A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526)"

Átírás

1 Czövek István A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG ( ) A feudális Európában hont foglaló magyar törzsek számára megmaradásuk feltétele volt, hogy a Kárpátoktól körülölelt hazában feudális monarchiát alapítsanak. A Géza fejedelem államszervező tevékenységével elindult történelmi folyamat évtizedeket vett igénybe, amíg gyümölcsöt hozott: István megkoronázása reprezentálta a magyar feudális állam létrejöttét, de fennmaradásához szükség volt arra, hogy egy jólszervezett, biztosan kormányozható országot tudjon a jogara alatt. Anonymus gestája szerint a Szamos mentét Szabolcs és Tas, a nyíri részeket pedig Tétény foglalta el, az ország keleti határát jelentő Meszesi kapuig jutva. A meghódított terület birtokát biztosítandó harcosokat telepítettek az itt talált, Szatmár vára vagy az általuk épített Szabolcs vára, Tas vára, a későbbi Nagyecsed földváraiba. "... Szabolcs... megtekintett egy helyet a Tisza mellett, s midőn látta, milyen is az, kiokoskodta, hogy erősségénél fogva várépítésre való. Tehát... összegyűjtve ott a köznépet, nagy árkot ásatott és igen erős várat építtetett földből. Ezt most Szabolcs várának (csatrum Zobolsu) hívják. Majd Ekölcs (Eculsu) nevű igen nemes vitéz alatt katonákat hagytak ott, A király birtokai az ország egész területét átszőtték. Ilyen sok tagból álló birtokegyüttest csak helyi igazgatási egységekre bontva lehetett irányítani. Ez a birtokstruktúra nemcsak gazdasági, hanem hatalmi szempontból is hasznos volt, mert szükségessé tette a gazdasági, közigazgatási, bíráskodási és katonai bázist képező királyi vármegyék létrehozását, amelyek a központi hatalmat képviselték az ország minden pontján. A királyi vármegyék a honfoglaláskori törzsi, nemzetségi szállásföldek kereteire épültek. A vármegye vezető embere, az ispán, a király híve volt. A vár köré települt várjobbágyok a királytól szolgálatuk idejére kapott földjük fejében katonáskodtak, míg a várnépek terményadójukkal és szolgáltatásaikkal a gazdasági alapot biztosították. Közöttük speciális szolgálónépek is éltek a megye területén kovácsok, vasasok, tímárok, halászok, stb. akiknek emlékét helységneveink is őrzik. Ilyen települések megyénkben például Tímár vagy Nagyhalász. Egy-egy ilyen terület gazdaságilag nem volt egységes, mert a vár- és udvari birtokok elkülönültek egymástól, de közigazgatásilag egy egységet képeztek, sőt a későbbiekben az ispán jogköre a királyi vármegyék közötti területen élőkre is kiterjedt.

2 Hozzávetőlegesen negyvenöt elsőalapítású királyi vármegyéről tudunk, de számuk a XII. sz. derekán már a hetvenet is elérte. A mai Szabolcs-Szatmár területén három vármegye alakult István uralkodása idején: Borsóvá, Szabolcs és Szatmár. Borsóvá és Szatmár elsősorban védelmi feladatokat ellátó határvármegyék voltak, erre utal a kabar népelemek ittléte is. Szatmárvár, Borsovavár határvárak voltak, amelyeket az országba bejövő fontos útvonalak mellé építettek. 1. A közigazgatás szervezete (a központi szervek, a vármegyék és a községek) "A korai feudális kor állami mechanizmusának szinte legfontosabb szerveit a jogszolgáltatás szolgáltatta." 2 A király volt az ország első bírája. A királyi ház felnőtt férfi tagjai, a király anyja, a legmagasabb rangú egyházi és világi személyiségek, a megyésispánok és a nagybirtokos nemzetségek tagjai alkották a királyi tanácsot, az uralkodót támogató központi intézményt. Az alkalmanként összeülő testület hatásköre a király akaratától függött, ám a XIII. század második felétől mint a végrehajtó hatalom legfelső szerve működött. Mátyás centralizációs törekvései háttérbe szorították, de a Jagellók uralkodása idején újra visszanyerte eredeti szerepét. 3 Az udvar gazdaságát is irányító nádorispán helyettesítette az uralkodót előbb csak az udvari népek feletti, majd a XII-XIII. sz. fordulója tájától általános főbírói funkiójában. Ugyanakkor eredeti feladatát a gazdasági ügyeket az udvarbírónak adta át, de ő maga a hadvezetésben és a többi országos ügyben is a király helyettesévé lépett elő. A XIII. században, de különösen a szabolcsi, szatmári főispán, Debreceni Dózsa nádor idejétől Mátyás uralkodásáig már nem az udvari igazságszolgáltatásban szerepelt, hanem vidéken ítélkezett. A nádori (v. országbírói) ítélőszék, amit Szent György és Szent Mihály napja nyolcadán tartottak, Szabolcsban a Karász melletti Gara dombon ült össze. 4 Ezeken Szabolcs és Bereg együtt jelent meg. 5 Szatmár és Ugocsa vármegyék törvényszékeit eleinte másmás helyen, de a XIV. század végétől egyre gyakrabban Csengerben hívták össze. 6 A rendi törekvések képviselője lett a nádor a rendiség fejlődésével párhuzamosan. A királyi jelenlét bíróságán is átvéve az önálló bírói kúriához jutott nádor szerepét, az udvarbíró országbíró lett. Gazdasági feladatait az Árpádkor végétől a tárnokmester látta el, aki a királyi városok felügyelője és egyben bírája volt. A király már csak szimbolikusan volt az ország első bírája, ténylegesen csupán néhány kivételes esetben ítélkezett. Mátyás modernizálta az igazságszolgáltatás rendszerét, mégpedig úgy, hogy a királyi ítélőtábla működését folyamatossá tette a személynök vezetése alatt. (Az újabb irodalom Engel R, Mályusz E. szerint Zsigmond kezdte el ezt a folyamatot.) III. Béla állította fel a kancelláriát, amely Nagy Lajos idején két részre vált: a titkos- és főkancelláriára. Az előbbi a diplomácia szerve, az utóbbi a bel-

3 ügyek intézője volt. Nagy Lajos halála után már a főkancellár számított a kormányzat tényleges vezetőjének, de Kanizsai János Zsigmond-ellenes szervezkedése után bonyolultabbá vált a kormányzat. Hunyadi kormányzóságától már rendi-képviseleti államról beszélhetünk, amelyben a bárók és főpapok mellett a nemesség és olykor a városi polgárság legfelső rétege is osztozott a hatalomban. Hatalmuk gyakorlásának színtere az országgyűlés volt, amely főleg a törvényhozással foglalkozott, de a király- és nádorválasztás, a hadiadók megszavazása és a hűtlenségi perekbeni bíráskodás is a hatáskörébe tartozott. Változó volt, hogy a nemesség személyszerint vagy képviselői útján vett-e részt az országgyűlésen szeptember 28-án a rákosi gyűlésen például Szabolcsot Parlaghi Menyhért és Petri Derzsi Kelemen 7, Szatmárt Kende Miklós, Csaholyi Bertalan, Gacsályi György és Szepessy József képviselték. 1 * A királyi tanács, ahová a résztvevők a Jagelló-korban köznemes ülnökök is névre szóló meghívót kaptak, általában egyidőben ülésezett az országgyűléssel. Lassanként a királyi tanács az országgyűlés felső táblájává alakult A vármegyék élén Szent István uralkodásától kezdve várispán állt, akit a király maga választott az apjához és hozzá szegődött törzsek, nemzetségek fiaiból, vagy a Nyugatról bevándorolt fegyverforgató jövevényekből. Elsődleges feladata a királyi jövedelmek behajtása volt, aminek az egyharmadát élvezte szolgálatai fejében. Felügyelője, bírája, katonai vezetője volt a várnépeknek, várjobbágyoknak. Szerepénél és származásánál fogva gyakran tartózkodott a király kíséretében, amikor is az udvarispán lépett ideiglenesen a helyébe. Az ispán katonai segítői a hadnagy és a várnagy, akik közül az előbbi a hadbavonuláskor, az utóbbi a várban volt a jobb keze. A tizedekbe és századokba osztott várnépeket a tizedesek és száznagyok vezették. Ezeket a tisztségeket az ispán által kiválasztott várjobbágyok töltötték be. A vármegye igen jelentős szerepet kapott az igazságszolgáltatásban, hiszen saját területén bírósági fórum is volt. 9 Az egri, váradi, leleszi káptalan mint hiteleshelyek terjesztették ki hatalmukat a világi bíráskodással együttműködve a megye területére. A Váradi Regestrumban fennmaradt perleírások értékes adatokat szolgáltatnak az ítélkezés módjáról és az abban résztvevőkről. "Beitek (Betuc) falusi Pál megvádolta a Batár falui összes flandriait testvérének, Benedeknek meggyilkolásával. Mivel az említett flandriaiak nem tagadtak, hanem kijelentették, hogy azt latorsága miatt ölték meg, Ézsau (Esau) ugocsai (de Húgosa) ispán, a király rendelkezése szerint írtélve, Márton nevű poroszlója által tüzes vassal való ítéletre küldte Váradra, ahol Pál, miután vitte a vasat, megigazolódott. 10

4 A vármegyerendszer a trónviszályok, királyi birtokadományozások következtében bomlásnak indult. A renddé szerveződő nemesség megyei önkormányzata ezzel párhuzamosan kezdett kiépülni. Megyénk területén a honfoglalás előtti várak helyén kiépült, kereskedelmrkiváltságokkal felvirágoztatott, vagy telepített városok egyaránt voltak. Különös figyelmet érdemelnek az utóbbiak, hiszen lakosaik magukkal hozták és királyi kiváltságként megőrizték jogszokásaikat, amelyeknek igen jelentős hatásuk volt a magyar városfejlődésre. Az első szabadalomlevelek egyike a szatmári német hospeseké, amelyet 1230-ban II. Endre adományozott nekik. Ebben biztosította számukra a szabad bíró választás jogát. Csak a királynak tartoztak szolgáltatásokkal, aki kinyilvánította: "Kivettük őket minden bíró igazságszolgáltatása alól, a bíráskodást csak magunknak, és az éppen hivatalban lévő tárnokmesterünknek tartva fönn." Papjukat is maguk választhatták és a tizedet megválthatták pénzben, kévénként tizenkét dénáron. Vámmentes révük volt a Szamoson, ami bizonyos védelmet nyújtott a környék urainak hatalmaskodásával szemben ban kaptak kiváltságlevelet a beregszászi hospesek. Hasonló jogokat nyertek, mint a szatmáriak, de megfogalmazódott a letelepedés szabadsága, mint a tatárjárás utáni tudatos népességgyarapító politika bizonysága. Ennek jegyében fogant a többi kiváltság is, úgy mint: az erdők és legelők ellenszolgáltatás nélküli használata, a szombatonkénti vásártartás, a lakosok egyazon szabadsága, a vagyonukkal való szabad rendelkezés és a végrendelkezés joga. 12 Szűkkörű önkormányzata lehetett a községeknek a földbirtokos érdekeit nem keresztező belső ügyeik intézésére, de uruk minden jelentősebb esetben fenntartotta magának a döntés jogát. Az úriszék intézménye jogosította fel arra, hogy ítélkezzék jobbágyai felett, s pallosjogot is nyerhetett. A jobbágyok fellebbezhettek ugyan a serdiához. Minden falu maga alakította ki szokásjogát, az u.n. falutörvényt. Az önkormányzat vezetője a bíró volt, akinek a nagyobb lélekszámú falvakban az esküdtek voltak a segítői a faluszékén, az igazságszolgáltatás fórumán. Ha a bíró tevékenysége elégedetlenségre adott okot, a közösség elmozdíthatta a helyéről A nemesi vármegye, a vármegyei önkormányzat kialakulása, szervezete, működése. A királyi vármegyerendszer igen hamar bomlásnak indult a trónviszályok, belharcok, a várbirtokok eladományozása következtében. Fokozottan igaz ez Szabolcs és Szatmár vidékére, mivel az országnak ez a területe gyakran jutott a korona várományosainak birtokába, és így ellenségeskedések színtere volt. I. András uralkodása idején Béla, majd az ő fiai, Géza és László voltak az északkeleti országrész urai. Kálmán király Álmosnak adta a Tiszántúlt. A tatárjárást átvészelő megyék IV. Béla alatt István ifjabb király hatalma alá kerültek. 14 A trónkövetelők és az uralkodó is birtokokkal jutalmazta híveit. így például a Kaplon

5 nemzetségből Tamás ispán hadi szolgálatai fejében Imre királytól Kékes, II. Andrástól Fentős erdőbirtokokat kapta Szatmárban. 15 A szabolcsi várbirtokok nagyrészét a Guth-Keled nemzetség nyerte. 16 IV. Béla 1245-ben István, királyi udvarbírónak adományozta Halász, Tímár, Nagyfalu és Gáva földeket. 17 A várbirtokok feldarabolása nemcsak a királyi vármegye széthullását, hanem a nagybirtokosi réteg megerősödését is elősegítette. Éppen velük szemben kényszerült az uralkodó a serviensek mozgalmára támaszkodni, renddé válásukat elősegíteni azzal, hogy a vármegyén belüli önkormányzatuk kiépítésére lehetőséget adott. Az egyre jobban megerősödő tartományúri hatalommal szemben akár várépítésre is kaptak engedélyt, mint a nyíri nemesek 1283-ban Kun Lászlótól: "... mivel nyíri (de Nyr) nemeseinknek, azaz királyi servienseinknek személyük és vagyonuk védelmére alkalmas erősség építésére nincs megfelelő helyük, engedélyeztük nekik, hogy Tarcal hegyén, a Tisza és a Bodrog összefolyásánál saját védelmükre várat építsenek,... olyan várat építsenek, hogy azzal minket jobban tudjanak szolgálni." 1 * A királyi és nemesi vármegyék párhuzamosan léteztek. Amikor a nádor kivált a királyi bíráskodásból a törvényszékét egyrészt saját kúriájában, másrészt vidéken kezdte tartani. A korai feudalizmus közigazgatási rendszerének az a sajátossága, hogy elsődlegesen a jogszolgáltatásból fejlődött ki, a vármegyére is igaz. A zalai serviensek 1232-ben kelt kehidai oklevele az első forrás arra vonatkozóan, hogy saját, belső ügyeikben bíráskodási jogkört kaptak. Ebből az igazságszolgáltatási funkcióból bontakozott ki a nemesi vármegye önkormányzata, közigazgatási és katonai feladatai. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy az első választott tisztviselők a szolgabírák voltak, megyénként általában (de nem mindig) négy akik a törvénykezést látták el egy évig a megye határain belül. Azonban nem lehetett nagyon népszerű hivatal az övék, mert 1435-ben és 1486-ban törvénynek kellett kimondani, hogy a megválasztott nemesek bírság terhe mellett kötelesek elfogadni a megbízatást. A valamikori várispánt a XIV-XV században már főispánnak nevezték, ő volt a nemesi vármegye vezetője. Az 1400-as években alakult ki az a gyakorlat, egy család örökletesen bírt ilyen tisztséget, ill. egy országos méltóság több megyének is volt egyszerre főispánja. Előzménye a tartományuraság volt és 1322 között Debreceni Dózsa Szabolcs mellett Szatmár, Zemplén, Szolnok és Bihar főispánja, Erdély vajdája volt egyszemélyben ben Drugeth Fülöp nádor még további kilenc vármegyének volt a főispánja. 19 Ilyen esetekben gondoskodni kellett a tényleges vezetésről, amit a locum tenens, de egyre gyakrabban az alispán látott el. Személyükben szorosan kötődtek a főispánhoz, rendszerint familiárisaik voltak, és ha ő távozott a megye éléről, ők is urukkal (dominus) együtt mentek.

6 A köznemesség igyekezett elérni, hogy érdekeit képviselő vezetői legyenek, így foglaltatott törvénybe 1498-ban, hogy "mindenik vármegyének saját ispánja legyen, mégpedig az illető vármegyéből való (jómódú) nemesek közül." 20 Törvény fogalmazódott meg 1486-ban, 1492-ben és 1504-ben arról, hogy az alispánokat a megyék közgyűléseiken válasszák, de a főispán jelöltjei közül vagy az ő egyetértésével. Ezek a törvények a megyei nemesség királyi hatalomtól való függetlenedésének mozzanatai. Az 1300-as évek közepétől egyre gyakrabban tartottak a megyék a nádori törvényszék mellett majd a helyett ún. kikiáltott közgyűléseket, amelyet a főispán hívott össze. Szabolcs nemesei Kisvárdán vagy Karászon gyűltek össze, a szatmáriak Csengerben. A közgyűlések eredeti igazságszolgáltatási szerepköre jelentőségét vesztette a kialakuló új funkciók mellett. Elsősorban közigazgatási fórumként működtek, statútumokat fogalmaztak meg a megye kormányzására. Itt hirdették ki a törvényeket és választották meg a tisztviselőket, országgyűlési követeket. Az esküdtek is ilyenkor kerültek ki a jómódú nemesek közül, hogy egy éven át segítsék az alispán és a szolgabírák munkáját az ítélkezést ezentúl ellátó vármegyei törvényszéken, a sedrian. A serdia nemcsak a nemesség bírói fóruma volt: ide fellebbezhettek az úriszék ítéletei ellen a jobbágyok is. Persze kevés reménnyel, hiszen már az úriszéken is jelen volt a megye részéről vagy egy esküdt, vagy egy szolgabíró, így lényegesen más ítélet nem születhetett. Károly Róbert korától elvétve szokásban volt az írásbeli ügyintézés, melynek ellátására a megye jegyzőt fizetett, ám még a XVI. sz-ban is gyakori volt, hogy több vármegye együtt alkalmazott egyetlen nótáriust ig a nemesi vármegye szervezete lényegileg kialakult s bár kisebb-nagyobb változásokon ment keresztül a századok folyamán, véglegesen csak a XIX. század második felében, a polgári közigazgatás meghonosodásával tűnt el. Jegyzetek 1. Béla király jegyzője: A magyarok cselekedeteiről (Anonymus: Gesta Hungarorum) = A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Szerk.: Györffy György. Bp., p. 2. Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Asztalos László: Magyar állam és jogtörténet. Bp., p. 3. Lásd még: Kubinyi András: Királyi kancellária és udvari kápolna Magyarországon a XII. század közepén. = Levéltári Közlemények, sz. 4. Szabolcs vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., p. A továbbiakban: Szabolcs vármegye. 5. Uo p. 6. Szatmár vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., é. n p. A továbbiakban: Szatmár vármegye. 7. Szabolcs vármegye p. 8. Szatmár vármegye p.

7 9. Fügedi Erik: Vár és társadalom a XIII-XIV. századi Magyarországon. Bp., p. /Értekezések a történeti tudományok köréből./ 10. Helytörténeti olvasókönyv. 24. p. 11. Uo p. 12. Uo. 29. p. 13. Szabó István: Aközépkori magyar falu. Bp., p. 14. Szabolcs vármegye. 413., 417. p. 15. Szatmár vármegye p. 16. Szabolcs vármegye p. 17. Helytörténeti olvasókönyv. 31. p. 18. Uo. 33. p. 19. Szabolcs vármegye p. 20. Csizmadia - Kovács - Asztalos i. m p.

A 13. századra még nem volt kész az ország megyetérképe. Egyáltalán, nem volt kész állapot, a történelemben soha nincs is ilyen.

A 13. századra még nem volt kész az ország megyetérképe. Egyáltalán, nem volt kész állapot, a történelemben soha nincs is ilyen. 1 TRINGLI ISTVÁN A MAGYAR MEGYÉK A KÖZÉPKOR VÉGÉN (VÁZLAT) 1 A változások: A megyei intézmény mindig változásban volt. Elég a középkor korai évszázadaira gondolunk. A kezdeti hatalmas területű megyékből,

Részletesebben

Magyar állam- és jogtörténet. A vármegyei igazgatás fejlődése A városok Erdély igazgatása 1848-ig

Magyar állam- és jogtörténet. A vármegyei igazgatás fejlődése A városok Erdély igazgatása 1848-ig Magyar állam- és jogtörténet III. A vármegyei igazgatás fejlődése A városok Erdély igazgatása 1848-ig a vármegyerendszer kezdetei István (997-1038) apja politikáját folytatva a nyugati kereszténység felvételével,

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 171 175. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Báró Eötvös József 1838-tól 1841-ig tartó Borsod

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI

A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI Szemelvénygyűjtemény Szerkesztette: Mezey Barna Osiris Kiadó Budapest, 2001 TARTALOM Előszó Rövidítések Bevezetés I. A KERESZTÉNY ÁLLAM MEGALAPÍTÁSÁTÓL 1790-IG 1. A jog forrásai

Részletesebben

HEVES VÁRMEGYE IGAZGATÁSTÖRTÉNETE A KÖZÉPKORBAN ÉS A TÖRÖK HÓDOLTSÁG IDEJÉN 1000 1686

HEVES VÁRMEGYE IGAZGATÁSTÖRTÉNETE A KÖZÉPKORBAN ÉS A TÖRÖK HÓDOLTSÁG IDEJÉN 1000 1686 HEVES VÁRMEGYE IGAZGATÁSTÖRTÉNETE A KÖZÉPKORBAN ÉS A TÖRÖK HÓDOLTSÁG IDEJÉN 1000 1686 Szerző BÁN PÉTER A királyi megye, a várispánság és nemesi megye a középkori Magyarországon. Heves vármegye kialakulása.

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

A magyar társadalom a IX-XIII. században III. Egyén, közösség, társadalom / 13.

A magyar társadalom a IX-XIII. században III. Egyén, közösség, társadalom / 13. A magyar társadalom a IX-XIII. században III. Egyén, közösség, társadalom / 13. A magyar társadalom a IX. században, magyar őstörténet A tudomány mai állása szerint valamikor a Kr.e. 500- Kr.u. 550 között

Részletesebben

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN NOVAK VERONIKA ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN A kiváltságlevelek az oklevelek jelentős csoportját alkotják. Általában a kiváltságlevél alatt olyan oklevelet értünk,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot.

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot. Településünkről Magyarország Észak Alföldi Régiójához tartozó Jász Nagykun Szolnok megye észak keleti csücskében, a Tiszafüredi Kistérségben található Tiszaigar települése. A község Tiszafüred Városától

Részletesebben

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története 112 História Kiss Erika JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története A rendkívül kiterjedt, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is jelentős

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Megyék a középkori Magyarországon

Megyék a középkori Magyarországon Vármegyék és szabad kerületek 15 Megyék a középkori Magyarországon Tringli István A fogalmak Minden intézménynek megvan a maga sajátos kronológiája. A magyar középkor hagyományos záró dátuma, a mohácsi

Részletesebben

1. Szent István megkoronázása, államalapítása, törvényhozása

1. Szent István megkoronázása, államalapítása, törvényhozása 1. Szent István megkoronázása, államalapítása, törvényhozása Helyzetének megszilárdítása után István követséget küldött Rómába, hogy a pápa szentesítését megszerezze. A küldöttség Szilveszter pápa tudomására

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL Németh Péter A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL A középkorban, de közel a feudális kor végéig az egyházi intézmények közül a hiteleshelyi megbízatással rendelkezők látták el a tulajdonképpeni közjegyzői

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21. 193/2014. (X. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 21-ei alakuló ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Természeti adottságok

Természeti adottságok Földrajzi fekvése Téglást az ész.47 42 és a kh. 21 40 földrajzi koordinátáknál található A település Észak- Alföldön van Hajdú-Bihar valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán Két legközelebbi nagyváros

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE I. A program rövid bemutatása II. Segédanyag pedagógusok számára III. Szakirodalom IV. Információk, elérhetőségek, bejelentkezés I. A LEVÉLTÁRI

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Az összetett monarchia igazgatásának változásai a XVIII. században

Az összetett monarchia igazgatásának változásai a XVIII. században 1 IX. előadás 2015. április 23. Az összetett monarchia igazgatásának változásai a XVIII. században állandó pénzhiány folyamatosan burjánzó hivatalok keveredő hatáskörök de mégis működik A bécsi udvarban

Részletesebben

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ HEVES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA A vármegye levéltára azt a hivatalt szolgálta ki, amely létrehozta iratait, tehát megőrző helyek, latinul conservatoriumok voltak.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

III. Ispánságok és a nemesi megye. Az egyházi szervezet.

III. Ispánságok és a nemesi megye. Az egyházi szervezet. III. Ispánságok és a nemesi megye. Az egyházi szervezet. Nem sokkal azután, hogy a magyarság első képviselői a Szamos partján megjelentek, Szent István kiterjesztette jogát az ország minden használatlan

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

szólani, vitték a Duna csatornához (...) Úgy félt mindenki, éjjel vették ki az embört az ágyából, éjjel tizenkét órakor, hogy ne lássa se szomszéd,

szólani, vitték a Duna csatornához (...) Úgy félt mindenki, éjjel vették ki az embört az ágyából, éjjel tizenkét órakor, hogy ne lássa se szomszéd, Utószó 1962 tavaszára a vizsgált területen Lövéte kivételével minden faluban a családi gazdaságok túlnyomó többségét a kollektív gazdaságokba kényszerítették. (Lövétén az ötvenes évek közepén néhány szegényebb

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Javítási útmutató 9. évfolyam

Javítási útmutató 9. évfolyam Javítási útmutató 9. évfolyam 2015.02.19. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

A XIII-XIV. SZÁZAD TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VÁLTOZÁSAI SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN

A XIII-XIV. SZÁZAD TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VÁLTOZÁSAI SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN N. FODOR JÁNOS A XIII-XIV. SZÁZAD TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VÁLTOZÁSAI SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN A XIII-XIV. század a társadalmi és politikai változások kora volt. Ezek a változások egy új korszak kezdetét jelentették

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere Vármegyék és szabad kerületek 197 Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere Botka János Az emberek csoportjai, közösségei már kezdetektől hitték a jelképek erejét. A legkülönbözőbb

Részletesebben

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata Sződ község területén a 2014. évi helyhatósági választásokon alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 7382-21/2015. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Tisztelt Közgyűlés! A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Az 1945. évi földreformról

Az 1945. évi földreformról Az 1945. évi földreformról Dr. Azari Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal földhasználati osztály ny. vezetője 1. Bevezetés A földre vonatkozó társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. B. Gál Edit. Orczy István. Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig. Témavezető:

Doktori (PhD) értekezés tézisei. B. Gál Edit. Orczy István. Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig. Témavezető: 1 Doktori (PhD) értekezés tézisei B. Gál Edit Orczy István Az egri püspöki provisorságtól, a királyi tanácsosi címig Egy köznemesi karrier állomásai a 18. század első felében Témavezető: Dr. Gebei Sándor

Részletesebben

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA KONFERENCIÁK, KIADVÁNYOK, KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA A kiadásról A magyarországi forráskiadás egyik jelentős vállalkozása, az erdélyi fejedelmek okleveleinek kiadása

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI JOG ÉS ANNAK KEZDETEI DR. GAÁL JÁNOS ALEZREDES

A MAGYAR KATONAI JOG ÉS ANNAK KEZDETEI DR. GAÁL JÁNOS ALEZREDES A MAGYAR KATONAI JOG ÉS ANNAK KEZDETEI DR. GAÁL JÁNOS ALEZREDES FELLEBBVITELI KATONAI ÜGYÉSZ A KATONAI JOGNÁL ÁLTALÁBAN Egyetértés van abban, hogy a katonai jog szűkebb értelemben a katonákra vonatkozó

Részletesebben

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 6. szám 2006. október 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 106/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Zubánics László. Vitézi végek dicsérete A nemesség szerepe a XVI XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében

Zubánics László. Vitézi végek dicsérete A nemesség szerepe a XVI XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében Zubánics László Vitézi végek dicsérete A nemesség szerepe a XVI XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében Kárpátaljai Magyar Könyvek 248. Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben