingatlantulajdonos elvégzi a szerződés tárgyába tartozó munkát úgy a kivitelező által elmaradó munka értéke levonásra kerül illetve helyette új feladat kerül meghatározásra Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát meghaladó felújítási munkák szükségességéről a megbízó részére tárgyi év október 15-ig adjon javaslatot A jelen kiírásban meghatározott munkákon felüli többletmunkát a vállalkozó kizárólag a megbízó írásos jóváhagyása alapján végezhet Vállalkozó minden munkát csak 100%-os készültségben adhat át. A munkálatokkal kapcsolatban keletkező nyesedéket, hulladékot a közterületről 48 órán belül el kell szállítani A szakszerűtlenül vagy nem elvégzett munka miatt jelentkező plusz - vagy felújítási munka igény költsége a vállalkozót terheli Vállalkozóval a szerződést január december 31. közötti időtartamra kötjük meg tételes elszámolással.

10 Mennyiségi hiányosság esetén az elmaradt munka költsége nem kerül kiegyenlítésre, azaz az esedékes számlából a vállalkozó által megadott egységáron a munka értéke levonásra kerül. Az ütemtervben szereplő munkák elmaradása mennyiségi hiányosságnak tekintendő. Vállalkozó az ütemezett munka egy hónapon belüli pótlása esetén a munkát a vállalási díj 90%-ért köteles elvégezni. A további késedelmes teljesítés esetén harminc naponként 10%-os a levonást eszközölhet, illetve érdekmúlást jelenthet be a megbízó A műszaki ellenőrzés főbb szempontjain túl a szerződés tárgyába tartozó munkák a következő szempontok alapján is ellenőrzésre kerülnek. Az esetleges hiányosságok miatt a műszaki ellenőr az alábbiakban jelzett %-os minőségi levonást fogja eszközölni. A levonás vetítési alapja a havi esedékes számla végösszege. A fel nem sorolt hiányosságokkal kapcsolatos levonás egyedileg kerül elbírálásra. - Ütemtervtől indokolatlanul eltérő munkavégzés esetén (időjárási viszony indokolt lehet, ha arról a műszaki ellenőr tud): -5% - A fenntartási munkák folyamatosságának hiánya esetén: -5% - Erdészeti hatóság negatív szakvéleménye alkalmával. -5% - Nem megfelelő szakszerűséggel végzett fakezelési munka esetében: -10% - Nem megfelelő szakszerűséggel végzett faültetési munka esetén: -10% - Eseti fakitermelési és gallyazási munkák nem megfelelő időben és minőségben történő elvégzésekor: -10% - A munkavégzésre megadott határidők túllépése esetén: -10% A műszaki ellenőr a munkavégzés során tapasztalt hiányosságokat dátummal ellátott fényképpel dokumentálja és a havi teljesítésigazolásokhoz csatolja. 3. Egyéb feltételek: 3.1.Ajánlattevő a tevékenységét a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kell, hogy végezze. Központi jogszabályok: évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről évi LV. törvény a termőföldről évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény a természet védelméről évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről és az erdővédelemről szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról Helyi jogszabályok: 11/1999. (IV. 22.) önkorm. rendelet a közterületek rendjéről

11 11 A 2. részre ajánlatot nyújtott be a Békés Drén Kft., a Golden Dagobert Kft., Klemm Ferenc egyéni vállalkozó, a Szamosi Duó Kft. és a kérelmező. A Békés Drén Kft. ajánlata az alábbi releváns részeket tartalmazta: A Békés Drén Kft. ajánlatának 8. oldalán nyújtotta be a dokumentációban 5. számú mellékletként meghatározott, Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot, mely szerint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben fás szárú növények gondozása és lakossági panaszkezelés ügyfélszolgálat, honlap üzemelés területén kívánt igénybe venni alvállalkozókat. Az ajánlat 9. oldalán található a dokumentációban 6. számú mellékletként előírt, Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat, mely szerint a Békés Drén Kft. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A Békés Drén Kft. az ajánlat 10. oldalán nyújtotta be a dokumentáció 7. számú mellékletében kiadott, a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot, mely szerint a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet nem kíván igénybe venni. Az ajánlat 11. oldalán található a dokumentáció 8. számú mellékleteként előírt, Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat, mely szerint a Békés Drén Kft. a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek a FEED-ORG Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel, mint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt kívánt megfelelni. Az ajánlat 51. oldalán található a dokumentáció 12. számú mellékleteként kiadott iratminta szerint a referenciák ismertetése, amelyben a FEED-ORG Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. egy referenciája szerepel. A megrendelő neve és címe: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., 6720 Szeged, Klauzál tér 1., a nettó szerződéses összeg Ft, a teljesítés ideje január 1. és december 31. napja közötti időszak, a teljesítés helye az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Békés megyei területe, a teljesítés tárgya az EDF DÉMÁÉSZ Hálózati Elosztó Kft. Békés megyei szolgáltatási területén szükségessé váló gallyazási, nyiladéktisztítási vagy egyéb fakarbantartási feladatok. Az ajánlat oldalán található az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. által november 15. napján kiállított referenciaigazolás, mely szerint Békés megyei szolgáltatási területén szükségessé váló gallyazási, nyiladéktisztítási, vagy egyéb fakarbantartási feladatokat folyamatosan, évben a FEED- ORG Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. vállalkozási keretszerződés alapján végezte, a szerződés műszaki tartalma az alábbi volt: Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. szolgáltatási területén, a szerződésben vállalt alállomási körzetek nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatai mentén a jó minőségű villamos energia szolgáltatás érdekében a

12 12 biztonsági övezet fenntartása miatt szükségessé váló gallyazási, nyiladéktisztítási, vagy egyéb fakarbantartási feladatok (biztonsági övezet karbantartása) folyamatosan. Az ajánlat 62. oldalán benyújtott, a dokumentáció 15. számú melléklete szerinti nyilatkozatban a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez két bevonni kívánt szakember, illetve vezető került feltüntetésre. K. E. kertészmérnök 20 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, betöltendő pozíciójaként fás növények gondozásában szakmai irányítás került feltüntetésre. O. S.-né kertészeti szakközépiskolát végzett, 37 év szakmai gyakorlattal bír, betöltendő pozíciójaként fás növények gondozásában operatív irányítás szerepelt. Az ajánlat oldalán kerültek csatolásra a fenti két szakember iskolai végzettségét tanúsító bizonyítványok, oklevelek másolatai. Az ajánlat 68. oldalán található K. E. önéletrajza, amely - egyebek mellett - tartalmazza, hogy nevezett nyugdíjas vállalkozó. A 69. oldalon levő nyilatkozat szerint K. E. kijelentette, hogy nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződésben való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Az ajánlat 70. oldalán található O. S.-né önéletrajza, mely szerint nevezett szakember óta a TESZT Kft.-nél főfoglalkozásban gazdasági ügyintéző óta egyéni vállalkozó. E szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlat 71. oldala tartalmazza, mely szerint nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződésben való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A Szamosi Duó Kft. ajánlatának oldalain nyújtotta be panaszkezelési szabályzatát, melynek készítőjeként és aláírójaként Sz. A. ügyvezető került feltüntetésre. A Golden Dagobert Kft. az ajánlat oldalain nyújtotta be panaszkezelési szabályzatát, melyen készítőjének neve nem szerepel. A szabályzatot R. D. L. ügyvezető írta alá. Mindkét szabályzat bevezető részében rögzítette a panaszkezelési szabályzat meghatározását, a szabályzatokban azonos struktúrában és tartalommal részletezték a panasz, a panaszos, a panaszügyintézését ellátó szakmai terület meghatározását, a panasz rögzítését, a panaszügy intézésének folyamatát, a panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendőket. Ajánlatkérő január 25-én hiánypótlásra hívta fel a Golden Dagobert Kft.- t, és Klemm Ferenc egyéni vállalkozót. Az ajánlatok értékelését tartalmazó, február 2. napján készült szakvélemény pontjában tartalmazta a panasz és a kivizsgálás dokumentálása érdekében teendő intézkedések vonatkozásában tett megállapításokat, rögzítette, hogy a Golden Dagobert Kft. és a Szamosi Duó Szolgáltató és Tanácsadó Kft. közel azonos lakossági panaszkezelési

13 13 szabályzataiban a bejelentett panasz rögzítésének és kivizsgálásának ügymenete (5. és 6. pontok) áttekinthető és jól kidolgozott, biztosítja a gyors ügyintézést. Külön erőssége a szabályzatoknak a panaszügyek utólagos értékelésének, elemzésének ismertetett rendszere (7. pontok). A megajánlott panaszkezelési szabályozásokban az utólagos módosítást kizáró garanciák beépítettek (pl. telefonon felvett panaszok esetében hangfelvételek készítése és megőrzése, hitelesített jegyzőkönyvek alkalmazása). A Golden Dagobert Kft. által bemutatott szabályzat 7.1. pontja röviden kitér a vonatkozó panaszdokumentációk megrendelő felé történő bemutatásának lehetőségére - de részletesebb szabályozás ismertetésére nem kerül sor -, ugyanakkor a Szamosi Duó Kft. benyújtott panaszkezelési szabályozása nem tartalmaz információt ebben a vonatkozásban. Ajánlatkérő január 28. napján az eredményhirdetést március 1. napjára, a szerződéskötést pedig március 11. napjára halasztotta. A március 1-én megtartott eredményhirdetésen a második rész nyerteseként a Békés Drén Kft. került kihirdetésre, ajánlatkérő Klemm Ferenc egyéni vállalkozó és a Golden Dagobert Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánította. A Golden Dagobert Kft. esetében az érvénytelenség indokát az képezte, hogy az ajánlatban becsatolt évre vonatkozó beszámoló mérleg-kimutatása szerint a mérleg szerinti eredménye negatív, ezért az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Kérelmező március 4-én betekintett a másik három ajánlatba, ezután március 7-én előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyet ajánlatkérő március 10-én elutasított. Kérelmező március 16. napján nyújtott be jogorvoslati kérelmet, amelyben kérte a jogsértés megtörténtének a megállapítását, ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének a megsemmisítését, ajánlatkérő kötelezését költségeinek megtérítésére, továbbá ideiglenes intézkedésként az eljárás felfüggesztésének az elrendelését és a szerződéskötés megtiltását. 1) Kérelmező előadta, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények meghatározásánál előírta, hogy rendelkezni kell legalább egy darab, legalább nettó 1 millió forint értékben végzett fás növények gondozására vonatkozó referenciamunkával. Az iratbetekintés során megállapította kérelmező, hogy a Békés Drén Kft. ennek az alkalmassági követelménynek 10% alatti alvállalkozója, a FEED-ORG Bt. referenciamunkájával kívánt megfelelni. A cég az EDF DÉMÁSZ Kft. részére

14 14 végzett különböző munkákat. Az EDF DÉMÁSZ Kft. nem fás szárú növények gondozására szerződik partnereivel, hanem elektromos vezetékek karbantartására. A munka során az elektromos vezetékek védelme érdekében kell a közelükben lévő fákat gallyazni, illetve kivágni, kiirtani. A kérelmező, mint szakcég, maga is ellát ilyen tevékenységet, egyes villamosvezetékek környékén végez munkákat, ezek tipikusan a vezetékekbe benyúló ágak eltávolítását jelentik, nem végez e tekintetben permetezési, növényvédelmi feladatokat, amelyek viszont jelen közbeszerzési eljárás második részének a tárgyát képezik. A nyiladéktisztítási feladatoknak semmi köze nincs a kertészethez, abban az esetben, amennyiben a meghatározott helyen lévő fák veszélyeztetik az áramellátás biztonságát, ott egyértelműen irtási feladatokat kell elvégezni. A gallyazási munkák elvégzése során pedig meghatározott méretű, ún. kocka alakú formában kell a felnövő fák villanyvezetékhez közeli, vagy abba belenövő ágait eltávolítani az áramszolgáltatás biztonsága érdekében. A kérelmező álláspontja szerint ez nem olyan jellegű feladat, amely kertészeti szakértelmet igényel. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát fa karbantartási feladatok elvégzése, ellátása képezi, amely feladatok elvégzésénél különös tekintettel kell lenni arra, hogy a fa karbantartás során történő beavatkozások után is biztosítani kell e növények esztétikus megjelenését, valamint az egyes fafajták esetében azok jellemző növénytani, növényvédelmi sajátosságaira, tulajdonságaira tekintettel kell a szükségessé váló feladatokat elvégezni, tehát nem hasonlítható össze a gallyazási munkák egyszerű elvégzésével, amelyet a referencia tartalmaz az áramszolgáltató biztonsági munkáival összefüggésben. A kérelmező álláspontja az, hogy fás növények gondozási munkáira vonatkozó valamennyi munkanem elvégzését igazoló referencianyilatkozatot vagy referenciaigazolást kellett volna becsatolni, valamennyi, az ott felsorolt munkanemre, részfeladatra vonatkozóan kellett igazolni a műszaki, illetőleg a szakmai alkalmasságot. Kérelmező álláspontja szerint a Békés Drén Kft. a második rész vonatkozásában az M1. pont szerint műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételt nem igazolta, azonban a referenciaigazolás meg nem felelősége a Békés Drén Kft. ajánlatának olyan hiányosságát képezi, amely a Kbt szeptember 15. napja után hatályos rendelkezései szerint hiánypótlással orvosolható lehet. 2) Kérelmező előadta, hogy ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság minimumkövetelményeiben előírta azt is, hogy rendelkezni kell legalább 1 fő szakirányú felsőfokú (kertész/agrár/erdész) végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel és legalább 1 fő szakirányú középfokú (kertész/agrár/erdész) végzettséggel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A Békés Drén Kft. két szakembereként K. E.-t és O. S.-nét nevezte meg.

15 15 A szakemberek önéletrajzából kiderült, hogy egyikük sem áll a Békés Drén Kft. alkalmazásában, hanem egyéni vállalkozók nyugdíj, illetve egy másik munkahely mellett. Becsatolták szándéknyilatkozatukat, hogy nyertesség esetén részt fognak venni a munkák kivitelezésében, azonban a Békés Drén Kft. nem jelölte meg őket sem 10 % feletti, sem 10 % alatti alvállalkozónak, sem erőforrást nyújtó szervezetnek. Amennyiben a két szakember nem az ajánlattevő alkalmazottja, akkor csak a felsorolt három lehetőség valamelyike alapján nevezhette volna meg a Békés Drén Kft. a szakembereket. Azt nem vitatta a kérelmező, hogy a Békés Drén Kft. ajánlatában megnevezett szakemberekkel a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság megfelelő igazolása lehetséges. Egyik szakember sem áll munkaviszonyban a Békés Drén Kft.-vel, azonban az ajánlat megjelöli 10 % alatti alvállalkozói tevékenység szerint a fás szárú növények gondozását, mint feladatot. A kérelmező álláspontja szerint a szakemberek közreműködése mikéntjének tisztázása után került volna abba a helyzetbe az ajánlatkérő, hogy amennyiben lehetséges, alkalmazza a hiánypótlás intézményét a Kbt szeptember 15. napja után hatályos szabályok szerint és ezután döntsön a Békés Drén Kft. ajánlatának érvényessége kérdésében. 3) Kérelmező előadta, hogy az iratbetekintés során észlelte, hogy a Szamosi Duó Kft. és a Golden Dagobert Kft. szakmai ajánlatában a lakossági panaszkezelési rendszer nagyon hasonló, szinte ugyanazon tartalommal készült, a két szabályzat felépítésében minimális eltérés mutatkozik, mondatszerkezeteik és azok tartalma feltűnő hasonlóságot mutat, bizonyos mondataik szóról szóra megegyeznek, tartalmuk lényegében azonos. Kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérőt terhelő kötelezettség a Kbt. 20/A. (1) bekezdése szerint, hogy amennyiben a versenytörvény megsértését észleli, vagy azt alapos okkal feltételezi, a bizonyosság szerzés hiányában is, már a feltételezés alapján eljárást kezdeményezzen a Gazdasági Versenyhivatalnál, azonban ezt ajánlatkérő elmulasztotta, ezzel a magatartásával valósított meg jogsértést. Jelen esetben a Kbt. 20/A. (2) bekezdés a) pontját jelölte meg ezen okként a kérelmező, mivel a tárgybani közbeszerzési eljárásban benyújtott legalább két ajánlat tartalma az ajánlati felhívás és a dokumentáció követelményeit meghaladó mértékben azonos vagy hasonló. Kérelmező ismertette, hogy ajánlatkérő előzetes vitarendezési kérelmére adott válaszában azt közölte, hogy a kérelmező által említett hasonlóságot nem észlelte, ugyanakkor a műszaki ajánlatokról készített szakvélemény is kérelmező álláspontját támasztja alá, rögzíti, hogy a két lakossági panaszkezelési szabályzat közel azonos, tehát a szakvélemény készítője észlelte, hogy a két cég ugyanazt a lakossági panaszkezelési szabályzatot adta be ajánlatában. Kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérőnek a Kbt. 20/A. (2) bekezdés a) pontjában írtak megvalósulása és a Kbt. 1. -ának megsértése miatt mindkét ajánlat érvénytelenségét kellett volna megállapítania a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja szerinti érvénytelenségi ok alapján, e két ajánlat egyéb módon nem felelt

16 16 meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő azzal, hogy nem nyilvánította érvénytelenné a Szamosi Duó Kft. ajánlatát, hanem azt érvényesként elbírálta, megsértette a Kbt. 88. (6) bekezdését is. Ajánlatkérő észrevételében a megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte. 1) Ajánlatkérő előadta, hogy a felhívásban fás növények gondozására vonatkozó referenciát írt elő alkalmassági követelményként. Ezen túlmenően nem határozta meg azon tevékenységeket, kritériumokat, amelyek a fás növények gondozásának megfelelnek. A Békés Drén Kft. ajánlatában becsatolt, EDF DÉMÁSZ Kft. által kiállított referenciaigazolás szerint az ellátott feladat teljesítésének műszaki tartalmát a jó minőségű villamos energia szolgáltatás érdekében a biztonsági övezet fenntartása miatt szükségessé váló gallyazási, nyiladéktisztítási, vagy egyéb fakarbantartási feladatok képezték. Álláspontja szerint a felhívás a II.2.1) pontjában, a második részben részletezett fás növények gondozási munkái közül bármelyiknek az elvégzését igazolhatta a referencia, azt megfelelőnek kellett elfogadnia, tekintettel arra, hogy a felhívásában azt írta elő, hogy a közbeszerzés tárgyával összefüggő szolgáltatások ismertetését kéri és nem tett további részletező előírásokat a vonatkozásban, hogy mit ért a fás növények gondozására vonatkozó referenciamunkán. Jelen esetben a referenciában szereplő munkanemek, a gallyazási, nyiladéktisztítási, fakarbantartási feladatok egyértelműen megfeleltek az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, fák gondozására vonatkozó munkák elvégzését igazolták. A fák érintésvédelmi gallyazási munkái során is csak indokolt mértékű beavatkozás lehet a megengedett, tekintettel az esetlegesen idegen tulajdonban álló növényzetre, csak a szükséges mértékű gallyazási munkák elvégzése lehetséges, amelyek szintén igénylik a megfelelő szakértelem meglétét. Kérelmező azon kijelentése, hogy az EDF DÉMÁSZ Kft. részére ilyen munkát nem kell végezni minden alapot nélkülöz, hiszen az elvégzendő munka fajtájára vonatkozó nyilatkozatot egyedül a referenciaadó tehet, annak megítélésére kizárólag a referenciaigazolás kiállítójának lehet jogosultsága. Álláspontja szerint a fenti tevékenységek megfelelnek az ajánlati felhívásban meghatározott fás növények gondozása követelményének. 2) Ajánlatkérő álláspontja szerint az a tény, hogy a Békés Drén Kft. ajánlatában megjelölt szakemberek önéletrajzuk szerint egyéni vállalkozók, önmagában nem zárja ki, hogy munkaviszonyban álljanak az ajánlattevővel, vagy az ajánlatban megjelölt, az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfeleléshez igénybe venni kívánt 10 % alatti alvállalkozóval. Sem az ajánlati felhívásban, sem az ajánlati dokumentációban nem írta elő, hogy ajánlattevőknek igazolniuk kell, hogy az ajánlatukban bemutatott szakemberek

17 17 munkaviszonyban állnak az ajánlattevővel, vagy az ajánlatban bemutatott alvállalkozókkal és ilyen kötelezettséget a Kbt. rendelkezései sem írnak elő. Az ajánlatok bírálata során nem követelhetett meg többlet igazolási módot, ez ellentétes lenne a Kbt. rendelkezéseivel. Abból a körülményből, hogy a megnevezett szakemberek önállóan nem kerültek alvállalkozóként megjelölésre, arra a következtetésre jutott, hogy a szakemberek nem alvállalkozóként vesznek részt a Békés Drén Kft. nyertessége esetén a szerződés teljesítésében. A bemutatott szakemberek mindenben megfeleltek az előírt alkalmassági követelményeknek, megfelelően igazoltnak értékelte a Békés Drén Kft. műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát a szakemberek vonatkozásában. 3) Ajánlatkérő előadta, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírt bírálati részszempontokra vonatkozó szakirodalom, szakmai anyagok, valamint az ügyben igénybe vehető tanácsadás minden ajánlattevő számára könnyen elérhető az internet segítségével vagy más törvényes módon. Az a tény, hogy a szakmai ajánlatok nagyon hasonlónak tűnhetnek, önmagában még nem alapozza meg a Tpvt ának megsértését, hiszen a szakmai ajánlat általános vonásait illetően különböző ajánlattevők törvényesen támaszkodhatnak azonos forrásra. A kérelmező nem tért ki az általa hivatkozott szakvélemény azon megállapításaira, amelyek a két ajánlat vonatkozó részének - a lakossági panaszkezelési rendszer kidolgozottsága bírálati részszempontra vonatkozó - eltéréseit ismerteti. Ezek lényege, hogy mindkét ajánlattevő egy általános panaszkezelési szabályzatból indult ki, ám azt - eltérő vonásként - kiegészítették, illetve aktualizálták javaslataikkal, illetve vállalkozásuk sajátosságainak megfelelően. Ajánlatkérő ezért nem látta indokoltnak a Kbt. 20/A. -ának alkalmazását. A Szamosi Duó Kft. és a Golden Dagobert Kft. ajánlatát összességében, teljes terjedelmében vizsgálva kell megítélni azt a kérdést, hogy van-e a két ajánlatban azonosság, illetve hasonlóság. Jelen esetben a lakossági panaszkezelési rendszerben - ha van is hasonlóság - az a két ajánlatnak csak egy részét, egy kis szegmensét érinti, csak egy bírálati részszempontot, így az ajánlatkérő álláspontja szerint semmiféleképpen nem éri el azt a mértéket, amely miatt az ajánlatkérőnek alkalmaznia kellett volna a Kbt. 92. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, és az ajánlatkérői céllal ellentétben emiatt a teljes közbeszerzési eljárását eredménytelenné nyilvánítani. Egyéb érdekeltként a Békés Drén Kft. előadta, hogy ajánlata érvényes, a kérelmező jogorvoslati kérelme megalapozatlan. A Döntőbizottság az alábbi indokok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alapos.

18 18 Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított és folytatott le. A jogorvoslati eljárás tárgyát a közbeszerzési eljárás 2. része képezi. 1) A Döntőbizottságnak abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy ajánlatkérő jogszerűen fogadta-e el a Békés Drén Kft. ajánlatában benyújtott referenciát a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolására. A Kbt. 65. (1) szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az alkalmasság feltételeit és igazolását - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is [71. (4) bekezdése] - az ajánlatkérő kizárólag a ban meghatározott módon írhatja elő. A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni igazolható az előző legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével). A Kbt. 69. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a 66. és a 67. -ban foglaltak közül egy vagy több igazolási módot is előírhat. A Kbt. 69. (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban meg kell határozni, hogy mind a 66. -ban, mind a 67. -ban foglaltakkal összefüggő mely körülmények megléte, illetőleg hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére. A Kbt. 69. (8) bekezdése szerint az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának

19 19 igazolásához szükséges - a 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. (1)- (3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is. A Kbt. 70. (3) bekezdés második mondata szerint az ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. A Kbt. 81. (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint - ha ezt az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet. A Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. A Kbt a szerint: (1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. (2) A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani: a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát; d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal. (3) A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat.

20 20 (4) Az ajánlattevő - a (2) bekezdésben meghatározott körben - a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig. (5) A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető. (6) A hiánypótlás formájára a 70/A. (1), illetőleg (2) bekezdését kell alkalmazni, de az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban egyszerűbb formai követelményeket is előírhat. (7) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat nem módosult-e a (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütközően. A (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütköző módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. A hiánypótlás megfelelően teljesítettnek minősül akkor is, ha az csak valamely - a 70/A. (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti, vagy 70/A. (2) bekezdés a), b) pontja szerinti, vagy az ajánlatkérő által a hiánypótlási felhívásban ezekkel kapcsolatban a (6) bekezdés szerint előírt - követelménynek nem felel meg. (8) Ha a hiánypótlás keretében az ajánlattevő olyan iratot ad be, mely tartalmában megegyezik a 84. szerinti - ajánlatkérő által elvégzendő - számítási hiba javítással, azt nem kell figyelembe venni, ez nem minősül az ajánlat (2) bekezdés a)-d) pontjaiba ütköző módosításának, az ajánlatkérőnek a 84. szerint kell eljárnia. A Kbt. szabályozási rendszerében a jogalkotó az alkalmassági követelmények meghatározása, az alkalmasság igazolása és az alkalmasság megítélése tekintetében több, egymásra épülő és egymással összefüggő rendelkezést határozott meg. A pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását ajánlatkérőnek a felhívásában kell meghatároznia. Az ajánlattevőknek úgy kell benyújtaniuk ajánlataikat, hogy az ajánlatkérő felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelően igazolják alkalmasságukat. Az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során az ajánlattevők alkalmasságát a felhívásában előírtaknak megfelelően kell megítélnie. A Kbt szeptember 15. napjától hatályos szabályozásában kifejezetten lehetővé teszi, - a Kbt. 83. (2) bekezdésében meghatározott korlátok mellett - hogy a hiánypótlás keretében az ajánlat módosításra, kiegészítésre kerülhessen annak érdekében, hogy megfeleljen az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek. A Döntőbizottság megállapította, hogy a felhívás II.1.1) pontjában ajánlatkérő parkgondozási munkákat, fás szárú növények gondozását és játszóterek

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.775/8/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód: Korrigendum: 21. sz. főút Nógrád megye V, szakaszán, a 41+500-48+100 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Tervezési szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Székesfehérvár, Balatoni út 6. Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281 MÁK 10029008-01712041 Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 024 Budapest, Margit krt. 85. 525 Pf.: 66. Tel.: 06-/336-7776, fax: 06-/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.355/0/20. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 3-as villamos vonalán felújítás; Napfény utcai útátjáró és a csatlakozó ívek teljes felépítménycseréje (eljárás száma: BKV Zrt. TB-91/16) 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Őrzés-védelmi szolgáltatás és tűzjelző valamint kamerás megfigyelő és riasztó/vagyonvédelmi rendszerek kezelése megrendelése a Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok közül 58 db ingatlanra

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259694-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S 169-259694 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról

12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete. a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/1999. (III.23.) sz. önkor.mányzati rendelete a közbeszerzési eljárás helyi szabályozásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1 Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vezetékes földgáz

Részletesebben